और न र

र ए र न न र र न..

न ,
र और र र र !!!

र र
र !!!

न न र र अ न ,
र न l

न रन र ...
न न र न न ..

रन न र र ,
नन , न न न !
र ;

Success always hugs u in private…
But
Failure always slaped u in public…
झ न र ;
और र र ;
न र ;
र-र


झ ए र र ..Take me as I am, or watch me as I go....

र, र , र न...
अ अ hai..

I am me and I won't change myself for anyone...


र ए ,
अ न ए र न
.!!

न र रन ,
र र न ...

रन ,