வா

சா

இ த உலக
ப ச த க
ஆ ைமைய ப
உ க
ெசா ல ேதைவ
ைல.
அ ப ப ட இைவக ந
த ஆ ைமைய
ற . அதனா தா
ஒ வ
தா வ

யமானதாக அைம ற .
அைம

ெச வ ெப க ேந மைற ச க
க ேவ
.


கலான
ைல
, உட ஆேரா ய , ெசா

ெசா த ப த க ட
ஏ ப
ர சைனக
கான கார கைள ஆராய
ட நம
ேநர
ைட ப
ைல.
ெப
பாலான இ த ர சைன
வா
சா
ர ம
ஃெப
(Feng Shui)
ச ம த உ ள . ஆகேவ ல க டைள கைள
ப னா ,
ள ேந மைற ச
.
ேம
வா

ஃெப

ந க ட இ
ெபற ப ட ல
கைள
பய ப
னா , வா ைக இ ைம யாக அைம . அ தைகய
கைள உ க
காக
ெகா
ேளா .

அைத

1) எ ேபா

ெகாபா

க …

ைச கா
உத
ேயா
ைச கைள
க .
த ைம வாச
கத
வ யாக தா
ேந மைற ச
ைழ . ஆகேவ வா
மைன
வாச கத , ெத ேம
ைசைய ேநா
காத ப பா
ெகா
க . ஏென றா இ த ைச தா
யச க
ைழ வா
.
நம
க ட கைள

ட ைத

. ஏ கனேவ
கத இ த ைச
தா , இர
அ மா கட
பட இ
ைட க ைல வாச
ெவ
க .
அ ற
பா

மா ற ைத.

2) ேகா
அ ல
ட தா
அைறைய வட ழ
ைச
வண
ேபா

ந ேவ

அைன
அைம

சா
ர க
ச கரவ
. அதனா
ைஜ
க ; அைன
ந ைமக

ேச
. ேம
ைசைய
ேநா
வண க
ேவ
.

வா

3) சைமயலைற எ ப வளைமைய
இடமா
. அதனா
இ த இட ெத

ைச
இ க ேவ
. வட ழ
ைச
சைமயலைற அைம தா ,
பண

உட நல ர சைனக ஏ ப
. ஒ ேவைள வட ழ
ைச
இ இ தா ,
ெவ கல பா ர ைத தைல ழாக உ
ைர
ெதா க
க ; ஆனா அ
அ ைப
ேநா
ெதா க
டா .
4) த ைம ப ைக அைற தா
இ க ேவ
. ேம
ேவ
.
ஆனா


ேபா
பாக

பா எ ற கத
சா . அ
தைல ெத
அ ல ேம
வட

ைச

ெத ேம
ைச ேநா

ைச
இ க
டா .

5)
யலைற ம

பைற
நரக

இ பதா , இ த அைற ேம
அ ல

ைச
இ க ேவ
.க
பாக வட
அ ல வட ழ
ைச
இ க
டா . அ ப இ தா
பண , உட ைல ம

ர சைனக இ
.
6)

ைமய ப

ைக ேபா ற . இ ேக தா

ற .அ

ைபயாக இ க டா .ற த ெவ யாக . ஆனா . . தைட ேபா கனமான ெபா ரய வள தைரைய வார இர எ மைறயான வ வ ண கைள ச டா . க அதள பாதாள க எ பைத மற ட டா . களா ன ேராைவ ைவ க டா . கைள ைவ தா கணவ மைன இைடேய பண காரராக ல இரக ய க வா ைற பண காரராக ல ரக ய க வா எ ப க அ தமான ஒ சா ர . இைத ச யான ைற ப னா க வா உய ெகா ேட ேபாகலா . வட ழ . அ ப ம ந வட ைசக பண மர கைள 14) வா வாத க ன நா அ ல ைட ஆ ர ஐ ைற ஒ 15) ப ைக அைற அ க ச ைட வ ைதய வா ைற ெம யமாக . டா . ரா ைட தா . ய உ ப க எ ப கமாக இ ப ேம ப க . அ ள கட த ஓ க இ ைற ேபா . க ேபா உ க தைல ேம ப கமாக இ க ேவ . 8) க வ அட ம யான வ ண கைள ெகா ெச ல ற க . அைம ல . அ தவ ஏ ப டா . ெத ழ ைசக இ தா . ைகயைற மா ட பட கைள ஏதாவ உ ர அ ல ைவ தா அ மன அ கா தைட ைற. வட . அ ைட பா . ேநாைய உ டா ச ைய க . இ பா உ கைள ளா . இ ேக வ தா வ ம பண ர சைன வர . உ ச க இ க ைல அ த ைத த . ெப ய ர ச ைனக ஏ ப . றதா? அ ப யா னா ந ல பாட கைள. இத ன பல ரக ய க அட ற . இ த ப க தைல ைவ த உ க க ைல ைவ ெகா க . அதனா ஒ ேரா வா ல ப ைப 24 ம எ ய வ ர சைன ேநர ந ல . உ க ைக அ க பண வ ெகா க ேவ மானா க ேபா ேம ப க தைல ைவ ப க ேவ . டா . யமாக ெத ேம . எ வள தா க ட ப ேவைல ெச தா அத ஏ ற த பண ைட காம ேவதைன ப ெகா பவ க இ த ைற ைறயேவ . அதாவ . இ 9) த அ ல ெவ வாக 10) ைஜ ெபா ைவ க 11) வட ழ அ 12) ேபா சா வள 13) இ பட கைள ப கைள அ ல கட டா . ேய ேபா . 7) எ த ைச லாவ ெவ அ ல வைள க இ தா .

இத காக வ க டா ேசா ஆ பாைன ஒ ைற க பய ப வ தா ற . இேதேபா . அ எ க ேகா எ ெசா ல ப க ( வ அ ல ெபா ற )ஒ க ற இ க ேவ . எ காரண ெகா வட ப க தைல ைவ ப கா க . இ யமான ஒ ஷய கவன ெச த ேவ . இ த பாைன ைறய மா ற ப ட லைற கா கைள ேபா அத வாைய டாம ழ ப க ஒ ப ைவ க . இ ப ெச வத ல க ேசா ேப களா க . இ ப ெச வத ல உ க ேமல கமாக பண வ ேச வைத க அ பவ யாக பா ெகா ளலா . இதனா ல அ சய க நட பத வா இ ற . அதாவ ெதா இ க எ ைக ஒ பதாக தா இ க ேவ . சாதாரண அைறக பவ க ழ ப க உ ள ஓ இட இ த பாைனைய ைவ கலா . பண அ கமாக ைகமா கா ய ஒ க கல ெகா ள ெச ேபா . உ கள சா பா அைற ேர ேபா ட வ ட வ வமான க ணா ஒ ைற மா ைவ க . உைடக இ ைலெய றா இ த ற ைக ைட ஒ ைறயாவ எ ெச க . உ க உ ள ழ ப எ த இட லாவ லைற கா க ேபா ட பாைன ஒ ைற ைவ க . இ ப ெச வத ல .ெபா வான க . இ ப ஒ பாைன அ த ப இ ப எவ ெத ய டா . யமான ஒ ஷய எ னெவ றா . சா பா அைற வ மா ட ப அ த க ணா ேமைச ள உண வைகக ெத ய ேவ .பய த . க அ ல இள சா ப ற உைடகைள அ ெச க . யா ைடய பா ைவ படாத ஓ இட தா இ த பாைனைய ைவ க ேவ . எ த ப ஈர த ைம இ லாம . உ க ெத ழ ப எ எ பைத க அ த ப ஒ ப க ெகா ட ெதா ஒ ைற ைவ க . கா ற . உ க உ ள ழா க அ க த ஒ ெகா றதா எ ப கவனமாக இ க ல க உ ள ைப க பா தா ெசா ெசா டாக த ஒ ெகா ேட இ இ ப நட பதனா அ த ெசல அ கமாகேவ இ . சண காம ைவ ப கவனமாக இ க . இ யமான ஒ ஷய ைத க கவ க ேவ . அதாவ .உ க ைட பண இர மட காக அ க வா ஏ ப . அதாவ . க ட .இ ப ெச வத ல பண அ ட உ கைள ேநா பாச கர வா .

. இ ேநர யான ஆதார த வதா .. டா ெல ம க ் த ந ைம வட . ேயாக உ . ேம அள க ைட ம ைகயைற ப யாக அைம க ... . ெச வ . ச தத ய ப ைக அைற வடேம . எ பாராத வைக ெபா வர ஏ ப . மைன உ ள அைறக க டவா உ ( ள அகல க ) ற பாக ெசய பட ேவ ள . சைமயலைற ெத . .. யர 10 அ .ந ைம ஏ ப 7அ 8அ வா ெபா பல ... பல ெபா ளாதார ைல ச எ பேத ஏ படா . கட அ ச ெபா . ெச வ ைல ேம . ேம உய ெகா ேட ேபா . ள க க ட . உய . ெத வ அ த பத க உ . ைற ட அைம 6அ பல .. இர டாவ ச த ய ழ ப பைற ம ப ேம .ழ ஆதார ெத ழ .த ர பல ைக ப ப யாக ேன ற க ளாதார ைல க ேவகமாக உய 9அ பல - ப உ டா . ப உ சாக . ேபரன ைச எ பதா தமாக ைவ ெகா வட ழ . ேபாக ேத வ .

ய க ம ெபா க ெவ ேச ச . 17 அ ெதா எ பேத ஏ படா . . சம ட ைற த வா ைக அைம ேதா க. ேபாக ேச ேயாக . வ ைம உ ய 20 அ பல ப ைண ெதா ற பான லாப ◌ிகைட உ்லாசமான வா ைக அைம . ெபா பல ைத ய உண ேமேலா .ைக ெபா இழ . 18 அ பல அ ல யாபார ைற த வ மான . ட ப கல 12 அ பல - 13 அ பல - 14 அ பல .ெபா 15 அ பல - யர ப ேநா னா ெவ யாக இழ ப அவ .மைன 26 அ பல உ சாக . எ லா க ற பாக இ . அ 19 அ பல - ர பா 21 அ பல வா ைக ேதா ெபாரளாதார ைல எ பேத ஏ படா . ெபா ளாதார ைல ம ல . பல ைகக ைற . ைட ட கைள எ தாக ய .வர ெசல 25 அ பல .11 அ பல எ த கா ய . ெபா ெபா .ெக ஏ ப 24 அ பல .எ க ேவகமாக உய கைள எ தாக த ைடயா . ெவ ெச வ ைல உய .எ . ப க ேவகமாக அக 23 அ பல . க . பல . ேத வ . உ லாச ெபா ளாதர ைல ெச க ைட . கவைல யர உ டா ப . வ மான ெப ேய . ேதா ல . எ த கா ய ெவ காணலா . மன ம 22 அ மன ேம ரேசாக 16 அ பல ச தாய த ப ட ெச வா பலவைகயான ெபா க ேச .

ல . ெபா உய வான ைல உ டா கா ய உ . ேயாக உ உத ெச வா க .ேரா க வ ைம ெப வ . .ெச வ ெப . இ பமாக வாழ ைக .ந ைம ஏ படா .ெப களா ெபா ந ட .வா ைக ைல உய . உத வ யவ ஓ . பல க ெச வா ம ய பத க ேத வ .ந ைம உ டாகா ெதா ைலக .ெச ெதா ேன ற . ப க ய க ம எ தாக ெவ .ெபா அ . .வ ைம. யவ க ல ேயா வா க . ேவதைனக .ந ல வா . . .எ ெபா ளாதார ைல மக ம ற பாக இ 31 அ பல ந லவ க நா வ . இழ க .அர ற கை க .27 அ பல ெபா வா ைக அ கார ெச ய 28 அ பல கட அ உ அைம க எ லா .தவ க .இடமா ற ஏ ப மக அ .ெபா இழ னா ஆப . வா ைக 32 அ 33 அ 34 அ 35 அ 36 அ 37 அ 38 அ 39 அ 40 அ 41 அ 42 அ 43 அ 44 அ 45 அ 46 அ 47 அ 48 அ 49 அ 50 அ 51 அ 52 அ 53 அ 54 அ பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பல பாராத ெசா . ேநா .அ டல வாச . பயண . ெவ நா . ப . மன ம 30 அ பல ர பா ய தாராளமாக இர .வ ைம.ெச வ அ . .கேபாக வா ைக ஏ ப .ெப ய இழ உ டா . வா ைற த லாப ைற க ெச வா க . 29 அ பல ப ைண ெதா பா யாபார ஆ யவ ற த ேன ற கைள காணலா .ம க ெச வ அ க .

எ ப க அ வலக அைற வடேம ைச தக அைற ெத ேம ைச சைமய அைற ெத ழ ைச உண அைற ெத ைச ப ைக அைற ேம . வட ழ ைசக ய அைற ழ ைச ேச அைற வட ைச. ழ க தா . த சேகாதர . ஆ ய .ெச ெதா அ ெபா வாக ப வட சா ர க ப க தா . த ைத ைச . . வட ழ ைசக ைஜ அைற ேம .கவைலக வ ைம .55 அ 56 அ 57 அ 58 அ 59 அ 60 அ பல பல பல பல பல பல .. த உற ன க வா ைச . க வைற வட ேம ைச.உற ன ேராத ப . தா மைன வா க ேவ .ச த நாச -க ட ஏ ப .