Spis treści

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 3
1.1. Informacje ogólne ................................................................................................................... 3
1.2. Zakres projektu ........................................................................................................................ 3
2. Opis architektoniczno-budowlany ................................................................................................... 3
2.1. Założenia projektowe .............................................................................................................. 3
2.2. Analiza warunków wodno-gruntowych ................................................................................... 3
2.3. Funkcja obiektu ....................................................................................................................... 3
2.4. Opis konstrukcji ....................................................................................................................... 3
2.5. Izolacje i uszczelnienia ............................................................................................................. 4
3. Wytyczne realizacji .......................................................................................................................... 4
3.1. Prace ziemne ........................................................................................................................... 4
3.2. Szalunek i zbrojenie ................................................................................................................. 4
3.3. Mieszanka betonowa .............................................................................................................. 4
3.4. Przerwy robocze , dylatacje ..................................................................................................... 4
3.5. Próba szczelności ..................................................................................................................... 4
4. Projekt konstrukcyjny ...................................................................................................................... 5
4.1. Obciążenia ............................................................................................................................... 5
4.1.1. Określenie stref oddziaływao klimatycznych. ................................................................. 5
4.1.2. Odziaływanie od temperatury ......................................................................................... 5
4.1.3. Oddziaływanie śniegiem .................................................................................................. 9
4.1.4. Obciążenia gruntem ........................................................................................................ 9
4.1.5. Obciążenia przekazane przez kopułę............................................................................. 10
4.2. Otulina ................................................................................................................................... 12
4.3. Kombinacje obciążeo ............................................................................................................. 12
4.3.1. Stan graniczny nośności................................................................................................. 12
4.3.2. Stan graniczny użytkowalności. ..................................................................................... 13
4.4. Wyniki MES . .......................................................................................................................... 14
4.4.2. Siły wewnętrzne w zbiorniku ......................................................................................... 14
4.4.3. Zbrojenie ........................................................................................................................ 16
4.4.4. Wyniki obliczeo wymiarowania ..................................................................................... 19
5. Obliczenia ręczne ........................................................................................................................... 22
5.1. Rysy ........................................................................................................................................ 22
5.2. Minimalne pole przekroju zbrojenia ..................................................................................... 24
5.2.1. Płyta ............................................................................................................................... 24
5.2.2. Płaszcz ............................................................................................................................ 24
5.3. Podstawowa długośd zakładu i zakotwienia dla pręta #12 .................................................. 25
6. Wymiarowanie wieoca .................................................................................................................. 27
7. Zbrojenie dla zbiornika nie ocieplonego .................................................................................. 28
8. Literatura ...................................................................................................................................... 29

1. Wprowadzenie
1.1. Informacje ogólne
Projekt dotyczy żelbetowego zbiornika cylindrycznego w miejscowości Zator (239 m.n.p.m ) w
województwie małopolskim.
1.2. Zakres projektu
Projekt zawiera obliczenia statyczno – wytrzymałościowe oraz rysunki konstrukcyjne płaszcza ,wieoca
zbiornika oraz płyty dennej . Do obliczeo użyto programu Robot Structural Analysis 2012 wersji
edukacyjnej.
2. Opis architektoniczno-budowlany
2.1. Założenia projektowe
Do wymiarowani elementów przyjęto następujące założenia
Klasa betonu C30/37
Klasa stali A-IIIN (RB500W)
Klasa ekspozycji XC4
2.2. Analiza warunków wodno-gruntowych
Na podstawie badao geologicznych określono grunt rodzimy jako glinę piaszczystą (Gp) o stopniu
plastyczności I
L
=0,23 oraz poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia.
Głębokośd posadowienia konstrukcji to 2.6 m.p.p.t. posadowiona na gruncie rodzimym .
Przewidziano wymianę gruntu rodzimego do głębokości posadowienia na Piasek drobny (Pd) o
stopniu zagęszczenia I
D
=0,50.
2.3. Funkcja obiektu
Przewidziano że zbiornik będzie służył do przechowywania wody o temperaturze 29
0
C na wysokośd
2.3 m mierzone od wewnętrzne powierzchni płyty dennej .
2.4. Opis konstrukcji
Zbiornik wykonano jako konstrukcja monolityczna żelbetowa o średnicy wewnętrznej 9,4 m i
wysokości wewnętrznej 4,7 m. Zbiornik ocieplony wełną mineralną grubości 15 cm

na
zewnątrz otynkowany tynkiem mineralnym. Płaszcz zbiornika grubości 25 cm jest utwierdzony w
płycie dennej , zwieoczony wieocem o wymiarach 30x40 cm na którym oparte jest przekrycie w
kształcie kopuły. Płyta denna o średnicy 10,3 m i grubości 40 cm ułożona na betonie podkładowym
klasy C8/10 grubości 10 cm. Beton klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W4. Płaszcz zbiornika
zazbrojony prętami żebrowanymi #12 w rozstawie co 12,5 cm z lokalnymi zagęszczeniami . Płyta
denna krzyżowo zbrojona prętami żebrowanymi #12 w rozstawie co 20 cm .
2.5. Izolacje i uszczelnienia
Izolację przeciwwodną powierzchni ściany tworzy powłoka bitumiczno-polimerowa WEBAC 5611,
przeznaczona do cienkowarstwowych izolacji. Izolację termiczną ściany zewnętrznej i kopuły stanowi
wełna mineralna ROCKWOOL FRONTROCK MAX E o grubości 15cm. Na izolacji ściany przewiduje się
tynk mineralny CT35 firmy Ceresit. Połączenie ściany z dnem uszczelnione jest za pomocą taśmy
Sikadur Comfiblex SG-20M o grubości 20mm. Pod płytą denną przewidziano izolację przeciw wodną
w formie papy zgrzewanej na gorąco .
3. Wytyczne realizacji
3.1. Prace ziemne
Usunąd warstwę humusu o grubości 20cm a następnie za pomocą koparki wykonad wykop do
głębokości 2.6 m.p.p.t. Wykop należy wykonad jako kwadratowy o wymiarach 12x 12m. Urobek
wywieźd i wymienid na piasek drobny (Pd) .Po wykonaniu robót związanych z ociepleniem przyziemia
można zasypad wykopy.
3.2. Szalunek i zbrojenie
Zbiornik należy wykonad w systemie szalunków „DOKA” – deskowanie radialne H20. Są to szalunki
składające się z gotowych elementów, które można dostosowad do wymaganych wymiarów
zbiornika. Wewnętrzną powierzchnie deskowao powlekad środkami adhezyjnymi. Całkowita
rozbiórka deskowania może nastąpid po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu .
Elementy zbrojeniowe należy wykonywad zgodnie z załączonymi do projektu rysunkami. Pręty
zbrojenia powinny mied otulinę minimum 40mm.
3.3. Mieszanka betonowa
Beton użyty w konstrukcji powinien byd szczelny o maksymalnym wskaźniku w/c= 0,6, wykonany z
kruszywa otoczakowego lub łamanego o średnicy ziaren do 20 mm. Beton w ścianie układad
warstwami o grubości 0,40-0,50m zagęszczając mechanicznie , nie zrzucad z wysokości większej niż 1
m. Mieszankę betonową należy chronid przed deszczem i nadmiernym wysychaniem.
3.4. Przerwy robocze , dylatacje
Przewidziano przerwę roboczą po wykonaniu płyty dennej . Należy wykonad dylatacje skurczowe w
dwóch miejscach płaszcza wykonanych naprzeciw siebie .W pasmach należy zapewnid ciągłośd
zbrojenia . Następnie po upływie co najmniej 21 dni pasma te należy uzupełnid mieszanką betonową .
Szczelnośd w stykach pomiędzy przerwami roboczymi i dylatacjami należy zapewnid przez taśmy
uszczelniające.
3.5. Próba szczelności
Przed oddaniem zbiornika do użytku należy przeprowadzid próbę szczelności zbiornika pod nadzorem
osoby uprawnionej do tego .

T
min.H
0.0035  H  T
min
 30.837   
4. Projekt konstrukcyjny
4.1. Obciążenia
4.1.1. Określenie stref oddziaływao klimatycznych.
Zbiornik ma znajdowad się w miejscowości Zator(Małopolska) 239m.n.p.m . Na podstawie norm
określono odpowiednie strefy oddziaływao klimatycznych.
Obciążenie śniegiem – 3 strefa
Strefa przemarzania gruntu – 1 m
Temperatura T
min
=-28-30

st.C
Temperatura T
max
=38-36 st.C
4.1.2. Odziaływanie od temperatury
Na podstawie normy PN-EN 1991-1-5:2005 dokonano korekcji temperatur i otrzymano :


Ostatecznie do obliczeo przyjęto

4.1.2.1. Zbiornik wypełniony
Bez izolacji termicznej.

|

|

Gdzie

Temperatura zewnętrzna w miejscu nasłonecznionym.

Temperatura zewnętrzna latem w cieniu

T
max.H
0.0053  H  T
max
 36.733  

Temperatura zewnętrzna zimą :

Na podstawie normy PN-EN 1991-1-5 odczytano wartości gruntu powyżej i poniżej 1m.p.p.t.
Wszystkie wyniki zebrano i przedstawiono w tabelach poniżej.
LATO
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem
oświetlony
Nad
gruntem w
cieniu

29 29 29 29

5 8 54,7 36,7
grad T

24 21 25,7 7,7

9 10,5 33,9 24,9

ZIMA
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem

29 29 29

-5 -3 -30,8
grad T

34 32 59,8

4 5 -8,9

Z izolacja termiczną.
|

|

Dla ocieplonego zbiornika zmieniono

Gdzie

Gdzie :

Wszystkie wyniki zebrano i przedstawiono w tabelach poniżej.
LATO
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem
oświetlony
Nad
gruntem w
cieniu

29 29 29 29

5 8 54,7 36,7
27,5 27,7 30,6 29,5
grad T

1,5 1,3 1,6 0,5

20,3 20,4 21,8 21,2

ZIMA
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem

29 29 29

-5 -3 -30,8
26,9 27 25,4
grad T

2,1 2 3,6

20 20 19,24.1.2.2. Zbiornik pusty
Nieocieplony :
LATO
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem
oświetlony
Nad gruntem
w cieniu

20 20 20 20

5 8 54,7 36,7
grad T

15 12 34,7 16,7

4,5 6,0 29,4 20,4

ZIMA
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem

-25 -25 -25

-5 -3 -30,8
grad T

20 22 5,8

-23 -22 -35,9
Ocieplony
LATO
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem
oświetlony
Nad gruntem
w cieniu

20 20 20 20

5 8 54,7 36,7
19,1 19,3 22,1 21
grad T

0,9 0,7 2,1 1

11,5 11,6 13,1 12,5

ZIMA
Przypadek
Grunt
<1m.p.p.t
Grunt
>1m.p.p.t
Nad gruntem

-25 -25 -25

-5 -3 -30,8
-23,8 -23,7 -25,4
grad T

1,2 1,3 0,4

-32,4 -32,3 -33,2
W kombinacjach uwzględniono przypadek , gdy podczas lata zbiornik jest odkopany dzięki czemu
większa jego powierzchnia jest intensywniej nagrzewana niż wypadku zbiornika obsypanego .
Przyjęto w obliczeniach że płyta denna nie jest ocieplona.
4.1.3. Oddziaływanie śniegiem
Wysokośd odniesienia

Gdzie

jest wartością charakterystyczną obciążenia gruntu śniegiem.
4.1.4. Obciążenia gruntem
Zbiornik posadowiony będzie na glinie piaszczystej (Gp) o wskaźniku plastyczności

.
Podstawowe parametry gruntu obliczono wykorzystując wzory aproksymacyjne wg PN-81/B-03020
dla gruntów spoistych kategorii „B”.

Kąt tarcia wewnętrznego :

Spójnośd :

Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej :

(

) (

)
Wskaźnik skonsolidowania :

Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej :

Gęstośd objętościowa :

Ciężar objętościowy

Grunt należy zastąpid piaskiem drobnym Pd o współczynniki zagęszczenia I
D
=0,5 i obsypad zbiornik od
poziomu posadowienia na projektowaną wysokośd.

C
e
1 
C
t
1 
 0.8 
S C
e
C
t
   S
k
 960Pa  
Kąt tarcia wewnętrznego

Gęstośd objętościowa

Ciężar objętościowy

*(

)+ [(

)]
Wysokośd płyty

Poziom posadowienia


Obciążenie naziomu :
Śnieg

Użytkowe naziomu

Parcie wywołane gruntem :

4.1.5. Obciążenia przekazane przez kopułę
Do obliczeo przyjęto przekrycie w formie kopuły dla ułatwieo obliczeo statycznych przyjęto że w
kopule nie znajduję się żaden otwór . Grubośd płyty 12 cm. Wieniec o wymiarze 30x20 cm.

h
f
0.4m 
h
g
2.6m 
z h
g
h
f
 2.2m  
s
k
1.2
kN
m
2

Geometria

Oddziaływania przekazana na zbiornik wieoca :
Ciężar własny +warstwy wykooczeniowe
Przyjęto ciężar od warstw wykooczeniowych równy

Aby obliczyd przekazane obciążenie liniowe na wieniec konstrukcji podzielono reakcje podporową
przez długośd 1 elementu wieoca.

Oddziaływania od śniegu

4.2. Otulina
Zgodnie z zasadą 4.4.1.1.(2P) normy PN-EN 1992-1-1 otulenie nominalne równa się :

Na podstawie Tablicy 4.1. normy PN-EN 1992-1-1 określono klasę ekspozycji jako XC4.
Otulenie minimalne

Przyjęto średnice prętów zbrojeniowych równą 16 mm ,więc na podstawie Tablicy 4.2. normy PN-EN
1992-1-1 przyjęto :

Klasę konstrukcji określono jako S4. Na podstawie tablicy 4.4N normy PN-EN 1992-1-1 i klasy
ekspozycji XC4 określono :

Na podstawie uwagi z punktu 4.4.1.2.(6) normy PN-EN 1992-1-1 określono

Na podstawie uwagi z punktu 4.4.1.2.(7) normy PN-EN 1992-1-1 określono

Na podstawie uwagi z punktu 4.4.1.2.(8) normy PN-EN 1992-1-1 określono

Ostatecznie

Na podstawie zasady punktu 4.4.1.2.(1)P normy PN-EN 1992-1-1 określono

Ostatecznie nominalna otulina betonu wynosi

4.3. Kombinacje obciążeo
4.3.1. Stan graniczny nośności
Kombinacje stanu granicznego nośności przyjęto na podstawie wzorów 6.10a i 6.10b normy PN-EN
1990. Zaś wartości współczynników częściowych ustalono na podstawie tablic A.2 oraz A.5 normy PN-
EN 1991-4.
Wzór 6.10a

6.10b

Gdzie :

dla oddziaływao zmiennych wiodących , ciśnienie cieczy lub parcie gruntu

dla obciążeo temperaturą i śniegiem
4.3.2. Stan graniczny użytkowalności.
Do obliczeo stanu granicznego użytkowalności przyjęto kombinację quasi-stałą

Gdzie :

dla oddziaływao zmiennych wiodących , ciśnienie cieczy lub parcie gruntu

dla obciążeo temperaturą i śniegiem
Przypadki obciążeo zadane w programieKombinacje zadane w programie4.4. Wyniki MES .
4.4.1. Geometria zbiornika

4.4.2. Siły wewnętrzne w zbiorniku
Mxx


Myy

Nxx


Nyy

4.4.3. Zbrojenie
Założenia przy obliczaniu zbrojenia
Płyta denna
Ogólne
Nazwa: Plyta
Typ wymiarowania: zginanie + ściskanie/rozciąganie
Kierunek zbrojenia : zgodny z osią X
Klasa konstrukcji: S4
Materiały
Beton : jak w modelu konstrukcji
Stal :
A-IIIN (RB500W), wytrzymałość charakterystyczna
500,00(MPa)
Klasa
ciągliwości:
B
Klasa cementu: N
Parametry SGU
ZAKRES OBLICZEŃ
Zarysowanie: TAK
- korekta zbrojenia: NIE
ZAKRES OBLICZEŃ
Zarysowanie: TAK
Ugięcie: TAK
- korekta zbrojenia: NIE
WARTOŚCI DOPUSZCZALNE
Ugięcie : f < 3,0 cm
GÓRNA WARSTWA
Klasa środowiska: XC4
Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,179 mm
DOLNA WARSTWA
Klasa środowiska: XC4
Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,179 mm
INNE PARAMETRY
Wiek betonu w chwili obciążenia : 90 dni
Wilgotność względna środowiska : 80 %
Zbrojenie
Średnice zbrojenia dolnego : d1 = 12, d2 = 12
Średnice zbrojenia górnego : d1' = 12, d2' = 12
Otulina : dolna c1 = 5,00(cm), górna c2 = 5,00(cm),
Odchyłki otuliny: Cdev = 1,00(cm), Cdur = 0,00(cm)
Układ zbrojenia: dwukierunkowy
Zbrojenie minimalne: dla całego panela
Płaszcz zbiornika
Ogólne
Nazwa: Zbrojenie Plaszcz
Typ wymiarowania: zginanie + ściskanie/rozciąganie
Kierunek zbrojenia : zgodny z osią Z
Klasa konstrukcji: S4
Materiały
Beton : jak w modelu konstrukcji
Stal :
A-IIIN (RB500W), wytrzymałość charakterystyczna
500,00(MPa)
Klasa B
Beton : jak w modelu konstrukcji
ciągliwości:
Klasa cementu: N
Parametry SGU
ZAKRES OBLICZEŃ
Zarysowanie: TAK
- korekta zbrojenia: NIE
Ugięcie: TAK
- korekta zbrojenia: NIE
WARTOŚCI DOPUSZCZALNE
Ugięcie : f < 3,0 cm
GÓRNA WARSTWA
Klasa środowiska: XC4
Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,179 mm
DOLNA WARSTWA
Klasa środowiska: XC4
Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,179 mm
INNE PARAMETRY
Wiek betonu w chwili obciążenia : 90 dni
Wilgotność względna środowiska : 80 %
Zbrojenie
Średnice zbrojenia dolnego : d1 = 12, d2 = 12
Średnice zbrojenia górnego : d1' = 12, d2' = 12
Otulina : dolna c1 = 5,00(cm), górna c2 = 5,00(cm),
Odchyłki otuliny: Cdev = 1,00(cm), Cdur = 0,00(cm)
Układ zbrojenia: dwukierunkowy
Zbrojenie minimalne: brak
4.4.4. Wyniki obliczeo wymiarowania
Ugięcie

ZarysowanieZbrojenie płaszcza pionowe zewnętrzne ( bez zbrojenia minimalnego )

Zbrojenie płaszcza pionowe wewnętrzne ( bez zbrojenia minimalnego )

Zbrojenie płaszcza równoleżnikowe zewnętrzne ( bez zbrojenia minimalnego )


Zbrojenie płaszcza równoleżnikowe wewnętrzne ( bez zbrojenia minimalnego )

Zbrojenie płyty dołem główne

Zbrojenie płyty dołem prostopadłe

Zbrojenie płyty górne główne

Zbrojenie płyty górne prostopadłe


5. Obliczenia ręczne
5.1. Rysy
Na podstawie tablicy 7.105 normy PN-EN 1992-3 ustalono klasę szczelności – 1 klasa szczelnośdi.
Dla tej klasy szczelności dopuszczalne rozwarcie rys oblicza się :

Gdzie :

Interpolując liniowo wynik otrzymuje się maksymalne dopuszczalne rozwarcie rys

(

)
Na podstawie Rysunku 7.103N normy PN-EN 1992-3 określono maksymalne naprężenia w zbrojeniu .
Przyjęto średnicę pręta 12 mm i rozwarcie rysy równe w
k1
=0,179 mm.
Odczytana wartośd dla danej średnicy z wykresu 7.103N naprężeo to

Szerokośd rozwarcia rys oblicza się zgodnie z wzorem 7.8 normy PN-EN 1992-1-1

gdzie:
s
r,max
jest maksymalnym rozstawem rys
ε
sm
jest średnim odkształceniem zbrojenia
ε
sm
jest średnim odkształceniem betonu miedzy rysami

(

)

Według reguły 7.3.2(2) jeżeli zbiornik zostaje obciążony po 28 dniach lub później wytrzymałośd
charakterystyczna betonu na rozciąganie

Według reguły 7.3.4(2)

Według 7.3.2(3)

(

)

(

)

gdzie:
- średnica zbrojenia
–grubośd otulenia zbrojenia podłużnego

– współczynnik zależny od przyczepności zbrojenia

dla prętów o wysokiej przyczepności

– współczynnik zależny od rozkładu odkształceo

przy rozciąganiu

– współczynniki zalecane przez normę

Szerokośd rozwarcia rys

Warunek stanu granicznego użytkowalności związany z szerokością rys jest nie spełniony spełniony.
W tym wypadku należy zastosowad dodatkową powłokę ochronną powierzchni zbiornika.
5.2. Minimalne pole przekroju zbrojenia
5.2.1. Płyta
Określenie zbrojenia minimalnego siatki podstawowej

{

}
{

}

Określenie zbrojenia maksymalnego

Przyjęto zbrojenie główne w postaci #12 co 20 cm a polu

5.2.2. Płaszcz

Rozpatrzono dwa przypadki:
przy czystym rozciąganiu (przed rozszalowaniem stropu)

– zakłada się, że zarysowanie nastąpi
wcześniej niż po 28 dniach;
σ
s
= 225 MPa

Zarysowanie nastąpi później niż po 28 dniach

– zakłada się, że zarysowanie nastąpi po 28 dniach;
Przyjęto wartość σ
s
= f
yd
= 435 MPa.

Przyjęto wartość

Ostatecznie przyjęto podstawową siatkę zbrojenia w postaci #12 co 12,5 cm

Zbrojenie pionowe dla ściany

Lecz nie mniej niż :

{

}
{

}

Zbrojenie minimalne ściany:

Ostatecznie przyjęto zbrojenie główne w postaci #12 co 20 cm a polu

5.3. Podstawowa długośd zakładu i zakotwienia dla pręta #12
Współczynnik zależny od jakości warunków przyczepności i pozycji pręta w czasie betonowania
η
1
= 0,7
Współczynnik zależny od średnicy pręta η
2
= 1,0 dla ϕ ≤ 32
Obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie

Obliczeniowa wartość granicznego naprężenia przyczepności

Naprężenie obliczeniowe w miejscu, od którego odmierza się długość zakotwienia
σ
sd
= f
yd
= 435MPa
Podstawowa długość zakotwienia

Obliczeniowa długość zakotwienia
l
bd
= α
1
α
2
α
3
α
4
α
5


l
b,rqd
lecz nie mniej niż l
b,min
Współczynniki α
α
1
= 1,0

α
2
= 1,0

α
3
=1,0 α
4
= 0,7

α
5
= 1,0
l
bd
= 0,7l
b,rqd
= 0,7 ∙ 579 mm ≈ 406 mm
l
b,min
= max{0,6l
b,rqd
; 10ϕ; 100mm}= max{347mm; 120mm; 100mm} = 347mm
l
bd
= 406 mm > l
b,min
= 347mm
Dla prętów # 12 przyjęto długość zakotwienia 406 mm.
Długość zakładu
Obliczeniowa długość zakładu prętów #12
Współczynnik zależny od jakości warunków przyczepności i pozycji pręta w czasie betonowania
η
1
= 0,7
Współczynnik zależny od średnicy pręta η
2
= 1,0 dla ϕ ≤ 32
Obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie

Obliczeniowa wartość granicznego naprężenia przyczepności

Naprężenie obliczeniowe w miejscu, od którego odmierza się długość zakotwienia
σ
sd
= f
yd
= 435MPa
Podstawowa długość zakotwienia

Współczynniki α
α
1
= 1,0 α
2
= 1,0

α
3
=1,0 α
5
= 1,0

α
6
= 1,4
Obliczeniowa długość zakotwienia
l
bd
= α
1
α
2
α
3
α
5
α
6


l
b,rqd
lecz nie mniej niż l
b,min
l
bd
= 1,4l
b,rqd
= 1,4 ∙ 579 mm ≈ 810 mm
Dla prętów # 12 przyjęto długość zakładu 850 mm.
6. Wymiarowanie wieoca
Projektowanie przekroju osiowo rozciaganego
Założenia:
 Beton klasy B37, 
cc
= 1,00
 Stal klasy A-IIIN f
yk
= 490,0 (MPa)
 Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
 Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002
Przekrój:b = 30,0 (cm)
h = 40,0 (cm)
d = 5,0 (cm)
Obciążenia:
Siła podłużna obliczeniowa N = 341,40 (kN)

Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

A
s
= 8,1 (cm2)
Stopień zbrojenia µ = 1,02 (%)
minimalny µ
min
= 0,40 (%)7. Zbrojenie dla zbiornika nie ocieplonego
Znaczącą róznice w zbrojeniu zauważono jedynie w plaszczu zbiornika
Zbrojenie pionowe główne zewnętrzne

Zbrojenie pionowe główne wewnętrzne

Zbrojenie równoleżnikowe zewnętrzne

Zbrojenie równoleżnikowe wewnętrzne


Zauważono znaczny wzrost zbrojenia w po zewnętrznej stronie płaszcza , zbrojenie wzrosło
w tym miejscu ponad trzy krotnie . W innych miejscach nie zauważono znacznych różnic.
8. Literatura
Normy :
- PN-EN 1990 : Podstawy projektowania konstrukcji ;
- PN-EN 1991-1-3 : Oddziaływanie ogólne - obciążenia śniegiem ;
- PN-EN 1991-1-5 : Oddziaływanie ogólne - oddziaływania termiczne ;
- PN-EN 1991-4 : Oddziaływania na konstrukcje – Silosy i zbiorniki ;
- PN-EN 1992-1-1 : Projektowanie konstrukcji z betonu – Reguły ogólne i reguły dla
budynków ;
- PN-EN 1992-3 : Projektowanie konstrukcji z betonu – Silosy i zbiorniki na ciecze ;
Książki :
- Projektowanie zbiorników żelbetowych – zbiorniki na ciecze , Anna Halicka , Dominika
Franczak ,Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2013.