ASUHAN KEPERAWATAN

PADA KELUARGA Tn.M DENGAN ISPA
DI RT 3 DUSUN DATAR DESA BENGKEL KECAMATAN LABUAPI
DI SUSUN OLEH:
KUSNAIDI
0
A. PENGKAJIAN
1. DATA UMUM
a. Nama kepala keluarga : Tn.M
b. Umur : 25 tahun
c. Agama : Islam
d. Pekerjaan : Sata
e. Pend!d!kan : SMP
Alamat : "T # $usun $atar $esa %engkel
&ec.'abuap!
(. &)mp)s!s! keluarga
N) Nama *ender
+ubungan
&eluarga
Umur Pend!d!kan
Status Imun!sas!
&et.
%,* P)l!) $PT +ep ,ampak
-.
2.
#.
..
N/.
Tn. M
N/.
N/.
0
1
0
0
Ibu
Anak2&&
Anak
Anak
.3 th
25 th
20 th
-4 th
S$
SMP
SMA
SMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
'engkap
'engkap
'engkap
-
*en)gram
&eterangan :
: 'ak!6lak!
: Perempuan
: T!nggal serumah
: Angg)ta /ang sak!t 7An. M8
: Angg)ta /ang sak!t 7N/. M8
9 : Men!nggal
g. T!pe keluarga
&eluarga Tn. M merupakan t!pe Nuclear (am!l/ 7keluarga !nt!8 /ang
terd!r! dar! Ibu: dan t!ga )rang anak.
h. Suku bangsa
Tn. M dan N/. M sama6sama bersuku bangsa Sasak 7 berasal dar!
')mb)k %arat 8
!. Agama
&eluarga Tn.M adalah keluarga /ang menganut agama !slam dan taat
melaksanakan !badah: terutama sh)lat l!ma aktu serta raj!n pula
menghad!r! pengaj!an d! l!ngkungan "T #. &eluarga Tn.M juga
me/ak!n! baha menjaga kebers!han juga sebag!an dar! !man.

2
Tn. T .3 th
N/. M 7+!pertens!8
#; th
An. M 7ISPA8
25 th
An.
-. th
An.
< th
j. Status S)s!al =k)n)m! &eluarga
Tn. M bekerja sebaga! !rasasta atau buruh dengan penghas!lan
perbulan antara "p. 250.0006<00.000. semua keuangan d!kel)la )leh
N/. M dengan pengeluaran t!dak rut!n perbulan leb!h dar! "p. 500.000
/a!tu untuk belanja.
k. Akt!>!tas "ekreas! &eluarga
&eluarga meng!s! aktu luang sehar!6har! dengan men)nt)n T>: untuk
rekreas! keluar rumah /a!tu saat belanja keperluan sehar!6har!.
2. RIWAYAT DAN TAHAP PERKEMBANGAN KELUARGA
a. Tahap perkembangan keluarga saat !n!
Tahap perkembangan keluarga Tn.M berada pada tahap keluarga
dengan anak remaja.
b. Tahap perkembangan keluarga /ang belum terpenuh!
Tugas6tugas perkembangan tahap !n! telah d!laksanakan )leh keluarga
Tn.M dengan ba!k. T!dak ada tugas perkembangan /ang belum
terpenuh!.
c. "!a/at keluarga !nt!
&eluarga Tn.M t!dak mem!l!k! r!a/at pen/ak!t keturunan sepert! $M:
ep!leps!: hem)(!l!a dll. Tn.M maupun Ibu M jarang mengalam! sak!t
/ang ser!us. &adang6kadang han/a terkena (lu r!ngan saja. Saat !n!
Anak M sedang mender!ta !n(luen?a sejak - bulan /ang lalu. Anak M
mengeluh h!dung tersumbat: kadang6kadang demam: batuk p!lek: mata
terasa ped!h: tubuh terasa lemes: ser!ng bers!n6bers!n dan t!dak enak
badan 7sak!t8. Ibu M sudah member!kan )bat trad!s!)nal pada An. M
berupa campuran jeruk n!p!s dan kecap tap! An. M belum sembuh
juga. An. M juga sudah mengk)nsums! beberapa )bat sepert! ))d@s
=Apect)ran: >!A ()rmula: laser!n namun belum sembuh juga. Ibu M
dan Tn.M mengatakan belum beg!tu tau tentang cara peraatan dan
pencegahan batuk p!lek2ISPA serta penularann/a.
#
Anak M telah mendapatkan !mun!sas! dasar lengkap. Sejauh !n!
(as!l!tas kesehatan /ang ser!ng d!man(aatkan )leh keluarga %p. T
adalah Puskesmas &endal 0- dan praktek %!dan .
d. "!a/at keluarga sebelumn/a 7p!hak !str! dan suam!8
%p. T merupakan anak pertama dar! tujuh bersaudara dan. +ubungan
dengan )rang tua dan ad!kn/a cukup ba!k. A/ah dar! %p. T telah
men!nggal dun!a.
N/. M adalah anak kedua dar! semb!lan bersaudara. +ubungan dengan
)rang tua dan ad!k6kakakn/a cukup ba!k. &eluarga dar! p!hak N/. M
bertempat t!nggal sal!ng berdekatan jad! N/. M dan %p. T ser!ng
berkunjung ba!k ke keluarga besar %p. T maupun N/. M hamp!r t!ap
m!nggu.
3. LINGKUNGAN
a. &arakter!st!k rumah
&eluarga %p. T t!nggal d! rumah sem! permanen 7d!nd!ng sebag!an
temb)k dan sebag!an ka/u8 dengan luas tanah -50 m
2
dan luas
bangunan -00 m
2
7-2A5m8 terd!r! dar! -00B berlanta! plester. 5ent!las!
cukup ba!k: caha/a matahar! b!sa masuk melalu! jendela dan p!ntu d!
ruang tamu: ruang t!dur: ruang keluarga: ruang makan: dapur dan
kamar mand!. Pada malam har! penerangan dengan lampu l!str!k.
Persed!aan a!r bers!h untuk m!num dan masak menggunakan a!r PAM:
sedangkan untuk mencuc! dan mand! menggunakan a!r dar! sumur gal!
dengan k)nd!s! a!r jern!h: berasa as!n: b!la mus!m penghujan agak
berbau namun b!la mus!m kemarau t!dak berbau. Sampah d!buang
pada halaman k)s)ng peng)lahan/a dengan d!kumpulkan dan d!bakar.
'!mbah keluarga langsung mengal!r ke sel)kan d! belakang rumah.
C, terletak d! dalam rumah dengan k)nd!s! teraat ba!k. Septic tank
terletak D -0 meter dar! sumur.
.
$enah rumah:
b. &arakter!st!k tetangga dan k)mun!tas "C
"ataErata tetangga keluarga %p. T bermata pencahar!an sebaga! petan!
dan buruh petan!. Farak dengan rumah tetangga sangat berdekatan.
S!kap tetangga terhadap keluarga %p. T ba!k. T!ap har! jum@at ada
keg!atan membaca /as!n dan tahl!l 7!bu6!bu8: ar!san !bu6!bu d!adakan
sem!nggu sekal!. T!ap jum@at kl!)n keg!atan bapak6bapak /a!tu
/as!nan dan tahl!lan: sedangkan t!ap har! Fumat tahl!l7&husus bapak6
bapak8.keg!atan kerja bakt! d!lakukan - bulan sekal!. F!ka ada salah
satu angg)ta k)mun!tas sedang d!t!mpa mus!bah atau pun/a hajat:
semua tetangga s!ap membantu.
c. M)b!l!tas ge)gra(!s keluarga
&eluarga %pk. T sejak men!kah sampa! pun/a anak belum pernah
p!ndah rumah. F!ka beperg!an %pk. T dan N/.M menggunakan sepeda
ka/uh.An.Ah dan An .A j!ka ke sek)lah na!k sepeda ka/uh. An.M
7anak pertama8 j!ka perg! bekerja menggunakan sepeda m)t)r.
d. Perkumpulan keluarga dan !nteraks! dengan mas/arakat
&eluarga %pk. T dapat berkumpul lengkap pada malam har!: setelah
%pk. T pulang kerja dan anak6anak pulang dar! mengaj!. &eluarga
besar %pk. T berkumpul seluruhn/a saat lebaran dan pada saat ada
acara s/ukuran dar! p!hak keluarga. &eluarga %pk. T selalu berusaha
meng!kut! keg!atan kemas/arakatan /ang ada d! l!ngkungan "T
maupun "C.
5
$
A
P
U
"C
,&
A
M
A
"

M
A
N
$
I
M
U
S
+
G
'
A

"
U
A
N
*


&
=
,
I
'

M
A
&
A
N


"
U
A
N
*
"
U
A
N
*
T
I
$
U
"

I
I


T
I
$
U
"

I
I
I
"
U
A
N
*
"
U
A
N
*
S
A
N
T
A
I
T
I
$
U
"

I
"
U
A
N
*

T
A
M
U
e. S!stem pendukung keluarga
Fumlah angg)ta keluarga /ang sehat ada # )rang: /a!tu %pk. T: An. Ah
dan An. A. &eluarga mem!l!k! persed!aan )bat sepert! r!>an)l dan
betad!n. F!ka ada angg)ta keluarga /ang sak!t d!per!ksakan ke
Puskesmas terdekat. %!la ada angg)ta keluarga /ang mengeluh pus!ng
d!bel!kan )bat /ang d!jual d! arung6arung m!saln/a %)dreA.
Tetangga %pk.T juga selalu membantu j!ka ada angg)ta keluarga /ang
sak!t.
4. SRUKTUR KELUARGA
a. P)la &)mun!kas! &eluarga
&eluarga menggunakan p)la k)mun!kas! terbuka. %!la ada angg)ta
keluarga /ang berper!laku dan bers!kap kurang benar langsung
d!!ngatkan dan d!ber! masukan baga!mana s!kap /ang seharusn/a.
b. Struktur &ekuatan &eluarga
%pk. T cukup mampu mempengaruh! dan mengendal!kan per!laku !str!
dan anakn/a. %pk. T t!dak han/a mampu member! nasehat >erbal
namun mampu member!kan c)nt)h per!laku /ang ba!k.
c. Struktur Peran 7()rmal dan !n()rmal8
%pk. T berperan sebaga! kepala keluarga dan pencar! na(kah bag!
keluargan/a. N/. M !kut membantu %pk. T mencar! na(kah dengan
menjad! buruh tan!: sela!n !tu N/. M juga berperan sebaga! pengasuh
anak dan pengatur keuangan keluarga.
d. N!la! dan N)rma &eluarga
&eluarga %pk. T perca/a baha kesehatan sangatlah pent!ng: seh!ngga
berusaha menjagan/a dengan ba!k. Praktek6praktek pencegahan
pen/ak!t sepert! cuc! tangan sebelum makan: menjaga kebers!han
kamar mand! dan kamar t!dur: serta mand! dan mengg)s)k g!g! 2 kal!
sehar! d!laksanakan set!ap har!. &eluarga %pk. T buang a!r besar d!
jamban keluarga.
<
5. FUNGSI KELUARGA
a. Hungs! a(ekt!(
Angg)ta keluarga sal!ng men/a/ang!: menc!nta! dan sal!ng mem!l!k!.
Angg)ta keluarga sal!ng mendukung. F!ka ada pers)alan d!b!carakan
bersama dan d!car!kan jalan keluarn/a. %pk. T dan N/. M berusaha
sal!ng mengharga! pendapat atau s!kap mas!ng6mas!ng. &epada
anakn/a juga d!ajarkan baga!mana mengharga! )rang la!n.
b. Hungs! s)s!al!sas!
%pk. T dan N/. M mampu menjalankan (ungs! s)s!al!sas! dengan
meng!kut! keg!atan perkumpulan rut!n "T: kerja bakt!: /as!nan dan
tahl!lan serta ar!san !bu6!bu. &eluarga mampu ber!nteraks! sesua!
dengan n!la! dan n)rma /ang ada d! mas/arakat. %pk. T dan N/. M
juga mengajarkan pada anakn/a tentang d!s!pl!n: n)rma: buda/a dan
per!laku /ang dapat d!ter!ma mas/arakat serta t!dak melarang anakn/a
bergaul dengan teman6teman seba/an/a.
c. Hungs! peraatan kesehatan
&eluarga mampu men/ed!akan makanan: paka!an dan perl!ndungan
bag! angg)tan/a. F!ka ada /ang sak!t d!baa ke Puskesmas namun b!la
belum sembuh juga d!baa ke prakt!k b!dan terdekat dan d!raat
secara ba!k )leh angg)ta /ang sehat. &eluarga me/ak!n! baha sehat
adalah ken!kmatan dan sak!t adalah c)baan dar! Tuhan /ang harus
d!hadap! dengan berusaha mencar! peng)batan.
Penap!san masalah berdasarkan 5 tugas peraatan kesehatan:
-8. Mengenal masalah kesehatan
Pada dasarn/a keluarga belum mengenal masalah kesehatan secara
deta!l. &eluarga %pk. T belum tahu tentang cara pencegahan:
penularan pen/ak!t ISPA serta keluarga belum mengetahu! tentang
baha/a ISPA.
;
28. Memutuskan untuk meraat
&eluarga belum dapat mengamb!l keputusan untuk meraat
angg)ta keluargan/a /ang terserang !n(luen?a. Peraatan /ang
d!ber!kan baru sebatas /ang d!ketahu! saja.
#8. Mampu meraat
&emampuan keluarga meraat angg)ta keluargan/a /ang sak!t (lu
mas!h sangat terbatas: belum sampa! pada upa/a pencegahan dan
penularan.
.8. M)d!(!kas! l!ngkungan
'!ngkungan cukup mendukung untuk pen/elesa!an masalah
kesehatan: sepert! >ent!las! /ang cukup: pencaha/aan: kebers!han
rumah dan halaman /ang cukup.
58. Meman(aatkan pela/anan kesehatan /ang ada
,ara meman(aatkan (as!l!tas pela/anan kesehatan belum )pt!mal.
&eluarga han/a datang ke Puskesmas atau praktek %!dan terdekat
j!ka ada angg)ta keluarga /ang d!anggap sak!t ser!us. &eluarga N/.
M raj!n ke p)s/andu: untuk !mun!sas! anak E anakn/a.
d. Hungs! repr)duks!
&eluarga %pk. T mem!l!k! # anak: anak pertama berus!a -3 tahun
7remaja8: anak kedua berus!a -. tahun dan anak ket!ga berus!a < tahun.
N/. M meng!kut! pr)gram &% dengan alat k)ntraseps! p!l &% 7t!ap -
bulan8.
e. Hungs! ek)n)m!
&eluarga %pk. T secara ek)n)m! telah mampu memenuh! kebutuhan
h!dup keluarga sehar!6har!. Namun keluarga %pk. T belum mempun/a!
tabungan untuk pers!apan masa depan.
. STRESS DAN KOPING KELUARGA
a. Stress)r jangka pendek dan jangka panjang
-8. Stres)r jangka pendek : masalah /ang ser!ng d!hadap! keluarga
%pk. T adalah j!ka ada angg)ta keluarga /ang sak!t.
4
28. Stres)r jangka panjang : t!dak ada stress)r jangka panjang 7N/. M
mengatakan t!dak ada stress)r jangka panjang dalam keluarga:
semua masalah keluarga dapat d!atas! dalam jangka pendek.
b. &emampuan keluarga beresp)n terhadap s!tuas! atau stress)r
&eluarga member!kan resp)n pada stres)r dengan berusaha mencar!
pert)l)ngan tenaga kesehatan j!ka ada angg)ta keluargan/a /ang sak!t.
c. Strateg! k)p!ng /ang d!gunakan
%!la ada permasalahan: ba!k %pk. T maupun Ibu M berusaha mencar!
pemecahann/a dengan d!mus/aarahkan bersama.
d. Strateg! adaptas! d!s(ungs!)nal
F!ka ada masalah sejauh !n! t!dak pernah muncul strateg! /ang
d!s(ungs!)nal dalam keluarga %pk.T. Namun An. M 7anak pertama8
dar! keluarga %pk.T b!la sedang berkumpul dengan teman E temann/a
/ang mer)k)k d!a !kut mer)k)k karena !ng!n men/esua!kan d!r!
dengan teman E temann/a.
!. PEMERIKSAAN FISIK KELUARGA
a. Pemer!ksaan (!s!k %pk. T
-8. &eadaan umum: ba!k: tampak sehat.
28. &esadaran: k)mp)sment!s.
#8. Tanda6tanda >!tal
a8 T$: --02;0 mm+g
b8 N : 44 A2men!t
c8 "": 20 A2men!t
d8 S% : #;
)
,
.8. &epala
a8 "ambut: h!tam: lurus: bers!h: t!dak mudah r)nt)k: berket)mbe.
b8 Mata: kel)pak mata t!dak edema: sklera t!dak !kter!k: k)rnea
jern!h: k)njungt!>a merah muda: pup!l !s)k)r: pengel!hatan
ba!k.
c8 +!dung: bers!h: septum d! tengah: t!dak ada benj)lan2p)l!p.
3
d8 Tel!nga: kanal!s bers!h: t!dak berbau: mampu mendengar
dengan ba!k.
e8 Mulut: bers!h: t!dak berbau: t!dak ada peradangan: g!g! utuh:
l!dah bers!h.
58. $ada 2 Th)raA: bentuk n)rmal: perna(asan teratur: t!dak ada r)nch!
atau hee?!ng: den/ut jantung n)rmal.
<8. Perut 2 Abd)men: datar: supel: t!dak ada benj)lan: b!s!ng usus
-0A2men!t: perkus! suara t!mpan!: t!dak ada n/er! tekan.
;8. *enetal!a dan anus: t!dak ada hem)r)!d.
48. 'engan dan tungka!: t!dak ada edema: re(lek patella p)s!t!(: tes
bab!nsk! negat!(: tak ada n/er! pergerakan: t!dak ada keterbatasan
gerak.
b. Pemer!ksaan (!s!k N/. M
-8. &eadaan umum: ba!k: tampak sehat.
28. &esadaran: k)mp)sment!s.
#8. Tanda6tanda >!tal
a8 T$: -50230 mm+g
b8 N : 40 A2men!t
c8 "": 20 A2men!t
d8 S% : #<
)
,
.8. &epala
a8 "ambut: h!tam: lurus: bers!h: mudah r)nt)k: kadang6 kadang
berket)mbe.
b8 Mata: kel)pak mata t!dak edema: sklera t!dak !kter!k: k)rnea
jern!h: k)njungt!>a merah muda: pup!l !s)k)r: pengel!hatan
ba!k.
c8 +!dung: bers!h: septum d! tengah: t!dak ada benj)lan2p)l!p.
d8 Tel!nga: kanal!s bers!h: t!dak berbau: mampu mendengar
dengan ba!k.
e8 Mulut: bers!h: t!dak berbau: t!dak ada peradangan: g!g! utuh:
l!dah bers!h.
-0
58. $ada 2 Th)raA: bentuk n)rmal: perna(asan teratur: t!dak ada r)nch!
atau hee?!ng: den/ut jantung n)rmal.
<8. Perut 2 Abd)men: datar: supel: t!dak ada benj)lan: b!s!ng usus
4A2men!t: perkus! suara t!mpan!: t!dak ada n/er! tekan.
;8. *enetal!a dan anus: t!dak ada hem)r)!d: selalu d!jaga
kebers!hann/a: t!dak ada keput!han.
48. 'engan dan tungka!: t!dak ada edema: re(lek patella p)s!t!(: tes
bab!nsk! negat!(: tak ada n/er! pergerakan: t!dak ada keterbatasan
gerak.
c. Pemer!ksaan (!s!k Anak M
-8. &eadaan umum: tampak kurang sehat dan lemas.
28. &esadaran: k)mp)sment!s.
#8. Tanda6tanda >!tal:
a8 T$: --02;0 mm+g
b8 N : ;4 A2men!t
c8 "": 20 A2men!t
d8 S% : #;:5
)
,
.8. &epala
a8 "ambut: lurus: t!dak mudah r)nt)k: bers!h: kul!t kepala bers!h.
b8 Mata: kel)pak mata t!dak edema: sklera t!dak !kter!k: k)rnea
jern!h: k)njungt!>a agak merah: pup!l !s)k)r: pengel!hatan
ba!k: mata nampak bera!r.
c8 +!dung: ber!ngus: arna sekret ben!ng: selaput lend!r h!dung
nampak h!perem!s dan sed!k!t edema: septum d! tengah: t!dak
ada benj)lan2p)l!p: nampak ser!ng tersumbat.
d8 Tel!nga: kanal!s bers!h: t!dak berbau: mampu mendengar
dengan ba!k.
e8 Mulut: bers!h: t!dak berbau: t!dak ada peradangan: g!g! utuh:
l!dah bers!h: nampak ser!ng untuk berna(as.
58. $ada 2 Th)raA: bentuk n)rmal: perna(asan teratur: t!dak ada r)nch!
atau hee?!ng: ser!ng batuk dan bers!n: den/ut jantung n)rmal.
--
<8. Perut 2 Abd)men: datar: lemas: t!dak ada benj)lan: b!s!ng usus
-2A2men!t: perkus! suara t!mpan!: t!dak ada n/er! tekan.
;8. *enetal!a dan anus: t!dak ada hem)r)!d.
48. 'engan dan tungka!: t!dak ada edema: re(lek patella p)s!t!(: tes
bab!nsk! negat!(: tak ada n/er! pergerakan: t!dak ada keterbatasan
gerak.
d. Pemer!ksaan (!s!k Anak Ah
-8. &eadaan umum: ba!k: tampak sehat.
28. &esadaran: k)mp)sment!s.
#8. Tanda6tanda >!tal
a8 T$: --0240 mm+g
b8 N : ;< A2men!t
c8 "": 2. A2men!t
d8 S% : #<:4
)
,
.8. &epala
a8 "ambut: h!tam: lurus: bers!h: t!dak mudah r)nt)k: t!dak
berket)mbe.
b8 Mata: kel)pak mata t!dak edema: sklera t!dak !kter!k: k)rnea
jern!h: k)njungt!>a merah muda: pup!l !s)k)r: pengel!hatan
ba!k.
c8 +!dung: bers!h: septum d! tengah: t!dak ada benj)lan2p)l!p.
d8 Tel!nga: kanal!s bers!h: t!dak berbau: mampu mendengar
dengan ba!k.
e8 Mulut: bers!h: t!dak berbau: t!dak ada peradangan: g!g! utuh:
l!dah bers!h.
58. $ada 2 Th)raA: bentuk n)rmal: perna(asan teratur: t!dak ada r)nch!
atau hee?!ng: den/ut jantung n)rmal.
<8. Perut 2 Abd)men: datar: supel: t!dak ada benj)lan: b!s!ng usus
-0A2men!t: perkus! suara t!mpan!: t!dak ada n/er! tekan.
;8. *enetal!a dan anus: t!dak ada hem)r)!d: selalu d!jaga
kebers!hann/a.
-2
48. 'engan dan tungka!: t!dak ada edema: re(lek patella p)s!t!(: tes
bab!nsk! negat!(: tak ada n/er! pergerakan: t!dak ada keterbatasan
gerak.
e. Pemer!ksaan (!s!k Anak A
-8. &eadaan umum: ba!k: tampak sehat.
28. &esadaran: k)mp)sment!s.
#8. Tanda6tanda >!tal
a8 T$: --02;0 mm+g
b8 N : ;. A2men!t
c8 "": 20 A2men!t
d8 S% : #<
)
,
.8. &epala
a8 "ambut: h!tam: lurus: bers!h: mudah r)nt)k: kadang6 kadang
berket)mbe.
b8 Mata: kel)pak mata t!dak edema: sklera t!dak !kter!k: k)rnea
jern!h: k)njungt!>a merah muda: pup!l !s)k)r: pengel!hatan
ba!k.
c8 +!dung: bers!h: septum d! tengah: t!dak ada benj)lan2p)l!p.
d8 Tel!nga: kanal!s bers!h: t!dak berbau: mampu mendengar
dengan ba!k.
e8 Mulut: bers!h: t!dak berbau: t!dak ada peradangan: g!g! utuh:
l!dah bers!h.
58. $ada 2 Th)raA: bentuk n)rmal: perna(asan teratur: t!dak ada r)nch!
atau hee?!ng: den/ut jantung n)rmal.
<8. Perut 2 Abd)men: datar: supel: t!dak ada benj)lan: b!s!ng usus
-0A2men!t: perkus! suara t!mpan!: t!dak ada n/er! tekan.
;8. *enetal!a dan anus: t!dak ada hem)r)!d.
48. 'engan dan tungka!: pada telapak kak! sebelah k!r! terdapat bekas
luka bakar /ang hamp!r menger!ng: lengan dan tungka! t!dak ada
edema: re(lek patella p)s!t!(: tes bab!nsk! negat!(: t!dak ada
keterbatasan gerak.
-#
". HARAPAN KELUARGA
&eluarga %pk. T merasa beruntung ada petugas kesehatan /ang
berkunjung ke rumahn/a. &eluarga mengungkapkan baha
pengetahuann/a tentang cara mengenal! dan mengatas! masalah6masalah
kesehatan angg)ta keluargan/a men!ngkat dan dapat langsung
mempraktekkann/a dengan bantuan dar! petugas kesehatan 7Mahas!sa
PSI& St!kes &endal8. &eluarga berharap agar selalu ada petugas kesehatan
/ang berkunjung ke rumah untuk men!ngkatkan kesehatan seluruh angg)ta
keluarga.
B. ANALISA DATA
TGL. DATA MASALAH
022#203 Data subyektif:
Anak M mengeluh badan sak!t: terasa lemes:
h!dung tersumbat: mata terasa ped!h.
Data obyektif:
&)njungt!>a agak merah: mata bera!r: h!dung
ber!ngus: selaput lend!r h!dung h!perem!s dan
agak edema: ser!ng bers!n dan batuk6batuk: S%:
#;:5
)
,: nampak kurang sehat.
Ine(ekt!( bers!han jalan na(as
022#203 Data subyektif:
&l!en dan keluarga men/atakan t!dak ban/ak
tahu tentang cara penularan !n(luen?a
Data obyektif:
&l!en batuk dan bers!n t!dak d!tutup: membuang
!ngus sembarangan
"es!k) t!ngg! penularan !n(luen?a
-.
C. SKALA PRIORITAS MASALAH
-. %ers!han jalan na(as terganggu
&"IT="IA %G%GT P="+ITUN*AN P=M%=NA"AN
-. S!(at masalah
• T!dak sehat2aktual: # - #2# A - I -
Masalah !n! merupakan
masalah aktual 2 telah
terjad! berdasarkan data6
data /ang ada.
2. &emungk!nan masalah
dapat d!ubah
• Mudah: 2 2 222 A 2 I 2
Masalah mudah d!ubah
karena mesk! keluarga
belum mengenal masalah
namun bers!kap
terbuka2k))perat!(
#. &emungk!nan masalah
dapat d!cegah
• ,ukup: 2 - 22# A - I 22#
Masalah telah aktual
namun keluarga
mempun/a! m)t!>as!
/ang cukup untuk
mencegah d!sab!l!tas
leb!h lanjut.
.. Men)nj)ln/a masalah
• Perlu segera d!tangan!:
2
- 222 A - I -
Masalah sudah aktual
seh!ngga perlu d!tangan!
segera
Sk)r . 22#
2. "es!k) t!ngg! penularan !n(luen?a
&"IT="IA %G%GT P="+ITUN*AN P=M%=NA"AN
-. S!(at masalah
• Ancaman: 2 - 22# A - I 22#
Masalah !n! merupakan
masalah res!k) 2
ancaman 2 belum terjad!
berdasarkan data6data
/ang ada.
2. &emungk!nan masalah
dapat d!ubah
• Mudah: 2 2 222 A 2 I 2
Masalah mudah d!ubah
karena keluarga belum
mengenal masalah
namun bers!kap
terbuka2k))perat!(
#. &emungk!nan masalah
dapat d!cegah
• T!ngg!: # - #2# A - I -
Masalah belum aktual
namun keluarga
mempun/a! m)t!>as!
/ang t!ngg! untuk
mencegahn/a.
.. Men)nj)ln/a masalah
T!dak perlu segera: - - -22 A - I -22
Masalah belum aktual
seh!ngga t!dak perlu
d!tangan! segera
Sk)r . -2<
-5
D. PERUMUSAN DIAGNOSIS KEPERAWATAN KELUARGA
-. Ine(ekt!( bers!han jalan na(as pada keluarga %pk. T terutama pada An. M
berhubungan dengan ket!dakmampuan keluarga meraat angg)ta keluarga
dengan masalah ISPA.
2. "es!k) t!ngg! penularan ISPA pada keluarga %pk. T terutama pada Tn. A:
N/. M: An. Ah dan An. A berhubungan dengan ket!dakmampuan
keluarga mengenal masalah penularan !n(luen?a.
-<
E. RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA #NCP$
N% D&. K'(. T)*)+n U,), T)*)+n -.)/)/ K012'01+ S2+n3+0 In2'04'n/1
-. Ine(ekt!( bers!han
jalan na(as pada
keluarga %p. T
terutama pada
An. M b2d
ket!dakmampuan
keluarga meraat
angg)ta keluarga
dengan masalah
!n(luen?a
Setelah d!lakukan
t!ndakan
keperaatan
d!harapkan
masalah bers!han
jalan na(as
!ne(ekt!( dapat
teratas!
− &eluarga
mengetahu! tentang
pen/ak!t ISPA
− &eluarga dapat
mendem)nstras!kan
cara pembuatan )bat
trad!s!)nal untuk
batuk
− &eluarga
mengetahu! cara
meraat angg)ta
keluarga /ang
terkena !n(luen?a
7ISPA8
− &)gn!t!(
− Ps!k)m)t)r
− &eluarga mampu
menjelaskan
pengert!an ISPA
− &eluarga mampu
menjelaskan tanda
dan gejala ISPA
− &eluarga mampu
menjelaskan cara
meraat angg)ta
keluarga /ang
terkena !n(luen?a
− &eluarga mampu
mendem)nstras!kan
cara pembuatan )bat
trad!s!)nal untuk
batuk
− %er!kan pen/uluhan
kesehatan tentang
pen/ak!t ISPA
− %er!kan pen/uluhan
tentang cara meraat
angg)ta keluarga
/ang terkena ISPA
− $em)nstras!kan
tentang cara
pembuatan )bat
trad!s!)nal untuk
batuk
− Anjurkan pada An. M
untuk ban/ak m!num
− Anjurkan kepada
keluarga %p. A
khususn/a pada
An.M
-;
− Untuk memer!ksakan
d!r! ke puskesmas
atau rumah sak!t j!ka
t!dak kunjung
sembuh
2. "es!k) t!ngg!
penularan
!n(luen?a pada
keluarga %p. T
terutama pada
%p. A dan N/. M:
An. Ah: An. A
b2d
ket!dakmampuan
keluarga
mengenal
masalah
penularan
!n(luen?a
Setelah d!lakukan
t!ndakan
keperaatan
selama -A20
men!t d!harapkan
t!dak terjad!
penularan
!n(luen?a pada
angg)ta keluarga
/ang la!n
− &eluarga
mengetahu! cara
pencegahan
penularan !n(luen?a
− &eluarga dapat
mengh!ndar!
penularan !n(luen?a
atau ISPA
&)gn!t!( − &eluarga mampu
menjelaskan tentang
cara pencegahan:
penularan !n(luen?a
− %er!kan pen/uluhan
tentang cara
mencegah penularan
!n(luen?a atau ISPA
− Anjurkan kepada
keluarga untuk
mengh!ndar! hal6hal
/ang dapat
men/ebabkan
penularan !n(luen?a
atau ISPA
-4