TUJUAN DENTAL HEALTH EDUCATION

MATERI
DENTAL
HEALTH
EDUCATION

• Meningkatkan Kesadaran Anak dan Orangtua
akan Pentingnya Pemeliharaan Kesehatan igi
dan Mulut sehingga da!at Ter"a!ai Keadaan
igi dan Mulut yang #ehat
• Orangtua $er!eran untuk Mem%erikan C&nt&h
yang $aik dan $enar Mengenai Pemeliharaan
Kesehatan igi dan Mulut Ke!ada Anak
GIGI
Anat&mi gigi
1. Enamel'email gigi
Jaringan keras yang mengalami kalsifkasi yang menutupi
entin ari ma!k"ta gigi.
() Anat&mi"al Cr&*n' mahk&ta gigi
+) ingi,a -gums. 'gusi
/) Pul! Cham%er'ruang !ul!a
0) Ne"k'leher gigi
1) Dentin
2) Al,e&lar $&ne -3a*%&ne. 'tulang al,e&lar
4) R&&t Canal'saluran akar
5) Cementum
67) Peri&d&ntal Ligament
#aa u$ung akar gigi terapat %"ramen apikal yaitu lu&ang yang
terapat i u$ung akar gigi yang merupakan $alan masuk
persyara%an an pem&ulu! ara! paa gigi.
1. Gigi 'ulung
8umlah igi #ulung ( )* +ua!
9ungsi igi #ulung (
• #engunya!an ,peng"la!an makanan i masa
pertum&u!kem&angan-
• #enyeia tempat untuk gigi permanen
• .erangsang pertum&u!an ra!ang melalui
pengunya!an
• .em&antu perkem&angan &i/ara
• 0ungsi estetik ,&erpengaru! paa penampilan
anak-
). Gigi #ermanen
8umlah igi Permanen ( 1) +ua!
9ungsi igi Permanen (
• .engunya! makanan
• Estetik
• 0ungsi +i/ara
GIGI +E2LU+ANG ,3A2IE'-
#2O'E' TE2JADIN4A GIGI +E2LU+ANG ,3A2IE'-
Di alam r"ngga mulut terapat &anyak kuman.
'isa makanan ,kar&"!irat- yang menempel paa gigi $ika tiak
i&ersi!kan akan igunakan kuman se&agai makanannya →
kuman &erkem&ang &iak → meng!asilkan pr"uk ,asam- yang
&isa mem&uat gigi &erlu&ang.
Jika gigi &erlu&ang terse&ut tiak ira5at → lu&ang &ertam&a!
&esar
#EN4E+A+ GIGI +E2LU+ANG
1. MENKON#UM#I MAKANAN DAN MINUMAN MANI#
DIANTARA DUA :AKTU MAKAN -NEMIL MAKANAN
MANI# dan LENKET.
() MALA# MEN;IKAT II
+) MINUM #U#U HINA TERTIDUR
#ENCEGAHAN GIGI +E2LU+ANG
1. .en$aga 3e&ersi!an .ulut
). .engatur .akanan
1. .engun$ungi D"kter Gigi 'e/ara 2utin 6 +ulan 'ekali
#E2.EN CO3LAT7
+I'3UIT
.INU.AN
+E2'ODA
8. .elakukan #era5atan #en/ega!an ( Aplikasi 0lu"rie7
0issure 'ealant
A. 1. .en$aga ke&ersi!an .ulut
'I3AT GIGI
0ungsi .enyikat Gigi (
1. .eng!ilangkan semua sisa makanan an k"t"ran
yang menempel i gigi ,terutama yang aa i sela9
sela gigi-
). .emi$at gusi
1. .elan/arkan perearan ara!
.emili! 'ikat Gigi yang Tepat untuk Anak
1. 'esuaikan engan usia anak ,stage 17 stage )7
e5asa-
). #an$ang kepala sikat mengenai : )91 gigi
1. #ermukaan &ulu sikat atar
8. #ili! &ulu sikat yang s"%t9meium
;. 'ikat gigi elektrik (
9 anak /a/at fsik
9 "rang e5asa
Cara Menyikat igi yang diAn3urkan
#la/e &ristles al"ng t!e gumline at a 8;9
egree angle. +ristles s!"ul /"nta/t &"t!
t!e t""t! sur%a/e an t!e gumline.
Gently &rus! t!e "uter t""t! sur%a/es "% )91
teet! using a <i&rating &a/k = %"rt! r"lling
m"ti"n. ."<e &rus! t" t!e ne>t gr"up "% )91
teet! an repeat.
.aintain a 8;9egree angle 5it! &ristles
/"nta/ting t!e t""t! sur%a/e an gumline.
Gently &rus! using &a/k7 %"rt!7 an r"lling
m"ti"n al"ng all "% t!e inner t""t! sur%a/es.
Tilt &rus! <erti/ally &e!in t!e %r"nt teet!.
.ake se<eral up = "5n str"kes using t!e
%r"nt !al% "% t!e &rus!.
#la/e t!e &rus! against t!e &iting sur%a/e "%
t!e teet! = use a gentle &a/k = %"rt!
s/ru&&ing m"ti"n. +rus! t!e t"ngue %r"m
&a/k t" %r"nt t" rem"<e ""r9pr"u/ing
&a/teria.
--Illustrations adapted by and used courtesy of the John
O. Butler Company--
'ikat gigi minimal ) kali se!ari (
9 'esua! makan pagi
9 'e&elum tiur malam
Cara Mem%ersihkan dan Menyim!an #ikat igi
1. 'etela! igunakan7 &ersi!kan sikat gigi i &a5a! air
keran yang mengalir
). Tutup &ulu sikat engan pelinung k!usus ,terseia
i t"k"-
1. 'impan i alam rak sikat gigi
Cara Tam%ahan untuk Mem%ersihkan igi <
1. 3umur9kumur
). #em&ersi! Lia!
Ganti 'ikat gigi setiap
198 &ulan sekali
1. Dental 0l"ss

8. O&at 3umur
Cara .enggunakan Dental ?"ss (
@in 1AB "% ?"ss ar"un mile fngers "%
ea/! !an. #in/! ?"ss &et5een t!um&s
an ine> fngers7 lea<ing a 1B9 )B lengt!
in &et5een. Use t!um&s t" ire/t ?"ss
&et5een upper teet!.
3eep a 1B 9 )B lengt! "% ?"ss taut &et5een
fngers. Use ine> fngers t" guie ?"ss
&et5een /"nta/ts "% t!e l"5er teet!.
Gently guie ?"ss &et5een t!e teet! &y
using a Cig9Cag m"ti"n. DO NOT 'NA#
0LO'' +ET@EEN 4OU2 TEETH. C"nt"ur
?"ss ar"un t!e sie "% t!e t""t!.
'lie ?"ss up an "5n against t!e t""t!
sur%a/e an uner t!e gumline. 0l"ss ea/!
t""t! t!"r"ug!ly 5it! a /lean se/ti"n "%
?"ss.
A. ). .engatur .akanan
PERHATIKAN A#UPAN MAKANAN
1. Hinari makanan an minuman yang &anyak
menganung gula.
C"nt"! ( permen7 /"kelat7 minuman &ers"a
). +anyak makan makanan &erserat. C"nt"! ( apel7
$eruk

A. 1. .engun$ungi D"kter Gigi 2utin 'etiap 6 +ulan
'ekali
0ungsi (
• .enteeksi ini $ika aa kelainan paa gigi an
mulut ,lu&ang ke/il7 karang gigi7 ll- → apat
ilakukan penanganan segera
• .em&iasakan anak engan "kter gigi
• .enge<aluasi ke&er!asilanD perkem&angan ari
pera5atan tera!ulu
A. 8. .elakukan #era5atan #en/ega!an ( Aplikasi
0lu"rie7 0issure 'ealant
Usia 7=6 Tahun
1. #em&ersi!an gigi sua! imulai segera setela! gigi
sulung tum&u!
). #em&ersi!an ilakukan "le! "rang tua
1. Gunakan kasa atau 5aslap &asa! yang ililitkan paa
i&u $ari
8. Jika menggunakan in%ant s"%t t""t! &rus!7 lakukan
pem&ersi!an satu kali se!ari7 tanpa menggunakan
pasta gigi
;. .ulai melakukan kun$ungan ke "kter gigi ,ulangi
setiap 6 &ulan-
Usia 6=+ Tahun
1. .ulai a$arkan anak menyikat gigi engan
menggunakan sikat gigi yang sesuai usianya an
pasta gigi k!usus untuk anak ,ulaskan se&esar &i$i
ka/ang-
). Jika gigi rapat9rapat7 tam&a!kan engan penggunaan
ental ?"ss
Usia +=1 Tahun
1. Anak sua! apat menyikat gigi seniri E "rangtua
tetap menga5asi
). 2utin mengun$ungi "kter gigi
3E+IA'AAN +U2U3
1. .eng!isap $ari7 $emp"l7 &i&ir
). .enggigit &i&ir7 pipi7 kuku7 $epit
1. +erna%as melalui mulut
8. Cara menelan yang sala!
;. .enger"t ,&ru>ism-
Ke%iasaan ini men3adi tidak n&rmal atau
da!at menye%a%kan kelainan 3ika masih
dilakukan ketika gigi !ermanen sudah
tum%uh
-usia di atas 1 tahun.
TE2I.A 3A'IH