Üô nû uô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šû eô

330

þÜô nû uô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šû eô þ
áø æû †ö ã$ _ø ÛöÖû] Ÿ$ô] ä?ü Š% Ûømø Ÿø
û Y™7ðÃZÎÆV~f u *
0 ÐvZ)ÃkZ ü
56/79

~ Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ
( 38/26,71)Vƒ

½

Ñ ZE ¯ g ( Z !*ÃxŠ W~ ng Ñ Z ~ G ½è÷ Ëø nû ×ô ìø š
ô …û Ÿø ]û oÊô

XZØÂô ^qø oû Þùô ]ô

Èø ×ø eø Ý àû Úø æø ä´ eô Üû Òö …ø „ô Þû Ÿö ô áö !†û Ïö Öû ] ]„ø âF o$ Öø ]ô oø uô æû ]ö æø

6/19 } ™GB‚Æ y WÛŒkZ »ãt ÃTgz Z ~ *
@ì H
Š Hkz

G
" ¯i Z
E
÷- ¦ L ï
L 3E

y WÛŒt s§ ~÷ gz Z

331

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ
þÜô nû uô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šû eô þ

Xì Ì#
|ÙKZ ÅyK
¨Z ~kZ „ ì Â 
“/
¦uÅwgz wqÔèâ ÆyK
¨Z~§ZzÆxŠ W : 

µ gzZt„ g+
0ZÆkZXì·ù »V¸C”x Óí*
! zÙCªÅ] Ñ»tX HÜÁ~Š C
ãÆöZa Åk Q

ÐQ Q Âá™#
|Ù KZÐ §ZzÆ xŠ WyK
¨Z/
¤ Z Xì H
Š*
cŠ x*
* »À5 gzZ +Z &ì ` ZâZ »V¸
¿u KZyK
¨Z Z®X Yá 7x » 
„gŠ Ð =KZ Ð V¸VâzŠ yZyK
¨Zì Yƒx¥Ð ã‚ W

vZ Z®Xì Y 0 {g Z‘» äsz ðZ {Ñç }™wEZ ._ Æ kz Å vZ Ã]¸g ZŠÎâ Û gzZ

gzZ ÉuÐ ]¨¤ ÐQÆ ™: Ð UZÆ ~g ZŠÎâ Û gzZ ÉuÃyK
¨Z ~ i Z+
0Z]gzp } ,

CZ ~ xŠ W È*ZŠ Å yWÛŒ WXì *
c Š â Û wi *
* œ È WÛŒ ª kz ƒÂn Æ ä™~g ZŠÎâ Û KZ

Xì m Ð $
eZ@ ~g ø » §ZzÙC Æ yWÛŒèYX , ™ÒÃÅ + Y wgzZ wqÔèâ CZÔ sg ¬
¿ZÔ *
* Z™ * :KÎ ^Úø ]‚ø mû ]ø Ýø /ø ]ø *
* ÎÞ‚ ( n) Ýø /ø ]ø Xì {Š â °w x Š Z :p ~½Æ xŠ W

/ø ]ø æø Xì *
@Y¹ÌÃ{ ãzg+
0ZÆ} l Ýö /ø Ÿø û]ø X *
*ƒVÍxn ( k )Ýø /ø ]ø X pÆkZ Ì*
*™ Za t · ZgzZ *
*™
Æ ~gZŠug UŠp~ ]Ñ»X Ì Æ g ZŠu pÆ xŠ W Z®Xìg ZŠu »x ¸ KZ V# XZá¡Êø ö ä´ Úô çû Îø èö Úø
Xì Ñ t Ð p Ò kZ ì H
Š H,
^Ã ÃxŠ W ,
6x £

G
M Ð gZ ~ ] *
c Z zg ïE
$ zŠg ¼ X ì ˆà g »Ð gZ y * ZŠ ÅxŠ W,
6 gî î Z zg
L 3µÆ™w+
GL 3E
" i î~O G
¢P
G
ì 㠹ŠxŠ Wñ ƒ } g /
¦t ì *
@ƒ x¥t sÜ Ð TX ì H
Š *
c ¯ t Zg z Z ï 
¹ ä Z.
} Q L L 26 y K
¶ 1[ *
! öZa gZ X ì 7 m ðÃÐ V7 +
0i ~g ø » k Z
yK
¨ Z ä Z.
} L L ì ~ 27 y K
¶ Q ó óN ¯ # â Å C K Z ,
6 ]gß K Z Ãy K
¨Z ë
y WÛŒ~ V1  Å) *
c ƒ ~ V 1 Â K Z r P M Ð k Z b § k Z ó ó H Za ,
6 ]gß K ZÃ
) g f Æ y WÛŒ Z®X ì *
c Š ™ Šg à V ] ‚Šp , Z™ â Û ( 42/11) X Z ð oû 6ø ä´ ×ô %û Ûô Òø ‹ø nû Öø ä
# X ì ~gz¢ ¹ *
Z
*™d ‚ f Ão Õ ë Z & 0Ð § Z z k Z c K Ãî Z zÆ xŠ WÐ
G
Æ o Õ y ZX ì e *
* ' î~O ¢ » xŠ WÐ Vƒ 7 ãZ z ~ ‚ fÆ \ Wo Õ ë Z t J

X s f zgq o Õ t X ì *
@ Y ƒ y ‚ W ð • Z '§ Z z » xŠ W Ð K
%Ngz Z i Z X ì§ Z z » V â K
XyK
¨ Z } æE
¨ Z Æ n zŠQ y K
¨ Z Š Z%Ð xŠ W : 1
X ì à q ? k g z Z ui Z+
0 Z » § Zz

X ' ¸ Š „zŠ ~ Tì·ù » V Â ¸ C” C Ñ» xŠ W

X ì ] ¸ y â Û *
* y - *
c +Z ( [ ) X ì ] ¸ g ZŠÎ â Û À5 ( Z )

: 2
: 3

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ
%Ngz Z i ZX y K
yK
¨ Z } æE
¨ Z Æ n zŠ X y K
¨ Z Š Z%Ð xŠ W : 1

332

@*
ƒ ( P R O VE )$
"*
U ¸Ð (REFR ENCES)] Y! Zj ã WÛŒ  , ™ · _ » xŠ W Ð Ã` ã WÛŒ
]*
c W ã WÛŒÆ gz Z y K
¨ Z Ô xŠ W Z®X ï áV âzŠ Ñ)gz Z Ñ ~ Tì y K
¨ Z Š Z%Ð xŠ Wì
½è÷ Ëø nû ×ô ìø š…û Ÿø ]û oÊô XØZ Âô ^qø oû Þùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô Ô
ø e%…ø Ùø ^Îø ƒû ]ô æø X â Û ± 5X ñ ƒ w E Z sŠ Záp Ö Z VÐ~
ô
&‡gz Z
ng Ñ Z N ~ G ( 5 / 1 1 6) ì HÐ À5 } g *
! }¾[g Z¾#
Z (yK
¨ Z } Z ) ì ܉z™f ÿLE

å

F û àø Úô áø ^Òø æø цø fø Óû jø ‰û ] æø oeF ]ø ½‹ø nû ×ô eû ]ô ?Ÿ$]ô ]æ?û ‚ö rø Šø Êø Ýø /ø ŸF ô ]æû ‚ö rö ‰û ] èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô ^ßø ×û Îö ƒû ]ô æø 2 / 3 0X Vƒ Ñ ZE ¯ g ( Z *
!~

O P àø mû †ô Ëô ÓÖ]

Å ~g ZŠÎ â Û ä 
ƒÆ +Z ñ ZÎ î Y 0 g ZŠÎ â Û aÆ y K
¨ Z *
c Š ¬ÃÀ5 ä ë#
Z z™Š *
c gz Z
Üû Óö ÞF …û ç$ ‘ø Ü$ $ö Üû Óö ßF Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø 2 / 3 4X ì Ð ~ Vß Z z ä ™g ï Z { z w q¾X H°g z Z Hg ï Z ä k ZX ( 3 8 / 7 1 )ì

A
Æ Y â Z »ä ëQ H Za »ä ë G MåM àø mû ‚ô rô Š# Ö] àø Úùô àû Óö mø Üû Öø ½‹ø nû ×ô eû ]ô Ÿ?$]ô ]?æû ‚ö rø Šø Êø Ñ Ýø /ø ŸF ô]æû ‚ö rö ‰û ] èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô ^ßø ×û Îö Ü$ $ö
G
g ï Z ä +Z1‰ ƒg ZŠ,
' V â Û 
ƒ:X z™~g ZŠ,
' V â Û Åy K
¨ Z ¹ÐÀ5 ä ëQ X *
c Šg ðO{$ d} g *
!
t

ä ë G gz Z NåR áõ çû ßö Šû Ú$ ^õ Ûø uø àû Úùô Ùõ ^’ø ×û ‘ø àû Úô áø ^Šø Þû Ÿô ]û ^ßø Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø 7 / 1 1X å: Ð ~ V zg ZŠ,
' V â Û { z X *
c Š™
ø e%…ø Ùø ^Îø ƒû ]ô æø 15/26X ì H Za Ð k Q ( 3 8 / 7 1) ì *
èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô Ô
@ ‡™ÄÎ Ð } g Ç} vŒ Ãy K
¨Z

Œ ~ ¹ÐÀ5 ä [g}¾#
ZyK
¨ Z} Z™Š *
c gz Z åNTáõ çû ßö Šû Ú$ ^õ Ûø uø àû Úùô Ùõ ^’ø ×û ‘ø àû Úùô ]†÷ Pø eø Ý XÐZ Öô ^ìø oû Þùô ]ô
H
å àø mû ‚ô rô ‰F äü Öø ]çû Ãö Ïø Êø oû uô æû …% àû Úô äô nû Êô kö íû Ëø Þø æø äü jö mû ç$ ‰ø ]ƒø ^ô Êø 2 8X Vƒ Ñ ZE ™ Za Æ qZÐ ö-O! C ‡Å} g Ç} v
NU

Ÿ

ø %ö ö ø 5 û
ø
™~g Y ¬C Z} g !*
Æ k Q~ ] Ñ» ä ~ Â c*
Š ¯ åÐ Q ä ~ #
Z: å
OL áø çû Ãö Ûø qû ] Üû ãö ×Ò èÓòô ×Ûø Ö] ‚ø rø Šø Ê
ø e%…ø Ùø ^Îø ƒû ]ô 1 5 / 3 0X Iƒg ZŠ,
Ô
' V â Û ' ¸ C Ñ»
ƒ: (2 9)X î Y 0g ZŠ',V â Û c kS :X (32/9)c*
Š
ä [g}¾#
Z SåN àø mû ‚ô rô ‰F äü Öø ]çû Ãö Ïø Êø oû uô æû …% àû Úô äô nû Êô kö íû Ëø Þø æø äü jö mû ç$ ‰ø ]ƒø ^ô Êø SåM àõ nû ›ô àû Úùô ]†÷ Pø eø Ý XÐZ Öô ^ìø oû Þùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô

# : 71X (2/30)Vƒ Ñ Z z ä ™ Za ÃÆ Z
qZÐ(37/11,23/12,7/12,15/26)} g Ç F ~ G X ¹ÐÀ5
3 8 / 7 2X î Y 0g ZŠ,
' V â Û nÆ k Q ?QX (32/9)V î™~g Y ¬C Z} g *
! Æ k Qgz Z V zŠ™åÐ Q~
t

ì*
c ¯ + 4~ ðm QÃÚÙC ä T åS àõ nû ›ô àû Úô áô ^Šø Þû Ÿô û] Ðø ×û ìø ]ø ‚ø eø æø äü Ïø ×ø ìø ðoõ û 6ø Ø$ Òö àø Šø uû ]ø ?pû „ô Ö$]
3 2 / 7X ¶ÅÐ } g Ç Z’ Z ÅðÅy K
¨ Z ä k Qgz Z

1 5 / 3 3*
@ 1 5 / 2 6 ~ y WÛŒX 

7 / 1 1g z Z 2 / 3 4X , ™{ >

p Ö Z sŠ ZáÆgz Z y K
¨ Z Ô xŠ Wì *
@ƒ $
"*
UÐ ] *
c WÑ *
! { gÃè

Ãy K
¨ Zgz ZÆ { z *
c Š ¬ÃÀ5Q gz Z H Za Ãy K
¨ Zg z ZÆ ~ ] *
cW

Ã„Æ g z Z y K
¨ Z Zƒ $
"*
U*
c ÍX ì g } Š ¬» { > à À5 c xŠ W \ ¬v Z ~ ] *
cW
&‡gz Z ½è÷ Ëø nû ×ô ìø š…û Ÿø ]û oÊô XØZ Âô ^qø oû Þùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô Ôø e%…ø Ùø ^Îø ƒû ]ô æø X ë xŠ W v Z
Z ( yK
#
¨ Z } Z ) ì ܉z™f ÿLE
ô
2/30X Vƒ

ÑZz ä ¯ g (Z *
! ~ ng Ñ Z N ~ G ( 5/116 )ì HÐ À5 } g *
! }¾[g Z¾

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

333

E
&‡ ð • Z X ì ;Å¥ # X Õ LçLG
.-t~ Ô
ø e% …ø
HÐÀ5 } g *
! }¾ [g Z¾#
Zì` g ¨ÿLE
§ Z z » Ñ ËxŠ W t X ì ï áy K
¨ ZÙC Ñ )g z Z Ñ ~ k ZX ì ; g Y H¥ #Ãy K
¨ ZÙC *
@ƒ x¥X ì

™ ¯ Ð Vð; L ZÐ èÐ Q,
6 y Wä v Zì ˆ ð ¯ y * ZŠ t } g *
! ÆT ì 7
gz Z xŠ Wgz Z *
c ä y -Q X Å Za Z ðO8 V é$OZ Ð Åk QQ X ¶ ~Š 7 Y b zg K Z ~ k QQ

A ã WÃ ~ç Åk Qg z Z xŠ Wä v ZQ X å H
¼
Š H IÐ T 1 3V » #
|gŠ k Q ä ~ç Åk Q
k Z X Zƒ Za $ è~0ïG
L ! Q Ð zz Å ä ™:À ,
F
„gŠ » ] *
c WÅy WÛŒt X *
c Š N,
6}i Ð

c i ¹ »g¦Æ gZ } g *
! Æ xŠ W~% è
[ Z X ` } Š ~ 5 ™! Zj » TX ì 4Š { Š *
ø e%…ø Ùø ^³Îø ƒû ]ô X ì ðƒ Za .ß Ð3 ,
]†÷ Pø eø Ý XZÐÖô ^ìø oû Þùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û ³Öô Ô
FÆ T â Û ± 5 ] *
c WÅy WÛŒ
Ÿ

àø mû ‚ô rô ‰F äü Öø ]çû Ãö Ïø Êø oû uô æû …% àû Úô äô nû Êô kö íû Ëø Þø æø äü ³jö mû ç$ ³‰ø ]ƒø ^ô ³Êø SåM àõ nû ›ô àû Úùô
û
û ö ûø
û ø ø½
ûø ø
ø ø ø ø
ö nû ×ô eû ^ô m5 Ùø ^³Îø SåP àø mû †ô Ëô ÓF Öû ] àø Úô áø ^Òø æø †ø fø Óû jø ‰û ]ô
SåQ àø nû Öô ^Ãø Ö] àø Úô kø ßÒ Ý] lø †û fø Ój‰û ] p$ ‚ø nø eô kö Ï×ì ^Ûø Öô ‚ø rö Šû i áû ] ÔÃø ßÚø ^Úø ‹

½‹
ø nû ×ô eû ]ô Ÿ$]ô

å áø çû Ãö Ûø qû ]ø Üû ãö ×%Òö èö Óø òô ×5 Ûø Öû ] ‚ø ³rø ³Šø Êø SåN
SO

KZ~k Q gzZVß™
„gŠÃkZ#
Z 71VƒÑZE¯ yK
¨Z Ðè~ ¹ÐV¤Û äg ÇŠgz,
6 }g v#
Z

~ VzÛ » gzZ ´/
š Zy-1 73 H{>ä V¤Û x ÓÂ 72*
*,
7/
¤~}>c kZ ÂVzŠ 7Y bzg

¾N Ð ä ™{ >Ð WÆ k Q *
c ¯ Ð Vð; L Z ä ~ ÿT ! +Z} Z Ô *
c â Û ä v Z 74X H
Šƒ
G
~Oß Y #
r ™y { · ì À ,
F 38/75 ? å~ Vß Z zZ gŠ ‘ z Z *
cH
Š W~gz¾ ð$N HX H Iä q
LZ yK
¨ Z » èä v ZX ì Cƒ Ï ? ÅñÆ gZ ÂÐ 3 ,
FÆ 75 *
@ 71 $
e W { gÃè
X ì z ¼ » „ b zg Å v Z y K
¨Z *
c Í ~Š 7 Y b zg K Z ~ k Q™ ¯ Ð Vð;
G
õzO¢ Æ xŠ WQg z Z ðƒ Za .ß Ð zz Å 3 F,ß Æ XX ] *
c W Ì gz Z Å n ÏZ

$¾Ã ã ¹ Å gZ Ôg¦ » % Z e b zg K Z » v Z ~ k Qgz Z g¦ » ä ¯ ‹ » è ~
e
ZuzŠ » ] *
c W y Z [ ZX ¯ Ì )
¯*
!» Š§ Ð ]*
c W ~uzŠ Å y WÛŒ gz Z ¯ )
¯*
! » ¶Š
X L g 7˜.
} Ì » Š § gz Z ì Cƒ p¥ Å ] *
c W ã WÛŒ Ð T â Û ± 5 À ,
F

ÑZz ä™ Za ÃÆ qZ Ð (37/11,23/12,7/12,15/26) } g Ç F ~ G X ¹ÐÀ5 ä [g }¾ #
ZLL
! Æ k Qg z Z V zŠ ™åÐ Q ~ #
Z : 71X (2/30)Vƒ
c k Q ?Q X ( 32/9 ) V î™ ~g Y ¬C Z } g *
°ä k Q :X 7( Z +Z1 73 X g ZŠ,
' V â Û 
ƒ { z ~ w q k ZÀ5 72 X î Y 0g ZŠ,
' V â Û

&ì »zg ä ¾Ð ~g ZŠ,
' V â Û Åk QN ! +Z} Z *
c â Û 74 X ì Ð ~ Vß Z z ä ™g ï Z { zgz Z H
G
]*
c W 38/71 g z Z 2/30 ó ó 75 X ì H
Šƒ M
;% à ¬ Z ,
( ð$N *
c ì H°ä ÂX ì H Za Ð ]g Š K Z ä ~
E
.-t Å s » ~
» T X ì 7 § Z z » xŠ W qZ Ë t X ì ¥ # Ð y K
¨ Z ÙC ¥ # çLG

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

334

~ig z s Ü Å¬ QX ¶ éY b zg K Z ~ k Q Q *
c ¯ Ð B; L Z ä v Z ‹ ,
6yW
E
.-t Å s »X Zg *
6 y WÃTX ì „g ƒ ] *
,
! ÐyK
¨ ZÙC Ð zz Å¥ # çLG
@ Q ~ } i Ð Q,
6
v Z ÃT ì öZa « Åk Z t H
Š H Za Ð } g Ç F Ð } i É 7
Ÿ
v Zg z Z ^q÷ ]†ø ìû ]ô Üû Óö qö †ô íû mö æø ^ãø nû Êô Üû Òö ‚ö nû Ãô mö Ü$ $ö å
^i÷ ^fø Þø šô …û Ÿø û] àø Úùô Üû Óö jø fø Þû Ý ]ø äö ×# Ö]æø X ì Hy Ò V- ~ $
eW
MS

71/17,18 ä

c Ç Q b§Å ] *
@ mÐ } i »~ i ¸ Wä
} i ÏZ Ã ?Q 17 X å h» ä Ç Q b§T ( 15/19 )ì *
71/18 X (2/28) ì *
@ƒ h»% ï 6 Ç} ™ Z 9w ï»Qg z Z Ç ñ *
Nß : Z z ~

b§ Å ] *
@ m Ð } i Z’ Z Å y K
¨ Z Ð n » ‹g Š K Z ä v Z Zƒ x¥Ð y WÛŒ
ƒ ®Š ~ } iX ì a i » Og z Z 8 J ]æ qZ » k Q ~ „ } i g z Z ì Å™ Ç Q

Å] *
c W 71/17,18 X Ç ñ Y Ñ ï c [ Â [ ˆ „ Ð } i { g *
! zŠ yŠ Æ Ö# ª g z Z Ç

6,gî ð Z’ Z X ì 7 m ðÃÐ y WÛŒ » xŠ W È * ZŠ ðƒ ð ¯ Å gZ gz Z $
e Z zg Ð zg
àû Úô ^³³ãø nû Êô ^³³ßø ³jû fø Þû Ý]ø æø *
c â Û X ì *
c Ç Q Ð „ } i ÃV z h Æ ] § ~ fÙC Ð n »‹g Š K Z ä v Z
áæû ‡ö çû Ú$ ðoõ û 6ø Øùô Òö
15/19 X ì ð Ç Q V z iñ ÚÙC ~ k Z ä ëg z Z å
MU õ

]*
@ mÐ } i } h Ð ¹ Ð n » ‹g Š K Zg z Z Å Ð „ } i Z’ Z Æ ÚÙC ä v Z
~6 Â } g *
! Æ yK
¨ Z [ Z ¶Å ðÐ èÅ y K
¨ Z ª ]gú gz Z Š% t X ñ Ç Q b§Å

X â Û ± 5 X ì H ™f ä v Z { ° ‡ *
! ~ y WÛŒ » T ì y â ‡
t
^ßø Ïû ×ø íø Êø è÷ Ïø ×ø Âø èø Ëø _û ß%Ö] ^ßø Ïû ×ø ìø Ü$ $ö å
ànû Óô Ú$ø …õ ]†ø Îø oû Êô è÷ Ëø _û Þö äö ßF ×û Ãø qø Ü$ $ö MåN àõ nû ›ô àû Úùô èõ ×ø ×F ‰ö àû Úô áø ^Šø Þû Ÿô û] ^ßø Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø
MO õ
àö Šø uû ]ø äö ×# Ö] Õø †ø fF jø Êø ½ †ø ìø ! ^Ï÷ ×û ìø äö ÞF ^û Pø Þû ]ø Ü$ $ö Ñ ^Û÷ vû Öø Üø ¿6 Ãô Öû ] ^Þø çû Šø Óø Êø ^Û÷ ¿6 Âô èø Çø –û Ûö Öû ] ^ßø Ïû ×ø íø Êø è÷ Çø –û Úö èø Ïø ×ø Ãø Öû ]
½
½
ø Öô ƒF ‚ø Ãû eø Üû Óö Þ$]ô Ü$ $ö å àø nû Ïô Öô ^íø Öû ]
Äø fû ‰ø Üû Óö Îø çû Êø ^ßø Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø åáø çû %ö Ãø fû iö èô Ûø nF Ïô Öû ] Ýø çû mø Üû Óö Þ$]ô Ü$ $ö å áø çû jö nùô Ûø Öø Ô
MR

MQ

MP

A
ª( @
Õ„qZ X { u Z z » â ), ÜÆ èÃy K
¨ Z ä ë G gz Z Må
àø nû ×ô Ëô ÆF Ðô ×û íø Öû ] àô Âø ^ß$³Òö ^³Úø æø Ñ Ðø ñô ?]†ø ›ø
S
èø Ëø _û ß%Ö] k Z ä ëQ 13 X *
c Š ¯ èø Ëø _û ß%Ö]~(à Z z äIqZÐ S „ ä ëQ 12 X ì H Za Ð ng ZèÙC 

ëQg z Z *
c ¯V*
c A Ã èø Çø –û Ûö ³Öû ] ä ëQ *
c Š ¯ K1 Å
“ÍÃ èø Ïø ×ø Ãø ³Öû ] k Z ä ëQX *
c Š ¯ Z Æß » yp Zƒ ) Ã

Åv Z 
•,
'*
! à Z z ä ™ð+ ,
F @: X H Za ~ ^ ã K
¨ Z
y WÐ S ä ëQ *
cJ
m
“Í,
6 V- A ä
ƒ Y ñ V Z yŠ Æ Ö# ª 
ƒ ? G Q 15 X ƒ á Z z ä% G ˆ Æ öZa ?—" Q 14 X ì ] Z f
23/17 X 7¸" } g *

öZa k Z ëg z Z X H Za ™g Z /
¦Ð iZ%] ‚»ä ë G gz Z 16 X Ð
e
$W 7/11ävZQ gzZ †ìø ! ^Ï÷ ×û ìø (7) ^Û÷ vû Öø Üø ¿6 Ãô Öû ]^Þø çû Šø Óø Êø (6)^Û÷ ¿6 Âô (5)èø Çø –û Ûö Öû ](4)èø Ïø ×ø Ãø Öû ] (3) èø Ëø _û ß%Ö](2)àõ nû ›ô àû Úùô èõ ×ø ×F ‰ö (1)
A
ä ë G MåM àø mû ‚ô rô Š# Ö] àø Úùô àû Óö mø Üû Öø ½‹ø nû ×ô eû ]ô Ÿ?$]ô ]æ?û ‚ö rø Šø Êø Ñ Ýø /ø ŸF ô ]æû ‚ö rö ‰û ] èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô ^ßø ×û Îö Ü$ $ö Üû Óö ÞF …û ç$ ‘ø Ü$ $ö Üû Óö ßF Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø c*
â Û ~

335

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ
23/17 X 7¸" } g *

öZa k Z ëgz ZX H Za ™g Z /
¦Ð iZ%] ‚»
vZQ gzZ †ìø ! ^Ï÷ ×û ìø (7) ^Û÷ vû Öø Üø ¿6 Ãô Öû ]^Þø çû Šø Óø ³Êø (6)^Û÷ ¿6 Âô (5)èø Çø –û Ûö Öû ](4) èø Ïø ×ø Ãø Öû ] (3) èø Ëø _û ß%Ö](2) àõ nû ›ô àû Úùô èõ ×ø ×F ‰ö (1)
A
àû Óö mø Üû Öø ½ ‹ø nû ×ô eû ]ô Ÿ?$]ô ]æ?û ‚ö rø Šø Êø Ñ Ýø /ø ŸF ô ]æû ‚ö rö ‰û ] èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô ^ßø ×û Îö Ü$ $ö Üû Óö ÞF …û ç$ ‘ø Ü$ $ö Üû Óö ßF Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø c*
â Û ~e
$W 7/11ä
G
Åy K
¨ Z ¹ÐÀ5 ä ëQX c*
Šg ðO{$ d} g !*
Æ Y â Z »ä ëQ H Za »ä ë G MåM àø ³mû ‚ô ³rô ³Š# Ö] àø ³³Úùô
7/11X å: Ð ~ V zg ZŠ'
,V â Û { z X c*
Š™g ï Z ä +Z1‰ ƒg ZŠ',V â Û ƒ
 :X z™~g ZŠ',V â Û

E
.-t Å Üû Òö ~ Üû Óö ÞF …û ç$ ‘ø ( Üû Óö ßF Ïû ×ø ìø ~ $
}g øÆ ™ wEZ nÆVÍß {Šñ ¥#çLG
eW 7/11
E
t
.- Å Üû ³³³Òö *
vß {Šñì nÆ Vâ K
¨Z x Ó ¥#çLG
c Š ™ y‚ W ' }g *
! Æ xŠ W n
šô …û Ÿø û ] o ³³Êô X Z Ø ³Âô ^ ³³³qø Q X Cƒ Åu Z z;  Cƒ ] *
! Å xŠ W qZX ¥# vZ Ð ë ª
~ èâ X ì g ZòZ è¶Ã X Z Ð Öô ^ ìø gz Z X Z Ø Âô ^ qø 38/71,15/28 ] †÷ Pø eø Ý X Z Ð Öô ^ ìø oû ³Þùô ]ô 2/30 ½ è÷ Ëø nû ×ô ìø

w q Ô èâ ì ÷ ( Z t X Ç } ™ Za Ì { ÒW gz Z ì ; g™ Za Ì [ Z Ô ¸ G Za y K
¨Z
X ì ~g ‚z ~g Y ~ wgz Z

s Ô w Ô c { Š â °w X ì HÉÝ» è÷ Ëø nû ×ô ìø c y K
¨ Z äv Z V è÷ Ëø nû ×ô ìø š
ô …û Ÿø û ] o Êô X Z Ø Âô ^ qø

~$
e W 38/26 ä y WÛŒX Æ *
*™s Üg z Z *
* W~ ˆ Ô x gú Ô *
*ƒ dY px ¬Æ TX ì
ø ßF ×û Ãø qø ^Þ$]ô /ö æü ]‚ø mF X ì H w E ZÝ » è÷ Ëø nû ×ô ìø c m ó Lxs Š óz ZŠ
àø nû eø Üû Óö uû ^Êø šô …û Ÿø û] oÊô è÷ Ëø nû ×ô ³ìø Ô
G
Æ hy xgŠÆ VÍß ð$N:X ì *
c ¯( g (Z *
! ) { አ*
! ~ o k Z N ä ë G ! Š î ZŠ } Z ô Ðù vø Öû ^eô Œô ^³ß$³Ö]
E
.- t c V â K
X ì H w E Z B‚Æ Üû Òö çLG
¨Z 
ƒ~ $
e W 35/39 g z Z 38/26 X } Š™êB‚
35/39 X ì *
c ¯g (Z *
! ~ ng Z »ä Tì „ z š…û Ÿø û] oÊô Ìø òô ×5 ìø Üû Óö ×ø Ãø qø pû „ô Ö$] çø âö
g (Z *
!J yK
¨ Z ~
y W™ á Ð y K
¨ Z ¬ ÔÐ p¥ Å] *
c WzŠ 35/39 gz Z 38/26 { gÃè
G
¹*
! g z Zì g ( Z *
! „ yK
¨ Z sÜ ~ ] Ñ» ì $
"*
U~ xŠ W î~O ¢ X ì Q ?Š Å äƒ

C”k Z ì ~g ZŠ) f Å y K
¨ Z [ ZX ì *
c Š™ â Æ y K
¨ Z ä v Z x  C ” Zg ‚ ~ ] Ñ »

yK
¨ Z 6X } ™ -,
6 Åk Q : gz Z ƒ â Æ k Q: gz Z} g e: Ð t ‘ Ì Ë ~ x Â
sÜ Ã y K
¨ Z X ì 2~ -,
6Å J {)z $
, ‚ gz Z ñ Ç Ô Z h˜Ô ã *
0 Ô v W Ô+
0 e Ô `g Î
v Z à x  C” } g ‚ â L Z gz Z Šp ì ~g ZŠ ) f Åk Z X ì ¬» ä ™ò Ý Å v Z
G
} g v#
Zì $
e Z@ ¸ Å v Z ~ 
y WÆ xŠ Wî~O ¢ n k Z X } Š™sÜ~ ä ™ì‡ ã ZxÅ

gïZ » $
e Z@ X ǃ 7§gz Z sp ðÃ,
6 k Q Ç} ™ q n Z Å$
e Z@ ~÷ Â ñ W$
e Z@ ~÷k *
0
Ô èâ Æ y K
¨ ZÙC É ì 7 y * ZŠ ÅxŠ Wm { Ët Zƒ x¥X Ð N Y ~} g Ä á ZE ™

336

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

Ü$ $ö hõ ]†ø iö àû Úô äü Ïø ×ø ìø ½ Ýø /ø ! Øô %ø Ûø Òø äô ×# Ö] ‚ø ßû Âô oŠF nû Âô Øø %ø Úø á$ ]ô X ì 
“/
¦ugz Z „Š y K
¶ Åwgz Z w q
4‘
á Ü Æè Ãk Q { z X ì b§ÅöZa Åy K
¨ZqŠ ,
4ÆvZ öZa Å ögWG G áö çû Óö ³nø Êø àû Òö äü ³Öø Ùø ^³Îø
3/59 X ì *
@ƒ Za y K
¨ ZQì *
@™ Za Ÿ » ã â ‡™ÈÁc k Q

Q ( 40/67,23/12,35/11 )ì *
@™ Za Ð

ÅxŠ WøZgz Z îZzg öZa Åm ó Lxs}/
¤ ZX ñƒ Za b§ ÅòŠ Wx ¬m ó Lxs}~ {gÃè è$
eW

X ì V â Åm ó Lxs}èY 7
„gŠ w V {Š™7ÅvZ Âì %Æ \ *
! gz Z V â ñ Y à y â b§
†ø nû Æø ^n&eô †ø Âø ^³Þ÷ !†û ³Îö X 7Ígz Z ÆÔ Ú~x¯ÆvZX ì *
@ƒ Za Ú~ DÆ vZ Ð w V ~gðŠ Z kZ
39/28 X ƒ

Ð ã â Û *
* ÅvZ { z *
@ì 7 ÑZz Æ X ì y WÛŒãZzqZt áçû Ïö j$mø Üû ³ãö ×$ ³Ãø ³Ö$ tõ çø Âô pû ƒô

¨ Z Z®
 gŠ û K ZÃy K

¨ Z According to Quraan X ì Ú~ ûgz Z™Ô a Î K Z Åy K

ì y Ò d » vZ t X ì b§Å òŠ W x ¬ w V Å } ._Æ y WÛŒ X ì ]gz¢Åä™

D â Û m ó Lxs } ~ *% {gÎX ì b§Å V â K
¨ Z x ¬
ƒ ]ñgz Z Ï+
0i Ô öZa Å k Q
Ì~$
eW 3/59 Z® 19/33 X H
Š H6 Â ~ yŠ T,
6 íì äsgz Z l% ‚û Öô æö Ýø çû mø o$ ×ø Âø Üö ×F ³Š$ Ö ] æø 
X ñƒ6 ÂÐ \ *
! V â b§ Å y K
¨ Z x ¬ m ó Lxs }X ì ] *
! Åy K
¨ Z x ¬ ì {ð xŠ W

ª X ì r » VñŠ WÆ nzŠ t QX ‰ ƒ ] ¯ gz Z Å Ö#Ó {° ‡ *
! gz Z Å VÔ B ]t
” ^ Ûø jö òû 6ô &
ø qö æû ‡ø æø kø Þû ]ø àû Óö ‰û ] Ýö /ø ^ø m 5 ^ßø ³×û ³Îö æø Zƒ ¬ kz = g +
ö nû uø ] ‚÷ Æø …ø ^ ãø ßû Úô ø¡ Òö æø èø ß$ rø Öû ] Ô
&ÃT xŠ W

A)
¼
® ) ~¾gz Z Â ! y K
¨ Z} Z *
c ŠÈkz=g +
&ä ëgz Z à nû Ûô ×ô ¿# Ö ] àø Úô ^ Þø çû Óö jø Êø éø †ø rø P$ Ö ] åô „ô ³âF ^ ³eø †ø ³Ïû ³iø Ÿø æø
I
?\ gz Z ƒ D ¯ ! ._Æ wK Z ? 6™ƒ § ~ kZ î 3gz Zƒg ~ èg Z è
Æ( ] ZG
” )·NçLE

Ð xŠ W V Œ 2/35 XÐ î Yƒ Ð ~ V> ª ? :gz ( 3/104,110 )ì H
Š »zg Ð T *
* Y: $
dی
# {Ñ ç t X ì ] *
Z
! Å }Ñ ç i Z qZt X ì )
® ) Å k Q Š Z% Ð ` z i gz Z Ñ Š Z%
G
-GÍ›$
hg à kz êL Å[ ôZ Æ y Q gz Z Y C
m Z ì Cƒ ± à Zz ˆ t  ì *
@ƒ g D » „ Ze

X â Û ± 5X ì ~ 36 $
eW ™f »X D ™ q nZ Å é Zp gz Z ï Š
XZ†ù Ïø jø Šû Úö š…û Ÿø û] oÊô Üû Óö Öø æø tXZæù ‚ö Âø ˜Ãû fø Öô Üû Óö –ö Ãû eø ]çû _ö fâû ] ^ßø ×û Îö æø ” äô nû Êô ^Þø ^Òø ^Û$ Úô ^Ûø ãö qø †ø ìû ^ø Êø ^ãø ßû Âø àö _6 nû P$ Ö] ^Ûø ãö $Ö‡ø ^ø Êø
ô
õ
ô
G-E
7 Ãy Z : *
¸ { z ~T *
c Š w ï Ð ª ö 4OE
c çÐ k QÃy S ä (7/176)é ZpÎ àõ nû uô oÖF ]ô XZÅ^jø Úø æ$

ng Z kZ a } g vgz Z ÔŠÆ ‰‰} g vX î Y òÐ 
ª q M? *
c Š Èkz =g +
& ä ëgz Z

î*
* gz Z I Z *
* ˆ Æ [ ôZÆ k Q gz Z Ñ V Œ 2/36 X ì c J]æ qZ *
* V Z {+
ZÃgz Z *
*I~
8Jkz Ä © Z Ð [g L Z y K
©
¨ ZÐ ~ V6Y î *
*gz Z I Z *
*~$
eW 2/37 Q X dY
Xì ;g *
@™ gz Z C
á {Ñ ç ã K
¨ Z b§ kZX ì *
@ƒ f Î » x © Z Æ kz ~ }Ñ ç QX ì

337

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

%Ngz Z i Z~ y WÛŒZ®
yK
¨ Z)g fÆ à q ? k gz Z i Z+
0 Z uävZX ì ™f » V â K
¨ ZÆ nzŠ} æE

( positive ) µ Ð Qgz Z K Ã \ W L Z Ð Q Æ™ {™ +
E » À5 ã zÛ gz Z ã zg+
0 ZÆ

X ì ˆð ZÙC zŠ õg *
@ ãK
¨ Z~ ®Æ xŠ WX ì ˆ ~Š „ Ç W } g *
! ÆV ¸ ( negative ) tgz Z
%N gz Z i Z
oû ßùô Úùô Üû Óö ß$ nø iô ^û mø ^Ú$ ^ô Êø X ì *
@ƒt y Ò ~
y W~ xŠ Wr X ì H
Š *
c C wq» Vâ K
¨ Z} æE
ø Êø pø ] ‚ø âö Äø fô iø àû Ûø Êø p ‚÷ âö
Ð s§ ~÷ k *
0 } g v Ì#
Z á çû Þö ˆø vû mø Üû âö Ÿøæø Üû ãô nû ×ø Âø XZ Íçû ìø ¡
"OZ Å$
2/38 XÐ Vƒ â{ z :gz Z ǃ sp,
6 y Z:Q Ç} ™ q éE
5G
eZ@ ~÷ Îñ W$
eZ@

X ì à q ? k gz Z ui Z+
0 Z » § Z z : 2

XìÑ *
* C w q »y Q Ð w V *
c*
* Œ)g fÆ w VÃ] *
! Š Z% Ð i Z+
0 Z u: i Z+
0 Z u: Z
š Ç ( 2 ) š Ç ) ( 1 ) X ì Cƒ Å nzŠ Ì š t

}Ã~ kZ ó ó—u » gz¾ L Lì y ZÄ»T ì g W_,
7 ã ¹qZ ëÐ ‚ : šÇ) ( 1 )

ÆyQ:gzZ ðƒ 4zŠ L: ~ lÍ
y gzZ }Ã èYXì H
Š H 7 š Ç) §Ã lÍ
y gzZ
Xì *
@ƒ —u » gz¾ ì *
@ Y*
cŠ $ qZ Ð ã¹kZX Zƒ ¨ £» ( race) hzŠ LyxgŠ

HH 7š § wgzZ wqÔèâ » yK
Š
¨Z~ kZXì š Ç §Zz » xŠ W : šÇ( 2 )
ø qö æû ‡ø æø kø Þû ]ø àû Óö ‰û ] Ýö /ø ^ø m 5 ^ ßø ×û ³Îö æø X ì )
èø ß$ rø Öû ] Ô
® ) Å k Q gz Z Ñt Zƒ ¬kz = g +
&ÃT xŠ WXì

}Z*
c ŠÈkz= g +
& ä ëgz Z à nû Ûô ×ô ¿# Ö ] àø Úô ^Þø çû Óö jø Êø éø †ø rø P$ Ö ] åô „ô âF ^ eø †ø Ïû iø Ÿø æø ” ^ Ûø jö òû 6ô &ö nû uø ] ‚÷ Æø …ø ^ ãø ßû Úô ø¡ Òö æø

ƒ D ¯ !._Æ wK Z ? 6™ƒ § ~ kZ î 3gz Zƒg~ èg Z èA
¼)
® ) ~¾gz Z Â ! y K
¨Z
I
\E
Š »zg Ð T *
* Y: $
dÛŒÆ( ] ZG
” )·NçL? gz Z
X Ð î Yƒ Ð ~ V> ª ? :gz ( 3/104,110 )ì H
z *Š KZxŠ Wyâ Û *
*t 20/121X H
Šƒ{Ze{z:Å ãâ Û *
* Å[g LZäyK
¨Z pçF Çø Êø äü e$…ø Ýö /ø ! o³’5 ³Âø 2/35
Ü$ ³³³³³$ö ce *
*ƒ 7 yâ Û *
* » vZ Ã yK
¨Z [ Z ì ; g Y *
c Š $ ~ kZ ´ ™ { n ]
yW

eZ@gzZÅ ã*
!$,
6kZQ OÃkZä[gÆkZQ p‚F âø æø äô nû ×ø Âø hø ^³jø Êø äü ³e%…ø äö ò ³fF jø qû ]
g ZŠÎâ Û t20/122X ~Š $
Xì ¬ » ä™ q nZ Å xŠ W kZ ì :% n Æ yK
¨Z t X H
Š *
0 ] V; Æ vZ xŠ W

» w gzZ wqÔèâÆ k QÔ~ i Z+
0Z u Ô
“/
¦u Å xŠ W ì *
@ƒ x¥ Ð ]*
c WÑ*
! {gÃè
X Å ãâ Û *
* Å kz g *
!g *
! ä „yK
¨Z gzZ ðƒ kz g *
!g *
! s§ Å yK
¨Z ì | qZ tXì wq 

xŠ W Æ nzŠ ~ š ˆ Wt ‚ ™Á |t

xŠ W yâ Û *
* » kz ( 2) xŠ W g ZŠÎâ Û » kz ( 1)

338

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

™ƒ §Ð yj zðZ B‚Æ ãK
¨Z » â)
® ) KZ { z *
c Š ¬kz=g+
&ä vZÃT xŠ W g ZŠÎâ Û L L
I
?\ gzZ ñ3
ä T xŠ W yâ Û *
* ZuzŠ L L ó óXì H
Š H IÐ TñY : $
dÛŒ Æ ]ZG
” ª·NçLE
I
?\X Å ãâ Û *
( yK
¨Z )xŠ WQ L L ó óH
Š ƒ { ZeÔ H
Š xH
Š `$
dÛŒ Æ ]ZG
” ª·NçLE
* Å kz ÅvZ

¬ ¸ QX ~Š $
eZ@ Ã k Q QX Å ã*
!$ ,
6 k Qä vZ 5 kz ‚Ÿ â ui Z Ð [g LZ ä
ó ó*
*™ ~zc Å $
eZ@ ~÷ gzZ *
*Y : $
dÛŒ Æ ]ZG
” *

xŠ WrXì *
@ Yx Ð kz g *
! g*
! yK
¨Z gzZ ðƒ wi *
* kz iŠ XX ì „g Y ðZÙCzŠ g *
!g *
! õg *

yWÛŒ Ì ` WXì 
“/
¦u Å wgzZ wq Ôèâ Æ yK
¨Z ~ kZì VÈ b§ Å×zg ¯ zg~
dÛŒÆ]ZG
”ì ¬ ¸ c yK
¨Z ~
Ÿæø ø 6/151 àø _ø eø ^Úø æø ^ãø ßû Úô †ø ãø ¾ø ^Úø xø uô ]çø Ëø Öû ] ]çeö †ø Ïû iø Ÿæø ø X î Y Ö#$
IÐ Vñ»X 17/32 è÷ Pø uô ^Êø áø ^Òø äü Þ$]ô oÞ5 ˆùô Ö] ]çeö †ø ³Ïû ³iø Ÿøæø 6/152 àö Šø uû ]ø ø oâô oû jô $Ö^eô Ÿ$]ô Üô nû jô nø Öû ] Ùø ^Úø ]çû eö †ø Ïû ³iø
I
?\ {z¸X î Y : $
·N çLE
dÛŒÆkZ ì H IÐ äY$
dÛŒ Æ {o ÏZ ] ZG
” ¸ì *
c Š™
y â Û *
* Ì ` W 2/35! à nû Ûô ×ô ¿# Ö ] àø Úô ^ Þø çû Óö jø Êø éø †ø rø P$ Ö ] åô „ô âF ^ eø †ø Ïû iø Ÿø æø ì *
c Š¬~xŠ Wr}g *
!ÆT

r ~ y WÛŒ ˆ Æ + Y , Ñ*
! {gÃè X ì ; g ™ ã â Û *
* Å [ Â Å vZ ì Š ñ xŠ W
G
4)' ì C Yƒ ãZz | Å xŠ W
5I
xŠ W g ZŠÎ â Û » kzX ì ™f » VñŠ W Æ nzŠ 7 qZ xŠ WÿLG

äø ×# ³Ö] á$ ]ô ( 20/122X p‚F âø æø äô nû ×ø ³Âø hø ^³jø Êø äü ³e%…ø äö ò ³fF jø qû ] Ü$ $ö ) O n Æ ã ‚g x g *
!g *
! ä vZ ÃT
NÃyK
ÁWgzZ b ⪠1 èE8F
¨ZnÆã‚gx ävZ G àø nû Ûô ×ø ÃF Öû ] o×ø Âø áø †F Ûû Âô Ùø !æø Üø nû âô †F eû ]ô Ùø !æ$ ^u÷ çû Þö æø Ýø /ø ! oË5 _ø ‘û ]

8F
N,
3/33X å é5E
6VÍß}uzŠÃyZ/ÁWgzZ…Z,
'Z

Š Z% Ð xŠ Z V Œ X 1™É Ãy K
¨ Z nÆ ã ‚g x äv Z —" V 3/33 !!Ýø /ø ! oË5 _ø ‘û ] äø ×# ³Ö] á$ ]ô

~ xŠ WX å *
c ¯ t ‘à Z zg ( Zgz Z { Š Zg Z ~ ] Ñ»&ì ] *
! ÅxŠ WÏZt X ì 7Ñ ðÃxŠ Wt X ì y K
¨Z
{ ðxŠ W~ y WÛŒ} g7 X Ð ~ y Z/Á Wgz Z Z,
' Z Á WÔ b â{ z X ì ,Åk QÐ Wì *
c ¯ ÑÃXÐ
Vz ]úŠ ~ ÂËä Tì 7xŠ Wx *
* » Ñ Ë~ y WÛŒX ì „gƒ ] *
! ÅxŠ W » âX ì ½ÌZgz Zì
Ý
]t ÂX ǃg¦ » y K
¨ Z » â#
Z}g *
! Æ xŠ W ˜õ Ãû eø àû Úô ^ ãø –ö Ãû eø Ý è÷ m$ …ùô ƒö ì ã éE
&Og› ág ZÉ X ƒ Hx » »

~Š Ñz Z Å}uzŠ qZ 
ƒt ǃ
„gŠtQ X ǃ ì ‡g¦ » y Z+
0 {Æ xŠ W q âQ σ »~g ZŠ { g Y Z ~
$E
H,
^ Ã,
6 £Æ Ö# â ZÐ Q ǃh ZzÐ kz ÅvZ Ì Z®X ì *
@ƒÐ ~ y K
¨ Z ÿL hå g7gz ZX ¸ Ð

gz Z xŠ W~ 2/34 X sŠ ZáÆ gz Z y K
¨ Z ÔxŠ WX ì 7~g ZŠ {g Y Z ÅFgz Z x ¸Ë,
6 £ k ZX Ç ñ Y
20/21 ™f »TXì xŠ W yâ Û *
* ZuzŠX p Ö Z sŠ Zát Z åE<XÅX ì {>nÆÆgz Z y K
¨ Z~ 15/29
xŠ W yâ Û *
* t20/121X H
Šƒ{ Ze{z:Å ãâ Û *
* Å[g LZäyK
¨ZpçF Çø Êø äü e$…ø Ýö /ø ! o’5 Âø Xì ~ $
eW

339

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

vZ gzZ *
c Š h Â Ç Zƒ H Ð vZ ä VM ¸ dY IZ *
* áZz äWˆÆ [ ôZ ÆyQ gzZY C
mZ
äë GgzZ ^Ú÷ ˆû Âø äü Öø ‚û rô Þø Üû Öø æø oø Šô ßø Êø Øö fû Îø àû Úô Ýø /ø ! oÖ5 ]ô «Þø ‚û ãô Âø ‚û ³Ïø ³Öø æø X H
Š ƒ {Ze gzZÅ ãâ Û *

Ç t20/115X *
c*
0 7 ÑZz x ³ðÃÃyK
¨Z kZ ä ëgzZ H
ŠwÈ{z : å 1ÇÐ yK
¨Z ̬РyWÛŒkZ
!yK
¨ Z› Ñz Z} Z XàZ nû fô Ú% XæZù ‚ö Âø Üû Óö Öø äü $Þ]ô tàø _6 nû P$ Ö]]æ‚ö fö Ãû iø Ÿ$ áû ]ø Ýø /ø ! ?oû ßô fø mF Üû Óö nû Öø ]ô ‚û ãø Âû ]ø Üû Öø ]ø Xì H
Š H™f~36/60
36/60 X ì ÔŠ ?n } g v{ z G X *
*™:g ( Z òÝÅ ( 7/176 y - ) é ZpX å 17ÇÐ ?ä ~ H

ø qô æû ˆø Öô æø Ô
ø $Ö XæZù ‚ö Âø ]„ø âF á$ ]ô Ýö /ø ^F m5 ^ßø ×û Ïö Êø X D â Û \ ¬vZX _,
7g*
!g *
! ë Ì~ ®Æ xŠ W gz Z
Ô
® ) ~¾gz Zì ÔŠ Z¾t —" y K
)
¨ Z} ZX kz= g +
&¹ä ë: MMå
oÏF Pû jø Êø èô ß$rø Öû ] àø Úô ^Ûø Óö ß$qø †ô íû mö ø¡Êø
S
20/117 X Çñ Yƒh+
$@

ÂQ Ç } Š w ï Ð ªM { zà ?: ÌnÆ

kQ H
ŠwÈÃÇÆ vZ Bá Š Z%ÑÐ xŠ Wñ O Åä™y K
¨ Zx ¬~ ] *
c W 20/115,121 ë/
¤ Z[ Z

ã â Û *
* : Ô ÑÈÇ:m ó Lxs Ñ ðà èY ǃŠ § ãZzqZ~ y WÛŒt X H
Šƒ { Zegz Z Å ã â Û *

Ÿ
åQ Üø nû Ïô jø Šû Ûö Öû ] ½ø ]†ø ’ùô ³Ö] ^³Þø ‚ô ³âû ]ô X ì ¬» ¬Š Ž,
6 5 ZgÆy S ~ y WÛŒèi ¸ W Â…X Zƒ { Ze{ z „:gz Z Å
Ÿ
yQ oÄgñ`,
6 5 Zgñ¦… å àø nû Öùô ?^–$ Ö]Ÿæø ø Üû ãô nû ×ø Âø hô çû –ö Çû Ûø ³Öû ] †ô ³nû Æø Q ûÜãô nû ×ø Âø kø Ûû Ãø Þû ]ø àø mû „ô ³Ö$] ½ø ]†ø ³‘ô
R

Ðs§ ÅvZ Y C
mZ 1/7¸{ Ze{z:gzZ H
Š H…,
6yZ: ( 19/58) oZƒx ÅZ »kz~¾,
6X,
65 ZgÆVÍß

Xì Ñ) 7 Ñ t ì H
Šƒ { Ze xŠ W Z®X Dƒ 7 { ZeLˆÆ äW kz {Š™wi *
*
» Vâ K
¨Z Æ nzŠ yâ Û *
* gzZ g ZŠÎâ Û ~ xŠ W r ì *
@ƒ $
"*
U Ð ã WÛŒ ‹Š Þ Ñ*
! {gÃè

V¹‚ Æ k Q gzZ mó Lxs b â (4/163)Å kzs§Åmó Lxs b â ä\¬vZ Xì §Zz u

QX ‰ƒ { ZegzZ Ñ+
$ Ã kz äVß Zz äWˆ Æ m ó Lxs b â p ~g Z /
¦Ï+
0i ._ Æ kz ä

gzZ Å ~g ZŠÎâ Û Å¬Æ vZ ä V¹‚Æ k QgzZ m ó LxsŠðX Åkz s§Åm ó Lxs Šð ä vZ

} gzZ .ñ ÔŠ- Ô[ © Ô t GZÔ ³ ZÔ,
'ZÔ-Ô Ô™ b§kZX ~Š ] Ð [ Z± ÃyQävZ

ä „yK
¨Z g *
! g*
!gzZ ðW kz ,
6 yK
¨ Z nÆ $
eZ@Å yK
¨Z g *
!g *
! X O n Æ$
eZ@ Ã : ó Lxs

ÒÃÅ %+
$ Ã kzÅ vZ yK
¨Z Ì ` WX H
Šƒ { Ze gzZ Å ãâ Û *
* Å x ©Z ÆvZ gzZ Ñ+
$ Ã kz
Xì ; g ™ ãâ Û *
* Å yWÛŒ gzZ ì sz^ ~
G
Å yK
¨Z ~ kZ gzZ ì š Çq
! {gÃè
-Z î~O ¢ » xŠ W Ç ƒ : Y " It ˆ Æ+ Y ,Ñ*
™f » VñŠ W Æ n zŠ g ZŠÎâ Û gzZ yâ Û *
* ~ kZXì w gzZ wqÔèâ » k QÔ 
“/
¦ u
G
G
G
ä ð$N ?ì ¯ Ð sa
¢ ¾ ?ì H ð$NX ì „g Y ðZz™ y T Ã yK
¨Z ~ xŠ W î~O ¢ Z®Xì

340

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

ì 'Y 
ƒ t )g f Æ yWÛŒ Šp ä yK
¨Z [ Z ?ì *
*™ V¹ wEZ » ] ¸ µ gzZ t KZ
Xì *
*ƒ ïá ~ )
®) Å yQ gzZ¶‚ » Y C
mZ ™ 0 y K
¨Z g ZŠÎâ Û qZ b§ ¾ äk Q 

VÈ,
6 ë „% á1 Æk Q gzZ ñY 0y*
!i Åk Q „ wq » ËŠ Z% Ð à q?k:à q

?k

~ ã¹ wq y *
!,
) ä '?k»lÍ
ygzZ}Ã 6X Ç }Š t [ Z » wZÎ }g ø {z ƒ
» xŠ WgzZ +Z ÔÀ5 vZXì à q?k ÐÀ5 gzZ+ZÔxŠ W~ i Z+
0Z u»\¬vZ b§ÏZXì H7

Xì ~ 30 $
eWÅ >ÂZ >gÎ 6 ïŠ [ Zt {z Â*
@Y Y7Ð yQ/
¤ Zìg™ÙCª yÒà q
ö Ëô Šû mø æø ^ãø nû Êô ‚ö Šô Ëû m% àû Úø ^`ø nû Êô Øö Ãø rû iø ]ø ]ç?û Öö ^Îø ½è÷ Ëø nû ×ô ìø šô …û Ÿø û] oÊô XØZ Âô ^qø oû Þùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô Ô
ø e%…ø Ùø ^Îø ƒû ]ô æø
ðø ?^Úø ‚ùô Ö] Ô
&‡gz Z
ÑZE¯ g ( Z !*
~ ng ÑZ N ~ Gì HÐÀ5} g !*
}¾[g Z¾Z
# ( yK
¨Z } Z ) ì ܉z™f ÿLE
X Çñ ·ypgz Z Ç} ™Š Y~ kZ D ¯g ( Z !*
Ð Q~ kZ \ Wë w qÈ !*
),} g !*
}¾{ z Vƒ

c* ì g } Š {gt ÃvZ À5gz Z ì gb 7 ÐÀ5vZ ì ; g ƒx¥ „ ( Z Â Ð $
eW

h ™nZ ‹Z,
M
6 x Ȯ vZ { z :gz Z h
M } Š {gt Â: ÃvZ À5X n2,
6 ä ¯ ÑÃy K
¨Z { z
oÊô ^Úø ‚ö rö Šû mø äô ³×# ³Öô æø X â Û ± 550 $
e WìZ >gÎX 7Ýq „ h » ä™ ( ZÃy Q èYX 

áø çû ×ö Ãø Ëû mø æø Üû ãô Îô çû Êø àû Úùô Üû ãö e$…ø áø çû Êö ^íø mø å áø æû †ö fô Óû jø Šû mø Ÿø Üû âö æø èö Óø òô ×5 Ûø Öû ] æ$ èõ e$?]/ø àû Úô šô …û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lô çF ÛF Š$ Ö]
t X D ™~g ZŠ,
'V â Û Å„vZ
ƒÀ5gz ZÚ à Zz ä™
•w~ ng Zgz Z~ ] Z ð.W\ áø æû †ö Úø ç+ ³mö ^³Úø

{ zgz Z T g D g eÐ [g L Z ] ¸
„Š Ñ*
!,
6 z Z L Z { z 49 X D ™7°~ + â ¬»vZ { zì |

16/50 X ì *
@Y*
c Š ¬7Q D ™„z

¶Š ñ Zg K Z { zX D ™x » „z { z ì *
@Y*
c Š ¬ 7Qì *
c C w q »À5 ~l è$
eWävZ
E
t
.- ~ kZX ì à q? k gz Z u§ Zz t w q¾X p
Xì yK
¨ Z ÙC ¥ # »s »çLG
ng 7 g ( Z Ì»

á Zj Æ(point) `kZX ì *
@ƒ ? k ¸Ð y K
¨ Z gz Z À5 »vZ ,
6 öZa Åy K
¨Z Ì [ Z
ãK
¨ Z ì „z y Ò ¯ Z+
0 Z gz Z [|Z » y WÛŒX Vƒ Se bŠ (hint){g á Z +
h ×' Ã\ W ~Ð
X ì W ¯ Z+
0 Zgz Z w e w1 Å { çO' izg
]Š ÞÅ[gÆ}izy W: å áø çû Ïö _ô ßû iø Üû Óö Þ$]ø «Úø Øø %û Úùô ÐXZù vø Öø äü $Þ]ô šô …û Ÿø û]æø ðô ?^Ûø Š$ Ö] hôù …ø çø Êø X â Û î†E5$
eW
ŠñBVÅ?kà q~WÅ{ çO'izg ~g ø 51/23XƒD™'*
!Šp ?‰b§ÏZì hyWÛŒt GXì
h×'Xì î~O 8 » W{ çO' izg ~g ø ?k à q t ?k » NgzZ ‘ Ô?k » ~*gzZ h N } 
+
{gÃè u *
0 È WÛŒb§ ÏZXì Šñ ~ W~g øÌiZ[¢ gzZ {gzõÔ ] $Ô {g 7ZÔ i Wz |
Å { çO' izg ë b§ Tì xi ÑÐ zgÅ$
eW 51/23 Z®Xì ,
m_ Ð †¯§ ãK
¨ZÆ { çO' izg

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

341

4$ KZ ~ W Ù
oG
-I
] $ Ã ] $Ô i W Ãi WÔ | Ã |X D 37 t ~ ] é<XE
{g 7 Zgz Z {gz õ Ô i Wz |Ì~ ,
k’¯ Z+
0 Zgz Z [|Z ã WÛŒ b§kZ B„ {g 7 Z Ã} g 7 Zgz Z
zz ÅT *
@ Y H 7 ( Z ~ A ç Æ y WÛŒì *
@,
7 IÐ k\ZX c e ´g,
6 x £ LZ LZ

X ì à q gz Z u † èi Z+
0 Z » vZ ~ § ZzÆ xŠ W X CW 7] ) ~ . y WÛŒ Ð

„ Â 'Ã § Zz Æ xŠ W Â H
Š 3g : ,
6 x £ Æ à q È Ò gz Z š Ã § Zz Æ xŠ W /
¤Z
~ . y WÛŒX ì † ¯ § » W { çO' izg ã K
¨ Z à q ? k gz Z šX Ç ñ Y ƒ e*
* 7

+Z ( 2 )

X Y Y H 7 i Z+
0Z Ã ÐZ

À5 ( 1 ) ì ·ù » V ¸ C” Š „ zŠ ( y K
¨ Z ) xŠ W
w x gz Z u w Z {Š â °w (POSITIVE FORCE:] ¸g ZŠÎâ Û ) :À5 ( 1 )

u wZìu
ø ×ô ³Úø gz Z™âpÆ Ô
ø ×ø ³Úø X pÆ xÝgz Z ™â Ð u w x gz Z ã ‚gx Ð {Š â Æ
ÆÔ

X â Û ± 5 ] *
c W ã WÛŒ } g *
! ÆÀ5X ì Ð ~ Š Z¡ Z ‹ Üt = Z Æäƒ ´ â p
Üû ãö e$…ø áø çû Êö ^íø mø å áø æû †ö fô Óû jø Šû mø Ÿø Üû âö æø èö Óø òô ×5 Ûø Öû ] æ$ èõ e$?]/ø àû Úô šô …û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lô çF ÛF Š$ Ö] oÊô ^Úø ‚ö rö Šû mø äô ×# Öô æø
Vâ Û Å„vZ
ƒÀ5gzZÚ à Zzä™
•w~ng ZgzZ~] Z ð.W\ å áø æû †ö Úø ç+ mö ^Úø áø çû ×ö Ãø Ëû mø æø Üû ãô Îô çû Êø àû ³Úùô
'
Dg eÐ [g LZ] ¸
„Š Ñ*
!,
6zZ LZ {z 49X D™7°~ + â ¬»vZ {zì |tX D™~g ZŠ,
+Z Å \¬ vZ À5 ì ÙCª ~ ] *
c W{gÃè 16/50Xì *
@Y*
c Š¬7Q D™„z{zgzZTg
$
E
Bgu 
7 wWÅ yQ Š ðE
t ‚Æ ¬Æ vZ {z ª C™ ~g ZŠÎâ Û c vZ  '¸

Ÿø åü ‚ø ³ßû ³Âô àû ³³Úø æø ½ šô …û Ÿø û]æø lô çF ³ÛF ³Š$ Ö] o³³Êô àû ³³Úø äü ³³³Öø æø Xì \¬~g *
!›ág ZX ,™ ãâ Û *
* Å ¬Æ vZ
t 
gz ZX ì ~ ng Zz ] ðW.W\̼ì c x Z/
¤z,
6 ÆÏ Qgz Z å áø æû †ö Šô vû jø Šû mø Ÿøæø ä´ iô /ø ^fø Âô àû Âø áø æû †ö ³fô Óû ³jø Šû mø
MU

È WÛŒ 21/19 X 4
öÐ ä™x » { z „: gz Z D ™7°~ ä™òÝ Å kZ { z ì V ; Æ kZ Ì

ÔÀ5gz Z ' ¸ C” à Zz ä W: Ã gz Z à Zz ä WÃ J‡ z Ò™ á Ð } ¨ f qZ ~ u *
0

Ì#
Z gz Z w' ~ ~ g ZŠÎ â Û Å vZ sÜgz Z sÜ X ' ¸ C” ÅvZ 
ƒt
16/50 áø æû †ö Úø ç+ mö ^Úø áø çû ×ö Ãø Ëû mø X '™ 7 g ï Z ' ¸ t X ì M ¬ ðà Рs§ Å v ZÃy Z

X '™ 7 „ *
@Ã { z '™ x » Ð ¬ Æ vZX ] *
c W Ï ¹ }g *
! Æ À5
G
GLG3E
4I
5" ÅVëñ ( 2) 3/124 '™Šæ ÅVëñ Ð ¬ÆvZ '¸ C” ( 1) 
'ƒ wi *
* c» ï
21/103,16/28,33, 15/8,

74/30, 66/6

Xì CY ~Š )gfÆV¸ C” Zw~ ]
y WgzZ *ŠÃVzÛ » ( 3) 33/9,9/20,40

XÐ Vƒ yZôÆ3 ( 5) 15/8Xì *
@ƒwz,
4 »kZ~ µ%Áê ( 4 ) 8/50, 6/43

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

342

'¸ C” tX Sg ¿Ä/
¤u Ð ¬Æ vZ '¸t gzZ 7wW Å ãâ Û *
* ~ T ì x ÂC”t 

6X îŠ Zw ÃVzÛ »~]gß Å ãâ Û *
* gzZ Šæ ÅVëñ~ ]gß Å ~g ZŠÎâ Û ÅvZ „

Å ~g ZŠÎâ Û KZ ävZ ` NŠ \ W~ ] uZzÆ yúÛ ÁWgzZ oßÔŠV ÔŠ ¬ Ô Ä¸~ yWÛŒ
)g f Æ V¸ 4Zà 5# gzZ ðâ Û Šæ )g fÆ V¸ C” ÅV¹‚Æ yQ gzZ Y C
mZ ~ ]gß

Vëñ Ð ¬vZ '¸t ì *
@Y ƒ ãZz ñ }g *
!Æ À5ˆ Æ + Y ,Ñ*
! {gÃè X ~Š Zw
._ Æ ¬ÆvZ '¸t 7 x ·Z gzZ µ z — » nË~ kZX '™ Za wj â g Ç i ‚c

X '¸ C” ã zÛ Å yK
¨Z 
ƒ tX '™ 7 „*
@Ã Ì Ï Zg f ~ k Q gzZ '™ x »
Xì *
@ƒZa wZÎ » ãâ Û *
* „: gzZ 7 I™ ðà » ãâ Û *
* » y Z '¸ µ t
0Z Æ y K
¨Z ë [ Z
}g *
! Æ ]Ñ» ~g‚ ~ $
eW 21/19X D™ ™f » V¸ C” Å g+

Å vZ ]Ñ» ~g ‚ Å ì ~ $
eW 16/49 QX C™ 7 °t ‚ Æ[g LZ {zì yÒ
‚ø ßû Âô àø mû „ô ³Ö$] á$ ]ô X â Û ±5 yÒ » vZ }g *
! Æ Vâ K
¨Z~ $
eW 7/106 QXì C™ ~gZŠÎâ Û
ø eùô …ø
Åk QV;Æ[g LZ vß {zt—" ëáæû ‚ö rö Šû mø äü Öø æø äü Þø çû vö fùô Šø mö æø ä´ iô /ø ^fø Âô àû ³Âø áø æû †ö fô Óû jø Šû mø Ÿø Ô

Tgg ZŠ,
' Vâ Û Æ Ï Q sÜ {z X Tg Zc ¿,
6 x Z/
¤z,
6 Æ Ï Q {zX D™7°Ð ä™g(Z òÝ
Xì ¡ Å áø çû eö „ùô Óø mö Ô áø æû ‚ö rö Šû mø ì *
c Š ™~ ]*
c W 84/21,22ävZ p» áø æû ‚ö rö Šû mø 7/206X 

Ÿø áö !†û Ïö Öû ] Üö ãô nû ×ø Âø p* †ô Îö ]ƒø ]ô æø X â Û ±5 ] *
c WXì x *
* » 䙿,
6 k Q gzZ *
* Ñ yZZ,
6 ]*
c WÅvZ
A‡
½
tÐ Z { z  ì *
@YJ ,
7 y WÛŒ t ‚Æ y Z #
Z g z Z å áø çû eö „ùô Óø mö ]æû †ö Ëø Òø àø mû „ô ³$Ö] Øô ³eø å áø æû ‚ö rö Šû mø
84/22 X 

NN

DP ,
6 gî L g z Z à ¸Ã y WÛŒ { z Û » vß É 21 X D ™7

@*
Y*
c*
0 K „ » ~g ZŠÎâ Û ~ ] Ñ» ~g ‚ ì *
@ƒx¥Ð ·_Æ]*
c W 212/19gzZ 16/49
GL G
" W 7/206Xì
@Y *
*
c*
0 Ì ~ Vâ K
¨Z K » ~g ZŠÎâ Û ¸ ì *
@ƒ x¥Ð ·_Æ `™ ì
TñY H {Ç W ÃyK
¨Z ì t „ Ñ » ä™™f » À5 Yg { Å yK
¨Z ~ yWÛŒXì

à yK
¨ZX ñƒ Çg g Z ÛŒ,
' yi Z »] Ñ» Æ ™ ~g ZŠÎâ Û Å vZ À5 Yg { ÆyK
¨Z b§
Ï+
0i yi ZáqZ ~ q nZ Å yWÛŒÆ ™ wEZ ~ ~gZŠÎâ Û Å vZà À5 ½ZŠ LZ {z ce

vZ {zX 7 g (ZgzZ {Š Zg Z ~ V¸ C” CÑ» ìt tÛ ~ ] Ñ» ¹*
! gzZ yK
¨ZX }™ ¬

1 Š ™ kz  x ©Z ä vZ Ì s§ Å yK
¨Z gzZ D™ q nZ Å 2Z ¸ ñÈ Ñ Æ
yK
¨Z [ ZX}™ : *
c }™ q nZ Å yZ Ð è% KZ {z Å ì *
c Š Ì g (Z gzZ {Š ZgZ Ã kZ

wEZ c ~g ZŠÎâ Û Å vZ) {z *
c c ~g ZŠÎâ Û Å vZ Ã ]¸ C” Å ~g ZŠÎâ Û t Âì e

343

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

ª Å Vâ K
¨Z yQ~ $
eW 7/206Xì CC wEZ 
„gŠ » ] ¸kZ … kzX ì Š Zi WÔ}™

X D ™ w EZ 
„gŠ ._ Æ kz Å vZ » ] ¸ kZ ì H {™+
E ä vZ »

C” Yg{ Â Ç }™zn Æ ~g ZŠÎâ Û Å vZ)Ô ñO ÅvZ Ã]¸ g ZŠÎâ Û ½ZŠ KZ yK
¨Z
}g øX Ç ñW t ‚ G~ ]gß Å „n gzZ ~Š *
!,
'ÅyK
¨Z ,
k+
$*
c ¢ ~ w¿›g »V¸
7 3Š ÃyK
¨Z b§ Å *Š ~Š â ¿›g ~ ] Ñ» *
c ³ ~g ¯ »kZë ì ¸ sÜ Â n

]g *
@ » 5# Å yQ gzZ Y C
mZXì ;gƒ tß NŠ~ ] Ñ» ¿Šg » ãâ Û *
* kZÅ vZ ~g v h
M
s Ü ÆVzÛ » x  C” ~ ] Ñ»ñY ƒ¢ ÃVâ K
¨Z *
@H 7 =Z sÜ ä vZ { ,
^Y
Æ vZ x  C” ~ yWÛŒXì *
@™ Za wj â g Çi ‚ b§ ¾c Vëñ gzZ ì *
@™¿›g ù

Ñ » x  C” kZ Xì 8
© x » Ð k Q „ (z }Š ¬6 ì e#
Z vZ ÐQXìÈ*
0» ¬
pˆF rû jö Öô æø Ðùô vø ³Öû ^³eô šø …û Ÿø ]û æø lô çF ÛF Š$ Ö] äö ×# Ö] Ðø ³×ø ³ìø æø â Û ±5Xì *
c Š ™yÒ ,
6 gî ãZz Z,
( ä vZ Ì
\ 
*
@ g z Z X ì H ðh Ãng Z z ] Z ð.W äv Zgz Z å
áø çû Ûö ×ø ¿û mö Ÿø Üû âö æø kû ³fø Šø Òø ^³Ûø ³eô Ý ‹õ Ëû Þø Ø% ³Òö
NN
45/22(53/31,38/27,15/85,46/3,21/16)X N YG : ÕgzZ c*
¾äkZ ñY c*
Š !$+ÃÑÙC
„n ÅVzÛ »{z ì H ð ä ë x  C” t *
cŠ C ,
6 gî ãZz ~ $
eW {gÃè ävZ ¬Š

T*
@Ñ 7 yZZ ,
6kZyK
¨Z p ìg C ~ yWی vZ Xì *
@™ Za wj â gÇ i ‚cVëñgzZ
]çû ³ßö ³Úø ! p†5 ³Ïö ³Öû ] Øø ³âû ]ø á$ ]ø çû ³³Öø æø X â Û ±5 $
eW+
h×'X ǃ ZzDQX Ç} ,
7 ×ÐZ ,
k+
$*
c ¢ {i $ »

V¸l» å
øáçû fö Šô Óû mø ]çû Þö ^Òø ^Ûø eô Üû ãö ÞF „û ìø ^ø Êø ]çû eö „$ Òø àû Óô ÖF æø šô …û Ÿø û] æø ðô ?^Ûø Š$ Ö] àø Úùô kõ ÒF †ø eø Üû ãô nû ×ø Âø ^ßø vû jø Ëø Öø ]çû Ïø i$]æø
UR
Ã]*
c Wä VrZp ïŠ wÅ ] »,
' Ång Zz ]Z ð.W\,
6 yS ë G Â “ Ð ãâ Û *
*gzZ D Ñ yZZáZz
96X (6/44,46/26) ¸D™x »y WÛŒès Ü

{z ZñÃyS ä ëQ *
cP

ñO Å~g ZŠÎâ Û ÅvZ Ã ]¸ g ZŠÎâ Û ½ZŠ KZyK
¨Z /
¤ Zì *
@Yƒ ãZz Ð VŠ Þ ãWÛŒ {gÃè

]gß Å ~Š *
!,
' gzZ „ n Å yK
¨Z ¿›g » x  C” Yg {  Ç}™wEZ ~ ~g ZŠÎâ Û ÅvZ)

ÅvZ Ã] ¸gZŠÎâ Û ½ZŠ KZyK
¨Z /
¤ ZXì *
@ƒ Ð ¬Æ vZ
ƒ tX Ç ñWt ‚gz¢ ,
k+
$*
c¢~

X •, ™ Za wj â g Çi ‚ c Vëñ '¸C” CÑ»Yg { ¸ Â Ç }™wEZ ~~gZŠÎâ Û

~ hÆ Vëñ » (À5) V¸ C”~ TXì M/Š]g *
@ÇqZ » 5#ÆyZgzZ Y C
mZ~ yWی
gZ+
2 Z kZ/
¤Z ì H
Š*
c Š™g Z +
2 Zt Z®Xì M ]o§ ¿›gqZ (6/43,158) s ÜÆVzÛ »gzZ (9/40,20,33/9)
Ç },
7*
*ƒg ezŠ Ð v W+Z~ ]
y WgzZ ì ;gÛ ò}ÆkZ ~ *Š kZ Â *
c ¯t Zè äyK
¨Z Ã
kz =g +
& Z®X σ : { Zg ðÃÅ 3
å Ð~k Q gzZ Ïá ~ KZ ÃVߊ gzZ ÏM : ñu 

344

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

vZ) ~ ã â Û *
* ÅvZX ì ei ¯ z b # ~gvÐ ~g ZŠÎâ Û ~÷sÜXì *
c Š ™{ Ç WävZÃyK
¨Z
Z®Xì ˆ ~Š Ã Vâ â Û *
* ~ yWی ]g K
t Å[ Z± DX 7 ¼ ZÎÆ ~Š *
!,
' z „ nÔ)
® ¤Z Å
æø ]æû ‚ö rö ‰û ] æø ]çû Ãö Òø …û ] ]çßö Úø ! àø mû „ô Ö$] ^ãø m%^ø ³m5 X î *
0 b # ? *
@ z™~g ZŠÎâ Û ~÷ ì ¬Ã Vëñ kz =g +
&

b §k Z z™¿g z Z ß y â x © ZÆv Z V ß Z z y Z Z } Z áø çû vö ×ô Ëû iö Üû Óö ×$ Ãø Öø †ø nû íø Öû ] ]ç×ö Ãø Êû ] æø Üû Óö ³e$…ø ]æû ‚ö ³fö Âû ]

Æ ™u ,
F Ã v Z) 22/77 X ƒ *
0 b# ? *
@ z™x » » y WÛŒ g z Z ƒ Y 0 x Ý Æ [g L Z

**ÅvZXì wEZ 
„gŠ ¸ » ] ¸ C” g ZŠÎâ Û X ì ð > Å y K
¨ Z ~ ~g ZŠÎ â Û Å v Z

Xì uÑ ~g ZŠÎâ Û Å vZ) ~ ãâ Û

**
; Ï-â p Æ kZXì k w [ {Š â °w »kZ :(NEGATIVE FORCE:]¸ yâ Û *
* ) +Z ( 2 )
Hg ïZäkZ àø mû †ô Ëô ÓF Öû ] àø Úô áø ^Òø æø цø fø Óû jø ‰û ]æø oeF ]ø Xì x *
* ZuzŠ » „ y-+ZX Æ ä™k-â gzZ

à Zz ä™g ï Zt X ì °z g ïZ x » »] ¸ C”kZ 2/34 Xì Ð ~ Vß Zz ä™g ï Z {z wq¾X H°gzZ

'¸ VâzŠ t gzZ µ Ô+ZgzZ À5ä vZXì Ì ÙC*
! gzZ ì Ì g+
0Z Æ y K
¨Z ] ¸ K Z

›ág ZX ì *
c C wEZ » V¸ VâzŠ yZ à yK
¨Z kz =g +
& ™ }Š g (Z gzZ {Š Zg Z ˆ Æ ¶Š
ø eùô …ø ‚ø ßû Âô àø ³mû „ô ³Ö$] á$ ]ô Xì \¬ ~g *
Æ[g LZ vß {zt—" ä´ iô /ø ^³fø Âô àû ³Âø áø æû †ö fô Óû jø Šû mø Ÿø Ô
!

ø òô Ö5 æ]ö ?^ãø ßû Âø ]æû †ö fø Óû ³jø ‰û ]æø ^³ßø ³jô mF ^F ³eô ]çû ³eö „$ ³Òø àø ³mû „ô ³Ö$]æø *
c â Û Q 206X X D™7°Ðä™g (ZòÝÅk QV;
Ô
á Zz v Wvß ¸X D™°ÐyS gzZD PÃ] *
c W~gøvßgzZ áø æû ‚ö ×ô ìF ^ãø nû Êô Üû âö tô…^ß$Ö] gö vF ³‘û ]ø
IF
4& Æ ] *
ÝZ *
* P Ã( ]*
c W ) V Æ vZ à øL G
c W yZ 7/36XÐ gå ~ kZ {z gzZ 
7 g ïZ » [g gzZ *
*™ 7 ° ™ P à V Æ [g LZ ä ë Z®X ì *
*™ ° ~

n Æ ä™g ïZ » ¾ ] ¸ Å ° gzZ g ï Z à yK
¨Z X ì *
@ƒ Za t VŒ wZÎ [Z X *
*™
ø Šø Ûû jø ‰û ] ‚ô Ïø Êø äô ×# Ö^³eô Ý àû Úô ç+ mö æø lô çû Æö ^_$ Ö^eô †û Ëö Óû $m àû ³Ûø ³Êø X â Û ±5 Ð yWÛŒ [ Z » kZ Xì ~Š
Ô

Âá y â qÑÑÃvZgz Z} ™g ï Z »©*
!ÆyWÛŒ : NåQRXÜZ nû ×ô Âø XÄZ nû Ûô ‰ø äö ×# ³Ö]æø ½^ãø Öø Ýø ^’ø Ëô ³Þû ]ŸøÑ oÏF $û çö Öû ] éæø †û Ãö Öû ^³eô
2/256 X ì ÑZz DÑZzg
G

„vZèYì 7w Zz i c T ( 31/22 )ì 1ñÃ] §‚ ŸœqZ ä k Q

g ïZ Æ ]¨¤ ._ Æ yWÛŒ wEZ » ]¸ K Z ä yK
¨Z ì *
@Y ƒ ãZz Ð $
eWkZ

$ Ð , ™7 g ï Z » vZ) ëA
J#
Z Xì *
* Ñ yZZ,
6 vZ ˆ Æ ä™g ï Z » kZXì *
*™c

ë]*
! yZZ 'â à vZ% Æg ïZ Æ( vZ)5# Æ vZ ) ]¨¤ Z® h
M Ñ 7yZZ ,
6 vZ ë J

b§ kZ » vZ)Xì /Z *
! yZZ 'â ÃvZQ ì *
*™g ïZ »vZ)Ô ]¨¤ ] ¸ ¿u ÅvZ ¬Xì
yZZ Ì 
b gzZ U µ »kZ tXì wEZ 
„gŠ » ] ¸ K Z ½ZŠ ÅyK
¨Z ._ ÆyWÛŒ *
*™g ï Z

345

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

X ì w EZ 
„gŠ » ]¸ tt gzZ ì wÍ Z Ì 
b » yZZ °z g ï Z » ]¨¤ ~ $
eW{gÃè Xì

vZ) äk Q ì ¹n kZ ŠzŠ% gzZ vXì H
Š ¹+Z gzZ y- & ] ¸ àZz °z g ïZ ävZ

Ë ƒ$
$
"*
U µ ~ ]gß ÏZ sÜ ] ¸t ½ZŠ t ÅyK
¨Z X å Hg ïZ » ¬Æ vZ ñO Å

à ]¨¤ ì ~gz¢ VŒX Ç }™w EZ c gï Z Æ ]¨¤ ._ Æ kzÃkZ {z #

?ì yà ?ì H ]¨¤ñY *
*T

c*
gŠ X ÑZz äY òÐu] ¨¤ gz ZX *
* Y òÙC *
!Ðup»TX ì {Š â °w »kZ æ É ½ V lö çû Æö ^_$ ³Ö]ø

@*
WòÙC *
! Ð Vzg )ªŠzu KZ { z #
ZXì *
@ƒ j Ï+
0i nÆ ] *
@ mz ] *
* Z³ Âì g~ŠzuKZ ã *

ÏZ X ì *
@Y 0 L
: » „n nÆ]*
@ mz ] *
* Z³ ã *
0 jÏ+
0i „z X ì ˆ W ã ?~ *
c gŠ ë Âì

ÆVâ K
¨ Z}uzŠ { z Çìg ~Šzu Åy WÛŒy K
¨Z J#
Z X ì HgHÃy WÛŒävZÔŠzuÅy K
¨Z b§
Åy WÛŒX ì *
@ Y 0L
: » „ nnÆV â K
¨Z }uzŠ { z Âì _
À ЊzuÅy WÛŒ{ z #
Z X ì jœn
Æ ] ¨¤ kZ ] ¸ t KZ Ãy K
¨Z Z®X ë ] ¨®Z ~ b ˜ Z ã WÛŒÃá Zz ä Y òÐ Šzu

k Q } ™ gzŠ Ð ] *
c W Å vZ … ] ¸ Yg { ÙC áÐ ] Z f KZt X ce ã™sÜ,
6 gïZ
Å y WÛŒ èY ì ¬ z uÑ 'â à vZ *
c y ZZ ,
6 vZ% Æg ï Z Æ kZX ì xi Ñ g ï Z »

X C™ 7 t y ZZ ,
6 vZ % Æ g ï Z Æ ] ¨¤ { zì : e gz Z Kãn } g ø $
eW

» yK
¨ZXce *
*ƒ o Z Ð VâzŠ … Z® ì H ™f à Vâ - Æ n zŠ ~ yWÛŒ ä vZ
äö ßF nû iø ! ?pû „ô $Ö] ^ø fø Þø Üû `ô nû ×ø Âø Øö ³iû ]æø Xì *
c â Û ä yWÛŒ }g *
!Æ T ì éZp Å yK
¨Z y- ½ZŠ
Äø fø i$]æø šô …û Ÿø û] oÖø ]ô ‚ø ×ø ìû ]ø ?äü ß$ Óô ÖF æø ^ãø eô äö ßF Ãû Êø †ø Öø ^ßø òû 6ô çû Öø æø å àø mû çô ÇF Öû ] àø Úô áø ^Óø Êø àö _6 nû P$ Ö] äö Ãø fø iû ^ø Êø ^ãø ßû Úô îø ×ø Šø Þû ^Êø ^ßø jô mF !

» yWÛŒQX H
Šƒµ ZÐyS {z QX ,Š]*
c WKZäëÃT ‹™| ,
7§Zz »¿k Qt ‚ÆyS gzZ t äö ³ñçF ³âø
t

k QÐ ] *
c Wy S ë G å ; e Âä ëp/
¤ Z 175X H
Šƒ ~ VƒZe{z QX H
Šµ úÆk Qy-ÔŠ

$W 7/176 Ô ÔX X þÅ q n Z Å é Zp K Z ä k Qgz Z H
e
ŠÌ s§Åä Â{ z pX D ™— ZgŠ Æ
é Zp K Z y K
¨ ZQ gz Z ì 4 ú Æ y K
¨Z y - ¬ ì *
@ W ~™ s ™ s ™~

y - ½ZŠ » y K
¨ ZX ì *
c Š ™ é Zp p » y - V Œ ä v Z X ì *
@Y µ ú Æ
]ƒø ]ô æø X â Û ± 5X ì *
@ Zz™ „+
0K
¶ Ì Å y - Y g { y WÛŒ X ì é Zp K Z Å y K
¨Z 
ë Â X Ð { z/
¤ ã -LZ#
Z gz Z å áø æû ðö ˆô ãû jø Šû Úö àö vû Þø ^Ûø Þ$]ô Ÿ Üû Óö Ãø Úø ^Þ$]ô ]?çû Öö ^Îø Ÿ Üû ãô ßô nû _ô nF 6ø oÖF ]ô ]çû ×ø ìø
MP

Üû ãô òô n5 Öô æû ]ø oÖ5 ]ô áø çû uö çû nö Öø àø nû _ô nF P$ Ö] á$ ]ô æø 2/14 X ì g™t Zè Ð Vëñë G X B‚} g vë—"

346

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

y Wی ) ?{ z *
@ D ™kz s§ÅV 2zŠ L Z Âv â G

å áø çû Òö †ô Pû Ûö Öø Üû Óö $Þ]ô Üû âö çû Ûö jö Ãû ›ø ]ø áû ]ô æø t Üû Òö çû Öö /ô ^rø nö Öô

v â ä y WÛŒ 6/121 X ƒ uæÌ? G Âà ™)
® ¤ Z Å y Q ä ( Vß Zz y WÛŒ ) ?/
¤ Z X , ×Ð ( Vß Zz
v âgz Z D ™]ï t Ð X X ì 7 t ‘ µ Z Ð V â K
¨ Z t X ì ~Š ™#
s Ÿz Å
àû Úùô ^³n&Öô æø àø _6 ³nû P$ Ö] „ô ³íô ³j$m$ àû ³Úø æø *
c â Û +
h ×' ä v ZX D ™ kz s§ ÅV 2zŠ L Z { ° ‡ *
!
î { z GQX Ç ñ ¯ 
„zŠ Ãy -kS ZÎÆv Z Ì [ Zgz Z å ^ß÷ nû fô Ú% ^Þ÷ ]†ø Šû ìö †ø Šô ìø ‚û Ïø ³Êø äô ³×# ³Ö] áô æû /ö
c Ôg ZŠ ¸g L Zt X D ¯ à z C Z g z Z D ™] ï { z Ð X 4/119 X H
Šƒ Ñ Z z ä V Q y v
{ z ÙC H
Šƒ x¥ Z®X T g D » ¿ s Ü Æ y WÛŒ  D ƒ „ 
„zŠ g z Z g 7 Ô

Y g { gz Z ½ZŠ L Z Ã \ W [ Z X ì *
@™ ÒÃ Å ä U Ð { Zg Åv Z ì y - ¿

Xce *
*ƒ o Z Ã \ W Ð k Z [ Z X ì H
Šƒ x¥ b§ hZ » y -

h ™ ù g ïZ » V¸ C¨¤ ë ÂCƒ ~Š : ] ¸ Å g ïZ t … ä \¬ vZ/
M
¤ Z GÎ Zg f

Ù ÃyK
C
¨Z ä vZ Z®X D™ù ~g ZŠÎâ Û Å vZ ë Â Cƒ ~Š : ]¸ àZz ~gZŠÎâ Û /
¤ Z gzZ ¸

gzZ {Š Zg Z ä vZ ˆ Æ ¶Š '¸ Š „ tX ìg á yJZ » yK
¨Z ™ }Š ÌZ » n
kQ *
c }™ wEZ ~ h ÆvZ à V¸ yZ {z ì eXì *
c Š hg Š Zi W Ã yK
¨Z™ }Š g (Z 

ì*
c Š ™ { Ç W kz =g +
& Ã yK
¨Z ,
6 gî ãZz ä vZ p ì Š Zi W yK
¨Z Ô s Ü Æ

vZ „z {Ñç *
c ƒ ¿ {z Ç }™ wEZ ._ Æ yWÛŒ ª A Å vZ à V¸ yZ yK
¨Z
X Ç ƒ [x» ~ ]
y W z *Š V; Æ

] â ¥ ä vZ n Æ + Y }g*
! LZ ÃyK
¨Zˆ Æ + Y Ã` ãWÛŒ }g *
! Æ +Z ÔÀ5

$*
"
U
„gŠ ] *
! t ._ Æ D Æ vZX å Y yY 7 Šp }g *
! Æ kZ yK
¨Z Å ë ZÛ
~ }ÑçX Ì Yg { gzZ Ì ½ZŠ '¸tXì ·ù »V¸ Š „ zŠ yK
¨Z ì Cƒ

X â Û ±5 ã éE
&Og èŠ ágZXì zz Å Š Y ~ ,
' z d*
*ƒ : wEZ ._Æ A ÅvZ »V¸ yZ
Øû Îö å áø çû Ãö qô †û mø Üû ãö ×$ Ãø Öø ]çû ×ö Ûô Âø pû „ô $Ö] ˜ø Ãû eø Üû ãö Ïø mû „ô nö Öô Œô ^ß$Ö] p‚ô mû ]ø kû fø Šø Òø ^Ûø eô †ô vû fø Öû ] æø †ùô fø Öû ] oÊô /ö ^Šø Ëø Öû ] †ø ãø ¾ø
PM

û
øûø ø ½ ö ø
$ ö
ø ø nû Òø ]æû †ö ³¿ö ³Þû ^³Êø šô …û Ÿø û] o³Êô ]æû †ö ³nû ‰ô
ÆVÍß å
PN àø nû Òô †ô PÚ% Üâö †ö ³%Ò] áø ^³Ò Øfû Î àû Úô àø mû „ô Ö] èfø Îô ^Âø áø ^³Ò Ì

vZ { z+
h ḠD ™ { z »Vñ»Æy Q ñ š {×'Ãy Q { z *
@H
ŠƒÙC ªŠ Y~ ~ ,
Fgz Z .Ðzz ÅV ™

$Ò Z ÅX» VÍ߬ Ð y S ì Zƒ x Z ÷dŠ ™Q ^~ } i ¼Ð y S 41 X , ™ qg s§Å
e

wi *
* Æ vZ w E Z » V ¸zŠ y Z Åy K
¨ Z èYì {Š i Š Y {Ñ ç 30/42 X ¶à Zz ä™uÑ
"+
&ðe ~}Ñ ç {Š iŠ YkZ Ã Ã ÅðZ Ç ì g *
0,
' Š Y Z®X ì 7 ._ Æ D {Š™

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

347

Æ vZ t X ì gg â V × Iî *
N ~ Vzƒ+
0 Z ª ] ¬™hg ÃÝzg Åkz gz Z ñ +
0 Zá Zz

ÆvZ ÃVÅÑ µgz Z tÅ ð ‰ „ , Z Ç *
! lˆ Åäsz ðZ Æ ™]z Œ Å y â ‡ 

*
@ƒ Za w ZÎ Âñ Y *
c Š h ñ O Å ä Y ,
6 5 Zg L Z L Z Ã y Q s Ü Æ y â ‡ ¹ Ã W

ÅvZX Ç } ,
7 ¯ z e ~ Vzƒ+
0 Z ~ ]gß Å Æ}Š *
c σ x Ýzg à \ W ~ Ë ÆkZ

g ï Z » q nZ Å2 Z ¸ Æ vZ Â~ *Š ~Š â y K
¨ ZÆ ™Ä *
c gŠ 2 Z ¸ ~Š â Æ k Q ~ ] Ñ»

w° ÃÕ gz Z ~ g â Ã ] ¬ Æ ™ ~igz s Ü y K
¨ Z Å Æ Ÿ ¹ Ü ZÆ vZ p *
@™7
X ì Y™ sp ù ~

[ vZ g ïZ »V¨¤gzZVÃæÔVzÛ » [ ZX *
@™7 tyZZ,
6 vZ% Æ g ï ZÆ ]¨¤ yWÛŒ[ Z

s Ü Å 2Z ¸Æ vZV*
c g ZŠ ºggzZ V7
øzŠ ÐyZXì wEZ 
„gŠ » ]¸ tÅyK
¨ Z ._ Æ

}Š ¬ ävZ n kZXì *
@Yƒ {Ši Š Y {Ñç~ ËÆkZXì wEZ ß » ] ¸ tgzZ ~igz

Üû ãö Ö$çø jø m$ àû Úø æø ½ áô ^Ûø mû Ÿô û] o×ø Âø †ø Ëû Óö Öû ]]çf%vø jø ‰û ] áô ]ô ðø ?^nø Öô æû ]ø Üû Óö Þø ]çø ìû ]ô æø Üû Òö ðø ?^eø ! ]?æû „ö íô j$iø Ÿø ]çû ßö Úø ! àø mû „ô Ö$] ^ãø m%^ø m5 Xì *
ø òô Ö5 æ^ö Êø Üû Óö ßû Úùô
áø çû Ûö ×ô ¿# Ö] Üö âö Ô
Ùö ]çø Úû ]ø æø Üû Óö iö †ø nû Pô Âø æø Üû Óö qö ]æø ‡û ]ø æø Üû Óö Þö ]çø ìû ]ô æø Üû Òö æ. ?^ßø eû ]ø æø Üû Òö æ. ?^eø ! áø ^Òø áû ]ô Øû Îö å
NO
ä´ ×ô nû fô ‰ø oû Êô /õ ^ãø qô æø ä´ Öô çû ‰ö …ø æø äô ×# Ö] àø Úùô Üû Óö nû Öø ]ô g$ uø ]ø «ãø Þø çû ³•ø †û ³iø àö ³Óô ³ŠF Úø æø ^³âø /ø ^³Šø Òø áø çû ³Pø íû ³iø XZé…ø ^rø iô æø ^âø çû Ûö ³jö Êû †ø ³jø Îû ]

áô

{ ZpíÃVÇ ¸ L Zgz Z Y 7 K L Z ! ëñ} Z àø nû Ïô Šô ËF Öû ] Ýø çû Ïø Öû ] p‚ô ãû mø Ÿø äö ×# Ö] æø ½ ´å†ô Úû ^ø eô äö ×# Ö] oø iô ^û mø oj#uø ]çû ’ö e$†ø jø Êø
E

{ Zpí Ãy S Ð ~ ? gz Z D ™I Ã( y WÛŒçLG.–E) ¬~« £Æ( y WÛŒ ) y ZZ { z /
¤ Z î ¯:
„zŠ
ð ¸ } g vgz Z W
d } g vgz Z Y 7 K } g v/
¤ Z zŠ™y ´ Z 23 X Ý ª vß ¸ G Q Ç ñ ¯ 
„zŠ 

Çö; ggz Zƒ D g e ?Ð y vÆT]g ˆgz Zì *
c ¾ä ? w ZñZgz Z y Z+
0 { Zg vgz Z V *
c ç ~g vgz Z

Ì Ð ä™ Š ˜ ~ ( y WÛŒ ) { Zg Åk Q ª wÎg n Q gz ZvZ 
ƒt » HXƒ D ™I ?ÃX

$Z@ ÃVÍßÇ+
e
$ , ZvZ G X ñ Wá ß Æ [ Z± L ZvZJV Œ z™g OZQX [8 {Š *
ci

» y Z c q nZ å Å kz Ãy K
¨ Z ÙC Z® ] *
c WÏ ¹+
h ×' Å nkZ 9/24 X *
@™ *
c Š 7„
X â Û · _ Šp ™ wÅ y WÛŒ gz Z â Û ± 5 X ì ~gz¢ · _
(10/11)X (6/70,91,112)(11/113,15/94,18/16,19/48)X (9/80,84,107,114)X (3/28,118)(5/51,57,80,81)(4/89,139,144)

X (42/6,39/4)X(58/22,51/54,54/6)(6/66,10/108,17/54,25/43)X(73/8,10, 9/16, 28/17,86)X(15/3,23/54,43/83,52/45,70/42)
X (45/21,22/13,36/59,)

X( 2/221 z™

: b ï Ð VÃæ)X (60/10 zŠ hg à VÂgú Û » gzZ uæ)

!(8/64*
@62)X(7/108)q 4
,(28/32)yZ (27/10)4Š Z (20/22)æ¬nÆ.ñ (6/52,18/28,26/114,215,66/10, gÏ\Š:ÃVëñ)
(60/6*
@4)X (24/47,3/23,)X(5/51,56,7/196,57/24,18/17)

Xä×# Ö]

o$ Öçø jø $m àû Úø

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

348

~© Âk Zì H
Š Hy Ò n k Z™} Šg z i { Š *
c ià S q Åv Z ª äö ³×# ³Ö ] Ÿ$ ]ô äø ³³ÖF ]ô Ÿø Š C
ã Å}Ñ ç
7{Ñ çò s Z { zá ™g ( Z 
ª ñŠ pÌÎ~ ¹ ,
F ~Š â g z Zá w Z eï,
6 V zg *{Ñ ç ðÃ%ÆK

c Ÿg Å v Z sÜ Ã V Â ¸ x Ó µ gz Z t K Z y K
¨ Z ì ~gz¢ n k Z X YB

%N
X Ç ñ Y 0 { g Z‘ » äs z ðZ {Ñ ç ã K
¨ Z gz Z ] Z f K Z Å k Q Â } ™ w E Z ðZ æF

X Ë$ ƒ 7 ~ig z s Ü Å T ì $
- J Å vZ t
G
vZ »X ì ™f » V ðG347& yQ ÅyK
¨Z ÝZgŠ D »V¸ Yg{ gzZ ½ZŠ ÅyK
¨Z ~ ],¸/
¦
G

~
y WÆ §Zz Æ xŠ W î~O ¢ X ì Y™ b &Z Å }Ñç wEZ ._ Æ [  {Š™wi *
ø Êø pø ]‚ø âö Äø fô iø àû Ûø Êø p‚÷ âö oû ßùô Úùô Üû ³Óö ³ß$³nø iô ^û ³mø ^³Ú$ ^ô ³Êø Xì *
Üû âö Ÿøæø Üû ãô nû ×ø ³Âø XZÍçû ìø ¡
@W ¬ g *
! g*
! » vZ
Å
ø òô Ö5 æ]ö «ßø jô mF ^F eô ]çû eö „$ Òø æø ]æû †ö Ëø Òø àø ³mû „ô ³Ö$]æø å áø çû Þö ˆø vû mø
Å$
e Z@ ~÷ Î å
áø æû ‚ö ×ô ìF ^ãø nû Êô Üû âö t …ô ^ß$Ö] gö vF ‘û ]ø Ô
OU
OT
"OZ
} g ø gz Z Hg ï Z ä VÍßXgz Z 38 XÐ Vƒ â{ z :gz Z Ç ƒ sp ,
6 y Z:Q Ç } ™ q éE
5G
2/39 X á Zz gå ~ kZ { zX á Zz

v Wvß ¸ *
c P Ã x©Z
G
y Ò ~ i Z+
0Z u 
“/
¦u Å w gz Z w q Ô èâ Å V â K
¨ Z Æ n zŠ ~ î~O ¢ Æ xŠ W
» vZ B‚ Æ ( V ¸ µ gz Z t Yg {gz Z ½ZŠ Å y K
¨ Z )À5 gz Z +Z Ô xŠ WX ì ˆ Å

u » xŠ W V ˜ V ˜ ~ y WÛŒ g Zz M
K,
F ë [Z ˆ Æ +Y ¼ 
ƒ t Xì à q ?k
\ W ì y ZX Ð , ™ÒÃ Å ä™ À ,
F . _ Æ ñ ÏZX ì H
Š H y Ò § Zz
XÐ , ™Òà Š+ Y ñ ã WیР„ zg ¨ ð • Z™ Ø? Ð i Z+
0 Z îZzg

39 *
@ 30 

$
eW >Â Z >gÎ þ 1

ö Ëô Šû mø æø ^ãø nû Êô ‚ö Šô Ëû %m àû Úø ^ `ø nû Êô Øö Ãø rû ³iø ]ø ] ?çû Öö ^Îø ½ è÷ Ëø nû ×ô ìø šô …û Ÿø û] oÊô XZØÂô ^ qø oû Þùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô Ô
ø e% …ø Ùø ^³Îø ƒû ]ô æø
Ô
ø Öø Œö ‚ùô Ïø Þö æø Õø ‚ô Ûû vø eô xö fùô Šø Þö àö vû Þø æø tðø ?^ Úø ‚ùô Ö ]
Z (yK
#
¨ Z} Z )gz Z å áø çû Ûö ×ø Ãû iø Ÿø ^ Úø Üö ×ø Âû ]ø ?oû Þùô ]ô Ùø ^ Îø ½ Ô
OL

{ z (38/26,71) Vƒ ÑZE ¯ g (Z *
! ~ ng ÑZ N ~ G ( 5/116 )ì HÐÀ5 } g *
! }¾[g Z¾

. _Æ ¬}¾ ëèÑqX Ç ñ · ypgz Z } ™Š Y~ kZ  D ¯ Ð Q \ W H ë w q È *
!,
)
Xƒ … Y 7? Vƒ } Y { z ~ G *
c â Û ävZX D ™ö¼Åx Z/
¤z,
6 }¾gz Z D ™4z.
]
x Ð Õ
ë Ùø ]ø X ì *
@Y *
c C Ð V âzŠ Õ
ë Ùø Ýø gz Z Õ
ë Ùø ]ø {Š â °w » kS 2/30 V èø Óø ³òô ³³×5 ³³Úø
À5ÃV ¸ C Ñ»X Æ äƒ™âgz Z xÝ pÆ kZX ì Ð ~Š Z¡ Z ëM ÓM$MX D Y n pÆ ã ‚g
Eg!
À5 *
c ÍX ˆ ~Š ™ç?O n Æ y K
¨ Zgz Z ðƒ Ð~ x »Æ y K
¨ Z ' ¸~g ‚t gz Z X ì H
Š HxÎñÐ
30

~™âÅy K
¨ Z ävZ *
* ZI,
'Z,
'Æ[g *
c [g ÌÃÚ ËÐ ~ ] Ñ» Z®X ñƒÑ ~ ~™âÅy K
¨Z

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

349

ñƒ ñ Î,
6 ~™âÅy K
¨ Z ä v Z *
* ZI,
'Z,
'Æ [g *
c [g ÌÃÚ ËÐ ~ ] Ñ» Z®X ñƒÑ ~
X Dƒ „ y K
¨ Z X ì *
@ƒ w E Z Ìn Æ { አ*
! gz Z uC Ô ´ â  ¸ ZuzŠX ì 7~ÔZŠ ðÃ
&‡gz Z ] ðOG
¢~ ëM ÓL$M
à Zz ä WÃ: gz Z J‡ z ÒÐ } ¨ f qZX D Y ñ *
0 ÌpÆ ]g 'z ïGG3OÒE
G
! ÆXX ïá 
ƒD W7Ã À5á Zz ã ‚gx gz Z ' ðO¢
ÆvZ~ 6/50 Ìm ó LxsÑ} g *
^ Æ x  ~ƒñÈ Ñ qZ ] Ñ» ~g ‚ ZÎÆ y K
¨ Z Z®X Vƒ 7o ~ D ™y ´ ZÐ ¬
G
X Sg ¿Ä/
¤u . _Æ ¬Æ vZ ' ðO¢ t X ì 7w WÅ ã â Û *
* ~ Tì x  C”t X ì „g
G
Za wj â g Çi ‚ c y K
¨ Zì ¬ » vZÃV  ðO¢ C”  D Yƒ¿Ä/
¤u._Æ ¬ÆvZ y K
¨Z #
Z
gz Z Y C
m Z~ y WÛŒX ì M ¬» ä™ÙC ª ¿Šg C ZÃ] Ñ» c Zw ÅV â â Û *
*gz ZX , ™Šæ ÅkS gz Z , ™
G
M¿áOLg s ÜÆ VzÛ »gz Z~ hÆ Vëñ » V Â ðO¢ C”~ TX ì M/ŠÇ]g *
@qZ » 5# Æ y Q
G
@ƒ . _Æ y â ‡ÆvZ t gz ZX C™ Za wj â g Çi ‚ c Vëñ ' ðO¢ CÑ»ì *
*
@ƒ $
"*
U g z ZX ì
t X Ï Ì~ ]
y Wgz Z QN Zw~ *Š )g f ÆÀ5 X ì
"gz Z Šæ Å VëñÀ5X ì ~ ] *
G
4I
5G
]*
c W 33/ 9, 9/40,26 t X Ù Š 7?Î HÆvZ c »ï
LG3E
cW
8/50,6/43,158,15/8,16/28,33, 21/103

t X gñ â ,
6 ™ eg k g Zg7 » y K
¨ Z wÎg t X ì ~ ] *
c W 35/1 gz Z 22/75.t X wÎgÀ5X ì ~
t ì †ÚÙC Å] Ñ»X ì Š ñ~ ] *
c W 43/80,82/11,10/21
G
E
+
IL “*
t X ì »è ï
! nÆ ðñ X ì Zƒ y Ò Ñ »] Ñ» þLG3ÒC~ ] *
c W 45/22, 15/85 53/31 Z®
ÆÀ5X ñ Y *
c Š!+
$ . _Æ¿ÆkZÃÑÙCì ÌÑt gz ZX G ð/Z *
! ävZ ng Zz ] Z ð.W\
X ì ~ 19 /9 3,

2 1/ 1 9, 4 3/ 14 , 4/ 17 2

gz Z ì *
@ƒ wz ,
4~ µ%Áê »À5 n kZ X ÏA Zw Ì~ ]
y Wgz Zì C Y ~Š Zw~ *Š )g f
x ¸Åm ó Lxso ß~ *Š kS X ǃ yŠ » [ Z± nÆ VzÛ »  РBŠ ÃÀ5 yŠ Tì ~

25/22

Ð BŠÃÀ5 á Zz ¶Š Zw yŠ Æ Ö# ª Û » #
Z gz Z å yŠ »[ Z± n Æ y Qt  ¬ ŠÃy S ä
C”Y g { ªÀ5 Z®X ì gÃè ~ ] *
c W 66/6,74/30 t X y ZôÆ 3À5X ǃ 7yŠ » Ùp ðÃt Â
.6X » ðñ x  CÑ» C”t Ð ¬ÆvZX ì ¬Ð s§ÅvZ *
™ƒ; ì *
@ƒ Z ð3E
* Ñ y ZZ ,
6 °z Ä
G
ÅkS ' ðO¢ CÑ» Âñ Y 0† »vZÐg ( Z L Z { zì ~Š kz è ½Ãy K
¨ Z äv Z X ì *
@ W~ òÝÅvZ
$B E
gE
À5t X î ¯ : [g Ãy S X Š ð uÐ ¬ÆvZ t ‚Æ y K
¨ Z À5x ÓèYX ÏN Y µ~ « ™
G
' ðO¢ C”X ì C
áL
: » ~Š *
!,
'z „ n ¿œg »y S ~ ã â Û *
* ÅvZ X G Za ävZ c Ö#.
} Åy K
¨Z Â
G
ÅvZ *
cì*
@ Î~ { Zg ÅvZÃV Â ðO¢y S ,
6 gî Yg {gz Z ½ZŠ y K
¨ Z Z®X ~ x ÂYg {gz Zg+
0 ZÆy K
¨Z

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

350

G
G
4)X' ì *
5I
[ Z X ì y Ò à q »À5 Y g { gz Z ½ZŠ Æy K
¨ Z ~ õzO¢ kS Æ xŠ WÿLG
@™w E Z~ ]z Œ
X '" À5 t ‚Æ y K
¨ Zì ÙC ªX ì w q È *
!,
) ` îZ *
0 Zu,
6 ~g U Šp Å y K
¨ Z ~Š Y Ì
G
X ì 1 ¯ îWÈS Ãy Q ä k Q *
c*
@™w E Z s ÜÆh ' ðO¢ Yg {gz Z ½ZŠ ÏyÃc e xg { Ç WÃy K
¨Z

ø e% …ø Ùø ^³Îø ƒû ]ô æø 2/30! V è÷ Ëø nû ×ô ìø
ÐÀ5 [g Z¾#
Z gz Z 2/30 ÷èËø nû ×ô ìø šô …û Ÿø û] oÊô XZØÂô ^qø oÞùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û ³Öô Ô
E
.-ts » ~ Ô
{ z ¸X ì y K
¨ Z ¥#çLG
ø e% …ø X Vƒ ÑZz ä ¯ g (Z *
! ~ } i N ~X ì H ( } g *
! }¾ )

» kS ¸gz Z H Za Ð } i É *
c W7n Ð y WX 7 µZz » Ñ xŠ Wtì *
@ƒ $
"*
UÐ Tì ÜÛŒ

{Š â °w »kS (71/17,18)X Çñ Y H{+
0i {g *
!zŠÐ ~ ÏS Qgz Z®Š~ ÏS QX J]æ qZì q Oz 8
ä y WÛŒX Æ *
*™s Ü Ô *
* W~ˆ Ô xg ú Ô *
*ƒdY,
6 gî x ¬ pÆ Tì s w c
E
t
.- ~ 6/165gz ZX ì { አ*
ƒ ? *

c â Û B‚ÆÁçLG
! g (Z *
! pÆT Hw E Z  »Ñcmó LxsŠ óz ZŠ

~

38/26

g ZŠ,
'V â Û X ì à q? k§ Zz uX ì ¥ #y K
¨ZX 7]gz¢Å¹ã K
¨Z [ ZXƒ t‘g (Z *
!ª`Ü
G
y S X ì Œ,
6 +Zgz ZÀ5 X ì·ù » V  ðO¢ C”Š „zŠ tgz Z µy K
¨ZX ì ™f » V â K
¨Z zŠ y â Û *
*gz Z
·L Z ä kZ/
¤ ZX *
c Š C ·~ ] Ñ» »y K
¨ZX ì ¬Ãy K
¨ZÙC » ä™w E Z ._Ækz Ä © ZÃV ¸

X ì {°z » x Z™ Zzx ÅZ ÂÅ~g ZŠÎ â Û /
¤ Z X ì Ïz Å Zw  Å: ~g ZŠÎ â Û ÅvZ ._Æ( co )Ã
Xì ¥# yK
¨ ZÙC X ì ~g Y~ wgz Z w qÔèâ ÷t X ì g ZòZ ÿL ‘Ã! V2/30 XZØÂô ^qø
EG
$
5š©ƒ
Åy WÛŒX Æ*
*™4z.
]Ô *
*¾pÆTì b [ k {Š â °wX ì Ð ÿG
!t : 2/29 øx ³³³³³f$ ‰ø
*
G
E
$
5š©ƒ
~ ÿG
! X ì „g™4z.
*
]~ ôL Z L ZÚÙC áø çû ³vö ³fø Šû m$ Ô
õ ×ø ³Êø oû ³Êô XZØù ³³Òö X ì ~ $
eW 36/40
vZ { z ì ~ ng ÑZ z ] ZÈ̼ ( 61/1) ôš…Ÿ] oÊ ^Úæ lçF ÛF ŠÖ] oÊ ^Ú äô ×$ ³Öô xø ³f$ ‰ø X ì,{ »] åO]I

ø ßø ³³vF ³³fû ‰ö X ì ; g ™zŬX ì ; g ™4z.
y 4] Z f ~¾ì p» Ô
] g7 ½nÆä™oÃx ÂÆ
E
Ígz Z ¨ÙC gz Z&³ 4z.
] ÅvZX ì „ b [ k {Š â °wX ì+ » õ˜Å I,
6 yizÆy Py 4X ì
[ x »4z.
] ðÃ~¾s ÜÆvZ ! y K
¨Z} Zì c ä Z™gz *
! t X ì ïq »ÌZ ~,
(Ýt X ì u *
0Ð 

ce *
*ƒ t Zg~‚f Æy K
¨Ztgz Zì sg ¬ » ] ¸ÅvZ Ôy 4ÝX ì y 4„vZèY Ë$ƒ7
oû Þô çû òö fô Þû Ý ]ø Ùø ^Ïø Êø Ÿ èô Óø òô ×5 Ûø Öû ] o×ø Âø Üû ãö •ø †ø Âø Ü$ $ö ^ãø ×$ Òö ðø «³Ûø ³‰û Ÿø û] Ýø /ø ! Üø ³×$ ³Âø æø X Ë$ƒ7[ x »w e ðÃs Ü ÆvZ

Ãy ZQ ~Š A
¢ & Å + Y ]¡ 2 Z ¸ Æ y Z ÃxŠ Wäv Zgz Z
31

åOM

àø nû Îô ‚ô ‘F Üû jö ßû Òö áû ]ô ðô ?Ÿøç. â5 ðô ?^Ûø ‰û ^ø eô

X ƒ F ?/
¤ Z î C ] ¡ 2 Z ¸ Æ y Z= *
c â Û Q H7 t ‚ ÆÀ5

7y *ZŠ Å y K
¨Z qZ X ì y K
¨Z Š Z%Ð xŠ WX B â Û ± 5 Ì5 ™} g *
! Æ xŠ W : 2/33

Ýö /ø !

uÝZgŠX H
Šƒ] ¯gz Z ( 20/115)Zƒ { ZeÔ Å ã â Û *
* ÅvZ ä k QX å HŠ×' *
* cÄÜÅ} i,
6 V â W

351

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

) ) KZì ¬kz=g +
®
&ÃX Y C
m Zg ZŠ,
'V â Û ÆkzX ì ™f »V â K
¨ZÆnzŠ
“/
¦uÅy K
¨Z~ i Z+
0Z
I
E
\
? g z ZX { g ¥ *
äyK
¨Zy â Û *
*}uzŠX *
* Y: $
dÛŒÆ] Zæ¾5!Nª·NçLE
@ 3B‚Æyjz ðZB‚Æy K
¨Z » â
Ð [g L Z ä y K
¨ZQ äô nû ×ø Âø hø ^jø Êø kõ ÛF ×ô Òø ä´ eùô …$ àû Úô Ýö /ø ! oÏ# ³×ø ³jø Êø !20/115H
Šƒ { Zegz Z H
ŠxÔ Å ~igzs Ü
Å$
eZ@ ~÷B$
eZ@ ¸Ãy K
¨ Z kz =g +
& gz ZX ðâ Û ã *
!$,
6 k Q ävZQ Â 5kz ‚ Ÿ âçLai Z

kz‚ Ÿgz ZX [ ôZÆ y Qgz ZY C
mZ yK
¨ Zá Zz ä *
0 kz‚ Ÿ t X ǃ sp" gz Z §" „z Ç} ™ q nZ
I
?\³ #Æ
N c ã ‚gx g *
æø Ýø /ø ! oËF _ø ‘û ] äø ׳Ö#] á$ ]ô X é5E8F
!g *
!ävZÄxŠ WX Û »á Zz ä Y k*
0 Æ·NçLE

Ã…Z,
'Z Á Wgz Z Ãmó Lxs b âªÃy K
¨Z ävZ G3/33 àø nû Ûô ×ø ÃF Öû ] o×F Âø áø ]†ø Ûû Âô Ùø ! æø Üø nû âô †F ³eû ]ô Ùø ! æ$ ^³u÷ çû ³Þö
N c ã ‚gx ,
[ Z ' ¸ C”Å] Ñ» c y K
¨Z Z®X Åg (Z „ Zeä V â K
¨ Zgz ZX é5E8F
6VÍß Ãy Z/Á Wgz Z
$
E
Bgu
~ `g {gz Z 4ZŠ ' ¸V âzŠt X ì ÔŠ î »y K
¨Z,
6 x £Æ°gz Zg ï ZÆvZ Ì[ Z+Zgz ZX Š ðE
Ì

Xì 8
© x »ù ._ÆkzÐ V ¸ y Z { z ì ~g (Z ÆkZ [ ZX ì *
c Š ™{ Ç WÃy K
¨Zgz ZŠ ñ
ø Þ$]ô ½ ^ßø jø Ûû ×$ Âø ^Úø Ÿ$]ô «ßø Öø Üø ×û Âô Ÿø Ô
ø ßø vF fû ‰ö ]çû Öö ^³Îø
Üû âö ^ø fø Þû Ý]ø «Û$ ×ø Êø t Üû `ô ñô ?^Ûø ‰û ^ø eô Üû ãö òû fô Þû Ý]ø Ýö /ø ^ø m5 Ùø ^Îø åON Üö nû Óô vø Öû ] Üö nû ×ô Ãø Öû ] kø Þû ]ø Ô
ƒû ]ô æø OåO áø çû Ûö jö Óû iø Üû jö ßû Òö ^Úø æø áø æû ‚ö fû iö ^Úø Üö ×ø ³Âû ]ø æø Ÿ šô …û Ÿø û]æø lô çF ÛF Š$ Ö] gø nû Æø Üö ×ø Âû ]ø ?oû Þùô ]ô Üû Óö Ö$ Øû Îö ]ø Üû Öø ]ø Ùø ^Îø ]Ù Üû ãô ñô ?^Ûø ‰û ^ø eô

ø Ñ ûø
ø ½ ø nû ×ô eû ]ô ?Ÿ$]ô ]?æû ‚ö rø Šø Êø Ýø /ø ŸF ô ]æû ‚ö rö ‰û ] èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô ^ßø ³×û ³Îö
wqy*
!,
)äVrZ å
OP àø mû †ô Ëô ÓÖ] àø Úô áø ^³Ò æø †ø fø Ój‰û ] æø oeF ] ‹

}Z*
c â Û 32 X ÔZ£Z \W Gì ~Š A
¢& ä \ W „z17Dk*
0 }g øX y4\ WÅn²

H*
c â Û äv Z Âñ C ]¡2 Z ¸Æ y S Ãy Q ä k Q #
Z :X C } g *
! Æ Y ZÆ y Z Ãy Z Â ! y K
¨Z
\
X Vƒ } Y ƒ D Ö ? g z Z ƒ D ™ ÙC ª ? Ã(Æ ng Z z ] ðW.W ~ G X å ¹7Ã ?ä ~
Å ~g ZŠÎ â Û ä 
ƒÆ +Z ñ ZÎ î Y 0 g ZŠÎ â Û a Æ y K
¨ Z *
c Š ¬ÃÀ5 ä ë #
Z z™Š *
c gz Z 33

34 X ì Ð ~ Vß Zz ä™g ï Z { z w q¾X H°gz Z Hg ï Z ä kZ (38/71)

g ï ZX ì x *
* » „ y -t X Æ*
*™k- â *
c*
* ;Ï- â pÆT Œ Ù h {Š â °w ! : 2/34 ‹
ø nû ×ô eû ]ô
G
&z
.O¿&gz Zg ï Z X ì ] ¸ C”X ì g ZŠ™ » kZçE
.O¿G
à Zz ä™ ~ 
b ¬ ä vZ Ãy K
¨ ZX ì H
Š*
c Š g Z ÛŒ vÐ zz Å çE
&gz Zg ZŠ,
.O¿G
L Z/
¤ ZX ì ~ y K
¨Z y - *
c +Z Z®X ì HðÐ V ¸ C” Š „y â Û *
* à Zz ä™çE
' V â Û
w EZ
„gŠ »V ¸V âzŠÃy K
¨Z kzÝZgŠX ì *
@ Y ƒ y ‚ W 'Ã+Z Yg { Âá™y K
¨ZÃ+ZÆg+
0Z

òi Ñg ï Z »] ¨¤¬Ð y ZZ,
6 vZX ì ã™]z Œ Ð ¾gz Z
“Ô)
® ¤Z žgz Z
“ì CCkzX ì CC
G
n Æg ï ZÆ ] ¨¤ w E Z » ] ðO¢K Z y K
¨ Z/
¤ Z X ì ë*
! 'â ÃvZ%Æg ï ZÆvZ) 2/256 X ì

~g ï Z ä vZ/
¤ ZB aÎ ‚ Zg fX ì H
Š*
c Š g Z ÛŒŠzŠ% vÃ~g ï ZÆ ¬ÆvZX ì y ZZÌ 
bt ÂX } ™
G
G
G
] ðO¢t X ì ; gá y JZ Zg ø ™} Š ÌZ »nÙC vZX ¸h
M™ùg ï Z »V  ðO¢ C¨¤ë ÂCƒ ~Š : ] ðO¢

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

352

gz Z ½ZŠ L ZÃy K
¨Z [ ZX ì g (Z »z™g ï Z » ] ¨¤ ƒ e z™g ï Z Z÷ ƒ eX *
c Šg (Z …ˆÆ ¶Š

X ì CYƒÐ [ ÂÅvZ Ì„Š y K
¶ÅkS Xce *
*ƒD»kZ} ™gzŠÐ x © ZÆvZÐ +Z Yg {
9
Å] ÷ Zp ~« £Æ y WÛŒX 7/175,176ì y -z +Z ] ÷ ZpKZ~« £Æ èE.W°Z ] *
cW

ø qö æû ‡ø æø kø Þû ]ø àû Óö ‰û ] Ýö /ø ^ø m5 ^ßø ×û Îö æø X , ™[ AZÐ y S X y -z+Z { z D ™ q nZ
]‚÷ Æø …ø ^ãø ßû Úô ø¡Òö æø èø ß$rø Öû ] Ô
]çû _ö fô âû ] ^ßø ×û Îö æø ” äô nû Êô ^Þø ^Òø ^Û$ Úô ^Ûø ãö qø †ø ìû ^ø Êø ^ãø ßû Âø àö _6 nû P$ Ö] ^Ûø ãö Ö$‡ø ^ø Êø åOQ àø nû Ûô ×ô ¿# Ö] àø Úô ^Þø çû Óö jø Êø éø †ø rø P$ Ö] åô „ô âF ^eø †ø Ïû iø Ÿæø ø ”^Ûø jö òû 6ô &ö nû uø
G
¼)
A
® ) ~¾gz Z ð$N! y K
¨Z} Z ¹äëgz Z å àõ nû uô oÖF ]ô XÅZ ^jø Úø æ$ X†Zù Ïø jø Šû Úö šô …û Ÿø ]û oÊô Üû Óö Öø æø t XæZù ‚ö Âø ˜õ Ãû fø Öô Üû Óö –ö Ãû eø
I
?\gz Zƒ D ¯ !._ÆwKZ ? 6™ƒ§~ kZ î 3gz Zƒg~ èg Z è
* Y: $
*
dÛŒÆ( ] ZG
” )·NçLE

Š »zg Ð T
c*
çÐ k QÃy S ä (7/176)é ZpÎ 35XÐî Yƒ Ð ~ V> ª?:gz ( 3/104,110)ì H
GE
7Ãy Z :
} g vX î Y òÐ 
ªq M? *
c Š Èkz =g +
& ä ëgz Z ¸ { z ~ TÑï Ð ª ö-4OE

-Z *
q
* V Z {+
ZÃgz Z *
*I~ ng Z kZa} g vgz Z ԊƉ‰
%NÐi Zt X *
ZæE
* Y~ w q}uzŠÐ w qqZÔ _
ÂÔ *
*/
¤pÆTì o [| {Š â °w V2/36 ]çû _ö fô âû ]ô
%NÐi Zt X ì ~ 36$
%Ngz Z
38 $
eWgz Z X ì ZæE
eW ]çû ³³³³_ö ³³³³fô âû ]ô ªxŠ WrX ì Yƒ Y Z Ð} æE
}g *
!Æmó Lxs b â~ 48$
® ) éS›G3.9E]çû ³_ö ³³fô âû ]ô
eW 11 >gÎX ì s§ Å ~4 ª~i ‚ )
¼û fô âû ]ô Z®X ì Zƒ w E Z c ä Y s§ Åx £ i Z ¼û fô âû ]ô V Œ ^ß& Úô Üõ ×F Šø eô ¼û fô âû ] |ö çû Þö ^³mø Øô ³nû Îô *
c â Û
hö ]ç$ j$Ö] çø âö äü $Þ]ô ½ äô nû ×ø Âø hø ^jø Êø kõ ÛF ×ô Òø ä´ eùô …$ àû Úô Ýö /ø ! o5 Ïù ×ø jø Êø X ì Yƒ w E Z c% +
$ ª6f gz Z ¹Ü Z Ô ~Š â
36 X ì aÆJ]æ

åOT áø çû Þö ˆø vû mø Üû âö Ÿæø ø Üû ãô nû ×ø Âø XZÍçû ìø ø¡Êø pø ]‚ø âö Äø fô iø àû Ûø Êø p‚÷ âö oû ßùô Úùô Üû Óö ß$nø iô ^û mø ^Ú$ ^ô Êø t ^Ã÷ nû Ûô qø ^ãø ßû Úô ]çû _ö fô âû ] ^ßø ×û Îö OåSÜö nû uô †$ Ö]
Å
ø òô Ö5 æ]ö «ßø jô mF ^F eô ]çû eö „$ Òø æø ]æû †ö Ëø Òø àø ³mû „ô ³$Ö]æø
Jkz Ä © ZÐ [g L Z ä y K
¨ ZQ å
áø æû ‚ö ×ô ìF ^ãø nû Êô Üû âö t …ô ^ß$Ö] gö vF ‘û ]ø Ô
OU
GL 3E
8EkZ ?ì *
" ë 37 X ì °° Z ÑZz ä™w J/„z G X ~Š™ ã *
5E
èg Z ï
c Š î>XÀG
! $,
6 kZ ävZ :a
GL !OQ î Yƒ 4ZŠ ~
ñ W$
eZ@ Ð s§~÷k *
0 } g vÌ#
Z :™0 ( 2/213 ) )
®) qZ { u Z z ï
"OZ Å$
Hg ï Z ä VÍßXgz Z 38 XÐ Vƒ â{ z : gz Z ǃ sp,
6 y Z:Q Ç} ™ q éE
5G
e Z@ ~÷ Î
39 X á Zz gå ~ kZ { zX á Zz

v Wv߸ *
c PÃx © Z } g ø gz Z

äü Öø Ùø ^Îø Ü$ $ö hõ ]†ø iö àû Úô äü Ïø ×ø ìø ½ Ýø /ø ! Øô %ø Ûø Òø äô ×# Ö] ‚ø ßû Âô oŠF nû Âô Øø %ø Úø á$ ]ô 60*
@59$
eWyZZ >gÎ/ 2
4G‘
g
W
ø eùô …$ àû Úô Ð% ³vø ³Öû ]ø å áö çû Óö nø Êø àû Òö
b§Åy K
¨ZqŠ ,
4ÆvZ öZa Å ö G å
àø mû †jø Ûû Ûö Öû ] àø Úùô àû Óö iø ø¡Êø Ô
RL ô
QU

Za { zQ *
@™ Za Ÿ » ã â ‡™ÈÁn n QQ ( 23/12,35/11) ì *
@™ Za ÐáÜ Æ èÃk Q { zX ì
J
I
G
4
g

W
$
60 X Yƒ:Ð ~ Vß Zz ä™— ð$N:X ì |Å ö GøL Za Ð s§Å[g}¾¸ 59 X ì *

4
w VÅöZa Å ögWG‘V ; Æv Z G V3/59 h
ô ]†ø iö àû Úô XäÏø ×ø ìø ½ Ýø /ø ! Ø%ø Ûø Òø äô ×# Ö]‚ø ßû Âô oŠF nû Âô Øø %ø Úø á$ ]ô

ô

353

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

„[ Z ,
Fu Zu ì y K
¨ Z x ¬Š Z%Ð xŠ WV Œ X ì H Za Ð èÐ Q ä k QX ì b§ÅöZa Åy K
¨Z
! Æ öZ a Å y K
¨ Z X ì, Ü »
, Ü » èp»Tì i Z+
0 Z ãZ z Z ,
( à ³n › à ³Ú è Ö ¡ ³‰ ~ 23/12 } g *

X ì ; g™ Za Ð èÃV â K
¨Z
ƒ ? Ì[ Z { z *
c â Û [ æÐ ;Å¢ q ¦êQ ä v Z ~ 40/67 X ì
4G‘
g
W
ÚNÐ ]¡ÃöZa Åm ó Lxs ö Z® 40/68 X ì ` ZÅy â ‡Æ á ç Ó n Ê à Ò ]ñg z Z Ï+
0i Ì[ Z
4
ä v Z ) g f Æ Ä~6  b§Å y K
¨ Z x ¬ Ãm ó Lxs ögWG‘X ì ßÐ zg Å y WÛŒ b Š g Z ÛŒ\ *
! 0™

4
XH
Š H6 Â= yŠ T ªì ~Š™Èl% ‚û ³Öô æø Ýø çû ³mø ~ 19/33 ¸Å\ *
! L Z äm ó Lxs ögWG‘X ì H Za
4‘
Üû Öø èYì nZ ‹Z,
6 ö Za Å \ *
! 0X ñ ƒ Za Ð Ä~6 ÂÆ \ *
! V âm ó Lxs ögWG
Zƒ $
"*
U
Ÿ

~ ] Z f Åv Zt Âì u *
0 Ð 6 ÂðÃÌ~ V â K
¨ Z/
¤ ZX ì ] Z f Åv Z sÜ 112/3 û ‚ Öø çû mö Üû Öø æø Q ‚û ×ô mø

å*
*t Âì 㠹ŠgZ ì b§ÅxŠ Wk Q öZa Å}/
¤ Zì Yƒ nZ ‹Z Ìt ZuzŠ X ì 
•Ñ

èY Cƒ 7; w Vt Âì V â :gz Z \ *
! : »xŠ WèYì C™$
"*
UÚ~ DÆv Z w V ~gðŠ Zg z Z

ó Lxs}X ñ ƒ Za Ð ¿~6 ÂÆ \ *
! V â { zì ÅòŠ Wx ¬ w Vt Z®X ì V â Åm ó Lxs}

Xì 
„gŠ‚ Îw Vgz Zì y Ò dØ { »v Zt ñ ƒ Za b§Åy K
¨ Z x ¬m

27*
@11 $
eW

s Z²ÑZ >gÎ/ 3

^Úø Ùø ^Îø MåM àø mû ‚ô rô Š# Ö] àø Úùô àû Óö mø Üû ³Öø ½ ‹ø nû ×ô eû ]ô Ÿ?$]ô ]æ?û ‚ö rø Šø Êø
Üû Óö ßF Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø
Za »ä ë G :À,
F åMN àõ nû ›ô àû Úô äü jø Ïû ×ø ìø æ$ …õ ^Þ$ àû Úô oû ßô jø Ïû ×ø ìø täö ßû Úùô X†Z nû ìø ^Þø ]ø Ùø ^Îø ½ Ôø iö †û Úø ]ø ƒû ]ô ‚ø rö Šû iø Ÿ$]ø Ôø Ãø ßø Úø
A
Ñ Ýø /ø ŸF ô]æû ‚ö rö ‰û ] èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô ^ßø ×û Îö Ü$ ³$ö Üû Óö ÞF …û ç$ ‘ø Ü$ $ö

G

c Šg ðO{$d} g *
! ÆY â Z »ä ëQ H
ƒg ZŠ,
'V â Û 
ƒ:X z™~g ZŠ,
'V â Û Åy K
¨ Z ¹ÐÀ5ä ëQX *
G
N H Iä ¾N Y7 11 X å: Ð ~ Vzg ZŠ,
} ™: ~g ZŠ,
' V â Û ð$
'V â Û { zX *
c Š ™g ï Z ä +Z1‰

k Qgz Zì H Za Ð v W= ä \ WX Vƒ4Ð kZ ~ Ô ¹ä w q È *
! i mQX å *
c Š ¬N ä ~#
Z
H-O!
12 X ì H Za Ð ö ä \ WÃ
4
ØL i Ñ èE
@ƒ Zg Ç
“% »Vzq Ϲt X ëÃèà ZzG gz Z} g Çv ! 7/12 àõ ³nû ›ô
LGƒ~ 37/11X ì *
»è pÆTX ñ Wp Ö ZÆ àn › à ³Ú èÖ ¡ ³‰ ~ 23/12 QX ì *
c W,
6 gîÆÚÅv[ i Ѫ
{u Zz Ñn kZX ì, Üì 
„ » kZ @
Õ*
c W »y K
¨ Zì Š ñ̼ ~ ã *
0 gz Z è[ Z X 
„*
c ,Ü
Xì Ð @
ÕÆ n„ qZÆá ÜÆ } i kZ öZa ÅV â K
¨ Z x ÓŠ Z%Ð TX ì {u Zz q âÅèg ZÙC 

y WÛŒ= ZX 7g £Æ *ƒ©z D
øgz Z 8ggz Zc Ô 'Z f X ì „ qZ ±ÅkZÐ p ÒÆ *ƒZ®

öZa y Y Åy K
¨ ZX ì {u Zz ÚÅÑX ì *
c Šg Z ÛŒg £ » ( 49/13 ) *ƒÃ} ¾ª ~g ZŠÎ â Û ÅvZ ä

äƒ 4ZŠ~xs Z n kZX ì qZÐg ± ZÆ@
Õy Z+
0 { »kZ Z®X ðƒÐ @
ÕÆn„qZÐg ± ZÆ

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

354

-g & ¸~ V â K
8
¨ Z Z®ì *
c Šg Z ÛŒÖ# QqZÃV â K
¨ Z ävZX D ƒ ( 49/10) y Z+
0 {qZ ðñx ÓˆÆ

»vZ ( 2/213 ))g fÆvZ B ÂqZ . _Æt Ãã WÛŒÃV â K
¨ Z Z®X ì ‚Šp,
6Š C
ã ÅØ<ègz Z ±
ã ZxÅvZ y K
¨ Z x Óì x ¸ » y WÛŒX å Zƒ [ NZÐ s§ÅvZ »Y C
m Z c ä ¯ y Z+
0 {qZ™0†

ÚÅèX Çì g *
@ƒ/Z
yypgz Z w.
]z B
k,
6Š C
ã Å‘¸~ V â K
¨ Z:gzX h
M 0y Z+
0 {qZƙt
&
4£~ 43/52 X ì *
@ƒw E Z Â » (28/38)vt ÌnÆy K
¨ Z²Ô Q

X ì sŠ Zá»v  » èEG

ø Þ$]ô tû †ö ìû ^Êø ^³ãø nû Êô †ø f$Óø jø iø áû ]ø Ôø Öø áö çû Óö mø ^Ûø Êø ^ãø ßû Úô ¼û fô âû ^³Êø Ùø ^³Îø
áø çû %ö Ãø fû mö Ýô çû mø oÖF ]ô ?oû Þô †û ¿ô Þû ]ø Ùø ^Îø å
àø mû †ô Çô ’# Ö] àø Úô Ô
Ùø ^Îø å
MP
MO
Ÿ
ø ›ø ]†ø ‘ô Üû ãö Öø á$ ‚ø Ãö Îû Ÿø ø oû ßô jø mû çø Æû ]ø «³Ûø ³fô Êø Ùø ^³Îø å àø mû †ô ¿ø ßû Ûö Öû ] àø ³Úô Ô
ø Þ$]ô
Üû ãô mû ‚ô mû ]ø àô nû eø Ýû àÚùô Üû ãö ß$nø iô ŸF ø Ü$ $ö å Üø nû Ïô jø Šû Ûö Öû ] Ô
MR

MQ

~ y ZX î Y òÐ ~ y S *
c â Û :À,
F åMS àø mû †ô Óô 6F Üû âö †ø %ø Òû ]ø ‚ö rô iø Ÿæø ø ½Üû `ô ×ô ñô ?^Ûø 6ø àû Âø æø Üû ãô Þô ^Ûø mû ]ø àû Âø æø Üû ãô Ëô ×û ìø àû Úô æø
G
¹ä w q È *
! i Å+Z 13 X ì Ð ~ Væf  G Y òð$N:X ì 7 ,
^Y *
*™°n }¾™{g
Y
G
Ð wq È*
! i ä k Q 15 X ì Ð ~ V ðG3J4µ Š ú ð$N—" *
c â Û 14 X zŠ } Š úJÖ# ª=
~Q 16 X ÇV¹~ ] vä™{ ZeÐ { Zg S¦~¾Ãy Z~ Âì *
c ¯ { ZeÐzz ÅT= ä \ W: ¹

gz Z Ð N *
! Æ y Z gz Z Ð N ZŠ Æ y Zgz ZÐ ú Æ y Zgz Z ÐÐW Æ y S ÇV î Wk*
0 Æy S
XÐ î *
0 7à Zz + â $
eÒ Z Åy S \ W
ø qö æû ‡ø æø kø Þû ]ø àû Óö ‰û ] Ýö /ø ^ø m5 æø å àø nû Ãô Ûø qû ]ø Üû Óö ßû Úô Üø ß$ãø qø à$ òø ×ø Úû Ÿø ø Üû ãö ßû Úô Ô
ø Ãø fô iø àû Ûø ³Öø ½ ]…÷ çû uö ‚û Ú$ ^Ú÷ æû ðö „û Úø ^ãø ßû Úô tû †ö ìû ] Ùø ^Îø
èø ß$rø Öû ] Ô
MT
ø Óö Êø
^Ûø ãö ßû Âø pø …ô æü ^Úø ^Ûø ãö Öø pø ‚ô fû nö Öô àö _6 nû P$ Ö] ^Ûø ãö Öø Œø çø ‰û çø Êø å
àø nû Ûô ×ô ¿# Ö] àø Úô ^Þø çû Óö jø Êø éø †ø rø P$ Ö] åô „ô âF ^eø †ø Ïû iø Ÿæø ø ^Ûø jö òû 6ô &ö nû uø àû Úô ¡
MU
G
y S ð$N *
c â Û :À,
F NåL àø mû ‚ô ×ô íF Öû ] àø Úô ^Þø çû Óö iø æû ]ø àô nû Óø ×ø Úø ^Þø çû Óö iø áû ]ø Ÿ?$]ô éô †ø rø P$ Ö] åô „ô âF àû Âø ^Ûø Óö e%…ø ^Ûø Óö òãF Þø ^Úø Ùø ^Îø æø ^Ûø ãô iô !çû ‰ø àû ³Úô
17

VzŠ½3Ð V â â Û *
*
ƒ ?~ G X Ç} ™ q nZ ~¾Ð ~ y S Ì :X Y òZƒ Zg Ï\Š ? fÐ ~
G
?Ð w T î 3Q gz Z X {g ~ A
¼B‚Æ )
® ) g ZŠ,
' V â Û K Z ð$N ! y K
¨ Z g ZŠÎ â Û } Zgz Z 18 X Ç
I
?\kZgz ZXƒ D ¯ ïGG
4OhI!
( 7/176 ) é Zp: 19 X Ð î YƒÐ ~ V> ª:gz *
* Y: $
dÛŒÆ( ] ZG
” )·NçLE
%N { z Ð y Q} Š Z™ q zÑ{ z *
[g} g v¹ä k Qgz Z å H
Š 3ggzŠ Ãy QÐ XV × ZæE
@*
c Š çÃy S ä
I
?\kS Ȋ
20 X Ðî Yƒá Zz gå gz ZÐ î Y0{ አ*
! ?n kZ1»zg 7зNçLE
w dZƒ *
! pø ‚ô fû mö p ‚ø eû ]ø Æäƒ q zÑÔÆäƒÙC ªpÆTì z Š [ {Š â °wX 7/20 pø ‚ô fû mö
X ì Ð {Š â ÏZ ÌZ’ZX Æä™ q zÑgz Z Æä™ÙC ªpÆTì Ð
: pÆTì {Š â °w ~ÔgÔzX ì+ »$
T ¸™èu Zz w!èâ ûM § ózì!ßñ é$MX 7/20 pø …ô X æ ^ Úø

X D ƒÆä™ «Šgz Z *
*™gzŠ Ô *
* Ö Ô ÜZ e1
Ÿ
# ø öø ù
ø
àô ËF ’ô íû mø ^Ïø Ëô ›ø æø ^Ûø ãö iö !çû ‰ø ^Ûø ãö Öø lû ‚ø eø éø †ø rø P$ Ö] ^Îø ]ƒø ^Û$ ×ø Êø t…õ æû †ö Çö eô ^Ûø ãö #Ö‚ø Êø å
NMàø nû vô ’ô ßÖ] àø Ûô Ö^Ûø ÓÖ oû Þô ]ô «Ûø ãö Ûø ‰ø ^Îæø

355

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

XæZù ‚ö Âø ^Ûø Óö Öø àø _6 nû P$ Ö] á$ ]ô «Ûø Óö Ö$ Øû Îö ]ø æø éô †ø rø P$ Ö] ^Ûø Óö ×û iô àû Âø ^Ûø Óö ãø Þû ]ø Üû Öø ]ø «Ûø ãö e%…ø ^Ûø ãö ñ /F ^Þø æø ½èô ß$rø Öû ] Ñ…ø æ$ àû Úô ^Ûø ãnû ×ø Âø
ô
ô
E
M
: 1™{Š â WÃy QB÷ÆðŠ ä k Q : 21 X Vƒ { Zpí Zg v~ ¹ é¨Ò77Z ä k Qgz Z :À,
F NåN XZànû fô Ú%
%N Åy Q c y Q : H¿,
s Ì y â ‡Æ A
¼ ä VrZgz Z Iƒ ] ¬ zÑÅVÇ ZæE
6 ] ZG
ӊ VrZ #
Z
»zgÐ ä Y $
dÛŒÆ ] ZG
”»ä ~ H ~Š i Zz Wkz=g +
& ä [gÆ y Qgz Z n ™ÍÑ x © Z,
6zZ LZ
22 X ì ÔŠ ?~g v( 7/176 ) é Zpt G X å ¹7ä ~ Hgz Z å7

%NpÆkZX ì ¦Å éø ]ø çû ³‰ø ( lô !çû ³‰ø ! ì Å$
Ô ð ZæE
T ¸½;é)M—Lì ° Ÿ Z
“% X 7/22 ^ Ûø ³ãô iô ! çû ³‰ø
%NÔ
X D ƒÆ{ ÇxÑgz Z ]Š ¬ ~æE
•wx Ã
t Zgz Z ¦ÅtgzX ì *
@ƒ Ìtgz »[ Âgz ZB zgöÔØ »#
|gŠ tgzX ì ° Ÿ Z
“%X 7/22 ô è ß$ rø Öû ] Ñô …ø æø 

ì ; g™ ð É Zg s§Å] *
! kZu Zz+V ΠX *
@ƒ w E Z+ » ¦ Â Cƒ ] *
! ÅVê Æ A
¼/
¤ ZX ì

Hx » s ÜÆ y â ‡ªtgz kZÆ A
¼ä)
® ) Å k Qgz Z xŠ WX *
* Y: $
dÛŒÆ {okZ å *
c Š ¬ä vZ

k Q ÅT¶nÛ nÆ xŠ W~È *
0 ÅT åFâ{ zgz Z y â ‡Ô ¬»vZ Š Z%V Œ Ð tgzì ¸ $
"*
UX ì

^Åy WÛŒtgz » A
¼ [ ZX ì ; g™~igz s ÜÅtgz {Š™w i *
*ÆvZ y K
¨ Zt Ì[ Zgz Z Å ~igz s Üä
}uzŠ qZ y K
¨ ZtÆ™ÍÑ,
6 z Z L ZX  ‚ŠpL Zn Z 2 Z ¸{ z ´Æy WÛŒX ì Š ñk *
0 }g ø~
GL 3E
8Egz ZX ì ; g^ »Š »
Xì H
Šƒ »3nÆåå ~ ]
y Wgz ZX ì *
c Š w+
$~ Ï+
0i 5Ãèg Z ï

X Æä˜gzZä™ÍÑ pÆs mc {Š â °wXì +»T
$¸ ½X 7/22àô ËF ’ô íû mø
t
Üû Óö Öø æø æXù Z‚ö Âø ˜õ Ãû fø Öô Üû Óö –ö Ãû eø ]çû _ö fô âû ] Ùø ^Îø å
àø mû †Šô íF Öû ] àø Úô à$ Þø çû Óö ßø Öø ^ßø Ûû uø †û iø æø ^ßø Öø †û Ëô Çû iø Üû Ö$ áû ]ô æø èjÓ‰ ^ßø Šø Ëö Þû ]ø «ßø Ûû ×ø ¾ø ^ßø e$…ø Ÿ^ø Îø
NO ô
Å
Üû Óö nû ×ø Âø ^ßø Öû ˆø Þû ]ø ‚û Îø Ýø /ø ! ?oû ßô fø mF å
áø çû qö †ø íû iö ^ãø ßû Úô æø áø çû iö çû Ûö iø ^ãø nû Êô æø áø çû nø vû iø ^ãø nû Êô Ùø ^Îø NåP àõ nû uô oÖF ]ô XÅZ ^jø Úø æ$ †XùZÏø jø Šû Úö šô …û Ÿø û] oÊô
NQ
ø Öô ƒF ½X†Z nû ìø Ô
ø Öô ƒF Ÿ pçF Ïû j$Ö] Œö ^fø Öô æø ½^P÷ mû …ô æø Üû Óö iô !çû ‰ø pû …ô ]çø m% ^‰÷ ^³fø Öô
Üö Óö ß$ßø jô Ëû mø Ÿø Ýø /ø ! ?oû ßô fø mF NåR áø æû †ö Ò$ „$ mø Üû ãö ×$ Ãø Öø äô ×# Ö] kô mF ! àû ³Úô Ô
Ÿø &ö nû uø àû Úô äü ×ö nû fô Îø æø çø âö Üû Óö ñ†F mø äü Þ$]ô ½ ^Ûø ãô iô !çû ‰ø ^Ûø ãö mø †ô nö Öô ^Ûø ãö ‰ø ^fø Öô ^Ûø ³ãö ßû ³Âø Åö ˆô ßû mø èô ß$rø Öû ] àø Úùô Üû Óö mû çø eø ]ø tø †ø ìû ]ø «Ûø Òø àö _6 ³nû P$ Ö]

} g ø} Z Å ¬Š ä V â K
¨Z Ù|Æ$
eZ@ :À,
F NåS áø çû ßö Úô ç+ mö Ÿø àø mû „ô ³×$³Öô ðø ?^nø Öô æû ]ø àø nû _ô ³nF P$ Ö] ^ßø ×û Ãø ³qø ^³Þ$]ô ½ Üû ãö Þø æû †ø iø
G
G
~ Vß Zz ä *
0 {g Äë G ÂH: 3g,
6 ëä ð$Ngz Z Å: b & Z ~g ø ä ð$N/
¤ ZX Æ™Õ,
6 V â Y K Z ë ! [g
ì : 1J܉zqZ~ } i n } g vgz ZÐVƒÔŠÆ ‰‰} g vî Y *
c â Û 23 X ÐN YƒÐ
0ià ?{g *
! zŠÐ ~ ÏZgz ZÐ z%~ ÏZgz ZЃg {+
0i~ ÏZ *
c â Û 24 X ì {+
ZÃgz Z
} Z 25 X Ç ñ Y H{+
%N ~g v ì Hw i *
ì ½]gß[pqZt gz Zì *
@™gzŠÃ VÇZæE
* k ]n } g vä ë ! y K
¨ Z q âµ

ty K
¨ Z q âµ} Z 26 X , ™ÝqÃ{ z *
@ ] *
c WÅvZt X ì 4„ ¹t X ì k ] »} ¾t ª
Ð y Q ä kS X å *
c Š w ïÐ ªMÃ+ − Zz} g vä k Q‰ b§Ï Q Ïñ ç ( 7/176) »é Zp

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

356

%NÅ y Q Ãy Q { z *
à ?{ z Ð wTF » k Q gz Z { z G X } Š 2V × ZæE
@X ¸ n áx © Z Æ kz
%N
27 X … â 7Ãy WÛŒ Ãy Qì *
c*
0 D ™4zŠÐ ] ÷ Zpä ë G X B7Ãy Q ? D 2V × ZæE

@26$
eWÆZ >gÎ/ 4
äö ßF Ïû ×ø ìø á$ ?^rø Öû ]æø åNR áõ çû ßö Šû Ú$ ^õ Ûø uø àû Úùô Ùõ ^’ø ×û ‘ø àû Úô áø ^Šø Þû Ÿô û] ^ßø Ïû ×ø ìø ‚û Ïø Öø æø :43*
ø e%…ø Ùø ^Îø ƒû ]ô æø å Ýô çû Ûö Š$ Ö] …ô ^$Þ àû Úô Øö fû Îø àû Úô
äü jö mû ç$ ‰ø ]ƒø ^ô Êø åNTáõ çû ßö Šû Ú$ ^õ Ûø uø àû Úùô Ùõ ^’ø ×û Ÿ‘ø àû Úùô ]†÷ Pø eø Ý XZÐÖô ^ìø oÞùô ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô Ô
NS
ø %ö ö ø 5 û
ø
ø øø
û øø
àø mû ‚ô rô Š# Ö] Äø Úø áø çû Óö m$ áû ]ø oe5 ]ø ½‹ø nû ×ô eû ]ô ?Ÿ$]ô å
OLáø çû Ãö Ûø qû ] Üû ãö ×Ò èÓòô ×Ûø Ö]‚ø rø Šø ÊåNU àø mû ‚ô rô ‰F äü Ö ]çû Ãö ÏÊ oû uô æû …% àû Úô äô nû Êô kö íËÞæø
åOOáõ çû ßö Šû Ú$ ^õ Ûø uø àû Úùô Ùõ ^’ø ×û ‘ø àû ³Úô äü jø Ïû ×ø ìø †õ Pø fø Öô ‚ø rö ‰û ^ø Öùô àû Òö ]ø Üû Öø Ùø ^³Îø åON àø mû ‚ô rô Š# Ö] Äø Úø áø çû Óö iø Ÿ$]ø Ôø Öø ^Úø ‹ö nû ×ô eû ^ô m5 Ùø ^³Îø åOM
ÃÉ éRE
7gz Z 26 X ì H Za Ð k Q ( 38/71 )ì *
@ ‡™ÄÎÐ } g Ç} vŒ Ãy K
¨ Z ä ë G gz Z :À,
F
t 

¹ÐÀ5 ä [g}¾#
Z ™Š *
c gz Z 27 X ì H Za Ð v W à Zz ¶Š ]g Zw+
h ”@,
'Æ kZ ä ë
H-O!
c ¯ åÐ Q ä ~ #
*
Z : 28 X (32/7.38/72)Vƒ ÑZE™ Za Æ Ð ö C ‡Å } g Ç } vŒ ~

' V â Û Æ kS : X ( 32/9 ) H ~g Y ¬C Z } g *
! Æ k Q~ ] Ñ» Â
' ¸ C Ñ» 
ƒ: 29 X î Y 0g ZŠ,

} Z Y7 ( 38/73,2/34,) 31 X Hg ï Z Ð ¶ŠB‚ » Vzg ZŠ,
' V â Û ä k QÔ+Z1 30 X Iƒg ZŠ,
' V â Û
ÅÆ ~ ¹Ð w qèy *
! i ä k Q 32 X ì 7B‚Æ Vß Zz ä™ ~g ZŠ,
' V â Û Âì Zƒ HN ! +Z
H-O!
G
33 X ì H Za Ð ö C ‡Å} g Ç} vŒ ä ð$NÃT7Ñ Zz ä™~g ZŠ,
'V â Û
Ÿ

ø nû ×ø ³Âø á$ ]ô æ$ å XZÜnû qô …ø Ô
ø Þ$^ô Êø ^ãø ßû Úô tû †ö ìû ^³Êø Ùø ^³Îø
Ùø ^Îø OåR áø çû %ö Ãø fû mö Ýô çû mø oÖF ]ô ?oû Þô †û ¿ô Þû ^ø ³Êø hùô …ø Ùø ^Îø OåQ àô mû ‚ùô Ö] Ýô çû mø oÖF ]ô èø ßø Ãû ×$ ³Ö] Ô
O
P
Ÿ
Ÿ
ø Þ$ ^ô Êø
Ÿ$]ô OåU àø nû Ãô Ûø qû ]ø Üû ãö ß$mø çô Æû Ÿö øæø šô …û Ÿø ]û oÊô û Üãö Öø à$ ßø mùô ‡ø Ÿö ø oû ßô jø mû çø Æû ]ø «Ûø eô hùô …ø Ùø ^Îø åOT Ýô çû ×ö Ãû Ûø Öû ] kô Îû çø Öû ] Ýô çû mø oÖF ]ô åOS àø mû †ô ¿ø ßû Ûö Öû ] àø Úô Ô
ø Ãø fø i$] àô Úø Ÿ$]ô XàZ _6 ×û ‰ö Üû `ô nû ×ø Âø Ô
ø Öø ‹ø nû Öø pû /ô ^³fø Âô á$ ]ô å XZÜnû Ïô jø Šû Úö o$ ×ø Âø X½Z ]†ø ‘ô ]„ø âF Ùø ^Îø å àø nû ’ô ×ø íû Ûö Öû ] Üö ãö ßû Úô Õø /ø ^³fø Âô
àø Úô Ô
PM
PL
ÌÎ Ÿ
" gz Z 34 X ì Š zŠ% —" Y òÐ ~ y S ÂQ *
c Š ¬:À,
F åPO àø nû Ãô Ûø qû ]ø Üû âö ‚ö Âô çû Ûø Öø Üø ß$ãø qø á$ ]ô æø PåN àø mû çô ÇF Öû ]

yŠ á ZE Y ñ V Q= ! [g } ÷} Z Å n²Ð w q È *
! i ä k Q 35 J+ − Z x- ì Ò,
6 (—
Y
JyŠÆ ܉z { ”x¥ 37 X ì Ð ~ V ðG3J4µ Š ú  G : Zƒ ¬ 36 X ñ Y ~Š úJ
G
N Ðzz k Z ! [g} Z ¹ä k Q 38 X ì
V zŠ ™+ ×'Ï+
0i - n Æ y S ~ Âì *
c Šg Z ÛŒ{ Ze= ä ð$
} ÷„ y WÛŒt *
c â Û 40 X ÇVj™7{ ZeÃV zÈ 4}¾Ð ~ y Z1 39 X ÇV î™{ ZeÃ
ƒgz Z Ç

{ z Ç} ™ q n Z ~¾ 1ì 7„ Z¾,
6 X xÝ}÷ G 41 X ì 3 Zg Ñ Z z Ö# / Z . _Æ ¬
43 X ì „ 3{ Ç { °z ÅVƒ Ze
ƒy S G gz Z 42 X ǃР~ Vƒ Ze

ðø Ùø ^Îø ½ ‹ø nû ×ô ³eû ]ô ?Ÿ$]ô ]æ?û ‚ö rø Šø Êø Ýø /ø ŸF ô ]æû ‚ö rö ‰û ] èô Óø òô ×5 Ûø ³×û ³Öô ^³ßø ³×û ³Îö ƒû ]ô æø 65*
@61$
eWL
ZuZ µ >gÎ/ 5
t
ø jø mû ðø …ø ]ø Ùø ^³Îø å ^ß÷ nû ›ô kø Ïû ×ø ìø àû Ûø Öô ‚ö rö ³‰û ]ø
Ÿ$]ô ?äü jø $m…ùô ƒö à$ Óø ßô jø uû Ÿø ø èô Ûø nF Ïô Öû ] Ýô çû mø oÖF ]ô àô iø †û ì$ ]ø àû ³òô ³Öø ‡ o$ ×ø Âø kø Úû †$ Òø pû „ô Ö$]]„ø âF Ô
RM

ø Ãø fô iø àû Ûø Êø gû âø ƒû ] Ùø ^Îø å ¡÷nû ×ô Îø
ø iô çû ’ø eô Üû `ö ßû Úô kø Ãû _ø jø ‰] àô Úø ‡û ˆô Ëû jø ‰û ]æø å ]…÷ çû Êö çû Ú$ ð÷ ?]ˆø qø Üû Òö æ. ]?ˆø qø Üø ß$ãø qø á$ ^ô Êø Üû `ö ßû Úô Ô
Ô
RO
RN

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

357

ø ×ô qô …ø æø Ô
ø ×ô nû íø eô Üû ³ãô nû ×ø ³Âø gû ³×ô ³qû ]ø æø
á$ ]ô RåP ]…÷ æû †ö Æö Ÿ$]ô àö _6 nû P$ Ö] Üö âö ‚ö Ãô ³mø ^³Úø æø ½ Üû âö ‚û Âô æø /ô Ÿæø û Ÿø ]û æø Ùô ]çø Úû Ÿø ]û oÊô Üû `ö Òû …ô ^6ø æø Ô
X ´g ZŠ',V â Û Æy K
¨ZÔ c*
Š¬ÃÀ5äëZ
# gz Z :À,
F å ¡÷nû Òô æø Ôø eùô †ø eô oËF Òø æø ½XZà_6 ×û ‰ö Üû `ô nû ×ø Âø Ôø Öø ‹ø nû Öø pû /ô ^³fø Âô
RQ

61 X H Za Ð èä \ WÃTV´g ZŠ,
' V â Û » kZ ~ HX ¹ä kZX ¶ g ZŠÎ â Û 
ƒÆ+Z ñ ZÎ:

ë CZñÅkZ~ Â, Š úJÖ# ª= \ W/
¤ Z G ì ~Š ¤,
6 íÃTy K
¨Zt

ƒ C = Îì

GQX Ç} ™ q nZ ~¾Ð ~ y Z :X z™x »t ƒ Y *
c â Û ävZ 62 XÐ N Y $ } hð1ÇVß ¯ w ì
G
G
] Ñì L Z,
6 y Zgz Zì Y ð$NÃT Ð ]úŠ ã WÛŒ)KZÃy Z ð$Ngz Z 63 X ì g7 ½Zwtì 3Zw~g v

ÆðŠ ñ ZÎÃy Z y -X {g êŠ} °zÃy Zgz Z Y 0 q
-Ñ » y Z~Š Ñz Zgz Z w â X™Ýq„Ð •
Øz y áKZgz Z

65 X ì °»i ‚g » „[g Z¾gz ZX ì 7gz i ðÃZ¾6
,X, ZxÝ}÷G64 X êŠ 7{°z ðÃÆ

¶ Š x ÎÃg â Y X D ƒÆ ' pÆ Tì uy b { Š â °w ~Š C
ã » k Z X 17/62 à$ Óø ßô ³jø uû Ÿø ø
ø ßô jø uû ]ø ÌÆ
ä ™¢ Ãñ Zg K ZX Æ ä ¯ g »/Šgz Z ä ¯ [vÃa X Æ ä ŒpÆ Ô

C ZÃy Z ~ì I » y -X ÇVß ¯ ñ Zg ë C Z ~ X Ð Vƒ pÂìB‚ÆÈ âN *
@Ä ÑX Æ

X ÇVß ¯ w ìë C ZÃ
ƒy Z X ÇV zŠ 2/ŠK Z C Zgz Z $
d ã WÛŒ)K ZÃy ZX ÇV zŠ Œ x Z/
¤z,
6
Å

124*
@115$
eW

äF ›6 >gÎ/ 6

èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô ^ßø ×û Îö ƒû ]ô æø Må
^Ú÷ ˆû Âø äü Öø ‚û rô Þø Üû Öø æø oø Šô ßø Êø Øö fû Îø àû Úô Ýø /ø ! oÖ5 ]ô «Þø ‚û ãô Âø ‚û Ïø ³Öø
MQ
ø Öø á$ ]ô å oÏF Pû jø Êø èô ß$rø Öû ] àø Úô ^Ûø Óö ß$qø †ô íû mö ø¡Êø Ô
ø qô æû ˆø ³Öô æø Ô
ø Ö$ æXù Z‚ö Âø ]„ø âF á$ ]ô Ýö /ø ^F m5 ^ßø ×û Ïö ³Êø å oeF ]ø
Åø çû rö iø Ÿ$]ø Ô
MMS
MMR
Ÿ
ø %Ö/ö ]ø Øû âø Ýö /ø ^F m5 Ùø ^Îø àö _6 nû P$ Ö] äô nû Öø ]ô Œø çø ‰û çø Êø å ovF –û iø Ÿæø ø ^ãø nû Êô ]ç. Ûø ¿û iø Ÿø Ô
ø $Þ]ø æø å p†F Ãû iø Ÿøæø ^ãø nû Êô
éô †ø rø 6ø o×F Âø Ô
MMU
MMT
F
$
kZäëgzZ H
ŠwÈ{z:å1ÇÐy¨
KZ̬ÐyWÛŒkZäëGgzZ :À,
F MåNL o×fû mø Ÿ Ôõ ×û Úö æø ‚ô ³×û ³íö ³Öû ]

½‹
ø nû ×ô eû ]ô ?Ÿ$]ô ]?æû ‚ö rø Šø Êø Ýø /ø ŸF ô ]æû ‚ö rö ‰û ]

gZŠ',VâÛ ƒ
 Æ+Z ñZÎ :ƒ Y0g ZŠ',Vâ Û Æy¨
KZ ¹ÐÀ5äëZ
# gzZ115X *
c 0*
7ÑZzx ³ðÃÃy¨
KZ

M{zÃ?:ì ÔŠ »)
®)~¾gzZ Z¾t—" ! yK
¨Z} Z ¹kz=g +
&äë:116 X Hg ïZäÏS X ‰ 0
38EkZ —" 117 X ÇñYƒh+
gzZ 118 X Çìg ^:gzZ Çìg »È:~ègZ ïGL E
$@ÂQ uŠ wïgz¢Ð ª
I4X
~ H ! yK
¨Z} Z ¹X ÑZ eÎz ä 7/176ÑøL ZpÃkZ :119 X Çìg~ \ðŠ:gzZìg ‚ \ ~ kZ: G
120X ǃ: wZzi&ì {oÑZz¶Š +ZtgzZVƒ*
@C}g *
!Æ{oá Zz¶Š Ï+
0i ~+
$ZN

A”

äö ò fF jø qû ] Ü$ $ö MåNMpçF Çø Êø äü e$…ø Ýö /ø ! o’5 Âø æø ‡ èô ß$rø Öû ] Ñô …ø æ$ àû Úô ^Ûø `ô nû ×ø Âø àô ËF ’ô íû mø ^Ïø Ëô ›ø æø ^Ûø ãö iö !çû ‰ø ^Ûø ãö Öø lû ‚ø fø Êø ^`ø ßû Úô ¡øÒø ^ø Êø
Ÿ
pø ]‚ø âö Äø fø i$] àô Ûø Êø Q p‚÷ âö oû ßùô Úùô Üû Óö ß$nø iô ^û mø ^Ú$ ^ô Êø tæXù Z‚ö Âø ˜õ Ãû fø Öô Üû Óö –ö Ãû eø Ý^Ã÷ nû Ûô qø ^`ø ßû Úô ^_ø fô âû Ÿø^Îø å p‚F âø æø äô nû ×ø Âø hø ^jø Êø äü e%…ø
MNN

å oÛF Âû ]ø èô Ûø nF Ïô Öû ] Ýø çû mø åü †ö Pö vû Þø æ$ ^Ó÷ ßû •ø è÷ Pø nû Ãô ³Úø äü ³Öø á$ ^ô ³Êø pû †ô ³Òû ƒô àû ³Âø šø †ø ³Âû ]ø àû ³Úø æø MNåO oÏF Pû mø Ÿæø ø Ø% –ô ³mø ø¡Êø
MNP
I
?\ä VrZ : :À,
y â ‡M,
6 z Z L Z ä VrZgz Z ˆƒ Z’ Z ÅVÇ Z,
' Åy Qt ‚Æ y Q : *
c 3÷ NçLE
F

358

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ

O Ãk Z ä [gÆ k ZQ 121 X H
Šƒ { Ze{ z : Å ã â Û *
* Å [g L Z ä y K
¨ Z b§k Z HÍ Ñ s ÜÆ
X fƒ ÔŠ Æ ‰ } g v‰ƒg™0 )
® ) ~ kZ ? *
c Š ¬ 122 X ~Š $
e Z@ g z Z Å ã *
! $,
6 k ZQ
X ǃ h +
$ : gz Z { Ze { z: : Ç} ™ q n Z Å $
e Z@ ~÷ ÂÏ ñ W$
e Z@ Ð s§~÷k *
0 } g v:
Ð Z ë yŠ Æ Ö# ªg z Z ( 28/58 ) ì ßÏ+
0i i§ » k Q G : Ç} ™nZ²Z Ð ™f } ÷ gz Z 123
¼ ª 17/72 )Ð N V Z ~} ƒ+
0Z
124 X ( Ð , Š™xzøÐ A

85*
@71$
eW

ì” >gÎ/ 7

èö Óø òô ×5 Ûø Öû ] ‚ø rø Šø Êø SåN àø mû ‚ô rô ‰F äü Öø ]çû Ãö Ïø Êø oû uô æû …% àû Úô äô nû Êô kö íû Ëø Þø æø äü jö mû ç$ ‰ø ]ƒø ^ô Êø SåMàõ nû ›ô àû Úùô ]†÷ Pø eø Ý XÐZ Öô ^ìø oû Þùô ]ô ôèÓø òô ×5 Ûø ×û Öô øÔe%…ø Ùø ^Îø ƒû ]ô
Ÿ
ø Ãø ßø Úø ^Úø ‹ö nû ×ô eû ^ô m5 Ùø ^Îø å àø mû †ô Ëô ÓF Öû ] àø Úô áø ^Òø æø †ø fø Óû jø ‰û ]ô ½‹ø nû ×ô eû ]ô Ÿ$]ô å áø çû Ãö Ûø qû ]ø Üû ãö ×% Òö
lø †û fø Óû jø ‰û ]ø ½ p$ ‚ø nø eô kö Ïû ×ø ìø ^Ûø Öô ‚ø rö Šû iø áû ]ø Ô
SO
SP
½
X ¹ÐÀ5ä[g}¾#
Z :À,
F SåR àõ nû ›ô àû Úô äü jø Ïû ×ø ìø æ$ …õ ^Þ$ àû Úô oû ßô jø Ïû ×ø ³ìø äö ßû Úùô X†Z nû ìø ^Þø ]ø Ùø ^Îø SåQ àø nû Öô ^Ãø Öû ] àø Úô kø ßû Òö Ýû ]ø
™åÐQ~#
Z :71X (2/30)VƒÑZzä™ Za ÃÆqZ Ð(15/267/12,23/12,37/11,) }g Ç F~ G
{z~ wqkZÀ572X î Y0g ZŠ,
' Vâ Û c k Q ?QX ( 32/9)Vî™ ~g Y¬CZ}g *
!Æk QgzZVzŠ

N!+Z} Z *
c â Û 74XìÐ~Vß ZE™g ïZ {zgzZ H°äk Q:X 7(Z+Z1 73X g ZŠ,
'Vâ Û 
ƒ
G
k Q 75Xì H
ŠƒM
;%à¬*
c H°ä ð$NXì H Za Ð ]gŠKZä~&ì »zgä¾Ð ~g ZŠÎâ Û Åk Q
76Xì H Za Ð è-ä\ WÐ QgzZ H Za Ð v W=ä\ WX Vƒ4ÐkZ~X ¹Ðwqèy *
!i ä
t

Ôø Þ$^ô Êø Ùø ^Îø SåU áø çû %ö Ãø fû mö Ýô çû mø oÖF ]ô ?oû Þô †û ¿ô Þû ^ø Êø hùô …ø Ùø ^Îø SåT àô mû ‚ùô Ö] Ýô çû mø oÖF ]ô ?oû jô ßø Ãû Öø Ôø nû ×ø Âø á$ ]ô æ$ SåS XÜZ nû qô …ø Ôø Þ$^ô Êø ^ãø ßû Úô tû †ö ìû ^Êø Ùø ^Îø
Ÿ
Ÿ
‡ Ð% vø Öû ^Êø Ùø ^Îø å àø nû ’ô ×ø íû Ûö Öû ] Üö `ö ßû Úô Õ
ø /ø ^fø Âô Ÿ$]ô å àø nû Ãô Ûø qû ]ø Üû ãö ß$mø çô Æû Ÿö ø Ôø iô ˆ$ Ãô fô Êø Ùø ^Îø å Ýô çû ×ö Ãû Ûø Öû ] kô Îû çø Öû ] Ýô çû mø oÖF ]ô å àø mû †ô ¿ø ßû Ûö Öû ] àø Úô
TO
TN
TM
T Lt
G
G
N
N
ŠzŠ% ð$—" X YòÐ~yS ð$ :*
c â Û :À,
F å àø nû Ãô Ûø qû ]ø Üû `ö ßû Úô Ôø Ãø fô iø àû Û$ Úô æø Ôø ßû Úô Üø ß$ãø qø à$ òø ×ø Úû Ÿø ø å Ùö çû Îö ]ø Ð$ vø Öû ]æø
TP

ñVQ=! [g}÷} ZX ¹wq È *
!,
) ä k Q 78Xì Ò~÷J+−Z x- ,
6zZ}¾—" gzZ 77Xì
YJ4µ
G
k Q 81X J
-yŠÆ܉z{”x¥80XìÐ~V ðG3 Šúð$N—" :X c*
â Û 79X}ŠúJ
-yŠáZEY
83XÐ N Y $}È Ø{}¾Ð ~ yS 1 82X ÇV î Ã
ƒyS ~ì nÅ]³~¾ÎX Ån²ä

gzZÐ(~84X VƒH„s~gzZì s¸X *
c â Û ävZ :
G
X ì ·ù » V ¸ Š „ Á{ z X ì yT Å k Q ª sg ¬ » yK
¨Z ~ õzO ¢ Æ +Z gzZ xŠ W
©! » k Q
? k gz Z i Z+
0Z u Xì *
*™ g ï Z » ¾ gz Z 'â ¬ » ¾ ä k Q Ï+
0i åL}G
85X ózŠ½3Ð
ƒyS X}™q nZ ~¾

sf zgq  ì g ï Z » ñkZ/
¤Z *
c Š ™ 7 t ‚Æ \ W Ð gœ bÑ ä ëX ì à q

[Z : hY gzZ d )Xì 7 k*
0 }g ø ì ~gz¢ bŠ Ð y;,
' z ?Š [ Z » Vß ZÎ
Xì ]gm : *
!ŠYñÐ \ W 7 t ë Ð

359

~Ýzg Å yWÛŒ xŠ W èy*ZŠ
X sf zgq ] ÑZÎ P á Zz àQ,
6 y*ZŠ îZzg Æ xŠ W

?ì ¢*
* z ¢q ( ÙC ì ]¸ +Z ðà b§ Å vZ Ì y- ª +Z H X 1
?ì ózQ Ã k Q : gzZ ]ñ Ã k Q :Xì Ýö çû n% Ïø Öû ] o% vø Öû ]ø b§ Å vZ Ì y- HX 2

?ìŠ Z% H Ð VñŠ Æ y-X z™ : q nZ Å VñŠÆ y-ì ~V§,
F îZzgX 3

? H Za ä ¾ y- X H7 Za ë*
! ä vZX 4
X Vƒ : g ZŠ™ VâzŠ t ~ T î CyK
¨Z ðà » *ŠXì 
“% » †ø fø Óû jø ‰û ] æø oeF ]ø y-X 5

?VY Zw,
6 ãâ Û *
* Ã k Q Â 7 Ð~ À5y- Xì *
*™ ä À5 {>n Æ xŠ W X 6

t HX *
c Š wZ e~ yJZ ñ2 0 ÃÀ5 gzZ ñ2 Y Z Ãxs m xŠ Wä vZ ~ V§,
F îZzgX7

]Š Þ ãWÛŒXì Š § t H
Š ƒ {Ze gzZ Å ãâ Û *
*ÔH
Š wÈ x s m xŠ WQ ?7s Ü Æ w°

XH
Š ƒ { Ze ˆ Æ W
“ Ñ å Ñ ÷ xs m xŠ WX *
@ƒ 7 { Ze Ñ » vZ ._Æ
? ñƒ wEZ VY \ Æ ¦ ~ yWÛŒ n Æ kZ Q ì uZz xŠ WX 8

ãZô Å vZ {z ñY ò Ð V;z {z *
c Š ¬Ã y- gzZ *
c*
0 g Z ی A
¼ # » xŠ W #
ZX 9

X Ð ó LY Ù ZB ?H
Š Vù ~A
¼ n Æ ä™ { Ze à xŠ W {z Šz*

G
~ yWÛŒ î~O ¢ » öZa Å Z ðO8Xì CY Å ÒÃÅ ä™ $
"*
U Ð yWÛŒ öZa îZzg ÅxŠ WX 10
Xì *
c Ç Q b§ Å ]*
@m ävZ~öZa ¯ ¸W ÃVâ K
¨Z~ $
eW 71/17 #
Z Xì V¹

?ì Y™ ~igz s Ü Å kZ Ñ HX}™ I vZ Ð äY $
dÛŒ Æ >o TX 11

Xì Y ƒ w' ~ *Š >o „z *
c Š g Z ÛŒ x Zw ~ A
¼ >o HX 12
G
Ã Æ gzZ yK
¨Z ~ ÆZ >gÎX H
Š ƒ Za g ðO{$ » Ñ xŠ W Â H {> ä À5 Ã xs mxŠ WX 13

Xce äƒ Ñ Ì xs m yK
¨Z gzZxs m Æ Q Â ì $
"*
U {> » À5 Ì

~gŠ â VYX VY Z V 11 gzZ 8g Æ Vâ K
¨Z Â Š ÑzZ Å xŠ W qZ yK
¨Z /
¤ ZX 1 4
7$
A% Ì ] Z ,
WZ Æ Zƒ z [ W ,
68g # gzZ mÈ 7 ñY ` yK
¨Z ÌV˜ Â y*
!i
X ðW 7 ~p ~ à 1 gzZ 8g Æ Vz,
môZ Ð V- œ ~ M%ZX Dƒ