INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS ILMU KHAS
JALAN YAACOB LATIFF, 56000 KUALA LUMPUR

INSTRUMEN TEMUBUAL

Arahan

:

Temubual ini adalah temubual separa berstruktur. Soalan yang diberikan hendaklah
dijawab dengan jujur. Temubual ini dijalankan oleh guru pelatih bagi memenuhi
keperluan kerja kursus EDU 3083 Asas Kempimpinan dan Perkembangan
Profesional Guru. Skop temubual ini adalah berfokus kepada etika keguruan.

Nama Penemubual

: ___________________________________

Nama Responden

: ___________________________________

Jawatan/Hubungan

: ___________________________________

Tarikh

: ___________________________________

Masa

:___________________________________

saya bersetuju untuk ditemubual. Saya juga membenarkan hasil temubual tersebut digunakan untuk tujuan laporan kerja kursus guru pelatih yang sedang mengikuti kursus EDU 3083 Asas Kempimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru Tandatangan : _________________________________ Nama : _________________________________ Tarikh : _________________________________ .KEBENARAN TEMUBUAL Dengan ini.

SOALAN TEMUBUAL 1. sekiranya saya mengatakan bahawa Puan Jurina binti Abdul Manaf sebagai seorang guru yang boleh dicontohi? Berikan alasan anda. Adakah anda bersetuju. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ . Adakah perwatakan dan keperibadian yang dimiliki oleh beliau memberikan keselesaan kepada guru lain untuk bekerjasama bersama beliau? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Adakah beliau seorang yang aktif dan selalu melibatkan diri di dalam aktiviti sekolah yang diadakan? Pada pendapat anda adakah beliau juga aktif melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh organisasi luar? Nyatakan penglibatan tersebut. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2.

Adakah beliau bertanggungjawab terhadap murid-muridnya di dalam dan di luar bilik darjah? Bagaimanakah tanggungjawab tersebut ditunjukkan dan dilaksanakan. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ . Adakah beliau seorang yang menepati masa? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 7. Adakah beliau seorang yang jujur dalam melakukan tugas yang amanahkan? Bagaimanakah beliau menunjukkan kejujuran beliau semasa menjalankan tugas? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 6. Adakah beliau mempunyai personaliti dan penampilan sebagai seorang guru? Bagaimanakah personaliti dan penampilan tersebut dipamerkan? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 5.4.

Pada pandangan anda. adakah beliau sentiasa memikirkan masa depan murid? Apakah langkah yang diambil oleh beliau untuk membaiki masa depan murid? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ . Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh beliau yang tidak dimiliki oleh guru lain? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 10. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 9. adakah beliau sentiasa mengamalkan etika keguruan semasa mengajar dan dalam melaksanakan tugasan yang diberikan? Senaraikan ciri-ciri etika keguruan yang dimiliki oleh beliau. Secara peribadi.______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 8.

adakah beliau pernah mengiklankan diri beliau untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 13. Pada pengetahuan anda. Adakah beliau mempunyai sifat pengasih dan penyayang terhadap muridmurid dan rakan sekerja? Bagaimanakah beliau menunjukkan sifat pengasih dan penyayang ini? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 12.______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 11. Adakah beliau pernah menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran dan pengajaran yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ .

daya cipta dan rohani? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ . intelek. Adakah beliau sentiasa mengesan. Adakah beliau pernah menjatuhkan nama baik guru lain? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 15.14. menerima perbezaan individu dalam kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani.