www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.

hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
nogyan |ógy A|fa Vezetd?
nogyan vonzd be ós |rány|tsd azokat, ak|k követn|
akarnak 1óged?
Azaz a Vonzás törvónye a munkatársak vezetóse során
Þongor-Iuhász Am|a
2010. Január 9.
M|k a có|[a|d a ma|
napon?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
M|t akarsz hazav|nn| errd|
az e|dadásró|?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
,Szüksógünk van kád, hogy
vezess m|nket!"
Seth God|n - A 1örzsek
1. klk cslnál[ák a nagy penzL?
2. klknek van a legnagyobb auLó[a?
3. klnek van a leg[obb csa[a/pasl[a?
4. klknek van ra[ongó Lábora? = lAn CLu8
A VL2L1ÓkNLk!
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
• Ml Lesz egy emberL vonzóvá más emberek számára?
• MlerL van az, hogy mlndenkl auól akar Lanulnl, akl a
legLöbb penzL cslnál[a/vevõL szerzl?
! Pogyan Ludod elernl, hogy az emberek 1eged
akar[anak köveLnl? hogy Lõled akar[anak vásárolnl?
veled akar[anak uzleLeL köLnl?
nogy tudod e|órn|, hogy Neked akar[ák odaadn| |de[üket
ós]vagy pónzüket?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
nogyan tudod e|órn|, hogy az
emberek 1óged AkAkIANAk
követn|?
Lgyrószt a Vonzás törvónyóben re[||k.
,hason|ó hason|ót vonz"
A vonzás nem egy vá|asztás, hanem
törvóny szer|nt mûköd|k
A kezgós törvónye szer|nt
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
Másrószt az ember| psz|cho|óg|ában re[||k.
A gyengóbb az erdsebbhez vonzód|k
b|ztonságórt, vóde|emórt,
vezetósórt
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
• Az állaLok ls es az ember ls családokba, csoporLokba,
hordákba, nemzeLsegekbe, Lörzsekbe, klrályságokba
/államokba szervezõdLek
• mlvel ez adLa a blzLonságoL, a sLablllLásL, az erõL a
fe[lõdeshez
• emberek LermeszeLuknel fogva szoclálls
csoporLokban elnek es gyarapodnak
vagy kónyszerbd| vagy önkónt követnek egy
vezetdt
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
vagy kónyszerbd| vagy önkónt követnek egy
vezetdt
• A k|rá|yt, a vezórt, a führer-t
egószen add|g követnek egy vezetdt, am|g e|óg
tapaszta|atra ós önb|za|omra szert nem
tesznek, hogy versenybe szá||[anak a
vezetósórt vagy hogy e||nd|tsák sa[át
csoport[ukat
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
• Mlvel ez egy Lulelõ öszLön, aml melyen belenk
van kódolva
• Mlvel az ember egyedul nem Ludou Lulelnl, ezerL
alaklLouak családokaL/nemzeLsegekeL/államokaL
Lzen csa|ád]nemzetsóg]á||am vezetd[e
np|kusan a |egerdsebb ós a
|egdom|nánsabb szemó|y vo|t.
M|nd hz|ka||ag, m|nd mentá||san
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
Az á||atv||ágban A|fáknak h|v[uk dket
• Az A|fa vezórek egy|k |egfontosabb fe|adata a
csa|ád]nemzetsóg megvódóse vo|t, ós cseróbe
ezórt a vóde|emórt köveuók dt
• |gy m|ndenk| tovább ó|t, nagyobb b|ztonságban,
s kópesek vo|tak a reprodukc|óra ós
továbbörök|ten| a tú|ó|d [egyeket a következd
generác|ókra
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
• Meg mlndlg belenk van kódolva, használ[uk nap
mlnL nap es klfe[u haLásáL,
• ue.
Ma már n|ncs kü|sd kónyszer, hanem S2A8AD
VÁLAS21ÁSCD a|ap[án 1e döntöd e|, k|t követsz
ós fogadsz e| A|fa vezetdnek
k| ke|| órdeme|n| va|ak|nek, hogy e|fogadd dt ós
nszte|d, kövesd m|nt vezetdt!
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
Akarsz Alfa Vezet! lenni?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1e |s |ehetsz A|fa Vezetd!
Ha akarsz és fel mered vállalni az ezzel járó
felel!sséget és feladatokat!
Ehhez ma már nem fizikai er! és vitézség kell!
nanem.
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
M| emberek mó|yen arra vagyunk kódo|va,
hogy más embereket vonzónak vagy
tasz|tónak tartsunk, azon órtókek a|ap[án,
am|t dk számunkra közventenek, m|ve| m|
az d ere[ük]órtóke|k]hata|muk egy rószót
úgy szerezhet[ük meg, ha társu|ásra
|ópünk ve|ük..
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
- Az emberek Ludaualanul vonzódnak olyan
emberekhez aklk számukra vezeLõl kvallLásokaL
es erLekekeL kepvlselnek vagy közveuLenek..
- Azok az emberek, aklk egy llyen vezeLõhöz
LarLoznak szoclálls sLáLuszL szereznek a vele való
Lársulásból, s ezálLal meg vonzóbbá válnak a
kulsõk, a be[önnl szándekozók számára..
• A|fák - e|fogadou vezetdk
• L|d-A|fák - bennük van a potenc|á|
• 8óták - követdk
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
• A|fákat - e|fogadou vezetdk
• L|d-A|fákat - bennük van a potenc|á|
• 8ótákat - követdk
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1e me|y|k kategór|ába
tartozo|?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1e me|y|k kategór|ába
AkAkS2 tartozn|?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
nonnan veszed ószre, hogy me|y|k
kategór|ába tartozo|?
- 1e az át|aga vagy azoknak, ak|k körü|vesznek 1óged!
- A csoportot, ame|yhez tartozo| nem a pónzed, nem a
tapaszta|atod, nem a munkád, hanem
- a GCNDCLA1AID határozzák meg,
azaz a magadró| k|a|ak|tou ónkóped
ós h|ted
A gondo|ata|d ós az
önmagadba veteu h|ted
NAG¥SÁGA
határozza meg
az eredmónye|d nagyságát!
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1e m||yen vezetd
AkAkS2 |enn|?
1e m||yen vezetd AkAkS2 |enn|?
! 1e alaklLod kl a kepeL magadról a LudaLalam
elmed kepernyõ[en!
! vezeLõnek nem szuleuk valakl, hanem sa[áL
magáL Leszl azzá!
! Lhhez kell megerLenl a LudaLalam muködeseL
! Ma meg nem lgaz, amlL akarsz, de 1e már ugy
elsz, vlselkedsz, gondolkodsz, mlnL az, aklve válnl
akarsz!
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
,Azzá vá|sz, am|re a
|egtöbbet gondo|sz!"
Lar| N|ghnnga|e
M| [e||emzd a 8ótákra?
• Alacsony önblzalommal rendelkeznek
• blzonyLalanok magukban
• mlndlg másokaL hlbázLaLnak
• nem szereLnek felelõssegeL es rlzlkóL vállalnl es
dönLenl
• uplkusan reakuv uzemmódban leLeznek
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
M| [e||emzd a 8ótákra?
• nlncs sa[áL velemenyuk
• keves hasznos erLekeL Ludnak szolgálLaLnl
másoknak
• hozzácsapódnak azokhoz, aklkeL erõsebbnek
LarLanak/ereznek
• nem akarnak vezeLõ szerepeL felvállalnl
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
M| [e||emzd az L|d-A|fákra?
• Már kesz felvállalnl a vezeLõ szerepeL
• Már kesz legalább sa[áL magáL vezeLnl es magáerL
felelõssegeL felvállalnl
• Már kesz - LudaLosan - felvállalnl, hogy vezessek
õL, ahhoz hogy C ls vezeLhessen
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
M|órt akarnak az emberek ALIA
Vezetdvó vá|n|?
• Mlvel nagyon kapósak=kereseuek...
• Mlvel nagyon vonzóak mások számára...
• Mlvel a slker nagyon könnyen [ön számukra...
• Mlvel õk mlndlg nyerLesek...
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
M|rd| |smersz fe| egy A|fa Vezetdt?
• AuLó[áról
• Llegáns meg[elenese, ruhaLára
• nyugodL, erõLel[es, haLározou vlselkedese
• AklLõl auLogramoL kernek
• Aklvel le akar[ák magukaL foLózLaLnl
• parLy-L ad, ahová mlndenkl be akar [uLnl
• Akl könnyen, erõlködes nelkul bevonzza az eleLebe a
leheLõsegekeL, az emberekeL es lgy a penzL ls
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
A|fa Vezetd [e||emzd|
• gondolkodásmód[áL a korláLlan 8õseg [ellemzl
• CnblzalmaL sugároz klfele
• A krluka hldegen hagy[a es lepereg róla
• 1ud[a, Ml1 AkA8!
• Mlnden energlá[áL a cel[al eleresere fordlL[a
• közveLlen szemkonLakLusL keres, közveLlenul szembe nez, C az
uLolsó, akl elfordlL[a a szemeL= kepes a farkasszem nezesre
• aklL köveLnek az emberek
• aklhez LarLoznl akarnak
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
A|fa Vezetd [e||emzd|
• abszoluL felelõssegeL vállal LeuelerL es azok köveLkezmenyelerL
• az önerLekelesuk es az önbecsulesuk klegyensulyozou
• 1lszLellk sa[áL magukaL es ezL megköveLellk másokLól
• Sa[áL szabályalk vannak, amlkeL beLarLaLnak azokkal, aklk
köveLnl akar[ák õkeL
• Aklk megseruk ezekeL, azokaL klzár[ák a "klánból,
• uönLeselL llleLõen nem ker [óváhagyásL
• !elenLõs hasznos erLekeL nyu[Lanak a körulöuuk elõ
embereknek
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
A|fa Vezetd [e||emzd|
• Szereu es kenyezLeu sa[áL magáL
• vlgyáz az egeszsegere
• Llegánsan ölLözködlk
• Lgeszseges klegyensulyozou eleLmódoL folyLaL
• Szereu es megvedl azokaL, aklk fonLosak számára
• Mlndlg pozluv energláL es opumlzmusL sugároznak
• Pa[landó megLennl olyan dolgokaL, amlkeL az Llõ
-Alfák es 8eLák nem ha[landók megLennl
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
Az A|fa vezetdk közös tónyezd[e, hogy
o|yan szokásokat a|ak|touak k|,
ame|yeket a 8L1Ák ós L|d-A|fák nem
szeretnek megcs|ná|n|!
Az A|fák szerenk megcs|ná|n|?
Ók sem szerenk, de megcs|ná|[ák!
A|fa Vezetd [e||emzd|
Csszessegeben:
• Pasznos erLekekeL es szolgálLaLásokaL nyu[Lanak,
amelybõl az emberek reszesednl akarnak
az A|fa Vezetd egy követendd pó|da
m|nden tek|ntetben!
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1e menny|re vagy már most
ALIA Vezetd?
önórtóke|ós
A|fa Vezetd önórtóke|ós| teszt
1. Mennylre [ellemzõ rád a bõseg menLallLás?
2. Mennylre Ludod ponLosan, hogy mlL akarsz?
3. Mennylre van szukseged neked arra, hogy kövessenek?
4. Mennylre van szukseguk a köveLõldnek 1erád?
3. Mennylre Leszed Lul magad könnyen a krlukán?
6. Mllyen gyakran lsmered el, ha hlbázol? (vagyls nem okolod a
körulmenyeldeL es másokaL az eredmenyelderL)
7. Mllyen könnyen Ludsz megbocsáLanl?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1=Soha nem
jellemz!;
nem jó
6=Mindig,
minden
esetben
jellemz!;
nagyon jó
A|fa Vezetd önórtóke|ós| teszt
8. Mennylre Ludsz nLM-eL mondanl?
9. Amlkor emberek veled akarnak Lalálkoznl, mennylre
dlkLálod 1e az ldõponL egyezLeLesL?
10. Amlkor munkaLársad hlbázlk, mennylre állsz kl
melleue?
11. ClLözködesed, ruhaLárad es vlselkedesed mennylre
Lukrözl azL a kepeL, amlL munkaLársald elvárnak egy
vezeLõLõl?
12. Mllyen haLekonyan Ludsz dönLesL hoznl?
13. Mllyen könnyen vállalsz kockázaLoL?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1=Soha nem
jellemz!;
nem jó
6=Mindig,
minden
esetben
jellemz!;
nagyon jó
A|fa Vezetd önórtóke|ós| teszt
14. Condolkodásmódodban, mennylre elsz
klegyensulyozou, egeszseges, a sa[áL LesLedeL
erLekelõ eleLeL? Azaz mennylre szereLed magad?
13. Lgy beszelgeLes során mennylre Ludsz
szemkonLakLusL LarLanl?
16. Mennylre 1e lránylLod a megbeszelesL?
17. Mennylre LudaLosan használsz nyllL kerdesekeL a
megbeszelesek során?
18. Mennylre [ó az ldõgazdálkodásod?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1=Soha nem
jellemz!;
nem jó
6=Mindig,
minden
esetben
jellemz!;
nagyon jó
Pány ponLod van összesen?
<30
31-90-lg
91<
Maxlmum: 108 ponL
nogyan tudsz A|fa Vezetdvó vá|n|?
• Csak akkor, ha AkA8SZ Alfa vezeLõve válnl!
• Ls csak akkor, ha a LudaLalam elmedben MÁ8 MCS1 Alfa
vezeLõkenL gondolkozol, erzel es vlselkedsz
• Azaz klalaklLod az Alfa vezeLõ CondolkodásmódoL
• keress Alfa vezerekeL es Lanul[ Lõluk!
• Ad[ neklk hasznos szolgálLaLásL es LanlLanl fognak 1eged!
• Pa keszen állsz klLalálnl, hogy mllyen hasznos erLekeL es
szolgálLaLásL Ludsz adnl a 1eged köveLõ embereknek, es
nyu[Lod ls számukra!
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
A|fa Vezetd Credo-[a
• Szeresd az emberekeL es õk ls szereLnl fognak 1eged!
• Ad[ hasznos erLekeL es szolgálLaLásL az embereknek,
hagyd, hogy növeked[enek álLalad es uszLelnl es
köveLnl fognak 1eged!
• "Add meg a máslk embernek, amlL õ akar, es õ ls
megad[a neked, amlL Le akarsz" - Zlg Zlgler
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
Az uto|só 2 fd kórdós
• Akarsz-e A|fa Vezetd |enn|?
• nogyan tudsz fo|yamatosan egyre több
hasznos órtóket ós szo|gá|tatást nyú[tan|
követd|dnek?
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
nogyan tudsz A|fa Vezetdvé vá|n|
ós fo|yamatosan egyre több
hasznos órtóket ós szo|gá|tatást
nyú[tan| követd|dnek?
A|fa Vezetd akarok |enn|!
1. Þontosan meghatározod ós |e|rod có|odat!
2. L|kósz|ted a sa[át A|fa Vezetd ónkópedet!
• Megfested magadnak |rásban, hogy 1e m||yen
A|fa vezetd akarsz |enn|!
• 8eszerzed a szüksóges v|zuá||s segódeszközöket!
• Naponta a|ka|mazod az önszuggesznó
techn|ká[át, hogy e|ü|tesd tudata|amdban a
magadnak meghatározou A|fa Vezetd
ónkópedet!
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
A|fa Vezetd akarok |enn|!
3. Io|yamatosan kópzed önmagad!
• összeá|||tod a sa[át önkópzós| tervedet
4. Nap m|nt nap azon gondo|kodsz, hogyan
tudsz m|nó| több hasznos órtókû
szo|gá|tatást nyú[tan| követd|dnek!
• |me a ntok: nap| 30 perc gondo|kodás
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
1e |s |ehetsz A|fa Vezetd!
Ha akarsz és fel mered vállalni az ezzel járó
felel!sséget és feladatokat!
Ehhez ma már nem fizikai er! és vitézség kell!
nanem.
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila
kór|ek, |ógy A|fa Vezetd!
,Szüksógünk van kád, hogy
vezess m|nket!"
Þongor-Iuhász Am|a
www.va|os|tsd-meg-uz|en-a|ma|dat.hu
www.valositsd-meg-uzleti-almaidat.hu © Copyright 2009, Pongor-Juhász Attila