LLIIBBRROOddoott..

ccoomm
LOS UPANISHADS
LIBROS PARA DESCARGAR http://perso.wanadoo.es/ddragon/pan!shads.ht"

Los Upan!shads son spre"as #!s!ones esp!r!ta$es e%presadas #er&a$"ente
entre $os s!g$os o'ho ( 'arto antes de )es'r!sto. A $os pr!"eros
Upan!shads se agregaron otros *e se +eron 'o"pon!endo hasta e$ s!g$o
*!n'e de nestra era, a"p$!ando o e%p$!'ando $as #!s!ones pr!"eras eternas-
( s n."ero a"ent/ hasta e$ pnto *e se han pod!do !"pr!"!r en s0ns'r!to
hasta '!ento do'e Upan!shads. La 'o$e''!/n 'o"p$eta 'as! !ga$a a $a de $os
te%tos de $a B!&$!a. Los dos Upan!shads "0s e%tensos son e$ Chandog(a ( e$
Br!hadaranga1a, de nas '!en p0g!nas 'ada no. Son ta$ #e2 $os "0s ant!gos.
E$ "0s &re#e es e$ Isa Upan!shad *e s/$o t!ene d!e'!o'ho #ers3'$os ( o'pa
nas dos p0g!nas de este $!&ro. No es no de $os "0s ant!gos, ta$ #e2 de$
t!e"po de$ BHAGA4AD GI5A nos 'atro'!entos a6os antes de )es'r!sto, pero
de&!do a s '/srn!'a grande2a se$e en'a&e2ar $as 'o$e''!ones de Upan!shads
en s0ns'r!to en $a Ind!a. En este $!&ro ha( trad''!ones 'o"p$etas de s!ete
Upan!shads, de$ Isa a$ S#etas#atara- ( de $os otros ha( se$e''!ones,
es'og!das por s e$e#a'!/n po7t!'a o esp!r!ta$. La pa$a&ra Upan!shad se
re$a'!ona 'on $a ra32 s0ns'r!ta SAD, estar sentado. En e$ Ser"on de $a
8onta6a pode"os !"ag!nar a $os d!s'3p$os sentados a $os p!es de$ 8aestro
es''hando e$ s&$!"e Upan!shad.

E$ esp3r!t de $os Upan!shads $o en'ontra"os en $as Pa$a&ras de$ E#ange$!o
9E$ re!no de D!os es en #osotros9- ( en $os #ersos de San )an de $a Cr2
'ando e$ a$"a, en na no'he os'ra:
S!n otra $2 ( g3a
S!no $a *e en e$ 'ora2/n ard3a
#a a n!rse 'on s D!os.

Anter!ores a $os pr!"eros Upan!shads tene"os en $a Ind!a $a 'rea'!/n de $os
4edas, #!s!ones po7t!'as ( esp!r!ta$es en $as *e $a !"ag!na'!/n h"ana #e
pr!"ero a $os d!oses ( $os e%presa en 'rea'!/n po7t!'a, ( desp7s #a
a#an2ando ha'!a n!dades "0s !ntensa"ente po7t!'as ( esp!r!ta$es hasta
$$egar a$ Brah"0n .n!'o de $os Upan!shads, n!dad spre"a 'o"o $a de$ D!os
no de 8o!s7s, de$ Cr!st!an!s"o ( de $a re$!g!/n !s$0"!'a.

As3 'o"o San :ran'!s'o de As3s se d!r!ge en 'anto s&$!"e a$ D!os de $a
natra$e2a ( ha&$a de$ 9her"ano so$, her"ano #!ento, her"ana aga ( her"ano
+ego9 $os #e todos e%presando $a g$or!a de n D!os de$ n!#erso, ( por
tanto, D!os de$ so$, de$ #!ento, de$ aga ( de$ +ego, en $os 4edas ha( $a
#!s!/n de n d!os de$ so$, n d!os de$ #!ento, n d!os de$ aga ( n d!os
de$ +ego, ( $a g$or!osa poes3a de estos ( otros d!oses. En $os Upan!shads
$a #!s!/n esp!r!ta$ ( po7t!'a #a desde na d!#ers!dad ha'!a na n!dad, (
de $os d!oses a Brah"0n, e$ D!os de todos $os d!oses, spre"a n!dad de$
Un!#erso *e re.ne ( spera s !n"ensa #ar!edad.

Los 'readores de $os Upan!shads +eron pensadores ( poetas- ( e$ poeta &!en
sa&e *e s! $a poes3a nos a$e;a de $o *e se $$a"a rea$!dad es s/$o para
e$e#arnos ha'!a na Rea$!dad "0s a$ta donde, $e;os de $as $!"!ta'!ones de n
estar, en'ontra"os $a !n+!n!ta a$egr3a de n Ser.

Estas 'rea'!ones est0n tan por en'!"a de $a 'r!os!dad ar*eo$/g!'a de
a$gnos erd!tos 'o"o $o est0 $a $2 de$ so$ por en'!"a de ss de+!n!'!ones.
Ne'es!ta"os de $a erd!'!/n para !r a &s'ar $os +rtos de sa&!dr3a de $os
t!e"pos ant!gos- pero es s/$o na e$e#a'!/n esp!r!ta$ *e nos per"!te
go2ar de esos +rtos ( trans+or"ar$os en #!da.

E$ Brah"0n de$ n!#erso, e$ D!os tras'endente de t!e"po ( de espa'!o, pero
!n"anente en e$ t!e"po ( en e$ espa'!o es, seg.n $os Upan!shads, e$ "!s"o
Ser nestro ( e$ Ser de todas $as 'osas. E$ Brah"0n tras'endente 'ando es
!n"anente en nosotros se $$a"a At"an. Son dos no"&res para n "!s"o Ser: e$
In+!n!to se $$a"a Brah"0n, ( e$ In+!n!to "an!+estado en $o +!n!to ( $!"!tado
se $$a"a enton'es At"an. En s eterna '$ar!#!den'!a $os "aestros spre"os
#!eron n In+!n!to de n!dad tras'endente ( a$ "!s"o t!e"po n In+!n!to de
#ar!edad !n"anente. Es e$ D!os e%presado 'o"o e$ 95odo en e$ todo9 de
poetas, "3st!'os ( #!dentes, ( desp7s e%p$!'ado, ( a #e'es 'o"p$!'ado, en
teo$og3as *e son a $a e%per!en'!a de a$go eterno, $o *e $a gra"0t!'a es a
$a poes3a: n estd!o ( an0$!s!s !nte$e'ta$, ( no e%per!en'!a #!ta$,
Rea$!dad de #!da, na a&stra''!/n de pensa"!ento 'o"o son $os n."eros, !deas
!nd!spensa&$es para '0$'$os, pero no 'osas *e poda"os to'ar 'on $as "anos
e%ter!or"ente, an*e "'ho "enos !"pa$pa&$es !$s!ones. Co"o nos d!'e (
sg!ere e$ <ena Upan!shad, Brah"0n o At"an, no es a$go *e se peda #er,
o3r, gstar o to'ar 'on $os sent!dos, no es a$go *e se peda 'o"prender,
!"ag!nar, o 'on'e&!r 'on e$ pensa"!ento. Est0 "0s a$$0 ,de $os sent!dos ( de
todo pensa"!ento. Es n A"or ha'!a n "0s a$$0. Un A"or a *!en se #a por e$
'a"!no de$ a"or, ( 'anto "0s pro ( "0s !ntenso es e$ a"or tanto "0s se #e
( 'o"prende ( se s!ente ( se #!#e e$ A"or !n+!n!to *e es $a 'asa de
nestro +!n!to a"or. Brah"0n no se pede pensar 'on $a "ente- es: 9A*e$$o
*e ha'e pos!&$e *e $a "ente peda pensar9.

Uno de $os "ensa;es de $os Upan!shads, e%p$!'ado desp7s en e$ Bhaga#ad
G!ta, es *e s/$o a"ando se 'o"prende e$ a"or, ( no "ed!ante e%p$!'a'!ones o
de+!n!'!ones: a"ar ( sa&er son, a$ pr!n'!p!o, d!#ergentes, 'o"o $os $ados de
n 0ng$o- pero a "ed!da *e se #a s&!endo por $os dos $ados, e$ sa&er
'o"prende "0s a$ a"or hasta *e a$ +!n son no. E$ a"or pro trans+or"a e$
estar en n ser, ( en ta$ s&$!"e trans+or"a'!/n, a$go +!n!to ( te"pora$ se
ha 'on#ert!do en a$go !n+!n!to ( eterno, $o "orta$ se ha 'on#ert!do en a$go
!n"orta$. Es 'o"o e$ sa$!r a $a $2 de dentro na 'e#a os'ra, n despertar
desp7s de dor"!r, n "o"ento de Etern!dad ( a$egr3a spre"a por en'!"a de
$a !$s!/n de p$a'eres *e Pasan ( do$ores *e Perdran, n ser 'ons'!ente
"0s a$$0 de n estar !n'ons'!ente, n "o"ento de #!da tan !ntensa, tan
a&so$ta, *e per"!te na +e &asada en e%per!en'!a, ( no na 'reen'!a
pro'edente de pa$a&ras ( $!&ros, s! &!en $!&ros ( pa$a&ras peden a(dar a$
a$"a !n+$a"ada de anhe$os- +!na$"ente n "o"ento de #!da *e per"!te a n
San )an de $a Cr2 de'!r:

=e &!en s7 (o $a +onte *e "ana ( 'orre,
An*e es de no'he.

En e$ sa&er estd!a"os $a #ar!edad de $as 'osas, $as de+!n!"os (
'o"prende"os, ( as3 $as do"!na"os: es $a '!en'!a. Pero en e$ a"or pro
'onte"p$a"os $as 'osas s!n deseo de poses!/n, s/$o por e$ go2o de $a
'onte"p$a'!/n: es $a poes3a. En e$ sa&er nos separa"os de $as 'osas, ha( n
nestro (o *e estd!a ( $a 'osa estd!ada- pero en e$ a"or nos n!"os 'on
$as 'osas ( en $a a$egr3a de $a 'onte"p$a'!/n desapare'e e$ sent!do de
poses!/n, de ego3s"o ( de destr''!/n. Un grand!oso 0r&o$ "!$enar!o pede
ser o&;eto de 'onte"p$a'!/n en s!$en'!o para e$ poeta, de estd!o ( gran
a't!#!dad 'ere&ra$ para e$ '!ent3+!'o, n o&;eto de "ero $'ro para n
'o"er'!ante *e, s!n 'ons!dera'!/n a $a grande2a s&$!"e de$ 0r&o$
"!$enar!o, est0 d!spesto a 'o"prar$o, #ender$o, ( hasta *e"ar$o. >Cando
pensa"os ( ana$!2a"os, #e"os $as 'osas en s #ar!edad- pero 'ando a"a"os,
$as #e"os en s n!dad. E$ sa&er a"p$3a $a #!da tanto ha'!a e$ &!en 'o"o
ha'!a e$ "a$, pero e$ a"or pro $a e$e#a s!e"pre ha'!a e$ &!en. Por eso es
*e e$ <atha Upan!shad d!'e: 9=!en #e $a #ar!edad ( no $a n!dad "ere na
( otra #e29.

E$ 8and1(a Upan!shad "en'!ona n 'arto estado de 'on'!en'!a: Ser pro, O8,
A!rnan, D!os. En e$ Chandog(a Upan!shad, ?.I., en'ontra"os na #!s!/n
po7t!'a de $a "!s"a !dea: ha( en nestro 'ora2/n n d!"!nto espa'!o (, s!n
e"&argo, en 7$ "oran e$ so$, $a $na ( $as estre$$as, e%!ste todo e$
n!#erso, 9por*e todo e$ n!#erso es en @$, ( @$ es en nestro 'ora2/n9.

Esta !dea s&$!"e, ta$ #e2 $a "0s s&$!"e *e ha 'on'e&!do e$ ho"&re so&re
$a t!erra, pede ser o&;eto de 'on'entra'!/n, "ed!ta'!/n, 'onte"p$a'!/n (
n!/n: es $a !dea 'entra$ de $os Upan!shads. La 'on'entra'!/n es na +or"a
!ntensa de aten'!/n. E$ pa;ar!$$o *e &s'a n 0r&o$ para 'onstr!r s n!do,
e"p!e2a por $a aten'!/n ( 'on'entra'!/n. Desp7s pare'e *e 'ons!dera,
!nst!nt!#a"ente, e$ $gar "0s segro ( proteg!do de$ 0r&o$: es na
"ed!ta'!/n, sperada 'ando e$ ho"&re de '!en'!a 'ons!dera e$ "!s"o 0r&o$.
En estas dos a't!#!dades !nte$e'ta$es, o !nst!nt!#as, ha( n "o#!"!ento
"enta$ o 'ere&ra$. E$ poeta o e$ p!ntor Conte"p$an e$ 0r&o$, an*e antes
ha(an ded!'ado s aten'!/n a s pensar. Conte"p$a'!/n es s!$en'!o !nter!or.
Los "o#!"!entos 'ere&ra$es, ta$ #e2 e$e'tr/n!'os, "enta$es, o$as de$ "ar de
$a "ente, se #an 'a$"ando $os r!dos o son!dos e%ter!ores o !nter!ores
desapare'en, ( n s!$en'!o, "0s o "enos !ntenso, pare'e *e per"!te $a $2
de$ a$"a !$"!nar e$ o&;eto de $a 'onte"p$a'!/n. Nos a'er'a"os a $o !n+!n!to
( a $o eterno.

En n re$a"pagee de $2 eterna, e$ Poeta o e$ p!ntor #en e$ 0r&o$ en
'onte"p$a'!/n. Es $a #!s!/n. Desp7s #!ene $a 'rea'!/n, e$ do"!n!o ( $a
t7'n!'a de n !d!o"a, o e$ do"!n!o t7'n!'o de$ p!ntor, +or"ando $a &ase, e$
pr!n'!p!o ne'esar!o para $a e%pres!/n po7t!'a o art3st!'a. En $a n!/n, e$
'ono'edor ( $a 'osa 'ono'!da son no en n "o"ento eterno. E$ poeta o e$
p!ntor por n "o"ento no #en e$ 0r&o$, son e$ 0r&o$, ( s !ntens!dad de ser
depende de s !ntens!dad de a"or- ( de s !ntens!dad de #!s!/n depende $a
grande2a de s 'rea'!/n. La #!s!/n pra es na rea$!dad spre"a- Pero,
desgra'!ada"ente, a$ $ado de $a +e 'readora ha( e$ +anat!s"o destr'tor, a$
$ado de $a #!s!/n *e e$e#a, ha( $a !$s!/n *e trans+or"a s&$!"es #erdades
( #!s!ones esp!r!ta$es, en &a;as !$s!ones. 5oda #!s!/n rea$ est0 por
en'!"a de $a ra2/n h"ana, pero $a ra2/n $a ad"!te ( de+!ende. En 'a"&!o,
'ando $a #!s!/n es !$s!/n, est0 por de&a;o de $a ra2/n, an*e peden
'&r!r$a n&es negras tan os'ras *e ha'en d!+3'!$, s!no !"pos!&$e, *e $a
$2 de$ a$"a pra ( de $a ra2/n '$ara peda d!s!par$as. Los #!dentes de $os
Upan!shads no 'rearon na re$!g!/n. S #!s!/n spre"a es tan e$e#ada *e
est0 por en'!"a de re$!g!ones, de h"an!s"os *e *!eren s&st!t!r$a, o de
a't!tdes '!ent3+!'as *e *!eren !gnorar$a, e !n+!n!ta"ente por en'!"a de
+anat!s"os, !$s!ones e !nd!+eren'!as h"anas. S #!s!/n est0 ta"&!7n por
en'!"a de 'ere"on!as re$!g!osas, teo$og3as o +!$oso+3as- ( prespone na
#!s!/n 'readora de $a "ente de$ ho"&re de donde Pro#!ene todo $o
esp!r!ta$"ente pro, &eno ( &e$$o, ( por tanto, #erdadero, *e ha(a o
peda ha&er en re$!g!ones, +!$oso+3as ( teo$og3as. S! $a '!en'!a es na, $a
#erdad esp!r!ta$ t!ene a $o "enos *e ser na. A+ortnada"ente e$ ho"&re
"oderno asp!ra a esta n!dad- ( $a !nd!+eren'!a o repgnan'!a h"anas 'ontra
toda +or"a de +anat!s"o, !nto$eran'!a o sperst!'!/n son, ta$ #e2,
e%pres!ones !n'ons'!entes de $os anhe$os de &ondad, #erdad ( &e$$e2a:
anhe$os de a"or !n+!n!to *e res!den en e$ +ondo de todo 'ora2/n h"ano,
re+$e;ando, 'o"o en n espe;o, $a $2 de n So$ de A"or. E$ espe;o de$ a$"a
*e, por natra$e2a, es pro, $!"p!o ( '$ar3s!"o, pede s!n e"&argo,
en'ontrarse '&!erto de n&es "0s o "enos os'ras, res$tado de pasadas o
presentes desar"on3as ego'7ntr!'as, ( $as n&es !"p!den n '$aro re+$e;o de
$a $2 pra e !"p!den *e e$ a$"a s!enta e$ Ser Pro, $a #!s!/n Pra ( $a
pra a$egr3a *e son e$ Brah"0n de $os Upan!shads, e$ D!os de $as
re$!g!ones, e$ h"an!s"o pro o ra2/n pra entre#!stos entre $as 'on+s!ones
( o+s'a'!ones h"anas. Por eso $a p$egar!a pra de $os Upan!shads es n
anhe$o de $2 pra, 'ando sp$!'a *e de $as apar!en'!as de $a #!da, de s
no'he os'ra, ( de s "erte +!na$, e$ At"an spre"o nos 'ond2'a a a$go *e
es Rea$!dad, L2 e In"orta$!dad.

En dos #ersos s0ns'r!tos "( poster!ores a $os t!e"pos pr!"eros de $os
Upan!shads es''ha"os $a P$egar!a *e d!'e: 9=e e$ ho"&re "a$o sea &eno, (
*e e$ ho"&re &eno tenga pa2. =e en $a pa2 se $!&ere de s!n $a2os, ( *e
e$ ho"&re $!&re d7 $!&ertad a otros9. Uno de $os pro&$e"as ed'at!#os "0s
!"portantes es e$ !nd'!r a $os *e poseen "0s !nte$!gen'!a, energ3a,
'onstan'!a ( otras #!rtdes, a *e $as e"p$een en &ena #o$ntad para a(dar
a $os otros *e no $as poseen en tan a$to grado- ( no para +!nes ego3stas,
para do"!nar "0s o "enos a $os otros: e$ 'a"!no de$ ho"&re so&re $a t!erra
#a de $o +!n!to a n In+!n!to donde no ha( "0s n! "enos, pes ha( n 5odo en
e$ todo.

An*e e$ Brah"0n de $os Upan!shads no pede e%presarse en pa$a&ras, nos
de;aron tres pa$a&ras *e sg!eren s "0s a$$0- SA5, CI5, ANANDA, Ser pro,
Con'!en'!a pra, A$egr3a pra.

Seg.n $os Upan!shads, e$ espa'!o ( e$ t!e"po son e"ana'!ones de Brah"0n '(o
ser es n "0s a$$0 de$ espa'!o ( de$ t!e"po. APor *7B Por $a a$egr3a de
'rea'!/n. APor *7 ha( e$ "a$B Por $a a$egr3a de sperar$o 'on e$ &!en. APor
*7 ha( $a os'r!dadB Para *e $a $2 peda &r!$$ar "0s !ntensa. APor *7
ha( e$ do$orB Para ha'er pos!&$e $a a$egr3a de sperar$o, $a a$egr3a de$
sa'r!+!'!o por a"or. APor *7 $a 'rea'!/n e !n+!n!ta e#o$'!/n de$ n!#ersoB
Por*e en e$ +ondo todo es a"or, ( a"or pro es pra a$egr3a.

Entre $os $!&ros sagrados de $a h"an!dad, $os Upan!shads &!en peden
$$a"ar$e H!"a$a(as de$ A$"a. Ss apas!onadas a#entras para des'&r!r (
en'ontrar e$ so$ de n Esp3r!t en nosotros, de *!en tene"os $a $2 de
nestra 'on'!en'!a ( e$ +ego de nestra #!da- $a grande2a de ss pregntas
( $a s&$!"e sen'!$$e2 de ss respestas- s !rrad!ante a$egr3a 'ando
s!enten $a re#e$a'!/n de $o Spre"o en s a$"a, ( no de ss poetas pede
e%'$a"ar: 9La $2 de$ so$ es $a $2 *e es "3a9- ss parado;as (
'ontrad!''!ones donde en'ontra"os na #erdad #!ta$- ss sen'!$$as
narra'!ones donde 'on e;e"p$os 'on'retos se e%p$!'an $as "0s a$tas #erdades
"eta+3s!'as 'on pa$a&ras '$aras 'o"o $as de n n!6o- $os resp$andores de s
#!s!/n *e re#e$an $a grande2a !n+!n!ta de nestro "ndo !nter!or- s gran
#ar!edad, pero dentro de na a&so$ta n!dad en s s&$!"e 'on'ep'!/n de
Brah"0n- s +e ard!ente ( e$e#adora en e$ a$"a h"ana *e es na 'on e$ A$"a
Ce$ n!#erso- s to$eran'!a de $os 4edas, pero s !nterpreta'!/n esp!r!ta$,
( por $o tanto s!"&/$!'a, de todo r!ta$ e%ter!or, !nd!'ando as3 e$
#erdadero 'a"!no de e$e#a'!/n esp!r!ta$ a todos $os ho"&res de$ por#en!r-
ss se"!$$as de grandes !deas ps!'o$/g!'as ( +!$os/+!'as- $as #astas
ar"on3as *e resenan en ss pa$a&ras, s &en sent!do ( sa&!dr3a
esp!r!ta$ *e peden sat!s+a'er a d!+erentes te"pera"entos en s &s'ar e$
'a"!no de $a $2- ss !"0genes ( se"e;an2as de na gran sen'!$$e2 *e
en'ontra"os repet!das por santos ( poetas *e nn'a 'ono'!eron $os
Upan!shads, ( as3 nos 'on+!r"an $a n!dad de toda #!da o #!s!/n esp!r!ta$-
e$ esp$endor de s I"ag!na'!/n ro"0nt!'a *e 'on#!erte a s 'readores en
her"anos de esp3r!t 'on $os 'readores de &e$$e2a de todos $os t!e"pos ( *e
nos ense6an 'o"o pode"os 'on#ert!r nestra #!da en na o&ra de &e$$e2a- todo
e$$o es 'o"o na ar"on3a de tro"petas resonando na g$or!a de $2 ( de a"or
*e, "0s a$$0 de ddas ( de $a "erte, pro'$a"a $a #!'tor!a de nestra #!da
!n"orta$.


<A5A UPANISHAD
PRI8ER ADHDADA
PRI8ER 4ALLI
E. 4agasra#asa, deseoso de re'o"pensas 'e$est!a$es, entreg/ en sa'r!+!'!o
todo $o *e pose3a. 5en3a n h!;o '(o no"&re era Na1!1etas.

F. 8!entras $os presentes eran entregados, $a +e entr/ en e$ 'ora2/n de
Na1!1etas, *e toda#3a era n "'ha'ho, ( pens/:

G. 98a$d!tos segra"ente son $os "ndos a donde #a n ho"&re *e o+re'e en
sa'r!+!'!o #a'as *e han &e&!do aga, 'o"!do heno, dado s $e'he ( son
est7r!$es.9

H. A*7$, 'ono'!endo *e s padre ha&3a pro"et!do entregar todo $o *e
pose3a, ( por 'ons!g!ente ta"&!7n a s h!;o, d!;o a s padre: 9Est!"ado
padre, Aa *!7n #as a entregar"eB9 Lo d!;o por segnda ( ter'era #e2.
Enton'es e$ padre rep$!'/ eno;ado:

95e entregar7 a $a 8erte.9

CE$ padre, por ha&er d!'ho a*e$$o, an*e +rto de s pre'!p!ta'!/n, t#o
*e ser +!e$ a s pa$a&ra ( sa'r!+!'ar a s h!;o.I

J. E$ h!;o 'ontest/: 94o( a $a "erte 'o"o 'a&e2a de "'hos *e toda#3a
t!enen *e "or!r ( 'on "'hos *e ahora est0n "r!endo.
AC0$ ser0 $a o&ra de Da"a Ce$ so&erano de $os +a$$e'!dosI *e ho( t!ene *e
ha'er 'on"!goB

K. 98!ro a$ pasado ( o&ser#o $o *e o'rr!/ a $os *e #!n!eron, "!ro a$
+tro ( o&ser#o $o *e o'rr!r0 a $os *e t!enen *e #en!r. E$ ho"&re
"orta$ "adra 'o"o e$ "a32 (, 'o"o e$ "a32, &rota de ne#o.9

CNa1!1etas entra en $a "orada de Da"a, donde no ha( nad!e para re'!&!r$e.
Uno de $os s!r#!entes de Da"a $e !n'repa as3I:

L. 9E$ +ego penetra en $as 'asas 'ando n &rah"3n entra 'o"o !n#!tado. 5a$
+ego so$a"ente pede ser ap$a'ado 'on na o+renda de pa2. >5rae aga, pes,
oh 4a!#asrataM

?. 9Un &rah"3n *e "ora en $a 'asa de n ho"&re ne'!o s!n re'!&!r nada para
'o"er, destr(e todas $as esperan2as ( deseos de$ de6o de $a 'asa, todas
ss poses!ones, s honest!dad, ss sagradas ( &enas a''!ones ( todos ss
h!;os ( ganado.

CDa"a, regresando a s 'asa desp7s de tres d3as de asen'!a, drante $os
'a$es Na1!1etas no ha&3a re'!&!do hosp!ta$!dad de 7$, se d!r!ge a
Na1!1etasI:

N. 9Oh, &rah"3n, pesto *e t., #enera&$e h7sped, has per"ane'!do en "!
'asa tres d3as s!n 'o"er, es'oge 'o"o 'o"pensa'!/n tres deseos.9

EO. Na1!1etas 'ontest/: 9Oh 8erte, 'o"o e$ pr!"ero de "!s deseos, es'o;o
*e Gata"a, "! padre, per"ane2'a Ca$"o, &ondadoso ( no se eno;e 'on"!go- de
este "odo podr0 'ono'er"e ( sa$dar"e 'ando t. "e $!&eres9.

EE. Da"a repso: 9Por "! +a#or, Anda$a1! Arn!, t padre, te a'eptar0 ( se
'o"portar0 'ont!go 'o"o antes. Dor"!r0 serena"ente por $a no'he ( $a '/$era
no se apoderar0 de 7$ 'ando #ea *e has s!do $!&erado de $as +a'es de $a
"erte9.

EF. Na1!1etas a6ad!/: 9En e$ "ndo 'e$est!a$ no ha( "!edo a$gno, pes t. no
"oras a$$3, oh 8erte. En ese re!no nad!e t!ene *e $$egar a $a #e;e2. A$$3
no ha( ha"&re, n! sed, n! do$or. 5odo es go2o en ese "ndo.

EG. 95. 'ono'es, oh 8erte, e$ sa'r!+!'!o de$ +ego *e nos 'ond'e a$
'!e$o- re#7$a"e$o, pes "! 'ora2/n re&osa de +e. A*e$$os *e #!#en en e$
re!no 'e$est!a$ a$'an2an $a !n"orta$!dad- 7ste es, pes, "! segndo deseo.9

EH. Da"a rep$!'/: 9Cando 'ono2'as e$ sa'r!+!'!o de$ +ego *e 'ond'e a$
'!e$o, 'o"prende, Oh Na1!1etas, *e 'on 7$ se a$'an2an $os "ndos !n+!n!tos,
es'ond!dos en e$ 'ora2/n de$ ho"&re9.

EJ. Da"a enton'es $e ense6/ a rea$!2ar e$ sa'r!+!'!o de$ +ego, *e es e$
pr!n'!p!o de todos $os "ndos. Le ense6/ ta"&!7n *7 $adr!$$os se re*!eren
para e$ a$tar ( '0ntos ( '/"o t!enen *e ser 'o$o'ados. Na1!1etas rep!t!/
todo ta$ 'o"o se $e ha&3a ense6ado.
Enton'es 8r!t( 'o"p$a'!do 'on 7$, $e d!;o:

EK. 95e 'on'edo otro deseo: E$ +ego de$ sa'r!+!'!o, *e te ha s!do
re#e$ado, to"ar0 t "!s"o no"&re.

EL. 9A*e$, pes, *e rea$!2a este r!to Na1!1etas ( ha$$ando $a n!/n 'on
$os tres, '"p$e $os tres de&eres, se ha$$a "0s a$$0 de$ na'!"!ento ( $a
"erte.

=!en aprende ( 'o"prende este +ego, *e nos da a 'ono'er todo $o *e ha
na'!do de Brah"a, todo $o #enera&$e ( d!#!no, o&t!ene $a pa2 eterna.

E?. 9E$ *e 'ono'e $os tres +egos PNa1!1etas (, 'ono'!endo $os tres,
prepara e$ sa'r!+!'!oP Na1!1etas ro"pe $as 'adenas de $a "erte ( se
rego'!;a en e$ "ndo *e se ha$$a "0s a$$0 de$ do$or.
EN. 9Este, oh Na1!1etas Pe%'$a"/ $a 8erteP es t +ego *e 'ond'e a$ '!e$o
( *e t. has es'og!do 'o"o segndo deseo. Es'oge ahora, pes, t ter'er
deseo.9

FO. Na1!1etas d!;o: 9Ha( na dda *e srge en "3 'ando "ere n ho"&re.
A$gnos a+!r"an *e s a$"a ta"&!7n "ere ( otros d!'en $o 'ontrar!o. Esto
"e gstar3a 'ono'er- s! t. "e $o "estras, 7ste es "! ter'er deseo9.

FE. La 8erte respond!/: 9En este pnto !n'$so $os d!oses han ddado. No es
n te"a +0'!$ de 'o"prender. 5e rego *e es'o;as otro deseo, oh Na1!1etas,
no "e o&$!ges a responderte9.

FF. 8as Na1!1etas rep$!'/: 9C!erta"ente en este pnto !n'$so $os d!oses han
ddado. Con toda segr!dad, pes, no ha( otro deseo "e;or *e 7ste9.

FG. La 8erte repso: 9Es'oge h!;os ( n!etos *e #!#an '!en a6os, ganado,
e$e+antes, oro ( 'a&a$$os. Es'oge 'o"o "orada $a t!erra entera ( #!#e tantas
'ose'has 'o"o *!eras.

FH. 9S! pedes pensar en a$g.n deseo pare'!do, es'oge r!*e2a ( $arga #!da.
S7 e$ re( de toda $a t!erra. 5e 'on'edo e$ go'e de todos $os deseos.

FJ. 9P!de 'a$*!er deseo, por d!+3'!$ *e sea de o&tener entre $os
"orta$es, p3de$o seg.n t deseo: &e$$as don'e$$as 'on 'arros e !nstr"entos
"s!'a$es... 5a$es deseos '!erta"ente no son a$'an2ados por $os ho"&res,
so$a"ente por a*e$$os *!enes (o per"!to o&tener$os. P!de $o *e te p$a2'a,
pero no pregntes a'er'a de $a "erte.9
FK. Na1!1etas s!n e"&argo respond!/: 9Estas 'osas son e+3"eras, s/$o dran
hasta "a6ana, oh 8erte, pesto *e s +er2a na'e de $os sent!dos. In'$so
$a #!da "0s $arga es &re#e. =7date, pes, 'on ts 'a&a$$os ( ts dan2as (
responde a "! deseo.

FL. 9N!ng.n ho"&re es +e$!2 por $a r!*e2a. AA'aso poseere"os r!*e2as
'ando te tenga"os *e #erB
AA'aso #!#!re"os 'ando t. re!nes so&re nosotrosB S/$o este deseo *!ero
a$'an2ar.

F?. 9A=7 "orta$, desp7s de 'ono'er $a $!&era'!/n de $a #e;e2 go2ada por
$os !n"orta$es, apre'!ar0 #!#!r na $arga #!da en esta t!erra, donde no
e%!sten $os #erdaderos p$a'eres *e na'en de $a &e$$e2a ( e$ a"orB

FN. 9Oh 8erte, d!nos *7 ha( en $a otra 4!da. Na1!1etas no es'oge otro
deseo s!no a*e$ *e es $a $$a#e de$ "ndo de $as t!n!e&$as.9

SEGUNDO 4ALLI

E. La 8erte rep$!'/: 9E$ &!en es na 'osa, e$ p$a'er otra- estas dos,
ten!endo +!nes d!st!ntos, en'adenan a$ ho"&re. E$ ho"&re de&e per"ane'er en
e$ &!en, pes e$ *e es'oge e$ p$a'er, "a$ogra s dest!no.

F. 9E$ &!en ( e$ p$a'er se a'er'an a$ ho"&re, pero s/$o e$ sa&!o pede
#er$os ( d!st!ng!r$os. Este pre+!ere e$ &!en ( dese'ha e$ p$a'er, "as e$
ne'!o es'oge e$ p$a'er ( $a a#ar!'!a ( dese'ha $a #!rtd.
G. 95., oh Na1!1etas, desp7s de 'ons!derar todos $os p$a'eres *e son o
pare'en ser agrada&$es, $os has despre'!ado no por no. 5. no has entrado
en e$ 'a"!no *e $$e#a a $a r!*e2a, donde "'hos son $os *e pere'en.
H. 98( separados ( 'ond'!endo a $gares "( d!st!ntos se en'entran $a
!gnoran'!a ( $o *e se 'ono'e 'o"o sa&!dr3a. Creo *e t., Na1!1etas, deseas
e$ #erdadero Cono'!"!ento, pes "'hos deseos no 'ons!g!eron des#!arte de
t prop/s!to.
J. 9Los ne'!os "oran en $a os'r!dad. Sa&!os en s prop!a presn'!/n, andan
en '3r'$os, ta"&a$e0ndose de a*3 para a$$0, 'o"o '!egos g!ados por
'!egos.

K. 9La otra #!da nn'a apare'e ante $os o;os de$ 'h!*!$$o d!stra3do,
enga6ado por $a !$s!/n de $a r!*e2a. QEsto es e$ "ndoQ, p!ensa, Qno ha(
otro "ndo "0s *e 7steQ. No se da 'enta *e 'aer0 as3 na ( otra #e2 &a;o
"! do"!n!o.

L. 9A*e$$o *e "'hos n! s!*!era peden o3r, *e "'hos, 'ando $o o(en,
no $o 'o"prenden, ad"!ra&$e es e$ ho"&re, s! ha( a$gno, *e pede dar$o a
'ono'er, ( ad"!ra&$e e$ *e $o 'o"prende 'ando n #erdadero "aestro se $o
"estra.
?. 9Cando esa #erdad es dada a 'ono'er por n ho"&re !n+er!or, no es +0'!$
de ser 'o"prend!da. A "enos *e sea re#e$ada por n ser per+e'to, no ha(
+or"a de a''eder a e$$a, pes es !n'on'e&!&$e"ente "0s pe*e6a *e $o
pe*e6o.
N. 9Esa do'tr!na no pede ser o&ten!da por d!s's!/n- "as 'ando pro#!ene de
$a &o'a de n ser per+e'to, enton'es es +0'!$ de 'o"prender. 5. $a has
o&ten!do, pes eres '!erta"ente n ho"&re de #erdadera deter"!na'!/n. >Ha(a
s!e"pre &s'adores 'o"o t.M

EO. Na1!1etas as!nt!/: 9S7 *e $os tesoros terrena$es son trans!tor!os, pes
$o eterno no pede ser o&ten!do 'on 'osas *e no son eternas- "as (o, por
"ed!o de $o trans!tor!o he o&ten!do $o *e est0 "0s a$$0 de toda
trans!tor!edad9.

EE. Da"a respond!/: 9An*e has #!sto $a sat!s+a''!/n de todos $os deseos,
$a +nda'!/n de$ "ndo, $as !n+!n!tas re'o"pensas de $as &enas a''!ones, $a
r!&era donde no ha( "!edo a$gno, $oada en todas $as a$a&an2as, ( $a gran
"orada, has s!do sa&!o ( 'on +!r"e deter"!na'!/n $o has despre'!ado todo.
EF. 9E$ sa&!o *e "ed!ante $a "ed!ta'!/n en s Ser, re'ono'e a D!os en e$
Ant!go, a*e$ a *!en "( po'os #en, *e se ha$$a en $a "0s pro+nda
os'r!dad ( "ora en $o o'$to, ese sa&!o '!erta"ente est0 "0s a$$0 de$ go2o
( e$ do$or.
EG. 9E$ "orta$ *e, o(endo esto, $o a'oge en s 'ora2/n ( $o separa de todas
$as 'a$!dades, a$'an2ando de este "odo e$ Ser st!$, se $$ena de go2o, pes
ha ha$$ado $a 'asa de todo rego'!;o. La "orada est0 a&!erta para t!, oh
Na1!1etas.
EH. Na1!1etas repso: 9=!ero *e "e d!gas $o *e t. #es 'o"o n! esto n!
a*e$$o, n! e+e'to n! 'asa, n! pasado n! +tro9.

EJ. Da"a respond!/: 9La Pa$a&ra de $a *e ha&$an todos $os 4edas, &s'ada en
a(nos ( aster!dades por "'hos ho"&res, te #a a ser re#e$ada.

EK. 9Esa Pa$a&ra !"pere'edera s!gn!+!'a $o "0s a$to- e$ *e 'ono'e este
Santo 4er&o o&t!ene todo $o *e desea.

EL. 9Esta es nestra ta&$a de sa$#a'!/n, $o spre"o de $o spre"o. =!en
'ono'e esta Santa Pa$a&ra es engrande'!do en e$ "ndo de Brah"a.

E?. 9E$ Inte$!gente no na'e n! "ere. No &rot/ de nada n! nada &rot/ de 7$.
E$ Ant!go es !nnato, eterno, !"pere'edero. No pere'e, an*e e$ 'erpo se
'orro"pa.
EN. 9S! e$ *e "ata 'ree *e es 7$ *!en "ata, ( s! e$ *e "ere 'ree *e es
7$ *!en "ere, a"&os no 'o"prenden- pes n! no "ata, n! e$ otro "ere a
"anos de nad!e.
FO. 9E$ Ser, "0s pe*e6o *e $o pe*e6o, "0s grande *e $o grande, est0
es'ond!do en e$ 'ora2/n de $a 'r!atra. E$ ho"&re *e est0 $!&re de $os
deseos ( e$ do$or, pede #er $a "a;estad de$ Ser por $a gra'!a de$ Creador.

FE. 9An*e *!eto, 'a"!na hasta $o $e;os- an*e tend!do en e$ se$o, $$ega
a todas partes. A=!7n, e%'epto (o, pede 'ono'er a ese D!os *e se rego'!;a
s!n rego'!;arseB

FF. 9E$ sa&!o *e 'ono'e a$ Ser !n'orp/reo en e$ !nter!or de $os 'erpos,
!n"ta&$e en "ed!o de $as 'osas *e 'a"&!an, grande ( o"n!potente, nn'a
s+re.

FG. 9Ese Ser no pede ser a$'an2ado $e(endo $os 4edas, n! ta"po'o ser
'o"prend!do o aprend!do. S/$o a*7$ a *!en e$ Ser per+e'to es'oge pede
a$'an2ar s grande2a, pes e$ Ser ha es'og!do e$ 'erpo de ese ho"&re 'o"o
e$ s(o prop!o.
FH. 9Pero *!en no se aparte de $a "a$dad, n! per"ane2'a tran*!$o ( s"!so,
;a"0s a$'an2ar0 e$ Ser, n! s!*!era "ed!ante e$ Cono'!"!ento.

FJ. 9A=!7n, enton'es, 'ono'e d/nde est0 E$, en *!en todo desapare'e ( en
*!en !n'$so $a "erte es a&sor&!daB

5ERCER 4ALLI

E. 9E%!sten dos Brah"as, e$ sper!or ( e$ !n+er!or, $os 'a$es o&t!enen s
re'o"pensa en e$ "ndo de ss prop!as a''!ones- a"&os ha&!tan en $a 'e#a
de$ 'ora2/n ( "oran en $a '"&re "0s a$ta. A*e$$os *e 'ono'en a Brah"a $os
$$a"an $a so"&ra ( $a $2, as3 'o"o $os padres de +a"!$!a *e rea$!2an e$
sa'r!+!'!o 5r!na1!1eta.

F. 9As3 pes, do"!ne"os per+e'ta"ente este r!to Na1!1etas, *e es e$ pente
para $os *e o+re'en sa'r!+!'!os ( $a &ar'a para $$egar a $a or!$$a de$
!"pere'edero Brah"a.
G. 9Cono'e e$ Ser *e se s!enta en e$ 'arro: s 'erpo es e$ 'arro, e$
!nte$e'to e$ ar!ga, ( $a "ente $as r!endas.
H. 9Los sent!dos son $os 'a&a$$os ( $os o&;etos de $os sent!dos dos $os
'a"!nos *e a*e$$os to"an. Cando a*7$ Ce$ Ser Spre"oI est0 en per+e'ta
n!/n 'on e$ 'erpo, $os sent!dos ( $a "ente, $os sa&!os $$a"an a ese estado
$a d!'ha Spre"a.
J. 9E$ *e no 'o"prende ( '(a "ente C$as r!endas de$ 'a&a$$oI nn'a est0
s;eta +!r"e"ente, ;a"0s podr0 do"!nar $os sent!dos, !ga$ *e $os 'a&a$$os
de n ar!ga no peden ser do"!nados por n 'o'hero !ne%perto.
K. 9Pero e$ *e 'o"prende ( "ant!ene $a "ente +!r"e, $$ega a do"!nar ss
sent!dos 'o"o $os 'a&a$$os d/'!$es de n ar!ga.
L, 9E$ *e no 'o"prende, de&!do a s neg$!gen'!a e !"pre2a nn'a $$ega a
ese $gar, perd!7ndose en $a reda de na'!"!entos.

?. 9Pero e$ *e 'o"prende, a*e$ *e es '!dadoso ( s!e"pre pro, a$'an2a en
#erdad ese $gar donde no se na'e de ne#o.
N. 9E$ *e 'o"prende a s ar!ga ( s;eta $as r!endas de $a "ente, a$'an2a
e$ +!n de s #!a;e, *e es e$ $gar "0s a$to de 4!shn.

EO. 980s a$$0 de $os sent!dos est0n $os o&;etos, "0s a$$0 de $os o&;etos
est0 $a "ente, "0s a$$0 de $a "ente est0 e$ !nte$e'to ( "0s a$$0 de$
!nte$e'to est0 e$ Gran Ser.

EE. 980s a$$0 de$ Grande est0 e$ O'$to, "0s a$$0 de$ o'$to est0 $a
Persona, 80s a$$0 de $a Persona no ha( nada: esta es $a "eta de$ Ca"!no
Spre"o.

EF. 9Ese Ser per"ane'e o'$to en todos $os seres, s!n "ostrar s &r!$$o, "as
es #!sto por $os &s'adores st!$es por "ed!o de s agdo ( st!$ !nte$e'to.
EG. 9E$ sa&!o de&e do"!nar $a #o2 de $a "ente- de&e "antener$a en e$
!nter!or de$ Ser, $o 'a$ es e$ Cono'!"!ento- de&e as3 "!s"o "antener e$
Cono'!"!ento en e$ !nter!or de$ Ser, $o 'a$ es grande2a ( de&e "antener a
7sta en e$ !nter!or de$ Ser, $o 'a$ es Seren!dad.

EH. 9>Le#0ntate ( desp!ertaM Ahora *e has o&ten!do ts deseos.
>Co"pr7nde$osM 5an d!+3'!$ 'o"o pasar por e$ a+!$ado +!$o de na na#a;a, as3
de dro Pd!'e e$ sa&!oP es este 'a"!no Cha'!a e$ SerI.
EJ. 9E$ *e ha per'!&!do a*e$$o *e no t!ene son!do, ta'to, +or"a,
de'aden'!a, ( gsto, *e es eterno ( no t!ene o$or, pr!n'!p!o n! +!n, *e
est0 "0s a$$0 de $o Spre"o ( es !n"ta&$e, 7ste est0 $!&re de $as +a'es de
$a "erte.
EK. 9E$ sa&!o *e ha repet!do o3do $a ant!ga h!stor!a de Na1!1etas
'ontada por $a 8erte es ensa$2ado en e$ "ndo de Brah"a.

EL. 9D a*e$ *e rep!te este Spre"o "!ster!o en na ren!/n de &raha"anes,
o '(o 'ora2/n re&osa de de#o'!/n en e$ "o"ento de$ sa'r!+!'!o Sraddha,
o&t!ene ta"&!7n !n+!n!tas re'o"pensas.9
SEGUNDO ADHDADA

CUAR5O 4ALLI

E. La 8erte pros!g!/: 9E$ AtoPe%!stente traspas/ $as a&ertras de $os
sent!dos para *e se d!r!g!eran ha'!a a+era- por 'ons!g!ente e$ ho"&re
"!ra ha'!a a+era, no ha'3a adentro, a s prop!o ser. A$gnos sa&!os, s!n
e"&argo, 'errando ss o;os ( anhe$ando $a !n"orta$!dad, pd!eron 'onte"p$ar
a$ Ser o'$to.
F. 9Los 'h!*!$$os 'orren tras $os p$a'eres e%ternos ( 'aen en $a tra"pa *e
$es t!ende $a "erte. So$a"ente $os sa&!os, 'ono'!endo $a natra$e2a de $o
*e es !n"orta$, no &s'an nada esta&$e entre todo $o !nesta&$e.
G. 9A*e$$o "ed!ante $o 'a$ 'ono'e"os $as +or"as, e$ gsto, e$ o$or, $os
son!dos ( e$ ta'to de todo $o her"oso, de !ga$ "odo nos per"!te 'ono'er $o
*e e%!ste en nestro !nter!or. Esto es $o *e t. "e has pregntado.

H. 9E$ sa&!o *e sa&e *e $o *e $e per"!te per'!&!r todos $os o&;etos en e$
se6o o en $a #!g!$!a es e$ grande ( o"n!presente Ser, de;a de s+r!r.

J. 9E$ *e re'ono'e a$ Ser 'o"o e$ a$"a #!#!ente, 'o"o e$ Se6or de$ pasado (
de$ +tro, de;a de s+r!r. As3 es.

K. 9E$ *e $e 'ono'e, 'ono'e a a*e$ *e na'!/ de$ 'a$or ard!ente ( "ora en
e$ 'ora2/n. As3 es.

L. 9E$ *e $e 'ono'e, ta"&!7n 'ono'e a Ad!t!, *e est0 n!do a todas $as
de!dades ( na'e de$ Prana Ca$!entoI, *e "ora en e$ 'ora2/n ( srg!/ de $os
e$e"entos. As3 es.
?. 9E$ *e $e 'ono'e, 'ono'e ta"&!7n a Agn! Ce$ +egoI, e$ 'a$ todo $o #e,
o'$to entre $os dos pa$os de $a hogera, &!en proteg!do 'o"o n n!6o en e$
#!entre de $a "adre para ser adorado d3a tras d3a por $os ho"&res 'ando
desp!ertan ( ha'en ss o+rendas. As3 es.

N. 9D 'ono'e ta"&!7n a*e$$o de donde e$ so$ srge ( adonde e$ so$ #a a
ponerse. A$$3 todos $os De#as est0n 'onten!dos ( n! no so$o #a "0s a$$0.
As3 es.

EO. 9Lo *e est0 a'0, $o "!s"o est0 a$$0- ( $o *e est0 a$$0, $o "!s"o est0
a'0. =!en #e d!+eren'!a a$gna entre a$$0 ( a'0, #a de $a "erte ha'!a $a
"erte.
EE. 9In'$so 'on $a "erte Brah"a t!ene *e ser a$'an2ado- enton'es no ha(
d!+eren'!a entre Creador ( 'r!atra. =!en #e d!+eren'!a en eso #a de $a
"erte a $a "erte.

EF. 9E$ "ora en e$ !nter!or de$ Ser 'o"o Se6or de$ pasado ( e$ +tro. =!en
esto 'ono'e de;a de te"er. As3 es.

EG. 9E$ es 'o"o na $2 s!n h"o, Se6or de$ pasado ( e$ +tro, !ga$ ho( (
"a6ana. As3 es.

EH. 9Iga$ *e e$ aga de $a $$#!a 'a3da en $a "onta6a des'!ende por todos
$os $ados de $as ro'as, as3 *!en #e d!+eren'!as entre $as 'a$!dades de$
ser 'orre 'on+so tras e$$as por todas ss #ert!entes.

EJ. 9Co"o e$ aga pra *e e'hada en aga pra per"ane'e !ga$, as3, oh
Gata"a, es e$ Ser de$ d!s'3p$o *e 'ono'e a$ Per+e'to.

=UIN5O 4ALLI
E. 9Ha( na '!dad de on'e pertas *e pertene'e a$ !nnato, '(os
pensa"!entos nn'a son tortosos. =!en se a'er'a a e$$a, de;a de s+r!r (,
$!&erado de todas $as atadras de $a !gnoran'!a, en'entra $a $!&ertad. As3
es.

F. 9E$ es e$ '!sne *e "ora en e$ rad!ante '!e$o- 7$ es 4as Ce$ a!reI, *e
"ora en e$ '!e$o- 7$ es e$ sa'r!+!'ador *e "ora en e$ hogar- 7$ es e$
h7sped *e "ora en $a t!na;a de $os sa'r!+!'!os- 7$ "ora en $os ho"&res, en
$os d!oses, en e$ sa'r!+!'!o ( en e$ '!e$o- 7$ na'e en e$ aga, en $a t!erra
( en $as "onta6as- 7$ es e$ 4erdadero ( $o Spre"o.

G. 9E$ es *!en nos en#3a e$ a$!ento. 5odos $os De#as C$os d!osesI $e
adoran, pes 7$ es e$ adora&$e *e se s!enta en e$ 'entro de todo.

H. 9Cando e$ Ser "ora en este 'erpo "orta$ es separado ( $!&erado de s
d!s+ra2, A*7 *eda enton'esB As3 es.
J. 9N!ng.n "orta$ #!#e de$ a$!ento *e as'!ende ( des'!ende. 4!#!"os de otro
a$!ento en e$ 'a$ estos dos reposan.

K. 9As3 pes, oh Gata"a, te re#e$ar7 e$ "!ster!o de$ ant!go Brah"a, ( $o
*e s'ede a$ Ser desp7s de $a "erte.

L. 9Unos entran en e$ #!entre de na ";er para to"ar n 'erpo 'o"o seres
org0n!'os ( otros entran en $a "ater!a !norg0n!'a seg.n ss o&ras pasadas (
s 'ono'!"!ento.

?. 9A*7$, $a Persona Spre"a, *e per"ane'e desp!erta en nosotros "!entras
dor"!"os, dando +or"a a nestras #!s!ones, a*7$ en #erdad es $o Rad!ante,
a*7$ es Brah"a- a 7$ so$o se $e $$a"a e$ In"orta$. 5odos $os "ndos est0n
'onten!dos en 7$ ( nad!e pede !r "0s a$$0. As3 es.
N. 9Co"o e$ +ego *e, an*e no, pare'e d!st!nto seg.n $o *e arde en 7$,
as3 e$ Ser .n!'o *e est0 dentro de todas $as 'osas pare'e d!st!nto seg.n $a
"ater!a en $a 'a$ 7$ penetra, ( s!n $a 'a$ ta"&!7n e%!ste.

EO. 9Co"o e$ a!re *e an*e no, pare'e d!st!nto seg.n $a "ater!a en $a *e
penetra, as3 e$ Ser .n!'o *e est0 dentro de todas $as 'osas pare'e d!st!nto
seg.n $a "ater!a en $a *e penetra, ( s!n $a 'a$ ta"&!7n e%!ste.
EE. 9Co"o e$ so$, *e no es 'onta"!nado por $as !"pre2as e%ternas #!stas
por $os O;os, as3 e$ Ser .n!'o entre todos $os seres nn'a es 'onta"!nado
por $a "!ser!a de$ "ndo, estando 7$ "!s"o +era de e$$a.
EF. 9No ha( otro se6or *e e$ Ser *e est0 dentro de todas $as 'osas, *e
ha'e *e $as +or"as se "$t!p$!*en. A $os sa&!os *e $e per'!&en pertene'e
$a +e$!'!dad eterna, a nad!e "0s.
EG. 9No ha( n!ng.n pensador eterno *e p!ense pensa"!entos noPeternos ( *e,
an*e sea no so$o, sat!s+aga $os deseos de "'hos. A $os sa&!os *e $e
per'!&en dentro de s Ser, pertene'e $a pa2 eterna, a nad!e "0s.

EH. 9E$$os per'!&en ese spre"o e !ndes'r!pt!&$e p$a'er ( e%'$a"an: QEsto
es. Enton'es, A'/"o pedo (o 'o"prender$oB A5!ene s prop!a $2 o es n
ne#o
re+$e;o de otraBQ
EJ. 9A$$3 e$ So$ no &r!$$a, n! $a Lna, n! $as estre$$as, n! $os re$0"pagos
n! e$ +ego. Cando 7$ &r!$$a, todo &r!$$a tras 7$, pes por s $2 todo es
!$"!nado.