DREPT PROCESUAL PENAL I

.I N T R O D U C E R E

Dreptul procesual penal român este o ştiinţă socială foarte importantă a sistemului
judiciar din ţara noastră, pentru are menirea de a arată - exact şi precis – care este calea de
urmat în fiecare proces penal.
Importanţa deosebită a acestei ramuri de drept are în vedere faptul că – în fiecare
caz concret – se lucrează cu oameni, aşa încât, organele judiciare abilitate, ca reprezentante
ale statului, au dreptul şi mai ales obligaţia unei conduite profesionale ireproşabile, în strictă
conformitate cu reglementările existente.
Tocmai datorită acestui fapt dar şi împrejurării că ţara noastră trebuie să se alinieze
la standardele europene spre care tindem, dreptul procesual penal român este într-un
continuu proces de transformare, necesar atingerii perfecţiunii.
Astăzi, după revizuirea Constituţiei, precum ş prin adoptarea Legii nr. 356 şi a O.U.G.
nr. 60, ambele di 2006, putem afirma că regulile înscrise în codul de procedură penală sunt tot
mai aproape de cerinţele europene, modificările hotărâte de puterea legislativă şi de cea
executivă, dând posibilitatea celei de a treia puteri din stat să aibă la dispoziţie un instrument
modern şi eficient de lucru în materie procesual penală.
Prin modificările adoptate a fost limitată puterea de dispoziţie a procurorului, în
special în materia luării măsurilor preventive şi a percheziţiei şi a crescut foarte mult rolul
judecătorului în întreaga desfăşurare a procesului penal.
Importanţa materiei fiind evidentă pentru activitatea de zi cu zi ai practicienilor,
dreptul procesual penal constituie materie de licenţă.
De aceia, studiul şi aprofundarea sa, trebuie să devină o obligaţie primordială a
fiecărui student al facultăţii noastre.

SCOPUL CURSULUI

1. Cunoaşterea de către studenţi a modului în care este reglementată desfăşurarea
procesului penal în România ;
2. Însuşirea materiei de către fiecare student, de o asemenea manieră încât, - în
momentul în care va deveni practician al dreptului – să fie în măsură să se comporte la nivelul
exigenţelor şi cerinţelor ;
3. Pentru o parte – mai mică – cursul are menirea de a deschide calea spre studiu şi
cercetare.

OBIECTIVELE CE TREBUIE ATINSE DE STUDENT

a. Studiul părţii generale a dreptului procesual penal
b. Studiul părţii speciale a dreptului procesual penal .

Pentru realizarea acestui deziderat, fiecare student trebuie să parcurgă, cu ajutorul
cadrelor didactice, prin participare activă la cursuri, seminarii, cerc ştiinţific şi ore de consultaţii,
dar mai ales prin studiul individual, întreaga materie şi materialele bibliografice ce-i sunt puse la
dispoziţie de biblioteca facultăţii.
Pentru uşurinţa însuşirii materiei, cursul de drept procesual penal a fost structurat pe
titluri, capitole şi secţiuni, într-o ordine firească, conformă cu aceia existentă în codul de
procedură penală, care constituie principalul izvor al acestei materii.
Faptul permite studentului - după aprofundarea instituţiilor de baza ale părţii generale
– care are în vedere scopul procesului penal, regulile de bază, acţiunile, părţile, competenţele,
probele şi mijloacele de probă, măsurile preventive şi cele procesuale, să ştie – la finele anului
de studiu – modul în care trebuie să se deruleze procesul penal, în cele trei faze ale sale (
urmărirea penală, judecata, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti ) indiferent de
obiectul concret al cauzei.

IN DETALIU, obiectivele mai sus arătate sunt următoarele :
A. PARTEA GENERALA

TITLUL I Regulile de baza şi acţiunile în procesul penal

Capitolul 1 – Scopul şi regulile de bază ale procesului penal .
Capitolul 2 – Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal.
Capitolul 3 - Persoanele juridice şi fizice participante la procesul penal .
TITLUL II Competenţa

Capitolul 1 Felurile competenţei
Secţiunea 1 – Competenţa funcţională
Secţiunea 2 - Competenţa după materie
Secţiunea 3 - Competenţa teritorială

Capitolul 2 – Incompatibilitatea şi abţinerea.
Capitolul 3 - Strămutarea.

TITLUL III Probele şi mijloacele de probă.

Capitolul 1 - Probele
Capitolul 2 - Mijloacele de probă.
Secţiunea 1 – Declaraţiile părţilor.
Secţiunea 2 - Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă ;
Secţiunea 3 – Constatările tehnice şi expertizele
Secţiunea 4 - Comisia rogatorie şi delegarea ;

TITLUL IV Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Capitolul 1 - Măsurile preventive

Secţiunea 1 – Reţinerea.
Secţiunea 2 – Obligarea de a nu părăsi localitatea.
Secţiunea 3 – Obligarea de a nu părăsi ţara.
Secţiunea 3 - Arestarea preventivă
Secţiunea 4 - Liberarea provizorie sub control judiciar ;
Secţiunea 5 - Liberarea provizorie pe cauţiune ;

Capitolul 2 - Măsurile de ocrotire şi de siguranţă.
Capitolul 3 - Măsurile asiguratorii ;
Capitolul 4 - Restituirea lucrurilor ;
Capitolul 5 - Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii
TITLUL V Acte procesuale şi procedurale comune

Capitolul 1 – Asistenţa juridică şi reprezentarea ;
Capitolul 2 - Termenele ;
Capitolul 3 - Cheltuielile judiciare
Capitolul 4 - Nulităţile ;
Capitolul 5 - Amenda judiciară ;


BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE .

1. Constituţia României, astfel cum a fost revizuită ;
2. Codul de procedură penală, cu completările şi modificările la zi ;
3. Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală de Vintilă Dongoroz ş.a., ediţia
1975;
4. Tratat de drept procesual penal de Ion Neagu, ediţia 2007 ;
5. Drept procesual penal Curs de Niculae A. Dărângă, ediţia 2006 .

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ

1. Tratat de procedură penală de Nicolae Volonciu, ediţia 1993 ;
2. Drept procesual penal român de Grigore Theodoru, ediţiile 1971 şi 1974 ;
3. Apelul Penal de V. Papadopol şi C. Turianu, ediţia 1994 ;
4. Căile extraordinare de atac în procesul penal de D.V.Mihăiescu şi V. Rămureanu,
ediţia 1970.
5. Reabilitarea în dreptul penal de Ioan Cozma, ediţia 1970;
6. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal român de dr.Ioan Doltu, ediţia 1997;
7. Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor ;
8. Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară ;
9. Legea nr. 317 din 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii ;
10. Legea nr. 247 din 2005, publicată în M.O.R. nr. 653 din 22. 7. 2005, intrată în vigoare
la 25. 7. 2005, prin care au fost modificate cele 3 legi arătate mai sus ;
11. Legea nr. 503 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional
Anticorupţie cu modificările şi completările ulterioare ;
12. Legea nr. 40 din 1990, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului de Interne ;
13. Legea nr. 218 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu
modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 51 din 1995, modificată, completată şi republicată de organizare şi
exercitare a profesiei de avocat;
15. Legea nr. 456 din 2001 privind modificarea şi completarea codului de procedură
penală;
16. Legea nr.169 din 2002 privind modificarea şi completarea codului de procedură
penală;
17. Legea nr. 281 din 2003 privind modificarea şi completarea codului de procedură
penală şi a altor legi speciale
18. O.U.G. nr. 109 din 2003 privind modificarea codului de procedură penală
19. Legea nr. 356 din 2006 privind modificarea şi completarea codului de procedură
penală, publicată în M.O.R. din 21.7 2006 ;
20. O.U.G. nr. 60 din 2006 privind modificarea şi completarea codului de procedură penală,
publicată în M.O.R. nr. 764 din 7.9. 2006 ;