ΤΧΣ: Χαμένα τα 15 από τα 50 δισ.

ευρώ που έδωσε στις
τράπεζες

Αδιάβαστοι και αλαζόνες στο ΤΧΣ
12 Ιούνιος 2014
Χαμένα θεωρεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 15 δισ. ευρώ από τα 50 δισ. που διέθεσε για τη
στήριξη των τραπεζών, όπως προκύπτει από την ετήσια οικονομική έκθεσή του για το 2013.
Ειδικότερα, η κα Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ δήλωσε:
«Το ΤΧΣ δημοσίευσε σήμερα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του για τη χρήση 2013, σύμφωνα με την οποία στις
31.12.2013 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ταμείου, που αντικατοπτρίζει δυνητική αξία ανάκτησης, ανερχόταν
στα 34,4 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο της αρχικής εκτίμησης του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου που περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας (ReportNo12/57,
Μάρτιος 2012). Η εξέλιξη αυτή βασίζεται στις αξιοσημείωτες προσπάθειες αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και
τη βελτίωση του κλίματος των αγορών για τις ελληνικές τράπεζες.
Και εξηγεί: “Η διαφορά από το αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο των 49,7 δισ. ευρώ προέρχεται κυρίως από τις
σωρευτικές απώλειες που προέκυψαν από τις διαδικασίες εξυγίανσης των μη συστημικών τραπεζών οι οποίες
ανήλθαν σε 11,3 δισ. ευρώ και τη ζημία από τα warrants η οποία ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ”.
Στη δήλωση της διευθύνουσας συμβούλου του ΤΧΣ αναφέρεται επίσης:
“Σημειώνεται επίσης ότι οι αναφερόμενες ζημίες από τα warrants είναι καθαρά λογιστικές, ίσες με τη χρηματιστηριακή
αξία των warrants ενώ η έκδοσή τους έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου. Σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο τα ποσά που δίδονται για εξυγιάνσεις δεν προσδιορίζονται από το Ταμείο, ενώ και τα ποσά
που ανακτώνται από τις εκκαθαρίσεις δεν τελούν υπό τον έλεγχο του.
Στη διάρκεια του 2013 το ΤΧΣ υλοποίησε μια σειρά ενεργειών που συνέβαλαν αποφασιστικά στη σταθεροποίηση του
Τραπεζικού συστήματος, την αναδιάρθρωση και διαμόρφωσή του σε πιο υγιείς και ανταγωνιστικές βάσεις καθώς και
την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας.
Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών δημιούργησε τις συνθήκες με τις
οποίες ο τραπεζικός κλάδος ισχυροποιήθηκε και αποτέλεσε πόλο έλξης για την προσέλκυση σημαντικών διεθνών
επενδυτών. Ο Ελληνικός τραπεζικός κλάδος με τέσσερεις υγιείς και σταθερούς πυλώνες είναι πλέον σε θέση να
διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην στήριξη και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας”.
Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι τα εξής:

Η Αύξηση Κεφαλαίου του Ταμείου: Κατόπιν της από 23/05/2013 υπογραφής του Σημειώματος Αποδοχής
(AcceptanceNotice) από το Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Το Ελληνικό
Δημόσιο και την ΤτΕ, το Ταμείο έλαβε ομόλογα ΕΤΧΣ την 31/05/2013 ονομαστικής αξίας €7.200εκ. και
αύξησε το κεφάλαιο του στο ποσό των €49.700εκ.

Η Νέα Διοικητική Δομή του Ταμείου: Η νέα διοικητική δομή του Ταμείου τέθηκε σε ισχύ την 01/02/2013,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθ. 4 του Νόμου 3864/2010 όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αντικαταστάθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.

Συστημικές Τράπεζες - Ανακεφαλαιοποίηση: Κατά τον Μάιο και Ιούνιο του 2013 οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες ολοκλήρωσαν τις αυξήσεις των μετοχικών τους κεφαλαίων (εφεξής ΑΜΚ). Το ποσό που κατέβαλε
για τις ΑΜΚ ήταν χαμηλότερο από εκείνο που ορίστηκε από την ΤτΕ, λόγω της συμμετοχής του ιδιωτικού
τομέα στις ΑΜΚ. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ΕΤΧΣ που καταβλήθηκαν ανήλθαν στο ποσό των
€24.998εκ., ενώ η εύλογη αξία τους ανήλθε στο ποσό των €25.522εκ.

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ταμείου για τη Χρήση 2013

Έσοδα από τόκους: Κατά το 2013 τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €167,6εκ. έναντι €232,3εκ. για το 2012.
Η μείωση των εσόδων από τόκους έναντι του 2012 οφείλεται
α) στην μείωση των ομολόγων ΕΤΧΣ που διακρατούσε το Ταμείο για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του
2013 και β) στη μείωση του επιτοκίου βάσης των ομολόγων ΕΤΧΣ (6MEuribor).

Έσοδα από προμήθειες: Κατά το 2013 τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στο ποσό των €110,7εκ. έναντι
€665,8εκ. για το 2012. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην εφάπαξ προμήθεια προεγγραφής των €555,6εκ.
που καταβλήθηκε από τις τράπεζες το Δεκέμβριο του 2012 στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Απομείωση και προβλέψεις επενδύσεων και απαιτήσεων: Η ζημιά από απομείωση και προβλέψεις για το
2013 ανήλθε στο ποσό των €4.325,8εκ. (2012: €6.354,6εκ.) και αφορά στην απομείωση των απαιτήσεων
από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες.

Κέρδη από επενδυτικό χαρτοφυλάκιο: Το κέρδος, κυρίως από τα ομόλογα ΕΤΧΣ ανέρχεται στο ποσό των
€434,0εκ.

Ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Η ζημιά ποσού €5.982,7εκ.
αφορά α) στην ζημιά από αποτίμηση από τις συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες
(€3.702,3εκ.) και την ζημιά αποτίμησης από τα δικαιώματα (€2.282,3εκ.), και β) στο κέρδος ποσού €1,9εκ.
από την εξάσκηση των δικαιωμάτων της Alpha και της ΕΤΕ το Δεκέμβριο.

Δαπάνες προσωπικού: Κατά τη χρήση 2013 οι δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των
€2,3εκ. έναντι ποσού €2,0εκ. για το 2012. Ο αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού και Διοίκησης του
Ταμείου κατά την 31/12/2013 ανερχόταν σε 22, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός κατά τη 31/12/2012 ήταν 20
άτομα.

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά το 2013 ο εν λόγω λογαριασμός ανήλθε στο ποσό των
€11εκ. έναντι €2,9εκ. για το 2012. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε α)
αμοιβές επενδυτικών τραπεζών για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου
και άλλων συναλλαγών των συστημικών τραπεζών, καθώς επίσης και στην πώληση των μεταβατικών
πιστωτικών ιδρυμάτων, και β) έξοδα θεματοφυλακής για τις μετοχές των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών
που κατέχει το Ταμείο.

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Κατά την 31/12/2013 η εύλογη αξία του
χαρτοφυλακίου του Ταμείου ανερχόταν σε €22.584,7εκ.

Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Kατά την 31/12/2013 το ποσό ανήλθε στα €2.853,1εκ.
(31/12/2012: €2.218,2εκ.).

Ίδια κεφάλαια: Κατά το 2013 η ζημιά ανήλθε στο ποσό των €9.607,5εκ. και οι συσσωρευμένες ζημιές στο
ποσό των € 15.278,1εκ. από €5.670,6εκ. το 2012. Δεδομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της
αύξησης του συσσωρευμένου ελλείμματος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των
€34.421,9εκ. το 2013 έναντι ποσού €36.829,4εκ. το 2012.

Πώληση Μεταβατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων:
α) Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ): Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως τον προτιμητέο πλειοδότη για την
εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η μεταβίβαση των μετοχών ολοκληρώθηκε στις 30/08/13.
Το τίμημα που προσέφερε η Eurobank ανήλθε στο ποσό των €681εκ. με την έκδοση νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών.
β) Νέα Proton: Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως τον προτιμητέο πλειοδότη για την εξαγορά της Νέας
Proton. Το ΤΧΣ ανακεφαλαιοποίησε τη Νέα Proton με το ποσό των €395εκ πριν την μεταβίβαση των
μετοχών, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30/08/2013 έναντι καταβολής τιμήματος €1 από την Eurobank.

Εκκαθαρίσεις:

o

Probank: Το Ταμείο κάλυψε το χρηματοδοτικό κενό ύψους €562,7εκ.

o

FBB: Το Ταμείο κάλυψε το τελικό χρηματοδοτικό κενό ύψους €457εκ.

o

Συνεταιριστικές Τράπεζες Δωδεκανήσου, Δυτικής Μακεδονίας και Ευβοίας: Το Ταμείο κατέβαλε το
ποσό των €284.6εκ. καλύπτοντας τα 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού προσδιορισθέντος στα
€426,9εκ.

Εισπράξεις από εκκαθαρίσεις το 2013. Το 2013 το Ταμείο εισέπραξε το ποσό των
€237,3εκ.

Προοπτικές:
α) Σχέδια αναδιάρθρωσης συστημικών τραπεζών

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τράπεζες που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση πρέπει να υποβάλλουν
ένα 5-ετές σχέδιο αναδιάρθρωσης στην DGCOMP. Συνεπεία των συγχωνεύσεων και εξαγορών που έλαβαν χώρα
στον τραπεζικό τομέα, πρέπει να υποβληθούν αναθεωρημένα σχέδια αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από το Ταμείο στη
DGComp προς έγκριση.
β) Πλαίσιο Συνεργασίας (RelationshipFrameworkAgreements): Το Ταμείο ανακοίνωσε την 10/07/2013 (www.hfsf.gr)
την υπογραφή Πλαισίων Συνεργασίας (εφεξής «RFAs») μεταξύ του Ταμείου και των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών, οι οποίες είχαν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο. Το RFA ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κάθε
τράπεζας και του Ταμείου καθώς και θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με (i) την εταιρική διακυβέρνηση της
Τράπεζας, (ii) την κατάρτιση και έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, (iii) τις σημαντικές υποχρεώσεις του Σχεδίου
Αναδιάρθρωσης και τη μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου, (iv) την παρακολούθηση της υλοποίησης του
Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και των κινδύνων της Τράπεζας και (v) τα δικαιώματα συναίνεσης του Ταμείου. Επί του
παρόντος το ΤΧΣ είναι στην διαδικασία αναθεώρησης των RFAs που υπογράφτηκαν το 2013 με τις τράπεζες.

γ) Stresstests. Κατόπιν των πρόσφατων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου οι κεφαλαιακοί δείκτες των ελληνικών
τραπεζών υπερβαίνουν το κατώτατο εποπτικό όριο. Η επόμενη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι το
αποτέλεσμα της εξέτασης των στοιχείων ενεργητικού τους (AssetQualityReview - AQR) και τα stresstests της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EuropeanBankingauthority - EBA), που αναμένονται τον Οκτώβριο του 2014.
Την πλήρη Ετήσια Έκθεση μπορείτε να τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.hfsf.gr/files/hfsf_annual_report_2013_el.pdf
Πηγή: ΤΧΣ: Χαμένα τα 15 από τα 50 δισ. ευρώ που έδωσε στις τράπεζες |
newmoney.grhttp://www.newmoney.gr/article/55027/ths-hamena-ta-15-apo-ta-50-dis-eyro-poy-edose-stistrapezes#ixzz34oMB0caI

Νόμος ΤΧΣ και τροποποιήσεις του:
N.

3864/2010 ΦΕΚ Α 21.7.2010 – περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ν. 3870/2010 ΦΕΚ Α 138/9.8.2010 – άρθρο 20 παρ. 2: 1η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
αντικατάσταση του άρθρου 5 του Ν. 3864/2010 σχετικά με το προσωπικό του Ταμείου
Ν. 3899/2010 ΦΕΚ Α 212/17.12.2010 – άρθρα 1 και παρ. 1 α και 9 παρ. 2: 2η τροποποίηση του ιδρυτικού
νόμου του Ταμείου – εξαίρεση υπαγωγής του Ταμείου στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005 σχετικά με τις
δημόσιες επιχειρήσεις και τροποποίηση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3864/2010
Ν. 4021/2011 ΦΕΚ Α 218/3.10.2011 – άρθρο 50: 3η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
προσθήκη όρων, αντικαταστάσεις και καταργήσεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10 και 16 του Ν.
3864/2010
Ν. 4031/2011 ΦΕΚ Α 256/9.12.2011 – άρθρο 3: 4η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
προσθήκη στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010 σχετικά με τα όργανα διοίκησης
Ν. 4051/2012 ΦΕΚ Α 40/29.2.2012 – άρθρο 9: 5η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
προσθήκη όρων και άρθρων και αντικαταστάσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7α, 8, 10, 13, 14, 16, 16Α, 16Β
του Ν. 3864/2010
Ν. 4056/2012 ΦΕΚ Α 52/12.3.2012 – άρθρο 21 παρ. 3, 4, 5, 6, 7 και 9: 6η τροποποίηση του ιδρυτικού
νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010 σχετικά με τα όργανα διοίκησης του
Ταμείου
Ν. 4063/2012 ΦΕΚ Α 71/30.3.2012 – άρθρο 4 παρ. 3: 7η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
αντικατάσταση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου στο άρθρο
7 του Ν. 3864/2010
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.4.2012 ΦΕΚ Α 94/19.4.2012 – άρθρο 1: 8η τροποποίηση του
ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη και αντικατάσταση όρων των άρθρων 3, 6, 7, 10, 13 και 16 Γ του
Ν. 3864/2010, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4079/2012 ΦΕΚ Α 180/20.9.2012
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.4.2012 ΦΕΚ Α 103/30.4.2012 – άρθρο 2: 9η τροποποίηση του
ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη παραγράφου 10 στο άρθρο 6 του Ν. 3864/2010 σχετικά με την
προκαταβολή εισφοράς σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος και τη σύναψη σύμβασης
προεγγραφής, αντικατάσταση όρων στο άρθρο 3 και 7 του Ν. 3864/2010, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
4079/2012 ΦΕΚ Α 180/20.9.2012

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 3.5.2010 ΦΕΚ Α 117/4.5.2012 σχετικά με το περιεχόμενο της σύμβασης
προεγγραφής
Ν. 4092/2012 ΦΕΚ Α 220/8.11.2012 – άρθρο 6: 10η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
κατάργηση διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010
Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 – Υποπαράγραφος Δ1: 11η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του
Ταμείου- προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων των άρθρων 4, 6, 7, 16Β, 16Γ του Ν.
3864/2010
Ν. 4099/2012 ΦΕΚ Α 250/20.12.2012 – άρθρα 164 και 165 παρ. 8α (β): 12η τροποποίηση του ιδρυτικού
νόμου του Ταμείου - προσθήκη όρων, αντικαταστάσεις και καταργήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,, 11,
14, 16Β του Ν. 3864/2010 και τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 4051/2012 σχετικά με την
υποχρέωση του Ταμείου να καταβάλει αντί του ΤΕΚΕ μέχρι την 31.12.2013
Ν. 4111/2012 ΦΕΚ Α 18/25.1.2013 – άρθρο 13: 13η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων των άρθρων 4, 7 του Ν. 3864/2010
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 38 της 9.11.2012 ΦΕΚ Α 223/12.11.2012 αναφορικά με τη ρύθμιση
θεμάτων κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010
N. 4138/2013 ΦΕΚ Α 72/19.3.2013 – άρθρο 12: 14η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 3864/2010
Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α 88/18.4.2013 – άρθρο 78: 15η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 3864/2010
Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α 107/9.5.2013 – Υποπαράγραφος Δ.3: 16η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του
Ταμείου – τροποποιήσεις των άρθρων 1, 4
N. 4172/2013 ΦΕΚ Α 167/23.7.2013 – άρθρο 74: 17η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου –
τροποποιήσεις των άρθρων 2 και 16 Γ

Βασική Σχετική Νομοθεσία:
N. 3601/2007 ΦΕΚ Α 178/1.8.2007 – Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα (βλ.
ανωτέρω σε συνδυασμό με Ν. 4051/2012 και 4021/2012)
Ν. 3746/2009 ΦΕΚ Α 27.16.2.2009 – Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση
των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις
αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις
Ν. 3588/2007 ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 – Πτωχευτικός Κώδικας
Ν. 3458/2006 ΦΕΚ Α 94/8.5.2006 – Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων
Για όλους τους σχετικούς νόμους μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/bank/LegalF/laws.aspx

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3864
(ΦΕΚ Α΄ 119/21.07.2010)

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
*** Το Ταμείο του παρόντος νόμου εξαιρείται από το πεδίο
εφαρμογής του Ν.3429/2005,σύμφωνα με το άρθρο 19 αυτού,όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν.3899/2010.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Αρθρο 1
Ιδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας" (στο εξής: το "Ταμείο").
Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Ταμείο θα χρησιμοποιεί την
επωνυμία "Hellenic Financial Stability Fund (HFSF)".
Η νομική προσωπικότητα αποκτάται από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Ταμείο έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα και ικανότητα να είναι διάδικος, δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα,
«ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα» διαθέτει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
*** Οι μέσα σε " " πιο πάνω λέξεις προστέθηκαν με τη περ.1 της υποπαρ. Δ.3
της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από
την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την
έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.
Ολως συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις και τους
στόχους του παρόντος νόμου.
«Άρθρο 2
Σκοπός, έδρα, διάρκεια
1. Σκοπός του Ταμείου είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και το Ταμείο ενεργεί σε
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το ν.
4046/2012 (Α` 28), όπως αυτές επικαιροποιούνται δυνάμει της παραγράφου 3.δ του άρθρου 1 του
ίδιου νόμου.
2. Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταμείο:
α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύματα και στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα

που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του ν. 3601/2007, με όρους που υπηρετούν τη
χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση
από το Ταμείο, το βαθμό συμμόρφωσης με τα σχέδια αναδιάρθρωσης τους, διασφαλίζοντας
παράλληλα την επιχειρησιακή τους αυτονομία. Το Ταμείο διασφαλίζει τη με όρους αγοράς
λειτουργία τους, με τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο
κεφάλαιο τους και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες.
γ) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα πιστωτικά
ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στον
παρόντα νόμο και σε συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτει με τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 για τη ρύθμιση των σχέσεων του με αυτά, σε
συμμόρφωση με κανόνες που υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και με
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.
δ) Διαθέτει μέρος ή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από τα
πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8.
ε) Ασκεί τα δικαιώματα του στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα που συστήνονται σύμφωνα με το
άρθρο 63Ε του ν. 3601/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν.
3601/2007.
Ως πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά
την έννοια του ν. 3601/2007, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας
της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αυτών που λειτουργούν στην
αλλοδαπή καθώς και των θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην
Ελλάδα.
3. Το Ταμείο ενεργεί βάσει ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία αποτελεί αντικείμενο
συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου,
όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται.
4. Στο σκοπό του Ταμείου δεν εντάσσεται η προσωρινή ενίσχυση της ρευστότητας, που παρέχεται
με βάση το ν. 3723/2008 ή στο πλαίσιο λειτουργίας του ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της
Ελλάδος.
5. Στο σκοπό του Ταμείου δεν εντάσσονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πράξεων και
αποφάσεων των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα μέλη των
συλλογικών οργάνων του Ταμείου δεν έχουν καμία εξουσία ή αρμοδιότητα ως προς πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων που έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών
ιδρυμάτων.
6. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται μέχρι και την

30ή

Ιουνίου 2017.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική ημερομηνία λήξης της διάρκειας του Ταμείου υφίστανται εν
ισχύ τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, η διάρκεια του Ταμείου παρατείνεται
αυτόματα για ένα (1) ακόμα έτος. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να
παρατείνεται η διάρκεια του Ταμείου έως το μέγιστο δύο (2) έτη, εφόσον είναι αναγκαίο για την
εκπλήρωση των σκοπών του".
*** Το άρθρο 2,όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους νόμους 4021/2011,
4051/2012,4099/2012 και 4172/2013,αντικαταστάθηκε ως άνωμε την υποπαράγραφο Α.1
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

Αρθρο 3
Κεφάλαιο, περιουσία
1 «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων
(50.000.000.000) ευρώ» προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του
μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο δυνάμει του ν. 3845/2010, καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και
ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη της κατά το προηγούμενο
άρθρο διάρκειας του Ταμείου.
*** Οι μέσα σε " " πιο πάνω λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 άρθρ.1 της
από 19.4.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 94/19.4.2012, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
Ν.4079/2012,ΦΕΚ Α 180.
«Το κεφάλαιο του Ταμείου δύναται να αυξηθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με την παρ.23 άρθρου 9 Ν.4051/2012,
ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
2. Το κεφάλαιο του Ταμείου κατατίθεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό
έντοκο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το
σκοπό του παρόντος νόμου.
Το παρεχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτόκιο θα συμφωνείται με το Ταμείο και δεν θα
δύναται να υπερβαίνει ή να είναι κατώτερο από τα παρακάτω επιτόκια: α) το εφαρμοζόμενο από
το Ευρωσύστημα επιτόκιο πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και β) το μέσο δείκτη των
επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις στη χρηματαγορά διάρκειας μιας ημέρας (ΕΟΝΙΑ).
«Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή
εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογαριασμό τίτλων
τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του Συστήματος Αυλων Τίτλων του ν.
2198/1994 (Α` 43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με την παρ.1β άρθρ.1 της από 19.4.2012
ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 94/19.4.2012, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν.4079/2012,ΦΕΚ Α 180.
«3." Περιουσία του Ταμείου αποτελούν οι εισφορές, προς σχηματισμό κεφαλαίου,
συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοοικονομικών
μέσων" του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης
παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές,
ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το άρθρο 63
Ε του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α` 218), καθώς
και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο
μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων,
καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση
καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν.
3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 και στην παράγραφο 7
του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007.»
*** Η μέσα σε " " πρώτη φράση της παρ.3,όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1γ άρθρ.1
της από 19.4.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 94, και τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 άρθρου τέταρτου
Ν.4079/2012,ΦΕΚ Α 180/20.9.2012.,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρου 164
Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250/20.12.2012,

4. Το κεφάλαιο και τα διαθέσιμα του Ταμείου δύναται να επενδύονται μόνο σε καταθέσεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης μορφής επένδυσης.
Το Ταμείο δεν δύναται να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομόλογα και άλλα εμπορικά αξιόγραφα
οποιασδήποτε φύσης. «εκτός εάν υπάρχει ειδική περί αυτού πρόβλεψη στο νόμο».
*** Οι μέσα σε " " λέξεις της παραγράφου 4 προστέθηκαν με την παράγραφο 2 άρθρου 9
Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
5. Με τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, γενομένης εκκαθαρίσεως αποδίδεται το κεφάλαιο και η
περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο.
«6. Κάθε αναφορά του παρόντος νόμου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας ή ΕΤΧΣ, νοείται και ως αναφορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας του
άρθρου δεύτερου του ν. 4063/2012 (Α` 71), στην περίπτωση που ο τελευταίος υποκαταστήσει το
ΕΤΧΣ στις αρμοδιότητες του που αφορούν στην χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ή/και
εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.»
*** Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παρ.5 άρθρου 164 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 25/20.12.2012.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το πρώτο εδάφιο της παράγραφο 10 άρθρου 9 Ν.4051/2012,
ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
" 10. Μέχρι το διορισμό των μελών του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τη
συγκρότηση των οργάνων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3864/2010, το Ταμείο διοικείται
από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο".
«Αρθρο 4
Οργανα του Ταμείου
1. Ως όργανα Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική
Επιτροπή του.
«2. Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από «εννέα (9)» μη εκτελεστικά μέλη.
«Επτά (7)»,εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ
προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τις θέσεις των υπολοίπων μελών του Γενικού
Συμβουλίου συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένα πρόσωπο που
ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.»
*** Η παράγραφος 2 αντικαστάθηκε ως άνω με τη περ.2 της υποπαρ. Δ.3
της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
*** Η λέξη «επτά (7)» της παρ.2 αντικαταστάθηκε από τη λέξη «εννέα (9)»
και η λέξη «πέντε (5)» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «επτά (7)»,ως άνω,
με την υποπαράγραφο Α.7 άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την υποπαρ. Α.8. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014:
"Α8.1. Μέχρι την πλήρωση των δύο επιπλέον μελών του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ.1, όπως αυτό τροποποιείται, το Ταμείο Διοικείται από το υφιστάμενο Γενικό
Συμβούλιο και για το διάστημα αυτό το Γενικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του".
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής. Δύο εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του
Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ή
σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Ενα εκ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται από ειδική προς
τούτο επιτροπή αποτελούμενη από ισάριθμους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της
Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στην
επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου,«ως Παρατηρητές».
*** Οι λέξεις «ως Παρατηρητές» προστέθηκαν με τη περ.3 της υποπαρ. Δ.3
της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
5. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για πενταετή θητεία, με
δυνατότητα ανανέωσης, μη δυνάμενη να υπερβεί την οριζόμενη στην «παρ.6» του άρθρου 2
ημερομηνία. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους
«σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4» του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής
Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός εξήντα (60) ημερών δια του διορισμού νέου μέλους μέχρις
εξαντλήσεως της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Εξαιρουμένου του εκπροσώπου, στο Γενικό
Συμβούλιο, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του μέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα
τη Ελλάδος, για το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
καθώς και για την ανανέωση της θητείας τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του EuroWorking
Group.
*** Οι λέξεις « παρ.2» στο πρώτο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «παρ.6»
και το δεύτερο εδάφιο αυτής συμπληρώθηκε ως άνω
με την υποπαράγραφο Α.7. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
6. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα δύνανται να επιλεγούν ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Ουδείς δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον:
α. έχει καταδικαστεί για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα
μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική,
β. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,
γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος
ή έχει αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως προς την άσκηση
επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε
δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση, ή
δ. έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα.
«ε. έχουν διατελέσει υπάλληλοι ή σύμβουλοι πιστωτικών ιδρυμάτων εποπτευομένων από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο ή διαθέτουν χρηματοοικονομική συμμετοχή
που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το μετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύματος αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ή ανώτερης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτηση τους.».
*** Η περίπτωση ε΄προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α.7. 4.
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την υποπαρ. Α.8. 2. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014:
"2. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 6 και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010, όπως αυτή τροποποιείται με το παρόν, δεν εφαρμόζονται για τα μέλη των
οργάνων του Ταμείου κατά τη δημοσίευση του παρόντος".
«7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, μέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δημόσιας
αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο τελεί υπό την
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή προσώπου που κατέχει μετοχές τέτοιου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω ή διαθέτει χρηματοοικονομική συμμετοχή

που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το μετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύματος για ισόποσο ποσό
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω, είναι ασυμβίβαστες με εκείνην του μέλους του Γενικού
Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.»
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο Α.7. 5.
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, οργανισμού ή ιδρύματος λειτουργικά αυτόνομου από την
Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δημόσιας
αρχής.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, δεν είναι ασυμβίβαστη προς το διορισμό ως μέλους του
Γενικού Συμβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου «ή γενικού γραμματέα» του Υπουργείου Οικονομικών,
προκειμένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Γενικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2.
«Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη συλλογικών οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της
Τράπεζας της Ελλάδος δεν μπορούν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.7 προστέθηκε με την παράγραφο 7 άρθρου 21
Ν.4056/2012,ΦΕΚ Α 52/12.3.2012.
***Οι εντος "" λέξεις στο τρίτο εδάφιο προστέθηκαν με τη παρ.3α του άρθρου 13 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013)
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την υποπαρ. Α.8. 2. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014:
"2. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 6 και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010, όπως αυτή τροποποιείται με το παρόν, δεν εφαρμόζονται για τα μέλη των
οργάνων του Ταμείου κατά τη δημοσίευση του παρόντος".
8. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να παύονται, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και πριν τη λήξη της θητείας τους, εφόσον κατά τη διάρκειά
της συντρέξουν στο πρόσωπό τους παράγοντες που τους καθιστούν μη επιλέξιμους με βάση τα
άρθρα 6 και 7.
«9. Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της
Εκτελεστικής Επιτροπής για τα θέματα που προβλέπονται παρακάτω και είναι αρμόδιο για τον
έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της εκπλήρωσης του σκοπού του Ταμείου. Ειδικότερα, το Γενικό
Συμβούλιο:
α. ενημερώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη δράση της και ελέγχει τη συμμόρφωση
αυτής στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως στις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2,
β. αποφασίζει για τα θέματα σχετικά με την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης, την άσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου και τη διάθεση της συμμετοχής του Ταμείου κατά τα άρθρα 6, 7, 7α και 8,
γ. εγκρίνει την πολιτική, τις καταστατικές διατάξεις και τους εσωτερικούς κανόνες που
εφαρμόζονται προκειμένου για τη διοίκηση και τις πράξεις του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και
του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
δ. εγκρίνει το διορισμό των ανώτατων στελεχών του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, του
Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων, του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή
Νομικής Υπηρεσίας,
ε. εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του Ταμείου,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, στ.
εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου,
ζ. εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσημες εκθέσεις και τις λογιστικές καταστάσεις του
Ταμείου,

η. εγκρίνει το διορισμό εξωτερικών ελεγκτών του Ταμείου,
θ. εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συμβουλευτικών οργάνων, καθορίζει τους όρους και
προϋποθέσεις διορισμού των μελών τους και καθορίζει τους όρους αναφοράς των εν λόγω
οργάνων,
ι. συγκροτεί μία ή περισσότερες επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Γενικού Συμβουλίου και/ή
άλλα πρόσωπα και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους,
κ. εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό
Προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε σύμβαση μη εμπίπτουσα στις διατάξεις του π.δ.
60/2007,
κα. λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που
προβλέπεται από τον παρόντα νόμο ή την κείμενη νομοθεσία ότι ασκείται από το Γενικό
Συμβούλιο.»
*** Η παρ.9,όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 164 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 25
και το άρθρο πρώτο Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107,αντικαταστάθηκε ως άνω με την
υποπαράγραφο Α.7. 6. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
«10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου του Ταμείου, την
εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που
απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού του Ταμείου.
Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
α. εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου,
β. εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με ή χωρίς εισήγηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής,
γ. με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, προβαίνει σε όλες τις πρόσφορες ή απαιτούμενες ενέργειες
για τη διοίκηση του Ταμείου, την εκτέλεση των πράξεων του, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει
του άρθρου 2 εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια
αγαθών και υπηρεσιών, την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων επ` ονόματι του Ταμείου, το
διορισμό των μελών του προσωπικού και των συμβούλων του Ταμείου και γενικότερα την
εκπροσώπηση του,
δ. αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα μέλη της ή
σε στελέχη του Ταμείου, σύμφωνα με τους γενικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν
εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και υπό
την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 11,
ε. ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή την κείμενη
νομοθεσία,
στ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταμείο,
ζ. ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν απονέμεται ρητά στο Γενικό Συμβούλιο.
Όλες οι εξουσίες, δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίες έχουν ανατεθεί
στο Ταμείο, θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν προορίζονται
ρητά για το Γενικό Συμβούλιο.»
*** Η παρ.10,όπως είχε τροποποιηθεί με τους νόμους Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 25,και
Ν.4152/2013,αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ. Α.7. 7. άρθρου δεύτερου
Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των
αποφάσεών του και για τον έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων του Ταμείου.
«Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή σε περίπτωση απουσίας του το άλλο μέλος που τον αναπληρώνει,
τηρεί ενήμερο το Γενικό Συμβούλιο όσο συχνά απαιτείται από αυτό και κατ` ελάχιστο δέκα φορές
ετησίως.»
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.11 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη περ.6
της υποπαρ. Δ.3 της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
12. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής:
α. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις
διορισμού τους και δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταμείου,
β. ορίζονται με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους,
προσώπων με εξειδικευμένα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία,
[ γ. δεν δύνανται να τύχουν μειώσεως κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Γενικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής,]
***Η περ.γ΄καταργήθηκε με τη παρ.3 του έκτου άρθρου του Ν. 4092/2012
(ΦΕΚ Α 220/08-11-2012 )
δ. δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του Ταμείου,
ε. αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με το EuroWorkingGroup.
«13. Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, σε κάθε δε
περίπτωση δέκα (10) φορές κατ` ημερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου
συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτές. Σε περίπτωση απουσίας του
Προέδρου, οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από ένα από τα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου,
εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών και εκτός του προσώπου που ορίζεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος. Το μέλος αυτό το οποίο και προεδρεύει στη συνεδρίαση, επιλέγεται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου
σχετικά με τη διαδικασία αναπλήρωσης του Προέδρου.
Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλούνται με κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και
της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη και τους Παρατηρητές του Γενικού
Συμβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει
οριστεί η συνεδρίαση, εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των
μελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντομο χρονικό
διάστημα όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου.
Συνεδριάσεις μπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήματος πέντε (5) μελών του
Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο αυτού.»
*** Η παρ.10,όπως είχε τροποποιηθεί με τους νόμους Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 25,και
Ν.4152/2013,αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ. Α.7. 8. άρθρου δεύτερου
Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
14. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, σε κάθε δε
περίπτωση άπαξ κατ` εβδομάδα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται από
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει.
«,το οποίο είναι το άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4.».
*** Η μέσα σε " " πιο πάνω φράση προστέθηκε στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ.14

με την παράγραφο 5 άρθρου 21 Ν.4056/2012,ΦΕΚ Α 52/12.3.2012.
«Ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει το άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4.»
*** Το πιο πάνω εδάφιο προστέθηκε μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.14
με την παράγραφο 6 άρθρου 21 Ν.4056/2012,ΦΕΚ Α 52/12.3.2012.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται με κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ημερήσιας
διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη «της Εκτελεστικής Επιτροπής» τουλάχιστον τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, πλην
περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των μελών, οπότε και η
Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει σε συντομότερο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας «της Εκτελεστικής Επιτροπής».
«Η ίδια ημερήσια διάταξη κοινοποιείται και στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.»
*** Το τέταρτο εδάφιο της παρ.14 τροποποιήθηκε ως άνω και το πέμπτο εδάφιο αυτής
προστέθηκε με την υποπαρ. Α.7. (στοιχ. 9 και 10) άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,
ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλούνται με
τον αυτό τρόπο. Συνεδριάσεις μπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήματος των δύο
λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
«Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει μέσω ανταλλαγής εγγράφων, ηλεκτρονικών ή
μη, εφόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος το κρίνει απαραίτητο.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.14 προστέθηκε με τη περ.8 της υποπαρ. Δ.3
της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
«15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να
συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα
ψήφου.»
Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως του
προεδρεύοντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του. Εφόσον εκλήθησαν νομίμως, η
απουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή
των αναπληρωτών τους δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι προεδρεύοντες του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής δύνανται να καλούν στελέχη του Ταμείου και λοιπούς ειδικούς στις συνεδριάσεις του
Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας τους.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.15 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη περ.9 της υποπαρ. Δ.3
της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
«16. «16. Το Γενικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη
του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της,
ένας εκ των οποίων είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το μέλος που τον
αντικαθιστά.»
Για να παράγουν έννομα αποτελέσματα, αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς την ύπαρξη
απαρτίας πρέπει να επικυρωθούν κατά την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου.
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16,όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με τη περ.10
της υποπαρ. Δ.3 της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107,

αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ. Α.7. 11. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,
ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
17. Κάθε μέλος του Γενικού Συμβουλίου έχει μία (1) ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του
προεδρεύοντα είναι καθοριστική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι
αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι
Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
δύνανται να επιτρέπουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και την ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης ή,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.
18. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής «και του Γενικού Συμβουλίου»
είναι εμπιστευτικές. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί
να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των συζητήσεων του επί οποιουδήποτε θέματος.
«Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 16, καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβουλίου
ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική
Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη περ.11
της υποπαρ. Δ.3 της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
*** Οι λέξεις «και του Γενικού Συμβουλίου» της παρ.18 προστέθηκαν
με την υποπαρ. Α.7.12. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
19. Ολες οι ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Γενικού Συμβουλίου παραμένουν έγκυρες παρά
την διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά με το διορισμό, τη καταλληλότητα ή τα προσόντα του
μέλους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον
προεδρεύοντα της συνεδρίασης αυτής και τον Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου.
*** Με τη περ.12 της υποπαρ. Δ.3 της παρ.Δ του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α
107/9.5.2013,ορίζεται ότι:
"12. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, όπου αναφέρεται «Γενικό Συμβούλιο»
προστίθενται και οι λέξεις «Εκτελεστική Επιτροπή».
20. Ο Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου διορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο, κατόπιν
προτάσεως του Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζεται
από το Γενικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντα Συμβούλου. Οι Γραμματείς είναι
στελέχη του Ταμείου.»
*** Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 3 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α
40/29.2.2012.
Αρθρο 5
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.14 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012:
"Στο άρθρο 5 του ν. 3864/2010, κάθε αναφορά στον «Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου» αντικαθίσταται από αναφορά στον «Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου».
Προσωπικό του Ταμείου
"1. Επιτρέπεται η πρόσληψη, στο Ταμείο, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου "τριετούς" διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.
«Το Προσωπικό του Ταμείου προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των προσόντων.»
« , με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης δ` της παραγράφου 9 του άρθρου
4.»

*** Τα δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκαν από το πιο πάνω
εδάφιο δυνάμει της παραγράφου 3 εδάφ.α΄ άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011,
οι δε λέξεις « , με την επιφύλαξη ...του άρθρου 4.» προστέθηκαν
με την υποπαρ. Α.7. 13.άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
Επίσης επιτρέπεται n πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η πρόσληψη του προσωπικού του Ταμείου, καθώς και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή γίνεται
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του ν. 3833/2010.
*** Η λέξη "ετήσιας" του πρώτου εδαφίου της παρ.1 αντικαταστάθηκε από τη λέξη "τριετούς" με
την παρ.2 άρθρου 9 Ν.3899/2010,ΦΕΚ Α 212/17.12.2010.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση, στο Ταμείο, μόνιμων υπαλλήλων «δικηγόρων με έμμισθη εντολή» και
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
«Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου απασχολείται στο Ταμείο σε αντικείμενο της ειδικότητας του,
χωρίς να είναι απαραίτητη η αντιστοιχία της υπηρεσιακής του κατάταξης ή της εργασιακής του
σχέσης με τη θέση που καταλαμβάνει στο Ταμείο.»
*** Οι λέξεις «δικηγόρων με έμμισθη εντολή» του πρώτου εδαφίου καθώς και το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 2 προστέθηκαν δυνάμει της παραγράφου 3 εδάφ.β΄ και εδάφ.γ΄ αντίστοιχα
άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.
Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού μετά από πρόταση του
Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου και προκειμένου για υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος με
απόφαση του Διοικητή αυτής. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών ορίζεται σε δύο (2) έτη με
δυνατότητα παράτασης χωρίς περιορισμό «,κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί
αποσπάσεων.»
*** Οι μέσα σε " " πιο πάνω λέξεις προστέθηκαν στο τέλος του τρίτου εδαφίου δυνάμει της
παραγράφου 3 εδάφ.δ` άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς
στην οργανική θέση της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος.
Επιτρέπεται η απασχόληση στο Ταμείο, προσωπικού με μετάκληση από ευρωπαϊκούς ή άλλους
διεθνείς οργανισμούς με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ύστερα από πρόταση του
Προέδρου του Ταμείου.
«Το προσωπικό που αποσπάται στο Ταμείο επιλέγει μετά από αίτηση του εάν θα λαμβάνει τις
αποδοχές από τον φορέα από τον οποίο αποσπάται ή τις αποδοχές που καταβάλλονται για τη θέση
αυτή από το Ταμείο. Οι αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με την παράγραφο 3 εδάφ.ε` άρθρου 50
Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.
3. Το Προσωπικό του Ταμείου υπέχει της υποχρέωσης πίστης και άκρας εχεμύθειας του ανωτέρω
άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση ε`.
*** Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση ε»
αντικαθίστανται με τις λέξεις " του άρθρου 16Β" (παρ.7 άρθρου 164 Ν.4099/2012,
ΦΕΚ Α 25/20.12.2012).
*** Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.2 άρθρου 20 Ν.3870/2010,ΦΕΚ Α

138/9.8.2010.

«Άρθρο 6
Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου
1. Πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος,
υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορεί να υποβάλει
αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση και μέχρι το ύψος του ποσού που προσδιορίζεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζει το κεφαλαιακό έλλειμμα του πιστωτικού ιδρύματος και
ζητά από το τελευταίο να υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα μέτρα
που το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει να εφαρμόσει, ώστε να καλύψει το εν λόγω κεφαλαιακό
έλλειμμα. Ως προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ήδη λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, υποβάλλεται
τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή το τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, απαριθμούνται τα είδη
των μέτρων άντλησης κεφαλαίου ή περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών που πρόκειται να
αναληφθούν από το πιστωτικό ίδρυμα, ο χρόνος λήψης και η διάρκεια του κάθε μέτρου καθώς και
η αναμενόμενη επίδραση αυτού στο κεφαλαιακό έλλειμμα του πιστωτικού ιδρύματος, με στόχο
την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για παροχή κρατικής ενίσχυσης από το Ταμείο. Τα ως άνω μέτρα
μπορούν να συνίστανται, μεταξύ άλλων, στα εξής:
α. μη διανομή κερδών,
β. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος,
γ. πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και χαρτοφυλακίων ή κλάδων δραστηριότητας για την
άντληση κεφαλαίων,
δ. πράξεις μεταβίβασης κινδύνου ή τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων,
ε. πράξεις διαχείρισης παθητικού, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών μετατροπών τίτλων
υβριδικού κεφαλαίου και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε τίτλους που προσμετρώνται στα ίδια
κεφάλαια κατηγορίας 1 του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες θα πρέπει να συμβάλλουν στη
δημιουργία κεφαλαίων κατά 100 %, αν οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν
πλήρως,
στ. καταγραφή των τίτλων ή υποχρεώσεων επί των οποίων δύναται να επιβληθούν τα
υποχρεωτικά μέτρα του άρθρου 6α, καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν
ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 6α.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, αρχικό ή τροποποιημένο, πρέπει ακόμα να περιγράφει, υπό το πρίσμα
συντηρητικών εκτιμήσεων, με ποιο τρόπο το πιστωτικό ίδρυμα θα παραμείνει βιώσιμο για τα
επόμενα τρία (3) έως πέντε (5) έτη.
γ) Σε συνέχεια της αξιολόγησης της βιωσιμότητας, η οποία επίσης λαμβάνει υπόψη το ανωτέρω
σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης), η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει
σύσταση στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει κριθεί βιώσιμο να υποβάλει στο Ταμείο αίτημα για
κεφαλαιακή ενίσχυση.
2. Κατά την υποβολή του αιτήματος από το πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή της απαραίτητης
για τη βιωσιμότητα του κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο, το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλει
ταυτόχρονα το σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή το τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά
περίπτωση), την επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία προσδιορίζεται το κεφαλαιακό
έλλειμμα που αναφέρεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του παρόντος και επιστολή της

Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία αναφέρεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα είναι βιώσιμο, εφόσον
καλύψει το κεφαλαιακό του έλλειμμα.
3. Το Ταμείο μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, να ζητήσει από το
πιστωτικό ίδρυμα να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες στο εν λόγω σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατόπιν
της έγκρισης του σχεδίου από το Ταμείο, αυτό διαβιβάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών και
υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.
4. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του τροποποιηθέντος σχεδίου
αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ταμείο παρέχει την κατά το άρθρο 7
κεφαλαιακή ενίσχυση, μόνο εφόσον η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 6α έχει δημοσιευθεί, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας
της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούμενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
5. Το Ταμείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης
καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε τυχόν τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, και οφείλει
περαιτέρω να παράσχει στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε αναγκαία πληροφορία, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του
Ταμείου, το Ταμείο καθορίζει το περίγραμμα της «συμφωνίας πλαίσιο» με το πιστωτικό ίδρυμα, το
οποίο αποδέχεται και υπογράφει τη «συμφωνία - πλαίσιο».
6. Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο
έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτημα
κεφαλαιακής ενίσχυσης, βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7,
μέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ταμείο χορηγεί τη
βεβαίωση, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6α, εφόσον: α) έχει εγκριθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος, και μαζί με το σχέδιο
αναδιάρθρωσης έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και β) η Τράπεζα της Ελλάδος
κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει
απρόσκοπτα τη λειτουργία του (goingconcern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής
επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση
της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η κεφαλαιακή ενίσχυση δίδεται από το
Ταμείο, μόνο κατόπιν της έγκρισης της ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της
δημοσίευσης της Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 6α. Η ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε
λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν.
3601/2007, ή έχουν ληφθεί τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 63Β του ν. 3601/2007, ή έχει
αρχίσει διαδικασία ή λήψη μέτρων για την ανάκληση της άδειας του πριν από την έναρξη της
διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
7. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6, το Ταμείο μέχρι την
ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο
εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν όλες τις
εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό
Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη
λήψη τους και β) μπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κάθε στοιχείο και πληροφορία που
θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due
diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματα του, κατ` εφαρμογή του άρθρου 11.
Τα ίδια δικαιώματα έχει το Ταμείο εάν προκαταβάλει την εισφορά που προβλέπεται στην
παράγραφο 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του
Ταμείου, μπορεί να καθορίζονται περαιτέρω θέματα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό
διάστημα που ακολουθεί την έκδοση της δεσμευτικής βεβαίωσης που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 του παρόντος ή την προκαταβολή της εισφοράς του Ταμείου σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8, έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού
Κεφαλαίου.

8. Το Ταμείο εν όψει της συμμετοχής του, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, σε κεφαλαιακή
ενίσχυση πιστωτικού ιδρύματος ,το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της
Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του ή μέρος της εισφοράς αυτής και μέχρι του ποσού που
προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 6α, ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον:
α. έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυμα αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται
από σχέδιο αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β. το αίτημα αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει γνωστοποιηθεί και εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 3,
γ. η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή της εισφοράς είναι αναγκαία, προκείμενου να
προστατεύεται η σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος και να διασφαλίζεται η συνεισφορά
του πιστωτικού συστήματος στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και
δ. το πιστωτικό ίδρυμα έχει συνάψει με το Ταμείο και το ΕΤΧΣ, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο,
σύμβαση προεγγραφής.
Η προκαταβαλλόμενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό συμμετοχής του Ταμείου στην ως άνω
κεφαλαιακή ενίσχυση, και αποδεσμεύεται με την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου κατά
την παράγραφο 2 του άρθρου 11 και την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920. Αν η
εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούμενους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως
δεσμευμένος λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος τον οποίο τηρεί το ίδιο το
πιστωτικό ίδρυμα ως φορέας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον οποίο
τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας του ως άνω Συστήματος, υπό την ιδιότητα του
θεματοφύλακα του πιστωτικού ιδρύματος.
Έως την αποδέσμευση της ως άνω εισφοράς, η εισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς με
αντισυμβαλλόμενους της αγοράς (εξασφαλίζοντας το δικαίωμα επαναγοράς των ίδιων κινητών
αξιών στους όρους της συναλλαγής επαναγοράς) ή/ και μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήμα-τος. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με
Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αν η συμμετοχή του Ταμείου στην κεφαλαιακή ενίσχυση, είναι μικρότερη από το ποσό που
προκαταβλήθηκε, καθώς και αν η κεφαλαιακή ενίσχυση δεν πραγματοποιηθεί, το Ταμείο έχει
αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά περίπτωση, με επιτόκιο
που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της
Ελλάδος και γνώμη του Ταμείου.
Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος πριν από την ολοκλήρωση της
κεφαλαιακής ενίσχυσης και συσταθεί μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου
63Ε του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α` 218), οι
τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι είχαν δοθεί ως προκαταβαλλόμενη εισφορά του Ταμείου σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αποτελούν περιουσία του μεταβατικού πιστωτικού
ιδρύματος.
Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται ύστερα από απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι ειδικότεροι όροι που
συνομολογούνται κατά τη σύναψη των συμβάσεων προεγγραφής μεταξύ του Ταμείου, του
πιστωτικού ιδρύματος και του ΕΤΧΣ για τη συμμετοχή του Ταμείου σε μελλοντική αύξηση του

Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα επαναγοράς ή παρόμοια δικαιώματα για τις αξίες
που εισφέρονται από το Ταμείο, ββ) οι ειδικότεροι όροι με τους οποίους εξασφαλίζονται τα
δικαιώματα του ΕΤΧΣ, που προβλέπονται στην από 15.3.2012 Σύμβαση Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης, της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4046/2012 (Α` 28) και γγ)
κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που συνομολογούνται κατά τη
σύναψη των συμβάσεων προεγγραφής του Ταμείου, του πιστωτικού ιδρύματος και του ΕΤΧΣ για
τη συμμετοχή του Ταμείου στην κάλυψη υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως του
πιστωτικού ιδρύματος".
*** Το άρθρο 6,όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (βλ.προϊσχύουσες μορφές αυτού)
αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο Α.2 άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,
ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
«Άρθρο 6α
Προϋποθέσεις της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης
1. Εφόσον τα εθελοντικά μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της παρ. 1 του
άρθρου 6 δεν μπορούν να καλύψουν το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα του πιστωτικού
ιδρύματος, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον η εφαρμογή
των μέτρων του άρθρου 8 ή και των άρθρων 63Β επ. του ν. 3601/2007 είναι δυνατόν να
προκαλέσει σημαντικές παρενέργειες στην οικονομία με αρνητικές συνέπειες στους πολίτες, και
προκειμένου η κρατική ενίσχυση να είναι η μικρότερη δυνατή με Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζεται η
υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό
της κατανομής του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείμματος του πιστωτικού ιδρύματος στους
κατόχους τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης, όπως κρίνεται κάθε φορά
αναγκαίο. Η κατανομή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της ως άνω Πράξεως του Υπουργικού
Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ανωτέρω κατανομή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη
σειρά:
α. κοινές μετοχές,
β. αν χρειάζεται, προνομιούχες μετοχές και άλλοι τίτλοι που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια
κατηγορίας 1,
γ. αν χρειάζεται, όλες οι λοιπές υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης.
Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, απαιτήσεις της ίδιας τάξης τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης.
Αποκλίσεις, τόσο από την ανωτέρω σειρά κατανομής όσο και από τον κανόνα της ίσης
μεταχείρισης, δικαιολογούνται όταν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι ύπαρξης σχετικών
αποκλίσεων,
σύμφωνα με την παράγραφο 5.
2. Τα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνουν:
α. την απορρόφηση τυχόν ζημιών από τους μετόχους μέχρι του σημείου όπου η αρνητική καθαρή
θέση του πιστωτικού ιδρύματος θα διαμορφωθεί σε μηδενική όπου είναι απαραίτητο, δια της
μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, ύστερα από απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος.
β. τη μείωση της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που

προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, λοιπών
υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης μέχρι του σημείου όπου η καθαρή θέση του πιστωτικού
ιδρύματος θα είναι ίση με μηδέν, ή
γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος είναι ανωτέρα του μηδενός, τη
μετατροπή των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσμετρώνται στα ίδια
κεφάλαια κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, λοιπών υποχρεώσεων
μειωμένης
εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος, σε τίτλους κεφαλαίου που προσμετρώνται στα ίδια
κεφάλαια της κατηγορίας 1, ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας για τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στις ανωτέρω υπό β` και γ` περιπτώσεις, όπου η υποχρεωτική μετατροπή δεν επαρκεί για την
κάλυψη του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και
καθίσταται απαραίτητη η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο, η μετατροπή γίνεται σε
κοινές μετοχές.
3. Αντικείμενο των ανωτέρω μέτρων δύνανται να αποτελούν και
α. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα μέσω της παροχής εγγυήσεων σε
σχέση με την έκδοση τίτλων κεφαλαίου ή υποχρεώσεων από τρίτα νομικά πρόσωπα που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύματος, με την
προϋπόθεση ότι οι ως άνω εγγυήσεις κατατάσσονται ως υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του
πιστωτικού ιδρύματος, και
β. οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού ιδρύματος λόγω εν ισχύ δανειακών συμφωνιών
μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και των ως άνω τρίτων νομικών προσώπων, οι οποίες
κατατάσσονται ως υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος.
4. Η ανωτέρω Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν της εισήγησης της Τράπεζας της
Ελλάδος, καθορίζει κατά τάξη, είδος, ποσοστό και ποσό συμμετοχής, τους τίτλους ή υποχρεώσεις
που υπόκεινται στα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις προηγούμενες
παραγράφους, με βάση αποτίμηση ανεξάρτητου ελεγκτή, που ορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Η διενέργεια της αποτίμησης αυτής εξαντλεί κάθε υποχρέωση λήψης ανεξάρτητης
αποτίμησης για την πλήρωση των προϋποθέσεων οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, η οποία
απαιτεί τη διενέργεια ανεξάρτητης αποτίμησης ως προς την ανωτέρω διαδικασία.
Οι ανωτέρω τίτλοι ή υποχρεώσεις μετατρέπονται υποχρεωτικά σε τίτλους κεφαλαίου στο πλαίσιο
αύξησης κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του
παρόντος νόμου, σε περίπτωση παράλειψης της οποίας τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των
άρθρων 8 ή/και 63Β και επ. του ν. 3601/ 2007 και του ν. 3458/2006.
5. Κατ`εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να μην εφαρμόζονται είτε συνολικά είτε σε σχέση με
συγκεκριμένους τίτλους, σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει, κατόπιν εισήγησης από
την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι:
α. τα μέτρα αυτά δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
β. η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων δύναται να οδηγήσει σε δυσανάλογα αποτελέσματα, όπως
στην περίπτωση που η κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από το Ταμείο είναι
μικρή σε σχέση με το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύματος, ή/και
ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαιακού ελλείμματος του πιστωτικού ιδρύματος έχει καλυφθεί μέσω
του ιδιωτικού τομέα.
Η τελική εκτίμηση των ανωτέρω κινδύνων εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κρίνει
κατά περίπτωση.

6. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα κατά τις παραγράφους 1 έως 4 του
παρόντος άρθρου συνιστούν, για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησης που διενεργείται στο
πλαίσιο του παρόντος νόμου, μέτρα εξυγίανσης κατά τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας
2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την
εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία
με το ν. 3458/2006.
7. Η εφαρμογή των μέτρων των παραγράφων 1 έως 4, εθελοντικών ή υποχρεωτικών, δεν δύναται
σε καμία περίπτωση:
α. να αποτελεί αιτία ενεργοποίησης συμβατικών ρητρών οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή σε
περίπτωση εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλλου γεγονότος, το οποίο δύναται να
χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας, και
β. να λογίζεται ως μη εκπλήρωση ή παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων του πιστωτικού
ιδρύματος για τη θεμελίωση σπουδαίου λόγου πρόωρης καταγγελίας σύμβασης από
αντισυμβαλλομένους του πιστωτικού ιδρύματος.
Συμβατικοί όροι που αντίκεινται στα ανωτέρω δεν παράγουν αποτελέσματα.
8. Οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων απαιτήσεων μειωμένης
εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος, περιλαμβανομένων και αυτών υπέρ των οποίων έχουν,
άμεσα ή έμμεσα, παρασχεθεί εγγυήσεις από το πιστωτικό ίδρυμα, που κατατάσσονται ως
υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος το οποίο υπόκειται στα μέτρα
ανακεφαλαιοποίησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν θα πρέπει, κατόπιν της εφαρμογής
των μέτρων αυτών, να βρίσκονται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση συγκριτικά με τη θέση στην
οποία θα βρίσκονταν στην περίπτωση που το εν λόγω ίδρυμα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση. Στην
περίπτωση κατά την οποία η προηγούμενη αρχή δεν τηρηθεί, οι ανωτέρω κάτοχοι τίτλων
κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης έχουν το δικαίωμα να
αποζημιωθούν από το Δημόσιο, εφόσον αποδείξουν ότι η οφειλόμενη στην εφαρμογή των
υποχρεωτικών μέτρων ζημία τους είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα είχαν υποστεί στην
περίπτωση θέσης του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση. Σε κάθε περίπτωση, η
αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της αξίας των απαιτήσεων μετά την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και της αξίας των απαιτήσεων σε περίπτωση
ειδικής εκκαθάρισης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται με βάση την παράγραφο 9 του παρόντος
άρθρου.
9. Για τη διασφάλιση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 8, διενεργείται αποτίμηση, η
οποία προσδιορίζει τις απώλειες που θα υφίσταντο οι κάτοχοι των τίτλων ή δικαιούχοι
υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου αν, αντί της εφαρμογής των υποχρεωτικών μέτρων που
ορίζονται στην Πράξη της παραγράφου 2 του παρόντος, το πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο σε ειδική
εκκαθάριση. Κάθε μορφή κρατικής ενίσχυσης προς το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα λαμβάνεται υπόψη
για τους σκοπούς της εν λόγω αποτίμησης. Η αποτίμηση αυτή πραγματοποιείται μετά την
εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2 από ανεξάρτητο εκτιμητή που ορίζεται από τον
Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσο οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου,
υβριδικού κεφαλαίου και χρέους μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος θα βρίσκονταν
σε ευμενέστερη οικονομική θέση στην περίπτωση που το εν λόγω ίδρυμα είχε τεθεί σε ειδική
εκκαθάριση αμέσως πριν από την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης.
10. Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Περίληψη της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην
ελληνική γλώσσα, και σε δύο φύλλα ημερήσιου τύπου, που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την
επικράτεια του κράτους-μέλους όπου το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί υποκατάστημα ή όπου άμεσα
παρέχει διασυνοριακές τραπεζικές ή άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην επίσημη γλώσσα
αυτού του κράτους-μέλους. Η περίληψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τους λόγους και τη νομική βάση για την έκδοσης της Πράξεως της παραγράφου 1,
β. τα διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα κατά της Πράξεως και την προθεσμία άσκησης τους,

γ. τα αρμόδια δικαστήρια ενώπιον των οποίων ασκούνται τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα κατά
της Πράξεως της παραγράφου 1.
11. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων της
διαδικασίας ορισμού των ανεξάρτητων ελεγκτών, του περιεχομένου των ανεξάρτητων
αποτιμήσεων και της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, των μεθόδων αποτίμησης των τίτλων
κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου και μειωμένης εξασφάλισης που μειώνονται ή μετατρέπονται, της
δυνατότητας υποκατάστασης του εκδότη των τίτλων των μεθόδων διενέργειας της μετατροπής
καθώς και των λεπτομερειών για την τυχόν αποζημίωση των κατόχων των τίτλων, ρυθμίζονται με
σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν στην προστασία υπέρτερου δημόσιου
συμφέροντος, συνιστούν διατάξεις δεσμευτικού και άμεσου αποτελέσματος και υπερέχουν έναντι
κάθε διάταξης με αντίθετο περιεχόμενο.
*** Το άρθρο 6α προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α.3 άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,
ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
«Άρθρο 7
Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης Έκδοση μετοχών
1. Το Ταμείο συμμετέχει στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης αποκλειστικά προς το σκοπό της
κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος του πιστωτικού ιδρύματος, όπως έχει προσδιορισθεί με
την
επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και μόνο μέχρι
το ύψος του εναπομείναντος ποσού μετά την εφαρμογή των εθελοντικών μέτρων του άρθρου 6
παρ. 1β, των υποχρεωτικών μέτρων του άρθρου 6α και μετά από οποιαδήποτε τυχόν συμμετοχή
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα.
2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 6α, η
κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος με την έκδοση κοινών μετοχών ή με την έκδοση υπό αίρεση
μετατρέψιμων ομολογιών (ContingentConvertibleSecurities) ή άλλων μετατρέψιμων
χρηματοοικονομικών μέσων που θα καλύπτονται από το Ταμείο. Το Ταμείο δύναται να ασκεί, να
διαθέτει ή να παραιτείται των δικαιωμάτων του προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου ή έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων
χρηματοοικονομικών μέσων των πιστωτικών ιδρυμάτων που αιτούνται την παροχή κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
3. Οι αυξήσεις αυτές καλύπτονται από το Ταμείο σε μετρητά ή με ομόλογα του ΕΤΧΣ ή με άλλα
χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΧΣ. Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται σε συμμόρφωση με τους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων
ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων, λαμβάνονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και
31 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δεν ανακαλούνται.
Ομοίως, μπορούν να ληφθούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων
χρηματοοικονομικών μέσων ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου προς τα ανωτέρω
καθώς και η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , θα πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι
λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.

Για την έκδοση των κοινών μετοχών ή μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων,
η προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της, καθώς και για
την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που
προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε γενική συνέλευση που αφορά την εφαρμογή του
παρόντος νόμου.
5. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1920 περί
ανωνύμων εταιριών, η τιμή κάλυψης των μετοχών ή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή
άλλων χρηματοοικονομικών μέσων από το Ταμείο ορίζεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. Η
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε δύο (2) εκθέσεις αποτίμησης, που
διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν
κύρος και εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε αποτιμήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων,
εφαρμοζομένων σχετικώς των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Η απόφαση
λαμβάνεται δε με απαρτία 2/3 και πλειοψηφία 2/3 των μελών του και λαμβάνει υπόψη της τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και το σκοπό του Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 2 του
παρόντος. Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο όργανο του πιστωτικού
ιδρύματος που είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών ή των υπό
αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής
κάλυψης αυτών από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιμή διάθεσης στον ιδιωτικό τομέα
δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο, ή της
τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.
β) Το Ταμείο ζητά από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να λάβουν υπόψη όλες τις σχετικές
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κάθε διαθέσιμης αξιολόγησης της ποιότητας του ενεργητικού
του πιστωτικού ιδρύματος, των αποτελεσμάτων ασκήσεων προσομείω-σης ακραίων καταστάσεων
καθώς και των συνθηκών της αγοράς και θα τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. Σύνοψη των
όρων επιλογής των χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και των στοιχείων και της
μέθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, αναρτώνται και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του
Ταμείου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση των συναλλαγών.
γ) Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπό
αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να
εκδοθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα και να καλυφθούν από το Ταμείο, τους όρους μετατροπής
των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών και των άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών
μέσων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εφόσον απαιτηθεί, για την εφαρμογή παρόντος
άρθρου.
*** Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο Α.4 άρθρου δεύτερου
Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
«Άρθρο 7Α
Δικαιώματα ψήφου
1. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, το Ταμείο θα ασκεί χωρίς περιορισμούς τα
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που αναλαμβάνει στο πλαίσιο κεφαλαιακής
ενίσχυσης που λαμβάνει χώρα κατά το άρθρο 7.
2. Το Ταμείο ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του με τους περιορισμούς που ορίζονται στην
παράγραφο 3 στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Για τις μετοχές ως προς τις οποίες τύγχαναν εφαρμογής οι εν λόγω περιορισμοί, σύμφωνα με
την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 κατά το χρόνο της ανάληψης των μετοχών
από το Ταμείο.

(β) Για τις μετοχές που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης κατά το χρόνο ισχύος
της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, αλλά ως προς τις οποίες οι εν λόγω
περιορισμοί δεν ίσχυσαν λόγω της μη επίτευξης του σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις απαιτούμενου
ποσοστού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Οι εν λόγω περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου του
Ταμείου θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συμμετοχή στην πρώτη μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα λάβει χώρα μετά τη δημοσίευση του
παρόντος είναι τουλάχιστον ίση με το 50%.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ταμείο ασκεί το δικαίωμα ψήφου στη
Γενική Συνέλευση μόνο για τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαμβανομένης της
αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο,
συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της
εταιρίας μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών, ή
για όποιο άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920
περί ανωνύμων εταιρειών. Για τους σκοπούς υπολογισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίας στη
Γενική Συνέλευση, οι μετοχές του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη
αποφάσεων για θέματα άλλα από αυτά που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της
παραγράφου αυτής.
4. Το Ταμείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της παραγράφου
2, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 3 εάν διαπιστωθεί, με απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου του Ταμείου, ότι παραβιάζονται ουσιώδεις υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος οι
οποίες προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή προάγουν την υλοποίηση αυτού ή
περιγράφονται στη «συμφωνία πλαίσιο» του άρθρου 2.
5. Κάθε διάθεση μετοχών από το Ταμείο προς επενδυτές του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνει χώρα
κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 ή στο πλαίσιο της εξάσκησης των δικαιωμάτων που
ενσωματώνονται στους τίτλους της παρ. 6 του άρθρου 8 θα λογίζεται ότι επιφέρει μείωση στη
συμμετοχή του Ταμείου όσον αφορά τις μετοχές για τις οποίες το Ταμείο ασκεί περιορισμένα
δικαιώματα ψήφου.
6. Για όσο χρόνο το Ταμείο ασκεί τα δικαιώματα ψήφου με τους περιορισμούς του παρόντος
άρθρου, πέραν των γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α`91):
α) το Ταμείο γνωστοποιεί στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε μεταβολή
στον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει
χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο στο τέλος κάθε ημερολογιακού
μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησε ή διέθεσε μετοχές, καθώς και το συνολικό αριθμό
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει. Ο Εκδότης δημοσιοποιεί τις πληροφορίες του προηγούμενου
εδαφίου άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο ημερών διαπραγμάτευσης από την
ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3556/2007,
β) οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 6, 10 και 11 του ν. 3556/2007 (Α` 91) δεν τυγχάνουν
εφαρμογής στο Ταμείο και
γ) πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικές συμμετοχές ή ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου
που αφορούν σε πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία έχει χορηγηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το
Ταμείο, οφείλουν να γνωστοποιούν κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και των κατά
εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων τις μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν με
βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, πλην αυτών του Ταμείου, όπως αυτές
γνωστοποιούνται από το Ταμείο σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α`. Η γνωστοποίηση
αυτή αφορά μόνο σε μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών και όχι επί τίτλων
παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται κυρώσεις
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3556/2007.
*** Το άρθρο 7α,το οποίο είχε προστεθεί με την παρ. 7 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40

και συμπληρωθεί με την παρ.19 άρθρου 164 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250, αντικαταστάθηκε
ως άνω με την υποπαράγραφο Α.5 άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

«Άρθρο 8
Διάθεση ιδίας συμμετοχής
1. Με απόφαση του Ταμείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή
μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τα
οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 το αργότερο εντός πενταετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος. Η διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή
άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές διατίθενται εντός των χρονικών
ορίων του πρώτου εδαφίου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η
διάθεση των μετοχών εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να γίνει προς
επιχείρηση η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του Ταμείου, μπορούν να παραταθούν
οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Προκειμένου να λάβει την ανωτέρω απόφαση το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου λαμβάνει έκθεση
από έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο
κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέματα Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
διάθεσης των μετοχών. Στην έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και ο τρόπος
διάθεσης των μετοχών καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
Η διάθεση πραγματοποιείται με τρόπο που να συνάδει με τους σκοπούς του Ταμείου, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2.
2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3401/ 2005, η διάθεση δύναται να πραγματοποιείται
με πώληση μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος στο κοινό ή σε συγκεκριμένο(ους) επενδυτή(ες) ή
ομάδα επενδυτών: i) μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ή μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
σε επιλεγμένους επενδυτές, ϋ) με χρηματιστηριακές εντολές, iii) με δημόσια προσφορά μετοχών με
αντάλλαγμα μετρητών ή με ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών και ίν) με τη διαδικασία βιβλίου
προσφορών (bookbuilding).
3. Το Ταμείο δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της
διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.
4. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και η
ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις περιπτώσεις της
παραγράφου 3 ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου, σύμφωνα με τη διαδικασία της
παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες τιμές διάθεσης ή κάλυψης,
δύνανται να είναι χαμηλότερες της τιμής κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας
χρηματιστηριακής τιμής. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο του κ.ν. 2190/1920.
5. Σε περίπτωση που μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος αναλαμβάνονται από συγκεκριμένο
επενδυτή ή από ομάδα επενδυτών ή επέλθει μείωση της συμμετοχής του Ταμείου κατά τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 3 υπέρ συγκεκριμένου επενδυτή ή ομάδας επενδυτών:
α) Το Ταμείο δύναται να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν
προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση τη διαδικασία, τις προθεσμίες, το
περιεχόμενο των προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, μεταξύ των οποίων
και την παροχή από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της

διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιμο, απόδειξης ύπαρξης κεφαλαίων και εγγυητικών
επιστολών.
β) Το Ταμείο δύναται να συνάπτει συμφωνία μετόχων, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο, στην οποία
καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ Ταμείου και του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών, καθώς και να
προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις της «συμφωνίας- πλαίσιο» της παραγράφου 2 του άρθρου 2,
που πιθανά έχει συνάψει με το πιστωτικό ίδρυμα. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να προβλέπεται η
υποχρέωση των επενδυτών ή/και του Ταμείου να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους για ορισμένο
χρονικό διάστημα.
γ) Το Ταμείο δύναται να παρέχει δικαιώματα πρώτης προσφοράς και δικαίωμα πρώτης άρνησης
σε επενδυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο δ` κριτήρια.
δ) Για την επιλογή του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται
κριτήρια αξιολόγησης, όπως ιδίως η εμπειρία του επενδυτή στο αντικείμενο της επιχείρησης και
στην αναδιάρθρωση πιστωτικών ιδρυμάτων, η φερεγγυότητα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της
συναλλαγής και το προσφερόμενο τίμημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε κάθε
διαδικασία κοινοποιούνται στους υποψήφιους επενδυτές πριν την υποβολή δεσμευτικής
προσφοράς εκ μέρους τους.
6. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται η μεθοδολογία της υπό στοιχείο (iii) της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ανταλλαγής παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων που έχουν
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 38/2012 και της προσαρμογής των όρων και
προϋποθέσεων τους, σε περίπτωση αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του
συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών (reversesplit), διάσπασης των παλαιών μετοχών με
αναλογία που θα αποφασισθεί από το πιστωτικό ίδρυμα, και προσαρμογής της ονομαστικής αξίας
της νέας μετοχής (split), καθώς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης η προσαρμογή μπορεί να γίνει μόνο
στην τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων που ενσωματώνονται στους παραστατικούς τίτλους. Η
προσαρμογή μπορεί να γίνει μέχρι του ποσού που αναλογεί στα έσοδα του Ταμείου από την
πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης και πραγματοποιείται μετά την πώληση . Η ως άνω
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.
*** Το άρθρο 8,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 6 άρθρου 50 Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218,
και παρ.8 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40,και αντικατασταθεί με την παρ.20
άρθρου 164 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250,αντικαταστάθηκε ως άνω με
την υποπαράγραφο Α.6 άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

*** Το άρθρο 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 7 άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.
Αρθρο 9
Μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές
( 1. Οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές μεταβιβάσιμες μετοχές με απόφαση του
Ταμείου, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον: (α) δεν επιτυγχάνονται
συγκεκριμένοι στόχοι του σχεδίου αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένου αυτού για το ύψος της
κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος ή (β) δεν πληρούται το γενικό ελάχιστο όριο
του δείκτη για τα Βασικά Ιδια Κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος ή του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας με βάση το άρθρο 28 του ν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007.
2. Η τιμή μετατροπής των προνομιούχων σε κοινές προσδιορίζεται, κατά το χρόνο παροχής της
κεφαλαιακής ενίσχυσης, με βάση την τιμή διάθεσης των προνομιούχων μετοχών, όπως αυτή
καθορίζεται από το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των
ελεγκτικών εταιρειών, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 για την εύλογη ή
την εμπορική αξία της μετοχής, όπως αυτή διαμορφώνεται χωρίς τη στήριξη ή τη δυνατότητα

στήριξης του πιστωτικού ιδρύματος από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο ή την Τράπεζα της
Ελλάδος εκτός του πλαισίου των πράξεων του Ευρωσυστήματος και σύμφωνα με το κανονιστικό
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των ακολουθούμενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
περί κρατικών ενισχύσεων).
Αρθρο 10
«Ειδικά δικαιώματα «του Ταμείου» ».
«1. Οι κοινές μετοχές «και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες», του άρθρου 7 παρέχουν τα
ειδικά δικαιώματα των παραγράφων 3 και 6 του παρόντος άρθρου.»
*** Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 10,όπως είχαν αντικατασταθεί με την
παρ. 8 άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218,τροποποιήθηκαν ως άνω
με την παρ.21 άρθρου 164 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.
[Οι μετοχές αυτές δεν μεταβιβάζονται από το Ταμείο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές
εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου (30.6.2017)].
*** Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 4
άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 94/19.4.2012, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο Ν.4079/2012,ΦΕΚ Α 180.
(2. Οι προνομιούχες αυτές μετοχές παρέχουν δικαίωμα μη σωρευτικής απόδοσης, το ύψος της
οποίας καθορίζεται με απόφαση του Ταμείου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί κρατικών
ενισχύσεων και τις σχετικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μετοχές αυτές έχουν, σε κάθε
περίπτωση, τις εν γένει ιδιότητες βάσει των οποίων γίνονται δεκτές ως πρόσθετα στοιχεία των
βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3601/2007
και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε
περίπτωση που το ποσοστό των προνομιούχων μετοχών υπερβαίνει το ανώτερο προβλεπόμενο
όριο επί των βασικών ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, το υπερβάλλον συνυπολογίζεται
στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια αυτού).
*** Η παράγραφος 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 8 εδ.γ` άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α
218/3.10.2011.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την παρ.13 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012:
" 13. Κάθε αναφορά στο ν. 3864/2010 στο «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, αντικαθίσταται
από αναφορά στο «Εκτελεστικό Συμβούλιο», εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 14 του ν. 3864/2010, όπου η αναφορά στο «Διοικητικό Συμβούλιο» αντικαθίσταται από
αναφορά στο «Γενικό Συμβούλιο».
2 3. «Εάν το Ταμείο δεν εκπροσωπείται με ένα τουλάχιστον μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του
πιστωτικού ιδρύματος, στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει, μετέχει σε αυτό με ένα
πρόσθετο μέλος. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει:».
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8 εδ.δ΄
άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.
α) το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός των προθεσμιών
που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 και
β) το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
πιστωτικού ιδρύματος:
i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς

διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, ή
ii) εφόσον η υπό συζήτηση απόφαση δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών
ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη
λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων
ενεργητικού - παθητικού κλπ.),
«iii) που αφορά εταιρικές πράξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 7α και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη
συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.»
*** Η υποπερίπτωση iii προστέθηκε με την υποπαρ. Α.7. 14.
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
γ) το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες από
«την Εκτελεστική Επιτροπή» του Ταμείου, « η οποία», διαβουλεύεται για το σκοπό αυτόν με την
Τράπεζα της Ελλάδος. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έως το πέρας της συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος.
*** Η περίπτωση γ΄τροποποιήθηκε ως άνω με την υποπαρ. Α.7. 14.
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
«δ) το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου,
ε) το δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευθυντή.»
*** Οι περιπτώσεις δ΄και ε΄προστέθηκαν με την παράγραφο 10 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α
40/29.2.2012.
«Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Γενικό Συμβούλιο,
λαμβάνει υπόψη του την επιχειρηματική αυτονομία του πιστωτικού ιδρύματος.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με την παράγραφο 9 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ
Α 40/29.2.2012.
3 4. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο
3 υπό στοιχείο β` περίπτωση i, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του
Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσης πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων
καταργούνται για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα
κεφαλαιακής ενίσχυσης του παρόντος νόμου. Αναφορικά με τα μερίσματα της ίδιας διάταξης,
εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 3 του ν. 3723/2008.
(5. Ο ίδιος εκπρόσωπος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων και έχει δικαίωμα
αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα).
*** Η παράγραφος 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 8 εδ.ε` άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α
218/3.10.2011.
4 6. Ο εκπρόσωπος έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία «του πιστωτικού ιδρύματος»
για τους σκοπούς του παρόντος νόμου «με συμβούλους της επιλογής του».
*** Οι λέξεις «με συμβούλους της επιλογής του» της παρ.6 προστέθηκαν με την παρ.11 άρθρου 9
Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
5 7. Η ιδιότητα του εκπροσώπου του Ταμείου του παρόντος άρθρου είναι ασυμβίβαστη προς την
ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 1 παράγραφος 3 εδάφιο β` του ν.
3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α`).

«Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο άρθρο
16Β δεσμεύουν και τους εκπροσώπους του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών
ιδρυμάτων.»
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.5 προστέθηκε με τη περ.13 της υποπαρ. Δ.3 της παρ.Δ του
άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
(8. Το δικαίωμα αρνησικυρίας του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου του ν. 3723/2008 αφορά
αποκλειστικά αποφάσεις σχετικές με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους).
*** Η παράγραφος 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 8 εδ.στ` άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α
218/3.10.2011.
6 9. Σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, το Ταμείο,
«για όσο διάστημα συμμετέχει στο πιστωτικό ίδρυμα», ως μέτοχος, ικανοποιείται
από το προϊόν εκκαθάρισης προνομιακά έναντι όλων των άλλων μετόχων,«από κοινού με το
Δημόσιο ως δικαιούχο» των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008.
***Οι λέξεις «για όσο διάστημα ..... ίδρυμα», της παρ.6,όπως αυτή είχε συμπληρωθεί
με την παρ. 8 άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218,προστέθηκαν με την υποπαρ. Α.7. 15.
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
*** Οι παράγραφοι 3,4,6,7 και 9 αναριθμήθηκαν σε 2,3,4, 5 και 6 με την παρ.21 άρθρου 164
Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.

Αρθρο 11
Παροχή στοιχείων - Ελεγχοι - Απόρρητο
[1] Για την εκπλήρωση του κατά τον παρόντα νόμο σκοπού του, το Ταμείο μπορεί να ζητεί,
ακόμη και πριν την προσφυγή σε αυτό προς κεφαλαιουχική ενίσχυση:
(α) την παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιουδήποτε
σχετικού στοιχείου και πληροφορίας. Οι σχετικές πληροφορίες γνωστοποιούνται στο Ταμείο από
την Τράπεζα της Ελλάδος και καλύπτονται από το κατ` άρθρο 60 του ν. 3601/2007 υπηρεσιακό
απόρρητο, μη δυνάμενες να γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος και
(β) τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος με τη συμμετοχή εκπροσώπου
του Ταμείου ή εμπειρογνωμόνων ή και εξωτερικών ελεγκτών ή ελεγκτικού γραφείου του ν.
3693/2008, οριζομένων από το Ταμείο, οι οποίοι υπέχουν καθήκον άκρας εχεμύθειας, κατ`
ανάλογη εφαρμογή των οικείων προβλέψεων του «του άρθρου 16Β».
*** Ο αριθμός 1 που υπήρχε στην αρχή του άρθρου 11 διαγράφηκε και οι λέξεις «του άρθρου 4
παράγραφος 2 περίπτωση ε` του παρόντος νόμου» της περ.β΄αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις
«του άρθρου 16Β»με την παρ.21 άρθρου 164 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.

Αρθρο 12
Οικονομικά αποτελέσματα - Διάθεση κερδών
1. Το Ταμείο υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμούς αποθεματικών από διαφορές
αποτίμησης.

2. Τα καθαρά κέρδη και ζημίες του Ταμείου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προσαρμοσμένα για τον ειδικό σκοπό του Ταμείου.
3. Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν ως ακολούθως:
α. με αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη του συνολικού ποσού μη πραγματοποιηθέντων κερδών από
διαφορές αποτίμησης και με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού στον οικείο λογαριασμό
αποθεματικών από διαφορές αποτίμησης και
β. με αφαίρεση από τον οικείο λογαριασμό αποθεματικών από διαφορές αποτίμησης και πρόσθεση
στα κατά το προηγούμενο εδάφιο α` διανεμόμενα κέρδη, του ποσού τυχόν μη
πραγματοποιηθέντων κερδών που είχε αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη μίας ή περισσοτέρων
προηγούμενων χρήσεων και είχε πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας χρήσης.
4. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από διαφορές αποτίμησης θα μεταφέρονται στους οικείους
λογαριασμούς διαφορών αποτίμησης έως ότου οι εν λόγω λογαριασμοί εμφανίζουν μηδενικό
υπόλοιπο. Κατόπιν τούτου οι ως άνω ζημίες καλύπτονται από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης και
εν συνεχεία από το κεφάλαιο.
5. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση των οικονομικών του καταστάσεων, το Ταμείο
μεταφέρει το σύνολο των διανεμόμενων κερδών στο Ελληνικό Δημόσιο, ως έσοδο για τους
σκοπούς του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους.
Αρθρο 13
Οικονομικές καταστάσεις - Ελεγχος
1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η
πρώτη χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη, με λήξη την 31.12.2011.
«2. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των ετήσιων και των τριμηνιαίων ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων
συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποία χρηματοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
του ν. 3601/2007, το Ταμείο εγκρίνει αντίστοιχα τις ετήσιες και τις τριμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις του, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς. Οι ετήσιες και τριμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με την έκθεση του
ελεγκτή της επόμενης παραγράφου, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις εκθέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου
αναφορικά με τη διαχείριση του Ταμείου, αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό
Οικονομικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ως προς
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχίζει την 30ή Μαρτίου 2012 και ως προς τις τριμηνιαίες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αρχίζει την 30ή Μαρτίου 2014.»
*** Η παρ.2,όπως είχε τροποποιηθεί με τον Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40 και την από 19.4.2012
ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 94 (η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν.4079/2012,ΦΕΚ Α 180).
αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ. Α.7. 16. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α
85/7.4.2014.
3. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος « της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης»
του Ταμείου διενεργείται από νόμιμους ελεγκτές ή
αναγνωρισμένο ελεγκτικό γραφείο, "σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008", που επιλέγονται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών με
πενταετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί μέχρι 30.6.2017. Οι ελεγκτές απολαμβάνουν πλήρους
ανεξαρτησίας και έχουν πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς του Ταμείου και
αναφέρονται στο «Γενικό Συμβούλιο». για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της οικονομικής διαχείρισης

και του ελεγκτικού τους έργου. Πρόωρη λήξη της θητείας των ελεγκτών χωρεί κατ` ανάλογη
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
*** Οι λέξεις "σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008" της παρ.3 αντικαταστάθηκαν με τις
λέξεις "σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008",ως άνω,με τη παρ.4 άρθρου 20 Ν.3870/2010,
ΦΕΚ Α 138/9.8.2010.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την παρ.17 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012:
"Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010, όπου αναφέρονται οι λέξεις «Διοικητικό
Συμβούλιο» αυτές αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενικό Συμβούλιο».
***Οι λέξεις « της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης» προστέθηκαν στη παρ.3,ως άνω,
με την υποπαρ. Α.7. 17. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
4. Εκτακτος έλεγχος του Ταμείου μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Το πόρισμα του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων.
Αρθρο 14
Εσωτερικός έλεγχος
1. «Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου ορίζεται
πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ελεγκτικής λογιστικής εμπειρίας ως επικεφαλής εσωτερικός
ελεγκτής, ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Ταμείου, με πενταετή
θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν
της ημερομηνίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2. Ο προϊστάμενος εσωτερικός
ελεγκτής δεν υπάγεται στην υπηρεσιακή ιεραρχία, απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς του
Ταμείου και αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, όποτε δε
κρίνεται απαραίτητο, μέσω της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.»
*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.18 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α
40/29.2.2012.
2. Ο εσωτερικός ελεγκτής υπόκειται στα ασυμβίβαστα «των άρθρων 4 παράγραφος 2 περίπτωση
ε`» του παρόντος νόμου και 7 παράγραφος 3 εδάφιο β` του ν. 3016/2002 και υπέχει υποχρέωση
πίστης και εχεμύθειας. Πρόωρη λήξη της θητείας του χωρεί κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
*** Η παρ.2,όπως είχε τροποποιηθεί με τη παρ.23 άρθρου 164 Ν.4099/2012,ΦΕΚ Α
250,τροποποιήθηκε ως άνω με την υποπαρ. Α.7. 18. άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α
85/7.4.2014.
3. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή ορίζονται στον Κανονισμό της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
καταλαμβάνουν, κατ` ελάχιστον, τις αναφερόμενες στο άρθρο 8 του ν. 3016/2002, στο μέτρο που
είναι συμβατές με τη λειτουργία και το σκοπό του Ταμείου.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την παρ.13 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012:
" 13. Κάθε αναφορά στο ν. 3864/2010 στο «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, αντικαθίσταται
από αναφορά στο «Εκτελεστικό Συμβούλιο», εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 14 του ν. 3864/2010, όπου η αναφορά στο «Διοικητικό Συμβούλιο» αντικαθίσταται από
αναφορά στο «Γενικό Συμβούλιο».
4. «Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, που
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο (2) μέλη του Γενικού
Συμβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα ελεγκτικής

λογιστικής. Αναφορικά με τη διάρκεια και την τυχόν πρόωρη λήξη της θητείας, τις υποχρεώσεις και
τα ασυμβίβαστα του τελευταίου, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»
Αναφορικά με τη διάρκεια και την τυχόν πρόωρη λήξη της θητείας, τις υποχρεώσεις και
τα ασυμβίβαστα του τελευταίου, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4
Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.

αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.19 άρθρου 9

5. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου εμπίπτουν ιδίως: α) η επίβλεψη της
εσωτερικής ελεγκτικής λειτουργίας, β) η εισήγηση για το διορισμό εξωτερικών ελεγκτών και την
έκταση των εξωτερικών ελέγχων, γ) η διαβούλευση με τους εξωτερικούς ελεγκτές αναφορικά με τα
πορίσματα των ελέγχων των τελευταίων, δ) ο έλεγχος, από κοινού με τους εξωτερικούς ελεγκτές,
των οικονομικών καταστάσεων του τέλους του έτους, ε) η υποβολή εκθέσεων στο
«Γενικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή και την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου».
σε τακτική βάση και στ) η ρύθμιση κάθε θέματος που διέπει τη λειτουργία της.
*** Οι λέξεις «το Διοικητικό Συμβούλιο» της παρ.5 αντικαταστάθηκαν ,ως άνω,
από τις μέσα σε " " λέξεις,με την παρ.20 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου δύνανται να παρίστανται, κατόπιν
προσκλήσεως τους από αυτή, «η Εκτελεστική Επιτροπή» ή μέλη του προσωπικού του Ταμείου.
*** Οι λέξεις «τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» της παρ.6 αντικαταστάθηκαν
ως άνω, με τις μέσα σε " " λέξεις,με την παρ.22 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.

Φορολογικές απαλλαγές
Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του
Δημοσίου, απαλλασσόμενο από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων
και τελών οποιασδήποτε φύσης, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α..
«Αρθρο 16Α
Ευθύνη και αυτονομία του Ταμείου
1. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου του
Υπουργείου Οικονομικών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, λειτουργούν με πλήρη
αυτονομία και δεν αναζητούν ή δέχονται οδηγίες από την Ελληνική Κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό
φορέα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους επιρροή. Ωσαύτως, η Ελληνική Κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας
δεν δίνει κανενός είδους οδηγίες στα μέλη των Συμβουλίων του Ταμείου.
2. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνει, κατ` ελάχιστον δύο φορές το χρόνο και σε όποιες άλλες
περιπτώσεις αυτό παρίσταται αναγκαίο, τον Υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σχετικά με την πορεία επίτευξης της αποστολής του.
3. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνει, μέσω διμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, τον Υπουργό
Οικονομικών και, μετά από αίτημά του, ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώνεται περαιτέρω από
τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Ο Υπουργός Οικονομικών και το Γενικό Συμβούλιο συνάπτουν μία Συμφωνία - Πλαίσιο, η οποία
εξειδικεύει τη συχνότητα της ενημέρωσης, τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας από το
Ταμείο και τον τρόπο συμμετοχής του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτές, την επενδυτική πολιτική
και το επιχειρησιακό σχέδιο του Ταμείου «, χωρίς να θίγεται με κανέναν τρόπο η αυτονομία του
Ταμείου..και την πολιτική αποδοχών του Ταμείου.

*** Το αρχικό άρθρο 16 αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ και τα άρθρα 16Α και 16Β προστέθηκαν με
την παρ.12 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α` 18) δεν
εφαρμόζονται για το Ταμείο.»
*** Οι μέσα σε « » λέξεις της παρ.4 και η παρ.5 προστέθηκαν ως άνω με την
υποπαρ. Α.7. (στοιχ.19-20) άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

Αρθρο 16Β
Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως
1. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Ταμείου
έχουν υποχρέωση πίστεως στο Ταμείο, ώστε να προκρίνουν τα συμφέροντα του Ταμείου έναντι
των ιδίων αυτών συμφερόντων.
2. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Ταμείου
αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.
Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού
Συμβουλίου και του προσωπικού έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να
επηρεάσουν [ή φαίνεται ότι επηρεάζουν] την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Γενικού Συμβουλίου, του
Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του προσωπικού νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ
των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού ή του κύκλου
των φίλων ή γνωστών εις αυτά προσώπων «εφόσον γνωρίζουν ότι
υπάρχουν τέτοια πλεονεκτήματα».
*** Οι μέσα σε [ ] λέξεις της παρ.2 διαγράφηκαν και οι μέσα σε « » λέξεις αυτής προστέθηκαν
με την υποπαρ. Α.7. 21.άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
3. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης. Κανένα από αυτά τα μέλη δεν δύναται να έχει άλλη απασχόληση, αμοιβόμενη ή μη,
εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση από τον περιορισμό αυτόν
από το Γενικό Συμβούλιο.
4. Κανένα μέλος του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του προσωπικού δεν
λαμβάνει ή δέχεται υπόσχεση από οποιαδήποτε πηγή για οποιαδήποτε, οικονομικά ή μη,
ωφελήματα, ανταμοιβές, αμοιβές ή δώρα πέραν ενός συνήθους ή αμελητέου ποσού, τα οποία
ωφελήματα, ανταμοιβές, αμοιβές ή δώρα συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις
δραστηριότητές τους στο Ταμείο.
5. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του προσωπικού δεν κάνουν
χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης στην οποία έχουν πρόσβαση, με σκοπό να διενεργούν
ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων προσώπων, είτε
αυτές διενεργούνται με κίνδυνο αυτών των ιδίων και για λογαριασμό τους είτε με κίνδυνο και για
λογαριασμό τρίτου προσώπου.
6. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου υποχρεούνται να
γνωστοποιούν πλήρως, πριν την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους, στο
Γενικό Συμβούλιο τυχόν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν τα ίδια ή τα οποία έχει
συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού ή του κύκλου των επαγγελματικών ή οικονομικών τους επαφών,
άμεσα ή έμμεσα, και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους εσωτερικούς κανόνες
που θα έχει υιοθετήσει το Γενικό Συμβούλιο για τέτοια ζητήματα. Το Γενικό Συμβούλιο υιοθετεί

τέτοιους κανόνες για το προσωπικό του Ταμείου.
7. Οποτεδήποτε τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τέτοια συμφέροντα ενώπιον του Γενικού
ή Εκτελεστικού Συμβουλίου, το μέλος το οποίο αυτά αφορούν, υποχρεούται να γνωστοποιήσει το
συμφέρον του κατά την έναρξη της συζήτησης και να μην συμμετάσχει στη συζήτηση και στη
λήψη απόφασης στο θέμα αυτό. Η παρουσία του μέλους του Γενικού ή Εκτελεστικού Συμβουλίου,
το οποίο απέχει από τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της
απαρτίας.
8. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων από μέλος του Γενικού
Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του προσωπικού συνιστά σοβαρό παράπτωμα που
δύναται να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους.
«9. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν υποχρέωση τήρησης
εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ταμείου και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.
Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεσμεύονται
από το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντίστοιχα. Η υποχρέωση απορρήτου δεν
ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.»
*** Η παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.24 άρθρου 164 Ν.4099/2012,
ΦΕΚ Α 250/20.12.2012.
«10. Μέχρι το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη
συγκρότηση των οργάνων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3864/2010, το Ταμείο διοικείται
από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο. Με το διορισμό των νέων οργάνων διοίκησης
καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και παύει η θητεία των μελών του αυτοδικαίως
και αζημίως.»
*** Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.1. περ.11 άρθρου πρώτου
Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.
*** Το αρχικό άρθρο 16 αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ και τα άρθρα 16Α και 16Β
προστέθηκαν με την παρ.12 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παράγραφο 8 άρθρου 11 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012:
"Οι διατάξεις του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010 εφαρμόζονται κατ` αναλογία στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό του ΤΕΚΕ."
Αρθρο (16) 16Γ
Λοιπές διατάξεις
1. Κατά το χρονικό διάστημα της τυχόν συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο πιστωτικών
ιδρυμάτων, δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτά χωρίς την έγκριση του Ταμείου.
2. Η απόκτηση συμμετοχής του Ταμείου σε πιστωτικό ίδρυμα με την έκδοση "κοινών" μετοχών,
στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν συνεπάγεται, εν όψει και του αμιγώς ιδιωτικού
χαρακτήρα του Ταμείου, την κατά το ελληνικό δίκαιο υπαγωγή αυτού του πιστωτικού ιδρύματος
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
*** Η λέξη «προνομιούχων» της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε από τη λέξη «κοινών» με την
παρ. 9 εδ.α` άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.
«3. Κατά τους επόμενους έξι μήνες από την αποχώρηση τους ή την καθ`οιονδήποτε λόγο λήξη της
θητείας τους, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου:

(α) δεν μπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία της
Τράπεζας της Ελλάδος ή σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τα συγκεκριμένα
πιστωτικά ιδρύματα και (β) υποχρεούνται να μην συμμετέχουν και να μην παρέχουν υπηρεσίες είτε
ατομικά είτε μέσω παρένθετου προσώπου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει
συναλλαγεί με το Ταμείο με αντικείμενο που εμπίπτει στο βασικό σκοπό και τις λειτουργίες του
Ταμείου όταν το ποσό που έχουν λάβει τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το Ταμείο κατά
τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν τη λήξη της θητείας ή την αποχώρηση τους από
το Ταμείο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Οι απαγορεύσεις των
περιπτώσεων α` και β` της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για το Προσωπικό του Ταμείου
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από το την ημέρα λήξης των συμβάσεων τους.
4. Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και το δημόσιο
συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη
χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των μελών του
Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι
τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από
τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Εφόσον το Γενικό Συμβούλιο έχει σχηματίσει ισχυρή
άποψη, ότι οποιοδήποτε μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει
εκτελέσει καλόπιστα τα καθήκοντα του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταμείου, τότε το Ταμείο
μπορεί να καλύψει τη χρηματική δαπάνη για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα,
στα οποία υποχρεώθηκε το μέλος αυτό λόγω νομικών ενεργειών εναντίον του, και να του
καταβάλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτωση που δυνάμει οριστικής απόφασης, το μέλος αυτό
καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθμού, τότε το Ταμείο αναζητεί και λαμβάνει
από το μέλος αυτό τις χρηματικές καταβολές της προηγούμενης παραγράφου.»
*** Οι παράγραφοι 3,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.13 άρθρου 74 Ν.4172/2013,
ΦΕΚ Α 167) και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την υποπαρ. Α.7. 22.
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
5. Με τον παρόντα νόμο δεν θίγονται οι, με βάση το καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία,
αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, περιλαμβανομένων των μέτρων που μπορεί να λαμβάνει
με βάση τα άρθρα 62, 63, 64 κα 68 του ν. 3601/2007.
«6. Το Ταμείο, εκτός των κατά το άρθρο 2 σκοπών του, μπορεί να προβαίνει σε παροχή
εγγυήσεων προς κράτη, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους αποδέκτες και γενικά σε κάθε ενέργεια
αναγκαία για την εφαρμογή αποφάσεων των οργάνων της ευρωζώνης που αφορούν τη στήριξη
της ελληνικής οικονομίας.
«Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του παρόντος νόμου και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από την εγγύηση αυτή. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.»
*** Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παρ. 9 εδ.β` άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α
218/3.10.2011. Με το εδάφιο γ΄της παρ.9 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: "Η
παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010 ισχύει και για τον Οργανισμό Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)".
*** Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαταστάθηκε ως άνω
με την παράγραφο 6 άρθρου 1 της από 19.4.2012 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 94/19.4.2012,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν.4079/2012,ΦΕΚ Α 180.
«7. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος καταβάλλουν άπαξ στο Ταμείο χρηματικό ποσό, συνολικού ύψους πεντακοσίων
πενήντα πέντε εκατομμυρίων και εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (555.600.000€), επακριβώς
καθοριζόμενο ως προς το ύψος και τους όρους καταβολής για έκαστο πιστωτικό ίδρυμα στην

οικεία σύμβαση προεγγραφής, την οποία το πιστωτικό ίδρυμα θα συνάψει με το Ταμείο μέχρι της
21ης Δεκεμβρίου 2012.»
*** Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την υποπαράγαρφο Δ.1. περ.2α
άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.
*** Το αρχικό άρθρο 16 αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ και τα άρθρα 16Α και 16Β
προστέθηκαν με την παρ.12 άρθρου 9 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012.
«8. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3461/2006 δεν ισχύει σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απόκτησης από το Ταμείο δικαιωμάτων
ψήφου, συνεπεία της κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μέσω
της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος ή της
μετατροπής των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή της άρσης των περιορισμών του Ταμείου
στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου του άρθρου 7α.
9. Οι μετοχές του Ταμείου δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας πρότασης αλλά
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3461/2006.»
*** Οι παράγραφοι 8 και 9 προστέθηκαν με την υποπαρ. Α.7. 23.
άρθρου δεύτερου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
Αρθρο 17
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση
του ως νόμου του Κράτους
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability
Facility - EFSF) είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού (special purpose vehicle – φορέας ειδικού
σκοπού) που συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη μέλη [1] της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9
Μαΐου2010 με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή
οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης σε οικονομική δυσκολία.[2] Η επίσημη
ημερομηνία ίδρυσής του ήταν η 7η Ιουνίου2010 ενώ σε πλήρη δράση ξεκίνησε από τις 4
Αυγούστου2010[3]. Το ταμείο έχει την έδρα του στην πόλη του Λουξεμβούργου.[4] Η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει σε αυτό υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων και διοικητική
υποστήριξη μέσω συμβάσεων σε επίπεδο υπηρεσιών.[5]
To EFSF είχε, αρχικά, την μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (AAA από την Fitch Ratings
και την Standard & Poor’s και Αaa από την Moody’s).[6] Στις 16 Ιανουαρίου 2012 η
Standard & Poor’s υποβάθμισε την πιστοληπτική του ικανότητα σε AA+.

Λειτουργία
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μπορεί να εκδώσει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα στην αγορά με την
υποστήριξη του Γερμανικού Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για να αυξήσει τα
κεφάλαια που απαιτούνται για την παροχή δανείων προς χώρες της ευρωζώνης με οικονομικά
προβλήματα, να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των κεφαλαίων των τραπεζών ή να αγοράσει
κρατικά ομόλογα.[7] Η έκδοση των ομολόγων θα συνοδεύεται από εγγυήσεις που παρέχονται
από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης ανάλογα με το μερίδιό τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Το αρχικό πλάνο προέβλεπε πως η διευκόλυνση μπορεί να συνδυαστεί με δάνεια μέχρι και € 60
δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (που βασίζεται σε
κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως
εγγύηση) και έως € 250 δισ. από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για την δημιουργία ενός
οικονομικού δίχτυ ασφαλείας μέχρι και € 750.000.000.000 [8].
Με βάση τον σχεδιασμό, αν δεν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για τη δραστηριότητα του EFSF,
αυτό θα κλείσει μετά από τρία χρόνια, στις 30 Ιουνίου 2013. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
μηχανισμός θα εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι η τελευταία υποχρέωση του να έχει πλήρως
εξοφληθεί.[9] Μετά τον Ιούνιο του 2013, τόσο το EFSF όσο και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) αναμένεται να αντικατασταθούν με τον (μόνιμο)
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM).

Δανεισμός
Η διευκόλυνση δανεισμού μπορεί να ενεργήσει μόνο κατόπιν αιτήματος υποστήριξης από ένα
κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ και ενώ ένα οικονομικό πρόγραμμα της χώρας έχει
προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
ΔΝΤ και έχει γίνει ομόφωνα δεκτό από το Eurogroup (υπουργοί οικονομικών της ζώνης του
ευρώ) ενώ ένα μνημόνιο κατανόησης είναι υπογεγραμμένο. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν η χώρα
δεν είναι σε θέση να δανειστεί από τις αγορές σε αποδεκτές τιμές.
Αν υπάρχει ένα αίτημα από ένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ για οικονομική ενίσχυση, θα
χρειαστούν τρεις έως τέσσερις εβδομάδες για να εκπονήσει ένα πρόγραμμα στήριξης,
συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ

και την ΕΚΤ στη χώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Μόλις το Eurogroup εγκρίνει το
πρόγραμμα της χώρας, το EFSF θα χρειαστεί κάποιες ημέρες εργασίας για την αύξηση των
αναγκαίων πόρων και την εκταμίευση του δανείου.[9]

Αποφάσεις Ιουλίου 2011[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Μετά την συνέχιση της οικονομικής κρίσης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και την Ιρλανδία
και κυρίως την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος χρέους της Ελλάδας, τα κράτη μέλη
αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση του ρόλου του ταμείου.
Σύμφωνα με αυτές, το EFSF θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει κρατικά ομόλογα που
βρίσκονται σε κυκλοφορία στη δευτερογενή αγορά. Επιπλέον θα μπορεί να ανοίγει
«προληπτικές γραμμές πίστωσης» σε κράτη της Ευρωζώνης πριν αυτά αποκλειστούν από τις
αγορές, αλλά και να δανείζει χρήματα στις κυβερνήσεις για επανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών.

Διοίκηση
Διευθύνων Σύμβουλος του είναι ο Κλάους Ρέγκλινγκ[11], ενώ πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του είναι ο Thomas Wieser.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
αποτελείται από υψηλού επιπέδου εκπροσώπους των 16 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούν, η κάθε μια, να διορίσουν
έναν παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο της EFSF.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση για λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, υπάρχει μια στενή σχέση με τις σχετικές επιτροπές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Τι τρέχει με το Ελληνικό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ;;; Ξέρει
κανείς ;;
.

.

Το Ταμειο

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 (Ν. 3864/2010) ωςΝομικά
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται
από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει.Ο σκοπός του Ταμείου είναι η διατήρηση της
σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας
των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών
ιδρυμάτων, εφόσον λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος και
μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συστήνονται σύμφωνα με
το άρθρο 63Ε του Ν. 3601/2007.

N. 3864/2010 ΦΕΚ Α 21.7.2010
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας» (στο εξής: το «Ταμείο»).
Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Ταμείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία
«HellenicFinancialStabilityFund (HFSF)».
H νομική προσωπικότητα αποκτάται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβερνή− σεως. Το Ταμείο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ικανότητα να είναι
διάδικος, δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια,
λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του
συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των
προβλεπόμενων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών….
Από όλα τα προαναφερόμενα σαφέστατα προκύπτει ότι το Ταμείο είναι ιδιωτικός
οργανισμός. Και τότε γιατί διορίζει ο υπουργός των οικονομικών την διοίκηση του, γιατί
τα μέλη της θεωρούνται υπάλληλοι του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί
αποφασίζει ο υπουργός τις αμοιβές τους και γιατί επιτρέπεται
σε ανώτατο κρατικό υπάλληλο να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ;;;; Ξέρει κανείς να μας
πει ; Και γιατί ιδιωτικός οργανισμός ονομάζεται Eλληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας ( hellenicfinancialstabilityfund)
1. N. 3864/2010 ΦΕΚ Α 21.7.2010

Άρθρο 4 Διοίκηση του Ταμείου
1.α. Το Ταμείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανό του και
αποφασίζει απο− λύτως ανεξάρτητα για κάθε θέμα που αφορά την εξειδίκευση των στόχων, τη
διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση της περιουσίας και υλοποίηση των σκοπών του Ταμείου. Με
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται, μεταξύ άλλων, ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του Ταμείου, προσλαμβάνεται το προσωπικό, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, ορίζονται τα ελεγκτικά όργανα και συνιστώνται Επιτροπές.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2)
Αντιπροέδρους, οι οποίοι είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τέσσερα (4)
μη εκτελεστικά μέλη.
2.α. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου επιλέγονται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ύστερα από δημόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεταξύ ανεπίληπτων προσώπων εγνωσμένου κύρους και
εμπειρίας σε τραπεζικά ή/και χρηματοπιστωτικά θέματα, ή/και σε θέματα ελεγκτικής λογιστικής.
Τις θέσεις των υπολοίπων δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
συμπληρώνουν, ως εκ της θέσης τους (exofficio), ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Οικονομικών και ο Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.
β. Ο διορισμός και των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
για πενταετή θητεία, ανανεώσιμη μέχρι 30.6.2017. Η θητεία των exofficio μελών λήγει
αυτοδικαίως με την απώλεια της ως άνω ιδιότητάς τους.
Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόμου ή κανονιστικής
πράξης οι οποίες και βαρύνουν τον προ− ϋπολογισμό του Ταμείου.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί διορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε
αντικατάσταση παλαιών, της θητείας τους μη δυναμένης, κατά περίπτωση, να βαίνει πέραν της
πενταετίας ή της 30.6.2017.
γ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται και συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τα οικεία
όργανα.
2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 35
30 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Οικονομικών …………………………………………………………………..1
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις …………………………………………………………. 2
Περιφέρειες
…………………………………………………………………………………………….. 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)
Αριθμ. 3710/Β.204
Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και
του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α ́ 119).
2. της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010 3. της περίπτωσης θ ́ του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου− λευτών, δημόσιων λειτουργών και
υπαλλήλων, ιδιοκτη− τών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α ́
309).
4. την ανάγκη διορισμού των οργάνων Διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
5. την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 και την
τήρηση της δια−δικα− σίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης ε’ της
παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου.
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, απο− φασίζουμε:
1. Διορίζουμε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου
Χρηματοπιστωτι− κής Σταθερότητας, ως ακολούθως:
α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αα. PaulKoster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B79), Πρόεδρος ( αλλοδαπός)
ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους (Α.Δ.: ΑΗ3359334), μέλος

γγ. PierreMariani του AntoineDominique (Α.Δ.: 11ΑΙ80293), μέλος (αλλοδαπός)
δδ. Μέργος Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ 066369), (Γενικός Γραμματεας του Υπουργείου
Οικονομικών) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος
εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της
Ελλάδος, μέλος
β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου (Α.Δ.: ΑΗ 2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος
ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ. ΑΗ 4162251), αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος
γγ. Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Ξ162625), μέλος
2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων αρχίζει την 1/2/2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου
2017.
3. α. Οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των μελών Διοίκησης του Ταμείου, ορίζονται
ως ακολούθως
αα. Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
ββ. Μέλη Γενικού Συμβουλίου: τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ [ δηλαδή αμείβεται και
ο Μέργος Γεώργιος]
γγ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000)
ευρώ
ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν ογδόντα πέντε
χιλιάδες (185.000) ευρώ
γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ
β. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν συνοδεύονται από επι− πλέον παροχές ή άλλα προνόμια και
καταβάλλονται σε 12μηνη βάση
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3864/2010 όπως ισχύει
5. Τα ανωτέρω μέλη υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3213/2003
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Βάσει ποιων συνταγματικών διατάξεων επιτρέπεται σε ιδιώτες να διαχειριστούν δημόσιο
χρήμα ;;;
N. 3864/2010 ΦΕΚ Α 21.7.2010, Άρθρο 3 Κεφάλαιο, περιουσία
1. Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000)
ευρώ, προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της
Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του Ν.
3845/2010, καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό ∆ημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι
οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη της κατά το προηγούμενο άρθρο διάρκειας του
Ταμείου.

Μερικές δραστηριότητες του Ταμείου :
Aθήνα, 28 Μαίου 2012
Δελτίο Τύπου
Σήμερα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά την εκταμίευση, από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της προκαταβολής κεφαλαίων εν όψει της
συμμετοχής του στις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων των τεσσάρων τραπεζών.
Συνολικά μεταφέρθηκαν από το ΤΧΣ προς τις τράπεζες €18 δισ. ευρώ με τη μορφή ομολόγων
του Eυρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕFSF), ως ακολούθως:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ
€ 7.43 δισ.

€ 1.90 δισ.
Alpha Bank ΑΕ

EFG Eurobank Ergasias AΕ

€ 3.97 δισ.

Piraeus Bank AΕ

€ 4.70 δισ.

24/12/2012 | Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά την εκταμίευση, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ), της δεύτερης φάσης της προκαταβολής κεφαλαίων εν όψει της συμμετοχής του
στις κεφαλαιακές ενισχύσεις των τεσσάρων τραπεζών.

27/07/2012 Δελτίο Τύπου
Μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς
28/05/2012 |Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά την εκταμίευση, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ), της προκαταβολής κεφαλαίων εν όψει της συμμετοχής του στις αυξήσεις των
μετοχικών κεφαλαίων των τεσσάρων τραπεζών.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 21/7/2010 – 31/12/2011
πηγές: http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/http://www.hfsf.gr/el/index.htm

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 238 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ
ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. (ΜΕΡΟΣ 1ο)

Σε συνεργασία με τους νομικούς μας φίλους και συμβούλους, αποφασίσαμε να δώσουμε στην
δημοσιότητα τα ποσά από τις κυβερνήσεις των επιχορηγήσεων που επικαρπώθηκαν οι
Ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες για να τα διοχετεύσουν στην αγορά για ανάπτυξη, μια ανάπτυξη
που παραμένει ακόμα σε μηδενικά επίπεδα. Χρήματα που έδωσε ο Ελληνικός λαός σε φόρους,
μειώσεις των μισθών και συντάξεων και ουδέποτε έφτασαν στα χέρια που έπρεπε, τα
παραδώσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σκοπό το επιπρόσθετο κέρδος.

Τα ποσά είναι τεράστια και ανέρχονται στα 238 δις. Ευρώ από το 2008 (κυβέρνηση Καραμανλή)
και ύστερα. Το σώσιμο των τραπεζών είναι ο κύριος σκοπός των δανείων της Ελλάδας, επίσης
το οικονομικό όφελος των δανειστών αφού επίσημα έχουν δηλώσει ότι μόνο η Γερμανία έχει
κερδίσει στα τρία χρόνια οικονομικής κρίσης περισσότερα από 60 δις Ευρώ
(http://eleftheroiellines.blogspot.gr/2012/08/blog-post_6452.html) καθώς και η υποταγή των
λαών, τόσο σε οικονομικό όσο και εργασιακό, φορολογικό επίπεδο με αποκορύφωμα το
φακέλωμα και την καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων για δήθεν φορολογικούς σκοπούς. Σε
όλα αυτά δεν ξεχνάμε ότι από την ψεύτικη οικονομική κρίση ή αλλιώς κρίση τραπεζών τα
μνημόνια είναι η αλυσίδα που μας δένει για το ξεπούλημα της χώρας μας, ένα ξεπούλημα που
ουσιαστικά «χαρίζει» στους δανειστές μας όλες τις κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς
και την γη μας. Αναγράφουμε ότι «χαρίζει» επειδή όποιος χρωστά και βρίσκεται σε ανάγκη δεν
έχει περιθώριο διαπραγμάτευσης και επίτευξης καλύτερης οικονομικής προσφοράς.

Στο αφιέρωμα θα παραθέσουμε όλους τους σχετικούς νόμους που στηρίζουν το άρθρο μας και
όπου φαίνονται ξεκάθαρα τα εξής:
1.

Ν.3723/2008 (άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρα 2, 3, 4, 5) συνολικά 28 δις Ευρώ.

2.

Ν.3845/2010 (άρθρο 4 παράγραφος 8) συνολικά 15 δις Ευρώ.

3.

Ν.3864/2010 (άρθρο 3 παράγραφος 1) συνολικά 10 δις Ευρώ.

4.

Ν.3872/2010 (άρθρο 7) συνολικά 25 δις Ευρώ.

5.

Ν.3965/2011 (άρθρο 19 παράγραφος 1) συνολικά 30 δις Ευρώ.

6.

Ν.4031/2011 (άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2) συνολικά 60 δις Ευρώ.

7.

Ν.4056/2012 (άρθρο 21) συνολικά 30 δις Ευρώ.

8.

Ν.4079/2012 (άρθρο 1 παράγραφος 1) συνολικά 40 δις Ευρώ.

Το άθροισμα όλων αυτών είναι 238 δις Ευρώ.
Ν. 3723/2008, ΦΕΚ Α 250/09-12-2008: Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες
διατάξεις
Άρθρο 1
1. Ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της
Ελλάδος, ανεξαρτήτως αν οι κινητές αξίες τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές ή όχι,
δύνανται να αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Η
αύξηση αυτή γίνεται κατά παρέκκλιση των καταστατικών τους διατάξεων, με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στην επόμενη
παράγραφο, το αργότερο έως την 1.2.2009. Η απόφαση αυτή δεν ανακαλείται. Ως τιμή διάθεσης
των ως άνω μετοχών ορίζεται η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της τελευταίας έκδοσης.
Οι μετοχές αναλαμβάνονται μέχρι 31.12.2009 από το Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού που διατίθεται ανά τράπεζα
για την ανάληψη των μετοχών του παρόντος άρθρου, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το
Ελληνικό Δημόσιο ανωτάτου ποσού των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Άρθρο 2
1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 15
δισεκατομμυρίων ευρώ, προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από
την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η
Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων
και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Η ανωτέρω εγγύηση παρέχεται έναντι
προμήθειας ή και επαρκών, κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

εξασφαλίσεων. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς
και οι λοιποί όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο
οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της παρεχόμενης εγγυήσεως ανά
τράπεζα, εντός του συνολικώς διατιθεμένου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού.
Άρθρο 3
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) δύναται να εκδίδει μέχρι 31.12.2009
τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας έως τρία έτη μέχρι συνολικού ύψους 8
δισεκατομμυρίων ευρώ και να τους διαθέτει απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον καλύπτουν το δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι σχετικής προμήθειας που
καταβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα και επαρκών, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος,
εξασφαλίσεων. Για τη διάθεση των τίτλων συνάπτονται διμερείς συμβάσεις, στη λήξη των
οποίων οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται. Η διαδικασία διενέργειας της διάθεσης των
τίτλων και οι όροι έκδοσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας και το
είδος των εξασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος
εισηγείται με εποπτικά κριτήρια και για τον αριθμό των διατιθεμένων τίτλων ανά πιστωτικό
ίδρυμα, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού.
Άρθρο 4
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο
για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου να ανακατανέμονται ανά κατηγορία
ρυθμίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας και των εν γένει αναγκών που προκύπτουν,
διατηρουμένου πάντως του ανώτατου συνολικού ύψους των κονδυλίων αυτών στο ποσό των 23
δισεκατομμυρίων ευρώ.
Άρθρο 5
Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 3
του παρόντος οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για
χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους,
η δε παρεχόμενη εγγύηση κατά το άρθρο 2 δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας.

ΠΗΓΗ: http://eleftheroiellines.blogspot.gr/2012/11/238-1.html

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 238 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΝΟΜΟΣ 3845/2010
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της
Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
ΦΕΚ 65/τ.Α/06 05 2010
Άρθρο 4.Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Παράγραφος 8.
Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.
3723/2008 (ΦΕΚ 250/A’) αυξάνονται κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώαντίστοιχα.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3864
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
(ΦΕΚ Α’119/21.7.2010)
Αρθρο 3.
Κεφάλαιο, περιουσία
Παράγραφος 1.
Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ,
προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του ν.3845/2010, καλύπτεται
σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι
μέχρι τη λήξη της κατά το προηγούμενο άρθρο διάρκειας του Ταμείου.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3872
Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και
άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α’ 148 3 Σεπτ. 2010)
Άρθρο 7
Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του
ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου
τέταρτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), αυξάνονται κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώαντίστοιχα.

ΝΟΜΟΣ 3965/2011
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α’113 18 Μαΐου 2011)
Άρθρο 19
Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων
Παράγραφος 1.
Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του
ν.3723/2008 (Α΄ 250), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου
του ν.3845/2010 (Α΄ 65) και από το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) αυξάνονται κατά τριάντα
δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της
πραγματικής οικονομίας.
http://eleftheroiellines.blogspot.gr/2012/11/238-2.html
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 238 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. (ΜΕΡΟΣ 3ο)
ΝΟΜΟΣ 4031/2011
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα».
(ΦΕΚ Α’256/9.12.2011)
Άρθρο πρώτο
Παράγραφος 1.
1. Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών
συνολικό ποσό εγγύησης καθορίζεται σε τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) ευρώ.
Άρθρο δεύτερο
Το προβλεπόμενο ποσό στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που
κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, αυξάνεται σε εξήντα δισεκατομμύρια
(60.000.000.000) ευρώ.

ΝΟΜΟΣ 4056/2012
Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..
(ΦΕΚ Α’ 52 – 12/3/2012)

Άρθρο 21
Ρυθμίσεις θεμάτων χρηματοπιστωτικού τομέα
Το προβλεπόμενο, στο πρώτο εδάφιο της υπ. αριθμ. 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1143), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της, από
14.9.2011, Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 203), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
4031/2011 (Α’ 256) και αυξήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4031/2011, συνολικό ποσό
εγγύησης, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
(Δηλαδή από 60 δις. Ευρώ Χ 50% = 30 δισεκατομμύρια Ευρώ)
ΝΟΜΟΣ 4079/2012
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των
πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής
των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και
θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Οικονομικών.
(ΦΕΚ Α’ 180 – 20/9/2012)
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α΄ 119)
1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται
στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το
κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ».
(Δηλαδή από τα 50 δις. Ευρώ – 10 δις. Ευρώ = 40 δισεκατομμύρια Ευρώεπιπρόσθετα)
Το αφιέρωμα μας κλείνει το κύκλο νομοθετικής απόδειξης όπου δικαιολογεί την επιχορήγηση της
κυβέρνησης στις Ελληνικές τράπεζες το συνολικό ποσόν των 238 δις. Ευρώ. Δηλαδή σχεδόν όσο το
ποσό δανεισμού της χώρας μας από την Τρόικα. Θα επιθυμούσαμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους
μας δικηγόρους που μας πρόσφεραν όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία.

Όλα τα ΦΕΚ μπορείτε να τα βρείτε στην
διεύθυνση:http://www.scribd.com/collections/3996496/ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΓΙΑ-ΤΑ-238-ΔΙΣ-ΕΥΡΩΠΟΥ-ΔΟΘΗΚΑΝ-ΣΤΙΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Θα συνεχίσουμε όμως το αφιέρωμα με επιπρόσθετη ανάλυση για την διάθεση αυτών των χρημάτων
και την αξιοποίηση τους από τις ιδιωτικές τράπεζες. Θα αποδειχθεί ότι η οικονομική κρίση είναι μια
έξυπνα σχεδιασμένη κρίση που έχει σαν κινητήριο δύναμη το τραπεζικό σύστημα.
http://eleftheroiellines.blogspot.gr

Σε υπόγεια διαμάχη μεταξύ οικονομικών συμφερόντων με έπαθλο τον έλεγχο του εγχώριου
χρηματοπιστωτικού συστήματος παραπέμπει η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στα ανώτερα
διοικητικά κλιμάκια των τεσσάρων συστημικών ομίλων και του νέου βασικού τους μετόχου
μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ). Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται στο
παρασκήνιο διεργασίες που σχετίζονται άμεσα με τα σχέδια αναδιάρθρωσης του κλάδου, τα
οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη νέα του φυσιογνωμία, δεδομένου ότι
περιλαμβάνουν ρευστοποιήσεις στρατηγικών συμμετοχών και θυγατρικών εντός και εκτός
Ελλάδος.
Οπως εξηγούν οι ίδιοι κύκλοι, οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τα διάφορα κέντρα
εξουσίας στο σύστημα μπορεί να είναι συγκεχυμένες, ωστόσο καταδεικνύουν ότι όλοι οι
ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει θέση μάχης εν όψει της έναρξης της διαδικασίας επιστροφής
των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα, με την τρόικα να παρακολουθεί ή, μέσω των οργάνων
της, όπως η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες, να παρεμβαίνει και να
παίρνει και η ίδια μέρος στο «παιχνίδι».
Προσωπικές ατζέντες
«Οι σημερινές διαρροές περί παραίτησης του Ανδρέα Μπερούτσου από το γενικό συμβούλιο
του ΤΧΣ δεν είναι τυχαίες» σημειώνει τραπεζικό στέλεχος που έχει εικόνα του κλίματος που
επικρατεί στη διοίκηση του Ταμείου. «Φαίνεται ότι η παραίτηση ανακλήθηκε, ωστόσο η
υποβολή της και μόνο δείχνει πως κάτι δεν πάει καλά» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Κατά ορισμένες πληροφορίες, ο κ. Μπερούτσος διαφώνησε με την απόφαση του ΤΧΣ να
δοθεί το «πράσινο φως» για την πώληση από την Εθνική Τράπεζα της εταιρείας ακινήτων
Πανγαία, θεωρώντας ότι η δομή της συναλλαγής δεν είναι η ενδεδειγμένη.
«Πολλές φορές τα μέλη της διοίκησης του Ταμείου λειτουργούν σαν να έχει ο καθένας τη
δική του προσωπική ατζέντα» υπογραμμίζει τραπεζική πηγή, σχολιάζοντας την έκταση που
πήρε στον οικονομικό Τύπο το θέμα της παραμονής ή μη ενός μη εκτελεστικού μέλους στο
γενικό του συμβούλιο. Κατά τον ίδιο, έκπληξη προκαλεί και η βιασύνη του ΤΧΣ να ξεκινήσει
τόσο νωρίς τη διαδικασία για την υλοποίηση αύξησης κεφαλαίου ύψους 2 δισ. ευρώ στη
Eurobank. «Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ασκήσεις αντοχής από την
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα προσδιορίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank,
λαμβάνοντας υπόψη και τη μελέτη της BlackRock για τις επισφάλειες, τι νόημα έχει η
επιτάχυνση των διαδικασιών;» αναρωτιέται στέλεχος άλλου συστημικού ομίλου.
Αλλωστε η διοίκηση του Ταμείου έχει ζητήσει την αλλαγή του νόμου της
ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της τράπεζας,
καθώς το σημερινό πλαίσιο δεν επιτρέπει την πώληση μετοχών με ζημιές για τον βασικό της
μέτοχο. Επιπλέον, θεωρεί απαραίτητη και τη νομική του κάλυψη για τις αποφάσεις που θα

λάβει το επόμενο διάστημα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία,
πώς θα προχωρήσει η διαδικασία της αύξησης;
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Eurobank μετά τις επαφές που έχει
πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες με εκπροσώπους funds, θεωρεί δεδομένη την
προσέλκυση φρέσκων κεφαλαίων της τάξης των 1,5 - 2 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, τα ποσά αυτά είναι διαθέσιμα με βάση τις τρέχουσες συνθήκες. Αν π.χ. ο πολιτικός
κίνδυνος στη χώρα αυξηθεί ή προκληθεί ένα νέο κύμα αστάθειας στο παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν δραματικά.
Δημοσιεύτηκε στο HeliosPlus στις 14 Νοεμβρίου 2013

Ολόκληρη η Ελλάδα ανήκει πλέον στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας...
Με μια περιεκτική σε ουσία – για όποιον ξέρει να διαβάζει – και λιτή ανακοίνωση ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) με έδρα το Λουξεμβούργο εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Από την 1η
Ιουλίου 2013, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) είναι ο μοναδικός και μόνιμος μηχανισμός
για την αντιμετώπιση των νέων αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.
Από αυτή την ημέρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) δεν μπορεί πλέον
να συμμετάσχει σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης, ή να συνάψει νέες συμφωνίες δανείου. Ο
KlausRegling, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ και διευθύνων σύμβουλος του EFSF, δήλωσε: «Σήμερα
ένα σημαντικό κεφάλαιο του EFSF τελειώνει και όλα τα πιθανά νέα καθήκοντα θα αναληφθούν από το
ΕΜΣ, το μόνο ταμείο διάσωσης της νομισματικής ένωσης». Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τη Συμφωνία
Πλαίσιο για το ΕΤΧΣ που υπογράφτηκε από τα 17 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Καταστατικό
του EFSF. Το EFSF θα παραμείνει ενεργό στη χρηματοδότηση των εν εξελίξει προγραμμάτων για την
Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα.»

Η ανακοίνωση, όπως και το ίδιο το γεγονός ότι όλες οι χρεωστικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις
δυο δανειακές συμβάσεις της Ελλάδας με την ευρωζώνη, πέρασαν από 1/7/2013 στον μόνιμο ΕΜΣ,
πέρασε στα «ψιλά». Δεν θεώρησε κανένας ότι συνιστά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εξέλιξη. Οι κυβερνώντες
δεν έχουν κανένα λόγο να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στην εξέλιξη αυτή. Ούτε η αντιπολίτευση.
Κι ο λόγος είναι απλός. Θα πρέπει να πάρουν θέση και να εξηγήσουν πώς είναι δυνατό να νοείται τυπικά
ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος υπό την επίσημη κηδεμονία ενός μόνιμου, το ξαναλέμε, μόνιμου
οργανισμού διαχείρισης χρεοκοπιών, τον ΕΜΣ.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣ
Ο ΕΜΣ δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα ίδρυμα ελεγχόμενης χρεοκοπίας με έδρα το Λουξεμβούργο για τις
χώρες της ευρωζώνης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους. Η συνθήκη για τον ΕΜΣ δεν
είναι παρά μία συνθήκη χρέους για την προστασία του ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων
σύμβουλος έχουν απόλυτη εξουσία έναντι των κρατών μελών που οφείλουν να συμμορφώνονται «άνευ
όρων και αμετάκλητα», όπως ορίζεται αυτολεξεί στην Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Στην ουσία πρόκειται
για το στήσιμο ενός ανεξέλεγκτου οργανισμού με έδρα το Λουξεμβούργο ώστε να μην υπόκειται σε
κανέναν έλεγχο και καμία εξουσία, δικαστική, ή άλλης μορφής.
Ας δούμε τι προβλέπει η Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Επιγραμματικά με το άρθρο 32 παρ. 2 της
Συνθήκης: «Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
β) να συμβάλλεται,
γ) να είναι διάδικος και
δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της
αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.»

Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του
στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική
διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε
διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των
χρηματοδοτικών του μέσων.»
Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του
ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης,
δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει
εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.»
Οι παρ. 5 & 6 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον
ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι
απαραβίαστοι.»

Ενώ οι παρ. 8 & 9 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι
και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και
μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή
αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη
αδειοδοτημένη, ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.»

ΕΝΑ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ…
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ανάλογη οποιουδήποτε κράτους
και ειδικά καθεστωτικά προνόμια που δεν διαθέτει κανένα άλλο κράτος μέλος. Πρόκειται για ένα
υπερκράτος που στην πράξη μπορεί να εκποιήσει άλλα κράτη στο όνομα της δανειοδοτικής
διευκόλυνσης. Μπορεί ακόμη και να αποκτήσει περιουσία (κινητή και ακίνητη) άλλου κράτους ως δική του
κάτω από το καθεστώς των όρων δανειακής διευκόλυνσης που παρέχει. Αυτή την περιουσία μπορεί να
την διαχειριστεί όπως θέλει χωρίς κανέναν περιορισμό και υπό καθεστώς πλήρους ασυλίας σε όλα τα
κράτη μέλη.
Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη εξετάζεται από τον ΕΜΣ ένα
σχέδιο τιτλοποίησης εισπράξεων από μελλοντική αξιοποίηση κρατικών ακινήτων. Το σχέδιο αυτό
προωθεί το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Το σχέδιο έχει ως
μίνιμουμ στόχο έσοδα 1 δισ. ευρώ, αλλά θεωρείται ότι δύσκολα θα ξεκινήσει πριν από τον Νοέμβριο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκδοθούν ομόλογα που θα αντανακλούν τα έσοδα από την
αξιοποίηση επιλεγμένων ακινήτων τα οποία εν συνεχεία θα πωληθούν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Υποψήφια προς τιτλοποίηση είναι πολλά από τα 1.000 ακίνητα που, σύμφωνα με το Μνημόνιο, έχουν ή
επίκειται να μεταβιβαστούν στο Ταμείο μέσα στο 2013. Τέτοια ακίνητα είναι για παράδειγμα το βασιλικό
κτήμα στο Τατόι, η έκταση 500 στρεμμάτων δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, παραθαλάσσιες περιοχές
στη Χαλκιδική, αλλά και ομάδες ακινήτων που ανήκουν σε υπουργεία όπως των Αγροτικής Ανάπτυξης και
Εθνικής Άμυνας, σε ΟΤΑ, οργανισμούς κ.ά. Το ακριβές μοντέλο θα προέλθει από μελέτη βιωσιμότητας
που εκπονεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ύστερα από συνεννόηση με την κυβέρνηση, και η
οποία θα περιγράφει τα πιθανά έσοδα, τη δομή της τιτλοποίησης, τη μορφή που θα πρέπει να έχουν τα
πακέτα ακινήτων κ.ο.κ.
Στην πράξη αυτό που θα συμβεί είναι να μεταφερθεί η κυριότητα όλης της ακίνητης περιουσίας του
ελληνικού δημοσίου στον ΕΜΣ που θα πρέπει να εγγυηθεί τα τιτλοποιημένα ομόλογα, ή για να
αποτελέσουν εγγύηση για τους τίτλους που θα κληθεί να εκδώσει ο ίδιος ο Μηχανισμός για την Ελλάδα.
Έτσι, τα ακίνητα θα μετατραπούν σε περιουσιακό στοιχείο του ΕΜΣ και θα διατεθούν σύμφωνα με τις
δικές του προτεραιότητες και ανάγκες. Ενώ η τιτλοποίηση εσόδων του ελληνικού δημοσίου αναγκαστικά
θα επεκταθεί σε όλες τις πιθανές πηγές, φορολογικές και μη.

ΠΡΟΣ ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ…
Ιδίως όταν προς το τέλος του έτους αναγκαστεί η τρόικα να προχωρήσει σε νέο «κούρεμα» του δημόσιου
χρέους της Ελλάδας προκειμένου να το εμφανίσει ότι συγκρατείται. Η μέθοδος του κουρέματος θα είναι
κατά πάσα πιθανότητα η επαναγορά ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, όπως έγινε και τον
περασμένο Νοέμβριο. Για να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο αυτή την πιθανή επαναγορά θα χρειαστεί
ρευστό και μάλιστα αρκετό μιας και η τρέχουσα τιμή του 10ετούς ελληνικού ομολόγου στη δευτερογενή
έχει πλησιάσει το 60% της ονομαστικής του αξίας. Αυτό σημαίνει ότι αν το ελληνικό δημόσιο χρειαστεί να
προχωρήσει σε επαναγορά, τότε θα πρέπει να βρει 6 δις ευρώ σε ρευστό για κάθε 10 δις ευρώ
ονομαστικής αξίας ελληνικά ομόλογα.
Μην ξεχνάμε ότι η επαναγορά περί των 30 δις ευρώ ονομαστικής αξίας ελληνικών ομολόγων τον
περασμένο Νοέμβριο στοίχισε στο ελληνικό δημόσιο 11,7 δις ευρώ, που δανείστηκε από το EFSF. Τώρα
θα χρειαστεί να δανειστεί από τον ΕΜΣ. Μόνο που ο συγκεκριμένος Μηχανισμός έχει αναλάβει ήδη και
την δανειοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Κύπρο και την Ισπανία. Στη σειρά
συνωστίζονται κι άλλες τράπεζες από την Ελλάδα, την Ιταλία, κοκ. Τα διαθέσιμα του ΕΜΣ που εγγυώνται

οι κυβερνήσεις των κρατών μελών εκτιμάται ότι δεν επαρκούν για να σηκώσει ο συγκεκριμένος
μηχανισμός τον δανεισμό τόσο των τραπεζών απευθείας, όσο και των κρατών που έχουν ανάγκη
χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια η τιτλοποίηση εσόδων του κράτους, δημόσιας περιουσίας, αλλά και
ιδιωτικής περιουσίας πρώτα και κύρια διαμέσου της φορολογίας, θα αποτελέσει μια αναγκαστική πηγή
επιπρόσθετων εγγυήσεων και πόρων για τον ΕΜΣ. Στην πράξη δεν θα υπάρξει τίποτε αξίας στην χώρα
που δεν θα υποθηκευτεί, ή δεν θα περάσει στην κυριότητα του Μηχανισμού.
Μην ξεχνάμε επίσης και το κορυφαίο. Από την στιγμή που εντάσσεται ένα κράτος μέλος υπό την
κηδεμονία του ΕΜΣ και δεχτεί τους όρους δανειακής διευκόλυνσης, παραιτείται από κάθε δυνατότητα
κατοπινής διαπραγμάτευσης, ή επαναδιαπραγμάτευσης των όρων και των συνθηκών. Μιας και «όλη η
περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν
περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως», όπως αναφέρει ρητά η παρ. 8 του
άρθρου 32. Κι όλα αυτά υπό καθεστώς πλήρους ασυδοσίας μιας και δεν υφίσταται κανενός είδους
έλεγχος, εκτός απ’ αυτόν που νομιμοποιεί το ΔΣ του ίδιου του ΕΜΣ. Μπροστά στον ΕΜΣ καταλύονται
ακόμη και οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών, μιας και από την Συνθήκη δεν έχουν κανενός είδους
δικαιοδοσία πάνω του, στην περιουσία του, στους χρηματοδοτικούς πόρους του, στα στοιχεία του
ενεργητικού του, στα αρχεία του και στο προσωπικό του.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Ένα επιπλέον στοιχείο που φέρνει μαζί ο ΕΜΣ είναι και το γεγονός ότι απ’ εδώ και μπρος θα αναλαμβάνει
την χρηματοδότηση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Η πρόταση είναι παλιά και την στήριξε από
τους πρώτους ο κ. Σόρος, αυτός ο μέγας φιλάνθρωπος των αγορών και μέγας ευεργέτης της αριστεράς
των καφέ και των δημοσίων σχέσεων. Μετά το θέμα σήκωσε ο μέγας Ολάντ, αλλά και η «μοναδική ελπίδα
της Ευρώπης σήμερα,» όπως μας είπαν οι Βαρουφάκης-Γκαλμπρέιθ, ο κ. Τσίπρας. Οι δε σύμβουλοι του
κ. Τσίπρα έχουν ξεσκιστεί να το επαναλαμβάνουν.
Ελάτε όμως να δούμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο εκτός από τα προφανή. Όταν λέμε τα προφανή, εννοούμε την
επιβολή μνημονίου πολιτικής για κάθε νέα δανειακή σύμβαση ανεξάρτητα αν γίνεται για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ή τον δανεισμό του κράτους. Όπως ακριβώς έκανε το ΕΜΣ με την
Κύπρο, όπου ο Μηχανισμός ανέλαβε την ανακεφαλαιοποίηση των χρεοκοπημένων τραπεζών του νησιού
με παράλληλη επιβολή ενός άθλιου μνημονίου που εκτός του κουρέματος των καταθέσεων προβλέπει
την διευκόλυνση των διαδικασιών πλειστηριασμού των ενυπόθηκων δανείων όταν ο ιδιώτης
δανειολήπτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Μπορεί να προχωρήσει ο ΕΜΣ σε απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενός κράτους μέλους
χωρίς η χώρα και ο λαός της να πάθε τα ίδια με τους Κυπρίους; Όχι. Να πώς απαντά ο ίδιος ο ΕΜΣ στο
ερώτημα, θα υπάρξει κάποιο bail-in ή άλλης μορφής συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην περίπτωση
απευθείας χρηματοδότησης των τραπεζών;
«Ναι. Άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ΕΜΣ θα τεθεί μόνον εφόσον τα ιδιωτικά κεφάλαια εμπλακούν
πρώτα. Ένα κατάλληλο επίπεδο bail-in θα πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα σύμφωνα με τους κοινοτικούς
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την εφαρμογή των αρχών της Οδηγίας για την Αποκατάστασης και
Εξυγίανσης της Τράπεζας (BRRD) αμέσως μετά την έναρξη της εποπτείας των τραπεζών από τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό των ευρωπαϊκών τραπεζών (SSM). Αυτό το νέο εποπτικό ρόλο προβλέπεται να
αναληφθεί από την ΕΚΤ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, μετά από αξιολόγηση του ισολογισμού των
τραπεζών που θα εποπτεύονται από τον SSM.»

Αυτό σημαίνει ότι μπορέσει να αναλάβει την χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αν,
πρώτα, υπάρξει κατάλληλο σχήμα bail-in και αφ’ ότου λειτουργήσει ο νέος Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός. Τι σημαίνει bail-in; Σημαίνει με εσωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή αφού πρώτα φορτωθούν
οι καταθέτες και οι μέτοχοι των τραπεζών μέρος των ζημιών. Όπως ακριβώς έγινε στην Κύπρο. Και πότε
θα γίνει αυτό; Μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, όταν ο SSM που έχει αναλάβει να στήσει η ΕΚΤ θα
είναι εν λειτουργία. Αυτός ο νέος εποπτικός μηχανισμός θα αποφασίζει ποια τράπεζα είναι «συστημική»
και άρα πρέπει να διασωθεί σε βάρος καταθετών και μετόχων, ποια πρέπει να κλείσει ή να συγχωνευθεί
με βάση κριτήρια που αφορούν την ενίσχυση της ολιγοπωλιακής σύνθεσης του τραπεζικού καρτέλ στο
επίπεδο ολόκληρης της ευρωζώνης. Θα πέφτει λόγος στο κράτος μέλος; Ούτε κατά διάνοια. Θα
αποφασίζουν αποκλειστικά οι τραπεζίτες της ΕΚΤ.
Και για να μην έχουμε καμιά αυταπάτη να τι συνεχίζει και λέει ο ίδιος ο ΕΜΣ: «Οι βασικές αρχές της
BRRD συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο ECOFIN στις 27 Ιουνίου 2013. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε
θέση να εφαρμόσουν bail-in, δηλαδή να διαγράψουν, ή να μετατρέψουν σε ίδια κεφάλαια τις απαιτήσεις
των μετόχων και των πιστωτών των αφερέγγυων τραπεζών. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι
ασφαλισμένες καταθέσεις (κάτω από € 100,000) θα είναι πλήρως προστατευμένες, ενώ οι ανασφάλιστες
καταθέσεις (άνω των € 100.000) δεν προστατεύονται, αλλά θα πρέπει να δοθεί προτιμησιακή μεταχείριση
για ορισμένες ομάδες των καταθετών. Ένα bail-in που ισοδυναμεί με τουλάχιστον 8% των συνολικών
υποχρεώσεων της τράπεζας και ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να αντληθούν κεφάλαια από τον Μηχανισμό.
Σε έκτακτες περιστάσεις, μια εθνική αρχή εξυγίανσης μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση από
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.»
Τι σημαίνουν όλα αυτά σε απλά ελληνικά; Ότι δεν πρόκειται να γίνει κανενός είδους ανακεφαλαιοποίηση
από τον ΕΜΣ αν πρώτα δεν κουρευτούν οι καταθέσεις κατ’ ελάχιστο 8%. Μην σας ξεγελά η δήλωση ότι οι
καταθέσεις έως 100 χιλιάδες ευρώ είναι προστατευμένες. Δεν είναι έτσι. Πρώτο, γιατί δεν υπάρχει
κανενός είδους πρόβλεψη για την εμπράγματη προστασία των καταθέσεων αυτών, εκτός από νόμους και
οδηγίες στα χαρτιά χωρίς αντίκρισμα σε διαθέσιμο ρευστό. Δεύτερο, θυμηθείτε τι έγινε στην Κύπρο. Ναι
μεν κουρεύτηκαν κατά 40% οι καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ, αλλά η δέσμευση των
καταθέσεων και οι περιορισμοί αναλήψεων χτύπησαν όλους τους καταθέτες, νοικοκυριά,
ελευθεροεπαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το ίδιο θα γίνει και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
εφαρμοστεί «κούρεμα» (bailin) καταθέσεων.

ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το ίδιο ισχύει και για τους μετόχους των τραπεζών. Έχει ενδιαφέρον εδώ να υπογραμμίσουμε την
δήλωση του ΕΜΣ ότι «θα πρέπει να δοθεί προτιμησιακή μεταχείριση για ορισμένες ομάδες των
καταθετών.» Μην αυταπατάστε ότι πρόκειται για εκδήλωση ευαισθησίας υπέρ των μικρομετόχων των
τραπεζών και των αποταμιευτών. Όχι κάθε άλλο. Η προτιμησιακή μεταχείριση αφορά στους
μεγαλοκατεθέτες επενδυτικών λογαριασμών, διαμέσου των οποίων κινούνται κεφάλαια για τοποθετήσεις
σε τίτλους της χρηματαγοράς, ή σε κάθε λογής επενδύσεις. Όπως επίσης και υπέρ των μεγαλομετόχων
των τραπεζών που σε πολλές περιπτώσεις είναι επενδυτικά κεφάλαια (funds) ή άλλες τράπεζες. Αυτοί
που θα υποστούν το bailin είναι οι μικρομέτοχοι και όσα ασφαλιστικά ταμεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ διαθέτουν
μετοχές σε τράπεζες.
Τι συνάγουμε απ’ όλα αυτά; Κάτι πολύ απλό. Ο ΕΜΣ θα χρειαστεί στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του
2014 να προβεί σε ένα νέο δανειακό πακέτο προς την Ελλάδα. Το πακέτο αυτό θα έχει δυο σκέλη:
Αφενός την εκ νέου χρηματοδότηση της «μαύρης τρύπας» του δημόσιου χρέους που δεν μπορεί με
κανένα τρόπο να τιθασευτεί. Και αφετέρου, την χρηματοδότηση ενός νέου γύρου ανακεφαλαιοποίησης

των ήδη χρεοκοπημένων εγχώριων τραπεζών. Μόνο που αυτή την φορά θα γίνει ταυτόχρονα με
«κούρεμα» καταθέσεων και ολοκληρωτικής απαξίωσης των τραπεζικών μετοχών που κατέχουν
μικρομέτοχοι, ασφαλιστικά ταμεία και νομικά πρόσωπα.
Αυτός είναι ο σχεδιασμός τους προκειμένου να έχει προλάβει η ΕΚΤ να στήσει τον SSM προκειμένου να
προστατέψει τους τραπεζίτες, τις πρακτικές τους, αλλά και τις διαπλοκές τους αναμεταξύ τους και με το
δημόσιο ταμείο. Αυτό το νόημα έχει η Τραπεζική Ένωση που προωθεί η ευρωζώνη. Να κρατηθούν
μακριά οι καταχρηστικές πρακτικές του ευρωπαϊκού τραπεζικού καρτέλ από τα εθνικά κράτη που
ελλοχεύει η δικαιοσύνη και η λογοδοσία σ’ αυτήν. Αν μέχρι σήμερα έχει δοθεί γη και ύδωρ στις τράπεζες
δεν είναι τίποτε μπροστά σ’ αυτό που θα συμβεί απ’ εδώ και μπρος. Γι’ αυτό και θέλουν να θωρακίσουν
θεσμικά το τραπεζικό καρτέλ μετατρέποντάς το επίσημα σε Τραπεζική Ένωση.
Ποιο αξιοπρεπές κράτος θα δεχόταν έναν τέτοιο μηχανισμό; Ποιο σοβαρό κράτος θα δεχόταν να τεθεί
υπό την δικαιοδοσία και την δικαιοπρακτική ικανότητα ενός τέτοιου μηχανισμού, όπως είναι το ΕΜΣ;
Μόνο εκείνο το κράτος που θέλει να τεθεί υπό καθεστώς κατοχής και εκποίησης.
Πώς μπορούμε να μιλάμε για εθνική κυριαρχία μετά την υπαγωγή μας σ’ έναν τέτοιο μηχανισμό; Ποιος
νοιάζεται; Πάντως όχι η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση που αρνούνται και οι δυο να σηκώσουν το
θέμα. Κι ο λόγος είναι απλός. Μας τον εξήγησε ο κ. Στουρνάρας στις 17/7/13 όταν απαντούσε στον κ.
Τσίπρα: «Μιλάτε για εντολές διεθνών κέντρων. Ποιος τα πιστεύει αυτά πια; Ποια διεθνή κέντρα; Αυτά που
μας έδωσαν τα 240 δισεκατομμύρια; Ποιος ακούει και πιστεύει περί διεθνών κέντρων, κλαμπ κλπ.;» Έτσι
είναι. Όταν ξεπουλάς την χώρα ολόκληρη και παραχωρείς την κυριαρχία της σ’ έναν υπερκρατικό
οργανισμό σαν τον ΕΣΜ, είναι λογικό να μην πιστεύεις στα διεθνή κέντρα. Βλέπετε πάνω από το κεφάλι
του Στουρνάρα και των υπολοίπων επικρέμεται σαν δαμόκλειος σπάθη η επιταγή του άρθρου 120 παρ. 3
του Συντάγματος: «O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που
απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή
του εγκλήματος.»

Δημοσιεύτηκε στο Χωνί, 28/7/2013 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

Δημόσιο χρέος: «Μαξιλάρι» 18 δισ. από τράπεζες!
των Αριστείδη Μπιτζένη(*) και Ιωάννη Μακέδου(**)

Η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών και η ελπίδα για τουλάχιστον 18
δισ. ευρώ απομείωση του δημόσιου χρέους μέσα από την πώληση των warrants.
Αναλυτικοί πίνακες.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, σύμφωνα με τον Νόμο
3864/2010, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που όμως δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα,
διαθέτοντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Απώτερος στόχος του Ταμείου κατά την ίδρυσή
του ήταν η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει την Υπηρεσία Ελέγχου,
συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά µέλη του
Γενικού Συμβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό εγνωσμένου κύρους και πείρας σε θέµατα ελεγκτικής
λογιστικής.
Λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές, της εκροής
καταθέσεων, των τότε δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της αναδιάρθρωσης του δημόσιου
χρέους μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI), οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπισαν
σημαντική έλλειψη ρευστότητας, παράγοντας που αποτέλεσε κίνδυνο για τη σταθερότητα του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Ένας από τους παράγοντες που αποτέλεσε σημαντική αιτία έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών
τραπεζών ήταν η εκροή καταθέσεων. Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζεται η πορεία της ροής
των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, από τον Δεκέμβριο του 2002 ως τον Ιούνιο του 2013,
ανά εξάμηνο.
Ειδικότερα, διαπιστώνουμε πως την περίοδο της οικονομικής κρίσης οι καταθέσεις παρουσιάστηκαν
στο ελάχιστο σημείο τους τον Ιούνιο του 2012 (150.587 εκατ. ευρώ), λόγω των δύο συνεχόμενων
εκλογών και της πεποίθησης των πολιτών για πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα.
Επίσης, οι καταθέσεις ανήλθαν στο μέγιστο σημείο τους τον Ιούνιο του 2009 (237.518 εκατ.
ευρώ) λόγω του ότι οι Έλληνες πολίτες άργησαν πολύ να κατανοήσουν την οικονομική κρίση και το
μέγεθός της που ξεκίνησε από τη χρονική περίοδο 2007-2008. Τον Ιούνιο του 2013 επέστρεψαν
περίπου περίπου 12 δισ. ευρώ (162,6 δισ.) από το προαναφερόμενο χαμηλότερο σημείο των 150
δισ. και υπάρχει η πρόβλεψη πως τον Δεκέμβριο του 2013 οι καταθέσεις θα ξεπερνούσαν
αξιοσημείωτα τα 162 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί όμως πως από το 2002 μέχρι σήμερα οι χαμηλότερου
ύψους καταθέσεις παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο του 2003 (121.785 εκατ. ευρώ).

Πίνακας 1: H ροή των ελληνικών καταθέσεων σε εκατ. ευρώ
Χρονική
Περίοδος

Καταθέσεις
όψεως

Καταθέσεις
Ταμιευτηρίου

Καταθέσεις
Προθεσμίας

Συνολικές
Καταθέσεις

13.566

60.207

30.988

14.987

61.416

15.894

Ρέπος

Σύνολο

104.761

19.479

124.240

32.234

108.638

13.148

121.785

64.643

35.213

115.750

10.402

126.152

16.587

69.132

35.278

120.997

9.035

130.032

18.643

73.586

36.196

128.425

9.107

137.532

20.869

77.037

45.047

142.953

3.651

146.603

22.181

79.801

54.877

156.859

2.722

159.581

22.400

78.543

63.387

164.330

2.446

166.775

23.528

77.858

71.987

173.373

1.563

174.937

24.698

75.648

83.806

184.152

1.324

185.476

25.018

73.562

98.658

197.238

691

197.929

23.998

69.113

115.973

209.084

622

209.707

21.826

67.328

138.099

227.253

367

227.620

24.861

71.094

141.313

237.268

250

237.518

26.140

75.811

135.391

237.342

189

237.531

24.375

70.595

121.799

216.768

106

216.874

Δεκέμβριος
2002

Ιούνιος 2003
Δεκέμβριος
2003

Ιούνιος 2004
Δεκέμβριος
2004

Ιούνιος 2005
Δεκέμβριος
2005

Ιούνιος 2006
Δεκέμβριος
2006

Ιούνιος 2007
Δεκέμβριος
2007

Ιούνιος 2008
Δεκέμβριος
2008

Ιούνιος 2009
Δεκέμβριος
2009

Ιούνιος 2010

Δεκέμβριος
2010

Ιούνιος 2011

22.864

66.705

119.951

209.521

83

209.604

21.071

59.446

107.592

188.108

71

188.179

19.601

53.439

101.097

174.137

89

174.227

15.982

46.543

87.988

150.513

74

150.587

18.173

44.844

98.357

161.373

78

161.451

17.455

43.533

101.575

162.563

111

162.674

Δεκέμβριος
2011

Ιούνιος 2012
Δεκέμβριος
2012

Ιούνιος 2013

Πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος (2013)
Τον Μάρτιο του 2012 η Tράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) εκπόνησε σχετική μελέτη αξιολόγησης του
τραπεζικού τομέα, αξιολογώντας τις προοπτικές βιωσιμότητας των τραπεζών και θέτοντας δέσμη
εποπτικών και επιχειρησιακών κριτηρίων, ενώ προέκυψαν τέσσερις συστημικές τράπεζες, η
Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η AlphaBank και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες και κρίθηκαν
κατάλληλες για δημόσια στήριξη. Από την άλλη πλευρά, οι μη συστημικές τράπεζες θα έπρεπε να
ανακεφαλαιοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα από τον Απρίλιο ως τον Ιούλιο του 2013 (Τράπεζα της
Ελλάδος, 2012).
Όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα 2, μετά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στον
ελληνικό τραπεζικό χώρο, σχηματίστηκαν τέσσερις τραπεζικοί όμιλοι. Η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος εξαγόρασε την FBBank και την Probank, η EFGEurobank το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και
την ProtonBank, η AlphaBank την Εμπορική (της CreditAgricole) και η Τράπεζα Πειραιώς την
Αγροτική Τράπεζα, τη Millennium, τη Γενική Τράπεζα (SocieteGenerale), την Τράπεζα Κύπρου, την
Ελληνική Τράπεζα και τη CPBBank.

Πίνακας 2: Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό χώρο
Τραπεζικοί όμιλοι

Τράπεζες που εξαγοράστηκαν / συγχωνέυτηκαν

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

FB Bank, Probank

EFG Eurobank

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Proton Bank

Alpha Bank

Εμπορική (Credit Agricole)

Τράπεζα Πειραιώς

ATE, Millennium, Γενική Τράπεζα (Societe Generale),
Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, CPB Bank
(πρώην Marfin Bank)

Για την προαναφερόμενη εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών χρησιμοποιήθηκαν δύο
μακροοικονομικά σενάρια: Το Βασικό Σενάριο με στόχο για τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων

Κεφαλαίων (CoreTier 1 ratio – CT1 ratio) το 9% το έτος 2012 και το 10% τα έτη 2013 και 2014, και το
Δυσμενές Σενάριο με στόχο το 7% για τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρονική
περίοδο 2012-2014.
Οι ανάγκες κεφαλαιακής ενίσχυσης για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών εκτιμήθηκαν (Μάιος
2012) σε 40,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ. προορίζονταν για τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες. Τον Δεκέμβριο του 2012 η ΤτΕ ολοκλήρωσε την επικαιροποιημένη εκτίμησή της για την
επάρκεια των χρηματοδοτικών πόρων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να
ενσωματωθούν η καθαρή επίδραση (1,4 δισ. ευρώ) από την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης και την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είχε ήδη ολοκληρωθεί, το κόστος πιθανών μελλοντικών
εξυγιάνσεων (3,1 δισ. ευρώ) και το απόθεμα ασφαλείας (capitalbuffer ύψους 5 δισ. ευρώ) που
κρίθηκε αναγκαίο για την αντιμετώπιση έκτακτων εξελίξεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεώρησε ότι τα
εν λόγω 50 δισ. ευρώ ήταν επαρκή ώστε να καλύψουν το κόστος ανακεφαλαιοποίησης και
αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα (Τράπεζα της Ελλάδος, 2012).
Στα μέσα Απριλίου 2012 πιστώθηκαν 25 δισ. ευρώ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
Τον Μάιο του 2012 το ΤΧΣ έδωσε τα 18 δισ. ευρώ στις συστημικές τράπεζες ως προκαταβολή
έναντι των μελλοντικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου τους, θέλοντας να εξομαλύνει την εικόνα
των δεικτών φερεγγυότητάς τους, ώστε να πληρούν την υποχρέωση του Δείκτη Κεφαλαιακής
Επάρκειας του 8%. Τον Νοέμβριο του 2012 ανακοινώθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 που
περιέγραφε τους όρους ανακεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ, ενώ στη συνέχεια η Τράπεζα της
Ελλάδος ανακοίνωσε τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας, καλώντας τες να απορροφήσουν τα
κεφάλαια ως το τέλος Απριλίου 2013 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2012).
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ανάγκες κεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Ειδικότερα,
οι αναμενόμενες ζημίες της ΕΤΕ υπολογιζόταν σε 8,366 δισ. ευρώ, οι ζημίες από το PSI σε
11,735 δισ. και η οικονομική ενίσχυση που απαιτούνταν να δοθεί στα 9,803 δισ. ευρώ. Οι
αναμενόμενες ζημίες της EFGEurobank εκτιμήθηκαν στα 5,781 δισ. ευρώ, οι ζημίες από το PSI στα
8,226 δισ. και η οικονομική ενίσχυση στα 2,844 δισ. ευρώ. Για την AlphaBank είχαν εκτιμηθεί ζημίες
8,493 δισ. ευρώ, από το PSI ζημίες της τάξης των 4,786 δισ. ευρώ και η οικονομική ενίσχυση που
απαιτούνταν στα 6,477 δισ. ευρώ. Τέλος, για την Τράπεζα Πειραιώς υπολογίστηκαν ζημίες 6,281
δισ. ευρώ, από το PSI ζημίες ύψους 2,615 δισ., ενώ η απαιτούμενη ενίσχυση υπολογίστηκε στα
7,507 δισ. ευρώ.

Πίνακας 3: Ανάγκες κεφαλαιοποίησης τραπεζών
Τράπεζες

Αναμενόμενες ζημίες (δισ.
ευρώ)

Ζημίες από PSI (δισ. Οικονομική Ενίσχυση που απαιτείται
ευρώ)
να δοθεί στις τράπεζες (δισ. ευρώ)

Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος (ΕΤΕ)

8,366

11,735

9,803

EFG Eurobank

5,781

8,226

2,844

Alpha Bank

8,493

4,786

6,477

Τράπεζα Πειραιώς

6,281

2,615

7,507

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2012)
Στον Πίνακα 4 περιγράφεται η κρατική συμμετοχή στους τέσσερις προαναφερόμενους τραπεζικούς
ομίλους. Τα warrants είναι τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να πληρώσει την τιμή
άσκησης για να αποκτήσει μετοχές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον. Δηλαδή, η αξία τους
συνδέεται με την πιθανότητα η μετοχή να βρεθεί πάνω από την τιμή άσκησης στις
προκαθορισμένες ημερομηνίες. Τα warrants ξεκίνησαν να είναι διαπραγματεύσιμα στο ελληνικό
χρηματιστήριο για την ΕΤΕ, την Τράπεζας Πειραιώς και την AlphaBank, καθώς τέθηκε ο στόχος της
ιδιωτικοποίησής τους σε χρονικό διάστημα 5 ετών, ενώ για τη Eurobank ο στόχος αυτός είναι πολύ
πιο άμεσος, εντός του 2014.
Συγκεκριμένα, η τιμή άσκησης του warrant ανά μετοχή της ΕΤΕ ήταν 4,3758 ευρώ, η
κεφαλαιοποίηση στα 10,186 δισ. (19/12/2013), ενώ το ποσοστό συμμετοχής του κράτους στο
84,39%. Για την AlphaBank η τιμή άσκησης του warrant ανά μετοχή ανήλθε στο 0,4488 ευρώ, η
κεφαλαιοποίηση στα 6,554 δισ. ευρώ (19/12/2013) και το ποσοστό κρατικής συμμετοχής στο
83,66%. Η τιμή άσκησης του warrant για την κάθε μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε στο 1,734
ευρώ, η κεφαλαιοποίηση στα 7,558 δισ. ευρώ (19/12/2013) και το ποσοστό κρατικής συμμετοχής
στο 81,01%.
Τέλος, η EFGEurobank είχε κρατικοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση στο 0,655 δισ. ευρώ και ποσοστό
κρατικής συμμετοχής στο 93,55%, επειδή απέτυχαν οι ιδιώτες να αποκτήσουν το ελάχιστο ποσοστό
του 10% ιδιωτικής συμμετοχής που είχε οριστεί με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 9ης
Νοεμβρίου 2012.

Πίνακας 4: Κρατική συμμετοχή στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τιμή άσκησης του warrant Κεφαλαιοποίηση (δισ.
ανά μετοχή ανά τράπεζα ευρώ) (19/12/2013)

Ποσοστό συμμετοχής του
κράτους

4,3758

10,186

84,39%

Alpha Bank

0,4488

6,554

83,66%

Τράπεζα Πειραιώς

1,7340

7,558

81,01%

Eurobank

-

0,655

93,55%

Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2012)
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών αποτελούνταν από τρεις
διαδικαστικές φάσεις:
α) Μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridgerecapitalisation) από το ΤΧΣ. Ουσιαστικά δόθηκε μια
προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων των μετοχικών τους κεφαλαίων που είχαν
προγραμματίσει να υλοποιήσουν ως το τέλος Απριλίου 2013.
β) Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingentconvertiblebonds - CoCos)
μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2013, ενώ τα ποσά θα έπρεπε να καθοριστούν από τις συστημικές
τράπεζες.

γ) Ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που είχε προγραμματιστεί μέχρι το τέλος
Απριλίου 2013, στις οποίες το ΤΧΣ ανέλαβε τον ρόλο του εγγυητή κάλυψης.
Με βάση το προαναφερόμενο σχέδιο και σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της
9ης Νοεμβρίου 2012, οι μέτοχοι-ιδιώτες θα είχαν τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών, με την
προϋπόθεση να καταβάλουν κεφάλαια ίσα με το 10% της αξίας των νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών.
Από την άλλη πλευρά, οι «η συστημικές τράπεζες θα έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά
κεφάλαια μέχρι τα τέλη Απριλίου 2013, ή να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες κάτι που κάποιες από
τις προαναφερόμενες προτίμησαν να κάνουν (Τράπεζα της Ελλάδος, 2012).

Πίνακας 5: Κεφαλαιοποίηση τραπεζών
Τράπεζες

Αριθμός
Μετοχών

Τιμή
Κεφαλαιοποίηση Αριθμός
Κλεισίματος σε δισ. ευρώ
μετοχών
σε ευρώ
(19/12/2013)
warrants

Τιμή
κλεισίματος
warrants σε
ευρώ
(19/12/2013)

Τιμή άσκησης
του warrant ανά
μετοχή ανά
τράπεζα

2.396.785.994

4,09

9,803

245.779.626

1,22

4,3758

10.922.906.012

0,593

6,477

1.204.702.851

1,10

0,4488

5.072.567.951

1,48

7,507

849.195.130

0,73

1,7340

-

-

-

Εθνική
Τράπεζα της
Ελλάδος

Alpha Bank

Τράπεζα
Πειραιώς

Eurobank

5.469.166.865

0,52

2,844

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2012)
Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται αναλυτικά η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ειδικότερα, η ΕΤΕ
διαθέτει 2.396.785.994 μετοχές, η τιμή κλεισίματός τους (στις 19/12/2013) ήταν 4,09 ευρώ, η
κεφαλαιοποίηση 9.803 εκατ. ευρώ, ο αριθμός των warrants 245.779.626 με τιμή κλεισίματος 1,22
ευρώ (στις 19/12/2013) και η τιμή άσκησης του warrant ανά μετοχή της ανέρχεται σε 4,3758 ευρώ.
Ο αριθμός των μετοχών της AlphaBank είναι 10.922.906.012, με τιμή κλεισίματος στο 0,593 ευρώ
(στις 19/12/2013), η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 6.477 εκατ. ευρώ, ο αριθμός μετοχών warrants
στο 1.204.702.851 με τιμή κλεισίματος στο 1,10 ευρώ (στις 19/12/2013) και η τιμή άσκησης του
warrant ανά μετοχή της είναι 0,4488 ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει 5.072.567.951 μετοχές, με τιμή κλεισίματος στο 1,48 ευρώ (στις
19/12/2013), με κεφαλαιοποίηση στα 7.507 εκατ. ευρώ, με 849.195.130 warrants με τιμή κλεισίματος
0,73 ευρώ (στις 19/12/2013) και τιμή άσκησης του warrant ανά μετοχή της στο 1,7340 ευρώ.

Τέλος, η Eurobank διαθέτει 5.469.166.865 μετοχές με τιμή κλεισίματος στο 0,52 ευρώ (στις
19/12/2013) και κεφαλαιοποίηση στα 2.844 εκατ. ευρώ.
Συνολικά το χρηματικό ποσό που διατέθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών
ανήλθε στα 28 δισ. ευρώ, ενώ κεφάλαια ύψους 14 δισ. ευρώ προορίστηκαν για την εξυγίανση των
οκτώ τραπεζών (που δε θεωρείται ανακεφαλαιοποίηση) και ποσό πάνω από 7 δισ. ευρώ
αποτελούσε το λεγόμενο αποθεματικό. Δηλαδή, το ποσό ανακεφαλαιοποίησης που μπορεί να
οριστεί ως χρέος είναι τα 28 δισ. ευρώ και αναλογεί στο 15,1% του ΑΕΠ, απέχοντας περίπου 10%
από το 25% του ΑΕΠ που είχε τεθεί ως στόχος μείωσης του δημόσιου χρέους για την Ελλάδα.
Παραμένει όμως σημαντική ελάφρυνση, αν τελικά υλοποιηθεί η εν λόγω μείωση (όπως
περιγράφεται) εντός του 2014 και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο να καταστεί βιώσιμο το
δημόσιο χρέος, γεγονός που θα φέρει την ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με άλλες θετικές
οικονομικές συνθήκες, σε ρυθμό ανάπτυξης.
Συνολικά, με βάση τη συμφωνία του PSI, δόθηκαν στις τράπεζες 50 δισ. ευρώ, από τα 130 δισ.
ευρώ του δεύτερου πακέτου στήριξης, για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Από αυτά, τα 18 δισ. ευρώ
δόθηκαν τον περασμένο Απρίλιο ως προκαταβολή για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων
βιώσιμων μεγάλων τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank) και επιπλέον άλλα 7 δισ. ευρώ
προορίστηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ μετά την απορρόφησή της από την Πειραιώς.
Το ποσό αυτό, μαζί με τα 154,8 δισ. ευρώ των εγγυήσεων, ενίσχυσε το συνολικό ποσό εγγυήσεων
και δανείων που έχει παράσχει το κράτος σε 204,8 δισ. ευρώ, που θεωρείται πάνω από το 90% του
ΑΕΠ της χώρας.

Πίνακας 6: Μείωση δημοσίου χρέους από την πιθανή πώληση των τραπεζών
Τράπεζες

Αριθμός
μετοχών

Τιμή άσκησης του Ποσοστό
warrant ανά μετοχή συμμετοχής του
ανά τράπεζα
κράτους (%)

METOXΕΣ ΑΝΑ
WARRANT

Αναμενόμενο τίμημα
για το ΤΧΣ

4,3758

8,23

907.599.671,16 Χ 8,23=

warrants
Εθνική
Τράπεζα της
Ελλάδος
245.779.626

84,39

7.469.545.293,65 €
(7,5 δισ. περίπου)
Alpha Bank
1.204.702.851

0,4488

83,66

7,41

452.325.057,03 Χ 7,41
=
3.351.728.672,59 €
(3,35 δισ. περίπου)

Τράπεζα
Πειραιώς
849.195.130

1,7340

81,01

4,48

1.192.875.778,33 Χ
4,48 =
5.344.083.486,92 €
(5,35 δισ. περίπου)

Eurobank

-

-

93,55

-

-

Στον παραπάνω Πίνακα 6 υπολογίζουμε το κατά πόσον θα μπορούσε να μειωθεί το δημόσιο χρέος
σε περίπτωση πώλησης (ιδιωτικοποίησης) των τριών εκ των τεσσάρων τραπεζών (διότι η Eurobank
έχει ήδη κρατικοποιηθεί και θα πωληθεί απευθείας και όχι μέσω της διαδικασίας των warrants με ένα
τίμημα που θα ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ) και την επιστροφή των χρημάτων στο ΤΧΣ (με τους
υπολογισμούς μας το τίμημα των warrants ξεπερνά τα 16 δισ. ευρώ και μαζί με τη Eurobank θα
ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ η απομείωση του χρέους).
Συγκεκριμένα, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των warrants επί την τιμή άσκησης του warrant ανά
μετοχή ανά τράπεζα, επί το ποσοστό συμμετοχής του κράτους, και επί του αριθμού των μετοχών
που επιτρέπει η άσκηση του κάθε warrant για να βρούμε το αναμενόμενο τίμημα για το ΤΧΣ.
Aποτελεί εφαρμόσιμη και πολύ πιθανή η αναφερόμενη λύση και μάλιστα εντός πενταετίας για να
ελαφρυνθεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μέσω της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών, μετά την
ανακεφαλαιοποίησή τους και την κρατική στήριξη που είχαν λάβει ώστε να μη χρεοκοπήσουν και
δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επομένως επιλέχθηκε
πρώτα να κρατικοποιηθούν και μετά να πωληθούν με βάση την πραγματική τους τρέχουσα αξία,
ώστε να αποφέρουν έσοδα στο κράτος.
Έτσι, βλέπουμε πως από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το κράτος μπορεί να αναμένει 7,5 δισ.
ευρώ, από την AlphaBank 3,35 δισ. ευρώ και από την Τράπεζα Πειραιώς 5,35 δισ. ευρώ. Αν
προστεθούν αυτά τα ποσά τότε συμπεραίνουμε πως 16 δισ. ευρώ μπορεί να αναμένει το ελληνικό
κράτος ως έσοδα από την πώλησή τους (χωρίς τη Eurobank), τα οποία θα επιστρέψουν στο ΤΧΣ και
θα ελαφρυνθεί σημαντικά το δημόσιο χρέος της Ελλάδας.

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
** Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

ΤΧΣ: Στα €10,9 δισ. τα διαθέσιμα ομόλογα EFSF
στο τέλος του 2013
Στα 10,9 δισ. ευρώ ανέρχονταν τα διαθέσιμα ομόλογα EFSF του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο
τέλος του 2013, όπως προκύπτει από τον εξαμηνιαίο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Ταμείου, ο οποίος
καλύπτει την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2013.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Αναστασία Σακελλαρίου, δήλωσε: «Το ΤΧΣ συνεπές στο έργο του υλοποίησε επιτυχώς
το 2013 μία σειρά ενεργειών που σκοπό είχαν τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και τη στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Το ΤΧΣ θα συνεχίσει την αποστολή του με τη δημιουργία των συνθηκών και των προϋποθέσεων εκείνων που θα
επιτρέψουν την κεφαλαιακή ενίσχυση και την περεταίρω προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις τράπεζες
με απώτερο στόχο την επιστροφή τους στον ιδιωτικό τομέα».
Τα κυριότερα σημεία του απολογισμού κατά την προαναφερόμενη περίοδο είναι τα εξής:
1. Θέματα σχετικά με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες:
I. Υποβολή των θέσεων του ΤΧΣ στο Υπουργείου Οικονομικών (ΥπΟικ) και στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
αναφορικά με την έκθεση στρατηγικής του ελληνικού τραπεζικού τομέα.
II. Ενεργή συμμετοχή του ΤΧΣ στην παρακολούθηση του σχεδιασμού των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών, τα οποία θα υποβληθούν από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού (DGComp) για έγκριση μόλις οριστικοποιηθούν από την ΤτΕ οι κεφαλαιακές τους ανάγκες.
III. Παράσχεση συναινέσεων ή και έγκριση προσωρινών παρεκκλίσεων σε υποβολή αιτημάτων για συναίνεση από
τις συστημικές τράπεζες σύμφωνα με τις διατάξεις των πλαισίων συνεργασίας.
IV. Συμμετοχή ως παρατηρητής στην αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των Ελληνικών τραπεζών που
διεξήγαγε η ΤτΕ και συγκεκριμένα της ροής των εργασιών για τα Προβληματικά Στοιχεία Ενεργητικού (TAR).
2. Θέματα συστημικών τραπεζών:
Τράπεζα Πειραιώς:
Συναίνεση για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς.
AlphaBank:
Συναίνεση για την πώληση της Ουκρανικής θυγατρικής της AlphaBank, «JSCAstraBank».
Εκταμίευση €284.629.294 σε ομόλογα EFSF για την κάλυψη των 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού των

συνεταιριστικών τραπεζών «Τράπεζας Δωδεκανήσου», «Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας» και «Τράπεζας Ευβοίας»,
μετά την απόφαση της ΤτΕ να ανακαλέσει τις άδειες των εν λόγω Συνεταιριστικών Τραπεζών και την απόκτηση
των καταθέσεών τους από την AlphaBank.
Πρώτη άσκηση warrants το Δεκέμβριο του 2013. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ σε 81.71%.
Eurobank:
Αγορά από τη Eurobank της Νέα ProtonBank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν συνεχεία
απορρόφησή τους από αυτήν.
Έγκριση της συναλλαγής της EurobankProperties με την Fairfax σύμφωνα με την οποία η Fairfax απέκτησε όλα τα
δικαιώματα προτίμησης της Eurobank.
Συναίνεση στην υποβολή προσφοράς για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ).
Συναίνεση για την εφαρμογή Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για τους υπαλλήλους της Eurobank.
Έγκριση της έναρξης της διαδικασίας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank.
Εθνική Τράπεζα:
Εξαγορά από την ΕΤΕ επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού/παθητικού της Probank και κάλυψη του χρηματοδοτικού
κενού από το ΤΧΣ.
Συναίνεση στην υποβολή προσφοράς για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ.
Συναίνεση για την πώληση χαρτοφυλακίου τούρκικων επιχειρηματικών δανείων.
Έγκριση της πώλησης του 66% της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην InvelRealEstate.
Συναίνεση για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για το προσωπικό της ΕΤΕ.
Πρώτη άσκηση warrants το Δεκέμβριο του 2013. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ σε 84.38%.
3. Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα:
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ):
Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του
ΝΤΤ. Το τίμημα καταβλήθηκε μέσω της έκδοσης 1.418.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που κάλυψε το ΤΧΣ με τη μορφή μετοχών του ΝΤΤ.
Νέα ProtonBank:
Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
Νέας ProtonBank, η οποία προηγουμένως ανακεφαλαιοποιήθηκε με €395 εκατ.
Εισπράξεις από εκκαθαριστές:
Το Δεκέμβριου του 2013 το ΤΧΣ έλαβε συνολικά €237.300.000 από τις τράπεζες υπό εκκαθάριση.
4. Το ΤΧΣ, κατά την 31/12/2013 είχε στη διάθεσή του ομόλογα EFSF ονομαστικής αξίας €10.932.903.000 και
ταμειακό υπόλοιπο €488.766.493.
Δείτε παρακάτω τον πίνακα που απεικονίζει τα ποσά που το ΤΧΣ έχει εκταμιεύσει σε προηγούμενα έτη και το 2013
για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό στις τράπεζες που έχουν εκκαθαριστεί και για κεφάλαιο που χορηγήθηκε σε
μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα:
Π.Ι. σε
εκκαθάριση

Μεταβίβαση σε

2011/2012 (€)

2013 (€)

Σύνολο (€)

Aγροτική
τράπεζα

Πειραιώς

6,675,890,000

794,827,000

7,470,717,000

ProtonBank

Μεταβατικό Π.Ι.

259,621,860

-

259,621,860

Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο

Μεταβατικό Π.Ι.

-

3,732,554,000

3,732,554,000

T-Bank

Ταχυδρομικό
Ταμ.

-

226,956,514

226,956,514

FBB

ΕΤΕ

-

456,970,455

456,970,455

Αχαϊκή, Λαμίας
Λήμνου Λέσβου

ΕΤΕ
(καταθέσεις)

320,484,480

-

320,484,480

Probank

ΕΤΕ

-

562,733,502

562,733,502

Εύβοιας

ALPHA
(καταθέσεις)

-

284,629,294

Fundinggap

7,255,996,340

6,058,670,765

13,314,667,105

Κεφάλαιο*

515,000,000

895,000,000

1,410,000,000

Σύνολο

7,770,996,340

6,953,670,765

14,724,667,105

284,629,294

Δωδεκανήσων
Δυτ.
Μακεδονίας

*910 εκατ. για τη Νέα ProtonBank και 500 εκατ. για το ΝΤΤ
Δείτε αναλυτικά τις δραστηριότητες του ΤΧΣ για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2013 στη δεξιά στήλη
"σχετικά αρχεία".

Ποσα πηραν οι τραπεζες απο EFSF; Ποσα εχασαν απο το PSI;
Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Απριλίου 24, 2014
Να μην τα ξαναλεμε….
ΤΑ σχολια δικα σας…
και ακομη πληρωνουμε !!
οι τραπεζες να θελουν και “συνεργασιμους δανειοληπτες”
οι τραπεζες εισηγαγαν τον καταχρηστικο ορο υπολογισμου του αν θα ζησεις η εαν θα
πεθανεις
- «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και μονες -ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ- θα
αποφασιζουν τι μελει γεννεσθαι.
———————————————————————————–
Αρθρο μου 1 Αυγουστου 2013
25.979.100.000 Ευρω οι Νεες εκδοσεις ομολογων σε Τραπεζες
Γράφει ο Πόρτα Πόρτα
Απο 14 Απριλιου 2013 εως 26 Ιουνιου 2013.

Τα 25.979.100.000 Ευρω εκδωθηκαν σε αντικατασταση ομολογων εκδοσης 2010 τα οποια
εληγαν συν πλην ενα μηνα απο τις νεες εκδοσεις.
Τα παλαια ομολογα του 2010 – GREXIT – ειχαν επιτοκιο γιουρ 3μηνου + 2,5% εως + 5%
Τα νεα ομολογα εκδοσης 2013 – Success Story – εχουν επιτοκιο γιουρ
3μηνου + 12% k ena +8%
Αρα ΜΑΓΚΙΑ ΜΑΣ και των τοκογλυφων… αντικαταστησαμε σχεδον 26δισ με νεα σχεδον
26δισ με αυξημενο κατα πολυ επιτοκιο..!!!
δλδ δεν πληρωσαν οι τραεζες στη ληξη… αλλα τουε εγγυηθηκαμε το ιδιο ποσο μεχρι απο
2014 -2016 που ληγουντα νεα ομολογα… με πολλαπλασιο επιτοκιο !
Ειχα γραψει πριν 10 μερες για τα 11δισ σε 3 τραπεζες… αυτα ειναι μερος των 26δισ !! ( ολα
για τις 4 συτημικες )
ΑΠΟΡΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ !
Μερος δευτερον
Εχουμε παλι περιπου 18.5 δισ ομολογα εκδοσης 2010 σε
Αττικης, ΑΤΕ, Προτον, συν 4 συστημικες !! τα οποια ληγουν ολα φετος !
δλδ φετος ηδη ανταλλαξαμε με πολλαπλασιο επιτοκιο 26δισ και εχουμε ν ανταλλαξουμε
αλλα 18,5 τα οποια ληγουν απο Ιουνιο εως Δεκεμβριο 2013.
Μην μπαινω σε λεπτομερειες.
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΤΟΣΟ ΟΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΟΣΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΛΟΥΣ/ΚΑΚΟΥΣ.
ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗς ΜΕ 12-14% ΕΠΙΤΟΚΙΟ…ΔΕ
ΒΑΡΙΕΣΑΙ…ΔΑΝΕΙΚΑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΡΕΣΚΑ…26+18.5 ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ 233ΔΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
48ΔΙΣ ( Η 25 κατα ΤΧΣ ) για ανακεφαλαιοποιηση.
Οποιος αμφισβητει… εχω ολοκληρη την λιστα.
πλατσα πλουτσα κ αντηλιακο με ρακετα και μπαλλακι εμας.
ΠΠ
Δημήτρης Κ. Καμμένος ( Πόρτα Πόρτα )
Επιχειρηματίας, Οικονομικός Αναλυτης
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής
Ανεξάρτητοι Έλληνες

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ΤΧΣ: Ζημιές 5,98 δισ. από την αποτίμηση συμμετοχής στις 4 συστημικές
τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014, 18:47
"Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών δημιούργησε τις
συνθήκες με τις οποίες ο τραπεζικός κλάδος ισχυροποιήθηκε και αποτέλεσε πόλο έλξης για την
προσέλκυση σημαντικών διεθνών επενδυτών", αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις της η διευθύνουσα
σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Αναστασία Σακελλαρίου με αφορμή την
δημοσιοποίηση σήμερα στην ιστοσελίδα του Ταμείου της ετήσιας Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από
1/1/2013 έως 31/12/2013.
Περισσότερα

Εθνική Τράπεζα: Στο 84,376% το ποσοστό του ΤΧΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014, 19:25
Συνολικά 2.022.323.827 ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εθνικής Τράπεζας κατείχε,
στις 30 Απριλίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Περισσότερα

Με 69,90% το ΤΧΣ στην AlphaBank
BUSINESS
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 15:43
Με ποσοστό 69,90% συμμετέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της
AlphaBank.
Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, 20:18

Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της διεθνούς και δημόσιας προφοράς της Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου της Eurobank, και την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών να αναμένεται να ξεκινήσει στις 9
Μαϊου 2014 ανακοινώσε το ΤΧΣ.
Περισσότερα

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 67,30% η συμμετοχή του ΤΧΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014, 18:49
Ποσοστό 67,30% επί του συνόλου κοινών μετοχών, εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς ή 4.106.340.039
κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,30 ευρώ,
κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Περισσότερα

«Πράσινο» από το ΤΧΣ στην ομάδα της Fairfax για την Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τρίτη, 15 Απριλίου 2014, 18:16
Την προσφορά που κατατέθηκε από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών (Επενδυτές) στην οποία
περιλαμβάνονται οι Fairfax, CapitalResearchandManagement, WilburRoss, Fidelity, Mackenzie, και
Brookfield, ενέκρινε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εν όψει της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.
Περισσότερα

«Παγώνει» προσωρινά το ΤΧΣ την ΑΜΚ της Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014, 21:45
Την πρόθεση της διοίκησης της Eurobank να συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση για την αύξηση κεφαλαίου
της «παγώνει» προσωρινά, σύμφωνα με πληροφορίες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
καθώς δεν έχει ψηφιστεί ακόμη ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση που εμποδίζει την αύξηση παρά
το δεδηλωμένο ενδιαφέρον επενδυτών να τοποθετήσουν περίπου 2 δισ. ευρώ, από τα τρία δισ. που
απαιτούνται.
Περισσότερα

Με τη διοίκηση του ΤΧΣ συναντήθηκε η τρόικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014, 15:47

Συνάντηση με τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είχε σήμερα το κλιμάκιο
της τρόικας που βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ νέα συνάντηση έχει προγραμματισθεί για αύριο.
Περισσότερα

Νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014, 19:48
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε ότι με απόφαση του υπουργού
Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, τα νέα μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ είναι οι
κ.κ. WouterDevriendt, Σπύρος Ζάρκος και Αβραάμ Γούναρης.
Περισσότερα

Αναβλήθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014, 19:00
Μετατίθεται χρονικά το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ώστε να
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των stresstests (τεστ αντοχής) καθώς και το νέο πλαίσιο
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Περισσότερα

ΤΧΣ: Συνεχίζουμε με την κυρία Σακελλαρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014, 16:24
Τη διευθύνουσα συμβούλό του Αναστασία Σακελλαρίου καλύπτει με ανακοίνωση που εξέδωσε το
μεσημέρι της Παρασκευής το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Περισσότερα

Βόμβα στο τραπεζικό σύστημα το πόρισμα για το ΤΤ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014, 10:11

Πολλά και βαριά ονόματα φιγουράρουν στο εισαγγελικό πόρισμα για τα δάνεια του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου που έχει πέσει σαν βόμβα στους τραπεζικούς κύκλους.
Περισσότερα

Το ΤΧΣ διώχνει τους επιτρόπους από τις τράπεζες και τους αντικαθιστά με τη
διοίκησή του!
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013, 16:11
Στην απομάκρυνση των επιτρόπων του από διοικητικά συμβούλια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
προχωρά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Περισσότερα

Ζητείται μη εκτελεστικός διευθυντής για το ΤΧΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013, 13:49
Μετά τις τέσσερις παραιτήσεις - θρίλερ μελών του γενικού συμβουλίου τους τελευταίους μήνες λόγω
διαφωνιών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναζητά ένα άτομο που θα καλύψει τη θέση
του μη Εκτελεστικού Διευθυντή.
Περισσότερα

Παραιτήθηκε ο Μπερούτσος από το ΤΧΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, 11:37
Την παραίτηση του Αντρέα Μπερούτσου από τη θέση του μη εκτελεστικό Μέλους του Γενικού Συμβουλίου
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ανακοίνωσε πριν λίγο το Ταμείο.
Περισσότερα

Έναρξη διαπραγμάτευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013, 18:36

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της
τράπεζας Eurobank Εργασίας ΑΕ (“Eurobank”), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση
€2 δισ. περίπου μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Περισσότερα

Ανδρομέδα: Στο 17,15% μειώθηκε το ποσοστό του ΤΧΣ
BUSINESS
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013, 21:04
Η AlphaTrust Ανδρομέδα ανακοίνωσε ότι το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
περιορίστηκε στο 17,15% από 20,33% προηγουμένως.
Περισσότερα

ΤΧΣ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις των τεσσάρων τραπεζών με την
Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013, 13:18
Πρόοδος ως προς τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha,
Πειραιώς και Eurobank) έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού (DGComp), αναφορικά με την υλοποίηση
των σχεδίων αναδιάρθρωσής τους, σημειώθηκε στη διάρκεια κύκλου συναντήσεων των δύο πλευρών,
ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Περισσότερα

Ο Στουρνάρας αύξησε τον μισθό του Προέδρου του ΤΧΣ σε 175.00 ευρώ!
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013, 06:57
Ο κ. Στουρνάρας την ώρα που «πετσοκόβει» μισθούς και συντάξεις της τάξης των 600 και 700 ευρώ
επιλέγει να αυξήσει τις αποδοχές των εκλεκτών στελεχών του κατά 75.000 ευρώ.
Περισσότερα

Ο «παντός καιρού» κύριος Χάρης Σταματόπουλος
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013, 17:01

Οι αμοιβές - σοκ των μελών του Ταμείου Χρηματοπιστοτικής Σταθερότητας και τα υπέρογκα έξοδα.
Περισσότερα

Διαβάστε εδώ: http://newpost.gr/tag/Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας#ixzz34oUkupv6

ΜΗΝΥΣΗ
Του Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ.Βώκου 6, τηλ.22210-62743
ΚΑΤΑ
των Τραπεζών: 1) «ΕΘΝΙΚΗΣ», Αιόλου 86, Αθήνα, 2) Alpha Bank, 3) Εurobank, Λεωφ.
Αμαλίας 20, Αθήνα και 4) Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, Αθήνα, νομίμως
εκπροσωπουμένων
Για Απάτη (ΠΚ 386), Εκβίαση (ΠΚ 385), Απειλή (ΠΚ 333), Νομιμοποίηση Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες σε βαθμό ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (ν. 3932/2011 και ν.3691/2008)
και Σύσταση Εγκληματικής Οργάνωσης (ΠΚ 187).
ΚΑΙ ΚΑΤΑ
α) Γεωργίου Προβόπουλου, Δ/τη Κεντρικής Τράπεζας για συνέργεια στα παραπάνω
κακουργήματα των τραπεζών, δια της πλημμελούς άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων
(παράβαση των άρ. 2δ, 55Α του Καταστατικού της ΤτΕ) και δεν επέβαλλε υπέρ του Δημοσίου
τις κατά των τραπεζών προβλεπόμενες ποινές (αρ. 55 του καταστατικού της ΤτΕ) (Απιστία
περί την Υπηρεσία, ΠΚ 256).
β) Της Δ/ντριας Β. Ζάκκα και Υπ/ντριας Κυριακής Φλεσιοπούλου της
Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για συνέργεια στα
κακουργήματα των τραπεζών δια της πλημμελούς εποπτείας των τραπεζών.
γ) Και κατά παντός υπευθύνου για τα παραπάνω εγκλήματα ως φυσικών και ηθικών
αυτουργών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρακάτω κείμενο της μήνυσης, τυπικά προσαρμοσμένο στην κάθε ιδιαίτερη
περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα δικαστήρια ως ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ εναντίον κάθε μιας εκ των 4 συστημικών τραπεζών (Eθνική, Πειραιώς,
Alpha, Eurobank), λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος αυτών, διότι αποζημιώθηκαν με την
ανακεφαλαιοποίησή των, για τα απαιτούμενα –για δεύτερη φορά- απ` αυτές δάνεια από τους
δανειολήπτες των.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η ανακεφαλαιοποίηση των 4 συστημικών ελληνικών τραπεζών (Εθνικής,
Πειραιώς, Alpha και Eurobank), ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου (ν.
4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) και την έκδοση της
από 12-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/1211-2012) και των αρ. 27α και 28 του ν. 3601/2007/ΦΕΚ Α` 178/01-8.2007, «περί κεφαλαιακής
επάρκειας των τραπεζών». Η Εθνική Τράπεζα έλαβε συνολικά το ποσόν των 6+9.756 = 15.756
δις. ευρώ.
Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης (από τον κρατικό προυπολογισμό) διατίθενται,
σύμφωνα με τα αρ.27α και 28 του ν.3601/2007 αποκλειστικά για την αποκατάσταση των
ζημιών των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών που υπέστησαν και από τα μη-εξυπηρετούμενα
ληξιπρόθεσμα δάνεια (καταγγελθέντα και μη και παντός είδους, ήτοι πιστωτικών καρτών,
καταναλωτικών, επιχειρηματικών, στεγαστικών, ανοιχτών κλπ), των φυσικών προσώπων,
μεταξύ αυτών και του δικού μου προς την ….Tράπεζα, η οποία έλαβε συνολικά…ευρώ.
Συνεπώς, οι παραπάνω τράπεζες «4 συστημικές τράπεζες» και συγκεκριμένα και η αντίδικός
μου….τράπεζα, δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να απαιτούν για δεύτερη φορά τα ληξιπρόθεσμα
αυτά δάνεια από τους δανειολήπτες. Η, παρόλα αυτά, απαίτηση των δανείων αυτών, με τις
παραπάνω συνθήκες, συνιστά την διάπραξη των αξιόποινων πράξεων από της τράπεζες της
Απάτης, Εκβιασμού, Απειλής και Νομιμοποίησης Eσόδων από Εγκληματικές Πράξεις, εναντίον
των οφειλετών κι εμού εν προκειμένω, τοσούτων μάλλον που εγώ έχω ειδοποιήσει την ….
Τράπεζα για το θέμα αυτό.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα καίρια πλήγματα στη ρευστότητα των τραπεζών
Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης και η σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή ρευστότητας στην πραγματική
οικονομία και άρα και για την πολυπόθητη ανάκαμψη. Η πολύμηνη καθυστέρηση στην
υλοποίηση του εγχειρήματος, ωστόσο, έγκειται στο βασικό προβληματισμό για το κατά πόσο
είναι δυνατό, αλλά και ηθικό, από ένα σημείο και μετά, να διατηρήσουν οι τράπεζες τον
ιδιωτικό τους χαρακτήρα αλλά και τις ίδιες διοικήσεις τη στιγμή που το Δημόσιο συνεισφέρει
δεκάδες δις ευρώ στη διάσωσή τους. Ας δούμε όμως όλη την πορεία του ζητήματος των
τραπεζών από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αλλά
και το πώς φτάσαμε ως εδώ.

Φυγή καταθέσεων: Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πριν το 2009 οι καταθέσεις μας ήταν
περίπου 250 δις ενώ σήμερα έχουν πέσει στα 160 δις. Λόγω συνεχώς εντεινόμενου κλίματος
ανασφάλειας στην ελληνική οικονομία (κάθε φορά που ακούγονται φράσεις του τύπου
«πάγωμα δόσης», «καταγγελία του Μνημονίου» ή «επιστροφή στη δραχμή» πολλά δις
καταθέσεων κάνουν φτερά) αλλά και λόγω ύφεσης, αφού ένα ποσοστό των καταθέσεων
καταναλώθηκε.

Επισφάλειες: Τα «κόκκινα» ληξιπρόθεσμα δάνεια (παντός είδους δάνεια, ήτοι πιστωτικών
καρτών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών, στεγαστικών, ανοιχτών κλπ),
που δεν εξυπηρετούνται από 200.000 περίπου νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι την 31-122012 και δεν έχουν προοπτική να εισπραχθούν από την τράπεζα –είτε λόγω πτώχευσης του
οφειλέτη είτε λόγω έλλειψης εγγυήσεων-ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 25 δις ευρώ. Τα
ληξιπρόθεσμα αυτά δάνεια κατηγοροποιούνται ως «καθυστερούμενα», «ληξιπρόθεσμα», «σε
οριστική καθυστέρηση» και ως «επισφαλή» (αυτά που έχει χαθεί κάθε δυνατότητα είσπραξής
των, όπως σε περίπτωση οικονομικής δυσπραγίας, πτώχευσης, θανάτου κλπ). Τις επισφάλειες
αυτές κλήθηκε να ελέγξει (με αμφίβολο τρόπο –λόγω κυρίως παράλειψης ελέγχου των offshore του εξωτερικού) το προηγούμενο έτος) η Blackrock στα δανειακά χαρτοφυλάκια των
τραπεζών, για τις οποίες (επισφάλειες) οι τράπεζες φαίνεται ότι θα χρειαστούν πάνω από 10

δις επιπλέον των προβλέψεων στους ισολογισμούς τους (αφού πριν τη Blackrock οι τράπεζες
φαίνεται πως είχαν ήδη εγγράψει περίπου 15 δις προβλέψεις λόγω επισφαλειών). PSI: Τον
Οκτώβριο 2011 αποφασίστηκε το οριστικό κούρεμα του ελληνικού χρέους άνω του 50%
(ονομαστική αξία). Οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν σε αυτό με ομόλογα αξίας περίπου 50
δις ευρώ (υπέστησαν 53,7% κούρεμα της ονομαστικής αξίας των ομολόγων και άνω του 80%
πραγματικές ζημιές-αφού αυτή τη στιγμή τα νέα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται στο 1718% της αξίας τους). Συνεπώς η συνολική ζημία που υπέστησαν οι τράπεζες από το PSI είναι
περίπου 25 δις. ευρώ.
Έτσι, συνολικά οι κεφαλαιακές ζημίες των τραπεζών είναι συνολικά (τουλάχιστον) 25+25 = 50
δις. (ληξιπρόθεσμα δάνεια και PSI) περίπου.

Η απόφαση για ανακεφαλαιοποίηση
Έτσι, λοιπόν, στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου 2011, μαζί με το οριστικό κούρεμα του
ελληνικού χρέους και το δεύτερο πακέτο δανεισμού της χώρας, αποφασίστηκε και ένα ποσό-δάνειο ύψους
περίπου 35 δις από τον Προσωρινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (EFSF) για την ανακεφαλαιοποίηση

των ελληνικών τραπεζών.

Τα λεφτά αυτά προορίζονταν για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),
στο οποίο υπήρχαν ήδη 10-15 δις από το 1ο πακέτο δανεισμού της Ελλάδας ύψους 110 δις.
με το 1ο Μνημόνιο, Μάιος 2010, άρθρο 16. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκαν συνολικά 52
περίπου δις. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Μετά και το νέο αυτό ποσό, τα κεφάλαια του Ταμείου, σήμερα (ν.4079/2012, ΦΕΚ Α 20-092012) προσδιορίζονται συνολικά στα 52 δις ευρώ. Από αυτά, τα 18 δις δόθηκαν τον
περασμένο Απρίλιο 2012 ως προκαταβολή (πρώτη δόση) για την ανακεφαλαιοποίηση των «4
συστημικών» βιώσιμων μεγάλων τραπεζών, ήτοι των Εθνικής, Πειραιώς, Alpha,
Eurobank,και επιπλέον άλλα 7 δις ευρώ πήγαν για την ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ μετά την
απορρόφησή της από την Πειραιώς. Τέλος, τα υπόλοιπα 27.500 δις χορηγήθηκαν στις
παραπάνω «4 συστημικές τράπεζες» (δεύτερη δόση) με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου (ν.
4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) και την έκδοση της

από 12-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/1211-2012). Με τα τελευταία αυτά χρήματα (27.5 δις.) ολοκληρώθηκε η διαδικασία
ανακεφαλαιοποίησης των «4 συστημικών τραπεζών» αυτών, συνολικού ύψους 45 δις. περίπου
με την παρακάτω κατανομή: (για την Εθνική 6+9.756 δις, την Alpha 3+4.571 Eurobank
3.5+5.839 δις και Πειραιώς 5.5+7.335 δις. σε δύο δόσεις τα ποσά αυτά), σύν τα 7 δις. της
ΑΤΕ, ήτοι συνολικό ποσό για της ανακεφαλαιοποίηση 52 δις. ευρώ.
Σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, το 10% του αναλογούντος για κάθε μια εκ των 4
συστημικών τραπεζών τράπεζα ποσού της ανακεφαλαιοποίησης (συνολικά 45 δις) (αύξηση
του μετοχικού των κεφαλαίων) θα καλυφθεί από τους ίδιους τους ιδιώτες μετόχους της
κάθε τράπεζας ξεχωριστά, η συμμετοχή των οποίων θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το
10% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (της ανακεφαλαιοποίησης). Διότι εάν αυτό δεν
επιτευχθεί, τότε το αντίστοιχο ποσόν θα καλυφθεί από το ΤΧΣ και τον EFSF, αλλά με την
πλήρη πλέον κρατικοποίηση των τραπεζών, ήτοι τόσο η κυριότητα όσο και η διαχείριση θα
περιέλθει εξ ολκλήρου στο TXΣ και το EFSF (ESM) (ν. 4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1
άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) και την έκδοση της από 12-11-2012 σχετικής με αρ. 38
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012) (βλ. παρακάτω τους όρους
της ανακεφαλαιοποίησης).
Από τις παραπάνω 4 συστημικές τράπεζες τελικά μόνο οι Εθνική, Πειραιώς και Alpha,
μπόρεσαν και κάλυψαν με ίδια ιδιωτικά κεφάλαια το 10% της ανακεφαλαιοποίησής των κι έτσι
ενώ περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα του ΤΧΣ, η διαχείρισή των παρέμεινε τα παλαιά των
(υφιστάμενα) ΔΣ των. Η Eurobank αντίθετα δεν μπόρεσε να καλύψει το 10% της
ανακεφαλαιοποίησης και κατάληξε στην πλήρη κυριότητα και διαχείριση του ΤΧΣ (αν και
τελικά η «εξαγορά» της αυτή από το ΤΧΣ τελικά ναυάγησε, διότι δεν εγκρίθηκε από την
ΤτΕ!!).
(εδώ θυμίζω ότι οι τράπεζες είχαν πάρει 23 δις.ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο για
την αύξηση της ρευστότητας (χορήγηση δανείων) με τον ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Οι εγγυήσεις
αυτές κατέπεσαν το 2012 με αποτέλεσμα να καταστούν μέρος του δημοσίου χρέους και να
καλυφθούν τελικά από τον έλληνα φορολογούμενο).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: I. Η τρικέφαλη ελληνική κυβέρνηση του 2012 (Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη)
κυβέρνηση ψήφισε με το 3ο Μνημόνιο (ν.4079/2012, ΦΕΚ Α 20-09-2012) την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών (των «4 συστημικών» και της ΑΤΕ), συνολικού
ύψους 52 δις, με το υπόλοιπο ποσόν των 27-28 δις., τα οποία είναι μέρος του νέου δανείου
ύψους 31.5 δις. που θα πάρει η κυβέρνηση από την Τρόικα μέσα στον Δεκέμβριο του 2012
(δόση του δανείου καταβλητέα τον Ιούλιο του 2012!). Τα χρήματα αυτά της
ανακεφαλαιοποίησης θα πάνε όλα για να συμπληρώσουν κι αποκαταστήσουν την τελική
τωρινή «αρνητική κεφαλαιακή θέση των τραπεζών» (*) , η οποία έχει δημιουργηθεί μέχρι την
ψήφιση του Μνημονίου 3 (Νοέμβριος 2012) και πρακτικά μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012.
Το δάνειο των 31.5 δις. της επόμενης δόσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 24 δις. προς
τις τράπεζες), θα χρεωθούν ως «δημόσιο χρέος», το οποίο θα πληρώσουμε όλοι εμείς οι
πολίτες!
(*)5) Ν. 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ
Α`178/01-8.2007
8) ΠΔ/ΤΕ 2594/20-08-2007 και ΠΔ/ΤΕ 2595/20-08-2007
Όπως προείπα, τα 27-28 αυτά δις. ευρώ προς τις τράπεζες είναι μέρος (δεύτερη δόση) του
συνολικού ποσού των 52 δις. που έχει το ΤΧΣ (Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας) (ν.4079/2012, ΦΕΚ Α 20-09-2012) αποκλειστικά για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών. Η πρώτη δόση, ύψους 18 δις, για την ίδια ανακεφαλαιοποίηση είχε δοθεί ως
προκαταβολή τον Απρίλιο του 2012.
Ο όρος «ανακεφαλαιοποίηση», σημαίνει αναπλήρωση των «ιδίων βασικών κεφαλαίων των
τραπεζών» (σε μορφή πρωτογενούς ρευστότητας), ώστε αυτά να διατηρούνται σε ένα σταθερό
λόγο ως (πάνω από το 10%) ως προς τα χορηγούμενα δάνεια. Ο ελάχιστος αυτός λόγος αυτός
(10%) «ιδίων κεφαλαίων» / χορηγηθέντα δάνεια λέγεται «κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών, ή CoreTierI.
Τα «ίδια κεφάλαια των τραπεζών» δηλαδή, είναι, χοντρικά, τα κεφάλαια τα οποία οι τράπεζες
οφείλουν να διατηρούν για εγγύηση των καταθέσεων και των χορηγηθέντων δανείων των. Τα
ποσό της ανακεφαλαιοποίησης δεν διατίθενται για δάνεια, ή για άλλους σκοπούς αύξησης της

ρευστότητας στην αγορά, αλλά μόνο κι αποκλειστικά για την αποκατάσταση των ζημιών και
την αποκατάσταση και διατήρηση «θετικής» κεφαλαιακής επάρκειας» (του CoreTierI) πάνω
από 10%. Κι όλα αυτά προβλέπονται ρητά στον ν. 3601/2007/ΦΕΚ Α` 178/01-8.2007, άρθρα
27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών). Αν ο παραπάνω λόγος πέσει κάτω
από το 10%, τότε οι τράπεζες βρίσκονται σε «αρνητική κεφαλαιακή θέση» (αρνητικό
CoreTierI), ήτοι σε κατάσταση χρεοκοπίας.
Ιδού λοιπόν τι λένε οι ίδιες οι τράπεζες για το που θα πάνω τα 24 δις. που θα πάρουν από την
Τρόικα:
«Όπως σημειώνει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, οι προτάσεις της προς το υπουργείο
οικονομικών και το ΕFSF (Tαμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) αποσκοπούν στην
ικανοποίηση τριών βασικών στόχων:
1. Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της καθαρής θέσης των τραπεζών.
2. Την έκδοση κοινών μετοχών για την κάλυψη των βασικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών
(capital.gr)».
Σχόλιο δικό μου: Δηλαδή, οι ίδιες οι τράπεζες ομολογούν λοιπόν ότι η δεύτερη δόση των 24
δις. (συνολικά 45 δις) για τις 4 συστημικές τράπεζες, συν 7 δις. για την ΑΤΕ) θα πάει για την
κάλυψη των ζημιών των και των «βασικών ιδίων κεφαλαίων των» κι όχι για την χορήγηση
δανείων στην αγορά (οι παραπάνω προτάσεις των τραπεζών περιελήφθησαν τελικά στην
πράξη υπουργικού συμβουλίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ΦΕΚ Α`, 223/1211/2012, αρ. πράξης 38/9-11-2012).
ΙΙ. Η τωρινή-μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012-«αρνητική κεφαλαιακή θέση» (CoreTierI<
10%) των τραπεζών (δηλ. δηλ. η χρεοκοπία των) προήλθε αφενός από το «κούρεμα» των
κρατικών ομολόγων που είχαν, με το περίφημoPSI του Φεβρουαρίου 2012, αλλά και από τα
ανεξόφλητα θαλασσοδάνεια που έχουν δώσει σε ημετέρους, επιχειρηματίες, κόμματα κλπ, με
αδιαφανή και ύποπτα κριτήρια και διαδικασίες, αλλά και από τα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα
(«κόκκινα» δάνεια) των νοικοκυριών!. Αυτά όλα προβλέπονται ρητά στον ν. 3601/2007,
ΦΕΚ Α` 178/01-8.2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών).

Λόγω των παραπάνω επισφαλειών η «κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών» («αρνητική
κεφαλαιακή θέση» - CoreTierI<10%) (*) βρέθηκε στο «κόκκινο» και θα αποκατασταθεί με τα
παραπάνω 52 δις. από το ελληνικό δημόσιο. Τα 52 αυτά δις. της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών ΔΕΝ είναι δάνεια του Δημοσίου προς τις τράπεζες (όπως αντίθετα είναι τα
χορηγούμενα ποσά που χορηγούνται προς αυτές από το ελληνικό δημόσιο ως «εγγυήσεις»
για την «ενίσχυση της ρευστότητας, π.χ. με τον ν.3723/2008), αλλά αντίθετα είναι κεφάλαια
(τα 52 δις.) τα οποία (δυνητικά) «χαρίζονται» οριστικά στις τράπεζες για να μην
καταρρεύσουν ολοκληρωτικά και τα οποία (52 δις) μπαίνουν στο Δημόσιο Χρέος. Τα 52 δις.
της ανακεφαλαιοποίησης μπαίνουν τελικά στο δημόσιο χρέος και τα πληρώνουμε όλοι εμείς
οι έλληνες φορολογούμενοι με «αντάλλαγμα» τράπεζες κουφάρια που μένουν παρόλα αυτά
στην πλήρη διαχείριση των παλαιών των ΔΣ που τις χρεοκόπησαν!
(*)CoreTier1: Είναι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή το ποσοστό
«ιδίων κεφαλαίων» σε σχέση με το «δανειακό άνοιγμα» της τράπεζας. Αυτή τη στιγμή,
καθορίζεται τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο 8-10%. Π.χ. (πολύ
απλοϊκά). Εάν μία τράπεζα έχει ανοιχτεί σε δάνεια και επενδύσεις ύψους 10 δις, θα πρέπει να
έχει πίσω στο ταμείο της τουλάχιστον το 1 δις. Εάν ο CoreTierI είναι κάτω του ορίου του 10%,
τότε η τράπεζα βρίσκεται σε «αρνητική κεφαλαιακή θέση», ή σε «αρνητική κεφαλαιακή
επάρκεια».
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικά τα εξής:
α) Εφόσον οι 4 βιώσιμες «συστημικές» ελληνικές τράπεζες, θα αποζημιωθούν με 27.500 δις.
της επόμενης δεύτερης δόσης (συνολικά με 45 δις και για τις «4 συστημικές τράπεζες» , τα
οποία θα πληρωθούν από όλους εμάς ως δημόσιο χρέος όπως είπα παραπάνω, για τις ζημίες
που υπέστησαν και την αποκατάσταση των «ιδίων κεφαλαίων των» (για CoreTier< 10%) από
το PSI, αλλά και από τα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα δάνεια των νοικοκυριών
(καταγγελθέντα και μη και παντός είδους), οι τράπεζες ΔΕΝ μπορούν (δεν έχουν έννομο
συμφέρον) να τα ζητήσουν και από τα νοικοκυριά για δεύτερη φορά!. Γι αυτό λοιπόν, μετά
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καμία τράπεζα ΔΕΝ μπορεί να διεκδικήσει από τον
κάθε δανειολήπτη τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς αυτήν στα δικαστήρια, διότι αυτή (η
τράπεζα) στερείται «ενεργητικής νομιμοποίησης, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος» !!.

Δηλαδή η τράπεζα δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των
δανειοληπτών της, αφού έχει ήδη αποζημιωθεί γι αυτές από τα λεφτά όλου τους ελληνικού
λαού, ο οποίος πληρώνει το δημόσιο χρέος, στο οποίο χρεώθηκαν τα συνολικά 45 δις για τις
«4 συστημικές τράπεζες» συν 7 δις. για την ΑΤΕ, ήτοι συνολικά άνω των 52 δις. ευρώ), β) Το
εκπληκτικό είναι ότι οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται με το συνολικό ποσό των 50 δις.
αδιακρίτως για όλα τα νομικά είδη των ανεξόφλητων οφειλών των φυσικών προσώπων προς
αυτές, ήτοι: α) βεβαιωμένα (με δικαστική απόφαση) καταβλητέες οφειλές, β) ληξιπρόθεσμες
απαιτητές και γ) απλά ληξιπρόθεσμες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στις
τράπεζες να διεκδικήσουν και να πληρωθούν ΔΥΟ φορές τα δάνεια α, β και γ, ήτοι και από
τα 52 δις. της ανακεφαλοποίησης και από τους δανειολήπτες τους ίδιους, δικαστικά ή
εξωδικαστικά!!
Συμπέρασμα: Η αντίδικός μου «…..ΑΕ», η οποία θα λάβει συνολικά για την
ανακεφαλαιοποίησή της, με τον παραπάνω τρόπο, περίπου ………….δις. ευρώ, έχει καλύψει
πλήρως τις ζημίες και το κενό των «ιδίων κεφαλαίων» της μέχρι την 31-12-2012, που
προήλθαν και από τα ληξιπρόθεσμα κι απαιτητά δάνεια των οφειλετών της με την διαδικασία
της ανακεφαλαιοποίησής της από το ελληνικό δημόσιο, όπως προβλέπεται στον ν.
4093/2012, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) (3ο Μνημόνιο) και την από 13-11-2012 σχετικής με αρ.
38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012. Συνεπώς η αντίδικός μου
δεν έχει έννομο συμφέρον να παραστεί στο παρόν δικαστήριο και να απαιτεί το ληξιπρόθεσμοκατ` αυτήν- δάνειό μου προς αυτήν, διότι-όπως προείπα-έχει εξοφληθεί πλήρως από το
ελληνικό δημόσιο για όλα το απαιτητό κεφάλαιο και τόκους και στο οποίο (ελληνικό Δημόσιο)
περιήλθε η πλήρης κυριότητα της τράπεζας.
Τέλος, για να αντικρούσει τα παραπάνω επιχειρήματά μου η αντίδικός μου «…. Τράπεζα ΑΕ»
πρέπει να φέρει αποδείξεις για το αντίθετο, από τα «βιβλία των λογαριασμών της επισφαλών
απαιτήσεων» (ζημίες), την Τράπεζα της Ελλάδος, το Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και το Υπουργείο Οικονομικών, ότι και το συγκεκριμένο ΔΙΚΟ μου δάνειο δεν
καλύφθηκε πλήρως από την δόση αυτή

ΙΙΙ. Οι έννοιες κλειδιά της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
Κοινές μετοχές με ψήφο:
Μετοχές με δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση των μετόχων της τράπεζας –άρα και με δικαίωμα
παρέμβασης στην πολιτική της, χωρίς προτεραιότητα επαναγοράς τους από τους παλιούς
μετόχους.
Κοινές μετοχές χωρίς ψήφο:

Έχουν προκριθεί ως επιλογή για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και
πρόκειται για μετοχές χωρίς προτεραιότητα επαναγοράς τους από τους παλιούς μετόχους,
αλλά και χωρίς δικαίωμα ψήφου για το νέο τους κάτοχο (στην προκειμένη περίπτωση το
κράτος) που δεν θα έχει δηλαδή δικαίωμα παρέμβασης στην πολιτική της τράπεζας.
Προνομιούχες μετοχές: είναι εξαγοράσιμες σε βάθος χρόνου με προτεραιότητα επαναγοράς
τους από τους παλιούς μετόχους των τραπεζών. Επιπλέον, οι νέοι κάτοχοι των προνομιούχων
μετοχών (κράτος) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, συνεπώς δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στην
πολιτική των τραπεζών.
Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια (coco’s): είναι ένα σταθερής ή κυμαινόμενης απόδοσης
χρεόγραφο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον ομολογιούχο να μετατρέψει σε προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα το ομόλογό του σε νέες μετοχές, οι οποίες προέρχονται από αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Warrants: Παραστατικά απόκτησης μετοχών. Αποτελούν
ουσιαστικά δικαίωμα -αλλά όχι υποχρέωση- του κατόχου τους να αγοράσει μετοχές σε
προκαθορισμένη τιμή οποτεδήποτε θέλει μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό
σημείο. Όταν ένα warrant εξασκηθεί, η εταιρεία πρέπει να εκδώσει νέες μετοχές και σαν
αποτέλεσμα θα αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας. Παράδειγμα: Όταν λέμε π.χ. ότι
η αναλογία μετοχών-warrants είναι 1 προς 4 εννοούμε ότι: για κάθε μετοχή που αγοράζει
κάποιος τώρα, στο μέλλον αποκτά 4.

CoreTier1: Είναι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή το ποσοστό ιδίων
κεφαλαίων σε σχέση με το «άνοιγμα» της τράπεζας. Αυτή τη στιγμή, καθορίζεται τόσο για τις
ελληνικές όσο και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο 8-10%. Π.χ. (πολύ απλοϊκά). Εάν μία

τράπεζα έχει ανοιχτεί σε δάνεια και επενδύσεις ύψους 10 δις, θα πρέπει να έχει πίσω στο
ταμείο της τουλάχιστον το 1 δις.
ΙV.ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (και της αντιδίκου μου….)
Λεπτομέρειες της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με τα 24 δις. (συνολικά 52 δις) της
τελευταίας δόσης του δανείου από την Τρόικα (Δεκέμβριος 2012).
(πράξη υπουργικού συμβουλίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ΦΕΚ Α`, 223/1211/2012, αρ.πράξης 38/9-11-2012 και ν. 4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ
Α` 222/12-11-2012)
Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση:

Μικτός τρόπος ανακεφαλαιοποίησης:
Τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τα Ελληνικό Δημόσιο θα τα δανεισθεί
από τον από τον ΕFSF (ESM), στον οποίο θα χορηγήσει, σε αντάλλαγμα είτε:
α) κοινές μετοχές των ελληνικών τραπεζών άνευ ψήφου για 3 (+2) χρόνια, είτε:
β) μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα (COCO’s) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Με τον
τρόπο αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΧΣ) αποκτά την (υπό αίρεση) κυριότητα των τραπεζών ή
και το ιδιωτικό των μάνατζμεντ-διαχείριση από τα παλαιά (υφιστάμενα ΔΣ των), με τους
εξής όρους:
α) Η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου είναι τουλάχιστον το 10% της
ανακεφαλαιοποίησης (αύξησης του μετοχικού των κεφαλαίου).
β) Οι τράπεζες καταθέτουν σχέδια βιωσιμότητας στην ΤτΕ. Όσες είναι βιώσιμες αντλούν
κεφάλαια από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (κι αυτό από τον
ESM) και ως αντάλλαγμα δίνουν στο Δημόσιο (ΤΧΣ) (και τον ESM) κοινές με αναστολή ψήφου
μετοχές (*), ή ομολογιακά δάνεια (ομόλογα Cocos) (**) με την εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου, τα οποία (CosCos) εάν μετά τα 5 χρόνια δεν μπορεί η τράπεζα να τα επαναγοράσει,
μπορούν να μετατραπούν σε κοινές τραπεζικές μετοχές με ψήφο για το Δημόσιο (ΤΧΣ) (και

τον ESM) ή να μπούν (τα CosCos) στο Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος (πληρωτέο από τους
έλληνες πολίτες).
Τελικά επελέγη η χορήγηση ομολόγων CosCos (με δυνατότητα να μετατραπούν σε μετοχές
μετά 5 χρόνια ή να μπούν στο Δημόσιο Χρέος υπέρ του ESM, όπως είμαι σίγουρος ότι θα
συμβεί).
*)(**) μεταβιβάζονται στη συνέχεια από το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΧΣ) στον ΕSM (ΕFSF)
γ) Οι ιδιώτες μπορεί να επαναγοράσουν τις (χωρίς ψήφο) τραπεζικές μετοχές τους από το
Ταμείο (ΤΧΣ) ή τα CosCos, μέσα σε 3 χρόνια (+2 χρόνια παράταση από την ΕΕ), ειδάλλως πάλι
οι μετοχές αυτές ή τα CosCosμετατρέπονται σε κοινές με ψήφο για το Δημόσιο (TXΣ) ή τα
CosCOsμπαίνουν στο Δημόσιο Χρέος (όπως είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί.
Όσες τράπεζες δεν έχουν βιώσιμο σχέδιο, εκκαθαρίζονται με διαχωρισμό σε δύο κομμάτια και
το κακό κομμάτι περνάει στο Δημόσιο, ενώ το καλό πρακτικά συνήθως εξαγοράζεται από
κάποια άλλη τράπεζα (περίπτωση ΑΤΕ).
Τελικά επελέγη η χορήγηση ομολόγων CosCos (με δυνατότητα να μετατραπούν σε μετοχές
μετά 5 χρόνια ή να μπούν στο Δημόσιο Χρέος υπέρ του ESM, όπως είμαι σίγουρος ότι θα
συμβεί).
δ) Ουσιαστικά εδώ δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους (όπως οι ίδιοι επιδίωκαν και
ζητούσαν), καθ’ όλο το διάστημα της 5ετίας που το ΤΧΣ θα κατέχει τις μετοχές τους ή τα
ομόλογα CosCos, εάν βρίσκουν χρήματα (π.χ. από πώληση μιας θυγατρικής) να
επαναγοράσουν τις μετοχές ή τα ομόλογα CosCos, ώστε να μικραίνει η συμμετοχή του Ταμείου
στις τράπεζες. Επιπλέον, οι τραπεζικές μετοχές θα μπορούν να διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο κανονικότατα.
Τελικά επελέγη η χορήγηση ομολόγων CosCos (με δυνατότητα να μετατραπούν σε μετοχές
μετά 5 χρόνια ή να μπούν στο Δημόσιο Χρέος υπέρ του ESM, όπως είμαι σίγουρος ότι θα
συμβεί).

ε) «Παράταση του χρόνου που προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του
πιστωτικού ιδρύματος από τρία σε πέντε χρόνια»
Είχε ξεκινήσει με προθεσμία 3 ετών, είχε γίνει 3 + 2 υπό προϋποθέσεις και τώρα κλείνει
επίσημα στα 5 χρόνια το περιθώριο των τραπεζιτών να ανακτήσουν το σύνολο των μετοχών
των τραπεζών τους και επομένως να επιστρέψουν τα χρήματα της ενίσχυσης στο κράτος.
στ) Εάν όμως η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου (ανακεφαλαιοποίησης) είναι
κάτω από ένα ελάχιστο όριο του 10%, τότε η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται με κοινές μετοχές με
ψήφο, ουσιαστικά δηλαδή με (προσωρινή) κρατικοποίηση της τράπεζας, της οποίας τόσο η
κυριότητα όσο και το μάνατζμεντ-διαχείριση μεταβιβάζεται στο κράτος (κι έμμεσα στον
EFSF (ESM).
Συμπέρασμα Πρώτο: Οι 4 συστημικές τράπεζες, ως αντάλλαγμα των 45 δις, της
ανακεφαλοποίησής των, δεν χορήγησαν στο ΤΧΣ (και τον ESM) μετοχές των (αυτές
διαπραγματεύονται κανονικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως μετοχές των τραπεζών), αλλά
ομόλογα CosCos-με τη εγγύηση του ελληνικού δημοσίου-τα οποία μπορεί σε 5 χρόνια, είτε να
επαναγοραστούν από τις τράπεζες, είτε να μετατραπούν τότε σε μετοχές με ψήφο υπέρ του
ΤΧΣ (και του ESM), είτε να μπούν στο Δημόσιο Χρέος και να πληρωθούν στον ESMαπό τους
έλληνες πολίτες(όπως είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί).
Συνεπώς, ενώ οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν και κάλυψαν τις ζημίες των και
αποκατέστησαν τα ίδια κεφάλαιά των CorTierI, με τα 45 δις της ανακεφαλοποίησης,
διατήρησαν ταυτόχρονα και τις μετοχές των, αλλά και οι τρείς εξ αυτών και το μάνατζμεντ
των! (εξαιρουμένης ως προς το τελευταίο της Eurobank).
Tαυτόχρονα όμως και παράνομα, οι 4 αυτές τράπεζες απαιτούν στην αναγκαστική είσπραξη
των ποσών της ανακεφαλοποίησης από τους έλληνες πολίτες (και τους δανειολήπτες των
τραπεζών), οι οποίοι έχουν ήδη εγγυηθεί τα ποσά της ανακεφαλοποίησης με την εγγύηση που
χορήγησε το Ελληνικό Δημόσιο στα ομόλογα CosCos (που έδωσαν οι τράπεζες στο TXSκαι υπέρ
του ESM). Με τον τρόπο αυτό οι έλληνες πολίτες (και δανειολήπτες των τραπεζών)
καθίστανται οι τωρινοί εγγυητές και δυνητικά οι τελικοί δανειστές των τραπεζών, σε
περίπτωση που τα CosCosδεν επαναγοραστούν από τις τράπεζες σε 3+2 χρόνια και οι

εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου εκπέσουν υπέρ του ESM, με αποτέλεσμα οι εγγυήσεις (στα
CosCos) να γίνουν πλέον Ελληνικό Δημόσιο Χρέος υπέρ του ESM (όπως είμαι σίγουρος ότι θα
συμβεί). Συνεπώς, οι τράπεζες τώρα, ενώ ουδεμία ζημία έχουν υποστεί από τα
«ληξιπρόθεσμα» δάνεια (οι ζημίες των αποκαταστάθηκαν με την ανακεφαλοποίηση), απαιτούν
τώρα την αναγκαστική είσπραξη των δανείων αυτών από τους εγγυητές των και δυνητικά
τελικούς δανειστές των, ήτοι τους έλληνες πολίτες (και νυν οφειλέτες των)! Με τον τρόπο
αυτό-της αναγκαστικής από τις τράπεζες, εδώ και τώρα, είσπραξης αχρεωστήτως των
«οφειλών», οι «οφειλέτες» υφίστανται ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ και ΜΟΝΙΜΗ όχι μόνο ζημία, αλλά και
ολική οικονομική καταστροφή στις παρούσες συνθήκες εθνικής καταστροφής, η οποία θα
προστεθεί και στην τελική καταχώρηση των CosCos (45 ή 52 δις) στο Δημόσιο Χρέος, το οποίο
θα πληρώσουν και πάλι οι έλληνες πολίτες, υπέρ των τραπεζών.
Συμπέρασμα Δεύτερο: Από την παραπάνω συμφωνία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,
όπως αυτή τελικά κατακυρώθηκε με την πράξη υπουργικού συμβουλίου, ΦΕΚ Α`, 223/1211/2012, αρ. πράξης 38/9-11-2012, προκύπτει ότι: Οι 4 συστημικές Τράπεζες (Εθνική, Alpha,
Πειραιώς, Eurobank), συμπεριλαμβανομένης και της αντιδίκου μου «Εθνικής Τράπεζας ΑΕ»,
περιέρχονται από τον Νοέμβριο του 2012 στην πλήρη κυριότητα (ιδιοκτησία) του Ελληνικού
Δημοσίου και του EFSF, αλλά οι 3 εξ` αυτών (Εθνική, Alpha, Πειραιώς) διατήρησαν την
διαχείρισή των η οποία ασκείται από τα παλαιά των (υφιστάμενα) ΔΣ, διότι αυτές μπόρεσαν
και κάλυψαν από ιδιωτικά των κεφάλαια το 10% της ανακεφαλαιοποίησής των. Αντίθετα, η
Eurobank, δεν μπόρεσε και περιήλθε κατά 100% στην πλήρη κυριότητα και διαχείριση από το
ΤΧΣ.
Oι τράπεζες θα περιέλθουν και πάλι στην κυριότητα των νυν ιδιωτών ιδιοκτητών των, μόνον
εάν εντός 5ετίας οι τελευταίοι επαναγοράσουν από το ελληνικό δημόσιο και κατ` επέκταση
από τον EFSF τα μετατρέψιμα ομόλογα CoCos, τα οποία κατέχει ο ΕFSF με την εγγύηση του
ελληνικού δημοσίου.
Συνεπώς η αντίδικός μου «…Τράπεζα» (και οι άλλες τρείς ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες)
δεν έχουν έννομο συμφέρον να παραστούν στην παρούσα δίκη (αλλά και στις λοιπές κατά
όλων των οφειλετών των που υπάγονται στις παραπάνω συνθήκες εξόφλησης των τραπεζών

αυτών δια της ανακεφαλαιοποίησής των) απαιτούσες την εξόφληση του (των) δανείου μου ) (των), που –κατ` αυτούς- είναι ανεξόφλητο.
V. Κε Εισαγγελέα εκτός των παραπάνω, ζητείστε από τις 4 συστημικές τράπεζες να σας
προσκομίσουν και να συμπεριληφθούν στην δικογραφία και
α) οι 2 εξαμηνιαίοι ισολογισμό του 2013, β) τα παραρτήματα των 6μηνιαίων ισολογισμών
αυτών του 2013 και γ) οι αντίστοιχη 6μηνιαία λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης του
2013 και ΚΥΡΙΩΣ δ) οι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (παθητικό, ζημίες) (*) από
τα οποία θα αποδεχτεί εάν όλα τα μέχρι την 31-12-2013 ληξιπρόθεσμα δάνεια των τραπεζών
αυτών, ως επισφάλειες έχουν διαγραφεί από το παθητικότων, όπως όφειλαν-μετά την
ανακεφαλαιοποίησή των-ή ακόμα, παράνομα, υφίστανται ως ενεργές απαιτήσεις των στο
ενεργητικό των, όπως αδιαμφισβήτητα προκύπτει από τα παραπάνω γεγονότα που
καταθέτω. Συναφώς, Κε Εισαγγελέα, να ζητήσετε από τις τράπεζες αυτές, να σας καταθέσουν
κάθε σχετικό έγγραφο και βιβλίο για την τεκμηρίωση της διαγραφή ή εισέτι ισχύος των
διαγραπτέων ληξιπροθέσμων δανείων (επισφαλειών), ακόμα και με τον διορισμό από υμάς
ορκωτών λογιστών-εμπειρογνωμόνων για την απόδειξη των παραπάνω, δεδομένων των
τεραστίων διακυβευομένων ποσών και της ανείπωτης εθνικής σημασίας, οικονομικής,
δικαιακής και ηθικής του θέματος αυτού.
(*) είναι διαφορετικοί από τους «λογαριασμούς οριστικής καθυστέρησης» που μπαίνουν τα
καθυστερούμενα δάνεια (αυτά δεν θεωρούνται «επισφάλειες» και δεν μπαίνουν στο παθητικό,
αλλά παραμένουν στο ενεργητικό (απαιτήσεις) της τράπεζας.
Η απαίτηση και είσπραξη από τις παραπάνω τράπεζες ποσών από τους οφειλέτες
αχρεωστήτων, δηλ. ποσών που δεν τους οφείλονται (για τους παραπάνω λόγους), καθιστά τις
μετερχόμενες απ ` αυτές (τις τράπεζες) μεθόδους, όποια μορφή κι αν έχουν αυτές, ακόμα και
κατ` επίφαση «δικαστικές», αναγκαστικά εγκληματικές (Απάτη, Εκβιασμός, Απειλή) και τα
ποσά που οι τράπεζες καρπούνται συνιστούν Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες κι όλα τα παραπάνω εγκλήματα σε βαθμό κακουργήματος, λαμβανομένου
υπ` όψη τους μεγέθους των ποσών.

Η σχέση CoreTierI (παθητικό), Καταθέσεων (παθητικό) και Χορηγήσεων (απαιτήσεων,
ενεργητικό) των τραπεζών.
Το CoreTierI είναι τα «ίδια κεφάλαια της τράπεζας» (σε πρώτη βαθμίδα ρευστότητας) τα οποία
μαζί με τις Καταθέσεις (ομού του παθητικό της τράπεζας), «στηρίζουν» (καλύπτουν) το σύνολο
των χορηγήσεων (ενεργητικό), έτσι ώστε να ισχύει πάντα Παθητικό=Ενεργητικό. Το CoreTierI
πρέπει να διατηρείται πάντα στο πάνω από το 10% των Χορηγήσεων (coretierI / χορηγήσεις >
10%). Το ίδιο και για τις «καταθέσεις στο ταμείο» προς τις χορηγήσεις (cashreserveratio> 10%,
ή >20%).
Συνεπώς η κατάσταση «ανεπάρκειας των ιδίων κεφαλαίων» (coretierI), μπορεί να προέλθει
από την σχετική αλλαγή του ονομαστή ως προς τον παρανομαστή του λόγου: coretierI /
χορηγήσεις > 10%, υπέρ του παρανομαστή (ώστε ο λόγος (ratio) να γίνει μικρότερος του 10%).
Αυτό μπορεί να συμβεί στις εξής περιπτώσεις:
α) Από υπερβολική (αλόγιστη) χορήγηση δανείων. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα μπορεί να
παρουσιάζει ετήσια κέρδη χρήσης, αλλά και σχετική μείωση των coreI (< ως προς τις
χορηγήσεις), εάν δεν αναπληρώσει τα coretierI, με μέρος των κερδών της, β) από φυγή
καταθέσεων κι αναπλήρωσής των με coretierI (ώστε να διατηρείται ο λόγος (ratio):
καταθέσεις/ χορηγήσεις>10%), γ) από ζημίες ετήσιας χρήσης της τράπεζας που προέρχονται
από την μη-αποπληρωμή των χορηγηθέντων δανείων της, οι οποίες (ζημίες) καλύπτονται από
τις υφιστάμενες καταθέσεις και τα coretierI (ώστε να διατηρούνται οι παραπάνω λόγοι (ratio)
(και τούτο διότι οι «χορηγήσεις» (δάνεια) καταγράφονται και ως (δυνητικές) «καταθέσεις» στα
λογιστικά βιβλία των τραπεζών), δ) από ζημίες των τραπεζών που προήλθαν από άλλες αιτίες
(εκτός της μη-αποπληρωμής των δανείων). Ισχύουν εδώ ότι και στην προηγούμενη
παράγραφο γ,
ε) όλα τα παραπάνω προκύπτουν (ήτοι η σχετική ή και απόλυτη μείωση των coretierI ως προς
τις χορηγήσεις (δάνεια)), όταν οι τράπεζες αρνούνται ή δεν μπορούν να καλύψουν τις
απώλειες των coretierI, με την ρευστοποίηση (πώληση) παγίων στοιχείων του ενεργητικού
των ή επειδή δεν έχουν επαρκές προβλέψεις (αποθεματικό) για την κάλυψή του.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η «κεφαλαιακή ανεπάρκεια» (μείωση των coretier<10%) των
ελληνικών τραπεζών προήλθε κυρίως από την μη-αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δανείων (παρά
την κερδοφορία των τραπεζών!), η οποία καλύφτηκε (η μείωση) με την ανακεφαλαιοποίησή
των με χρήματα του ελληνικού λαού, τον οποίο τώρα οι ευεργετηθείσες τράπεζες κυνηγούν
απεινώς. Ιδού η σχηματική παράσταση των παραπάνω.
Κε Εισαγγελέα
Θα κάνω ότι είναι δυνατόν να τεκμηριώσω τα παραπάνω και από την μελέτη των (αμφιβόλου
πληρότητας κι ευκρίνειας) ισολογισμών των τραπεζών που έχουν δημοσιευτεί (αν και πιστεύω
ότι η τεκμηρίωσή των είναι πλήρης), αλλά πιστεύω, ότι είναι και χρέος της εισαγγελίας να
τεκμηριώσει τα παραπάνω στοιχεία, από μαρτυρίες και πραγματογνώμονες, διότι το θέμα
είναι πολύπλοκο, στερούμαι πρόσβασης σε κρίσιμα στοιχεία και βιβλία των τραπεζών, στα
οποία μόνο ο εισαγγελέας μπορεί να έχει πρόσβαση.
VI. To απηνές κυνηγητό των οφειλετών των οποίων οι μέχρι την 31-12-2012
ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες έχουν πλήρως καλυφθεί με την δια της
ανακεφαλαιοποίησης αποζημίωση των τραπεζών
Παρόλα αυτά όμως και οι 4 παραπάνω «συστημικές» τράπεζες –ιδιαίτερα η Εurobank-έχουν
επιδοθεί, από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής των την 30-04-2013 και μέχρι
σήμερα, σε ένα πραγματικό πογκρόμ εναντίον των οφειλετών-ευεργετών των ελλήνων
πολιτών και με απειλές, εκβιασμούς, δια των εισπρακτικών εταιρειών με τις οποίες
συνεργάζονται, Eos-Matix, Mellon, e-Value, Finn-Trust κλπ., με την έκδοση 1000άδων
διαταγών πληρωμής, ασφαλιστικών μέτρων για την αναγκαστική εγγραφή εμπραγμάτων
ασφαλειών επί ακινήτων των οφειλετών-ακόμα και σε μη καταγγελθείσες δανειακές
συμβάσεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, ζητούν από τους δανειολήπτες και οφειλέτες
αδιακρίτως να καταβάλουν τις οφειλές των,
από κάθε είδους δάνεια (πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών,
στεγαστικών, ανοιχτών κλπ), για τις οποίες έχουν πλήρως αποζημιωθεί από τους ίδιους του
πολίτες (ΤΧΣ!) με το συνολικό ποσόν των 45 δις. ευρώ! Δηλ. οι τράπεζες αυτές ζητάνε με
παράνομα κι εγκληματικό τρόπο να αποζημιωθούν για την ίδια ζημία δύο φορές! Κι όλα αυτά

με την δολία ανοχή, σε βαθμό συγκάλυψης του Δ/τη της ΤτΕ, ο οποίος παραλείπει
εγκληματικά τον επί των τραπεζών ελεγκτικών των καθήκον, για να αποτρέψει το παραπάνω
πρωτοφανές έγκλημα κατά του ελληνικού λαού. Γι αυτό καθίσταται κι αυτός συνεργός στα
εγκλήματα των τραπεζών, επιπλέον της παράλειψης του επί των τραπεζών ελεγκτικού του
καθήκοντος.
Τα παραπάνω τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, διότι μέσα στα πλαίσια της Πολιτικής-Κοινωνικής
μου δράσης, έπαιζα όλο αυτό το διάστημα τον ρόλο του «συμβούλου» και «προστάτη» των
δανειοληπτών όλης της χώρας. Ελάμβανα προς τούτο 100άδες τηλεφωνημάτων όλο το
καλοκαίρι του 2013 και μέχρι σήμερα, από απελπισμένους και τρομοκρατημένους άνεργους
και «άθλιους» έλληνες πολίτες που μου ζητούσαν την βοήθεια, συμβουλευτική αλλά και με την
παρουσία μου ως μάρτυρα στα δικαστήριά της, όπως κι έκανα 10άδες φορές. Ήτοι παρέστην
ως μάρτυρας σε δικαστήρια κατά οφειλετών των παραπάνω κατηγοριών στον διωγμό των από
τις 4 συστημικές (κι όχι μόνο) τραπεζών. Για την περαιτέρω επιβεβαίωση των παράνομων
απαιτήσεων των τραπεζών από τους οφειλέτες για δάνειά των για τα οποία οι πρώτες έχουν
πλήρως αποζημιωθεί δια της ανακεφαλοποίησής των και τα δάνεια των οποίων (οφειλετών)
έπρεπε να είχαν διαγραφεί από τα λογιστικά των βιβλία, πράγμα που αντίθετα παράνομα δεν
έγινε- καλώ ως μάρτυρες τους Δ/τάς των Υπ/των της Εθνικής της Ευβοίας, τους Δ/ντάς
Στεγαστικής Πίστης των ιδίων υπ/των, του Δ/ντού Λογιστηρίου της Εθνικής Τραπέζης, των
ενώσεων προστασίας καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, ΙΝΚΑ και συλλόγων δανειοληπτών σε όλη την
Ελλάδα (βλ. κατάλογο μαρτύρων).
Με μεγάλο αγώνα κατάφερα να κάνω γνωστό το παρόν νομικό πλαίσιο των παράνομων αυτών
απαιτήσεων των τραπεζών με αποτέλεσμα λίγοι μεν αλλά φωτισμένοι δικηγόροι να το έχουν
πλέον καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια.

VII) ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΑ
50 ΔΙΣ. (τα 24 δις, ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
1) ν. 3845/2010, αρ. 4 παρ.8, και αρ. 16, ΦΕΚ Α` 65/6-5-2010 (1ο Μνημόνιο)
2) Ν. 3864/2010, Σύσταση του ΤΧΣ για τις τράπεζες, ΦΕΚ Α` 119, 21.7.2010
3) Ν. 4056/2012, ΦΕΚ Α` 52/12-3-2012
4) α) Ν. 4079/2012, ΦΕΚ Α` 180Α/20.9.2012
β) εισηγητική έκθεση του ν.4079/2012
5) Ν. 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ
Α`178/01-8.2007
6) Ν. 4093/2012 (Μνημόνιο 3ο), κεφ. Δ.1. άρθρα 1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012
7) Πράξη υπουργικού συμβουλίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αρ.πράξης
38/9-11-2012, ΦΕΚ Α`, 223/12-11/2012
8) ΠΔ/ΤΕ 2594/20-08-2007 και ΠΔ/ΤΕ 2595/20-08-2007
9)ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εισηγητική έκθεση: «Εξάλλου, η
ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών γίνεται με δάνεια των πολιτών και περιλαμβάνει ακόμη και
τις επισφαλείς απαιτήσεις που προέρχονται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτών
και των οικογενειών τους». H πρόταση συζητήθηκε την 21-09-2012 κι απερρίφθη από την
πλειοψηφία.
10) http://patrinanea.blogspot.gr/2012/11/blog-post_731.html (Σχόλια Πέτρου Δούκα, τ.
υφυπουργού Οικονομικών)
Κατόπιν των παραπάνω:
ΖΗΤΩ
Την ποινική δίωξη:

Των Τραπεζών: 1) «ΕΘΝΙΚΗΣ», Αιόλου 86, Αθήνα, 2) Alpha Bank, 3) Εurobank, Λεωφ.
Αμαλίας 20, Αθήνα και 4) Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, Αθήνα, νομίμως
εκπροσωπουμένων.
Επειδή οι παραπάνω 4 «συστημικές» τράπεζες, ήτοι AlphaBank, Eurobank και Τράπεζα
Πειραιώς, απαιτούν από τους οφειλέτες των και για δεύτερη φορά, παράνομα ΟΛΟ το ποσόν
των οφειλών για το οποίο έχουν πλήρως αποζημιωθεί δια της ανακεφαλοποίησής των! ήτοι
συνολικά 45 δισ ευρώ! (για την Εθνική 6+9.756 δις, την Alpha 3+4.571 Eurobank 3.5+5.839 δις
και Πειραιώς 5.5+7.335 δις. σε δύο δόσεις τα ποσά αυτά), τα εγκλήματά των (Απάτη (ΠΚ 386),
Εκβίαση (ΠΚ 385), Απειλή (ΠΚ 333_, Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
(ν. 3932/2011 και ν.3691/2008) και Σύσταση Εγκληματικής Οργάνωσης (ΠΚ 187),
διαπράττονται από όλες σε βαθμό κακουργήματος.
ΚΑΙ ΚΑΤΑ
α) Γεωργίου Προβόπουλου, Δ/τη Κεντρικής Τράπεζας για συνέργεια στα παραπάνω
κακουργήματα των τραπεζών, δια της πλημμελούς άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων
(παράβαση των άρ. 2δ, 55Α του Καταστατικού της ΤτΕ) και δεν επέβαλλε υπέρ του Δημοσίου
τις κατά των τραπεζών προβλεπόμενες ποινές (αρ. 55 του καταστατικού της ΤτΕ) (Απιστία
περί την Υπηρεσία, ΠΚ 256).
β) Της Δ/ντριας Β. Ζάκκα και Υπ/ντριας Κυριακής Φλεσιοπούλου της
Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για συνέργεια στα
κακουργήματα των τραπεζών δια της πλημμελούς εποπτείας των τραπεζών.
γ) Και κατά παντός υπευθύνου για τα παραπάνω εγκλήματα ως φυσικών και ηθικών
αυτουργών.
Ως μάρτυρες προτείνω:
1) Υπουργόν Οικονομικών Γ. Στουρνάραν, Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα

2) Δ/ντάς των δύο Υπ/των και Δ/ντών Στεγαστικής Πίστης της Εθνικής Τράπεζας στην Χαλκίδα
(οδός Ελ. Βενιζέλου 9 και Χαινά), των αντιστοίχων Δ/ντών των Υπ/των της Εθνικής Τράπεζας,
Ιστιαίας, Κύμης, Καρύστου, Σχηματαρίου, Μαντουδίου κι Ερέτριας,
2α) …., Δ/ντήν Στεγαστικής Πίστης της Εθνικής Τράπεζας στην Χαλκίδα (οδός Ελ. Βενιζέλου 9)
ο οποίος υπογράφει και την αρ. 8386/1997 δανειακή μου σύμβαση με την τράπεζα)
3) Τα ΔΣ των ενώσεων προστασίας καταναλωτών:
α) ΕΚΠΟΖΩ, Αθήνα, Στουρνάρη 17, 106 83. τηλ. Κέντρο: 210 330 44 44, Θεσσαλονίκη,
Αριστοτέλους 7, 546 24, τηλ. 2310 25 77 76, Πάτρα, Φιλοποίμενος 51,ΤΚ 262 21, τηλ 2610
222626
β) ΙΝΚΑ (3ης Σεπτεμβρίου 13 – Αθήνα – 104, τηλ.210 36.32.443 ),
γ) Ε.ΚΑΤ.Ο. (Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση) Φλώρινας
Ταχ. Διεύθυνση : Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας - Ι. Καραβίτη 2 (Κτίριο "ΔΙΕΘΝΕΣ") - 531 00 Φλώρινα
δ) Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα, Τηλέφωνο:
210.88.17.730
ε) Ένωση Καταναλωτών Χίου, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 8 (ΠΑΛΑΙΟ Ι.Κ.Α.)
ΧΙΟΣ 82100
στ) "ΕΥΡΩ - ΖΩΝΗ" - ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη (5ος ΟΡΟΦΟΣ), Αθήνα
Αττική, Ελλάδα, 10432, Τηλέφωνο: 210-5200251&210-5200252
ζ)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ( ΙΝΚΑ ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Μοναστηρίου 17 - 546 27
Θεσσαλονίκη, τηλ/fax : 2310535263
η) Γιάννης Αννουσάκης: Πρόεδρος στο Δ.Σ. του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, Γιαννου Δοβαρδή 19 ΚΙΣΣΑΜΟΣ,
ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ, 73400

θ) Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, ΚΕΠΚΑ, ΒαΣ. Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη, 54624
ι) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», Στουρνάρη 17, Αθήνα,
106 83
κ) Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: info [at] efpolis.gr | 1520 | Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
λ) Σύλλογος Προστασίας Καταναλωτών Έδεσσας, Διοικητήριο, Έδεσσα

μ) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα,
τηλ. 210-8202100
v) …………κι όλους τους ιδιώτες που δήλωσαν μάρτυρες
Στοιχεία: 1) Το αρ.πρωτ. Β.871/12-6-2013 έγγραφο-μήνυση του υπουργού οικονομίας, 2)
Τα από 22-04-2013 και 30-07-2013 Δελτία Τύπου του ΤΧΣ,
3) Ανακοινώσεις του ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 4) Σύντομα θα καταθέσω
στην δικογραφία τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 1ου εξαμήνου του 2013 των 4
τραπεζών που τώρα δημοσιεύονται με τις παρατηρήσεις μου, 5) την ομιλία του τέως Δ/ντα
Συμβούλου Νίκου Νανόπουλου στην ΓΣ της τράπεζας την 30-04-2013 με τις υποσημειωμένες
(και αντιφατικές!) παραγράφους της (βλ. και το παρακάτω linkτον οικονομικό απολογισμό
της Εurobankγια το 2012, τον οποίο θα καταθέσω κι εγγράφως μετά την μελέτη του).
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Annual%20Report%202012%20Eurobank_gr.pdf
Δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής
Αιτούμαι την χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου της παρούσας μήνυσής μου.
Καταθέτω αίτηση να χαρακτηριστεί η παρούσα ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ και να δοθεί προτεραιότητα στην
εξέτασή της.
Χαλκίδα 24-09-2013 Ο μηνυτής, Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ. 22210-62743
Που θα με βρείτε: Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ.22210-62743

https://www.facebook.com/BouleTonEleutheronEllenonDemetriosAntoniou?ref=hl (facebook)
https://www.facebook.com/DrDimitriosAntoniouPhdFrcsB (στο facebook)
www.zodiosia.blogspot.com (το blog μου)
https://www.elpida-politeias.gr (το site μου)