You are on page 1of 33

4.1 Waarom werk je?

Als je werkt levert dat niet alleen iets op voor jezelf,


maar ook voor anderen.
Werk waarvoor je betaald
wordt noem je betaalde arbeid.
Al het werk waarvoor je niet
betaald wordt noem je
onbetaalde arbeid.

4.1 Waarom werk je?
Je kunt om verschillende redenen werken (betaald of
onbetaald):
Geld verdienen
Inhoud en structuur geven aan je
dag
Sociale contacten
Je nuttig voelen
Jezelf ontwikkelen

4.1 Waarom werk je?
Je hoeft niet elke dag de hele dag te werken:
In een voltijdbaan (fulltime) werk je 36 tot 40 uur per
week
In een deeltijdbaan (parttime) werk je minder

4.1 Waarom werk je?
Ook in huis moet er veel gebeuren en ook dit is
arbeid!
Als je samenwoont kun je het werk verdelen: dit noem
je taakverdeling.

4.2 Waar werk je aan?
Een werkgever is iemand die mensen in dienst heeft:
hij geeft werk aan die mensen.
Een werknemer is iemand die in dienst van een baas
werk doet.

4.2 Waar werk je aan?
Niet iedereen doet hetzelfde binnen een bedrijf.
Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen:
Uitvoerende functies uitvoeren van taken
Leidinggevende functies
bepalen wat er moet
gebeuren
4.2 Waar werk je aan?
Een organigram (organisatieschema) toont wie de
leiding heeft en wie welke functies heeft in een bedrijf.
4.2 Waar werk je aan?
De bewerkingen aan een product van grondstof tot
eindproduct noem je de productieweg.

4.2 Waar werk je aan?
De bedrijven die voorkomen op de
productieweg van een bepaald
product worden samen de
bedrijfskolom genoemd.

4.2 Waar werk je aan?
4.2 Waar werk je aan?
Stappen in een bedrijfskolom:
Een groothandel is een
tussenhandel die ervoor zorgt dat de
juiste producten in de juiste
hoeveelheid op de juiste tijd op de
juiste plaats zijn: just-in-time delivery
(JIT).
Een groothandel wordt ook wel
grossier genoemd.
4.2 Waar werk je aan?
Stappen in een bedrijfskolom:
Logistiek is het organiseren van de
goederenstroom: de opslag en vooral
het vervoer van goederen.
In de bedrijfskolom hiernaast zijn dat
alle blauwe pijltjes.

4.2 Waar werk je aan?
Stappen in een bedrijfskolom:
De detailhandel zijn de winkels die
de producten uiteindelijk aan
consumenten verkopen.

4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
De arbeidsovereenkomst is het contract tussen de
werkgever en werknemer.
De werknemer verricht arbeid en de werkgever
betaalt loon.
In de arbeidsovereen-
komst staan de arbeids-
voorwaarden
beschreven.
4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
Arbeidsvoorwaarden is het geheel van rechten en
plichten van de werknemer (en de werkgever!)
4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
In een contract staat een opzegtermijn waaraan je je
moet houden als je je contract wil opzeggen, meestal
een of twee maanden.
Aan het begin van je contract heb je een proeftijd
waarin de opzegtermijn niet
geldt.

4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
Bepaalde/onbepaalde tijd
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vaste
aanstelling) heeft geen einddatum.
4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
Bepaalde/onbepaalde tijd
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijke
aanstelling) eindigt automatisch als de tijd waarvoor
de overeenkomst is aangegaan om is.
4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
Flexibel werken betekent dat een werkgever
werknemers kan laten werken als hij ze nodig heeft,
bijvoorbeeld met een tijdelijk dienstverband of een
oproepcontract.
4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
Arbeidsomstandigheden is alles wat op de werkplek
te maken heeft met de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn van de werknemer.
4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet geeft regels voor arbeid- en
rusttijden.
Er zijn aparte regels voor jongeren onder de 16 jaar
en voor 16- en 17-jarigen.

4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet)
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde
omstandigheden op het werk.
Voor jongeren zijn speciale regels opgenomen.

4.3 Wat zijn je
arbeidsomstandigheden?
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een
overeenkomst tussen werkgevers en werknemers
over arbeidsvoorwaarden.
Als er een cao geldt in een bedrijfstak, dan moeten
bedrijven in die sector zich houden aan de geldende
cao.
4.4 Wat houd je eraan over?
Nederland is een verzorgingsstaat. Dat betekent dat
er iedereen recht heeft op een bestaansminimum:
een uitkering met genoeg geld om in je
basisbehoeften te voorzien.
Je krijgt niet zomaar een
uitkering!
Uitkeringen moeten natuurlijk
wel ergens van betaald
worden

4.4 Hoeveel houd je eraan
over?
Het wettelijk minimumloon is het bedrag dat
werkgevers minimaal moeten betalen aan
werknemers
De hoogte van het minimumloon is in de wet
vastgelegd
4.4 Hoeveel houd je eraan over?
Als je geld verdiend, betaal je ook belasting.
Loonbelasting wordt automatisch ingehouden op je
loon
Loonbelasting is in Nederland progressief: wie veel
verdiend
betaald ook veel
belasting
4.4 Hoeveel houd je eraan over?

Hoogte inkomen Maar niet hoger dan Belastingtarief
- 19.645 37%
19.645 55.991 42%
55.991 - 52%
4.4 Hoeveel houd je eraan
over?
Het stelsel van sociale zekerheid wordt gevormd
door de regels die er voor zorgen dat iemand, die
buiten zijn schuld niet kan werken, een bedrag voor
het levensonderhoud van de overheid kan krijgen
Het wordt gevormd door:
Werknemersverzekeringen
Volksverzekeringen
4.4 Hoeveel houd je eraan
over?
Een werknemersverzekering is een verplichte
verzekering waarvoor premies worden betaald van
het loon
Bijvoorbeeld:
Werkloosheidswet (WW)
Ziektewet (ZW)
Wet Werk en Inkomen
naar Arbeidsvermogen (WIA)
4.4 Hoeveel houd je eraan
over?
Een volksverzekering is een algemene verzekering
voor iedereen in Nederland
Bijvoorbeeld:
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Wet Werk en Bijstand (WWB)

4.4 Hoeveel houd je eraan
over?
Het brutoloon is het loon voordat de loonbelasting en
premies er vanaf zijn gehaald
Het brutoloon krijg je dus niet in handen

4.4 Hoeveel houd je eraan
over?
Het nettoloon is het loon na inhouding van
loonbelasting en premies
Dit is dus het loon dat je uiteindelijk in handen krijgt!
4.4 Wat houd je eraan over?
Rekenschema

Brutosalaris 2000
Loonbelasting (30%) 600
Werknemerspremies (5%) 100 -
Nettosalaris 1300