You are on page 1of 6

STPM 944/1 EKONOMI KERTAS 1

FORMULA MIKROEKONOMI

BIL KONSEP MIKRO
EKONOMI
FORMULA
1 Kos lepas Kos lepas barang X = perubahan barang Y
Perubahan barang X

Kos lepas barang Y = perubahan barang X
Perubahan barang
Y
2 Fungsi /persamaan
permintaan individu
dan pasaran
Dalam sebutan P
P= R - SQ
Dalam sebutan Q
Qd = a – bP
3 Fungsi / persamaan
penawaran firma dan
pasaran
Dalam sebutan P
P = c + dQ
Dalam sebutan Q
Qs= n + mP
4 Keseimbangan
pasaran
Melalui persamaan fungsi permintaan dan
penawaran, keseimbangan dicapai apabila
Qs = Qd
5 Keanjalan
permintaan harga.

Ed = % perubahan kuantiti diminta
%perubahan harga

Q1-Qo ΔQ
Qo Qo
Ed= -------- atau Ed= -------
P1-Po ΔP
Po Po
6 Darjah-darjah
keanjalan
permintaan harga

Atau

darjah-darjah
keanjalan penawaran
harga
Permintaan anjal ( ∞ > Ed > 1 )
Permintaan tidak anjal ( 1 > Ed > 0 )
Permintaan anjal satu ( Ed = 1 )
Permintaan anjal sempurna ( Ed = ∞ )
Permintaan tidak anjal sempurna ( Ed = 0 )

Nota :Simbol Ed digantikan dengan Es untuk
keanjalan penawaran harga
7 Keanjalan
permintaan silangEs =%perubahan kuantiti X yang diminta
% perubahan harga barang Y
E silang= %ΔQd x = QX1 – QXo ÷ PY1 - PYo
%ΔP y QXo Pyo

8 Keanjalan
permintaan
pendapatan
EY = % perubahan kuantiti yang diminta
% perubahan pendapatan
Ey= %ΔQd = Q1 – Qo ÷ Y1 - Yo
%ΔY Qo Yo

9 Keanjalan penawaran Es=% perubahan kuantiti ditawarkan
% perubahan harga
Es= %ΔQs = Q1- Qo ÷ P1 – Po
%ΔP Qo Po
10 Utiliti SutUtiliti Sut per
ringgit setiap brg,
MU
P
Jumlah Utiliti
Utiliti Sut = Perubahan Jumlah utiliti
Perubahan kuantiti
MU = ΔTU
ΔQ

Bagi kes satu barang Utiliti Sut = Harga
MU x = P x

Bagi kes dua barang atau lebih, syarat
keseimbangan pengguna ialah
1. MU x = MU y ........= MU z
P x P y P z

2. Jumlah pendapatan = jumlah
perbelanjaan
Y ≥ PxQx + PyQy+ ...PzQz

Jumlah Utiliti = Jumlah Utiliti X + Jumlah Utiliti Y
= TUx + TUy
11 Lebihan pengguna = ½ (P X Q)
12 Fungsi pengeluaran
jangka panjang
Qx = f (T,B,M,P)
13 Fungsi pengeluaran
jangka pendek
Qx =f (T,B)

(andaian hanya 2 faktor pengeluaran sahaja, tanah
dan buruh)
14 Keluaran Purata = Jumlah Keluaran
Jumlah Input Berubah
AP = TP
TVC
15 Keluaran Sut /
Marginal
= Perubahan Jumlah Keluaran
Perubahan Jumlah Input Berubah
MP = ΔTP
ΔTVF
16 Jumlah Kos = Jumlah Kos Tetap + Jumlah Kos Berubah
TC = TFC + TVC
17. Kos Tetap Purata = Jumlah Kos Tetap
Jumlah Keluaran
AFC = TFC
Q
18. Kos Berubah Purata = Jumlah Kos Berubah
Jumlah Keluaran
AVC = TVC
Q
19. Kos Purata = Jumlah Kos
Jumlah Keluaran
AC = TC atau AC = TFC + TVC
Q Q
Atau AC = AFC + AVC
20. Kos Sut / Marginal = Perubahan Jumlah Kos
Perubahan Jumlah Keluaran
MC = ΔTC atau MC = ΔTVC
ΔQ ΔQ
21. Jumlah Hasil = Harga X Kuantiti Keluaran
TR = P x Q
22. Hasil Purata =Jumlah Hasil AR = TR
Jumlah Keluaran Q

23. Hasil Sut = PerubahanJumlah Hasil
Perubahan Jumlah Keluaran
MR = ΔTR = ΔP X ΔQ = ΔP
ΔQ ΔQ
24 Dalam pasaran
persaingan sempurna
Harga = Hasil Purata = Hasil Sut
P = AR = MR
25 Keluaran Fizikal
Purata
= Jumlah Keluaran Fizikal
Jumlah Faktor Pengeluaran
APP = TPP
TF
26 Keluaran Fizikal Sut = Perubahan Jumlah Keluaran Fizikal
Perubahan Jumlah Faktor Pengeluaran
MPP= ΔTPP = TPP1 – TPP o
ΔTF TF 1 – TF o
27 Jumlah Hasil
Keluaran
=Jumlah Keluaran Fizikal X Harga Keluaran Fizikal
TRP= TPP X P
28 Keluaran Hasil
Purata
= Keluaran Fizikal Purata X Harga Keluaran Fizikal
ARP = APP X P Atau ARP = TRP
TF
29 Keluaran Hasil Sut =Keluaran Fizikal Sut X Harga Keluaran
MRP = MPP X P Atau
MRP= ΔTRP = TRP 1 – TRP o
ΔTF TF 1 – TF o
30 Jumlah Kos Faktor


Jumlah Kos faktor
(buruh)
= Bilangan faktor diminta X Harga faktor
TFC = TF X Pb

= bilangan buruh X harga / upah buruh
= Qf X Pf
31 Kos Purata Faktor = Jumlah Kos Faktor
Bilangan faktor
AFC = TFC
TF
32 Kos Sut Faktor = Perubahan Jumlah Kos Faktor
Perubahan faktor yang digunakan
MCF = ΔTFC = TFC 1 – TFC o
ΔTF TF 1 – TF o

Dalam pasaran persaingan sempurna,
ACF = MCF = P
33 Jumlah keuntungan
firma
Untung = TRP - TCF
34 Upah Benar = 100 X Upah Wang
Indeks Harga Tahun Semasa

Upah wang = upah nominal
35 Sewa Kuasi = Jumlah Hasil – Jumlah Kos Berubah
36 Kadar Bunga =Jumlah Kos Meminjam (Jumlah Bunga) X 100
Jumlah Modal
37 Kadar Bunga Benar =Kadar Bunga Nominal – Kadar Inflasi
38 Untung Perakaunan = Jumlah Hasil – Jumlah Kos
39 Untung Ekonomi =Jumlah Hasil – (Kos Eksplisit + Kos Implisit)
FORMULA MIKROEKONOMI.

Bab 2 - Permintaan dan Penawaran

iFungsi permintaan(Qd) = a -bP ii.Fungsi penawaran(Qs)= a + bP
Dengan cukai tak langsung :
iii. fungsi penawaran baru(Qs) = a + b(P-t) dimana t ialah cukai tak langsung
Dengan subsidi :
iv. fungsi penawaran baru(Qs) = a + b(P+s) dimana s ialah subsidi

Bab 3 - Keanjalan permintaan

i. Keanjalan permintaan harga(ed) = ΔQ/Q x P/ΔP
ii.Keanjalan permintaan silang(Es) = ΔQx/Qx x Py/ΔPy
Nilai positif - barang pengganti ; Nilai negatif - barang penggenap
Nilai kosong -barang neutral
iii.Keanjalan permintaan pendapatan(Ey) = ΔQ/Q x Y/ΔY
Nilai positif - barang biasa ; Nilai negatif - barang bawahan ;Nilai kosong - barang mesti
Keanjalan penawran harga = ΔQ/Q x P/ΔP

Bab 4 - Teori gelagat pengguna

1. Utiliti sut = ΔJumlah utiliti / Δ Kuantiti
2. Keseimbangan pengguna = 1. MUx/Px = MUy/Py 2. Px.Qx + Py.Qy = Pendapatan
3. Lebihan pengguna = harga sanggup dibayar -harga sebenar dibayar

Bab 5 - Teori Pengeluaran

1. Keluaran Purata (AP) = Jumlah Keluaran / Jumlah Output
2. Keluaran Sut (MP) = Δ Jumlah Keluaran / Δ Jumlah Output

Bab 6 - Teori Kos Pengeluaran

1.Jumlah kos pengeluaran = Kos tetap + kos berubah
2.Kos tetap purata = kos tetap / Jumlah Output
3.Kos berubah purata = Kos berubah / Jumlah Output
4.Kos purata = kos tetap purata + kos berubah purata
5.Kos sut = Δ Jumlah kos / Δ Jumlah output

Bab 7 - Struktur pasaran

1. Keseimbangan firma - Hasil Sut = Kos sut ; MR > MC - tambahkan output
MR < MC - Kurangkan output
2. Teruskan operasi - harga > kos berubah purata
3. Hentikan operasi - harga < kos berubah purata
4. Teruskan dan hentikan operasi - harga = harga berubah purata
5. Kecekapan pengeluaran - LAC berada pada titik minimum
6. Kecekapan peruntukan sumber ekonomi - Harga = kos sut jangka panjang

Bab 8 - Teori Agihan

1.Keseimbangan firma - Keluaran Hasil Sut = Kos sut Faktor (Upah Sut)
2.MRP > Upah sut - tambahkan buruh ; 3. MRP < Upah sut - Kurangkan buruh
3.Untung = hasil - kos ; hasil = ARP x bilangan input Kos = Harga faktor x bil.faktor