You are on page 1of 59

Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6

Ngày soạn: 14/10/2006
TIẾT 7:
BÀI 6: BIẾT ƠN
A. Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là iết !n" #$n iết !n nh%ng
&i" #'#h thể hi(n l)ng iết !n *à + ngh,& #-& n./
2. Kĩ năng: HS iết t0 1'nh gi' hành *i #-& 2n th3n *à #-& ng45i
6h'# *7 l)ng iết !n/
8. + th9# t0 nguy(n là: nh%ng *i(# thể hi(n s0 iết !n 1;i *<i
#h& :=" th$y gi'o" #> gi'o" nh%ng ng45i 1? giúp 1@ :Anh////
3. Thái độ: HS tB3n tBCng ghi nh< #>ng !n #-& ng45i 6h'# 1;i *<i
:Anh/ 8. th'i 1D 6h>ng 1Eng tAnh" phF ph'n nh%ng hành *i *> !n" Di
ngh,&///
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G MN #h9# tB) #h!i
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh" :'y #hiếu///
2/ HC# sinh: Bài h't" #J"tn"Jn thRo #h- 17 ài hC#/
D. Tiến trình ên !p :
I/ Ổn định:
II/ Kiểm ra !"i #$:
1/ Mhế nào là t>n tBCng 6S luOtT M>n tBCng 6S luOt :&ng lại nh%ng
lUi I#h gAT/
2/ MBong nh%ng hành *i s&u" hành *i nào thể hi(n tInh 6S luOtT
&/ Vi WR *4Ut 1Xn 1Y/
/ Vi hC# 1úng gi5/
#/ N.i #huy(n BiFng tBong gi5 hC#/
J/ Vi WR 1ạp Jàn hàng &/
R/ Z&ng 1úng 1Eng ph[# 6hi 1ến tB45ng/
g/ Piết 1!n Win ph\p ngh, hC# 6hi ] ;:/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- . -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
8'# R: h?y #ho iết #h- 17 #-& nh%ng ngày 6S ni(: s&u _ g*
#hu`n ] :'y #hiếua: Ngày 10Gb _ &lac ngày dGbc ngày 2eGec ngày 20G10c
ngày 20G11///
GP/ Nh%ng ngày tBFn nhf# nhg #húng t& nh< 1ến: Pu& Hhng #. #>ng
J0ng n4<#c Nh< #>ng l&o nh%ng ng45i 1? hy sinh #ho 1D# lOp J3n tD#c
nh< #>ng l&o th$y #> *à #>ng l&o #-& à" #-& :=/
Vúng *Oy" tBuy7n th;ng #-& J3n tD# t& là s;ng #. tAnh" #. ngh,&"
thui #hung" tB4<# s&u nh4 :Dt/ tBong #'# :;i Ku&n h(" s0 iết !n là :Dt
tBong nh%ng n\t 1=p #-& tBuy7n th;ng Ly/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a G, -" HS N*i .ung /iến h0#
1 H2 3:Tìm hiểu truyện đọc/
j GCi HS 1C# tBuy(n sg6/
T Mh$y gi'o kh&n 1? giúp #h] HEng
nh%ng *i(# gAT/
HS: G lXn *iết t&y ph2i/
G th$y 6huyFnm N\t #h% là nết ng45im/
T 8h] HEng 1? #. nh%ng *i(# là: *à +
ngh, gA 1;i *<i th$yT
HS: G nn hOn *A là: tB'i l5i th$y/
G ouyết t3: BXn *iết t&y ph2i/
G pu>n nh< l5i Jạy #-& th$y/
G S&u 20 nq: #h] tA: 14U# th$y *à
*iết th4 thq: hYi *à :ong #. J]p 14U#
1ến thq: th$y/
T r ngh, *à *i(# là: #-& #h] HEng n.i
lFn 19# tInh gAT/
1 H24: Nội ung !"i học.
GP: MhRo R: iết !n là gAT/
HS: Th5( 6u7n nh8m% _ g* #hi& l<p
thành #'# nh.: nhYG thRo àna/ kh't
phiếu hC# tOp #ho #'# R:
s NDi Jung: 8húng t& #$n iết !n nh%ng
1 / Tru9:n đ;# :
mp' th4 #-& :Dt hC# sinh
#tm

G Mh$y gi'o kh&n 1? Jạy Ju
#h] HEng#'#h 13y 20 nq: /
8h] *vn nh< *à tB3n tBCng /
G 8h] 1? thể hi(n l)ng iết
!n th$y G ZDt tBuy7n th;ng
1ạo 19# #-& J3n tD# t& /
1/ Thế n"( 6" !iế <n T
Biết !n là: s0 ày tY th'i
1D tB3n tBCng" tAnh #2: *à
nh%ng *i(# là: 17n !n 1'p
ngh,& 1;i *<i nh%ng ng45i
1? giúp 1@ :Anh" nh%ng
ng45i #. #>ng *<i J3n tD#"
1Lt n4<#/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- / -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
&iT PA s&oT/
8'# nh.: tBAnh ày" nhOn W\t" N sung"
s&u 1. g* #h;t lại _ g* #hu`n ] g 2ng
ph[a/
= MB'i *<i iết !n là gAT
= w: thx 1o'n WR: 1i7u gA #. thể W2y B&
1/* nh%ng ng45i *> !n" Di ngh,&T/
= H?y 6ể nh%ng *i(# là: #-& R: thể hi(n
s0 iết !nT _ >ng à" #h& :=" Mh$y #>
gi'o" nh%ng ng45i 1? giúp 1@ :Anh" #'#
&nh hhng li(t sy/////a
HS: M0 tB2 l5i/
GP: MBRo 2nh #ho HS Ku&n s't///
= PA s&o ph2i iết !nT/
H2> :# nghĩ$
% &'(: )*n +uyện +,ng !iết -n.
j H4<ng Jvn HS là: ài tOp &" g
SGH/1d/ *à t 1 st/1e
T MhRo R: #$n là: gA 1ể tY l)ng iết !nT
&T: MBong nh%ng #3u #& J&o t[# ng% s&u
#3u nào n.i *7 l)ng iết !nT/
1/ zn #h'o 1' 't
2/ zn Ku2 nh< 6{ tBEng #3y/
b/ 8>ng #h& nh4 núi Mh'i s!n
4% ? ngh@a #+a AB !iế <n:
G Biết !n là :Dt tBong
nh%ng n\t 1=p tBuy7n th;ng
#-& J3n tD# t&/
G Mạo nFn :;i Ku&n h( t;t
1=p" lành :ạnh gi%& #on
ng45i *<i #on ng45i/
>% CC#h rDn 6u9:n:
G MB3n tBCng" lu>n ghi nh<
#>ng !n #-& ng45i 6h'# 1;i
*<i :Anh/
G pà: nh%ng *i(# thể hi(n
s0 iết !n nh4: Mhq: hYi"
#hq: s.#" giúp 1@" t^ng
Kuà" th&: gi& KuyFn g.p"
-ng hD////
G khF ph'n s0 *> !n" Di
ngh,& Ji|n B& tBong #uD#
s;ng h}ng ngày/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Ngh,& := nh4 n4<# tBong ngu5n #h2y B&/
4/ ~;ng n4<# nh< nguEn
•/ Z= già g tL: l7u tB&nh
S<: thq: t;i *iếng :<i 1ành Jạ #on
6/ M;t gu h!n t;t n4<# s!n
€Lu ng45i 1=p nết #)n h!n 1=p ng45i
e ou& #$u Bút *'n/
G,: H?y h't :Dt ài h't thể hi(n l)ng
iết !nT
_ nếu #)n th5i gi&n g* 1C# tBuy(n m 8. 1
HS nh4 thếm _ st/1•a #ho #2 l<p nghRa
I,% C$ng #E :
‚Fu #$u HS 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài
,% DFn .G:
G HC# ài" là: ài tOp " # SGH/1•/
G €R: tB4<# ài e/ s4u t$: tB&nh 2nh *7 #2nh 1=p thiFn nhiFn/
ssssssssssssssssssssssssssssssss
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Ngµy so¹n :21/10/2006
TIẾT H:
BÀI 7:
234 T5I3N N5I3N 67N" 589 5:P ;<I T5I3N
N5I3N
A. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu thiFn nhiFn &o gE: nh%ng gA *à *&i
tB) #-& thiFn nhiFn 1;i *<i #uD# s;ng #-& #on ng45i/
2. Kĩ năng: HS iết yFu thiFn nhiFn" 6]p th5i ngqn #h^n nh%ng
hành *i #; + ph' hoại :>i tB45ng" W3: hại 1ến #2nh 1=p #-& thiFn nhiFn/
3. Thái độ: HS iết gi% gAn *à 2o *( :>i tB45ng" thiFn nhiFn" #.
nhu #$u s;ng g$n gti" hoà hUp *<i thiFn nhiFn/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G MN #h9# tB) #h!i
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị '
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh" :'y #hiếu///
2/ HC# sinh: S4u t$: tB&nh 2nh *7 thiFn nhiFn/
D. Tiến trình ên !p'
I/ Ổn định:
II% Kiểm ra !"i #$:
1/ Mhế nào là iết !nT 8húng t& #$n iết !n nh%ng &iT/
2/ PA s&o ph2i iết !nT H?y h't :Dt ài h't thể hi(n s0 iết
!nT
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17 :
GP #ho HS Ku&n s't tB&nh *7 #2nh 1=p thiFn nhiFn s&u 1. GP Jvn
J¾t *ào ài
2 MBiển 6h&i ài:
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ? -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
H() đ*ng #+a G,-" HS N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: Tìm hiểu truyện đọc/
G,: GCi HS 1C# tBuy(n sg6/
= Nh%ng #hi tiết nào n.i lFn #2nh 1=p #-&
1]& ph4!ng " 1Lt n4<# :à R: iết /
T w: #. suy ngh, *à #2: Wú# gA tB4<# #2nh
1=p #-& thiFn nhiFnT
% &'2: Nội ung !"i học/
TMhiFn nhiFn là gAT/
T H?y 6ể :Dt s; J&nh l&: thfng #2nh #-&
1Lt n4<# :à R: iếtT
T Mhế nào là yFu thiFn nhiFn s;ng hoà hUp
*<i thiFn nhiFnT
HS: Th5( 6u7n nh8m% _ g* #hi& l<p thành
#'# nh.: nhYG thRo àna/
s NDi Jung: H?y 6ể nh%ng *i(# nFn *à
6h>ng nFn là: 1ể 2o *( thiFn nhiFn/
8'# nh.: tBAnh ày" nhOn W\t" N sung" s&u
1. g* #h;t lại
G,: MhiFn nhiFn #. *&i tB) ntn 1;i *<i
#uD# s;ng #-& #on ng45iT
PI J[:
1/ MBuy(n 1C# : m ZDt
ngày #h- nhOt N I#h m
3% ThiIn nhiIn
MhiFn nhiFn là: nh%ng
gA tEn tại Wung Ku&nh #on
ng45i :à 6h>ng ph2i Jo
#on ng45i tạo B&/
B&o gE:: Hh>ng 6hI" $u
tB5i" s>ng su;i" Bƒng #3y"
1Ei núi" 1Dng th0# *Ot"
6ho'ng s2n///
s ‚Fu thiFn nhiFn s;ng
hoà hUp *<i thiFn nhiFn là
s0 gfn ." Bung 1Dng
tB4<# #2nh 1=p #-& thiFn
nhiFnc ‚Fu Ku+" gi% gAn
*à 2o *( thiFn nhiFn/
4% ,ai rG #+a hiIn
nhiIn:
G MhiFn nhiFn BLt #$n thiết
#ho #uD# s;ng #-& #on
ng45i:
j N. là yếu t; Ku&n tBCng
1ể ph't tBiển 6inh tế/
j V'p 9ng nhu #$u th`:
:, #-& nh3n J3n/
G„ pà tài s2n #hung *> gi'
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- @ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
J HC# sinh là: ài tOp & sg6/22/
= H?y 6ể nh%ng *i(# là: #-& R: thể hi(n
yFu thiFn nhiFn" 2o *( thiFn nhiFnT
= HC# sinh #$n #. tB'#h nhi(: gAT
% &'3: T. chức tr, ch-i/
1a mMhi *… tB&nh *7 #2nh 1=p thiFn nhiFnm/
HS: *… thRo nh.:/
MBAnh ày" nhOn W\tc g* 1'nh gi'" #ho
1iể:/
2a MB) #h!i tiếp s9# :
V'nh JLu W *ào > tB;ng tu!ng 9ng thể hi(n
tAnh yFu thiFn nhiFn *à s;ng hoà hUp *<i
thiFn nhiFn/
&a Zh& hX #2 nhà Mhui th45ng 1i tf: iển
g S$: s!n /
a p<p MuLn tN #h9# 1i #f: tBại g :Dt 6hu
1Ei #. nhi7u ?i #Y W&nh nh4 tL: th2:/
#a MB45ng HiFn tN #h9# 1i th&: Ku&n *]nh
Hạ pong / ZDt Ji tI#h *qn ho' thế gi<i /
Ja p<p H4!ng th45ng WuyFn #hq: s.# #3y
*à ho& tBong *45n tB45ng /
Ra Bạn N&: W'#h túi B'# #-& nhà :Anh *9t
B& *45n ho& /
#-& J3n tD# *à nh3n loại/
>% TrC#h nhi:m #+a HS
G kh2i 2o *( thiFn nhiFn/
G S;ng g$n gti" hoà hUp
*<i thiFn nhiFn/
G H]p th5i ph2n 'nh" phF
ph'n nh%ng *i(# là: s&i
tB'i ph' hoại thiFn nhiFn/
/0. 12ng c3:
‚Fu #$u HS 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài" là: ài tOp SGH/22/
G €R: lại nDi Jung #'# ài 1? hC#"
G Miết s&u 6iể: tB& 1 tiết/
sssssssssssssssssssssssssssssss
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- A -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Ngày soạn: 2d/10/ 2006
TIẾT K:
BICM TDE . TIẾT
E. Mục tiêu b=i h>c :
1/ Hiến th9#: Giúp HS h( th;ng lại #'# 6iến th9# 1? hC#/
2/ H, nqng: HS iết *On J[ng 6iến th9# 1? hC# là: ài/
b/ Mh'i 1D: HS t0 gi'#" nghiF: tú# tBong Ku' tBAnh là: ài/
B. Phương pháp :
G M0 luOn
G MBf# nghi(:/
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: V7 6iể: tB&
2/ HC# sinh: €R: lại nDi Jung #'# ài 1? hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ Ổn định:
II/ Kiểm ra !"i #$ : KiÓm tra sù ch!n "# "µi K$ c%a &'
2L ra
CMu 3:N 4OP điểmQ 8ho nh%ng hành *i
s&u 13y" h?y 1i7n *ào #Dt t4!ng 9ng *<i
Nn phOn 1ạo 19# 1? hC#:
1/ Biết sx J[ng :Dt #'#h hUp lI" 1úng
:9# #-& #2i *Ot #hLt" th5i gi&n" s9# l0#
#-& :Anh *à #-& ng45i 6h'#
2/ 84 Wx 1úng :0# 6hi gi&o tiếp *<i
ng45i 6h'#//
b/ M0 gi'# #hLp hành nh%ng Kuy 1]nh
#hung #-& tOp thể" #-& #'# tN #h9# W?
2CR Cn
CMu 3: _ 2"• 1iể:a
1/ Miết 6i(:
2/ p| 1D/
b/ M>n tBCng 6S luOt/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- F -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
hDi//////
4/ 8$n #h" t0 gi'#" Kuyết t3: là: :Ci
*i(#///
•/ Bày tY th'i 1D tB3n tBCng" tAnh #2: *à
nh%ng *i(# là: 17n !n" 1'p ngh,&/////
CMu 4: _1"• 1iể:a/
&/ Zu;n #. s9# 6ho{ t;t" #húng t& #$n
ph2i là: gAT
/ Hhi #. ng45i J[ Ju R: hút thu;# l'"
ho^# u;ng B4Uu" i& R: s… là: gAT
CMu >: _ 2 1iể:a
&/ PA s&o ph2i siFng nqng" 6iFn tBAT
/H?y 6ể nh%ng *i(# là: thể hi(n tInh
siFng nqng #-& R:T
CMu S: _ 4 1iể:a/
&/PA s&o ph2i iết !nT/
/ 8húng t& #$n iết !n nh%ng &iT
#/ H?y nFu #h- 17 *à + ngh,& #-& nh%ng
ngày 6S ni(: s&u:
G Ngày 20 th'ng 10:
4/ SiFng nqng" 6iFn tBA/
•/ Biết !n/
CMu 4:N3OP điểmQ
&/ Zu;n #. s9# 6ho{ t;t"
#húng t& #$n ph2i iết t0
#hq: s.#" BXn lu(n th3n thể
#[ thể là:
G Biết gi% gAn *( sinh #'
nh3n
G zn u;ng 1i7u 1D/
G MI#h #0# ph)ng *à #h%&
(nh/
G Mh45ng WuyFn luy(n tOp
thể J[#" nqng #h!i thể th&o/
G Hh>ng hút thu;# l' *à
Jhng #'# #hLt 6I#h thI#h
6h'#/
/ w: s… 6iFn Kuyết tƒ #h;i
*à 6huFn ng45i 1. 6h>ng
nFn sx J[ng #'# #hLt 1. *A
n.p BLt #. hại #ho s9# 6ho{/
CMu >: _ 2 1iể:a
&/ PA siFng nqng" 6iFn tBA
giúp #ho #on ng45i thành
#>ng tBong #>ng *i(#" tBong
#uD# s;ng
_ tu† thRo #'#h tBAnh ày
#-& HS 1ể 1'nh gi'a
CMu S: _ 4 1iể:a/
&/ kh2i iết !n *A:
G Biết !n là :Dt tBong
nh%ng n\t 1=p tBuy7n th;ng
#-& J3n tD# t&/
G Mạo nFn :;i Ku&n h( t;t
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- G -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G Ngày 20 th'ng 11:
G Ngày 2e th'ng e:
G Ngày 1• th'ng •:
G Ngày 10 th'ng b _ 3: l]#ha
1=p" lành :ạnh gi%& #on
ng45i *<i #on ng45i/
/ 8húng t& #$n iết !n:
‡ng à" #h& :=" Mh$y #>
gi'o" nh%ng ng45i 1? giúp
1@ :Anh" #'# &nh hhng li(t
sy" #'# nhà 6ho& hC#/////a
#/ 8h- 17 *à + ngh,& #-&
nh%ng ngày tBFn là:
G Ngày thành lOp hDi liFn
hi(p ph[ n% Pi(t N&:
_ Nh< #>ng l&o #-& à" :=
#h]" #> gi'o////a
G Ngày hiến #h4!ng nhà
gi'o PN _ nh< #>ng l&o #-&
#'# th$y #> gi'o///a
G Ngày th4!ng inh li(t s,
_ nh< #>ng l&o #-& #'# &nh
hhng//a
G Ngày sinh #-& B'# HE
_ nh< #>ng l&o #-& B'#a
G Ngày giu tN hhng *4!ng
_ nh< #>ng l&o #-& #'# *u&
Hhng 1? #. #>ng J0ng
n4<#a

IP/ C$ng #E:
G Mhu ài" nhOn W\t gi5 6iể: tB&/
,% DFn .G /
G €R: tB4<# nDi Jung ài tiết thRo/
ssssssssssssssssssssssssssssssssss
/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .H -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Ngày so ạ n: b/11/2006
TIẾT 3T:
BÀI d: 67N" C5EN 589 ;<I MII N"JKI
/
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp HS nf: 14U# nh%ng iểu hi(n #-& ng45i iết
s;ng #h&n hoà *<i :Ci ng45i" *&i tB) *à s0 #$n thiết #-& #'#h s;ng 1./
2. Kĩ năng: HS iết gi&o tiếp" 9ng Wx phh hUp *<i :Ci 1;i t4Ung
tBong W? hDi/
3. Thái độ: HS #. nhu #$u s;ng #h&n hoà *<i :Ci ng45i" #. :ong
:u;n *à sˆn sàng giúp 1@ ạn X 1ể W3y J0ng tOp thể 1oàn 6ết" *%ng
:ạnh/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh" :'y #hiếu///
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p :
I/ Ổn định:
II/ Kiểm ra !"i #$:
MB2 ài" nhOn W\t" Bút 6inh nghi(: ài 6iể: tB& 1 tiết/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .. -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
GP 6ể #huy(n mh&i &nh R: sinh 1>im" s&u 1. hYi HS: PA s&o :Ci
ng45i 6h>ng &i giúp 1@ ng45i &nhT/ G* Jvn Jft *ào ài/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a G, -" HS N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: Tìm hiểu nội ung truyện đọc.
G,: GCi HS 1C# tBuy(n sg6/
T B'# 1? Ku&n t3: 1ến nh%ng &iT
T B'# #. th'i 1D ntn 1;i *<i #[ giàT
T PA s&o B'# lại #4 Wx nh4 *Oy 1;i *<i
:Ci ng45I T
T*i(# là: 1. thể hi(n 19# tInh gA #-& B'#T
1 H24: Nội ung !"i học/
T Mhế nào là s;ng #h&n hoà *<i :Ci
ng45iT
T H?y nFu :Dt *ài *I J[ thể hi(n *i(#
s;ng #h&n hoà *<i :Ci ng45iT/
T MBong gi5 HM nếu ng45i ạn th3n #-&
R: 6h>ng là: 14U# ài *à 17 ngh] R:
giúp 1@ thA R: s… Wx s0 ntn 1ể thể hi(n là
:Anh iết s;ng #h&n hoàT/
T MB'i *<i s;ng #h&n hoà là gAT
Hs: pUi J[ng" ghRn gh\t" 1; 6]" I#h 6S" JLu
J;t//
T S;ng #h&n hoà *<i :Ci ng45i s… :&ng
lại nh%ng lUi I#h gAT/
T HC# sinh #$n s;ng #h&n hoà *<i nh%ng
&iT PA s&oT/
HS: Th5( 6u7n nh8m% _ g* #hi& l<p thành
#'# nh.: nhYG thRo àna/
s NDi Jung: H?y 6ể nh%ng *i(# thể hi(n
s;ng #h&n hoà *à 6h>ng iết s;ng #h&n
1/MBuy(n 1C# : m B'# HE
*<i :Ci ng45i m
3% Thế n"( 6" AEng #han
h(" -'i m;i người=
S;ng #h&n hoà là s;ng
*ui *…" hoà hUp *<i :Ci
ng45i *à sˆn sàng th&:
gi& *ào nh%ng hoạt 1Dng
#hung #. I#h/
4% ? ngh@a:
G S;ng #h&n hoà s… 14U#
:Ci ng45i Ku+ :ến" giúp
1@/
G G.p ph$n *ào *i(# W3y
J0ng :;i Ku&n h( W? hDi
t;t 1=p/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ./ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
hoà *<i :Ci ng45i #-& 2n th3n R:T/
8'# nh.: tBAnh ày" nhOn W\t" N sung" s&u
1. g* #h;t lại
1 H2> : +uyện t67/
T Hhi thLy #'# ạn #-& :Anh l& #à Ku'n s'"
hút thu;#" n.i t[#///" w: #. th'i 1D ntnT
G Zong :u;n 14U# th&: gi&/
G GhF sU *à tB'nh W&/
G Hh>ng Ku&n t3: *A 6h>ng liFn Ku&n 1ến
:Anh/
G pFn 'n *à :ong :u;n W? hiDi ngqn #h^n/
J HC# sinh là: ài tOp &" J sg6/2•/
T (ể s;ng #h&n hoà *<i :Ci ng45i R: thLy
#$n hC# tOp" BXn luy(n ntnT
G,: VC# tBuy(n m VEng ph[# ngày 6h&i
gi2ngm SBM GQ8Q 6/ 21
>% CC#h rDn 6u9:n:
G Mhành thOt" th4!ng yFu"
t>n tBCng" Anh J‰ng" giúp
1@ nh&u/
G 8hS B& nh%ng thiếu s.t"
6huyết 1iể: giúp nh&u
6hf# ph[#/
G MB'nh *[ lUi" I#h 6S" &o
#hR 6huyết 1iể: #ho
nh&u/
I, . C$ng #E :
‚Fu #$u HS 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
,% DFn .G :
G HC# ài" là: ài tOp SGH/2•/
G €R: tB4<# nDi Jung ài •/
G MN 1:#hu`n ] 1E Jhng" ph3n #>ng sf: *&i thRo nDi Jung tAnh
hu;ng sg6/
G 8hu!n "# "µi )*#ch sù +t, nh#-
...................................
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .0 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Ngày so ạ n: 1b/11/2006
TIẾT 33:
BÀI •: ,LC5 6M - TẾ N5L
E. Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp HS nf: 14U# nh%ng iểu hi(n #-& l]#h s0 tế
nh] *à lUi I#h #-& n. tBong #uD# s;ng/
2. Kĩ năng: HS iết nhOn W\t" g.p + *à 6iể: tB& hành *i #-& :Anh
tBong #4 Wx h}ng ngày/
3. Thái độ: HS #. + th9# BXn luy(n #x #hS" hành *i" #'#h sx J[ng
ng>n ng% s&o #ho l]#h s0" tế nh]/ €3y J0ng tOp thể l<p th3n 'i" lành
:ạnh/
B. Phương pháp'
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh" :'y #hiếu///
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#" tB&ng ph[# sf: *&i/
D. Tiến trình ên !p'
I/ Ổn định:
II% Kiểm ra !"i #$:
1/ Mhế nào là s;ng #h&n hoà *<i :Ci ng45iT/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .1 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
2/ PA s&o ph2i s;ng #h&n hoàT NFu *I J[T/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17
GP Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a G, -" HS N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: Tìm hiểu tình hu3ng 8g9/
G,: 8ho hs 1.ng *&i thRo nDi Jung tAnh
hu;ng/
= w: #. nhOn /0t gA *7 #'#h #hào #-&
#'# ạn tBong tAnh hu;ngT
T Nếu R: là th$y Hhng R: s… #hCn #'#h
Wx s0 nào tBong nh%ng #'#h s&u:
G khF Anh g&y gft tB4<# l<p tBong gi5
sinh hoạt/
G/////// ng&y lú# 1./
G Nhf# nhg nh= nhàng 6hi t&n hC#/
G 8oi nh4 6h>ng #. #huy(n gA W2y B&/
G kh2n 'nh s0 *i(# *<i nhà tB45ng/
G Hể #ho hs nghR 1 #3u #huy(n *7 l]#h
s0" tế nh] 1ể hs t0 liFn h(/////
T H?y ph3n tI#h 4u nh4U# 1iể: #-& tƒng
iểu hi(nT
1 H24: Nội ung !"i học/
T Mhế nào là l]#h s0T #ho *I J[T/
T Mế nh] là gAT 8ho *I J[T/
T H?y nFu :Kh gi%& l]#h s0 *à tế nh]T/
T Mế nh] *<i gi2 J;i gi;ng *à 6h'# nh&u g
nh%ng 1iể: nàoT/ NFu *I J[T/
1/ MBuy(n 1C# :
3% Thế n"( 6" 6ị#h ABO ế
nhị=
G p]#h s0 là nh%ng #x #hS"
hành *i Jhng tBong gi&o
tiếp" 9ng Wx phh hUp *<i
Kuy 1]nh #-& W? hDi" thể
hi(n tBuy7n th;ng 1ạo 19#
#-& J3n tD#/
G Mế nh] là s0 6h\o l\o sx
J[ng nh%ng #x #hS ng>n
ng% tBong gi&o tiếp" 9ng Wx"
thể hi(n là #on ng45i #.
hiểu iết" #. *qn ho'/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .? -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
T H?y 6ể nh%ng *i(# là: thể hi(n l]#h s0"
tế nh] #-& R:T/ NFu lUi I#h #-& *i(# là:
1.T/
T PA s&o ph2i l]#h s0" tế nh]T/
1 H2> : :uyện t67/
GP: ‚Fu #$u HS tA: nh%ng #3u 8Q" MN"
QN n.i *7 l]#h s0 tế nh]T
j H4<ng Jvn HS là: ài tOp &" J
sg6/2e"2d
GP: H4<ng Jvn HS là: ài tOp 1 st/
GP: 8$n là: gA 1ể tBg thành HS iết l]#h
s0" tế nh]T
J VC# tBuy(n m R: \ 'n Kuạtc 8húng
R: thOt #. luim SBM GQ8Q 6/ 2b"24
4% ? ngh@a #+a 6ị#h ABO ế
nhị:
G Mhể hi(n s0 hiểu iết
nh%ng ph\p tf#" Kuy 1]nh
#hung #-& W? hDi/
G Mhể hi(n s0 t>n tBCng ng45i
gi&o tiếp *à nh%ng ng45i Wung
Ku&nh/
G Mhể hi(n tBAnh 1D *qn ho'"
1ạo 19# #-& :ui ng45i/
>% CC#h rDn 6u9:n:
G Biết t0 6iể: so't 2n th3n
tBong gi&o tiếp" 9ng Wx/
G Vi7u #hSnh *i(# là:" suy
ngh, #-& :Anh phh hUp *<i
#hu`n :0# W? hDi/
I,% C$ng #E :
Mhế nµo là l]#h s0" tế nh]T/
,% DFn .G :
G HC# ài" là: ài tOp "# SGH/2e/
G €R: tB4<# nDi Jung ài 10/
sssssssssssssssssssssssssssssssss
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .@ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Ngày so ạ n: 1•/11/2006
TIẾT 34:
BÀI 10: TNC5 CMCOTM "IPC TD8N" 58QT RSN"
TTP T5C ;9 TD8N" 58QT RSN" UV 5SI
Niế 3Q
E. Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nh%ng hoạt 1Dng tOp thể *à hoạt 1Dng
W? hDi là gA/ Biểu hi(n tI#h #0# tBong hoạt 1Dng tOp thể *à hoạt 1Dng W?
hDi/
2. Kĩ năng: HS iết #h- 1Dng" tI#h #0# tBong hoạt 1Dng l&o 1Dng
*à hC# tOp/
3. Thái độ: HS iết lOp 6ế hoạ# hC# tOp" l&o 1Dng" ngh, ng!i" th&:
gi& hoạt 1Dng W? hDi/
B. Phương pháp'
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh" :'y #hiếu///
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .A -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
D. Tiến trình ên !p'
I/ Ổn định:
II/ Kiểm ra !"i #$:
1/ Mhế nào là l]#h s0" tế nh]T/
2/ w: s… là: gA 1ể BXn luy(n ph`: #hLt 1ạo 19# nàyT/
NFu 1s; iểu hi(n #[ thể
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17 :
G* #ho hs Ku&n s't tB&nh *7 :Dt s; hoạt 1Dng #-& nhà tB45ng Jvn
Jft *ào ài :<i/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a G, -" HS N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: Tìm hiểu truyện đọc 8g9/
G,: GCi hs 1C# tBuy(n/
= MB4!ng ouế 8hi #. suy ngh, *à 4<#
:! gAT
T Vể th0# hi(n :! 4<# #-& :Anh 8hi 1?
là: gAT
T 1Dng #! nào giúp 8hi tI#h #0# t0 gi'#
nh4 *OyT/
T w: hC# tOp 14U# nh%ng gA g ạn 8hiT/
1 H24: Nội ung !"i học/
T H?y 6ể tFn :Dt s; hoạt 1Dng tOp thể
*à hoạt 1Dng W? hDi :à R: iếtT/
T Mhế nào là tI#h #0#" t0 gi'# tBong hoạt
1Dng tOp thể *à hoạt 1Dng W? hDiT
T H?y 6ể nh%ng *i(# là: thể hi(n tInh
tI#h #0# #-& R:T
T H?y 6ể nh%ng *i(# là: thể hi(n tInh t0
gi'# #-& R:T
T w: #. :! 4<# gA *7 ngh7 nghi(p"
t4!ng l&iT/
1/ MBuy(n 1C# : m Vi7u 4<#
#-& MB4!ng ouế 8hi m
3% KhCi ni:m:
G MI#h #0# là lu>n lu>n #;
gfng" *4Ut 6h." 6iFn tBA hC#
tOp" là: *i(# *à BXn luy(n/
G M0 gi'# là #h- 1Dng là:
*i(#" hC# tOp" 6h>ng #$n &i
nhf# nhg" gi': s't" 6h>ng
Jo 'p l0# Fn ngoài/
J Biểu hi(n :
G Mh&: gi& + 6iến W3y J0ng
6ế hoạ#h hoạt 1Dng tOp thể /
G M0 gi'# " t0 nguy(n nhOn
nh%ng #>ng *i(# 14U# ph3n
#>ng 6hi 2n th3n thLy #.
1i7u 6i(n " #. 6h2 nqng
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .F -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
s &; th<= +u6n th>= nh?m
T H?y W3y J0ng 6ế hoạ#h 1ể th0# hi(n
4<# :! #-& :AnhT/ _ T MhRo R: #húng t&
#$n ph2i là: gAT
s MB'i *<i tInh tI#h #0# " t0 gi'# tBong
hoạt 1Dng tOp thể " hoạt 1Dng €H là gA T
T H?y nFu :;i Ku&n h( gi%& tI#h #0# *à
t0 gi'#T/
1 H2>: :uyện t67/
GP: H4<ng Jvn HS là: ài tOp &" sg6/b1
G,: VC# tBuy(n m 8huy(n tB0# nhOtm SBM
GQ8Q 6/ 2•
th&: gi& /
G 8. Kuyết t3: s'ng tạo
th0# hi(n nhi(: *[ 14U#
ph3n #>ng /
1 MB'i *<i tInh tI#h #0# t0
gi'# là #h4& tI#h #0# t0 gi'#
"thiếu tI#h #0# t0 gi'# tBong
:Ci hoạt 1Dng _ Ngại 6h. "
6h>ng t0 gi'# " thiếu + th9#
BXn luy(n " *4!n lFn a
4% U"m hế n"( để #8 Vnh
V#h #B#O B giC#=
G Zui ng45i #$n ph2i #. 4<#
:!/
G kh2i #. Kuyết t3: th0#
hi(n 6ế hoạ#h 1? 1]nh 1ể
hC# giYi *à th&: gi& #'#
HV tOp thể HV W? hDi/
G Hh>ng ngại 6h. ho^# lvn
tB'nh nh%ng *i(# #hung/
G Mh&: gi& tI#h #0# *ào #'#
hoạt 1Dng #-& tB45ng" l<p"
1]& ph4!ng tN #h9#///
I,% C$ng #E :
1a Mhế nào là tI#h #0# t0 gi'# tBong hoạt 1Dng tOp thể" hoạt 1Dng W?
hDiT 8ho *I J[
2a V'nh JLu W *ào > tB;ng t4!ng 9ng #'# iểu hi(n tInh tI#h #0#
th&: gi& hoạt 1Dng tOp thể *à hoạt 1Dng W? hDi /
&a MI#h #0# th&: gi& JCn *( sinh n!i #>ng #Dng /
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- .G -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
a Mh&: gi& *qn ngh( " MQMM #-& tB45ng /
#a H4gng 9ng phong tBào -ng hD 1Eng ào ] thiFn t&i /
Ja Mh&: gi& #'# #3u lạ# D hC# tOp /
Ra pà thành *iFn hDi #h% thOp 1Y /
ga NhOn #hq: s.# #3y ho& n!i #>ng #Dng /
ha Mh&: gi& 1Di tuyFn tBuy7n ph)ng #h;ng t( nạn W? hDi /
ya M0 gi'# th&: gi& hoạt 1Dng #-& l<p /
6a MB5i :4& 6h>ng 1ến sinh hoạt 1Di /
la Mh&: gi& ph[ tB'#h s&o nhi 1Eng /
:a Š nhà #h!i 6h>ng 1i #f: tBại #hng l<p /
na Vi thq: th$y #> gi'o #t *<i #'# ạn #hng l<p /
,% DFn .G:
G HC# ài
G€R: tB4<# nDi Jung #)n lại #-& ài"
G MN 2 #hu`n ] 1E #h!i s¾m 1ai thRo nDi Jung ài tOp sg6/b1
G8hu`n ] ài m MI#h #0# //////m GM2
ssssssssssssssssssssssssssssssss
Ngày soạn: 2•/11/2006
TIẾT 3>:
BÀI 10: TNC5 CMCOTM "IPC TD8N" 58QT RSN"
TTP T5C ;9 TD8N" 58QT RSN" UV
5SI Niế 4Q
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu t'# J[ng #-& *i(# tI#h #0#" t0 gi'#/
2. Kĩ năng: HS iết lOp 6ế hoạ#h BXn luy(n 2n th3n 1ể tBg thành
ng45i tI#h #0#" t0 gi'#/
3. Thái độ: HS iết t0 gi'#" #h- 1Dng tBong hC# tOp *à #'# hoạt
1Dng 6h'#/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /H -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ Ổn định:
II% Kiểm ra !"i #$:
1/ Mhế nào là tI#h #0#" t0 gi'# tBong hoạt 1Dng tOp thể *à hoạt
1Dng W? hDiT/
2/ H?y 6ể lại :Dt *i(# là: thể hi(n tInh tI#h #0#" t0 gi'# #-&
R:T/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17 : GP Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a G, -" HS N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: Tìm nh@ng !iểu hiện thể hiện
tAnh tAch cBcC tB giác tr=ng h=Dt động
t67 thể E" h=Dt động FG hội/
T Hoạt 1Dng tOp thể là gAT
T H?y nFu :Dt s; n2i 3ng #-& hoạt
1Dng tOp thểT/
T Hoạt 1Dng W? hDi là gAT

T NFu :Dt s; n2i 3ng *7 hoạt 1Dng W?
hDiT/
• Hoạt 1Dng tOp thể:
*à nh%ng hoạt 1Dng Jo tOp
thể #>ng 1oàn" #hi 1Di" l<p"
tB45ng"////tN #h9#/
G NDi Jung: 8'# hoạt 1Dng
hC# tOp" *qn ho'" *qn ngh("
*ui #h!i gi2i tBI" thể J[# thể
th&o///
• Hoạt 1Dng W? hDi:
*à nh%ng hoạt 1Dng #. +
ngh,& #hInh tB] W? hDi" Jo
#'# tN #h9# #hInh tB] 19ng
B& tN #h9#/
G NDi Jung: liFn Ku&n 1ến
#'# *Ln 17 toàn W? hDi Ku&n
t3: #. 2nh h4gng 1ến s0
ph't tBiển #-& W? hDi nh4:
8'# phong tBào W3y J0ng *à
2o *( tN Ku;#" ph't tBiển
6inh tế" gi% gAn tBOt t0 tB] &n"
#9u tBU 1Eng ào lt l[t"
ph)ng #h;ng Z& tu+" 2o *(
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /. -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G,: Hhi 14U# l<p tB4gng ph3n #>ng ph[
tB'#h tOp *qn ngh( #ho l<p R: s… là: gAT/
T MhRo 6ế hoạ#h #-& tN s2n WuLt" th9 2y
#2 tN 1i th&: Ku&n :Dt #! sg s2n WuLt
tiFn tiến nh}: hC# tOp 6, nqng *On hành
Kuy tBAnh s2n WuLt :<i/ N&: ngại 6h>ng
:u;n 1i" 'o #'o ;:/ S&u 1. It l3u" tN
s2n WuLt 'p J[ng #>ng ngh( :<i *ào s2n
WuLt/
G w: thx 1o'n WR: 1i7u gA s… 1ến *<i
N&:/
G Nếu R: là N&:" tB4<# tAnh thế Ly R:
s… Wx s0 nh th, nµo T/
s H24 : # nghĩ$
T MI#h #0#" t0 gi'# :&ng lại nh%ng lUi
I#h gAT
T H?y 6ể nh%ng *i(# thể hi(n tInh tI#h
#0#" t0 gi'# *à 6ết Ku2 #-& #>ng *i(# 1.T/
1 H2>:)*n +uyện tAnh tAch cBc CtB giác
tr=ng h=Dt động t67 thể C h=Dt động H&
T pà HS R: nFn là: gA 1ể BXn luy(n tInh
tI#h #0# " t0 gi'# tBong hoạt 1Dng tOp thể "
hoạt 1Dng W? hDi _&; th<= +u6n nh?ma
:>i tB45ng *à #'# phong
tBào thi 1u& yFu n4<#
6h'#////
>% W ngh@a #+a -i:# V#h
#B#O B giC# r(ng h()
đ*ng 7R hểO h() đ*ng XY
h*i%
G Zg BDng s0 hiểu iết *7
:Ci :^t/
G lXn luy(n 14U# 6S nqng
#$n thiết #-& 2n th3n/
G G.p ph$n W3y J0ng Ku&n
h( tOp thể lành :ạnh" th3n
'i/
G V4U# :Ci ng45i t>n tBCng"
Ku+ :ến/
S% ZDn 6u9:n :
G Mh&: gi& + 6iến W3y J0ng
6ế hoạt hoạt 1Dng #-& tOp
thể /
G M0 gi'# tI#h #0# nhOn
nh%ng *i(# 14U# ph3n #>ng
6hi 2n th3n nhOn thLy #.
1i7u 6i(n " #. 6h2 nqng
th&: gi& /
G Nhf# nhg ạn X th0# hi(n
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- // -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
1 H2S: :uyện t67/
GP: H4<ng Jvn HS là: ài tOp "#" J" 1
sg6/b1
Bài tOp 1"2"b st/2•
MN #h9# tB) #h!i m 1; tàim/
G 8'#h #h!i: #'# nh.: W3y J0ng 6]#h
2n" tạo tAnh hu;ng _ MI#h #0# *à #h4&
tI#h #0#" t0 gi'#a BEi 1; #'# nh.: 6h'#/
j Mƒng nh.: lFn tBAnh ày" #'# nh.:
6h'# Ku&n s't" gi2i Kuyết/
nh%ng #>ng *i(# 14U# ph3n
#>ng /
G 8. Kuyết t3: " #. s'ng tạo
th0# hi(n nhi(: *[ 14U#
ph3n #>ng /
I,% C$ng #E :
T PA s&o ph2i tI#h #0#" t0 gi'# tBong hoạt 1Dng tOp thể" hoạt 1Dng
W? hDiT
,% DFn .G :
G HC# ài
G *µm c4c "µi t56 c7n 8¹i '9K
G WR: tB4<# ài 11/
sssssssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 3S: BÀI 11: [\C 2]CH H^C T_` Cab H^C SINHNT3Q
Ngày soạn: 2/12/
TIẾT 3P: BÀI 11:
MWC RNC5 5IC TTP CXE 5IC 6IN5 NT4Q
Ngày soạn: 06/12/
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu + ngh,&" t$: Ku&n tBCng #-& *i(# W'#
1]nh 1úng :[# 1I#h hC# tOp/
2. Kĩ năng: HS iết W'# 1]nh :[# 1I#h hC# tOp 1úng 1fn" iết W3y
J0ng" 1i7u #hSnh 6ế hoạ#h hC# tOp" l&o 1Dng :Dt #'#h hUp lI nhLt/
3. Thái độ: HS iết t0 gi'#" #h- 1Dng tBong hC# tOp *à #. + #hI"
ngh] l0# *4!n lFn tBong hC# tOp *à tBong #uD# s;ng/
B. Phương pháp'
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /0 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ G4!ng hs *4Ut 6h. tBong
hC# tOp/
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ H?y nFu nh%ng :[# 1I#h hC# tOp 1úng 1fn #-& hC# sinhT/
2 / ‚Fu #$u Hs là: ài tOp & sg6/bb/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17
G* Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3:MA: hiểu + ngh,& #-& *i(# W'#
1]nh 1úng :[# 1I#h hC# tOp/
G*: ‚Fu #$u hs 6ể :Dt s; tL: g4!ng W'#
1]nh :[# 1I#h hC# tOp 1úng 1fnT/
G*: Hể #ho hs nghR m#3u #huy(n 1iể:
10m st/26
G 1C# tBuy(n: m HC# 1ể hiểu iếtm st/b4/
9:; :< sao 6ha=i /a>c ?@nh mAc
?Bch hoCc tDA6E
9:; :iFAc hoCc tDA6 tGHt ?Im
8aAi 8JCi Bch g< cho "a=n thDnK
gia ?<nh 1aL /aM hGCiE
Y5Z/ : Na>c ?@nh nhOMng "iFAn
6ha>6 ?FP thOAc hiFAn mAc
?Bch hoCc tDA6;
. HS thaío luáûn theo nhoïm
NQ: RF= thOAc hiFAn ?OJCc

4% ? ngh@a:
G €'# 1]nh 1úng 1fn :[#
1I#h hC# tOp m PA t4!ng l&i
#-& 2n th3n gfn li7n *<i
t4!ng l&i #-& J3n tD#m thA s…
hC# tOp t;t/
G Œng J[ng 14U# 6iến th9#
1? hC# *ào th0# tế #uD#
s;ng/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /1 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
mAc ?Bch hoCc tDA6 cDSn 6ha=i
hoCc tDA6 nhO thFH naLoE;
&s: Mh2o luOn" tBAnh ày" nhOn W\t•„ GP
#h;t lại
9:; Tho &' 8aLm "aLi tDA6U g1
chDPn "@ J= "a=ng 6hAV
9:; $rong hoCc tDA6 ch>ng ta
cDSn 8aLmK cDSn tra>nh nhOMng
1iFAc g<E
*HÂ4: Luyãûn táûp
9:; WF cDS &' 8aLm "aLi tDA6
3UsgXV
9:; &aMy XFP mGCt tDHm gOJng
XiFn tr<K 1OJCt Xho> trong hoCc
tDA6E;
UNgyFùn NgoCc KBK YaAc RZnh
Thi[ *F $hanh \hong _ #hng :Dt lú#
hC# b tB45ng 1ại hC#a[ Ba>c &GS[ ;;;;;V
9:; WF cDS &' t<m nhOMng cD
ca 3aoK tAc ngOMK 3anh ngGn
no>i 1FS 1iFAc hoCc;
"%' HQ hC# sinh là: #'# ài tOp: J" 1
st/2d
Bài tOp 1"2"b st/bb
>% TrC#h nhi:m #+a h;#
Ainh:
G kh2i tu J4@ng 1ạo 19#"
hC# tOp t;t/
G MI#h #0# hC# g l<p" g
tB45ng *à t0 hC#/
G MB'nh l;i hC# *=t" hC# l(#h
#'# :>n////
/0. 12ng c3:
MhRo R: #$n là: gA 1ể 1ạt 14U# :[# 1I#h hC# tOpT/
0. 45n ,:
G HC# ài
G€R: lại nDi Jung #'# ài 1? hC# tBong hC# 6A I" gi5 s&u >n tOp/
ssssssssssssssssssssssssssss
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /? -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
TIẾT 36:
)N TTP 5IC B[ I
Ngày soạn: 11/12/
E. Mục tiêu b=i h>c'
1/ Hiến th9#: Giúp HS nf: 6iến th9# 1? hC# :Dt #'#h #. h( th;ng"
iết 6hf# s3u :Dt s; 6iến th9# 1? hC#/
2/ H, nqng: HS iết *On J[ng 6iến th9# 1? hC# *ào th0# tế #uD#
s;ng/
b/ Mh'i 1D: HS iết s;ng *à là: *i(# thRo #'# #hu`n :0# 1ạo 19#
1? hC#/
B. Phương pháp'
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17
C. Chuẩn bị c\] "; %= 56 .
1/ Gi'o *iFn: sg6" sg* gi'o J[# #>ng J3n 6/
2/ HC# sinh: ‡n lại nDi Jung #'# ài 1? hC#/
D. Tiến trình ên !p :
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ PA s&o Hs ph2i W'# 1]nh 1úng 1fn :[# 1I#h hC# tOpT/
2/ NFu :Dt #3u #& J&o" t[# ng%" J&nh ng>n n.i *7 *i(# hC# *à gi2i
thI#hT/
III/ Bài :<i/
1/ V^t *Ln 17 : G* nFu lI Jo #-& tiết hC#
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1H23: ‡n lại nDi Jung #'# ài 1?
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /@ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
hC#_ kh$n lI thuyếta/
G*: HQ hC# sinh >n lại nDi Jung #-& #'#
ph`: #hLt 1ạo 19# #-& 11 ài 1? hC#/
PI J[: Mhế nào là t0 #hq: s.# BXn luy(n
th3n thểT///
G*: ‚Fu #$u HS tA: :;i Ku&n h( gi%& #'#
#hu`n :0# 1ạo 19# 1? hC#
HS: NFu + ngh,&" t'# J[ng #-& *i(# th0#
hi(n #'# #hu`n :0# 1;i *<i #' nh3n" gi&
1Anh" W? hDi *à t'# hại #-& *i(# *i phạ:
#hu`n :0#/
s GP #. thể #ho hs t0 h( th;ng 6iến th9#
thRo #'#h lOp 2ng nh4 s&u:
Mt MFn ài Hh'i
ni(:
r
ngh,&
8'#h BXn
luy(n
% &'2: puy(n tOp" liFn h( " nhOn W\t *i(#
th0# hi(n #'# #hu`n :0# 1ạo 19# #-& 2n
/. Nội ung các 7hIm
chJt đD= đức đG học:
1/ M0 #hq: s.# BXn luy(n
th3n thể/
2/ SiFng nqng" 6iFn tBA/
b/ Miết 6i(:/
4/ p| 1D/
•/ M>n tBCng 6, luOt/
6/ Biết !n/
e/ ‚Fu thiFn nhiFn" s;ng
hoà hUp *<i thiFn nhiFn/
d/ S;ng #h&n hoà *<i :Ci
ng45i/
•/ p]#h s0" tế nh]/
10/ MI#h #0#" t0 gi'# tBong
hoạt 1Dng tOp thể *à hoạt
1Dng W? hDi/
11/ Z[# 1I#h hC# tOp #-&
hC# sinh/
//. ThBc h"nh các nội
ung đG học
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /A -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
th3n *à :Ci ng45i Wung Ku&nh/
G*: HQ hC# sinh là: #'# ài tOp tBong
sg6"_ #. thể tB&o 1Ni tại l<p :Dt s; ài tOp
tiFu iểua/
G*: 8ho hs là: :Dt s; ài tOp n3ng #&o g
s'#h ài tOp *à s'#h th&: 6h2o 6h'#/
/0. 12ng c3:
G* #ho HS h( th;ng 6iến th9# #-& #'# ài: d" •" 10" 11
0. 45n ,:
G HC# 6, ài/
G Miết s&u _ tiết 1ea 6iể: tB& hC# 6A I/
sssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 37:
BICM TDE 5IC B[ I
Ngày soạn:16/12/
E. Mục tiêu b=i h>c :
1/ Hiến th9#: Giúp HS h( th;ng lại #'# 6iến th9# 1? hC#/
2/ H, nqng: HS iết *On J[ng 6iến th9# 1? hC# là: ài/
b/ Mh'i 1D: HS t0 gi'#" nghiF: tú# tBong Ku' tBAnh là: ài/
B. Phương pháp'
G M0 luOn
G MBf# nghi(:/
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: V7 6iể: tB&
2/ HC# sinh: €R: lại nDi Jung #'# ài 1? hC#/
D. Tiến trình ên !p :
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /F -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t: Hh>ng//
2L ra 2CR Cn
CMu 3:N 4 điểmQ 8ho nh%ng hành *i s&u
13y" h?y 1i7n *ào #Dt t4!ng 9ng *<i Nn
phOn 1ạo 19# 1? hC#:
1; $rong giao tiFH6K O>ng /O= co>
cO= chZK haLnh 1i 6hL hJC6 1J>i
]y ?@nh c=a /aM hGCi;
2; $OA ngyFAn tham gia 1aLo
nhOMng hoaAt ?GCng tDA6 thFPK
/aM hGCi 1< 8JCi Bch chngK 1<
moCi ngOJLi;
^; 'GHng 1i 1IM hoLa hJC6 1J>i
moCi ngOJLi 1aL sà_n saLng tham
gia 1aLo nhOMng hoaAt ?GCng
chng co> Bch
`; KhI>o 8I>o sO= 3Ang nhOMng
cO= chZK ngGn ngOM trong giao
tiFH6K O>ng /O=;
CMu 4: _2 1iể:a/
:< sao 6ha=i tBch cOAcK tOA
gia>c trong hoaAt ?GCng tDA6
thFP 1aL hoaAt ?GCng /aM hGCiE
RFP trJ= thaLnh ngOJLi tBch
cOAcK tOA gia>c 6ha=i rILn 8yFAn
nhO thFH naLoE
CMu 3: _ 2 1iể:a
1/ p]#h s0
2/ MI#h #0#" t0 gi'# tBong
hoạt 1Dng tOp thể" hoạt 1Dng
W? hDi/
b/ S;ng #h&n hoà *<i :Ci
ng45i/
4/ Mế nh]/
CMu 4:N4 điểmQ
s PA: G MI#h #0#" t0 gi'# s…
:g BDng s0 hiểu iết *7 :Ci
:^t/
G lXn luy(n 14U# 6S nqng
#$n thiết #-& 2n th3n/
G G.p ph$n W3y J0ng Ku&n
h( tOp thể lành :ạnh" th3n
'i" 14U# :Ci ng45i t>n
tBCng" Ku+ :ến/
s 1ể tBg thành ng45i tI#h
#0#" t0 gi'# #$n:
G S;ng ph2i #. 4<# :!/
G ouyết t3: th0# hi(n 6ế
hoạ#h 1? 1]nh/
G Hh>ng ngại 6h." lvn tB'nh
nh%ng *i(# #hung/
G Giúp 1@ ạn X" nh%ng
ng45i g^p 6h. 6hqn/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- /G -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
CMu >: _ 2 1iể:a
YAc ?Bch hoCc tDA6 c=a
hoCc sinh 8aL g<E;
w: h?y tA: :Dt #3u tKc ng@ n.i *7 *i(#
hC# *à gi2i thI#h #3u t[# ng% 1.T

CMu S: _ 4 1iể:a/
$rong thO gO=i ca>c cha>
hoCc sinh nhDn ngaLy Xhai
trOJLng nàm 1a`bK Ba>c &GS
1iFHt: c Non sGng :iFAt Nam co>
trJ= nFn 1IM 1ang hay XhGngK 3Dn
tGCc :iFAt Nam co> thFP sa>nh 1ai
cLng ca>c cOJLng ]GHc nàm
chD ?OJCc hay XhGngK 6hDSn
8J>n 8aL nhJL 1aLo cGng 8ao hoCc
tDA6 c=a ca>c cha>;;c
dm co> sy ngh2 g< 1FS cD
no>i ?o> c=a Ba>c &GSE dm ?aM
8aLm g< ?FP thOAc hiFAn 8JLi 3aAy
c=a Ba>cE
G MI#h #0# th&: gi& #'# hoạt
1Dng #-& l<p" tB45ng/
CMu >: _ 2 1iể:a
G HC# 1ể tBg thành #on
ngo&n" tB) giYi/ MBg thành
#>ng J3n t;t" ng45i l&o
1Dng giYi g.p ph$n W3y
J0ng *à 2o *( tN Ku;#
€H8N/
G Mu† thRo #'#h tBAnh ày
#-& tƒng HS 1ể 1'nh gi'/
CMu S: _ 4 1iể:a/
G B'# tin *ào thế h( hC#
sinh" s0 phEn *inh" #45ng
th]nh #-& :Dt 1Lt n4<# ph[
thuD# ph$n l<n *ào thế h(
:$: non t4!ng l&i//////
G Nh%ng *i(# #$n là::
j 8; gfng hC# tOp t;t/
j pu>n W'# 1]nh 1úng 1fn
:[# 1I#h hC# tOp/
j Mh0# hi(n • 1i7u B'# HE
Jạy///
IP/ 8tng #;:
G Mhu ài" nhOn W\t gi5 6iể: tB&/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0H -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
P/ Q^n J)/
G MA: 1C# #'# tài li(u *7 :& tu+" 2o *( :>i tB45ng/
sssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 3H: N"8QI B58P CPC ;^N R_ RLE P5JƠN"
ch\ `a' P5bN" C57N" ME T4c
Ngày soạn: 26/12/
E. Mục tiêu b=i h>c :
1/ Hiến th9#: Giúp HS iết t'# hại #-& :& tu+ *à #'#h ph)ng
#h;ng/
2/ H, nqng: HS iết tB'nh W& :& tu+ *à giúp :Ci ng45i ph)ng
#h;ng t( nạn này/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0. -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
b/ Mh'i 1D: HS Ku&n t3: h!n *i(# hC# tOp *à iết h4<ng s0 h9ng
thú #-& :Anh *ào #'# hC&t 1Dng #hung #. I#h/ Biết lFn 'n *à phF ph'n
nh%ng hành *i *i phạ: ph'p luOt *7 :& tu+/
B. Phương pháp'
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17
G Mh2o luOn nh.:/
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: MB&nh 2nh" tài li(u *7 :& tu+" qng hAnh/
2/ HC# sinh: 8'# tài li(u *7 ph)ng #h;ng :& tu+/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
MB2 ài 6iể: tB& hC# 6A" nhOn W\t Bút 6inh nghi(:/
III/ Bài :<i/
1/ V^t *Ln 17 : :& tu+ là :Dt tBong nh%ng MN€H nguy hiể:" là
*Ln 17 :à #'# n4<# tBFn thế gi<i 1&ng BLt Ku&n t3:/ pHo 1? lLy ngày
26G6 hàng nq: là: ngày thế gi<i ph)ng #h;ng :& tu+/ POy ZM #.
nh%ng t'# hại gA" #'#h ph)ng #h;ng n. B& s&oT/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1H23: MA: hiểu #'# 6h'i ni(: *7 :& tu+"
nghi(n ZM/
G*: 8ho hs WR: tB&nh *7 #'# loại Zt/
G*: ZM là gAT 8. :Ly loạiT/
G*: MhRo R: thế nào là nghi(n ZMT/
% &'2: MA: hiểu nguyFn nh3n *à t'# hại
#-& nghi(n ZM
G*: Hhi lạ: J[ng ZM n. s… Jvn 1ến
nhh%ng t'# hại gA #ho 2n th3nT/
3% [a uWO nghi:n ma
uW 6" gc=
s Z& tu+: ////
s Nghi(n ZM: pà s0 l(
thuD# #-& #on ng45i *ào
#'# #hLt Z& tu+" là: #ho
#on ng45i 6h>ng thể KuFn
*à tƒ Y 14U#_ 82: thLy
6h. #h]u" 1&u 1<n" *Ot *?"
thX: :u;n 6hi thiếu n.a
4% TC# h)i #+a nghi:n
[T:
s V;i *<i 2n th3n ng45i
nghi(n:
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0/ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G*: Nghi(n Zt 2nh h4gng ntn 1ến gi&
1Anh *à W? hDiT/

G*: PA s&o lại ] nghi(n ZtT
% &'3: MA: hiểu #'#h #&i nghi(n *à #'#h
ph)ng #h;ng ZM/
G*: pà: thế nào 1ể nhOn iết ng45i
nghi(n ZMT
G*: Hhi l@ nghi(n #$n ph2i là: gAT
G*: MhRo R: #$n là: gA 1ể g.p ph$n */*
ph)ng #h;ng ZMT
G*: HQ hC# sinh là: ài tOp g phiếu 6iể:
tB& hiểu iết *7 ZM/
G G3y B;i loạn sinh lI" t3:
lI/
G G3y t&i iến 6hi tiF:
#hI#h" nhi|: 6hu`n/
G G3y B;i loạn th$n 6inh"
h( th;ng ti: :ạ#h" h>
hLp" ///
•„ S9# 6ho{ ] suy yếu"
6h>ng #)n 6h2 nqng l&o
1Dng/
Nh3n #'#h suy tho'i/
s V;i *<i gi& 1Anh:
G Hinh tế #ạn 6i(t/
G Hạnh phú# t&n *@/
s V;i *<i W? hDi:
G MBOt t0 W? hDi ] 12o lDn"
1& s; #on nghi(n tBg
thành nh%ng tDi phạ:/
>% Ngu9In nhMn #+a n)
nghi:n [T:
G Mhiếu hiểu iết *7 t'#
hại #-& ZM/
G p45i iếng" thI#h qn
#h!i/
G 8S gi& 1Anh g^p ế tf#/
G Mhiếu 2n l,nh" ] ng45i
WLu 6I#h 1Dng" l>i 6\o/
G Qo tOp Ku'n" th.i KuRn
#-& 1]& ph4!ng/
G Qo #>ng t'# ph)ng
#h;ng #h4& t;t/
G Qo s0 :g #-&" gi&o l4u
Ku;# tế/
>% TrC#h nhi:m #+a HS:
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 00 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G Mh0# hi(n • 6h>ng *<i
ZM/
G MuyFn tBuy7n 6huyFn
2o :Ci ng45i tB'nh W&
ZM/
G p@ nghi(n ph2i #&i
ng&y////
/0. 12ng c3
ZM là gAT Mhế nào là nghi(n Zt" nFu t'# hại *à #'#h ph)ng #h;ngT
0. 45n ,:
G HC# ài" WR: tB4<# nDi Jung ài 12
ssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 3K: BÀI 12:
C)N" J<C ,I3N 5:P d47C ;_ d42_N TDe fM
gT.h
Ngày soạn: 10/01/
E. Mục tiêu b=i h>c'
1. Kiến thức: Giúp HS nf: 14U# #'# Kuy7n #! 2n #-& tB{ R: thRo
#>ng 4<# piFn HUp ou;#/
2. Kĩ năng: HS iết ph3n i(t nh%ng *i(# là: *i phạ: Kuy7n tBR
R: *à *i(# là: t>n tBCng Kuy7n tB{ R:" iết t0 2o *( Kuy7n #-& :Anh
3. Thái độ: HS thLy t0 hào là t4!ng l&i #-& J3n tD#" iết !n nh%ng
ng45i 1? #hq: s.#"/ Jạy giu" 1R: lại #uD# s;ng hạnh phú# #ho :Anh/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 01 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh/ puOt 2o *("
#hq: s.# tB{ R:////
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ :& tu+ là gA nFu #'# t'# hại #-& t( nạn nghi(n :& tu+T/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17:
MB4<# th0# tế #-& W? hDi loài ng45i _ :Dt s; ng45i 1? lUi J[ng tB{
R:" 1;i Wx th> ạo" 6h>ng #>ng }ng *<i tB{ R:///a nq: 1•d• pHo 1?
&n hành #>ng 4<# *7 Kuy7n tB{ R:/ POy nDi Jung #>ng 4<# 1. nh4 thế
nàoT/ G* Jvn Jft *ào ài/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: MA: hiểu tBuy(n 1C# sg6
G*: GCi Hs 1C# tBuy(n mMết g làng tB{ R:
SŽS Hà NDim
G*: Mết g làng tB{ R: SŽS hà NDi Ji|n B&
ntnT/ 8. gA 6h'# th45ngT/
G*: w: #. nhOn W\t gA *7 #uD# s;ng #-&
tB{ R: g làng SŽS Hà NDiT/
% &'2: Gi<i thi(u 6h'i Ku't *7 #>ng 4<#
pHo/
G* #ho HS Ku&n s't tBFn :àn hAnh :'y
#hiếu:
G 8>ng 4<# *7 Kuy7n tB{ R: 14U# hDi
1Eng pHo th>ng Ku& ngày 20/11/1•d•/
PN 6I #>ng 4<# *ào ngày 26/1/1••0/ là
n4<# th9 h&i tBFn thế gi<i phF #hu`n #>ng
4<# 20/2/1••0/ 8>ng 4<# #. hi(u l0# tƒ
ngày 2/•/1••0/ S&u 1. nhà n4<# t& 1? &n
hành luOt 2o *( #hq: s.# *à gi'o J[# tB{
R: PN *ào ngày 12/d/1••1/ 1ến nq:
1•••" #>ng 4<# *7 Kuy7n tB{ R: #. 1•1
Ku;# gi& là thành *iFn/
8>ng 4<# gE: #. l5i :g 1$u *à b
ph$n_ •4 1i7ua

3% Gi'i hi:u /hCi duC -L
#eng ư'#:
G Nq: 1•d• #>ng 4<# pHo
*7 Kuy7n tB{ R: B& 15i/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0? -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G*: 8>ng 4<# pHo B& 15i *ào nq: nàoT/
Qo &i &n hànhT/
G*: 8ho hs Ku&n s't tB&nh *à yFu #$u Hs
nFu *à ph3n i(t 4 nh.: Kuy7n/
1 H2>: luy(n tOp
G*: VC# tBuy(nm *ào th *A ng4U# 1?i tB{
R:m
G*: HQ hC# sinh là: ài tOp & sg6/bdc
#'# ài tOp st/ b•"b6
G Nq: 1••0 Pi(t n&: 6I *à
phF #hu`n #>ng 4<#/
G 8>ng 4<# gE: #. l5i :g
1$u *à b ph$n" #. •4 1i7u
*à 14U# #hi& là: 4 nh.::
% Nh?m LuyMn 83ng c,n: là
nh%ng Kuy7n 14U# s;ng *à
14U# 1'p 9ng #'# nhu #$u
#! 2n 1ể tEn tại nh4 14U#
nu>i J4@ng" 14U# #hq: s.#
s9# 6ho{/
% Nh?m LuyMn !<= Eệ: pà
nh%ng Kuy7n nh}: 2o *(
tB{ R: 6hYi :Ci hAnh th9#
ph3n i(t 1;i Wx" ] Y B!i"
] .# lDt *à W3: hại/
% nh?m LuyMn 7hát triển:
pà nh%ng Kuy7n 14U# 1'p
9ng #'# nhu #$u #ho s0 ph't
tBiển :Dt #'#h toàn Ji(n
nh4 hC# tOp" *ui #h!i gi2i
tBI" th&: gi& #'# hoạt 1Dng
*qn ho'" ngh( thuOt//
% Nh?m LuyMn th$m gi$:
pà nh%ng Kuy7n 14U# th&:
gi& *ào #'# #>ng *i(# #.
2nh h4gng 1ến #uD# s;ng
#-& tB{ R: nh4 14U# ày tY
+ 6iến" nguy(n *Cng #-&
:Anh///
/0. 12ng c3:
G* yFu #$u Hs 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0@ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G WR: tB4<# nDi Jung #)n lại" là: #'# ài tOp sg6/bd
sssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 3K: BÀI 12:
C)N" J<C ,I3N 5:P d47C ;_ d42_N TDe fM
gT.h
Ngày soạn: 10/01/
E. Mục tiêu b=i h>c'
1. Kiến thức: Giúp HS nf: 14U# #'# Kuy7n #! 2n #-& tB{ R: thRo
#>ng 4<# piFn HUp ou;#/
2. Kĩ năng: HS iết ph3n i(t nh%ng *i(# là: *i phạ: Kuy7n tBR
R: *à *i(# là: t>n tBCng Kuy7n tB{ R:" iết t0 2o *( Kuy7n #-& :Anh
3. Thái độ: HS thLy t0 hào là t4!ng l&i #-& J3n tD#" iết !n nh%ng
ng45i 1? #hq: s.#"/ Jạy giu" 1R: lại #uD# s;ng hạnh phú# #ho :Anh/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh/ puOt 2o *("
#hq: s.# tB{ R:////
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p :
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t
1/ :& tu+ là gA nFu #'# t'# hại #-& t( nạn nghi(n :& tu+T/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17
MB4<# th0# tế #-& W? hDi loài ng45i _ :Dt s; ng45i 1? lUi J[ng tB{
R:" 1;i Wx th> ạo" 6h>ng #>ng }ng *<i tB{ R:///a nq: 1•d• pHo 1?
&n hành #>ng 4<# *7 Kuy7n tB{ R:/ POy nDi Jung #>ng 4<# 1. nh4 thế
nàoT/ G* Jvn Jft *ào ài/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: MA: hiểu tBuy(n 1C# sg6
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0A -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G*: GCi Hs 1C# tBuy(n mMết g làng tB{ R:
SŽS Hà NDim
G*: Mết g làng tB{ R: SŽS hà NDi Ji|n B&
ntnT/ 8. gA 6h'# th45ngT/
G*: w: #. nhOn W\t gA *7 #uD# s;ng #-&
tB{ R: g làng SŽS Hà NDiT/
% &'2: Gi<i thi(u 6h'i Ku't *7 #>ng 4<#
pHo/
G* #ho HS Ku&n s't tBFn :àn hAnh :'y
#hiếu:
G 8>ng 4<# *7 Kuy7n tB{ R: 14U# hDi
1Eng pHo th>ng Ku& ngày 20/11/1•d•/
PN 6I #>ng 4<# *ào ngày 26/1/1••0/ là
n4<# th9 h&i tBFn thế gi<i phF #hu`n #>ng
4<# 20/2/1••0/ 8>ng 4<# #. hi(u l0# tƒ
ngày 2/•/1••0/ S&u 1. nhà n4<# t& 1? &n
hành luOt 2o *( #hq: s.# *à gi'o J[# tB{
R: PN *ào ngày 12/d/1••1/ 1ến nq:
1•••" #>ng 4<# *7 Kuy7n tB{ R: #. 1•1
Ku;# gi& là thành *iFn/
8>ng 4<# gE: #. l5i :g 1$u *à b
ph$n_ •4 1i7ua
G*: 8>ng 4<# pHo B& 15i *ào nq: nàoT/
Qo &i &n hànhT/
G*: 8ho hs Ku&n s't tB&nh *à yFu #$u Hs
nFu *à ph3n i(t 4 nh.: Kuy7n/

3% Gi'i hi:u /hCi duC -L
#eng ư'#:
G Nq: 1•d• #>ng 4<# pHo
*7 Kuy7n tB{ R: B& 15i/
G Nq: 1••0 Pi(t n&: 6I *à
phF #hu`n #>ng 4<#/
G 8>ng 4<# gE: #. l5i :g
1$u *à b ph$n" #. •4 1i7u
*à 14U# #hi& là: 4 nh.::
% Nh?m LuyMn 83ng c,n: là
nh%ng Kuy7n 14U# s;ng *à
14U# 1'p 9ng #'# nhu #$u
#! 2n 1ể tEn tại nh4 14U#
nu>i J4@ng" 14U# #hq: s.#
s9# 6ho{/
% Nh?m LuyMn !<= Eệ: pà
nh%ng Kuy7n nh}: 2o *(
tB{ R: 6hYi :Ci hAnh th9#
ph3n i(t 1;i Wx" ] Y B!i"
] .# lDt *à W3: hại/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0F -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
1 H2>: luy(n tOp
G*: VC# tBuy(nm *ào th *A ng4U# 1?i tB{
R:m
G*: HQ hC# sinh là: ài tOp & sg6/bdc
#'# ài tOp st/ b•"b6
% nh?m LuyMn 7hát triển:
pà nh%ng Kuy7n 14U# 1'p
9ng #'# nhu #$u #ho s0 ph't
tBiển :Dt #'#h toàn Ji(n
nh4 hC# tOp" *ui #h!i gi2i
tBI" th&: gi& #'# hoạt 1Dng
*qn ho'" ngh( thuOt//
% Nh?m LuyMn th$m gi$:
pà nh%ng Kuy7n 14U# th&:
gi& *ào #'# #>ng *i(# #.
2nh h4gng 1ến #uD# s;ng
#-& tB{ R: nh4 14U# ày tY
+ 6iến" nguy(n *Cng #-&
:Anh///
/0. 12ng c3:
G* yFu #$u Hs 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài
G WR: tB4<# nDi Jung #)n lại" là: #'# ài tOp sg6/bd
sssssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 4T: BÀI 12:
C)N" J<C ,I3N 5:P d47C ;_ d42_N TDe fM
gT/h
Ngày soạn: 18/01/
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: HS thLy 14U# + ngh,& #-& #>ng 4<# pHo 1;i *<i s0
ph't tBiển #-& tB{ R:
2. Kĩ năng: HS th0# hi(n t;t Kuy7n *à Nn phOn #-& :Anh" th&:
gi& ngqn #h^n nh%ng *i(# là: *i phạ: Kuy7n tB{ R:/
3. Thái độ: HS iết !n nh%ng ng45i 1? #hq: s.#" Jạy Ju" 1R: lại
#uD# s;ng hạnh phú# #ho :Anh/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 0G -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ MB&nh 2nh/ puOt 2o *("
#hq: s.# tB{ R:////
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ H?y nFu #'# nh.: Kuy7n #-& tB{ R: thRo #>ng 4<# pHoT/
2/ w: 1? 14U# h4gng nh%ng Kuy7n gA tBong #'# Kuy7n tBFnT/ NFu
Jvn #h9ng #[ thểT/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17 : G* Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: Mh2o luOn nh.: 1ể Bút B& +
ngh,& #-& #>ng 4<# 1;i *<i #uD# s;ng #-&
tB{ R:
G*: #ho hs th2o luOn nh.: nhY thRo tAnh
hu;ng s&u:
G Bà p&n g N&: V]nh" Jo ghRn tu>ng *<i
ng45i *U tB4<# #-& #hEng 1? liFn t[#
hành hạ" 1'nh 1Op nh%ng ng45i #on BiFng
#-& #hEng *à 6h>ng #ho #on 1i hC#/
H?y nhOn W\t hành *i #-& Bà p&nT/ w: s…
là: gA nếu 14U# #h9ng 6iến s0 *i(# 1.T/
G*: Gi<i thi(u :Dt s; 1i7u tBong #>ng
4<# pHoc :Dt s; *Ln J7 liFn Ku&n 1ến
Kuy7n lUi #-& tB{ R: _ HYi 1'p *7 Kuy7n
tB{ R:a
G*: 8>ng 4<# pHo #. + ngh,& gA 1;i *<i
tB{ R: *à toàn W? hDiT/
% &'2: Mh2o luOn giúp Hs Bút B& Nn

4% ? ngh@a #+a #eng ư'#
UHf:
G Mhể hi(n s0 Ku&n t3: #-&
#Dng 1Eng Ku;# tế 1;i *<i
tB{ R:/
G 8>ng 4<# pHo là 1i7u
6i(n #$n thiết 1ể tB{ R:
14U# ph't tBiển 1$y 1-" toàn
Ji(n/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1H -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
phOn #-& :Anh 1;i *<i #>ng 4<#/
G*: 8ho Hs 1.ng *&i thRo nDi Jung tAnh
hu;ng g ài tOp J" 1 sg6/bd/
Hs thể hi(n" nhOn W\t" g* #h;t lại/
G*: pà tB{ R: #$n ph2i là: gA 1ể th0#
hi(n *à 12: 2o Kuy7n #-& :AnhT/
1 H2>: puy(n tOp
G*: HQ hC# sinh là: ài tOp "#"R"g
sg6/bdc 8'# ài tOp st n3ng #&o/
>% &gn Rh7n #+a rh im:
G kh2i iết 2o *( Kuy7n #-&
:Anh *à t>n tBCng Kuy7n
#-& ng45i 6h'#/
G Hiểu s0 Ku&n t3: #-& :Ci
ng45i 1;i *<i :Anh/ Biết !n
#h& :=" nh%ng ng45i 1?
#hq: s.#" Jạy Ju" giúp 1@
:Anh/
/0. 12ng c3:
G* yFu #$u Hs 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài
G WR: tB4<# nDi Jung ài 1b/
sssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 43: &aci 3>' CiN" DPN NjklC
CimN" 58E[ UEn 5imI C54N
N"5oE ;IVpT NEM g T.h
Ngaìy soaûn: 07/02
E. Muqc tiru b]ìi h$sc
..tir+n thuvc: &oCc sinh hiFP thFH naLo 8aL cGng
3Dn nOJ>c cGCng hoaL /aM hGCi ch= ngh2a :iFAt Nam;
/.Bw n=ng: e &oCc sinh co> Xha= nàng 6hDn "iFAt sJ
"GC ca>c trOJLng hJC6 8aL cGng 3Dn :iFAt Nam 1aL ca>c
nOJ>c Xha>c;
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1. -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
e BiFHt cGH gàfng hoCc tDA6KnDng cao XiFHn thO>cK
rILn 8yFAn 6hDPm chDHt ?aAo ?O>c ?FP trJ= thaLnh
ngOJLi cGng 3Dn co> Bch cho ?DHt nOJ>c;
>% Thaji Mkl: Ho•# sinh #o• t‘nh #&I:" ni?’: t“” h&Ao l&A #•ng
J'n n“–•# #••ng ho&A W&— h••i #huI ngh\& Pi?”t N&:" #o• :ong :u•ún
3“–•# go•p ph'’n W'y J“”ng nh&A n“–•# *&A W&— h••i/
B. Phuxng ph]vp.
G HF#h thF#h t“ Juy
G Gi&Ii Kuy?út *'ún 3?’
G Mh&Io lu'”n nho•:
G M•˜ #h“•# tBoA #h–i////
C. Chuáyn bz cu{] gi]v$ %irn %]ì h$sc |inh%
3% Giaj( -iYn:
m SGH" SGP" SBM GQ8Q6c Z&•y #hi?úu" Gi'úy tBong///
4% H(l# Ainh:
G €R: tB“–•# n••i Jung &Ai ho•#/
D. Tir+n tr}nh rn xvp
/.NOn PQnh: _2 phu•ta
G 8h&Ao l–•p" nà™: s\ s•ú/
//. KiGRm tr$ !$ìi cuS: _ b phu•ta
2/ w: h&—y J“” 6i?ún #&•#h “•ng W“I #uI& :‘nh tBong nh“—ng
tB“–Ang h–•p s&u:
G Mh'úy :••t ng“–Ai l–•n 3&•nh 3'”p :••t &”n nhoI
G Mh'úy &”n #uI& R: l“–Ai ho•#" tB•ún ho•# 3i #h–i/
///. T$ìi mUVi.
1/ nà”t *'ún 3?’: _ 2 phu•ta GP #o• th?˜ #ho hs WR: tB&nh" s&u 3o•
3à”t #'u hoIi/ w: th“I 3o&•n WR:" nh“—ng &i tBong “•# tB&nh tB?n l&A
#•ng J'n Pi?”t N&:T GP #ho hs t“” Jo tB&nh lu'”n" GP 6h•ng 6?út
lu'”n B•’i hoIi ti?úp *'”y #•ng J'n l&A g‘T Nh“—ng &i 3“–•# WR: l&A
#•ng J'n n“–•# 8H€H8N Pi?”t N&:/ GP J'hn Jà™t *&Ao &Ai/////
2/ MBi?˜n 6h&i &Ai:
% &=$Wt PXYng cuA$ Z0 E$ì &; % NXYi ung 9iG[n th\Vc
1Hn3:GV cung cáúp nhæîng thäng tin
cáön thiãút giuïp HS hiãøu khaïi
niãûm vãö cäng dán
GP:Q“–•i #h?ú 3•• phong 6i?ún J'n
l&A th'’n J'n" ph&Ii th–A *u&" *'ng l–Ai
Ku&n" J'n 6h•ng #o• Kuy?’n
1. 1Xng án n\UVc cXYng
h=$ì F$S hXYi chuA ngh]$
0iGWt n$m.
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1/ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G Q“–•i th–Ai thu••# kh&•p" Zy—" J'n t&
š #hu•ng #oi l&Am J'n &Io h••m
Hhi nh&A n“–•# 3“–•# 3••# l'”p" J'n
#huI ng“–Ai J'n :–•i #o• 3š& *š l&A
#•ng J'n/
GP/ 8o• ng“–Ai #ho Bà)ng 8Q l&A #hX
nh“—ng ng“–Ai l&A: *i?”# tBong #&•#
nh&A :&•y" WF nghi?”p *&A ph&Ii t“A 1d
tu•˜i tB–I l?n/
MhRo R: y• 6i?ún 3o• 3u•ng h&y s&iT
P‘ s&oT/
GP/ 8&•# R: #o• ph&Ii l&A :••t #•ng
J'n 6h•ngT/
GP/ 8•ng J'n l&A g‘T

sHÂ2 !ha"# $uáûn% giuïp HS nháûn
&iãút c'n cæï (ãø )aïc (*nh cäng dán
cu"a mä+i næ,ïc va- cäng dán Viãût
.am $a- nhæîng ai.
GP/8ho HS 3o•ng *&i thRo n••i Jung
t‘nh hu•úng SGH/
HS/ Mh?˜ hi?”n t‘nh hu•úng/
GP/N?u #'u hoIi #ho HS th&Io lu'”n
G MhRo R:" &”n ›G liG & no•i nh“ *'”y
#o• 3u•ng 6h•ngT P‘ s&oT
HS/ MB&I l–Ai" nh'”n WR•t" •˜ sung/
GP/ 8h•út l&”i/
GP/ 8ho HS nghi?n #“•u :••t s•ú t“
li?”u_ g* #hu'˜n š –I &Ing phu”a
GP/8hi& HS th&Anh #&•# nho•: nhoI"
th&Io lu'”n thRo n••i Jung_ g* #hu'˜n
š –I phi?úu ho•# t'”pa
HS/ Mh&Io lu'”n" tB‘nh &Ay/ 8&•#
nho•: 6h&•# nh'”n WR•t" •˜ sung/
GP/ H?út lu'”n _ y• 3u•ng l&A &" " #" g"
ha
GP/ Ng“–Ai n“–•# ngo&Ai 3?ún Pi?”t
N&: #•ng t&•#" #o• 3“–•# #oi l&A 8Q
G Ckng .Cn l&A J'n #uI& :••t
n“–•#" 6h•ng phu” thu••#
*&Ao 3•• tu•˜i"J'n t••#" tB‘nh
3•• ho•# *'ún" ngh?’
nghi?”p/////

G fuE# ị#h là #qn #9 1ể W'# 1]nh
#>ng
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 10 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Pi?”t N&: 6h•ngT P‘ s&oT/
GP/ _8o• th?˜ tB‘nh &Ay nH 3?˜
nh'”p oM Pi?”t N&:a
GP/ 8àn #“• 3?˜ W&•# 3šnh #•ng J'n
#uI& :•hi n“–•# l&A g‘T
GP/ Gi&Ii thF#h: ou•ú# tš#h l&A J'úu
hi?”u ph&•p ly•" W&•# 3šnh :•úi Ku&n
h?” gi“—& :••t ng“–Ai J'n #u” th?˜
*–•i :••t nh&A n“–•#" th?˜ hi?”n s“”
thu••# *?’ :••t nh&A n“–•# nh'út
3šnh #uI& :••t ng“–Ai J'n/
j p&A nH à™t u••# _ ph&Ii #o•a 3?˜ 1
ng“–Ai J'n 3“–•# h“–Ing #&•# Kuy?’n
*&A ngh\& *u” #uI& #•ng J'n *&A 3“–•#
nh&A n“–•# &Io h••/
j :••t ng“–Ai J'n :&ng oM n“–•#
n&Ao th‘ 3“–•# h“–Ing #&•# Kuy?’n *&A
ngh\& *u” 8Q thRo kp n“–•# 3o• Kuy
3šnh/
j p&A #àn #“• 3?˜ ph'n i?”t 8Q #uI&
n“–•# n&Ay *–•i 8Q #uI& n“–•# 6h&•#
*&A nh“—ng ng“–Ai 6h•ng ph&Ii l&A 8Q/
GP/ HoIi :••t *&Ai HS: w: #o• ph&Ii
l&A 8Q Pi?”t N&: 6h•ngT/
GP/ Hi?”n n&y" –I n“–•# t& ngo&Ai 8Q
Pi?”t N&: B& #oAn #o• nh“—ng &iT/
_ 8Q n“–•# ngo&Ai *&A ng“–Ai 6h•ng
#o• oMa
GP/ 8ho HS l&A: &Ai t'”p & SGH/_ g*
#hu'˜n š BM –I &Ing phu”a/
HS/ p&A: &Ai" nh'”n WR•t/ GP 6?út
lu'”n/
GP/ œ• n“–•# PN" nh“—ng &i #o•
Kuy?’n #o• oMT
GP/ MhRo R: nh“—ng &i l&A #•ng J'n
n“–•# #••ng ho&A W&— h••i #huI ngh\&
Pi?”t N&:T
J3n #-& :ui n4<#/
G œI n“–•# 8H€H8N Pi?”t N&:"
:•hi
#&• nh'n 3?’u #o• Kuy?’n #o• oMc
:o•i J'n t••# #uAng sinh s•úng
tB?n l&—nh th•˜ PN
3?’u #o• Kuy?’n #o• oM Pi?”t
N&:/
% 1Xng án n\UVc cXYng h=$ì
F$S hXYi
chuA ngh]$ 0iGWt n$m +$ì
ng\Uìi c=V LuX[c
tQch 0iGWt N$m
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 11 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
/HÂ0 1u2ãûn táûp%cuîng cäú.
GP/ 8ho HS #h–i tBoA h&•i ho&
GP/ 8hi& HS th&Anh #&•# nho•: nhoI"
nho•: #“I 3&”i Ji?”n l?n h&•i ho&_ –I
#'y ho& g* 3&— #hu'˜n š tB“–•#a/
I,% Cuong #kp:
GP y?u #'’u HS 6h&•i Ku&•t n••i Jung to&An &Ai/
,% D"qn .(c:
G P?’ nh&A ho•# &Ai #u—" l&A: #&•# &Ai t'”p #oAn l&”i –I SGH
G S“u t'’: g“–ng th“”# hi?”n t•út Kuy?’n *&A ngh\& *u” #•ng
J'n –I tB“–Ang *&A 3š& ph“–ng/
G M“” l'”p 6?ú ho&”#h ho•# t'”p" BRAn luy?”n 3?˜ tB–I th&Anh 8Q
#o• F#h #ho 3'út n“–•#/
ssssssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 44: BÀI 1b:
C)N" DZN NJ<C CSN" 589
UV 5SI C5X N"5~E ;I•T NEM NT4Q
Ngày soạn: 13/02.
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp Hs thLy B™ :Dt s; Kuy7n *à ngh,& *[ #! 2n
#-& #>ng J3n thRo Kuy 1]nh #-& ph'p luOt/
2. Kĩ năng: HS th0# hi(n t;t Kuy7n *à Nn phOn #-& :Anh" n3ng
#&o 6iến th9#" BXn luy(n ph`: #hLt" 1ạo 19# tBg thành ng45i #>ng J3n #.
I#h #ho 1Lt n4<#/
3. Thái độ: HS #. tAnh #2: *<i KuF h4!ng" 1Lt n4<# *à t0 hào là
#>ng J3n n4<# 8H€H8NPN *à + th9# 14U# tB'#h nhi(: #-& ng45i
#>ng J3n *<i tN Ku;#/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ tAnh hu;ng///
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1? -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
1/ 8>ng J3n là gAT/ Nh%ng &i là 8Q n4<# 8H€H8N Pi(t N&:T/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17: G* Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: MA: hiểu Kuy7n *à ngh,& *[ #-&
8Q 1;i *<i nhà n4<#/
G*: Gi2i thI#h 6h'i ni(: *7 Kuy7n *à
ngh,& *[/
G*: NFu #'# Kuy7n *à ngh,& *[ #-& 8Q
:à R: iếtT/
G*: MhRo R: tB{ R: #. nh%ng Kuy7n *à
Nn phOn gAT/
G*: PA s&o 8Q ph2i th0# hi(n 1úng
Kuy7n *à là: tB)n ngh,& *[ #-& :AnhT/
G*: H?y nFu #'# Kuy7n *à ngh,& *[ #-&
nhà n4<# 1;i *<i 8QT/
% &'2: Mh2o luOn giúp Hs hiểu tB'#h
nhi(: #-& 8Q 1;i *<i nhà n4<#/
G*: GCi Hs 1C# tBuy(n sg6/
G*: w: hC# tOp 14U# gA Ku& #3u #huy(n
tBFnT/
G*: MhRo R: HS #$n #. tB'#h nhi(: gA
1;i *<i tN Ku;# PNT/
G*: NFu :Dt *ài tL: g4!ng th0# hi(n t;t
Nn phOn #-& :Anh 1;i *<i 1Lt n4<#T/
1 H2>: puy(n tOp
G*: HQ hC# sinh là: ài tOp sg6
G 8'# ài tOp st n3ng #&o g s'#h ài tOp/
4% [Ei duan h: gira nh"
nư'# -" #eng .Mn:
G 8Q Pi(t N&: #. Kuy7n *à
ngh,& *[ 1;i *<i nhà n4<#
PN/
G Nhà n4<# 2o *( *à 12:
2o *i(# th0# hi(n #'#
Kuy7n *à ngh,& *[ #-& 8Q
thRo Kuy 1]nh #-& kp/
>% &gn Rh7n #+a rh im:
G 8; gfng hC# tOp t;t 1ể
n3ng #&o 6iến th9#" BXn
luy(n ph`: #hLt" 1ạo 19#
1ể tBg thành ng45i #>ng J3n
h%u I#h #ho 1Lt n4<#/
G G.p ph$n W3y J0ng tN
Ku;# PN ngày :Dt phEn
th]nh h!n/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1@ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
/0. 12ng c3:
G* yFu #$u Hs 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài
G pà: ài tOp J"1 sg6/
G €R: tB4<# nDi Jung ài 14/
ssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 4>: BÀI 14:
T5MC 5I•N TDTT TM EN T89N "IE8 T5)N" gT.Q
Ng=( |$€n' /.•H/ .
E. Mục tiêu b=i h>c'
1. Kiến thức: Giúp Hs nf: 14U# :Dt s; Kuy 1]nh 6hi th&: gi&
gi&o th>ng/ Nf: 14U# tInh #hLt nguy hiể: *à nguyFn nh3n #-& #'# *[
t&i nạn gi&o th>ng" t$: Ku&n tBCng #-& gi&o th>ng 1;i *<i 15i s;ng #-&
#on ng45i/
2. Kĩ năng: HS iết 14U# t'# J[ng #-& #'# loại tIn hi(u gi&o
th>ng/
3. Thái độ: HS #. + th9# t>n tBCng *à th0# hi(n tBOt t0 &n toàn gi&o
th>ng/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ H( th;ng iển 'o/
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ NFu :;i Ku&n h( gi%& nhà n4<# *à #>ng J3nT/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1A -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
2/ NFu :Dt s; Kuy7n *à ngh,& *[ #-& 8Q 1;i *<i nhà n4<# :à R:
iếtT/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17: ZDt s; nhà nghiFn #9u nhOn 1]nh B}ng: S&u #hiến
tB&nh *à thiFn t&i thA ti nạn gi&o th>ng là th2: hoạ th9 b g3y B& #'i #hết
*à th4!ng *ong #ho loài ng45i/ PA s&o hC lại 6h‰ng 1]nh nh4 *OyT
8húng t& ph2i là: gA 1ể 6hf# ph[# tAnh tBạng 1.///
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: MA: hiểu tAnh hAnh t&i nạn gi&o
th>ng hi(n n&y/
G*: 8ho HS Ku&n s't 2ng th;ng 6F *7
tAnh hAnh t&i nạn gi&o th>ng sg6/
G VC# ph$n th>ng tin s0 6i(n g sg6/
G*: w: #. nhOn W\t gA *7 t&i nạn gi&o
th>ng g tBong n4<# *à g 1]& ph4!ngT/
G*: H?y nFu nh%ng nguyFn nh3n Jvn
1ến t&i nạn gi&o th>ngT/
% &'2: Mh2o luOn giúp Hs hiểu :Dt s;
Kuy 1]nh *7 1i 145ng/
G*: MhRo R: #húng t& #$n là: gA 1ể
12: 2o &n toàn 6hi 1i 145ngT/_Vể
12: 2o &n toàn 6hi 1i 145ng #húng t&
ph2i tuy(t 1;i #hLp hành h( th;ng 'o
hi(u gi&o th>nga
G*: H?y nFu nh%ng hi(u l(nh *à +
ngh,& #-& tƒng loại hi(u l(nh 6hi ng45i
#2nh s't gi&o th>ng 14& B&T/_ G* #. thể
gi<i thi(u #ho hsa/
3% Tcnh hcnh ai n)n gia(
heng hi:n na9:
G Š tBong n4<# *à tại 1]&
ph4!ng s; *[ t&i nạn gi&o
th>ng #. ng45i #hết *à ]
th4!ng ngày #àng tqng/
1 Ngu9In nhMn:
m Qo + th9# #-& :Dt s;
ng45i th&: gi& gi&o th>ng
#h4& t;t/
G kh4!ng ti(n th&: gi&
gi&o th>ng ngày #àng
nhi7u/
G Q3n s; tqng nh&nh/
G S0 Ku2n lI #-& nhà n4<#
*7 gi&o th>ng #)n hạn #hế/
4% [* AE du9 định -L đi
đường:
$. 1ác +=Di tAn hiệu gi$=
th^ng:
G Hi(u l(nh #-& ng45i 1i7u
6hiển gi&o th>ng/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1F -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G*: H?y 6ể tFn #'# loại 1Xn tIn hi(u *à
+ ngh,& #-& #'# loại 1Xn 1.T/
G*: H?y 6ể tFn :Dt s; loại iển 'o :à
R: iết *à nFu + ngh,& #-& n.T/
G*: Gi<i thi(u h( th;ng *ạ#h 6{ 145ng
*à t45ng 2o *(/
1 H2>: Uu9:n 7R
G*: HQ hC# sinh là: ài tOp & sg6/40/
Pà :Dt s; ài tOp g s'#h ài tOp tAnh
hu;ng/
G MIn hi(u 1Xn/
G H( th;ng iển 'o/
j Biển 'o #L:: HAnh tB)n"
*i7n 1YG thể hi(n 1i7u #L:/
j Biển 'o nguy hiể::
HAnh t&: gi'#" *i7n 1YG
Mhể hi(n 1i7u nguy hiể:"
#$n 17 ph)ng/
j Biển hi(u l(nh: HAnh
tB)n" n7n W&nh l&:G B'o
1i7u ph2i thi hành/
j Biển #hS Jvn: HAnh #h%
nhOt _ *u>nga n7n W&nh
l&:G B'o nh%ng 1]nh
h4<ng #$n thiết ho^#
nh%ng 1i7u #. I#h 6h'#/
j Biển 'o ph[: HAnh #h%
nhOt _ *u>ngaG thuyết :inh"
N sung 1ể hiểu B™ h! #'#
iển 'o 6h'#/
G Pạ#h 6{ 145ng/
G Hàng Bào #hfn" t45ng 2o
*(///
/0. 12ng c3:
G* yFu #$u Hs 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài" WR: tB4<# nDi Jung #)n lại/
G P… #'# loại iển 'o gi&o th>ng *ào *g _ Zui loại It nhLt :Dt
6iểua/
ssssssssssssssssssssssss
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- 1G -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
TIẾT 4S: BÀI 14:
T5MC 5I•N TDTT TM EN T89N "IE8 T5)N" gT/Q
Ngày soạn: 28/02/
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp Hs nf: 14U# :Dt s; Kuy 1]nh 6hi th&: gi&
gi&o th>ng/ ouy 1]nh 1;i *<i ng45i 1i D 1i WR 1ạp *à WR :'y/
2. Kĩ năng: HS iết t0 gi'# #hLp hành tBOt t0 &n toàn gi&o th>ng/
3. Thái độ: HS #. + th9# t>n tBCng *à th0# hi(n tBOt t0 &n toàn gi&o
th>ng/ Biết ph2n 1;i nh%ng *i(# là: *i phạ: &n toàn gi&o th>ng/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ H( th;ng iển 'o/ MB&nh
2nh///
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ NFu nh%ng nguyFn nh3n Jvn 1ến t&i nạn gi&o th>ng hi(n n&yT/
2/ NFu #'# loại tIn hi(u gi&o th>ng :à R: iếtT/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17: G* Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: MA: hiểu #'# Kuy tf# *7 1i
145ng/
G*: Vể hạn #hế t&i nạn gi&o th>ng"
ng45i 1i 145ng #$n ph2i là: gAT/
G*: 8ho hs th2o luOn Wx lI tAnh hu;ng
s&u:
4% [* AE du9 định -L đi
đường:
$. 1ác +=Di tAn hiệu gi$=
th^ng:
!% fu9 định -L đi đường:
m Người đi !*:
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?H -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
M&n hC# H4ng l'i WR 1ạp th2 2 t&y *à
lạng l'#h" 1'nh *™ng *à 1? *4<ng ph2i
Ku&ng g'nh #-& '# 'n B&u 1i gi%&
l)ng 145ng/
H?y nFu s&i phạ: #-& H4ng *à '# 'n
B&uT/
G*: Hhi 1i D ph2i tu3n thRo nh%ng Kuy
1]nh nàoT/
G*: 8ho hs Ku&n s't tB&nh *à nFu #'# *i
phạ: tBong 9# tB&nh _ g* #hu`n ] g
2ng ph[a/
HS: pà: :Dt s; ài tOp g s'#h BM tAnh
hu;ng/
G*: Ng45i 1i WR 1ạp ph2i tu3n thRo
nh%ng Kuy 1]nh nàoT/
G*: Zu;n l'i WR :'y" WR :> t> ph2i #.
1- nh%ng 1i7u 6i(n nàoT/
G*: Vể th0# hi(n MM›MGM 145ng sft
:Ci ng45i ph2i tu3n thRo nh%ng Kuy
1]nh gAT/
% &'2: tA: hiểu tB'#h nhi(: #-& HS/
j 1i tBFn hX ph;" l7 145ng
ho^# s't :\p 145ng/
j 1i 19ng ph$n 145ng *à
1i thRo tIn hi(u gi&o th>ng/
MB{ R: J4<i e tuNi 6hi Ku&
145ng ph2i #. ng45i l<n
Jvn Jftc Hh>ng :&ng *L#
1E #Eng 67nh 1i ng&ng tBFn
145ng/
m Người đi Xi đ)R:
j 8L: lạng l'#h" 1'nh
*™ng" u>ng #2 h&i t&y
ho^# 1i WR }ng 1 'nh/
j Hh>ng 14U# J&ng hàng
ng&ng Ku' 2 WR/
j Hh>ng 14U# sx J[ng WR
1ể 6\o" 1`y WR 6h'#/
j Hh>ng :&ng *'#" #hg
*Ot #Eng 67nh/
j 8hS 14U# #hg 1 ng45i *à
:Dt tB{ R: J4<i e tuNi/
j MB{ R: J4<i e tuNi 6h>ng
14U# 1i WR 1ạp ng45i l<n/
_ V45ng 6Inh 'nh WR Ku'
0"6• :a/
G Ng45i 1i WR :'y" WR :>
t>:
G ouy 1]nh *7 &n toàn
145ng sft:
>% TrC#h nhi:m #+a HS:
G kh2i tuy(t 1;i #hLp hành
h( th;ng 'o hi(u *à #'
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?. -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G*: MhRo R: #húng t& #$n là: gA 1ể
12: 2o &n toàn 6hi 1i 145ngT/
1 H2>:Uu9:n 7R%
G*: HQ hC# sinh là: #'# ài tOp g
SGH/
Kuy 1iCnh *7 &n toàn gi&o
th>ng/
G Vi *7 Fn ph2i thRo #hi7u
1i #-& :Anh/
G Mu3n th- nguyFn tf# *7
nh45ng 145ng" tB'nh *à
*4Ut nh&u/
/0. 12ng c3:
G* yFu #$u Hs 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài" là: #'# ài tOp #)n lại/
G €R: tB4<# nDi Jung ài 1•/ S4u t$: nh%ng tL: g4!ng hC# t;t/
ssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 4S: BÀI 14:
T5MC 5I•N TDTT TM EN T89N "IE8 T5)N"
gT/h
Ngày soạn: 28/02/
E. Mục tiêu b=i h>c'
1. Kiến thức: Giúp Hs nf: 14U# :Dt s; Kuy 1]nh 6hi th&: gi&
gi&o th>ng/ ouy 1]nh 1;i *<i ng45i 1i D 1i WR 1ạp *à WR :'y/
2. Kĩ năng: HS iết t0 gi'# #hLp hành tBOt t0 &n toàn gi&o th>ng/
3. Thái độ: HS #. + th9# t>n tBCng *à th0# hi(n tBOt t0 &n toàn gi&o
th>ng/ Biết ph2n 1;i nh%ng *i(# là: *i phạ: &n toàn gi&o th>ng/
B. Phương pháp'
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ H( th;ng iển 'o/ MB&nh
2nh///
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p :
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ NFu nh%ng nguyFn nh3n Jvn 1ến t&i nạn gi&o th>ng hi(n n&yT/
2/ NFu #'# loại tIn hi(u gi&o th>ng :à R: iếtT/
III% &"i m'i%
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?/ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
1/ V^t *Ln 17 : G* Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: MA: hiểu #'# Kuy tf# *7 1i
145ng/
G*: Vể hạn #hế t&i nạn gi&o th>ng"
ng45i 1i 145ng #$n ph2i là: gAT/
G*: 8ho hs th2o luOn Wx lI tAnh hu;ng
s&u:
M&n hC# H4ng l'i WR 1ạp th2 2 t&y *à
lạng l'#h" 1'nh *™ng *à 1? *4<ng ph2i
Ku&ng gh'nh #-& '# 'n B&u 1i gi%&
l)ng 145ng/
H?y nFu s&i phạ: #-& H4ng *à '# 'n
B&uT/
G*: Hhi 1i D ph2i tu3n thRo nh%ng Kuy
1]nh nàoT/
G*: 8ho hs Ku&n s't tB&nh *à nFu #'# *i
phạ: tBong 9# tB&nh _ g* #hu`n ] g
2ng ph[a/
HS: pà: :Dt s; ài tOp g s'#h BM tAnh
hu;ng/
G*: Ng45i 1i WR 1ạp ph2i tu3n thRo
nh%ng Kuy 1]nh nàoT/
4% [* AE du9 định -L đi
đường:
$. 1ác +=Di tAn hiệu gi$=
th^ng:
!% fu9 định -L đi đường:
m Người đi !*:
j 1i tBFn hX ph;" l7 145ng
ho^# s't :\p 145ng/
j 1i 19ng ph$n 145ng *à
1i thRo tIn hi(u gi&o th>ng/
MB{ R: J4<i e tuNi 6hi Ku&
145ng ph2i #. ng45i l<n
Jvn Jftc Hh>ng :&ng *L#
1E #Eng 67nh 1i ng&ng tBFn
145ng/
m Người đi Xi đ)R:
j 8L: lạng l'#h" 1'nh
*™ng" u>ng #2 h&i t&y
ho^# 1i WR }ng 1 'nh/
j Hh>ng 14U# J&ng hàng
ng&ng Ku' 2 WR/
j Hh>ng 14U# sx J[ng WR
1ể 6\o" 1`y WR 6h'#/
j Hh>ng :&ng *'#" #hg
*Ot #Eng 67nh/
j 8hS 14U# #hg 1 ng45i *à
:Dt tB{ R: J4<i e tuNi/
j MB{ R: J4<i e tuNi 6h>ng
14U# 1i WR 1ạp ng45i l<n/
_ V45ng 6Inh 'nh WR Ku'
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?0 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G*: Zu;n l'i WR :'y" WR :> t> ph2i #.
1- nh%ng 1i7u 6i(n nàoT/
G*: Vể th0# hi(n MM›MGM 145ng sft
:Ci ng45i ph2i tu3n thRo nh%ng Kuy
1]nh gAT/
% &'2: tA: hiểu tB'#h nhi(: #-& HS/
G*: MhRo R: #húng t& #$n là: gA 1ể
12: 2o &n toàn 6hi 1i 145ngT/
1 H2>: Uu9:n 7R%
G*: HQ hC# sinh là: #'# ài tOp g
SGH/
0"6• :a/
G Ng45i 1i WR :'y" WR :>
t>:
G ouy 1]nh *7 &n toàn
145ng sft:
>% TrC#h nhi:m #+a HS:
G kh2i tuy(t 1;i #hLp hành
h( th;ng 'o hi(u *à #'
Kuy 1iCnh *7 &n toàn gi&o
th>ng/
G Vi *7 Fn ph2i thRo #hi7u
1i #-& :Anh/
G Mu3n th- nguyFn tf# *7
nh45ng 145ng" tB'nh *à
*4Ut nh&u/
/0. 12ng c3:
G* yFu #$u Hs 6h'i Ku't nDi Jung toàn ài/
0. 45n ,:
G HC# ài" là: #'# ài tOp #)n lại/
G €R: tB4<# nDi Jung ài 1•/ S4u t$: nh%ng tL: g4!ng hC# t;t/
ssssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 4P: BÀI 1•:
d42_N ;9 N"5~E ;W 5IC TTP NT3Q
Ngày soạn: 8/3
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp Hs hiểu nDi Jung" + ngh,& #-& Kuy7n *à ngh,&
*[ hC# tOp/
2. Kĩ năng: HS iết ph3n i(t 1úng s&i tBong *i(# th0# hi(n Kuy7n"
ngh,& *[ hC# tOp/
3. Thái độ: HS yFu thI#h *i(# hC#/
B. Phương pháp'
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?1 -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị 1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ puOt
gi'o J[#/
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p :
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ NFu nh%ng nguyFn tf# #hung 6hi th&: gi& gi&o th>ng 145ng
DT/
2/ Ng45i 1i D *à 1i WR 1ạp ph2i tu3n thRo nh%ng nguyFn tf# nào
6hi th&: gi& gi&o th>ngT/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17: HC# tOp là Kuy7n *à ngh,& *[ #-& #>ng J3n" *Oy nDi
Jung 1. 14U# thể hi(n nh4 thế nào/ GP Jvn Jft *ào ài/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: HQ hC# sinh ph3n tI#h tBuy(n
1C# sg6/
g*: GCi HS 1C# tBuy(n sg6/
HS th2o luOn thRo nDi Jung nh%ng #3u
hYi s&u:
1/ 8uD# s;ng #-& ng45i J3n g 8> M>
tB4<# 13y nh4 thế nàoT/
2/ Ngày n&y 8> M> #. s0 th&y 1Ni gAT/
b/ Gi& 1Anh" nhà tB45ng *à W? hDi 1? #.
nh%ng *i(# là: gA #ho tB{ R: g 13yT/
% &'2: tA: hiểu s0 #$n thiết #-& *i(#
hC#/
G*: PA s&o #húng t& ph2i hC# tOpT/
G*: Nếu 6h>ng hC# nh%ng nguy #! gA
#. thể W2y B&T/
3% ,c Aa( Rh5i h;# 7R=%
G Pi(# hC# 1;i *<i :ui
ng45i là *> #hng Ku&n
tBCng/
G HC# 1ể #. 6iến th9#" hiểu
iết" 14U# ph't tBiển toàn
Ji(n/
G HC# 1ể tBg thành ng45i
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?? -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
1 H2>:Tcm hiểu nhrng du9 định -L
du9Ln -" ngh@a -s h;# 7R %
G*: NFu tAnh hu;ng #ho Hs th2o luOn:
NQ: ›n *à 6ho& tB&nh luOn *<i nh&u/
›n n.i" hC# tOp là Kuy7n #-& :Anh "
:u;n hC# h&y 6h>ng là Kuy7n #-& :ui
ng45i 6h>ng &i 14U# \p uD# :Anh hC#/
G Hho& n.i" t< #h‰ng :u;n hC# g l<p
này tI nào #2 *A toàn là #'# ạn nghXo"
KuF !i là KuF/ 8húng n. ph2i hC# g #'#
l<p BiFng ho^# 6h>ng 14U# 1i hC# :<i
1úng/
w: h?y nFu suy ngh, #-& :Anh*7 +
6iến #-& ›n *à Hho&T/
G*: MhRo R: nh%ng &i #. Kuy7n hC#
tOpT/
G*: H?y 6ể #'# hAnh th9# hC# tOp :à
R: iếtT
G*: HQ hC# sinh là: #'# ài tOp g
SGH/
G*: 8>ng J3n ph2i #. nh%ng ngh,& *[
gA tBong hC# tOpT/
1 H2S: puy(n tOp/
G*: HQ hC# sinh là: ài tOp & sg6/42/
#. I#h #ho gi& 1Anh *à W?
hDi/
4% fu9Ln -" ngh@a -s h;#
7R
$. _uyMn học t67:
G ZCi #>ng J3n 17u #.
Kuy7n hC# tOp" 6h>ng hạn
#hế *7 tBAnh 1D" 1D tuNi/
G 14U# hC# }ng nhi7u hAnh
th9#/
G HC# Lt #9 ngành ngh7 gA
phh hUp *<i 1i7u 6i(n" sg
thI#h #-& :Anh/
/ Ngh,& *[ hC# tOp:
G 8Q tƒ 6 1ến 14 tuNi ft
uD# ph2i hoàn thành O#
GQ tiểu hC#c Mƒ 11 1ến 1d
tuNi ph2i hoàn thành O#
MH8S/
G Gi& 1Anh ph2i tạo 1i7u
6i(n #ho #on R: hoàn
thành ngh,& *[ hC# tOp/
/0. 12ng c3:
NFu nDi Jung *7 Kuy7n *à ngh,& *[ hC# tOp #-& 8QT/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?@ -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
0. 45n ,:
G HC# ài" là: #'# ài tOp #)n lại/
G €R: tB4<# nDi Jung #)n lại #-& ài/
ssssssssssssssssssssssssssssssssss
TIẾT 46: BÀI 1•:
d42_N ;9 N"5~E ;W 5IC TTP gT/Q
Ngày soạn: 15/3
E. Mục tiêu b=i h>c :
1. Kiến thức: Giúp Hs hiểu + ngh,& #-& Kuy7n *à ngh,& *[ hC# tOp/
MB'#h nhi(: #-& nhà n4<# 1;i *<i *i(# hC# #-& #>ng J3n/
2. Kĩ năng: HS th0# hi(n t;t nh%ng Kui 1]nh *7 Kuy7n *à ngh,& *[
hC# tOp #. ph4!ng ph'p hC# tOp t;t 1ể 1ạt 6ết Ku2 #&o tBong hC# tOp/
3. Thái độ: HS yFu thI#h *i(# hC#" t0 gi'# *à s'ng tạo tBong Ku'
tBAnh hC# tOp/
B. Phương pháp :
G HI#h thI#h t4 Juy
G Gi2i Kuyết *Ln 17/
G Mh2o luOn nh.:////
C. Chuẩn bị
1/ Gi'o *iFn: SGH" SGP" SBM GQ8Q 6/ puOt gi'o J[#/ :Dt s;
g4!ng *4Ut 6h. tBong hC# tOp/
2/ HC# sinh: €R: tB4<# nDi Jung ài hC#/
D. Tiến trình ên !p'
I/ ‹n 1]nh:
II/ Hiể: tB& ài #t:
1/ Mại s&o n.i hC# tOp là Kuy7n *à ngh,& *[ #-& #>ng J3nT/
2/ H?y 6ể :Dt s; hAnh th9# hC# tOp *à #'# O# hC# hi(n n&y g n4<#
t&T/
III% &"i m'i%
1/ V^t *Ln 17 : G* Jvn Jft tƒ ài #t s&ng ài :<i/
2 MBiển 6h&i ài:
H() đ*ng #+a giC( -iIn -" h;# Ainh N*i .ung /iến h0#
1 H2 3: HQ hC# sinh tA: hiểu tB'#h
nhi(: #-& nhà n4<# *7 gi'o J[#/
G*: #ho hC# sinh th2o luOn nh.: thRo
nDi Jung ài tOp J sg6/42/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?A -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
Hs: Mh2o luOn" tBAnh ày" N sung/
G*: #h;t lại/
G*: Nhà n4<# t& 1? #. nh%ng *i(# là:
gA thể hi(n s0 Ku&n t3: 1ến ngành gi'o
J[#T/
G*: Nhà n4<# #$n #. tB'#h nhi(: gA 1ể
#>ng J3n th0# hi(n t;t Kuy7n hC# tOpT/
% &'2:MA: hiểu tB'#h nhi(: #-& HS
tBong *i(# th0# hi(n Kuy7n *à ngh,& *[
hC# tOp/
G*: 8hi& l<p thành 2 nh.:/
G Nh.: 1: MA: nh%ng iểu hi(n t;t
tBong hC# tOp/
G Nh.: 2: MA: nh%ng iểu hi(n #h4&
t;t tBong hC# tOp/
HS: l$n l4Ut lFn ghi lại 6ết Ku2 #-&
nh.: :Anh/
G*: MhRo R: là :Dt hC# sinh" #$n là:
gA 1ể *i(# hC# ngày :Dt t;t h!nT/
1 H2>: puy(n tOp/
G*: HQ hC# sinh là: #'# ài #)n lại
sg6/42" 4b/
>% rC#h nhi:m #+a nh"
nư'#:
G Nhà n4<# th0# hi(n #>ng
}ng tBong gi'o J[#/
G Mạo 1i7u 6i(n 1ể :Ci
#>ng J3n 14U# hC# tOp:
j Zg :&ng h( th;ng
tB45ng l<p/
j Zi|n phI #ho hC# sinh
tiểu hC#/
j ou&n t3:" giúp 1@ tB{ R:
6h. 6hqn/
S% TrC#h nhi:m #+a h;#
Ainh:
G 8$n iết phF ph'n *à
tB'nh W& nh%ng iểu hi(n
#h4& t;t tBong hC# tOp/
G Mh0# hi(n t;t #'# Kui
1]nh *7 Kuy7n *à ngh,& *[
hC# tOp/
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?F -
Trường THCS Hiếu Giang GIÁO ÁN GDCD 6
pà: #'# ài tOp g s'#h ài tOp tAnh
hu;ng/
VC# tBuy(n *à gi<i thi(u :Dt s; g4!ng
*7 hC# tOp/ _ st/4ea
/0. 12ng c3:
Nhà n4<# *à #>ng J3n #$n #. nh%ng tB'#h nhi(: gA tBong hC# tOp/
0. 45n ,:
G HC# ài"
G ‡n lại nDi Jung #'# ài 1? hC# tBong hC# 6A II/_ tƒ ài 12 1ến ài
1•a/
G Miết s&u 6iể: tB& 1 tiết/
ssssssssssssssssssssssssss
"i#$ %i&n' Ngu()n Th* Thu+ ,inh
- ?G -