You are on page 1of 6

MINIT MESYUARAT KALI PANITIA SAINS 2014

SK. BAWANG TIAN, MATU, BIL 1/2014


TARIKH : 10 FEBRUARI 2014
HARI : Isnin
MASA : 2.30 petang
TEMPAT: Bilik Pe!li"an
HADIR
1. Pn. Ra#ia" $t. Ali
2. %ik Ti&a" $t. Saipi
3. Pn. As'ina $t. Pann(a!
4. Pn. Siti Sa'a" $t. Ra)ali
*. En. M!"aa+ S(a#i, $. Sa'-ni
.. En. A$+!lla" $. S"as!++in
AGENDA
1. Kata/kata al!an Ket!a Panitia Sains
2. 0antikan 1a2atank!asa Panitia Sains sesi 2014
3. F-'at Pe'se+iaan Menga&a'.
4. P'-g'a 3 akti4iti ta"!nan
*. Hal/"al lain.
1. KATA ALUAN KETUA PANITIA SAINS
1.1 Ket!a panitia eng!5apkan selaat +atang +an eng!5apkan te'ia kasi" kepa+a
se!a g!'! (ang "a+i' ke es(!a'at ini.
Se!a (ang "a+i'. Makluma
2. LANTIKAN !AWATANKUASA PANITIA SAINS 2014
Pena!ng : 6!'! Besa'
Penasi"at: PK K!'ik!l!
Penge'!si: Pn. Ra#ia" $t. Ali
7ai$ Penge'!si: %ik Ti&a" $t. Saipi
Setia!sa"a: Pn. Siti Sa'a" $t. Ra)ali
A"li 1a2atank!asa: Se!a g!'! Sains
Se!a (ang "a+i'. Makluma
". #$RMAT PERSEDIAAN MENGA!AR
3.1 F-'at pe'se+iaan enga&a' ta"!nan +an "a'ian a+ala" se'aga $agi ta"ap 1
8KSSR9 +an ta"ap 2.
Tin+akan. Gu%u
4. PR$GRAM/ AKTI&ITI TAHUNAN
4.1 Ma&lis tela" e$!at $e$e'apa 5a+angan akti4iti (ang akan +i&alankan pa+a ta"!n
ini:
i. Kelas Ta$a"an8 Kila!an Se$ati 9
ii. In#- Sains
iii. K!i) Sains
i4. Mingg! Sains
4.2 Penge'!si en(atakan ta'ik" !nt!k pelaksanaan akti4iti ini akan +i$in5angkan
ke!+ian.
Se!a (ang "a+i'. Makluma
'. HAL(HAL LAIN
*.1 Penge'!si $e'"a'ap aga' pengg!naan TMK +ala p:p +apat +i&alankan sek!'ang/
k!'angn(a sekali +ala seingg!.
*.2 S!+!t Sains +ala kelas "en+akla" +ise+iakan +an +ikeaskini +a'i seasa +an
seasa.
*.3 Penge'!si &!ga $e'"a'ap aga' se!a g!'! +apat $eke'&asaa +an $e's!ngg!"/
s!ngg!" $agi eningkatkan lagi pe'at!s kel!l!san Sains pa+a ta"!n ini.
Tin+akan. Gu%u
). PENUTUP
..1 Penge'!si eng!5apkan te'ia kasi" kepa+a se!a g!'! +i atas ke'&asaa (ang
+i$e'ikan +ala es(!a'at ini. Mes(!a'at ini +itangg!"kan pa+a &a 3.30 petang.
;ise+iakan -le": ;isa"kan -le":
<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<
8 SITI SARAH BT RA=A0I 9 8 RAFIAH BT. A0I 9
Setia!sa"a> Penge'!si>
Panitia Sains 2014> Panitia Sains 2014>
SK. Ba2ang Tian> Mat! SK. Ba2ang Tian> Mat!
MINIT MESYUARAT PANITIA SAINS
SK. BAWANG TIAN, MATU, BIL 2/201"
TARIKH : 1 1!lai 2013
HARI : Isnin
MASA : 2.30 petang
TEMPAT: Bilik Pe!li"an
HADIR
1. Pn. Ra#ia" $t. Ali
2. %ik Ti&a" $t. Saipi
3. Pn. Masni $t. Si'i
4. Pn. Siti Sa'a" $t. Ra)ali
*. En. S!'an+( $. S!-t
.. En. A$+!lla" $. S"as!++in
AGENDA
1. Kata/kata al!an Ket!a Panitia Sains
2. Pengesa"an init
3. Pe$entangan analisis U&ian Pe'tenga"an Ta"!n
4. %a+angan pena$a"$aikan
*. Hal/"al lain.
1. KATA ALUAN KETUA PANITIA SAINS
1.1 Ket!a panitia eng!5apkan selaat +atang +an eng!5apkan te'ia kasi" kepa+a
se!a g!'! (ang "a+i' ke es(!a'at ini.
Se!a (ang "a+i'. Makluma
2. PENGESAHAN MINIT
2.1 Pengesa"an init es(!a'at (ang pe'taa +i$!at -le" En. S!'an+( $. S!-t +an
+is-k-ng -le" En. A$+!lla" $. S"as!++in.
Se!a (ang "a+i'. Makluma
". PEMBENTANGAN ANALISIS U!IAN PERTENGAHAN TAHUN
3.1 R!&!k lapi'an 1.
4. *ADANGAN PENAMBAHBAIKAN
4.1 Ket!a Panitia einta g!'!/g!'! sains en5a+angkan langka" ?langka"
pena$a"$aikan $agi eningkatkan lagi p'estasi kep!t!san !&ian Sains sek-la" ini.
4.2 Be'ik!t e'!pakan langka"/langka" (ang +i5a+angkan:
i. Kelas $i$ingan Sains
ii. Bengkel en&a2a$ s-alan
iii. Ke M-ti4asi
Tin+akan. Gu%u
'. AGIHAN PERUNTUKAN TAHUN 201"
*.1 Ket!a Panitia einta se!a g!'! Sains enge!kakan pesanan BBM
$e'+asa'kan &!la" agi"an p+'!nt!kan ta"!n 2013 !nt!k Sains se$an(ak RM
@@1.2..
*.2 Ket!a Panitia einta se!a g!'! Sains en(ena'aikan pesanan +an +ike!kakan
se!la kepa+a Ket!a Panitia sele2at/le2atn(a pa+a "a'i 1!aat ini.
Se!a (ang "a+i'. Makluma
). HAL(HAL LAIN
..1 Ket!a Panitia $e'"a'ap aga' pengg!naan TMK +ala p:p +apat +i&alankan
seaksi! (ang $-le".
..2 Ket!a Panitia $e'"a'ap aga' S!+!t Sains +ala kelas "en+akla" +ikeaskini +a'i
asa ke seasa.
..3 Ket!a Panitia &!ga $e'"a'ap se!a g!'! sentiasa $eke'&asaa +an e$in5angkan
asala" p:p !'i+ +ala s!$&ek ini s!pa(a kep!t!san Sains te'!s eningkat pa+a
ta"!n ini.
Se!a (ang "a+i'. Makluma
,. PENUTUP
@.1 Penge'!si eng!5apkan te'ia kasi" kepa+a se!a g!'! +i atas ke'&asaa (ang
+i$e'ikan +ala es(!a'at ini. Mes(!a'at ini +itangg!"kan pa+a &a 3.30 petang.
;ise+iakan -le": ;isa"kan -le":
<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<
8 SITI SARAH BT RA=A0I 9 8 RAFIAH BT. A0I 9
Setia!sa"a> Penge'!si>
Panitia Sains 2013> Panitia Sains 2013>
SK. Ba2ang Tian> Mat! SK. Ba2ang Tian> Mat!