Zielonoświątkowi Pastorzy w Polsce, którzy

aktywnie promują zarazę ekumeniczna.
AntyEkumenia 2014
„A proszę was, bracia, abyście się strzegli tyc, którzy wzniecają spory i
zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście! unikajcie ic."List do Rzymian 16
skopeo- popatrzeć, obserwować
poieo- powodować
dichostasia – podziały
skandalon – zgorszenie
Ten werset jasno pokazuje nasze stanowisko wzgldem za!"owa# i $ru!"%w$ do!ieraj&!y!" do
'olski( )gorszenia i rozłamy ze wzgldu na doktryn *dida!"e+( ,by dowiedzieć si jaka nauk
przyjli pierwsi -"rze.!ijanie, nale/y w!zytać si w 0łowo i zoba!zyć !o oni głosili(
'ierwsi -"rze.!ijanie nie !z!ili obraz%w, krzy/y, głosili, ze mo/na utra!ić zbawienie, je.li nie
!"odzi si w !zujno.!i w 1u!"u 2witym( 'ierwsi -"rze.!ijanie zostali wysłani aby głosić
3wangelie, le!zyć !"ory!", wyrzu!ać demony, wskrzeszać z martwy!" oraz prowadzić intensywna
walk du!"owa( 'an 4ezus nau!zał 'ierwszy!" -"rze.!ijan aby uwa/ać na kwas 5aryzeuszy, !zyli
i!" nauki, kt%re po!"odz& z wymysł%w ludzi, a zaprze!zaj& jasne nauki 'isma6
78błudni!y6 1obrze prorokował o was 9zajasz w słowa!": *;+ #u$ ten czci mnie wargami,
ale serce ic $aleko jest o$e mnie. *<+ %aremnie mi je$nak cześ& o$$ają, g'osząc nauki,
które są nakazami lu$zkimi =
-o z tego, ze >apty.!i $wiernie głosz& 0łowo >o/e$, jak i!" nauka w <?@ wypa!za proste nauki
0łowa i s& to podania *mity+ ludzkieA 4ezus nie nau!za w powy/szym werse!ie, ze nie wa/ne jak
kto !z!i >oga, byle by była jedno.ć6 4ezus m%wi tak: na daremno przez lata nau!zasz, ze >%g
przestał być wsze!"mo!ny i ze w!i&ga do nieba na sile ty!" !o B? lat temu wyznali 4ezusa a dzi.
!"odz& w .wie!ie6 Cto obie!uje im niebo, głosi wymysły i brednie, oszukuje i!" dusze i razem z
diabłem !zuwa aby si nie nawr%!ili i nie poszli do nieba6
'rzez robienie tzw $ekumenii$ nie pozwalasz .lepym katolikom przyj.ć do zbawienia, bo stawiasz
ksi/y obok siebie i zwodzisz zar%wno 'rotestant%w jak i katolik%w( Daden katolik pozostaj&!y w
systemie nie jest zbawiony i nie idzie do nieba( 1zi. nie głosi si nauki 4ezusa- wyjdE!ie z ni!",
odrzuć!ie "erezje, ludzki bajki i trady!je6
Ca/dy )ielono.wi&tkowie! i -"aryzmatyk 'rotestan!ki powinien być zgorszony postawa
dzisiejszy!" pastor%w, kt%rzy zamiast głosić z przekonaniem i nawr%!ić katolik%w do
'rotestantyzmu a >aptyst%w wyprowadzić z i!" zgubny!", ekumeni!zny!" dzi. nauk(((pozwalaj&
im !"odzić w zwiedzeniu( Fdzie podziała si mo! i przekonanieA -zy dzi. ju/ za G9-)HI G93
0T89-93A
1zi. >iblie u/ywa si by ja wypa!zać !"o!ia/by organizuj&! ekumeni!zne .wito pt:
73kumeni!zne 2wito >iblii=( Cto jednak do niej zajrzał by <<@ u!zestnik%w wysłać do domuA
Cogo JH !"!e!ie nabraćA Ca/dy wierz&!y w C), kt%ry !zyta 0łowo od lat bdzie oponował tego
typu "ipokryzji, sztu!zny!" unii i gldzenia bredni6 Catoli!yzm prze.ladował >iblie, trzymał ja po
ła!inie przez wieki i palił ludzi na stosie za jej posiadanie, a !i dzi. r/n& głupa6Jstyd6 9dE!ie do
aden katolik pozostaj cy w systemie nie jest zbawiony i nie idzie do nieba. Katolicyzm to NIE ZADNA Ż ą
DENOMINACJA C!ZE"CIJAN"KA# Nak$amali cie ic% za d& o' te(az ci ko co odk( ci ) ś ż ęż ś ę ć
domu6 )rezygnuj!ie z pastorostwa6 Kipokry!i Luteranie zapominaj&! ostrze/e# i wyst&pienia Lutra
ob!"odz& 7Dzień Reformacji=( GaprawdA >d&! !złonkiem katoli!kiej 'olskiej Rady
3kumeni!znejA Sola Scriptura to nie wasze "asło(((0przedaw!zyki i zakały6 Luter na sadzie
8state!znym potpi was za przeina!zenie 0łowa i sprzedanie ReLorma!ji6
„W sobotę kontynuacja Święta miaa miejsce w !o"ciele #ielono"wi$tkowym #boru
„%etania&' (rzy)otowane sympozjum pod hasem* „+ie samym chlebem ,yje czowiek -
%iblia w ,yciu chrze"cijan& dotyczyo podej"cia poszcze).lnych tradycji do (isma Święte)o'
Stanowisko !o"cioa #ielono"wi$tkowe)o przedstawia dr /l,bieta %ednarz z
Warszawskie)o Seminarium 0eolo)iczne)o &
1
)wiedzenie nie zakrada si do ru!"u naraz, le!z jest serwowane po tro!"u( >iblia nakazuje nam
!zuwać, i ka/dy z -"rze.!ijan o!"rz!zony!" w 1u!"u jest zobowi&zany aby być stra/nikiem na
wie/y( 'oni/ej zamiesz!zam list pastor%w, kt%rzy anga/uj& si w niebiblijne ekumenie z
katoli!yzmem i id& na kompromis ła/&! z "erezja >aptyst%w:MTa lista z !zasem mo/e si zmienić6N
„2czestnicy modlili się wraz ze wspólnotą zielonoświątkową w Terespolu
2
3 a następnie
wysuchali przesania ks' bp' 0ony4e)o (almera z !o"cioa an)likańskie)o oraz s.w
pozdrowienia (apie,a 5ranciszka na kon)res ruch.w ewan)elicznych w Stanach
#jednoczonych' = ((() *o$e+skie %ni ,kumeniczne *O?1P+
B
„# ramienia !o"cioa /wan)elicko67etodystyczne)o* ks' prof' 8dam !leszczyński3 ks'
9anusz Daszuta :!ielce;3 ks' Wawrzyniec 7arkowski a także pastor Robert Kubiak –
Kościół Zielonoświątkowy3 pastor 9acek Saby z <hrze"cijańskie)o !o"cioa
Reformacyjne)o w Warszawie3 pastor Wojciec Kuleczka z Kościoła !wan"eliczne"o
#piclerz w Warszawie$ =((( -ubileuszowe *o$e+skie %ni ,kumeniczne *O?1B+
P
"ttp:QQwww(koden(!om(plQRRR-1ni-3kumeni!zne(jpg
8to tematyka:
"ttp:QQ1<O(166(O?O(1SOQuplQ3kumeniaTO?1PTplakatTnet(jpg
• >iskup Iarek Cami#ski- uwa/a, ze C) powinien być w unii z Rzymem(
• 4eden z zastp!%w >iskupa- Leszek Io!"a- kt%ry u!zsz!zał na Iaryjne !zuwania w
$sanktuarium w Codniu$
• 'astor -ze!"- C) Ra!ib%rz zaprosił ksi/y aby przemawiali oraz zesp%l katoli!ki
• 'rezbiter 0tanisław -ie.lar zwierz!"nik 8krgu )a!"odnio - Jielkopolskiego Co.!ioła
)ielono.wi&tkowego(
U
• 'astor Jaldemar Ialinowski, Co.!i%ł )ielono.wi&tkowy
6

S
w 'oznaniu(
1 "ttp:QQwww(luteranie(plQar!"iwumQO?11QiiTekumeni!zneTswietoTbibliiTwTsz!ze!inie,BS61("tml
O "ttp:QQkos!iolwterespolu(plQo-nasQ"istoriaQ
B "ttp:QQwww(naszdziennik(plQwiara-kos!iol-w-pols!eQS;B?P,kodenskie-dni-ekumeni!zne("tml
P "ttp:QQwww(kiel!e(kapu!yni(plQindeV(p"pAoptionW!omT!ontentXtaskWYiewXidW1?1SX9temidW1;S
U "ttp:QQwww(ar!"poznan(plQ!ontentQYiewQB?UUQ1?SQ
6 "ttp:QQpoznan(kz(plQrada-zboruQ
S "ttp:QQwww(ar!"poznan(plQ!ontentQYiewQB?UUQ1?SQ
• 'astor 'iotr Jisełka, Co.!i%ł )ielono.wi&tkowy
;<
w 'oznaniu
• Co.!i%ł )ielono.wi&tkowy w Iilejewie-5romborku
1?
• 'astor 'iotr 0ko!zylas- C) Lublinie!(
111O1B
• 'astor prezbiter Jitold Cantorek
1P
C) 3lbl&g oraz pastor Joj!ie!" Fajewski
1U
z C) we
5romborku
16
• 'astor 4a!ek Keindeirei!" z C) w 0łupsku(
1S
• C) w 2widwinie „Świdwin - +abo,eństwo /kumeniczne w zborze !o"cioa
#ielono"wi$tkowe)o z udziaem %$!$ &iskupa 'awła (ieślika
)*
&
1<
C) w 2widwinie
otwar!ie promuje ekumenie, ma nawet spe!jalny punkt w menu(
O?
'astorem tego zboru jest
,dam -iućka(
• Co.!i%ł )ielono.wi&tkowy w Iiastku z pastorem ,damem Calinowskim(
O1
"ttp:QQwww(kzmiastko(plQindeV(p"pAoptionW!omT!ontentXYiewWarti!leXidW1B;:tydzie-modlitw-o-
jedno-!"rze!ijanX!atidWUB:O?1OZ
• C) >etania w 0z!ze!inie z pastorem Iie!zysławem -zajka
OO
4est on tak/e !z.!i&
ekumeni!znego komitetu Towarzystwa >iblijnego w 'ols!e(
OB
• Leszek 4a#!zuk to pastor C), kt%ry wzi&ł odział w tłuma!zeniu >iblii 3kumeni!znej(
OP
)b%r
Co.!ioła )ielono.wi&tkowego 7Co.!i%ł na )a!iszu= w Jarszawie to zb%r gdzie głosi(
Jsp%łpra!uje on z katoli!ka sta!ja Religia(tY(
• C) 8aza w Lublinie
OU
i pastor Iarek J%łkiewi!z(
; "ttp:QQpoznan(kz(plQpastorQ
< "ttp:QQwww(ar!"poznan(plQ!ontentQYiewQB?UUQ1?SQ
1? "ttp:QQswjerzy(elblag(plQApW1B66
11 "ttp:QQwww(die!ezja(opole(plQindeV(p"pQwiadomos!iQaktualnos!iQogolneQOPBB-tydzien-powsze!"nej-modlitwy-o-
jednos!-!"rzes!ijan
1O "ttp:QQwww(skała(euQpastor("tml
1B "ttp:QQwww(skała(euQekum("tml
1P "ttp:QQelblag(kz(plQo-kos!ieleQ
1U "ttp:QQwww(parakletos(plQjoomlaQindeV(p"pAoptionW!omTwrapperXYiewWwrapperX9temidWSU
16 "ttp:QQwww(portel(plQartykul(p"pBAiWBB<OO
1S "ttp:QQwww(mojemiasto(slupsk(plQindeV(p"pAidWB;OO
1; 7J ConLeren!ji 3piskopatu 'olski obj&ł Lunk!j sekretarza Comisji ds( 1u!"owie#stwa =Jkipedia
1< "ttp:QQwww(paraLia(trz!ianka(!om(plQar!"iwumQstronyQsw(POtydz(modl(oTjedn("tml
O? "ttp:QQwww(zbor(plQindeV(p"pAoptionW!omT!ontentXYiewWarti!leXidWU1X9temidW1P
O1 "ttp:QQwww(kzmiastko(plQindeV(p"pAoptionW!omT!ontentXYiewWarti!leXidW1B;:tydzie-modlitw-o-jedno-
!"rze!ijanX!atidWUB:O?1O
OO "ttp:QQold(luteranie(plQplQA1W1UO;
OB "ttp:QQwww(tb(org(plQindeV(p"pAoptionW!omT!ontentXYiewWarti!leXidWO1:komitet-krajowyX!atidWP:o-
nasX9temidWOO
OP "ttp:QQpl(wikipedia(orgQwikiQLeszekT4a@-U@;P!zuk
OU "ttp:QQdu!"(lublin(plQtydzien-modlitw-o-jednos!-!"rzes!ijanQ
• C) >etezda w 0z!ze!inie i pastor Kenryk Cowali#ski
O6
• 'astor 4a!ek 8rłowski z Co.!ioła zielono.wi&tkowego 7)b%r -"wały >o/ej=w Gowym
0&!zu(
OSO;
*Ga !zyja to jednak !"waleA+
• 'astor ,leksander Iatwiej!zuk z ko.!ioła zielono.wi&tkowego 7)b%r >etlejem
O<
=w 'ile(
B?
"ttps:QQtwitter(!omQ0wietaRodzinaQstatusQPOUBBP6<?O6OS?;OOPQp"otoQ1
• 'rezbiter 'iotr Gowak
B1
(
BO
"ttp:QQwww(die!ezja(lowi!z(plQimgQimagesQ<PSB;BTekumen?Um(jpg

4e.li kto. ma jakie. dodatkowe inLorma!je, to prosz przesłać na stron ,ntyekumenia6 'opatrz!ie
na ta list i pomy.l!ie: 4e.li w Ga!zelnej Radzie C) s& ekumeni!y, to jaka drog przyjmie ko.!i%ł
)ielono.wi&tkowy na najbli/sze lataA , mo/e kto. pomy.li- a !o ma pastor !zy biskup wsp%lnego z
promowaniem ekumeniiA
„#nam uczynki twoje i mio"=3 i wiarę3 i su,bę3 i wytrwao"= twoj$3 i wiem3 ,e ostatnich
uczynk.w twoich jest więcej ni, pierwszych' :>?; +ecz ,a, ci za złe- że pozwalasz
niewie"cie @zebel3 kt.ra się podaje za prorokinię3 i naucza3 i zwodzi moje su)i3 uprawia=
wszeteczeństwo i spo,ywa= rzeczy ofiarowane bawanom' :>1; @ daem jej czas3 aby się
upamiętaa3 ale nie chce się upamięta= we wszeteczeństwie swoim' :>>; 0ote, rzucę j$ na
o,e3 a tych3 kt.rzy z ni$ cudzoo,$3 wtr$cę w ucisk wielki3 je"li się nie upamiętaj$ w
uczynkach swoich' :>A; 8 dzieci jej zabijęB i poznaj$ wszystkie zbory3 ,e 9a jestem 0en3 kt.ry
bada nerki i serca3 i oddam ka,demu z was wedu) uczynk.w waszych' :>C; Wam za"3
pozostaym3 kt.rzy"cie w 0iatyrze3 wszystkim3 kt.rzy nie macie tej nauki3 kt.rzy"cie nie
poznali3 jak m.wi$3 szata.skic "ł/bin'''&Apokalipsa ./bjawienie0 1
0łownik 'JG tak deLiniuje słowo- pozwalać:
BB
2. [zgodzić si na !o. lub nie prze!iwdziałać !zemu.\
1. [o okoli!zno.!ia!": umo/liwić !o., dopu.!ić do !zego., nie przeszkodzić !zemu.\
'astor w zborze w Tiatyrze był oddany 4ezusowi, jednak był ignorantem i nie rozeznał,ze przyszła
do niego nauka i jej głosi!iel- 4ezebel, kt%ra przyniosła bałwo!"walstwo i du!"owy nierz&d6
'opatrz!ie na reak!je 4ezusa( Gie, on nie m%wi: , !o tam doktryna6 Li!zy si $miło.ć$6 Ten pastor
słu/y ju/ długo w zborze wi! !o od niego !"!e!ieA4akie Ty masz wytłuma!zenie by nie rozsadzaćA
Lata słu/byA 8n miał tez( Iiło.ćA 8n miłował6 Iasz wiar i >%g u!zynił sporo !ud%wA Ten pastor
tego do.wiad!zył(((Go to mo/e- wieloletnie trwanie i słu/enie $ko.!iołowi$A Tak, ten wła.nie pastor
O6 "ttp:QQwww(betezda(org(plQindeV(p"pQstart-aktualnos!iQB<<-tydzien-modlitw("tml
OS "ttp:QQwww(kzns(plQs"owuser(aspAuTidW1?
O; "ttp:QQwww(sade!zanin(inLoQwiadomos!i,UQnowy-sa!z-nabozenstwo-w-tygodniu-modlitw-o-jednos!-
!"rzes!ijan,O<<BO,ar!"iwumZ(]-z,tC8'H0k
O< "ttp:QQwww(betlejem(pilnet(plQkontaktQ
B? "ttp:QQswietarodzina(pila(plQO?1PQ?1Qnabozenstwo-ekumeni!zne-w-pileQ
B1 "ttp:QQlowi!z(gos!(plQdo!Q1;BBSPP('ragnienie-jednos!i
BO "ttp:QQkz(plQnrkQ
BB "ttp:QQsjp(pwn(plQszukajQ@O?pozwoli@-P@;S
to robił(((,le(((0zatan dzi. wysnuł doktryn ze swoi!" $głbi$, wstawia ja do ko.!ioła i nie jest w
jakikolwiek to ani rozeznane ani oponowaneA 'ytasz- no to dla!zego, skoro ekumenia nie jest od
>oga, /aden pastor jej nie oponujeA 'opatrz na tego pastora- jak mo/esz oponować !zemu. !zego.
nie rozpoznał i my.lisz, ze jest 8CA 4ak to mo/liweA
Freka:
• %i$ace )ezabel – doktryna 4ezebel
• Propetis – prorokini
• Planao – zwodzić od 'rotestantyzmu do np( katoli!yzmu
• %i$asko - nau!zać
• %oulos- sługa
• Porneuo
BP
- popełnianie nierz&du, prostytuować !iało, wydawać !iało na nierz&d, oddać si
nie!zystemu stosunkowi, pozwolić si od!i&gn&ć do bałwo!"walstwa
• Pago ei$olotuton – spo/ywać rze!zy oLiarowane bałwanom *jak np( komunijny waLel+
• 3atos 4atanas- to głbiny szatana, kt%re pastor zboru w Tiatyrze uznał za
$-"rze.!ija#skie$6 1opiero interwen!ja 4ezusa wskazuje mu, ze nau!zy!iel $Tiatyrskiej
ekumenii$ to sluga szatana, kt%ry przyni%sł podr%bk do ko.!ioła( , !o tamA Rezultatem jest
du!"owe pokalanie *!o ozna!za r%wnie/ napełnienie demonami+( 5zy 5rześcijanin
je$nak mo6e mie& $emony7 „:1; Dby"cie umieli znie"= odrobinę niedorzeczno"ci z mojej
strony' W samej te, rzeczy znosicie' :>; #abie)am bowiem o was z )orliwo"ci$ %o,$B
albowiem zaręczyem was z jednym mę,em3 aby stawi= przed <hrystusem dziewicę czyst$3
:A; obawia, si/ je0nak- ażeby- jak wąż cytrością swoją zwió0ł !w/- tak i ,yśli wasze nie
zostały skażone i nie o0wróciły si/ o0 szczere"o o00ania si/ (rystusowi$ :C; &o "0y
przyco0zi ktoś i zwiastuje inne"o %ezusa- które"o ,yś,y nie zwiastowali- lub "0y
przyj,ujecie inne"o 0uca- które"o nie otrzy,aliście- lub inną ewan"eli/- której nie
przyj/liście- znosicie to z łatwością$ :E; Fecz uwa,am3 ,e ja w niczym nie ustępuję tym
arcyapostoom' :G; <ho= tedy jestem prostakiem w mowie3 to jednak nie w poznaniuB
owszem3 okazali"my je przed wami wszystkimi pod ka,dym wz)lędem' :H; 8lbo czy
popeniem )rzech3 poni,aj$c siebie same)o3 aby"cie wy byli wywy,szeni3 ,e za darmo
zwiastowaem wam ewan)elięI :J; @nne zbory zupiem3 przyjmuj$c pomoc pienię,n$3 by
m.c wam su,y=3 :K; a w czasie pobytu u was3 cierpi$c niedostatek3 nikomu nie byem
cię,aremB )dy, braki moje pokryli bracia3 kt.rzy przybyli z 7acedoniiB pilnowaem się i
będę się pilnowa3 by w niczym nie by= wam cię,arem' :1?; 9ak prawda <hrystusowa jest we
mnie3 tak tej chluby nikt mi nie odbierze w )ranicach 8chai' :11; Dlacze)oI <zy dlate)o3 ,e
was nie miujęI %.) to wieL :1>; 8 to3 co czynię3 czyni= te, będę nadal3 aby odebra=
podstawę tym3 kt.rzy chc$ mie= podstawę3 by w tym3 czym się chlubi$3 byli takimi3 jakimi my
jeste"my' :1A; Tacy bowie, są 1ałszywy,i apostoła,i- pracownika,i z0ra0liwy,i- którzy
tylko przybierają posta2 apostołów (rystusowyc$ 3)45 6 nic 0ziwne"o7 wszak i szatan
przybiera posta2 anioła światłości$ :1E; +ic więc nadzwyczajne)o3 je"li i sudzy je)o
przybieraj$ posta= su) sprawiedliwo"ciB lecz kres ich taki3 jakie s$ ich uczynki'&2 list 0o
Koryntian )) $
)auwa/!ie jedna rze!z: 0zatan w !zasa!" ostate!zny!" w!"odzi do >o/ego ko.!ioła przebrany jako
anioł .wiatło.!i ze swoimi doktrynami z głbin( Co.!i%ł tego nie rozpoznaje( -o go za.lepiaA Gi!
nas nie mo/e ruszyć, !okolwiek by.my robiliA 'aweł nau!za zb%r w Coryn!ie, ze s& nau!zy!iele i
doktryny, kt%re s& od szatana( 4ednak on nie przy!"odzi wprost, ale m%wi: ja tez jestem
-"rze.!ijaninem6 5zemu mnie nie ccecie przyją&7 5zy jesteście lepsi7 'aweł przynosz&!y
doktryn o tym, ze -"rze.!ijanie mog& mieć demona np( przez przyjmowanie Lałszywy!" doktryn,
innego 4ezusa6 Giektorzy glosza, ze dopoki masz demony, to nie jestes -"rzes!ijaninem, !o jest
nieporozumieniem i niezrozumieniem 0lowa( -"rzes!ijaninem zostajesz po przyje!iu 4ezusa jako
BP "ttp:QQwww(apostoli!-!"ur!"es(netQbibleQstrongsQreLQAstg"WgreekXstnmWPO?B
'ana i )bawi!iela, nie po tym jak wyrzu!a z !iebie demony6 To r%wnie/ nie podobało si niekt%rym
z zborze( 'ytali: 'aweł, a gdzie podziała si twoja miło.ćA -zemu !"!esz wywołać $podziały$A Jie!
jak to jest: Iiło.ć to powiedzenie 'rawdy, !zy jej zakrywanie lub ignoran!jaA 'aweł jednak odpiera
te zarzuty, pokazuj&! im na prawdziwe Er%dło ty!" $-"rze.!ijan$:
)anim kto. za!znie praktykować inna ewangelie, musi mieć umysł od!i&gnity od 'rawdy 0łowa6
'aweł w odwadze głosi: 3wangelie kt%ra my.my nie zwiastowali6 , dzi. z ust pastor%w
)ielono.wi&tkowy!" słyszysz: to co, 89#*/ :9 mamy Praw$ę7
7&o "0y przyco0zi ktoś i zwiastuje inne"o %ezusa- które"o ,yś,y nie zwiastowali=
4akiego $4ezusa $ zwiastuj& katoli!yA -zy tak 4ezus kazał w >ibliiA -zy 4ezus z >iblii przestał być
wsze!"mo!nyA
8p"is eVapatao 3ua en panourgia – Jaz *0tarodawny+ !zyli Lu!yLer zwi%dł 3we poprzez jego
podstp6
Goema – my.li, umysł, postrzeganie
'"t"eiro – pokalać, zepsuć
Cto. przy!"odzi i(((głosi $innego 4ezusa, innego 1u!"a i inna 3wangelie$6 , wyA 3ee
tam(((Luzik((()luzuj stary(((-os taki spityA Ten go.ć jest spoko(((5ryz, gang i $powaga w glosie$A
,ne!"omai- podtrzymać, wytrwać, znie.ć(
-o słyszysz dzi. w zbora!"A 'rzynosz& obrazy, r%/an!e, ksi/y i zakonni!e((( a oni: Tak trzymać6
To $>%g$6 To działanie $-"rystusa$ w O1 wieku6 >rawo6 Rob tak dalej6 Alleluje i tupanie, gwiz$y i
tance; Pawe' to znal za $obrze....<$zie po$zia'o się rozpoznanie7 Coryntianie gosz!z&
$Lałszywy!" apostoł%w, zdradliwy!" pra!ownik%w i $tez -"rze.!ijan$$6 8ni nie przyszli i nie
powiedzieli: jeste.my od szatana, !"!emy was zwie.ć6 Gie6
'aweł rozeznawszy w 1u!"u wola:
(seudapostolosL 7Iy tez=
Dolios /r)atesL 7)dradliwi= M'JG- [gro/&!y niebezpie!ze#stwem, !"oć sprawiaj&!y wra/enie
bezpie!znego\ N
7etaschematizo apostolos <hristosL 7)miana kształtu w $tez -"rze.!ijan6$=
8 bra!ie, osadziłe.A 8 'awle- za ostro6 To nie tak6 Tak si nie głosiA 'otkn&ć si łatwo, potem
mo/e zaj&! L,T, aby powr%!ić do 'rawdy(((-o stało si ze zborem w Coryn!ieA -zy po lata!"
odszedł od 'anaA -o byłoby gdyby do Tiatyry nie przyszedł 'an 4ezusA -zy pastor zboru w
Tiatyrze posłu!"ał 4ezusa i !zy usun&ł siostr, prorokinie 4ezebelA
0koro do pastora zboru sam 4ezus zwra!a si by otwarł o!zy, to !zy nie jest to tym bardziej przekaz
na dzisiejsze !zasyA 8tw%rz!ie o!zy(((


Indeks alfabetyczny
>aptys!i(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Op(
>iskup C)(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Bp(
-"rze.!ijanie mog& mieć demona((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6
-zasy ostate!zne((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6
1oktryna ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O
1zie# ReLorma!ji((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B
3kumeni!zne 2wito >iblii((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O
9nny 4ezus((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6p(
Code#skie 1ni 3kumeni!zne ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B
Cwas 5aryzeuszy((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O
pastor(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Opp(
'astor(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1, Bpp(
'aweł(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6p(
pierwsi -"rze.!ijanie((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O
'ierwsi -"rze.!ijanie(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O
ReLorma!ja(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B
0ola 0!riptura(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B
Tony 'almer((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B
)ielono.wi&tkow!y(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful