You are on page 1of 3

"Guru joga, zwana Deszczem Nektaru, powodującym rozwój zalążków czterech ciał

"
rzedstawiona tutaj współczesna wersja guru jogi !"# $armapy została ułożona na
podstawie rdzennego tekstu napisanego przez !"# $armap%&&&
'spokojenie umysłu
(zujemy )ezkształtny strumie* powietrza na czu)ku nosa& +y,lom i uczuciom pozwalamy
swo)odnie przepływa-, nie oceniając ich&
(ztery odstawowe .ozmy,lania
Nast%pnie my,limy o czterech podstawowych prawdach, kierujących umysł ku wyzwoleniu i
o,wieceniu&
',wiadamiamy so)ie, że w tym życiu posiadamy cenną możliwo,- / dzi%ki metodom 0uddy
możemy przynosi- pożytek niezliczonym istotom& Niewielu ludzi spotyka nauki Diamentowej
Drogi, jeszcze mniej jest za, tych, którzy są w stanie je wykorzysta-&
rzypominamy so)ie o nietrwało,ci wszystkiego, co złożone& 1ylko nieograniczona,
przejrzysta przestrze* umysłu jest trwała, nie wiemy jednak jak długo )%dziemy cieszy- si%
warunkami pozwalającymi nam ją rozpozna-&
.ozumiemy przyczyn% i skutek& 1o od nas zależy, co si% wydarzy& Dawniejsze my,li, słowa i
działania stały si% naszym dzisiejszym stanem, a teraz zasiewamy nasiona przyszło,ci&
2reszcie widzimy dlaczego warto pracowa- z umysłem& 3 jednej strony o,wiecenie jest
ponadczasową najwyższą rado,cią, z drugiej za, nie potra4imy przynosi- pożytku innym,
dopóki sami jeste,my pomieszani i mamy oso)iste pro)lemy&
5chronienie
onieważ nie zawsze przeżywamy ,wiat tak jak)y,my tego chcieli, dlatego teraz otwieramy
si% na tych, od których możemy si% uczy-&
Dla do)re wszystkich istot przyjmujemy schronienie6
7 w celu, )uddzie / w pełnym rozwoju umysłu8
7 w jego naukach, które prowadzą nas do urzeczywistnienia tego poziomu8
7 w urzeczywistnionej sandze, przyjaciołach na drodze8
7 przede wszystkim za, w lamie, tutaj !"# $armapie& 9ączy on w so)ie )łogosławie*stwo,
metody i ochron% / potrze)ujemy go, )y móc szy)ko si% rozwija-&
:aza )udowania
1eraz w przestrzeni przed nami pojawia si% złocista, przejrzysta 4orma !"# $armapy /
promieniujące pole energii i ,wiatła& +a on na głowie (zarną $oron%, która może prze)udzi-
w nas najgł%)szą ,wiadomo,- umysłu& ;ego twarz jest złocista i łagodna& $armapa widzi nas,
zna i życzy wszystkiego, co najlepsze& 2 r%kach skrzyżowanych na sercu trzyma dordże i
dzwonek& 2yrażają one stan jedno,ci mądro,ci i współczucia& 5iedzi w pozycji medytacyjnej,
otoczony t%czowym ,wiatłem&
$armapa łączy w so)ie przestrze* i rado,-& ;est aktywno,cią wszystkich )uddów& ;ego
esencja znajduje si% przed nami, niezależnie od tego, czy potra4imy przejrzy,cie postrzega-
jego 4orm%, czy też nie& Gł%)oko pragniemy urzeczywistni- o,wiecone wła,ciwo,ci $armapy
dla do)ra innych&
$armapa czuje nasze życzenia, u,miecha si% i z)liża do nas coraz )ardziej, aż wreszcie
pozostaje w przyjemnej odległo,ci przed nami&
<Najdroższy =amo, esencjo wszystkich )uddów, prosimy pokaż nam moc rozpuszczającą
niewiedz% i zaciemnienia, zarówno nasze jak i innych istot& 5praw, )y prze)udziło si% w nas
ponadczasowe ,wiatło umysłu&>
:aza )łogosławie*stwa / ciało
1eraz z czoła $armapy promieniuje intensywne przejrzyste ,wiatło& 2pływa do naszego
czoła i wypełnia całą głow%& .ozpuszcza ono wszystkie przeszkadzające wrażenia w mózgu,
nerwach i zmysłach& 2szystkie przeszkody spowodowane przez nasze szkodliwe działania
znikają& Nasze ciało rozlu?nia si% i staje si% ,wiadomym narz%dziem dawania innym pomocy i
ochrony& 'trzymując przejrzyste ,wiatło tak długo, jak chcemy, do,wiadczamy wewn%trznej
wi)racji syla)y @+&
:aza )łogosławie*stwa / mowa
3 gardła $armapy wypływa promieniujący strumie* czerwonego ,wiatła i wpływa do
naszych ust i do naszego gardła& Awiatło rozpuszcza wszystkie trudno,ci w naszej mowie&
@puszczają ja wszelkie wrażenia pozostawione przez niezr%czne i przynoszące cierpienie
słowa i nasza mowa staje si% ,wiadoma& ;est teraz współczuciem i mądro,cią, pełnym mocy
narz%dziem przynoszenia pożytku innym& 2raz z czerwonym ,wiatłem utrzymujemy gł%)oką
wi)racj% syla)y BC&
:aza )łogosławie*stwa / umysł
3 poziomu serca $armapy, z centrum jego przejrzystej 4ormy, wypływa teraz intensywne
nie)ieskie ,wiatło& 2pływa ono do nas i wypełnia centrum naszej klatki piersiowej&
2szystko, co szkodliwe opuszcza nasz umysł& rzeszkadzające uczucie i sztywne koncepcje
znikają i staje si% on spontaniczną rado,cią& rzestrze* i rado,- są od sie)ie nieoddzielne&
2raz z gł%)okim nie)ieskim ,wiatłem wi)ruje syla)a C'NG&
2ielka iecz%-
1eraz wszystkie trzy ,wiatła wpływają do nas jednocze,nie& rzejrzyste wypełnia naszą
głow%, czerwone / gardło, a nie)ieskie / o,rodek serca& Dzi%ki temu do,wiadczamy stanu
2ielkiej iecz%ci i spoczywamy w stanie $armapy&
1rzy ,wiatła płyną jednocze,nie&
1eraz używamy wi)racji, która łączy w so)ie prawd% na zewnątrz i wewnątrz& owtarzamy
mantr% $B.+BB (3#DNN@ na głos lu) w umy,le& @znacza ona6 <+ocy wszystkich
)uddów działaj przez nas>&
$B.+BB (3#DNN@&&&
:aza stopienia
1eraz złocista 4orma $armapy i (zarna $orona przed nami rozpuszczają si% w t%czowe
,wiatło& 2pływa ono do nas, jest wsz%dzie wokół& 2szelka 4orma znika& ozostaje tylko
,wiadomo,-, )ez centrum i granic, ponadczasowa i wszecho)ecna&
rzerwa
+y,li i zjawiska są swo)odną grą przestrzeni
rzerwa
:aza aktywno,ci
1eraz z otwarto,ci wyłania si% znowu cały ,wiat / czysty i doskonały& $ażdy atom wi)ruje
rado,cią i jest utrzymywany w cało,ci przez miło,-& $ażde wydarzenie jest ,wieże i pełne
znaczenia, promieniuje nieograniczonym potencjałem& ojawiają si% też wszystkie istoty / tuż
o)ok nas i w całej przestrzenie& 5ą one m%skimi i że*skimi )uddami, niezależnie od tego, czy
o tym wiedzą, czy też nie& D?wi%ki są mantrami, a wszelkie my,li mądro,cią tylko dlatego, że
mogą si% pojawia-&
(zujemy również, jak nasze własne ciało wyłania si% z przestrzeni / pełne mocy i rado,ci&
2ydarzyło si% co, wspaniałego& rzedtem )yli,my naszym ciałem, narażonym na staro,-,
choro)%, ,mier- i utrat%& 1eraz posiadamy nasze ciało& (iało i mowa są ,wiadomymi
narz%dziami przynoszenia pożytku innym& 2iemy, że w rzeczywisto,ci jeste,my przejrzystą
przytomno,cią, której wła,nie do,wiadczyli,my& 0yła ona ,wiadoma również wtedy, gdy nie
)yło żadnej 4ormy&
@4iarowanie
ostanawiamy utrzyma- ten czysty sposó) widzenia we wszystkich życiowych sytuacjach&
ragniemy, a)y do)re wrażenia, które wła,nie powstały, stały si% nieograniczone i przyniosły
wszystkim istotom jedyne i trwałe szcz%,cie / rozpoznanie natury umysłu&