You are on page 1of 3

Model de contestatie proces verbal pentru

amenzi multiple rovinieta
Către Judecătoria ……………….. Domnule Preşedinte,
Subscrisa, ………………….., cu sediul în ……………………………, în contradictoriu cu
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din om!nia "CNADN# $ Centrul de
Studii %e&nice utiere si 'n(ormatica $ C)S%'N, cu
sediul la adresa *d. 'uliu +aniu ,-.A, sector /, *ucureşti, (ormulăm prezenta Pl!n0ere
împotri1a procesului21erbal de contra1enţie Seria ……… nr. ………….. din data de ………….,
înc&eiat de a0ent constatator …………. ………. an0a3at al C.N.A.D.N. S.A.2C)S%'N, cu
autorizaţia de control nr. ……………., prin care solicităm 4n principal5 anularea procesului2
1erbal susmenţionat şi, pe cale de consecinţă5 anularea măsurii de sancţionare contra1enţională a
subscrisei 4n subsidiar5 înlocuirea sancţiunii contra1enţionale cu a1ertisment. Scurt istoric al
situaţiei de (apt 4n perioada anului trecut, subscrisa S.C. 6 P7 …………………….. nu am ac&itat
ro1inieta a(erentă perioadei de utilizare a drumurilor publice con(orm dispoziţiilor le0ale. Acest
(apt nu a (ost unul intenţionat şi s2a datorat unei ne0li3enţe de natură administrati1ă. Această
ne0li3enţă a (ost sesizată şi remediată la data de ……………., c!nd a (ost ac&itat tari(ul de
utilizare pe o perioadă de .8 luni, în 1aloare de 89 de euro. :a data de ……………., subscrisa a
primit un proces 1erbal de constatate a unei contra1enţii "numită în continuare contra1enţia nr.
.#, similar celui supus contestaţiei în prezenta speţă. Subscrisa a înţeles şi a recunoscut culpa în
care s2a a(lat şi a ac&itat amenda cu care a (ost sancţionată. :a data de …………………,
subscrisa a primit un nou proces 1erbal contra1enţional care atestă o contra1enţie ulterioară
"numită în continuare contra1enţia nr. 8# pe care îl contestăm. Prin intermediul acestui proces
1erbal, ni s2a adus la cunoştinţă că am (ost înre0istraţi, la data de ……………………, pe raza
……………………….., 3ud. …………… DN …………………, circul!nd cu 1e&iculul cu
numărul de înmatriculare ………………………. (ără a a1ea ac&itată contra1aloarea tari(ului de
utilizare re0lementat de ;.<. .=68--8. 4nre0istrarea a (ost e(ectuată cu a3utorul mi3loacelor
te&nice ale sistemului in(ormatic de emitere, 0estiune, monitorizare si control ar ro1inietei $
S')<+C, respecti1 o camera montată în localitatea …………………. +oti1ele pentru care
întele0em să contestăm contra1enţia nr. 8 sunt urmatoarele5 Contra1enţia nr. . este aceeaşi cu
contra1enţia nr. 8, (iind incidente pre1ederile ;.<. 868--., precum şi pre1ederile C)D; şi ale
Codului penal rom!nesc în ceea ce pri1eşte re0lementarea (aptelor să1!rşite în (ormă continuă>
Suma primita de CNADN drept 1aloare de despa0ubire reprezintă contra1aloarea unei
ro1iniete pe .8 luni. Pe lar0, A1!nd în 1edere de următoarele aspecte, considerăm contra1enţia
nr. . ca (iind aceeaşi cu contra1enţia nr. 85 4n lumina 3urisprudenţei C)D;, contra1enţiile
re(eritoare la circulaţia pe drumurile publice sunt încadrate în s(era ?acuzaţiilor în materie
penală? la care se re(eră primul para0ra( al art. / C)D;. Curtea )uropeană a Drepturilor ;mului
a considerat în 3urisprudenţa sa "Cauza +aszini c. om!niei $ &otararea din 8..-@.8--/, )anadA
c. Slo1aciei, Biliberber0 c. +oldo1ei# că normele 3uridice ce sancţionează ast(el de (apte au
caracter 0eneral şi că urmăresc un scop pre1enti1 şi represi1, aceste criterii "alternati1e# (iind
su(iciente pentru a demonstra că (apta în discuţie are, în sensul art. / din Con1enţie, caracter
penal. Ca o consecinţă a aplicării în cauză a dispoziţiilor art. / din Con1enţie prezentul liti0iu
trebuie să o(ere şi 0aranţiile procesuale recunoscute şi 0arantate de acest articol. Pe cale de
consecinţă trebuie recunoscute şi 0aranţiile speci(ice în materie penală din art. / al Con1enţiei,
printre care lipsa pericolului social, precum şi înlesnirile o(erite de Codul penal. Art. .C alin. .
din Codul penal de(ineşte in(racţiunea ca D(apta care prezintă pericol social, să1!rşită cu
1ino1ăţie şi pre1ăzută de le0ea penală?. 4n accepţiunea sa cea mai 0enerală, contra1enţia,
asemenea in(racţiunii, con(orm C)D;, este o (apta a omului, un act de conduita eEterioara a
acestuia, interzis de le0e sub o sancţiune speci(ică, care este pedeapsa.. Spre deosebire de
in(racţiune, care prezintă pericol social mai ridicat, cu consecinţe mai 0ra1e si dăinuie în timp, la
contra1enţie, acest pericol este mai redus, iar urmările sunt mai reduse> Con(orm doctrinei,
Din(racţiunea continuă se caracterizează prin prelun0irea în c&ip natural a acţiunii sau inacţiunii,
ce constituie elementul material al laturii obiecti1e, după consumare, p!nă la inter1enţia unei
(orte contrare. %ot doctrina de specialitate ne indică, în mod unitar, modul în care pot (i
identi(icate in(racţiunile continue, şi anume Ddupă elementul material al laturii obiecti1e ce
presupune o acţiune ori o inacţiune ce durează în timp ca5 deţinerea, răm!nerea, purtarea,
conducerea unui auto1e&icul etc. Acti1itatea in(racţională la unele in(racţiuni continue este
susceptibilă de întreruperi care sunt determinate de natura acti1ităţii in(racţionale, spre eEemplu
portul ile0al de uni(orma care poate (i întrerupt noaptea şi reluat dimineaţa. Aceste întreruperi ţin
de natura in(racţiunii şi nu a(ectează unitatea in(racţiunii continue? 8. 4n cazul de (aţă, inter1enţia
(orţei contrare este noti(icarea de către a0entul constatator al contra1enţiei nr. ., contra1enţie
recunoscută de subscrisa. 4nsă, prin contra1enţiile ulterioare "cu re(erire specială la contra1enţia
nr. 8#, ni se creează o situaţie mai 0rea dec!t cea pre1ăzută în le0ea penală, (iind ţinuţi la plata
mai multor amenzi pentru aceeaşi (aptă. 4n subsidiar, 1ă în1ederăm că dreptul penal romanesc,
nu re0lementează cumulul aritmetic al pedepselor dec!t în cazuri eEtreme, eEpres şi limitati1
pre1ăzute de le0e> ast(el, dacă instanţa ar ale0e să aplice cumulul de amenzi contra1enţionale, ni
s2ar crea o situaţie mult mai di(icilă în comparaţie cu pericolul social 0enerat de (apta să1!rşită.
Fna dintre trăsăturile esenţiale ale contra1enţiei este eEistenţa pericolului social. 4n doctrină,
precum şi în practică se remarcă obli0ati1itatea or0anelor 3udiciare de a analiza in concreto
respecti1 0radul de pericol social de la caz ca caz. 4n speţa de (aţă, în mod e1ident, această
analiză nu a (ost e(ectuată. Suma primita de CNADN drept 1aloare de despa0ubire reprezintă
contra1aloarea unei ro1iniete pe .8 luni. Con(orm art. 9 alin. "G# din ;.<. .=68--8, modi(icată
ulterior, Dcontra1enientul are obli0aţia de a ac&ita, pe l!n0ă amenda contra1enţională, cu titlu de
tari( de despă0ubire, în (uncţie de tipul de 1e&icul (olosit (ără a deţine ro1inietă 1alabilă, sumele
stabilite con(orm AneEei nr. ,?. Con(orm sus2citatei aneEe nr. ,, cuantumul tari(ului de
despă0ubire aplicabil pentru un autoturism este de 89 de euro, adică identic cu tari(ul de utilizare
pentru .8 luni a drumurilor naţionale. Această situaţie este 1alabilă pentru toate cate0oriile de
1e&icule menţionate în aneEele nr. . "care re0lementează ni1elul de utilizare a drumurilor
naţionale# şi nr. , "care re0lementează cuantumul tari(ului de despă0ubire aplicabil# din
;rdonanţa nr. .=68--8, cu modi(icările ulterioare. S2ar putea tra0e concluzia că acest tari( de
despă0ubire reprezintă contra1aloarea ro1inietei pe .8 luni şi că, odată ac&itat acest tari(,
utilizatorul drumurilor naţionale 1a a1ea o ro1inietă 1alabilă. Acest aspect este contrazis de
comportamentul CNADN S.A. care, în mod abuzi1, percepe tari(ul de despa0ubire la (iecare
nouă presupusă Dcontra1enţie? pe care o constată. 4n concluzie, în e1entualitatea în care un
1e&icul tranzitează drumurile naţionale timp de c!te1a luni, (ără să aibă cunoştinţă că nu o deţine
ro1inietă 1alabilă, poate (i amendat contra1enţional de cate1a zeci de ori şi, pe l!n0ă această
sancţiune, 1a trebui să ac&ite către CNADN S.A. tot at!tea tari(e de despă0ubire c!te presupuse
contra1enţii a să1!rşitH ;r, dacă s2ar proceda în asemenea (el, deşi le0ea este (oarte clară în sens
contrar, ar lua naştere o situaţie eEtrem de di(icilă pentru contra1enient, disproporţionată (aţă de
pericolul social 0enerat. A1!nd în 1edere ar0umentele eEpuse, 1ă solicităm să luaţi măsurile
le0ale care se impun în acest caz, respecti1 anularea sancţiunilor prezentului proces 1erbal,
respecti1 înlocuirea cu a1ertisment. 4n drept, in1ocăm art. = alin. "8#, art. 8- alin "8# din ;<
868--., art. 9 alin. "G# din ;.<. .=68--8, 4n probaţiune depunem do1ada cu înscrisuri. Depunem
prezenta pl!n0ere în doua eEemplare, pentru comunicare. Cu stimă,