You are on page 1of 7

Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh
empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan . Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan
sahaja.
!. "bu #irdaus tidak berkerja. "bun$a ialah %%%%%%%
a& suri rumah
b& tukang kebun
'& tukang masak
d& pembantu rumah
(. )angsa - mangsa banjir di Kampung Binjai telah dipindahkan ke tempat $ang
selamat dengan menaiki %%%%%
a& bot
b& kuda
'& basikal
d& motosikal
*. A$ah sedang menebang %%%%%% di belakang rumah.
a& serai
b& pokok
'& lalang
d& rumput
4. +Apabila mendengar arahan, %%%%%% akan bertindak dengan pantas menuju ke
tapak pertandingan,+ kata Basri.
a& aku
b& beta
'& patik
d& hamba
,. -onata amat mengagumi sikap bapa %%%% $ang bertanggungjawab dan pen$a$ang.
a& ia
b& dia
'& -n$a
d& baginda
.. -ultan Kedah meraikan sambutan Jubli /mas sempena ,0 tahun pemerintahan
%%%%%.
a& dia
b& patik
'& beliau
d& baginda
0. Akti1iti %%%%% udang akan mendatangkan keuntungan $ang luma$an jika
diusahakan dengan bersungguh-sungguh.
a& menternak
b& mengurung
'& men$impan
d& mengumpul
2. 3ak -alleh sanggup makan nasi %%%%%% ikan kering sahaja untuk berjimat
'ermat.
a& berlaukkan
b& berkuahkan
'& berulamkan
d& berlapikkan
4. 5ar$ masih %%%%%% dengan n$en$ak walaupun jam sudah menunjukkan pukul
!(600 tengah hari.
a& tidur
b& mimpi
'& bermain
d& berehat
!0. 7enek mengirimkan ikan pekasam %%%% sa$a untuk disampaikan kepada 3ak -u.
a& dari
b& pada
'& kepada
d& daripada
!!. Ai 8eng tidak pernah putus asa berusaha %%%%% mengejar 'ita-'itan$a.
a& untuk
b& dengan
'& kepada
d& terhadap
!(. Cikgu 9ohani berharap %%%%ketua kelas memastikan setiap peraturan dipatuhi
oleh murid-murid $ang lain.
a& agar
b& maka
'& supa$a
d& sekiran$a
!*. Beberapa orang $ang membaiki jambatan itu sedang berehat menikmati makanan
$ang disediakan.
a& serta
b& sambil
'& supa$a
d& sedangkan
!4. + %%%%%%%% sedihn$a hati terkenangkan peristiwa lalu:+ ujur #atin.
a& Cis
b& ;ai
'& Amboi
d& Aduhai
!,. 9umah usang $ang %%%%% malap itu sungguh mengerunkan kami.
a& di'aha$a
b& ter'aha$a
'& ber'aha$a
d& men'aha$a
!.. )ajlis itu %%%%% oleh murid tahun enam sahaja.
a& disertai
b& diikuti
'& dilalui
d& didapati
!0. atuk terpegun melihat bangunan di Kuala 8umpur $ang %%%%%%.
a& lebar-lebar
b& tinggi-tinggi
'& gemuk-gemuk
d& pendek-pendek
!2. Jalan di kawasan itu li'in-lin'au selepas hujan. %%%%%% kita mestilah berhati-
hati ketika melaluin$a.
a& -ejak itu
b& -elain itu
'& 7amun begitu
d& <leh hal $ang demikian
!4. /mak telah membentangkan dua %%%%%% permaidani berwarna merah.
a& tongkol
b& bidang
'& rawan
d& buah
(0. Bahagian %%%%%% adik perlu diperiksa oleh doktor kerana pedih dan tidak tahan
akan 'aha$a.
a& buah hati
b& deria rasa
'& anak mata
d& darah daging
(!. 3engantin lelaki itu kelihatan segak dengan sepasang baju songket berserta
tengkolok.
a& lawa
b& molek
'& tampan
d& 'omel
((. -alim senang sahaja menjawab soalan )atematik itu.
a& susah
b& mudah
'& enteng
d& sederhana
3ilih jawapan $ang paling sesuai bagi soalan $ang diberikan.
(*. -iapakah $ang merasmikan Karni1al Borong -akan itu=
a& Karni1al akan merasmikan Borong -akan itu
b& Karni1al Borong akan dirasmikan oleh -akan.
'& Karni1al Borong -akan ibu baharu sahaja dirasmikan
d& Jika tidak silap, 3erdana )enteri $ang akan merasmikann$a.
(4. Adakah kamu $ang men'onteng buku ini=
a& -a$a tidak buku apa $ang 'onteng itu.
b& >a, sa$alah $ang men'onteng buku itu.
'& -a$a tidak pasti indi1idu $ang men'onteng buku itu.
d& Tidak, ?ija$ $ang membalut buku $ang ber'onteng itu.
(,. )engapakah a$ah memarahi abang=
a& Benar,a$ah memarahi abang semalam.
b& A$ah memarahi abang kerana dia sering pulang lewat.
'& Bukan a$ah memarahi abang tetapi ibu.
d& A$ah sudah lama hendak memarahi abang.
3ilih soalan $ang paling sesuai bagi a$at $ang diberi.
(.. Tidak apa, terima kasih.
a& i manakah awak tinggal=
b& Boleh kah sa$a membantu awak=
'& -iapakah $ang bersalah dalam hal ini=
d& Bilakah kita akan dapat bertemu lagi=
(0. 3emungut buah kelapa sawit itu dibaham harimau semalam.
a& Bilakah pemungut buah kelapa sawit itu dibaham harimau=
b& ;arimau apakah $ang membaham pemungut buah kelapa sawit itu.
'& -iapakah pemungut buah kelapa sawit itu dibaham harimau=
d& 3ukul berapakah harimau itu membaham pemungut buah kelapa sawit itu=
(2. >a, sa$a $ang menele@on kamu semalam.
a& )engapakah kamu menele@on sa$a semalam=
b& Betulkah kamu $ang menele@on sa$a semalam=
'& Apakah $ang terjadi pada tele@on rumah kamu semalam=
d& Bagaimanakah kamu pasti dia tidak menele@on sa$a semalam=
3ilih a$at-a$at $ang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
(4. " Basikal ini jika dijaga dengan baik akan tahan lama.
"" Buah 8imau kasturi ini tahan jika di makan selalu.
""" Bekalan makanan untuk mangsa banjir itu tahan untuk tempoh seminggu.
"? 3ekerja itu nekad untuk berhenti kerja kerana tidak tahan dimarahi
majikan.
a& ", "" dan """
b& ", "" dan "?
'& ", """ dan "?
d& "", """ dan "?
*0. " 7enek kelihatan sempit apabila semakin berusia.
"" 9umah baharu $ang didudukin$a agak sempit untuk mereka sekeluarga.
""" <leh sebab pengetahuann$a dalam sejarah sempit, dia tidak dapat
menjawab
soalan itu.
"? <rang ber@ikiran sempit tidak mudah menerima pendapat orang lain.
a& ", "" dan """
b& ","" dan "?
'& ", """ dan "?
d& "" , """ dan "?
*!. + "bu sudah balik:+ jerit ;alina Kegirangan.
a& "bu ;arlina sudah balik dengan gembirann$a.
b& ;alina menjerit kerana dapat berjalan-jalan dengan ibun$a.
'& ;alina menjerit kegembiraan men$ambut kepulangan ibun$a.
d& ;alina dengan perasaan $ang gembira men$uruh ibun$a pulang.
*(. Kereta $ang baharu dibasuh oleh a$ah kelihatan bersih sekali.
a& A$ah baharu sahaja membasuh kereta $ang telah bersih itu.
b& Kereta baharu a$ah itu kelihatan bersih sekali kerana baharu.
'& Kelihatan bersih kereta baharu di'u'i oleh a$ah.
d& Kereta baharu itu kelihatan bersih kerana dibasuh oleh a$ah.
**. -etiap petang ibu Anita akan pergi %%%%%% di taman permainan.
a& ada bakat
b& pilih kasih
'& ibu angkat
d& ambil angin
*4. 3esawah itu sungguh %%%%%% tentang pelajaran anak-anakn$a walaupun hidupn$a
miskin.
a& ambil berat
b& ambil angin
'& minta n$awa
d& muka tembok
*,. 3elajar $ang %%% sering dirotan oleh guru.
a& ibu angkat
b& ambil berat
'& kepala batu
d& muka tembok
Jawab soalan *.-40 berdasarkan petikan di bawah.
"mai tinggal di kampung 3aris, -abah. A$ahn$a, 3ak Banah, seorang nela$an.
ia menangkap ikan di -ungai Kinabatangan. 3ak Banah ke sungai pada waktu pagi
dengan sampan. 3ak Banah menangkap ikan menggunakan jala dan bubu. ;asil
sungai $ang diperoleh termasuklah ikan keli dan udang galah. "kan itu dijual oleh
3ak Banah di pasar tamu. 3ak Banah juga membuat bubu. ia menjualn$a di pasar
tamu.
Bubu ialah sejenis alat untuk menangkap ikan. Bubu diperbuat daripada buluh.
Bentukn$a seperti bakul. "kan tidak dapat keluar sekiran$a memasuki bubu.
*.. Apakah pekerjaan a$ah "mai=
a& oktor
b& 7ela$an
'& 3olis
d& 3etani
*0. i manakah 3ak Banah menangkap ikan=
a& 8aut
b& 3adang
'& 3asar
d& -ungai kinabatangan
*2. Apakah $ang digunakan oleh 3ak Banah untuk menangkap ikan=
a& jala dan bubu
b& pukat
'& kereta
d& pan'ing
*4. i manakah 3ak Banah menjual ikan dan bubu=
a& ;ospital
b& 3asar tamu
'& 9umah
d& -tesen bas
40. Apakah bubu=
a& Alat untuk menangkap ikan
b& -ejenis kereta
'& Jala
d& 9umah