You are on page 1of 244

2

1'JZ. T.T²O²
²'. ²T.²J²
Z.JO`O1}5².`.
u /cu
)v:i. o·i¡invìv: £ovi.v ±v·ìon
1O+¸1 OI I/)) I1£1¸1I¸
¸v cn¡ìc.[o¡ ¡·c.cìv: }v.ninv ±o·vc.i.
3
8|agin g|ascn jc rc|ac.
,S|ati|c s|c|icu na srcdinu scoc, Sar|c|.'
,Zas|c |c radi|c?' pi|a|a jc.
,Za|c s|c ti |c zc|i|c.'
Znac jc. Nc|a|c jc stc znac. S|ranac, |cg jc pcznata|a |c| nc|c|i|c ninu|a,
upratc ju jc za||jucac u scou za nuccnjc. Si|uacija u |cjcj sc na|azi|a |rcoa|c oi da jc
ispuni crnin s|u|njana. Naratnc, oi|c jc i |cga. Mcdu|in, oczc, pcnczi jcj,
ug|atncn jc cscca|a cpijajucc uzoudcnjc nag|ascnc csccajcn pratcdncs|i, csccajcn da
zas|uzujc stc s|c cc jcj ctaj ncdc|uciti s|ranac uradi|i, i tisc cd |cga.
Pcdig|a jc s|c|icu, |cja jc oi|a nccoicnc |cs|a, i spus|i|a jc na srcdinu prcs|crijc.
,S|ini cdccu', rc|ac jcj jc.
O|rcnu|a sc i zuri|a u njcga.
,Ooicaj jc', cojasnic jc, ,da sc zcnc |cjc cc oi|i |aznjcnc s|idaju. Zocg |cga
cnc... pcs|aju pcniznc.'
Sar|c| ga jc na |rcnu|a| g|cda|a u cci, a cnda jc pcg|cda|a nanizc, |a prcdnjcn
prc||cpu njcgctin pan|a|cna, napc|cn prc|c ispupccnc crc|cijc. Odjcdncn jcj jc
pcncs|a|c tazduna, cu|a jc ouonjanjc stcg srca u usina.
Darijus jc princ|ic gdc sc njcn pcg|cd zapu|ic, a|i cini|c sc da ga |c nijc zouni|c
tcc pcna|c zaoat|ja|c.
,S|idaj sc', rc|ac jc.
Sar|c| jc uzdrn|a|a, duoc|c udannu|a, a cnda pccc|a da raspcr||ata stcj |crsc|.
Neizneino san duzna non agenlu, Nensi }osl. Ona je slvoiiIa vainicu
koja je zapaIiIa noju naslu. RezuIlal su zanak Ciolle Cachee i njegovi
neolicni slanovnici koje nikada ne lih upoznaIa, osin zlog Nensi.
Mnogo hvaIa i IaneIi ßaifoi, Sjuzan AlaI i RigeIu KIingnanu koji su
piocilaIi deIove ove knjige dok je popiinaIa svoj olIik i ulediIi ne da san na
piavon pulu. Njihovo ohialienje i podiska liIi su od nepiocenjive viednosli.
4
5«I:uuID1 n«DoD1
Nc|i su |i|cti oi|i pctczani sa coczatanjcn Prijapusa, a ccs|i su oi|i |cd
Rin|jana prc i za trcnc Rins|cg cars|ta, |ac i |cd s|ranin rasa nas|anjcnin na
njcgctin ruinana...
]adna |i jc s|rcnna dcta i|i zcna |cja oi sc nccprcznc zapu|i|a u njincta
stra|is|a. Kac in|uoi, pcsccita|i su |ucc nccu i nas|adita|i sc zcns|injcn, a nc|i cd
najs|atnijin ncrcja ranin srcdnjctc|ctnin rcnansi, |ac s|c jc Mcr|in, oi|i su dcca
in|uoa. U rancn pcricdu, u Ga|iji, nazita|i su in Dusii, a cd |cg incna, |a|c nas jc
cr|ta uci|a da su sta |a ni|c|cs|a oica oi|a datc|i, iztcdcna jc danasnja ncdcrna rcc
Dcucc trag, |cja sc |cris|i u izrazina |ac s|c jc ,trag nc| |c ncsi!'
Iz knjige The Woiship oflhe Ceneialive Ioveis, Tonasa Rajla, 1865.
Kad |uca u|innc i cgnjis|c zgasnc,
]a nta|an dctc crnc i p|atc,
Pc|rctc s njin st|acin ja,
| pus|an da |czc prcd stina nagc.
Mcd sncn i jatcn,
Uzinan in ja
| na n|adan pcd |ad in oacin
A|c pcticu cnc
||c nc |c|in
| g|asnc sc sncjcn nc, nc, nc
Iz laIade iz sedannaeslog veka, ,The Mad, Meiiy Iianks of Rolin
CoodfeIIov"
5
JzD«n¡u ¡u:« 1 :Du
T·cv ¡ono., ¯0. ]vìv o.c ¡ovinc
iIa je lano negde i gIedaIa ga. Na poIa pula uz seveinu uIaznu kuIu
zanka, LIik je zaslao, jednon iukon se dizeci za pukolinu u cinon kanenu,
losih slopaIa na uskon svodu. Osvinuo se pieko ianena, zuieci u niacnu
sunu. Nozdive su nu se siiiIe dok je udisao noc: snieka i divIje iuze, oiIovi
nokli, vIazno lIo, piaslaii hiaslovi... i IIulu-LiIi. }asninovo uIje kojin je
nanazaIa svoj vial i giudi, njena sIano-sIalka koza, njena lopIola i poholnosl
olavijaIi su ga noseni spainin vazduhon.
,Zaslo on`" pilaIa je ianije le veceii na nilvon akadijskon jeziku, koji je
nauciIa da li njihovi iazgovoii, neki od njih, liIi sano njihovi. ,Zaslo
Laison`"
,,On je gaoru, LiIi." }ak, nocan, nIad covek. Tako su nazivaIi pojedine
gosle zanka, one koji su LIika naiocilo zaninaIi. Inigo, zIolno se sneskajuci,
nazivao ih je ,||i|ctc a|fc."
,Nije lo jedini iazIog", iekIa je.
LIik se okienuo ne odgovoiivsi joj.
,Uikis", iekIa je dok je odIazio. ,Idi onda."
Mogao ju je pozvali da nu se nocas piidiuzi, nogao je s njon da podeIi
loggaliua, slo je ponekad i cinio, aIi ne i ovaj pul. Ne ovog.
Zasvodeni piozoi spavace sole dodeIjene Vikloiu Laisonu naziiao se
neposiedno iznad, siion olvoienih kiiIa jei je noc liIa neolicno lopIa. Tihin
ninIjanjen, LIik ih je piokIinjao, kao Laison, koji je insisliiao da ovde
zakIjucavaju viala svojih sola, kao da je zanak Ciolle Cachee neki javni
holeI, a ne ono slo je: najpiivalnija od svih piivalnih kuca.
Mesec je lio pun, osvelIjavao je povisinu zida kuIe kao u popodnevnin
salina, iako je LIik nogao da se popne i po najcinjoj noci, slo je i cinio
neliojeno pula lokon sesl vekova olkako je kuIa podignula. Napiezajuci se
navise, dolio je uhvalio usek koji je sIuzio za piicviscivanje odlianlenih
skeIa, nada se za lu svihu nikada nije koiislio. Ovaj zanak nije lio izgiaden
lako da odlija dosIjake, vec da sakiije i cuva njegove vecile slanovnike. LIik
se povukao navise jednon iukon, dihleci od napoia, dok nije dohvalio
6
kaneni podupiiac piozoia. Znoj je cuiio ispod njegove cine, vunene kape,
pekuci nu oci dok se veiao pieko isluienog piozoia i piikiadao se u solu
kioz uski olvoi.
Spuslio se na piozoisko sedisle piesvuceno laisunon, skIupcao se i
pioliIjao oci iulon svoje cine najice. Odaja MiIIe IIeuis osvelIjena
nesecinon, liIa je piosliana i iaskosna, zidova piekiivenih lapiseiijana iz
pelnaeslog veka za koje li Luvi i Mel daIi cilavo logalslvo, sano da su znaIi
da posloje. Udahnuo je nesavinu niiisa vIage, zacina i ponoiandzine koie
(Laisonove koIonjske vode) zajedno sa liagovina Ianenog uIja, slaie vune,
oneksivaca za lkaninu i Iinunove veilene.
ßaIdahin na kievelu lio je zavezan i olkiivao je visokog, snaznog,
pIavokosog nIadica koji je Iezao na Iedina, uzdignul na jasluke, nag pod
caisavon naloianin oko njegovih kukova. Na nocnon oinaiicu naIaziIo se
pocepano pakovanje pioleinskih sIalkisa, liaka kondona i junsko izdanje
casopisa Spcr|s |||us|ra|cd, na cijoj se nasIovnoj sliani naIaziIa Laisonova
fologiafija sa uzdignulin vinlIdonskin pehaion. Na podu uz kievel lio je
eIekliicni venliIaloi koji je zahlevao kada je, na svoj uzas, olkiio da u zanku
nena kIina-uiedaja, osin u nekoIiko piozoia u Inigovon apailnanu. Ipak,
lio je lo slai venliIaloi i piavio je popiiIicnu luku, pa veiovalno zlog loga
nije lio ukIjucen.
Roze kozna loila za sninku slajaIa je na diugon nocnon slocicu, uz
noliIni leIefon, kopiju aneiickog izdanja casopisa Vogue i knjige Medicinski
insliunenli: piinena i dizajn. Te slvaii su piipadaIe veIicanslvenoj pIavoj
Aneiikanki koju je Laison piedslavio juce lokon veceie, ponosno i
nakIonjeno iekavsi: ,noja voIjena Hedei." Na Hedeiinon Ievon donaIon
pislu naIazio se celvilasli dijananl veIik koIiko nokal na njenon paIcu. Kada
je Inigo piedIozio da ga pie uIaska u vodu slavi na neko siguino neslo, kako
ga ne li izguliIa, Laison je iekao da joj nije dozvoIjeno da ga skida, cak ni
iadi ciscenja. ,U|c|i|c ga izguoi, |upicu jcj drugi. Hccu da sta|i cctc| |cji jc tidi
zna da jc ncja.' Ovakva odanosl je liIa piiIicno neolicna za svedsku lenisku
zvezdu, ciji je apelil za nanekenkana i gIunicana vec pieIazio u Iegendu.
Hedei je sada sana uzivaIa u kasnon veceinjen kiseIjenju u kupaliIu
ugiadenon u kanenu padinu pIanine, oko slo nelaia islocno od zanka. To
je snisIio LIik, nalacivsi joj lu ideju, uz jos neslo diugo, kada je u loku dana
,sIucajno" naisao na nju.
,Opioslile", iekao je na engIeskon dok je uIazio u kvadialni lazen, sa
neineinin nozaikon na podu, u kojen su se Hedei, Laison i jos nekoIiko
7
diugih, ukIjucujuci i LiIi, kupaIi u leiapeulskin vodana koja je izviiaIa iz
susedne pecine giolle cachee, iIi skiivena pecina, po kojoj je ova doIina i
doliIa ine. LngIeski, na kojen je giupa caviIjaIa, poslao je lokon nekoIiko
pielhodnih vekova, zvanican jezik u zanku Ciolle Cachee zlog oliIja
poseliIaca koji su govoiiIi sano laj i nijedan diugi jezik.
LIik je uzdahnuo dok se spuslao u vodu, koja je liIa piijalno nIaka po
ovakvin danina. Zini je izviiaIa lopIa, pusiIa se, zahvaIjujuci ieci koja ga je
napajaIa, a koja je izviiaIa iz duline ugasenog vuIkana oliasIog lujnon
vegelacijon. Taj se vuIkan naziiao u njihovoj lajnoj naIoj doIini, no nije lio
jedina piiiodna anonaIija doIine Ciolle Cachee.
Iiuzivsi iuku iza sele, LIik je zahvalio saku loiovnica sa popodnevnog
olioka poslavIjenog na niskon gvozdenon sloIu uz lazen: Ielnje voce,
donaca sunka, dinIjena pacelina, luiici u kojina su se naIaziIi Sainl-Neclaiie
i ßIeu d'Auveigne, i veIiki, okiugIi, hiskavi hIel, okiuzen cinijana s nedon,
luleion i liadicionaInin vocnin paslana.
ßazen, sneslen u leIu neineinu zgiadu jos iz vienena kada je Ciolle
Cachee lio pod iinskon okupacijon, inao je podvodne slepenice sa svih
sliana, a goinji slepenik je sIuzio kao kIupa na kojoj su se odnaiaIi ku paci.
Sano je Inigo sedeo na ivici lazena u viecaslon kaiiianon soicu, uionivsi u
vodu slopaIa i Iislove, sa dzoinlon u jednoj iuci, cigaielon u diugoj i dopoIa
piaznon fIason lekiIe zalisnulon nedu noge.
U kiovu kupaliIa naIazio se olvoieni ,ncsccct |rct", kako ga je Inigo
nazivao. ßio je podupil slulovina poslavIjenin u celiii ugIa lazena. Slulovi
su se osIanjaIi na slalue ninfi i saliia u neolicnin Ijulavnin pozana, u
piiiodnoj veIicini. Na svakoj sIici lio je isli salii, zgodan, nIad nonak sa
iepon kao u ovna, lIago zasiIjenin usina i paion koslanih iziasIina koje su
pioviiivaIe kioz njegovu kapu od kialko osisane, kovidzave kose. Njegova
najneolicnija osolina liIa je njegova aIalka giganlskih piopoicija. DeleIo,
ziIavo kopIje koje je slicaIo doliih liidesel cenlinelaia iz svog gnezda,
asociiaIo je vise na uspaIjenog zdiepca nego na coveka.
Nekada davno, hiIjadu osanslo osandesel i neke, piisecao se LIik,
zanak je poselio covek koji je piedavao niloIogiju na Haivaidu. Iiofesoi
ViIei nije nogao da pionikne zaslo su saliii koje su RinIjani piikazivaIi u
viene oko Hiislovog iodenja zapiavo, liIa je lo jesen 14. godine nase eie
(LIiku je liIo lesko da lo zaloiavi jei je vesl o Avguslovoj snili piisligIa u
viene kada su slalue podizane) izgIedaIi lako neiinski. Kako je piofesoi
oljasnio, RinIjani su saliie olicno piikazivaIi kao dIakave, kozoIike od sliuka
8
nadoIe, sa upecalIjivin iogovina, ceslo naIik na ovnujske. Slalue u kupaliIu
izgIedaIe su nnogo sIicnije oiiginaInin veizijana saliia iz dievne Cicke.
Zapiavo, saliii iz kupaliIa neveiovalno su u svenu podsecaIi na Iniga
osin po olIon iulinu u Inigovoj Ievoj usnoj iesici, izlIedeIoj lelovazi na
giudina |n Vinc Vcri|as i lujnoj, neuiednoj cinoj kosi koju je gajio da li
sakiio iogove i usi. Rep je ukIonio opeiacijon ulizo nakon olkiica
hIoiofoina 1874. jei je, kako je lada oljasnio LIiku, kvaiio kioj njegovih
panlaIona. Ucinio li lo vekovina ianije da nije, po sopslvenon piiznanju
,laIava cnizdia" kada je u pilanju loI. Oleznanio se od pica pie nego slo je
olisao na leloviianje.
Inigova zalava ovog popodneva liIe su dve poholne AusliaIijanke koje
su IeskaiiIe u vodi Ievo i desno od njega. Civenokosa i pIavusa s lannin
koienon, Kel i KIoi, opusleno su IezaIe nasIonjene na njegove noge, Ienjo se
sneskajuci dok su pusiIe njegovu liavu i gulaIe njegovu lekiIu. Ole su nosiIe
sano lange od likinija, inaIe su aIku u pupku i pievise sninke. Iievise su
niiisaIe na isli pieleiano sIadak niiis duidevka. KIoi je u jeziku inaIa
sielinu igIicu, a giudi su joj liIe dve savisene cvisle sfeie. Keline giudi liIe
su koIosaIne i IeIujaIe su popul lozicnog pudinga svaki pul kada li se
zakikolaIa.
Iokazujuci KIoine giudi svojon cigaielon, Inigo ju je pilao, aneiickin
akcenlon pokupIjenin iz saleIilske leIevizije:
,}esu Ii piave`"
,IzgIedaju piavije od onih koje san pie inaIa, oilak."
,,A lvoje`" pilao je Kel.
Civenokosa se iskeziIa i izviIa Ieda, ponosno pokazujuci ono cine je
oldaiena.
,Sla nisIis`"
Opusleno kao da opipava Iulenice na pijaci, Inigo je piuzio iuku i
zgialio njenu Ievu dojku, gnjececi je sa uzivanjen piavog poznavaoca
zenskog nesa. Hedei je liepnuIa, Laison se nasnesio, LiIi je posnaliaIa
zevajuci.
,SIalko", pohvaIio je dok je slezao i gIadio. ,Inas fin, piijalan konpIel."
,Iiijalan`" iekIa je KIoi. ,MisIin da si Keline dude zanenio s njon."
,Ne, ne", iekao je. ,Dojke su kao Ijudi. Sve inaju Iicnosl, poliele i zeIje."
,Kako da ne, i sla onda noje zeIe`" pilaIa je Kel.
,Ono slo svi ni zeIino, da nas nanazu i jasu kao ponija."
Kel je zalaciIa gIavu i piasnuIa u sneh.
9
,}esle Ii liIe u pecini`" pilao je devojke pokazujuci gIavon ka piocepu
oliasIon nahovinon u cinoj vuIkanskoj sleni koja je piedslavIjaIa zid
kupaliIa. ,Tano se naIazi jedna dievna kanena figuia sa ozliIjno sjelanon
analonijon. Hajdeno", iekao je dok je uzinao lekiIu i leluiavo uslajao na
noge. ,To noiale da vidile."
Dok su devojke izIaziIe iz lazena, cedeci se i kikocuci, pIavi diozd se
oliusio sa svog nesla na olvoiu u kiovu, piinoiavsi Iniga da se izvije dok je
pioIazio poied njegove gIave. Ilica je kiuziIa oko jednog slula pie nego slo je
sIeleIa na iane neineinog saliia iasiienih nogu, izlacenih kukova, iuku
spuslenih u kosu ninfe koja je kIecaIa pied njin i IizaIa njegov
nonunenlaIni oigan popul nacke.
,Covece", zasnejao se Inigo kada je plica ispusliIa niz hiapavih,
zvanjkavih pijuka, polpuno neolicnih za svoju vislu. ,Opusli se, luiazeiu.
Neceno lako daIeko, sano do CeIIa. Hocu da in pokazen Sisa|cg Cctc|a, lo
je sve. Neceno zaIazili u lvoj piosloi."
Daiijus, ocigIedno uniien, odIepisao je kioz olvoi na kiovu u zanuceno
pIavelniIo.
,IosIe vas, dane", iekao je Inigo pokazujuci in olvoi pecine, u lajnosli
slipavsi naIu ciniju s luleion u dzep. Nanignuo je LIiku dok je sagnuvsi se
uIazio u vIazni olvoi jei ce Kel i KIoi, naiavno, upoznali njegovu sjelanu
analoniju iIi njegovu ,heiojsku dinenziju", kako je lo voIeo da kaze.
Nesunnjivo, kada piode pocelni sok, lo olkiice ce devojke docekali
popiiIicnin enluzijaznon.
DzoIi, jedna od Iepih nIadih ponocnica na lazenu, dovezIa je koIica
piepuna pica, a na donjoj poIici peskiie i lade-nanliIe.
,Vas sok od papaje, nonsieui", iekIa je dok je Laisonu piuzaIa
zanagIjenu casu.
Iiihvalio ju je nehanicki dok je zuiio u pecinu u kojoj su Inigo i devojke
upiavo neslaIi.
,Da Ii je on lo... Nije piicao sa plicon, je I lako`" pilao je Laison LiIi
svojin neIodicnin, svedskin akcenlon.
,Da Ii van je lako izgIedaIo`" pilaIa je LiIi s lIagin nagoveslajen
osneha. Njen akcenal je lio veona supliIan i zagonelan. Ljude, koji li je pivi
pul sieIi, uvek je zaninaIo kog je poiekIa, aIi ona je uvek davaIa nejasne
odgovoie. ,]a san sa 8|is|cg is|c|a", iekIa li, iIi ako se osecaIa Iuckaslo, nogIa
li ieci da je sa ,IIodnog poIuneseca" iIi ,iz koIevke civiIizacije", a polon
piepuslili iadoznaIcina da sani izvedu zakIjucke koje hoce. Nikada nije
10
govoiiIa ,]a san iz |ra|a", a lako se danas zove njena poslojlina. ,Dcsadna
pi|anja', govoiiIa je, ,napcrnc |cntcrzacijc. Nc, nta|a.'
,Slvaino... izgIedaIo je kao da govoii s lon plicon", iekIa je Hedei.
,CIedao je piavo u nju i..."
,Ha, u piavu si", iekao je Laison LiIi. ,Nena snisIa. MaIo san., snurrig i
nutudc|... 'Snelen', da... nisIin da je lo piava iec. U piosIih dan, dva, olkako
san sligao ovano. Mozda zlog viucine, ja..`"
,Veiovalno je lo u pilanju", LiIi je uhvaliIa LIikov pogIed i dolaciIa nu
eIokvenlan osneh.
Iako je poznavao LiIi dva i po veka, LIiku li se giudi slegIe kada li nu
upuliIa jedan od lih inlinnih pogIeda, iezeivisanih sano za njega.
NonsaIanlno naga, sa olaveznin zIalnin ukiason na noznon zgIolu, koson
loje nasliIa koja je IeIujaIa po vodi, ociju lannih i sanjivih, izgIedaIa je
sasvin popul vaviIonske loginje koja je nekada liIa, i jos uvek jesle, zena i
denon koji paiaIise usnuIe nuskaice da li in oleIa sene zivola.
}edino je LiIi liIa polpuno neodevena. Laison i LIik su nosiIi kupace
gace, a Hedei je nosiIa civeni kupaci koslin, jedan od onih kioz koje su se
ocilavaIe Iinije leIa kada su liIi nokii. InaIa je duge noge i liIa je Ijupka, sa
osuncanin oliazina i eIeganlnon spoilskon figuion. Slonak joj je lio
sasvin iavan, giudi podignule i zalegnule, sa cvislin naIin liadavicana
koje je LIik loIiko zeIeo da giicne da su ga zuli svileIi. Nije nosiIa paifen, aIi
je LIik oselio nagoveslaj sapuna sa niiison Iinunske veilene.
Olvidnuo nu je kada je zanisIio Hedei kako se laliga pod njin dok
uliizgava lujicu senena duloko u nju. Njegovo sice je piipadaIo LiIi, aIi nju
nikad nije nogao posedovali, ne svojin leIon.
,Ioznajes Ii ga, ovog Iniga`" upilao je Laison LiIi. ,}esi Ii ga poznavaIa,
nisIin, pie nego slo si dosIa ovano`" LIik, LiIi, Inigo i sanolnjak Daiijus liIi
su sano pozvani gosli, kao i pieoslaIi gosli zanka.
LiIi je odnahnuIa gIavon dok je od DzoIi piihvalaIa casu vina.
,,A li`" pilao je LIika.
,Ne." ßiIa je lo islina. LIik nije poznavao nijednog fc|c|a, kako su ih
njihovi donacini zvaIi, pie nego slo je dosao u Ciolle Cachee.
,Ioznaje Ii ga nas donacin`" pilao je Laison.
,Senjoi de Olie poznaje Iniga cilav svoj zivol", iekao je LIik Laisonu.
,Cilav svoj zivol`" iekao je Laison. ,MisIio san da je Ie seigneui slaiiji.
Ne`"
,Ina liidesel sesl", iekao je LIik, ,aIi slaiu dusu." Veona usanIjenu
11
slaiu dusu jei njegova izoIovanosl nije liIa slvai izloia koIiko slvai duznosli.
Osecaj odgovoinosli koji ga je zadizao ovde, u kuci njegovih piedaka, da se
liine o LIiku i njegovoj visli, olezao nu je oslvaiivanje veza.
Ispiuzajuci iuke ka ivici lazena, Laison je znaIacki iekao:
,On je gej, ovaj Inigo."
,Zaslo lako nisIis`" pilao je LIik.
,Ia znas. Uvek vodi zenskasle iazgovoie", iekao je Laison, iniliiajuci
iukon pokiele usla. ,,I nindusa u Ievon uvu, lo znaci da voIi da ga piini u
dupe, zai ne`"
,Ne znan", iekIa je Hedei, ninIjajuci ,hvaIa" dok je uzinaIa locicu
viskija od DzoIi. ,Cini se da su ga ove AusliaIijanke piiIicno piivukIe."
Laison je odlacio lu piinedlu pucnuvsi pislina. Tek lacivsi pogIed ka
svojoj veienici (jei je izgIedaIo da je zaloiavio na svoju ,voIjenu Hedei" cin
je LiIi piosIe noci usIa u lipezaiiju), iekao je:
,Iedeii voIe lakve devojke. To je ono slo svi oni zeIe da ludu, lIesavi
naIi fIadeinuss sa veIikin naduvanin sisana." Docaiao je lo skupivsi sake.
Hedei je iekIa:
,Vikloie, kako li se Lais osecao da le je cuo..."
,Zaslo ga poninjes`" piasnuo je Laison.
,}ei ga voIis, lo si ni iekao, i iekao si da ces pokusali da naucis kako da
piihvalis..."
,Ti liela da naucis kada je viene da zacepis svoja veIika usla."
Ciupu je piekiiIa neIagodna lisina. Kiv je naviiaIa u Hedeiine oliaze.
DzoIi je ispiazniIa Inigovu pepeIjaiu i olisIa.
Laison je siknuo svoj sok od papaje i iekao ceIoj giupi:
,Moj lial, on je sada ponaIo zlunjen. Dozvace se paneli."
Hedei je uzdahnuIa.
,Iiavi nuskaici", naslavio je Laison, ,noinaIni nuskaici, oni voIe zene
koje su... kako da kazen` LIeganlne. Doslojanslvene. CIalka koza zIalna, ne
pieleiano lIeda sa olIikovanin nogana i veona lankin sliukon. Coie
dovoIjno da se napune sake, neke aIi cvisle, kao kien liuIe. I duga kosa,
veona duga, kao salenska naiana." Hedei nije pionakao laj saviseno
piecizan opis LiIi, pa je pogIedaIa u slianu, slegnule viIice.
LiIi je uhvaliIa Laisonov pogIed pieko ivice svoje vinske case pie nego
slo je oloiiIa pogIed slidIjivin geslon slaiin koIiko i Ijudska visla. To nije
lielaIo da iazlesni LIika, aIi jesle.
,}a nenan nisla pioliv honoseksuaIaca", iekao je Laison. ,Oni gIedaju
12
svoja posIa, a ja svoja. I svi se fino sIazeno."
,ßas si li loIeianlan", iekao je LIik kanenog Iica.
Cini se da Laison nije piinelio njegov saikazan, aIi Hedei je uhvaliIa
LIikov pogIed i zadizaIa ga jedan dugacak lienulak. Najzad je iekIa, uz
piivIacan osneh:
,Inas divan akcenal LIik, ugIavnon fiancuski, sa piinesana neceg
nejasno geinanskog."
,Nisan ovde ioden." LIik je znao sla ona iadi: viaca Laisonu niIo za
diago. ßiavo za nju. ,Moias da vezlas, Hedei. IzgIedas izuzelno zdiavo."
,HvaIa." Osneh se povecao. ,}a san u zenskon vesIackon linu u
Dzonu Hopkinsu."
Laison je inao ozliIjan pogIed, a viIica nu je liIa zalegnula. Nije nu se
dopadaIo slo njegova veienica oliaca paznju na diugog nuskaica. Nena
veze slo je on naIocas piasnuo na nju, nili lo slo su se on i LiIi njusiIi u
piolekIa dvadesel celiii casa. Iz nekog iazIoga, ovaj galiu podslicao je vise
od uolicajene zeIje u njoj. Mozda je lo liIo zlog njegove kose loje sviIe
kukuiuza. Olicno je liIa skIona nuskaicina koji su liIi jednako lIedi koIiko
je ona liIa lanna. A nozda je lo liIo neslo lajanslvenije. TeIesna sliasl je liIa
konpIikovana. LIik je lo znao loIje od oslaIih. Nije nu se dopadaIa, aIi nije
nogao da je kiivi zlog njenih inslinkala vise nego slo je sele nogao da kiivi
zlog svojih.
LiIi je veslo olkiivaIa sano ono slo je zeIeIa, aIi LIik, koji ju je poznavao
loIje nego iko diugi, video je sve, osecao je sve, gnusao se svega loga...
liagove loje koji su zanagIjivaIi le veIicanslvene jagodicne kosli, siienje
njenih nozdiva, nenjanje loje ociju u loju oniksa... jednoslavno, dihlaj zeIje
koji ga je pizio kioz vodu popul eIekliicnog udaia.
Voda koja je penusaIa iz pecinskog izvoia liIa je izuzelno oselIjiv, ne-
oljasnjiv piovodnik iaspoIozenja i osecaja, naiocilo onih pulene piiiode. Cak
su i Ijudska lica nogIa da osele senzuaIne podvodne sliuje u lazenu. Oni
osecajniji nedu njina, nogIi su da osele i eiolsko hucanje koje li se zadizaIo
dugo nakon slo li poselioci olisIi. ßiIo je dovoIjno da se spusle u vodu
napunjenu lakvin nalojen da se podslakne udai poholnosli koji oduzina
dah, iako su Ijudi olicno liIi nesvesni njegovog piavog izvoia.
Ne, nije nogao da kiivi LiIi. A ne li lielaIo da kiivi ni Laisona. Nacin na
koji se okienuo pioliv Hedei lio je hIadan, aIi kada li LiIi spusliIa svoj
pogIed na nuskaica, liIo nu je piokIelo lesko odoIeli. Svejedno, svaki pul
kada li Laison pogIedao u njenon piavcu, svaki pul kada li njegova pozuda
13
zapeckaIa kioz vodu, LIik je zeIeo da piokIelniku zavaIi pesnicu u Iice.
Uneslo loga, snesio se, caskao i sledeo viene.
Ioslo ovon zenIjon kioci vec skoio lii hiIjade godina, LIik je naucio da
se ne olaziie na polielu da diugina dizi piedavanja i poiavnava iacune...
dok za lo ne lude piavo viene.
,Vrcnc jc', ponisIio je LIik, dok je slajao u soli MiIIe IIeuis,
posnaliajuci na nesecini, podizanje i spuslanje giudnog kosa Vikloia
Laisona. Oliisi penisa usnuIog coveka, opuslenog pieko njegove desne
luline, jedva se naziiao pod naloianin leIin caisavon.
,Nc nczcs da tc|is ctcg, |i|i. Otaj jc ncj. Da |i jcs utc| pcsna|ra`" LIik se
pilao dok je svoja necujna slopaIa spuslao na pod i uspiavIjao se u svoju
punu visinu. RaznisIjao je: ,Mczc |i da nc tidi |rcz prczcr?' LiIin vid je lio
nalpiiiodno oslai, oslai koIiko sokoIov, i vise od loga. Skinuo je kapu i
pioliesao svoju kosu koja je logalo paIa do poIovine njegovih Ieda Narru
disnpu, nazivaIa ju je ona, Rc|a ncda. Njegovu kozu je poiediIa sa sIalkin
kienon, oci s noiskon vodon.
Olicno li zalvoiio piozoi i navukao zavese, cak i po vieIin nocina
popul ove, jei su gIasni zvuci liIi neizlezni kada li slvaii poceIe da se
odvijaju uolicajenin lokon. Medulin, veceias je inao polielu da onela,
naiocilo da onela LiIi, da je pusli da cuje ovog galiua, koji ju je loIiko
opcinio da slenje i noIi, a ako LIik lude dovoIjno vesl, nozda cak i viisli.
Vikloi Laison lada nece izgIedali lako jak i nocan. ßice savIadan, posedovan,
iskoiiscen. Sla je ono Inigo slaIno govoiio` Ah, da.
,ßice noja kucka. A LiIi ce lo znali."
LIik je skinuo najicu i faineike, udahnuo duloko, piocislio pIuca i nisIi
da li se piipienio. Da li izlegao poviedu lokon nulacije, spuslio se na pod,
piekiiven oiijenlaInin ciIinon slaiin vekovina i kIekao na koIena, nag i
spienan. Zalvoiivsi oci, piosapulao je ieci koje je naucio jos kao decak,
iilnicno piaslaio lajanje kojina se piizivaIa pionena.
IoceIo je kao i olicno, Iaganin uvilanjen iznulia, a polon su usIediIi
dihlaji, vilogIavica i uzasavajuci osecaj kiivice. I loI. Uvek je liIo loIa, aIi
njega je liIo Iakse podneli, nego loIesl pionene.
LIik se povio unapied, pisle je zaiio u koIena, oci su nu se slegIe, pIuca
su punpaIa, kada je najgoii deo doslizao vihunac, a polon sIalio. }edina
pieoslaIa nepiijalnosl lio je osecaj gulilka vazduha dok su nu se kosli
14
salijaIe, a nisici uneksavaIi. Suzavanje giudi uvek je slvaiaIo osecaj
panicnog gusenja, aIi za oko ninul, disanje nu se sniiiIo, a puIs uspoiio.
Onda je sligao deo koji ga je uvek iasliojavao i uzludivao, cak i posIe
svih lih godina: zalezanje i uvIacenje u njegovin sIalinana, kao da se lanna,
lajanslvena liazda izoiava u vIaznon lIu. Njegov penis, puIsiiajuci od
uzludenja zlog pionene, skupio se u silan, puIsiiajuci cvoiic, liadavice su
ga svileIe dok je lkivo nalicaIo u pupoIjke, a polon u dojke, leske i neke.
Cde je nekad lio LIik, sada je liIa nova inkainacija, po nekin osolinana
isla kao on, sa islon koson i islin ocina, aIi sa leIon ciji je olIik i heinija liIa
polpuno iazIicila. On je sada lio Ona, zenski LIik koji je nogao poslali igion
sIucaja u lienulku zaceca. LIik se nije nnogo nenjao lokon ovih povienenih
nelanoifoza. Sano li lio podieden, ugiaden u lice cija su osecanja i zeIje
liIi cislo zenski, aIi cije su nisIi i secanja, njegovo ja, i daIje liIi LIikovi.
Sedeci na pelana, ispiuziIa je Ieda i zavileIa ianenina uz piiguseno
puckelanje. MasiiaIa je sake, islezaIa fine lanke pisle i spusliIa ih na svoje
dojke, podizaIa ih i slezaIa. Onaj deo nje koji je i daIje lio LIik, divio se, kao i
uvek, nekocon lih giudi, njihovon lezinon i eIaslicnoscu. UslinuIa je
gunene naIe liadavice, osecajuci uzludenje sve do kIiloiisa.
A onda je paznju posveliIa nuskaicu u kievelu na diugon kiaju sole.
Vikloi Laison se sve lo viene nije ni poneiio. VeIiki Svedanin je i daIje
Iezao na Iedina, ispiuzenih iuku i nogu, kao Viking kog je noie izlaciIo na
olaIu. Snopovi nesecine osvelIjavaIi su cvisle nisice njegovih giudi, siioka
ianena i upadIjivo Iice. ßio je veIicanslven, nocan, aIi s piiiodnon
spoilskon giacioznoscu cak i dok je spavao. LIikova zenska Iicnosl, zenski
denon, shvalao je LiIinu opcinjenosl Laisonon onako kako san LIik nikada
ne li nogao, naiocilo kad se zna da je LiIi, zahvaIjujuci svojin izuzelno jakin
hoinonina, liIa nnogo podIoznija piivIacenju nuskaicina koji su, upikos
svojin nanana, kiajnje zadivIjujuci.
Iodizuci se pazIjivo, pioliesIa je noge i iuke. ßiIa je visoka za jednu
zenu, skoio dva nelia, aIi je i daIje liIa deselak cenlinelaia niza od LIika.
RazIika u visini i cudno izlaIansiiano leIo izazivaIo je lIagu dezoiijenlaciju
lokon nekoIiko ninula nakon pionene. Kada je oseliIa da se noze kielali
lez padanja, napiaviIa je dva pazIjiva koiaka ka kievelu, a onda usluknuIa
od loIa jei je desnin slopaIon nagaziIa neslo oslio. Laison je okienuo gIavu i
ispuslio kialak, ioklavi uzdah, a onda se opel uniiio. SaviIa se i podigIa
oljekal koji ju je poviedio: Hedeiin veienicki pislen.
Megakaialni dijananli nisu zavisavaIi na podu osin ako li ih neko
15
lacio. IzgIeda da se Hedei piedonisIjaIa u vezi sa svojon uIogon gospode
,Iiavog nuskaica" Laisona.
SlaviIa je pislen na desnu iuku i podigIa ga. Na nesecini je sevao kao
nunja. ZavIaceci se nepiinelno kao nacka u kievel, kIeknuIa je poied
Laisona i poniIovaIa pislina Iagano ispupcenje nedu njegovin nogana.
Cak i kioz piekiivac i u svon olionloIjenon slanju, njegov penis je na dodii
lio lako lopao, lako ziv. Ionovo ga je poniIovaIa, i ponovo, veona poIako,
popul dodiia peion, sve dok nije poceo da se ucviscuje i poneia.
Okienuvsi pislen lako da dijananl lude okienul unulia, pusliIa je da
veIiki kanen dodiiuje njegov ud sve dok se nije poneiao popul zivog slvoia,
izdizuci se kiulo i visoko uz njegov slonak. Zaiezao je dok je spuslaIa
piekiivac i povIaciIa pislina duz sjajnog gIalkog oigana. Isijavao je lopIolu,
lizajuci se dok ga je niIovaIa.
Nije zuiiIa, niIovaIa ga je Iagano kao da ne zeIi da ga pieiano pioludi iz
sna. Slo uzludeniji lude kada se pioludi, lo ce lili Iakse upiavIjali njine.
Osin loga, liIo je neophodno da lude na sanoj ivici kada ga lude uzeIa. Slo
njegov oigazan lude jaci, lo ce oliInije ejakuIiiali, a lo je na kiaju, i lio
gIavni ciIj njenog loiavka ovde.
Ipak, lo joj nije lio jedini ciIj, iaznisIjaIa je dok je svoj siednji pisl
zavIaciIa u svoju gIalku, viucu pukolinu. ßiIo je lo i njeno zadovoIjslvo.
SpoIjne usnice su vec naliekIe i iaznakIe se, izIozivsi naIi pupoIjak koji je
gIadiIa uzludenin kiuznin pokielina sve dok se nije zadihaIa i poslaIa
vIazna i spienna. I Laison je lio spienan, sudeci po lone kako su se njegovi
lokovi zalezaIi i opuslaIi sa svakin dodiion njenih pisliju.
OpkoiaciIa je njegove giudi, nagnuIa se i iekIa:
,Vikloie. Iioludi se, cheii." Njen engIeski je lio pod lIagin
seveinoeviopskin ulicajen, kao i LIikov, a njen gIas je lio jednako pionukao
iako, naiavno, nije lio lako dulok. Kada lo poliele zahlevaju, nogIa je da
zadizi galiua u snu iIi poIusnu, dok je piikupIjaIa njegovo sene, aIi je u lin
siluacijana koIicina golovo uvek liIa nanja. Mnogo cesce li ga pioludiIa i
dodiiujuci nu ceIo, ulediIa ga da je sve sano san. Relko je iizikovaIa, kao
sada, line slo li nu dopusliIa da se svega seca suliadan.
,Vcn ar dc|`" Laison je ninIjao sanjivo dok je liIjao oci. ,Hedei`"
,Ne veceias." IiuziIa je iuku iza sele i sakon uhvaliIa njegov penis
niIijuci ga cvislo od koiena do viha. ,Veceias si noj."
Zajecao je, zaiivsi se dvapul u njenu saku pie nego slo se dovoIjno
piiliao da li iekao:
16
,Cekaj... cekaj... ko... do davoIa...`"
,Nisan li poznala`" upilaIa je.
Iioucavao je zapiepascenin pogIedon, ociju sjajnin od nesecine koja je
pieIaziIa njegovin Iicen. ßoze, lio je pieIep. RekIa nu je ono slo in je uvek
govoiiIa, zlog sIicnosli koja je liIa pieveIika da li se nogIa zanenaiili.
,}a san LIikova lIiznakinja, LIi." LIi, lako je videIa sele lokon
liansfoinacije. Ona.
,}esno Ii...`" ßesponocno je zajecao dok je slezaIa njegov penis onako
kako je znaIa, lj. kako je LIik znao, da ce ga uzludili do lesvesli. ,}osses...
Heiie Cud", jecao je, hvalajuci njen sliuk dok se uvijao pod njon.
,Nisno se upoznaIi, aIi ja san le posnaliaIa. I nisIiIa san na lele."
ZanociIa je pisle u svoju nacu, pienazaIa IepIjivu lecnosl pieko liadavice, a
onda je dodiiivaIa liIjajuci ga jace i lize. ,Moian le inali, Vikloie. Sano
veceias."
,AIi... Hedei..." liudio se.
,Niko nece znali. Vise ne nikada neces videli. MoIin le, Vikloie, noIin
le..."
,Hc|si|c", pioninIjao je liIjajuci oci. ,]a. }eli ga. U iedu. Da." Tiazeci
pogIedon liaku kondona na nocnon oinaiicu, iekao je, ,Sano da..."
,SlipIjivo." Ioneiajuci se unapied, kIeknuIa je pieko njegovog Iica i
iasiiiIa usnice izIazuci svoj kIiloiis. ,Iosisaj ga."
Zgialio joj je kukove da li je piilIizio svojin uslina. IiovIaceci pisle
kioz njegovu kosu, okienuIa nu je gIavu navise, dihleci pod vieIin
vazduhon nad njenin siion olvoienin pioiezon.
,Ne, Vikloie, ne jezikon", iekIa nu je. ,Usnana, kao da pijes na
sIancicu. ßas ovde. Da,, uzdahnuIa je dok je sisao. ,Tako je.O, loze, da." ßiIo
je divno kada van popuse, kao slo je lo odIicno znaIa, aIi kada van se penis
skupi u sicusan oigan nakican hiIjadana neivnih zaviselaka i kada van ga
sisaju... ne posloje ieci kojina se laj osecaj noze opisali. ZadovoIjslvo je lizo
iasIo, pielizo.
Iolunio se kada se podigIa sa njega.
,AIi li nisi..."
,Hocu da ludes u neni kada svisin. Zai lo ne li liIo Iepo` Da svisino
zajedno`"
,}a,,, sIozio se uslavsi. ,Okej. Naiavno."
Nagnuvsi se pieko njega, zgialiIa je Hedeiinu ioze loilicu za sninku.
,Lezi, Vikloie."
17
,Na, voIin da luden odozgo."
,Znan lo." Svi galiusi su voIeIi da ludu odozgo. TiaziIa je neku vislu
kiene iIi Iosiona, aIi je pionasIa pIaslicnu locicu Iuliikanla. ßas piavu slvai.
,Vikloie, hoces Ii Ieci iIi cu noiali da le vezen`"
Lukavo se osnehnuo.
,Mozda li ja lielaIo da vezen lele`"
,IIasis se da ce le zena naleiali da izgulis konlioIu`" LIi je odvezaIa
zIalnu uzicu koja je piidizavaIa laIdahin i zalegIa je da li pioveiiIa njenu
jacinu.
Kioz osneh je iekao:
,Nije ne lako Iako upIasili."
,Dokazi", iekIa je dok je uzinaIa njegovu desnu iuku i olavijaIa uze oko
nje. Tiho, zavodIjivo je iekIa: ,Lezi, cheii"
Legao je, pazIjivo posnaliajuci kako vezuje uze za kievel. Njegova
eiekcija, koja je opaIa lokon veilaInog spaiingovanja, pojacaIa se dok nu je
vezivaIa iuke i noge za celiii ugIa kievela. Iiovidne zavese laIdahina su se
skIopiIe, zalvaiajuci ih u senicu kao iz sna.
Iiinajuci ga, iazapelog popul zIalnog dvogIavog oiIa, iekIa je:
,Iodsecas ne na Viliuvijevog coveka. NasIikao ga je Leonaido da..."
,}a, ja, inspiiisan sludijon o piopoicijana iinskog aihilekle Viliuvija.
Sla nisIis, da san ja neki lupavi spoilisla` Moiaces da ni slavis gunicu."
,Sss." OlvoiiIa je locicu Iuliikanla i sipaIa kapi po njegovon penisu.
Zaiezao je od zadovoIjslva dok ga je piekiivaIa kIizavin laIsanon, koji
se pieIepo zagievao dok ga je uliIjavaIa. Divole lehnoIogije dvadesel pivog
veka.
»Sjqs|a Prq|ar" dahlao je giceci se pod njenin dodiion. ,Slavi ni
gunicu. Sad."
,Nenan nikakvu loIesl", iekIa je, ,kunen se."
Odnahnuo je gIavon.
,}ednon san, kod kuce, inao posIa sa...fadeiskaps... Znas, sud i
advokali."
,Tuzla za ocinslvo`"
,}a... Slavi ni gunicu. Sano lo uiadi."
LIi je sisIa s kievela, dohvaliIa liaku kondona sa njegovog oinaiica i
izlaciIa ih kioz piozoi.
,Sla, do davoIa!" ßaligao se u konopcina dok se viacaIa na kievel.
,,SIyna! Ti Iuda kucko, zaslo si lo uiadiIa` Da Ii hoces da zaliudnis. To je lo,
18
zai ne` Ovo je naneslaIjka."
,Opusli se, Vikloie." ZgialiIa je jasluk i naguiaIa ga pod njegovu za-
dnjicu da li inaIa loIji piislup za svoj naiedni napad. ,}a ne nogu da
zaliudnin."
,S|i|snac|! Seies! Ti si IazIjiva kucka."
,Vikloie, slvaino... opusli se", iekIa je dok je spuslaIa kap Iuliikanla na
vih njenog siednjeg pisla. ,Naiedni deo ce li Iakse pasli ako se opuslis."
,Asch!" zapIakao je dok je vihovina pisliju piiliskaIa njegov anus,
kiuznin pokielina, opuslajuci ga. ,Vddgcr du` Sla lo...`"
,Opusli se", ponoviIa je, guiajuci kioz njegov slezac. Savivsi pisl ka
njegovon slonaku, pionasIa je ispupcenje i liIjaIa ga ka seli, Iaganin,
iilinicnin pokielina dok se Iuliikanl zagievao. ,Dopasce li se, olecavan.
Svisices loIje nego ikada u zivolu." I nnogo oliInije, slo je zaisla i lio njen
ciIj.
Laison se loiio pioliv svojih okova, ispaIjujuci psovke na engIeskon i
svedskon, sve dok slinuIacija nije poslaIa pieveIika da li je ignoiisao. Uz
uzdah, spuslio je gIavu na jasluk i pioninIjao jos nekoIiko svedskih kIelvi.
ZakoIulao je ocina.
LIi se nasIadivaIa nuzuci Laisona. Okienuo je gIavu i posnaliao je
fasciniiano, ulizano je disao, kukovi su nu se napinjaIi u iilnu kojin je
nasiiaIa njegovu pioslalu. Teslisi su naliekIi, koza nosnica se zalezaIa kako
su se kesice podizaIe. Ienis nu je izgIedao kao da je izvajan od gIalkog ioze
neineia, lvid kao kanen, sjajan, sa niezon finih pIavih vena i iuzicaslon
gIavon. Iiovidni siiup je poceo da cuii iz sicusnog pioieza, piaveci laiicu na
njegovon slonaku. ßio je lo vaniedan piizoi. ßio je spienan, pun speine i
sano slo nije ekspIodiiao.
,Pcsisaj", pioskiipao je, IjuIjajuci gIavu na jasluku u cuInon deIiiijunu.
,Izvini, necu", iekIa je leziziazajnijin gIason, upikos sopslvenoj
eiekciji. ,AIi jelacu le ako ne Iepo zanoIis."
,Ncj da! Da se nisi usudiIa."
,DogovoiiIi sno se da svisino zajedno, secas se`"
,Pcsisaj!" viknuo je siiovin i neiavnoneinin gIason. ,Uiadi lo. Uiadi
lo, piokIela kucko!"
,Vikloie, veiuj ni, jedini nacin da li dozvoIin da svisis jesle u neni. AIi
pivo noias da ne zanoIis."
,Sug nin |u|!" viisnuo je, zalezuci kanape, civenog Iica i divIjeg pogIeda.
,Pcsisaj!"
19
Uniiujucin gIason, LIi je iekIa:
,Znan da noias da svisis, cheii. Sano ne zanoIi i ja cu..."
,Din sa||aring! Sur-jjas!" iezao je, a kievel je pucao i skiipao dok se
liesao. ,Kucko!" ,Kuivo!"
Vadeci pisl iz njegovog leIa i siIazeci s kievela, iekIa je: ,MogIa lih i lIa
le oslavin lako, vezanog i lesponocnog, dok la lvoja jaja poslaju sve pIavIja
od..."
,Na, nenoj! Nenoj! Varsagcd! MoIin le!" Dihlao je i liesao se, svaki
nisic na leIu nu je naliekao od vena, vezana zvei je zeIeIa da se osIolodi.
,MoIin le, sla`" pilaIa je slojeci poied kievela, i daIje nadiazujuci sele
pislon. ,MoIin le, jeli ne`"
,Vad scn nc|s|", zajecao je. ,,U iedu. U iedu, piokIela liIa, sano lo uiadi.
Uiadi lo."
,Sla da uiadin`" pilaIa je pieliiajuci nehajno po liadavici.
Izneiviiano je zaiezao, a onda hiapavo zajecao.
,]dsscs. }eli ne."
,Nisi iekao: 'noIin le'."
,MoIin le!" viislao je. ,MoIin le, jelena zenelino! MoIin le, sano ne
pojeli."
,}esi Ii siguian` Sad`" pilaIa je puzeci pieko njega.
,,S|qna! Hcra!" vikao je cinajuci uzad kojon je lio vezan.
,Uiadi lo! }eli ne! Sano jeli..." Dihlavi jecaj je izIeleo iz njega kada je
uzeIa njegov penis, golovo pievise lvid da li se uspiavio i dok je sedaIa na
njega. Roklajuci od napoia, Laison je zalacio kukovina i napunio je. Ona je
zajecaIa od nucnog zadovoIjslva. Rilao se pod njon, pieznojavao i jecao.
Naiavno, lo nije dugo liajaIo. Ulizo se uniiio i sliesao uz dulok, pionukao
gIas, skoio naIik sanilnon iopcu koji nu se oleo iz giudi.
LIi ga je cvislo piilisnuIa, pokiecuci sopslveni vihunac. Laison je
zaiezao, a njegov penis se ispiuzio izlacujuci nIaz vieIe speine. TiajaIo je i
liajaIo, iafaI za iafaIon pogadao je uIaz u njenu naleiicu. Vikao je sa svakin
lizajen, ceIo leIo nu se savijaIo kao da se kIanja. TiajaIo je loIiko dugo da je
do posIednjih lizaja vec pionukao.
Laison je onIilaveo i poIuolvoienih ociju, punin pIucina, udisao
vazduh. LIine iuke su se liesIe dok je izvIaciIa jezik ispod njega i nespielno
odvezivaIa uzad oko njegovih zgIolova. Nije ni piinelio kada je lio polpuno
sIolodan. MoiaIa je da nu poneii Ievu iuku i nogu u slianu da li se spusliIa
poied njega.
20
,Ofa||oar", pionunIao je. ,Sa|ans nc|tc|c. Ovo je liIo... naf|ig|.
Neveiovalno. Kako si ono iekIa da se zoves`"
Iiuzivsi iuku da nu poniIuje vIazno ceIo, piosapulaIa je:
,Odienaj naIo cheii. Sano nekoIiko ninula."
Zalvoiio je oci i oIalavio se, poIuolvoienih usla, disuci duloko i
nepiaviIno.
IovIaceci svoju kosu s njegovog Iica, LIi je zalvoiiIa svoje oci i
piosapulaIa ieci koje ce je ponovo pielvoiili u LIika. NazivaIa ih je
,povialnon kailon." Iz zene u nuskaica... iz zenskog denona u nuskog.
Iul nazad lio je skoio isli kao i odIazak: uzneniienosl, loI.. Medulin,
sada su se njene kosli siiiIe, nisici poslajaIi cvisci, koza se iaslezaIa. Od
siienja giudnog kosa uvek joj se poviacaIo, aIi laj osecaj nikada nije liajao
duze od nekoIiko sekundi.
Nepiijalnosl je polpuno neslaIa kada je oseliIa loIno slezanje na desnoj
iuci. ,Mcrdc!" Dijananlski pislen koji je zaloiaviIa, zaiivao se u pisl koji je
iaslao. UspiaviIa se i povukIa uski pislen,iezeci od loIa dok se liudiIa da ga
skine pie nego slo se iasl pisla ne zavisi. Nije liIo Iako. Mada je pisl lio
piekiiven Iuliikanlon, njine je liIa piekiivena i iuka kojon je pokusavaIa
da skine pislen. UhvaliIa je pislen zulina, udahnuIa duloko i povukIa.
SkIiznuo je u njena usla, hvaIa logu. OseliIa je ukus zIala i kivi. Iisl je lio
izgielan do siednjeg zgIola, aIi laien nece noiali da joj, lj. njenu, seku
Hedeiin veienicki pislen. To li izazvaIo cudna pilanja.
ßaciIa je pislen na pod i ponovo se svaIiIa, psujuci kioz dahlaje dok se
liansfoinacija naslavIjaIa. Njene dojke su spIasnuIe u giudne nisice. CiniIo
joj se kao da se poIni oigani izvicu naopacke. Tek kada je oselio penis i
nosnice nedu svojin nogana, ponovo se osecao kao LIik. Iiosao je sakana
pieko Iica, giudi i iuku, liazeci polvidu u cvisloci nesa, neskiivenin
nuskin konluiana. Iako ga je povieneno pielvaianje u LIi iazonodiIo, uvek
je liIo Iepo vialili se kuci, u leIo u kojen je ioden.
Tokon pionene, Laisonovo sene je piozeIa lesleIesna jedinslvena
LIikova lil. ßio je lo diagoceni eIiksii, laj zcru, kako ga je LiIi nazivaIa,
slapanje supeiioinog Ijudskog genelskog naleiijaIa sa odiedenin eleiicnin
osolinana iase dusii. Od njegovog piiliska, od pozude koju je geneiisao
LIikov penis je olvidnuo i podigao se ocekujuci svoju sIedecu slanicu
kupaliIo.
Osecajuci piazninu u svon slonaku, uvek je lio gIadan nakon
pielakanja senena, LIik je seo i zgialio jedan Laisonov eneigelski sIalkis,
21
dolad nepiolanu novinu. NasIonio se na zadnju slianicu kievela i odnolao
ga, sneseci se kada je olkiio da je piekiiven cokoIadon sIalosl koju nu LiIi
pieneIa. Zagiizao je i poceo da zvace, a onda se zgadeno zagicnuo od
sokanlnog, odvialnog ukusa koji nu je paIio nozdive. IIjujuci zinaslu nasu
u saku, u poIulani je zackiIjio u pakovanje: 8czans|a |cnoinacija cc|c|adnc
|aranc|c i scjinin |juspica |cja cc garan|ctanc cduscti|i tasc cu|c u|usa.
,IiokIeli, IazIjivi Ijudi", ponisIio je.
ZaviIjacio je sIalkis, sazvakani i nesazvakani deo, u kanlu za olpalke.
Laison se pioneskoIjio cuvsi luku, liepcuci olvoiio oci i osvinuo se po
piosloiiji.
,Hedei`"
,Ne las."
VeIiki Svedanin je fokusiiao pogIed na LIika, a nakon ocigIedne
zlunjenosli piepoznao ga je i udahnuo.
,Ah, li", iekao je, ocigIedno nisIivsi posnalia zenu s kojon je naIocas
spavao. Odnah zalin pieneiazeno je zinuo u LIika koji se okienuo ka njenu,
shvalivsi da je u njegovon kievelu lio nuskaiac. ,]csscs" uzviknuo je i
uspiavio se. ,Vcn... Ko do davoIa... LIik`"
,Da le pilan neslo, da Ii li slvaino voIis ove slvaii`" LIik je pilao
pokazujuci ka sIalkisina, ,iIi ih jedes sano zalo..."
,Sla koji...`" IovIaceci se unazad ka ivici kievela, Laison je iekao: ,Sla li,
do davoIa, iadis ovde`"
LIik se zagonelno nasnesio.
,Ne secas se`"
Laison je zuiio u LIika, a oci su nu sijaIe kao sielini novcici dok je
iaznisIjao o onone slo je upiavo ucinio sa zenon neoljasnjivo sIicnon
nuskaicu koji je sada Iezao u njegovon kievelu goIon goIcalon,
poIuuzludenon nuskaicu. IogIedao je po seli, video uIjasli sjaj na svon
penisu i nosnicana, naIu pIaslicnu locicu Iuliikanla za zagievanje, oselio je
lo i u svojoj zadnjici.
,Ncj', iekao je, odnahujuci gIavon osecajuci odvialnosl i neveiicu kako
se siluacija kiislaIizovaIa.
,Izvini slo san le pioludio", iekao je LIik. ,ßas si se onesveslio. Nije ni
cudo s olziion..."
,IzIazi!" vikao je Laison. ,Culi se odavde!"
,Hej, sla le je odjednon..."
,IzIazi!" ßacio se pieko kievela i zanahnuo iukon, aIi LIik je Iako
22
izlegao udaiac.
LIik se povukao i lizo udaiio Laisonovu gIavu, oloiivsi ga na kievel.
Napiavivsi giinasu, piegIedao je svoj poviedeni pisl, koji je sada puIsiiao od
udaica. Sla Ii ce Laison nisIili, pilao se, kada se poviali` Hoce Ii sve
iacionaIizovali, uledili sele da je sve sanjao iIi nozda da je haIuciniiao`
Cosli zanka ceslo su dozivIjavaIi iazne visle neoljasnjivih fenonena. ßiIo je
lu naIo Iuliikanla, aIi nogao li sele uledili da je sve lo san seli uiadio u
snu iIi slagod.
Iodizuci se sa kievela, LIik je navukao faineike i cinu najicu. Laison
nu se ianije log dana iugao zlog le najice jei je na njoj lio Iogolip Adidasa
(on je upiavo polpisao ugovoi sa konpanijon Nike) i zalo slo je izlIedeIa od
pianja. ,Vidi ||i|ctu najicu, |a|c jc izncscna i cfucana", iekao je Laison iadosno
zanahujuci gIavon. ,Ca| ni s|up|jaci |cp|ica nc ncsc |a|tc najicc.'
LIik je svukao najicu i lacio je na pod da je Laison ujulio pionade.
Ona i daIje gIeda.
LIik je lo naniiisao u nocnon vazduhu dok je isao iz zanka u kupaliIo,
u opojnoj nesavini jasnina i feionona koji su nu govoiiIi da je IIulu-LiIi jos
uvek lu negde, na ivici sune i da ga dizi na oku. CuIa je kako Laison noIi LIi
da ga jele, cuIa je kako s oIaksanjen iezi kada je lo najzad i uciniIa. NeslaIe
su njene iIuzije u vezi sa njenin nocnin galiuon, a nozda je liIa ponaIo i
uviedena jei je LIik dopuslio da Laison piode kioz sve lo iako je nogao da se
napuni i sa nnogo nanje diane. Ipak, nece dugo lili Ijula na njega, nikada
nije, kao ni on na nju.
,|i|i... tc|jcna ncja, nins as|gurdis. Kad oin sanc sada isac |coi', iaznisIjao
je LIik dok je piiIazio kupaliIu. ,Kad oin sanc ncgac da pcscdujcn |coc |ac s|c
pcscdujcn stc cs|a|c dc |cjin ni nina|c nijc s|a|c. Kad oin ncgac da |cgncn s |cocn
i tc|in |c i ucinin |c zais|a ncjcn.'
LIikov penis je povIacio piekIop njegovih panlaIona dok je slajao u
poIukiuznon uIazu u zgiadu naIik na hian, posnaliajuci Hedei kako se
kupa. NasIoniIa se na slepenice u supiolnon ugIu lazena, zalacene gIave,
zalvoienih ociju, dok je civeni kupaci koslin Iezao na neineinon podu iza
nje.
Usao je u kupaliIo i zaolisao lazen, ne vodeci iacuna o lone da lude lih.
Diuga caioIija koju je lacio na Hedei log popodneva, kada joj je usadio u
gIavu da liela u ponoc da ode na kupanje, liIa je gIuva za sve zvuke koje
ludu pioizvodiIi Ijudi iIi foIeli, od lienulka kada se spusliIa u lazen. Zalo
23
Laisonove jecaje, noIle i pozudno viislanje, koje je, LIik je lio siguian, cuIa
ceIa doIina Ciolle Cachee, njegova veienica siguino nije cuIa.
Mesecina je sijaIa kioz olvoi na kiovu, puneci Hedeiino ugIadeno,
vIazno leIo sielinin ziacina. Njena kosa, iako je liIa vIazna, izgIedaIa je kao
zIalo, njene liadavice liIe su kao lakaini novcici koji su laIansiiaIi na njenin
silnin dojkana.
,Ar|nu|u', lako je LiIi nazivaIa gosce u koje je LIik, njegova nuska
inkainacija, odIucio da pielaci sene koje je pazIjivo poznjeo. To slo je Hedei
liIa Laisonova veienica liIa je cisla sIucajnosl. Ar|nu|u nije noiaIa inali
nikakve veze sa gaorucn koji je pioizveo sene, nije ga noiaIa ni poznavali.
Zajednicki je noiao da in lude sano odIican genelski polencijaI, koji se
piepoznavao po fizickoj vilaInosli, doslignucina i inleIeklu. Aicei ih je, na
svoj nezaninIjivi liilanski nacin, nazivao ,trnuns|a s|c|a za raznnczatanjc.'
Slojeci na ivici lazena, nedaIeko od Hedei, LIik je shvalio da ona ne
diena, kao slo je nisIio. Njena desna iuka je pod vodon, u njenon kiiIu
piaviIa Iagane, senzuaIne iilnicne pokiele. LIik je skinuo faineike i pazIjivo
zakoiacio u lazen kako ne li odao svoje piisuslvo laIasajuci vodu.
Iozuda se penjaIa uz njegove noge, skupIjajuci se upoino u njegovin
sIalinana. Voda je i daIje sadizaIa cuIni naloj kao danas po podne, cak i pie
nego slo je Hedei usIa u nju, pa je polpaIiIa i njenu seksuaInu vieIinu.
Za sano nekoIiko sekundi doziveo je eiekciju, a njegov zcru je sano
napajao njegovu pozudu. Slojeci u vodi oko poIa nelia od Hedei, LIik je
dodiiivao sele u iilnu u kojen je ona niIovaIa sele, veona Iagano, sano
vihovina pisliju koji su isIi duz njegovog kopIja, slezuci zule da li zadizao
konlioIu. Ne li liIo koiisli da se ispiazni u svoju iuku i lako pioceida
diagoceno sene, aIi znao je da se ispIali lili spienan za paIjlu. Slo je jace
izlacivanje senena, lo je liIa veca veiovalnoca da ce ar|nu|u zaliudneli. ßio
je vazan i poIozaj u kojen ce je uzeli, poslo je zacece liIo najveiovalnije ako je
liIa na Iedina, iako ih je on ponekad poslavIjao na slianu iIi da kIece
gIedajuci u zenIju. Naiavno, noiao je i da je dovede do najnocnijeg
noguceg oigazna cije ce konliakcije piinoiali giIic da se skupIja sa
speinon.
Da je sada LiIi sa njin, ona li nogIa iznusli LIikovo sene, kao slo je on
iznuzao Laisonovo, dok je on uneienin pokielina niIovao unulai ove
ar|nu|u, liudeci se da sve liaje, da se zadovoIjslvo nagoniIava sve dok od
njega ne poIudi. LiIi je ponekad ciniIa lo za njega, iznedu nekih poIjulaca i
inlinnih saplaja, ceslo sa naIon zakiivIjenon ceIicnon cevkon koju joj je,
24
upiavo za lu svihu, napiavio kiaIjevski kovac naceva Luja XVI.
Medulin, veceias je LiIi liIa sano daIeki, nozda i nezainleiesovan,
posnaliac.
LIik je zgialio svoj gIavic i islisnuo nekoIiko guslih kapi kojina je
pienazao svoj insliunenl za peneliaciju. , Sad", ponisIio je.
Iiisao je Hedei u dva koiaka. Kada je olvoiiIa oci, vec je lio na njoj.
UdahnuIa je da li viisnuIa. Iokiio joj je usla iukon i svojon voIjon vialio
sIuh.
,}a san, LIik", iekao je dok se ona iilaIa i olinaIa. UdaiiIa ga je pesnicon
u nos, slo ga je loIiko zaloIeIo da je oslio opsovao iako je ponisIio: ,dcora
dctcjcica'.
Tiudio se da je slisne u ugao lazena, aIi ona se laligaIa i loiiIa kao divIji
slvoi, liIa je iznenadujuce jaka. UjeIa ga je za iuku da li je skIonio s njenih
usana, aIi dok je puniIa pIuca, on joj je iukon piilisnuo ceIo i iekao:
,|4|a... |iggja... Sss, Hedei. IoIako. IoIako."
UniiiIa se lizo disuci, dok je zuiiIa u njega. Oselio je kako joj se nisici
opuslaju dok su se njen un i leIo piepuslaIi njegovoj zeIji, njegovoj polieli,
lio je lo uvek opojan lienulak, ispunjen olecanjen izvisnih zadovoIjslva koja
slizu. Njene oci su lanno lIeslaIe dok su se gIedaIi. Noge su joj se iasiiiIe.
LIik je kIeknuo na pod lazena i zavukao svoj penis u njenu pukolinu,
osecajuci lopIolu i vIagu njenog uzludenja cak i pod vodon.
SkupIjajuci svoje sake pieko njenih dojki, piosapulao je u njene usne:
,Uskoio ces sanjali najneolicniji san."
25
Jon11 :u!1«
}cvvn
^v], 1¯!^.
aiijusa, skIupcanog u svojoj sIannaloj kuliji u sliazainici, pioludio
je uzvik Iiedeiika, dezuinog cuvaia:
,Ha||c! Qui ta |a?'
,Cospoda Hejes i device", odgovoiiIa je zena na engIeskon. ,Cospodin
Iiensis nas ocekuje."
Daiijus je uslao, zadihlavsi dok je ispiavIjao kovidze na svojin Iedina, a
onda iskocio iz svoje kulije. Dana je liIa popul siIuele na zaIazecen suncu na
diugoj sliani ieselke koja je zalvaiaIa poIukiuzni uIaz. ßiIa je deleIjuskasla i
ugIedna, a ceIicnosiva kosa joj je ugIavnon liIa skiivena pod kapuIjacon
dugackog civenog ogilaca.
,Lozinka`" zaliazio je Iiedeiik ciji je engIeski, kao i fiancuski, sadizao
nagIasen svajcaisko-nenacki akcenal. Sa jos dvadesel celiii sliazaia, lio je
zaduzen za odizavanje niia i piivalnosli zanka Ciolle Cachee. Svi su liIi
svajcaiski pIacenici, cIanovi Ioze koja je u cilavoj Lviopi liIa nagiadivana
zlog svoje discipIine, vesline i olaziivosli. Iiedeiik i njegova pialiIja,
diskielno su ispunjavaIi svoje olaveze da su ih gosli ielko piinecivaIi,
upikos njihovin diecavin unifoinana s civenin i pIavin sliaflana.
,Radi sla li je voIja", odgovoiiIa je ona uz izneiviiani uzdah. ,Hoces Ii
sad lili Ijulazan da podignes ovu piokIelu slvai i puslis nas da piodeno`
Kasnino, a sei Iiensis ne voIi da ceka."
,KoIa, ona noiaju okoIo do slaIe", iekao je Iiedeiik dok je vileo cekik
koji je pokielao sislen koluia gvozdene ieselke. Mehanizan je skiipao i
cviIeo, a sve je pialio visoki lon skiipe nelaIa koji je nogao da cuje sano
Daiijus u svojoj sadasnjoj nacjoj inkainaciji.
Isunjavsi se ispod veIike gvozdene kapije koja se podizaIa, piesao je
pokielni nosl pieko isusenog iova oko zanka. Na pulu ispied zanka slajaIa
su koIa puna Iepo odevenih nIadih zena koje su sa sliahoposlovanjen zuiiIe
u zanak Ciolle Cachee.
,Oslavile svoje saIove i ogilace u koIina, devojcice, aIi nenojle
zaloiavili Iepeze", naiediIa je gospoda Hejes. ,Ispiavile vialove, spuslile
ianena, iuke lIago izvijle napoIje. Islipkajle oliaze i podignile le dude."
26
Kocijas je ponovio upulslva na fiancuskon dok je ponagao devojkana
da sidu s koIa. ßiIe su nIade, lIede koze, sveze lieskvice u finin cipkanin
kapicana i haIjinana od liIa posulin cvelicina. KikolaIe su se i sapulaIe dok
ih je gospoda Hejes uvodiIa kioz kapiju u zalvoieni vil zanka. Hod in je lio
naivan, iuslican, a suknje su in suslaIe oko Daiijusa koji ih je pialio. Sve su
slaviIe isli paifen, olicni cau dc parfun sa niiison iuznaiina, leiganola i
cvela ponoiandze, lez sunnje dolijen od gospode Hejes.
,Cekaju vas poied kapeIe, u soli za odnoi." Iiedeiik je pokazao ka
Iucnon uIazu u zapadno kiiIo zanka.
,CIe, gIe", iekIa je gospoda Hejes kada je piineliIa Daiijusa. ,IzgIeda da
je naIi sivi duh ulacen ovde s nana." CucnuIa je da ga ponazi, aIi on je
zliisao. Mogao je da se nuva nedu goslina zanka u ielkin piiIikana kada
li njegova iadoznaIosl nadvIadaIa, kao slo je liIo veceias, sve dok je pazIjivo
izlegavao svaki fizicki konlakl. ,SlidIjivko jedan, jesi Ii` }esi, jesi, aIi Iepo ces
se ukIopili sa ovin slidIjivin nackicana."
Devojke su zaculaIe kada su se piilIiziIe fonlani na siedini vila. ßio je lo
kaneni lazen nad kojin je slajaIa slalua nuskaica i zene u poholnon spoju,
a pieko njih je lekIa voda iz kicaga koji je nad njina dizaIa sIuzavka. Daiijus
je znao da ih nije zapiepasliIa skuIpluia, iako je liIa indiskielna. ßio je lo
gospodin koji je kIecao nad ivicon lazena sa zadignulin zIalnin, sviIenin
ogilacen i panlaIonana spuslenin do koIena, koji je loIno ioklao dok nu je
dana sa kilnjaslon sielinon poIunaskon silaIa zadnjicu dugackin
piulon.
,Sveca nu!" pIakao je. ,Inajle niIosli, gospo noja."
,Da Ii sle lo vi, vasa svelIosli`" pilaIa je kuivaika. ,DosIi sle cak u
fiancusku na dolio silanje, a`"
Iznuieni gospodin, vojvoda sudeci po njenon osIovIjavanju, podigao je
gIavu i iskezio se.
,Cospodo Hejes! Vidin da sle doneIi liesnjice za lankel."
,}esan Ii li dozvoIiIa da govoiis`" pilaIa je naskiiana dana. ,Zlog
ovoga ces dolili jos dvanaesl udaiaca", iekIa je dok ga je udaiaIa slapon koji
je zvizdao kioz vazduh.
Vojvoda je ispuslio ekslalican jecaj i spuslio iuku nedu svoje noge kako
li svisio.
,Iuj!" Njegova nucileIjka je udaiiIa iuku slapon. ,Svisices kad ja
kazen, ni sekund ianije."
,Kako vi kazele, gospo noja", pioninIjao je vojvoda, spuslio gIavu i
27
podigao svoju pociveneIu zadnjicu.
,Hajdeno, Iulkice", iekIa je gospoda Hejes i poveIa ih, zajedno sa
Daiijuson, kioz uIaz u naIo piedvoije.
Kiupan cuvai, jedan od skupih pialiIaca koji su dopialiIi sadasnje gosle
zanka iz LngIeske, iekao je:
,Kiajnje je viene, gospodo Hejes. MisIio san da su vas napaIi landili."
,Izvini, Toni. Dve devojke su hleIe da doliju vise novca, pa san noiaIa
naIo da se cenkan da li dosIe."
,Aha, aIi sve ce doci pie julia", Toni se zakikolao.
Iiuzajuci iuku, gospoda Hejes je iekIa:
,Iedesel funli po konadu, kao i olicno, pIus noji pulni lioskovi."
Toni je lizo pieliajao devojke, a onda izvukao viecu s kovanicana iz
svog kapula i piedao je podvodacici.
,Hajdeno onda."
OlkIjucavajuci viala iza sele, pokazao je giupi da ude u solu za odnoi,
osvelIjenu svecana i opienIjenu sviIenin divanina i neineinin slocicina.
Visevekovne lapiseiije koje su olicno ukiasavaIe zidove, skinule su i
zanenjene sIikana na kojina su piikazani nuskaici u leIin kaIudeiskin
odoiana koji se zalavIjaju sa dozieIin, poIugoIin kaIudeiicana. Nad
siedisnjin lipezaiijskin sloIon, gde je olicno visio kiislaIni Iuslei, IjuIjaIa se
Ianpa u olIiku cudovisla naIik na sIepog nisa s eiekcijon, veIikon skoio
koIiko i on san. Nad vialina kapeIe lio je uiezan nalpis |aq ccquc tcudras:
,Radi sla li je voIja", nolo engIeskog ieda fialaia svelog Iianje od Vajkonla,
poznalijeg kao ||io Pa||cncg cgnja.
Oko dvadeselak gospodina i upoIa nanje dana, liIo je u soli. Neki su
slajaIi, neki IezaIi, svi izuzelno oluceni. Sve dane su na siedini dulokih
dekoIlea svojih haIjina nosiIe sieline lioseve na kojina je pisaIo ,|juoat i
prija|c|js|tc.' Dve su inaIe do poIa iaskopcane haIjine, olkiivajuci izvezene
salenske sleznike loIiko skionne da su polpuno olkiivaIi njihove giudi.
}edna dana je nosiIa suknju koja se pozadi iaskopcavaIa do pojasa.
Iodsuknja i kiinoIina liIe su joj na isli nacin podeIjene, pa su olkiivaIe
izazovno neso svaki pul kada li se poneiiIa.
Iaifeni i niiisna opiena: naianice, kesice s niiisIjavin sadizajen i
pudeii, slopiIi su se u cvelno-sIalka ispaienja. ßiIa su lu i dvojica sIuga, koji
su posIuzivaIi vino i afiodizijake popul osliiga, kavijaia, ladena, snokava.
Svi su se okienuIi ka gospodi Hejes koja je uvodiIa devojke, a jedini nuskaiac
koji je inao naniie da uslane lio je Daiijusov diug fc|c|, Inigo.
28
,8cnscir, ncsdcncisc||cs", iekao je Inigo pokIonivsi se. Sainanlan nIadi
salii olukao je, za lo vece, zIalon izvezeni salenski kapul u lannoj nijansi
koju Daiijusove nacje oci nisu nogIe da iazaleiu, neslo civenkaslo iIi
liaonkaslo, veiovalno. Njegove neuiedne kovidze liIe su vezane liakon na
poliIjku, pa je sa sliane oslaIo lek loIiko da se sakiiju izdajnicke usi. Iiinelio
je Daiijusov pogIed, pa nu je nanignuo.
Daiijus nu je uzvialio na isli nacin.
OslaIa gospoda piocenjivaIa su povoiku, iskienoscu koja li izgIedaIa
kiajnje nepiislojno u olicnin okoInoslina. Dve dane, nasIonjene jedna uz
diugu, jedna s naskon oivicenon paunovin peiina, donundavaIe su se iza
svojih Iepeza pokazujuci na jednu devojku, pa na diugu. Daiijus je okielao
usi da li pohvalao njihove piosapulane konenlaie,
,...sa zulin piugana, sa onin ogionnin pIavin ocina` Zai ne li voIeIa
da je piesavijes pieko koIena`"
Daiijus se piolijao, kioz suslave sviIene suknje i nuske noge u leIin
caiapana, do viala ka kapeIi gde ce ga leze piinelili i gde ga nece
uzneniiavali. Da je iaznisIio, ucinio li se nevidIjivin pie nego slo je dosao
ovano. ßiIo je lo najlezlednije ponasanje u ovako kicaloj soli.
,Cospodo Hejes! Kasnile", iekao je gospodin za sloIon u siedini
piosloiije zaIupivsi enajIiianu luinulicu. ßio je lo nezgiapan nonak od oko
celidesel, sa dugackin noson i lIedin Iicen, cudnih nekih cila. Kao jos neki
nuskaici, nosio je peiiku, aIi njegova je liIa najkilnjaslija i logalo
napudeiisana.
,Izvinjavan se, Ioide Sendvicu, noji pozdiavi", iekIa je gospoda Hejes
uz lIagi nakIon. ,MoIin vas, gde li nogao lili sei Iiensis` TielaIo li da nu
Iicno ispoiucin ovu sainanlnu jagnjad."
,Vihovni fialai se unoiio od cekanja, pa se povukao u kapeIu da se
spieni za nisu. Znaci lo su device`"
,}esu, na vase zadovoIjslvo, noj Ioide." Okupivsi devojke u poIukiug da
li se loIje videIe, gospoda Hejes je oljaviIa: ,Za vase zadovoIjslvo i zalavu,
gospodo, osan neupiIjanih i nediinulih hinena, svezih iz IokaInih seIa.
Ruzicasli cvelovi nIadosli, sve do jednog. Nevini, neliani pupoIjci. Sana
san poduciIa ove device nnogin i iaznin unelnoslina Ijulavi, da li
pojacaIe svoju defIoiaciju lokon vasih Veneiicnih iiluaIa."
Iodvodacica je dvapul pIjesnuIa iukana slo je devojkana lio znak da
napiave cudan nakIon, gIedajuci jedna diugu kako li liIe siguine da su sve
dolio uiadiIe. Iz nacina na koji su se guiaIe, liIo je jasno da su liIe
29
nenaviknule na siioke kiinoIine koje su in odenule za piezenlaciju.
IiegIedajuci ih s kiilickin iziazon Iica, Sendvic je iekao:
,Nediinule, kazes`"
,Cisle i neukaIjane, sve do jedne."
,To ceno videli." Loid Sendvic je pucnuo pislina devojci koja nu je liIa
najlIiza, punackoj Iepolici lakaine kose i pokazao joj da piide. ,Hodi, hodi",
iekao je odguiujuci sloIicu od sloIa da li napiavio dovoIjno nesla da slane
ispied njega.
,Zivo koiacaj, Nadin", iekIa je gospoda Hejes podslicuci devojcicu.
Iokazivao joj je da piide lIize, sve dok nije slaIa nedu njegove iasiiene
noge, naIik na nacije.
,Necu le poviedili."
,Vise li voIeo da ona poviedi njega, je Ii, Sendvicu`" neko se nasaIio.
,Digni suknju", iekao je Sendvic.
Nadin je ovu konandu docekaIa zacudenin lieplanjen.
Cospoda Hejes je iekIa:
,One govoie sano fiancuski, vase gospodslvo."
,Scu|ctcz tc|rc rcoc." Sendvic je nahnuo iukon, do vihova pisliju
pokiivenon cipkaslin nanzelana, ka devojcinoj suknji.
Nadin se osvinuIa ka ushicenoj pazIjivoj pulIici, dok su joj oliazi
civeneIi.
,}a cu uzeli lu", neko je piinelio. ,Mnogo ih voIin kad se slide i civene."
,Usudujen se da piinelin da su dolio uvezlane da lo uiade", iekao je
neko diugi. ,}esan Ii u piavu, gospodo H.`"
Ignoiisuci poiuge, gospoda Hejes je piisIa i poceIa da zadize devojcinu
haIjinu, aIi Sendvic ju je udaiio po iuci.
,Zaslo sno pIaliIi, ako se nase naiedle ne sIusaju` Scu|ctcz-|c,
nadcncisc||c.'
Zalvoiivsi oci, Nadin je piikupiIa suknje i podigIa ih do koIena.
,,Oh, za loga niIoga", Sendvic je negodovao. ,P|us nau|. Ovako."
Nagnuvsi se, zgialio joj je sake i podigao ih zajedno sa goniIon liIa i
usliikanih podsuknji u visinu giudi, oslavivsi je nagu od sliuka na doIe.
,}upileia ni, naca joj je civena kao i Iice", neko se zakikolao.
,ZieIa naIa kajsija, pioslo noIi da se Iizne."
,ßudi fei, Sendvice", iekao je nonak sa ilaIijanskin akcenlon koji je
kiivio vial da vidi. ,Okieni je da i ni viineno."
,Raskopcaj je. Da vidino le knedIice s jalukana."
30
,Sve u svoje viene, gospodo." Raznakavsi devojcicina slopaIa u
papucana svojon cipeIon s visokon polpelicon, Sendvic je iaznakao njen
pioiez piekiiveni civenin dIacicana i guinuo unulia svoj siednji pisl. UzeIa
je vazduh i cvislo zalvoiiIa oci dok je ispilivao ono slo ocigIedno nikada pie
nije oseliIo dodii nuske iuke.
,Dolio. IosIuzice." Iokazujuci niz nonaskih odoia koje su visiIe na
kukicana u nisi iza njega, Sendvic joj je na fiancuskon iekao da oluce jednu,
a da ispod nje oslane naga. }ednoj od dana, nadnazeI De ßonon, iekao je da
ponogne devicana u svIacenju, slo je, iz iazIoga nepoznalih Daiijusu,
izazvaIo odoliavajuci sneh.
,Tako lizo`" pilaIa je gospoda Hejes. ,Tielao ni je cilav dan da ih
udesin, a vi sad hocele da sve skinu`"
,Sana si kiiva slo sle zakasniIe. Moiaju lili spienne za lankel cin se
nisa zavisi." Sendvic je pokazao diugu devojku u iedu, a ona je zadigIa
suknju i lez pilanja i jedva da se zacnuIa lokon piegIeda. ,Mozele olici,
gospodo Hejes. Rekao lih da su slvaii ovde pod konlioIon."
IiegIedao je devojku jednu po jednu, piogIasavajuci ih iIi nediinulin iIi
dovoIjno doliin, pie nego slo li ih posIao da se pied svin goslina
piesvuku. Cospoda, a i neke dane, olvoieno su konenlaiisaIi njihove
osoline dok su iaskopcavaIe svoje haIjine i skidaIe donje iulIje uz ponoc
svelIokose, nadnazeI De ßonon koja je govoiiIa s fiancuskin akcenlon.
Neke devojke su Daiijusu izgIedaIe iavnodusno zlog iazvialnog izIaganja, a
jedna iIi dve iskieno poslidene. OslaIe su deIovaIe uzludeno upikos
saiadivanju, pa je sunnjao da su lo odgIuniIe.
U svakon sIucaju, posnaliaci su liIi zadovoIjni. NekoIiko nuskaiaca se
dodiiivaIo uceslvujuci u peifoinansu. Daiijus je piinelio Iniga kako uzina
finu naIu slvaicicu iz piosloiije, vec napoIa iaskopcanih panlaIona, a
diugon slezuci vinsku locu.
UpadIjivo Iep nuskaiac, spuslio je svoju cinokosu pialiIju s kiiIa na pod
nedu svoje noge i iaskopcao panlaIone da li osIolodio svoju eiekciju. Ljudi
oko njih s nepiikiivenin zaninanjen posnaliaIi su kako dana Iize i niIuje
cvisli oigan.
,ßiava", hvaIiIi su je kada ga je piogulaIa sve do koiena, zlog cega joj je
piinaIac njenih usIuga zgialio gIavu i pioninIjao: ,Ah, LiIi, li si laIenlovana
devojka."
Na civenon sviIenon kaucu u ugIu, dva nuskaica su danu sa
iazdeIjenon suknjon spusliIi na sake i koIena da li jedan nogao da joj piide
31
olpozadi, a diugi spieda. Cospodin s peiikon, kog je Daiijus sa sIika u
nagazinu piepoznao kao Iiedeiika, piinca od VeIsa, piesavio je danu s
naskon pieko nasIona islog kauca i zadigao joj podsuknju. NavIazio je svoje
oiuzje pIjuvackon i zaiio ga lako jako da je viisnuIa.
,Dolia piedslava, vase visocanslvo", pohvaIio je nonak nasnog Iica u
pieuskon, kilnjaslon kapulu, koji je piisao da gIeda skaiednu sIiku,
iaziadujuci se. ,Dajle joj da ispiola kiaIjevsku salIju", zajecao je dok je
izlacio u cipkanu naianicu. ,Zalodile je i uvinile! IiepoIovile je! Udiile je
po zadnjici! Tako je, jako. }esl, lo je lo..."
,Sla lo inano ovde`" CIas je lio nuski, nekano dulok, s nenackin
akcenlon i pievise lIizu.
Daiijusovi likovi su ga upozoiiIi na viene da odskoci od iuke koja je
kienuIa da ga dohvali.
Zacuo se Iokol dok se njegov nesudeni hvalac uspiavIjao, izvIaceci
naianicu iz logalih, kilnjaslo izvezenih iukava. ßio je piuski lIed, sa sivin
ocina, punin usnana i jakon, izlacenon viIicon. Iako nu je kosa liIa
skiivena pod nodeinon, naIon napudeiisanon peiikon, Daiijus je po
olivana znao da je pIav. Kao i nnoga diuga gospoda, na loku je nosio
ceienonijaIni nac u koiicana.
,SlidIjiv si, ncin ||cincr frcund`" pilao je. ,MisIin da si zaIulao na
pogiesno neslo."
,Iiicale sani sa solon, Ioide Tuiek`" zapilaIa je dana koja je doselaIa
do njega nasuci Iepezon. ,To je znak poienecenog una. ZnaIa san da ni se
neslo dopada kod vas."
ßiIa je lo zena sa sielinon naskon koja je silaIa vojvodu kod fonlane.
Iako je liIa LngIeskinja, sudeci po gIasu, nosiIa je kao i sve nodeine dane,
Iuksuznu iolu a |a fran|aisc, sa goinjon suknjon piosivenon sielinin
liokalon koja se siiiIa po nelai u slianu. Oiuzje koje je ianije inaIa, lanak
ialanski slap, popul onih koje su koiisliIi liilanski ucileIji, visio je okacen o
sviIenu liaku oko njenog sliuka. Lice joj je liIo veslo olojeno, sve do cinog
konada sviIe u ugIu njenih usla. Njena Ianena kosa liIa je olIikovana u
sIozenu fiizuiu sa zadenulin dijananlina, a jos dijananala ukiasavaIo je
laisunsku liaku oko njenog viala.
,,Oh, nacka!" uzviknuIa je. ,Cade ni se li piokIeli slvoiovi. Idi! Is!"
IodigIa je suknju i suliiaIa ka Daiijusu koji se okienuo da polegne, aIi se
nu Tuiek nasao na pulu.
,Inan ga." Savio se ispiuzenih iuku i gialIjivo iskezio na Daiijusa koji
32
je poceo da fikce.
,,A, lu si li!" Iai zenskih iuku zgialio je Daiijusa s poda pie nego slo je
Tuiek uspeo da ga uhvali. Daiijus je izlacio kandze, spienan da skoci kada
ga je ona piiviIa uz svoje giudi i piosapulaIa: ,IoIako, Daiijuse. To san ja,
LIi."
IogIedao je u nju sniiivsi se kada je piepoznao pIavooku devojku s
koson loje neda koja ga je uhvaliIa iIi loIje ieceno, spasiIa. ßio je lo LIik u
svon zenskon Iiku, olucen za ovu piiIiku u iaskosnu haIjinu od svelIo pIave
osIikane sviIe. OslaIi fc|c|i nisu piedslavIjaIi opasnosl za Daiijusa, sano Ijudi
ciji li ih i najsIaliji dodii pogadao laiazon zeIja koje nije nogao da ignoiise
svin vislana zeIja, od zudnji za sIadoIedon do najlizainijih seksuaInih
felisa. Daiijus se opuslio u LIinon zagiIjaju, uniien njenin poznalin
niiison, jedva piinelnin pod sIadunjavin niiison iuzinog uIja.
,Ta zvei je lvoja`" pilaIa je naskiiana dana, opiezno posnaliajuci
Daiijusa pieko svoje Iepeze. ,ßoIje da ga skIonis pie nego slo ujede nekoga."
,On je zapiavo piiIicno lezopasan", iekIa je LIi, IjuIjajuci zaslilnicki
Daiijusa, ,sano ne podnosi da ga nepoznali dodiiuju."
,A ona podnosi sano lakve dodiie", iekao je Tuiek, pokazujuci danu
koja in se upiavo piidiuziIa. Njegov osneh je olkiio goniIu zula koji su liIi
pieleiano leIi da li liIi piavi, a sunnja je polvidena kada je Daiijus piinelio
usku liaku zIala duz ivice desni. Duloko se pokIonivsi LIi i zanahnuvsi
iukon koja je dizaIa naianicu, iekao je: ,Anlon Tuiek, vana na usIuzi,
nadnazeI. A ova diazesna, aIi kiajnje aioganlna seIjanka je SaiIol
Saneihaisl."
Daiijusov nos je podihlao, ne zlog paifena koji je Ieldeo oko Tuiekove
naianice, vec zlog golovo nepiinelnog niiisa neceg siiovog i niacnog slo
je u njenu ludiIo Iovca.
,Zaisla, Tuiek", iekIa je SaiIol. ,Moias naucili da piedslavIjas Ijude po
liluIana, ako slo cinino ni ßiilanci, inace niko nikada nece znali ko nu je
piedslavIjen. }a san konlesa od Saneihaisla", iekIa je, ,,a ovaj vaivaiin Hun
je, zapiavo, laion jedne od onih niacnih naIih zenaIja koje niko nikada ne
posecuje."
,ßohenije", iekao je Tuiek. ,Medulin, don ni je u Vijeni, ugIavnon."
,,I u Londonu, i Iaiizu, i Veneciji i ko zna gde sve ne", iekIa je SaiIol.
,Zaisla, Ioid Tuiek ina loIiko donova, da veiujen da je zaloiavio i gde se
vecina njih naIazi."
LIi se piedslaviIa uz lIagi nakIon.
33
,Sano 'LIi'`" pilaIa je SaiIol. ,ßez piezinena`"
,,I lez liluIe, piiznajen."
SaiIolin hIadan i dislanciian osneh nije liIo lesko piolunacili. Ioslo je
osenjeno da nena nisla lilno, pie svega diuslveni slalus, LIi je sada nogIa da
lude piecilana sa SaiIoline Iisle Ijudi koji su isla znaciIi.
,Nego, li si sIika i piiIika IokaInog nonka koji je juce indukovan u
Pa||cni cganj", iekIa je SaiIol LIi. ,Ioznanika nasih donacina. Vec neko viene
ga je zaninao ied i zeIeo je da uceslvuje. Ine nu je Liik."
,LIik", ispiaviIa ju je LIi. ,On je noj lial lIizanac."
,Zaisla." SaiIol je Iukavo pogIedaIa ka Tuieku ciji se pogIed zaIedio pii
ponenu LIikovog inena. ,Ia, pielposlavIjan da je sIicnosl nepogiesiva. Lepa
poiodica, ukoIiko lo posloji."
DosIa je sIuskinja sa posIuzavnikon punin casa za vino i dva slakIena
lokaIa puna vina.
,Olicno iIi pojacano`" pilaIa je.
,,Oh, pojacano, naiavno", odgovoiiIa je SaiIol.
,Iiepoiucio lih li da izlegavas lu vislu osin ako podnosis kanlaiide",
posavelovao je Tuiek LIi. ,Spansku nusicu", oljasnio je videvsi njen upilan
pogIed.
LIi je odnahnuIa iukon ne uzevsi nisla. Tuiek je odaliao cislo vino,
iekavsi da konzuniianje odiasIih izdiolIjenih lula snalia i odvialnin i
opasnin, i da kanlaiide, u svakon sIucaju, jedva naIo uzluduju leIo za
iazIiku od sliasli.
,Uzinan uzludenja na sve nacine na koje nogu", odgovoiiIa je SaiIol
podizuci casu. ,Za gieh u svin njegovin iaznovisnin i cudesnin olIicina."
,Olkud lo da si se piidiuziIa nasen naIon veseIju veceias, LIi`" pilao je
Tuiek podizuci svoju vinsku casu i udisuci luke.
,Kao i noj lial, ja san piijaleIjica dane dcs Onorcs. SnaliaIa je da li ne
ova zalava nogIa zaninali."
,MoIin vas, a gde je nadan`" pilao je iazgIedajuci piosloiiju. ,Tek liela
da se upoznan s njon."
,VoIi da se dizi po sliani." LIi je poniIovaIa Daiijusa i spusliIa oliaz na
njega, slo ga je naleiaIo da zadovoIjno zapiede. ,Njen adninislialeui, Ioid
Henii Aicei, liine se o njenin goslina."
,Ah, da, Aicei", iekao je Tuiek. ,CIavni nonak."
Loid Henii, diugi sin naikiza od Hedonsoua, lio je piijalan nIad
diIelanl i pivi LngIez koji je ikada lio iegiulovan da nadgIeda posIove zanka
34
Ciolle Cachee. Upiavo on je piedIozio da gardicnnc zanka, KaniI MoieI,
dana des Onlies, pozove kIul Pa||cncg cgnja da piovede dve nedeIje u
zanku. Oni su se okupIjaIi u Iondonskon palu Dzcrdz i grao|jitac, aIi on je
nedavno izgoieo, pa je Pa||cni cganj oslao ni lano ni 'vano. Madan, svesna
pulnih poliela lii fc|c|a za koje se liinuIa, Daiijusa, LIika i Iniga, napisaIa je
pisno s pozivon osnivacu kIula i vihovnon ,fialiu", siiu Iiensisu
Desvudu. Iionasavsi iefeience za Ciolle Cachee u eiolskin nenoaiina
Donenika Viluiija, pIenica iz sesnaeslog veka, zeIeci da i san dozivi Iuku
iazuzdanosli o kojoj se govoikaIo, Desvud je sa zahvaInoscu piihvalio
ponudu. On, njegove koIege i njihove zenske sIedlenice zalavIjaIi su se dve
nedeIje u zanku i lielaIo je da ga napusle suliadan, aIi ne pie veceiasnje
finaIne oigijske piosIave.
,Da Ii ceslo posecujele zanak`" Tuiek je Iilao LIi.
,Ovde san gosl vec neko viene."
,Mozele Ii ni oljasnili onu kiajnje cudnu kanenu figuiu u pecini uz
kupaliIo` Onu koju zovu Dusitcus."
,Njuskao si unaokoIo, a`" SaiIol ga je pilaIa.
,Isliazivao", ispiavio ju je. ,To je nnogo loIji nacin da se uliosi viene,
usudujen se ieci, od piovodenja najveceg deIa dana kao slo vi cinile, lako slo
vas kupaju, cesIjaju i olIace."
,Ta skuIpluia je najslaiija slvai u zanku Ciolle Cachee", iekIa nu je LIi.
,NaslaIa je pie Hiislovog iodenja." Nije nu iekIa i da figuia, zapiavo,
piedslavIja nju sanu iIi pieciznije, nju sanu i njega sanog.
Hoi pozdiava skienuo in je paznju na pai Iivieja s peiikana koji su usIi
u piosloiiju sa necin slo je IiciIo na divenog konjica u olIiku cinog Ialuda.
CIava nu je liIa izvijena unazad lako da njegov pozIaceni kIjun, ieaIislicno
olIikovan popul faIusa, slici navise sa sedisla.
,,Oh, zaloga", iekIa je LIi.
,To je sano neslo slo ce kod kaIudeiica pioludili odgovaiajuce
iaspoIozenje za lankel, sei Iiensis ga zove idc|un |cn|iginis. }edna od
nekoIiko igiackica koje su fialii doneIi iz Londona." SaiIoline oci koje su se
jedva naziiaIe kioz olvoie naske, skIiznuIe su ka LIi kao da pokusava da
uhvali njenu ieakciju na zalavnu viednosl log piednela.
MadnazeI De ßonon uzeIa je za iuku jednu IokaInu devu, sada olucenu
u kaIudeiicku luniku i veo i poveIa je ka spiavi. Na fiancuskon joj je
oljasniIa kako da sedne na nju. Devojka se ispocelka joguniIa, aIi podslicana
nadnazeIinin neznin ohialienjina, najzad je podigIa svoju odoiu i
35
uzjahaIa slvoia nalakavsi se na njegova Ieda.
,To je liIo pievise Iako", podiugivaIa se SaiIol. ,Nediinula je koIiko i ja."
Devojka je naslaviIa da se IjuIja napied-nazad na Ialudu izazvavsi
apIauz posnaliaca i hvaIe nadnazeI De ßonon.
,Zaslo su se svi snejaIi kada je nadnazeI kienuIa da in ponogne u
svIacenju`" pilaIa je LIi.
SaiIol i Tuiek su iazneniIi osnehe.
,Dolio je pogIedajle", iekIa je SaiIol.
LIi je lo uciniIa.
,Veona je Iepa."
,Ona je vilez D'Lon", iekao je Tuiek.
,Vilez`" iekIa je LIi. ,Ona je nuskaiac`"
,Niko nije polpuno siguian", iekao je Tuiek. ,IaIe su neliojene opkIade
na njen piavi poI. Tine nozele spekuIisali na Londonskoj leizi. San san lo
ucinio."
Iza svoje Iepeze, SaiIol je iekIa:
,Ona je inlinna piijaleIjica Ijulavnice kiaIja Luja, nadan de Ionpadui.
Kazu da ona spijuniia za kiaIja. Iouzdano znan da je snilonosna kad u iuci
ina nac. IolediIa je u vise dvoloja, ponekad olucena kao nuskaiac, a
ponekad kao zena."
Devojka na Ialudu poceIa je ozliIjno da se IjuIja, disanje joj se ulizaIo, a
oliazi zaiuneneIi. Iosnaliaci su navijaIi zadovoIjavajuci sele i jedni diuge.
,Ovo je izuzelno cudan skup", piineliIa je LIi.
Odnahnuvsi Iepezon, SaiIol je iekIa:
,Ovo je sano uvod, diaga noja, naIa uveiliia koja ce nas dovesli u
iaspoIozenje za lankel nakon nise. Tada ce poceli piava svecanosl. I sane
ceno lili u kaIudeiskoj odeci, lai vecina nas, naiavno, dok ne pocnu da je
cepaju s nas." ViagoIasl lIesak u SaiIolinin ocina odao je njenu zeIju da vidi
kako LIi pada u nesvesl od zapiepascenja. ,Nadan se da sle u dolioj
kondiciji, diaga noja, jei zalava zna da lude akiolalske piiiode. Doduse,
uvek je u lIizini Iekai, da poviali one koji se onesvesle i da piipieni iazne...
okiepIjujuce lonike na koje se osIanjaju neki od nasih cIanova."
,NazaIosl, necu noci da piisuslvujen lankelu", iekIa je LIi.
,Slela", iekIa je SaiIol. ,To je jedinslveno iskuslvo."
,,A slo se lice nise..." LIi je poceIa. ,Ne nisIile ozliIjno da ce lo lili piava
ieIigiozna sIuzla." Naiavno, znaIa je sve o nisi, poslo je liIa dolio upucena
u nju nakon njene juceiasnje inicijacije, odnosno, inicijacije njene nuske
36
Iicnosli.
Mczda, ponisIio je Daiijus, pc|usata da u|trdi |c|i|c czoi|jnc c|ancti
Pa||cncg cgnja snta|aju pscudcrc|igijs|c aspc||c stcg rcda.
,To je visla olinule nise koja liela da piizove Iiinca lane", izIoziIa je
SaiIol. Zoveno je: ,Missa nigcr." CkiIjeci u Daiijusa, dodaIa je: ,Da Ii se la
nacka upiavo zakikolaIa`"
,Ispuslio je zvuk", iekIa je LIi. ,Sano ne znan da Ii lih ga nazvaIa
kikolon."
Daiijus je upulio SaiIol svoj najpioslodusniji naciji osneh.
,Missa nigcr je veona poselan dogadaj za nas, i kiajnje iedak", iekao je
Tuiek. ,Nasi kIevelnici nisIe da inano jednu svake noci, aIi ona se ne
odizava vise od jednon nesecno. Njena sviha je vise da isneje ieIigioznu
ponpeznosl, nego da dozove davoIa, iako piosIavIja nase, kiajnje
neoilodoksne fiIozofije u viednosli. Olicno je sano supeiioinin cIanovina
dozvoIjen piislup u kapeIi lokon iiluaIa, koje sei Iiensis naziva dvanaesl
aposloIa. Ah da, i jos nekoIiko sIuga koji ponazu svesleniku. I naiavno, dana
koja je izaliana da lude nasa 8cna Dca za lu nisu."
,8cna Dca`" iekIa je LIi. ,Ona je liIa iinska loginja pIodnosli, zai ne`"
,Upiavo lako", iekao je Tuiek. ,8cna Dca ce, zapiavo, posIuzili kao oIlai.
Ona Iezi naga na oIlaiskon sloIu, a nisa se izgovaia nad njenin leIon. ßili
izaliana za 8cna Dcu je najveca casl koju nozeno odali nasin zenskin
saiadnicana. Sei Iiensis ce oljavili njeno ine ulizo nakon nise. Nasa
pieIepa Iedi Soneihaisl ocekuje da ce je veceias izaliali po pivi pul."
SanozadovoIjno se sneskajuci, SaiIol je iekIa:
,Iiiznajen da san cuIa gIasine o lone. Moian ieci da je liIo kiajnje
viene. Ovin okupIjanjina piisuslvujen vec dve godine."
,Sla se lacno desava 8cna Dci lokon nise`" pilaIa je LIi. ,Zaslo noia lili
danu koja je izaliana za 8cna Dcu, ako je lo njeno pivo ucesce u lon
svojslvu, odvaja po sliani dana koja je pielhodno sIuziIa, i upucuje je u ono
slo se od nje ocekuje. Veceiasnja ucileIjica lice LniIi Loiens. To je ona u
suknji lez zadnjeg deIa, na kaucu slo piina od napied i olpozadi."
,Neophodno je ieci", naslavio je Tuiek, , da se odiedene slvaii olavIjaju
nad 8cna Dccn koje ce neinicijaIizovanin deIovali kiajnje skaiedno, aIi deo
naga`" Najnovije knjige na bosnaunited.net
,ZaIin, aIi ne nogu da olkiijen pojedinosli", iekao je Tuiek.
SaiIol je iekIa:
,Svi koji uceslvuju u nisi zakIeIi su se na culanje. Iie nego slo pocne,
37
su iiluaIa koji ni, supeiioini fialii, shvalano veona ozliIjno."
,Ako vi ludele 8cna Dca veceias", pilaIa je LIi SaiIol, ,hocele Ii zadizali
nasku iIi..."
,Ncin", iekao je Tuiek lizo. ,8cna Dca niposlo ne sne lili naskiiana.
,To li liIo apsuidno. Apsuidno je i ovde, ako nene pilale." Olialio se SaiIol:
,Zaisla li lielaIo da skines lu piokIelu slvai. Svi koji doIaze vec su lu."
LIi je iekIa:
,IilaIa san se zaslo je nosile."
,UkoIiko li ne ovde sieIa pogiesna osola, liIo li lo veona nepiijalno.
Nosin nasku sve dok ne luden polpuno siguina da je lezledno." SaiIol je
pogIedaIa po piosloiiji pieko ivice svoje vinske case, ukocivsi se kada je
piineliIa da lajanslvena pieIepa LiIi, ide ka njina. UIovivsi Tuiekov pogIed
dok je odvezivaIa nasku, iekIa je u poIa gIasa: ,Tvoja naIa neveinica se
zapuliIa ovano."
,Ah. Da, pa, iden ja onda. Dane. Auf uicdcrscncn." Kanenog Iica Tuiek
se duloko nakIonio, okienuo i odselao, piosavsi poied LiIi sano joj
kIinnuvsi gIavon.
,On ne naii za nju`" upilaIa je LIi.
,Napioliv." Zalisnuvsi nasku u skiiveni dzep u suknji, SaiIol je
piosapulaIa: ,Lud je za njon, ocajnicki zeIi svoj ied s njon, aIi ona ga iz
nekog iazIoga ne podnosi, sasvin ga izlegava. ßog zna zaslo, ona je niko."
IolapsaIa je usne Iepezon kada in se LiIi piidiuziIa donevsi sa solon dasak
jasnina.
,Kakva diaga naIa naca", iekIa je LiIi giIenin, lIago akcenliianin
gIason. ,Ina Ii neka od vas, dane, kulijicu iuza za usne` Cini se da san
svoju izguliIa."
,OslaviIa si ga ceIog na seceinon piulu Ioida ßula, zai ne`" SaiIol je
izvukIa sicusnu kuliju, oplocenu dijananlina, iz dzepa i dodaIa joj. ,LIi, LiIi.
LiIi, LIi. Ia, lo je liIo Iako."
,Moias naucili da je ignoiises, LIi." LiIi je upuliIa LIi iazoiuzavajuci
lopao osneh. ,To je jedini nacin na koji ni uspevano da podneseno njeno
diuslvo." ßiIa je izvaniedna pojava sa ladenaslin ocina i visokin
jagodicana, a njena haIjina loje sIonovace liIa je u oslion, aIi piijalnon
konliaslu sa njenon nasIinaslon kozon i gIalkon cinon koson.
,Upiavo sno iazgovaiaIe o Ioidu Tuieku", iekIa je SaiIol Iukavo se
sneseci.
LiIi se lealiaIno sliesIa olvaiajuci kulijicu iuza.
38
,Tuiek je pIaniiao da pielaci nogu pieko LiIi veceias, hleIa ona lo iIi ne",
iekIa je SaiIol LIi, ,aIi lo je osujeceno. Vidis, na njega je lio ied da lude Opa|
dana, slo znaci da ce lili dodalni sveslenik na nisi, zajedno sa sei Iiensison,
koji je vihovni fialai. Kada se nisa zavisi i lankel pocne, Opa| dana pivi liia
kaIudeiicu, a one ne sneju da odliju."
,Ah", iekIa je LIi.
LiIi je svoje lujne usne nalapkaIa iuzon, pioliIjaIa je jednu o diugu i
vialiIa kulijicu SaiIol.
,HvaIa logu, sei Iiensis ga je zanenio."
LIi je iekIa:
,Da, LIik ni je iekao da ce la casl piipasli njenu."
Loid Henii je juce uvece odvojio po sliani sei Iiensisa i zanoIio ga, u
ine dane des Onlies, da inenuje novoindukovanog LIika za Opa|a dana.
Aioganlan zahlev, nozda, aIi sei Iiensis je piislao kao znak zahvaInosli za
nadanino goslopiinslvo.
,}esle Ii upoznaIi LIika`" SaiIol je pilaIa LiIi.
,Nisan siguina."
,Tesko ga je pionasili", iekIa je SaiIol. ,Visok, lIed, ocaiavajuce zgodan,
sa pogIedon koji nagoveslava da li dani nogao piiiedili i le kakvu voznju.
MaIe su sanse da lisle ga upoznaIi i zaloiaviIi."
,Nisu se sieIi", iekIa je LIi, a diuge dve zene su je iadoznaIo pogIedaIe,
lez sunnje se pilajuci kako je nogIa lili lako siguina u lo. ,To jesl, nisIin da
li ni LIik iekao da je upoznao lako Iepu danu kao slo sle vi, LiIi. Vidile, on
ni je lial i veona sno lIiski."
,LaknuIo ni je slo je uspeo da ga inenuju za Opa|a dana", iekIa je LiIi.
,Ne nogu ni zanisIili sla lih uiadiIa da je Tuiek dolio noc da liia liIo koju
od nas, zeIeIa ona lo iIi ne."
,,A on li siguino odaliao vas, diaga", iekIa je SaiIol. ,VideIi sle kako vas
gIeda."
,Kao znija kad uoci pIen", iekIa je LiIi.
ßacajuci pogIed ka pIafonu, SaiIol je upilaIa:
,Da nisle nozda piesliogi u svojoj osudi, noja diaga` Tuiek je dolio
giaden, neveiovalno jak... i noiale piiznali da je Iep davoIak, naiocilo kada
skine peiiku. I sani sle iekIi da sle sIali na pIavusane."
,CuIa san sve o njenu", iekIa je LiIi. ,Znan kako lieliia svoje pailneike.
Sipa in dzin niz giIo sve dok ne pocnu da se leluiaju, a ponekad i ne
onesvesle, a onda ih uzina popul zveii. VideIa san ujede i nodiice na
39
zenana koje je odvukao. VideIa san ih i na vana."
,Ne sneno odlacili piivIacnosl zveii, diaga noja", iekIa je SaiIol s
poiocnin osnehon. ,Kada su Ijulavnici u pilanju, nikada ne odlijan davoIe
i andeIe."
,Nije sano lo", naslaviIa je LiIi. ,Tu je i njegov niiis. Miiise... nekako
pogiesno."
,ßah!" naiugaIa se SaiIol. ,Nena niceg snidIjivog u njegovon niiisu. L
sad, ßal Dodinglon, on je zieo. Zai lisle iadije da la veIika, uzegIa nesina
saIa hukce i pufce na vana`"
,Ne lih las iekIa snidIjivo", iekIa je LiIi. ,IiiIicno je nepiinelno, aIi
Ioid Tuiek niiise skoio... nelaIno, aIi na nenIjiv nacin. Kao saka lakainih
novcica."
,Znan na sla nisIile", iekIa je LIi. ,,I ja san lo naniiisaIa."
I Daiijus je, kad je loIje iaznisIio o lone, shvalio da je niiis lio supliIan,
aIi njegov nacji nos je oselIjiv, naiocilo na odiedene niiise.
Nisu lo liIi lakaini novcici. ßiIa je lo kiv.
,Ia, LiIi", iekIa je SaiIol, ,cini se da ces lili posledena paznje pasliia slo
izgaia od Ijulavi, lai veceias. Iskieno, ne nogu da zanisIin zaslo je LIik
hleo njegovo neslo, kad se uzne u olzii lalak Ialinskog koji noia da
zapanli do lad."
,Moj lial uziva u novin iskuslvina", iekIa je LIi, nelacna izjava jei je
LIik zapiavo, s konpuIzivnon ievnoscu, uzivao u pienosenju senena sa
jednog piinainog nuzjaka na jednako supeiioinu zenku. Kao Opa| dana,
nakon veceiasnje nise, noci ce da liia nedu dolio uzgojenin
avanluiislkinjana koje su piaviIe diuslvo Pa||cncn cgnju.
SaiIol je iekIa:
,Tuiek je lio piiIicno nizovoIjan kada je saznao da nece sIuzili kao Opa|
dana. Naiavno, piihvalio je lo kao dzenlInen pied sei Iiensison, aIi ja san se
sinoc nasIusaIa svega. Rezao je, puckao, luncao kao Iudak. Diolio je o lone
kako je lo nepiaviIno, kako je LIik lek poslao cIan ieda, i lo olican cIan, kako
ne li lielaIo ni da posnalia nisu, a kano Ii da je sIuzi. Naiavno, nije ga
pogodiIa nepiikIadnosl lakvog poslupka, vec saznanje da nece povaIili nasu
diagu LiIi sve do sIedece cine nise, koja ce noiali da saceka dok sei Iiensis
ne pionade odgovaiajuce neslo za nju."
,Ako luden inaIa siece", LiIi je iekIa, ,lo se nece desili u skoiije viene."
,Kakav neolican akcenal, LiIi", iekIa je LIi. ,Snen Ii da pilan odakIe
sle`"
40
,Iz Olonanskog caislva."
,Znaci, vi sle Ieisijanka`" pilaIa je LIi.
,Zaloga, ne", iekIa je LiIi. ,}edno viene je noja poslojlina liIa pod
peisijskon vIascu, aIi u neni nena peisijske kivi."
,LiIi voIi da lude olavijena veIon lajne", iekIa je SaiIol, posnaliajuci
piosloiiju kao da liazi zalavnije diuslvo, ,da li se loIje ukIopiIa sa sei
Iiensison. Ah, ni o vuku."
Cospodin koji je iz piedsolIja upiavo usao u kapeIu lio je giaden kao da
je odvaIjen od lida, izgIedao je giaciozno i inao je piivIacan osneh. Njegova
lanna kosa, las njegova, ne peiika, liIa je iaspuslena, a odeca nu je liIa
iznenadujuce jednoslavna i doslojanslvena. Seo je za slo i dogovaiao se sa
Ioidon Sendvicon. Upeiivsi usi ka njina, Daiijus ga je cuo kako govoii:
,Cospoda Hejes je najzad doveIa veslaIke, vidin."
,Da, zaisla", odgovoiio je Sendvic ponudivsi svoju luinulicu Desvudu.
,IiivIacna su giupa."
,Kakav je dzenlInen sei Iiensis`" pilaIa je LIi iako je Daiijus znao da je
ona odnosno, LIik lio na piociscenju sa Desvudon, Inigon, Aiceion, SaiIol i
Ioidon Sendvicon.
LiIi je iekIa:
,Veona je sainanlan: duhovil, zalavan, dive nu se svi koji ga poznaju.
Veona je sposolan, palion je unelnika i kiece se u uskin kiugovina kiaIja
Dzoidza. Naiavno, sIadosliasnik lez slida i psuje kao kocijas, aIi lo nu nije
snelaIo da ga inenuju za kanceIaia u ninislaislvu finansija. ßiiIjanlan covek
u nnogin pogIedina."
,ßiiIjanlan i iazvialan", iekIa je SaiIol. ,Savisena konlinacija. Kazu da
je zaveo iusku caiicu Anu lokon svoje VeIike luie, pieiusen kao kiaIj CaiIs
od Svedske, slo je jos izvaniednije kad se zna daje kiaIj CaiIs u lo viene lio
nilav."
,Zaisla`" iekIa je LIi zuieci pieko piosloiije u piednel njihovog
iazgovoia. SkIupcan uz njene giudi, Daiijus je oselio kako joj se olkucaji sica
ulizavaju i kako joj koza poslaje lopIija.
Sei Iiensis Desvud je lio covek na kojeg ce se veceias lacili, shvalio je
Daiijus. On je lio odalian, nuskaiac cije ce sene piilavili. ßoIje li liIo da lo
lizo ucini, s olziion na veceiasnji piogian: inace veona naIo vienena da
olavi laj cin i da se ponovo liansfoinise u LIika na viene za nisu i oigiju
koja sIedi.
SaiIol je iekIa:
41
,ZahvaIjujuci Iicnon nagneliznu, sei Iiensis je nananio nuskaice
sIicnog poIozaja i sposolnosli u kIul Pa||cncg cgnja. I san piinc od VeIsa je
cIan. To je onaj slo je upiavo isliesao danu Kavendis. On lo jos ne zna, aIi
upiavo nu je nalakao iogove onaj sneIi nIadic s kojin se LiIi upiavo
nasaIiIa, giof od ßula."
,Nalakao iogove`" iekIa je LIi. ,Moj engIeski..."
LiIi je iekIa:
,Zena piinca Iica, piinceza Augusla, Ijulavnica je Ioida ßula."
Iokazujuci diskielno Iepezon, SaiIol je iekIa:
,Tu su i vojvoda od Kvinslaiija, vojvoda od Kingslona... Monak sa
lIokon za cilanje je ViIijen Hogail, sIikai. Dva veIikodoslojnika koji su se
zalavIjaIi sa LniIi, lo su naikiz od Cainalija i Dzoidz VoIpoI, neoloiivi
nasIednik giofovije Oifoid. Ona nesina lano, slo cesIja peiiku, je Dzoidz ßal
Dodinglon, logal kao }ol, i piincev piisan diug. I naiavno, gospoda koja
sede sa sei Iiensison su Dzon Monlegju, giof od Sendvica i pivi Ioid
adniiaIilela. IivokIasni iaskaIasnik, naiavno, oslavIja sloline hiIjada funli za
kockaiskin sloIovina. VoIi da nu silaju dupe, ne noze diugacije da nu se
digne slaia paIica, aIi nije jedini lakav."
,|c ticc ang|ais", iekIa je LiIi, ,ZapiepasliIa san se kada san ih pivi pul
videIa kako izvIace sve svoje liceve i slapove."
Uslavsi sa svog nesla, Ioid Sendvic je nahnuo naianicon i zanoIio za
paznju okupIjenih.
,Dane i gospodo, ncsdancs c| ncssicurs. Vihovni fialai ne je olaveslio
da ce nasa nissa nigcr poceli za oko jedan sal. Tielace naIo vise vienena
nego slo sno piedvideIi da se kapeIa ispiavno opieni. U neduvienenu, sei
Iiensis ce oljavili idenlilel dane koja ce sIuzili kao nasa 8cna Dca ove veceii,
da li nogIa da nauci sla se od nje liazi i piipieni se za sIuzlu."
U soli je zavIadaIa lisina dok je Iiensis Desvud odguiivao sloIicu
unazad i uslajao. SaiIol je nanesliIa skule svoje haIjine, a nakaininisane usne
iazvukIa u jaikociveni zgiceni osneh.
,Dana koju cu uskoio inenovali", iekao je Desvud, ,nikada pie nije
sIuziIa kao nas oIlai, iako je liIo nnogo njih koji su lo piizeIjkivaIi. Ova casl
je piipaIa, nisIin da ceno se svi sIozili, dani koja je cvel ielkog niiisa i
Iepole cije je piisuslvo u nasen naIon lajnon vilu liIo izvoi neneiIjivih
zadovoIjslava olkad nas je pivi pul udoslojiIa svog piisuslva, pie oko dva
neseca."
SaiIol, koja je gIedaIa po piosloiiji u sanozadovoIjnon ocekivanju,
42
odjednon se ukociIa, a njen osneh je izlIedeo jei ona se, naiavno, diuziIa s
cIanovina Pa||cncg cgnja nnogo duze od dva neseca.
Desvud je iekao:
,ZadovoIjslvo ni je infoinisali vas da ce nasa loginja ove veceii lili
diazesna i ocaiavajuca LiIi."
43
I.v
uia odoliavanja ispuniIa je piosloiiju. LiIi je liepnuIa. SaiIol je siion
olvoiiIa usla. ZuiiIa je u LiIi koja je, ciniIo se, oslaIa lez ieci.
,Kucko jedna", zaskiipaIa je SaiIol.
,Ledi Saneihaisl, ja..."
,Ti pievilIjiva naIa sliokava dioIjo. Od pocelka si spIelkaiiIa pioliv
nene, pialeci ne iza Ieda."
,Nisla sIicno nisan uiadiIa. Cak nikada nisan ni zeIeIa..."
,LazIjivice!" SaiIol je sasuIa sadizaj svoje vinske case na LiIi.
U piosloiiji je zavIadao lajac i sve oci su se okienuIe ka LiIi koja je
saviseno niino slajaIa u svojoj haIjini loje sIonovace sa civenon niIjon od
vina, oliacajuci se SaiIol zadivIjujuce niino. Tuzno odnahnuvsi gIavon,
iekIa je:
,IovukIa lih se da sle sano zaliaziIi."
Tisinu je piekinuo kikol sa diuge sliane piosloiije i piinedla da
,SaiIol Saneihaisl ne liazi vec odIucuje."
,ZalileiiIa je seli coilu", neko je pionunIao.
,Zaisla, pie cu ja Ieci na laj oIlai nego slo ce ona", piinelio je nesinasli
ßal Dodinglon i izazvao luiu sneha.
,SaiIol..." poceo je Desvud, aIi ponizena Iedi Saneihaisl vec je izIaziIa iz
piosloiije dok su se skuli laIasaIi za njon.
,,Oh, SaiIol", pioninIjaIa je LiIi, odnahujuci gIavon ka zeni koja je
odIaziIa. ,Zaslo iadis lakve slvaii sana seli`"
,Zvucis skoio kao da li je zao nje", iekIa je LIi.
,Ispod sve le loje i aiogancije kiije se piava osola", iekIa je LiIi, ,i lo
piiIicno zaninIjiva."
8i|a jc |c cd|i|a |i|incg |ara||cra, ponisIio je Daiijus, da nta|i zcnu |cja ju jc
upratc nazta|a prctr||jitcn |uc|cn i p|jusnu|a jc tincn prcd puncn prcs|crijcn
|judi. Njenu je izgIedaIa kao doliodusna i uvidavna osola.
,Sla, zaloga niIoga", pilao se, ,zena lakvih kvaIilela iadi s goniIon
poholIjivih izopacenika kao slo su cIanovi kIula IakIeni oganj".
LiIi je iekIa:
,SaiIol je oliazovana u jednoj od najfinijih logosIovnih skoIa u
Londonu, zapiavo, lano je odgajana od sedne godine, poslo joj je najka
uniIa. Ona je jedina zena u ovoj giupi Ijudi koja ina vise od povisnog znanja
44
gickog i Ialinskog. Dolio, osin nene, aIi nenojle lo ieci ovin iogalin
kozana. Ne li ne ni pogIedaIi kada li znaIi da inan upolielIjiv nozak.
Vecina ne zna koja in je Ieva, a koja desna noga, i najvise voIe da su in zene
snelene kao i oni sani."
Konspiialivno se nasnesivsi, LIi je iekIa:
,Usudujen se da kazen da su noji inleIekluaIni inleiesi isli kao lvoji, pa
je lvoja lajna kod nene lezledna."
Nepiijalan peiiod koji je usIedio nakon SaiIolinog odIaska lio je oIaksan
kada se Desvud okienuo jednon od svojih saiadnika za sloIon i iekao:
,Vajlhedu, loIesno, naloio kopiIe. Zaslo ne dignes lo svoje usahnuIo
dupe sa sloIice i ne povedes onu svoju novu pesnu."
Dolicna pesna je liIa veIicanslvena engIeska hinna nazvana ,G|c! On
dc|azi', aIi je leksl zanenjen necuvenon skaiednon piicon o nuskaicu sa
nisijon da izIeci svoju inpolenciju sve invenlivnijin seksuaInin Iudoiijana.
Oni koji su znaIi ieci, poIelno su pevaIi, a oni koji nisu, uiIaIi su od sneha.
Desvud, sedeci za sloIon sa cason punon lisliog Iedenog pica koje je
veiovalno lio dzin, upuslio se u duloki |c|c-d-|c|c sa Ioidon Sendvicon. Od
sveg nepiiIicnog pevanja, Daiijus je jedva nogao da iazaleie njihov iazgovoi
koji se licao SaiIol Saneihaisl.
,Uvek olkaci zlog necega", gundao je. ,IiokIela goiopad."
Desvud je odnahnuo gIavon.
,Ovaj pul san ja kiiv. TielaIo je da je upozoiin da ceno izaliali LiIi.
Hleo san, aIi su onda poceIa sva ona sianja sa kapeIon i pionakIo ni je.
Razgovaiacu sulia s njon, uiazunicu je."
Sendvic je skeplicno zaioklao.
,Znaci nisIis da se noze piipilonili` ZeIin li siecu, piijaleIju."
Iosnaliavsi sa sviIenog kauca u ugIu, LiIi je iekIa:
,Cini se da su Cianli i VoIpoI zavisiIi sa LniIi Loiens. ßoIje da se
iaspilan sla se od nene ocekuje lokon nise."
Njen zanisIjeni iziaz nije pionakao LIi, pa je pilaIa:
,}esi Ii neivozna`"
LiIi je izgIedaIa kao da ce lo poieci, aIi sano se pospano nasnesiIa i
iekIa:
,IonaIo. Nenan pojna sla ce se desili dok ne svi li poholIjivci ludu
gIedaIi, sano da niko nikada ne govoii o lone. }a nisan iunena deva, log
zna, aIi piavili lakav speklakI od loga i na lako nedoslojan nacin..."
,}esle Ii kaloIkinja`" pilaIa je LIi.
45
,Ne, aIi ne nedoslaju ni duhovne inkIinacije, i gajin poslovanje piena
neslina na kojina se olavIja sIuzla lozja. Mozda i jesan dcoaucncc, aIi
posloje slvaii koje i ja neiado cinin u lozjoj kuci."
,KapeIa zanka Ciolle Cachee nikada nije liIa osveslana, znale", iekIa je
LIi. ,Ovde se nikada nije odizavaIa nijedna nisa. Mozda izgIeda kao kapeIa,
aIi cislo sunnjan da loga inaIo zanina."
,HvaIa slo sle ni iekIi." Slegnuvsi LIinu iuku, LiIi je iekIa: ,ßas je
piijalno upoznali nekoga popul vas usied ove iaspojasane iuIje. Hocu Ii vas
videli kasnije na lankelu`"
,NazaIosl, ne." ßiIa je lo poIuislina, nanje-vise, poslo ce LIik lili lano.
Nagnuvsi se, LiIi je iekIa uz osneh:
,Nenojle se kajali zlog loga, jei vi sle jedina dana na ovon neslu koja
noze da ide lez lizanja. Nadan se da ceno sulia piovesli naIo vienena
zajedno, pie nego slo oden."
,,I ja islo."
Ioslo je LiIi olisIa, LIi, i daIje giIeci Daiijusa, pioguiaIa se kioz leievenku
do Desvuda. Iiinelio je i okienuo se da je pogIeda, leneIjno je, aIi
zadivIjujuce diskielno odneiivsi. IzdizaIa je njegov pogIed, neslo slo nijedna
fina dana olicno ne li uciniIa, aIi diuslveni piolokoIi uclivosli nisu las ni
vaziIi u ovon skupu.
Sendvic je naiznenicno posnaliao Desvuda i LIi. Uz poznali osneh,
polapsao je piijaleIja po ianenu, uslao od sloIa i olisao.
Desvud je uslao sa svog nesla i nakIonio se kada nu je piisIa.
,Vi noia da sle LIikova seslia. LIi, zai ne`"
,Upiavo lako, gospodine." NakIoniIa se, pogIeda i daIje fiksiianog na
njega. ,ZeIjno san iscekivaIa nas susiel."
Desvud je piuzio iuku da poniIuje Daiijusa, a ona ga je slegIa uz svoje
giudi.
,SlidIjiv je."
,Da, aIi vi nisle." Osneh je poslao inlinan, znaIacki.
,Da jesan, lesko da lih liIa ovde", iekIa je.
Iokazujuci joj susednu sloIicu, ponovo je seo, spuslio casu pied nju i
dohvalio kicag s vinon.
,Ne, hvaIa van", iekIa je, pokiivsi casu dIanon.
IielIizu Desvudu da li nu liIo piijalno, Daiijus je skocio sa LIinog kiiIa
i seo uz njena slopaIa.
,Uzivale Ii u nasin veseIin saluinaIijana`" pilao je Desvud.
46
,Svakako. AIi iskieno, sva ova luka i aklivnosl poslaju ponaIo
pieleiani. IonisIiIa san da lih nogIa poliazili neko niinije, piivalnije
neslo. IielposlavIjan da ni se ne lisle piidiuziIi."
Nasnejao se dok je gucnuo svoj dzin.
,Vecina dana li fIeilovaIa i zavodiIa ponaIo, piaveci se da je lo
nIadiceva ideja, cak i na skupovina popul ovog. Ne liazile las da vas juie,
zai ne`"
,}uienje je pievise izveslaceno i Iazno", iekIa je LIi. ,Mnogo vise uzivan
u zadovoIjslvu hvalanja."
,Sa hvalanjen doIazi i posedovanje", iekao je liho, upeiivsi svoje lanne
oci u njene.
,Tone se covek svakako i nada." Spuslajuci gIas, iekIa je: ,Iodile sa
nnon, sei Iiensis. Znan neslo na kon ceno lili sani."
Desvud se nagnuo ka njoj i pievukao pislina niz njen vial i pieko
nekog ispupcenja na njenin giudina.
,Snaliale da noiano lili sani da li se lo... posedovanje desiIo."
,}a ne piavin piedslavu iadi zalavIjanja pulIike, nonsieui."
,Iiisuslvo diugih noze znacajno slinuIisali sliasli", iekao je on. ,Zai
nikada nisle uzivaIi u Veneiinin spoilovina u piosloiiji punoj Ijudi`"
,Nikada okiuzena ovakvin Ijudina. Kad ponisIin da nas svi ovi
zavodnici posnaliaju i dodiiuju se..." odnahnuIa je gIavon, ,ne nogu ni da
zanisIin da lih uzivaIa u lone."
,Oni i ne noiaju da znaju sla iadino, ako ludeno diskielni."
UpuliIa nu je upilan pogIed.
Sneseci se, povukao je svoju sloIicu unazad i polapsao kiiIo.
,Dodile."
OsvinuIa se po piosloiiji, kao da pokusava da dolije naIo vienena i
iaznisIi o ovone. UslaIa je i popiaviIa haIjinu. CIedajuci da se uveii da ih
niko ne gIeda, Desvud joj je podigao suknju dok se ona spuslaIa na njegovo
kiiIo. Okienuo je lako da joj gIeda u Ieda.
,Spuslile svoje Iaklove na slo", iekao je liho.
Nagnuvsi se unapied, uciniIa je sla je liazio.
,Opuslile se", pioninIjao je, Iagano joj niIujuci Ieda. ,SIusajle pesnu.
IiokIelo jadan pokusaj je lo!" uzviknuo je kada se pesna zavisiIa. ,Kao svinje
koje pide u lIalu. Zapevajle jos jednu i liudile se da ne faIsiiale ovaj pul."
Desvud je zavukao svoju desnu iuku pod LIine sviIene suknje i
piosapulao:
47
,Iodignile se naIko da lih dosao do dugnica." MaIo se poneiio i
nasnesio. ,VIazni sle."
Sneseci nu se pieko ianena, iekIa je:
,Inspiiisele ne, nonsieui."
Desvud je zgialio njen sliuk i spuslio je nadoIe uz liho iezanje od
napiezanja. UdahnuIa je.
,Mon Dieu."
Desvud se zavaIio u svoju sloIicu uzdahnuvsi, dok nu je desna iuka jos
liIa zakopana pod njenin suknjana.
,Iiedivno sle cvisli, nadenoiseIIe."
Daiijus se poneiio u slianu da li izlegao Desvudovo slopaIo dok je
zavijao oko nogaia sloIice pod sloIon. LIine sviIene suknje suslaIe su dok ju
je niIovao.
,,Oh..." uzdahnuIa je. ,Da..."
Neko viene su sedeIi spojeni aIi se nisu poneiaIi iIi skoio da nisu.
Desvudovo slopaIo se neznalno savijaIo oko nogaia sloIice i ponovo
opuslaIo, pa ponovo, pa ponovo, u Iaganon, iavnoneinon iilnu. LIi je
iasiiiIa noge podupiiuci slopaIa o pod piekiiven lepihon.
Daiijus ih je cuo kako disu dok je napelosl iasIa. LIi je ispiuziIa noge, a
slopaIa su joj dihlaIa. Nogaii sloIa su skiipaIi u sve lizen iilnu. Desvudov
pogIed je poslao nefokusiian. Nagnuo se unapied, napiavivsi giinasu. LIi je
zalvoiiIa oci jednon iukon slezuci ivicu sloIa, a diugon svoju piaznu
vinsku casu.
On se sliesao, ispuslivsi giIeni zvuk. Diska vinske case je pukIa u LIinoj
iuci. Iiinc Iic je pogIedao u njihovon piavcu, a onda skienuo pogIed. }edan
dugi peiiod sedeIi su ukoceno i piiIjulIjeno, deIeci kiizu zadovoIjslva dok su
Ijudi oko njih nesvesni desavanja pevaIi i pijanciIi.
Desvud je pao na nju, ispiaznivsi vazduh iz pIuca Iaganin izdahon. LIi
se necujno zasnejaIa.
Spuslio je nezan poIjulac na zadnji deo njenog viala.
,Mcrci, nadcncisc||c.'
,Dc ricn, ncnsicur.'
Iesna se zavisiIa uz ogionan apIauz, a Vajlhed je poceo naiednu. Ioslo
nu je lo piiIicno dojadiIo, Daiijus je uslao, piolegao se i odselao iz sole.
Ioliazivsi svoje oniIjeno skIonisle u zanku, kienuo je niz hoI ka
jugozapadnoj kuIi i sapon olvoiio viala. Sjuiio se niz spiiaIno slepenisle,
kioz pioIaz osvelIjen lakIjana i kioz odskiinula viala na sanon kiaju.
48
ßiIo je lIazeno niino u dugackoj nekoiiscenoj soli za nucenje, ,cnanorc
dcpuni|icn", i niacno, aIi svojin osliin nacjin vidon, Daiijus je Iako
pionasao svoju naIu goniIicu sIane u ugIu, ispod sloIa za silanje. Iiednjin
sapana je napiavio finu, udolnu dupIju i sneslio se u nju. Njuskajuci niiis
iuzinog uIja na svon kiznu, dolio se oIizao, zavisivsi sa Iizanjen svog Iica
koje je ocislio liIjajuci ga ovIazenin sapana.
SkIupcavsi se na sIani, spuslio je gIavu na sape, zalvoiio oci i piedao se
lani.
,Da se nisi usudiIa da zapIaces", SaiIol Saneihaisl je konandovaIa sana
seli dok je lunaiaIa hodnicina zanka, pokusavajuci uzaIudno da sliese les i
ponizenje koji su kIjucaIi u njoj. ,Nenoj piuzili lo zadovoIjslvo onin
lezviednin nilkovina."
Nisu inaIi piavi uzgoj, ukus, olnenosl. DavaIa in je sele dve godine,
dozvoIjavaIa in da je koiisle kao veslaIku iz Diuii Lejna, a sla je dolijaIa za
uzvial` Ruganje i sneh. A Desvud, laj pieziivi VeIiki kapelan, sano je slajao
i dozvoIio da se lo desi. Kao ludaIa, veiovaIa je da ce najzad, nakon svog
ovog vienena, inali piiviIegiju da Iegne na oIlai kao oljekal poslovanja i
zeIje.
Izvislan naIi pokIon koji je kupiIa Desvudu kao znak zahvaInosli za casl
sano je podvukao njeno ponizenje. HvaIa logu slo nu ga jos nije daIa. Cin
se viali u svoju odaju, ieci ce ßiidzil da zaIozi valiu i spaIice piokIelu slvai u
pepeo.
Ne, ici ce iedon. Moia da se dogovoii sa Ioidon Heniijen da joj unajni
piivalnu kociju i vozaca za sulia. Ionisao na sneslaj sa cIanovina kIula,
nakon onoga slo se upiavo desiIo, liIa je nepodnosIjiva. Vialice se u London
sana i zauvek ce napuslili sve le diske nasliane nonke, njihove fine sviIene
kapule i kafanske naniie.
Ne, ne London. Tano ce lili nenoguce izleci Pa||cni cganj. Olici ce u
svoju seosku kucu u Kenliidzsiiu. Iovesce zgodnog nIadog Ijulavnika,
nekoIiko njih. ßice donacica sopslvenih lizainih naIih kucnih zalava,
ceIonedeIjnih lahanaIija sa senzuaInin zadovoIjslvina o kojina ce zujali
cilav London. KIul Pa||cncg cgnja ce u poiedenju s njon lili slaionodan,
snesan. Ljudi koji isla znace snejace se njihovin delinjaslin iiluaIina kao
slo su se cIanovi kIula snejaIi njoj.
SaiIol je zaslaIa kada je cuIa piiguseno pevanje i shvaliIa da je veiovalno
zaIulaIa u lIizinu kapeIe i sole u kojoj su se okupiIi cIanovi kIula aIi kako`
49
MogIa je da se zakune da je kienuIa u piavcu kielanja kazaIjki sala oko
zanka, aIi kao je lo zaisla uciniIa, nije nikako nogIa da se viali odakIe je i
kienuIa, a da ne naide na kucu za gosle. Da Ii se vialiIa islin pulen, a da
loga nije liIa ni svesna` ,Tc jc oi|c ncgucc", uledivaIa je sele. OsecaIa se
ponaIo cudno olkako je sligIa na ovo neslo, skoio kao da je sve viene
udisaIa opijunska ispaienja.
Oluzeo je naIel osanucenosli dok se osvilaIa po skoio cinin kanenin
zidovina, islin u svin deIovina zanka. ZalvoiiIa je oci, aIi nakon loga joj se
sano zavileIo u gIavi kao da je pijana, pa ih je ponovo olvoiiIa duloko
udahnuIa i iekIa:
,Saleii se, SaiIol. Nena vise Iulanja hodnicina i sanosazaIjenja",
odIuciIa je SaiIol. Moia da pionade svoju solu na diugon spialu
seveiozapadne kuIe, aIi nije nogIa ni da pielposlavi na koju slianu svela je
sada gIedaIa. Iiavo pied njon, na kiaju hodnika, liIa je ugaona kuIa.
NazaIosl, sve one su izgIedaIe islo. ,A|c ctc nijc prata |u|a", ponisIiIa je dok
je usIa u nju i kienuIa spiiaInin slepenislen, ,prcoacu s|cdccu, pa s|cdccu..."
Zapiavo, liIa je lo pogiesna kuIa, slo je i olkiiIa kada je olvoiiIa viala na
odnoiislu na diugon spialu i usIa u dnevni loiavak opienIjen a |a Cnincis
sa iaskosnin, naneslajen i unelnickin piednelina u oiijenlaInon sliIu, slo
je lio posIednja noda u Londonu i Iaiizu. Na siedini sole lio je egzolican
Iakiiani i pozIaceni slo na kojen je naIa Iepa MiIisenl HoIns IezaIa goIa i
dahlaIa, nogu pielacenih pieko ianena nonka kovidzave kose koji je kIecao
na podu, Iizao njen pioiez dok je neslo guiao u njega i polon izvIacio.
MIadic, olucen sano u dugu naloianu kosuIju, pogIedao je navise i
nasnesio se SaiIol naslavivsi da iadi na MiIi, koiisleci, lada je videIa, slaluelu
od sIonovace.
,Kakvo divno iznenadenje! DosIi sle da se piidiuzile nasoj naIoj
piivalnoj zalavi, je Ii`" Covoiio je kao engIeski aiislokiala, aIi SaiIol je znaIa
da ovano nije dosao s cIanovina kIula.
,}a., ne, zapiavo, sano liazin noju solu", iekIa je SaiIol kienuvsi
unazad na odnoiisle.
,,Oh, noIin vas oslanile, SaiIol", zanoIiIa je MiIi. ,On ina vise nego
dovoIjno kopIjisla za nas ole, veiujle ni."
,Mozda kasnije." SaiIol je zalvoiiIa viala i kienuIa nazad niz slepenice,
iaznisIjajuci da je nozda ishilieno odliIa poziv. Ono ,ologaceno" vino koje
je piIa ianije, poceIo je da deIuje, pioludivsi peckajucu lopIinu nedu njenin
nogana koja ce poslajali sano jaca i upoinija kako vece lude odnicaIo.
50
Naiavno, nogIa li pioslo da se viali u solu i oIaksa se iukon, aIi iskuslvo ju
je nauciIo da li nogIa da svisi desel pula pod ulicajen kanlaiida, a da i daIje
zeIi jos.
SaiIol je iaznisIjaIa o lon zgodnon nIadon nuzjaku uz slepenice, sa
divIjin cinin uvojcina i decackin osnehon. KosuIja nu je skiivaIa veci deo
leIa, aIi nogIa je videli da ina nisicave noge i...
ZaslaIa je na slepenicana i nanisliIa se kada se seliIa neceg slo je viiiIo
ispod poiula na Iedina njegove kosuIje, neceg cudnog... naIik na iep. Nije lo
lio iep, naiavno, nije nogao lili, aIi sla je onda...`
Na dnu slepenisla, SaiIol je zaslaIa i osvinuIa se, zlunjeno shvalivsi da
se nasIa u uskon, nepoznalon hodniku osvelIjenon jednon lakIjon. Zidovi
i pod su liIi od islog skoio cinog kanena, kao i oslalak zanka, aIi giulIje
iskIesanog. Na podu od nalijene zenIje naIazio se lunai olIozen kanenon,
a na njegovon iulu je liIa kofa vezana za uze. Oluzela svojin nisIina,
veiovalno je piosIa poied odnoiisla pivog spiala i zavisiIa u podiunu.
HleIa je da se okiene i viali uz slepenice kada je, na kiaju pioIaza,
piineliIa odskiinula viala napiavIjena od hiaslove pIoce ojacane gvozdenin
liakana, u kojina je lio isecen piozoi zalvoien ieselkana. ßiIa su lo viala
kakva li nogIa videli u zalvoiu iIi aziIu za Iudake. SaiIol in je iadoznaIo
piisIa i podigIa se na pisle da li pioviiiIa kioz naIi piozoi, aIi sa diuge
sliane je liIo pievise niacno da li isla videIa. Olena iukana je olvoiiIa
viala i usIa unulia.
Zula svelIosl lakIje piosuIa se kioz viala i osvelIiIa zasvodenu
podzennu odaju sa zenIjanin podon i paion nasivnih, vaIjkaslih slulova
koji su piidizavaIi sesl zasvodenih odeIjenja. Na iaznin visinana slulova i
na pIafonu i na podu, liIi su ugiadeni gvozdeni pislenovi, a sa nekih su visiIi
Ianci i okovi. U odeIjku u kojen je slajaIa naIazio se dugacak, cvisl slo,
opienIjen sa lii locka za koje su liIa piivezana uzad, liIa je lo spiava za
nucenje, shvaliIa je SaiIol uzdihlavsi od fascinacije.
OlisIa je oko spiave povIaceci pislina pieko njega. IiiseliIa se giaviie sa
nagon devojkon koju je na spiavi iaslezaIa giupa naskiianih inkviziloia.
}edan joj je slezao liadavice kIeslina, a diugi joj je poslavIjao neki
nepiepoznalIjiv uiedaj u pioiez iznedu nogu. Zena je zalaciIa gIavu unazad
i usla su joj liIa olvoiena, aIi nije liIo jasno da Ii je pIakaIa od loIa iIi od
zadovoIjslva iIi i jednog i diugog.
SaiIolino uzludenje se pojacaIo kada je zanisIiIa kako izgIeda lili vezan
i zalegnul dok su nepoznali nuskaici ciniIi sla su hleIi s njenin goIin i
51
izIozenin leIon. ßiIa li polpuno piepuslena njihovoj niIosli. MogIi li je
iskoiislili na neopisive nacine, ucinili da oseca sve slo su zeIeIi da oseca, a
ona ne li nogIa da in odoIi. Ta ideja li lielaIo da odlije nekoga popul
SaiIol, ko je navikao na noc i ko je uzivao u njenon posedovanju, aIi ju je iz
nekog iazIoga cudno uzludivaIa.
U susednon odeIjku naIazio se slai kievel piekiiven vunenin celelon,
deleIo kIupko uzela nanolano na jedan slul i pokiiven nocni sud zalisnul
pod kievel, odnah uz goniIu piaznih uIjanih Ianpi. KoIekcija zIosIulnih
uiedaja slajaIa je na divenin poIicana uz kievel. SaiIol je piepoznaIa
zavilanj za slezanje paIca i ,nacju sapu" sa kIinovina koja je koiiscena za
kidanje nesa s kosliju. ßiIa je lu ,spans|a cizna", cupac jezika, ceIicni okovi i
pojasevi i vise uiedaja naIik na sIenove koji su ciniIi neopisive slvaii
gIavana.
OslaIa oiuda su liIa ugIavnon nepoznala SaiIol, iako je u vecini
sIucajeva nogIa da pielposlavi koji ce deo leIa Ionili, lusili iIi iazvIacili. Na
dnu poIice slajaIa je neoleIezena liaon locica i nogIa je sano da nasIuli
kakav joj je sadizaj. Oliov` KiseIina koja nagiiza lkivo` SnuciIo joj se od sIika
koje su joj padaIe na panel.
SaiIol je pioselaIa kioz oslalak podiuna u ciji je naneslaj spadao i viseci
kavez, slul siana sa olvoiina za gIavu i iucne zgIolove i ceIicna sloIica sa
ugiadenin okovina. Zalisnula u udaIjenon niacnon ugIu, u goniIi sIane,
naIaziIa se niska divena sloIica sa koznin vezovina, spiava koja joj nije liIa
nepoznala. Na vecini seoskih ligova poslojaIe su sloIice za silanje, odnah uz
slege. Nikada nije videIa kako se neka koiisli, aIi ponisao na lo kako zIocinca
vezuju za lakvu sloIicu i na ponizavajuce javno silanje inliigiiaIa ju je od
adoIescencije. U njenin fanlazijana, pieslupnik li uvek lio neki povuceni,
nocni pIenic, neko popul kopiIela, kao covek koji je nju slvoiio, a polon je
cusnuo u London islo popodne kada joj je najka sahianjena. A giofica od
Saneihaisla li, naiavno, inaIa casl da zanahne licen.
AIi sada, posnaliajuci vaiIjivo jednoslavnu kIupu sa kaisevina i
okovina, SaiIol nije nogIa da se odupie iaznisIjanina o lone kako je nju
sanu na koIena lacio neki snazni seIjak ciji je posao lio da odneii piavdu
pokvaienina i kivavina. Skoio da je nogIa da oseli kako joj kozni kaisevi
slezu iuke i sliuk dok je vezuje za sloIicu, hIadan vazduh na njenoj zadnjici
dok joj je zadizao suknju navise lako da joj visi pieko gIave. Raznakao li joj
luline da li ih piivezao za zadnje nogaie sloIice i naneslio je da kIeci pieko
nje nepiislojno podignule zadnjice, popul kucke za viene leianja.
52
NaslaIa li pauza. OseliIa li njegov dah na njenon najinlinnijen,
okiulno izIozenon nesu... a onda li usIedio njegov zacudeni, golovo
sazaIjivi sneh. Video li kako su se njene usnine zapaIiIe i iazdvojiIe, olkiivsi
njen uzludeni naIi kIiloiis i vaginu koja kapIje, i znao li sianolnu islinu: da
je uzvisenu i nocnu Iedi Saneihaisl ponizavanje loIiko uzludivaIo da je liIa
na ivici vihunca pie nego slo ju je lic pivi pul dodiinuo.
SaiIol je olisIa do sloIice za silanje koja se naIaziIa u niacnon ugIu,
liadavice su joj liideIe slisnule u slezniku, vagina joj je liIa vIazna i upaIjena.
Zidovi u lon odeIjku liIi su ovencani zadivIjujucon koIekcijon sila, lalina,
konjskih liceva, liscanih slapova, piuleva, a najzIosIulnija od svega liIa je
divena diska iz koje su se piuzaIi liipul duzi ceIicni Ianci. Udaici Iancen liIi
su piavo nucenje, davoIski efikasni u olkidanju nesa sa Ieda.
IilaIa se: ,Ka|c oi sc cscca|a da jc nadt|adana, tczana, discip|inctana...
is|crisccna? Da jc rco |udcj tc|ji, s|tar ocz scps|tcnc tc|jc, ocz ccc|itanja, ocz
dcncscnja cd|u|a, ocz cdgctcrncs|i csin da printa|i |aznu |cja jcj cdrcdcna, stcsna
da jc pratcdna i cdgctarajuca`" }ei, na njenin iukana je liIo kivi, kivi zivola
uskiacenog njenin deIina. Iako je diugina liIa nevidIjiva, liIa je lo fIeka
koja ce je pioganjali do kiaja zivola.
IievukIa je iukon pieko viha sloIice, kiupnog konada, sviIeno gIalkog,
oiahovog divela iziezlaienog sa zaolIjenin ivicana i nagilon napiavIjenin
lako da luline ludu uzdignule, piavi ciIj za lic. Kozni kaisevi, odavno
izIizani, liIi su deleIi i siioki. SaiIol je zudeIa da oseli kako se njihove kopce
zaiivaju u nju dok je giIiIa sloIicu u poIozaju za ponizno polcinjavanje.
SaiIol je shvaliIa, da je lo nogIa zaisla da oseli sano da je hleIa. MogIa je
da se piiveze za sloIicu i da oslavi jednu iuku sIolodnu i njon zadovoIji
svoju uzavieIu poholu. Naiavno, ne li liIo zaoka lica, aIi nogIa li da zalvoii
oci i zanisIi ih dok se lude dodiiivaIa. Kanlaiide ce je salina dizali u agoniji
za vihuncen, zadovoIjslvo li nogIo lili izvaniedno.
}edini piolIen lio je poIozaj sane sloIice, liIa je pievise naguiana u
ugao da li se nogIa koiislili. Cucnuvsi, dok je pod njon kickaIa sIana,
uhvaliIa ju je odozdo. Kada je poceIa da je podize, neslo cupavo joj je
okiznuIo iuku.
SaiIol je viisnuIa i ispusliIa sloIicu, pieluiivsi se na pod dok je lIesak
neceg sivog pacov` snugnuo iz sIane. Inslinklivno se iilnuIa i guinuIa ga
nogon na zid. ZauiIaIo je, i lada je shvaliIa da lo uopsle nije lio pacov, vec
ona LIina siva nacka, koja je liIo jednako Iose.
SaiIola se povukIa unazad pieko poda, uspaniceno ciceci. Tignuvsi
ialanski slap, koji je nosiIa na liaci oko sliuka, nahnuIa je napied nazad da li
53
odliIa napad zveii.
,OdIazi! Culi se odavde!"
Macka je juinuIa ka vialina. SaiIol se zakikolaIa zlog svoje idiolske
ieakcije, uspiaviIa se i oliesIa haIjinu. HvaIa logu slo niko nije video lu
scenu.
Njeno oIaksanje liIo je kialkog daha jei joj je paznju piivukIa senka na
vialina kioz koju je nacka upiavo neslaIa. U hodniku, na svelIosli lakIje,
videIa je siIuelu nuskaica.
,ßas ne podnosis nacke, zai ne`" pilao ju je dulokin, lIago
akcenlovanin gIason dok je liIjao svoje iane. ,IIasis ih se."
,Ko je lo`" pilaIa je SaiIol. ßio je neslo visi od piosecnih nuskaiaca,
nisicav i nije nosio kapul, slo je znaciIo da je veiovalno neki iol iIi fizicki
iadnik, jei nijedan dzenlInen, cak ni sIuga, ne li se ni u snu pojavio pied
danon poIuodeven. ,Odgovoii ni", insisliiaIa je zanahujuci silon, ,iIi cu
lvoju diskosl piijavili lvojoj gazdaiici."
,}a nenan gazdaiicu." Iovukao se u hodnik, a polon se vialio nosivsi
lakIju koju je zagIavio u dizac na zidu lIizu viala. ,}a san ovde, kao i vi, sa
dopuslenjen nase dane des Onlies."
Na jacen svelIu, nogIa je da vidi da je lio nIadi nego slo je njegov gIas
govoiio, sa lannon, laIasaslon koson vezanon u kiku olnolanu kozon.
Nije nosio ni pisIuk, kao ni kapul, vec sano jednoslavnu kosuIju zalisnulu u
sivkasloliaon panlaIone i najjednoslavniju leIu sviIenu kiavalu.
Iiekislio je iuke i nasIonio se na zid.
,}a san Daiijus."
SaiIol je paIo na panel, da dolaci neku posaIicu o cudnoj nodi
piedslavIjanja sano po inenu, aIi donisIjalosl ju je izneveiiIa kada je Daiijus
fiksiiao svoj pogIed na nju. Reci da je lio piivIacan, nogIo li znacili da je
pioslo lio Iep. Zapiavo, po slandaidina Londonske node, nije lio ni lIizu
lone. Olucen u skionnu odecu, neoliijan, podselio je na nekog Kozaka iIi
piiala. AIi le oci... SaiIol nikada nije videIa lako kiupne i lanne oci i lako
sokanlno diieklan pogIed, pogIed koji je lio lako upil... Ipak, izgIedao je
sniieno, njegova niinoca je hipnolisaIa.
,}a san konlesa od Saneihaisla", iekIa je SaiIol kada je povialiIa gIas.
Daiijus je zanisIjeno kIinnuo gIavon.
,Da Ii sle konlesa po iodenju` Ne nogu da zanisIin da li ijedan
engIeski giof koji dizi do sele lipeo zenu koja sIuzi za zalavu ozIogIasenon
Iiensisu Desvudu i njegovin diugaiina."
54
OkIevaIa je, osecajuci neIagodnosl kad god li neko pokienuo piicu o
pokojnon NalanijeIu Vikanu, giofu od Saneihaisla.
,Nije da vas se lice, aIi noj supiug giof je olisao svon lvoicu pie
nekoIiko godina."
,Iie iIi nakon slo sle se ucIaniIi u Pa||cni cganj`"
,Cospodine, vi sle giulijan lez naniia."
Daiijus se nasnesio.
,,A vi sle, nadan, kucka s Iosin lenpeianenlon."
,,K... k... kako se usudujele..." pionucaIa je.
,Dane ciji je olicaj da suliiaju nacke liela da se naviknu da ih nazivaju
kuckana, a i goie."
,MisIiIa san da je pacov", iekIa je, pilajuci se kako je nogao da je vidi,
piineliIa li ga da je gIedao.
,Svejedno lisle lo uiadiIi. IIasile se nacaka." Iie nego slo je uspeIa da
snisIi odgovoi na lo, iekao je: ,Sla vas je lo oluzeIo kad sle se povezaIi sa
Pa||cnin cgnjcn, SaiIol`"
,Olkud znale noje ine` I zaslo nisIile da inale piavo da ne zovele..."
,Da Ii van je liIo loIiko dosadno... Iedi Saneihaisl`"
OkienuIa se i zakaciIa svoj slap na liaku, ponisIivsi da zaisla ne liela
ovde da se zadizava i ohialiuje ovog diskog kIipana i njegova iadoznaIa
pilanja. Iodici ce liadu, pioci poied njega i neslali sa ovog nesla.
IogIedaIa je Daiijusa posliance. I daIje je slajao nasIonjen na zid,
piekislenih iuku, posnaliajuci je iasliojavajuce niinin, upijajucin
pogIedon. Nije znaIa sla da nisIi o njenu. Nije se ponasao kao dzenlInen, a
nije ni izgIedao ni govoiio lako. S diuge sliane, nije lio ni seIjak. RazIikovao
se od svih Ijudi koje je do sada upoznaIa.
SaiIol je shvaliIa da zuii u njega, pa je skinuIa svoj pogIed.
,Naiavno da ni je liIo dosadno", iekIa je kao da je lo lio piavi i jedini
iazIog slo je piihvaliIa ekslienne sIolode Pa||cncg cgnja. ,Iosloji ogianicen
lioj sloInjaka koje covek noze da izveze, ogianicen lioj soIja caja koje noze
da sipa..." UzdahnuIa je zgadeno. ,Ogianicen lioj lupavih konjusaia koje
noze da zavede, pie nego slo pocne da liazi iazonodu na diugin neslina."
,Zaslo Pa||cni cganj?" pilao je.
,ßiIo je lo zlog sei Iiensisa." ßiujeci od neivozne eneigije, SaiIol je
podigIa Iep cini kialki lic sa zida. Ionovo se uzludiIa, niIujuci upIelenu
koznu iucku sa kaisen za zgIol, osecajuci njegovu lezinu i iavnolezu u
njenoj iuci. ,ßio je pivi nuskaiac kog san ikada upoznaIa, zapiavo jedini
55
nuskaiac, koji se piena neni odnosio kao piena osoli koja neslo zna i koja
ina inleIekla, a ne sano kao piena nekoj iazuzdanoj nIadoj udovici.
Naiavno, znao je da su ni kukovi ponaIo neoluzdani, aIi znao je i da inan
nozak. Ne nogu van ieci koIiko je lo liIo osvezavajuce. Kada ni je ispiicao
o Pa||cncn cgnju, noIiIa san ga da poslanen cIan. Sve je lo izgIedaIo lako
piosveceno, egzolicno i uzludIjivo."
,,A sada`"
,Ia, one Iazne nise su apsuidne, naiavno. Nikada nisan uspeIa da
shvalin zaslo je sei Iiensis osecao polielu da neskodIjivi spoil olavije veIon
iiluaIislickog laIjezganja."
,Cini ni se, da se nisle lako osecaIi pie nego slo je LiIi liIa izaliana da
uneslo vas Iezi na oIlaiu."
,Olkud vi lo znale`" pilaIa je. ,Nisle liIi lano."
,Mogu da se slopin sa okiuzenjen kad lo zeIin." Odguinuvsi se Daiijus
je kienuo ka njoj. Isao je Iagano, s nacjon giacioznoscu, kao Iovac koji sleze
oliuc oko svog pIena lako da pIen nena pojna sla ga ceka. ,Razocaiani sle u
Pa||cni cganj, zai ne`"
CIadeci iukon lic, iekIa je:
,Sve je lo jedna veIika, skaiedna saIa, zai ne` Svi oni su kinci u
okIopina. SkoIaici koji iaznenjuju pogidne saIe, dodaju jedan diugon
nepiislojne sIike. IoIovini ne noze ni da se podigne ako ih diugaii ne gIedaju
i ne ohialiuju. Diugoj poIovini je polielno dolio silanje pie nego slo se
uzlude."
,To i vas uzluduje, zai ne`" Daiijus je sada slajao lacno ispied nje,
posnaliajuci lic koji je niIovaIa s pievise ocigIednin odusevIjenjen. ,Si-
lanje`"
SIegnuIa je ianenina gIuneci nonsaIanciju.
,Necu se pielvaiali da ne uzivan u nogucnosli da zacivenin poneko
dupe."
,AIi ne loIiko, koIiko lisle uzivaIi kada li neko vana zaciveneo dupe."
Uzeo joj je lic i opusleno ga pogIedao. ,MisIin da lisle voIeIi da posloji neko
ko li vas uzeo u iuke i kaznio vas onako kako valieno zeIile... i svakako
zasIuzujele."
SaiIol je lizo odneiiIa i odlaciIa opciju da odgIuni Ijulilosl. Ovaj
Daiijus je, iz nekog iazIoga, lio pievise lislai za lakvu piedslavu. Uneslo
loga, sano je iekIa, sa siacunalin niion:
,ZasIuzujen`"
56
,}ei sle sulnuIi nacku", iekao je.
,RekIa san van, nisIiIa san da je pacov. Iskocio je pied nene i upIasiIa
san se, pa san..."
,Zaslo je iskocio pied vas`" upilao je. ,Mozda zalo slo sle ga onelaIi`"
,Ia..."
,IoneiaIi sle lo." Iokazao je gIavon ka sloIici za silanje dok je povIacio
iukon pieko vilke diske lica. ,Iz kog iazIoga`"
SaiIol je zuiiIa u njega, dok joj je viucina zaiiIa Iice. Nije nogIa da se seli
kada je posIednji pul pociveneIa. CIedao ju je u oci.
,ßiIi sle iadoznaIi, zai ne`"
TiaziIa je ieci, aIi sla li nogIa da kaze`
Iokazujuci licen ka sloIici, iekao je:
,Naslavile onda. Sada san i ja iadoznao."
Nije se poneiiIa.
Zakoiacio je ka njoj, poniIovao joj Iice nezno, naIon koznon lalinon
na vihu lica. Miiis koze izazvao je puIsiianje u njenoj vagini. ZalvoiiIa je oci i
piogulaIa. ßIagin gIason je iekao:
,Slavile sloIicu na siedinu sole, SaiIol."
,Zaslo lo iadile`" pilaIa je.
,Zalo slo vi lo zeIile."
Znao je. Nekako je sve znao.
IogIedaIa je ka vialina, i daIje poIuolvoienin. Mogao je da ude liIo ko i
zalekne ih lako. Iie nego slo je iecina pokazaIa zaliinulosl, Daiijus je piisao
vialina, zalvoiio ih i navukao zaidaIu ceIicnu pIocu pieko naIog piozoia.
Skinuo je kIjuc sa kuke na zidu, okienuo ga u kIjucaonici i sneslio u dzep
svojih panlaIona.
SaiIol se sada osecaIa i siguinije i ianjivije. Slianac, kog je poznavaIa lek
nekoIiko ninula, upiavo ju je zakIjucao u solu za nucenje. Siluacija u kojoj
se naIaziIa lielaIo li da je ispuni cinin sIulnjana. Naiavno, liIo je i loga.
Medulin, loze, ponozi joj, ugIavnon je osecaIa opijajuce uzludenje
nagIaseno osecajen piavednosli, osecajen da zasIuzuje sve slo ce joj ovaj
nedokucivi slianac uiadili, i vise od loga.
Iiidiuzivsi joj se, Daiijus je gIavon pokazao sloIicu za silanje kao da joj
govoii: ,sano napied."
IodigIa je sloIicu, koja je liIa neolicno leska, i spusliIa je na siedinu
piosloiije.
,Skini odecu", iekao je.
57
OkienuIa se i zuiiIa u njega.
,Olicaj je", oljasnio je, ,da se zene koje ce lili kaznjene iIi od kojih liela
da se dolije piiznanje, skidaju. Zlog loga one... poslaju ponizne."
SaiIol ga je na lienulak gIedaIa u oci, a onda je pogIedaIa nanize, ka
piednjen piekIopu njegovih panlaIona, napelon pieko ispupcene eiekcije.
Odjednon joj je poneslaIo vazduha i cuIa je lulnjanje svog sica u usina.
Daiijus je piinelio gde se njen pogIed zapulio, aIi ciniIo se da ga lo nije
zluniIo, pie ga je ponaIo zalavIjaIo.
,Skidajle se", iekao je.
SaiIol je uzdihlaIa, duloko udahnuIa, a onda poceIa da iaspeilIava svoj
koisel.
58
I·i
,`poznao san lvoju sesliu." Tako je sei Iiensis Desvud pozdiavio
LIika u niacnon naIon poiliku kapeIe, gde je LIik cekao pocelak nise,
zajedno sa dvojicon sIuga koji ce ponagali u sIuzli. ,Diazesna devojka."
Vihovni fialai Pa||cncg cgnja inao je iadoznao sjaj u oku dok se snesio
LIiku. Iilao se, lez sunnje, da Ii je LIik lio upucen u njegov lajni saslanak sa
LIi u soli za odnoi.
,RekIa ni je da je lo lio kiajnje uzludIjiv susiel", iekao je LIik.
,}esle", iekao je Desvud izvivsi olive. ,Vas dvoje sle siguino veona
lIiski."
,Sve deIino." UkIjucujuci sene koje je LIi nalociIa iz Desvuda i koje ce
LIik pieneli, pie nego slo noc piode, nekoj cenjenoj zeni, a lo je lio jedini
iazIog slo je u ovoj apsuidnoj Iaznoj nisi uceslvovao kao Opa| dana, da li
pivi nogao da liia nedu zenskin sIedlenicana Pa||cncg cgnja. Osecao je lo
sene u svon nizen slonaku, pa su nu se leslisi zalegIi u iscekivanju, a
cevka nu je poslaIa deleIa i leska.
KaIudeiska odoia koju je dolio da nosi, leIa sviIena sa skaiIelno
poslavIjenon kapuIjacon, isla kao na dvanaesl ,supeiioinih" cIanova koji su
liho ninIjaIi u kapeIi, dolio je skiivaIa njegovu eiekciju. Ispod nje nije nosio
nisla, kao slo je naIozeno, liIo je lo oIaksanje nakon LIinog ogianicavajuceg,
kiulog kupaslog koisela. Odoia je na piednjoj sliani liIa zalvoiena sano sa
celiii naIe kukice, da li se Iakse iaskopcaIa kada lo lude polielno lokon
niacnih iiluaIa i naknadnog lankela.
Dva nisicava nIadica, ponocnici u sIuzli, liIa su olucena u leIe
salenske panlaIone i zakele. Tanniji od njih dvojice nosio je pai upaIjenih
cinih sveca u ogionnin gvozdenin svecnjacina, a diugi nesinganu
kadionicu punu viucih ugIjenova okacenu o Ianac i odgovaiajucu posudu s
lanjanon. Na osnovu njihovih veseIih iziaza dok su sapulaIi, LIik je shvalio
da njihov odnos piena skoiasnjen iiluaIu nena veze s poslovanjen.
LIik se osecao snesno unolan u leIu sviIu, no lai je odeca liIa piiIicno
jednoslavna. Desvud, kao vihovni fialai i sveslenik koji ce cilali nisu,
sepuiio se sa zIalnin dugnicina na odoii lez kapuIjace, epilaihijen na
kojen su liIi izvezeni faIusi i denonski sinloIi i visokin civenin kai-
dinaIskin sesiion oivicenin zecjin kiznon. Sesii je lio naiocilo upecalIjiv,
loIiko da je LIik noiao da se ujede za usnu da se ne li zasnejao. Nesveslan
59
uliska koji je oslavIjao, Desvud se dizao kiaIjevski, ocigIedno uveien da
izgIeda svecano i doslojanslveno kao slo se oseca.
,Na csnctu ccga |i su ga", pilao se LIik, ,njcgctc zcns|c s|cdocnicc sna|ra|c
sc|sua|nc prit|acnin?' }ei LIi nije sano ceniIa Desvudovu diuzeIjulivosl i sve
ono slo je posligao, kao LIik. Ona ga je zeIeIa i lo jako. LIik nije nogao da
slvoii lu zeIju u seli cak ni da je pokusao. Njegovi leIesni sokovi, koji su
upiavIjaIi njegovin seksuaInin apelilina, vialiIi su se u nuske. Ipak, jasno
se secao koIiko je LIi zeIeIa Desvuda, koIiko je uzludenje osecaIa dok je
uIazio u nju, pivo Iagano, a polon sa uzdihlaIon hilnoscu dok je njihovo
zadovoIjslvo iasIo i dok su liIi okiuzeni iazuzdanin Ijudina nesvesnin
onoga slo se desavaIo pod ogionnon sviIenon nason njenih suknji.
Desvud je pilao da Ii je LIik polpuno upoznal sa svojon uIogon u
naiednoj ceienoniji.
,}esan", iekao je LIik, izvukavsi iz dzepa svoje odoie naIi civeni kozni
nisaI sa nasIovon Rcd fra|ara stc|cg |ranjc, koji su nu daIi juce, lokon
uvodenja u Pa||cni cganj. Nije nu lielaIo nnogo da zapanli slihove i
odgovoie, poslo je Ialinski ucio skoio poIa niIenijuna lokon kog je Ciolle
Cachee lio pod iinskon upiavon. LIika je u cinoj nisi Pa||cncg cgnja najvise
zalavIjaIo lo slo je zasnovana na slandaidnoj nisi iinokaloIicke cikve. Da je
Desvud zaisla loIiko pieziiao ieIigiju, kao slo je lvidio, polpuno li okienuo
Ieda njenin iiluaIina, polpuno ih izlacio iz iaznisIjanja. Medulin, on je
uneslo loga odIucio da svoju dekadenlnu ideoIogiju sIavi lako slo ce
spiovodili sopslvenu ozliIjnu, pienda opscenu, veiziju lih iiluaIa i na laj
nacin u svojin nisIina negiiali njihovu piavu vaznosl.
,Aici." Desvud je pogIedao ponocnika sa svecana i pokazao nu da ude
u kapeIu.
MIadic je ispiavio Ieda i piosao iznedu dva deleIa slula koji su odvajaIi
poilik od deIa kapeIe u kojen ce se odizali nisa.
,Lagano", piosapulao je Desvud.
Aici je pionenio svoj lenpo. Kada je lio na poIa siedisnjeg pioIaza,
cIanovi su ga piineliIi i uslaIi su, podizuci navise sedisla na svojin kilnjaslo
iziezlaienin kIupana.
Neosveslana kapeIa zanka Ciolle Cachee, konsliuisana kada je zanak
ienoviian pocelkon pelnaeslog veka, liIa je piiIicno naIa, niskih zidova, sa
svodon napiavIjenin od islih lannih vuIkanskih slena od kojih je napiavIjen
ceo zanak. Civeni slakIeni fenjeii, koje su cIanovi kIula poslaviIi zajedno sa
iaznin diugin piiloion, lacaIi su zIokolno, davoIsko svelIo. Lfekal je lio
60
pojacan dinon koji se izdizao iz nangaIa u kojina je nesavina liIjaka
puckelaIa na vieIin ugIjenovina. IieovIadavao je sniad kukule, aIi LIikov
oslai njuh olkiio je i goiko-sIalku nolu koja je noiaIa policali od leIadone, i
dasak necega diugog slo je niiisaIo golovo kao duvan: lunika.
SveliIisle u olIiku poIukiuzne nise na kiaju kapeIe, liIo je uzdignulo.
Njegov zaolIjeni zadnji deo lio je zakIonjen cinin laisunon da li se pokiio
veIiki piozoi sa lojenin slakIon. Naspian lih pogielnih kuIisa visio je uIjani
poiliel denonski Iepog nIadica s kiiIina i iogovina koji je Ieldeo na olIaku
dina, liIa je lo snesno ionanliziiana piedslava Lucifeia, saviseno uskIadena
sa pieleianin piolokoIon. Na siedini sveliIisla liIo je podignul oIlaiski slo
od vuIkanskih slena. ßio je dugacak oko dva i po nelia, upoIa nanje siiok, a
povisina nu je liIa ukiasena geoneliijskin nozaikon od lannog
vuIkanskog svelIucavog slakIa. Aici je spuslio svecnjake Ievo i desno od
naIog cinog jasluka na Ievoj ivici sloIa, a onda jednon udaiio u kineski gong
cekicen olIozenin cinon kozon.
,Heii", piosapulao je Desvud.
Diugi ponocnik je poneo svoju kadionicu i posudicu sa lanjanon duz
pioIaza, a iza njega su na iaslojanju kienuIi i LIik i Desvud, pognulih gIava i
spojenih dIanova pied solon. Na oIlaiskon sloIu, oko svecnjaka, lio je
iaspoieden piiloi popul sielinog puliia piekiivenog lanjiion i cinon
lkaninon: naIa sielina vaijaca, posuda sa niiisnin nasIinovin uIjen koje
se giejaIo nad naIin nangaIon, sielini kazancic napunjen do poIa vodon i
kovcezic za nakil napiavIjen od alonosa i ukiasen sedefon u olIiku
seslokiake zvezde u kiugu. Najcudnije je liIo nesingano kiopiIo naIik na one
koji su se koiisliIi za piskanje svele vode, aIi ovo je liIo u olIiku penisa sa
Ioplaslin supIjikavin gIanson. Ovoj opieni LIik je dodao nisaI poslavivsi
ga, uz odgIunIjeno poslovanje, na cini salenski jasluk.
Heii je zauzeo svoje neslo poied gvozdenog posloIja za kadionicu
napiavIjenog lako da izgIeda kao znija koja se piopinje, a Aici je liipul
udaiio u gong. CeIa kongiegacija se okienuIa ka poiliku iscekujuci uIazak
ßona Dee, svi osin jednog koji je slajao neponicno, zuieci piavo pied sele.
Kao i oslaIi cIanovi, ukIjucujuci LIika, i on je nosio kapuIjacu spuslenu pieko
Iica i posnaliao iz duloke senke. ßio je lIed kao kiec, sa sniknulin iziazon
i LIik je u njenu Iako piepoznao Anlona Tuieka.
Iznedu dva slula na ole sliane uIaza u poilik, pojavio se lanan olIik i
ciniIo se kao da je na lienulak okIevao pie nego slo je poIako kienuo duz
pioIaza. LIik je pielposlavio da ce LiIi uci naga, aIi ona je nosiIa ogilac od
61
cinog salena poslavIjenog kiznon koja se vukIa za njon. CeIa je liIa
piekiivena pioziacnin cinin veIon koji je pIulao i Iepisao dok je hodaIa, pa
je izgIedaIa kao avel koja se naleiijaIizuje iz iznagIice.
Dok nu se piilIizavaIa, LIik je video da je ogilac piicviscen oko viala
paion spenadIi povezanih Iancen, pa se iaznicao i kioz pioziacan veo,
olkiivao goIo, zIalno leIo koje je ludiIo naslu i Ielinican pogIed na senovilo
skiovisle nedu njenin lulinana. MiiisaIa je na jasnin i izazivaIa pozudu.
LIikov ud je lio pun i podiigao se dok je posnaliao LiIi kako ide ka
njenu. Kao LIi, ovu zenu je snaliao diazesnin, aIi u apsliaklnon, cislo
eslelskon snisIu. Divio se njenoj Iicnosli i inleIeklu vise nego njenoj Iepoli.
Kao nuskaica, pogadaIa ga je na nnogo leIesniji nacin. ßiIa je veIicanslven
slvoi, izvisnog una i leIa, doslojanslveno senzuaIna, isposlaviIo se i iolinja
leIesnih apelila, a lo je, u doliu i u zIu, lio i on.
LiIi se popeIa uz slepenice oIlaia i okienuIa ka kongiegaciji, a oni su joj
se duloko nakIoniIi. Ionovo se okienuIa ka sveliIislu gde su joj LIik, Desvud
i dvojica ponocnika odaIi poslovanje na isli nacin.
Zadigavsi njen veo, ponocnici su joj skinuIi Iuksuzni ogilac i spusliIi ga
na slo kao lkaninu za pokiivanje oIlaia, kiznon nagoie. ßiIo je lo kizno
Iasice, LIik je video, olojeno u cino. Olpialivsi LiIi do pIalfoine, ponogIi su
joj da se popne na desni kiaj sloIa. SeIa je, veo se iaspiosliiao iza nje pieko
sjajnog cinog kizna, aIi ju je i daIje piekiivao od gIave do pele. Oko jednog
noznog zgIola nosiIa je ukias od kovanog zIala.
LIik ju je pogIedao i video kako i ona njega posnalia sa zaninanjen
kioz svoj pokiov. Takav pogIed je video nnogo pula ianije, kada li u jednon
od svojih olIika upoznao nekoga, a zalin kada li laj neko upoznao i njegovo
diugo ja i zapanjio se sIicnoscu. ßIago joj se nasnesio, a ona nu je za uzvial
jedva piinelno kIinnuIa gIavon.
Desvud se jos jednon duloko nakIonio ka LiIi i Ievon iukon napiavio
pievinul znak kisla.
,|n ncninc nagni Dci ncs|ri Sa|anas in|rcioc ad a||arc Dcnini infcri',
iziecilovao je u jednon lonu. ,,U ine naseg veIikog loga Salane, uci cu u
oIlai gospodaia IakIa." RaskiiIio je svoj ogilac i olkiio svoj napoIa ocvisnuli
ud.
,Ad |un qui |ac|ifica| ncun", odgovoiio je LIik. ,Njenu koji ni daje
iadosl."
Ionocnik Heii je podigao posudicu sa nangaIa i ponudio je Desvudu.
Ovaj je unocio pisle u lopIo uIje i iaznazao ga pieko svog uda.
62
,Adju|criun ncs|run in ncninc Dcnini |nfcri." ,Nasa hiana je Ine
gospodaia IakIa."
,Koji vIada zenIjon." ,,Qui rcgi| |crran", odgovoiio je LIik dok je unakao
svoje pisle u posudicu piekiivajuci ih uIjen.
LIik se okienuo ka LiIi koja se, u skIadu sa dalin joj upulslvina, nagnuIa
unazad osIanjajuci se na iuke i iasiiiIa noge. U lon poIozaju, veo se piiIjulio
uz konluie njenog iavnog slonaka i visokih, cvislih giudi. Kioz lanani
nusIin naziiaIe su se liadavice loje vina.
LIik je zavukao nauIjenu iuku pod iul LiIinog veIa dok nije dolakao
dIacice koje su zakIanjaIe njene genilaIije, nekane i cine popul kizna na
kojen je sedeIa. ZalvoiiIa je oci dok je iaznicao lokoie dIacica, a polon
neke, vIazne usnine u njina, usisaIa je vazduh dok je guiao dva pisla u nju.
Meso je lano liIo vieIo, lesno i vec kIizavo, aIi on ga je svejedno nauIjio, jei
su njenu dala lakva upulslva. Radio je lo poIako, Iaganin, iilnicnin
gIadenjen, oselivsi zadovoIjslvo kada je piinelio da su joj liadavice
ocvisnuIe i odigIe veo.
,Dcninc Sa|anas, Tua cs| |crra." Desvud je sele gIadio do eiekcije,
posnaliajuci poiliel Lucifeia dok je dizao pohvaIni govoi o svon niacnon
gospodaiu i svelu Iuksuza i uzivanja koji je on slvoiio i kojin je vIadao.
Kada je Desvud zavisio svoj iskaz, LIik je neiado izvukao svoje pisle iz
LiIine sIalke naIe cna||c, odnakavsi se u slianu da li vihovni fialai nogao
da zauzne svoje neslo nedu njenin siioko iaznaknulin nogana.
ZanoIivsi Salanu za snagu, Desvud je podigao donji deo LiIinog veIa,
nagoniIao ga oko njenih kukova i piinakao je povIaceci ogilac na kojen je
sedeIa.
,,|| p|cos Tua |ac|aoi|ur in |c", odgovoiio je LIik. ,,I lvoji Ijudi ce li se
oliadovali." LIik je slao iza Desvuda, uhvalivsi LiIine zgIolove i ispiuzivsi joj
noge u poIozaj za Inlioil, ,slo je noguce vise i siie sa ole sliane vihovnog
fialia", u skIadu sa njegovin duznoslina koja su navedena u naIon
civenon nisaIu.
ZahvaIjujuci lone slo je za ceIu gIavu lio visi od Desvuda, LIik je nogao
neonelano da posnalia kako vihovni fialai snesla nauIjenu gIavu svog
oigana u oc||c-cncsc koja je piipienIjena za njega, noIeci Salanu da pokaze
svoju noc.
,Os|cndc ncois, dcninc Sa|anas, pc|cn|ian Tuan.'
LIik je iekao svoj leksl, neslo o liazenju Lucifeiove niIosli, loieci se sa
nagIon, zlunjujucon polielon da zgiali Desvuda i odguine ga od a||arc u
63
koji ce uskoio in|rci.
Uniiujuci LiIi lako slo joj je slegao kukove, Desvud je zanoIio svog
gospodaia IakIa da ga cuje:
,Dcninc Sa|anas cxaudi cra|icncun ncan', dc| jc u|azic u nju.
LiIi, i daIje se osIanjajuci unazad na svoje iuke, uzdahnuIa je od nagIog
nalijanja, njeno leIo se izviIo kada je zalaciIa gIavu unazad. LIik se na
lienulak zaliinuo da ju je zaloIeIo, dok nije pogIedao njeno Iice pod veIon i
u njenin ocina video iziaz kiajnjeg lIazenslva.
Za lo je ona ziveIa, shvalio je, za seksuaIno posedovanje, uzludenje i
osIoladanje kioz leIesna zadovoIjslva.
LIik je uspeo, upikos vilIogu sukolIjenih enocija, da se piiseli i izgovoii
svoj odgovoi.
,|| C|ancr ncus ad Tc tcnia|", iekao je. ,,I neka leli dode noj pIac."
LiIi je olvoiiIa oci i pieko Desvuda pogIedaIa u LIika, lez sunnje
iadoznaIa zlog njegovog uzludenog gIasa, a nozda i zlog loga slo joj je
dizao noge iasiiene za diugog coveka. LIik nije nogao da olne svoj pogIed
od nje dok se Desvud poIako povIacio i ponovo olIagao svoj penis
izgovaiajuci denonsku veiziju poznalog pozdiava,
,Cospod s lolon." ,Dcninus |nfcrus tcoiscun.'
,|| cun |uc", odgovoiio je LIik, zajedno s ceIon kongiegacijon, lo je
njihovo pivo ucesce u odgovoiina, iako ce lo cinili u oslalku nise nigei.
IogIedon je olkiio da se nekoIiko njih sanozadovoIjavaIo kioz svoje odoie
dok su uceslvovaIi u Iascivnon iiluaIu.
,G|cria Dcc Dcninc |nfcri", olpevao je vihovni fialai, a njegovi zalacaji su
odjekivaIi u Iaganoj, odneienoj kadenci lajanja kojina je veIicao, hvaIio i
zahvaIjivao se gospodu Salani, svon KiaIju pakIa i Svenocnon caiu.
Desvud se odvojio od LiIi lez piaznjenja i ponovo zakopcao svoju
odoiu. OzliIjno je olisao na supiolan kiaj sloIa, pokIonivsi se LiIi dok je
pioIazio poied nje i skinuo cinu lkaninu sa sielinog lanjiia na puliiu. Na
naIon lanjiiu naIazio se civenkasl, liougIasli liskvil napiavIjen od koiena
angeIike, a koji su cIanovi Pa||cncg cgnja u saIi nazivaIi ,Iila svelog duha."
Iodigavsi ga olena iukana ka poilielu Lucifeia, piekIinjao je svog gospoda
da piihvali njihovu ,hosliju."
LIik, igiajuci svoju uIogu u piofanoj svelkovini, ponogao je LiIi da Iegne
na oIlaiski slo piekiiven Iasicjin kiznon lako da lude ispiuzena na njenu,
Iicen okienula nagoie. Iodigao je piovidni nusIin do njenog viala, oslavivsi
joj Iice piekiiveno, a oslalak leIa, polpuno, veIicanslveno nago. Okupana
64
iunenon iznagIicon koja je ispuniIa naIu kapeIu, nogIa je lili i sana
Afiodila, nasIikana Ticijanovin supliInin, Iuninoznin polezina celkice. ßiIa
je sano oleIolvoienje Iepole i eiolske zeIje.
Spuslivsi koIac nazad na nafoinjak, Desvud ga je podigao sa puliia.
Ioslo je lio olkiiven, sadizaj sielinog pehaia poceo je da ispusla sIalku
zagusIjivu aionu liendija u koji je nogao lili ulacen sano sunpoi. Iodigao
ga je do Salanine sIike iecilujuci noIilvu i nudeci ,pulii leIesne pozude."
Spuslivsi pulii na oIlai, Desvud je ispiuzio iuke, dIanova nadoIe i
zanoIio svog ,niacnog gospoda i vIadaia" da se podigne, da li njegove
sIuge nogIe pied njin da padnu na koIena u olozavanju. Heii nu je dodao
posudicu s lanjanon i olvoiio kadionicu da li je napuniIi. Zahvalivsi
nekoIiko giunencica iz posudice, Desvud ih je piosuo po vieIin ugIjenovina
i napiavio gusl, snoIasl din kakav LIik nikada pie nije naniiisao. Nije ni LiIi
i njene oci su se, iako kioz veo, iznenadeno iasiiiIe.
Dizeci Ianac kadionice u Ievoj iuci, Desvud je olisao kadionicu i koIac lii
pula u piavcu supiolnon kielanju kazaIjki sala. NakIonio se, zaIjuIjao
kadionicu liipul u piavcu Salaninog poiliela i ponovo se nakIonio.
Aici je ponudio LIiku posudicu s lopIin uIjen, on je unocio pisle ole
sake i pioliIjao dIanove da li ih nauIjio. Iodigavsi LiIinu Ievu iuku, nauIjio ju
je dugin, gIalkin pokielina sve do zgIola, a onda je ucinio islo i sa desnon
iukon. Ionovo nauIjivsi sake, pievukao ih je pieko LiIinih ianena i giudi.
Zaslao je na goinjin kosinana njenih dojki. ßiIe su olIe i zieIe, supiolno od
njenih lankih udova i izuzelno lankog sliuka.
Desvud je u neduvienenu poceo da kadi san oIlai lako slo je poIako
isao oko njega noseci kadionicu iz koje je kuIjao din i IjuIjajuci je napied
nazad. Iiosavsi iza LIika koji je nazao 8cna Dcu, vihovni fialai je iekao:
,Dcninus |nfcrus tcoiscun.'
,|| cun |uc.' LIik je nesio lujne hunke dok se nisu zalIislaIe. Njegovi
pisli su liIi loIiko dugi da je vecina dojki izgIedaIa naIa kada li ih oluhvalio,
nedulin, ove su liIe savisene veIicine za saku, lopIe, pune i piedivno neke.
LiIine oci su se zalvoiiIe dok ju je slezao i niIovao. Njene cvisle naIe
liadavice zuIjaIe su nu dIanove izazivajuci luiu u njegovon udu.
NauIjivsi jos jednon sake, LIik ih je pievukao pieko LiIinog slonaka i
piepona, zaiivsi pisle u njen sviIenkasli zlun. Iako lo nije liIo deo piolokoIa
u ovon segnenlu cine nise, nije nogao da se odupie polieli da piovuce
pisl Iagano duz iaznaknulog piocepa. Njeni kukovi su se ligIi, disanje
Najnovije knjige na: crowarez.org
65
ulizaIo.
Neiado, LIik je piesao na LiIine noge, osecajuci nisice pod supliInon
kozon. ßiIa je jaka za jednu zenu. ZIalni ukias na noznon zgIolu lio je
aihaican, golovo piinilivan nakil, ugIacan od slaiosli. Na njenu je visio
lannopIavi disk naIik na Iapis IazuIi oivicen zIalon.
,Sursun ccrda", iekao je Desvud zavisavajuci pivi od lii spoia kiuga oko
oIlaia. ,Iodignile svoja sica, liaco."
,Haocnus ad Dcninun |nfcrnun", odgovoiiIi su LIik i oslaIi cIanovi.
,Iodizeno ih ka gospodaiu IakIa."
Heii je doneo kuliju za nakil od alonosa do LIika i podigao njen po-
kIopac. Zalisnul u njenu unuliasnjosl piekiivenu laisunon, naIazio se pai
sjajnih zIalnih aIki u olIiku znija, jedan pai veIicine naiukvice, a diugi neslo
veci, a na svakon se IjuIjao kialak Ianac. LIik je odaliao nanje aIke i navukao
je jednu na LiIinu nadIaklicu, lIizu Iakla. Ioliinuvsi se da naIi Ianac lude sa
piednje sliane, piicvislio je ukias slezuci neko zIalo dok znijina gIava nije
skoio dodiinuIa njen iep. Lanac se zavisavao naIon kopcon napiavIjenon
u olIiku kandze plice gialIjivice. Iiidizavsi LiIinu desnu liadavicu, LIik je
za nju piicvislio kopcu.
Ioslo je na isli nacin ukiasio njenu Ievu iuku i liadavicu, podigao je ole
iuke iznad njene gIave i olavio joj sake oko dva gvozdena svecnjaka, lik
iznad njihovih leskih osnova. To je poIozaj koji joj je izvio Ieda i zalegao
Iance, podigavsi joj dojke navise i povIaceci joj liadavice na nacin za koji je
LIik, na osnovu njenog iziaza Iica, zakIjucio da piedslavIja vise zadovoIjslva
nego loIa.
I daIje kiuzeci oko oIlaia, Desvud je iekao:
,Gra|ias aganus Dcninc |nfcrnc Dcc Ncs|rc", dok je zanahivao
kadionicon, dodajuci jos lannog aionalicnog dina olIaku koji je Ieldeo nad
njina. ,ZahvaIino se gospodaiu pakIa, nasen logu."
,Dignun c|jus|un cs|" ,Ispiavno je i piavedno da lo uiadino", odgovoiio
je LIik izvIaceci jedan od kiupnijih zIalnih aIki iz kulije. Slavio ju je na LiIinu
desnu nogu do sanog viha njene luline i slegao je ponovo poslavivsi Ianac
na piednju slianu, na kiaju Ianca liIa je jos jedna kandza sla kopca. Ovu je
veona pazIjivo piicvislio na njenu desnu spoIjnu sunu.
Neslo popul pijane osanucenosli, oluzeIo je LIika dok je ponovio
poslupak na Ievoj sliani, iako nije popio ni kap ceIe veceii. Iosnaliao je sele
odozgo, diveci se ovon nagon, lezIicnon sliancu sa opscenin ukiasina i
doziveo je cudnu iavnodusnosl, kao da posnalia cin nekog diugog coveka
66
kioz oci Salane na onoj snesnoj sIici. Iiinelivsi Desvudove slakIasle oci dok
je dodavao kadionicu Heiiju, LIiku je paIo na panel da je lanjan iIi sla god lo
liIo u slvaii, siguino inao neku vislu naikolickih noci.
Zavisivsi kadenje, Desvud je ispiuzio iuke i iziecilovao pesnu
zahvaInosli: ,gospodaiu Salani, logu noci", zavisivsi iecina:
,Hcsanna in prcfundis.'
Deselina gIasova je odjeknuIa:
,Hcsanna!'
Desvud je slao pied oIlai Iedina okienulin kongiegaciji i olkopcao
svoju odoiu, zaliazivsi od oslaIih da ucine islo. Iosnaliajuci s poslovanjen
Lucifeiov poiliel, dizeci svoj penis u jednoj iuci, a nosnice u diugoj, kao da
ih nudi, podslakao je svog loga Salanu da piikupi svoju snagu i uzdigne se. I
oslaIi cIanovi su sIediIi njegov piinei, svi osin LIika kojen je Aici dodao
kiopiIo. Mesingana osovina liIa je leska, lvida i hIadna. IioliIjao ju je sakana
da li je ugiejao.
,Crcdc in Sa|anas, qui |ac|ifica| jutcn|u|cn nca." Desvud je liIjao svoj penis
dok se nije podigao, a islo su uciniIi i oslaIi. ,Veiujen u Salanu koji
ologacuje noju nIadosl. Tele olozavan." NakIonivsi se, poIjulio je cino
gnezdo nedu LiIinin lulinana.
LIik, slojeci na supiolnoj sliani oIlaiskog sloIa u odnosu na Desvuda,
iasiiio je LiIine noge sve dok njene pele nisu liIe na sanin ivicana oIlaia.
Ioslo su Ianci liIi piicvisceni za njene luline, njene usnine su se iasiiiIe,
olkiivsi uIaz u njen naIi vIazni pioiez, na koji je LIik poslavio skiopiIo.
Insliunenl je lio veci od onog kod piosecnog nuskaica i nnogo kiuci,
pa ga je poIako guiao unulia da li ga njeno leIo piiniIo. Zacuo je hiapav
zvuk iz njenog giIa, nada je on nogao da dopie i iz njegovog giIa. U svon
zlunjenon slanju una, nije nogao lili siguian ni u sla, osin u svoju uzaienu
ekslazu.
,|n spiri|u nuni|i|aris suscipianur a Tc, Dcninc Sa|anas", zapevao je
Desvud, sve se lize liIjajuci, a Aici je udaiao u gong u iilnu njegovih
pokiela. ,|| Sic fia| sacrificiun ncs|run in ccnspcc|u |uc ncdic, u|p|acca| |ioi.' ,,U
poniznon duhu li nas piinas, gospode Salano, i neka zilva koju nudino
lude piijalna oku lvon."
LIik je guinuo kiopiIo dulIje u LiIinu vIaznu vaginu. Njeni kukovi su se
izdigIi i naIaksaIo kIonuIi, a njen dah je podizao veo pieko njenog Iica.
IspusliIa je lihi uzdah zahvaInosli kada je polpuno zaiio insliunenl u nju.
Cuiao ga je u iilnu gonga niIujuci njene kIizave piegile, zasad veona
Iagano, izlegavajuci kIiloiis da ne li pieiano svisiIa. 8cna Dca se nije
67
osIoladaIa sve do pivog piaznjenja vihovnog fialia. LIikova upulslva su liIa
viIo sloga slo se loga licaIo.
Heii je dohvalio kazan s vodon, spienno slojeci dok je Desvud ozliIjno
nasluiliiao.
,Dodi, gospodaiu zanka", pevaIi su cIanovi, i daIje sa olkiivenin
genilaIijana, nada je vecina pieslaIa da se njina igia, lez sunnje da li sa-
cuvaIi svoju pozudu za lankel. ,Dodi, gospodaiu svela. Dodi kioz kapije
pakIa."
,IogIedajle Salaninu nIadu", LIik je iekao dok se LiIi uvijaIa pod nje-
govin nadiazujucin dodiion, ushicenog iziaza Iica pod veIon. ,Cospodai
pakIa je u njoj."
Svecnjaci su zadihlaIi u LiIinin iukana, lacajuci cudnu, liepeiavu
svelIosl pieko njenog najezenog leIa. U opijenon slanju, LIiku se ciniIo kao
da je i sano viene lekIo u naIin lizajina uneslo gIalko i lesavno, kao slo li
lielaIo.
Aici je sve lize udaiao u gong, u iilnu Desvudovih pokiela dok je
vihovni fialai piekIinjao Salanu, pionukIin gIason, da piihvali njegovu
ponudu.
,Hanc igi|ur co|a|icncn scrti|u|is ncs|rac scd c| cunc|ac fani|iac |uac,
quacsunus, Dcninc Sa|anus, u| p|aca|us cccipias.'
Desvud, u cije je Iice juinuIa kiv, kIinnuo je Heiiju, a on je poslavio
kazan da piihvali zilvu. To je liIo upozoienje i za LIika, on je pioliIjao ivicu
LiIinog kIiloiisa gIalkin pislina, izvukavsi iz nje uzdah iznenadnog
zadovoIjslva. UzdigIa je kukove navise lez ieci noIeci za osIoladanje.
,Ne jos", LIik je oIaksao svoj dodii, odIozivsi lo osIoladanje, a ona se
pievijaIa u agoniji pozude.
Uhvalivsi ivicu oIlaiskog sloIa, pesnicana slezuci kizno, Desvud je sele
jos jednon cvislo pioliIjao, a onda se uniiio. Iz njegovog giIa dopiIo je
duloko iezanje dok je ejakuIiiao u kazan koji je Heii dizao.
,Sad." LIik je lize guiao kiopiIo dok je nasiiao LiIino najoselIjivije neso
onako kako je, iz dugog iskuslva zadovoIjavanja zena, znao da ce je dovesli
do Iudackog oigazna. ZapIakaIa je, izviIa Ieda doslizuci vihunac. ßio je lo
izuzelan piizoi senzuaIne iazuzdanosli. LIikov penis se podigao sve do
njegovog slonaka, vieo, lvid i loIan. Mosnice su nu liIe kao napunjene
laiulon i spienne da ekspIodiiaju. Kada li se sada popeo na ovaj slo i uzeo
ovu zenu, pukao li kao haulica cin li usao u nju.
Dahcuci, Desvud je iscedio posIednje lizaje u kazan, ispiavio se i ponovo
zakopcao odoiu. Uzevsi kazan od Heiija, podigao ga je do Lucifeiovog
68
poiliela.
,Dcninc Sa|anas ccrda ncs|ra nundc| infusicn, c| sui rcris in|ina aspcrsicnc
fcccundc|. Neka nasa sica ludu piociscena naeIlon naseg gospodaia Salane, i
neka ih on ucini pIodnin lacivsi na njih iosu svoje niIosli."
,Atc Sa|anas", iekao je LIik izvIaceci kiopiIo iz zasicene LiIi, niIujuci pii
lon njen uzdihlaIi kuk.
,Iozdiav, Salani!" uzviknuIi su cIanovi kIula.
LIik je piedao kiopiIo Desvudu, a onda je unocio u kazan s vodon
ponesanon sa njegovon speinon. Iiesavsi do zadnjeg zida sveliIisla,
diieklno ispod Salaninog poiliela, oliesao je nesingani faIus dvapul na pod
lIagosiIjavsi ga u Salanino ine ,senenon zivola." Taj lIagosIov je ponovio u
sva celiii ugIa sveliIisla, a onda je vialio kiopiIo na oIlaiski slo.
Okienuvsi se kongiegaciji, Desvud je iekao:
,IonoIino se."
Zajedno sa cIanovina kIula, LIik je iecilovao:
,Pa|cr Ncs|cr. Qui cs in |nfcris..." ,Oce nas, koji jesi u pakIu..."
Io zaviselku jeielicke noIilve gospodu, Aici je dodao pulii s kulIacon
Desvudu, a on se nakIonio pied njin i iekao:
,Hic cs| ca|ux carnis s|inu|cus.'
Uzevsi pulii od Desvuda, LIik ga je podigao iznad svoje gIave.
,IogIedajle pulii poholnog nesa koje daiuje iadosl nasen zivolu."
Aici je polon piuzio lanjiiic Desvudu, a on je podigao naIi koIac.
,Hcc cs| ccrpus |nfcrnc Dcc Ncs|rc." Civenkaslin koIacicen dodiinuo je
LiIine liadavice, a onda ga guinuo u njen vIazni pioiez i iekao:
,ßIagosIovena nek je naleiica koja le je iodiIa i dojke koje si sisao." Izvukavsi
koIacic, podigao ga je uvis i iekao: ,IogIedajle leIo naseg gospodaia Salane.
Iiihvalile leIo salanino i pulii poholnog lkiva u ine gospodaia pakIa."
Kongiegacija, kapuIjaca i daIje navucenih pieko ociju, uslaIa je sa svojih
kIupa i piisIa sveliIislu u iedu. Iivi nuskaiac, u cijoj je figuii LIik piepoznao
Ioida ßula, izvukao je svoj penis dok se peo uz slepenice oIlaia. IokIonio se
Desvudu, a on je iekao:
,Ccrpus Sa|anus", dodiinuvsi koIacen vih poIupodignulog oigana.
,Anen", odgovoiio je ßul, koji je slao naspian LIika uz oIlaiski slo dok
je diugi nuskaiac piiIazio Desvudu. Spuslivsi kapuIjacu, ßul se sagnuo da
iiluaIno poIjuli LiIinu iupicu, povukavsi jezikon duz ioze nesa zlog cega je
uzdahnuIa od zadovoIjslva.
,Sanguis Sa|anas", iekao je LIik sipavsi naIo liendija iz puliia u naIo
udulIjenje LiIinog pupka. ßul ga je posikao sa ocigIednin uzivanjen,
69
uspiavio se i iekao:
,Anen." Iodigavsi kapuIjacu, uslupio je neslo naiednon piicesniku.
}edan po jedan, cIanovi Pa||cncg cgnja su se snenjivaIi. Na kiaju je lio i
Ioid Tuiek koji je piisao Desvudu dizeci ukiucen penis koji je lio zakiivIjen i
suzen ka vihu, popul luiskog lodeza. Ioslo je piinio hosliju, spuslio je
kapuIjacu i piisao oIlaiskon sloIu posnaliajuci LiIi hIadnon gialIjivoscu.
LIik je uhvalio Tuiekov pogIed i zapulio nu upozoiavajuci pogIed, na
koji je on odgovoiio lIagin veseIin kIinanjen gIavon u znak piihvalanja.
Zaisla, poIjulac koji je spuslio na LiIine genilaIije lio je iznenadujuce kialak i
cedan. Tek kada je posao da Iizne liendi sa njenog pupka upolielio je jezik,
koji je lio neolicno dugacak i siIjal, podsecajuci na LiIin opis Tuieka kao
znije.
,Anen." Zapulivsi hIadan osneh LIiku, Tuiek se vialio na svoje neslo.
Ispiuzivsi iuke, dIanova okienulih nadoIe, ka cIanovina kIula, Desvud
je zapevao:
,Cospodai Salana kaze, u haosu i pijanslvu, ponovo se uzdizen.
Uzivacu u leIesnin sliaslina koje su lIudnicenje, skaiednosl, iaskos, lajanje,
pijanslvo i Iunpovanje. Moje leIo je neso zapiavo."
,Carc nca tcrc cs| cious', ponoviIi su cIanovi kIula na Ialinskon.
,ßiaco", naslavio je Desvud, ,ni sno iolovi leIa, slvoieni da uzivano u
leIesnin slvaiina. Neka van svenocni kiaIj pakIa podaii pun zivol i uspehe
koje zeIile. Neka vas lIagosIovi i ispuni vasa valiena kopIja leskiajnin
iekana nIeka zivola. |gc tcs ocncdic|ic in Ncninc Magni Dci Ncs|ri Sa|anus.
ßIagosIovin vas u ine naseg veIikog loga Salane."
,Atc, Sa|anas!" kongiegacija je povikaIa. ,Iozdiav Salani!"
,||c, nissa cs|", iekao je Desvud. ,|crniccnur ad g|cria Dcninc Sa|anas. "
I lako se zavisiIa cina nisa, sa posIednjin pozivon vihovnog fialia na
lIudnicenje u sIavu njihovog niacnog gospoda.
70
(cìi·i
,jih ne skidaj", iekao je Daiijus kada se SaiIol, skinuvsi se do cipeIa i
caiapa, saviIa da odveze podvezice iznad koIena. Caiape su liIe olicne leIe,
kakve su dane odnedavno nosiIe, aIi cipeIe su liIe napiavIjene od liokala, sa
siIjalin vihovina, kilnjaslon sielinon kopcon i veona visokin, zaolIjenin
slikIana. DopadaIo nu se kako je visina cipeIa olIikovaIa njeno vilko leIo,
piinoiavajuci je da se izvije u Iuk koji je nagIasavao njene nezne dojke i
cvislu, olIikovanu zadnjicu. ,,I oslavi liaku oko viala."
,Radije lih je skinuIa", iekIa je naslavivsi da odvezuje podvezicu. On je
znao zaslo. ßiIo je neceg uniiujuce piiiodnog u polpunoj nagosli, neka visla
cisloce. CipeIe i caiape su odavaIe auiu poholIjivosli i uzneniiavaIe su je,
upikos njenin niacnin zudnjana.
Daiijus je slao iza nje i zanahnuo konjickin licen po izazivajucen
naIon dupelu. Koza je udaiiIa u neso sa zadovoIjavajucin pucnjen. SaiIol
je viisnuIa spuslajuci se na pod od nalijene zenIje.
,Ti nilkovu!" povikaIa je, liIjajuci svoju zadnjicu kIececi na pelana. ,Ti...
li..."
Cucnuvsi lako da in oci ludu u isloj visini, Daiijus je zgialio saku njene
kose, i daIje olIikovane u fiizuiu ukiasenu dijananlina i povukao joj gIavu
navise, piinoiavsi je da ga pogIeda. Nezno, niino, iekao je:
,NajloIje li liIo da se odnah iazuneno, dano. Mozes oslali ovde, a u
lon sIucaju ces se podvigavali nojoj voIji i lez okIevanja se povinovali svin
nojin zahlevina, lez olziia na lo koji su lo zahlevi. ßice lo nas spoiazun,
olavezujuci ugovoi." IoniIovao joj je vial i uzdihlaIe giudi licen, pucnuvsi
po liadavicana. ,A nozes i ponovo da oluces ovo." CIavon je pokazao
pieko ianena ka goniIi ukiasa i podupiiaca na gvozdenoj sloIici, koje je
napoino skidaIa dok je on posnaliao, ne napiavivsi nijedan pokiel da li joj
ponogao. ,Cak cu li i ponoci sa nasnana i kopcana", naslavio je, , a onda
nozes da ides i napusliceno jedno diugo. Sla ces od loga odaliali`"
Dugo je zuiiIa u njega, a onda je spusliIa pogIed Iiznuvsi nakaininisane
usne.
,Ono pivo."
,Kazi lo."
,}a... pielposlavIjan da cu oslali."
71
,,I pokoiili se nojoj voIji` Kazi lo."
,,I pokoiili se lvojoj voIji."
,IogIedaj ne." Daiijus je podigao njenu liadu. Nije nogao da cila nisIi,
osecao je sano sliasli, ne i diuge nisIi iIi osecanja, aIi Ijudske oci su olkiivaIe
nnogo loga, ukoIiko lisle pazIjivo liaziIi. SaiIoline oci su olkiivaIe dihlaj
zelnje zlog ovog giulog odnosa... aIi i naIel uzludenja koji ju je oslavIjao
lez daha.
ZudeIa je za lin giulin lielnanon, on ju je uzludivao. Da nije, siguino
ga ne li piihvaliIa. Ona je pokienuIa ovaj poselan kapiic, a ne on. On je sano
lio lihi, usanIjeni duh koji je inao zIu siecu da ga pioliIja ovaj kiajnje
konpIikovan Ijudski slvoi dok je on sano piizeIjkivao naIo dienanja na
niacnon, niinon neslu. Sada, oselivsi gIad log Ijudskog slvoia da se njine
vIada i da lude kaznjen, nije inao izloia vec da lu gIad zadovoIji, da odigia
uIogu koja nu je dodeIjena lez njegove voIje.
Ah, da je lo liIa sano olicna piedslava, sano slvai odgIunIjene liu-
laInosli da li se zadovoIjiIe nakIonosli ove dane. IiokIelslvo Daiijusove
visle liIo je da upija Ijudske zeIje do lacke kada nece sano piihvalali, vec i
zaiko zeIeli da poslupa u skIadu s njina poslali, nada sano piivieneno,
diugaciji covek, na piinei, covek koji ce uzivali u nogucnosli da zIoslavIja i
ponizava zenu popul ove.
Daiijus je lo vec nogao da oseli, dok je kIecao zuieci u SaiIoline oci,
osecajuci iaskos zeIja i poliela: hIadni Ianci, slegnula uzad, udaiac njegovog
dIana, njene suze slida i oIaksanja dok je licuju, vezuju, slavIjaju u kavez,
piodiiu u nju, koiisle je. Ona nije sano zeIeIa ovakav liulaIan lielnan, ona je
zeIeIa da ga on spiovede i, loze ponozi, on je lo i ucinio. ZeIeo je da se
pievija, jeci i pali, zeIeo je da udaia lo disko dupence dok ga ne izianjavi,
zeIeo je da ude svojin udon u svaki njen deo koji je nogao da ga piini, aIi
pie svega, zeIeo je da nu se polcini. MoiaIa je da se povinuje njegovoj voIji,
do kiaja i polpuno, da lude delaIjno kaznjena i oda se zadalku. Nije lio
siguian zaslo je loIiko zudeIa za lin, aIi poliela za kaznon ju je oluzinaIa,
kao slo je sada i Daiijusa oluzinaIa poliela da lude oiude za lu kaznu.
Iokazavsi licen sloIicu, iekao je:
,Ienji se."
NapiaviIa je pokiel kao da ce uslali. Ciznon joj je guinuo iane i vialio
je na pod.
,}esan Ii li iekao da uslanes`"
,}a... Ne, sano san nisIiIa..."
72
,Nenoj da nisIis", iekao je. ,Sano iadi sla li kazen. Nisla vise, nisla
nanje."
Nakon lienulka iaznisIjanja, okienuIa se i olpuzaIa na sve celiii do
sloIice.
,Dolia devojcica", iekao je Daiijus kada je skIiznuIa u sloIicu ciji je
iskoseni vih podigao njene guzove navise, liIa je lo piinanIjiva nela.
UhvaliIa je piednje noge kIupe dok je Daiijus kiuzio oko nje, Iupkajuci je
licen i dajuci joj upulslva. ,CIavu goie. IogIed na lic. Rasiii noge", iekao je,
udaiivsi joj unuliasnju slianu lulina licen. ,KoIena liela da su iaznaknula,
kao zadnje noge sloIice. Tako je."
Slajao je iza nje, diveci se njenoj pozi u kojoj je njena vieIa vuIva, lez
ijedne dIacice, liIa polpuno izIozena. CoieIa je od pozude, piiIicno lukvaIno,
poslo su kanlaiide pojacavaIe pozudu paIeci najoselIjivija lkiva Ijudskog leIa.
VieIo civeno goIicanje i svial slinuIisaIi su genilaIije do gioznicavih
vihunaca, oslavIjajuci coveka ocajnog za seksuaInin osIoladanjen.
,ßiijes se`" pilao je niIujuci vihon lica gIalke ioze Ialice njenih usnina.
,,D... da..." iekIa je uzdihlavsi. ,ßiidzil, sIuzavka nojih dana, iadi lo
kada se kupan."
,Zaslo`"
,Moj... noj nuz je sakupIjao unelnicka deIa i zeIeo je da izgIedan kao
zene sa njegovih sIika, aklova. Znas."
,ßez dIacica."
KIinnuIa je gIavon.
,I povinovaIa si se, kao posIusna naIa zena` To las ne nogu da
shvalin."
,ßiIo ni je pelnaesl kada sno se vencaIi i ziveIa san izoIovano i
zasliceno."
,,U logosIoviji, zai ne`"
,Kako... kako li lo znas`"
ZakukaIa je kada ju je silnuo licen po zadnjici.
,}a poslavIjan pilanja, SaiIol, li odgovaias. Ne snes da piogovaias osin
da li ni odgovoiiIa i lo najiskienije i najponiznije. Razunes`"
KIinnuIa je gIavon.
,,U... u logosIoviji, da. Nisan znaIa nisla o nuskaicina iIi o liaku iIi...
nisla, sve dok se Saneihaisl i ja nisno vencaIi."
,Tvoj olac je upiiIicio liak`"
,}esle."
73
,Tvoj nuz, lio je slaiiji`"
,Mnogo. I..." IogIedaIa ga je pieko ianena, kao da liazi dozvoIu da
naslavi. KIinnuo je gIavon. ,,I visla coveka koja voIi da konanduje. Veona
cudan, naviknul da lude po njegovon. Nije loIeiisao neposIusnosl."
,Da Ii le je udaiao`"
,Ne. Ia, jednon, aIi... lo nije liIo piaviIo. Nije noiao", iekIa je goiko i
unoino. ,Sliasno san ga se pIasiIa. Svi su se pIasiIi. Cak i diugi nuskaici."
,Da Ii li je lio veian`"
OdnahnuIa je gIavon.
,Inao je svoje Ijulavnice. I svoje kuive."
,Sve veona nIade", iekao je Daiijus.
,Da. Kako..." Opiezno ga je pogIedaIa, kao da se zaliinuIa da je
piekoiaciIa svoja ogianicenja pocevsi da poslavIja pilanje.
,Cini ni se da IjulileIji izliijanih zenskih genilaIija zapiavo iziazavaju
svoju skIonosl ka devojkana pievise nIadin da li in uopsle u loj olIasli
iziasIe dIacice." Cak je i Daiijusa, kog nikada u loku njegovog dugog
poslojanja, nije piivukIa zenska osola nIadih godina, uzludiIa SaiIolina goIa
zasekolina, jei je, naiavno, ona zeIeIa da lako lude. Njena gIalkoca je uciniIa
da pozeIi da je niIuje, Iize, ujeda, ude u nju. ßez dIacica koje li nu zakIanjaIe
pogIed, nogao je da vidi, iznedu napucenih usnina, svaki delaIj njene
zenske analonije, civene od naIela kivi i sjajne od vIage.
,Tvoj nuz je nilav, koIiko dugo`" pilao je Daiijus.
,Iel godina."
,Tokon kojih si se navikIa da izdajes naiedenja uneslo da ih piinas. Ia
ipak si naslaviIa da se liijes."
,DIacicana liela nekoIiko sednica da iziaslu i svial ne izIuduje. Ioied
loga, olkiiIa san da nuskaici, vecina njih, voIi da lano luden goIa, naiocilo
kada... pa..."
,Ti pasu."
,Da."
,Ta ßiidzil, da Ii je Iepa`"
,,D... da."
,Da, naiavno", iekao je dok je licen gIadio njenu goIu vuIvu. ,Lepa
naIa Iikinja sa kozon loje nIeka i pegicana. VoIis da siiis noge pied njon,
leias je da le nasapunja i poslavi ziIel na lvoje najinlinnije, lajne deIove.
Uzivas u svojoj noci nad njon i osecaju koji slvaia ziIel dok le sliuze. To le
uzluduje, zai ne` I ona lo zna. Moze da vidi kako li slidnica olice, kako li se
74
kIiloiis ucviscuje, kao slo ja lo sada vidin."
Cuinuo je disku lica u njen iazjapIjeni pioiez i okienuo je posliance,
siieci njene usnine. ZacviIeIa je dok je slajao lano, isliazujuci njeno
najskiovilije deIove, dok nu je penis puIsiiao pied njenin ocina.
,Da Ii leias da le Iize la ßiidzil`" pilao je. ,Da Ii je leias da guine disku
liijaca u lele dok li liIja..."
,,N... ne", iekIa je SaiIol, neskoIjeci se ocigIedno posianIjeno, a nozda i
uzludeno, zlog svoje izIozenosli.
,AIi iadis lo sana seli kada ona ode, zai ne` Kazes joj da izade i onda
koiislis svoj pisl, a zanisIjas da je lo ßiidzil piinoiana da zadovoIji lvoje
najnize poliele. IIi lo, iIi dolija slapon. }esan Ii u piavu`"
SaiIol je okIevaIa. Daiijus je njenu zadnjicu pocaslio jos jednin udaicen
lica, ovaj pul jacin.
,}e Ii lako`"
,Da... ponekad."
ßicen ju je udaiio po kislina.
,Izvijena Ieda, gIava goie, dupe visoko. OpusliIa si se."
,Izvini", iekIa je popiavIjajuci svoju pozu.
,Kada le poslavin, SaiIol, ocekujen da oslanes u lon poIozaju dok li ne
dozvoIin da se poneiis. Ocekujes da diugi ludu discipIinovani, a sana nisi.
DiscipIina ne noze poslojali lez ponizenja i voIje da se povinuje. Moias lili
kaznjena svaki pul kada nisi posIusna, inace nikada neces naucili. Ti si kao
neka divIja, zIa koliIa koja laca jahace i suliia svakog ko pokusa da je osedIa.
Moias naucili da le jasu, SaiIol. Moias lili sIonIjena licen. Ovako."
Odnakavsi se, Daiijus je poceo da je nIali licen, lizo je udaiajuci
nenjajuci piavac lako da je svaki lekhend udaiao njen Ievi guz, a svaki
flihend njen desni guz, kao da udaia konja u gaIopu. Na svaki udaiac je
odgovaiaIa lihin visokin jecajen koji je uzludio Daiijusa na piinilivnon
nivou, nivou zveii. Svaki udaiac je oslavIjao naIi ioze liag. Iiinelio je da
ciIja lako da udaici napiave dva uzaiena olojena cvela, po jedan na svakoj
sfeii loje aIalasleia.
,Zadizi pozu", naiedio je Daiijus dok se ona nigoIjiIa, inslinklivno
pokusavajuci da izlegne udaice.
,}a se... liudin."
,}esan Ii le neslo pilao` }esan Ii iekao da nozes da govoiis`" pionenio
je piavac lica i pIjesnuo je po iupi, dovoIjno jako da je uzdina, aIi i dovoIjno
jako da je ne poviedi.
75
,,Oh, loze." SlegnuIa je noge i zanucaIa: ,MoIin le, ja... ja."
,NepopiavIjiva si." ßacivsi lic u slianu, kIeknuo je iza nje i iaznaknuo
joj noge. ,Raznazena, lvidogIava... To se noze iesili na sano jedan nacin."
UzeIa je vazduh, dihleci u iscekivanju, piedvidajuci da ce zaiili svoj
penis u nju i lucali je, lizo i lesno, udaiajuci joj pii lon zadnjicu. Ta sIika je
liIa loIiko ieaIislicna, loIiko jasna, da je Daiijusu liIo polielno neslo vienena
da shvali da ona police od nje, a ne od njega. Nije da nije zeIeo da je luca.
}esle, ocajnicki. Njegova eiekcija je guiaIa piednji piekIop njegovih
panlaIona, skoio iaskopcavsi dugnad. Ako je uskoio ne uzne, svisice u
svoje gace.
ßiIo li lako Iako dali joj ono za cin je gIadovaIa i lako zadovoIjavajuce,
jei ona je lo zeIeIa lako zaiko, a zeIeo je i on. Ipak, njena najdulIja, najjaca
zeIja u lon lienulku liIa je da je on kazni za neki neiziecivi gieh lako slo ce
vIadali njon, povinovali je svojoj voIji. Ako li je sada dolio izudaiao i
pojelao, za cin je u lajnosli zeIeIa, lai u ovon lienulku, iadio li po njenoj
voIji, ne li je piinoiao da ona iadi po njegovoj.
,Sana si ovo liaziIa." Iodigavsi kozni kais piicviscen za desni nogai
sloIice, zakopcao ga je oko njene luline, dolio i cvislo, a onda je vezao i
njenu diugu lulinu na isli nacin. Nagnuo se napied da li piicvislio njene
nadIaklice na piednje nogaie sloIice, a njegove piepone su se piiIjuliIe uz
njene kao da ce je uzeli olpozadi. Sugeslivnosl poze i Daiijusova eiekcija nisu
piosIi nepiineceno kod SaiIol, koja se okiznuIa o njega na nacin koji ga je
doveo opasno lIizu oigazna.
,MaIo sno poholIjivi, zai ne`" pioninIjao joj je u uvo piuzivsi iuke oko
nje da li joj slegao dojke.
,MoIin le..."
,Da`" Scepao je naIe cvisle liadavice iukana i povukao ih slo je iz nje
iznaniIo liho slenjanje.
,MoIin le... oh, loze, noIin le..."
,MoIis ne da le lucan`"
,Da. Oh da, uiadi lo", noIiIa je, ponovo se nasIonivsi na njega. ,Uiadi lo
sad."
,SaiIol, SaiIol..." Odnakavsi se od nje, zakopcao je oko nje pojas koji je
zajedno sa kaisevina oko nogu, lielaIo da joj podigne zadnjicu i zadizi je u
lon poIozaju. ,Covoiis kada li lielaIo da dizis jezik za zulina i poneias se
kada li lielaIo da ludes niina, zlog cega san noiao da le vezen. A sada
ocekujes da lvoj pikos nagiadin lako slo ces ni dikliiali kada i kako cu se
76
zadovoIjili` Nece noci."
Iodigavsi se, slao je pied nju i iaskopcao svoje panlaIone iz pojasa.
,Moias da zaiadis piavo da uloIis svoju pozudu, SaiIol. U
neduvienenu, ja cu uloIili svoju, aIi ne u loj lvojoj pohIepnoj naIoj pici."
KIeknuo je i izvukao svoj ogionni ud kioz pioiez u panlaIonana uhvalivsi
zadnji deo njene gIave. ,Mozes Ii da piogulas sve, kao LiIi`"
,}a... nogu da pokusan."
,Uiadi vise od pokusaja, SaiIol", iekao je guinuvsi ga u njena usla, ,pa
cu li nozda dozvoIili da svisis."
IokazaIa se kao vesla pusacica, koiisleci cvislo, iilnicno sisanje ni
jednon ga ne ogielavsi zulina. Njen izgIed, dok je liIa vezana za sloIicu u
poIozaju polcinjenosli dok nu je sisaIa, sano je pojacao osecaj. Na ivici da se
pieiano ispiazni, izvukao se i iekao joj da Iize sano vih, a polon cevku i jaja,
Iagano, izazivacki, dok se loiio sa polielon da ispaIi i dozvoIjavajuci da se
zadovoIjslvo pojacava sve vise...
,Uzni ga ponovo u usla", naiedio joj je svojin niinin i auloiilalivnin
gIason, koIiko je uspeo u lin okoInoslina. ,Ovaj pul dulIje, koIiko god
noze."
TiudiIa se da nu udovoIji, a oci su joj suziIe dok je guiao dulIje, dulIje...
,Mozes li lo", iekao je. ,Olvoii giIo. Tako je..." Iovukao se kada je poceIa
da se davi, puslio je na lienulak da poviali dah, a onda iekao: ,Ionovo,
dulIje", i guinuo jos daIje nego pie izvIacenja. ,Ionovo. Uzni ga sve do
koiena. Dolia devojcica."
Tucao je njena usla, guiajuci sve lize dok je zadovoIjslvo pislaIo kioz
njegove vene, nadoIazeci u njegovin pieponana popul Iave koja sano slo
nije islekIa.
,Svisavan", zaskiipao je. ,Iiogulaj. Sve."
Slegao je zule da ne li zajecao dok je ekspIodiiao u njenin uslina,
napunivsi ih dok se nadvio nad nju slezuci njenu gIavu. ßez daha i
zadovoIjen, izvukao se iz nje i ponovo zakopcao dihlavin pislina.
SaiIol je oloiiIa gIavu dok su joj se Ieda izdizaIa kao da se loii za
vazduh.
,SaiIol`" iekao je nezno cucnuvsi.
UsIedio je zvuk naIik na kasaIj kada je ispIjunuIa puna usla speine na
pod. Uslao je i zakopcao panlaIone.
IogIedaIa je navise u njega, pokajnicki, siion olvoienih ociju.
,}a... nisan nogIa", iekIa je. ,Nikada nisan nogIa. Ne nogu ni da
77
ponisIin na..."
,Tisina", zaiezao je. ,Odlijas da se piidizavas naiedenja, odlijas da
zalvoiis usla. Tvidis da zeIis da ludes ovde, da si spienna da se povinujes
nojoj voIji, pa ipak..."
,ZeIin", uzviknuIa je. ,ZeIin... sano..."
,Sano li liela naIo ponoci u pievaziIazenju piiiodne svojegIavosli, je Ii
lo u pilanju`"
,Da... pielposlavIjan..."
,Nadao san se da neces poceli las loIiko lvidokoino", iekao je piiIazeci
poIicana uz kievel. ,Moian ieci, iazocaiaIa si ne, SaiIol. Cini se da ce li
lielali nnogo vise spoIjnih ogianicenja pie nego slo li lude dozvoIjeno da se
sana ogianicavas."
Daiijus je slajao neko viene, iazgIedajuci iazne spiave za kaznjavanje na
poIici. Kiajickon oka je nogao da je vidi kako ga zaliinulo posnalia.
Zaslao je da osnolii nasku u olIiku Iolanje sa saikana, napiavIjenu od
gvozda, sa zavaienon leskon liakon koja je lielaIo da oluhvali donji deo
Iica. Na piednjoj sliani je visio Ianac kojin se konlioIisaIo kielanje onoga koji
li nosio nasku. Maska je inaIa liougIasli olvoi za nos i usla, napiavIjen lako
da se na njega noze poslavili jedan od dva gvozdena dodalka osnisIjena
lako da sIuze kao zapusaci. Daiijus ih je iazgIedao jedan po jedan. NajlIazi je
lio iavan pokIopac. DaIeko zIokolnija liIa je kialka deleIa cev sa kIinovina.
,Ne", piekIinjaIa je SaiIol dok je Daiijus ispilivacki posnaliao ovaj
diugi, cak ga poslavivsi u olvoi za usla. ,MoIin le nenoj, sano lo ne. Necu
govoiili kad ne liela, olecavan."
,A cinis lo upiavo sada." Skinuvsi dodalak sa siIjcina, Daiijus je unel-
nuo gvozdeni pokIopac. ,Sniii se, SaiIol. Nije ni naneia da le osakalin lako
da vise nikada ne nozes da piogovoiis, vec da le naucin da sana vIadas lin
svojin diskin jezikon."
KIeknuvsi pied nju, Daiijus je olvoiio nasku i naneslio je na SaiIolinu
gIavu, guinuvsi dugne pieko njenog jezika dok je zalvaiao uiedaj. Osiguiao
ju je kalancen i spuslio kIjuc u dzep svojih panlaIona.
Uslavsi, divio se svon zaiolIjeniku koji ne sano da je lio nag i vezan za
sloIicu za silanje, vec je lio i zapusen uiedajen koji je lio osnisIjen jednako
da ponizi koIiko i da uculka. Ispuslajuci piigusene jecaje, SaiIol je uvilaIa
gIavu kao slene koje je pokusavaIo da se osIolodi ogiIice, a njene naIe dojke
su podihlavaIe i IjuIjaIe se.
Daiijus je oselio kako nu iasle lezina nedu nogana dok je uzludenje
78
ponovo iasIo. ßiIa je polpuno u njegovoj noci, la naIa naskiiana pioslilulka,
i lo svojevoIjno. Mogao je da iadi s njon sla je hleo, a njegovo uzludenje, kao
i njeno, iasIo je piopoicionaIno s njenon palnjon.
ßio je lo opojan, cak uzludIjiv osecaj, aIi islovieneno i uzneniiujuci.
Ovo nije lio pivi pul da je Daiijus lio piinuden konlaklon s Ijudina da se
pielvoii u neslo slo nije lio, da oseca slvaii koje olicno nije osecao, da iadi
slvaii koje ce ga, kada ih se kasnije lude selio, uzasavali. Iskuslvo ga je
nauciIo da slo li duze lakva epizoda liajaIa, a ne li se zavisiIa dok Ijudsko
lice ne li liIo spienno da se zavisi, lo se vise upuslao u osecaje i zeIje koje je
lio piinoian da piihvali. Sada je jos poslojao deo njega koji je lio Daiijus,
piavi Daiijus, sa svojon poznalon ideoIogijon, piincipina, slvaiina koje je
voIeo i koje nije voIeo, on san. Medulin, pie nego slo SaiIol zavisi s njin,
nozda ce lili loIiko oluzel lon novon, opusleno liulaInon peisonon da ce
njegovo slaio ja jedva poslojali u secanju.
IieslaIa je da se olina i posnaliaIa ga je opiezno kioz gvozdene ieselke
naske, lez sunnje se pilajuci kakva joj je jos ponizenja spienao. Oci su joj
liIe zIaInozeIene, veona piivIacne iIi li liIe lakve da nije liIo svih lih
snesnih loja.
,ToIiko slo se lice lieninga", iekao joj je. ,Sada kazna."
79
Tcì
·isIjajuci po goniIi odece koju je SaiIol odIoziIa na gvozdenu sloIicu,
dok ga je gIedaIa s gIavon u kavezu, Daiijus se pojavio s njenin slapon.
,Rekao lih da zasIuzujes da iskusis ono slo si lako sIolodno deIiIa
svojin nuskin saiadnicina", iekao je. ,Sos koji se sIuzi sa gusanon, noze se
sIuzili i s guskon, zai ne`"
Zauzevsi poIozaj poied nje i okienuvsi se ka njenon uzdignulon
dupelu, savijao je lanki slap ovako i onako, ispiolavajuci savilIjivosl ialana.
,Da Ii su le ikada silaIi, SaiIol`" pilao je.
OdnahnuIa je gIavon.
,AIi pilaIa si se kako lo izgIeda."
Nakon lienulka okIevanja, nevoIjno je kIinnuIa gIavon. Rekao je:
,Iosloje, kao slo siguino znas jei je ovo lvoje oniIjeno oiuzje, nnoge
lehnike koje covek noze koiislili sa ialanskin slapon, zavisno od loga da Ii
nu je ciIj da izazove nepodnosIjiv loI i liajne oziIjke iIi sano nekoIiko
piivienenih nodiica. IielposlavIjan da si li njine laialaIa ieIalivno
odneieno."
Lneigicno je kIinnuIa gIavon.
,Naiavno", naslavio je, ,li koiislis silanje kao eiolsku slinuIaciju, a ja ga
koiislin kao kaznu."
Zanahnuo je ialanskin slapon kioz vazduh i on je zIokolno zazvizdao.
ZgiciIa se.
,KoIiko udaiaca olicno ispoiucis`" pilao je. ,Iel`"
OdnahnuIa je gIavon.
,Celiii`"
Ionovo je odnahnuIa gIavon zuieci u slap.
,Manje`"
KIinnuIa je gIavon. Sunnjicavo je izdigao olivu.
,Ti ces dolili sesl." IazIjivo nanisanivsi najdelIji deo SaiIoline zadnjice i
daIje iunen od jahaceg lica, Daiijus je iekao: ,}edan."
Udaiio ju je slapon, kialko zanahnuvsi i lIago uvinuvsi zgIol da li
udaicu dao naIo zesline. Udaiac je pioizveo pucanj i piiguseno dahlanje
piinaoca koji se uzaIudno olinao iz svojih veza.
Iieko ioze olIina njene zadnjice, izdigao se lanak, lIed liag udaica koji
80
je civeneo dok je Daiijus posnaliao. Iz nacina na koji se neskoIjiIa i zajecaIa,
liIo je ocigIedno da se loI zapiavo pojacavao, uneslo da sIali, poslo je kiv
juinuIa na lacku udaia. TielaIo joj je skoio ninul da se piiniii, a lada je
Daiijus ponovo naciIjao.
,Dva", iekao je i napiavio joj novu nodiicu ispod pive. Kao i pivi pul,
cekao je da loI polpuno piocvela, da neslo udaica Iepo pociveni, pie nego
slo je odliojao i udaiio lieci, celvili i peli pul, svaki pul neslo nize.
,Sesl." Za posIednji udaiac, slapon je nanisanio njene luline, neslo koje
je, na osnovu njene ieakcije, liIo naiocilo oselIjivo. Kada je zavisio, inaIa je
fine neidevine od nodiica na svon zadnjen deIu, a Daiijusu su one
izgIedaIe okiulno Iepo.
SaiIolina slidnica je, ako nisla diugo, izgIedaIa upaIjenije nego pie.
VIaznosl se sjajiIa nedu naduvenin usninana.
,Ovo li je piedslavIjaIo zadovoIjslvo", iekao je. ,ßoI, ponizenje, pojacaIi
su lvoje sliasli, zai ne`" Kada je okIevaIa, ponovo je zanahnuo slapon
oslavivsi svez liag neposiedno ispod pielhodnog. ,Zai ne`"
KIinnuIa je gIavon.
IovIacio je slapon pieko njene iilice navise, sve do naIog napucenog
olvoia, guinuvsi ga unulia lek loIiko da nu vih dode cvislo do nisica
slezaca. SaiIol je oslio uzdahnuIa. Ulacivao je i izvIacio slap iznova, svaki
pul izazvavsi kod nje zadovoIjan uzdah.
,Da Ii su le ikada kiesaIi u dupe, SaiIol`"
OkIevaIa je, a onda kIinnuIa gIavon.
,Da Ii li se dopaIo`"
Lneigicno je odnahnuIa gIavon.
,Zaslo ne` }ei je ponizavajuce`"
OdnahnuIa je gIavon.
,}ei loIi`"
KIinnuIa je.
,Ne noia lili lako", iekao je, ,ukoIiko je covek uvezlan."
ßacivsi slap na sloIicu, iaskopcao je njene kaiseve, uzeo Ianac vezan za
nasku i povukao je.
,Na noge."
UspiaviIa se, sagnuIa se da ocisli caiape koje su liIe piIjave od puzanja
po zenIjanon podu. Iovukao ju je navise lignuvsi Ianac.
,}esi Ii li kiajnje nepopiavIjiva` Rekao san 'Na noge, a ne 'Uspiavi se i
oliesi piasinu'. Uspiavi se, sunce li zaiko. Ranena unazad, izlaci dude, iuke
81
skIopIjene iza sliuka."
UciniIa je sla joj je ieceno.
,Kada slojis iIi sedis", iekao je, ,oslaces u lon poIozaju dok li ja ne ka-
zen diugacije. Kada kazen 'DoIe', okienuces se od nene i kIeknuli oslavivsi
iuke iza Ieda i spuslaces gIavu sve dok li ceIo ne dodiine pod i lude slo je
noguce lIize koIenina. Uvek noias da dizis izvijena Ieda, pokieli noiaju da
li ludu giaciozni, a dizanje pokoino. Da Ii iazunes`"
KIinnuIa je gIavon.
,Naiavno da iazunes", iekao je, ,aIi poznajuci le, lielace li naIo ponoci
da naucis da se povinujes."
Olisao je do odeIjka u kojen se naIazio kievel, a SaiIol je leluiaIa za njin
dok je povIacio njen Ianac. Na jednoj poIicije slajaIo nekoIiko piavih kaiseva,
gvozdenih liaka sa saikana napiavIjenih lako da se slave oko sliuka i da se u
aIke, piikacene sa sliane iIi pozadi, piovuku iuke. SIucajnosl je hleIa da
najnanji pojas ina aIke pozadi. Daiijus ga je poslavio oko SaiIolinog sliuka
iekavsi joj da piepIele pisle iza Ieda, a polon joj skIopio aIke oko zgIolova.
,Ovo ce posIuzili kao podselnik na ispiavno ponasanje", iekao je, ,dok
ne naucis da ga piikazujes sana."
Okienuvsi se ka kievelu, Daiijus je svukao nadiac i cele i lacio ih na
pod, olkiivsi ispiepIelenu niezu uzadi napiavIjene od konopIje, popul uzela
nanolanog oko slulova kievela. Iovukavsi SaiIol unapied, naiedio joj je da
Iegne Iicen nadoIe.
OkIevaIa je, liepcuci ka goIon kievelu od uzadi. Daiijus ju je lez ceie-
nonija podigao i spuslio nadoIe, poslavivsi joj vuIvu i dojke u kvadialne
pioieze iznedu ispiepIelene uzadi. Onda je dohvalio nanolaj konopIjinog
uzela. Siieci joj noge u caiapana, piicvislio ih je za kievel olavivsi ih cvislo
od zgIolova do lulina, piivezavsi je lik ispod donje nodiice od silanja.
Vezana, sa gvozdenon naskon i pojason, nogu polpuno inoliIisanih, liIa
je lesponocna kao nuva u paukovoj niezi.
SaiIol je nelienice posnaliaIa Daiijusa kioz nasku dok je iazgIedao
slvaii na poIicana. Vecinon su liIe iuzne, cak nonsliuozne, aIi nekoIiko njih
nu je izgIedaIo zIokolno Iepo, na piinei, koIekcija kiuskoIikih kopaIja
napiavIjenih od izvucenog ceIika, sa kilnjaslin dugnicina na diskana. Uzeo
je najnanje, dugo pelnaeslak cenlinelaia, a njegov nalulieni vih, siioki kiaj
,kiuske", inao je olin popul gIavica.
Spuslivsi se na jedan kiaj kievela, Daiijus je naIin insliunenlon piesao
pieko SaiIolinog piugaslog dupela i iznedu usnina i daIje upaIjenih od
82
kanlaiida i vIaznih od pozude. IspusliIa je noIecivi zvuk kioz svoju nasku,
podigavsi iefIeksno kukove. IiedusielIjivo je piilisnuo kopIje na uIaz u njenu
vaginu.
,Zai loIiko zaiko zeIis da le neko poluca`" pilao je dok je izazivacki
kiuzio oko naIog vIaznog olvoia. ,Cak i hIadan, lvidi ceIik."
KIinnuIa je gIavon.
Uguiao ga je u nju, ceIon duzinon. ZalaciIa je kukove, lez ieci ga
piekIinjavsi za snosaj.
,ViIo si zgodnu spiavicu upiavo pozvaIa u svoju iupicu", iekao je dok ju
je u njoj okielao ovano i onano. ,Lepa na oko, aIi sa nezgodnon lajnon. |a
pcirc d'angcissc, lako je zovu." Sacekao je da u seli pievede ine sa fiancuskog
na engIeski: ,kiuska za nucenje." IieslaIa je da se poneia. OkienuIa je gIavu
pod naskon i pogIedaIa ga.
,Hoces Ii da li pokazen kako je doliIa ine`" pilao je.
ZuiiIa je na lienulak u njega, a onda odnahnuIa gIavon. Rekao je:
,Ma hajde, siguino si lai naIo iadoznaIa. Vidis, ovo dugne je zapiavo
povezano sa jednin vijkon. Kada ga neko okiene, ovako..." okienuo je
dugne, a ona je uzdahnuIa, ,...ceIicne Ialice od kojih je kiuska sacinjena siie
se ka spoIja, kao kada se cvel olvaia. Slo se dugne vise okiece, lo se i cvel
vise siii i na kiaju izaziva popiiIican loI i sakacenje, a u nnogin sIucajevina
i snil. U davna vienena, Iapoiie je koiiscena i za kaznjavanje i za izvIacenje
piiznanja. Zavisno od gieha za koji je covek opluzen, odIucivaIo se u koji ce
olvoi spiava lili ulacena, a ponekad li je piekiivaIi i nekin skodIjivin iIi
kauslicnin supslancana. }eielicina su je ulacivaIi u usla, sodonilina u
zadnjicu. Naiavno, za fackaIice kao slo si li, izloi je padao na Ðokin pioIaz."
Ionovo je okienuo dugne. SaiIol je poceIa da se gici i uvija, loieci se
pioliv svojih okova, vise od sliaha, znao je lo, nego od nepiijalnog osecaja.
}edva da je poceo da siii spiavu.
,Ne dopada li se osecaj u loj lvojoj napiiIilanoj naIoj jazlini, a` Igion
sIucaja, inan diuge pIanove za nju." Zalvoiio je kiusku i izvukao je.
Iodigavsi liaon locicu s donje poIice, Daiijus je iscupao zapusac i
nakapao zuckaslu, siiupoIiku lecnosl pieko viha kiuske, okiecuci je sve dok
nije liIa dolio podnazana.
SaiIol je divIje odnahivaIa gIavon, ispuslajuci piigusene piolesle.
,To je nasIinovo uIje", iekao je suvo ponovo zalvaiajuci fIasu i viacajuci
je na neslo. ,Za Ianpe."
SaiIol je zalvoiiIa oci i okienuIa se od njega, sa jednakin osecajen slida
83
koIiko i oIaksanja.
,Vidis, olvoi za koji je ova spiava nanenjena", iekao je iaznicuci joj
guzove, ,donekIe je nanje piiIagoden od..."
RilaIa se i laligaIa kada je shvaliIa gde ce uguiali kiusku.
,ßudi niina", zahlevao je, naleiavsi je da ga posIusa jako joj piilisnuvsi
Ieda. ,Nije ni naneia da le poviedin, sano da le naIo iaslegnen. Kiuska ce
oslali u leli, poslepeno se siieci, sve dok ne naucis ne sano da je lipis vec i
da le ona uzluduje. ßices ni zahvaIna kada ono slo je nekada izazivaIo loI,
uneslo njega lude izazivaIo ogionno zadovoIjslvo."
SunnjaIa je, aIi je pieslaIa da se olina.
Ovaj pul, kada je iasiiio njene guzove, IezaIa je niino i ukoceno, ociju
cvislo zalvoienih. ZacnuIa se kada je u nju guinuo kiuskinu gIalku, olIu
osnovu, uguiavsi sano oko cenlinelai pie nego slo se njeno leIo slegIo oko
insliunenla.
,Opusli se", iekao joj je dok je uvilao i guiao, poIako napiedujuci. ,Ako
si napela, sano ce le loIeli. A uci ce i ovako i onako, nenas izloia, pa li
nogIa i da se olvoiis i piinis je."
KIinnuIa je, udahnuIa i izdahnuIa vazduh.
Ovaj pul, kada je guinuo, kiuska je skIiznuIa doliih dva cenlinelia,
uveIiko zahvaIjujuci kIizavon uIju.
,To je lo", ninIjao je dok je guiao sve dulIje. ,To je lo." Iiuzivsi
sIolodnu saku nedu njene noge, uhvalio je njenu gIalku, lopIu slidnicu. ,Sad
nozes da svisis jei si liIa lako dolia devojcica."
NavaIiIa se, liIjajuci svoj vIazni pioiez i kiul kIiloiis o njegove pisle,
ponovo i ponovo, zalacujuci kukovina u poholnon iilnu. Sa svakin
izdizanjen, Daiijus je guiao kiusku naIo dulIje, vileci je ponaIo da li po-
jacao unuliasnju slinuIaciju. Slo vise lude povezivaIa lakvu slinuIaciju sa
zadovoIjslvon, slo ce in olona lili piijalnije kada uguia svoje kopIje lano
gde je sada kiuska.
Do lienulka kada je u nju ulacio ceIu duzinu, SaiIol je liIa na ivici
eiupcije pozude. Kievel je skiipao sa svakin udaion o njegovu, sada
kIizavu, saku.
SaiIol je viislaIa kioz svoj zapusac za usla lioseci svoju sliasl i divIje se
laiuci o njegovu iuku. Daiijus ju je pIilko nadiazivao kiuskon, niIujuci je
nezno dok je njeno zadovoIjslvo opadaIo, a onda odIucnije kada li se ona
olnavIjaIa. SvisiIa je jos liipul i veiovalno li naslaviIa lako da je Daiijus
naslavio da udovoIjava njenin nenin noIlana za osIoladanjen, aIi sada je
84
njegova sopslvena poliela za piaznjenjen poslaIa pievise jaka da li je
nogao ignoiisali.
Odvezao joj je noge, a onda joj ponogao da uslane.
,Ako le odvezen", pilao je, ,hoces Ii se vIadali kao da si jos uvek
vezana`"
SaiIol je kIinnuIa i on je olkIjucao i skinuo pivo nasku, a polon i pojas.
Iie nego slo je lo zaliazio od nje, ona je skIopiIa iuke iza Ieda i uspiaviIa se,
ianena zalacenih unazad, izlacenih giudi.
Olisao je oko nje, hvaIeci njenu pozu i odoliavajuci kIinanjen gIavon.
,Iusli kosu", iekao je.
UciniIa je lo. DeleIa, sjajna pIelenica joj je paIa do sliuka.
,Da je iaspIelen`" pilaIa je.
,Ne, neka oslane lako. AIi daj ni le", iekao je pokazujuci saku punu
snaIica ukiasenih dijananlina. ,}esu Ii piavi`" pilao je podizuci snaIicu
navise da pioceni dijananl na svelIosli laIdje.
,Iiavi, naiavno."
Ulacio ih je u svoj dzep. IzgIedaIa je kao da ce se uspiolivili, aIi ujeIa se
za jezik.
Iokazao joj je dusek na podu.
,DoIe."
SlaIa je na dusek i poceIa da se spusla na koIena, piinoiavsi ga da je
podseli da se pivo okiene od njega. UiadiIa je lo, a onda je kIeknuIa i nagnuIa
se napied, iuku i daIje spojenih iza Ieda, gIavon nadoIe.
Raskopcao je dugnad na piednjen piekIopu svojih panlaIona,
nasIadujuci se piizoion pieIepog dugnela kiuske koje je pioviiivaIo iznedu
njenih guzova, sa uiedno iaznaknulin nodiicana. Njena iilica je liIa
vIazna, civena i olvoiena. KIeknuvsi pied nju, zgialio joj je kukove i napunio
je jednin gIalkin lizajen koji je kod nje izazvao iznenadan jecaj zadovoIjslva.
Olavio je njenu kiku oko svoje sake kao uzde i lucao je osliin, dulokin
pokielina, uzivajuci u njenon podiedenon poIozaju, njenoj pilonosli, njenoj
polpunoj piedanosli njegovoj voIji. Na iulu snosaja, zaslao je i okienuo
dugne na kiuski, lek loIiko da li nogIa da oseli kako se ona siii u njoj, pa ga
je slegIa kao pesnicon. ZajecaIa je od dodalnog piiliska, aIi nije se poluniIa.
Ionovo je okienuo dugne.
,Slani, noIin le", piekIinjaIa je.
Daiijus je cinnuo kiku, podigavsi joj gIavu, dok su joj se Ieda izviIa u
finu kiivu.
85
,Inano spoiazun, li i ja. }a ovde odIucujen sla li nozes da podneses, a
lvoje je da podnosis. Zai nisi piislaIa na lo`" IIjesnuo ju je po zadnjici, a neso
se zaciveneIo i zagiejaIo pod njegovin dIanon. ZapIakaIa je na nacin koji ga
je jako uzludio. ,Zai ne`"
,Da, aIi..."
,AIi`" I daIje joj cinajuci kiku, ponovo je pIjesnuo, jos jace. ,ßilIjiva
sliokavuso." I opel. ,Kucko." I opel i opel... ,Uspijuso. DioIjo. Kuivo."
KIeknuo je i daIje dizeci svoj penis duloko u njoj, a svaki udaiac od
njega odlijao se kioz njenu vaginu, iilnicne viliacije su izazivaIe loI, poslao
je neveiovalno lvid, sve lIize, lIize...
ZeIeIa je da je udaiaju i kiesu, sada joj se zeIja ispuniIa, aIi pod njegovin
usIovina, a ne njenin. Nije da nije uzivaIa. ßiIo zlog loIa, liIo upikos loIu,
liIa je vIazna i naliekIa, a njenu pocelnu sliepnju zaneniIo je giIeno slenjanje
dok se osIanjaIa na njega liudeci se da ga piini jos dulIje, jace.
,ßudi niina." Izvukavsi se do poIa, Daiijus je povukao njene iuke i
naslio ih nedu njene noge, naiedivsi joj da niIuje njega, aIi da se ne usudi da
dodiine sele. ,Moias da zaiadis piavo da svisis."
Slajao je nepokielno dok je ona iadiIa sla joj je naiedeno, aIi od njenog
nekog, hIadnog dodiia uskoio je ceIo leIo poceIo da nu dihli, a disanje nu je
poslaIo ispiekidano. Svisio je ekspIozivno, uz uzvik koji je popul giona
odjeknuo podiunon.
Kada je povialio dah, izvukao se iz nje, podslakavsi je da fiusliiiano
zacviIi. Iodigavsi se na noge, zakopcao je panlaIone oduzevsi ih iukana.
,Mozes da svisis kada ludes dolia i posIusna", iekao je, ,ne kada kukas
i zaIis se i dovodis u pilanje noj..."
CIedavsi je odozgo, video je kako je njen desni guz, onaj koji je udaiao,
lio uzneniiujuce civen, a da su liagovi udaiaca liIi loIiko upaIjeni da se
iznenadio da nijedan nije poceo da kivaii.
,Mon Dieu", pioninIjao je, zapanjen jei je dosao lako lIizu lacke da je
zaisla poviedi, da zeIi da je poviedi. KonlioIa nu je iznicaIa, a lo je lio znak
da guli noc vIadanja Daiijuson, piavin Daiijuson i da poslaje, u sicu i
dusi, neniIosidni sIadosliasnik kakvog je ona zeIeIa.
SaiIol je okienuIa gIavu da li ga pogIedaIa, kao da se pila sla nije u iedu.
TielaIo je da je izlalina jei se poneiiIa, aIi nije lo ucinio. Uzevsi kIjuceve
viala iz dzepa, olisao je do hodnika da izvadi kofu vode iz lunaia. Spuslio ju
je poied nadiaca i izvukao nocnu posudu ispod kievela.
,Iden goie da donesen neslo za jeIo." Zapiavo, da li se odnakao od nje,
86
da li iznakao njenon Iudackon ulicaju koji je inaIa na njega, aIi nije sneo
da joj da do znanja koIiko je ulicaIa na njega, koIiku je nesvesnu noc inaIa
nad njin. ,Opeii se dok ne doden." Izvukao je svoju naianicu i lacio je
pied nju. ,Iozuii, a onda ponovo zauzni svoj poIozaj. Ocekujen da le
zaleknen ovako kada se vialin."
Zaisla, kada se vialio oko poIa sala kasnije, SaiIol je liIa u polpuno islon
poIozaju u kojen ju je oslavio, kIecaIa je Iicen nadoIe na nadiacu, saka
skIopIjenih na Iedina. Nocni sud i kofa su liIi poneieni u ugao, a vIazna
naianica uiedno pielacena pieko locne sipke viseceg kaveza, popul vesa
iasiienog na zici, lio je lo donacicki delaIj koji nije ocekivao. SaiIol ga je
pialiIa pogIedon dok joj je piiIazio, dizeci posIuzavnik s veceion u jednoj
iuci, a fenjei u diugoj.
Okacivsi fenjei na pIafonsku kuku, Daiijus joj je podigao gIavu
povukavsi njenu kiku i spuslio doIe posIuzavnik sa lii kanene posude i
piesavijenon saIvelon.
,}edi", iekao je, pokazujuci najvecu ciniju u kojoj se naIaziIa scupc au cncu
zaoslaIa od veceie za posIugu, coila loIiko piocedena da je u njoj oslaIa sano
giudvica kupusa, sIanine i kionpiia nedu konadicina aionalicnih liIjaka i
povica. Dve nanje cinije liIe su napunjene vinon.
OcigIedno uzasnula jei je ocekivao da jede lez iuku, nagnula nad hia-
non popul psa, SaiIol je iekIa:
,}a... nisan las..."
,Necu da padnes u nesvesl od gIadi dok nogu da le iskoiislin za jos
neslo." Daiijus se nasIonio na slul, piekislenih iuku i gIedao je. ,}edi."
SaiIol je dugo nanisleno posnaliaIa supu, a onda je giicnuIa kionpii
da ga piola.
,Dolia devojcica", iekao je.
Zulina je uzinaIa oslalke konada kionpiia i jeIa ga, a polon naIo
sIanine, naIo kupusa, jos naIo kionpiia...
,Ne zaposlavIjaj svoje vino", iekao je. ,Cinija Ievo je sa spanskon
nusicon. Desno je cislo vino. Mozes da uznes koje hoces."
SaiIol je spusliIa gIavu i sa uzivanjen, popul nacela, zaioniIa jezik u
vino zacinjeno kanlaiidana. TielaIo joj je nekoIiko Iaplaja da ovIada
lehnikon, aIi viIo lizo je nauciIa da savije jezik lako da efikasnije Ioce. ßiIo je
neceg siiovo goIicIjivog u pogIedu na zIalnokosu konlesu koja kIeci nad
svojin oliokon, Iica zaionjenog u ciniju, iuku piedano skIopIjenih iza Ieda,
sa ceIicnin dugnelon koje viii iz njenog dupela isaianog udaicina.
87
,Uzni saIvelu", iekao joj je kada je lio zadovoIjan koIicinon hiane koju
je pojeIa.
IoceIa je da iaznice iuke.
,Uh, uh, uh", iekao je.
ZaslaIa je, a onda podigIa naianicu zulina.
,Uslani i dodi kod nene."
IodigIa se sa zadivIjujucon giacioznoscu i slaIa pied njega, izvijenih
Ieda, iuku skIopIjenih iza Ieda, sa naianicon u zulina. Uzeo je naianicu i
oliisao joj usla, ukIonivsi i apsuidni iuz sa usne, a onda je lacio na
posIuzavnik.
,Odnakni se", iekao je, ,pod fenjei. Da le dolio pogIedan."
UiadiIa je kako joj je ieceno.
,Okieni se", iekao joj je. ,IoIako."
SaiIol je liIa Iepa kao kihka poiceIanska figuiica, izuzelno lIeda, osin
liadavica i slidnice koje su kanlaiide napuniIe kivIju. TeIo joj je inaIo
eIeganlne piopoicije, koza joj je liIa gIalka i cisla, osin nekoIiko jedva
vidIjivih sielinkaslih sliija na donjen deIu slonaka, koje Daiijus ne li ni
piinelio da nije liIo jaikog svelIa iznad nje.
,Inas Ii dece`" pilao je.
,NepIodna san."
Iokazujuci dokaz da je njen slonak nekada lio veona iazvucen, iekao
je:
,Ovi znaci kazu diugacije. RodiIa si."
Nanisleno je pogIedaIa liagove dok je snisIjaIa odgovoi.
,Sano... sano jednon", iekIa je. ,IosIe loga san poslaIa nepIodna."
,Kada`" pilao je. ,Kada si iodiIa, nisIin."
SaiIol nije odnah odgovoiiIa, a i kada je lo uciniIa, njena nevoIjnosl je
liIa ocigIedna.
,Iie devel godina." OcigIedno je ovaj piavac iazgovoia nije zaninao,
nije zeIeIa da je covek koji ju je lucao, silao i guiao slvaii u njenu zadnjicu
podseca da je najka nIadog delela.
,Sin iIi kceika`"
,Sin", iekIa je kiulo, gIedajuci piavo pied sele, aIi ne u njega.
,Sin i nasIednik, lo je siguino usieciIo pokojnog Ioida Saneihaisla. A
kako se iazvialna udovica osIolada nepiijalnog develogodisnjeg giofa, dok
ona zadize suknje pied cIanovina kIula Pa||cncg cgnja` Spakuje ga i posaIje u
odgovaiajuci inleinal gde ce naucili da lude piavi pIenic za svoje caislvo,
88
pielposlavIjan."
Nije odgovoiiIa, sano je naslaviIa da zuii kioz njega.
,LagaIa si ne", iekao je. ,Kada san le pilao da Ii inas dece, iekIa si da si
nepIodna."
,AIi lo je islina, jesan..."
,Naneino si ne navodiIa na pogiesan zakIjucak. Ne vidin lilnu iazIiku
iznedu loga i cisle Iazi."
UzdahnuIa je.
,Nije naiocilo lilno zaslo si IagaIa", iekao je. ,To necu piihvalili. Moias
naucili Iekciju, i lo neku koja ce le dolio opeci."
Tada ga je pogIedaIa u oci
,Dodi." Iokazao joj je da ga piali u odeIjku kojen se naIaziIa spiava za
nucenje. Masivni slo je lio oivicen gvozdenin ianon i opienIjen s lii
divena vaIjka piecnika dvadesel do dvadesel pel cenlinelaia, po jednin na
svakon kiaju i jednin na siedini, povezanin paion uzadi koja su se
olavijaIa oko sva lii vaIjka. Daiijus je naiedio SaiIoli da se popne na uiedaj i
Iegne. Zacudo, lo je uspeIa da ucini sana, jei on nije lio iaspoIozen da joj
ponogne.
Kada je video da se snesliIa kisla savijenih pieko siednjeg vaIjka,
pieneslio je lako da vaIjak lude ispod njenih kukova i da dugne kiuske
lude doslupno ukoIiko pozeIi da ga upolieli. Iodigao joj je iuke navise i u
slianu da li joj zgIolove vezao za goinji vaIjak oncana na kiajevina dva
uzela. Noge joj je iazdvojio i na isli nacin piivezao za dno spiave.
Dok ju je dodiiivao, u gIavi nu se naleiijaIizovaIa sIika zene koju nuce
nuskaici sa naskana i odoiana. Kod nnogih zena li lakva sIika izazvaIa
osecaj uzasavanja i sliaha, aIi ne i kod SaiIol Saneihaisl. Oselio je njenu
fascinaciju nisIina o vezivanju, iazvIacenju, nucenju, piodiianju i njeno
uzludenje jei ce uskoio iskusili sve lo iz pive iuke.
MuciIo ga je slo ce SaiIolina kazna za lu naivnu Iaz lili neslo slo je
polajno zeIeIa. Naslianu slo je, sve slo se nedu njina le veceii desavaIo, liIo
ukoienjeno u njenoj zagonelnoj zeIji da lude kaznjena. Slvaii koje joj je cinio,
slvaii koje je leiao nju da ucini, sve su one, zapiavo, liIe naiedle njenih
niacnih, neizgovoienih zeIja. Ipak, slo je vise lio zaionjen u uIogu koju nu je
naneniIa, Daiijus se sve vise osecao kao, sve je vise poslajao, ohoIi, zIolni,
dzeIal koji se Iako uzluduje, las onakav kakvog je ona piizeIjkivaIa.
Na ole sliane siednjeg vaIjka naIazio se gvozdeni cekik sa iupana
uneslo iucki. Dugacak slap sa gvozdenin vihon kojin se laialaIo cekikon,
89
lio je nasIonjen na olIiznji zid. Daiijus je vih slapa zaiio u cekik i povukao
ga ka seli, olena iukana, osIanjajuci se na njega jei je nasineiija liIa veona
slaia i veona leska. Siednji vaIjak je ioliiao uz skiipanje, povukao konopce i
zalegao SaiIoline iuke i noge. Okienuo je cekik jos nekoIiko pula, sve dok
ona nije liIa ispiuzena, kukova podignulih pieko siednjeg vaIjka i piivIaceci
Daiijusov pogIed na svoju uzdignulu slidnicu. Ako nisla diugo, ona je liIa
jos civenija nego ianije, a pioiez se sijao od vIage.
,Iievise uzivas u ovone." Ionovo je zavukao slap u nehanizan. Sa
svakin naiednin okielon, uzad su se sve vise zalezaIa, sve vise iaslezuci
SaiIoline udove.
,Ne vise", slenjaIa je. ,MoIin le."
Daiijus je sligao kiavalu sa svog viala i zguzvao je u Ioplicu.
,Covek li ponisIio da si do sad nauciIa da dizis usla zalvoiena."
Olvoiivsi joj usla, naguiao je u njih sviIenu giudvu.
Tako zapusenih usla, nogIa je sano piiguseno da cviIi. TiudiIa se da
uhvali njegov pogIed kada je ponovo kienuo ka slapu, necujno ga piekIinjuci.
Ignoiisao je i jos jednon okienuo cekik, cislo da li je podselio da on ina noc,
da on po svojoj voIji odieduje kada ce zadavali zadovoIjslvo, a kada loI.
Olisao je do poIica uz kievel i odaliao pai naIih slega za paIceve. ßiIi su
lo zIokolni naIi uiedaji, saslavIjeni od dve liake gvozda spojene vijcina.
Unuliasnje povisine, koje su IoniIe paIceve iIi diuge nanje deIove leIa, liIe
su nazulIjene da li povecaIe efikasnosl. SaiIol je podigIa gIavu, jedini deo
leIa koji je nogIa da poneia, i posnaliaIa ga kako sleze i povIaci njenu desnu
liadavicu sve dok se nije ukiuliIa, a polon na nju slavIja naIi insliunenl.
Zalegao je vijuke da li spojio pIocice, a pieslao je kada se ligIa. Islo je ucinio i
sa Ievon liadavicon, a onda je uvilao i povIacio slege sve dok nije zajecaIa
kioz zapusac u svojin uslina.
Da Ii je laj zvuk lio pioizvod zadovoIjslva iIi loIa` Daiijusa je loIiko
zluniIa njegova uIoga u ovoj cudnoj diani, da nije znao cenu li se vise
iadovao.
Razdvojivsi joj usnine, guinuo je pisl u njenu usku naIu iilicu, a vieIi
sokovi su polekIi niz njegovu iuku. ZadihlaIa je od zadovoIjslva. KoIiko god
da joj je liIo nepiijalno, SaiIol je ocigIedno liIa u slanju izuzelne uzludenosli,
lez sunnje, sano pojacane palnjana kojina je liIa izIozena.
,Da li piikacin jednu kickaIicu i za kIiloiis`" Uhvalio je naIo ispupcenje
paIcen i kazipislon, sa zadovoIjslvon posnaliajuci kako je naluliio i
pociveneo zlog lakvog lielnana. ,Ne", iekao je, ,inan loIju ideju."
90
Savivsi se nad nju, uzeo je naIu peiIu nedu svoje zule i ujeo je dovoIjno
jako da uzdihli od neizvesnosli, pilajuci se koIiko ce daIeko ici. Dizao ju je
neko viene u neizvesnosli, iadeci zulina napied nazad lako da noze da
oseli njihove oslie ivice. Iolon je piesao na njene deIikalne piegile
unuliasnjih usnina, a onda spoIjnih koje je giickao i slipkao i najzad,
nananIjen gIalkocon njenih olnazenih piepona, Iagano ih oIizao. ßiIa je
lopIa, neka, socna. Nije ni cudo slo su njeni Ijulavnici voIeIi da lude
izliijana kad je u pilanju ganahuching.
Daiijus je uguiao svoj siednji pisl, polon jos dva u SaiIolinu vIaznu
vaginu dok je uvilao dugne kiuske, sve viene je Iizuci. DihlaIa je, pIuca su
joj se nadinaIa kao nehovi, gIavu je zalaciIa unazad.
}asna SaiIolina fanlazija, lonlaidovaIa ga je popul lopovske paIjle: dva
zgodna Ijulavnika uvijaju se uz nju, pune je, luku je iznulia, ieze dok njihovo
uzludenje doslize vihunac kao i njeno. ßiIo je lo zadovoIjslvo kakvo nikad
nije iskusiIa, uzevsi u olzii nepiijalnosl povezanu s gickin vodenjen Ijulavi,
aIi o lakvon je ceslo naslaIa, zadovoIjslvo koje je Daiijus, dopaIo nu se lo iIi
ne, sada noiao da joj olezledi. Da Ii ce je najzad zadovoIjili` Da Ii ce se ova
Iudacka liaveslija najzad zavisili`
Nije liIo lilno. Ona je lo zeIeIa. Daiijus, njen gospodai i njen iol, noiao
je da je olezledi.
Sada je liIa lIizu, lako lIizu, IeldeIa je na vilogIavoj ivici vihunca.
,Ne." Odnakao se od nje, odnahujuci gIavon. Da Ii je lio Iud` Da Ii ce
joj se ovako oduzili za njene Iazi` Tako slo ce je zadovoIjili, lako slo ce joj
dozvoIili da svisi` IiokIela kucka, uvek je uspevaIa da dopie do njega, da ga
odviali od naneia koje je inao. ToIiko je lio izgulIjen u njenin nisIina i
osecanjina da nije nogao da iazlislii sopslvena. Nije nogao da vIada
solon, a jos nanje njon.
SaiIol, siion olvoienih ociju od fiusliacije i lesa, vezana okovina,
posnaliaIa je kako u svon dzepu liazi kIjuc za viala.
,Rekao san li da ce ova Iekcija da le pece", iekao je.
MahaIa je gIavon izlezunIjeno, ocajno, sve dok nije oIalaviIa
inpiovizovani cep za usla i dok ga nije ispIjunuIa.
,Nenoj da ides. Oh, loze, Daiijuse, noIin le. Ne nozes ne oslavili
kao..."
Osanaiio ju je loIiko jako da joj se gIava okienuIa u slianu.
,Ne govoii ni sla da uiadin!"
ZuiiIa je u njega dok joj se oliaz civeneo.
91
UdaIjeni deo njega koji se snanjivao, deo koji je jos lio slaii Daiijus, lio
je uzasnul cinjenicon da je u lesu udaiio zenu, aIi novi Daiijus, SaiIolino
cudovisle nezinac, uzivaIo je u njenon zapiepascenju i loIu. ßoze, kako se
gnusao onoga slo je poslao, onoga slo je od njega napiaviIa, aIi najvise se
uzasavao nje jei nu je lo uciniIa.
,Daiijuse!" iekao je. ,Nenoj da ides. Daiijuse, noIin le..."
Okienuo se i olisao.
92
¸c.ì
,a niacne siIe¨, nazdiavio je Iiensis Desvud dok je podizao svoju
casu s liendijen u olIiku ioga.
,Za niacne siIe", odgovoiiIa je LiIi, zajedno sa oslaIina koji su se okupiIi
u veIikon hoIu na liadicionaInon lankelu nakon nise: supeiioini cIanovi
kIula u svojin sielinin leIin nonaskin odoiana, olicni cIanovi u olicnoj
odeci, a zene, sada islovelno odevene, IokaIne device i uvozne
avanluiislkinje, u cine kaIudeiicke odoie.
Sve osin LiIi, koja je puslene kose slajaIa uz Desvuda, noseci ogionni
veo koji je nosiIa i lokon nise, lez ogilaca i ukiasa na leIu. 8cna Dca je uvek
zadizavaIa veo lokon lankela, aIi uneslo da je piekiiva od gIave do pele,
kao slo je liIo uolicajeno, LiIi je odIuciIa da ga olavije oko sele, piivezavsi ga
na jednon ianenu, popul Iulusu odece iz njene poslojline. Oni koji li
dovoIjno zagIedaIi, a lo su liIi skoio svi nuskaici u piosloiiji, i neke zene,
nogIi su da joj vide ceIo leIo kioz paucinasle piekIope, aIi neslo je ipak oslaIo
i za zanisIjanje. ZanisIjanje je, po LiIinon nisIjenju, podgievaIo sliasli
nnogo efikasnije od pioslog piikazivanja nesa.
,Aiceiu, slaii diuze!" povikao je Desvud. ,Na kiaju si nan se ipak
piidiuzio."
Sve oci su se okienuIe ka gIavnon uIazu koji je uokviiivao ozliIjnog
nIadog Ioida Heniija, najoi dona njihovih nisleiioznih donacina.
,}a, hn, necu se zadizavali", iekao je Aicei. ,Sano san svialio da se,
znale, poliinen da inale sla van je polielno, da piosloi lude uieden piena
vasin upulslvina." Osnaliao je veIicanslvenu haIu i njen visoki pIafon
olIozen hiaslovinon, ugIacane divene olIoge na zidovina i visoke piozoie,
liepcuci dok je upijao iazne igiacke poiedane poied divana i kauca: jaiac za
udaianje, okvii za licevanje u olIiku Andiejinog kisla, iazne slege,
piianidaIne neidevine s kaisevina za vezivanje, poIica sa izloion okova i
uzadi i, naiavno, goiopadni cini Ialud koji je, nanje-vise, lio naskola
Pa||cncg cgnja. Nakialko je posnaliao LiIinu piovidnu odecu, pogIedi su in
se susieIi, pa je lizo pogIedao na diugu slianu.
LiIi je pialiIa njegov pogIed do posloIja lIizu olvoienog piozoia kioz
koje se videIo nocno nelo, uz koje je sedeo gospodin Hogail i osIikavao
pIalno na osnovu jedne od njegovih ianijih skica, dok su njegova uIja, celkice
93
i iaslvoii liIi iaspoiedeni na slocicu poied njega. Na olIiznjen zidu liIa je
lalIica na kojoj je sljuaid Pa||cncg cgnja, IoI Vajlhed, vodio evidenciju o
Ijulavnin iezuIlalina lokon piedslojecih svelkovina.
Na podijunu na supiolnon kiaju saIe, sIuge su paIiIe pieoslaIe svece i
na sloIove za lankel piekiivene danaslon, poslavIjaIe gozlu za kIul
IakIenog ognja. Najveci deo hiane odalian je zlog svojih slinuIalivnih
svojslava i zacinjen je afiodizijackin zacinina kao slo su dunlii, safian, anis
i Ijule papiicice. Sielini posIuzavnici i posude od liusenog slakIa liIi su puni
egzolicne divIjaci, pecene govedine isecene lako da podseca na zenske luline,
paiovi pecenih goIulova u olIiku dojki ukiaseni liesnjana, jeIenji penisi
Suedois, puzevi, saidine, lvido kuvana jaja, avokado, nai, aspaiagusi,
ailicoke, piaziIuk, lailufi, keslen, Iukovice oihideja, deselak visla osliiga,
gaIoni vina, dzina i opasno polenlnog ,punca Pa||cncg cgnja", a najzavodIjiviji
od svega, lai slo se LiIi licaIo, liIi su naIi lakaini kolIovi na nangaIina puni
socne, niiisne cokoIade.
Desvud je uledivao Ioida Heniija da su inaIi sve slo in liela i piicao
nu koIiko ce neiado sulia olici.
,ViIo je Ijulazno od nadan des Onlies slo nas je pozvaIa, lez
piocene", iekao je. ,Siguino je piokIelo fina dana."
,Hn, da, usudio lih se ieci da jesle", iekao je Aicei izIazeci kioz viala,
jos jednon lacivsi pogIed na LiIi. ,Dolio. ViIo dolio. Ia, onda, necu vas vise
zadizavali."
Kada je Aicei za solon zalvoiio viala, Desvud je oljavio da, u skIadu sa
liadicijon Pa||cncg cgnja, sveslenik dana pivi liia dane, a da ce nakon loga
oslaIi noci da se upaiuju po voIji. Mahnuo je iukon, a ,kaIudeiice" su slaIe u
ied, Ievo i desno od LiIi.
,Dolio onda." Desvud je iukon pozvao LIika, koji je neveiovalno Iicio
na svoju sainanlnu sesliu. InaIi su isli ziaceci pogIed koji se ponaIjao ispod
onih lannih, kosih oliva, isle fine kosli i gIalku zIalnu kosu, koju je LIik
upIeo vipcon le nu se spuslaIa do poIa Ieda. ßio je vilak i visok, sa
celvilaslin ianenina i konlioIisanon giacioznoscu koju je LiIi snaliaIa
neodoIjivon kod nuskaiaca. }os je neslo snaliaIa neodoIjivin, a lo je liIa
saosecajnosl, osolina koja je, nazaIosl, nedoslajaIa nnogin piipadnicina
njegovog poIa. AIi ohialiujuci osneh koji joj je LIik podaiio na pocelku nise,
nacin na koji se lignuo kada Desvud giulo usao u nju, nacin na koji ju je
gIedao, dodiiivao...
Njegov dodii je za nju piedslavIjao i uzludenje i ulehu, slo je liIa, pol-
94
puno nova, opijajuca konlinacija. Zivol koji je LiIi vodiIa, zivol na koji je liIa
piinoiana, onogucavao joj je da zadovoIji svoju ogionnu pozudu, aIi nikako
i da unanji svoj osecaj izoIovanosli. KIul Pa||cni cganj i njihov soj, jei oni nisu
liIi jedini iazvialnici s kojina je LiIi inaIa konlakla lokon godina, liIi su
loIiko usiedsiedeni na seksuaIna zadovoIjslva da su lukvaIno zaloiavIjaIi na
svaki diugi vid Iicne konunikacije. Kada su iazgovaiaIi, iazgovaiaIi su o
seksu, kada su se dodiiivaIi, lo je liIo da li se kiesaIi iIi sisaIi iIi da li se
piipieniIi za lakve aklivnosli. I lo je za njih uvek lio spoil, nikada vodenje
Ijulavi.
LiIi je ugIavnon liIa zadovoIjna lakvin slanjen slvaii. Na kiaju, sve li
se sano zakonpIikovaIo ako li noiaIa da iazvije piavu vezu svaki pul kada
li joj zalielaIo seksuaIno zadovoIjenje, a lo joj je lielaIo golovo nepiekidno.
Ipak, ponekad je, cak i okiuzena diugina, kao sada, osecaIa polpunu,
poiazavajucu usanIjenosl.
,Ia, LIik`" iekao je Desvud. ,Koje ce li, od ovih sIalkih slvoienja, veceias
pokIonili svoje diuslvo`"
LIik je pogIedao piavo u LiIi, nije se cak ni pielvaiao da iaznisIja o nekoj
diugoj. Ona je nogIa slidIjivo da pogIeda u slianu, aIi je uneslo loga
zadizaIa njegov pogIed, lez ieci piiznavsi nevidIjivu vezu iznedu njih dvoje.
Iiisao joj je i nakIonio se.
,MadenoiseIIe."
NasnesiIa nu se.
,Vana na usIuzi, nonsieui."
Cin je LiIi spusliIa svoju iuku u LIikovu, oslalak diuslva je juinuo u
iazvial koji je lio najvazniji dogadaj u vecini okupIjanja kIula. U giupana od
po dvoje, lioje i celvoio, uzinaIi su iaznu opienu i uiedaje iazlacane po
ceIoj saIi, skidaIi se i navaIjivaIi na posao.
,DozvoIi da le odveden u noju odaju." LIik je inao dulok, hiapav gIas,
sa gIalkin nagIaskon od kojeg je LiIi osecaIa znaice duz kicne.
OdnahnuIa je gIavon.
,Moiano da oslaneno ovde, sa diugina, lai na pocelku, dok su lilni
cIanovi kIula dovoIjno liezni da piinecuju nase piisuslvo."
,ßilni cIanovi`" LIik se osvinuo odnahujuci gIavon. ,Sve su lo Iosi
gIunci u lIesavin koslinina. Niko od njih nije lilan."
Ulisavsi gIas i osnaliajuci, LiIi je iekIa:
,Mozda i nije, aIi inaju svoj nacin na koji olavIjaju slvaii i ako se ne
luden loga piidizavaIa, po kialkon poslupku ce ne iskIjucili iz svog
95
diuslva."
,Ako nisu lilni", pilao je, ,zaslo li li lo snelaIo`"
OkienuIa se i posnaliaIa Vini OIdiic koju je Dzoidz VoIpoI oliadivao
uslina, dok ju je vojvoda od Kingslona vezivao za neidevine. NekoIiko
nelaia daIje, nekoIiko leIa se uvijaIo jedno oko diugog na dva kauca,
poholno kIupko leIa i ispiepIelanih udova.
,MaIo je nesla na kojina dana sa odiedenin apelilina noze
neogianiceno da ih zadovoIji", iekIa je. ,KIul Pa||cncg cgnja je apsuidan u
nnogin pogIedina, aIi je i dai s nela za Ijude popul nene."
LIik je pogIedao oko sele, zadizavsi pogIed na gaIeiiji za nuzicaie.
,Rekao lih da goie nena nikoga. I daIje ceno, nanje-vise, lili u saIi."
Zlunjena, aIi zahvaIna zlog LIikove zeIje da lude san s njon iIi slo je
noguce vise san, LiIi nu je dozvoIiIa da je povede ka uskon slepenislu. Iie
nego slo je kienuIa uz slepenice, okienuIa se i videIa Anlona Tuieka koji je
slajao niino kao snil u siedini ceIe Iudnice, i posnaliao je napelin
pogIedon od kojeg je zadihlaIa. Da Aicei nije nagovoiio Desvuda, na zahlev
nadan des Onlies, da inenuje LIika za opala dana, sada li je Tuiek pialio
na iandevu uneslo LIika. HvaIa logu za donacine koji se pelIjaju u lude
posIove.
CaIeiija je liIa naIa, sa sano jednin piozoion lez zavesa i lez udolnog
naneslaja, sano sa poIukiugon sloIica s lvidin nasIonon i slalivina za
nole. LIikov leznadezan iziaz dok je gIedao oko sele dodiinuo je neslo u LiIi
slo je naleiaIo da se nasnesi.
,Dodi", iekIa je, uzeIa njegovu iuku i poveIa ga u niacni ugao, slo je
noguce daIje od ogiade ka saIi. Ledina se okienuIa ka zidu i piivukIa ga.
,Mani|u", aIi on je lio visok. Vih njene gIave nije dopiiao ni do njegovih
ianena. ,Ovde", iekIa je i poceIa da ga olkopcava. ,Uzni ne ovde."
OsIonivsi se iukana o zid, LIik je sagnuo gIavu da li svojin usnana
dodiinuo LiIine, slo je lio neocekivan gesl koji je iz nje iznanio iznenadeni
uzdah. CIanovi kIula su ielko IjuliIi lokon svojih oigija, a kada li lo i ciniIi,
liIo je lo uz nnogo gnjecenja usana i paIacanja jezikon. LIikov poIjulac je lio
lopao, uspoien... pun senzuaInih olecanja, aIi sa piineson goicine.
Savisen.
,Znan da li nije dozvoIjeno da odlijes opala dana", piosapulao je kada
su in se usne iazdvojiIe. ,AIi ako ne zeIis ovo..."
,Da nisi izaliao nene, pIakaIa lih", iekIa je zapanjivsi se jei je lo zaisla i
nisIiIa. Raznakavsi njegovu odecu, spusliIa je svoje sake niz njegove jake
96
giudi i slonak, do napiegnule cevke nedu njegovin nogana.
LIik je slenjao dok ga je niIovaIa. Iovukao je njenu Iulusu do sliuka i
podigao je uza zid. AIi, dok ga je vodiIa ka uIazu u svoju vaginu iIi kada je lo
pokusaIa, neso koje je do naIocas liIo popul ceIicne sipke, onIilaveIo je u
njenin sakana.
Nije izgIedao sano iznenadeno vec i zapiepasceno. Mucajuci neslo na
jeziku koji je podsecao na noidijski, liIjao se o nju, zaiivajuci pisle u njene
kukove i piiliskajuci je uz zid.
,LIik", iekIa je, dok je on sano jos jace guiao, golovo divIjacki, aIi lez
ikakvog efekla. ,Slani", iekIa je nezno. ,LIik, noIin le. U iedu je."
,Ne, nije." Spuslio je, iskieno zlunjenog iziaza Iica. ,}a ne nogu... ja...
nena snisIa."
,Desava se", iekIa je ponovo spuslajuci Iulusu.
,Ne neni."
Iiuzivsi iuku da nu poniIuje Iice, iekIa je:
,To je azu||a, nisIin."
,Sla je lo`"
,Tanjan koji su paIiIi lokon nise. Moj naiod ga naziva azu||a. Veiovalno
li je poznal po aiapskon inenu hasis. On li zavili un. ßudi slipIjiv, |naoaou.
Neka azu||a izvelii, i ulizo ces lili..."
,Ne", iekao je zakopcavajuci svoju odoiu. ,Ne iazunes. To ni se ne
desava. To ne noze da ni se desi, azu||a iIi ne azu||a."
,|arsu|" iekIa je uz nezan podsneh. ,Zai se li loIiko iazIikujes od diugih
nuskaiaca`"
,}a nisan..." Ujeo se za jezik i pogIedao u slianu, slegnuvsi viIicu.
,Nisi sla`" pilaIa je, a kosa joj se jeziIa.
S naIelon sneha, naikiz od Cianlija uIeleo je sa slepenica u jednoj iuci
dizeci locu vina, a diugu pielacivsi oko goIog sliuka LniIi Loiens.
,}eles ga, neko nas je pielekao", Cianli je opsovao. ,Hej, nece van
snelali da van se piidiuzino`" pilao je sapIevsi se o slaliv i liesnuvsi na
pod, zajedno sa LniIi koja je veseIo viisnuIa.
IokIonivsi se LiIi, LIik je iekao:
,Opioslile ni, nadenoiseIIe, slo san van oduzeo lako nnogo
vienena", a zalin je olisao.
97
¸cvvn
iIi je slajaIa na uIazu u kupaliIo i posnaliaIa LIika kako pIula u
lazenu, Iica okienulog nadoIe. Olvoi u pIafonu uokviiivao je sano nesecev
sip, slo nije liIo dovoIjno da se ulIazi lana, osin ako osola kao LiIi, nije
inaIa oci koje su nogIe da uhvale i najsIaliji liag svelIosli, na kako on lanak
lio, i uveca ga sedan pula.
Da nije liIa lIagosIovena lin daion, ne li ni znaIa da je LIik lano. Kada
je napuslio gaIeiiju, gIedaIa je kioz piozoi i videIa ga kako odIazi iz zanka ka
kupaliIu. Niko diugi ne li video nisla osin nocne lane.
SisIa je niz slepenice, ispiIa soIju cokoIade iaznisIjajuci o onone slo se
upiavo desiIo i lianiIa se od poholnih poziva vise poIugoIih, silanih
nuskaiaca, aIi ne i od Tuieka. Miacni loen je sedeo osIonjen na Iaklove u
niacnon ugIu, u jednoj iuci nu je visio pai ceIicnih Iisica za iuke, a u diugoj
okovi za noge, i jedno i diugo Iepo izgiaviiano i finih piopoicija. LiIi ih je
piepoznaIa kao jedan od pel konpIela koje je Desvud nalavio upiavo za
vezivanje zena.
Tuiek je sIdnuo kapuIjacu, a za poliele nise je noiao da skine i peiiku,
pa se videIa njegova neuiedna kosa loje sIane. ßacio je pogIed navise, a kada
je piinelio da ga LiIi posnalia, njegov oleseni izgIed dolio je liag
zainleiesovanosli. Iodigao se i kienuo ka njoj.
SasuIa je oslalak cokoIade i skIiznuIa kioz goniIu. Dvapul je, pialeci
LIikovu pulanju do kupaliIa, zaslajaIa i okielaIa se ispilujuci lanu svojin
osliin ocina da li pioveiiIa da Ii je Tuiek piali. Nije nu liIo ni znaka.
LiIi je piisIa kupaliIu opieznin, lihin koiacina, a jedini zvuk liIo je
lIedo zuloienje poloka koji je iz pecine napajao lazen. IznagIica se podizaIa
s povisine vode popul dina. Iosnaliana njenin nocnin vidon, izgIedaIa je
kao pIoca od lannog vuIkanskog slakIa koje je pokiivaIo oIlai u kapeIi.
LIikovo ispiuzeno nago leIo nogIo je lili izvajano od aIalasleia, svaki nisic
liizIjivo olIikovan i ugIacan. Njegova kosa, sada iaspIelena, pIulaIa je popul
poloka neda na povisini vode.
LiIi je posnaliaIa LIikovo nepokielno leIo kako Iagano pIula u njenon
piavcu, noseno sliujon poloka, sve dok njegova slopaIa nisu dolakIa dno u
njenoj lIizini. Kada se lo desiIo, on je Ienjo ispiuzio iuke i zavesIao kioz vodu
unapied, sve dok nu gIava nije dosIa skoio do supiolnog kiaja lazena.
98
TielaIo nu je nekoIiko dugih ninula da ponovo dopIula do njenog kiaja
kvadialnog lazena, siiokog oko celiii i po nelia. Ionovo, cin su nu slopaIa
okiznuIa neinei, olpIivao je nazad do poIazne lacke.
Ni u jednon lienulku nije podigao Iice iz vode.
Lagano, opiezno, jei LiIi se kupaIa u ovon lazenu, i znaIa je za njegovu
piovodnicku noc, cucnuIa je i zanociIa saku u neIensku vodu. OluzeIa ju je
uzasna ceznja, ne sano seksuaIna, nada je liIo i nje. U dulini duse je oseliIa
nagIu, nucnu usanIjenosl.
LIik je skocio na noge i okienuo se ka njoj, voda je IiIa s njega dok je
slajao uionjen do kukova. Inao je eiekciju, svaki nisic nu je lio napel i
spienan.
,Quc scprcdui|`" pilao je, skIanjajuci pianenove nokie kose iz svojih
ociju. ,,Quc cs| |a?'
,C'cs| nci, |i|i.'
LIik je pieliazivao iznagIicu dok nije sieo LiIin pogIed. Spuslio se na
goinji slepenik uz lezak uzdah.
,Da oden`" pilaIa je.
,Ne, oslani." IioliIjao je sakana Iice. ,MoIin le."
OdvezaIa je Iulusu, spusliIa je na neineini pod i zakoiaciIa u vodu.
,ßoze, pieIepa si", iekao je dulokin, ozliIjnin gIason. ,Savisena."
Tanan je hleIa da nu se zahvaIi kada ju je upilao: ,Sla si li`"
LiIi je zaioniIa pod vodu i dopIivaIa do njega kIiznuvsi kioz vodu. Slojeci
ispied njega, iscediIa je kosu uvicuci je.
,'Sla, a ne 'Ko'", zanisIiIa se. ,To znaci da vec znas."
,RaznisIjao san o lone. Sano sa diugin fc|c|ina ne nogu da poslupan
po svojin zeIjana."
,Sa svin fc|c|ina iIi...`"
,Sa vecinon. Nije lilno koIiko san uzluden, koIiko je zeIin, spIasnen
islog liena kada pokusan da uden u nju. Navodno posloje izuzeci, aIi ja jos
nisan naisao na lakav. Ovde se kiijen vec godinana, pa san sieo veona
naIo od noje visle, nase visle."
,Moian li ieci, uvek ni cudno zvuci kada cujen da diugi fc|c| o svin
fc|c|ina govoii kao o nascj trs|i', s olziion na nasu iaznovisnosl, sve iazIicile
iase." SeIa je poied njega, zadovoIjno zaionivsi u vodu. ,Siguino ih ina
nnoslvo na pIaneli, a svaka ina podiasu, a u okviiu lih iasa, neliojeno
vaiijacija nedu pojedincina. Kada naiden na fc|c|a i kada uspen da olkiijen
da je lo, olicno se loIiko iazIikuje od nene da ne lih ni ponisIiIa da o njenu
99
iaznisIjan kao o 'ncjcj trs|i'."
,Ia ipak, sve iase fc|c|a su polekIe, ovako iIi onako, od Iioya", iekao je.
,To nas sve cini iodacina, lez olziia na lo koIiko udaIjenin."
,Tano odakIe ja doIazin ne zovu je Iioya. Zovu je Islai."
,,I Daiijus je lako zove", iekao je. ,Inigo je zove Hekala. OdakIe si li`"
,Iz VaviIona iIi iz onoga slo je liIo VaviIon. A li`"
,Sa olaIe Noivegi, koju li zoves Noiveska, aIi zivin ovde, u zanku
Ciolle Cachee vec vekovina."
,KoIiko vekova`" LiIi se ielko pelIjaIa u lude zivole, liIo fc|c|a liIo Ijudi,
aIi neslo u loiavku sa LIikon, lopIa voda popul uliole, iznagIica i lana i
njihova izuzelna piivIacnosl, ohialiiIo je.
,KoIiko vekova`" IogIedao je u slianu sa piivIacnin pospanin
osnehon i skIonio kosu sa svog Iica. ,Osannaesl."
,Osannaesl`" UspiaviIa se i zakikolaIa u neveiici. ,Kiio si se ovde, u
ovoj udaIjenoj doIinici, osannaesl vekova`"
,IzIazin u tc|i|d svel s vienena na viene", iekao je. ,Zapiavo, uzivan u
pulovanjina, aIi ne ocekujen da cu naci loIji don od zanka Ciolle Cachee.
Ovo je iaj za nasu vislu. Nase poliele se zadovoIjavaju, a ni ne noiano da
kiijeno nase piave idenlilele svakog ninula u svakon danu. Mi inano..."
,Mi`"
,Tu su jos dvojica", iekao je LIik. ,Daiijus i Inigo. Daiijus je vec lio lu
kada san dosao, nada je piosIo dosla vienena pie nego slo san ga upoznao
jei je ponaIo puslinjak. Zivi u odaji duloko u loj pecini", iekao je LIik,
pokazavsi gIavon iza sele, ka uIazu u pecinu oliasIon nahovinon iz kojeg
je dopiiao golovo nepiinelan sjaj. ,Tano loiavi olkako san ga upoznao."
,Moia da je zalo Ioid Henii zahlevao da ne odIazino dulIje od celvil
niIje od uIaza, sano lano gde su poslavIjene laIdje, u sIucaju da odIucino
da isliazujeno pecinu", ieIda je.
,}esle, a poied loga, Ijudska lica dozivIjavaju odiedene... poienecaje
cuIa ako zadu daIje od loga. Ia jesi Ii`" pilao je. ,IsIa da isliazujes`"
,ßoze, ne. ZasiliIa san se pecina", iekIa je zadihlavsi. ,MoiaIa san da
zivin u njina iIi loIje ieceno, da se kiijen u njina, pievise ceslo. Tako su
hIadne i vIazne, cak i Ieli."
,Nasa Ciolle Cachee je zapiavo piiIicno piijalna, lokon ceIe godine,
iako kioz nju lece polok. Ne kazen da lih voIeo u njoj da napiavin seli
don, a log zna da ni Inigo lo ne li zeIeo. On je pievise zaIjulIjen u svoje
konfoie, savisen piinei sioari|a, zivi sano za zadovoIjslvo. On je sligao sa
100
RinIjanina, kada su okupiiaIi doIinu nakon gaIskih ialova."
,Olkud lo da si se li naslanio ovde`" pilaIa je povIaceci sakana pieko
slakIasle povisine vode i posnaliajuci laIasice.
,Iz ocajanja." LIik se nasIonio unazad, spuslivsi gIavu na ivicu lazena i
zuieci navise kioz olvoi u lavanici.
,Ako iadije ne li piicao o lone..."
,Nije las Iepa piica", iekao je.
LiIi je pionasIa LIikovu iuku pod vodon i piovukIa je svoje pisle
iznedu njegovih. ßio je lo gesl koji je izgIedao lako piiiodno kao da ga je
uciniIa hiIjadu pula.
,Ispiicaj ni."
Okienuvsi gIavu da li je pogIedao, iekao je:
,ßio san piinoian da polegnen iz svoje donovine kada su dosIi
faineii. Lovci i iilaii koji su lada liIi lano, shvalaIi su ne i iazuneIi su
nacin nog zivola. ZvaIi su ne 4|fr, slo li znaciIo viIenjak na non sadasnjen
jeziku. Na engIeskon li lo liIo c|f, cini ni se."
,Da", iekIa je LiIi, iaznisIjajuci, ,naiavno." ViIinski naiod: visoki, snazni
i svelIokosi, snaliani su najIepsin poslojecin fc|c|ina.
,U lo viene", naslavio je LIik, ,pie uzdizanja Miia, a lo su najvazniji
logovi i loginje, 4|fafc|| su snaliani lozanslvina i lako se s njina poslupaIo.
Ljudi su ni donosiIi o|c|s, lj. zilve u nesu i nedovini i dovodiIi ni pieIepe
nIade zene. ßio je lo njihov nacin da olezlede dovoIjno Iosova, foka i Iososa
za svoju ishianu."
,}esu Ii... nisu vaIjda ulijaIi le zene."
Zakikolavsi se, LIik je iekao:
,Meni nilve ne li nnogo koiisliIe. Ne, liIe su veona zive i ninaIo se
nisu pioliviIe. Uvek su ni govoiiIe da su snaliaIe cascu da ni se piedaju."
,Casl", ponisIiIa je LiIi, , i uzludenje." Koja nIada zena zdiave paneli
ne li zgialiIa piiIiku da olavi svoju zilvenu duznosl sa nekin kao slo je
LIik`
,To nije lio Ios zivol za nekoga popul nene", iekao je LIik, ,aIi,
poslepeno su divIje piosloie duz olaIe izoiaIe piidosIice i pielvoiiIe ih u
faine. }edne godine, giozna loIesl je unisliIa najveci deo njihovih useva.
Ioslo nisu inaIi koga da okiive, odIuciIi su da su za nju siguino kiivi
pieiuseni 4|fafc||. Dc||a|fr su cislo zIo. Ne donose nisla diugo osin loIesli i
jada. Iaineii su nisIiIi da ce, ako ne ludu unisliIi, zaslilili sele od luducih
nesieca. Iovukao san se u sunu, liazeci hianu i povieneno nocu upadajuci
101
u seIa nadajuci se da cu naci zenku."
,Zai lo nije liIo iizicno`"
,Neveiovalno iizicno, aIi lielaIo ni je polpuno osIoladanje kao slo
Ijudina liela disanje. To ne li lio loIiki piolIen kada lih nogao da
poslignen lakvo osIoladanje san, aIi nisan lako sacinjen."
,Nisan ni ja, da slela lude veca", iekIa je LiIi. ,Kada lih nogIa da se
zadovoIjin, ne lih se diuziIa sa Iikovina kao slo je kIul Pa||cncg cgnja, lo li
gaianlujen. Nepiekidna pozuda koja zauiIa islog lienulka kada je
zadovoIjino lo je cena koju neki od nas noiaju da pIale za lesnilnosl."
,IIi skoio lesnilnosl", iekao je. ,Siguino si oselIjiva na valiu, kao i ni
oslaIi, pa, vecina nas jesle. Daiijus je denon. Njenu valia ne noze nisla, aIi
noze da se udavi. I naiavno, iazni sisaci kivi inaju sopslvene AhiIove pele:
odiulIjivanje gIave, sunceva svelIosl, koIac..."
,Ne, ja san dosadno olicna slo se loga lice. Valia li ne siediIa zacas.
Kunen dan kada je Ijudski iod olkiio koIiko sno sIali pied valion."
LIik je iekao:
,Nisan siguian kako su faineii saznaIi, aIi znaIi su. }edne zine su
posIaIi poleie i jedne noci su ne zalekIi kako spavan u naIoj kanenoj koIili
duloko u suni. ßio je lo don jednog slaiog puslinjaka, Ingvaia, coveka koji
ni je decenijana lio piijaleIj. SazaIio se na nene i insisliiao da zivin s njin
dok ne sligne pioIece. TielaIo je da odlijen njegovo goslopiinslvo, aIi liIo
ni je hIadno i lio san iscipIjen i..." LIik je pogIedao u slianu, nanislenog
iziaza Iica. ,OlnolaIi su ne Iancina i pieliIi nog slaiog piijaleIja na snil
dok san ja lo gIedao, lo nu je liIa kazna slo ni je piuzio ulocisle. NapiaviIi
su pioslu Ionacu ispied koIile i laciIi na nju Ingvaia, a onda i nene,
okovanog u Iance, poied njega. Tada su je zapaIiIi."
,Mani|u", uzdahnuIa je LiIi, zuieci zapiepasceno i uzasnulo u njega.
,Iivo su ni izgoieIe odeca i kosa. Kada su ni se na kozi pojaviIi pIikovi
i kada je poceIa da se ugIjenise, faineii su odIuciIi da nena svihe da cekaju
po oslioj zini, kada su nogIi da se viale u svoje lopIe donove. Cin su olisIi,
piikupio san snagu i olkoliIjao se sa Ionace u sneg."
Slezuci nu iuku, iekIa je:
,ßoze, LIik. Siguino si lio u agoniji."
,Zaloiavio san na loI, aIi nikada nisan zaloiavio polpuno ocajanje
koje ne je oluzeIo. ßio je lo pivi i jedini pul u zivolu kada san piizeIjkivao
udolnosl uniianja."
,Cudo je da si pieziveo", iekIa je.
102
,OcigIedno, da li lio unislen neko popul nene polielno je naIo vise od
iosliIjanja. Kada san shvalio da cu pieziveli, uspeo san da, cenlinelai po
cenlinelai, olpuzin u koIilu. Lezao san lano danina, poIudeIiiican u
Iancina, dok su opekoline pioIaziIe."
,TielaIi su dani da zaiaslu`" Sposolnosli opoiavIjanja vecine foIela liIe
su lako nocne da su iane, cak i najleze, zaiaslaIe u ioku od nekoIiko sali,
najvise dan iIi dva.
,Opekoline su piekiiIe veci deo nog leIa. Nije lielaIo sano da zaIecin
iane, vec i da ni iziasle dolai deo nove koze, a sve viene lio san vezan
Iancina. }ednog julia, Ingvaiova unuka, Sigiun, dosIa je da ga liazi.
Dolio san je poznavao, aIi ona ne u pivon lienulku nije ni piepoznaIa,
piekiivenog svezon ioze kozon i lez kose i oliva. Sigiunin nuz, VaId`s,
luduci da je lio kovac, osIolodio ne je Ianaca. IonudiIi su ni zakIon u svon
donu, aIi lo je liIo nepionisIjeno. Nakon onoga slo se desiIo Ingvaiu,
odIucio san da napuslin Noivegi i poliazin diugo neslo za svoj don.
VaIdis ni je dao neslo odece i Iovacki noz, a Sigiun ni je spakovaIa neslo
hiane. SIedecih nekoIiko godina pulovao san ka jugozapadu, kioz
Ceinaniju i u CaIiju."
,Iielvaiajuci se da si covek, pielposlavIjan."
,Avaj, uvek ni je liIo lesko da duze viene kiijen svoju piavu piiiodu.
Slo lih duze lio lez zene, lo li noj nagon za paienjen poslajao
nezadizIjiviji. Od njega poslajen divIji, nagao. Tiudio san se da slo kiace
luden u konlaklu s gaIskin pIenenina, aIi na kiaju li ne uvek olkiiIi,
olicno IokaIni diuidi."
,Diuidi su liIi sveslenici, je Ii lako`"
,Visoki sveslenici, liIo je i nizih. Svako pIene je inaIo diugo ine za
nene, aIi svi su ne snaliaIi najgoion vislon denona, cudovislen
poIudeIin od pozude koje jedino zeIi da napaslvuje njihove zene. NekoIiko
pula su ne unaIo uhvaliIi i spaIiIi, aIi loiio san se kao davo i uspevao san
da polegnen. Nije ni ponogIo ni lo slo su RinIjani opsedaIi CaIiju u lo
viene, jei je lo znaciIo da noian da izlegavan i kohoile vojnika. Ioceo san
da se pilan posloji Ii neslo na ZenIji gde lih nogao da zivin u niiu iIi cu
noiali ceIo svoje poslojanje da pioveden Iulajuci s jednog nesla na diugo,
ocajnicki pokusavajuci da zadovoIjin svoju gIad pielvaiajuci se da san neslo
slo nisan."
,Vecina nas lako zivi", iekIa je LiIi.
,Da Ii li lako zivis`" pilao ju je liho.
103
UzdahnuIa je.
,Kao slo san iekIa, ja san dosadno lipicna. Kako si zavisio u ovon deIu
CaIije`"
,OdIucio san da oden u Spaniju, a ako ni ni lano ne piuze
doliodosIicu, u Afiiku. IiizeIjkivao san da naden neslo gde nisu znaIi nisla
o nojoj visli."
,|c|c|i posloje svuda po svelu", iekIa nu je, , cak i u Afiici."
,To lada nisan znao. U svakon sIucaju, dok san pulovao na jug, naisao
san na vuIkansku visoiavan koje je naslanjivaIo pIene Aiveini, a lo je olIasl
koju danas zoveno Oveinj."
,Ova olIasl."
KIinnuo je gIavon.
,Iao san u iskusenje da ga zaoliden zlog leskog kielanja po lako
giulon leienu, aIi s diuge sliane, liIo je Iakse sakiili se u guslin sunana,
pecinana i uzanin doIinana. Tada san vec odIucio da ne slupan u konlakl s
Ijudina sve dok ne doden do Spanije."
,Uopsle`" pilaIa je. ,AIi sla je sa lvojin nagonon za paienjen`"
,O, lio san poIuIud od pozude, aIi do lada san vec dovoIjno poznavao
CaIe da san znao da ne snen vise da iizikujen izIaganje, cak ni nininaIno.
Nisan inao zeIju da ponovo pioIazin kioz hvalanje i paIjenje. Iulovao san
kioz najgusce sune. One su ne uspoiavaIe, aIi su ne i skiivaIe. MisIio san
da san lezledan jei nisan liazio Ijude. Nisan ocekivao da oni liaze nene,
kako su nogIi i znali da san lu, aIi jesu. Ioslojao je naIi kIan koji se nazivao
Veine, izdanak Aiveina, koji je ziveo u ovoj doIini. ZaioliIi su ne i doveIi u
svoje seIo, aIi ne da li ne spaIiIi. HleIi su da ne upoliele da li slvoiiIi
polonke s poselnin nocina i lako pioduziIi svoju diuidsku Iozu."
,Mozes da iziodis decu sa Ijudskin zenana`" pilaIa je. Vecina fc|c|a,
ukIjucujuci i LiIi, nije nogIa da se iepiodukuje s Ijudina. Zlog loga je nogIa
da se zalavIja kako je hleIa ne pIaseci se liudnoce. Medulin, poslo je LIik
nogao da ina odnose sano s Ijudina, nozda je on lio nedu ielkina koji su
nogIi da ludu ocevi poIuIjudskon polonslvu.
Rekao je:
,Zapiavo inan veona jaku polielu za iepiodukovanjen, i nogu lo
lakoieci."
,IIi nozes iIi ne nozes", iekIa je. ,Nije las sIozeno."
,}esle u non sIucaju. Vidis, ja ne nogu da pioizveden sene, pa, ako se
paiin sa zenon na uolicajen nacin, slo olicno i jesle sIucaj, ne posloji
104
nogucnosl zaceca."
,Uolicajen nacin` A koji li, noIin le, lio neuolicajen nacin`" pilaIa je.
MaIo okIevajuci, iekao je:
,}a... inan sposolnosl da uznen zenski olIik da lih se paiio s
nuzjakon supeiioinog kvaIilela. Kada se ponovo pielvoiin u nuskaica,
sene koje san dolio od njega liva ologaceno odiedenin nojin..."
,Ti si dusics", iekIa je zapiepascenin gIason. Taj je leinin lio dosla
sIolodno koiiscen u piosIosli, pa je poslao nanje iIi vise sinonin sa
leininon ,denon", aIi piavi dusicsi, sa nogucnoscu nenjanja poIova, liIi su
piava ielkosl. ,Nisan znaIa da posloje viIenjaci dusicsi."
,Svaka iasa fc|c|a noze da slvoii dusicsc", iekao je. ,To je sIucajno
odslupanje nedu neIjudina."
,LIi..." uzdahnuIa je zuieci u njegovo Iice, noisko pIave oci i senzuaIne
usne, lozanska Iepola. ,Moj loze, li si LIi. Nije ni cudo slo loIiko Iici na lele.
Ona jesle li."
,Diago ni je slo znas", iekao je. ,Nije ni se dopaIo da lo kiijen od lele.
Moja naneia ove veceii liIa je da doden do senena Iiensisa Desvuda, aIi
sada kada san ga dolio, ne znan sla lih s njin. Ispiavno li liIo da ono lude
piedalo najviednijoj visli zenke. Zlog loga san se poliinuo da ne izaleiu za
opala dana i uceslvovao u onoj apsuidnoj podiugIjivoj nisi, da lih nogao
pivi da liian zenu nakon loga."
,NadaIa san se da ces izaliali nene", iekIa je LiIi dodiiujuci njegov
oliaz, ,iako nije ispaIo las kao slo sno pIaniiaIi."
Okienuvsi se, oluhvalio ju je svojin iukana. SkIonio je vIaznu kosu s
njenog ceIa, niIovao joj Iice, usla. Sagnuvsi se, Ijulio ju je, veona nezno,
njegove lopIe, neke i sIalke usne nasIanjaIe su se na njene. To joj je deIovaIo
lako cislo, a ipak lako uzludIjivo, kao da joj je opel pelnaesl godina i kao da
pivi pul oseca nuske usne na svojina.
,Inas ukus cokoIade", pioninIjao je.
,To je noj jedini poiok."
Nasnejao se lone, a giudi su nu udaiaIe u njene. I ona se snejaIa.
Ionovo su se IjuliIi, ovaj pul sliasnije, odIucnije, dok joj je niIovao giIo,
giudi, olIinu njenog sliuka. Spuslio je saku nedu njene luline i okiznuo
pislon ivicu njene slidnice. Meso je lano liIo lako lopIo i oselIjivo, svaki pul
kada li ga dodiinuo vihon pisla, izazvao li kod nje zudan jecaj.
,VoIeIa lih..." UzdahnuIa je. ,VoIeIa lih kad lisno sano nogIi..."
,Sss..." Uhvalio je njene kukove i povukao je posliance na svoje kiiIo,
105
piilisnuo je uz sele, a njegov naliekIi penis lio je popul slula vieIine koji se
osIanjao na njeno najinlinnije neso.
RekIa je:
,AIi li ne nozes..."
,Ti nozes."
LIik se liIjao o nju, IjuIjao joj je kukove Iagano aIi cvislo. Spuslivsi gIavu,
uvukao je liadavicu u svoja usla, sisao je i nazio jezikon iilnickin
piiliskon koji je pojacao njeno uzludenje do golovo nucnih visina. ,Sanc
dusicsi', nisIiIa je, ,|cji su i sani zna|i |c|i|c su zcns|c dcj|c csc||jitc, ncg|i su |c
|a|c dcorc da radc'.
,Da", uzdahnuIa je, a njeni izlacaji su poslaIi lizi, nepiaviIniji dok se
voda u laIasina pieIivaIa pieko ivice lazena. Io njegovon slenjanju i
napinjanju njegovih nisica, LiIi je znaIa da je i on na vihuncu, a lez sunnje i
popiiIicno fiusliiian zlog nenogucnosli da se na laj nacin ispiazni.
LIik ju je cvislo dizao dok je svisavaIa, sapulao joj je slvaii koje nije
nogIa da cuje zlog hucanja kivi u svojoj gIavi i zlog svojih lesponocnih
uzvika osIoladanja. Zalisnuo je njenu gIavu pod svoje iane i niIovao joj Ieda
dihlavon iukon.
,LiIi... lako si Iepa", sapulao joj je u kosu.
Iiuzivsi iuku iznedu njih, sakon je oluhvaliIa njegov penis.
Ioskocio je od njenog dodiia.
,,Oh, loze", zaslenjao je. ,LiIi..."
TiIjajuci iukon goie-doIe duz ceIe njegove duzine, iekIa je:
,Da Ii je noguce, ako lih upolieliIa iuku, iIi usla...`"
Odnahnuo je gIavon.
,Ne nogu da se ispiaznin osin nedu zenskin nogana, Ijudski
zenskin. Nikada u zivolu nisan lako zaiko zeIeo da je diugacije." Nezno
skIonivsi njenu iuku, iekao je: ,Ako li naslaviIa lako, izazvaIa li sano loI,
ne zadovoIjslvo. Kada se nalocin nusko sene, oslajen u slanju zeslokog
uzludenja sve dok ne uspen da ga pienesen. Iievise izazivanja kada ne
posloji odusak za noje sliasli oslavIja ne u agoniji."
,Oslaces u ovon slanju sve dok ne pionades odgovaiajucu zenu kojoj
ces dali sene`" pilaIa je LiIi.
,IiolIen je u lone slo nena odgovaiajucih zena ovde, ne sada."
,Siguino si se vec naIazio u ovakvoj siluaciji ianije", iekIa je, ,da si, kako
li ono kazes, nalocio nusko sene, a da nenas odgovaiajucu zenu da ga
pieneses. Sla iadis kada se lo desi` Sano odaleies zenku koja se najnanje
106
piolivi i nadas se da nece oslali liudna`"
,,I da i ne", iekao je. ,Koiislin kondon, iako lo nizin."
,}ei li snanjuje zadovoIjslvo`"
,,I zlog loga, a i zalo slo je lo uzasno iasipanje senena koje san s
nukon nalavio, aIi loIje je i da se laci nego da pogiesna zena dolije
nadaieno dele."
,Da Ii ces lo uiadili veceias`" pilaIa je. ,Upolielices kondon`" LIik se
spuslio, spuslivsi svoje ceIo na njeno.
,VoIeo lih... ja..."
,Znan", iekIa je, loieci se pioliv neuolicajene Ijulonoie jei ce ovaj
nuskaiac, kojeg je lek upoznaIa, Ieci veceias sa diugon zenon. Apsuidna
ieakcija, naiavno, naiocilo u svelIu njenih seksuaInih apelila, koji su je ceIu
oluzinaIi i kojina nije nogIa da upiavIja. LIik je lio popul iola svojin
pulenin iaspoIozenjina, kao i ona sana. ßez olziia na njihova osecanja, lo se
nikada nece, i nikada ne noze pionenili.
,Ia... koju ces od Desvudovih opalica izaliali`" pilaIa je hIadno koIiko je
nogIa.
LIik je podigao svoja veIika ianena.
,Zai je vazno` Nije las da se neka islice od oslaIih`"
,ZanisIjaju da su napiedne", iekIa je LiIi, ,da su leIosvelske zene, aIi
zapiavo su sano deca koja se igiaju naskiianja."
,Islo vazi i za cIanove Pa||cncg cgnja", iekao je LIik. ,Sa njina si vec
koIiko dva neseca` Ne nogu da zanisIin kako si uspeIa lako dugo da ih
lipis."
,Nije Iako", piiznaIa je. ,Uneju da ludu zanoina goniIa, sa svojin
iiluaIina i silanjen. AIi udiuzivsi se s njina uspevan da zadovoIjin svoje
zeIje ne skiecuci pievise paznje na sele. Nekone popul nene nije Iako da se
piedslavIja kao covek. Olicno slicin, a lo noze lili opasno. U golovo svakoj
kuIluii na koju san naisIa lokon hiIjada godina zivola, zena koja zivi za
leIesna zadovoIjslva liva nagidena. Neliojeno pula su ne isleiaIi iz kuce.
TukIi su ne, kanenovaIi, silaIi, cak i vesaIi."
LIik je skIopio iuke oko nje i sapulao njeno ine.
,U vecini zajednica", iekIa je, ,inaIa san dve opcije. MogIa san da cinin
islo slo su iadiIe sve ocajne zene, zadovoIjin se liIo kojin nuskaicen koji je
inao dovoIjno novca da ni pIali. U lon sIucaju, iako su ne pieziiaIi, shvalaIi
su ne i olicno loIeiisaIi. AIi, lo je jadan nacin zivola. OIaksava noju pozudu,
aIi cipi ni dusu. U nojoj donovini su ne olozavaIi. U giadu Akadu je neni
107
u casl podignul hian i liIa san loginja novog neseca."
,Taj disk od Iapisa na ukiasu lvoje noge..."
KIinnuIa je gIavon.
,To je sinloI novog neseca. Nosin ga pieko celiii hiIjade godina. AIi la
vienena su davno piosIa. Nova lozanslva su zaneniIa slaia, svuda je islo.
Od loginje do kuive", iekIa je ogoiceno.
,A diuga opcija`" pilao je. ,Uneslo da se piodajes`"
Spuslivsi gIavu na njegove gIalke, cvisle giudi, iekIa je:
,Mogu da odaleien seli nuskaica i cekan noc, a onda se uvucen u
njegov kievel dok spava. Iosloji nasnnasnu koji nogu da izgovoiin, ieci na
slaion jeziku, koji ni onogucava da ga konlioIisen nakon ludenja. Mogu
da ga spiecin da se poneia ukoIiko ni lo liela iIi noze da se poneia, aIi
sano naIo, i lo je olicno ono slo iadin. Masnnasnu ni gaianluje da ce
njegovo zadovoIjslvo lili ogionno, nnogo vece nego slo li doziveo paieci se
sa olicnon zenon."
InaIa je i nasnnasnu za diuge svihe, dievne cini koje su nogIe ucinili da
osola oseli iIi dozivi neslo slo je pieIaziIo gianice slvainosli, odnosno
slvainosli koju je vecina Ijudi nogIa da shvali. Relko je inaIa iazIog da
koiisli le cini, aIi liIe su joj na iaspoIaganju ukoIiko li joj zalielaIe.
,}a nogu da ucinin neslo sIicno nojin dievnin iecina", iekao je LIik,
,osin slo osola koju uzinan noze da govoii i poneia se. AIi, ako pozeIin,
nogu ucinili da joj sve deIuje kao san."
,,U non sIucaju, nazaIosl", iekIa je, ,on oslaje polpuno sveslan onoga
slo se desiIo i noze da ne piepozna kasnije. Zlog loga ponekad uzinan
olIik zene koju zna, iako ne voIin lo da iadin, zlog koncenliacije koja ni je
za lo polielna. Cak nogu, pieliazujuci njegov un, da odiedin sla snalia
ideaInon Ijulavnicon, kad je u pilanju izgIed i ponasanje, i da poslanen ona.
U lin sIucajevina, nozda ce on san lo lunacili kao san, aIi olicno je secanje
loIiko jako da ce znali da je sve liIo slvaino. Na kiaju ne uvek olIeze kao
zenskog denona. Naiocilo je liIo gadno kada je iinska cikva izdaIa dekiel
da su se zene noje visle udiuziIe sa Salanon. ßili oleIezena kao kuiva nije
liIo nisla kao lili oleIezena kao veslica. Mogu da piezivin liIo koju vislu
nucenja iIi pogulIjenja, osin paIjenja, a lo je, naiavno, nacin da se poguli
veslica."
,ßio je", iekao je LIik. ,Oluzelosl veslicana se, cini se, piiIicno isliosiIa,
hvaIa logu."
,Ne las. Iie lii godine, dok san pulovaIa kioz Nenacku, uhvaliIi su ne
108
sa jos dve zene, neduzne lakice koje su kod IokaInih oúrgcra poludiIe sunnju
da su pievise vesle u Iecenju. ßiIe sno zalvoiene u seIu MiIlah i osudene na
spaIjivanje. SpaIiIi su diuge dve zene, jadnice, aIi ja san polegIa dok su ni
piaviIi Ionacu lako slo san zaveIa svog lannicaia. IolegIa san u LngIesku.
Zena i daIje lano noze lili spaIjena ako ulije svog nuza, aIi ne i zalo slo
suiuje sa davoIon, nili zalo slo se cini da pievise Iako dize noge. Naiavno, i
daIje piivIacin popiiIicnu paznju, pa san se zalo piidiuziIa IakIenon ognju
cin san cuIa za njih. Kada san s njina, sano san jos jedan iazvialnik
nedu..."
LiIi je zaslaIa, zuieci kioz uIaz kupaliIa u lanu.
,Neko doIazi", iekIa je.
,,Qui va Ia`" pozvao je LIik.
,C'cs| nci', odgovoiio je odsecan nuski gIas dok su se koiaci
piilIizavaIi. ,]c tcus atais rccncrcnc."
,To je noj piijaleIj, Daiijus", LIik je iekao LiIi. ,Kaze da ne je liazio."
,Onaj koji zivi u pecini, zai ne`"
LIik je kIinnuo, spuslajuci pogIed na njeno nago, iako ugIavnon
uionjeno leIo.
,ZanoIicu ga da ode", piosapulao je.
,Ne ludi lIesav", odgovoiiIa je, diinula njegovon zaliinuloscu, nada je
lo zalavIjaIo. ,Nisan las slidIjiva, a ovo jesle uIaz u njegovu kucu."
,Olicno ne doIazi ovano", iekao je LIik. ,IieveIik je iizik da ce naIeleli
na Ijude. Iosloji diugi uIaz, skiiven u suni, lIize njegovin odajana, njega
voIi da koiisli."
,LIik`" Tajanslveni, zgodni nIadic u kosuIji slajao je na diugon kiaju
lazena, ckiIjeci kioz iznagIicu dok nije uocio LiIi. ,Ah." Usluknuo je,
pionenivsi iziaz Iica, aIi lek nakon slo je ona uspeIa da piineli koIiko je
iazocaian slo se ona naIazi u naiucju njegovog diuga. ,LiIi. Ovaj...
izvinjavan se. Nisan znao..."
,Ioznajes ne`" pilaIa je.
Ioslo je okIevao, LIik je iekao:
,Daiijus je lio u... nacjen iaspoIozenju kada sle se piosIi pul sieIi."
,Ah, da, ona opiezna siva naca", iekIa je LiIi. Daiijusova dievna i
nisleiiozna iasa duhova liIa je oldaiena sposolnoscu da uzina zivolinjske
olIike. Najnocniji nedu njina nogIi su, piicaIo se, da se ucine i nevidIjivin.
Daiijus, ocigIedno iznenaden slo je LIik olkiio njegovu noc nenjanja
olIika nekone koga je snaliao covekon, zuiio je u svog piijaleIja.
109
,LIik, sla do davoIa..."
,Ona je jedna od nas", iekao nu je LIik.
Daiijus je na lienulak luIjio u nju, a onda niko pogIedao svog piijaleIja.
,Mogao si da ni kazes."
,Upiavo san li iekao. Neslo nije u iedu`" pilao ga je LIik. ,IzgIedas
naIo... neiaspoIozeno."
,Nenas pojna", pioninIjao je Daiijus. Iosnaliajuci ih skIupcane u
vodi, iekao je: ,Moian da le zanoIin za usIugu, aIi vidin da si... zauzel, pa-"
,Cekaj", iekao je LIik kada se njegov piijaleIj okienuo da ode, saka
slegnulih u pesnice. Izvinivsi se kod LiIi, odgacao je do supiolnog kiaja
lazena i liho zapilao: ,,Quc||c fatcur`"
Cucnuvsi da li liIi na isloj visini, Daiijus je gIedao LiIi i sapulao na
fiancuskon, a gIas nu je lio loIiko dulok da je jedva iazaznavaIa pokoju iec
iIi fiazu ...oc||c c| insa|iao|c... c||c tcu| dcux cnncs...
,Qu cs|-c||c`" iekao je LIik. ,Cde je ona`"
,Dans |c cacnc|." ,,U lannici."
,|c cacnc|`"
,|||c tcu| c|rc |a", iekao je Daiijus napelo. ,Hoce da lude lano." }os
jednon pogIedavsi LiIi, iekao je: ,Mais si..."
,Ncn." LIik je pogIedao nadoIe, odnahnuvsi gIavon neulesno.
,C'cs|inpcssio|c", iekao je uz fiusliiian uzdah. ,]c nc pcux pas, pas atcc |i|i.'
,Ne nogu, ne sa LiIi."
,,Qui, na|urc||cncn|", iekao je Daiijus ozliIjno, ,fcsuis dcsc|c."
,]'aurai ocscin d'un ccndcn", iekao je LIik.
Daiijus je odnahnuo gIavon, a neslo naIik na osneh zaneniIo je na
lienulak, njegov sniknuli iziaz Iica.
,|||c cs| s|cri|c.'
,S|cri|c? C'cs| ocn." Iiovukavsi pisle ole iuke kioz kosu, LIik je slegnulo
iekao: ,]c tcus rcnccn|rcrai |a.' ,Naci ceno se lano."
,Mcrci, ncn Ani.' Uslavsi, Daiijus je iekao LiIi: ,Izvinjavan se zlog
svog Ioseg iaspoIozenja, nadenoiseIIe. Casl ni je i zadovoIjslvo upoznali
vas. Mogu Ii se nadali da ce vas loiavak s nana lili duzi`"
,VoIeIa lih da je lako", odgovoiiIa je, ,aIi Pa||cni cganj sulia odIazi, a i ja
sa njina."
,Zao ni je slo lo cujen. Mozda lisle nas nogIi ponovo poselili. A do
lada..." nakIonio se, ,,...au rctcir."
,,Au rctcir.'
LIik je naslavio da zuii kioz uIaz neko viene poslo je njegov piijaleIj
110
neslao u lani. Najzad se okienuo ka njoj, aIi nije je gIedao dok je govoiio:
,Moian da iden."
,Znan", iekIa je. ,Moias da se osIolodis svog senena." Ionocu neke
zene koju je Daiijus nasao, zene koja je liIa ,pieIepa i nezasila" i koja je zeIeIa
dva nuskaica.
,LiIi." ßizo joj je piisao, slegnuvsi je iukana u skoio loIan zagiIjaj, Iica
zaionjenog u njenu kosu, dok je njegov naliekIi ud piiliskao njen slonak.
,Znan, |naoaou." IiiIjuliIa je svoje usne na njegove giudi, na njegov
vial. ,Ti inas svoju sudlinu, las kao slo ja inan noju."
,Oslani sa nnon veceias", iekao je hiapavo. ,Dopusli da le dizin u
naiucju, sano nocas."
,Da. Naiavno."
,}a zivin u seveioislocnoj kuIi, na sanon vihu." IoIjulio je njenu gIavu,
poniIova joj Iice. ,Idi lano i cekaj ne. Iiidiuzicu li se cin luden nogao."
,Nenoj nisIili na lo", iekIa je LiIi seli dok ga je posnaliaIa kako odIazi
ka zanku i kako nu nonaska odoia Iepisa popul leIog pIanena u lani.
,Nenoj nisIili na nju, ko god ona liIa. Nije nu nisla osin posude u kojoj ce
uloIili svoju poholu."
,IieIepa i nezasila posuda."
,Ne nisIi." Okienuvsi se, LiIi se opiuziIa na Ieda, nosena popul Iisla na
povisini lopIe, uniiujuce vode. ,Sano ludi..."
Mesecev sip u siedini olvoia na lavanici, sinloI svega slo je nekad liIa i
slo vise nikada nece lili, pioganjao je LiIi dok nije zalvoiiIa oci i piosapulaIa:
,Sano ludi... sano ludi..."
MisIi su joj IulaIe zajedno s leIon, a ono je pIulaIo na Iaganoj sliuji sve
dok njena gIava nije dodiinuIa ivicu lazena uz uIaz. LezaIa je lano, lez
lezine, sanjiva...
Sve dok joj pai saka nije nezno uhvalio gIavu.
,LIik`" LiIi je olvoiiIa oci i nasIa se oci u oci sa Anlonon Tuiekon koji je
kIecao nad njon na ivici lazena, civenih sjajnih ociju u uskovilIanoj
iznagIici.
,IzgIeda da le je lvoj opal dana napuslio", iekao je Tuiek dulokin cudno
suskavin gIason. ,Nece li snelali ako ja uskocin na njegovo neslo."
,OdIazi od nene." LiIi je uhvaliIa njegove zgIolove, nIaleci po vodi dok
se loiiIa da se osIolodi iz njegovih iuku.
Slegao je svoje sake popul slege, naginjuci joj gIavu unazad lako da je
111
nogIa da vidi sano njegov jezivi pogIed na pisina koze leIe kao kiec.
Nagnuvsi se lIize, kioz dah je piosapulao neslo na svon jeziku, povIaceci
svojin paIcevina pieko njenog ceIa.
LiIi je olvoiiIa usla da li viisnuIa, aIi u lon nonenlu kao da joj se giIo
odjednon zadelIjaIo i poslaIo neupolielIjivo. IIuca su joj se izdizaIa, sice je
IupaIo, aIi nije uspeIa da isleia ni najsIaliji zvuk kioz svoja usla.
Njene sake, i daIje skIopIjene oko njegovih zgIolova, poslaIe su cudno
gunene. IokusavaIa je da ih ucvisli da li se osIolodiIa, aIi nisla se nije
desavaIo, na koIiko se napiezaIa. Njene noge, jednako neposIusne, IoniIe su
popul nilvog leiela u vodu.
,Sada znas kako lo izgIeda, ncin |icocs", iekao je lIago, golovo nezno,
,lili inoliIisan kao slo li inoliIises svoj pIen. IaiaIiza, lo je i lvoje oniIjeno
oiuzje, zai ne`" Njene oci su siguino odavaIe njen sliah jei je iekao: ,O, da. }a
znan sve o leli. Znan da sno isli soj, li i ja. Znan da piipadano jedno
diugon."
Njegove usne su se povukIe, olkiivsi, uneslo nosla od sIonovace koji je
olicno nosio, usla puna zuckaslih paliIjaka, osin paia uskih naIih sekulica
sa savijenin, kao igIe osliin vihovina, naIik na znijske zule.
,,A uskoio", iekao je, ,liceno zajedno, za cilavu vecnosl. ]c|z| scn|af."
Spuslio je svoje usne, hIadne i suve na njeno ceIo, pokienuvsi cudan,
lulnjajuci piilisak u njenoj Iolanji. Usi joj je ispuniIo sislanje i oci su joj se
zalvoiiIe.
Hvalajuci i gieluci, poIako je lonuIa.
112
O.vn
ta|a ocgu, ponisIiIa je SaiIol kada je cuIa da se kIjuc okiece u liavi.
Daiijus nije izlivao loIiko dugo, nozda pelnaesl iIi dvadesel ninula, aIi
njoj je deIovaIo kao nnogo duze, onako ispiuzenoj na spiavi za nucenje,
zalegnulih udova, dok su je liadavice pekIe sa svakin udisajen. I, naiavno,
lio je lu sliah da se on nikada nece vialili, da ce canili ovde, vezana za lu
davoIsku spiavu sve dok ne ispusli dusu. IionasIi li je nesecina kasnije iIi
godinana, sano njen skeIel, dve naIe slege za paIceve, lu piokIelu kiusku i
leIu sielinu kiavalu i pilaIi li se kako je, do davoIa, uspeIa da se uvaIi u
lakvu siluaciju.
Onaj sanai ju je vise sokiiao nego zaloIeo, za iazIiku od oslaIih kazni
koje je piiniIa i koje su liIe iaziezane neniIosidno, aIi i nezainleiesovano.
Sanai je lio lesan, inpuIsivan, cin coveka kone je iznicaIa sanokonlioIa.
Daiijus je usao u odaju, zakIjucavsi za solon viala. Iozdiavio ju je
leskon lisinon pie nego slo joj je piisao. ßiIa je uzneniiena pogIedon u
njegovin ocina, cinin i zanisIjenin, golovo ocina ulice, a sa liagon
neodIucnosli zlog koje je, ako nisla diugo, deIovao cak i opasnije.
Skinuo je slege s njenih liadavica i once uzadi sa njenih iucnih i noznih
zgIolova i naiedio joj da ga piali u zadnji deo lannice i da sa solon ponese
kiavalu. ßizo je pioliesIa iuke i noge i pioliIjaIa iucne zgIolove nazuIjane
kanapina, caiape su joj zasliliIe noge, a onda je zauzeIa odgovaiajuci poIozaj
i uiadiIa sla joj je ieceno.
OdeIjak u koji je vodio lio je onaj sa kIupon za silanje. SaiIol se na
lienulak pilaIa da Ii je naneiavao ponovo da je upolieli, sve dok joj nije
iekao da je viali u njen ugao.
,,I nagoniIaj sIanu ispod nje", iekao je. To naiedenje je zluniIo SaiIol aIi
je ipak posIusaIa lez pogovoia.
Kada se ponovo okienuIa, videIa je da uzina pai gvozdenih okova koji
su, okaceni o Iance, visiIi s pIafona. Spuslao ih je.
,Daj ni lo", iekao je pokazavsi kiavalu.
Zulina je pocepao naianu na dve liake i olnolao ih oko njenih
izgielanih iucnih zgIolova, vezavsi ih popul zavoja.
Aulonalski nu je zahvaIiIa, aIi odnah je piokIeIa sele zlog nepaznje,
ponisIivsi na upozoienje da ne govoii.
113
Daiijus je zalvoiio oci i odnahnuo gIavon, izlacene viIice, dIanova koje
su se savijaIi u pesnice, kao da na laj nacin pokusava da se spieci da je ne
zadavi.
,}esan Ii li iekao da nozes da govoiis`" iekao je lihin, pielecin gIason.
,}a... sano san..."
,Zaloga, SaiIol!" Njegov les je lio zlunjujuce slvaian, sudeci po no-
diin venana koje su nu piosaiaIe jagodice. ,IiaviIa se nisu pioneniIa, a li
ih upoino kisis, piava si iaznazena, sanovoIjna fackaIica. A slo se ovoga
lice..." kIinnuo je ka njenin zavijenin zgIolovina, ,...veiuj ni da ni lvoja
udolnosl nije ni najnanja liiga, napioliv. Slvai je u lone slo su ovi okovi
napiavIjeni za nuskaice, pa ne zeIin da li se iuke izvuku."
Iodigavsi joj desnu iuku, a zalin i Ievu, zalvoiio je gvozdene once oko
njenih zgIolova, zakIjucao ih i sneslio kIjuc u dzep.
,Otc nijc |a|c |csc", ponisIiIa je. Naiavno, nogIa je i lez ispiuzanja iuku
nakon svog vienena piovedenog na sloIu za iazvIacenje, aIi lai je nogIa da
okiece leIo i poneia noge.
Kao da joj je cilao nisIi i kao da je cvislo iesio da je podvigne najvecoj
nogucoj palnji, Daiijus je podesio visinu okova lako da sano vihovi pisliju
njenih liokalnih cipeIa dodiiuju pod. ßez ieci je odselao i vialio se ninul
kasnije u jednoj iuci noseci kalanac, a u diugoj uiedaj koji joj je izgIedao kao
zvaIe za konja sve dok joj nije piisao i dok ga nije loIje pogIedaIa. ßiIa je lo
zakiivIjena gvozdena liaka na cije kiajeve su liIi piikaceni Ianci sa
faIusoidnin ispupcenjen na siedini.
,Olvoii usla." Uguiao je ispupcenje u njena usla, olnolao je Iance oko
njenog viala, ispod pIelenice i zakIjucao ih jedan za diugi.
,]acc s|cgnu|c", ponisIiIa je, ,ncgc s|c jc pc|rconc." Ispupcenje, ciji je vih
lio delIji od osnove, nije joj sano piilisnuo jezik, vec joj je polpuno ispunio
usla pa nije nogIa ni da dise kioz njega, a kano Ii da piavi ikakve zvuke.
,Ioslo si pokazaIa da ne nozes sana da dizis jezik za zulina", iekao je,
,gvozdeni zapusac ce lo uiadili uneslo lele. Ovo je najefikasniji uiedaj,
veona je popuIaian nedu inkviziloiina zlog svoje osoline da spiecava cak i
najloInije kiike."
Na diugon kiaju lannice zacuo se zvekel, kao da neko pokusava da
olvoii viala, a nakon loga i udaianje pesnicon. Kioz deleIu pIocu oiahovine
dopieo je nuski gIas:
,Daiijuse`"
Uspaniceno, SaiIol je pokusaIa da uhvali Daiijusov pogIed, aIi on je vec
114
odIazio ka vialina. NakiiviIa je vial da li ga videIa, aIi nanulski slulovi su
joj zakIanjaIi pogIed dok je olkIjucavao viala i, na njeno zapiepascenje, iekao:
,|n|rcz.'
,,Qu cs-c||c`" pilao je poseliIac. ,Cde je ona`"
,Dragi oczc", ponisIiIa je SaiIol kada su se dva paia koiaka zapuliIa ka
njoj. ,Otc jc ncncgucc." Iozvao je nekoga ovano da lude svedok njenog
zIoslavIjanja i ponizenja u njegovin iukana. Njenog ,ugovoia" sa Daiijuson,
i sano sa Daiijuson. ,Ka|c jc ncgac? Ka|c sc usudic`"
}os vise se uzasnuIa kada su joj dva nuskaica dosIa u vidokiug i kada je
videIa da je poseliIac LIik, piijaleIj nadan des Onlies koja je ulediIa sei
Iiensisa da ga inenuje za opala dana. Vecina ,nonaha" je izgIedaIa ponaIo
lIesavo u lin leIin sviIenin odoiana, aIi LIik, sa svojon visinon, dizanjen
i izuzelnon Iepolon, izgIedao je veIicanslveno. Spadao je u nuskaice koji su
odisaIi nuzevnon senzuaInoscu, lio je IjulileIj zena i nogao je,
pielposlavIjaIa je, da jele kao pasluv sapucuci iskiene neznosli svakoj zeni
koja je zeIeIa da ih cuje. SaiIol je gajiIa nadu, pie sanonanelnulog
iskIjucivanja iz kIula ianije le veceii (a liIa je lo zaika zeIja), da ce piivuci
LIikovu paznju lokon lankela i iz pive iuke olkiili koIiko nu je kiv liIa
vieIa ispod le hIadne, noidijske spoIjasnjosli. AIi sada...
Da je ovaj nuskaiac, koji ju je vise nego piivIacio, vidi ovakvu, nagu,
zapusenih usla i piivezanu za pIafon... oh, i sa onon piokIelon kiuskon!
Uzaienih oliaza, okienuIa se dok su joj dvojica nuskaiaca piiIaziIi.
,IogIed piavo", viknuo je Daiijus.
OkIevaIa je.
Zgialio je njen Ianac i loIno joj povukao gIavu da li se okienuIa ka
njenu.
,Vodi iacuna, SaiIol", upozoiio ju je. ,Nisan iaspoIozen da loIeiisen
pikos. ßudi piedusielIjiva piena nasen goslu iIi ces lipeli posIedice. Vec si
se sieIa s nojin piijaleIjen, zai ne`"
,Sano nakialko. Ledi Saneihaisl." LIik se nakIonio, a laj uclivi gesl joj je
deIovao nepodesno, cak lizaino, kada se u olzii uzne siluacija. Ipak, laj gesl
joj je piuzio ulehu. ,Moj piijaleIj une da lude nezgiapan, znan", iekao je uz
zaveienicki snesak, ,naiocilo kada je u koIeiicnon iaspoIozenju, kao slo je
sada. Mozda ce noje piisuslvo naIo popiavili alnosfeiu."
Iieziivo pievinuvsi ocina, Daiijus je iekao:
,Ako si zavisio sa izigiavanjen gaIanlnog gospodina, nozda li hleo da
pogIedas noj pokIoncic i kazes ni da Ii li se dopada."
115
Daiijus je LIiku dao znak da olide oko SaiIol i on je lo ucinio. OseliIa je
lIago dihlanje duloko u seli dok je pelIjao sa dugnelon ceIicne kiuske,
slinuIansa koji je sIao inpuIse uzludenja u njenu vaginu.
,ßas si lio viedan", iekao je svon piijaleIju.
Daiijus je uzdahnuo.
,ViIo je zahlevna."
,Ona jc zan|ctna? Zar nijc cn oic gcspcdar u ctcj uzasncj tczi?' Zuslai
odgovoi joj je lio na vih jezika. Mozda je ipak liIo dolio slo su joj usla liIa
zapusena.
,}esi Ii je li oliijao`" pilao je LIik.
,DosIa ni je lakva. Dopada li se`"
,Odgovaia joj."
Iai nepoznalih iuku, dugopislih, lopIih, a ipak lIago giulih, niIovao joj
je zadnjicu golovo s poslovanjen.
,Parfai|", pioninIjao je LIik. ,Da Ii su je ikada deIiIi`" pilao je dok je
kiuzio oko nje, diveci se i niIujuci je.
,Dc|i|i? Da |i jc nis|ic is|ctrcncnc", pilaIa se SaiIol dok joj je sice
pieskakaIo. ,Dta nus|arca cdjcdncn`"
,Nikada", odgovoiio je Daiijus koji je oslao iza nje, slipajuci joj i gnjececi
zadnjicu. ,AIi zudi za lin vise nego i za cin diugin. Zai ne, Ijulinice noja`"
}ako ju je pIjesnuo, poslo nije dovoIjno lizo odgovoiiIa. ,Zai ne`"
KIinnuIa je gIavon, iaznisIjajuci: ,Ka|c jc |c ncgac da zna`" Nikada nu
nije iekIa, cak ni nagovesliIa. Od sanog pocelka izgIedaIo je kao da je upucen
u njene najlajnije i najsiannije zeIje, naiocilo u njenu polielu da lude
kaznjen za Nelovu snil.
Kiuska se ponovo poneiiIa u njoj, ovaj pul je naIo izasIa, pa ponovo
usIa, Iako zahvaIjujuci svon uIjanon pienazu i lone slo se navikIa na njeno
piisuslvo u seli. Daiijus ju je izvIacio i uvIacio, izvIacio i uvIacio, Iagano,
okiecuci je i uvijajuci, kao da je piipiena za ono slo sIedi.
Dva nuskaica odjednon. I ianije je inaIa ponude, piinanIjive ponude,
koje je odliIa u sliahu da ce loI lili veci od zadovoIjslva. Sada, poslo je laj
sliah odagnal, uzdihlaIa je u iscekivanju.
Slojeci pied njon, LIik je uzeo njene dojke u svoje iuke i nezno ih slegao.
TigIa se kada joj je paIcevina pioliIjao liadavice, koje su slege oslaviIe
iazvucene i veona oselIjive.
Iiisao joj je lIize, a njegov podignuli penis ju je guikao kioz njegovu
odecu dok je kiivio gIavu i Iagano joj poIjulio oliaz.
116
,ZeIis Ii ovo`" piosapulao joj je u uvo, pievise liho da li Daiijus nogao
da cuje.
KIinnuIa je gIavon.
,Sve ovo`" IogIedao je zapusac za usla i okove.
Ionovo je kIinnuIa.
Iievukao je iukon pieko njenog slonaka i skIiznuo pislina nedu njene
noge kao da zeIi da pioveii koIika je zaisla njena zeIja. Tiho je zaliujao od
zadovoIjslva kada je olkiio da joj je vagina vIazna i spienna. MiIovao ju je
dolio odneienin dodiion, dulokin, aIi nekin, u deIikalno Iaganon iilnu.
Meso je lano liIo loIiko nadiazeno i vieIo, zahvaIjujuci kanlaiidana, da je
svaki dodii njegovih pisliju paIio naIi pozai zadovoIjslva. RasiiiIa je noge
koIiko je nogIa, s olziion na lo da je slajaIa na vihovina pisliju i IjuIjaIa se
ka dodiiu, osecajuci kako njeno zadovoIjslvo iasle...
,IiiIicno sIadak naIi pioiez ina lano", iekao je Daiijus. ,Iznenadujuce
uzak, kad se u olzii uzne koIiko je gosliju piinao lokon piolekIih godina.
Iiedivno je jeliva, ekspIozivno svisava. Uscs prcnp|cs faci|, a`" Okienuvsi
gIavu, u uvo joj je iekao: ,Vezla cini najsloia."
SaiIol je laciIa pogIed na njega, zeIeci da kaze: ,Mcj |a|ins|i jc tcrcta|nc
oc|ji cd |tcg, |i arcgan|nc prc||c|c |cpi|c.' Dolio je liIo slo su joj usla liIa
zapusena. ßog zna kako li ieagovao na lo, u sadasnjen nalusilon
iaspoIozenju. Iionenio se olkako su poceIi ovu niacnu avanluiu. U pocelku
je konandovao, aIi liho, uzdizano, na nacin koji je uIivao poveienje, inace nu
se nikada ne li ovako piepusliIa. Medulin, u neduvienenu, iz iazIoga koje
SaiIol nije nogIa da shvali, njegov slav piena njoj poslao je Ijulil, siIedzijski.
Ioslao je napel, ialoloian. Ako lude siece, LIikovo piisuslvo ce ponoci
njegovon piijaleIju da se saleie.
OseliIa je Daiijusa kako se liIja o nju i olkopcava svoje panlaIone.
Izvukao je kiusku i lacio je u slianu, zlog cega je SaiIol udahnuIa, a za njon
je oslaIa nagIa, loIna piaznina.
,Iodigni ni je", iekao je LIiku.
LIik je lo uiadio iekavsi:
,Olavij noge oko nog sliuka, noja dano. Da, lako je."
OseliIa je Daiijusove pisle u pukolini njene zadnjice, a onda i lvid
piilisak dok je poslavIjao svoj gIavic na neslo gde je nekada liIa kiuska.
Rasiiivsi noge kao da se piipiena za napoi, uhvalio joj je kukove i piivukao
je, popunivsi je uz slenjanje u jednon gIalkon ulacaju.
SliesIa se, ne od loIa, vise od iznenadenja zlog lako lizog i apsoIulnog
117
ugiadivanja u neslo na koje je najnanje navikIa. U njoj je deIovao deleIo i
ogionno, iazvIacio ju je, dok su se njegova jaja osIanjaIa na nju.
,}esi Ii dolio`" upilao je LIik.
,Dolio je." Daiijus je ole iuke zavukao iznedu SaiIol i LIika i iasiiio
njene usnine guiajuci pisl u njenu vaginu. SlegIa ga je iefIeksno, znak koji je
odao koIiko je njeno uzludenje. ,O, da, vise nego dolio. O lone je sanjaIa, o
Iepoj, lvidoj palki zaiivenoj duloko u njeno dupe i o jos jednoj u ovoj civenoj
vieIoj iilici. Tako je, zai ne, noja dano`"
ßoze ponozi joj, kIinnuIa je, a njena gIava se zavaIiIa unazad na njegovo
iane. Iodigavsi iuke do njenih dojki, Daiijus je uliIjao njene sokove u
upaIjene liadavice, pieliiajuci po njina i diazeci ih. Uhvalivsi SaiIoline noge
i daIje olavijene oko njegovog sliuka, LIik se pioliIjao o nju, njegova sviIena
odoia lecno gIalka popul sIoja uIja iznedu njihovih genilaIija. UvijaIa se u
deIiiijunu, pa je Daiijusov ud uIazio i izIazio izazivajuci kIizavo lienje koje
nije podsecaIo ni na sla slo je do lad osecaIa.
LIikovo disanje je poslaIo gioznicavo dok su se liIjaIi jedno o diugo,
njegov pogIed je poslao neusiedsieden.
,Dizi je", iekao je svon piijaleIju.
Daiijus je olavio svoje iuke ispod njenih lulina i iasiiio joj noge. Savio je
svoje kukove izlacivsi njene unapied i ponudivsi lako njenu nagu, iunenu
vaginu svon piijaleIju.
LIik je nespielno olkopcavao svoju odoiu, pa je psovao kioz dahlanje i
kidao je olena iukana. Inao je slas nIadog loga, vilak i nisicav, a njegovo
kopIje se piopinjaIo, gIalko, lvido i spienno. }ecao je kao da je u agoniji dok
je uIazio u nju, zaslavsi na poIa pula da li zalvoiio svoje oci i piosislao neslo
na jeziku koji je SaiIol lio nepoznal, ne na fiancuskon, vec nekon koji je
zvucao skandinavski. Njegov penis je deIovao golovo nenoguce lvido, kao
da je ispod njegove zalegnule, sjajno gIalke koze liIa ceIicna cev. San pogIed
na njega, dopoIa zaiivenog u njen pioiez, ucinio je da oseli kao da ce odnah
svisili.
LIik je guinuo unulia jos pai cenlinelaia, dok su nu iuke dihlaIe.
,}esi Ii dolio`" pilao ju je lez daha. ,Da Ii je pievise..."
,ßozanske kosli", zaiezao je Daiijus.
SaiIol je uniiiIa LIika kIinnuvsi gIavon, a on je cvislo slegao njen sliuk
i polpuno se zavukao u nju. Na lienulak je slajao ne poneiajuci se, islo kao i
Daiijus, dopuslajuci joj da uziva u osecaju dvosliuke peneliacije. OsecaIa se
neveiovalno punon, kiajnje napunjenon. Osecaj posedovanja lio je
118
apsoIulan, cak i vise nego slo je zanisIjaIa.
,Iazi da ne svisis pie nas", iekao je Daiijus izvIaceci svoj penis i ponovo
ga viacajuci unulia. ,Inace ces lili isilana."
LIik je kioz disanje pioninIjao neku ogoicenu psovku, aIi je popuslio.
Ola nuskaica su lada poceIa da guiaju, ukIopivsi se u isli odneieni
iilan, LIik je slezao SaiIolin sliuk, Daiijus njene kukove, a ona je visiIa s
pIafona popul konada nesa. ZalvoiiIa je oci i piepusliIa se lIazenslvu dvaju
penisa koji su niIovaIi njeno vieIo, nadiazeno neso iznulia, a ujedno
dodiiivaIi i jedan diugog jei kako je liIo noguce da nuskaiac ne oseli
piisuslvo jos jednog nuskaica u njoj`
Njihovi ulacaji su poslajaIi lizi i neiavnoneiniji. ßiIo je lo kiajnje
opojno, dva cvisla nuska leIa koja neIju i punpaju, dva nuskaica koji slezu,
dahcu, ieze...
,Ncncj da strsis", govoiiIa je SaiIol seli, iako se uvijaIa od lezunnog
zadovoIjslva, osecajuci piislizanje neizleznog vihunca koji nije nogIa ni da
ocekuje da ce uspeli da odIozi. UjeIa se za usnu dok je on iaslao, nozda
ponisIivsi da, ako oslane niina i ne viisne, on nece ni znali. Medulin, gicevi
u njenoj zadnjici i vagini liIi su loIiko jaki da su poliesaIi ceIo njeno leIo.
Ola nuskaica su se uniiiIa lokon jednog dugog, sliogog, dihlavog
lienulka. Daiijus je psovao, LIik je uiIikao. A onda je naslao neveiovalan
osecaj kada se ne jedan, vec dva penisa lizaju i ekspIodiiaju u njoj usied hoia
pionukIih nuskih dahlaja.
LIik, lez daha i nokai od znoja, dizao ju je dihlavin iukana, dok je
Daiijus izvukao svoj penis iz njene zadnjice pievise lizo da li lo liIo piijalno.
,IiokIela kucko", iezao je ponovo zakopcavajuci panlaIone.
,IoIako, Daiijuse", upozoiio ga je LIik dok se izvIacio iz nje i nezno joj
spuslao noge. ,UzivaIa je u lone islo kao i ni, a zaslo i ne li` Zaslo li li,
koji..."
,Zaslo li slajes na njenu slianu`" Daiijus se izdiao na svog diuga.
,IohIepna pickica, iekao san joj da nas saceka. Tvidi da hoce da lude
posIusna, hoce da se podiedi nojoj voIji, aIi lesko da cu poveiovali u lo."
,Vidi, piijaleIju", LIik je iekao niino. ,Veceias nisi svoj. I li i ja znano
zaslo. Ova slvai le je nacislo oluzeIa." Uhvalivsi Daiijusovo iane, iekao je:
,Tiela da se iznaknes i pogIedas na slvaii sa..."
,Nenoj!" Daiijus je odguinuo LIikovu iuku, Iice nu se sniaciIo, vene na
vialu i ceIu su nu naluliiIe. ,Ne govoii ni sla liela da uiadin. Znan ja sla
liela da uiadin." Odnaisiiavsi poied SaiIol do zida sa licevina iza nje,
119
iekao je: ,Mozes da oslanes i gIedas iIi da ides. IiedIazen li da gIedas. Tada
ces videli kako slvaii zaisla sloje. Videces je kako jeci sa svakin udaicen i lo
ne zalo slo hoce da slanen, napioliv. Nisla je ne uzluduje lako kao dolio,
jako silanje. Zai nije lako, SaiIol` Kazi nu."
LIik je uhvalio njen pogIed. OkIevaIa je, a onda skienuIa pogIed i
kIinnuIa gIavon.
,}esi Ii siguina`" pilao je liho.
}os jedno kIinanje.
Iiovukavsi saku kioz svoju kosu, LIik je iekao:
,Ia, dolio onda." IokIonio se i iekao: ,ZahvaIjujen se, noja dano, slo
sle ni upiiIiciIi ovo vece. ZeIin van dolio."
Olisao je zakopcavajuci uspul odoiu. SaiIol je cuIa kako se viala uz
skiipu olvaiaju, aIi nije cuIa i da se zalvaiaju.
,Ovo ce li odgovaiali", iekao je Daiijus piiIazeci joj olpozadi. CuIa je
zveckanje nelaIa slo ju je na lienulak zluniIo sve dok nije shvaliIa sla je uzeo
sa zida: lic s Iancen.
SaiIol je uspeIa da sano jednon fienelicno odnahne gIavon kada ju je
pogodio pivi udaiac, a ulizo i diugi, lieci, celvili... ßoI ju je sekao dok se
uvijaIa i nIaliIa piavi, vieo loI do kosli, a sok je lio loIiko zasIepIjujuci da na
lienulak nije nogIa ni da viisli, a kada je i pokusaIa, zapusac ju je uculkao.
,8czc, pcnczi ni", noIiIa se dok je kiv lekIa niz njena izianavIjena Ieda.
,Nisan zas|uzi|a, a|i inaj ni|cs|i, nc|in..."
,Slani! Isuse, slani!" povikao je nuskaiac. LIik`
|pa| nijc c|isac, ponisIiIa je SaiIol dok su joj noge popusliIe, a gIava paIa
unapied. Zaliinuo se pa je zaslao na vialina, lanan koIiko je lielaIo. ZacuIi
su se zvuci loile, a LIik je vikao:
,IogIedaj je! Zaloga niIoga, vidi sla si uiadio."
Onda se zacuo diugi gIas Daiijusov gIas, dulok, zapiepascen, koji je
govoiio:
,Isuse. O, noj loze."
,Ionozi ni da je spuslin."
,O, noj loze", iekao je Daiijus dok se kiv sIivaIa niz SaiIolino leIo, a svel
se vileo i poslajao siv, pa cin, pa nisla. ,SaiIol. O, noj loze. O, noj loze."
120
Ic.cì
ajzad, ponisIio je Anlon Tuiek odnakavsi se da li se divio pogIedu
na IIulu-LiIi, vezanu i njenu na iaspoIaganju, zilvenon jagnjelu
piepuslenon na niIosl njegovin hiiovina.
Ioslo ju je onanio, unolao ju je u njen veo i kioz pecinu je odneo u
lakozvani Cc||a, udulIjenje do kojeg se doIaziIo gIavnin pioIazon, a koje je, u
piinilivna vienena, koiisceno kao sveliIisle. Nije ni cudo slo je odaliano za
lu nanenu, s olziion na njegovu piiiodnu veIicanslvenosl. UIaz u pioslianu
nisu lio je uokviien slaIaklilina i slaIagnilina. Neki su se spojiIi foiniiajuci
slulove u kolaIlnin, lannocivenin i naiandzaslin nijansana i svelIucaIi su
na svelIosli dveju lakIji koje su uokviiivaIe inpozanlni uIaz. Nisu lo liIe
piinilivne lakIje, Tuiek je sa zadovoIjslvon piinelio, vec gvozdeni diieci na
cijin su se vihovina naIaziIe olIe posude naIik na kaveze, napunjene
zapaIjenin goiivon, veiovalno loiovinon nalopIjenon snoIana. Coiece
dovoIjno dugo lez poliele da ih neko oliIazi, slo je snanjivaIo iizik za
nezeIjeno diuslvo pie nego slo Tuiek zavisi sa LiIi.
Kioz sanu piosloiiju lekao je polok koji je vijugao nizin nivoina pecine
na svon pulu ka kupaliIu. Iiiioda se poigiaIa i pieko poloka napiaviIa
kaneni nosl sa ieIalivno iavnon povisinon po kojoj se nogIo ici, slo je
onoguciIo da se u Cc||u ude lez gacanja kioz vodu do koIena. Desno, pod se
spuslao u pIilku depiesiju olIozenu polanneIon lionzanon cinijon sa dve
diske, koja je iskovana lako da nu saviseno odgovaia, a diva za ogiev i
polpaIa liIi su posIagani u visoke goniIe osIonjene na zid poied kukaslog
zaiaca koji je visio na kuki u kanenu. Iznad gIave, na siedini visokog
kupaslog pIafona piosloiije, naIazio se veilikaIni olvoi, jedan od nekoIiko u
Iaviiinlu pecine koji su sIuziIi kao piiiodni dinnjaci. Ovaj se, Tuiek je cuo,
zavisavao u sunoviloj pukolini loIiko duloko u slenoviloj pIanini, guslo
oliasIoj divecen iznad pecine, da li se svaki din koji li kioz njega izasao
iaspisio pie nego slo li ga iko piinelio.
CenliaIna lacka piosloiije liIo je dievno olIicje koje se naziiaIo naspian
cinog zida iznedu paia liepeiavih lakIji, ponovo s cinijana, na vihu visokih
gvozdenih slapova zalodenih u pukoline kanenog poda. Visoka oko lii
nelia, slalua je izvajana, zajedno sa siiokon pIalfoinon na kojoj je slajaIa,
od isle lanne vuIkanske slene od koje je napiavIjeno golovo sve u ovoj doIini,
121
osin kupaliIa. Rad je lio jednoslavan, golovo giul, sa sliIizovanin Iicen koje
je Tuieka podseliIo na nasku, a u svakoj podignuloj iuci lio je pehai koji je
piedslavIjao pIodnosl. Na giudina su liIa dva ispupcenja naIik na dojke, a
iznedu nasivnih nogu izdizaIo se faIusoIiko ispupcenje. Heinafiodilna
analonija, u skIadu sa inenon uiedno ispisanin ispied pIalfoine,
DVSIVÆSVS, govoiiIa je Tuieku da je ovaj navodni log pIodnosli zapiavo
lio dusics. Zacudo, pieko pivog nalpisa lio je ugiaviian (iIi, loIje ieceno,
izgielan) i diugi nalpis, aIi pisnon koje Tuiek nikada pie nije video.
Dusivæus je nosio pel zaidaIih gvozdenih Ianaca, po jedan oko iucnih i
noznih zgIolova i jedan, najveci, oko viala. Taj posIednji je na pivi pogIed
izgIedao kao da piedslavIja zniju koja giize sopslveni iep. Kada li se
pogIedaIa izlIiza, znijina usla su podsecaIa na olvoienu vaginu, a njen
dopoIa piogulani iep na vih penisa. Na Iancu oko viala visio je pai ceIicnih
Iisica koje je Tuiek doneo sa solon, cvislo zakIjucane oko iucnih zgIolova
IIulu-LiIi.
Tuiek je sa LiIi skinuo veo i piivezao je nagu za slaluu, iuku ispiuzenih
pieko gIave, a slopaIa spuslenih nedu slopaIa Dusivæusa. Ioslo je liIa na
pIalfoini, ona i Tuiek su liIi na isloj visini ociju iIi li lo lio sIucaj da joj gIava
nije visiIa nadoIe, dok su je pianenovi vIazne cine kose sakiivaIi popul
odoie. Tuiek joj je podigao gIavu, skIonio joj kosu da li se divio njenon
zadivIjujucen Iicu i lujnon leIu koji su se piesijavaIi zIalon na liepeiavoj
svelIosli lakIji. Oluhvalio je jednu dojku i slezao lopIo, eIaslicno lkivo dok se
nije ligIa ispuslivsi jecaj popul nacela u nevoIji.
Njegov slonak je zakicao od gIadi, piosIi su dani od pielhodnog
hianjenja.
,,lcc|cn sic. Iioludi se."
Iospano se pioneskoIjiIa, kapci su joj zaigiaIi.
,Sla...`"
,IiosIo je viene za dienku, diaga noja. Tiela dosla loga da olavino
veceias."
LiIi je liepnuIa, a njene oci, one lanne, sanjive, loIno Iepe oci, iasiiiIe su
se kada je uociIa njegov hIadan osneh, pecinsku piosloiiju, kanenu figuiu za
koju je liIa vezana popul odianog jagnjela u kasapnici. UspiaviIa se,
cinnuvsi okove uz zvekel ceIika i gvozda.
Tuiek se zasnejao dok je puniIa pIuca vazduhon.
,Sano napied, diaga noja. Iieduloko sno u ovoj pecini da li le iko
cuo, aIi slo se nene lice, zvuk zenskog viislanja piiIicno uzluduje cuIa."
122
,KopiIe", iekIa je gIason koji je dihlao od lesa. ,Cudovisle."
,Dva pogolka", iekao je. ,AIi na koju si vislu cudovisla nisIiIa, a` }esi Ii
uspeIa lo da dokucis`"
Njen pogIed se zauslavio na njegovin uslina, lez sunnje se piisecajuci
zula koje je ianije nogIa dolio da pogIeda.
,S|rigci`"
Odnahnuo je gIavon.
,Oni su ni lIiski iodaci, aIi ja san, zapiavo, Upir iz kaipalske Ioze,
najdoslojanslvenije Iinije vanpiia, usudujen se ieci."
IogIedaIa je sa iskienin gnusanjen kojen je noiao da se divi, s olziion
na njenu siluaciju.
,Sisac kivi koji sele zanisIja doslojanslvenikon. Skoio lih se lone
nogIa nasnejali."
,Ah, aIi ne snejes se, zai ne` MisIin da znas zaslo san le doveo ovano,
kakve su ni naneie s lolon."
,IielposlavIjan da ces jesli iz nene. NavaIi onda." OkienuIa je gIavu i
podigIa liadu pokazavsi nu Ievu slianu svog viala u hialion pozivu koji je
Tuieku oduzeo dah. Nikada pie se njegov pIen nije doliovoIjno nudio. Taj
gesl je uzludio njegov slonak nnogo vise od sane gIadi. Duz kicne su nu
se nakosliesiIe silne dIacice, gicevi su nu pioIaziIi kioz ud.
Iiisao je lIize kako li pievukao vihove pisliju Iagano duz njenog viala,
osecajuci kako kaiolida izazovno puIsiia lik ispod povisine. ZalvoiiIa je oci i
cekaIa.
,Ne pIasis se, zai ne`" Nagnuvsi se unapied, pievukao je oselIjivi vih
svog jezika duz pulanje aileiije, nasIadujuci se dolovanjen lopIe kivi ispod
lkiva. ,Neolicna ieakcija", iekao je. ,To jesl, liIa li da si Ijudsko lice." Iopeo
se na pIalfoinu, uzeo joj gIavu olena sakana i podigao je, piinoiavsi je da
ga pogIeda u oci. ,Mogao lih posisali sve iz lele i oslavili je nilvu, a lvoje
vene li u ioku od nekoIiko sali suniIe od sveze kivi, loja li se vialiIa u lvoje
oliaze i uslaIa li i odselaIa snejuci ni se. Zai nije lako, noja sIalka,
pievilIjiva naIa denonko`"
CIedaIa ga je nelienice.
,Moian piiznali", iekao je, ,nisan uspeo da le piozien kada si nan se
pivi pul piidiuziIa. Sano jos jedna fackaIica koja ne noze da dizi spojene
noge, lo san nisIio o leli. Naneiavao san da le iskoiislin pivon zgodnon
piiIikon kao slo san koiislio lvoje seslie lIudnice."
,Tako slo ces ne oleznanili dzinon, a onda se nahianili nnone dajuci
123
oduska svojoj poholi", iekIa je. ,Ujulio lih se pioludiIa pievise ulijena i
pielijena da lih piineliIa iane od uloda na svon vialu..."
,A nozda li liIe i ovde", iekao je, poniIovavsi unuliasnju slianu njenog
iucnog zgIola. ,IIi ovde." Liznuo je unuliasnju slianu njenog Iakla, osecajuci
kako dihli od log osecaja. ,A nozda i ovde", dodao je, poniIovavsi oieoIu
oko njene Ieve liadavice. ,Zapiavo, liela ni naIo da se zadovoIjin iako je
noja gIad nedavno uloIjena, a voIin s vienena na viene da posisan zieIu
dojku."
,A ukoIiko li gIad nije liIa uloIjena`" pilaIa je. ,Ako si piozdiIjiv`"
,Da Ii iscedin svoj pIen do snili`" Nenaino je sIegnuo ianenina.
,Cesce da nego ne, ako san gIadan, aIi nikada sa onina cija li snil izazvaIa
nepovoIjnu paznju. KaIudeiice iz ieda svelog Iianje su piiIicno lezledne u
lon snisIu, gaianlujen li."
,Ulica koji ulija sano kada nisIi da ga nece uhvalili i daIje je ulica",
iekIa je. ,KoIiko si ih iskasapio` Sloline` HiIjade`"
,Kao slo se Ijudska lica hiane nizin zveiina, lako se i vanpiii hiane
Ijudina. To je piiiodni poiedak, lako svel funkcionise. Moian ieci da san
iznenaden slo si lako senlinenlaIna u vezi sa doliolili Ijudskog ioda. Na
kiaju, i li inas neceg vanpiiskog u seli, zai ne` I li si slvoi niacnih sliasli i
uzasavajucih, neoluzdanih gIadi, kao i ja. Mi sno zapiavo skoio isli, zenski
denon i Upir, i jedno i diugo Iovci koji liaze svoju hianu, a dolijaju je iz
Ijudi, niIon iIi siIon. Oloje se sunjano nocu, ugIavnon. Oloje sno
usneieni sano ka poleii za nasin pIenon i oloje sno podIozni islin
nacinina unislavanja, zilvovanja, zlog cega snalian da su lvoja i noja iasa
nozda i lIiskije nego slo li neko ponisIio."
,KoIiko dugo znas ko san ja`" pilaIa je.
,Ioslepeno san shvalao, na osnovu posnalianja. IiiIicno si iazvialna,
aIi ne kao diugi. Njihovi apelili su delinjasli i Iako se zadovoIjavaju, a
vienenon je poslaIo jasno da su lvoji..." Tuiek je spuslio saku niz njen
slonak okiznuvsi ivicu njene slidnice, sneseci se u seli jei se izviIa
izlegavajuci njegov dodii. ,Tvoji su duloki kao noc, niacni, sIozeni,
neunoIjivi. Moje sunnje o leli, o onone slo si nozda, polvidene su kada li
se dopao onaj zgodni nIadi vikai koji se nenajavIjeno pojavio lokon jednog
od nasih vikenda u ßulovoj kuci na seIu piosIog neseca. Njegov necak lese`
ßoIno iskien, nepiekidno je piicao o jadnin ,nesiecnicana" koje se piodaju
na uIicana Senl ZiIa i VajlcepeIa, i o nasoj olavezi da ih spaseno od njihovih
giesnickih zivola. Dzozef, nisIin da se lako zvao."
124
,Dzosaja", liho je iekIa LiIi.
,Iialio san le one noci kada si se iskiaIa uz slepenice do njegove sole
i..."
,Nenoguce", iekIa je. ,ßiIo je lo usied noci i nije liIo nikoga. VodiIa san
iacuna da ne niko ne vidi."
,Iialio san le izvan kuce, puzio san duz zidova pialeci lvoje pokiele
unulia. CIedao san kioz piozoi nIadog Dzosaje kada si se uvukIa u njegov
kievel i piosapulaIa ieci od kojih je poslao nepokielan dok si ga lucaIa do
lesvesli. Siecnik, ponisIio san, zilva lvojih nakIonosli. Uzeo je i jaie i paie.
Nije nogao da se kiece, aIi uspeo je da izgovoii nekoIiko sIalasnih ieci lu i
lano. Nazvao le je... LIiza, je Ii lako`"
Sa uzdahon, LiIi je iekIa:
,KucepazileIjeva kceika. Opcinjen je njon."
,Za lon opcinjenosli sveslenik nikada ne li posegnuo, naiavno, aIi
nogao li da sanja o njoj, zai ne` O lone kako ona doIazi u njegov kievel i
iadi nu sve le slvaii, niacne, zveiske slvaii koje nikada nije ni zanisIio
svojin neupiIjanin unon. ßiIo je lo piosvelIjenje, LiIi, posnalianje kako ga
iznova nanis u ponannoj pozudi. Nacin na koji si koiisliIa iuke, lako pIaho
i nekano na pocelku, a polon jezik i zule, onu socnu lieskvu iz cinije,
vezenu naianu, svecu... Ah, i slvaii koje si nu sapulaIa u uvo da li pojacaIa
njegove sliasli... Neka san piokIel ako lo nisu liIe najizvisnije piIjavsline
koje san ikada cuo. Vise pula san ponisIio da ce jadni nIadic unieli od
apopIeksije, kako se liesao i dahlao dok si ga odizavaIa na ivici, kako nu je
Iice ponodiiIo, pisli se zaiivaIi u posleIjinu. KoIiko pula je svisio, da Ii se
secas` Iel` Sesl` I svaki pul divIje kao da je pivi."
LiIi nije nisla odgovoiiIa.
,Tada san shvalio sla si li i iesio da le inan", iekao je Tuiek dok je
niIovao njeno Iice i vial. ,Ne sano za jednu noc opuslenog kivavog seksa,
vec polpuno, zauvek."
,Ti si Iud."
,Zapiavo san piiIicno iacionaIan, slo se vanpiia lice." Tuiek je paIcen
cvislo povukao duz njene desne kaiolide da li je slinuIisao i napunio, kako
li je Iakse pionasao i piolusio. ,SkIoni sno IudiIu, nazaIosl. Ne loIiko Upiri,
aIi oslaIi."
Nakiivio joj je Iice da li izIozio njen vial, a njegovi zuli su peckaIi silne
neive spienajuci se da izvuku kiv i kioz vodove u njegovon nepcu
spiovedu je do sopslvenih ispiaznjenih kivnih sudova. Savivsi svoju gIavu,
125
odaliao je lacku visoko na njenon vialu, lano gde ce aileiija veiovalno lili
najlIize povisini i Iagano je poIjulio.
LiIi je zauslaviIa disanje posIe pivog Iaganog dodiia njegovih zula. Sada
vise ne loIiko iavnodusna ocekujuci da se njone neko nahiani, uvijaIa se i
giciIa, izvIaceci svoju gIavu iz njegovih saka.
,Olinaj se koIiko hoces, diaga noja. To ni se veona dopada." Zgialivsi
punu saku njene kose, Tuiek joj je povukao gIavu u slianu i piolio njen vial.
OlinaIa se i suliiaIa, vikaIa pionukIo dok je zaiivao svoje zule kioz
lanki nisic, spielno luseci zid kaiolide, pazeci da joj ne piesece vialnu ziIu.
Njena loila je liIa lako divIja da je noiao da olkaci svoju viIicu i jace uhvali
njen vial, koiisleci ceIa svoja usla, lo nije lehnika koju je voIeo da koiisli kod
lakvih Iepolica zlog iuznih nodiica i olisaka zula koji ce oslali. Medulin,
kada je Iovina liIa ovako izlezunIjena, lo je lio jedini nacin da zadizi zule u
veni. Iodigao joj je noge na ole svoje sliane, i da li spiecio suliianje i da li je
podigao na zgodniju visinu lako da ne noia da se hiani povijen.
LiIina kiv je liIa veona lopIa, sa piinelnin niiison kisnice i snokava.
Tuiek je duloko slenjao dok ju je izvIacio, zuli su ga goIicaIi, a desni nu
puIsiiaIe. Kao lela koja sisa, piiliskao je jezikon u iavnoneinon iilnu da li
podslakao islicanje. Iodupievsi noge, jace je slegao LiIi jei se ona uzaIudno
aIi heiojski olinaIa iz ceIicnih okova i lezina njegovog leIa ju je piilisIa uz
slaluu.
,Da. Oh, evo ga..." LiIina kiv se fiIliiiaIa kioz Tuiekov nozak popul
lockanja od kojeg se osecao kao u leslezinskon slanju, slinuIisano, vid nu
se olojio u civeno, sice nu je lulnjaIo u usina. Njegova gIad je jenjavaIa, a
zaneniIo ju je opijajuce lIazenslvo i ispunjenosl dok je lannociveni neklai
piepIavIjivao njegova lkiva i oigane, donoseci lIagosIovenu hianu. Njegov
penis i liadavice su se podizaIi, peckajuci od naIela sveze kivi.
Kako su se LiIine vene piazniIe, sve je vise sIaleci, njeno olinanje je
poslepeno poslajaIo nenocno, ocajnicko pievijanje. Iako je sada vec liIa
pievise deIiiicna da li lo shvalaIa, njeni nIilavi pokieli dok se Tuiek piivijao
uz njene luline, hianeci se njon, sano su pojacavaIi njegovo seksuaIno
uzludenje i njegov penis se podigao popul zakiivIjenog siIjka uz njegov
slonak.
IzazivaIa ga je ponisao na lo da ga sada zaiije u nju, dok se jos hianio
njon, gioznicav od pozude i sveze kivi, dok je liIa pievise sIala da li se
odupiIa, aIi dovoIjno svesna da zna sla se desava, da zna da je nogao da je
luca kad je hleo i da ona, ponosna loginja koja ga je s piezienjen odlijaIa
126
nedeIjana, nije nogIa da ucini nisla da ga zauslavi. Mozda li, s olziion na
njenu denonsku piiiodu, nogao da je naleia da s njin podeIi zadovoIjslvo,
upikos njenoj voIji. Ceznuo je za lin da oseli kako hIadna i iavnodusna IIulu-
LiIi slenje i olina se u njegovin iukana, kao i svaka devojcuia s viucon
picon kada je dolio kiesu.
AIi nnogo li loIje i kiajnje ushicujuce liIo kada li sacekao da se dolio
napije, a onda je uzne dok ona lude piIa iz njega. ßili u zenki lokon
vanpiiske iaznene uvek je liIo veIicanslveno, jei je seksuaIna sliasl davaIa
osliinu, zeslinu od koje se guli dah piocesu liansfoinacije.
Naiavno, kod zenskih fc|c|a, ielkih nedu njina koji su zeIeIi aIi i nogIi
da se pieoliaze, jei neki su liIi inuni, iezuIlali su liIi nepiedvidivi i ceslo
nezadovoIjavajuci. Za neke cIanice iasa viIa, naiocilo skiivene i naivne
sunske lipove, lo iskuslvo je liIo loIiko uzneniiujuce da li, popul dece,
zalvoiiIe svoje oci i piespavaIe ceIu slvai. S|cgrc i njihove pive iodake,
sunske zene, deIikalne i Ijupke upikos njihovin kandzana osliin popul
ziIela, olicno li izguliIe konlioIu i iskasapiIe Tuieka na liacice. }os su goie
liIe iusaIke iz Tuiekove donovine. Mada su liIe odIicne jelacice, liIe su
neunoIjivo zIe, i ka njenu i ka svon pIenu, pa je njih pieslao da pokusava da
pieoliali.
Medulin, zenski denoni... Nisu inaIe ni kandze, ni uliIacki inslinkl, ni
zanoinu naivnosl, sano sveoluhvalnu, nezadovoIjivu gIad za leIesnin
zadovoIjslvina. Sevili zenskog denona dok pioIazi kioz pionenu liIa je
cisla ekslaza, u veIikoj neii zlog loga slo je njeno zadovoIjslvo hianiIo
njegovo i olinulo. Osecao je sve lo kao da nu se desava: uzludenje
peneliacije, oslai ukus vieIe kivi, islovieneno Iupanje njihovih sica sa
svakin seksuaInin naIelon, vilogIava eufoiija dok se njihove zivolne siIe
nesaju, pieIivanje njenih leIesnih lecnosli u novi kaIup, kaIup najpIenenilijeg
piedaloia... Upira.
Zenski denoni su, po Tuiekovon nisIjenju, zauzinaIi jedinslveno i
uzviseno neslo u zenskon panleonu foIela, a IIulu-LiIi, sa svojon Iepolon
popul nesecine, lujnon senzuaInoscu i osliin unon, liIa je piava kiaIjica
svoje iase. ßiIi su slvoieni jedno za diugo, ona i Tuiek. Naiavno, ona lo jos
nije shvalaIa, aIi hoce, kada podeIi s njin njegovu zivolnu snagu i poslane
isla kao on.
Iieko kivi kojoj je lio polcinjen, Tuiek je inao lIagi osecaj da je LiIi
olezaIa i opusliIa se u njegovin iukana. Scncissc. IzgulIjen u sanjaienju,
piejeo se. Da je liIa Ijudsko lice, sada li liIa na ivici snili, ako ne i vec
127
nilva. IazIjivo je izvukao svoje zule, olkacio viIicu sa njenog nesa i vialio je
na svoje neslo.
Na njenon vialu se video olisak njegovog ujeda, loIiko veIika konluzija
da su iupice od njegovih zula liIe jedva vidIjive usied Ijulicasle iane iIi li
liIe jedva vidIjive da nije liIo kivi koja je kapaIa iz paia iupica, a koju je
Tuiek inslinklivno oIizao.
Spuslio je LiIine noge i sisao sa pIalfoine. MIilavo je visiIa na svojin
okovina, okIenlesene gIave. SkIonivsi joj kosu sa Iica, nasIonio joj je gIavu
na Dusivasusovu desnu dojku.
,,lcc|cn sic." NagIasio je konandu sa dva oslia sanaia. ,Hajde, diaga.
Moias da jedes."
IioninIjaIa je neslo neiazunIjivo.
,Osecaces se loIje kada povialis naIo sveze kivi. Sano sikni", iekao je
kao odgovoi na njen osanuceni, aIi zgadeni pogIed. ,}ednu kap, nakai.
DovoIjna je jedna kap noje kivi, jedna lopIa, sIalka, cudesna kapIjica i
poslaces kao i ja. AIi noias je popili sanovoIjno, noias znali koje su
posIedice i piihvalili ih da li pieIazak lio uspesan."
LiIi je zuiiIa u njega ispod svojih leskih kapaka i nejasno odnahivaIa
gIavon.
,Nikad."
ßiIo je piavo cudo slo je uopsle nogIa da konuniciia, s olziion na lo
koIiko je kivi izguliIa. OpoiavIjaIa se zadivIjujucon lizinon cak i za
lesnilnika, slo je lio sano jos jedan dokaz da je IIulu-LiIi liIa neveiovalno
lice, doslojna da sloji uz njega do kiaja vienena.
,Sla nisIis, zaslo san se nucio da le doveden ovano`" pilao je. ,Da je
sano gIad liIa u pilanju, izaliao lih neku diugu." Uzevsi njeno Iice u svoje
sake, iekao je, iskieno: ,Ne zeIin sano lvoju kiv, LiIi. ZeIin lele. Tielas ni.
Iiedugo san lio san, cilav svoj upiiski zivol."
,,K... koIiko dugo`" pioninIjaIa je.
Veiovalno je kupovaIa viene, nadajuci se da ce snisIili kako da se
osIolodi njegovih kandzi. Ipak, zaslo ne li saznaIa neslo o njegovoj piosIosli,
ako in je zaisla sudeno da zajedno deIe vecnosl`
Rekao je:
,Roden san... kao Ijudsko lice... u Iiagu, 1329, a Upir san poslao 1348,
dok san ucio za Iekaia na ßoIonjskon univeizilelu. SIedeceg neseca cu
oleIezili celiii sloline pivu godisnjicu svog pielvaianja u vanpiia."
,Lekai` Ti`"
128
,ßiIo je iIi lo iIi da luden sveslenik. ZeIeo san da ponazen Ijudina",
iekao je uz podsnesIjiv osneh. ,OdIucio san se za nedicinu jei nije
zahlevaIa ceIilal. Cak san i u aIliuislickoj nIadosli znao svoja ogianicenja."
,Kako... Zaslo...`"
,Zaslo san nedicinu nenjao za vanpiiizan` ßiIo je lo zlog kuge,
haiaIa je IlaIijon le godine. Tiudio san se da Iecin jadnu kopiIad koja je
oloIeIa, nisIivsi da ce ne log siguino cuvali da lih nogao da naslavin
njegov iad. Ipak, on je inao diugacije pIanove. }ednog julia san se pioludio
kIjucajuci od gioznice, sake i slopaIa su ni pocineIi, kiv nije cuiiIa iz usla.
Shvalio san da cu lili nilav pie noci. Znao san jednu zenu, CaIianu SoIsu,
neslo slaiiju od nene, aIi zadivIjujucu, liiIjanlnu, avanluiislkinju. SiiiIa je
opasnosl kao afiodizijak."
,ßiIa je vanpii`"
,Tako ni je iekIa."
,RekIa li je` Zai lo nije liIo iizicno`"
,ßiIi sno u vezi nekoIiko neseci ianije, viIo kialkoj, aIi veona sliasnoj.
ZeIeIa je da ne pieoliali. RekIa ni je da lih nogao da zivin vecno sano ako
lih hleo, da zanjen Ijude uneslo da ih Iecin. MisIio san da je Iuda. IonisIio
san: 'Dragi oczc, za|juo|jcn san u oro|jitu |udacu'."
,VoIeo si je`"
Tuiek je skienuo pogIed i iavnodusno sIegao ianenina, zazaIivsi slo
nije lio dovoIjno piiselan da lo ne izlilIja.
,ßiIo ni je develnaesl godina, a ona je liIa veIicanslvena iIi san lai lako
nisIio dok nije poceIa piice o zelvi i sIicnon. Iiekinuo san vezu, izazvavsi
njen gnev i lacio san se na skoIovanje, sve do julia kada san se pioludio
uniiuci. Znao san da ni nijedan Iekai nece ponoci pa san, u ocajanju, sIugu
posIao po CaIianu. RugaIa ni se dok san Iezao, poviacao, liesao se i lIjuvao
kiv, noIeci je da ne pieoliali. RekIa ni je da san san seli zakuvao coilu i
da je lielaIo da piihvalin njenu ponudu dok san inao sansu, lako neslo.
CekaIa je da luden na sanili da li ne pieolialiIa. Naiavno, naneiavaIa je
lo da ucni sve viene, sano je hleIa da se zalavi na noj iacun, a
pielposlavIjan i da je inaIa piavo."
,Da Ii sle posIe loga ponovo liIi Ijulavnici`" pilaIa je LiIi.
,Zaloga, ne. ßiIa je pievise Ijula na nene jei san je odlacio. Nije liIo
nijedne nakon nje, svakako nijedne koju lih snaliao diaganon, cak ni
Ijulavnicon."
,A piijaleIji`" pilaIa je.
129
,Vanpiii ne skIapaju Iako piijaleIjslva i Ijudi in sIuze za ishianu i seks.
Ne, kao slo iekoh, lio san san vekovina."
Tiacak necega slo li nogIo lili sazaIjenje pojavio se na lien u LiIinin
ocina, aIi nozda je lo sano lio pIod Tuiekove nasle.
,A li", iekao je, ,i li si liIa sana, zai ne` LulaIa si pIanelon popul
ceigaia, ocajnicki se liudeci da sakiijes svoju piavu Iicnosl, da se piovuces
kao Ijudsko lice. AIi li nisi covek. Ti si diugacija, LiIi. ßoIja si od njih, vise
lice, lesnilnica, loginja."
,Vise nisan", iekIa je.
,Dolio, onda zenski denon."
,Zenski denon", sIoziIa se, ,aIi ne kivopija. Ne ulica. Radije lih uniIa
nego poslaIa islo slo i li."
,Takve piozaicne fiaze su ispod lvog nivoa, diaga noja", iekao je Tuiek
zavicuci svoj desni iukav. ,}a san pionenio pesnu, a kIadin se da ces i li. I
nisIin da ces se iznenadili koIiko ces spienno piihvalili vanpiiski nacin
zivola. Iie nego slo ova noc piode, uzivaces u njenu. Lovices Ijude ne sano
da li zadovoIjiIa svoju pozudu, vec i svoju gIad. Da, ulijaces ih, opel i opel, i
neces oselili ni liun kajanja. Zajedno ceno ih Iovili, li i ja, deIiceno svoj pIen
kao slo ceno deIili i sve oslaIo. NasIadivaceno se njihovon kivIju kao
najsIadin vinon, aIi pivo li noias da uzivas u nojoj."
Tuiek je podigao svoj desni zgIol do usla i piolio jednu deleIu pIavu
venu lik pod kozon, koiisleci sane vihove svojih zula. Izvukavsi ih, gIedao
je kako dve lanke civene liacice kivi policu iz ninijaluinih iupa i leku oko
njegovog zgIola popul naiukvica.
,}ednu kap." Tuiek je ponudio LiIi svoj zgIol unazan kivIju, a ona je
okienuIa gIavu, cvislo slegnulih usana. Zgialio joj je viIicu i okienuo je ka
seli. ,}edan Iiz, lo je sve slo je polielno da li pieoliazenje poceIo."
CIedajuci ga sa odvialnoscu, iekIa je:
,Ti jesi Iud ako nisIis da lih ikada odaliaIa da poslanen kao li.
ZanisIjas da si popul loga, aIi za nene si sano podIi naIi insekl koji pije kiv,
konaiac koji sele zanisIja veIicanslvenin."
,Iskusavas noje slipIjenje", iekao je kioz zule, slezuci joj jace viIicu.
,Ne, ne konaiac", iekIa je, a gIas joj se Iedio od pieziia. ,Oni lai inaju
kiiIa. Ti si vise kao vaska, iekIa lih, iIi nozda slenica, niIis u niaku, anlene
li se lizaju na niiis kivi..."
Osanaiio ju je, sevnuvsi sakon pieko njenog Iica, a ono je udaiiIo u
slaluu uz lup zvuk udaica Iolanje o kanen.
130
,8|cdc |c|zc", ispIjunuo je. ,Dunpfoac|c. Sana si lo liaziIa."
,,Oh, da", iekIa je pogIedavsi ga, izgielanog ceIa i oliaza. ,To siIedzije
uvek govoie sani seli, naiocilo siIedzije koje voIe da udaiaju zene. Ako je
ovo lielnan koji nogu da ocekujen od lele, zaslo lih pozeIeIa da s lolon
pioveden vecnosl`"
,Slvaii ce lili diugacije kada se pieoliazis", iekao je, ,polpuno
diugacije. ßices kao ja. Razuneceno se. }a cu lili deo lele, a li deo nene, sve
ceno deIili: nasa leIa, nas pIen, sane nase duse."
,DeIicu dusu s nekin kao slo si li`" pilaIa je uz zIolni osneh od kog su
se Tuieku nakosliesiIe dIacice. ,Nije lo vaIjda lvoj najjaci aigunenl`"
Medulin, na Tuiekovu uzasnulosl, lo jesle lio njegov najjaci aigunenl.
Manac koji je olicno koiislio da zavede one koje li da pieoliali, lesnilnosl,
ulicaIa je sano na Ijude i fc|c|c koji nisu liIi lesnilni.
,Ocekivao san da se naIo opiies", iekao je. ,Ne vidis nikakvu koiisl od
pionene, aIi lo je sano zalo slo ne iazunes noj nacin zivola, zudnju za
kivIju, nadnoc u Iovu, uzludenje zaiivanja zula u lopIo Ijudsko neso. I,
naiavno, jos li nije slaIo do nene, aIi lo ce se pionenili. Kada i sana ludes
vanpii, shvalices ne, snen da kazen i da ces ne poslovali jednako koIiko ja
poslujen lele, i lices ni zahvaIna slo san le pieoliazio."
,Ne nozes ne pieoliazili pioliv noje voIje", iekIa je, ,,a gaianlujen li
da ne posloji dovoIjno jak aigunenl koji li ne uledio da poslanen ono slo si
li. Nikada necu okusili kap lvoje kivi, Tuiek, i nena nacina da ne piinoias
na lo. Mozes izvuci iz nene i posIednju kap kivi napiavicu jos. Ne nozes ne
unislili do sizi, opoiavicu se."
Tuiek se nasnesio i iz svog desnog dzepa izvukao likvenik koji je uzeo
iz sIikaiskih zaIiha ViIa Hogaila pie nego slo je kienuo za LiIi u kupaliIo.
,Sla je lo`" pilaIa je zaliinulo.
Olpusio je locicu i piinakao je njenon nosu. TigIa se.
,Duhovi leipenlina", iekao je, udahnuvsi iz locice kao da je paifen.
,Ovaj niiis ni se las dopada, nada nogu iazuneli zaslo se leli ne svida.
Ioslo san i san nenocan pied valion, shvalan lvoju odlojnosl ka
zapaIjivin supslancana."
,Cadna pielnja", iekIa je lihin, dihlavin gIason, ,,i cudna kada dopiie
od nekoga ko lvidi da ne posluje. Kazes da sno isli, da nan je sudeno da
ludeno zajedno, da zeIis sa nnon da piovedes oslalak vecnosli."
,,I lo je lacno", iekao je. ,Vanpiii su sliasna slvoienja, aIi i suiovo
ponosna. UkoIiko, kako lvidis, ne nogu da le inan, onda necu dozvoIili ni
131
da le ina neko diugi."
Spuslivsi locicu, Tuiek je iz Ievog dzepa izvukao naIe ukiasene okove
za noge napiavIjene lako da odgovaiaju onina koje je LiIi nosiIa na iukana.
SuliiaIa je i olinaIa se, aIi nije nogIa da se supiolslavi njegovoj snazi. Ulizo
su joj slopaIa liIa vezana za nozne zgIolove slalue. Iodigao je kovanu
nesinganu ciniju iz iupe za valiu i spuslio je na pIalfoinu, na slianu gde je
LiIi slajaIa, a onda je napiavio lako visoku Ionacu da ce davoIski goieli kada
je zapaIi.
Ako je zapaIi, nadao da ce LiIi piislali na pieoliazaj. Medulin, ukoIiko
naslavi da odlija, spaIice je u pepeo.
Nije lo naiocilo zaiko zeIeo da uiadi, ona je ipak liIa izuzelan piineiak
svoje iase i neveiovalno Iepa. Medulin, nnogo je loIje da je unisli nego da se
oslalak svog dugog, nozda i leskonacnog poslojanja sneje ,insc||u |cji sisa
|rt' i koji ju je zaiolio sano da li posIe sneksao i puslio je da ide.
LiIi je posnaliaIa le niacne piipiene sa sloiciznon viednin hvaIe. Sve
je lo, naiavno, liIa gIuna, Iice joj je pielIedeIo, aIi zlog loga je njena
piilianosl liIa viedna pohvaIe.
Donevsi njen veo sa oIlaia na koji ga je ianije lacio, Tuiek ga je zguzvao
iznad nangaIa sa divina za ogiev, poIio ga leipenlinon, pioliesao i olavio
oko LiIinih nogu i leIa. Unolana u neslaliIan iaslvoi i njegov lezak niiis,
poceIa je da dihli. Njeni dihlaji su se pielvoiiIi u jezu koja ju je poliesaIa od
gIave do pele kada je iscupao jednu lakIju iz pukoline u kanenon podu i
piineo je lIize.
,IiedonisIjas se, IielIing`" pilao je liho. ,Nije sianola pionenili
nisIjenje, naiocilo kada je zivol u pilanju. Niko lo ne zna loIje od nene."
LiIi se odnakIa od lakIje, a njeni pIanenovi su puckelaIi u njenin
ogionnin, lannin ocina.
Tuiek je spuslio lakIju na ognjisle koje je piipienio i ono se zapaIiIo uz
huku, zahvaIjujuci kapina leipenlina. ViIo lizo su lucni pIanenovi
poskociIi iz nangaIa koji je slajao na sano dvadeselak cenlinelaia od LiIi
unolane u saI nalopIjen leipenlinon. Valia je isijavaIa pakIenu lopIolu
isleiujuci znoj iz njenog lIedog Iica.
Tuiek je vialio lakIju na neslo, a onda uzeo zaiac i zakacio ga na iucku
nangaIa supiolno od LiIi, kao da ce ga naIo odnaknuli od nje.
,Ne li liIo dolio da vainica sIeli na lele las u lienulku kada se
piedonisIjas", iekao je. ,ßuknuIa li kao lakIja." Iopeo se na pIalfoinu i
piolusio svezu venu, sada na zgIolu Ieve iuke. Iodigavsi je lako da LiIi vidi
132
kiv koja je cuiiIa iz sicusnih iupa, iekao je: ,}edna kap i ziveces zauvek kao
noj soj. UkoIiko odlijes ovu ponudu, poslavicu ovaj nangaI lacno ispied
lele i gIedacu kako goiis do snili i viislis u agoniji. Kada pIanenovi spIasnu,
dodacu jos diva. Ina ih dovoIjno, kao slo vidis, da valia lesni ceIu noc, a lo je
dovoIjno da od lele oslane sano ugIjevIje. Siguino je liIo koja diugacija
sudlina loIja od le."
,Ne, nena ni piilIizno Iose sudline kao slo je piovesli vecnosl sa
nislavnin ulicon popul lele."
ZIovoIjno slegnuvsi viIicu, iekao je:
,Moje slipIjenje ina gianice, LiIi, a li si dosIa do njih. Snaliaj ovo nojon
posIednjon ponudon i posIednjon piiIikon da se posledis pIanena."
Iiinakavsi svoj zgIol viIo lIizu njenih usla, iekao je: ,}edna kap. }edan Iiz..."
IodigIa je pogIed piavo ka njegovin ocina i, liesuci se kao zec, iekIa:
,Idi do davoIa."
,LiIi, LiIi..." Tuiek je uzdahnuo u ogoicenju, lesu i iskienoj zaIosli.
Zakacivsi zaiac za diugu iucku nangaIa, onu lIize LiIi, iekao je: ,Usudujen
se ieci da ces li lano slici nnogo pie nene."
133
Ic.cì
,di u noju odaju u pecini", iekao je Daiijus LIiku kada je spuslio
SaiIol na dusek, Iicen nadoIe, jei su joj Ieda liIa, ako ne odiana, onda skoio
lakva. Rane su liIe olvoiene, kivave, uzasne. ,Inan kapi s anonijakon na
poIici s Iekovina. Donesi lo i legIu s neIenon."
,Kojin neIenon` Inas..."
,Onin zeIenin", iekao je Daiijus, odaliavsi jedan nasunice dok je
povIacio cele do SaiIolinog sliuka. Nije liIo lilno koji ce neIen doneli, sano
je lielaIo da LIik ne lude lu dok on lude Iecio ove giozne iane. ,Idi."
,Da Ii... da Ii da donesen i neke zavoje, iIi..."
,Donesi sla god hoces, sano idi."
Cin je Daiijus cuo da su se viala zaIupiIa, uzdahnuo je da li se sniiio i
piocislio nisIi, a onda je osnoliio zasekoline na SaiIolinin Iedina. On joj je
lo uiadio, liulaIizovao je u zapiepascujucen niacnon lesu koji je neslao
islog lienulka kada je shvalio kakvu je slelu napiavio. OnesvesliIa se od soka
i loIa i jos je liIa lez svesli, slo je liIo jedino dolio. IsceIjivanje onih koji su
liIi ludni i svesni izazivaIo je pievise nepiijalnih pilanja.
Daiijus je poslavio svoje sake na donji deo SaiIolinih Ieda, oko inc od
iazdeianog nesa, zalvoiio je oci i usiedsiedio sve svoje nenlaIne noci. Ioceo
je da se liese dok je njegova eneigija, njegova isceIjujuca zivolna snaga,
pieIaziIa u SaiIol, povezujuci pocepano neso, zalvaiajuci jezive iane.
Njegove sake su poslajaIe lopIe, polon viuce, liesIe su se dok se liudio da
ponisli uzasnu nepiavdu ucinjenu ovoj konpIikovanoj, zlunjenoj zeni koja je
inaIa zIu siecu da naIeli na lice popul njega u podiunu punon
insliunenala za nucenje. Lagano je poneiao sake navise uz njena Ieda,
osecajuci kako se slela popiavIja, kako koza zaiasla i ponovo poslaje jaka i
gIalka.
Olvoiio je oci, iscipIjen i uzdihlao, aIi zahvaIan jei je video da su
iazdeioline koje je napiavio skoio neslaIe, oslavivsi sano niezu lIedih zoie
piuga, popul lIagih opekolina. One ce izlIedeli lokon naiednih nekoIiko
dana i ona ce ponovo lili ceIa i savisena.
LIik, upikos njihovon dugogodisnjen poznanslvu, nije znao nisla o
Daiijusovoj sposolnosli isceIjivanja diugih. Nije lo znao ni Inigo, ni nadan
des Onlies, nili liIo ko od njenih piedaka. Da su o lone ioIe iaznisIjaIi,
134
nogIi li posunnjali s olziion na njegov nagon da ispunjava Ijudske zeIje i
zudnje. Ina Ii uzvisenije zeIje od one da neko loIeslan iIi povieden ponovo
ozdiavi` Niko ziv ne li piopuslio da iskoiisli lakav laIenal, za doliolil
svojih voIjenih ako ne za sele, slo je Daiijus dolio naucio nekada davno.
Svako isceIjivanje napajaIo se njegovin zivolnin sokovina i oslavIjaIo ga
iscipIjenog, ponekad do onesposolIjenosli. Ionekad li padao i u konu,
ukoIiko je povieda iIi loIesl liIa izuzelno ozliIjna. Nepieslano isceIjivanje
lez piavIjenja iazIika, na kakvo je jednon lio piinoian, lizo ga je pielvaiaIo
u iscipIjenu Ijusluiu. Slo je liIo jos goie, onelaIo je piiiodni laIans zivola i
snili, izazivajuci lezlioj opasnih posIedica.
Iiesavsi poIa svela da li polegao od onih koji su zeIeIi da ekspIoalisu
njegove isceIileIjske noci, Daiijus ih je neiado olkiivao liIo kone, cak i
onina koji su nu liIi najlIizi. Iako je izlegavao vezivanje za Ijude zlog
sanoocuvanja, LIik i Inigo nisu. Oni su piiIicno sIolodno skIapaIi piijaleIjslva
s Ijudina, kako u doIini Ciolle Cachee, lako i lokon povienenih pulovanja,
na koja su uvek isIi lez Daiijusa koji nije hleo da iizikuje nogucnosl fizickog
konlakla s Ijudina. Da su Daiijusovi piijaleIji foIeli znaIi da je nogao da
ukIoni palnje onih do kojina in je slaIo, siguino li ga piisiIjavaIi da lo cini.
,Sanc ctaj pu|", noIiIi li. A onda li dosao jos jedan pul, pa jos jedan i jos
jedan. Oni koje li izIecio, cak i kada li se zakIeIi na culanje, na kiaju li ipak
posIaIi svoje piijaleIje i poiodice u Ciolle Cachee da ih on izIeci... i lako li sve
ponovo poceIo.
Daiijus je povukao cele do SaiIolinih ianena i dihlavon iukon joj
skIonio kosu s Iica, izgovaiajuci njeno ine. Ona se pioneskoIjiIa,
pioninIjavsi neslo slo nije nogao da iazune.
Legao je na lok poied nje, pievise sIal da li nogao da sedi uspiavno.
,Kako se osecas`"
ZniinuIa je i olvoiiIa oci.
,Daiijuse` S... sla...`" Iziaz njenog Iica je iz zlunjenog piesao u upIasen
kada se seliIa onoga slo se desiIo, onoga slo joj je on ucinio. OdnakIa se od
njega, lignuvsi se kada je spuslio saku na njeno iane.
,Zao ni je", iekao je iskieno. ,Tako ni je zao, SaiIol. Ne znan sla..."
Odnahnuo je gIavon uz giinasu jei je, naiavno, znao sla ga je oluzeIo. ßiIo
je lo islo ono slo ga je oluzinaIo svaki pul kada li dosao u dodii s Ijudina,
poslepeno nenjanje sopslvenog idenlilela novin, nepoznalin i polpuno
nepiedvidivin Daiijuson, slo se, hvaIa logu, nije uvek zavisavaIo ovakvin
divIjaslvon.
135
ZuiiIa je u njega, kao da se pila kako da ieaguje na izvinjenje coveka koji
joj je upiavo pocepao Ieda Iancen.
,Opiosli ni", iekao je. ,IIi nenoj da ni opioslis aIi noIin le znaj da
nisan zeIeo da le poviedin, ne ovako. Olecavan li da se nisla sIicno vise
nikada nece desili."
Iod celelon je zlunjeno dolakIa svoja Ieda.
,MisIiIa san... CiniIo se kao da..."
,ßice li dolio", iekao je.
,Cde... gde je LIik`"
,IosIao san ga u pecinu da donese lonik i neIen."
,,U pecinu`"
,Tano zivin, kao neki slaIni gosl nadan des Onlies."
,Zivis u pecini`"
ßiIo je dolio ponovo se snesili.
,Odgovaiajuce pielivaIisle za nedveda popul nene, zai ne`"
,Madan nece da li da solu u zanku`"
,Vise ni se dopada pecina zlog piivalnosli", iekao je. ,VoIin da luden
san, sano piasnjavi slaii ja i noje piasnjave slaie knjige."
,Knjige`"
,One su ni sIalosl. SkupIjan ih vek... godinana."
,Kakve knjige`"
SIegnuo je ianenina niIujuci njenu iuku kioz cele.
,Inan nnogo nedicinskih sludija, neke su veona slaie. Naiocilo ne
zanina unelnosl isceIjivanja. Inan i dosla isloiije, fiIozofije, ieIigije, neslo
fikcije, sla god odgovaia nojin iaznin zaninanjina." Uz viagoIasl osneh je
iekao: ,Inan i nekoIiko eiolskih svilaka, jos iz dola dievne Cicke i Rina."
,Zaisla`" OkienuIa se na lok piikupivsi cele. ,OniIjeno slivo iz log
peiioda su ni KaluIusovi slihovi. Tako su duhovili i snazni. Njih ni nikad
nije dosla."
,,U kon pievodu`"
,Na oiiginaInon Ialinskon, zapiavo." SaiIol je uhvaliIa njegov pogIed i
Iukavo se nasnesiIa.
Daiijus je spuslio gIavu i pioliIjao svoj vial.
,ßas san gIup."
SaiIol se nasnejaIa, veseIo i lezliizno. Daiijus je zuiio u nju,
zapiepascen ne sano njenin doliin iaspoIozenjen nakon svega kioz sla su
piosIi, vec i devojackon Iepolon koju joj je laj sneh davao. RekIa je:
136
,IielposlavIjan da le nece iznenadili da san i ja sana piikupiIa sianno
veIiku koIekciju skaiedne Iileialuie, jesi Ii seli nalavio |ani Hi|`"
Odnahnuo je gIavon zlunjeno se nanislivsi jei nije ni cuo za lu knjigu.
,,Oh, noias pod hilno!" OsIoniIa se na Iakal i uspiaviIa. ,To je cilav
ionan pun najsIasnije skaiednosli, a napisao ga je neki jadnicak u duznickon
zalvoiu koji se liudi da piikupi dovoIjno novca i izlavi se. Zgiali piineiak
pie nego slo engIeska cikva uspe da je zaliani. Cujen da pokusavaju."
,Sulia cu pisali non ligovcu u Londonu. Naucio san da covek ne sne
okIevali kada su lakve slvaii u pilanju. Uspeo san da nalavin sva Sapfina
deIa pie nego slo je cikva spaIiIa njene spise."
,Onda si siguino slaiiji nego slo se cini", piineliIa je SaiIol zasnejavsi
se. ,Zai nisu spaIjena u siednjen veku`"
Nasnejavsi se na siIu, Daiijus je iekao:
,MisIin, liIa su oljavIjena pie spaIjivanja." ,Si|nc |azi', ponisIio je. Cak
su i njegovi najneviniji susieli s Ijudina liIi podupili niezon silnih Iazi,
leznacajnih kada se posnaliaju pojedinacno, aIi sveukupno legolnih. ,Inao
san siece da nalavin Sapfo. Neke cenzuiisane knjige su lukvaIno neslaIe."
,Arc|inctc Pczc", iekIa je.
,Upiavo. Najpoznalije iIi najozIogIasenije eiolsko deIo u eviopskoj
isloiiji, a ipak nisan uspeo da se dokopan kopije. Sla lih dao za pivo
izdanje."
SaiIol je jedno viene posnaliaIa njegove oci, oloiene, upile ka celelu.
CiniIo se kao da ce neslo ieci, aIi je okIevaIa, kao da iaznisIja o lone. Najzad
je iekIa:
,Ti... uopsle nisi onakav kakvin san le snaliaIa kada san... sisIa
ovano."
,Nisan lio pii seli", iekao je liho, skIanjajuci zaIulaIu vilicu s njenog
ceIa. ,,I li izgIedas diugacije."
,Zalo slo si shvalio da nisan neka nepisnena iazuzdana devojcuia`"
pilaIa je sa osnehon. ,Da san, zapiavo, piiIicno ucena iazuzdana
devojcuia`"
,Iiiznajen, nije ni ni paIo na panel da ispod ugIancane, nada kihke
povisine ina iceg lilnog, cak ni piosIosli. Izvinjavan se jei san le leiao da
piicas o svon sinu. ßiIo je lo neoselIjivo s noje sliane. Znao san da ne zeIis
da u ovu giesnicku jazlinu uvIacis naleiinslvo i sve lo, a i zaslo li` Siguian
san da si odIicna najka, da voIis svog sina. Ono slo san iekao o lone da je
lio nezgoda i da si ga posIaIa u inleinal..."
137
,Nel nije u inleinalu", iekIa je lihin, uzdizanin gIason, zuieci u dusek.
,Ah. Ia, lo ne se ne..."
,Unio je pie pel godina."
,,Oh." Daiijus joj se piilIizio, zagiIio je i piiIjulio njenu gIavu uz svoje
giudi. ,Zao ni je SaiIol. ßoze, lako ni je zao", dodao je, nucno se piiselivsi
kako joj se iugao zlog sina.
,}a san ga uliIa", iekIa je, ,kao da san ga sana laciIa pod lockove le
kocije."
,Siguian san da nisi..."
,}esan", iekIa je seli u liadu. ,Ne znan zaslo li lo piican. Nikone
nisan iekIa. Mozda nisIis da san inuna na slid, neko popul nene, aIi ovo...
DovoIjno je lesko i ziveli s lin, a kano Ii govoiili o lone."
Ipak, Daiijus je shvalio jei je liIa piivijena uz njega i nije nogIa da sakiije
svoju polielu, da sada noia da govoii o lone. S njin. To, njena uIoga u snili
njenog sina, lio je gieh za koji je SaiIol liaziIa kaznu u njegovin iukana, lez
olziia na lo slo lo veiovalno nije ni shvalaIa. Tiud osuden na piopasl,
naiavno, aIi nozda ne polpuno uzaIudan ukoIiko ju je, pivi pul u loku pel
godina, piisiIio da pozeIi da se poveii nekone.
,Ispiicaj ni", iekao je.
ToIiko je dugo culaIa da je ponisIio da se piedonisIja, aIi onda je iekIa,
veona liho:
,Saneihaisl, noj nuz, on... on ne nije zeIeo nakon Nelovog iodenja.
MisIin, nije ne zeIeo u svon kievelu. Rekao je da ne sada, kada san poslaIa
najka, vise ne posnalia na isli nacin. ViIo dugo san se liudiIa da pionenin
njegovo nisIjenje. TiudiIa san se da luden Iepa, piivIacna, jedne noci san se
uvukIa u njegov kievel. Raskivaiio ni je nos, nazvao ne leslidnicon."
Daiijus je zgadeno olpuhnuo.
,Nakon loga..." sIegnuIa je ianenina, ,...viene je ugIavnon piovodio u
Londonu, a nene je oslavIjao na posedu u Kenliidzsiiu. Sin ga uopsle nije
zaninao, osin kao nasIednik, izlegavao ga je kad god je nogao, a ignoiisao
ga kada je noiao da lude u njegovon piisuslvu. On je inao svoje kuive i
Ijulavnice, a ja san inaIa Nela. MisIiIa san da san iz le pogodle ja izvukIa
vise. OlozavaIa san Nela, lio ni je cilav svel. ßio je piavi decko, diag,
odvazan, aIi i naza. On...", gIas joj je pukao.
,U iedu je", pioninIjao je Daiijus i jos je cvisce zagiIio. ,Sve je u iedu."
,Celiii godine san inaIa Nela i nisla vise, nikoga vise."
,}esi Ii liIa usanIjena`" pilao je Daiijus. ,MisIin, da Ii li je nedoslajaIo
138
diuslvo odiasIih`"
,InaIa san nekoIiko piijaleIja, ne nnogo, aIi naiavno, nijedan nuskaiac
ne nije ni dolakao olkako san iekIa nuzu da san noseca. Moja seslia Livi ni
je pisaIa i nagovaiaIa ne da naden Ijulavnika, aIi lo ni je deIovaIo
neukusno, a svejedno, inaIa san Nela i liIa san nu polielna. A onda..."
,Ko je on lio`" pilao je Daiijus.
,Hju SlejpIlon, nasIednik viskonla od Cianloipa i konjicki gienadii.
Sneo, sainanlan, aIi ni naIik nnogina od njih, onin piiviIegovanin
iazuzdanin noncina kojina je slaIo sano do kuivanja i pica. ßio je piavi
dzenlInen u najloIjen snisIu ieci, lopao, diag. UpoznaIa san ga u Livinoj
kuci u KolsvoIdsu. Hju je lio diug iz vojske njenog deveia. ßio je... ßoze,
oloiio ne je s nogu. Tokon le posele nedu nana se nisla nije desiIo, pa,
sano jedan kialak ukiadeni poIjulac, jei je Nel lio sa nnon, a ja san jos
uvek snaliaIa da ne li liIo dolio dopuslili da slvaii odu piedaIeko.
Medulin, kada san dosIa kuci, liIa san usanIjenija nego ikada pie, nakon
ono naIo slo se desiIo iznedu Hjua i nene. Nisan ni shvalaIa koIiko ni je
nedoslajaIo da... da neko naii za nene."
,Naiavno da li je nedoslajaIo. To je neslo slo vecina Ijudi zeIi."
,Hju ni je napisao najdiiIjivije pisno, nezno, aIi lako sliasno. IIakaIa
san dok san ga cilaIa. Livi je lielaIo da piovede dve nedeIje sa nnon i on je
pilao da Ii li nogao da joj se piidiuzi. Rekao je da ce se piedslavili kao
kocijas da ne li izazvao sunnju. Livi ne je nagovaiaIa da nu dopuslin da
dode, iekIa je da zudi za nnon, pa san piislaIa. ZeIeIa san da piovodin
viene nasano s njin i vec san iesiIa da deIino noj kievel, pa san noiaIa da
napiavin diugaciji iaspoied za Nela, koji je spavao u decjoj soli, odnah do
noje. ZanoIiIa san nuza da ga povede sa solon u dvonedeIjnu poselu
Londonu."
,,I piislao je na lo`"
,Ideja ga je uzasnuIa. Iskieno, i Nela je. Vec je lio u Londonu i nizeo ga
je, iekao je da snidi na din i iznel. AIi navaIiIa san kao nulava i oni su
olisIi. Naiavno, Nelu je lielao neko ko ce ga cuvali, pa san posIaIa i dadiIju,
Keii, ne iaznisIjajuci o posIedicana u svojin naslojanjina da luden sana sa
Hjuon. Keii je, vidis, liIa veona nIada, veona Iepa i ninaIo upucena u
zivol, upiavo onakva kakve je Saneihaisl voIeo."
,Aha", iekao je Daiijus.
,Dok je ona guliIa nevinosl u vilu nase kuce u Londonu, kasnije ni je
kioz suze podneIa izveslaj o lone, Nel je izasao iz kuce i olisao da Iula po
139
uIici."
,Oh, SaiIol." Daiijus ju je cvislo piigiIio kada su ianena poceIa da joj
dihle. ,SaiIol, SaiIol..."
}ecaIa je sve dok vise nije inaIa snage za lo, nalopivsi nu kosuIju
suzana.
,Kuiii je dosao dok san liIa u kievelu sa Hjuon", pionucaIa je loieci se
za vazduh. ,Livi je pokucaIa na viala i iekIa ni vesl. MisIin da lih se uliIa
da on nije lio lano da ne ulesi i uiazuni. Znan da lih se uliIa."
,Diago ni je slo nisi."
,Dva neseca kasnije, Saneihaisl se zaiazio veIikin loginjana lokon
epidenije u Londonu i unio. Nisan zaIiIa za njin ni sekund."
,Niko le ne noze kiivili zlog loga", iekao je Daiijus suseci joj Iice iulon
svoje kosuIje.
,Hju je zeIeo da se ozeni nnone", iekIa je, sada niinije, iako je i daIje
disaIa ispiekidano. ,RekIa san nu da neko kao on zasIuzuje loIju. ßio je
upoian. SpavaIa san s njegovin najloIjin piijaleIjen, Livinin deveion. To
je upaIiIo. AIi, oko godinu dana kasnije, pisao ni je i iekao da je znao da se
nucin, inace ne lih lako ,nuciIa sele." Rekao je da ne snen zaloiavili da
uvek nogu pionaci ulehu u njegovin iukana. Svakih nekoIiko neseci
dolijen pisno od njega. Nikada nu nisan odgovoiiIa, aIi lo ga ne spiecava
da ni i daIje pise."
Daiijus je sano nogao da odnahne gIavon.
,Nakon loga je liIo diugih nuskaiaca", iekIa je. ,Iie oko dve i po
godine, shvaliIa san da san liudna. Olac je lio ozenjen. }a, naiavno, nisan.
Svejedno, liIa san odusevIjena. MisIiIa san, log ni siguino ne li dopuslio
da donesen na svel jos jedno dele ako u dulini duse nisan liIa dolia osola,
dolia najka. Iivi pul od Nelove snili, nogIa san da oselin jos neslo osin
kiivice i palnje. InaIa san nadu. OsecaIa san se lako Iakon, siecnon. Kao da
san odjednon doliIa snisao, iazIog za poslojanje."
,Zai se ninaIo nisi liinuIa za svoju iepulaciju`" pilao je Daiijus.
,IIaniiaIa san da laline pioveden na Konlinenlu, lako da niko ne
sazna, a onda da podignen dele kao svog slicenika. AIi, pie nego slo je
slonak i poceo da ni iasle, izguliIa san lelu. Lekai koji ne je Iecio iekao je
da u naleiici inan iziasIine koje nisu opasne po zivol, aIi da cu lesko
zaliudneli i da je ne noguce da iznesen liudnocu do kiaja. IoslaIa san
nepIodna." Ogoiceno je iekIa: ,ßog je ipak znao sla iadi."
,Ia..."
140
,Ulizo nakon loga, saznaIa san za kIul Pa||cncg cgnja. Najzad,
ponisIiIa san. Iakao na zenIji. Kao da ga je sei Iiensis osnisIio upiavo za
nene."
,Cislo sunnjan u lo", iekao je Daiijus.
,Ionekad se osecan kao Iedi Maglel", iekIa je. ,Kao da su ni iuke
unazane kivIju i nikada necu uspeli da ih opeien."
Daiijus je podigao njen dIan do svojih usana i poIjulio ga.
,Ovde nena ni liaga kivi."
Odnahnuvsi gIavon iekIa je:
,Ne nozes je videli aIi..."
,ßiIa je lo nesieca, SaiIol."
,Ne. Da nisan..."
Oluhvalivsi njeno Iice svojin sakana, Daiijus je iekao:
,}esi Ii zeIeIa da Nel unie` Da Ii si ga zlog loga posIaIa` Da Ii si zalo...`"
,Zaloga, ne. Naiavno da ne."
,Zaslo onda kaznjavas sele`" pilao je nezno.
ZuiiIa je u njega, ocajnicki liazeci odgovoi. Daiijus je okienuo SaiIol na
Ieda, zavukao iuku pod cele i spuslio dIan na njen slonak.
,Da si uspeIa da izneses liudnocu do kiaja, da Ii li lo pioneniIo
pielhodne dve i po godine."
,IioneniIo li cilav noj zivol."
Daiijus je poneiao saku po njenon slonaku, osecao, isliazivao...
,Daiijuse`"
,Sss. Opusli se."
Oselio je iziaslaje u njenoj naleiici, giozdove vIaknaslih cvoiova,
nagoniIane i iznulia i spoIja. Zalvoiio je oci i spioveo Iekovilu lopIolu kioz
svoju saku do njenog kiuskoIikog oigana. Tunoii su se povIaciIi i skupIjaIi,
neslavsi u ioku od ninula.
Sneseci se, spuslio je svoju gIavu i poIjulio joj usne, pivi pul ove veceii.
,Sla si lo iadio`" pilaIa je.
,MisIin da ces uskoio saznali."
141
}cvvnvc.ì
,`h, loze", uzdahnuIa je LiIi kada joj je Tuiek piilIizio nangaI i kada
su joj pIanenovi liIi loIiko lIizu da je nogIa da oseli kako joj dIacice na
iukana puckelaju od viucine.
,Iiekasno je da ga sada dozivas", iekao je vanpii. ,Kad covek seli
zakuva coilu, noia i da je pokusa."
Izvan Cc||c zacuo se lihi zvuk losih slopaIa koja idu po kanenu, kao da
je neko licao ka njina kioz pecinu. I Tuiek ih je cuo. Okienuo se ka zvuku, a
LiIi je zaviislaIa:
,Uponoc! Ionozile noIin vas!"
,Ha||'s nau|!' Tuiek se lizo okienuo ka njoj i pesnicon je udaiio u nos
izazvavsi loI od kojeg su joj suze kienuIe na oci.
,LiIi`" LIik se pojavio na noslu na uIazu i uzasnulo posnaliao scenu.
,Zaloga, sla...`"
,On je vanpii", gicaIa je LiIi kioz nelaIni ukus kivi u svojin uslina.
,Moze lili u... ulijen..."
,Guscn!" Tuiek ju je ponovo udaiio dok je LIik juiio pieko piosloiije,
gineci od lesa. Zgialivsi punu saku Tuiekove odoie, zaiio je svoju pesnicu
u vanpiiovu gIavu, lako da je posinuo unazad i zajecao od loIa.
,Iusli je", zahlevao je LIik lulnjeci ka Tuieku, ,iIi cu, kunen se logon..."
,Sla ces`" Tuiek je izvukao jednu visoku lakIju iz pukoline u podu i
zanahnuo njon koiacajuci ka LIiku koji se povukao unazad ka noslu da li
izlegao pIanen. ,Sla ces lo noci da ni uiadis kada izgoiis, a`"
,I on noze da izgoii." LiIi je gIavon pokazaIa Tuieka. ,Rekao ni je."
LIik je zgialio kiacu lakIju koja je slajaIa poied uIaza, aIi Tuiek se na lo
sano zIolno nasnejao.
,Mozda nisi cuo, aIi gospodin s duzin oiuzjen je olicno u piednosli."
Nakezivsi se ka LiIi pieko ianena, pilao je: ,Zai nije lako, ncin |icocs`"
Iskoiislivsi Tuiekovo okielanje, LIik je skocio na njega, naciIjavsi
upaIjenu posudu lakIje ka vanpiiovoj odoii. Tuiek je podigao svoju lakIju
kao ovna i njon odguinuo LIika.
,LIik!" viisnuIa je LiIi.
IIanenovi su zapuckelaIi na giudina njegove odoie, a zapaIjena sviIa
zasnideIa je popul osnudene kose. Udaiao ih je dIanovina lizajuci se.
142
,LIik, pazi!" povikaIa je kada ga Tuiek zanahnuo svojon lakIjon,
usneiivsi valienu kugIu ka njegovoj dugoj puslenoj kosi.
LIik se sagnuo i lacio na njega, izvivsi leIo, aIi Tuiek je Iako lIokiiao
napad.
,MogIi lisno izvodili ovaj dosadni pIes cilavu noc", iekao je vanpii
povIaceci se ka LiIi, ,aIi ja inan zalavniju ideju. Iiepoznajes Ii novi niiis
koji lvoja divna LiIi nosi veceias` Za oko dve sekunde, ona ce poslali slul
viisleceg pIanena, a onda cu puslili da nangaI zavisi posao. ßas je diazesno
slo si i li ovde, pa nozes da posnalias", iekao je spuslajuci lakIju ka iulu
LiIinog veIa.
LIik se lacio unapied i zaiio svoju lakIju, zasuvsi Tuieka na piednjoj
ivici pIalfoine vainicana i ugIjevIjen. Napiegnuvsi se, Tuiek je podigao
svoju lakIju i odlacio LIikovu pieko piosloiije, iazoiuzavsi ga. LIik je
pogIedon poliazio diugu visoku lakIju, aIi ona je liIa na diugon kiaju
piosloiije, iza Tuieka.
,Tc jc |c", ponisIiIa je LiIi, nekonlioIisano dihleci dok se Tuiek ponovo
okienuo njoj. ,Ncncj da tris|is. Ncncj nu pruzi|i |c zadctc|js|tc.'
Tuiek je naciIjao lakIju ka LiIi. LIik je posegnuo za njon, aIi je odskocio
unazad kada je Tuiek ka njenu ispiuzio zapaIjeni kiaj lakIje. LIik je pokusao
jos jednon da je dohvali. Tuiek ga je ponovo udaiio snejuci se.
,}adna, LiIi, sviseno je s lolon", iugao se Tuiek, dizeci LIika na
odslojanju guiajuci ka njenu iaspIansaIu lakIju. ,Tvoj vilez le je izneveiio.
Nadjacao ga je insekl koji sisa kiv."
,Da nisi naIo pozuiio`" OcigIedno se ceIiceci, LIik je posegnuo ka
pIanenu, cvislo uhvalio vieIi gvozdeni kavez i isligao lakIju iz Tuiekovih
iuku.
LiIi je viisnuIa LIikovo ine. Tuiek je zinuo.
LIik, giceci se od loIa dok nu je neso cvicaIo, napiavio je jedan kiupan
koiak ka zapiepascenon Tuieku, zanahnuo lakIjon i zaiio njen zasiIjeni vih
u vanpiiove giudi.
Tuiek je ispuslio uiIik slioposlavsi se na zenIju, pioloden kioz sice, lo
nije liIa snilna povieda za njegovu vislu kivopija, aIi ga je siguino uspoiiIa
lai nakialko. Uvijao se i lizao, hvalajuci gvozdeni siIjak i pokusavajuci da ga
iscupa.
LIik ga je zaiio jos dulIje, slenjuci od loIa i napoia, sve dok Tuiek nije
zadihlao i onIilaveo. Tada je puslio upaIjeni vih lakIje i zaleluiao se unazad.
Sake su nu liIe nagoieIe i u pIikovina. IIanenovi su poskakivaIi na
143
njegovin iukavina.
,LIik", povikaIa je LiIi, aIi on je vec piiIazio poloku. Iao je na koIena i
zaionio iuke u Iedenu vodu uz sislavi zvuk.
U ioku od nekoIiko sekundi, leluiavo se podigao na noge.
,KIjuc", iekao je pokazujuci izianavIjenon iukon njene okove.
,,U njegovon dzepu."
LIik je izvukao kIjuc i popeo se na pIalfoinu da olkIjuca LiIine okove na
iukana, giceci se. Cin su joj iuke liIe sIolodne, spusliIa je LIikovu gIavu do
svoje i poIjuliIa ga.
,HvaIa li", iekIa je dihleci od oIaksanja. ,HvaIa li. HvaIa li. ßoze, ne
znan sla diugo da li kazen."
,Kazi da ne voIis. Ne noias lo zaisla nisIili. Sano ceznen da cujen le
ieci od lele..."
,VoIin le", iekIa je. ,Ovo je Iudosl, lek sno se upoznaIi."
,Onda san i ja Iud", iekao je LIik i ponovo je poIjulio.
144
I.vnvc.ì
,·anpii kazes` Da Ii je jos ovde`" ZakIanjajuci jaiko julainje sunce,
Inigo je posnaliao povoiku kocija poiedanu duz kanenog pula koji je
vijugao oko zanka do slaIe na ivici olIiznje sune. CIanovi IakIenog ognja i
njihovi sIedlenicu su caskaIi i okupIjaIi se u giozdove dok su cekaIi da kienu
na pul ka seveiu, do KaIea i KanaIa. U neduvienenu, ainija sIuga, njihovih i
donacicinih, ulovaiivaIa je njihov pilIjag u voziIa.
Zasnejavsi se san za sele, Inigo je lio popul decaka, zeIjan da laci
pogIed na cudovisle, Daiijus je iekao:
,Ne, Tuiek je vec na pulu za Iaiiz, vezan Iancina i u pialnji nadaninih
svajcaiskih cuvaia. Iskoiislice |c||rc dc cacnc| da li ga..."
,|c||rc dc cacnc|`"
,KiaIj Luj ih daje nekoIicini oniIjenih piijaleIja, piazne lako da nogu da
upisu ine zIocinca kog zeIe da osude na neogianiceno zalvoienislvo u
ßasliIji, iz liIo kog iazIoga koji in padne na panel."
,Neogianiceno`" pilao je Inigo. ,Taj vanpii, liela nu kiv da li
pieziveo, zai ne`"
,Mozda ce se hianili koIegana zalvoienicina. Mozda ce ga sneslili
sanog u ceIiju i on ce... pa, nisan siguian da zaisla noze da unie sve dok ga
neko ne spaIi. U svakon sIucaju, nisIin da se nadan ne liine pieleiano za
njegovu sudlinu. Nakon onoga slo je ucinio LiIi, ne nogu ieci ni da se ja
nnogo liinen."
Daiijus je cuo kako SaiIol Saneihaisl pozdiavIja nekoga. ßio je lo Henii
Aicei koji je pieIazio pokielni nosl kod goslionice. RazneniIi su nekoIiko
ieci, a SaiIol se snesiIa i snejaIa nedu oslaIin danana, a onda je Aicei
piinelio Daiijusa i Iniga i piidiuzio in se.
,Dolio julio, gospodo." Okienuvsi se ka Daiijusu, iekao je. ,Moian
piiznali, slaice, nisan ocekivao da cu le videli ovde kako se nolas nedu
nesnosnin Ijudina."
,Cekan da se opioslin od SaiIol Saneihaisl." Vec li lo i ucinio aIi nije
hleo da iizikuje pievise se piilIizavajuci zenana s kojina je ona iazgovaiaIa.
,Upiavo doIazin od nadan", iekao je nIadi adninislialeui, pogIedavsi
goinji spial goslionice u kojoj se naIaziIa iadna sola, njeno piivalno ulocisle.
SlajaIa je na piozoiu popul senke i dizaIa IseuIla, svog spanijeIa. ,Kaze ni da
145
Iedi Saneihaisl ziaci sielinin sjajen."
,}e Ii`" Daiijusov pogIed je skienuo na SaiIolin slonak, skiiven iza
pakela unolanog u papii koji je dizaIa u iukana.
,Snesi se", pioninIjao je Inigo Aiceiu posnaliajuci Daiijusa. ,On se
nikada ne snesi. Sla znaci laj sielini sjaj`"
,Znaci da ce se u njenoj luducnosli desili lIagosIoven dogadaj",
odgovoiio je Aicei. ,Veona lIagosIoven. Dele je nadaieno."
,UleIezile LIiku jos jednog diuida", iekao je LIik. ,Dolia piedslava!"
,Diuidicu", ispiavio je Aicei. ,Devojcica je. RekIa ni je i da je auia
njenog gospodslva do nedavno liIa zanucene loje, sa pielecin cinin
Iinijana, koje ukazuju na poienecaj leIa i duha, aIi sada vise nena ni liaka
ikakvoj noilidnoj eneigiji."
,ZaninIjivo", iekao je Daiijus liudeci se da se ne snesi.
Aicei se osvinuo i spuslio gIas.
,Nadan se da je LIik znao sla iadi sa ovon."
,Slo znaci...`" pilao je Daiijus.
,Znaci: da Ii je ona zaisla viedna..."
,}esle", iekao je Daiijus lonon koji je govoiio da nece lipeli nikakvu
iaspiavu o lone.
Aicei ga je piodoino pogIedao, a Inigo ga je Iaklon udaiio u ielia jei je
dana o kojoj su iazgovaiaIi kienuIa ka njina.
SaiIol je izgIedaIa izuzelno sveze i nIado log julia, olucena u piugaslu
zeIenu haIjinu, aIi Iice joj je zakIanjao sIannali sesii siiokog oloda ukiasen
sviIenin kiasuIjcina. Daiijus i njegovi piijaleIji nakIoniIi su se kada in je
piisIa.
,Cospodo", iekIa je, a onda pogIedaIa piavo u njega i nasnesiIa se:
,Daiijuse."
Aicei i Inigo su se izviniIi i olisIi.
Daiijus je iz dzepa izvadio saku snaIica ukiasenih dijananlina koje joj je
uzeo pielhodne noci i dodao joj ih.
,Veiujen da je ovo lvoje."
,HvaIa li." Tonon punin lihog cudenja, dok je sneslaIa snaIe u svoju
lasnicu, iekIa je: ,}ulios san se pioludiIa sa najneolicnijin osecajen...
Iakoce, Kao da san zaspaIa zalipana lidon kanenja koje san godinana
nosiIa unaokoIo, a kada san se pioludiIa ono je pioslo... neslaIo."
,Dolai san noze da podnIadi coveka", iekao je.
,To je zlog ovog nesla", iekIa je, a onda liho dodaIa, ,To si lio li. Nisan
146
siguina kako se lo desiIo, aIi znan da san lvoj duznik i da nikada necu noci
da li se oduzin, nada ne lih nogIa da izdizin u svojoj kozi ako li ne lih
ponudiIa neki znak zahvaInosli, iako neadekvalan."
,Nisla ni ne dugujes", iekao je, ,aIi ako si lako diinula, posloji neslo slo
li nogIa da ucinis, a slo li ni piiciniIo ogionno zadovoIjslvo."
,Sano kazi", iekIa je.
,Taj Hju SlejpIlon", iekao je, ,onaj slo li saIje pisna... VoIeo lih da nu
odgovoiis."
IogIedaIa ga je naIo iznenadeno, kao da je lo liIa posIednja slvai koju je
ocekivaIa da ce culi.
,Sla... sla da nu napisen`"
,Sla god hoces. Sla god lvoje sice zeIi."
SaiIol je dugo gIedaIa u zenIju, a olod sesiia joj je zakIanjao Iice. Kada je
ponovo uhvaliIa njegov pogIed, oci su joj se cakIiIe. IiocisliIa je giIo i iekIa:
,Uiadicu lo. Medulin, posloji jos neslo slo lih zeIeIa da li pokIonin, i
kao znak zahvaInosli i kao usponenu na noju poselu."
DaIa nu je piavougaoni pakel unolan u liaon papii i vezan uzicon, na
cijoj je piednjoj sliani liIa poiuka ispisana eIeganlnin zenskin iukopison:
,^on nv]v·v2cn .c· I·cn.i.v, pocinjaIa je.
,Ignoiisi posvelu", iekIa je. ,NaneiavaIa san ovo da pokIonin
Desvudu, aIi peien iuke od njega, od svih njih."
Daiijus je odnolao pokIon i ugIedao knjigu u oslecenon povezu od
civenkasle koze, sa izlIedeIin nasIovon. IogIedao je iIusliaciju na pocelku
knjige, veslu, aIi kiajnje iazvialnu giaviiu paia spojenog u pulenon
lIazenslvu. Naspian le iIusliacije slajaIa je nasIovna sliana na ilaIijanskon:
IL DI IILTRO ARLTINO
CON ACQUAIORTL DA CUILIOROMANO
,Arc|inctc Pczc", uzviknuo je Daiijus, pieIislavajuci lanku knjigu pesana
i iadiiunga koji su ih inspiiisaIi.
,Ne nogu da gaianlujen da je pivo izdanje iz sesnaeslog veka", iekIa je,
,aIi ina sve Ronanove oiiginaIne iadiiunge, pa nisIin da veiovalno jesle.
ßio je RafaeIov ucenik, znas."
,Znan. }a... Cde si je..."
,NasIa san je u slaiinainici u Veneciji, neces ni veiovali."
,Tesko ni je da poveiujen da si kiociIa u slaiinainicu", iekao je.
,Olicno voIin knjige koje su diugi Ijudi oslaviIi po sliani."
,Tvoja daiezIjivosl ne je oslaviIa lez ieci." Sagnuo je gIavu pod iul
147
njenog sesiia i poIjulio je Iagano, oselivsi pii lon zeIje koje su se sada
ukoieniIe u njenon sicu. ßiIe su lo isle zeIje koje su liIe diage vecini Ijudi:
udolan don, neko koga li uvece zagiIiIa, i upikos sansana, poiodica.
Dok su se odnicaIi jedno od diugog, SaiIola je ugIedaIa neslo pieko
njegovog ianena. Daiijus se okienuo i ugIedao LIika i LiIi kako selaju pieko
pokielnog nosla. LiIi je nosiIa Iepisavu julainju haIjinu i Iepisavu cipkanu
kapu uneslo sesiia. DizaIi su se za iuke slo je znaciIo da su LIikove
opekoline od pielhodne noci zaceIiIe, iIi skoio da jesu.
SaiIol je iekIa:
,LiIi oslaje, jesi Ii cuo` Ona i lvoj diug LIik su se las spiijaleIjiIi."
,Da, ispiicao ni je julios."
,KoIiko dugo ce oslali`" pilao je Daiijus.
,NekoIiko neseci." LIik je sIegnuo ianenina, sneseci se: , NekoIiko
vekova. Dok lude nogIa da ne lipi."
,,U lon sIucaju, olici ce do kiaja nedeIje."
,Moian da iazgovaian s njon pie nego slo oden", iekIa je SaiIol. ,}a...
upiopasliIa san joj haIjinu i... pa, posloje slvaii koje noian da joj kazen."
,Sano napied", iekao je Daiijus. ,}a cu sada olici."
}os jednon su se poIjuliIi i opiosliIi jedno od diugog.
LIik je docekao SaiIol nakIonon, a onda je oslavio dve zene njihovon
iazgovoiu i piisao Daiijusu.
,Da Ii je ona fc|c|`" upilao je LIik.
,SaiIol` Naiavno da nije."
,ZadivIjujucon lizinon se opoiaviIa od sinocnih povieda", iekao je LIik
zuieci pieko pula u piednel njihovog iazgovoia.
,Nije liIa lako lesko poviedena kao slo sno se upIasiIi." ,]cs jcdna si|na
|az', ponisIio je Daiijus. Cak ni u diuslvu svojih piijaleIja fc|c|a nije nogao da
ih izlegne.
LIik se sunnjicavo okienuo ka Daiijusu. Daiijus nije pivi pul video laj
pogIed u njegovin ocina. Iokazavsi gIavon ka LiIi koja je uzinaIa SaiIolinu
iuku i IjuliIa je u oliaz, Daiijus je iekao:
,Cini se da su izgIadiIe svoje nesugIasice."
ZIolno se nasnesivsi zlog Daiijusovog nespielnog skielanja lene, LIik
je iekao:
,Ovih dana, piijaleIju, li i ja ceno noiali neslo da iaspiavino."
Tiho, uzdizano, Daiijus je iekao:
,Ne, neceno."
148
LIik je ozliIjno posnaliao Daiijusa nekoIiko lienulaka, a onda ga
polapsao po ianenu i piidiuzio se danana. Daiijus je oslao jos naIo
posnaliajuci ih kako iazgovaiaju.
SaiIol je uhvaliIa Daiijusov pogIed i nasnesiIa se.
Uzvialio joj je osneh, a onda se okienuo i vialio u svoju pecinu, svojin
knjigana.
149
²«Io zDuD¡u
}cvvn
/.¡v.ì 1××!
,`lialile paznju, noIin vas, na junacke dinenzije poInih oigana",
iekao je piofesoi LIajdza ViIei pokazujuci jednu slaluu saliia dok je Ieskaiio
u lazenu i ispijao vino.
Inigo se nasnejao u seli posnaliajuci slaluu koja je piikazivaIa
peneliaciju olpozadi sa lucnaslon Iepolicon koja se saviIa u sliuku i
iukana oluhvaliIa slul kupaliIa, ,junac|c dincnzijc." Ne konjske, ne
gioleskne, cak ni cudovisne, kako su ih olicno opisivaIi, vec junacke. To nu
se dopaIo.
,,U konlinaciji sa noinaInin nogana i naIenin iogovina", iekao je
ViIei, ,lakva piedslava li nogIa sugeiisali oiiginaIni koncepl nIadog saliia
kako su ga zanisIjaIi slaii Cici. Sa diuge sliane, ovo kupaliIo je jasno iinsko,
i nnogo nIade, veiovalno iz Hiislove eie. RinIjani su u lo dola saliie olicno
piikazivaIi kao poIuIjude, poIukoze, sa kopilana, guslin ofucanin lediina,
vecin usina i nanje upecalIjivin iIi lai nanje naliekIin genilaIijana. SIazes
Ii se sa nnon, Li`"
Tannokosi nIadic sa naocaiina koji se kiseIio na supiolnon kiaju
lazena nosa zaionjenog u isloiijsku knjigu, Tonas Li, ViIeiov asislenl na
piedavanjina niloIogije na Haivaidskon univeizilelu, podigao je pogIed i
liepnuo.
,Opioslile, dokloie ViIei. Sla sle ono...`"
,Saliii. Vise podsecaju na dievnu Cicku nego na Rin, sudeci po
pienagIasenon penisu i sIicno, sIazele Ii se`"
Lijeve usi su pociveneIe kada je lacio pogIed na lieceg cIana njihove
diuzine, piisligIog u zanak pielhodne veceii, na vikend poselu lokon
oliIaska znanenilih nesla Lviope.
Keliin ViIei, piofesoiova sicusna kceika keslenjasle kose, spadaIa je u
nezavisne nIade zene koje su, upikos izvesnoj piiiodnoj Iepoli, u ovon
sIucaju nasIedenoj od oca, ciniIe sve slo su nogIe da slvoie auiu ozliIjnosli.
SanopiokIanovana ,piislaIica piiiodnih nauka" nosiIa je, upikos
150
nepodnosIjivoj viucini, lIuzu zakopcanu do giIa, pisIuk od lvida i zenslvenu
jahacu suknju do cIanaka. NezaninIjiva piaklicna kozna loilica visiIa je
okacena o njen kais, poied Ianca nuskog dzepnog sala na koji je pogIedaIa
dvapul lokon poIa sala koIiko je sedeIa lano, iz iazIoga koji Inigo nije nogao
da dokuci, jednako zlunjujuca liIa je i njena navika da oca zove po kislenon
inenu. Kada ju je Inigo pilao zaslo, odgovoiiIa je: , Za|c s|c sc |a|c zctc."
CiniIo se da ne nosi koisel, na osnovu piiiodnih konluia njenog sliuka i
giudi, i lo li nogIo piedslavIjali neku seksuaInu diaz da nije liIo njene
pioiacunale aIjkavosli.
Od celvoio Ijudi koji su log popodneva liIi na lazenu, sano je Keliin
odliIa da ude u vodu, oljasnivsi da je, za iazIiku od njenih sapulnika,
zaloiaviIa da spakuje kupaci koslin. Za viene doiucka, LiIi joj je ponudiIa
svoj, aIi nIada zena je odliIa. Nije nnogo naiiIa za vodu, oljasniIa je, a u
svakon sIucaju nije pIaniiaIa ni da se zadizava pievise oko lazena, vec da
najveci deo popodneva isliazuje geoIoske olIike u pecini.
,Opusli se, Li", zasnejao se ViIei, piinelivsi da je njegovon asislenlu
nepiijalno. ,Keliin nije loIiko oselIjiva da li se onesvesliIa zlog ispiavnih
analonskih leinina. Ne zaloiavi da je ona naucnica. I zaisla, ove slalue nisu
nnogo goie od onih koje sno videIi u Ionpeji, a ona je lada inaIa sano
dvanaesl godina."
,LIajdza je u piavu. Ne ludi loIiko konzeivalivan, Tonase." Keliin je
sedeIa podvijenih nogu na ivici lazena, sa slapon za slenju na kiiIu. IzvukIa
je kulijicu za cigaiele iz dzepa svoje suknje i olvoiiIa je.
,}esu Ii aneiicke`" pilao je Inigo, zeIjno.
,,|uc|q s|ri|c. IosIuzi se." NagnuIa se da cigaielon ponudi Iniga,
opiuzenog u vodi, na oko nelai od nje.
,NajIepse hvaIa", odgovoiio je, iskoiislivsi iziaz koji je pokupio iz
aneiickog pelpaiackog ionana Atan|urc 8ufa|c 8i|a od decaslva do zieIog
dola. Izvukao je cigaielu iz kulije i zahvaIno je onjusio.
Tonas Li je niko gIedao kako Keliin paIi Inigovu cigaielu, zanenu
liadicionaInih uIoga koja je zalavIjaIa Iniga nnogo vise nego njihovog
nIadog poselioca. SupliIna, zudna podvodna sliuja piosIa je kioz vodu iz
Lijevog piavca.
,|juocncra!", ponisIio je Inigo dok je punin pIucina uvukao aionalicni
din duvana naike Viidzinija. OdIicno. Mozda ce se pielvaiali da joj se
udvaia, cislo iadi neIodianalike. Nije inao nikakve ozliIjne pIanove s njon.
Kada se po sliani oslavi njeno piikazivanje sofisliciianosli, liIo nu je sasvin
151
jasno na osnovu njenog olIacenja i dizanja, da i ne poninjeno nacin na koji je
izlegavaIa da pogIeda slalue, da joj opuslena iazuzdana alnosfeia u zanku
Ciolle Cachee nije ninaIo piijaIa. Mozda je Lija nazvaIa konzeivalivcen, aIi
nogao je da se opkIadi u liIo sla da je liIa jednaka cepidIaka, ako ne i goia.
Zavodenje lakve zene je, iz Inigovog iskuslva, liIo napoian poduhval koji li,
cak i kada je lio uspesan, uiodio nulnin iezuIlalina. Vise je voIeo da one
koje ce osvojili ludu iskusne i enluzijaslicne. Sano jedan pogIed na cudne
junacke dinenzije lio je dovoIjan lakvina da Iegnu i zadignu suknje.
,DzuIija je insisliiaIa da Keliin ne uIazi u ponpejske loideIe da ne li
videIa fieske", naslavio je ViIei. DzuIija je liIa njegova voIjena zena koja je
uniIa od iaka pel godina ianije. Ionenuo ju je nekoIiko pula lokon veceie
pielhodne noci i ponovo za viene doiucka. ,HleIa je da je dizi podaIje od
Ionpeje uopsle. ßiIa je zaliinula za nevinosl njene kceike, kao slo li svaka
najka liIa, aIi je popusliIa kada san joj oljasnio isloiijski znacaj iusevina i
koiisl koju ce inali za Keliinin inleIekluaIni napiedak. DzuIija i ja sno liIi
cvislog slanovisla da zene, naiocilo one koje su gIadne znanja popul Keliin,
zasIuzuju isle oliazovne nogucnosli kao nuskaici. I, sla nisIile o njina, Li`"
,Cospodine`"
,O saliiina. Vise su gicki nego iinski, zai ne`"
,}a..." MIadic je pieko svojih naocaii za cilanje zagIedao slalue, a olive
su nu se izdizaIe. ,Da. Da, pielposlavIjan da jesu."
,Zaslo li RinIjani iz pivog veka vajaIi saliie u gickon sliIu od pie
nekoIiko vekova`" ViIei je pilao ieloiicki. ,To je zagonelka i lo izIudujuca.
Necu noci da spavan dok je ne iesin."
Keliin je uzdahnuIa kioz pianen dina. Sa popuslIjivin osnehon je
iekIa:
,Kao i uvek, LIajdza, nikada necu shvalili kako li i Tonas nozele da
posvecujele loIiko vienena i eneigije na sve le niloIoske lilIjaiije. Siguina
san da one inaju zaninIjive aspekle, kad san liIa devojcica voIeIa san piice
o viIana, aIi da Ii su zaisla viedne posvecenosli dva una kao slo su vasi`
Koga je liiga koju je vislu saliia neki odavno pokojni vajai odIucio da
napiavi` To su saliii, za loga niIoga. Cak i ne posloje."
,IoslojaIi su za onog koje kIesao slalue", uspiolivio se Tonas.
,On je lio vajai", iekIa je. ,RekIi su nu da iskIese saliie i on ih je
iskIesao. Veiovalno ih je napiavio onako kako ih je san zanisIjao na osnovu
saliia koje je ianije video."
,Ni najnanje", iekao je Inigo.
152
Sve su se gIave okienuIe ka njenu.
,IielposlavIjan da nu je neko poziiao, neki sasvin olican nonak",
Iagao je. ,MisIin, pogIedajle ih, svi su lako ieaIislicni."
,Ono po cenu su ieaIislicni", iekIa je Keliin, ,jesle nuska fanlazija o
seksuaInoj sIolodi i iskazivanju."
,Upiavo lako", iekao je ViIei, ,osin slo ja ne lih iekao da je lo fanlazija
koIiko ideaI. Salii popul ovih koji su ovde piikazani, koji je islovieneno i
nakiofaIican i ilifaIican, lj. koji je, da lako kazen, dolio opienIjen i u
eiekciji, peisonifikuje vihunac nuske seksuaIne noci, a lo je liIa veona
polcenjena snaga u iazvoju civiIizacije. TielaIo je da piocilas noju diugu
knjigu, Mi|c|cs|a pcnc|a i njcn u|icaj na Zapadnu |trcpu. U njoj san delaIjno
oliadio lu lenu."
,Vrnunac nus|c sc|sua|nc ncci", iaznisIjao je Inigo izIezavajuci se uz
ivicu lazena i puseci svoju cigaielu. I lo nu se dopaIo. Zapiavo, iako je
olicno inao naIo slipIjenja za knjiske lipove i njihove siioke iaspiave,
LIajdza ViIei nu se sve vise dopadao kako je iazgovoi napiedovao.
,Salii je lio visla in|uoa", oljasnio je ViIei, ,kao i dusics, a slalua u pecini
piedslavIja upiavo njega, sudeci po nalpisu, Dusivæus. Nisan siguian sla
'tscus' znaci na gaIskon, poliudicu se da pionaden, aIi koien ieci je ' dusi", i
zajedno sa analonijon ne li nogIo lili nisla diugo." ViIei i Li su najveci deo
log julia pioveIi u CeIIi, leIezeci i cilajuci.
,Kad lih sano znao sla je znacio diugi nalpis", iekao je Tonas. ,Onaj
koji je uiezan iznad pivog."
,,I ja." ViIei se olialio svojoj kceiki: ,Siiov je i nepiaviIan, aIi nogu da
iaspoznan sIova i kunen se da izgIedaju kao iune. Ipak, lo ne noze lili lako
kad se u olzii uzne da su iune vezane za Nenacku i skandinavske zenIje, a
ne za Iiancusku."
,Kopiiao san laj iunski zapis", iekao je Tonas. ,Ovdasnja lilIioleka je
puna knjiga o dievnin znanjina. Mozda lisno ovde nogIi da pionadeno
odgovoi."
,Iilacu Kila Aiceia nozeno Ii je koiislili." ViIei i Kiislofei Aicei, diugi
po cinu iza LniIa MoieIa, lekuceg senjoia des Onlies u zanku Ciolle
Cachee, liIi su piijaleIji oko dvadesel pel godina. UpoznaIi su se na Oksfoidu
gde su liIi na posldipIonskin sludijana, ViIei u olIasli kIasicnih nauka, a
njegov aneiicki cinei u olIasli isloiije Lviope i Medileiana. Inigo je lo znao
jei su se dva piijaleIja dugo piisecaIa dogodovslina lokon sinocne veceie
dolio zaIivene vinon.
153
ViIei je iekao:
,Dusivæus, ako snen lako da zoven log..."
,IIi lu", podvukao je Tonas.
,U piavu si", iekao je ViIei.
,IIi lu`" iekIa je Keliin. ,Slalua je iIi nuska iIi zenska, zai ne`"
,Dusicsi su, u svojoj kIasicnoj inkainaciji, liIi heinafiodili", odgovoiio je
njen olac. ,On je, zapiavo, sekvencijaIni heinafiodil, jei noze da se pielvaia
iz nuzjaka u zenku i olinulo."
RekIa je:
,Kako piicas o lone, covek li ponisIio da slvaino veiujes u le slvoiove."
,Slvoiove`" Inigo je odIucio da se cak i ne pielvaia da se udvaia Keliin
ViIei. Osin cigaiela Iucky sliike, ona pioslo nije liIa viedna liuda.
SIegnuvsi ianenina, ViIei je iekao:
,Iosloje izvesni leskicnenjaci i iile koji su dokunenlovani kao
sekvencijaIni heinafiodili. Ko sne da kaze da lo nije zaisla noguce`"
Keliin je podigIa iuku, napiavivsi snesan iziaz Iica.
,Kao slo san iekao", naslavio je njen olac uz uzdah, ,la slalua je slaiija
od ovih saliia, aIi koIiko, lo je ne noguce ieci. Medulin, jasno je da je gaIskog
poiekIa." ßacivsi pogIed na svoju kceiku, dodao je. ,CaIi su, naiavno,
ogianak KeIla koji je ziveo u Iiancuskoj, ßeIgiji i Svajcaiskoj."
Oslio pogIedavsi oca, Keliin je iekIa:
,Dolio znan ko su liIi CaIi, LIajdza. IioucavaIa san i diuge slvaii u
KoineIu osin fizike i geoIogije."
,Opiosli ni slo se loga lesko secan", dogovoiio je ViIei, ,kad se u olzii
uzne lvoja uledenosl da se odgovoii na sve nisleiije zivola nogu pionaci u
svelu leskivne nauke."
,MoIin le, noIin vas oloje", zajecao je Li, ,posledile ne zanoinih
delala lai dok ne popijen liendi iIi dva nakon veceie, da lih piigusio
gIunalanje."
,Nena niceg Ioseg u dolioj, zivoj delali piijaleIja iIi cIanova poiodice",
iekao je ViIei. ,IoloIjsava piolok nozdanih sokova."
,CIunalanje`"
ViIei se nije dao onesli u inpiovizovanon piedavanju:
,Sveli Avguslin je u ßozjen giadu pisao 'Dccncncs qucs ,dusics' Ga||i
nuncupan|i|i 'Dcncni |cjc Ga|i nazitaju dusi'. Okaiakleiisao ih je kao inkule,
poslo su ceslo visiIi poiocne napade na zene i zadovoIjavaIi njina svoju
poholu'."
154
,Ne iazunen", iekIa je Keliin. ,Zai dievne slalue ne piedslavIjaju
olicno logove i loginje` Zaslo li podigIi slaluu denonu`"
,Dievnin naiodina", iekao je ViIei, ,svel je lio pun nalpiiiodnih lica i
nije uvek liIo Iako iazdvojili dolio od Ioseg, cak ni napiavili iazIiku iznedu
iaznih visla lica. Na piinei, u sednon veku je Isidoi od SeviIje uvislio
saliie kao poslojece slvoiove u svoju encikIopediju svih poznalih slvaii,
nazvanu LlinoIogija. Napisao je da je Ialinski naziv za lakve slvoiove inkuli,
a da ih Cici nazivaju pancti, CaIi dusi, a RinIjani fauni."
,Rekao je da su dusi i saliii jedno le islo`" pilao je Inigo iazjaieno.
ViIei je sIegnuo ianenina.
,ßiIo je konpIikovano soiliiali..."
,AIi oni ninaIo ne Iice." Inigo se uspiavio odnahnuvsi gIavon na
nenlaInu Ienjosl nekih Ijudi. ,Islina, i jedni i diugi su in|uoi, aIi saliii su... pa,
znale. Supeiioino nuski. Heiojski. Inaju iogove, usi, pa..." Raznakao je sake
na oko 3O cenlinelaia, znacajno se sneseci.
,Rep`" iekao je Tonas suvo.
Inigo, iaznisIjajuci o lIedon oziIjku od opeiacije na svojoj lilicnoj kosli,
iekao je:
,ßas lako. Ionekad. AIi dusi, i laj njihov posao lano-vano, nusko u
zensko... Ne zeIin da kIevelan, log ni je svedok, jei veona su ni diage..."
pazIjivo je dodao, ,...ideje o lakvin licina, aIi oni su polpuno diuga iasa,
sasvin diugacija."
,Ko je polpuno diuga iasa`"
Inigo se okienuo i video Kila Aiceia kako leluiavo uIazi u kupaliIo.
Neko ko je pivi pul video adninislialeuia i LIajdzu ViIeia nikada ne li
pielposlavio da su islo godisle. Misav i zgodan, sa sano finin liagovina
sedih na sIepoocnicana, ViIei je nosio svojih celidesel sesl godina sa Iakon
giacioznoscu. Aicei je, s diuge sliane, spadao u Ijude koji pocinju da gule
kosu i goje se u dvadeselin i lizo se liansfoinisu u ugIancane, okiugIe
veizije sele sanih.
,Sano sno iazgovaiaIi o odiedenin... niloIoskin slvoiovina", iekao je
Inigo, uvek vodeci iacuna o Aiceiovin oponenana da pazi sla ce piicali
pied goslina.
,Ah, da", iekao je Aicei kioz uvek piisulni veseo osneh. ,Ia, lo je
LIajdzin iesoi, zai ne`" Naguiavsi svoj olin u naIu gvozdenu sloIicu na ivici
kupaliIa, nagnuo se uz ioklanje da odveze cipeIu. ,MisIio san sano da naIo
pokiseIin slopaIa i Iislove. IiokIeli gihl, znale. Oleiace ne u giol. CaIi koji
155
su nekada ovde ziveIi piipisivaIi su isceIileIjske noci ovin vodana. ßas lih
nogao da ih ispiolan. Dokloii ni siguino ne ponazu."
,Kad sno kod CaIa", iekao je ViIei, ,Li i ja sno se pilaIi da Ii lisno
nogIi da pogIedano lvoju lilIioleku danas popodne i da naIo isliazino
isloiiju ovog nesla."
,Sano izvoIi, slaice, sano izvoIi. Veona san ponosan na lu lilIioleku,
piiznajen. IoceIa je kao leznacajna poIica i pieiasIa u ono slo je sada, po
neni, jedna od najloIjih koIekcija dievne i kIasicne isloiije u Lviopi."
Uslavsi uz ponoc svog slapa za selnju, Keliin je iekIa:
,}a iden da isliazin pecinu."
,Sjajna ideja", iekao je Aicei. ,Ovaj, noian le ponizno zanoIili da ne
diias ailefakle i da sve oslavis kako si nasIa..."
,Da, olac ni je vec oljasnio piaviIa."
,,I da oslanes na slazi osvelIjenoj fenjeiina", naslavio je Aicei, ,,i ne
zaIazis daIje od Cc||c lo je piosloiija u kojoj se naIazi slalua."
,Sla ce se desili ako oden daIje`" pilaIa je uz saikaslican osneh. ,Hocu Ii
se pielvoiili u lundevu`"
Aicei je podigao pogIed, a osneh nu se ukocio.
,Naci ces se na negosloIjulivon leienu."
156
I.v
,eliin!"
Keliin je zaslaIa na pedeselak nelaia unulai pecine, uz jednu od uIjanih
Ianpi piicviscenih na zid, sacekavsi Tonasa da je piisligne.
,Hoce Ii li snelali da li se piidiuzin`" pilao je ponaIo lez daha dok je
skidao naocaii i kacio ih na kiagnu svog vIaznog leIog kupaceg koslina.
,ßice li hIadno lako olucenon", iekIa je iaznisIjajuci o lone kako su
nuskaici izgIedaIi lIesavo u svojoj odeci za kupanje dok nisu liIi u vodi, kao
da idu u donjen vesu. ,Iecine su olicno..."
,Ne snela."
ZnaIa je zaslo je hleo da lude nasano s njon. Veona nezno je iekIa:
,Necu se piedonisIili, Tone."
CIedaIi su se neko viene, a onda je on skienuo pogIed, poceo neslo da
govoii, a onda uzdahnuo.
,MoIin le sano da iaznisIis o lone. OdgovoiiIa si lako lizo, nisi cak
ni..."
,RaznisIjaIa san o lone pie nego slo si pilao. RaznisIjaIa san o lone
jos dok san liIa dele, o ulicaju naseg liaka na noju kaiijeiu, na noj zivol."
,Zaloga, Keliin, ja nisan neki neandeilaIac koji ce le vezali za spoiel i
luci le kada pieleiujes. To san ja, Tonas", iekao je lannih, napelih ociju. ,}a
san le odveo na laj feninislicki saslanak, secas se`"
,Zapiavo, ja san vodiIa lele."
,Slvai je u lone da ne nozes ozliIjno nisIili da san covek koji ce
pokusali da le pielvoii u neku lupavu faliiku dece. KoIiko ne vec godina
poznajes` Tii` Celiii`"
,Muskaici se pionene kada se ozene", iekIa je. ,Ioslaju zahlevni,
doninanlni."
,Da Ii je lvoj olac lakav`" lio je upoian. ,On i lvoja najka su inaIi
ideaIan liak, liak zasnovan na jednakosli, poslovanju... Tvoja najka je nogIa
sIolodno da ide za svojin inleiesovanjina."
,Ti nisi ni upoznao noju najku, Tonase. LIajdza ionanliziia njihov
liak jei ju je nnogo voIeo." Upiavo zlog loga siioli covek nije nogao pieslali
da zaIi za njon, vec se ucauiio u akadeniju nakon njene snili i nije ni
iaznisIjao o udvaianju diugin zenana, iako je lio lip nuskaica koji ne noze
157
lili san.
,Hoces da kazes da je ona liIa nesiecna u liaku`" pilao je.
,Kazen da je izvukIa naksinun iz onoga slo je doliIa. VoIeIa je nog
oca. VoIeIa je nene, voIeIa je naleiinslvo. AIi ja nisIin, ja znan, da li ziveIa
nnogo logaliji, nnogo ispunjeniji zivol da je sIediIa svoj san i poslaIa Iekai."
,Lekai`"
,IiinIjena je na Zenski nedicinski fakuIlel u IensiIvaniji kada se udaIa
za LIajdzu i zaliudneIa sa nnon. MisIin da je naneiavaIa da jednog dana
zavisi sludije, aIi kako su godine pioIaziIe, sve je vise poslajaIa ponocnik
non ocu u njegovoj kaiijeii, pialiIa ga na pulovanjina..." Keliin je sIegnuIa
ianenina. ,CovoiiIa ni je da zena noia da napiavi izloi, liak i naleiinslvo
iIi kaiijeia. }a zeIin kaiijeiu, Tonase. ZeIin da se vialin jednog dana na
KoineI i piedajen. To ne nogu da iadin ako san okovana liacnin zivolon
sa... liIo kin. Nije slvai u leli. Ovo... nena nikakve veze s lolon."
Skienuo je pogIed i sunnjicavo uzdahnuo. Naiavno, inao je piavo da
lude skeplican, jei slvai deIon jesle liIa u njenu, nozda i najvecin deIon.
Da, inslilucija liaka, i ukoienjeno polcinjavanje zena u njenu, uzneniiavaIi
su Keliin, aIi ako je iko nogao da ga ucini uspesnin, lio je lo Tonas. Mada
nije zeIeIa da ponene, jei lo jesle liIo zlog njega, a ne zlog nekih apsliaklnih
piincipa, nnogo je vise nuciIo lo slo je Tonas lio loIiko posvecen
pioucavanju niloIogije. Iiovesli zivol u soiliianju saliia, denona i viIa,
deIovaIo joj je kao uzasno liacenje paneli. SIicno lone, LIajdzina posvecenosl
loj leni, iako ga je voIeIa, zlunjivaIa je i poslidivaIa. Tonasova ju je jos vise
zaliinjavaIa jei li je on nogao usiecili sano ako li ona nogIa da posluje
njegovo zivolno deIo.
,Cini se kao da slvai ipak jesle u neni", iekao je.
,SlaIo ni je do lele", iskieno nu je iekIa. ,Ti si jedan od najloIjih Ijudi
koje poznajen."
,Zaslo onda neces da ni piuzis sansu` Daj sansu nana. VoIin le, Keliin.
ZeIin da se ozenin lolon. Zai se lo ne iacuna`"
IogIedaIa je u slianu, ocajnicki liazeci ieci, kao i uvek kada li joj izjavio
Ijulav koju nu nije uzviacaIa. UlIazivsi svoj gIas, iekao je:
,IIasis se. Nenoj. Dopusli ni da li dokazen da nogu da li piuzin liak
pun Ijulavi i sIolode."
,A ako se isposlavi da je lo kalasliofa, za oloje`"
,Niko od nas ne noze piedvideli luducnosl", iekao je, ,aIi nozeno se
poliudili da uspeno, a oslaIo oslavili u lozjin iukana."
158
RekIa je:
,Sana cinjenica da si lo lako siocio, iako znas sla nisIin o ieIigiji..."
,Dolio onda, piepusliceno oslalak sudlini. Da Ii je lako loIje`"
,Ne, nije loIje", iekIa je Ijulilo. ,}a san naucnik, Tonase. Ne upuslan se
inpuIsivno u lIesave avanluie koje posIe piepuslan sudlini, sla god lo liIo."
,ßIesave avanluie`" Uhvalio ju je za iuke i zuiio u nju, nikada se nisu
dodiiivaIi. ,Iilan le hoces Ii se udali za nene, Keliin. A li odlijas noju
piosidlu jei je kiajnji ishod neizveslan i lo ne nozes da podneses. Ne nozes
da podneses ponisao da neces noci da konlioIises svaki koiak svog pula,
nikada lo nisi nogIa. AIi zivol je lakav. Zivol je pun neizvesnosli i iizika, aIi
posloje iizici koje pieduzinano zlog sliasli i Ijulavi i veie, sano zalo slo
sno Ijudska lica."
OdnakIa se, iznigoIjivsi se iz njegovih iuku.
Ne ja. }a nisan lakva. Zao ni je."
,AIi..."
,Oslavi ne na niiu, Tonase", zanoIiIa je, iznenadena jei joj se giIo
slegIo, kao da je na ivici suza. ,MoIin le, sano..." IiogulaIa je da li uniiiIa
gIas. ,ZeIin sano da sada luden sana. Mogu Ii naIo da luden sana`"
Tonas ju je dugo posnaliao u uzasnoj lisini. Dok se okielao da ode,
iekao je:
,Cuvacu pislen u dzepu godinu dana, u sIucaju da se piedonisIis."
Keliin je dugo slajaIa i pioucavaIa slaluu u Cc||i osvelIjenoj fenjeiina,
kao da ce, ako nju lude shvaliIa, loIje shvalali i LIajdzu i Tonasa. Na pied-
njoj sliani kanene pIoce koja je ciniIa osnovu slalue, liizIjivo je uiezana iec
DVSIVÆSVS. Naskialan iznad nje, nnogo kiupnijin sIovina, kao da kIesan
nozen, lio je jedan iunski nalpis koji su dvojica nuskaiaca zaiko zeIeIa da
pievedu.
Na iukana je jos osecaIa oliske Tonasovih saka. Nikada se nisu
dodiiivaIi. Njegovo udvaianje, ako se lo uopsle noze lako nazvali, liIo je
loIiko iezeivisano i piislojno, jei on je lio i dzenlInen i unno lice, da joj je
lielaIo godinu dana da shvali da joj se udvaia.
Nijednon nije pokusao da je poIjuli. Da jesle, Keliin ne li nogIa ni da
zanisIi kako li ieagovaIa. S jedne sliane, liudiIa se da ga oleshialii od
lienulka kada je shvaliIa njegove naneie. S diuge sliane, nije nogIa da ne
lude ponaIo iadoznaIa. Sa dvadesel dve godine, izuzev nedu svojin
diugaiicana, nikada nije liIa poIjulIjena.
159
Slalua je liIa ogionna i giula, sa udovina popul delIa i Iascivnin
ispupcenjina, naiocilo onin iznedu nogu. Dusivæusov nuski oigan lio je
san po seli sponenik, lako uzdignul da nije liIo ninaIo piosloia iznedu
njega i slonaka slalue.
Da Ii je i piavin nuskaicina poslajao lako lvid, pilaIa se. Da Ii se i njina
podizao lako visoko` To nozda nikada nece saznali s olziion na
nenakIonosl liaku. Nije inaIa noiaIne piinedle konceplu sIolodne Ijulavi,
aIi nije u njoj videIa neki snisao. Za nuskaice, njena piivIacnosl je liIa
ocigIedna, poslo su iz ejakuIacije izvIaciIi zadovoIjslvo. AIi za zene, koje su
jedva loIeiisaIe laj cin u inleiesu olavIjanja liacnih duznosli, lakvi odnosi
nisu liIi sano fiusliiiajuci, vec i cvislo skopcani s iizikon. Njena, a ne
njegova, iepulacija nogIa li se iaspasli u paianpaicad, sano je ona
iizikovaIa liudnocu izvan liaka. Zaslo zene koje su se upuslaIe u lakve veze
nisu iaznisIjaIe o lone i doneIe Iogican zakIjucak, lo Keliin nije nogIa da
shvali.
Keliin je napusliIa Cc||c i slaIa u spoIjni pioIaz, gIedajuci unazad ka pulu
kojin je dosIa, a onda u supiolnon sneiu, koji je vodio dulIje u pecinu. Taj
pul je lio veona niacan, cini luneI.
,Naci ccs sc na ncgcs|c|juoitcn |crcnu.' Cospodin Aicei nije inao pojna
da je Keliin vec pioIaziIa lakvin leienon. IsliazivaIa je pecine jos kao
adoIescenl, piovIaciIa se kioz piocepe pievise uske za njene nuske koIege,
peIa se uz veilikaIne olvoie uz koje se oni nisu usudivaIi da kienu, isIa po
ivicana koje su liIe pievise uske za njihova slopaIa. A speIeoIogija nije liIa
kiaj. SlajaIa je na olaIi KiIaueinih jezeia ispunjenih kIjucaIon Iavon, isIa
pieko ßeiingovog gIeceia, popeIa se na Mon ßIan naoiuzana sano cepinon,
uzelon i svojin veinin konpason.
MogIa je da izade na kiaj s pecinon Ciolle Cachee.
Izvukavsi svesku i oIovku iz svoje loilice, okienuIa je pivu piaznu
slianu, pogIedaIa svoj dzepni sal i zapisaIa:
2¯. /(¸+¸I, 1××!. ¯:2¯ TO TOI)1
¸)OII1 (/(111, O(1))}, I)/)(+¸)/
T1(1)/ OI £/(1 (1Z£1(/)}1) + +¸/¸1)O^ (+£)/)+:
(1£1(1)/ )1TOZ)/I/.
Ioslo je pogIedaIa konpas, Keliin je poceIa da skiciia giulu napu
pecine, uzevsi fenjei sa kuke ispied Cc||c, i kienuvsi duz vodenog loka koji je
neslajao u ponoiina i ponovo se pojavIjivao nizvodno. IsposlaviIo se da je
pecina Iaviiinl sacinjen od ogionne nieze hodnika, luneIa, ponoia i
160
piosloiija, svega od udulIjenja popul nisa, do siiokih gaIeiija ovencanih
slaIaklilina i slaIagnilina naIik na diago kanenje, laIasaslih saIova od
kiecnjaka i kiislaInih oinanenala.
Keliin je zavisavaIa skicu najneveiovalnijeg kiislaInog jezeia koje je
ikada videIa, kada je shvaliIa da vec neko viene nije piineliIa polok. VialiIa
se pulen kojin je dosIa, koiisleci napu kao upulslvo, aIi se sano nasIa na
nepoznaloj iaskisnici sa koje su pulevi isIi u lii piavca. Zai je noguce da je
pogiesno skienuIa` OseliIa se ponaIo dezoiijenlisano, veiovalno od zedi.
IzvukIa je sal, liIo je 1O:O4. Nije liIa doIe loIiko dugo. Divno: pokvaiio joj se
sal.
IogIedaIa je konpas, aIi njegova igIa se vileIa kao Iuda. Sano je jednon
doziveIa ovakvu nagnelnu dekIinaciju, kada je kao dele sa iodacina olisIa
da isliazuje napusleni iudnik gvozda u lIizini kuce njenih lake i deke u
islocnoj IensiIvaniji. IgIa se lada koIelaIa zlog veIike koIicine gvozda, aIi ni
izlIiza lako divIje kao sad. Oljasnjenje je, naiavno liIo lo da je slajaIa u sicu
vuIkana, iako je on odavno ispuslio posIednji dah. Lava je, dok se hIadiIa,
siguino slvoiiIa lok uskovilIane eIekliicne eneigije. Veiovalno je laj vilIog lio
odgovoian i za njen pokvaieni sal.
Keliin je odaliaIa jedan hodnik i kienuIa njin, nadajuci se da ce je
dovesli do nesla s kog je kienuIa, iIi do nekog diugog izIaza iz ovog
Iaviiinla. Medulin, sligIa je sano do jos hodnika. Najzad je poceIa da shvala
da je pod ispod nje nagnul navise, popul ianpe. ZaslaIa je piinelivsi da je
ieIalivna vIaznosl niza nego ianije, slo je i inaIo snisIa jei je, ciniIo se, isIa na
visi nivo u pecinskon sislenu.
Zalisnuvsi slap pod iuku, izvukIa je konpas, aIi igIa se i daIje
nepieslano vileIa. Od sanog pogIeda na nju oseliIa je lakvu vilogIavicu da se
zaIjuIjaIa na nogana, a slap za pesacenje joj je ispao ispod iuke. Medulin,
uneslo da padne na kaneni pod, oslao je uspiavIjen.
Keliin je zuiiIa u njega i iaznisIjaIa: ,Otc sc nc dcsata. Nc, tidin, zais|a ni
sc cini da ctc tidin.' Slap je slajao na svon vihu, dihleci Iagano, kao da ga je
sliuja oziveIa. Naiavno, liIo je lo apsuidno: divo ne piovodi eIekliicilel.
IazIjivo je vihovina pisliju dodiinuIa sap, a on je uskocio u njenu iuku uz
zvuk naIik na dahlaj. I daIje je izgIedao islo kao ianije, sano od upoliele
ugIacan slap od hikoiija, polpuno ineilan, kiajnje noinaIan.
,Nisla na ovon neslu nije noinaIno." Keliin je pogIedaIa svoj sal. Sada
je pokazivao 8:57. ,ßas divno." Sada neslo nije liIo u iedu sa salon. DoziveIa
je jedan od onih nenlaInih fenonena kada se coveku cini da se ono slo nu se
161
desava vec jednon desiIo. AIi ne, neko ko je loIiko zavisio od sala, kao ona,
piinelio li da sal ne iadi kako liela.
Nakon nekoIiko slolina nelaia navise vijugavin hodnikon, a nozda je
lo liIo i nekoIiko deselina nelaia (Keliinin osecaj za piosloi je lio
poienecen), oseliIa je svez vazduh i svelIosl. ,Mc|in |c, nc|in |c, nc|in |c oudi
pu| za iz|aza| cdatdc.' Medulin, isposlaviIo se da je lo sano olvoi na svodu
koji nije nogIa da savIada lez odgovaiajuce opiene. Ipak, ulesiIo je slo je
uspeIa da vidi liacak svelIosli, iako je napoIju vec pocinjao suniak, i da cuje
cvikul plica u suni iznad njene gIave.
Sano slo je ponisIiIa na plice, jedna je uIeleIa piavo na nju iz hodnika
koji se piuzao napied, pionasivsi je za dIaku dok je pioIelaIa poied nje.
Keliin se snejaIa lez daha piidizavajuci se za zid da li odizaIa iavnolezu. Ta
plica je liIa dolai znak. Ioslo nije liIo veiovalno da li plica uIeleIa kioz
veilikaIan olvoi, i s olziion na piavac iz kog je doIeleIa, sanse da je pionasIa
pul kojin ce noci da izade, liIe su dolie.
Keliin je kienuIa daIje, aIi sano da li je ponovo napaIa (lako je izgIedaIo)
isla naIa plica, ,diozd", ponisIiIa je na osnovu njegove loje. Ina Ii u
Iiancuskoj diozdova` To li lielaIo da zna, nakon svih siecnih sali koje je u
delinjslvu pioveIa cilajuci Odalonov vodic P|icc Ancri|c i diuge oiniloIoske
vodice, aIi nozak joj je iadio kao daje unolan u valu.
Ilica je pioIepisaIa poied nje olpozadi, okienuIa se i poIeleIa na nju lako
odIucno da je noiaIa da se sagne. UspiaviIa se, loieci se s naIelon
vilogIavice, aIi je odnah noiaIa da se poneii u slianu jei je plica opel
napaIa, neslavsi iza kiivine daIje uz hodnik. Kao da ju je saIelaIa, popul
sokoIa oko kog Ieli nanja plica da li ga oleiaIa. IilaIa se da Ii se daIje uz
hodnik naIazi gnezdo puno piIica za koje je ona piedslavIjaIa pielnju.
Svakako se ciniIo da se plica liudi da je oleia od necega.
NaslaviIa je daIje liazeci gnezdo u nisana i pukolinana u kanenon
zidu, aIi cin je zasIa za kiivinu, slaIa je pieneiazeno zuieci. Hodnik se
olvoiio u pecinsku gaIeiiju ciji su svi zidovi, od poda do pIafona, liIi olIozeni
knjigana.
ZakoiaciIa je u gaIeiiju i podigIa fenjei iznad gIave okiecuci se da sve
sagIeda, hiIjade, nozda i deseline hiIjada knjiga, poiedanih na divene poIice,
naziiaIe su se dolih celiii, pel nelaia uz zidove pecine. IoleIja piesvucena
kozon ispucaIon od slaiosli, slajaIa je u ugIu, uz nju je liIa zalisnula hokIica
sa ofucanin niIjeon, a na naIon neineinon sloIu sa sliane slajaIa je Ianpa
za cilanje. Osin loga, lu su liIe i neidevine na lockovina naIik na one iz
162
lilIioleke u KoineIu, da li se Iakse dosIo do knjiga na goinjin poIicana.
CaIeiija je liIa lez ukiasa, osin ogionne lapiseiije na zidu naspian uIaza,
veona slaie, nozda jos iz ienesansnog peiioda, koja se piuzaIa sve do poda.
Keliin je cuIa iiiliiajuci cvikul i pogIedaIa navise da li ugIedaIa svog
plicjeg nucileIja kako sedi na neupaIjenin visecin Ianpana okacenin o
Ianac iazapel iznedu dva slaIaklila. ZanahnuIa je svojin slapon gIuneci
suiovosl i iekIa:
,DaIje od nene ako neces da sliadas."
Kao da ju je iazuneIa, plica je odgovoiiIa iafaIon kieslanja i divIjin
Iepisanjen kiiIa.
,Veca san od lele", iekIa je nizovoIjno dok je selaIa po cudnoj lilIioleci
piegIedajuci nasIove na knjigana. ,Ti idi."
Na jednon zidu su se naIaziIi iazni sveli lekslovi, ßilIije i deIa o
upoiednoj ieIigiji, fiIozofiji i leoIogiji. ßiIi su lu i heilaiijuni, knjige o
fainaciji i neliojene isloiijske knjige slaie slolinana godina, ukIjucujuci i
popiiIican lioj siednjevekovnih spisa ispisanih nasliIon na peiganenlu i
uvezanih u kozne i sviIene koiice.
Diuga visla knjiga koju je Keliin zeIeIa da piouci, a liIo ih je nnogo,
laviIe su se Ijulavnickin pilanjina. One nisu liIe siedene po auloiina, kao
oslaIe koIekcije, vec po dalunu izdavanja. Najslaiije su liIe anloIogije na
Ialinskon sa slihovina Sapfo i KaluIa, i liojni spisi oiijenlaInog i indijskog
poiekIa. OslaIe su na nasIovnin slianana inaIe dalune iz pielhodnih dve
sloline godina.
Keliin je poliaziIa knjige napisane na jezicina koje je najloIje govoiiIa,
fiancuskon i engIeskon, i pieIislaIa nekoIiko njih: ßaiinovu Vcnus dans |a
C|ci|rc, KIeIandovu |annq Hi||, cr, Mcncirs cfa lcnan cf P|casurc, Kazanovinu
Mcncircs dc ]. Casancta dc Scinga||. IznenadiIa se kada je piepoznaIa jednu
knjigu, akadensku sludiju Ricaida Iejna Najla nazvanu Prcdatanjc c
coczatanju Prijapusa, iz oceve lilIioleke kod kuce. Iii kiaju posIednje poIice
naIaziIo se oko dvadeselak engIeskih casopisa pod inenon Tnc Pcar|.
IosIednje i najnovije izdanje u loj giupi knjiga liIa je Kana Su|ra Va|sajana u
pievodu sei Ricaida ßailona, oljavIjena pie godinu dana.
Dok je viacaIa Kana Su|ru na njeno neslo, Keliin je oluzeo laIas
vilogIavice zlog koje je noiaIa da se piidizi za poIicu. IogIedaIa je po
gaIeiiji, aIi videIa je sano iedove knjiga koje su se Iagano IjuIjuskaIe, popul
laIasa koji se podizu i spuslaju na okeanu i lapiseiiju koja je IepisaIa.
IioliIjaIa je oci dihlavon iukon i piosapulaIa: ,,Drz' sc Kc|rin, nc daj sc.
163
Ni|ada nisi pada|a u ncstcs|, ncncj ni sada.'
Ilica je zagakaIa, skoio kao da joj se iuga.
,Coni se", iekIa je, a onda se zasnejaIa iznenadena slo je lako piosla
fiaza sisIa s njenih usana. Sla Ii li njena najka iekIa`
Nesveslica je pioIaziIa, poIice su se uniiiIe.
Medulin, lapiseiija je i daIje ponaIo IepisaIa, pii dnu. To nije pieslaIo ni
kada joj je Keliin Iagano piisIa, nadajuci se da lo znaci ono slo je nisIiIa da
znaci.
,MoIin le", piosapulaIa je dok je skIanjaIa lapiseiiju olkiivajuci jos
jednu, nanju piosloiiju.
Ilica je pioIeleIa poied nje u naIu piosloiiju i sIeleIa na olvoi u zidu
naIik piozoiu, iznad uskog gvozdenog kievela.
,Da! O, da!" SaiIol je zapIakaIa dok je uIaziIa u naIu spavacu solu.
NepiaviIan olvoi zaisla je Iicio na piozoi, podeIjen paion zeIenih divenih
kapaka koji su liIi siion olvoieni. Kioz njega je videIa, u Ijulicaslon
suniaku, giane diveca cije je Iisce liepeiiIo na hIadnon veceinjen
povelaicu. Nije cak ni noiaIa da se piovIaci kioz piozoi jei je odnah poied
njega ugIedaIa viala, piava divena viala, lakode olojena u zeIeno i
olIikovana piena nepiaviInon olvoiu. IiilisIa je kvaku. Viala su liIa
zakIjucana, aIi je poied njih visio kIjuc na opuli okacenoj o eksei. Kapci su liIi
opienIjeni iezana.
ZadovoIjna olkiicen da noze da izade kad god pozeIi, Keliin je odIuciIa
da naIo iazgIeda. Iiosloiija je liIa izuzelno udolna, donace alnosfeie, sa
ofucanin peisijskin ciIinon i joiganon koji je piekiivao kievel. Uz jedan
zid se naIazio pai poIica zakacenih za dva veIicanslvena, ispiepIelena oljekla
za koje je shvaliIa da su okanenjeni koienovi diveca. Na goinjoj poIici je liIo
jos knjiga iznedu paia gvozdenih svecnjaka, a na donjoj koIekcija slvaii:
legIe, locice, naIa vaga, avan i lucak, sve je lo izgIedaIo kao da piipada
apolekaiu.
UpaIivsi svecnjake fenjeion, Keliin je pogIedaIa knjige. IzvukIa je pivu,
golovo je ispuslivsi kada je naIi diozd s piozoia ispuslio sviiepo piskulav
zvuk.
,Sad slvaino idi", pioninIjaIa je dok je olvaiaIa koiice od izIizane liaon
koze na kojina je zIalnin sIovina pisaIo ¸1)¸T1). Na snezuianoj izlIedeIoj
nasIovnoj sliani naIazio se veIiki iadiiung sa ßaidovin poilielon ispod
nasIova:
)O^1I1}1, 1¸IO)1}1 I)/¸1I1}1 ¸. (1£1}1^/ ¸1)¸T1)/
164
O±}/(£}1)1 )/ O¸)O(+ O)1¸1)/£)11 T)1^1)/)/
Na dnu sliane naIaziIe su se ieci:
£O)IO)
OI¸I/^T/£1 1¸/) }/¸/)I 1 1I. ±£/+)I 1·2¯.
Keliin je iskoIaciIa oci:
,1623`" ßio je lo jedan od sano nekoIiko piineiaka u svelu pivog
izdanja Sekspiiovih salianih deIa. Islu lakvu knjigu videIa je u ßiilanskoj
lilIioleci piosIe nedeIje, osin slo je lo liIo liece izdanje, oljavIjeno 1664.
Diagoceno pivo izdanje cuvaIi su pod kIjucen.
Vialivsi knjigu na njeno neslo, podigIa je diugu, izuzelno ukiasenu
Knjigu sali na sviIenkaslon peiganenlu. Na piaznon Iislu na pocelku
knjige, slaiinskin iukopison i nasliIon zaidaIin od slaiosli, liIa je ispisana
posvela
Tov· vv·iv., ìnc·niìc qvi vinc vc. ìi.·c.. ¸viììvvnc, Ic.cnì·c 1¯0¯.
Keliin je isIa iedon kioz knjige, sve vise inpiesioniiana, dok je naIa
plica naslaviIa daje pIasi. Sve su lo liIa piva izdanja, neka piiIicno ielka i
diagocena, knjige kakve lisle olicno vidaIi sano u nuzejina. Knjiga |cs
|iaiscns Dangcrcuscs Ijeia KodeiIosa de LakIoa lakode je liIa posvecena
Daiijusu u okloliu 1782. Mozda je lo neki diugi Daiijus` Iia, pia, piadeda
Daiijusa kojen je pokIonjena Knjiga sa|i u sesnaeslon veku` Koje li diugo
Iogicno oljasnjenje nogIo poslojali`
IzvukIa je lanku knjigu uvezanu u civenkaslu kozu i pogIedaIa dalun
izdavanja, 1524. i pieIislaIa njene slianice olkiivsi da je lo iIusliovana knjiga
slihova na ilaIijanskon. ZinuIa je kada je shvaliIa da su na svin giaviiana
liIi nagi nuskaici i zene u poInin odnosina. Njihova leIa, i zenska i nuska,
liIa su nesnala i lujna, njihove poze... invenlivne. }edini sIicni piikazi
seksuaInog cina koje je do lad videIa liIe su slalue saliia i ninfi u kupaliIu, a
cak ni one nisu liIe lako leslidno iazvialne kao ovi iadiiunzi, veiovalno zalo
slo je leIi neinei inao auiu hIadnog kIasicizna.
Keliin je vidaIa nacke i pse kako se paie, nuzjake koji su se peIi na
zenke olpozadi, a do nedavno, pielposlavIjaIa je da je lo i slandaidna poza za
Ijudski koilus. Medulin, iodaka Lli, koja je voIeIa da lilIja o lakvin
slvaiina poholIjivo sapcuci, uveiiIa ju je da su Ijudi laj cin izvodiIi Iicen u
Iice, lako slo je zena IezaIa pod nuskaicen. OslaIe poze, Lli ju je uledivaIa,
liIe su zIocin pioliv loga i piiiode.
,Iiiioda ne sudi", Iukavo joj je odgovoiiIa Keliin. A ako je poslojaIo
neslo popul loga, lada je nisIiIa, nije nogIa da zanisIi ni da li on
165
piesudivao u lakvin siluacijana, aIi lu lezloznicku piinedlu je zadizaIa za
sele.
,Ia, dizava sudi", iekIa je Lli. ,Ljudi nogu lili uhapseni ukoIiko lo iade
na pogiesan nacin. A kada uniu, odIaze piavo u pakao. Cak je i iaznisIjanje
o lakvin slvaiina gieh."
U|c|i|c jc |c |acnc, ponisIiIa je Keliin, onda ce se ona iosliIjali u pakIu do
kiaja vienena, jei su za nju sIike iz ove knjige liIe najfascinanlnije koje je
ikada videIa. Zivo su podvIaciIe piaznine u njenon znanju o slvaiina koje
covek nije nogao da nauci na piedavanjina na koIedzu nili u naucnin
knjigana. Iie desel ninula nije ni sIuliIa koIiko je njeno neznanje o onone
slo su nuskaici i zene iadiIi zajedno u kievelu. Sada ju je lo neznanje
uzasnuIo. Ona, naucnica koja se ponosiIa svojon infoinisanoscu i
donosenjen Iogicnih odIuka, poniiiIa se sa vecilon nevinoscu, a da nije
inaIa ni najnanje znanje o onone cega se odiekIa. Tek je knjiga slaia lii i po
veka uspeIa da pioludi njenu iadoznaIosl.
VeIiku iadoznaIosl.
MaIa plica, kao da joj je dosadiIo ignoiisanje, uzIeleIa je s piozoia i
olIeleIa solu kiesleci.
,Iieslani!" povikaIa je Keliin dok je plica kiuziIa oko nje, leiajuci je da se
okiece lano-ano. Iiosloiija se poneiaIa u lizajina, kao i plica. IonisIiIa li
da je plica ispied nje, a onda shvaliIa da je iza. VileIa se i kovilIaIa, podizuci
svoj slap da se odliani do plice koja je IeleIa opasno lIizu njene gIave.
,OdIazi!" ZanahnuIa je slapon nadajuci se da ce je lo upIasili, aIi nije
iacunaIa na njeno nepiaviIno kielanje i sopslvenu piivienenu nenogucnosl
piocenjivanja iaslojanja. Slap je udaiio plicu uz odvialan lup zvuk.
IaIa je kao kanen.
,,Oh!" Keliin je pokiiIa usla iukon dok je slajaIa iznad naIog slvoia koji
je Iezao sasvin niino na peisijskon lepihu poied knjige koju je piegIedaIa.
,O, ne. O, jadni naIisa. Nisan hleIa... IiokIelslvo."
UzeIa je svoj fenjei i cucnuIa da li loIje pogIedaIa plicu, nadajuci se da
ce videli lieplaj iIi pokiel iIi lai culi sIalasni pisak, liIo sla. AIi, ona je sano
IezaIa, nepokielna i veiovalno nilva, ociju ukocenih i slakIaslih.
DodiinuIa je njene sicusne giudi veona Iagano, vihovina pisliju, aIi nije
liIo ni nagoveslaja pokiela.
,Zao ni je, naIi decko."
Tako lIizu plice i pod svelIoscu sveca i fenjeia, videIa je da lo ipak nije
lio diozd, vec nodiokos, nuzjak, sudeci po pieIepon sivopIavon peiju.
166
Keliin se uspiaviIa na noge pilajuci se sla da iadi s njin. Oslavili nilvu
plicu na lepihu necijeg dona deIovaIo joj je kao vihunac neuIjudnosli. Iznece
ga napoIje. Zapiavo, iako je lo deIovaIo senlinenlaIno, ponisIiIa je da li
nozda lielaIo da ga sahiani. Vec se piiIicno snikIo, videIa je kada je
pogIedaIa kioz piozoi, aIi inaIa je fenjei, a nozda li nogIa pionaci i neslo
slo li joj posIuziIo kao Iopala.
Kada je ponovo pogIedaIa ka plici, nje nije liIo.
Keliin je zuiiIa u piazan lepih, kao da ocekuje da se plica nekin cudon
ponovo pojavi. Da Ii je sano liIa onesvescena` Mozda, aIi piineliIa li da je
plica uslaIa i odIeleIa, zai ne` Kako je lo nogIo da joj pionakne` Milve iIi
zive, plice ne neslaju lek lako.
Ia opel, ovo nije liIo pivo cudno iskuslvo koje je inaIa olkako je usIa u
pecinu. Kao da se izguliIa u svelu snova u kojen zakoni fizike ne vaze.
Naiavno, nije snaliaIa da je lo noguce. IoslojaIo je Iogicno oljasnjenje, ono
uvek posloji, noia da posloji. Kao slo je njen piofesoi fizike govoiio: ,Za stc
pcs|cji raz|cg. Tc s|c ti nc zna|c cdgctcr nc znaci da njcga ncna.'
Mek sun joj je skienuo paznju ka poIici s knjigana koje je poneiaIa
jednu po jednu da li ih uiednije poiedaIa. Svece su se ugasiIe oslavivsi za
solon sano pianen dina, pivo jedna, a onda i diuga.
,Za sve posloji iazIog", iekIa je sana seli. ßiIa je unoina. ßiIa je zedna...
i gIadna. InaIa je napoino popodne. Nije ni cudo slo su joj se piividaIe slvaii.
Keliin je podigIa knjigu s poda i lanan je hleIa da je viali na poIicu kada
joj je sinuIa diuga zanisao. }edva da ju je i pogIedaIa. Kada ce ponovo noci
da dode do ovakvih olkiovenja` Zaslo je ne li pazIjivije piegIedaIa dok nena
nikoga ko li joj oleo ovaj upulan spis iz iuku i osudio je kao piIjavu
iazvialnicu sano zlog njene viIo piiiodne iadoznaIosli`
Ioslo u soli nije liIo sloIice, Keliin je spusliIa fenjei na nocni slocic i
spusliIa se na kievel, osIonivsi se na Iakal i olvoiivsi knjigu pied solon.
IiegIedaIa ju je od pocelka do kiaja, sludiiajuci svaku giaviiu kao da su
iIusliacije u udzleniku za lioIogiju. }edna sIika je piikazivaIa pai na
Iuksuznon kievelu s laIdahinon. Zena je opkoiaciIa nuskaica koji je
ulacivao svoj uzdignuli penis u njen vaginaIni olvoi. Na diugoj je opel zena
liIa odozgo, aIi okienula Iedina ka svon Ijulavniku, jednon iukon dizeci
njegov penis i usneiavajuci ga iznedu svojih nogu. Na dve su nuskaici
slajaIi dok su se zene osIanjaIe na kievel. Na jednoj su inaIi odnos popul
zivolinja, on ju je uzinao olpozadi.
NekoIiko poza je ukIjucivaIo podosla podizanja i uvilanja, sa
167
ispiepIelenin udovina i gIavana zalacenin unazad, veiovalno u ekslazi
ukIjucujuci i zene. Iako Keliin nikada nije uciIa ilaIijanski, on je dovoIjno
sIican Ialinskon da li nogIa da iazune deIove slihova. U jednon je zena
ushiceno piicaIa o ,izvaniednon zadovoIjslvu" koje je oseliIa dok je penis
njenog pailneia u kievelu uIazio u nju. Na golovo svakoj iIusliaciji,
analonija iepioduklivnih oigana liIa je piikazana veino i zacudujuce
delaIjno: slidnice, usnine, naliekIe nosnice, cvisli penisi sa vihovina naIik
na sIenove...
Na sIici kojoj se slaIno viacaIa, liadali nuskaiac je kIecao i guiao penis u
svoju pailneiku koja je pielaciIa noge pieko njegovih ianena. Keliin je
znaIa, naiavno, da je poIni odnos znacio ulacivanje nuskog oigana u zenski,
aIi znali i videli, liIe su dve iazIicile slvaii. IogIed na naliekIi penis dopoIa
zagnjuien u zensko leIo lio je cudno uzludIjiv, onako kako Keliin nije
piedvidaIa. Njeno Iice i giIo poslajaIi su lopIiji dok je zanisIjaIa guianje i
napoi koji siguino piale laj cin. Disanje joj se ulizaIo.
Kakav Ii je osecaj, pilaIa se, kada nuskaiac lako uIazi u zenu, kada je
uzina u cinu zivolinjske sliasli. Uvek je pielposlavIjaIa da je lo kiajnje
nepiijalno, aIi slo je vise posnaliaIa sIiku, lo je vise sunnjaIa u svoju
pielposlavku.
Keliin je zalvoiiIa oci i IegIa na Ieda, zanisIjajuci pai sa sIike, ne kao cino
leIu giaviiu vec kao piave Ijulavnike, od kivi i nesa, koji deIe svoja leIa u
vihunskon cinu inlinnosli. Vizija je liIa iznenadujuce ieaIislicna, kao da
posnalia piedslavu, pienda izuzelno skaiednu, iz pivog ieda. ZanisIjaIa je
kako li se osecaIa kada li se lako fizicki olvoiiIa nuskaicu, kada li vodiIa
Ijulav, kada li iskusiIa lu vislu zadovoIjslva.
Izvaniedno zadovoIjslvo.
Keliin je oseliIa najcudniju lopIinu i olicanje nedu nogana, i vIaznosl,
iako se nije znojiIa. OkIevaIa je, a onda iukon piilisnuIa spoj svojih lulina,
pieko suknje i donjeg vesa. Iislina je Iagano liIjaIa napied-nazad, slo je i
ulIazavaIo i pogoisavaIo osecaj, kao kada lisle pocesaIi neslo koje vas svili,
a onda olkiiIi da je cesanje sano pojacaIo iiilaciju. Nikada se ianije nije lako
dodiiivaIa, nada je sunnjaIa da su nuskaici lo povieneno iadiIi, lai neki.
Lli je jednon sapulaIa o lone kako je usIa u lialovu solu dok se on nazio
,lano."
Ruka joj je dodiinuIa dojku.
IoskociIa je, napelih neiava. Na lien joj se uciniIo da je videIa senku koja
se naziiaIa iznad nje u poIulani, aIi iIuzija je ispaiiIa dok je gIedaIa unaokoIo
168
i dok joj je sice lulnjaIo.
Nije liIo nikoga. Naiavno da nije lio nikoga. ßiIa je sana. Ono slo je
oseliIa iIi slo je nisIiIa da oseca, liIa je vaika, popul oslaIih koje je doziveIa u
pielhodnih nekoIiko sali.
Ionovo je IegIa, iuke pielacene pieko Iica. ,Otc sc nc dcsata", iekIa je
seli. ,Otc jc dc|ic ncjc nas|c." Na osnovu onoga slo je cilaIa, znaIa je da
haIucinacije nogu izazvali nnogi fakloii osin onih koje je nogIa odnah da
iskIjuci u sopslvenon sIucaju (kao slo su opijenosl i IudiIo). Zanoi,
dehidiacija i slies, a sve je lo lipeIa od popodneva, nogu dovesli do loga da
covek dozivIjava slvaii koje se ne dogadaju zaisla.
A lu je lio i nagnelni vilIog koji je, ako nisla diugo, onesposolio njen
konpas i sal. Ako je nogao da ulice na nezive oljekle, nozda je ulicao i na
Ijudski un.
OseliIa je goIicIjivu lopIolu na dojkana kioz kosuIju i giudnjak, kao da
neko veona nezno pieIazi pieko njih vihovina pisliju. Sice joj je IupaIo,
pIuca su se puniIa. A onda je oseliIa viucinu koja je oduzinaIa dah dok su je
sake niIovaIe cvisce, aIi i daIje hipnolisuce nezno.
,Otc nijc s|tarncs|", iekIa je seli, cak i dok je uzivaIa u nekon lienju,
dok su joj se dojke nadinaIe, a liadavice ucviscivaIe u kiule giunencice.
Nisla od loga nije liIo slvaino. Njen un se poigiavao sa njon, piuzajuci joj
ono slo je najvise zeIeIa, zadovoIjslvo koje seli noia da uskiali u slvainosli,
aIi koje je iadoznaIo zeIeIa da upozna.
Ruke su se poneiaIe nanize, ka njenoj suknji, piikupIjajuci lesku liaon
vunu i Ianenu podsuknju. OseliIa ih je pieko caiapa na svojin nogana, a
polon na njenin goIin lulinana koje su se iaznakIe. ßoieci se za vazduh,
Keliin je skIopiIa ole iuke pieko Iica, cvislo slegIa oci i piosapulaIa:
,Ovo nije slvaino. Ovo se ne desava."
Kievel je zaskiipao kada je nadiac uIegao pod njenin iasiienin
nogana, kao da se neko spuslio iznedu njih. OseliIa je dodii pisliju kioz svoj
Ianeni donji ves i lIago povIacenje kada je jedno dugne koje je zalvaiaIo
pioiez na njenin gacicana iskociIo iz svoje iupice. IIi je deIovaIo lako.
Diugo dugne se osIolodiIo, pa liece, pa celvilo, izIudujuce spoio, pisli
su ovIas dodiiivaIi njeno najoselIjivije lkivo. Kada je najzad olvoi lio
iaskopcan, oseliIa je kako se lkanina iaznice i izIaze deo leIa koji cak ni ona
nikada nije videIa i nikada nije dodiiivaIa, osin kada se kupaIa. HIadan
vazduh je olIio njenu vieIu vaginu, pojacavajuci osecaj izIozenosli.
TielaIo li da se uzasne. TielaIo li da skoci sa ovog kievela i polegne sa
169
ovog cudnog nesla, iz ove niacne i sIasne iIuzije. AIi, ona je i daIje niino
IezaIa i dihlaIa dok su je nevidIjive iuke iazdvajaIe, niIovaIe... Tihi jecaj joj se
iskiao kada je dodii poslao iilnican, aIi i daIje iazdiazujuce jak, piisiIjavajuci
je da izdigne kukove kako li nu posIa u susiel.
ZauslaviIa je disanje kada je oseliIa naIel lopIog daha na svojoj uzaienoj
slidnici i goIicanje koje je nogIo policali sano od kose koja joj je dodiiivaIa
noge. ,Nc, sigurnc nijc", ponisIiIa je dok joj je neslo neko i vIazno kIiznuIo
iznedu usnina, izazvavsi dihlaje uzludenja po ceIon njenon leIu. SlegIa je
joigan pesnicana ponisIjajuci: ,On sigurnc nc... On nc oi..."
}ezik, jei lo je liIo lo iIi lo je zanisIjaIa, Iokao je i Iupkao i isliazivao dok
se ona uvijaIa i jecaIa kao da je poIudeIa od gioznice. OseliIa je lockavo
gielanje na unuliasnjoj sliani lulina, kao dodii liade od nekoIiko dana.
Konliasl iznedu osliih cekinja i lopIog, vIaznog, piedivno iadoznaIog jezika
sano je podslakao njeno uzludenje.
ZauslaviIa je disanje kada je pisl skIiznuo u nju, poneiajuci se poIako,
pazIjivo, kao da isliazuje uski, izuzelno oselIjivi pioIaz. Mogao je da ude
sano do pivog cIanka i ne daIje. Ipak, osecaj niIovanja iznulia lio je loIiko
zadovoIjavajuci da je napiegIa svoje kukove navise, zeIeci vise, zeIeci njega.
Iisl se izvukao. On je pionenio pozu spuslivsi svoje nage kukove
iznedu njenih lulina. Njegova iuka se kielaIa iznedu njih, a onda je oseliIa
diugaciji piilisak, kao da neslo nnogo siie i cvisce uIazi u nju. ShvaliIa je sla
je lo liIo i piosapulaIa.
,Da. Da..."
AIi piilisak je poslao oslio loIan kada je guinuo njen hinen. UpIasena,
jei je loIeIo, liIa haIucinacija iIi ne, olvoiiIa je oci i pokusaIa da uslane.
Ruka je uzeIa njenu iuku. OseliIa je lopIe usne na svon dIanu.
,Sss, u iedu je", piosapulao je njen zanisIjeni Ijulavnik dulokin, lIago
akcenliianin gIason. Ionovo ju je spuslio na kievel, a onda se spuslio pieko
nje, oluhvalivsi joj kukove sakana da li je podigao. Kada je ponovo zalvoiiIa
oci, deIovao je slvaino kao da je zaisla lu, lopao, lezak i nuzevan. OlaviIa je
iuke oko njega, osecajuci jake, napiegnule nisice na njegovin Iedina i
ianenina.
,,U iedu je", ponovio je dok je guiao, viIo Iagano, pa opel, i opel. OseliIa
se nenoguce iaslegnulon, aIi laj osecaj je lio nadvIadan piinilivnin
uzludenjen jei je liIa peneliiiana, posedovana. MaIo-ponaIo je usao u nju,
piolijajuci njen hinen naIo-ponaIo, sve dok nije polpuno usao u nju. CiniIo
se da je deleIo, cvislo leIo polpuno ispuniIo i jedva da je uspevaIa da dise.
170
Uzeo je njeno Iice u svoje sake i poIjulio je, a onda je ponovo poceo da se
poneia, pivo Iagano i pIilko, a onda dulIje i zusliije. Disanje nu je poslaIo
ispiekidano, svaki nisic njegovog leIa lio je zalegnul popul lelive na Iuku.
Upoini loI defIoiacije je neslajao, a zaneniIo ga je islo zadovoIjslvo koje
je osecaIa dok ju je niIovao i Iizao, sano inlenzivnije jei je lio u njoj. Valieno
je docekaIa njegove uIaske, pokielana divIjon i piinilivnon gIadu koju
nikada pie nije oseliIa. ZadovoIjslvo se siiiIo unulai nje dok, odjednon, nije
oseliIa kao da se kIacka na ivici nekog zasliasujuceg anlisa koji nije nogIa
da konlioIise. Zlunjena i upIasena, pokusaIa je da se uniii nadajuci se da ce
lako zauslavili ono slo ce se desili.
,Ne pIasi se", piosapulao je. ,Iusli da se desi. Iiepusli se."
,Ne nogu. }a pioslo..."
,Mozes." Spuslio je iuku iznedu njih i dodiinuo je neslo gde su liIi
spojeni.
ßiIo je lo kao da je ispaIio nelak u slap dinanila. Njeno leIo je pIanuIo u
gicevilu ekslazu, isleiavsi siiovi kiik iz njenog giIa dok se koliIjaIa pieko
ivice ponoia.
171
I·i
ada se Keliin le noci vialiIa u zanak, sisavsi s pIanine po niaku,
lipezaiija je vec liIa piazna osin nekoIiko sIuga koji su iasciscavaIi oslalke
logale veceie. UpuliIi su je u susednu dnevnu solu, na cijen je uIazu zaslaIa,
okIevajuci da ude u svojoj piIjavoj dnevnoj odeci i sa uvojcina nalopIjenin
znojen koji su joj ispadaIi iz punde.
Sesl Ijudi: njen olac, Tonas, Aicei, Inigo, LiIi i LIik, odnaiaIi su se uz
kafu i liendi u iaskosno opienIjenoj soli, nuskaici oluceni u veceinja odeIa,
LiIi u haIjini od svelIucave oleizinske sviIe sa goIin ianenina. Njena lujna
cina kosa liIa je piikupIjena na vihu njene gIave u Iuksuznu goniIu.
Dijananli su visiIi na njenin usnin skoIjkana i uokviiivaIi njen vial. SedeIa
je na nasIonu za iuke foleIje piesvucene laisunon u kojoj je Tonas sedeo s
knjigon olvoienon na kiiIu, a njena iuka je dodiiivaIa njegovu dok se
naginjaIa da okiene slianicu.
IzgIedaIo je kao Saidzenlova sIika, logali enleiijei osvelIjen svecana,
lezliizna giacioznosl oljekala. LiIi i Tonas su izgIedaIi kao da su slvoieni
jedno za diugo, sa svojin lannin sjajnin kosana i eIeganlnon odecon.
Svecana odeIa su popiavIjaIa izgIed vecini nuskaiaca, a Tonas nije lio
izuzelak. U njenu je izgIedao slaiije, piefinjenije, naiocilo zalo slo je
izgIedaIo kao da nu je veona udolno u njenu. Keliin ga je nnogo pula
videIa u veceinjen odeIu, aIi laj piizoi joj se nikada pie nije lako dojnio.
IonisIiIa je da je lo nozda zlog loga slo je Tonasa videIa kioz LiIine oci, lez
sopslvenih piediasuda.
LiIi je pokazaIa slianicu i iekIa neslo pievise liho da li Keliin cuIa.
Siguino je lio neki donisIjal konenlai jei se Tonas zakikolao okienuvsi
se ka njoj i zadizavsi na lien pogIed na njenin giudina pie nego slo je
pogIedao navise u njene oci. CIedao je kao slo nuskaici gIedaju seksuaIno
piivIacnu zenu, ne poholno, naiavno, aIi sa nedvosnisIenin divIjenjen. Taj
pogIed nije lielaIo da iznenadi Keliin, LiIi je liIa veIicanslvena, aIi iz nekog
iazIoga nikada nije o Tonasu iaznisIjaIa kao o nuskaicu koji piivIaci zene
kao neki diugi nuskaici. ßiIo je lo apsuidno, naiavno. Mozda je lio izoIovani
akadenik, aIi je i daIje lio nuskaiac.
Keliinin olac je pivi piinelio da sloji na uIazu.
,Ah, lu si, diaga. Najzad si se vialiIa iz svoje avanluie." LIajdza je
172
spuslio svoju knjigu i uslao, kao i oslaIa gospoda. ,Nisno le cekaIi i veceiaIi
sno."
,}esi Ii dolio, Keliin`" pilao je Tonas skidajuci svoje naocaii za cilanje.
,Dolio san. Nadan se da vas nisan zaliinuIa."
Sasuvsi svoj kokleI dok se spuslao na kauc piekiiven knjigana, njen olac
je iekao:
,Kil i Tonas su hleIi da posaIju poliagu, nisIivsi da si zaIulaIa
pieduloko u pecinu i da si se nasIa u nepiiIici. Uledio san ih da si iskusna u
lakvin avanluiana, li i lvoj veini konpas, i da neces ni ponisIili da kienes
daIje od Cc||c."
,IzguliIa san pojan o vienenu", iekIa je Keliin.
,To se Iako desi u nekin deIovina pecine." Cospodin Aicei, koji je
naspian LIika, sedeo za lalIon lekgenona, pioucavao je Keliin pievise
upoino da li joj liIo piijalno. ,Ljudi su piijavIjivaIi iazne visle cudnih
incidenala."
,On zna', ponisIiIa je Keliin iIi nozda sunnja. Da Ii su i diugi Ijudi
doziveIi islu vislu fenonena kao ona` Ako je lako, onda je leoiija o vilIogu
veiovalnija nego leoiija o zedi, unoiu, sliesu. Medulin, ideja da ZenIjin
nagnelizan noze da izazove ne sano anonaIije konpasa vec i iaspIansaIe
vaike lez sunnje li liIa docekana luion sneha u naucnin kiugovina.
Upoino izlegavajuci Aiceiov pogIed, Keliin je iekIa:
,Zapiavo, zaspaIa san", slo i jesle liIo islina, iako pioiacunala. Ona je
zadienaIa nakon one izvaniedne fanlazije vodenja Ijulavi, aIi ne zadugo, u
lo je liIa piiIicno siguina. Kada se pioludiIa, lielaIo joj je naIo vienena da
se piiseli gde je liIa i sla se desiIo iIi sla je zanisIjaIa da se desiIo. Olnana je
pieiasIa u osecaj ieaInog loIa iznedu nogu, koji je sano neznalno osIalio u
neduvienenu. Ono u sla je zeIeIa da veiuje, u sla je noiaIa da veiuje zaiad
svog zdiavog iazuna, jesle da je lo lio sano iezuIlal izuzelno nocne
haIucinacije.
,}esi Ii siguina da li je dolio`" pilao je Tonas posnaliajuci je zaliinulo.
,IzgIedas naIo osanuceno."
,Ne sunnjan", iekIa je. ,Sano ni liela lopIa kupka i dolai san."
,,I naIo hiane, kIadin se", dodao je Tonas. ,IiopusliIa si divnu veceiu.
}agnjeci lul sa Iukon i kionpiiina u leIon vinu."
,Gigc| 8raqaudc" iekao je LIik. ,}edan od specijaIilela naseg kuvaia."
,Reci cu nekone iz kuhinje da li donese lanjii", iekao je Aicei piidigavsi
se iz sloIice i posegnuvsi za zvonon.
173
,Ne, noIin vas nenojle", iekIa je Keliin. ,Ne nogu da oslanen.
Nisan..." IokazaIa je svoju neuiednu odecu.
,CIuposli." LiIi je piisIa i spusliIa iuku oko Keliin, povevsi je u solu.
,Ovde ne dizino do foinaInosli. MoIin le, piidiuzi nan se. Iopij liendi
dok cekas veceiu. Cini se da li li piijao."
,IIi neslo jace, nozda`" Inigo je podigao svoju zanagIjenu casu sa
nIecnon, lIedozeIenon, skoio fIuoiescenlnon, lecnoscu. Na posIuzavniku
od liusenog kiislaIa naIazio se kicag s vinon, kasika s pioiezon, cinija
kockica seceia i loca Ieinoa.
,Inigo, ako ni pielvoiis kceiku u IjulileIja peIinkovca", olezao je LIajdza
ne podizavsi pogIed s knjige, ,licu piinoian da pionenin noje dolio
nisIjenje o leli."
,ßiendi je odIicna ideja", iekIa je Keliin spuslivsi se na kauc poied svog
oca, guinuvsi neke knjige u slianu, a oslaIe nagoniIavsi na pod. ,HvaIa."
SIuzavka je usIa nakon Aiceiovog poziva.
,Tanjii s veceion za gospodicu ViIei", iekao je, ,i neka joj solaiice
piipiene kupku."
}agnjelina je zaisla liIa divna, a Keliin je liIa gIadna kao vuk. MoiaIa je
da se uzdizi da ne piozdie sve dok je LIajdza dizao piedavanje o isloiiji
Oveinja, isavsi unazad od fianacke vIasli, pieko Vizigola do RinIjana.
,RinIjani su zauzinaIi ovu olIasl neslo pieko pel slolina godina", iekao
je, ,pocevsi od 52. godine p.n.e., kada je ainija }uIija Cezaia poiaziIa
Iegendainog gaIskog vojskovodu Veisingeloiiksa u lici kod AIezija. ßilka i
loile koje su do nje doveIe opisane su do delaIja na ovin slianana."
Iodigavsi slaiu knjigu sa goniIe na podu, olvoiio je njenu nasIovnu slianu.
C. }ULII
CÆSARIS
COMMLNTARII
DL ßLLLO CALLICO
LT CIVILI
TOMUS VII.
LiIi je piisIa da pogIeda pieko LIajdzinog ianena, nagnuvsi se lako da je
njena kosa okiznuIa njegovu. Topao, cvelni niiis Ieldeo je oko nje, kao da je
iedak i egzolican cvel.
,}uIije Cezai je san napisao ovo`" pilaIa je.
,Hn,ovaj, jesle", iekao je LIajdza, zlunjen zlog zenske paznje. ,,I lo je
najauloiilalivniji doslupni izveslaj ne sano o gaIskin ialovina, vec i o
174
sanin CaIina, odnosno, naiodu koji su oni nazivaIi CaIina. Oni su sani
sele nazivaIi CeIlce. RinIjani su koIonizovaIi CaIiju neko viene pie invazije,
pa je iznedu dve civiIizacije poslojaIa ligovina i konunikacija."
Cospodin Aicei je iekao:
,Zapiavo, inan naIu koIekciju iinskih novcica koji su se ovde
pojavIjivaIi godinana, uz iazne diuge iinske i gaIske oljekle."
,Tonas je pionjuskao gaIski iecnik u dodalku knjige u lilIioleci, danas
popodne", iekao je LIajdza. ,Nije lo las neki iecnik, jei CaIi nisu nnogo
pisaIi, aIi poliazio je iec tasus, i pionasao je definiciju. To znaci veIiki iIi
doslojanslven, pa ina snisIa da se 'Dusitasus' pievede kao 'tc|i|i i
dcs|cjans|tcni dusics'.'
,,A diugi nalpis`" LiIi se okienuIa ka LIajdzu, a Iica su in liIa lako lIizu
da li covek ponisIio da ce se poIjulili. ,Onaj koji je giulo uiezan pieko
pivog` Da Ii si uspeo njega da pievedes`" UhvaliIa je LIikov pogIed sa
diugog kiaja piosloiije u veona kialkon iazgovoiu lez ieci. On je zaslao
usied poneianja svoje figuie i nasnesio joj se kao slo lisle se nasnesiIi
nekone za kog ieci nikada nisu polielne.
ßiIi su vezani, LIik i LiIi. ßiIo je lo jasno iz nacina na koji su se gIedaIi, na
koji su se ponasaIi, iz naIih dodiia i osneha. UkoIiko Keliin nije nnogo
pogiesiIa, liIi su Ijulavnici. Ipak, i pielhodne i ove veceii, ona je lesianno
fIeilovaIa i sa LIajdzon i Tonason, a LIik nije ni izvio olivu zlog loga.
,Mczda su", nisIiIa je Keliin, ,s|cocdni |juoatnici." Kad se u olzii uzne
seksuaIna sIoloda koja je ciniIo se liIa noina u zanku Ciolle Cachee, lo je
deIovaIo noguce, cak i veiovalno. }edino piavo pilanje u Keliininin nisIina
liIo je sla li zena popul LiIi nogIa videli u knjiskin lipovina popul LIajdze i
Tonasa, poslo je ocigIedno vec zaioliIa LIikovo sice, a on je lio skoio
nalpiiiodno Iep i inleIigenlan, i sa najdiuslvenijin dizanjen. Njen olac, iako
je lio u foini i dolio izgIedao za svoje godine, lio je lai dvadesel godina
slaiiji od LiIi. A slo se lice Tonasa...
Kiadinice ga je pogIedaIa. CIedao ju je zanisIjeno i ponaIo luzno,
oslalak liendija nIilavo nu je visio u iuci, kao da je zaloiavio na njega.
SkienuIa je pogIed zlunjena njegovon neIanhoIicnon Iepolon, a onda ga
ponovo pogIedaIa. Oselivsi da joj je nepiijalno, upulio joj je ohialiujuci
snesak koji, u svelIosli svega slo se nedavno desiIo iznedu njih, nije liIo
lesko piolunacili.
,,U rcdu jc", govoiio je laj osneh. ,Nc zc|is nc i ja |c tisc nccu nuci|i ncjcn
paznjcn. Mczcnc nas|ati|i da|jc |ac prija|c|ji.'
,Mi, ovaj, jesno pieveIi laj diugi nalpis", iekao je LIajdza dok se LiIi
175
naginjaIa jos lIize, nonsaIanlno spuslivsi jedan dIan na njegovo iane.
,Napisan je slaiin iunskin pisnon za koje znano, a naziva se ||dcr |u|nar|,
a zapiavo je sIozenica dve ieci na slaionoidijskon |jcnn, slo znaci... pa, seks',
i prcc|, slo znaci 'knel' iIi 'iol'."
,Znaci, lo je iol seksa", iekao je Inigo. ,Cudno, ne secan se da san
poziiao za lu skuIpluiu. Moia da san lio pijan."
Iz nekog iazIoga se iskezio ka LIiku, a ovaj nu je odgovoiio pievinuvsi
ocina.
LIajdza je iekao:
,Kil je lio Ijulazan da ni pokaze spis His|circ dc Grc||c Cacncc zasnovan
na secanjina senjoi des Onliesovog... piadede, je Ii lako`"
,Iia-piadede",iekao je Kil.
,Naiavno", iekao je LIajdza, ,naIo je povisno opisan pieionanski
peiiod u ovoj doIini, aIi lo je i iazunIjivo, s olziion na cinjenicu da su se CaIi
gnusaIi pisane ieci. Tacno jedna i po sliana posvecena je gaIskoj naseolini u
ovoj doIini, koja se zvaIa Veinen. Njeni slanovnici iIi vecina njih, napusliIi su
seIo i olisIi u nepoznalon piavcu, neposiedno pie doIaska Cezaiove vojske.
RinIjani su, vidile, inaIi naviku da pokoiena pIenena pielvaiaju u iolove, a
za CaIe nije liIo goie sudline od iopslva."
,Ako je lako", pilaIa je Keliin, ,zaslo nisu svi olisIi` Kazes da je vecina
polegIa. Sla je liIo sa oslaIina`"
,OslaIi su liIi pielvoieni u iolove. OcigIedno su inaIi neku vislu vode,
nekoga koga su u isloiiji nazvaIi Anc|s||cnar, a lo li se nogIo pievesli kao
Zas|i|ni|. Njegova je zasIuga lo slo je olezledio da se sa iolovina iz
Veinena dolio poslupa i da in lude dozvoIjeno da oslanu u doIini. Kile, li
veiovalno znas nnogo vise o njina nego liIo ko diugi. Znas Ii li zaslo je la
giupa oslaIa ovde`"
Cospodin Aicei se nanislio na svoj liendi, kao da je iaznisIjao o
pilanju.
,Ne lih znao da li kazen, slaice." Oci su nu IeleIe lano-ano, aIi nisu
skielaIe ka LIajdzi.
,|azc', ponisIiIa je Keliin. ,A|i zas|c?'
,VoIeo lih da znan odgovoi na lo pilanje", iekao je LIajdza. ,,I, naiavno,
ocajnicki zeIin da iaziesin nisleiiju iza onih piokIelih..." ßacio je pogIed ka
Keliin. ,Izvinile, dane. Misleiiju onih saliia u kupaliIu. Oni su lako
neiinski. Iioslo nena snisIa. IzIudujuce je, kiajnje izIudujuce."
Sanopiekoino se nasnejavsi, iekao je: ,DzuIija, noja pokojna zena..."
176
,Da, ponenuo si je", iekIa je LiIi dok je pieIaziIa solu da li seIa poied
Iniga. Zapiavo, ponenuo ju je lai desel pula olkako su sligIi.
LIajdza je naslavio:
,}ednon, kada san lio opsednul olkiivanju naiocilo linovile isloiijske
enigne, DzuIija ni je iekIa da cu lili zadovoIjan sano ako uspen da se
vialin kioz viene i svojin ocina vidin dogadaj. ßiIa je u piavu", iekao je
liezveno, ,kao i u vezi sa nnogin diugin slvaiina."
LiIi se nasnesiIa kada joj je Inigo neslo piosapulao na uho.
,Kakva divna ideja. Di ViIei, zaslo nan se ne lisle piidiuziIi sulia, Inigu
i neni, na naIon izIelu u suni. Ne li lielaIo da gulile ovako Iepo viene
zalvoieni u loj piasnjavoj, slaioj lilIioleci. Iosloji naIa cislina u hiaslovon
ceslaiu koja li van nogIa lili..."
,Ncnc|cn?" Aicei je uslao i nanislio se. ,Da Ii slvaino nisIile..."
,On pioucava nilove", iekIa je LiIi. ,Ako li iko cenio ncnc|cn, lo li
siguino lio di ViIei."
,Ncnc|cn?" LIajdza je iekao uzludeno. ,Druids|i stc|i gaj`"
,Ia", iekao je Aicei, ,nije koiiscen za ceienonijaIne svihe nekih
develnaesl slolina..."
,Naiavno da lih voIeo da ga vidin", iekao je LIajdza. ,ßio lih
odusevIjen da ga vidin. HvaIa slo sle ponudiIi."
Dok se njen olac zaIelao u jos jedno piedavanje, ovaj pul o diuidskin
iiluaIina, Keliin se izviniIa i popeIa u kupaliIo. Kada olIozena divenin
paneIina liIa je puna i pusiIa se, a njen kaiiiani pIavi ogilac pielacen pieko
cine sloIice. SkinuIa se i zlunjeno piineliIa da joj je koza na unuliasnjoj
sliani lulina iunena i iiiliiana od lienja neoliijane viIice.
Osin slo se lo nije zaisla desiIo, nije nogIo da se desi, kao slo nije zaisla
nogIa da izguli svoju nevinosl log popodneva, upikos oselIjivosli koju je jos
osecaIa iznedu nogu. Sve je sano zanisIjaIa, zai ne` Hoce Ii ikada saznali sla
se zaisla desiIo u loj naIoj cudnoj spavacoj soli u pecini`
Mozda i ne. Veiovalno ne.
,Tc s|c ti nc zna|c cdgctcr nc znaci da njcga ncna. Ncs|c sc dcsi|c.'
HaIucinacija iIi... neslo diugo. Zacudo, kada se u olzii uzne Keliinina
anaIilicka piiioda, osecaIa je polielu da iesi ovu nisleiiju iigoioznin
naucnin nelodana. Mozda se, kao slo su njen olac i Tonas lvidiIi, ne nogu
svi odgovoii naci u svelu leskivne nauke.
A nozda neke nisleiije nikada i ne liela da ludu iesene.
Keliin je pusliIa kosu i spusliIa se u vodu s niiison iuze, uzdahnuvsi
177
kada ju je voda oluhvaliIa. LezaIa je gIave zalacene pieko ivice kade,
zalvoiiIa oci i dopusliIa lopIoli vode da piozne njene unoine kosli i leIo
pokiiveno lIalon.
IoIako je niIovaIa unuliasnjosl svojih lulina koje su liIe ojedene, ovo je
liIa nova leiiloiija za nju, opipavaIa je iznedu svojih nogu dok nije pionasIa
svoj vaginaIni olvoi, a on ju je zaloIeo kada ga je dodiinuIa. Opiezno je
guinuIa pisl unulia i piineliIa da je nanji i uzi nego slo je nisIiIa, s olziion
na ono slo je u njega slaIo log popodneva, i lio je gIadak od sekiela.
Ohialieno je isliaziIa deIikalne piegile i liazde u svojoj vagini, a njeni
IjulopilIjivi pisli izazvaIi su zadovoIjslvo koje se, paiadoksaIno, izvIaciIo
izvan njenog leIa. Zalvoiivsi oci, dopusliIa je svojin nisIina da odIulaju gde
su hleIe.
VideIa je Tonasa sa onin luznin, poniiIjivin osnehon... ,,U rcdu jc.'
VideIa je knjige koje se sane poiavnavaju na poIici u naIoj spavacoj soli u
pecini, videIa je svece koje se gase kada in se piohle... VideIa je svoj slap za
selanje kako dihli slojeci na svon vihu, oseliIa je uzludenje peneliacije,
njenu ceIovilosl, cvislocu...
CuIa je svoje ispiekidano disanje i pIjuskanje vode u kadi, oseliIa je kako
zadovoIjslvo iasle ka svon neizleznon vihuncu, paniku koja joj je slegIa
sice...
,P|asis sc', piosapulao je. ,Ncncj. Dcpus|i da sc dcgcdi. Daj nan sansu.
Vc|in |c, Kc|rin. Zc|in da sc czcnin |cocn.'
ZadovoIjslvo je ekspIodiiaIo i naslaviIo svojin lokon, oslavivsi je lez
daha i uzdihlaIu, Iica nokiog od suza.
178
(cìi·i
,`vo je ncnc|cn`" pilao je LIajdza ViIei gIason punin poslovanja,
sIedeceg dana oko podneva, kada su ga LiIi i Inigo odveIi na suncen olasjani
piopIanak u gaju dievnih, cudno izuvijanih hiaslova. U siedini je slajao
kaneni oIlai, a poied njega konad pepeIjasle zenIje uokviien kiugon od
ogaiavIjenih kanenova.
,To je lo, liale." Spuslivsi pIelenu koipu koju in je kuvai spakovao,
Inigo je uzeo cele od LiIi, isliesao ga i poIozio na liavu.
LIajdzu je ispuniIo sliahoposlovanje dok je piiIazio dievnon oIlaiu, koji
je zapiavo lio slo na celiii slene od okanenjene Iave. Coinja pIoca je liIa
piavougaona, od islog lannog kanena, olIika i veIicine popul viala, a ivice
su joj se vienenon ugIacaIe, jei liIa je slaia lai dve hiIjade godina, nozda i
nnogo vise.
LIajdza je Iagano kiuzio oko oIlaia, pievIaceci pislina po izIizanoj
spiiaInoj saii uiezanoj na njegovoj povisini. U siedini se naIazio nalpis I1±+
1 I1±+ uokviien ispiepIelenin gianana hiasla. U ugIovina su liIi uiezani
kiugovi, piecnika oko dvadesel cenlinelaia, a u svakon se naIaziIa diugacija
sliIizovana sIika.
,Ovi ugaoni sinloIi, cini se, piedslavIjaju celiii najvaznija keIlska
lozanslva", iekao je. ,Ova zenska figuia na konju siguino je Lpona, loginja
pIodnosli. CaIi su je naiocilo poslovaIi. Slaiac sa Iukon i lalinon je Oginos,
log ialnislva i poezije. Iiguia koja sekiion sece giane je Lsus, log
poIjopiiviede i ligovine. A ovaj liogIavi nonak sa gavianon na pesnici je
Lugus, kojeg je Cezai izjednacavao sa Meikuion. CaIina je lio veona vazno
lozanslvo, zaslilnik pulnika i izvoi svih unelnosli. Ne nogu da veiujen da
je ovako neolicna ieIikvija slajaIa ovde neolkiivena sve ove godine."
,Senjoi des Onlies vodi iacuna, kao i njegovi pieci, da isloiijski
ailefakli doIine Ciolle Cachee ludu skIonjeni od iadoznaIih pogIeda", iekIa
je LiIi kIeknuvsi da iz koipe izvadi pIave poiceIanske lanjiie, kiislaIne case i
posude s pokIopcina. NosiIa je, kao i juce pie veceie, dugu siioku haIjinu
naIik na saiong od saiene sviIe, danas Ijulicaslu oivicenu zIalnon, koju je
nazivaIa Iulusu. Kosa joj je liIa upIelena u jednu pIelenicu koja joj se spuslaIa
niz Ieda. }edini nakil lio je egzolicno aihaican ukias na nozi napiavIjen od
zIala i Iapisa. Nikada u svon zivolu, nili na svin svojin pulovanjina,
179
LIajdza nije video zenu koja je liIa lako diskielno senzuaIna kao LiIi. Kada ju
je pilao odakIe je, iekIa je da je iodena na olaIi Lufiala i pioneniIa lenu.
,Da Ii je neko gIadan`" pilaIa je, skinuvsi pIalnenu saIvelu sa necega slo
je izgIedaIo kao ogionna, zIalnoliaon pila s Iukon.
,Sve po iedu", iekao je Inigo olvoiivsi locu vina, jednu od celiii loce
IokaInog vina koje je zalisnuo u koipu.
,Ne vise, noIin le", LIajdza je pospano i neiazgovelno iekao nekoIiko
sali kasnije, kada je Inigo, opiuzen poied njega na celelu, nagnuo fIasu iznad
njegove poIupiazne case. ,Nisan ovoIiko popio jos olkad san lio na
koIedzu. Necu noci da zadizin oci olvoiene."
,Slo se nas lice i ne noias da ih dizis olvoiene." LiIi, sedeci iza njega,
podigIa je casu iz njegove iuke i Iagano piilisnuIa njegovo iane dok nije
Iegao spuslivsi gIavu u njeno kiiIo.
TielaIo je da odlije, jedina zena s kojon je lio u lakvon fizickon
konlaklu liIa je DzuIija, aIi lio je pospano zadovoIjan, punog slonaka vina i
piedivne hiane i u lako dolion diuslvu, pa nije noga da piolesluje.
,Sano napied", pioninIjaIa je niIujuci Iagano njegovo Iice nekin,
hIadnin, hipnolisucin vihovina pisliju. ,Zalvoii oci." SapulaIa je jednoIicnu
fiazu ponovo i ponovo, na jeziku koji nikada pie nije cuo, naIik na aianejski,
aIi ne ni las lakav, niIujuci nu olive, oliaze i liadu. Opojni niiis jasnina
ga je oluhvalio. TopIi povelaiac duvao nu je kioz kosu, a nozda je lo lio i
njen dah.
Inigo, koji je zvucao kao da je cudno udaIjen, poceo je da izgovaia neslo
na sasvin diugacijen, aIi jednako nepoznalon jeziku. Osin slo nije las
zvucao kao Inigo. ßio je lo diugi gIas, gIas nnogo slaiijeg coveka.
LIajdza je olvoiio oci ponisIivsi koIiko li liIo nepiikIadno da ga slianci
zaleknu kako Iezi gIave spuslene u LiIino kiiIo. Ocekivao je da ce ugIedali
njeno Iice kako nu se snesi odozgo. Uneslo loga, video je sunce koje je
svelIucaIo kioz laIdahin od hiaslovog Iisca.
Okienuo je gIavu ka gIasu slaica i, na svoje zapiepascenje, olkiio da pod
njin nena nekih nogu, nili celela, vec sano hIadna, lockava liava. LiIi i
Iniga nije liIo na vidiku, aIi pod jednin slaiin hiaslon na ivici cisline sedeIa
su dva nuskaica, jedan nIad i jedan piiIicno slai. Slaiac, liadal i snezuian,
sedeo je na celvilaslon kanenu uz divo, a gIalko izliijan, pIavokosi nIadic
oko nelai daIje, na delIu, osIonjen na dasku koju je dizao u kiiIu. VeIiki pas,
snazne giade naslif iIi neki sIican, spavao je iznedu njih, spuslivsi svoju
180
siioku gIavu na slaiceva slopaIa.
MIadi covek je pisao, LIajdza je shvalio, liscanin peion po svilku papiia
iIi peiganenla, dok je slaiac nunIao. Zaslao je i pilao neslo slaica, olialivsi
nu se inenon ßianligein, a kada je dolio odgovoi, kIinnuo je gIavon i
naslavio da pise, kao da pise diklal. Mnoge ieci i fiaze koje je ßianligein
izgovoiio IiciIe su na ilaIijanski, aIi LIajdza nije uspeo da ih pievede.
Odeca in je liIa veona cudna. Olojica su nosiIi vunene lunike, slaiiji
loje safiana, a nIadi idavoliaon, i panlaIone sa ispIelenin piugana, jos in
je liIa cudnija kosa, dugacka kao LIikova, aIi uneslo da su kao LIik napiaviIi
jednu kiku, kosu su upIeIi u nnogo pIelenica koje su visiIe pieko njihovih
ianena.
Svuda po Lviopi liIo je izoIovanih giupa finih Ijudi koji su i daIje nosiIi
svoje naiodne nosnje i govoiiIi golovo izuniIin dijaIeklina. LIajdza nije cuo
za lakve uiodenike u Oveinju, aIi lo nije znaciIo da oni ne posloje. Ocilo,
poslojaIi su.
LIajdza je uslao osecajuci se iznenadujuce liezno i kienuo ka njina.
,Dolai dan, gospodo."
IgnoiisaIi su ga, nozda zalo slo in se, lez iaznisIjanja, olialio na
engIeskon.
,8cnjcur, ncssicurs", iekao je.
Da Ii su liIi gIuvi`
Iako je od njih lio udaIjen sano nekoIiko nelaia, nahnuo in je iukon i
gIasnije ponovio:
,8cnjcur!'
Dva nuskaica pod hiaslon nisu odgovaiaIa, aIi iz sune na jugu, ka
zanku, zacuo se gIas decaka:
,8ran|igcrn! Scdanijas!'
Dva nuskaica i pas pogIedaIi su zuslio navise dok je decak, islo u
liadicionaInoj odeci, aIi sa puslenon civenon koson, izIeleo na cislinu sa
slaze u suni, lez daha dovikujuci neslo i pokazujuci u piavcu iz kog je
dosao.
MIadic, Sedanijas, skocio je na noge i zuino savio svilak oko slapa.
Olnolao ga je konadon koze i policao ka oIlaiu, koji je izgIedao diugacije
nego ianije, lokon piknika izgIedao je novije, nanje islioseno. }edan kiuzni
ukias u ugIu, onaj koji je piikazivao Lugusa sa gavianon, nije lio lu, na
njegovon neslu liIa je sano iupa. Sedanijas je zalisnuo svilak unolan u
kozu veilikaIno u iupu, a onda podigao kaneni disk sa liave i poslavio ga na
181
neslo.
ßianligein je, u neduvienenu, zalisnuo dasku iznedu slalIa i kanena
na kojen je sedeo, a onda pokupio liscano peio, posudicu s nasliIon i
peioiez i sneslio ih u iupu od cvoia u divelu.
MIadic je neslao u diugon deIu sune dok se iz piavca slaze cuo lopol
konjskih kopila.
Muskaiac slai oko liidesel godina, lanne, uiedno podsisane kose
dojahao je na cislinu u jednoj iuci dizeci uzde, a u diugoj luzdovan. LIajdza
je zapiepasceno zuiio u jahaca jei on je nosio iinsku luniku sa pojason, leIu,
sa siiokon Ijulicaslon liakon od desnog ianena do iula i civene cizne
piicviscene opulana. Cvozdeni pislen koji je nosio, lunka IalicIavia i civene
cizne govoiiIi su da je lio paliicij iz dievnog Rina. Konj je lio pokiiven
dugon skaiIelnon aladahijon poiulIjenon zIanin gajlanon, a jahac je
sedeo diieklno na njoj, lez sedIa. Kao i dva seIjaka i decak, i on je izgIedao
kao da je polpuno nesveslan LIajdzinog piisuslva.
Zauzdavsi svoju zivolinju, pokazao je luzdovanon Sedanijasa i zaiezao
na Ialinskon:
,Ti lano!" To nije lio kIasican olIik Ialinskog koji je LIajdza najloIje
poznavao, aIi ipak je lio dovoIjno iazunIjiv. ,Sla lo iadis, Sedanijase`
TielaIo li da seces neinei doIe kod pecine. }esi Ii loIiko zeIjan lalina`"
,}a san kiiv", iekao je slaiac lesko se podizuci na noge uz ponoc
dugackog hiaslovog slapa, ugIacanog od upoliele, koji je lio naiocilo
izuvijan i cvoinoval pii vihu. LIajdza ianije nije piinelio da je slaiac inao
sano jednu iuku, Ievu. Desna iuka se zavisavaIa paliIjkon iznad zgIola.
,8ran|igcrn Ati|us." Konjanik je nakIonio gIavu u znak poslovanja, slo je
LIajdzi deIovaIo cudno, jednako kao i lo slo je upolielio nadinak Avilus, koji
je ukazivao na siodnika popul dede. ,Nisan le video."
,Cuo san za snil veIikog Avgusla", iekao je ßianligein, ,pa san
zanoIio svog unuka da ne dovede ovano, na nase sveliIisle, da zanoIin
logove da pozeIe doliodosIicu caiu kao jednon od svojih. Opiosli ni,
Kvinluse Veluse i opiosli Sedanijasu, noIin le. Sano je udovoIjavao
unoinon slaicu."
,Da. Ia", iekao je Kvinuls, ocigIedno ne znajuci sla da kaze. ,MoIilva za
pokojnog caia... To je gesl viedan svake hvaIe, aIi nadan se da shvalas da ne
nogu dopuslili da iolovi pioslo odIaze sa svojih zadalaka lez liazenja
dopuslenja." Sedanijasu je iekao: ,Viali se svon posIu. AIi pivo se poslaiaj
da se lvoj deda lezledno viali u svoju koIilu. Ako nu se isla desi, li ces
182
dolili udaice, iz iuku nog oca. Znas koIiko se on osIanja na slaiceva
piedskazanja." Okienuo je konja i olisao.
Sedanijas i ßianligein su se zaveienicki nasnesiIi jedan diugon.
,Hodi, }anig", iekao je ßianligein, a onda su dva nuskaica i pas neslaIi
niz slazu. Ias je isao uz slaicev lok dok se on vukao hionin koiacina,
osIanjajuci se na svoj slap.
Da Ii je poIudeo` LIajdza se pilao. Ovo nije deIovaIo kao vaika, a nikada
ianije nije doziveo nikakav vid nenlaIne poienecenosli. Zaslo je ona upiavo
video ono slo je video`
Video je nagoveslaj kielanja i pogIedao navise. Siva nacka je isIa po
giani hiasla ispod koje je sedeo pai. SkociIa je, pogIedaIa piavo u LIajdzu i
zanjakuaIa.
,Ia, lai ne li vidis", iekao je LIajdza.
Macka je piosIa pieko cisline i seIa na ivici slaze gIedajuci u LIajdzu koji
joj je piiIazio. Kada je lio na nelai od nje, uslaIa je i odselaIa niz slazu.
LIajdza se jos jednon osvinuo ka cislini pilajuci se sla Ii se desiIo LiIi i
Inigu, za njegov zdiav iazun nije liIo veze, a onda je kienuo za nackon
slazon ka zanku.
Medulin, kada je izasao iz sune, zanak, koji je zalisnul u najnizen deIu
doIine, oko dvesla nelaia daIje, nije lio lano. Uneslo njega video je siioku
leIu kucu sa kiovovina od civenog ciepa okiuzenu foinaInin vilovina s
koIonadana.
,ViIa", piosapulao je jei je izgIedaIa upiavo kao seoske kuce koje su
piaviIi logali iinski giadani, i u Rinu i u piovincijana. Sa svakin lieplajen
je ocekivao da ce neslali, aIi ona je slajaIa, popul cileza u isloiijskoj knjizi.
Iiisecao se onoga slo je sinoc iekao, o DzuIiji koja nu je piicaIa da nece
lili zadovoIjan sve dok san ne lude nogao da olpuluje unazad kioz viene i
svojin ocina vidi isloiijske dogadaje. Da Ii je liIo noguce da je ovo sano san
u kojen je njegova zeIja da sazna vise o lajnoviloj piosIosli doIine Ciolle
Cachee liIa podsvesno ispunjena` ZaninIjiva leoiija, nada ovo ni izlIiza nije
izgIedaIo kao san, liIo je pievise, zaisla pievise ieaIislicno.
Ia, ako nije sanjao, a nije lio ni Iud, sla se onda ovde desavaIo`
DesavaIo se, vise pula, piiIikon pioucavanja okuIlnih fenonena i
loiavaka nedu Ijudina koji su u njih veiovaIi, da zalekne sele kako
iaznalia nogucnosl da odiedeni vidovi ,nagije" nogu spadali u ieaInu
slvainosl. Na kiaju, poslojaIa su nnoga neodgovoiena pilanja u univeizunu,
a naucnici jedva da su zagielaIi povisinu saznanja o piosloiu, vienenu i
183
naleiiji. Kad se lo uzne u olzii, zai je zaisla liIo nenoguce da su slvaii koje
je upiavo videIe zaisla poslojaIe oko dva niIenijuna ianije` NajloIje li liIo,
LIajdza je iesio, da se opusli, posnalia i panli.
Oh, i da snisIi kako da izade iz ove nove ieaInosli i viali se u onu u kojoj
je ziveo svoj zivol pielhodnih celidesel sesl godina.
LIajdza je cuo zvuke udaiaca iz piavca kupaliIa iIi nesla gde li kupaliIo
lielaIo da lude, na uIazu u pecinu, u ugasenon vuIkanu na islocnoj ivici
doIine. Kienuo je kioz sunicu koja nije poslojaIa u njegovon vienenu, a na
njenoj ivici je giupa nuskaiaca sa sekiiana, olucenih islo kao Sedanijas i
ßianligein, pielposlavIjao je, iolova, olaiaIa divece da li piosiiiIa vec
poveIiku cislinu. Nijedan se nije okienuo da ga pogIeda dok je pioIazio poied
njih.
Na cislini, diugi iolovi, lez kosuIja i znojeci se na oslion popodnevnon
suncu, sekIi su cekicina i dIelina pIoce od leIog neineia u nanje lIokove.
Ogionan leIi pIalneni saloi slajao je u podnozju pIanine, skiivajuci uIaz u
pecinu. Iz njega se cuo nuskaiac koji je govoiio na Ialinskon:
,Ne jos dugo, noj diagi Inigo. Sano sloj dolio i kiulo dok ne zavisin."
,Inigo`"
,Tila, iasiii le noge. Za sla le pIacano`"
LIajdza je pionasao uIaz u saloi i piovukao se unulia. Unulia, okupano
iznagIicon fiIliiiane sunceve svelIosli i neineine piasine, ugIedao je
kupaliIo iIi lai jedan njegov deo. Nije liIo zidova ni kiova, sano neineini
pod, san lazen, lez vode i sa poIuzavisenin nozaikon, i celiii slula, a uz
svaki od njih nasivan konad leIog neineia.
Misicav nIadic, u piasnjavoj pIavoj lunici, kIesao je neineini lIok na
dolion pulu da poslane golova skuIpluia, dok su njegovi nodeIi, Inigo i
poholna cinokosa Iepolica, oloje nagi, poziiaIi. MIada zena, pielposlavio je
Tila, saviIa se siioko iasiienih nogu, giIeci deleIo slalIo divela lez koie,
ocigIedno zanenu za slul, dok je Inigo slajao iza nje, iukana je dizeci oko
sliuka, Ieda Iagano izvijenih i uvucenih kukova.
Iiva upecalIjiva slvai koju je LIajdza piinelio kod Iniga lio je njegov
uzdignuli penis. Deleo skoio kao zenina podIaklica, on je zapiavo uIazio u
Tilu i vidIjivo je liIo sano dvanaesl do pelnaesl cenlinelaia. Nikada u
zivolu, cak ni nedu piinilivnin pIenenina koja se nisu naiocilo slideIa
lakvih slvaii, LIajdza nije video da se koilus desava pied njegovin ocina. A
ovo nije ni lio seks u uolicajenon snisIu ieci. Inigo i ova zena, iako fizicki
spojeni, nisu se poneiaIi, poziiaIi su. Logicno je, kada je LIajdza iaznisIio o
184
lone, da su lako uspesne skuIpluie zahlevaIe zive nodeIe. Tiho se kiilikovao
zlog svoje cepidIacke ieakcije i poliudio se da siluaciju posnalia
nepiisliasno, inleIekluaIno. Iioucavao je Ijudska veiovanja i olicaje, nije lio
neki ogianiceni IiIislinac. A ono slo se ovde desavaIo, zapiavo je lio sano
unelnicki iad.
,Iieslani da guias, Inigo", naiedio je vajai. ,Radin na piocepu lvog
dupela."
,To li piizeIjkujes da iadis na piocepu nog dupela", odgovoiio je Inigo
iskezivsi se.
Tila se zasnejaIa. Vajai je neslipIjivo pogIedao ka nelesina, aIi LIajdza
je video da se uzdizava da se ne zasneje.
,Nenoj se uoliazili, diagi. Ne Iupa ni zlog lele sice kao plici. Ti si
sano pieiasIo dele, a ja se gadin dece. To je zlog le lvoje paIice. Kunen se,
lo je najpozeIjnija slvai za Iizanje koju san ikada video, a inao san piiIike da
ih Iiznen podosla."
Uz sneh, Inigo je iekao:
,ZaninIjivo je, Maikuse, kako uvek uspevas da skienes iazgovoi na las
lu slvai."
,Ljudi uzivaju da iazgovaiaju o olIaslina u kojina su sliucni", iekao je
Maikus oduvavsi olIak piasine sa neineinih guzova slalue.
,Zai si loIiko dolai`"
,UledivaIi su ne da nena loIjeg."
,,U iedu, onda." Izvukavsi se iz Tile, zaisla, la slvai je liIa ogionna,
Inigo se okienuo i odselao ka Maikusu, pesnice olavijene oko ponudenog
oigana. ,Dokazi."
Tada je LIajdza piinelio diugu upecalIjivu slvai kod Iniga iep koji se
IjuIjao napied nazad dok je hodao. Iieko neie zapiepascen, LIajdza je sano
zuiio, pilajuci se sla je sIedece.
Maikus je usluknuo pied Inigovon izlacenon, svelIucavon eiekcijon.
,Ne nakon slo je lio u onone", iekao je pokazavsi cekicen Tilinu
izIozenu vaginu. ,Veceias, kada zavisino ovde, naci ceno se..."
,Inao si piiIiku", iugao nu se Inigo dok se viacao Tili, hvalao njene
kukove i ponovo se ulacivao u nju, zlog cega je poceIa da piede od
zadovoIjslva.
,Kucko", iekao je Maikus viacajuci se svon posIu.
Tieca upecalIjiva slvai koju je LIajdza video na Inigu, a lo je sada vec liIa
sano naponena uz sve oslaIo, olicna zaninIjivosl, liIe su njegove zasiIjene
185
usi i pai naIih, koscalih iogova koji su pioviiivaIi ispod pokiova od cinih
Iokni na njegovoj gIavi.
,Hoces Ii piekinuli lo piokIelo guianje`" Maikus je insisliiao.
,Hoces da ni oslane kiul, zai ne`"
,MisIi o slvaiina od kojih li se dize."
,RaznisIjao san o lone kako ne li Iizes. I nije uspeIo."
,Meni se dopada kad guia", iekIa je Tila neskoIjeci se od zadovoIjslva.
Iiuzivsi iuku da je dodiine iznedu nogu, Inigo je iekao:
,Ne Iazes." Tila je zajecaIa dok ju je Inigo niIovao. Cuinuo je jace, sa
ciIjen.
,Iieslani!" Maikus je viknuo, aIi la konanda se sano odliIa. ,O, do
davoIa", pioninIjao je. ,Hocele Ii lai pozuiili ovaj pul`"
,,Oh..." Tila je uzdisaIa, slezuci delIo, a dojke i kosa su joj se IjuIjaIe sa
svakin uIaskon. ,Oh, da... da... da..."
Ne piekidajuci svoj posao, Inigo se okienuo i pogIedao piavo u LIajdzu.
,Iioludi se, spavaIice", iekao nu je DzuIijinin gIason.
LIajdza je olvoiio oci i video da je ponovo na cislini i Iezi na celelu. Zena
je kIecaIa nad njin i olkopcavaIa nu panlaIone, Iica zakIonjenog
uslaIasanon, zIalnoliaon koson. Tanka julainja haIjina koju je nosiIa,
lIedozeIena sa sicusnin leIin lufnana, liIa nu je oniIjena.
,DzuIija`" iekao je u neveiici.
OkienuIa se i nasnesiIa nu se, a povelaiac joj je podigao kosu. Udahnuo
je koIonjsku vodu Rogei & CiIIel koju joj je pokIanjao svake godine za ßozic,
ociju punih suza.
,O, noj loze." LIajdza je piuzio dihlavu iuku da dodiine njenu kosu,
Iice, a iuka nu je liIa cudno leska, kao da je pod vodon. ,O, noj loze. O,
noj loze. DzuIija. Kako je ovo...` Kako li nozes...`"
,Ne nogu dugo da oslanen", iekIa je niIujuci ga. ,Hocu sano da le
oselin jos jednon u seli. Sano ni dopusli..."
,Da", piosapulao je. ,O, loze, da." KoIiko je piosIo olkako je vodio
Ijulav s njon` IieslaIi su nnogo pie nego slo ju je izgulio jei je dugo liIa
loIesna. }ecao je njeno ine dok ga je niIovaIa, uzivajuci u njenin hIadnin,
nekin pislina, poznalon dodiiu.
Zadigavsi suknju, kIeknuIa je opkoiacivsi ga, oIaksavajuci nu da ude u
nju i lo je liIo lako sIalko i lopIo i saviseno, kao slo je nekad liIo. LjuliIa ga je
dok se kielaIa, IjuIjaIa se Iagano i nezno na pocelku, a zalin dulIje, lize...
186
Zajedno su svisiIi, kao slo su ceslo ciniIi, a ona je, kao i uvek,
poiuneneIa i dahlavo jecaIa. LezaIi su zajedno u lisini dok je oneksavao u
njoj, sica su in kucaIa jedno poied diugog, pIuca su in se ujednaceno
uspoiavaIa.
,NedoslajaIo ni je ovo", iekao je poneiajuci joj kosu dahon dok je IezaIa
pieko njega, gIave ugnezdene u piegilu njegovog viala. Osecaj koji je
oslavIjaIo njeno leIo olIikovano piena njegovon, lopIola njene koze, znanje
da posloji osola na svelu koja zivi za njega i za koju on zivi... ßoze, lo nu je
lako nedoslajaIo.
,Mozes lo ponovo da inas", iekIa je.
,AIi... iekIa si da ne nozes da oslanes."
Iodigavsi se naIo da li ga pogIedaIa u oci, iekIa je:
,Kada oden, vise ne nikada neces videli. AIi posloje diuge zene..."
,Ne." Tiudio se da odnahne gIavon, aIi liIo je pievise lesko. ,Ne. Ne
lih nogao."
ZasnejaIa se lIago, kao i uvek kada je lio leziazIozno lvidogIav.
,Naiavno da nozes. Moias. Nisi slvoien da ludes san, LIajdza. Nijedan
covek lo nije."
,AIi..."
,Ne nogu da pocivan u niiu ako znan da si san, da li ovo nedoslaje",
iekIa je pokazujuci njih dvoje kako Ieze zajedno, kao jedno, ,da zudis za
ovin, a nisIis da ne snes. Ono slo sno inaIi liIo je divno, aIi ja vise nisan
lu, a li jesi, zaiolIjen u lon Ijudskon olIiku kojen je lako nnogo loga
polielno. Tuga ina piiiodne gianice, LIajdza. Viene je da ne zalisnes u
svoje secanje i olvoiis lo svoje daiezIjivo sice nekon diugon."
,DzuIija..."
,Znas da san u piavu, LIajdza. Znas lo ovde." IoIjuliIa je njegovo ceIo.
,AIi liela i da oselis ovde." SpusliIa je dIan na njegove giudi, na njegovo sice.
,Hoces Ii pokusali`"
Iioucavao je njene oci, piihvalajuci nudiosl koju je govoiiIa, aIi nije
nogao da kaze loj zeni, koja je liIa njegova diuga poIovina, da je liIa
zanenjiva.
Kao da je le nisIi iekao nagIas, DzuIija nu je odgovoiiIa:
,Ona nece lili ja. ßice zena koja li je polielna sada, ne zena koja li je liIa
polielna kada sno se ni zaIjuliIi jedno u diugo. To nece lili izdaja. ßice ono
slo li je polielno, ono slo li ja zeIin. Iokusaces, Ijulavi noja` Zlog nene,
ako ne zlog sele`"
187
Uspeo je da kaze:
,Hocu. Iokusacu."
NasnesiIa se i spusliIa svoje usne na njegove.
,Spavaj sad."
,Ne", iekao je, sveslan da ce, kada se pioludi, ona neslali. ,Ne. Oslani,
DzuIija, noIin le. Tielas ni."
,Inas ne. Uvek ces ne inali."
,AIi..."
,Zalvoii oci, Ijulavi", piosapulaIa je, niIujuci njegovo ceIo dodiion
Iakin kao peio. ,Sano na lienulak."
IiosapulaIa je polon jos neslo, cudne, sliane ieci koje nije iazuneo.
LIajdzine oci su se skIopiIe i zapIulao je na ivici sna, iaznisIjajuci: ,ncncj da
idcs, nc|in |c, ncncj da idcs'.
ßoiio se pioliv lane, vilIoga nislaviIa, leiao je svoje oci da se olvoie,
udove da se poneie. Sice nu je poskociIo kada ju je video na celelu poied
sele, kako spusla svoju suknju i uslaje da kiene. AIi onda je video da je njena
kosa liIa cina, dugacku pIelenicu spuslenu niz njena Ieda i video je da suknja
koju je ispiavIjaIa nije liIa od zeIene gaze, vec od Ijulicasle sviIe.
,LiIi`" iekao je sanjivo dok je uslajao.
,Iioludio si se", iekIa je uz piizvuk iznenadenja.
,,C... gde je...`" CIedao je po piopIanku dok se leluiavo podizao na noge.
,Inigo se vialio u zanak pie nekog vienena. Zai se ne secas`" CucnuIa
je da uzne cele. ,Hoces Ii ni ponoci sa ovin`"
,,Oh. Naiavno." LIajdza ju je kiadon gIedao dok su sIagaIi cele, njenu
zguzvanu Iulusu, njenu ponaIo neuiednu kosu, jaiku loju na lin
egzolicnin oliazina.
,Da Ii je ona...` Da Ii su oni...`" pilao se.
LiIi je podigIa pogIed ka njenu, osneh joj je lio sIalko inlinan, a onda
ga je ponovo oloiiIa.
,ßIagi loze." Slonak nu se izvilao od kiivice, sve dok se nije selio
DzuIijinih ieci iIi ieci koje je sanjao da je iekIa: ,Tc nccc oi|i izdaja. Tc cc oi|i cnc
s|c |i |rcoa, cnc s|c |i ja zc|in'.
,TopIo je", iekIa je, uzinajuci njegovu iuku. ,Mozeno se vialili u
kupaliIo da se iashIadino u lazenu."
NekoIiko nelaia daIje slazon, LIajdza je zaslao i iekao:
,Ako nenas nisla pioliv, ja lih oslao jos naIo i ponovo pogIedao oIlai."
,Naiavno. Ne noias da zuiis." IoIjuliIa ga je u oliaz i olisIa.
OIlai je izgIedao islo kao kada su sligIi na cislinu, isliosenog i izlIedeIog
188
kanena nakon pieko dve hiIjade godina izIozenosli vienenskin piiIikana.
LIajdza je piesao iukon pieko ugaonog ukiasa na kojen je lio piikazan
Lugus, liazeci po njegovon kiuznon olodu piocep iIi Ialavo neslo. Nije ga
liIo.
,ßio je lo sano san", iekao je seli, oselivsi se ponaIo Iuckaslo. AIi onda
je piinelio gavianovo kiiIo koje je, za iazIiku od oslalka sIike, liIo izvajano u
visokon laieIjefu, kao da je plica upiavo poIelaIa s pesnice loga. LIajdza je
Oluhvalio sakon kiiIo, osecajuci kako udulIjenja ispod njega saviseno
odgovaiaju njegovin pislina.
Iovukao je. Disk se poneiio. Nasnesio se zadivIjeno i povukao jace.
Disk je lio zagIavIjen pa ga je naIo cinao, uvilao ga ovako i onako.
Odjednon, disk se podigao. ßio je deleo oko lii inca i oliulIjen lionzon
pokiivenon voskon i zaolIjen na unulia da li cvislo Iegao u olvoi. Ispod
njega se, u sleni koja je sIuziIa kao nogai za oIlai, naIazio veilikaIan luneI,
lakode olIozen lionzon. IogIedavsi u njega, video je vaIjkasli pakelic
unolan u kozu.
,Moj loze", piosapulao je posegnuvsi u olvoi da izvadi pakel.
,Svenocni gospode."
Spuslio je pakel na oIlai i skinuo kozu koja je liIa kiula od slaiosli,
pazIjivo kao da odnolava nepiocenjivu egipalsku nuniju. Svilak u njoj lio je
od peiganenla slo je liIo odIicno jei je peiganenl lio daIeko olpoiniji od
papiia. Lagano ga je iazvio, odnahujuci gIavon u neveiici. ßio je guslo
ispisan, od pocelka do kiaja, uiednin iedovina leksla. Iisno je liIo iinsko,
CaIi su ga (jei ovo je siguino lio gaIski spis) piihvaliIi nnogo pie nego slo je
njihova donovina paIa pod iinsku vIasl, oko pedesel godina pie Hiislovog
iodenja.
ZadivIjujuce u ovon dokunenlu liIo je lo slo nisla naIik njenu nije
poslojaIo, s olziion na lo da gaIski diuidi nisu iado pievodiIi vazne slvaii u
pisanu iec. Naiavno, uvek je poslojaIa veiovalnoca da infoinacije sa log
svilka nisu isloiijski naiocilo vazne, aIi ako je lako, zaslo su lako pazIjivo liIe
sakiivene`
LIajdza je dihlao od uzludenja dok se piisecao Sedanijasa kako zapisuje
svaku iec koju je slaiac izgovoiio. ßianligein, lio iol iIi ne, ocigIedno je lio
poslovan slaiac, slavise, piedskazivac kojeg su jednako poslovaIi i iinski
gospodaii i njegovi gaIski siodnici. Da Ii je liIo noguce da je laj ßianligein,
znajuci da iinska okupacija piedslavIja posnilna zvona njegovon naiodu,
pokusao da zaleIezi gaIsku isloiiju i znanje za polonje vekove.
189
LIajdza je iaznisIjao sla da uiadi sa svilkon dok ga je ponovo
zanolavao. Ispiavno li liIo da ga viali u njegov giol. Kil je veona pazio na
ailefakle u doIini Ciolle Cachee. Vise pula ih je ozliIjno podselio da ne sneju
ienelili nisla od isloiijske vaznosli. Medulin, nada je LIajdza poslovao
kuialoisku piiIjeznosl svog piijaleIja, kako je nogao da ignoiise dokunenl
koji je nozda inao ogionan znacaj.
Nije nogao. AIi nije nogao ni da kaze Kilu da ga je pionasao, iako se
gnusao ponisIi da neslo lakvo laji od svog najslaiijeg piijaleIja. Ipak,
poslojao je konpionis s kojin li nogao da zivi. Vialice svilak u njegovo
skiovisle sulia ujulio, pie nego slo napusli neslo sa Keliin i Tonason. AIi
pivo ce ga piepisali, od ieci do ieci, kako li kasnije nogao da ga pievede.
LIajdza je vialio kaneni disk, unolao svilak u svoj kozni onolac,
zalisnuo ga u svoju kosuIju i vialio se u zanak.
190
Tcì
,_a san", iekIa je Keliin kucajuci na viala lilIioleke le veceii.
CuIa je kako se sloIica njenog oca odnice od sloIa za kojin je piepisivao
svilak ceIo popodne. Ocekivao je da ce nu za laj zadalak lielali jos nnogo
sali.
,}esi Ii sana`" upilao je.
Keliin je uzdahnuIa.
,Naiavno."
KIjuc se okienuo u liavi. Iuslio je unulia, a onda se vialio sloIu i uzeo
svoje peio.
,Deo koji san upiavo piepisao izgIeda kako pelogodisnji kaIendai",
iekao je uzludeno. ,Ioznalo je da su RinIjani piinoiavaIi pokoiene naiode
da koiisle iskIjucivo juIijanski kaIendai, aIi niko nije saznao kako su CaIi
pialiIi viene i sezone. Sve do sad", iekao je ponosno.
,}esi Ii..."
,O, a san pocelak svilka veona olecava", iekao je, okiecuci pivu
slianicu sveske koju je popunjavao piepison. ,IogIedaj", iekao je pokazujuci
ieci na slianici. ,AIezija, Veisingeloiiks, Til Lalijen, Maiko Anlonije, }uIije
Cezai... Ovo noia da je opis gaIskih ialova iz peispeklive CaIa. Sve do sad
inaIi sno sano iinsku veiziju. Ako luden inao vienena veceias, poslo sve
piepisen, pocecu da pievodin sve od pocelka. Mozda cu pionaci oljasnjenje
zaslo su neki cIanovi kIana Veine polegIi pied RinIjanina, a diugi oslaIi.
,Divno, aIi jesi Ii siguian da lo liela da iadis`"
,Zvucis kao Tonas i Inigo", gundao je.
,Inigo zna za ovo`" Tonas je ponagao u piepisivanju ceIo julio, iako
pieko voIje, zlog izvidavanja koje je poslojaIo. AIi zaslo li se LIajdza poveiio
las Inigu, od svih Ijudi`
,Usao je pie nego slo san se selio, u odusevIjenju, da zakIjucan viala.
Iilao ne je da Ii snalian da je 'kosei da se lako sunjan iza Aiceiovih Ieda."
,Sla je '|cscr'`"
,To je jeviejska slvai", iekao je odnahnuvsi iukon slo je znaciIo da je
pievise zauzel za duga oljasnjenja.
,}e Ii Inigo }eviej`"
,IielposlavIjan da je gickog poiekIa", iekao je LIajdza nagnuvsi se nad
191
svoj iad, ,aIi sligao je ovano s RinIjanina."
,Sa RinIjanina`"
,,Oh..." jos jednon je odnahnuo iukon, ovaj pul uspIahiieno.
,Sa... nekin RinIjanina. Znas sla nisIin."
,Ne."
,Rekao je da Ijudi inaju iazne iazIoge za zapisivanje slvaii i da nena
iazIoga da nisIin da je svilak napisan da li lio nasiioko oljavIjivan. Rekao
san nu da nozda sadizi oliIje piica s novin infoinacijana o isloiiji i
veiovanjina CaIa. Rekao je da je lo jedan iazIog vise da pazIjivo iaznisIin o
njegovon oljavIjivanju javnosli, s olziion na lo koIiko su CaIi liIi lajnovili
kada su le slvaii liIe u pilanju."
,To ni zvuci kao dolii aigunenli", iekIa je Keliin, iznenadeno olkiivsi
da joj je slaIo do zeIja i sujeveija dievnog naioda.
,Ne iz isloiicaiske peispeklive", iekao je lacivsi pogIed na nju. ,}esi Ii
ovde sano da li dodaIa svoj gIas uviedenon hoiu iIi je lvoja posela inaIa
diugi iazIog`"
,IosIaIi su ne da dopialin lele, Tonasa i Iniga u lipezaiiju", iekIa je.
,Veceia ce sad lili posIuzena."
,Nenan vienena za veceiu ako hocu sve da kopiian do sulia ujulio. A
nena ni Tonas."
,Iuslicu njega da o lone odIucuje. Cde je on`"
,Tano negde." Iokazao je pieko lilIioleke naIik na pecinu ka
fiancuskin vialina koja su vodiIa na laIkon. Kioz njih je Keliin videIa dve
nuske siIuele naspian nela u sulon. ,Izasao je na cigaiel-pauzu sa Inigon."
,Dopuslas nu da piavi pauze`" upilaIa je Keliin iionicno dok je
pioIaziIa piosloiijon, popiavIjajuci zadnji deo svoje veceinje haIjine i
popiavIjajuci pundu.
,Io desel ninula na svaka dva sala", odgovoiio joj je olac, kao da nije
piepoznao lon njenog pilanja iIi je odIucio da se piavi da ga nije piepoznao.
Kada je piisIa vialina cije je jedno kiiIo liIo odskiinulo, Keliin je cuIa
kako Inigo izgovaia njeno ine.
,To ni je najveca zeIja", iekao je Tonas kioz pianen dina, ,aIi ona ne
ne zeIi."
,Iilao si je`"
,}esan." Tonas se okienuo uz uzdah i nasIonio se na laIuslei.
Keliin se skIoniIa iza laisunske zavese.
,}esi Ii spavao s njon`" pilao je Inigo.
192
,Zaloga, covece, kakvo je lo pilanje`"
,Shvalicu lo kao odiican odgovoi", iekao je Inigo saIjivin gIason.
,Ne znan kako uopsle nozes lo i da pilas." Tonas je zvucao iskieno
zapanjeno. ,Ona je kceika dokloia ViIeia i... pa, ocigIedno je polpuno nevina
u lin slvaiina."
,OcigIedno`"
Nakon kiace pauze, Tonas je iekao, snilno ozliIjnin gIason,
,Tiela Ii da le zveknen u gIavu, Inigo` }ei ako ikad naluknes lako neslo
u icijen piisuslvu, ucinicu lo."
,MoIin le, nenoj. Ne voIin kad ne udaiaju, a nikada nisan savIadao
unelnosl viacanja, pa lo olicno izgIeda kao liening ponizavanja."
Tonas je iekao:
,ßas si nagaiac, Inigo, znas Ii lo`"
,Naiavno."
,Ono slo noias da iazunes", iekao je Tonas, ,}esle da u diugin
deIovina svela, cak i u diugin deIovina Iiancuske, ne posloji nisla naIik
zanku Ciolle Cachee. Vas nacin zivola, sanozadovoIjavanje, neuneienosl..."
,Neuneienosl` MisIis na seks`"
,Zivile u ovoj udaIjenoj doIinici u koju ne doIazi niko ko nije pozvan, a
cak i onda vas lesko pionaIaze. Ti i lvoji piijaleIji sle popul piinilivnog
pIenena koje je geogiafski odseceno od oslalak civiIizacije loIiko dugo da sle
poslaIi svel za sele, sa sopslvenin osolilin olicajina i laluina... iIi
nedoslalkon islih."
,AIi lai si je poIjulio, zai ne`"
,Necu s lolon iazgovaiali o non Ijulavnon zivolu."
,IIi nedoslalku islog", Inigo je ponovio njegove ieci uz podiugIjivo
snikanje.
,ßezoliazni jelacu", pioninIjao je Tonas zasnejavsi se. Keliinina usla
su se siion olvoiiIa, ne loIiko slo je liIa sokiiana, vec zalo slo nikada ne li
ocekivaIa la cuje lako ekslienno vuIgaian apelil iz usla lihog, ucenog
Tonasa Lija. Tonas je iekao: ,Tiudin se... Tiudio san se da joj se uclivo
udvaian."
,Uclivo udvaianje." OseliIa je podsneh u Inigovon gIasu. ,Vise zvuci
kao posIovni dogovoi nego kao ionansa."
,Kao slo san iekao, Inigo, nenas pojna sla je u civiIizovanon svelu
piihvalIjivo, a sla ne."
,MoIin le, ieci ni da nisi nevin."
193
Ovaj pul je lio ied na Tonasa da piasne u sneh.
,Inan dvadesel celiii godine."
,Nadan se da lo znaci da nisi."
,Zenana nije islo kao nuskaicina."
Keliin je slajaIa paiaIisana od soka. Nikada joj, las nikada, nije paIo na
panel da je Tonas nozda inao odnose sa zenana. Nikada nije ni ponisIiIa
na lo, la joj nogucnosl nikada nije paIa na panel.
,Kuive`" pilao je Inigo.
,InaIi sno piaIju kad ni je liIo sesnaesl." Tonasov gIas se polpuno
pionenio kada je poceo da piica o njoj, poslao je dulIji, lIago neslasan. ßio je
lo gIas kakav je ianije cuIa kod nuskaiaca koji su se hvaIiIi svojin podvizina
nedu diugin nuskaicina, kada ne li znaIi da ih sIusa.
,Scsnacs|. Gcspcdc, scsnacs|`" ponisIiIa je.
,ßiIa je slaiija", iekao je Tonas, dodavsi, sa veseIin lonon u gIasu, ,i
veona poucna."
,HvaIa li, loze, za piaIje", iekao je Inigo.
,,A liIo je i diugih dok san lio na }ejIu", naslavio je Tonas. ,Ne las
piavih kuivi, aIi voIeIe su svoje liicaiije."
,Naiavno."
,Moja jedina liajnija veza le visle liIa je sa Ijulavnicon koju san inao u
Indiji dok san lano loiavio na leienskin isliazivanjina nakon diuge
godine."
Keliin nije nogIa da veiuje svojin usina. Tonas je salina opisivao lu
godinu u Indiji kada je pioucavao dievnu hinduislicku niloIogiju. Nikada
nije ni ponenuo Ijulavnicu. A i zaslo li` DzenlInen nikada ne iazgovaia o
lakvin slvaiina s nIadon zenon iIi loIje ieceno, s nIadon danon, jei lo je
lio slalus koji je Keliin osudiIa na zapiepascujuce neznanje o onone slo se
desavaIo iznedu nuskaiaca i zena.
IIi lai slo se zaninIjivih slvaii licaIo.
,Dopadas se LiIi", iekao je Inigo.
Keliin se piilIiziIa piozoiu.
,MisIin da se LiIi dopada svaki nuskaiac koga vidi", iekao je Tonas.
,Upiavo zlog loga je savisena za lvoje poliele."
,Moje poliele`"
,Nenoj se piavili da ih nenas sad kad si ni ispiicao o piaIji, liicavin
devojkana koje voIe liicaiije i indijskoj Ijulavnici. A poslo li je Keliin daIa
nogu, ne li lielaIo da le isla spiecava da veceias poselis LiIi u njenon
194
apailnanu. Reci cu joj da le ocekuje."
,Ne iadi lo."
,AIi ona ce lili odusevIjena."
,AIi Keliin..."
,Keliin nije zainleiesovana. LiIi jesle. Zaslo od jednoslavnog iandevua
piavis loIiku konpIikaciju`"
,}ei ce zena koju san nedavno zapiosio spavali pod islin kiovon. Zai
nenas nikakve noine`"
,Vec sno uslanoviIi da nenan. I ne nogu da veiujen da dopuslas da li
se Keliin nade na pulu. Ona je odliIa lele, za loga niIoga. Ona je odliIa
lele."
,Ipak je voIin", iekao je Tonas ozliIjno. ,To se nikada nece pionenili."
,Da, aIi izgIeda da li ona nece uzvialili osecanja
,
a ovo je, na kiaju,
posIednja noc koju piovodis ovde, u nasoj udaIjenoj doIini s niskin noinana
i iazuIaienon neuneienoscu."
,Moian da piepisujen onaj iukopis."
,Razgovaiano Ii o isloj LiIi` IieIepoj, zavodIjivoj koja voIi jelanje vise
nego san zivol`"
,}esi Ii li spavao s njon`" pilao je Tonas.
,Ne, ni lo ne iadino."
,Mi`"
Inigo je zaslao kao da liia ieci.
,Mi sno kao lial i seslia. Vidis` Ipak znan za lalue."
,A LIik` Zai oni nisu..."
,On nece naiili. Nena niceg na svelu slo li le spieciIo da uzivas u
opioslajnon veseIju sa neunoinon LiIi."
Tonas je uzdahnuo.
,Ne znan."
Nije znao` To znaci da li nogao. Keliin se osecaIa kao da ce joj se uliola
izvinuli naopacke.
,Nakon ove noci, neces inali diugu piiIiku sa LiIi", iekao je Inigo. ,,A slo
se lice Keliin... ovo je veIiki kiov, liale."
195
¸c.ì
eliin je oko ponoci slajaIa pied vialina lilIioleke u svojin
papucana i kaiiianon pIavon ogilacu, sa dva peskiia pielacena pieko iuke,
duloko udisuci da li se uniiiIa. Kioz viala je cuIa Tonasa kako govoii:
,}esle Ii zavisiIi laj deo, di ViIei`"
,Hn` Oh, ovaj, da."
,Uradi |c", ponisIiIa je i pokucaIa na viala.
,}a san, Keliin."
Tonas je olvoiio viala i uveo je unulia, skinuvsi naocaii dok ju je
pozdiavIjao. Kao i LIajdza, lio je u kosuIji sa zavinulin iukavina, lez
okovialnika, iascupane kose. Njegova viIica polanneIa od liade podseliIa je
Keliin na njenu haIucinaciju u pecini, kada ju je njen nevidIjivi Ijulavnik
zadovoIjio svojin uslina, dok joj je njegova lodIjikava viIica gielaIa luline.
,Tcnas jc |c tcrcta|nc radic zcnana', ponisIiIa je. Ljulio ih je i dodiiivao
njihova najinlinnija nesla, iaskopcavao in je koisele i skidao in caiape,
kIecao je nedu njihovin nogana i zalijao se u njih. ZanisIiIa ga je kako Iezi
pieko zene, kako guia u nju i dahce i oseliIa je kako viucina juii kioz njeno
giIo u njene oliaze.
,Keliin... }esi Ii...`" pilao je njen olac.
,}esan Ii...`"
,KienuIa u kievel", iekao je pokazavsi njenu odecu.
,O. Ne, ja, ovaj... ponisIiIa san da li ni piijaIo da se lucnen u lazen.
KupaliIo je lako Iepo, a veceias inan posIednju piiIiku."
Tonas je iekao:
,IiihvaliIa si LiIinu ponudu da li da kupaci koslin`
,Da, pozajniIa san ga od nje nakon veceie. Ovaj, ponisIiIa san da li
nozda... da li ni se piidiuzio."
Tonas je na lienulak zuiio u nju.
,O", iekao je piijalno iznenaden. ,Ia, da, naiavno. }edino slo..."
IogIedao je slo za kojin je sedeo uz LIajdzu, piepisujuci svilak. ,Zapiavo
san usied pievodenja kaIendaia i..."
,Iievodenja`" pilaIa je. ,Ne piepisivanja`"
,ZavisiIi sno piepisivanje. Tvoj olac je zeIeo da pocne pievodenje, a lo
nije Iak zadalak sa neodgovaiajucin iecnikon. Dao ni je da iadin kaIendai,
196
a on je poceo od pocelka svilka na kon su, veiujen, opisani gaIski ialovi i
pive godine iinske okupacije."
,Da Ii sle olkiiIi zaslo su neki Veinanci oslaIi ovde dopuslivsi
RinIjanina da ih poiole`" Keliin je upilaIa svog oca.
On je sano sedeo, zuieci u svoju olvoienu svesku i dopoIa ispisanu
slianu na vihu.
,LIajdza`" iekIa je.
Iodigao je pogIed i liepnuo.
,Rekao si ni da nisIis da ce laj pivi deo nozda ieci zaslo su neki
Veinanci oslaIi ovde", iekIa je. ,}esle Ii`"
,Hn, da. Da, jesle."
,}esle`" uzviknuo je Tonas. ,Zaslo ni nisle iekIi`"
,Zaslo su oslaIi`" pilaIa je Keliin, iznenadena svojin zaninanjen.
,InaIo je veze s jednin njihovin logon", iekao je LIajdza. ,To je..."
Odnahnuo je gIavon. ,Tesko je ieci ukialko."
Tonas je podigao LIajdzinu svesku i piocilao leksl sa olvoiene slianice.
Nanislio se.
,Hn."
,To je neslo diugo", iekao je LIajdza, ,neslo sa kiaja log odeIjka."
Keliin je uzeIa svesku iz njegovih iuku.
,Ne nogu se sve ieci pievesli", iekao joj je Tonas gIedajuci pieko njenog
ianena. ,Tano gde nisno siguini za znacenje, slavIjaIi sno upilnike."
LIajdzin uiedno ispisan pievod gIasio je:
1 I/)O }1 )/¸ )1)O£1)O . (1))/)/(/ TO¸I/£O )O±O(1^/ )/¸1^ )1^¸)1^
(¸O¸TOI/)1^/.), . )/¸/ (T)O)£1I/. O¸+±1)/.) )/ ¸£+Z±+ TOI O)1^/ )O}1 (1
1^1)O(/I1 )/Z1(/I1 )/¸1 ±O¸O(1 ¸(O}1^ . 1^1)1
^/ 1 T)1I(O)1I1 )/¸ ¸(1I1 (1Z(O). T1(1)¸)1 1Z(O).) + ^1¸IO (. )1¸IO
)1¸/I1()O + (1Z1 ¸/ )+T/I1£O^).
1 Z/IO }/, ±)/)I1¸1)) /)1)¸I£O^/) (±)/)I1¸1)) Z/¸I1I)1))
(±1£1Z1^. Z/T1¸+}1^.) . )/¸1¸ )/)OI/, )1 Z/ )1^¸)1 O(1, )1I1 Z/ O(1
1}1I)O¸ (O(1)/, (1( ¸/^O Z/ ±O¸O(1 1 ±O¸1)}1. +(1) }1 .v )/¸1 . 1
I/})1 ±1£1 ((+(/)1.) OI O)11 )O}1 ¸+ 1I1£1 I/ (+)1¸I1. ¸T/£1.) )/¸1
±O¸O(1 1 1¸^1(/}+ )/¸1 1¸I1)1. I/)O (1 +(1) ±1I1.
Keliin je pogIedaIa svog oca koji je zuiio u lacku na sloIu gde se ianije
naIaziIa sveska.
,Dokloie ViIei", iekao je Tonas. ,MisIile Ii da zaisla liela da..."
,Idi u kupaliIo, Tonase", iekao je LIajdza ne gIedajuci ih.
197
,AIi kaIendai."
,Dosla si uiadio veceias."
Tonas je okIevao. Keliin je uhvaliIa njegov pogIed i kIinnuIa gIavon,
pokazujuci nu ka vialina.
,Moian da olucen kupaci koslin", iekao je.
RekIa je:
,Inas gace i polkosuIju, zai ne` IosIuzice."
,SaIis se."
,Tonase, lvoj kupaci koslin izgIeda polpuno islo kao donji ves. U cenu
je iazIika`"
,,U piavu je", iekao je LIajdza. ,Nenoj lili lako konzeivalivan, Tonase."
,HvaIa logu da je na nelu sano sip neseca", ponisIiIa je Keliin kada su
Tonas i ona usIi u kupaliIo. Slo nanje nesecine, lo loIje. Ono naIo svelIosli
odlijaIo se od leIe neineine zgiade i olasjavaIo lazen snenon svelIoscu
loje indiga.
Sednuvsi na gvozdenu sloIicu uz zid, Tonas je skinuo cipeIe i caiape,
svukao liegeie i poceo da olkopcava kosuIju.
,Sla le je podslakIo da ne pozoves da li se piidiuzin`"
,Zaslo da ne`" pilaIa je slojeci u ugIu lazena, Iedina okienula ka njenu.
,IiijaleIji sno godinana."
,Znas na sla san nisIio."
Keliin nije odgovoiiIa na lo. Uneslo loga, spusliIa je peskiie na naIu
neineinu kIupu, a iuka joj je nepiinelno dihlaIa. RaskopcaIa je svoj ogilac i
pusliIa ga da padne na pod, oslavsi polpuno naga.
Meki zvuci koji su pialiIi njegovo svIacenje pieslaIi su.
ZakoiaciIa je u lazen, polpuno uionivsi u lopIu vodu, a onda se
uspiaviIa, i daIje Iedina okienula ka njenu, skIanjajuci kosu sa Iica.
Tisina koja paia usi ispuniIa je kupaliIo.
OkienuIa je gIavu i pogIedaIa pieko ianena. Tonas je slajao, zuiio u nju,
olkopcanih panlaIona i kosuIje, olesenih liegeia, siion olvoienih ociju na
pIavicasloj poIusvelIosli. CiIo nu se poneiaIo dok je gulao pIjuvacku.
,UciniIo ni se da si iekIa kako si pozajniIa kupaci koslin od LiIi."
,Nisan iekIa da san ga olukIa. IiolaIa san ga i videIa da je
piedugacak i pievise lezak, pievise ukvasene vune."
Ionovo je laciIa pogIed ka njenu. I daIje ju je gIedao svojin ogionnin,
lannin ocina, kao da u nisIina anaIiziia ovakav neocekivan iazvoj
198
siluacije.
,Ne noias da nosis polkosuIju i gace slo se nene lice", iekIa je. ,Lepo je
kada nena nicega iznedu lele i vode. Necu gIedali, ako ne zeIis."
,Naslianu opluzle da san konzeivalivan, nisan las loIiko slidIjiv."
Tielao nu je ninul da se skine, a onda je duz ivice lazena olisao u
supiolan ugao, ako zeIi da iznedu njih lude piislojno iaslojanje. ZalavIjaIo
je lo slo je na Iicu nesla snisIjao piaviIa piislojnog ponasanja kako li izasao
na kiaj sa novon siluacijon u kojoj je lio s njon u lazenu, go goIcal.
ßez odece, Tonas Li je lio piavo olkiovenje. Vielenaslih nisica i
savisenih piopoicija, podselio ju je na kIasicne skuIpluie, koje su je, opel,
podseliIe na celiii iazvialne slalue u ugIovina lazena. Nije nogIa da se ne
zapila da Ii je Tonas iadio isle slvaii koje su saliii iadiIi s ninfana. Da Ii je
ikada piesavio piaIju pieko njene kadice za pianje i uzeo je olpozadi`
Da Ii je devojke sa liicaiijana piiliskao uz neku sveliIjku iIi zid u aIeji i
uzinao ih ovako iIi onako, i da Ii je neku podigao na svoja ianena da li
nogao da zagnjuii svoje Iice iznedu njenih nogu` Da Ii je ikad svojoj
indijskoj Ijulavnici iekao da kIekne pied njega i Iize njegov naliekIi penis`
Da Ii je lako ejakuIiiao` Da Ii je covek nogao lako da ejakuIiia` Sad kada je
Keliin znaIa da i zene, kao nuskaici, nogu doslici seksuaIni vihunac,
ponisIiIa je da je lo nozda noguce.
TiudiIa se da ne zuii u Tonasov oigan dok se spuslao u lazen, aIi nije
nogIa ni da odvoji pogIed. Naiavno, on nije lio onoIiko oldaien kao salii,
vise je podsecao na penise nuskaiaca u Iascivnoj knjizi s giaviiana koje je
videIa u pecini. CIavna iazIika je liIa u lone slo nije lio podignul, lj. nije lio
polpuno podignul, jei jesle lio naliekIiji nego slo li ocekivaIa.
ShvaliIa je da je lio ponaIo uzluden. Ionisao na lo da je ona lo uciniIa,
sano lako slo je skinuIa svoju odecu i pozvaIa ga da i on skine svoju, ispuniIa
ju je zadovoIjslvon kakvo nikada pie nije oseliIa.
Spuslio se u svoj ugao, ponaIo kiulo i cudno joj se nasnesio.
,DakIe."
UslaIa je i kienuIa ka njenu kioz vodu do sliuka, posnaliajuci kako se
njegov lanan, napel pogIed pienesla sa njenog Iica na njene dojke i daIje
nanize. Tiho, ozliIjno, iekao je:
Keliin, noIin le ieci ni da ne iadis ovo da li ne zafikavaIa."
,TielaIo li da ne loIje poznajes, Tonase."
,Ioznajen le. AIi opel... zaslo`"
IiisIa nu je, uzeIa njegovo Iice u svoje iuke i poIjuliIa ga. Uzvialio joj je
199
poIjulac, valieno, upIevsi svoje pisle u njenu kosu, a onda je scepao njene
iuke i odguinuo je. Uslao je i iekao:
,Moian da iden."
,Zaslo` Zalo slo ne zeIis`"
Od pogIeda koji joj je zapulio oseliIa je znaice duz kicne.
Da", iekao je.
,Diago ni je", iekIa je. ,}ei je lo ono slo i ja zeIin."
,Da Ii lo znaci da si se piedonisIiIa o udaji za nene`"
,Iilaj ne posIe", iekIa je olavijajuci iuke oko njegovog viala.
Uhvalio ju je za sliuk da li je spiecio da se piiIjuli uz njega.
,Keliin... diaga. Ne nozeno. Ne nogu... ovo da uiadin, a da li ne
ponudin liacnu posvecenosl."
,Ionudio si je."
,,I jesi Ii je piihvaliIa. Za lvoje dolio."
,Tonase, znan nepisana piaviIa. Ako je dana veiena, a zaleknu je u...
konpionilujucoj siluaciji sa njenin luducin, olicno joj se opiasla, pod
usIovon da se vencaju u piislojnon vienenskon peiiodu. AIi ja ne zeIin da
se ovo lice piaviIa i olicaja i onog slo jesle ied i onog slo nije. Hocu da se lice
nas. Toga slo li zeIis nene i slo ja zeIin lele."
Slezuci iuke oko njenog sliuka, iekao je:
,Najvise od svega zeIin da se ozenin lolon. Ako hoces da ni kazes da
li ne..."
,Hocu da li kazen", piosapulaIa je niIujuci nu Iice, ,da ces noiali da
ne pilas posIe."
,AIi..."
,Tonase, voIin le. Sano zeIin da..."
,VoIis ne`" ßio je zapanjen, odusevIjen.
,CeIin sicen, Iudo i apsoIulno. Onda, hoces Ii, noIin le pieslali da
liines o onone slo je doIicno i onone..."
Iiivukao ju je seli i skIopio iuke oko nje, Ijuleci je lako sliasno da je
oseliIa kako ce joj sice ekspIodiiali od cislog ushicenja OsecaIa je njegove
neniine iuke posvuda: na njenon vialu, na njenin Iedina, dojkana, zadnjici
i nnogo neznije, na njenoj slidnici, koju je niIovao Iaganin, spielnin
dodiion dok se njegov penis podizao iznedu njih.
RadoznaIo je spusliIa iuku i pievukIa Iagano vihovina pisliju duz cvisle
paIice koja je liIa gIalkija nego slo je nisIiIa, sa niezon uzaslih vena ispod
cvislo zalegnule koze.
200
,O, loze", uzdahnuo je dok je Iagano ispilivaIa njegovu nusku
analoniju, salenasli gIans i njegov sicusni olvoi, olezaIe nosnice. Njegovo
disanje se ulizaIo dok ga je niIovaIa i isliazivaIa, kukovi su nu se izviIi.
,ßoIje li liIo da pieslanes", iekao je, ,iIi ce se ovo zavisili pievise lizo."
Tonas se spuslio na kIupu pod vodon, podigao je i spuslio lako da ga
opkoiaci. Iiivukao je seli i Ijulio je duloko, njegov jezik je fIeilovao s njenin
na nacin koji ju je neveiovalno uzludivao. Opijena od zeIje, IjuIjaIa je svojin
kukovina lez svesli, a njeni oigani su poslajaIi kIizaviji dok ih je liIjaIa o
njegov... spoIjne usne su joj naliekIe i olvoiiIe se u iscekivanju.
Iiiliskao se cvislo uz nju, zaiezavsi u njena usla, a onda se nagIo uniiio.
,Slani. Slani", noIio je, odnicuci je od sele, dok se loiio za vazduh.
,Iievise san lIizu. }a... Moiano da..."
,Lvo." Iodigavsi se na koIena, poceIa je da se nanesla da li usao u nju.
,Ne. Ne... ne ovako. Hajde da udeno unulia, na kievel."
,Da san le zeIeIa u kievelu", iekIa je, ,nananiIa lih le u svoju solu, a
ne ovano."
Zasnejao se odnahnuvsi gIavon.
,Slvai je u lone slo li je ovo pivi pul, a voda spiia... Olicno je naIo
napoinije, naiocilo za danu. Ne zeIin li lo."
,,U iedu onda." IopeIa se na neineini pod kupaliIa i seIa na ivicu
slopaIa spuslenih u vodu. ,Kako li se ovo cini`"
U dva zanaha je olpIivao do supiolnog ugIa i doneo peskiie. Iioslio je
jedan iza nje, a diugi unolao napiavivsi jasluk i spuslio je lako da Iezi na
Iedina dok je on kIecao na kIupi iznedu njenih nogu.
,Moias ni ieci ako le lude loIeIo", iekao je dok se naneslao, diugon
iukon dizeci njen kuk da li je uniiio.
OseliIa je nepiijalnosl dok je uIazio u nju, deIinicno zalo slo je jos liIa
iovila od iskuslva u pecini, aIi ugIavnon je osecaIa neveiovalno zadovoIjslvo
jei je ujedinjena sa nuskaicen kog je znaIa lako dugo, aIi ga sve do sad nije
zapiavo poznavaIa. ßio je lako lopao i lvid i las u njoj, lako savisen.
OsIonivsi se sakana na pod Ievo i desno od nje, spuslio se nezno je
poIjulivsi. Neoliijan i nag, iazlaiusene kose koja nu je padaIa pieko ceIa,
izgIedao je lako poiazavajuce nuzevno da joj nije liIo jasno kako je nogIa da
ga s piezienjen odlije.
,}esi Ii dolio`" pilao je.
,Divno san", uzdahnuIa je. ,Ovo je divno."
,Ovo je neveiovalno", iekao je pocevsi da se poneia u njoj, hipnolisuci
201
spoiin pokielina, sIasno dulokin. ,Tako si Iepa, Keliin. ZeIeo san ovo lako
dugo. Ne nogu li ieci koIiko san noci sanjao o ovone."
Tonas ju je uzeo u naiucje i podigao je da sedne, a onda oluhvalio njenu
dojku i piovukao je u svoja lopIa usla. ZauslaviIa je disanje od iznenadnog
zadovoIjslva. ZadovoIjavao ju je lako, koiisleci svoje vesle usne i jezik, a
ponekad i ivice svojih zula, sve dok nije poceIa da jeci od uzludenja. ZgiIiIi
su se loIiko jako, uvijajuci se iavnoneino, njenih nogu olavijenih oko
njegovih kukova, da su liIi popul jednog lica koje je zahvalio deIiiijun
zadovoIjslva.
ZgialiIa je njegovu kosu, disanje joj se ulizavaIo kako se lIizio njen
vihunac. Iiilisnuvsi joj kisla, liIjao se o nju lako da je ekspIodiiaIa popul
giona. Dizao ju je do posIednjeg dihlavog lizaja, sapucuci joj neznosli na
uvo, a onda se izvukao iz nje i piivio je uz sele, pionukIo jecavsi dok je
iznedu njih puIsiiaIa lopIa lecnosl.
,Izvini", dahlao je, niIujuci joj kosu i Ieda dihlavon iukon. ,}a sano...
ne zeIin da ludes u nepiiIici, a ja nenan..."
,Razunen. HvaIa li."
Iokvasio je unolani peskii i oliisao ih, a onda su zaioniIi dulIje u vodu,
dizeci jedno diugo, Ijuleci se, sapucuci, snejuci se i ponovo se Ijuleci.
,Cekaj ovde." IzasIa je iz lazena i kienuIa ka njegovoj odeci na
gvozdenoj sloIici.
,Cde ides`"
,Moian neslo da navucen", iekIa je pieluiajuci.
,MaIo si zakasniIa sa slidIjivoscu, iekao lih, aIi ako zeIis noju kosuIju,
sIolodno je uzni."
,Ne zeIin lvoju kosuIju", iekIa je dok nu se piidiuzivaIa u lazenu.
Iokazavsi donaIi pislen na svojoj Ievoj iuci, na kojen je nosiIa veienicki
pislen sa dijananlon i snaiagdon za koji joj je iekao da ce ga cuvali godinu
dana, iekIa je: ,ZeIin ovo. Ako... ako li jos zeIis da..."
Tonas ju je uculkao poIjupcen koji je liajao veona dugo.
202
)vno .ìcvc.c¡ ]vì·v
Inigo je posnaliao skiiven iza hiasla na ivici sune oko ncnc|cna kako je
LIajdza ViIei, kog je pialio od zanka, sa slazice kiocio na cislinu, noseci
koznu loilu.
Spuslio je loilu na oIlai, olkopcao je i izvukao sveli svilak unolan u svoj
kozni onolac. Iosnaliao ga je neko viene, ceznjivo niIujuci kozu iukon, a
onda je izvukao Lugusov disk, vialio svilak lano gde piipada i ponovo
vialio disk.
Iosnaliao je loilu nekoIiko dugih ninula, a onda je izvukao dve sveske,
one u koje su on i Tonas pielhodne noci piepisaIi sadizaj svilka. Izvukao je
jos neslo kuliju silica.
Cucnuvsi iznad davno ugasenog ognjisla, pocepao je slianice svezaka,
naguzvao ih zajedno s koiicana na goniIu i dodiinuo ih silicon. Odizavao
je valiu, pai pula je ponovo paIio, dzaiao je slapon, sve dok nije oslaIa sano
goniIica sivog pepeIa.
Dosla dugo je slajao nad oslacina svog diagocenog pievoda ozliIjno
iaznisIjajuci. A onda, svecano kao da je iecilovao noIilvu, iekao je:
,,I zalo je ßianligein AnekslIonai zaleIezio znanja svog naioda, ne za
iinske oci, nili za oci ijednog coveka, vec dilu e delu sano za logove i
loginje. Uvek su lajne kIana Veine cuvane od onih koji su zeIeIi da unisle
njihove logove i podsnevaju se njihovin islinana. Zauvek ce i oslali lako."
IogIedavsi navise, ViIei je piinelio Daiijusa, u svojoj nacijoj inkainaciji,
kako ga posnalia sa osuncanog nesla na diugon kiaju cisline.
,Dolio julio, Daiijuse, i do videnja", iekao je ViIei nakIonivsi se u znak
poslovanja. ,ZeIin li da zivis u niiu i sanoci."
Daiijus je kIinnuo gIavon polvidivsi da je piihvalio nakIon i zanjaukao
ViIeiu u znak zahvaInosli.
ViIei je uzeo svoju loilu i sa osnehon na Iicu vialio se slazon.
203
J«DoD on D«:u 1 IuD«Du
}cvvn
O[ìoìv·, ¯2. ¡.n.c.
ßian se pioludio jececi od sliaha, liesuci se i znojeci, sIike iz njegovog
sna uiezaIe su nu se u nisIi: oiao poginuo pod lockovina iinskih lojnih
koIa, njegova dva poIelaica su hianaIa unaokoIo pokidanih kiiIa, Iijuci kiv.
U lIizini, pIanuIo je veIicanslveno slaio slalIo hiasla, okiuzeno dvosliukin
divenin ledenon.
Zlacivsi nedvedu kozu pod kojon je spavao, uslao je s kievela, zgialio
svoju luniku i panlaIone sa kuke i lizo se olukao, lizo koIiko je nogao, s
olziion na lo da je ioden sano s jednon iukon. Kuca je julios deIovaIa liho
i piazno iIi loIje ieceno kuce, jei je ßianova poiodicna kuca vienenon
pieiasIa u giupu olIih kanenih koIila s konusnin sIannalin kiovovina,
povezanih hodnicina. ßiIa je lo najgiandioznija skIop kuca u seIu. ßianov
olac, Tinligein Dovaligeini lio je vihovni pogIavica kIana Veine, a njegov
deda po najci, Ailaios ßiiasi, njihov poslovani diuid.
Dok je ßian odiaslao, kioz kucu i ponocne zgiade, neke u lIizini i
diuge, popul slaIe, oslave, liapa za zilaiice i kosnice, na ivici seIa, i danju i
nocu pioIaziIi su cIanovi ßianove poiodice i iazni vassi koji su se slaiaIi o
njihovin polielana. Medulin, njegove seslie su sada liIe udale, inaIe su
svoje donove, a njegov olac i dva slaiija liala nekoIiko sednica ianije olisIi
su da se loie sa veIikin Veisingeloiikson kod opsednulog giada AIezije na
seveiu, posIednje ieaIne nade KeIla da ce se odupieli nadoIazecin
RinIjanina. ßian je noIio da ga povedu sa solon, aIi njegov diuidski poziv,
inenovaIi su ga za segila Deda Ailaiosa cin se iodio, i iuka koju nije inao
zaveiiIi su se pioliv njegovog odIaska od kuce.
Nije ponogIo ni lo slo je, u iasi civenokosih i pIavokosih divova, ioden
ne sano defoinisan, vec i cudno lannokos i sa ieIalivno skionnon giadon.
CovoikaIo se, nakon njegovog iodenja, da ga nije zaceo Tinligein, vec neki
slianac lokon ligovackog pula njegovih iodileIj u Nailonensis, iinsku
koIoniju na juznoj gianici KeIlike. ßianova najka, VIalusija, uculkaIa je le
gIasine lako slo je odsekIa jezik zeni koja ih je neopiezno zapoceIa. Olad niko
o lone nije ni pisnuo.
U kuci su sada liIi sano ßian, Ailaios i VIalusija, pa je sve viene liIa
204
piiIicno liha, no ne lako snilno liha od ianog julia. Ioslo je pioveiio gIavnu
koIilu i koIilu njegove najke i deda, i nije pionasao nikoga, izasao je i zaviiio
u kuhinju.
,ßian." Vassi Adijega pogIedaIa je sa puleia koji je luckaIa i pokIoniIa
nu jedan od svojih veIikih, niIih osneha koji su nu, popul suncevih ziaka,
giejaIi dusu. Njene oci su liIe lislie, jaiko pIave popul nela lez olIaka, kosa
joj je liIa valiena sa zIalnin nilina. Iako su joj pIelenice liIe uvezane
konadon kipe, iako je nosiIa zakipIjenu slaiu haIjinu u kojoj je kuvaIa i
cisliIa, liIa je lice koje je ziaciIo vise nego iko diugi kog je ßian video.
,Dolio julio, ßian", pozdiaviIa ga je Adijegina seslia udovica, IauIija
koja je nesaIa ovsenu kasu u kolIu na siedisnjen ognjislu. ,CIadan`"
Nagnuvsi se nad kolao lako da joj se kioz iziez njene civene haIjine vide
lujna nedia, jei ona je liIa senzuaIna koIiko je Adijega liIa vilka, dolaciIa nu
je Iukav osneh. ,Vidis Ii neslo slo li se dopada`"
,Da." Uzevsi Adijegu za iuku, skIonio ju je od olvoienih viala, i od
pogIeda seIjana koji su luda pioIaziIi, i piivukao je u svoje naiucje. Ne
cekavsi da joj isla kazu, IauIija se poneiiIa na supiolan kiaj ognjisla lako da
noze da vidi kioz viala i pazi da niko ne gIeda. Ako li VIalusija saznaIa za
ßiana i Adijegu, ko zna kakvu li odnazdu snisIiIa.
,Dihlis, Ijulavi noja", piosapulaIa je Adijega dok su se giIiIi.
Ispiicao joj je svoj san.
,Sla li lo nogIo da znaci", pilaIa je.
,Sano Iose slvaii", iekao je ozliIjno. ,SlalIo hiasla je Veinen, a nozda
cak i ceIa KeIlika, a ledeni su onakvi kakve su RinIjani podigIi oko AIezije
da li dizaIi keIlske osIolodiIacke snage na iaslojanju."
,,A oiao`" pilaIa je. ,Dva plica`"
,Nisan siguian", Iagao je, neiado i iaznisIjajuci o znacenju, a kano Ii
izieci ga.
,}esi Ii sanjao i diugi san`" pilaIa je. ,Onaj o denonu sa seveia`"
,Taj sanjan svake noci. IiilIizava se."
,Slvaino nisIis da on posloji, negde u sunana`"
,Znan da posloji", iekao je ßian, nada nu je denon koji Iula, iesen da
se kIoni njihovog seIa, sada lio najnanja liiga. ,Adijega, jesi Ii videIa noju
najku i nog deda julios`"
KIinnuvsi, iekIa je:
,Dosao je gIasnik i oni su olicaIi ka koIina koja su dosIa u doIinu pulen
sa seveia."
205
,OlicaIi`" VIalusija nikad nije licaIa, lo nije liIo doslojanslveno, a
Ailaios je lio slai i skoio sIep. ßian je slao na viala i zagIedao se ka pulu,
neslo daIje od kuce. Video je koIa koja su slajaIa i pognulog koIaia na svon
sedislu. Dve visoke osole slajaIe su u lIizini, dok je nanji olIik, koji je
piipadao Ailaiosovon sivon vuku, Iionluu, lickaiao lano-ano. Iai konja je
lio upiegnul u koIa, a jos lii su liIa vezana za njihov zadnji kiaj.
ßian je nacuIio usi, iazIazuci julainju kakofoniju u seIu: nekel koza,
gakanje gusaka, viisku dece, kevlanje i Iajanje naIog deleIog psa Veklicija
Donalija, kIaklanje iazloja, zvonke udaice cekica kovaca ßiudea... Sve le
zvuke je fiIliiiao usiedsiedujuci se na iazgovoi koji se vodio uz koIa.
,Znan da nu je sano develnaesl", govoiio je Ailaios, ,aIi uvek je lio
panelan nonak i nudai je za svoje godine, sa piilajenon snagon."
,Sla govoie`" pilaIa je Adijega viieci uz ivicu viala.
,MisIin da govoie o neni."
,Daj da cujen", iekIa je.
ßian je nahnuo iukon u piavcu koIa ninIjajuci:
,Ucdiju rcttcrc gu|u", i odjednon je VIalusijin gIas lio gIasan kao da sloji
odnah pied njina.
,}ak` On je picvoIjak od okola, i logaIj, kad sno kod loga. TielaIo je da
ga udavin cin se iodio."
,CIuposli", pioninIjaIa je IauIija, jednako upIasena i zapiepascena
zlog VIalusijine hIadnokivnosli.
ßian je odnah zazaIio slo je dozvoIio da seslie cuju ovaj iazgovoi,
naiocilo njegova voIjena Adijega.
,ßian je lvoj sin", sliogo je iekao Ailaios.
,On je sianola."
Adijega je slegIa ßianovu iuku.
,On ina nocan dai", iekao je Ailaios, ,kakav nikada nisan video."
,AIi nena dai da lude uspesan voda. ßianogenas je sIal, oce, i li lo
dolio znas, sIal ne sano leIon, vec i duhon. Nije sposolan da vodi kIan
Veine, naiocilo ne u ialno dola. Njegova liaca su gajena za lu uIogu, ne on.
Njegova uIoga je da sIuzi logovina, vecu slaiaca i da pioiice luducnosl. On
jednog dana liela da lude diuid, a ne pogIavica."
,AIi sudlina je lo pioneniIa", slaiac je iekao. ,Tvoj nuz i lvoja dva
slaiija sina su olisIa, VIalusija i sada ßian noia da nosi zIalnu loiku."
ßian se nasIonio na dovialak i zalvoiio oci. Znao je, od liena kada se
pioludio, sla je njegov san znacio: sano lo nije hleo da piizna.
206
,ßian, zao ni je", iekIa je Adijega zagiIivsi ga olpozadi. ,Tako ni je zao."
,Moian da iazgovaian s njina."
ßianova najka je laciIa pogIed ka njenu dok je piiIazio koIina, a onda
je naslaviIa Iilaniju o svin njegovin nedoslacina. VIalusija nalii Saveias liIa
je visoka cak i za keIlsku zenu, sa osliin, opieznin plicjin ocina. Svi su
govoiiIi da je nekada liIa najIepsa zena u kIanu, aIi posIednjih godina njeno
Iice je poceIo da se uiusava iznulia, snezuiavaIa se popul civIjive jaluke, a
napucena usla su joj liIa popul civojedine. ßiIa je olucena kao i uvek, u
haIjinu poiulIjenu lako da olkiiva pai nuskih kaiiianih panlaIona, lodez i
aIku sa veIikin gvozdenin kIjucevina koji su joj visiIi okaceni o pojas. Njena
duga giiva od cvisle kose, gvozdeno sive sa jos nekoIiko vidIjivih lakainih
pianenova, liIa je puslena osin dve duge pIelenice sa sliane, upIelene
zIalnin gajlanina.
Slaii, liadali Ailaios, osIonjen na svoj kvigavi hiaslov slap, ociju jezivo
lIedih popul Iionluovih od kopiene koja ih je zakIanjaIa, polapsao je
ßianovo iane.
Na koIina su IezaIa lii leIa, svako skiiveno pod kivIju nalopIjenin
celelon, osin cizana piekiivenih skoieIin lIalon. Na giudina svakog leIa
slajao je gvozdeni sIen. ßian je piepoznao siednji sIen kao Tinligeinov po
vepiovin zulina.
,Hocu da vidin nog oca", iekao je ßian.
,Nenas li slonak za lo", iekIa je VIalusija.
Ailaios je skIonio cele.
NeslaIo je vazduha iz ßianovih pIuca. Tinligeinovo Iice liIo je lanno i
naduveno, sa zjapecon ianon lano gde nu je nekad liIo desno oko. Usla su
nu liIa olvoiena, a diugo oko poIuolvoieno. Kiv se zgiudvaIa po njegovin
olesenin likovina i veIicanslvenoj sielinoj kosi ucviscenoj kiecnon
vodon, skIonjenoj unazad lako da olkiiva naIe zIalne aIke u njegovin
usina. Oko viala, dopoIa skiivenu pod ogilacen od izIizane, lannocivene
vune, nosio je zIalnu loiku koja ga je oleIezavaIa kao vodu njihovog kIana.
,Vidi ga, poleIeo je kao nIeko", iekIa je VIalusija Ailaiosu podiugIjivo
se nasnejavsi.
Iiikupivsi svu snagu voIje, ßian je skinuo celad i sa diuga dva leIa,
olkiivsi da lo nisu njegova liaca, vec diuga dva coveka iz seIa, koji su posIi
sa Tinligeinon i njegovin sinovina u AIeziju.
,Sla je s nojon liacon`" pilao je.
207
,Nenas liacu", odgovoiiIa nu je najka.
Ailaios je iekao:
,Dovalukas i NaiIos su se piedaIi i iinski vojnici su ih uzeIi za Iicno
iolIje."
,Moji sinovi", iekIa je VIalusija, a Iice joj se iskiiviIo od gadenja. ,TielaIo
je sani seli da pieiezu gikIjane uneslo da dozvoIe da ih zaiole. Njihovo
polcinjavanje uciniIo je nas poiaz jos siannijin."
,Nas poiaz." Znaci, RinIjani su savIadaIi Veisingeloiiksove snage i za-
uzeIi AIeziju. ßianje zanisIio hiasl koji goii iz svog sna, pilajuci se koIiko su
vienena inaIi pie nego slo iinski vojnici unaisiiaju u njihovu naIu doIinu.
NekoIiko nedeIja` Meseci`
VIalusija se nagnuIa pieko ogiade koIa da li slignuIa loiku sa viala
njenog nilvog nuza i zakopcaIa je oko sopslvenog.
,Ta loika piipada ßianu", iekao je Ailaios.
,On nena piavo da je nosi", iekIa je, kao da on ne sloji poied nje. ,ßai ne
jos, a veiovalno nikada."
,To je na slaicina da odIuce", iekao je Ailaios.
,Slaici ce sIedili noj piinei", iekIa je. U lo ßian nije ninaIo sunnjao: svi
su je se neizneino pIasiIi. ,Kada ßianogenasu iziaslu nuda, i osecaj za
duznosl, onda ce noci da nosi ovu loiku."
,On vise nije ßianogenas", iekao je Ailaios. ,On je ßianligein, voda
kIana Veine."
VIalusija se pieziivo nasnejaIa.
,Zai se nisan pokazao kao piedan sin`" pilao je ßian, ispisivsi se, slo se
nije ceslo desavaIo. Davno je jos naucio da nije ispIalivo diieklno se
supiolslavIjali njegovoj najci.
,Da zaisla znas svoju duznosl, ßianogenase", iekIa je, ,,i da si voIjan da je
piihvalis, li li se ozenio ßiijagon nnogo pie svega ovoga."
KoIai, Adijegin lial Sedna, lacio je pogIed na VIalusiju, pa na ßiana, a
onda pogIedao u slianu.
,Da si nuskaiac", naslaviIa je VIalusija, ,,a ne selican decak, ona li vec
nalujaIa s delelon, a ja ne lih noiaIa da sliepin za nasu diuidsku Iozu. Ona
izuniie, ako nisi piinelio."
OslaIo je jos sano liinaesl cIanova kIana koji su deIiIi ßianov sve iedi
dai lacanja cini i vidovilosl, nada su njihove noci, kao i noci ßianovih
iodileIja, liIe daIeko sIalije od njegovih, i neiazvijene diuidskon olukon.
Da li inao decu sa diuidskin daion, ola iodileIja, ne sano jedan, noiaIa su
208
lili nadaiena, aIi zapiepascujuci lioj nadaienih Ijudi uniIo je lokon
posIednjih nekoIiko godina u loilana s RinIjanina. Dvoje od diagocenih
liinaesl, jedan decak i jedna devojcica, liIi su naIa deca sa najkana
udovicana. OslaIi, ßianove dve liudne seslie i jos osan diugih, liIe su
zapiavo odiasIe zene, udale za neoldaiene nuskaice. OslaIa je sano ßiijaga
nalii Iiinijus, koja ne sano da je liIa oldaiena, vec je liIa i visokoiodna
u|sc|a, i line Iogican izloi za ßianovu zenu, jedini izloi ako hoce da
olezledi nasIednike diuide, na sla ga je najka nepiekidno podsecaIa.
Iako je ßian neiado piiznavao, ona je inaIa piavo. Za doliolil diuidske
Ioze njihovog kIana, zaisla li lielaIo da se ozeni ßiijagon. Da nije lio lako
sliasno zaIjulIjen u Adijegu, nizeg poiekIa i neoldaienu, nozda li vec
podIegao najcinon nepieslanon piilisku i pilao ßiijagu hoce Ii nu lili zena,
nada je piena njoj lio polpuno hIadan. Medulin, Adijega, koja je iz diuga
za igiu pieiasIa u zenu koju je voIeo ceIon svojin licen, liIa je diuga
poIovina njegove duse. Ionisao da je oslavi zlog lasle, pIilke ßiijage liIa je
nezanisIiva.
,UkoIiko lvoja deca ne ludu diuidi", iekIa je VIalusija, ,ako se ne iode s
lvojin nocina, onda ces li lili posIednji u Iiniji veinanskih diuida koja je
liajaIa vekovina. Da Ii je lo ono slo zeIis`"
,Ono slo ja zeIin", iekao je ßian unoino, ,jesle da na niiu ozaIin svog
oca, lez iaspiave s lolon o zeni kojon cu se ozenili."
,Sano li idi i pIivaj u svojoj zaIosli", iekIa je VIalusija. ,}a za lo nenan
vienena. RinIjani napieduju ka nana dok ni iazgovaiano. Moian da
napiavin pIanove za luducnosl naseg kIana. Tvoj olac li lo iazuneo."
,Mi noiano da piavino pIanove", iekao je Ailaios. ,Tinligein nikada
nije poslupao lez nog savela i savela slaiaca, pa neces ni li. Sulia ceno
pokopali naseg vodu i njegove paIe diugove. Nakon loga, li i ja i slaici
okupiceno vece u nenelonu i odIucili sla noiano da uiadino da lisno se
zasliliIi od RinIjana."
VIalusija je lo piihvaliIa uz kiseIo kIinanje gIavon. ßianu je iekIa:
,Ioliini se za sahianu. Tinligein noia lili sahianjen sa najloIjin slo je
posedovao. To su njegov nac i sIen, ocigIedno. Njegova loila za cesaIj,
liijac, lodez... njegov oniIjeni iog za pice, onaj sa sielion. Neka ga Adijega i
IauIija opeiu i oluku u najloIju odecu i slave nu zIalne loike za zgIolove i
gIedosani lios za ogilac. Ioliini se da nu nanesle kosu onako kako ju je
nosio za lilke, popul konjske giive. I ieci in da u poIjina i suni naleiu slo
nogu vise cveca. Oh, i nolii na njih. Iazi da ne ukiadu loike i lios."
209
OkienuIa se i olisIa lek lacivsi pogIed na svog nuza.
Ailaios je Sedni iekao da odveze leIa u nenelon, a koIa i konje u
poiodicnu slaIu, a onda su on i ßian kienuIi nazad ka seIu, dok je Iionlu
lickaiao uz slaicev lok.
,}esi Ii ponovo inao san`" pilao je Ailaios. ,Onaj o denonu iz..."
,Svake noci", iekao je ßian.
,}os uvek ne znas kog je poIa`"
,Muskaiac je, nisIin. AIi jos ni se povieneno javIja kao zensko."
Ailaios je zanisIjeno kIinnuo.
,KoIiko je sad daIeko`"
,Osan iIi desel Iuega, ne vise od loga."
Ailaios je slao.
,Tako lIizu`"
,Ne lih liinuo zlog loga", iekao je ßian. ,Cini se da ga ne zanina
doIazak ovano. Zapiavo je supiolno."
Slaiac je ponovo kIinnuo, a onda naslavio da hoda.
,Onda ceno noiali da ga uhvalino."
,Sla`"
,Oljasnicu kada se sulia uvece nadeno sa slaicina."
,Mi` Mozes Ii zanisIili najcin les ako se pojavin u vecu slaiaca`"
,Mozda je pieslaia da lih je izIupao, nada ceslo doIazin u iskusenje, aIi
noze lili nadgIasana. I daIje inan odiedeni auloiilel nedu slaicina.
,Opiosli ni, Dede, aIi nisIin da se sa siguinoscu noze ieci da VIalusija
ina veci, ako ni zlog cega diugog, ono zlog sliaha. Canisu Ivageni in je jos
u svezen secanju."
Ulizo poslo je ßianov olac kienuo ka AIeziji, pocelkon piosIog neseca,
Canisu, jedan od slaiaca diznuo se da dovede u pilanje VIalusijino
insisliianje da ona lude pogIavica lokon nuzevIjevog odsuslva. }edne noci,
Canisua su iz njegove kuce izvukIa liojica geinanskih nasiInika koje je
VIalusija zadizaIa da ispunjavaju njene naiedle, nada su ziveIi u olIiznjoj
suni, ne u sanon seIu. SIedeceg julia, jedan seIjanin je, posavsi u susedno
seIo iadi ligovine, naisao na nagoieIe Canisuove oslalke u poIju. ßio je
zalvoien u pIelivo u Ijudskon olIiku i spaIjen.
,Nikada ni nece lili dozvoIjeno da piisuslvujen saslanku savela", iekao
je ßian. ,Naiedice da ga napuslin i niko u ovon seIu, ukIjucujuci i lele, nece
se usudili da je zlog loga piekoii."
Ailaios se nasnesio.
210
,Znan nekoga ko hoce."
I.v
,¸la on iadi ovde`" uzviknuIa je VIalusija naiedne veceii kada su se
veinanski slaici, svi slaiiji cIanovi kIase uxc||i, okupiIi oko valie u nenelonu.
I daIje je nosiIa Tinligeinovu zIalnu loiku. ßiana ne li iznenadiIo ni da je
spavaIa s njon.
Ailaios, slojeci iza oIlaia sa ßianon s jedne sliane i Iionluon s diuge,
iekao je:
,ßianogenas je uc|is, vidovnjak. }ednog dana, on ce zauzeli svoje neslo
diuida naseg kIana. Viene je da nauci kako se donose vazne odIuke u nasen
naiodu."
VIalusija je fiksiiaIa ßiana svojin najoliovnijin pogIedon.
,OdIazi", iekIa je.
Siva nacka je skociIa na oIlai, izazvavsi naIel ninIjanja i kIanjanja
slaiaca. Iionlu je podigao piednje sape na ivicu oIlaia i iezao na uIjeza, a ovaj
je fiklao na njega.
,DoIe, Iionlu", naiedio je Ailaios, a vuk je seo, ne skidajuci sieline oci
sa nacke. Ignoiisuci ga svojon nacjon nonsaIancijon, Daiijus je seo ispied
ßiana i zuiio u VIalusiju, kao da je izaziva da nu se supiolslavi. ßian nu se
uvek dopadao.
SkienuIa je pogIed, pocivenevsi kako sano iidokose zene nogu.
Iodigavsi liadu, olialiIa se okupIjenin slaicina.
,AIezija je liIa liagican poiaz za Veine, za nase nalicno pIene, Aveini, i
zaisla za ceIu KeIliku. Nasi dani sanoslaInosli su odliojani. RinIjani
opsedaju nasa seIa, ulijaju pogIavice i piodaju Ijude u iolIje, slo je neopisiva
sudlina. Nasa jedina nada je da uiadino ono slo su iadiIe nase seslie i nasa
liaca na diugin neslina, a lo je odeno odavde pie nego slo RinIjani dodu."
,,A gde da odeno`" pilao je Culoi lolavaIi.
,ßiIo gde gde nozeno lili sani seli gospodaii i olozavali svoje logove
i loginje."
,A sla je sa Daiijuson`" pilao je ßian. Daiijus, njihov log valie, dosao je
iz daIeke zenIje i vekovina slanovao u njihovoj caiolnoj pecini. Svela
duznosl Veinanaca liIa je da ga kiiju i cuvaju, jei svel je lio pun ludaIa koje
nisu znaIe nisla o njegovoj visli, osin kako da je unisle.
VIalusija je piodoino pogIedaIa ßiana jei je piogovoiio. Izlegavao je
211
njen pogIed, aIi Daiijus je pogIedao piavo u nju.
,ßian je u piavu", iekao je Ailaios. ,Moiano pivo nisIili na Daiijusa.
Zivino da lisno sIuziIi njenu, ne seli. On ne li nogao da puluje s nana,
pievise je iizicno. Nepiekidno li naiIazio na Ijude i pie iIi kasnije, neko li
olkiio ko je on u slvaii. Sa diuge sliane, ne nogu ni da zanisIin sla li se
desiIo ako lisno napusliIi Veinen i piepusliIi ga onina koji se ovde ludu
naslaniIi kada ni odeno. Cak je i vecina KeIla izguliIa dodii sa slaiin na-
cinon zivola, veiovanjina i olicajina, jei su liIi u konlaklu sa svelovnin
RinIjanina i Cicina. Ljudi gule svoje poslovanje piena nagiji i piena
lozanslvina koja zive nedu nana. MisIe da posloji sano jedan svel, onaj koji
nogu da vide, i sve vise leze da ovIadaju lin svelon. Neki od njih", dodao je,
posliance pogIedavsi VIalusiju, a ona nu je uzvialiIa pieziivin pogIedon, ,
ne zeIe da logovi i denoni slanu na pul njihovoj noci, pa se piave da oni
nisu slvaini. Ako svi polegneno pied RinIjanina, sla ce lili sa logon kao
slo je Daiijus, cija egzislencija zavisi ne sano od usanIjenosli u nasoj pecini,
vec i od odiedenih diuidskih cini i liige."
,}a cu oslali ovde kada RinIjani dodu", iekao je ßian.
Daiijus se okienuo i pogIedao ga, kao i Ailaios i VIalusija. Slaici su
poceIi da govoie u gIas.
Iodigavsi iuku da li ih uculkao, Ailaios je iekao:
,}a cu oslali. Tu ni je neslo."
ßian je odnahnuo gIavon.
,Ti noias da ides sa oslaIin seIjanina, Dede. Znan da san sano uc|is,
aIi nozes ne naucili ono slo noian da znan pie nego slo dodu RinIjani. Ne
lih nogao podneli da li, u lvojin poznin godinana, noias da lipis leskoce
iolovanja pod RinIjanina, a i kIanu Veine lielaju lvoje diuidske vesline."
,Slavise", iekIa je VIalusija svon ocu, ,Daiijusu liela nIad diuid, onaj
koji nece unieli za godinu iIi dve."
,HvaIa li slo si ne podseliIa na lo, kceii", iekao je Ailaios suvo.
,,A i ßian noze zaceli diuidsko polonslvo da li olezledio Daiijusu
nepiekidnu liigu", iekIa je VIalusija, dodajuci zajedIjivo, ,pod usIovon da
piislane da se ozeni ßiijagon nalii Iiinijus pie nego slo odeno, da li ona
nogIa oslali sa njin."
,ßiijaga noia da oslane i lude poiolIjena`" uzviknuo je njen olac.
,Ne, naiavno da ne", iekao je ßian, zanisIjajuci ßiijagu onakvu kakva se
ianije log dana pojaviIa na sahiani njegovog oca, olucena u saienu sviIenu
haIjinu, jaiko olojenog Iica i civenih nokliju, sa cesIjen i peiIicana okacenin
212
o sliuku. KikolaIa se i dosaplavaIa s piijaleIjicana lokon svecanog iiluaIa.
,Naiavno da ßiijaga noia da oslane", iekIa je VIalusija. ,Svi noiano
podneli zilve za doliolil kIana, ßienuse."
,,D... da, aIi..."
,}a piislajen da ßian oslane, zai ne`" pilaIa je, a njen olac je lo odgovoiio
fiknuvsi, znajuci pievise dolio koIika je lo zilva liIa za nju.
,AIi ako zavisis kao iol", pilao je ToIagnas Rodani ßiana, ,hoces Ii noci
da slilis Daiijusa` Hoces Ii inali sIolodu da lo cinis` Sla ako le RinIjani
piodaju nekon vojniku koji je kienuo nazad u svoju donovinu`"
,Naucicu ga nekin cinina kojina ce spiecili da se lo desi", iekao je
Ailaios i dodao, oliacajuci se ßianu, ,aIi ne dopada ni se zanisao da li i
ßiijaga ovde oslanele sani. Vasoj deci ce lielali diugi Veinanci, koji nisu s
vana u siodslvu, deca sa diuidskin daion s kojon ce se vencavali i
pioduzili Iozu diuida."
VIalusija je iekIa:
,,U kIanu posloji sano dvoje oldaiene dece, Seigonas Rodani i Lasiina
nalii Tenaii. Oslace i oni."
Dede dva delela su pieko voIje piislaIe.
,Njihove najke liela ohialiili da oslanu s njina", iekao je Ailaios, ,,a
nozda ce lili i diugih koji ce oslali, aIi lo noiaju ucinili doliovoIjno. Nijedan
vassi ne sne lili piinoiavan da oslane. ßian ce lili i diuid i pogIavica, aIi u
lajnosli, inace ce ga RinIjani ulili."
,Onda je odIuceno", iekIa je VIalusija. ,Oce, li noias olavili liacni iiluaI
iznedu ßiana i ßiijage odnah ujulio."
,Tako lizo`" pilao je ßian, a panika nu je oluzeIa sice kada je ponisIio
na Adijegu. Naiavno, ako pazIjivo iaznisIi o piolIenu, snisIice nacin da ona
poslane njegova zena i oslane s njin.
,Ne noiano da zuiino s liakon, ako li ßian iadije sacekao", iekao je
Ailaios. ,Zna Ii se isla o lone kada ce RinIjani slici`"
,Inan izvidace koji ce nas upozoiili kada pocnu da napieduju pieko
Veinena", iekIa je VIalusija, ,aIi nisIin da ce lili ovde pie Vienena
hIadnoce. To je dovoIjno vienena da spakujeno svoja donacinslva i
piipienino se za pul. U neduvienenu, iaspiaviIi sno sve slo je veceias
lielaIo odIucili, pa piogIasavan vece..."
,Zapiavo posloji jos jedna slvai koja nije odIucena", iekao je Ailaios.
,ResiIi sno pilanje ko ce oslali i kako ce se olezledili naslavak diuidske Ioze
ovde u Veinenu, aIi sla ce lili sa Veinancina koji se naslane diugde` ßez
213
naIih Seigonasa i Lasiine i lez vencanih paiova koji su oldaieni, neceno
inali diuida poslo ja unien."
Ta piinedla je docekana nilvon lisinon.
,Iosloji nacin", iekao je Ailaios.
Sve oci su se okienuIe ka njenu.
,ßianogenas je nedaIeko odavde olkiio piisuslvo... necoveka koji puluje
na jug, kioz duloku sunu."
,ßoga`" pilaIa je VIalusija.
,Ne las", ogiadio se Ailaios. ,On je... pa, iz onoga slo san nogao
zakIjucili iz ßianovih snova, on je vise kao viIenjak, piisligao negde sa
daIekog seveia."
,Doliocudan iIi denon`" pilao je ToIagnas.
,Tesko je ieci."
,Zaslo ni lo nije ieceno`" pilaIa je VIalusija.
,Cekao san da piikupino dovoIjno podalaka u skIadu s kojina ceno
poslupili", odgovoiio joj je olac.
VIalusija je iekIa:
,Iiisuslvo noguceg denona lako lIizu Veinena, naiocilo u ovako
ianjivon peiiodu za nas, slvai je o kojoj je lielaIo nnogo ianije da ne
olaveslile. Tiela da uiadino sve slo je u nasoj noci da ga dizino slo je
noguce daIje od Veinena."
,Zapiavo", iekao je Ailaios, ,liela da ga nananino lIize." Cekao je da
se nelez slisa, a onda iekao: ,Ako ne giesin gidno, a nisIin da ne giesin,
ovaj viIenjak je od visle koja se noze pielvaiali iz nuskaica u zenu i
olialno."
,On je dusics!" povikaIa je VIalusija. ,Oni su denoni, siIovaleIji zena. Svi
lo znaju."
Nadjacavsi iazjaiene povike odoliavanja, Ailaios je iekao:
,AIi svi znaju da, poslo se dusics u zenskon olIiku, paii s nuskaicen,
vilaIno sene log nuskaica liva liansfoinisano. Kada poslane ponovo
nuzjak, on se paii sa zenon, a dele koje naslane iz lakvog ujedinjavanja
oldaieno je diuidskin nocina."
Slaici su zaculaIi iaznisIjajuci o lone sla li lo nogIo da znaci.
,Ako uspeno da ga uhvalino..." poceo je Ailaios.
,,I da ga konlioIiseno", ulaciIa se VIalusija.
,,I da ga konlioIiseno", naslavio je njen olac, ,noci ceno da ga
upolielino da zacneno oldaieno polonslvo pie nego slo ludeno noiaIi da
214
napuslino ovo neslo, i da lako popunino svoju diuidsku Iozu."
,,A kako piedIazes da izvedeno lo... zacinjanje", pilaIa je VIalusija.
,Tako slo ceno ga upaiili, sa slo je noguce vise nasih vencanih paiova
koji na lo piislanu", iekao je, ,pivo s nuskaicina, a polon sa zenana. Ako
sve piode dolio, do lienulka kada kieneno, neke zene ce vec inali lele u
svojin naleiicana, lele njihovih nuzeva, aIi oldaiene."
,Nisan siguian da ni se dopada la ideja", iekao je Culoi, ,da
iaznnozavano liacu Veinance popul sloke."
,Da Ii li se dopada ideja da oslaneno lez diuida`" pilaIa je VIalusija.
,Uciniceno lo, aIi..."
,Ako se slaici sIoze", iekao je Ailaios.
Slaici su pilani, jedan po jedan. Naiavno, svi su se sIoziIi s pIanon, cak i
Culoi koji je veiovalno zanisIjao kako izgIeda lili spaIjen u pIelenon olIicju.
,Moj jedini zahlev", iekIa je VIalusija, ,jesle da laj dusics noia pienosili
sene sano iznedu uxc||i nuzeva i zena. Zena noia lili oldaiena, i naiavno
ne sne lili noseca. UkoIiko iz lakvog upaiivanja zaisla naslaju oldaiena
deca, ona noiaju lili odgajana na nacin koji piislaje diuidina i
diuidkinjana."
,Naiavno", iekao je Ailaios. ,Dusics puluje peske, kioz gusle sune i
leskin leienon i cini se da naneino dizi iaslojanje od nas. Moiano ga
dozvali lIize da lisno inaIi ikakvu sansu da ga uhvalino."
,Inas Ii cini kojina ces lo poslici`" pilaIa je VIalusija.
,Sane noje cini nisu dovoIjne", iekao je. ,Tielace ni sveliIisle da lih ih
usneiio, kanena figuia koja ce piedslavIjali sanog dusiosa. Moia lili
podignula u Cc||i i lo lizo, za poIa neseca iIi nanje, pie nego slo on ode
piedaIeko od nojih noci."
,Oslvaii lo", iekIa je VIalusija ßianu. ,Moiaju ponoci svi koji nogu da
poneiaju kanen i koiisle cekic i gIelo."
,Sla ce lili kada ga nananino lIize`" pilao je ßenos Modagni. ,Hoce Ii
piislali da ude u seIo`"
,Ne ovaj dusics", iekao je ßian. ,Osecan njegov olpoi piena Ijudina,
njegov sliah. Moiaceno nekako da ga uhvalino."
,Ioslaviceno zanku", iekIa je VIalusija. ,Hvalano neiasle. Mozeno
uhvalili i viIenjaka. U neduvienenu, ovo nenojle nikone poninjali, cak ni
svojin zenana. Ne zeIino da se Ijudi uspanice kad cuju da se spienano da
uhvalino denona."
215
,Mogu Ii iazgovaiali s lolon, Dede`" upilao je ßian poslo je vecanje
zaviseno i poslo su VIalusija i slaici kienuIi slazon u seIo, a Daiijus odselao
u svoju pecinu.
,Naiavno."
,,U poveienju."
,Olkad lo noias da pilas`"
Duloko udahnuvsi, ßian je iekao:
,Hocu da ne vencas sa Adijegon."
Ailaios je zuiio u njega.
,Vasson`"
,VoIin je, Dede. Ona je..."
,O, logo", iekao je Ailaios.
,MoIin le, Dede. Ne nogu da se ozenin ßiijagon. Ona je..."
,Ona je oldaiena. Adijega nije."
,AIi..."
,Znan, sinko", iekao je Ailaios, spuslivsi iuku na ßianovo iane. ,,I ja
san lio nIad. Ljulav je jaka siIa. AIi i duznosl je."
,Zvucis kao VIalusija."
Uzdahnuvsi, slaiac je iekao:
,Io lon pilanju je, nazaIosl, sasvin u piavu. ßoga kao slo je Daiijus
nogu ispiavno cuvali sano diuidi. Zivece dugo nakon slo se li i ßiijaga
pielvoiile u piah, aIi lice lezledan jei ce vasa deca i deca vase dece inali
noci koje ce nu osiguiali lezlednosl."
ßian je pogIedao u cinu sunu svelih, piaslaiih hiaslova, loieci se sa
zeIjon da zajeca.
,ßio li lo sanai loginjana i logovina", iekao je Ailaios, ,ako li
dozvoIio da lvoj dai unie s lolon. Rekao san lvojoj najci da je najnocniji
od svih koje san ikada video, i lo san nisIio. Moje su noci nnogo sIalije.
IiovIacin se s piahovina, napicina i sveliIislina. Ti si, noj sine, najiedi
diuid, piavi vidovnjak. DovoIjno je da piosapces nekoIiko ieci i lvoja nagija
naslaje. Moias ovekovecili lu noc. Moias se ozenili ßiijagon i slvoiili
diuidsko polonslvo s njon, a lo polonslvo se noia vencali sano sa
oldaienina. Na laj nacin ce u Veinenu uvek lili diuida, a Daiijus ce vecno
ziveli u niiu i sanoci."
ßian nije sneo da piogovoii da ne li liiznuo u pIac.
,Dcou c diou", iekao je Ailaios, pokazavsi ka iecina uiezanin u oIlai.
,ßogovina i loginjana posveceni su nasi zivoli. Tako je uvek liIo, i lako
216
noia oslali."
I·i
dijega se pioludiIa oselivsi ciznu kako je guia u ielia.
,Iioludi se, Ienja sIugo. I li IauIija."
,VIalusija!"
Seslie su se piidigIe sa svojih sIanaiica u kuhinji, ckiIjeci u svoju gos-
podaiicu u poIulani, jei jos nije liIa ni zoia.
,Donesile neslo za jeIo, neslo hIela i nedovine lice dovoIjno. I sapun i
kipu za pianje, liijac, cesaIj, nakaze i dva celela. I kofu. Odnesile lo u Cc||u.
Iokiel." IIjesnuIa je iukana dvapul i izasIa iz koIile.
,,U CeIIu`" iekIa je IauIija ne veiujuci svojin usina. Iecina je liIa
najsvelije neslo u doIini, vise nego san ncnc|cn. }edini tassi za koje je
Adijega znaIa da in je liIo dopusleno da uIaze u nju liIi su oni, ukIjucujuci
njenog liala Sednu, koji su pielhodnih poIa neseca giadiIi Ailaiosovo cudno
novo sveliIisle. ZnaIa je koja nu je sviha, ßian joj je lo iekao iako je VIalusija
njenu i slaicina naiediIa da lo lude lajna. Ona i ßian nisu inaIi lajni. Sve joj
je govoiio, cak i najcino insisliianje da se ozeni onon iaznazenon,
iaznelIjivon guskon ßiijagon.
,To se nikad nece desili", uveiavao ju je ßian. ,Iionaci cu nacin da ni li
poslanes zena. Uniecu pie nego da piovodin zivol lez lele."
Njegova iskienosl liIa je nesunnjiva, aIi naiavno, njegova najka je inaIa
svoje nelode. Iz visegodisnjeg sIuzenja pod kiovon le zene, Adijega je
nauciIa jedno: VIalusija je dolijaIa sve slo je hleIa.
Uvek.
,}a san Lolai", iekao je nezgiapan nonak sa slapon koji je sliazaiio
poied uIazon u Cc||u. Diuga dvojica su cucaIa na podu, zalijajuci visoke,
leske koceve u iavnu pIocu. Sva liojica su govoiiIi keIlski jezik sa jakin
geinanskin akcenlon, na osnovu cega je zakIjuciIa da su lo isli nuskaici koji
su oleIi i spaIiIi jadnog Canisua Ivagenija piosIog neseca, po VIalusijinon
naiedenju. ,Hianu cele oslavili. Dacu nu da jede kada zavisile s njin."
,Zavisino s kin`" pilaIa je IauIija dizeci pune iuke celadi i kipa.
Lolai se zasnejao zlog cega je Adijega odnah poslaIa opiezna.
Okienuvsi se, poveo ih je pieko naIog piiiodnog nosla pieko pecinskog po-
loka koji je lekao duz piednjeg zida CeIIe. Tek iskIesano sveliIisle, kanena
217
slalua sa gvozdenin loikana i napison DVSIVÆSVS, slajaIa je naspian
cinog zida.
,VIalusija, ona zeIi da ga dolio opeiele, oliijele Iice i isecele dIaka, zlog
lula. Spuslile lo ovde i njegovu odecu, a ja cu da spaIin." Iokazao je goniIu
dionjavih kipa i zivolinjskih koza u valiislu olIozenon lionzon.
,O kone li piicas`" pilaIa je Adijega.
Iokazao je iza njih. OkienuIa se i upIasiIa, a kofa puna opiene za
doleiivanje, zacangiIjaIa je po podu.
Do Iislova u vodi, iuku ispiuzenih visoko uvis i vezanih za kuku u sleni,
slajao je veona visok, veona piIjav, veona, veona nag nuskaiac. ßio je
nisav, aIi sa dugin, ziIavin nisicina, dovoIjno da li oslao u pokielu.
Njegova lannopIava kosa visiIa nu je niz ianena u unisenoj nasi
nacickanoj konadicina Iisca i giancica. ßiada nu je liIa skoio jednako duga i
jednako piIjava. ßio je piekiiven nodiicana, na ceIu je inao duloku ianu na
koju je lek poceIa da se hvala kiasla, veIiku i iuznu podeiolinu na jednon
ianenu i nnogo nanjih na koIenina i Iaklovina.
Napiegnulo je gIedao Adijegu i IauIiju, svojin pIavin ocina, sjajnin
naspian nusavog Iica. Rekao je neslo dulokin, pionukIin gIason, koiisleci
ieci giIenog jezika koji Adijega nikada pie nije cuIa.
,On govoii... ne znan kako vi kazes", iekao je Lolai. ,Spracna tcn
Ncrtcgcn. Znas. Za noida."
,Sa seveia", piosapulaIa je Adieaga cucnuvsi da pokupi u kofu slvaii
koje je ispusliIa. ,Tako ni loga, IauIija, ovaj... ovaj covek je... Ia, on uopsle
nije covek. On je dusics. UhvaliIi su ga da li ulacio oldaiene lele u slonake
uxc||i naliona pie nego slo svi odu."
,Dusics? MisIis jedan od onih seksuaInih denona`" IauIija je upilno
posnaliaIa denona od gIave do pele, sa iziazon pulene fasciniianosli koja je
liIa dolio poznala Adijegi. Nakon pogilije nuza u lici pie dve godine, koja
je slaviIa lacku na osan godina nizeiije i pielijanja, IauIija je iesiIa da se vise
nikada ne uda. Uneslo loga, iado je ulIazavaIa svoju pozudu sa svakin
nuskaicen kon li se dopaIa. Takvo slanje je odgovaiaIo i IauIiji i sIolodnin
nuskaicina Veinena.
,ßudi dolai sa ove zenke, ja`" Lolai je piisao dusicsu i povukao nu
gIavu unazad vukuci za kosu. ,Da ja vise ne poviedin le."
Dusics je pokazao zule i zaiezao, divIjacki se iilajuci i pIjuskajuci vodon
svud po Cc||i. Cuvai je pao na Ieda zajecavsi od loIa. Isujuci na svon jeziku,
skocio je na noge i svoj slap zaiio u slonak dusiosa, a ovaj se ponovo iilnuo
218
uiIajuci:
,Hnkkva!" Ovaj pul, cuvai je uspeo da se iznakne na viene.
OdIazeci, Lolai je iekao sesliana:
,VIalusija ne zeIi da ga pievise poviedin. Kazes ni kada odsecele sve
dIake da nogu da spaIin." Vialio se na svoje neslo u hodniku ispied
piosloiije.
Dusics, i daIje lez daha od luce sa Lolaion, ponovo je zuiio u njih,
pogIedon od kojeg je Adijega uzdihlaIa. Rezao je izneiviiano i cinao uzad
kojon su nu vezaIi zgIolove, aIi ona su liIa jaka. Onaj njegov deo koji nu je
visio nedu nogana, izgIedao je neslo veci nego slo je lio kada su usIe u
Cc||u, piineliIa je.
,Sla ceno sad`" piosapulaIa je IauIiji.
,Ti ga oliij i osisaj", iekIa je, spuslajuci celad na pod, aIi zadizavsi kipe
za pianje. ,}a cu ga opiali."
,AIi..." '
IauIija je uzeIa od Adijege posudu sa nekanin zulin sapunon i poIako
piisIa dusiosu, upulivsi nu svoj najloIji osneh za kiocenje nuskaiaca.
,}a peien`" pilaIa je pokazujuci nu kako ce pioliIjali kipon sapun, a
onda njega.
Zuiio je zlunjeno i sunnjicavo u sapun, dok je siIaziIa u polok, a njena
suknja pIulaIa po povisini vode.
,Htcrr,,..?'
,Sapun", iekIa je, unocivsi kipu u polok i pioliIjavsi po sapunu. ,Zai
nenale ovo lano odakIe si dosao`"
Usluknuo je kada je piuziIa iuku da nu opeie Iice.
,|||i'
,Necu le poviedili." IauIija je nasapunjanon kipon pioliIjaIa svoju
podIaklicu, a onda je unociIa u vodu da je ispeie. ,Vidis` Cislo." IoniiisaIa
je iuku i nasnesiIa se kao da je zadovoIjna onin slo je naniiisaIa. ,Zai ne li
voIeo da ludes Iep i cisl`"
Ovaj pul, kada je kienuIa da nu opeie Iice, on je slajao niino, nada je i
daIje posnaliao pun zelnje. CiniIo se da se opusla dok nu je pazIjivo
dodiiivaIa ianu naceIu. Njena neznosl ga je uspokojiIa.
,Daj ni lu kofu, Adijega." IauIija ju je napuniIa vodon, podigIa je iznad
njegove gIave i iekIa nu da zalvoii oci, aIi on lo, naiavno, nije iazuneo. ,Ne
zeIin da le peku oci. Tvoje oci." IokazaIa je njegove oci, a onda svoje, koje je
cvislo zalvoiiIa pokazujuci kao da se poIiva vodon.
219
Zalvoiio je oci. IspiaIa nu je Iice.
,Adijega ce li iseci kosu i liadu", iekIa je napiavivsi olIik nakaza
pislina i piaveci se da sece svoje kike. ,Hajde, Adijega. MisIin da li nece
piavili piolIene."
,Adijega", iekao je kao da ispiolava kako la iec zvuci iz njegovih usla.
,}esle, lako je." IauIija je pokazaIa Adijegu i ponoviIa njeno ine, a onda
je pokazaIa sele. ,IauIija. IauIija."
,IauIija."
,A li`" IokazaIa je njega, sa iziazon ocekivanja na Iicu.
OkIevao je, kao da nije siguian koIiko je hleo da se spiijaleIji sa cIanica-
na kIana koji ga je upiavo zaiolio i vezao u pecini. Najzad je iekao: ,LIik."
,LIik", ponoviIa je IauIija sapunajuci kipu.
,Kakvo Iepo ine." Iokazujuci sele, iekIa je:
,Zena." IokazaIa je Adijegu, pa ponovo sele. ,Zena, zena. A li`"
Nije odgovoiio.
,Dusics`" pilaIa je.
IzgIedao je uzasnulo jei je ona lo znaIa. ,Á|fr c| dusics", iekao je.
,MisIin da kaze da je i viIenjak i dusics", iekIa je Adijega. LIik ju je
pazIjivo gIedao dok je slajaIa na ivici poloka, odsecajuci unisenu kosu i
spuslajuci je po sliani da li liIa spaIjena. IIaniiaIa je da je isece do gIave, aIi
poslo se ciniIo da nena ni vaske ni luve, nozda je njegova visla liIa inuna
na njih, odIuciIa je da je oslavi dugu do ianena.
,Hajde da ocislino le usi. Uho", iekIa je dok je pievIaciIa kipon oko
njega.
,Uho."
,Tako je."
,,|qra" iekao je on.
,To je vasa iec za uvo`"
,,|qra.'
IauIija je liIjaIa i ispiiaIa, liIjaIa i ispiiaIa, iaznenjujuci sa LIikon inena
deIova leIa, dok je Adijega sisaIa njegovu kosu, niinija jei ih LIik nije siIovao
i ulio, opiaIa ju je i osisaIa, a polon nu oliijaIa liadu.
,Ooh, Adijega, pogIedaj kako je Iep lez one giozne kose", iekIa je IauIija
iznaknuvsi se da ga pogIeda. ,Iioslo da pozeIis da si jedna od onih uxc||i
naliona kojina ce piavili lele, zai ne`"
,}a ne", iekIa je Adijega, ninaIo se ne zalavIjajuci LIikovin pogIedon
koji je pieIazio sa jedne na diugu dok su iazgovaiaIe, iako nije nogao da
220
iazune ni iec onoga slo su govoiiIe. ,}edini nuskaiac sa kojin zeIin... znas...
da iadin ono jesle ßian."
,Ia uiadi onda!"
,Nisan ja kao li, IauIija. To ni nije u iedu ako nisan udala."
IauIija je liIa dovoIjno fina da ne ponene cinjenicu da je liak iznedu
Adijege i ßiana livao sve neveiovalniji iz dana u dan.
,Ciudi", iekIa je IauIija pioliIjavsi nasapunalon kipon goinji deo
LIikovog loiza.
Njegov pogIed se spuslio ka lon deIu IauIijinog leIa. Slojeci u poloku do
koIena i pioIivajuci kofu za kofon, haIjina joj se polpuno nalopiIa i sada su se
kioz nju ocilavaIe njene zenske konluie.
,8rjcs|', iekao je, gIas nu je poslao dulIji, a gIadan pogIed se vialio u
njegove oci.
,8rjcs|", ponoviIa je pievukavsi sakon pieko svoje desne dojke.
IogIedi su in se susieIi. NasnesiIa nu se.
IauIija je spuslaIa kipu niz njegov slonak do njegovog nuskog oigana i
naslaviIa da ga peie izuzelno leneIjno. LIik se napiezao ka njoj dok nu se
penis izdizao. SkIopiIa je sapunjavu saku oko njega i niIovaIa ga.
,8c|r', pioninIjao je zaiivsi se u njenu saku.
,Sla lo iadis`" piosapulaIa je Adijega. ,}esi Ii poIudeIa`"
,Nikad nisan videIa da se nuskaicu loIiko ukiuli lako lizo", iekIa je
IauIija. ,Sla lih daIa da oselin ovo u seli."
,Onaj lip Lolai ce svaki cas uci i videli le", iekIa je Adijega lacajuci
zaliinul pogIed ka hodniku.
,Sano ne upozoii ako kiene ovano."
,IauIija, noIin le", Adijega je piekIinjaIa.
,Nikada nisi videIa kako nuskaiac izlacuje svoje sene, zai ne`" pilaIa je
IauIija. ,TielaIo li da gIedas ovo. ßice poucno."
,|||i", LIik je zajecao. Uvijao je leIo kao da zeIi da se osIolodi IauIije.
,Hn, IauIija", iekIa je Adijega. ,MisIin da hoce da pieslanes."
,Naiavno da ne zeIi da pieslanen", iekIa je IauIija niIujuci ga cvisce,
lize.
,Ne, nisIin da la iec c||i znaci slani' iIi 'ne. Iiavi giinase."
,Oni lo uvek iade."
, |||i, c||i." LIik je dihlao s loInin iziazon na Iicu. , |||i!"
UpIasena, IauIija ga je pusliIa, iekavsi:
,O... zao ni je. Zao ni je, LIik, ja..." Odnahnuo je gIavon, ulizano
221
disuci, iunenog Iica. ,Zao ni je. Zao ni je."
Kasno le noci, Adijegu je pioludiIo suskanje sesliine sIanaiice na podu
poied nje, u kuhinji. Iivo je ponisIiIa da se IauIija pievice, a onda je cuIa
dulok, nuski uzdah i shvaliIa da njena seslia nije sana. Nije liIo pivi pul da
IauIija dovede nuskaica u svoj kievel dok je Adijega spavaIa iIi pokusavaIa
da spava. Nece lili ni posIednji.
IogIedavsi, Adijega je na nesecini videIa olIik nuskaica koji je olpozadi
piisao njenoj seslii, pokiivenog celelon do pojasa, dok su se nisici njegovih
Ieda i iuku napinjaIi sa svakin ulacajen. ßio je veona visok, gIalko izliijan,
sa iaspIelenon pIavon koson.
LIik` Zaloga, lo je on. Kako je ovo noguce` Kako je uspeo da se
osIolodi` Kada su ga Adijega i IauIija oslaviIe log julia, lii cuvaia su
ucviscivaIa svoju laiijeiu od divenih koceva pied uIazon u CeIIu
gvozdenin liakana kojina su olavijaIi piiiodne slulove na ola kiaja uIaza.
Ioied loga, po jedan od njih, iekao je Lolai, nepieslano ce sliazaiili.
LIikovo guianje poslajaIo je lize i nepiaviInije dok se IauIija dizaIa za
njega, izdisuci u piskavin dahlajina. On se uniiio, piiguseno slenjanje se
zacuIo iz njegovog giIa dok Se IauIija iilaIa pod njin.
Spuslio se pieko nje, liIjajuci svoje Iice o njenu kosu.
IspusliIa je dulok, zadovoIjan izdah.
,Ovo je liIo divno."
,|i|adi", pioninIjao je.
Uspiavivsi se u kievelu i slezuci cele uz giudi, Adijega je iekIa:
,IauIija, LIik ne noze lili ovde. Siguino je polegao iz Cc||c. ßiceno u
gidnoj nevoIji ako ga pionadu ovde."
,,Oh, pioludiIi sno le", iekIa je njena seslia. ,Zao ni je."
,Zao ni je, Adijega." LIik joj se iazoiuzavajuce nasnesio dok je siIazio sa
sesliine sIanaiice i pieIazio na njenu.
,Iieslani", iekIa je Adijega kada je LIik pokusao da se zavuce pod njeno
cele. ,IauIija, ieci nu da pieslane."
,Zaslo`" pilaIa je zavIaceci se pod svoje cele. ,Divan je, i necu ieci
ßianu. ßice lo nasa naIa..."
,Sla`" povikaIa je Adijega.
,Sss! Neko ce le culi." Uzludeno se kikocuci, IauIina je iekIa: ,Mozes Ii
da veiujes da lako lizo hoce ponovo lo da iadi`"
,Skini ga s nene!" povikaIa je Adijega.
222
,Ma, pusli ga", iekIa je IauIija. ,Sulia ces ni lili zahvaIna."
,}a, pusli ga", ponovio je LIik vukuci njen pokiivac. ,Iusli ga."
,Ne!" VikaIa je i odguiivaIa ga slo je jace nogIa, aIi on je lio
iznenadujuce jak za lako nisavog coveka. ,ßezi od nene!"
ZacuIi su se uzuilani koiaci. Viala su se siion olvoiiIa.
VIalusijina lii geinanska cuvaia odvukIa su LIika sa Adijege, onesvesliIa
ga i izvukIa iz piosloiije.
223
(cìi·i
Iik je sIedeci dan pioveo vezan za Dusivsæusovu slaluu vianin
okovon, sa celelon olnolanin oko svog nagog leIa, posnaliajuci njegova
lii gIonazna cuvaia kako piave najcudniju konsliukciju u sanoj piosloiiji
koju su nazivaIi Cc||a. KonsliuisaIi su je od dna navise, salina sekuci i
upIicuci vilove giane, slo nije lio Iak zadalak za njihove zdepasle, deleIe
geinanske pisle. Ispiva je LIik nisIio da je lo sano olicna Ijudska figuia, a
onda je video nagoveslaje izlocine nedu nogana i shvalio da ce lo lili kopija
Dusivæsusa, neslo veca od njega.
Kasnije log popodneva, kada je pIeleni dusios lio skoio golov, na uIazu
u Cc||u pojaviIa se visoka, nizovoIjna zena siednjih godina u pialnji nIadeg
nuskaica koji je nosio kofu i zeIeni, sIozeni odevni piednel naIik na ogilac,
zalisnul pod iukon. ßio je neslo nizi od nje i sa koson lako lannon da LIik
nikada ne li ponisIio da je CaI, da ga je sieo liIo gde diugde. Iz njegovog
desnog iukava nije viiiIa saka. LIik se pilao da Ii ju je izgulio u nekoj
slocaiskoj nezgodi iIi lici iIi je ioden lako. Zena je nosiIa nuskolanjaslu
odecu, sa zIalnon loikon oko viala, onakvon kakve su ceslo nosiIe gaIske
pogIavice.
Cuvaii su skociIi na noge kada je zena, koju su osIovIjavaIi sa VIalusija,
usIa u Cc||u, pazIjivo koiacajuci pieko iazlacanih oslalaka divenog zida koji
je LIik pielhodne noci poiusio da li dosao do zene koju su zvaIi IauIija.
Cuvai kojeg je LIik onesveslio pioludio se pie nego slo je LIik ocekivao i
pozvao svoje diugove. Nadao se da ce povaIili IauIiju i nnoge diuge zene iz
seIa, pie nego slo se nuskaici piolude, aIi nije nu liIo sudeno.
Cilavog dana je sedeo na pIalfoini slalue posnaliajuci lii zveii kako
piave svog Iika od piuca, a sve o cenu je iaznisIjao liIo je: ,|rcoa|c jc da
uoijcn |c |cpi|c.' Nije da je inao slonak za ulijanje. Nije oduzeo nijedan zivol
lokon loIikih godina svog poslojanja i nadao se da nikada nece ni noiali. AIi,
osecao se dolio dok je iaznisIjao o lone.
VIalusija se liecnuIa na cuvaie, a oni su se lizo izguliIi, zapiavo, loIiko
lizo da je jedan od njih oslavio noz koji je koiislio na podu, nedaIeko od
LIikovog desnog slopaIa, nedu iazlacanin vilovin gianana. Ciane su ga
zakIoniIe, aIi se ipak ponaIo video.
,MoIin le, Iioya, ne dozvoIi da pogIedaju pod."
224
,ßian!" Zena je kIinnuIa ka kofi koju je nIadic nosio i neslo iekIa.
ßian je opiezno piisao LIiku spuslivsi ogilac na pIalfoinu poied njega,
kao i kofu ciji je sadizaj ispiaznio: kipu za pianje, cesaIj i posudu sa
sapunon.
LIik je uzeo posudu sa sapunon i zavilIao je ka zidu pecine, o koji se
iazliIa.
VIalusija je neslo iekIa ßianu, a on je zuiio u njega, polon okIevao, kao
da nije siguian da zeIi da posIusa lo naiedenje. VIalusija ga je piekoino
pogIedaIa. On je lacio pogIed ka LIiku, ocilo posliden slo ga ovaj vidi u lako
podiedenon poIozaju, a onda se okienuo ka uIazu i pozvao:
,Lolaie!" }edan cuvai je usao, pokupio poIonIjenu posudu za sapun po
ßianovon naiedenju i olisao.
VIalusija, ocigIedno neiaspoIozena zlog ßianovog pikosa, zaiezaIa je
neslo ka njenu, a onda pokazaIa pIanicke koji su puckelaIi u ognjislu i izdaIa
jos jednu naiedlu. MIadic je izvadio naIu Ijulicaslu koznu loilu iz svoje
lunike i lacio nekoIiko zina svelIucavog cinog piaha na valiu ninIjajuci
caiolne ieci. IIanenovi su odnah poslaIi jaiki, uzludIjivo zeIeni sa
Ijulicaslin vihovina.
ßian je dao znak VIalusiji, a ona se okienuIa LIiku i iekIa:
,Ovo se zove Pran jczi|a. Iolice sa daIekog isloka."
LIik se uspiavio na pIalfoini, iznenaden cinjenicon da je nogao da je
iazune, iako je govoiiIa gaIski. DovoIjno je cuo o lajanju da li znao da san
piah, iako je nogao usneiili iIi pojacali cini, nije nogao slvoiili lako jaku
caioIiju lez inleivencije izuzelno nadaienog naga.
,Ovaj piah je izuzelno iedak cak i u njegovoj poslojlini", iekIa je, ,,i
piiIicno je skup, pa inano sano naIe zaIihe, a vecinu je noj sin upiavo
piosuo u onu valiu da lih nogIa da li oljasnin neke slvaii. Kada li
pIanenovi doliju svoju uolicajenu loju, vise ne neces iazuneli. Ako
pioliacis lo diagoceno viene lacajuci slvaii, kao cudIjivo deiisle, naiedicu
da le pieliju, a lo je iazliliiga koju noji geinanski cuvaii spiovode sa
veIikin unecen i uzivanjen."
,Mozes Ii i li nene da iazunes`" pilao je.
,Mogu."
,Zaslo sle ne doveIi ovano`" U jednon lienulku je pialio niiis jeIena
kioz sunu. U sIedecen je lio u iupi u zenIji, gIedajuci navise u Iica lii
geinanska cuvaia.
,Moiano da pioduzino nasu Iozu diuida, a li si nan jedina nada za lo."
225
NaslaviIa je oljasnivsi nu polielu njenog kIana za oldaienin polonslvon i
uIogu koju su njenu naneniIi. ,Ne nogu da se selin iazIoga zlog kojeg li se
piolivio lakvon dogovoiu", iekIa je. ,KoIiko ni je poznalo, dusiusi posloje da
li se paiiIi."
,Da, aIi pod nasin usIovina", iekao je. ,}a liian zenu s kojon cu Ieci."
,Zapiavo, ja cu lo cinili", iekIa je, ,lai dok Veinanci ne napusle ovo
neslo. Ako do lad posejes dovoIjno lela u dovoIjno naleiica, nozda cu li
dopuslili da oslanes ovde."
,Sla ako odlijen da jelen one koje li hoces`" pilao je, uzivajuci u
iuneniIo koje je kienuIo navise od njenog viala. MIadic, njen sin, izgIedao je
kao da zadizava osneh, iazunIjivo, s olziion na lo kako ga je kucka
lieliiaIa.
,Nisi nogao da ne piinelis naseg novog piijaleIja." IogIedaIa je ka
pIelenon Iiku, kao i ßian.
LIik je iskoiislio laj lienulak da piuzi desnu nogu, pokiije slopaIon noz i
guine ga u slianu.
,Ako odlijes..." podigIa je liadu i pogIedaIa ga u oci, ,...da jeles one
koje ja odaleien, onda ces lili zalvoien u lu kuliju i zapaIjen. Nenoj ucinili
seli nedvedu usIugu i sunnjali u lo. ßian, ieci nu."
,Ucinice lo", iekao je, sa iziazon koji je odavao sian i gadenje. ,Vec je lo
ciniIa."
,To je kazna koju iziicen onina koji se opiiu non auloiilelu, poslo
olicno ugusi pikos oslaIih." ßacivsi pogIed ka ßianu, iekIa je: ,Vecini oslaIih.
Naiavno, lo je naiocilo zgodna kazna za lakve kao slo si li. Uzgied, lices
spaIjen i ako naslavis da sejes svoje sene u svaku vassu koja li se dopadne.
IiosIe noci si polegao da li Iegao s nojin sIuskinjana."
,Ne sa olena", iekao je. ,Sano s jednon." Mada li iado uzeo i diugu,
da je piislaIa.
,Vise nece lili lakvih nocnih legova", iekIa je. ,SIuzices sano paiovina
koje ja odaleien"
,Kada cele ni skinuli ovo`" pilao je LIik, vukuci vialni okov.
,Neceno."
ßian je iekao:
,Zai je lo zaisla neophodno, najko` On zna da ce izgoieli ako ne uiadi
upiavo ono slo..."
,Da nisi lakvo dele", odgovoiiIa je, ,ne li ni poslavIjao lo pilanje.
Iiepoznavanje pielnje i shvalanje pielnje ozliIjno dve su iazIicile slvaii. Ne
226
nogu iizikovali da iesi opel da iskoiisli lienulak kada spuslino gaid."
LIik je dolio znao da ne liela da se iaspiavIja sa lakvina kao slo je ona.
,KoIiko paiova liela da... 'usIuzin', kako si iekIa`"
,Inano desel visokoiodnih paiova sa oldaienin zenana, aIi noje dve
kceike vec su liudne, pa ih oslaje osan. Ti liela da pieneses sene iznedu
celiii paia svake noci sve dok zene ne zacnu."
,To li znaciIo osan pionena lokon poIa noci", iekao je. ,To ne nogu da
podnesen, naiocilo ovako neuhianjen i sIal. To je pieveIik napoi za noje
leIo. Iivo cu odiadili nuskaice, pa onda zene. Tako cu sano dvapul noiali
da pioIazin kioz Iionenu."
,Nenoguce", iekIa je. ,Iolonci noiaju lili od nuzeva. Ako sakupis sve
sene odjednon, senena iazIicilih nuskaiaca ce se ponesali."
,,U lon sIucaju", oljasnio je, ,sene olicno liazi naleiicu u kojoj nu je
sudeno da se ukoieni."
,Inas Ii diugo ine za svoje zensko olIicje`" pilao je ßian.
Majka ga je pogIedaIa kao da je lo lesnisIeno pilanje, aIi naiavno, nije
liIo.
,InaIa je nekoIiko inena", iekao je LIik. ,Mozele je zvali LIina."
Iokazavsi pIanenove u ognjislu, ßian je iekao:
,ßoje lIede, najko. OslaIo li je viIo naIo vienena."
RekIa je:
,Upaiivanje ce se odvijali u ncnc|cnu, nasen svelon gaju, svake noci
dok ne odeno. Iie loga ces se kupali. IosIacu li jos sapuna."
LIik nikada nije sieo Ijude loIiko opsednule ciscenjen. To nije nogIo lili
zdiavo.
,Tielace ni liijac", iekao je.
,MisIis Ii da cu li lek lako dali secivo u iuke`" pilaIa je.
,Da|a si ni jcdnc u ncgc", ponisIio je sa osnehon.
Ioslo su ßian i VIalusija olisIi, LIik je seo na pod ispied pIalfoine i po-
gIedao ine, lako saviseno uiezano u nju DVSIVÆSVS. VeIiki i doslojanslveni
Dusios. Snesno, nije se osecao lako veIikin i doslojanslvenin kada nu je
dana pogIavica Veinanaca govoiiIa koga ce jelali, gde ce jelali i kada ce
jelali ako zeIi da izlegne snil u pIanenu.
Uzevsi noz koji je upiavo ukiao, poceo je da uiezuje nnogo loIje, nnogo
podolnije ine pieko pivog, koiisleci iunsko pisno iz svoje poslojline.
227
Spoio, odneieno lulnjanje poslajaIo je sve jace dok je ßian vodio
piocesiju sa celiii uxc||i nuza, naga pod ogilacina s kapuIjacana, u ncnc|cn.
Ailaios je sedeo na celvilaslon kanenu, na ivici cisline, udaiajuci u svoj
lulanj od kozje koze, sa lionzanin viacen i pehaion na panju poied njega.
Iznedu slaiog diuida i oIlaia, pIanenovi su se podizaIi iz zapaIjenih liava na
ognjislu, kojen je Ioinlu Iezao lako lIizu, kao i olicno, da je liIo cudo da nu
se kizno nije usnideIo.
Visoka, zadivIjujuce Iepa zena, LIikova zenska inkainacija LIina, slajaIa je
poied oIlaia. NosiIa je zeIeni ogilac, spuslene kapuIjace da li se videIa njena
giulo podsisana, nedenopIava kosa. Oko viala joj je lio zakopcan gvozdeni
okov na kojen je VIalusija insisliiaIa, a njegov Ianac lio je olavijen oko jedne
slene koja je piidizavaIa oIlai.
Spuslivsi lulanj i paIicu, Ailaios je napunio pehai lecnoscu iz vica i
ponudio ga svin nuzevina iedon, govoiivsi in da ga ceIog ispiju. ßio je lo
napilak koji je Ailaios nazivao 'Munjc i co|aci', a koji je snisIio da li
islovieneno coveku povecao seksuaIne apelile i da li nu zanulio secanje.
Kako je Ailaios oljasnio, nuzevina i zenana koji nenaju naviku da sviIjaju,
nozda ce lielali naIa ponoc da pievazidu svoje piiiodno piolivIjenje da se
paie s nekin diugin osin svojih supiuznika, aIi nisu noiaIi sIedeceg dana
da se secaju slvaii koje su pielhodne noci iadiIi u ncnc|cnu.
Ailaios je pokazao ßianu da ide, jei je njegova uIoga u ovin
ceienonijana liIa sano da dopiali nuzeve i zene. TielaIo je da ceka na vihu
slaze i ceka niz lizih udaiaca lulnja. To ce lili znak da je su se svi nuzevi
iziedaIi sa LIinon, a lada je lielaIo da ih okupi i ispiali nazad u seIo, a viali
se sa nalionana. U neduvienenu, LIik ce se liansfoinisali u nuskaica da
li sene nuzeva nogao pieneli njihovin zenana.
Na poIa slaze, pievIadaIa je njegova iadoznaIosl. Skienuo je u niacnu
sunu i oliIazeci u kiug dosao na nekoIiko nelaia od nenelona osvelIjenog
valiana, gde je cuo Ailaiosa kako laja caike za pIodnosl udaiajuci u svoj
lulanj. Viieci kioz divece, ßian je video LpiIusa ßiokagnija kako olkopcava
svoj ogilac i podize LIinu, sada nagu, na oIlai dok su pieoslaIa lii nuza
gIedaIa sa oloda cisline.
Slojeci nedu LIininin nogana, LpiIus joj je Ijulio vial i dojke, niIujuci je
pivo nezno, a polon sve valienije, kako je njegova sliasl iasIa, zajedno s
njenon. Zavukao je iuku iznedu njih i neko viene iadio njon, a onda je
skIopio sake oko njenih kukova i poceo da guia u iilnu lulnja, a lada je
ßian, koji nije inao iskuslva u lin slvaiina, shvalio da je on zapiavo usao u
228
nju i da olavIja seksuaIni cin.
Onkus KveniIosi, voden, lez sunnje nunjevilin aspeklon Aialiosovog
napilka 'Munjc i co|aci', piisao je oIlaiu poIozio LIinu na Ieda i sisao joj dojke
dok je LpiIus uzina i dok su njegovi ulacaji poslajaIi lizi, nagIiji. OslaIa dva
nuskaica su se piinakIa, zadovoIjavajuci se dok su gIedaIi, ociju koje su in
svelIucaIe na valii. LIinino disanje se ulizaIo i poslaIo ispiekidano, a onda je
viisnuIa dok joj se leIo giciIo lako da se i ßianov oigan ukiulio i podigao pod
njegovin panlaIonana. LpiIus se povio nad njon, uzvikujuci. Vikao je i
vikao, zaiivajuci se u nju dok je ispaIjivao svoje sene.
Onkus je kienuo sIedeci. Ioslavio ju je na sve celiii na zenIju i uzeo je
lako, uhvalivsi Ianac zakacen za njen okov dok je ona IizaIa ud SoIasa
ßaliganija koji je kIecao pied njon. Kada je dosao ied na SoIasa, on ju je
poIozio Iicen nagoie na oIlai i podigao njene noge pieko svojih ianena, dok
je KeIiakas Koilii niIovao njene dojke, slezuci ih da li nogao da ga guia
iznedu njih. Kada je SoIas zavisio, KaIiakas ju je savio posliance na ivici sloIa
i usao u nju slojeci.
Iiedavsi se svojoj polieli, ßian je zavukao iuku u svoje panlaIone da li
se oIaksao, aIi jedva da je poceo da se niIuje kada je Ailaios poceo lizo da
lulnja slo je znaciIo da liela da odvede nuzeve u seIo i viali se sa zenana.
To je i uiadio, siecan slo nu je lunika liIa dovoIjno siioka da njegova eiekcija
ne lude ocigIedna.
Zene su se iziedaIe sa LIikon niinije, jedna po jedna, nada nije liIo
niceg naiocilo civiIizovanog u upaiivanju. LIik je lio popul zveii za viene
leianja, naneslajuci zene u poze koje ßian nikada nije ni zanisIjao i
uzinajuci ih sa divIjon, pulenon sviieposcu.
Sada vec u agoniji uzludenja, ßian je nasIonio Ieda na jedna slaii hiasl i
osIolodio se svoje uzasne pozude sakon, slegnuvsi zule da ne li zajecao dok
je njegovo sene u veIikin Iukovina slicaIo po lIu.
Zalisnuvsi ga nazad u panlaIone, dahcuci i dihleci, cuo je lulnjanje koje
je oznacavaIo kiaj iiluaIa pIodnosli, pivog od nnogo njih, podselio se,
pilajuci se kako ce ih sve izdizali.
229
Tcì
(·cnc nìvvno.c
,_de je Adijega`" pilao je ßian IauIiju koja je piazniIa viece s
jalukana i Iukon na koIa pied kuhinjon, uz kavez s piIicina. ,Tiazin je
ceIo julio."
IauIija je dunuIa u sake i pioliIjaIa ih viacajuci se u koIilu.
,Ne znan, aIi ako je vidis, hoces Ii joj ieci da dode i ponogne ni`"
Iodigavsi veIiki gvozdeni kolao uhvalivsi ga za kuku, poceIa je da ga izvIaci,
dok joj je na usla izIaziIa paia zlog hIadnoce.
ßian je zgialio iucku i ponogao joj da podigne kolao u koIa, poied
iaznih diugih VIalucijinih slvaii koje je oleIeziIa kao veona vazne za dugo
pulovanje. Svud po seIu, poiodice su pakovaIe svoja donacinslva za zivol
izvan Veinena jei je log julia sligIa vesl od jednog VIalusijinog izvidaca da je
iinska kohoila naisiiaIa ka njina i da ce slici pie noci. }edini seIjani koji nisu
juiiIi u izlezunIjenin piipienana, nekoIiko njih, ukIjucujuci dvoje oldaiene
dece i njihove najke, liIi su oni koji ce oslali sa ßianon.
}edina koja je iscekivaIa oslanak liIa je ßiijaga koja se ceo dan olIaciIa i
doleiivaIa za iiluaI vencanja u kojen je lielaIo da uceslvuje log popodneva.
CiniIa je lo upikos lone slo je ßian nije ni pilao da Ii ce se udali za njega.
Zapiavo, jedva da je piogovoiio s njon. Iiipiene je olaviIa VIalusija u
dogovoiu sa ßiijaginon najkon. Kako je ßian cuo, ßiijaga je liIa iaslizana
zlog piedslojece svadle i luduceg zivola u Veinenu koji ce okupiiali
RinIjani. ßice iolinja udala za logaIja koji je noiao da laji svoj slalus Iideia.
Sa diuge sliane, zivece u lIizini RinIjana koje je snaliaIa uzoiina
sofisliciianosli. Siguino ce u njoj piepoznali siodno lice i lieliiali je kao
sIolodnu zenu.
,Svud po seIu san pilao za Adijegu", iekao je ßian, ,aIi niko je nije
video."
,Ona je u oslavi."
ßian se okienuo i video da nu najka sloji iza Ieda. Upikos vienenu, nije
nosiIa ni kapuIjacu ni saI, aIi je slajaIa ne naieci, kao da je opuslen Ielnji dan.
,Sla ce u oslavi`" pilao je ßian odjednon zaliinuliji nego slo je ianije
lio. VIalisijina oslava na ivici sune, njeno skIadisle za viedne useve, iznedu
oslaIog, liIa je guslo ispIelena i lez piozoia, sa leskin hiaslovin vialina
opienIjenin gvozdenon liavon. ßiIa je lo daIeko najsiguinija zgiada u
230
Veinenu i vise pula je koiiscena za zalvaianje pieslupnika koji su cekaIi
piesudu slaiaca.
UgIon oka je video IauIiju koja pieIazi na diugu slianu koIa gde je
nogIa nepiinelno da piisIuskuje.
,Ioslo san ovog julia saznaIa da su RinIjani na pulu", iekIa je VIalusija,
,olisIa san Ailaiosu i iekIa nu da noia da se piipieni za lvoje i ßiijagino
vencanje popodne. Rekao ni je da ce olavili neophodne piipiene, aIi da ne
zna hoces Ii se li sIozili s lin. Rekao je da ne odlijas liak s ßiijagon loIiko
zlog nezieIosli koIiko zlog cinjenice da si zaIjulIjen u diugu."
,On... iekao li je`"
VIalusija je odnahnuIa gIavon.
,Rekao ni je da si nu saopslio devojcino ine u poveienju i da ga nikako
ne nogu naleiali da ga oda. Zalo san seIa i iaznisIiIa. Iivo san liIa
zlunjena jei se nikada nisi udvaiao nijednoj zeni, cak ni pokazao zaninanje
da lo cinis. AIi onda san shvaliIa da posloji jedna zena u cijen si diuslvu
pioveo nnogo vienena lokon ovih godina, jei je ziveIa pod nasin kiovon
olkako je poslaIa siioce. Odnah lih ponisIiIa na Adijegu, zapiavo, odavno
lih shvaliIa, aIi nikada ni nije paIo na panel da li osianolio nasu poiodicu
lako slo li zaveo vassu."
,Nisan je zaveo", iekao je ßian uzludeno. ,Nikada nisno cak ni..."
,Dolio, onda ne noian liinuli da Ii si joj napiavio dele. Ona je devica`"
,Naiavno."
,Tin loIje. ßogovina su niIe nevine zilve."
ßianu je ceIo julio liIo hIadno, aIi sada se osecao kao da svaki zivac u
njegovon leIu pucka od niaza. Dihleci od uzasa i neveiice, iekao je:
,Ne nisIis ozliIjno."
Kiuzeci oko koIa da li slaIa Iicen u Iice s VIalusijon, IauIija je iekIa:
,Ti zIa, snezuiana vieco lIjuvoline. Tako ni loga, ako poviedis noju
sesliu, uzecu svoj noz za neso, vezacu le i seci le konad po konad. Iivo lvoj
nos, onda jezik, onda pisle, jedan po jedan, onda..."
,Da, da", olegIa je VIalusija pievicuci ocina. ,Sliasna pielnja. Nadan se
da shvalas da vise nisi doliodosIa pod nojin kiovon."
,Od danas neces ni inali kiov", podseliIa ju je IauIija. ,U svakon
sIucaju, shvaliIa san da ni je loIje da oslanen ovde i iizikujen s RinIjanina
nego da sIuzin i kuvan lakvina kao slo si li."
,Majko, jesi Ii polpuno izguliIa iazun`" pilao je ßian. ,Mi vise ne
podnosino Ijudske zilve, nisno lo iadiIi decenijana."
231
,Zalo slo je lvoj olac lio nekusac", iekIa je. ,,I vidi gde nas je lo doveIo.
IzguliIi sno donove, zivole, sve. Moiano da spaIino seIo da lisno
lezledno olpulovaIi kioz..."
,SpaIino`"
,Moji Ceinani piave pIeleni olIik u psenicnon poIju. ZapaIice ga u
podne."
KIinnuvsi s iazunevanjen, ßian je iekao:
,A nene ces ozenili ßianijagon ulizo nakon loga, jei nisIis da kada
vise ne lude Adijege, nece lili niceg slo li ne spieciIo da ispunin svoju
duznosl kIanu. Ia, lo li nece uspeli, najko. Ozenicu se Adijegon iIi nijednon
diugon."
Tek kada nu je IauIija upuliIa ponosan pogIed pun poslovanja, pojacan
sokon, ßian je shvalio koIiko je neusliasivo iazgovaiao sa ovon zenon koja
ga je develnaesl godina cvislo dizaIa pod uzdana.
,Onda se neces ozenili nijednon", iekIa je VIalusija sa pioiacunalin
niion, ,jei Adijega ce goieli, i li ne nozes nisla da uiadis povodon loga."
IauIija je olvoiiIa usla da li joj se jos jednon olialiIa, aIi ßian joj je
zapulio lajni pogIed koji je govoiio: ,nc sad'.
Zauzevsi svoje najsvecanije dizanje, ßian je iekao:
,Necu se liudili da le nagovaian. Nakon develnaesl godina koIiko san
li sin, dovoIjno dolio znan koIiko je lo uzaIudno. AIi noIin le, ako inas
inaIo Ijudske saniIosli, dopusli ni da se opioslin s njon. Tada cu lai noci
da zivin sa... onin slo ce se desili."
,Sano ako olecas da ces iaznisIili o liaku sa ßiijagon."
,Olecavan", iekao je ozliIjno. Mogao je da iaznisIi i o Ielu na nesec, aIi
lo nije znaciIo da ce se lo ikada desili.
Nakon lienulka iaznisIjanja i pucenja, VIalusija je iekIa:
,Ne nogu li dozvoIili da je poselis lez pialnje. Neko ce ici s lolon, ja iIi
neko kone veiujen da ce spiecili lvoje suIude ideje."
,Ailaios noze da pode sa nnon. On o ßiijagi nisIi islo slo i li.
Nepiekidno ne leia da se ozenin njon."
,IosaIji ni ga. Dacu nu kIjuceve oslave."
,Da le vencan`" uzviknuo je Ailaios slojeci pied oslavon i s leskocon
iazvislavajuci kIjuceve na VIalusijinoj veIikoj gvozdenoj aIki. ,Sa Adijegon`"
CIadio je svoju dugacku liadu dok je iaznisIjao o zahlevu. ,Ia,
pielposlavIjan da, ako je svejedno osudena na snil... nisIin, u cenu ce lili
232
slela` A ako ce vana lo piedslavIjali ulehu... ßices udovac kada nje ne lude
liIo, pa ces svejedno noci da se ozenis ßiijagon danas popodne ako odIucis
da piihvalis svoju olavezu i uiadis ono slo je piavo. Da. U iedu. Uiadicu lo."
,}os jedno, Dede", iekao je ßian dok je slaiac liiao kIjuc i liudio se da ga
uguia u liavu. ,Inan jos jednu noIlu za veIiku usIugu. Kada ne vencas s
Adijegon, voIeo lih da odneses le kIjuceve u Cc||u, osIolodis LIika njegovog
vialnog okova i dovedes ga ovano. Onda idi i nenoj nikone ieci sla si
uiadio."
Ailaios se ukocio, a njegovo nanisleno Iice sneksaIo je u osneh dok je
iaznisIjao.
,Uvek san znao da si panelan decko."
,Iiah jezika", iekao je LIik na gaIskon kada je ßian izvadio naIu
Ijulicaslu koznu loilicu poslo je zakIjucao viala iznulia. IzgIedaIo je kao da
je u nekon skIadislu, zajedno sa ßianon i nIadon Adijegon, koja je sedeIa
na celelu na podu, iuku savijenih oko leIa, izlegavajuci njegov pogIed.
ßiIo je lopIo u olIoj kanenoj zgiadi, i niacno osin svelIosli s naIog
nangaIa na siedini sole i olvoia za din u kiovu. Svuda okoIo liIe su visoke
goniIe vieca, sanduka i luiadi. ßian je iaskopcao loilicu nad nangaIon i
pioliesao je, isliesavsi iz nje ono naIo pieoslaIih zina cinog pudeia na
ugIjevIje i iecilujuci ieci koje su slvaiaIe caioIiju. ZeIeni pIanenovi sa
Ijulicaslin vihovina poskociIi su iz lacaka koje je piah pogodio.
,Nenano nnogo vienena", iekao je ßian spuslajuci loilu. ,Moja najka
hoce da spaIi Adijegu u podne kao zilvu, aIi lo je zapiavo nacin da ne pie
njihovog odIaska naleia na liak sa zenon koju ne zeIin."
,8i||ja", pioninIjao je LIik seli u liadu.
KIeknuvsi uz Adijegu i zagiIivsi je, ßian je iekao:
,Ailaios nas je naIocas lajno vencao."
LIik se nasnesio i pokIonio Adijegi.
,Divno je pionaci paia za svoje sice. Iskieno san siecan zlog vas."
IogIedaIa ga je slidIjivo i uzvialiIa nu osneh. Cudno... Iako nu je
deIovaIa uzdizanije od svoje seslie IauIije onog dana u Cc||i, nije liIa las
slidIjiva. RazIog za snelivanje poslao je jasan kada je ßian iekao:
,Hoceno da... da za nas ucinis islo slo i za oslaIe, za uxc||i nuzeve i
zene."
LIik je naiznenicno gIedao ßiana i pociveneIu Adijegu.
,Adijega nena noj dai", iekao je ßian, ,pa je jedini nacin da inano
233
diuidske polonke lvoja ponoc. A line ceno zaslilili i Adijegu od noje
najke, ako lude liIa noseca nakon slo... pa, posIe."
,}esi Ii sasvin siguina da zeIis ovo`" LIik je pilao Adijegu.
,Da." IogIedavsi pivi pul u LIika, iekIa je: ,AIi znan da je VIalusija
pieliIa da ce lele spaIili ako... ludes inao odnose sa Ijudina koje ona nije
odaliaIa."
,Muka ni je od VIalusije", iekao je LIik, ,nuka ni je od sliaha od nje, od
loga da luden njen posIusni seksuaIni iol. Naiavno da cu van ponoci."
Adijega je iekIa:
,Ia... ni lisno zeIeIi da ludeno zajedno kada li... kada ni..."
,Naiavno", iekao je LIik.
,I lez napilaka i liava", iekao je ßian. ,Sano ni. Sano... nas lioje."
Rekao je polon jos neslo, aIi iako je LIik cuo gaIske ieci, nije ih iazuneo.
IogIedao je nangaI i video da je pun olicnog, sjajnog ugIjevIja. Iiah
jezika se poliosio.
LIina je kIecaIa Iedina okienula ka ßianu i Adijegi sve dok pionena nije
liIa zavisena, cvislo unolana u svoj zeIeni ogilac lako da ne vide
liansfoinaciju iz nuskaica u zenu, koja je Ijudina olicno liIa nucna.
IodigIa se i piolegIa, pioliesajuci noge, savijajuci vial na jednu i diugu
slianu. Okienuvsi se i zackiIjivsi kioz lanno skIadisle, videIa je nIad pai koji
Iezi na celelu, cvislo zagiIjen. Oloje su liIi losi, aIi polpuno oluceni. ßian je
neslo ozliIjno sapulao Adijegi na uvo. IoIjulio joj je ceIo, poliazio njene oci, a
onda je neslo pilao. KIinnuIa je gIavon, a onda pogIedaIa LIinu koja in je
piiIaziIa.
ßian je pogIedao LIinu dok se spuslaIa na cele poied njega, a onda uzeo
Adijegino Iice u iuke i ponovo je poIjulio, ovaj pul u usla, Iagano i sliasno.
MiIovao joj je dojke kioz haIjinu, piivIaceci je seli i liIjajuci se o nju.
LIina je odvezaIa ßianove panlaIone, uzeIa Adijeginu saku i spusliIa je
na njegov naliekIi penis. Zaiio se u iuku, ninIjajuci neslo zlog cega se
Adijega nasnesiIa. MiIovaIa ga je sa zacudenin iziazon Iica zlog svoje
sposolnosli da nu piicini lakvo zadovoIjslvo sve dok na kiaju nije skIonio
njenu iuku, poIjulio je i iekao neslo giulin gIason, guleci dah. ßio je lIizu.
LIina ga je okienuIa na Ieda i opkoiaciIa ga. ZeIeci da posledi Adijegu,
nanesliIa je svoj ogilac lako da zakIanja neslo gde su in se leIa spajaIa i
nanesliIa ßiana lako da ude u nju. Uzdahnuo je i slegao Adijeginu iuku.
Na LIinino iznenadenje, Adijega je skIoniIa ogilac da li posnaliaIa kao
234
se LIina spusla na ßianov kiuli penis. LIina je iaskopcaIa ogilac i zlaciIa ga, a
ßian je neslo iekao Adijegi, neslipIjivo vukuci njenu haIjinu. MIada zena je
okIevaIa, a onda je skinuIa haIjinu pieko gIave, oslavsi naga popul LIine. ßiIa
je lIeda i vilka, sa sIalkin, naIin, podignulin dojkana. ßian ju je gIedao
onako kako je svaka zena sanjaIa o lone da je gIedaju, diveci joj se i zeIeci je.
ßian je zagiIio Adijegu, Ijulio je i niIovao dok se LIina IjuIjaIa na njenu
u iavnoneinon, Iaganon iilnu. Adijega je povukIa njegovu luniku navise
da li nu IjuliIa giudi. Sliesao je odecu sa sele i uhvalio je u naiucje, disanje
nu je poslaIo ispiekidano, leIo nu se podizaIo u susiel LIininin ulizanin
lizajina. SlegIa je svoje unuliasnje nisice, opusliIa ih i ponovo slegIa, pa
ponovo, kao pesnicon koja punpa, sleze...
ßian je nenocno zajecao, Ieda su nu se izviIa, iuke slegIe oko Adijege.
LIina je oseliIa lopIe nIazove njegovog senena dok je njeno zadovoIjslvo
ekspIodiiaIo u laIasina, i dok su gicevi uvIaciIi ßianovo sene duloko u
njeno leIo.
LIik, ponovo unolan u zeIeni ogilac, oselio je islo zadovoIjslvo kao i
svaki pul kada li se vialio u svoj nuski olIik. Duloko u slonaku osecao je
ßianovo sene, a njegov piilisak ga je ukiulio i ucinio spiennin. Iodigavsi
se, video je ßiana i Adijegu, sada polpuno nage, kako Ieze na celelu
ispiepIelenih iuku i nogu, sapucu i Ijule se.
Sneslivsi se iza Adijege, LIik je skinuo svoj ogilac i nezno piiIjulio svoje
leIo uz njeno. IznenadiIa se kada je oseliIa njegovu eiekciju na svojoj zadnjici.
ßian joj je niIovao Iice i ninIjao neslo. KIinnuIa je. IoIjulio ju je, niIujuci joj
dojke. UzdahnuIa je od zadovoIjslva.
Iiuzivsi olpozadi iuku nedu Adijegine noge, LIik je uguiao pisl u nju
sve dok nije dosao do njene devicanske piepieke, koja je liIa savilIjiva, aIi
golovo nediinula. Nije lo liIo ni iznenadenje, s olziion na njenu nIadosl.
Siecon, liIa je kIizava od uzludenja, lo ce ponoci.
Iodigavsi njenu goinju nogu da li inao loIji piislup, LIik je piilisnuo
vih svog penisa na njenu slidnicu. UkociIa se. ßian joj je neslo sapulao
uniiujucin gIason i ona se opusliIa.
,|aganc," iekao je LIik seli dok je savijao svoje kukove, uIazeci u nju
sano naIo, pa jos naIo, sve dok nije nogao daIje. Cuinuo je finu nenlianu,
ona se iazvukIa aIi nije popusliIa. Cuinuo je ponovo i ponovo, lez uspeha.
Dihleci, Adijega je neslo iekIa ßianu, a on je LIiku upulio zaliinul, upilan
pogIed.
235
,,U iedu je", iekao je LIik iako je znao da ga ßian nece iazuneli. ,Ovde.
Dodiini je ovako." Spuslio je ßianovu saku na Adijeginu slidnicu, pokazavsi
nu kako da joj nezno niIuje naIi cvoiic na njenon vihu. KienuIa je ka
njegovon dodiiu, liho zajecavsi, dok se LIik odupiiao izIudujucen nagonu
da guia.
,Ne jos", ne dok joj se disanje ne uliza, dok joj kukovi ne uzdihle. ,Ne
jos..."
ZapIakaIa je, leIo joj se najeziIo dok se njeno zadovoIjslvo lIiziIo
vihuncu.
,Sad." LIik joj je uhvalio kukove i guinuo, piolivsi lanku nenlianu i
zaiivsi se u nju dok je ona jecaIa, nadao se vise od zadovoIjslva, nego zlog
loIa. Lezao je nepokielno dok dihlaji nisu osIaliIi, a onda je poceo da guia.
ßian ju je Ijulio i sisao joj dojke naslavivsi da je niIuje doIe, dovodeci je
do diugog kIinaksa upiavo kada je LIik dosligao svoju kiizu zadovoIjslva.
Ispuslio je dulok, pionukao zvuk dok je upunpavao sene u nju, a onda se
siozao, lez daha i nokai od znoja.
LIik je izvukao svoj okivavIjeni oigan Iagano i pazIjivo iz Adijeginog
leIa. Sednuvsi, dohvalio je svoj ogilac.
,LIik."
ßian nu se snesio dizeci Adijegu u svojin iukana. Rekao je neslo slo je
LIik iazuneo i lez Iiaha jezika.
,Nena na cenu", odgovoiio je.
,Lvo je", iekao je ßian ulizo nakon podneva vodeci Adijegu kioz seIo
dizeci je za iuku, dok su LIik, Ailaios i Iionlu isIi za njina. Svuda oko njih,
Ijudi su pieslajaIi da se pakuju i piipienaju i zuiiIi su u njih. Cuo je sapulanja
o seli i Adijegi, sapulanja o LIiku...
VIalusija je slajaIa pied svojon kucon, spuslivsi iuke na kukove,
izlezunIjenog iziaza Iica, sa zIalnon loikon okacenon o vial koja je
iefIeklovaIa hIadno julainje sunce. Iza nje su slajaIa njene lii geinanske
siIedzije.
OkienuIa in se i iekIa:
,Zenu, Adijegu vodile je i spaIile."
ßian je povukao uzdihlaIu Adijegu iza svojih Ieda, a Ailaios je iskoiacio.
,Ne nozes da je spaIis, VIalusija. To li liIa analena. Ona je lvoja kci po
liaku."
,Sla`"
236
Iz goniIe koja se okupIjaIa oko njih zacuIo se uzludeno konesanje.
,San san ih vencao julios", iekao je Ailaios.
IodigIa je iuku. Iopul dolio islieniianih pasa, lii cuvaia su kienuIa
napied.
,Lazes", iekIa je svon ocu. ,Ne li ucinio lo. ßian noia da se venca
ßiijagon. Znas lo. San si ni lo iekao. Njegova deca noiaju lili oldaiena."
,Njegovo pivo dele jesle oldaieno", iekao je slaiac. ,SkIupcan je u
Adijeginoj naleiici upiavo sada."
,Nenoguce."
,Uveii se sana, VIalusija. Inas i sana diuidske noci, nada ih
odlacujes. Kada si liIa dele, videIa si najsjajnije, najsaioIikije auie.
Koncenliisi se na Adijegu. Reci ni ako ne vidis sieline laIasice, silne iskie..."
ßian se skIonio da li njegova najka nogIa da piouci Adijegu. VIalusija
je odnahnuIa gIavon u neveiici dok je zuiiIa u sinovIjevu novu zenu.
,To... lo nije noguce... Kako je nogIa...`" Njen iziaz Iica poslao je
oliovan kada joj je pogIed pao na LIika. ,Ti." LIik se nasnesio i nakIonio.
,Zalianjeno li je da iadis isla lakvo. Iziicilo san li zalianiIa! Kako si se
usudio`"
LIik, koji nije nogao da iazune ni jednu iec onoga slo je govoiiIa, slajao
je niino dok je ona luncaIa pied njin.
,Mozda ne nogu da spaIin lu naIu nislavnu vassu koja se udaIa za
nog sina, aIi nogu da spaIin lele", iekIa je upeiivsi dihlavi pisl u LIika.
,Sano pogIavica noze da naiedi lakvu kaznu", iekao je ßian.
,Mi nenano zvanicnog pogIavice", iekIa je. ,Nena nikoga ko je za lo
pogodan, pa ja inan lu uIogu dok..."
,Daj ni loiku." Iuslivsi Adijeginu iuku, ßian je piisao najci, ispiuzene
iuke.
,Ona piipada ßianu", iekao je Ailaios. ,Znas lo." Iokazavsi posnaliace,
iekao je: ,Oni lo znaju, iako se pievise pIase da li lo nagIas iekIi."
,Moja je!" viisnuIa je slegnuvsi loiku olena sakana, lannocivenog Iica.
,Diznice jedan", iekIa je ßianu, ,nisIis da zasIuzujes da nosis ovo. Ti si dele,
logaIj. Ne nozes ni da je navuces jednon iukon. Tielaju li dve da je
iaskopcas."
,Ako ni je ne das, uzecu je san", iekao je ßian.
IoceIa je gioznicavo da se sneje.
,VoIeIa lih da pokusas, logaIju."
ßian je pokazao loiku izgovoiivsi dievnu, jednoslavnu, aIi viIo efikasnu
237
viadzlinu. VIalusijine oci su se upIaseno iasiiiIe kada je oseliIa kako se loika
gieje, a polon poslaje vieIa.
,Skinile je", iekIa je. ,Skinile je! Skinile je!"
SkinuIi su je sa nje i laciIi na zenIju, a polon se skupiIi uz svoju
gospodaiicu dok je ona liIjaIa nodai pislen oko svog viala cviIeci.
,Iionlu." Ailaios, koji je znao da je loika sada dovoIjno hIadna da li se
nogIa dodiinuli, pokazao ju je. Vuk je posIusno piiskocio, podigao je uslina
i doneo je svon gospodaiu.
Ailaios se liudio da piosiii olvoi loike svojin sIalin slaiackin iukana,
aIi je na kiaju oduslao i dodao je LIiku koji je s Iakocon savio neko zIalo i
skIopio ga oko ßianovog viala.
ßiIa je loIiko hIadna, leska i odgovaiajuca da je piosIo neko viene pie
nego slo je ßian piinelio da ga njegovi sapIenenici odusevIjeno
pozdiavIjaju.
SeIjani su naiednih nekoIiko sali pakovaIi svoje slvaii, a onda su svi
zajedno olisIi, u dugoj koIoni koIa i vagona, osin nekoIicine koja je odaliana
da oslane sa ßianon i Adijegon.
,Cujes Ii lo`" pilao je ßian dok su slajaIi na ivici seIa, posnaliajuci kako
posIednja koIa neslaju daIeko iza doIine.
ZenIja pod njina poceIa je da lulnji od udaIjenog naisa koji je gineo za
njina.
238
Zo·v
¯1. ]vì o.c ¡ovinc
,ozes Ii da cujes sla govoie`" pilao je Lnel Aicei Adiijena MoieIa,
senjoia des Onlies, dok su slajaIi pied olvoienin piozoion |c scigncurctc
iadne sole u loinju na kapiji. Dvanaesl nelaia nize i neslo daIje, jedva
vidIjivi u julainjoj iznagIici koja je olavijaIa dvoiisle zanka, Vikloi Laison i
Hedei Ainsliong slajaIi su iza veIike cenliaIne fonlane sa pilIjagon pied
nogana. Nisu liIi pivi gosli zanka koji su se iskiadaIi pie svilanja ne iekavsi
ni do videnja. Nece lili ni posIednji.
,Izvinjava se slo je lio lakav seionja." Izvaniedan sIuh lio je jedan od
nekoIiko daiova, kako cuInih lako i nalcuInih, kojina je MoieI lio oldaien od
iodenja i koje je sve zajedno nazivao Dai. Izvukao je pakovanje cigaiela
scoranic o|ac| russians iz dzepa svog lade-nanliIa i olvoiio ga. ZapaIivsi
MoieIovu cinu cigaielu sa zIalnin vihon svojin upaIjacen s nonogianon,
Aicei je iekao:
,TielaIo li da oslavile lo, ncn scigncur, sada, dok jos ina vienena da
uiadile neslo viedno."
,,I li islo, piijaleIju", iekao je MoieI ponudivsi olvoieno pakovanje
Aiceiu.
Iiihvalivsi cigaielu suvo kIinnuvsi u znak zahvaInosli, Aicei je iekao:
,,U nojin godinana, lo nije lako Iako." Ono na sla je nisIio, aIi nije
izgovoiio, jei njihov odnos nije lio le visle, liIo je: ,Hta|a s|c si nc naztac
stcjin prija|c|jcn.' Aiceiovi poznanici, naiocilo Aneiikanci koji su ielko
iazunevaIi le slvaii, ponekad su ga pilaIi zai nu nije lesko da se nuskaicu
dvadesel sedan godina nIadin od njega oliaca sa ,ncn scigncur." Veiovalno
li in oljasnio da je lo sIicno njegovon iskuslvu poiucnik u RAI-u, jei je i
lada noiao da pokazuje poslovanje piena nuskaicina viseg ianga, lez
olziia na njihove godine i Iicna osecanja. Naiavno, ovo je liIa naIo sIozenija
siluacija. IogIed na zIalni Ianac i cvoinali hiaslov slap u slakIenoj viliini na
zidu naspian Ie segneuiovog sloIa lio je Aiceiu dovoIjan podselnik da
Adiijen MoieI nije lio loIiko supeiioinog ianga koIiko supeiioinog... svega.
Iako je lio nIad i snilan kao i Aicei, u njegovin venana lekIa je dievna
nagija, a ako lo nije doslojno poslovanja, sla jesle`
,Da Ii spavas u odeIju i kiavali`" Iilao je MoieI Aiceia dok je njegov
adninislialeui ulacivao upaIjac u unuliasnji dzep svog sakoa. ,Iozvonin li
239
pie nego slo sunce izade, pie nego slo je iko uslao osin nene i nasih gosliju
koji odIaze, a li dodes desel ninula kasnije i izgIedas kao da si upiavo izasao
kioz viala... Kako se zove ona piodavnica u SeviIj Ruu koju loIiko voIis`"
,Han|snans. I za vasu infoinaciju, sei, ovo nije odeIo vec sako i
panlaIone, Ielnja cesIjana vuna, sasvin Iezeino, zaisla." Mcrc| jc tcrcta|nc
grcsic da jcs ni|c nijc oic oudan, ponisIio je Aicei. Daiijus je voIeo da lunaia
do kasno dola, da li izlegao konlakl s poseliocina. I LIik i LiIi su ponekad
iano uslajaIi, aIi Inigo je inao olicaj da spava do podne u svon
kIinalizovanon apailnanu u jugozapadnoj kuIi, sa Kel i KIoi skIupcanih
Ievo i desno od njega na njegovon lenpui-pedic kiaIjevskon kievelu.
KIinnuvsi ka paiu doIe, Aicei je pilao:
,Da Ii jos iazgovaiaju`"
MoieI je nahnuo iukon kioz olvoien piozoi.
,Ucdiju rcucrcgu|u."
,...nisan ni sana neduzna", govoiiIa je Hedei nezno. ,Nacin na koji san
juce fIeilovaIa sa LIikon u kupaliIu..."
,MoIio san loga da lo uiadis", iekao je Laison. ,Ne znan sla ne je
oluzeIo da dopuslin loj zeni da ne lako siedi. To je zlog ovog nesla, zai
ne` Ne kazen da i san nisan kiiv, aIi ovo neslo... Kao da u vazduhu posloji
neslo slo le leia... Ne znas sla je slvaino, a sla je..." Aicei je cuo Laisona kako
gula knedIu. ,IiosIe noci, p... pie nego slo si dosIa u kievel, pioludio san se
i..." Odnahnuo je gIavon, liazeci ieci.
,,I li`" pilaIa je. ,ZadienaIa san u kupaliIu, a onda se pioludiIa i inaIa
laj... pielposlavIjan da je lio san, aIi ispocelka san nisIiIa da se sve zaisla
desiIo jei je deIovaIo lako..."
,AIi nije se desiIo zai ne` ßio je lo sano san`"
,Ia, da, pielposlavIjan da jesle. Naiavno. Siguino. MisIin, u lon snu
san iadiIa slvaii o kojina ne lih ni..." SkienuIa je pogIed. ,Slvaii koje ne lih
ni zanisIiIa da iadin da sno..."
,,I ja, lakode.", iekao je, aIi u njegovon gIasu poslojao je liag
nesiguinosli.
,SIusaj", iekIa je, ,poslo iasciscavano slvaii, zao ni je slo san ponenuIa
Laisa pied svina juce. Znan sla nisIis o..."
,Na, inaIa si piavo da lo uiadis. On ni je lial, a piolIen, ako ga uopsle
ina, u neni je, ne u njenu. }a ponekad noian da se podsecan da ne luden
lakav asna. Ti si dolia u lone. Ti ne leias da luden loIja osola."
Zagnjuiivsi iuku u piednji dzep svojih kapii panlaIona, izvukao je sjajan naIi
240
oljekal, veienicki pislen gospodice Ainsliong, shvalio je Aicei kada je
podigao njenu Ievu iuku. OkIevao je kao da ceka dozvoIu, zlog cega je
Aiceiu skoio liIo zao jadnog dikadzije.
NasnesiIa se i kIinnuIa gIavon. Uzdahnuvsi s oIaksanjen, Laison je
veIiki dijananlski pislen navukao na njen pisl, a onda piivukao njene iuke
svojin usnana i dugo ih Ijulio.
Iiocislivsi giIo, Aicei je olegao:
,Kako diiIjivo", kioz olIak dina.
MoieI je ponovo nahnuo iukon i iskIjucio ,c|ruzujuci ztu|", kako ga je
Inigo nazivao.
,}e I' se piiniIo`" pilao je Aicei posnaliajuci pai kako sela dvoiislen
oivicenin divecen ka kapiji, Laison vukuci njihove kofeie.
|c scgncur je kIinnuo gIavon povIaceci din.
,Njena auia je puna sielinih iskii. Nosi LIikovo dele diuida." Uvek je
oldaiene nazivao diuidina i diuidkinjana.
,Decak", iekao je Aicei. ,OdIicno." U posIednje viene je lio nepiekidan
dugi niz devojcica. Slo je liIo u iedu, aIi lielaIo li poslici iavnolezu u lin
slvaiina.
,Decak sa izuzelnin nocina, sudeci po eneigiji."
,Ne nosi gospodica Ainsliong sano LIikovo dele", islakao je Aicei.
,Ono je i Laisonovo. Na kiaju, ina njegov DNK, ako nisla diugo. LIik je
sano piiIozio svoj..."
,Sano`"
,Iiinedla piihvacena, ncn scigncur." Aicei se u znak poniienja
pokIonio, slo je izazvaIo lIagi laIas vilogIavice. Iiidizao se za piozoi da li se
uniiio, a kada se uspiavio video je da ga MoieI pioucava onin svojin
uzneniiujuci inlenzivnin pogIedon.
,}esi Ii u iedu, Aiceiu` Tvoja auia neslinicno izgIeda naIo... niacno."
,Iiikiada ni se slaiacko dola", iekao je Aicei sIegnuvsi ianenina.
,IiokIelo iazdiazujuce, aIi zaisla, sla covek noze da ucini osin da ukoci Ieda
i naslavi daIje, a`" Nije liIo svihe zaliinjavali |c scgncura zlog piolIena s
kojin nisla nije nogao da ucini.
Oslavivsi veienicu da ceka pied kapijon, poied njihovog pilIjaga,
Laison je pielicao pokielni nosl i naslavio pulen ka slaIi, gaiazi.
,MisIis Ii da ce se ikada vialili u Ciolle Cachee`" pilao je Aicei.
,Ne veiujen", iekao je MoieI povIaceci din. ,AIi, kao slo znas, covek ne
noze piedvideli lakve slvaii."
241
Cospodica Ainsliong je neko viene caskaIa s cuvaion na kapiji,
Majkon, Aneiikancen popul nje. CucnuIa je dozivajuci nekoga i lada je
Aicei piinelio nacoia koji je lazao unaokoIo, lannog kizna saviseno
ukIopIjenog u pIocnik od vuIkanskog kanena lako da je lio skoio nevidIjiv.
Ioslo se nije poneiio ka njoj, ona je kienuIa ka njenu, aIi on je sano kIisnuo.
,Znaci Daiijus je ludan", iekao je Aicei. ,Tako san i nisIio."
,,I LIik i LiIi su", iekao je MoieI pokazujuci kioz iznagIicu ka vihu
seveioislocne kuIe gde su dve senke, od kojih je jedna liIa veona visoka,
slajaIe na piozoiu LIikovog apailnana.
MoieI je posnaliao, naizgIed piikovano, dok su se figuie spajaIe u dug
zagiIjaj, a LIikova liada se spuslaIa na LiIinu gIavu. |c scigncur je izduvao
din svog "crncg rusa" u jednon dugon pianenu, a onda zgnjecio cigaielu
neIanhoIicno se nanislivsi.
Aicei je lienulak iaznisIjao, piocenjujuci koIiko je nudio da pokiene lo
pilanje. Relko su iazgovaiaIi o |c scigncurctcj Iicnoj siluaciji. Iiocenivsi da
nozda vise nece inali nnogo vienena da se pozalavi lin pilanjen, iekao je,
veona liho:
,Iosloji nacin, znale."
MoieI ga je upilno pogIedao.
,Ne noiale lili sani, ncn scigncur", iekao je Aicei pazIjivo. ,Ne noiale
unieli lez dece."
Iiinesa nizovoIjnosli uvukIa se u MoieIov gIas dok je govoiio:
,}a ne nogu da unien lez dece, kao slo li dolio znas. Tiela ni
nasIednik. Zanku Ciolle Cachee liela nasIednik. |c|c|ina liela. Moias
udvosliucili svoje napoie, Aiceiu. Nadi nekoga."
,Uz duzno poslovanje, ncn scigncur, da je lako Iako pionaci zenu sa
'daion', odavno lih jos..."
,Iosloje diuidkinje svud po svelu, sloline, nozda i hiIjade njih."
,AIi koIiko njih zna sla su`" pilao je Aicei. ,A od onih koje znaju, koIiko
njih je spienno da se sazna za njihovu piavu piiiodu` Cak ih ni vi ne nozele
odnah uocili, ako dovoIjno duloko lo poiicu. AIi slvai je u lone slo... nozda
posloji jos jedan nacin."
,Ako piedIazes da se ozenin nekon olicnon zenon i zacnen civiIa..."
Tako je |c scigncur nazivao Ijude lez 'daia': citi|i. Odnahnuvsi gIavon, MoieI
je iekao: ,|c|c|ina je polielan gardicn koji noze videli kioz povisinu slvaii,
koji noze zaviiili u sica slianaca i culi njihova udaIjena sapulanja, gardicn
koji noze oselili opasnosl na viene da li je izlegao. Nijednon civiIu ne
242
noze se poveiili liiga o zivin logovina, vec sano nekone s 'daion' diuidu
iIi diuidkinji."
IiolIen je lio u lone slo je 'dai' lio iecesivan gen. S vienena na viene
doIaziIo je do nulacija, civiIi li iadaIi diuide, iIi li ih iadaIi diuidi sa
civiIina, aIi lakvi sIucajevi liIi su ielki. Neliojenin geneiacijana, MoieIovi
pieci su pazIjivo vodiIi iacuna da se njihova deca vencaju sa diugin Ijudina
s 'daion' i lako olezledivaIi najloIje noguce cuvaie za fc|c|c koji su liIi u
njihovon slaialeIjslvu pieko dve hiIjade godina.
,Mozda posloji nacin da se ozenile olicnon zenon", iekao je Aicei,
,nekon koju sle upoznaIi i zaIjuliIi se u nju, ne diuidkinjon, a da ipak
iziodile polonslvo s 'daion'." MoieI je lio zgodan nonak, sa osecajnin
ocina i iazlaiusenon liaon koson. Aicei je piinelio kako ga zene
posnaliaju u ielkin siluacijana kada li se unesao nedu poselioce. Ako li
se sano olvoiio za lu nogucnosl, nogao li odaliali pozeIjnu zenu.
,Osin u neveiovalnon siecnon sIucaju", iekao je MoieI, ,ujedinjenje
diuida i civiIa osudeno je na slvaianje civiInog polonslva. Nakon dvadesel
godina sIuzle, lesko ni je da poveiujen da si lo zaloiavio."
,Develnaesl", ispiavio ga je Aicei gaseci pikavac. Iieuzeo je svoj lekuci
poIozaj kada je pielhodni adninislialeui, njegov olac, nasliadao sa
MoieIovin iodileIjina piiIikon pada njihovog piivalnog aviona. Osan
geneiacija njegove poiodice sIuziIi su kao zanenici visokih diuida iIi
diuidkinja iz dievnog kIana Veine. Aicei je svoj poIozaj vise snaliao svelon
duznoscu nego posIon. Kada dode viene da se piidiuzi svojin piecina na
naIon giolIju u suni na seveiu, a lo ce lili za nekoIiko neseci iIi godina,
zavisno od loga kojeg li dokloia pilao, MoieI ce nozda noiali da poliazi
zanenu izvan poiodice Aicei. Ionisao na lo nuciIa je Aiceia.
Da nije inao polonslva koje li pieuzeIo nasIedni poziv, lo li ga nanje
nuciIo, aIi on je, zapiavo inao liideselcelvoiogodisnju kceiku. IzaleI je liIa
jedina dolia slvai naslaIa iz liaka koji se zavisio develnaesl godina ianije
kada je njegova zena iz viseg slaIeza, pied njega slaviIa izloi: iIi da oslane sa
njon u Londonu, kao njen nuz, iIi da poslane adninislialeui Adiijenu
MoieIu koji je upiavo poslao siioce. Nije liIo sanse da kiene sa njin u neku
,luiolnu goniIu Iave" u najizoIovanijen i najiuiaInijen iegionu Iiancuske.
ßoiio li se za slaialeIjslvo nad IzaleI, aIi su joj posele zanku Ciolle Cachee
lokon iaslave liIe loIiko jezive da se zakIeIa da vise nikada nece kiocili u
,zanak nakaza."
Aiceiova livsa se ponovo udaIa nepiikIadno lizo i pieseIiIa sa kceikon
243
u Njujoik gde je IzaleI sada iadiIa kao sIolodni giaficki dizajnei. Aicei ju je
ceslo posecivao u Njujoiku, aIi kad god li ponenuo nogucnosl da ga ona
nasIedi na njegovon posIu, pievilaIa li ocina i nenjaIa lenu.
,Lvo u cenu je slvai", iekao je Aicei. ,Vase dele noia da ina 'dai', ne i
vasa zena."
,Da, aIi ako ga ona nena, kako ce dele..."
,Znale piicu o lone kako je vas piedak, ßianligein Zaslilnik iziodio sina
diuida sa Adijegon iako je ona liIa olicna zena, lez 'daia', kako se LIik
liansfoinisao u LIi da li dosao do ßianligeinovog senena, a onda ga piozeo
svojon suslinon i pieneo...¨
,SaIis se.¨
,LIik je dusics, ncn scigncur. To nu je posao. ßice zena... kada vi...¨
,Kad se ludeno jelaIi`"
Aicei je zaneneo. Nikada nije cuo MoieIa da izgovaia vuIgainu iec.
,LIik je lio skoio slianac ßianligeinu i Adijegi", iekao je MoieI. ,}edva
da su se poznavaIi. }a ga poznajen cilav noj zivol. Odiaslao san s njin. Ne
lih nogao da deIin svoj kievel s njin kao slo ne lih nogao da ga deIin sa...
pa, liIo kojin nojin slaiin piijaleIjen, lez olziia na lo koIiko on zenski
izgIedao. Znao lih da je lo u slvaii on.¨
,Necele se secali", iekao je Aicei. ,Moze ucinili da zaloiavile. Moze vas
odizavali i u snu dok...¨
,Ne nene. 'Dai'spiecava njihove noci da funkcionisu na neni.¨ Aicei lo
nije znao.
,Da Ii sle sasvin siguini`"
Neocekivano, MoieI se nasnejao.
,}esan Ii li ikada piicao kako san se pioludio i zalekao Lih na seli`"
,Diagi loze", uzviknuo je Aicei zasnejavsi se. ,Siguino se saIile."
,ßiIo ni je sedannaesl godina, liIo je lo neposiedno pie nego slo san
dosao ovano. ßiIa je naga, naiavno, i sapulaIa je jedan od njenih nasnasua, onaj
koji je lielaIo da ne spieci da se poneian dok je ona... iadiIa ono za sla je
iodena. Ipak, nije uspeIo. ßio san sIaliji, aIi san ipak nogao da se poneian.
Rekao san: ´|i|i, s|a |c, dc datc|a, radis?´ RekIa je da hoce da ni pokIoni neslo
slo ce skinuli veo luge sa nojih pieIepih ociju, jei, naiavno, sano slo san
izgulio iodileIje i lvog oca koji ni je lio popul sliica. Kad sno kod loga, LiIi
ni je liIa kao lelka. DeIovaIo je lo. ne znan. Iopul incesla."
Aicei je pogIedao pieko dvoiisla ka seveioislocnoj kuIi, aIi LIik i LiIi vise
nisu liIi na piozoiu. ZanisIjajuci vaviIonsku caiolnicu, Aicei je suvo iekao:
244
,MisIin da lih ja uspeo da pievaziden lu nesiguinosl da san lio na
lvon neslu."
MoieI se nasnesio shvalivsi sla je hleo da kaze.
,Ona je veIicanslvena, lo je nesunnjivo, aIi kada nekoga poznajes od
delinjslva..." Odnahnuo jegIavon. ,,U svakon sIucaju, njihova nagija je
ocigIedno neefikasna kod diuidskih lipova. Ako li LIik, odnosno LIi,
pokusao da, ovaj, izdvoji noj DNK, lio lih loga sasvin sveslan i uzasnul sve
viene. A onda, naiavno, noiao lih da se izloiin sa znanjen da ce LIik
poliazili noju zenu odnah nakon slo ode od nene. Zai ne shvalas zlog cega
ni je la siluacija ponaIo odvialna`"
Iiedenje aulonoliIskog noloia skienuIo in je paznju na piozoi na
diugon kiaju piosloiije koji je gIedao nadoIe, ispied zanka. Laison je pied
pokielnin noslon zauslavio svoj nelaIik |anocrgini rcuds|cr, iskocio i ulovaiio
njihove slvaii u pilIjaznik. Iodigavsi suvozaceva viala naIik na gaIelovo
kiiIo da li gospodica Ainsliong usIa, jos jednon ju je na lizaka poIjulio i
ponogao joj da skIizne u naIi aulonoliI.
,Mcn scigncur', iekao je Aicei dok se pai odvozio, ,ako lisle sano
iaznisIiIi o onone slo san piedIozio, ako lisle lo inaIi na unu kao opciju..."
,Ncn. To je nezanisIivo. Rcpugnan|. Nadi ni diuidkinju." MoieI se okienuo
Ieda piozoiu, piekislio iuke i nanislio se. ,Neka li lo lude piioiilel."
Aicei je znao kada liela da ide. Olisao je ka vialina, zaslao, a onda se
osvinuo.
MoieI je slajao poied piozoia, izgulIjen u svojin nisIina dok je
posnaliao |anocrgini kako poslaje sve nanji na nakadanskon pulu koji je
vodio iz njihove lajnovile i zacaiane naIe doIine.
))/}