You are on page 1of 13

PENGENALAN

Keselamatan merupakan aspek penting yang perlu dititik beratkan dalam semua aktiviti
seharian tidak kira di mana seseorang itu berada sama ada didarat, laut atau udara. Kesedaran
tentang keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan ketika
bekerja. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap ”beringat sebelum kena”.Ini bermakna
keselamatan perlu diutamakan. Sikap sentiasa berwaspada dan hati-hati perlu ada dalam diri
setiap indivdu supaya kemalangan dapat dielakkan.
KEPENTINGAN KESELAMATAN DI TAPAK BINA
Keutamaan keselamatan di tapak bina perlu dititik beratkan kerana terdapat banyak kerja-
kerja pembinaan yang boleh membahayakan pekerja dan orang awam yang berada di sekitarnya.
Ini termasuklah kerja-kerja di tapak bina yang melibatkan penggunaan bahan-bahan letupan,
penggalian, pembinaan terowong dan bangunan tinggi. Keselamatan juga perlu diberi keutamaan
semasa mengendalikan loji dan peralatan pembinaan.
Kesedaran tentang keselamatan diri adalah kriteria utama untuk mengelakkan
kemalangan di tapak bina. Jika sikap ini diketepikan, kemalangan dan kecederaan mungkin akan
berlaku. Semua pihak harus mengamalkan sikap sentiasa berhati-hati dan berwaspada di tapak
bina.
leh itu, adalah penting mengutamakan keselamatan dan mengambil tindakan yang perlu
sebelum berlaku perkara yang tidak diingini.
SETATISTIK KEMALANGAN
!engikut statistik kemalangan industri di !alaysia, sebanyak "## kemalangan dicatatkan
berlaku setiap hari. Ini bukan sahaja melibatkan kemalangan jiwa tetapi kerosakan dan
kehilangan harta benda.
1
!engikut siasatan JKK$, sepanjang tahun "#%&, sebanyak %'( kes kemalangan
dilaporkan di tapak pembinaan. )aripada jumlah itu, '* adalah kemalangan maut, %" kes hilang
keupayaan kekal dan +& orang cedera ringan. $ada bulan ,pril "#%(, sebanyak -(. empat
kemalangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan serius di laporkan seperti
berikut/
a. ( ,pril "#%(-Seorang wanita sarat mengandung sembilan bulan, cedera di kepala selepas
besi perancah bangunan berukuran hampir enam meter jatuh menghempap khemah jualan
di tapak pasar malam Kubang Kerian, Kelantan.
b. %# ,pril "#%( - Seorang pekerja maut, manakala dua lagi cedera parah di $ulau $inang
apabila terjatuh daripada sca00olding.
c. %1 ,pril "#%( - Seorang operator kren maut apabila kren yang dioperasikannya, runtuh di
,ra )amansara.
d. %' ,pril "#%( - )ua pekerja cedera parah apabila struktur rumah yang sedang diubahsuai
runtuh di Shah ,lam, Selangor.
RISIKO KEMALANGAN DALAM INDUSTRI PEMBINAAN
I. Keruntuhan atau objek terjatuh dari kren, samada kren bergerak atau kren menara
ataupun apa sahaja yang berkaitan semasa menurunkan atau menaikkan objek.
II. 2loose hammer2 dimana ia akan menyebabkan kemalangan kepada pekerja yang
berada dibawah.
III. Struktur jatuh, contohnya peranca jatuh tanpa disedari.
DEFINISI KEMALANGAN
Kemalangan boleh disi0atkan sebagai satu kejadian yang boleh mengakibatkan kecacatan
0i3ikal dan mental kepada manusia, kehilangan nyawa, dan kerugian harta benda.
PUNCA KEMALANGAN
%. $enyalahgunaan ,latan dan !esin
1
I. !enggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan.
II. !enggunakan alatan tangan yang telah rosak.
III. !enggunakan alatan tangan dengan kaedah yang salah.
I4. !enggunakan alatan elektrik yang rosak.
$erhatian perlulah diberikan semasa menggunakan mesin kerana pekerja yang
mengunakan mesin mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi. 5erikut adalah
perkara penting yang perlu diberi perhatian 6
I. !esin hendaklah diuji terlebih dahulu
II. !emakai pakaian yang sesuai ketika menggunakan mesin
III. !emastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna.
I4. !esin mempunyai penghadang keselamatan
". $enyalahgunaan 7oji
I. 8idak ber0ungsi dengan sempurna.
II. 8idak ada pengawasan atau penyeliaan.
III. !embawa pekerja lebih daripada had muatan.
&. $enyalahgunaan $eranca
I. 8idak dipasang pada tapak yang kukuh.
II. Sambungan komponen peranca tidak kukuh.
III. ,da penghalang di atas pelantar pada peranca.
I4. 8angga yang digunakan pada peranca tidak kukuh.
(. Keadaan 8apak 5ina yang 8idak 8eratur )i 7uar 5angunan
I. 5ahan-bahan pembinaan seperti besi, kayu, bata dan sebagainya tidak tersusun
dengan kemas dan disimpan di tempat yang tidak sesuai.
II. 5ahan-bahan binaan menghalang kelancaran laluan pekerja.
III. 8iada papan tanda keselamatan pada tempat-tempat yang perlu.
I4. Jaring keselamatan tidak dipasang pada bangunan tinggi yang sedang dibina.
4. Kawalan lalu lintas tidak diurus dengan baik.
4I. $emunggahan alatan dan bahan dari jentera berat tidak diselia dengan baik.
1. Kelalaian $ekerja
Keadaan dan suasana tempat kerja yang selamat selesa belum dapat menjamin
keselamatan pekerja sepenuhnya. Satu lagi 0aktor yang perlu diambil kira untuk
menjamin keselamatan pekerja ditapak binaan ialah sikap pekerja itusendiri. Sikap lalai
dan tidak bertanggungjawab pekerja itu sendiri yang akan mengakibatkan kemalangan
semasa bekerja. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pekerja mengikut peraturan-
peraturan seperti berikut6-
I. !ematuhi peraturan keselamat ditapak binaan.
1
II. !engendalikan mesin dengan cara yang betul dan selamat.
III. !emakai pakaian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan.
I4. !engetahui kemampuan diri sebelum melakukan sesuatu pekerjaan.
4. !engendalikan loji, mesin dan alatan dengan mengetahui kaedah penggunaan
yang betul
KESAN KEMALANGAN
Kemalangan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, kecacatan kekalatau sementara
kepada pekerja, menjejasakan keluaran atau kerugian akibat tuntutan ganti rugi di mahkamah.
leh itu, keselamatan ditempat kerja amatlah perlu dititik beratkan setiap masa. $erkara berikut
boleh djadikan panduan untuk mengelankan atau mengurangkan kadar kemalangan6
I. Kecederan pada tubuh badan atau kematian.
II. Kerosakan pada alat yang digunakan.
III. !enjejaskan prestasi syarikat.
I4. perasi terpaksa dberhentikan sementara waktu untukmenyiasat.
4. $roduktiviti menurun, perlu mencari pekerja baru yang kurangmahir.
4I. !otivati pekerja lain akn menurun untuk meneruskan kerja.
4II. Segala kemalangan terpaksa ditnggung oleh syarikat.
4III. Kemajuan kelancaran syarikat terganggu.
KESELAMATAN DIRI SENDIRI
bjekti0 yang utama dalam urusan keselamatan ialah mencegah kecederaan dan
kehilangan nyawa. leh sebab itu, keselamatan diri sendiri patutlah diutamakan. $erkara-perkara
yang harus diambil berat untuk menjaga keselamatan diri sendiri adalah seperti berikut/
a. !enjaga Kesihatan )iri Sendiri
Kesihatan merupakan 0aktor yang penting dalam menguruskan kerja dengan
selamat. Jika seseorang pekerja kurang sihat atau u3ur, dia tidak dapat menumpukan
perhatian sepenuhnya dalam apa yang dilakukan. Kesihatan dari segi 0i3ikal ialah
tubuh badan pekerja, oleh itu seseorang pekerja mestilah cukup makan supaya tidak
mengalami sebarang keu3uran. Kesihatan rohani pula hendaklah dikawal dari segi
0ikiran pekerja, tidak marah, tidak sedih atau berangan-angan semasa bekerja.
b. )isiplin Semasa 5ekerja
1
)isplin adalah satu perkara yang sangat penting semasa bekerja. ,rahan dan
peraturan yang telah ditetapkan haruslah dipatuhi dan selalu berwaspada. Jangan
sekali-kali melakukan sesuatu yang boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain,
seperti menyimpan alat-alat tajam dalam saku, membiarkan paku yang telah
digunakan berselerak, membuang sampah merata-rata dan sebagainya.
$endek kata, berdisplin bermakna menanamkan tabiat-tabiat yang positi0 dalam
kerjanya seperti menjaga kebersihan, mematuhi peraturan bekerja dan bekerjasama
dengan pekerja lain. 8abiat yang positi0 dan sihat selalunya mengurangkan
kemalangan serta meningkat produktiviti.
c. $engetahuan
Sebelum melakukan sesuatu kerja, pekerja haruslah memahami bahan-bahan yang
dikerjakan dan juga alat atau mesin yang digunakan. 8indak balas bahan-bahan
terutamanya bahan-bahan kimia boleh mendatangkan kemalangan yang teruk begitu
juga alat-alat teknologi tinggi.
d. $akaian
$akaian yang sesuai hendaklah dipakai semasa bekerja. $akaian yang koyak dan
serebeh adalah punca kemalangan. Kasut atau but keselamatan yang mengandungi
kepingan keluli di bahagian hadapannya adalah sesuai bagi mengelakkan sebarang
kecederaan kaki. 9apal dan sandal tidak harus dipakai semasa bekerja di tapak
pembinaan atau bengkel.
1
e. $erlindungan !ata
,pabila membuat kerja yang mungkin menyebabkan kecederaan kepada mata
seperti mengimpal atau mencanai, cermin mata keselamatan -sa0ety goggle. atau
pelindung muka hendaklah dipakai.
0. $erlindungan Kepala
8opi keledar hendaklah dipakai apabila berada di kawasan pembinaan
terutamanya dalam pembinaan bangunan yang bertingkat-tingkat kerana barang-
barang dari tingkat atas sering terjatuh ke bawah. )engan memakai topi keledar,
kecederaan kepada kepala dapat dikurangkan.
g. $erlindungan 8angan
Sarung tangan dapat melindungi tangan daripada sebarang kecederaan, lebam,
terbakar oleh bahan kimia dan sebagainya. ,pabila membuat kerja-kerja seperti
1
membentuk batang keluli , memindahkan bata dan sebagainya hendaklah memakai
sarung tangan. ,kan tetapi, jangan guna sarung tangan apabila bekerja dengan mesin
yang bergerak seperti mesin canai dan mesin pelarik kerana sarung tangan mungkin
tersangkut pada mesin dan mengakibatkan kemalangan.
$erlindungan kepala dan tangan
h. 8ali $inggang Keledar
,pabila bekerja di tempat yang tinggi, seseorang pekerja itu hendaklah memakai
tali pinggang keledar supaya dapat mengelakkan daripada terjatuh. Kaedah ini
sangatlah mustahak kerana mengikut statistik, kebanyakan kemalangan yang berlaku
di tapak pembinaan ialah pekerja terjatuh dari tempat tinggi.
KESELAMATAN ORANG RAMAI
a. Syarat ,tau 8anda ,maran
,pabila sesuatu projek dijalankan, keselamatan orang ramai yang berdekatan mestilah
dipertimbangkan. Isyarat atau papan tanda amaran mestilah dipamerkan pada tempat-tempat
yang dapat dilihat dengan jelas supaya orang ramai menjauhi kawasan pembinaan tersebut.
1
b. $agar Kawasan $embinaan
Kawasan pembinaan yang merbahaya seperti pengorekan peparit, pembinaan
acuan yang tinggi, tempat menyimpan bahan-bahan, jentera dan sebagainya mestilah
dipagarkan di sekelilingnya untuk mencegah orang ramai masuk ke kawasan ini.
$agar Keselamatan )i 8apak $embinaan
1
c. !emasang Jaring
5agi pembinaan bangunan yang tinggi, jaring perlu dipasangkan di bahagian bawah,
biasanya atas tingkat pertama atau tingkat kedua, di sekeliling bangunan untuk menahan
bahan-bahan yang terjatuh dari atas.

$emasangan Jaring Keselamatan )i 8apak $embinaan
d. Kawalan $ada ,lat )an Jentera :ang ;osak
Sebarang alat, jentera atau perkakas lain yang rosak hendaklah disimpan atau dibaiki.
8anda amaran hendaklah dipamerkan dengan jelas jika alat-alat tersebut tidak dapat
disimpan. 7aporan kerosakan mestilah dibuat kepada pihak yang bertanggungjawab
dengan serta-merta.
1

Penyelenggaraan Jentera Rosak
MENCEGAH KEMALANGAN DITAPAK BINA.
!encegah pekerja dari jatuh bangunan.
I. Semua bahagian yang terbuka hendaklah dihadang peranca.
II. Jika pengadang tidak boleh digunakan, maka jaring keselamatan hendaklah dipasang.
III. $ekerja hendaklah sentiasa menggunakan tali keledar semasa berada dikedudukan
yang tinggi.
I4. !emakai pakaian yang sesuai semasa kerja.
4. !enggunakan peralatan dengan cara yang betul dan selamat.
4I. <lakkan memakai sebarang barang kemas-gelang dan cincin.
4II. !emastikan tempat kerja diselenggarakan dengan sempurna.
4III. $astikan objek yang berada ditempat yang tinggi berkeadaan baik.
I=. >unakan bahan yang sepatutnya semasa menjalankan kerja.
LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN
I. !emakai topi keselamatan jika perlu, pihak majikan hendaklah menyediakan topi
keselamatan kepada pekerja.
II. ?akil tapak hendaklah memberi taklimat kepada pekerja sebelum pekerja melakukan
sebarang pekerjaan.
III. ?akil tapak perlu mengawasi sekitar tapak bina dan pekerja serta mengeluarkan arahan
keselamatan sekiranya perlu.
I4. !emakai tali pinggang untuk memastikan keselamatan dari masa ke semasa ketika
bekerja di tempat yang tinggi.
4. !emasang jaring keselamatan bagi tapak bina yang berhampiran dengan jalanraya untuk
mengelakkan kemalangan ke atas orang awam.
1
4I. !emastikan jentera berat yang digunakan adalah diselenggarakan dengan baik dan dalam
keadaan yang sempurna.
4II. Setiap kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan untuk membolehkan tindakan
susulan diambil.
4III. !emasang papan tanda amaran dan papan keselamtan ditapak bina.
I=. !emakai kasut keselamatan.
=. !emakai penutup telinga, kaca mata keselamatan dan penutup hidung di kawasan yang
berhabuk dan mengeluarkan bunyi yang bising.
=I. Segala kerja yang berkaitan dengan struktur diluluskan oleh jurutera.
Ke arah mengurangkan risiko kemalangan di tapak pembinaan dan mewujudkan suasana
pekerjaan yang selamat, penggiat industri perlu memainkan peranan@tanggungjawab masing-
masing/
i. 5adan $ro0esional - perlu memainkan peranan sebagai penasihat kepada pemilik projek,
untuk memastikan semua keperluan perundangan telah dipatuhi.
ii. $ihak 5erkuasa 8empatan -$58. A undang-undang@aktiviti penguatkuasaan hendaklah
diperkukuhkan lagi.
iii. Jabatan Keselamatan B Kesihatan $ekerjaan -JKK$. A memastikan pegawai yang
berpengalaman dan bertauliah membuat pemantauan terutamanya $egawai Keselamatan
B Kesihatan -SC..
iv. 9I)5 - akan menerbitkan Senarai Semak $ematuhan Dndang-undang dan $eraturan
untuk projek pembinaan, melalui kerjasama semua agensi berkaitan.
v. !ajikan@Kontraktor A perlu memikul tanggungjawab -ownership. keselamatan dalam
melaksanakan sesuatu projek.
vi. $ekerja A perlu mematuhi semua peraturan, garis panduan dan tatacara keselamatan
dalam pembinaan.
PERATURAN AM DITAPAK BINA
I. Setiap pindaan perubahan kerja -4.. yang dibuat oleh pegawai penguasa -$.$.
hendaklah tidak melebihi daripada tujuh hari jika ada apa-apa perubahan tersebut
maka kerja yang dilakukan terdahulu hendaklah dilakukan.
1
II. Setiap mesin jentera hendaklah dimaklumkan kepada 2inspektor2 dimana mesindan
jentera yang hendak melakukan kerja ditapak bina dan segala maklumat yang lengkap
mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah diterangkan didalam borang JK; %#1.
III. $erkhidmatan dan segala baik pulih mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah
direkodkan oleh tuan punya dan rekod tersebut disimpan olehnya.
I4. Segala kemalangan yag berlaku ditapak bina hendaklah dimaklumkan kepada Sub-
kontraktor, penyelia tapak ataupun pegawai keselamatan yang bertugas.
4. 8idak seorang pun pekerja yang boleh bekerja ditapak bina yang berumur bawah %'
tahun.
4I. $eranca yang digunakan hendaklah kuat dan teguh semasa kerja ditapak
binadijalankan.
4II. .Seorang pegawai kesihatan boleh melakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya
dikehendaki.
4III. !ajikan hendaklah melaporkan kepada $<;K<S mengenai pekerja yang
mengalami kecederaan ditapak bina.
KAD HIJAU CIDB
Kad Cijau 9I)5 -9onstruction Industry )evelopment 5oard !alaysian. adalah perlu ada
kepada setiap pekerja. Semua personal binaan diwajibkan menghadiri kursus Induksi
Keselamatan dan Kesihatan untuk pekerja binaan selama satu hari.
Kad Cijau adalah sebagai bukti telah menghadiri kursus untuk layak memasuki tapak
binaan. Kad Cijau 9I)5 memberi perlindungan 8aka0ul kepada pemegangnya. 8anpa Kad Cijau
tersebut personal binaan tidak dibenarkan memasuki tapak binaan. Dndang-undang ini telah
berkuatkuasa pada tahun "##%.
$elajar-pelajar $oliteknik terutama dari Jabatan ,wam telah diwajibkan untuk menjalani
kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan sebalum menjalani 7atihan Industri.
1
KOMEN DAN CADANGAN
Keselamatan adalah bermula dari diri kita sendiri. leh itu, perlulah seorang pegawai
keselamatan untuk mengawasi setiap pergerakan dan tindak tanduk pekerja ditapak bina.
Semua data-data yang berkaitan dengan kemalangan ditapak bina dari kecil hinggalah
besar seperti kematian hendaklah diambil kira dan dibuatkajian dan penyiasatan yang terperinci
untuk mengetahui bagaimana kemalangan itu terjadi dan cara mengatasinya.
$ekerja juga hendaklah diberikan pendedahan yang sewajarnya mengenai peraturan-
peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada ditapak bina.
KESIMPULAN
Keselamatan adalah satu aspek yang perlu diutamakan dalam segala kerja terutama
didalam bidang pembinaan yang banyak terdedah kepada berlakunya kemalangan.
Jika aspek keselamatan diambil perhatian dari semua bahagian ketika melakukan kerja
ditapak bina mahupun dimana-mana ia akan mendatangkan kesejahteraan kepada semua pihak.
1