You are on page 1of 1

16 augustus 2014, pag.

22
Statenverkiezing als
windreferendum
Statenverkiezing als
tegast
A
fgelopen zaterdag wist
het redactioneel com-
mentaar in de LC onder
de kop ‘Ruggengraat’ te melden
dat ons provinciaal bestuur
maar zo snel mogelijk moet
kiezen voor windturbines in het
IJsselmeer. Om zo te voorkomen
dat de verkiezingen voor provin-
ciale staten, maart 2015, veran-
deren in een referendum over
windturbines in onder andere
dat IJsselmeer.
Als belangrijkste argument
werd daarbij het Energieakkoord
opgevoerd – en de daaraan ver-
bonden verplichting tot het
plaatsen van 531MW aan wind-
turbines. Gevolgd door de sug-
gestie dat Friesland zich aan dat
akkoord heeft gecommitteerd.
Baarlijke nonsens.
De aangehaalde verplichting
kent geen enkele democratische
legitimiteit. Van alles en nog wat
heeft aan tafel gezeten bij dat
Energieakkoord, waaronder het
complete metier aan groene
hobby- en lobbyclubs. Wie er
niet bij zaten, waren de deskun-
digen van de materie noch dege-
nen die de rekening daarvan
krijgen: de consument. En Fries-
land al helemaal niet.
De uitkomsten van dat ak-
koord zijn dan ook logischerwij-
ze bizar kostbaar, zonder dat aan
welke doelstelling dan ook wordt
windreferendum
voldaan. Daarbij, het ongelimi-
teerd – zonder democratische
controle – geld uitgeven van
anderen is ook al zo’n groen en
links specialisme. Het Energieak-
koord is geen deel van de oplos-
sing maar de kern van het pro-
bleem.
Er is geen draagvlak voor
windturbines, er is massale
weerstand. Friezen kunnen
namelijk uitstekend tellen. Niet
alleen in Friesland, maar in heel
Nederland. Daar helpt geen
pr-campagne meer, ook niet van
de LC.
Zelfs fervente voorstanders
van windhandel in de Friese
staten stemden tegen (Groen-
Links en D66). Electorale angst,
met de verkiezingen in zicht. De
vroegere tegenstander (FNP)
heeft met het pluche in de rug –
noodgedwongen – maar meege-
stemd met de PvdA en CDA.
Slappe knieën en bestuurlijk
falen alom.
De vertaling van duurzame
doelstellingen in windturbines
is dan ook absurd. Wind is niet
duurzaam, wind is alleen duur
en de rekening ervan remt wel
duurzame innovaties. Die Friese
politieke partijen die ondubbel-
zinnig afscheid nemen van deze
groene-windreligie zullen de
winnaars blijken.
Wind op land en/of het wind-
industrieterrein Friesland in het
IJsselmeer zullen de dezelfde
status bereiken als het inpolde-
ren van de Waddenzee. Ooit ook
zo’n welvaartsverhogend idee,
maar verder dan een plaatje in
de beleidsnota is het nooit geko-
men. Gelukkig niet, er zijn dom-
weg te veel verstandige Friezen.
Friesland kan in deze rustig af
van de Haagse dwang, het blijft
een politieke keuze. Laat die
statenverkiezingen maar een
referendum worden. Wel zo
verstandig.
GERT-JAAP VAN ULZEN
Leeuwarden
endum
IJsselmeer, mogelijke plek
voor windturbines. FOTO
LC/JAN DE VRIES