You are on page 1of 176

NÉMETHNÉ HOCK ILDIKÓ

LEXIKA KIADÓ
NÉMETHNÉ HoeK ILDIKÓ
Angol levelezés
ő © Némethné Hoek Ildikó
Alkotó ő Dr. Szalai Elek
Rendelési kód: LX-0021
Minisztériumi engedély száma:
44.560 /7/ 96. XI.
Kiadja: © LEXIKA Tankönyvkiadó
8000 Székesfehérvár, Martinovics u. 9
Tel./fax: /22/ 311-993
Anyanyelvi lektor: John Horváth
Fedélterv: Szász Zsuzsa
ISBN 963 9092 26 6
Nyomtatta és kötötte:
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt
  ő ő Mádi Lajos vezérigazgató
Munkaszám: 02-0032
Ő
A könyv célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik az angol nyelvet magán, vagy
hivatalos levelezések kapcsán a mindennapi életben használják, illetve azoknak, akik a levelezés
nyelvezetét az alap-, vagy a középfokú nyelvvizsgára való készülésük során most
tanulmányozzák.
Az írás során a ő szempont az volt, hogy olyan levelek kerüljenek a könyv lapjaira,
amelyek a magyar olvasó számára mintául szolgálhatnak, mivel maguk is gyakran kerülhetnek
olyan élethelyzetekbe, amikor ilyen, vagy ezekhez hasonló tartalmú leveleket kell írniuk. A
könyv felépítése tehát a ő alakul:
l. alapfokú nyelvvizsgafeladatok, majd ezek angol ű megoldása, a könyv végén
szószedettel;
2. középfokú nyelvvizsgafeladatok (magánlevelek és hivatalos levelek), majd ezek
megoldása, a könyv végén szószedettel;
3. magán- és diáklevelezés gyakori témákról magyarul és angolul kidolgozott
mintalevelekben, a témákat ő kifejezés ű  
4. üzleti levelezés és kapcsolattartás magyarul és angolul kidolgozott mintalevelekben, a
témákat ő kifejezés ű  
5. pályázatokhoz és ösztöndijkérelmekhez kapcsolódó hivatalos levelezés magyarul és
angolul kidolgozott mintalevelekben, a témákat ő kifejezés ű
Mint látható tehát, a könyv minden szinten a ő leggyakoribb levelezési problémák
megoldásához kíván segítséget nyújtani.
Használatát a ő területekenjavasoljuk:
- az alap-, közép- és ő nyelvvizsgák írásbeli részére való felkészülés során;
- a felvételi vizsgákra való felkészülésnél;
- üzleti és hivatalos levelezések lebonyolításakor;
- pályázatok beadásakor;
- fordítási gyakorlatok során.
Mind a magán, mind pedig a hivatalos leveleket tartalmazó fejezetek elején magyarul
olvashatunk rövid tájékoztatót az adott levéltípusokkal kapcsolatos általános szabályokról. Az
alap-, illetve középfokú levelezési feladatok megfogalmazása teljesen megegyezik a
nyelvvizsgán várható feladatok szövegezésével. A fejlécekben található címek természetesen
minden esetben fiktívek.
A könyv sikeres használatához eredményes munkát kíván a ő
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL
1. MAGÁNLEVELEK
(Angol alap- és középfok)
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL
LEVÉLÍRÁSRÓL
A magánlevelek a ő ő állnak:
a. fejléc (a feladó címe, dátum)
b. megszólítás
c. a levél szövege
d. búcsúzás
e. aláírás
f. utóirat
FEJLÉC
A feladó címét kétféleképpen írhatjuk a jobb ő sarokba:
5
38 Arndale Street,
Dover,
Kent.
CT179TJ
38 Arndale St,
Dover,
Kent.
CT179TJ
A cím sorrendje tehát a ő   házszám, utca neve, város/falu, megye, postai irányítószám,
esetleg az ország. A sorok végén ő ő elhagyható, csakúgy, mint a megye neve utáni pont.
A rövidítések után viszont néha ő hogy pontot tesznek.
A 'Street' és a 'Road' szavak ő mégpedig 'St' illetve 'Rd' formában.
A dátumot egy sort kihagyva írjuk a cím alá. Lehetséges variációk:'
17(th) Jan(uary)(,) 1994
Jan(uary) 17(th), (19)94
17/1/94 (nap/hónap/év Angliában)
01/17/94 (hónap/nap/év Amerikában)
Egyéb ő hónapnevek: Feb, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec. Ha rövidítve írjuk a hónap nevét,
tehetünk utána pontot. Az 1, vagy l-re ő ő számok után nem 'th'-t, hanem 'st'-t; a 2-esek
után 'nd'-t; a 3-asok után pedig 'rd'-t írunk.
Egy Magyarországról feladott levél fejléce a ő nézhet ki:
24(,) Tulipán út(,)
Veszprém 8200(,)
Hungary(.)
2(nd) April(,) 1994
24(,) Tulipán út(,)
Veszprém 8200(,)
Hungary(.)
June l(st)(,) 1994
6
MEGSZÓLíTÁS
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL
A megszólítást a baloldali margó mellé, vagy ahhoz közel írjuk és utána mindig ő teszünk..
Baráti levélben a szinte kizárólagos megszólítási ő a ő  
Dear Judy,
Különösen kedves megszólítás:
My dear Judy,
A LEVÉL SZÖVEGE
A levél szövegét a megszólítás után egy sort kihagyva, de azzal egyvonalban, a margó mellett,
vagy kis bekezdéssel kezdjük. Ha a levél egymástól elhatárolható gondolatokat tartalmaz, azokat
mindig külön szakaszban tárgyalj uk, a szakaszokat pedig vagy egy-egy üresen hagyott sorral
választjuk el egymástól, vagy bekezdéssel indítj uk. A levél tartalma általában három könnyen
elhatárolható részre osztható:
a. bevezetés;
b. tárgyalás (célok megnevezése, hírek közlése);
c. befejezés.
a. bevezetés
A bevezetés rendszerint vagy egy korábbi levélre, vagy egy olyan eseményre való utalással
ő amely a levélírást kiváltotta. Ennek ő a leggyakoribb angollevélkezdési
kifejezések a ő  
I have just received your letter and I
am writing at once
because...
I'm sorry it has taken me so
long to reply to your last
letter but. ..
What a surprise it was to get a
letter from you after alI this
time.
I was very sorry to hear...
I feel sure that you will be
interested to know (that)...
Thank you very much for your
letter. It is lovely to hear
about what has been going on
with you.
Éppen most kaptam meg a leveledet
és rögtön válaszolok is,
mert...
Elnézést, hogy ilyen sokáig nem
válaszoltam a leveledre, de...
Igazi meglepetés volt, hogy
ilyen hosszú ő után írtál
nekem.
Sajnálattal értesültem arról, hogy...
Biztos vagyok benne, hogy érdekeini
fog az a hír, hogy...
Nagyon köszönöm a leveledet.
Jólesik hallani arról, hogy
mi történik veled.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL 7
The reason I am writing is that
Please forgive me for my delay
in answering your letter but I
have been really busy lately.
Thanks a lot for your last
letter. Sorry I haven't answered
until now.
It felt good to hear from/ about you.
I'm writing to you to ask you
a favour.
In your last letter you asked
me about. ..
In your last letter you asked
me to...
Thank you for your longi interes-
ting letter. I was glad to hear
(that)...
I was very happy/ delighted/
pleased to receive your letter,
which arrived yesterday/ some
days ago.
I have just received your letter
and am writing to you by return
post.
Thank you so much for answering
my letter so quickly.
I hope this letter reaches you
in time.
Hi! Howare you?
It was lovely to hear from you again.
Azért írok, mert...
Elnézést, hogy ilyen ő válaszolok
a leveledre, de mostanában
nagyon elfoglalt voltam.
Köszönöm az utolsó leveled és
elnézést, hogy eddig nem válaszoltam.
Jólesett hallani rólad.
Azért írok, mert egy kis szívességet
szeretnék kérni ő
Utolsó leveledben arról kérdeztél,
hogy...
Utolsó leveledben arra kértél,
hogy...
Köszönöm a hoszú/ az érdekes
levelet. Örömmel hallottam,
hogy...
Nagyon örültem a levelednek,
amelyet tegnapi néhány nappal
ő kaptam meg.
Éppen most kaptam meg a leve-
ledet és postafordultával
válaszolok is.
Köszönöm, hogy olyan gyorsan
válaszoltál a levelemre.
Remélem, hogy ő   megkapod
a levelemet.
Szia! Hogy vagy?
Jó volt újra hallani rólad.
A lehetséges levélkezdési formákra további példákat talál a mintalevelekben.
b. tárgyalás
A tárgyalásra ő fordulatokat a levél tartalmától ő en a mintalevelekben fogjuk
megadni.
8 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL
Fontos azonban szem ő tartanunk a ő különösképpen, ha vizsgaszituációban kell
levelet írnunk:
- ügyeljünk a helyes levélforma betartására;
- gondolatainkat mindig szakaszokba/bekezdésekbe rendezzük;
- ügyeljünk a helyes központozásra;
- ő világos, jól megszerkesztett mondatokban írjunk a kijelölt témáról, ő
ű hogy megértettük-e pontosan a feladatot;
- ne lépjük (nagyon) túl a kért mennyiséget, de arra is ügyeljünk, hogy sokkal kevesebbet se
írjunk.
Ez a mennyiség alapfokú nyelvvizsga esetén 6-8, középfokú nyelvvizsga során pedig 15-20 sor
között szokott lenni.
c. befejezés
A befejezésre ő legtipikusabb fordulatok a ő
I look/ am looking/ will be
looking forward to hearing
from you (soon).
I do hope to see you soon.
(please) remember me to ...
(Please) give my love/ best
regards/ best wishes to ...
Say hello to (the) ... from me.
We alI send our love to you
and your parents/ children.
I've no more news for the moment.
Do write me soon and tell me
alI about yourself.
I hope to have a letter from
you soon.
Write me and let me know how
you are getting on.
I must end now, but 1'11 write
alonger letter next time.
I can't think of anything else
to write at the moment.
Alig várom már, hogy halljak
ő ő  
Nagyon remélem, hogy hamarosan
találkozunk.
Üdvözlöm a ...
(Kérlek) add át üdvözletemet/
jókívánságaimat a ...nak.
Üdv a ... nak.
Mindannyian szeretettel üdvözlünk
téged és a szüleidet/a gyerekeket.
ő nincs több hírem.
Kérlek ő válaszolj és
írjál magadról!
ő válaszod reményében,
Írjál és tudasd velem, hogy vagy!
Most búcsúzom, de legközelebb
majd többet írok.
ő nem tudok többet
írni.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL 9
Drop me a line when you have a
moment.
Bye for now. Take care and
write me soon.
That's aH! Write soon!
Hope aH goes weH with you.
Írj egy pár sort, ha van egy
kis ő
Most búcsúzom. Vigyázz magadra és
írj ál hamar.
Ez minden. Írjál hamar!
Remélem, minden rendben.
A lehetséges befejezési formákra további példákat talál a mintalevelekben.
BÚCSÚZÁS
Baráti levélben a tényleges befejezésre, búcsúzásra használt leggyakoribb kifejezések a
ő
Love, /Lots oflove, IAH my
love, /Much lovel Love from,
y ours, IYours ever, lYours as
ever,
Yours affectionately, lYours
sincerely, ISincerely yours
AlI the bestl regardsl best
wishesl my very best to you
Szeretettel (rokonoknak és
nagyon közeli barátoknak)
Szeretettel (nem túlságosan
közeli, de jó barátoknak)
Szeretettel (egyéb ő  
Minden jót kívánok!
A búcsúzás a levél befejezése alatt egy sort kihagyva ő általában a margótól kissé jobbra,
de lehet közvetlenül melette, vagy középen is. A búcsúzásban az ő szót mindig nagy ű
írjuk, a végére pedig ő teszünk.
ALÁíRÁS
Az aláírást szintén egy sort kihagyva írjuk a búcsúzás alá, vagy attól egy kicsit jobbra. Ez baráti
levélben rendszerint a keresztnév, vagy annak becézett változata.
UTÓIRAT
Ha a ő valamit kifelejtettünk, vagy a levél megírása után jut tudomásunkra, akkor 'P.S.'
baloldali sorkezdés után következhet röviden a mondanivalónk. További utóiratokat 'P.P.S.'-szel
vezetünk be.
A BORÍTÉK
Az angol levelezés szabályai szerint a borítékra nem írjuk rá a feladó címét. Ha mégis szeretnénk
a címünket feltüntetni, ezt a boríték hátoldalán tegyük meg a levél fejlécére érvényes sorrendben.
10 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL
A címzett nevét és címét a boríték ő kicsivel lejjebb kezdjük el írni ugyanolyan
sorrendben, ahogy azt a levél fejlécére vonatkozóan megadtuk. A férfiak neve elé szokásos a
"Mr(.)', férjezett ő neve elé a 'Mrs(.)', lányok neve elé pedig a 'Miss' címet felími.
Pl.:
Mr(.) C.A. Jones(,)
20(,)Pembroke Drive(,)
DANBY(,)Hants DY9 9XZ
(GREAT-BRITAIN)
Az alábbi fejezetekben közölt magánlevelek   ő baráti, bár nem feltétlenül szoros
kapcsolatra utaló stílusban íródtak.
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
Ő
Feladatok
Család
11
1. Írjon egy rövid bemutatkozó levelet ő angol ő amelyben elmondja,
hogy jutott hozzá a címéhez és röviden leírja családi állapotát és jellemzi önmagát. (Tartsa be
az angol levélírás ő  
Lakóhely, otthon
2. Ön egy lakóhelyét ábrázoló képeslapot küld angol ő Mutassa be röviden a
várost és fejezze ki reményét, hogy partnere rövidesen személyesen is megismerheti.
3. Írjon egy levelet amerikai barátjának, amelyben elújságolja, hogy új lakásba! házba költöztek
és adjon egy rövid leírást róla. ő hogy most csak kevés ideje van, de
legközelebb hosszabban ír majd a témáról.
Iskola, tanulás, pályaválasztás
4. Köszönje meg angol barátja ő ő levelét és válaszában röviden foglalja össze, hogy mit
jelent az, hogy Ön gimnáziumba jár. Tegyen fel kérdéseket az angol ű oktatásról és
barátja pályaválasztási ő ő
5. Örömmel értesült róla, hogy angol barátjának jól sikerültek a vizsgái. Fejezze ki aggodalmát a
saját érettségi vizsgái miatt és levelében röviden foglalja össze, hogyan zajlanak. Végezetül
hívja meg barátját a nyári ő
Ételek, étkezési szokások
6. Ön látogatóba készül angol barátjához, aki ő ő levelében arról ő hogy milyen
ételeket eszik meg szívesen. Válaszában köszönj e meg az ő mondja el, hogy nem
különösebben válogatós és röviden ecsetelje étkezési szokásait.
7. Angol barátja hamarosan látogatóba érkezik Önhöz Magyarországra. Ön, mivel szeretne a
kedvébe járni, levélben ő ő hogy barátja, mit fogyasztana szívesen a
megérkezésekor. Tegyen néhány javaslatot a vacsorára és kérje barátja ő válaszát.
12
Vásárlás, ajándékozás
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
8. Angol barátja küldött Önnek egy könyvet, amelyet már régóta keresett Magyarországon. Kissé
ő íródott válaszlevelében ő köszönj e meg az ajándékot és a cserébe küldött
ő ő mondja el, hogy hol vette és miért döntött mellette.
Egészség, betegség
9. Most kapott egy rövid értesítést arról, hogy angol barátjának édesapját kórházba kellett
szállítani. Gyorsan válaszoljon és röviden ő a betegség ő és a
kilátásokról. Végül fejezze ki reményét, hogy barátja édesapja hamarosan felgyógyul.
ő öltözködés
10. Ön meghívta angol barátját, hogy töltse a húsvétot Önöknél. Barátja ő ő levelében
értesítette Önt, hogy szívesen jön Magyarországra. Az ő ő és ő hogy
milyen ruhákat hozzon magával. Levelében röviden válaszoljon barátja kérdéseire.
Szórakozás, hobbi, sport
11.   ő írt második levelében kérjen elnézést a hosszú hallgatásért és
röviden számolj on be arról, hogy mit szeret csinálni szabadidejében. Térjen ki legalább 3-4
féle tevékenységre és ő társa hobbija ő is.
12. Írjon egy 8-10 soros levelet angol barátjának, amelyben elújságolja, hogy új sportot kezdett
el ű mégpedig a kosárlabdát. Röviden foglalja össze, hogy miért szereti ezt jobban, mint
a magasugrást, amit Ön korábban csinált, majd adja át társának ő üdvözletét.
Kirándulás, utazás, közlekedés
13. Írjon egy 8-10 soros levelet angol barátjának, amelyben röviden beszámol az
osztálykirándulásról, ő éppen most tért vissza. Röviden mondja el, hogy merre jártak,
mit láttak, milyen volt az ő és a hangulat.
14. Angol barátai az Ön meghívására Magyarországra érkeznek autóbusszal. Érkezésük ő
utolsó levelében írja le, hogy juthatnak el a busz végállomásától az Ön otthonáig. CA
nyelvvizsgán lehetséges egy mellékelt térkép.)
15. Írjon angol barátjának egy ő a tengerpartról. Tegyen említést a szállásról, az
ő és arról, hogy mit csinál és hogy érzi magát. Jegyezze meg, hogy jó lenne, ha barátja
is ott lenne.
16. Ön látogatóba megy angol barátjához, akivel még sohasem találkozott, de fényképet már
küldtek egymásnak. Írja meg hogy pontosan mikor és hova fog megérkezni.
Tájékoztassa barátját arról is, hogy mit fog viselni és hogy az utolsó fénykép óta változott-e
valamit a külseje.
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
Mintamegoldások
1.
32 Jutasi út
Veszprém 8200
14 July, 1995.
Dear Rachel,
I got your address from Imy English teacher! a friend of mine, who told me that you would
like to correspond with a Hungarian boyl girl ofmy age.
I am 15 and live with my partents and two sisters/brothers. I'm a student in an academic
grammar school! secondary technical school! vocational school and my favourite subjects
are English and Mathsl Historyl Biology..
I'm quite talll short and sliml plump. My eyes are bluel dark and my hair is short! longi
shoulder length and fair! darkl brown. I take after my father but I've got my mother's
personality. I'm sociablel talkative and Ilike having friends.
In my free time I play footballl basketball! table tennis. My hobby is collecting stampsl
travellingl reading books.
I can't think of any more to write for the first time but I'm really interested to hear about
you. I hope you'll answer soon. .
y ours sincerely,
András
2.
18/03/94
DearMary,
What you can see on the card is my hometown. Isn't it beautifui?
It' a fair-sizedl bigl smalll historici industrial town in the middlel northl south-eastl north-
west of Hungary with a population of about 40,0001 180,000.
The buildings on the card are the main landmarks of the town. Do you like them?
I wish you were here and could see them with your own eyes.
Love,
Zita
13
14
3.
4.
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
32 Vágány utca
Szolnok 5600
220ctober, 1994
Dear John,
Perhaps you would be interested to know that we managed to move to another fiat! house
after alI. The whole family is very happy about it, because it's a lot bigger than the old one
and it's also in a much nicer area.
The new fiat is in a semi-detached house/ Our new house is a suburban bungalow/ and
there is a small/ big garden around it. The kitchen, the dining-room and the hall are
downstairs, the bathroom and the bedrooms are upstairs. There's also a garage at the side of
the house so we won't have to park our car in the street any longer.
I must say good-bye to you now because I still have some things to fix up in my room. I am
going to write alonger letter when I have more time.
Love and best wishes,
Ili
67 Liliom utca
Monor4593
30 Nov, 1994
DearTom,
Thank you so much for your last letter in which you ask me about my school.
Well, as I said, I go to an academic grammar school, which I started at the age of 14 and
will probably finish at 18. The standard of teaching is quite high in grammar schools in
Hungary, that's why most students who would like to go on to university study in such
schools. We mainly have arts and science subjects here as opposed to secondary technical
and vocational schools, where students also learn a trade.
Howare things with you? Have you thought about what to become yet? What types of
secondary schools are there in Britain and what is your schoollike?
Tell me all about it and please write again soon.
Yours,
Csilla
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
5.
122 Akácos út
Taszár 6470
12 June, 1994
Dear Jim,
I was de!ighted to learn from your letter that you had got through your examinations. WeIl
done! H'S really marvellous news.
Unfortunately my school leaving examinations are still ahead of me and I fee! really
anxious about them. You know I have never done particularly weIl at school and now I will
have to sit for a written exam in Literature, Maths and English and an oral exam in
Literature, History and English. You can imagine how worried I am. Anyway, I think we'll
deserve a nice long holiday this summer. Could you come and stay a month or so with us? I
would be really glad if you could make it.
Do write me soon and tell me what you think about the suggestion.
y ours with love,
Tamás
6.
45 Rónai tér
Budapest 1378
30 July, 1995
Dear Carl,
Thank you for your letter, which I have just received. H'S really very thoughtful of you to
ask me about my eating habits.
To tell you the truth, I am not at alI choosy, I do eat everything I get. For breakfast I usually
have /rolls with butter and jam/ cornflakes with milk/ scrambled eggs/ sausages and tea. I
never eat anything untillunch, which is always a hot meal, but I could also do with some
cold snacks. I never have a big dinner, just some cold cuts and some fruit to follow.
As you can see I don't make much fuss of my meals so please don't worry about my diet.
Thanks for your concern again. I hope to see you soon.
Sincerely yours,
Pali
15
16
7.
8.
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
57 Papvásár út
Komárom 7322
8 July, 1994
Dear Susan,
I really am very happy to see you soon in my home. There is just one minor thing left that I
would like to ask you about and this is food. My mother is eager to know what she should
prepare for your first dinner in Hungary.
She is very good at making soups, especialIy vegetablel meatl fish soup. Then for the
second course we could have roast beefl pork chopsl veal cutlets and for dessert she
recommends pancakes. If you prefer vegetables to meat she could make you some delicious
salads, or if you have a sweet tooth she'lI bake you a cake.
Don't forget to write by return post and let us know what you would prefer to have.
Lots of love,
Kati
85 Kerepesi út
Budapest 1290
10 Dec, 1994
My dear Judy,
Please forgive me for my delay in writing to thank you for the book you sent to me. I was
very glad to get it as I had been trying to find it in the bookshops for a long time. Thank
you very much indeed.
I'm sending a nice little table-cloth to you which I spotted in the local shop of folk art. I
know your mother loves embroidery and this is a piece that will suit the decoration in her
room.
I hope that ali is welI with you. Please, pass on my best wishes to your parents. Bye-bye for
now,
Yours,
Éva
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
9.
101 Veszprémi út
Balatonalmádi 8223
23 Jan, 1995
Dear Brian,
I have just leamt from your letter that your father has been taken to hospital. I'm desperate
to tell you how sorry I am and hope that it's not very serious.
When did it actually start? What symptoms did he have? Are you sure that he'll have to be
operated on or can medication help? How long do you think he'll have to stay in and when
do the doctors say he'll fully recover by?
Please, remember me to him and tell him that I wish him a quick recovery. I do hope that
he'll get better soon. I really am interested in his condition so write me as soon as possible.
Affectionately yours,
Gyuri
10.
41 Káplán köz
Sopron 9400
25 February, 1995
Dear Jenny,
I have just received your letter and I'm absolutely delighted to hear that you will be able to
come and see us at Easter.
Usually spring weather in Hungary is quite nice but you can never count with certainty on
really warm weather in April. It is unpredictable so it may rain or there may be beautiful
sunshine. The temperatures can also range from 10 to 25 degrees so I think you should
bring both warm and light clothes with you. What I usually wear in April is a pair of
trousers/ a long skirt, a T-shirt/ a light blouse and a sweater/ windcheater/ jacket. Whatever
the weather will be like I'm sure weIll enjoy ourselves.
We are alI looking forward to seeing you soon.
Love,
Edit
17
18
11.
Dear Ed,
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
33 Rakosa tér
Kaposvár 6400
1 June, 1995
I'm sorry I haven't written for so long but I've been really busy lately. I've had to study a lot
but now I'm free and I can do some of my favourite activities.
My hobbies are collecting coins/ stamps/ badges. I have already got as many as several
hundred coins from different countries of the world. I also like listening to pop music/
reading and watching films. My favourite types of books/ films are travelogues/ adventure
stories/ romances. I love books/ films on nature.
We have a dog called Riki. He is the most intelligent dog in the world and I always enjoy
playing with him.
What about you, Ed? Do you have a lot of spare time? What do you usually do in your free
hours?
Do write me when you have a moment and 1'11 try to answer sooner than I did before.
Sincerely yours,
Béla
12.
83 Debreceni út
Nyíregyháza 4300
15 April, 1994
Dear Martin,
I'm writing to you to tell you that I've taken up a new sport. You know I did the high jump
for 6 years but then I gave it up some months ago.
Now I'm playing basketball and I must tell you I prefer it to high jumping. I can't wait to go
to the work-outs three times a week and I enjoy every moment of it. Just imagine! You are
not alone, you play in a team and, if you are good enough, you can even score for this team.
That's what I call real pleasure.
Why don't you take up a game like basketball? I'm sure you would enjoy it.
My sister sends you her kindest regards. Do write us soon.
Love,
Gabi
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
13.
34 Baktai út
Sárospatak 7210
18 May, 1994
Dear Kate,
I've just returned from a class outing in one of the most beautifui parts of the country and I
decided to write you some words about it.
It was a two-day trip; we did Veszprém on the first day and went on a hiking tour in the
Bakony Hills on the second. We saw all the exhibitionsl museums and the famous sightsl
landmarks and had a lovely dinner in a restaurant in the old part of the town.
We were very lucky with the weather. Although it was a bit windy in the beginning, we had
just the ideal weather for hiking. We were chatting and singing while walking and
everybody enjoyed themselves a lot.
I hope your school outing will also be great fun.
With good wishes to you and your parents.
Lots of love,
Mari
14.
91 Pentelei út
Karcag 6430
24 July, 1995
Dear George,
You can't imagine how happy I am that we'll soon meet. Here are the instructions for you to
get from the coach terminal to our place.
When you have got off the coach, try to find the nearest stop of underground line 2. Take it
five stops and get off at Déli Pályaudvar, a big railway station. You'll find information
about train departures inside the station building. Take the next train (express or fast train)
to Veszprém. The journey shouldn't take longer than two hours. When you arrive in
Veszprém, give me a ring and my father will collect you from the station.
We are allloking forward to seeing you soon.
Yours,
Vera
19
20
15.
Dear Wendy,
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
25/07/95
WeIl, here we are on the beach at Portoros and we are having a magnificent/ wonderful/
horrible/ awful time.
I'm lying under a tree/ in the sun/ in my room, drinking coke/ tonic/ ice tea and looking at
the sea/ rocks/ rain. My brother is swimming/ sleeping and my parents are sightseeing/
playing cards. Our hotel is very nice/ terrible and the food is good/ inedible. Our room is
smaIl/ big, but it's clean/ dirty and quiet/ noisy. Tomorrow we are going to Venice. I'm sure
it will be beautiful/ exciting/ boring.
Wish you were here,
Love,
Luca
16.
2 Vándor utca
Székesfehérvár 8100
3 August, 1994
Dear Peter,
I am arriving at Waterloo Station, London, at 10.45 a.m. next Monday, August 5th. Can
you meet me?
I'm sure you'Il be able to recognize me if you look at the photo I've sent you recently. The
only thing that is different is /my hairstyle/ the colour of my hair/ and that I've become
fatter slimmer. Now I'm wearing my hair in a pony tail/ my hair is darker than in the photo.
I will be wearing a dark green T-shirt (with a brown leather jacket if the weather is cool), a
pair of blue jeans and brown shoes.
I'm looking forward to meeting you soon.
Yours,
András
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
DIÁK-ÉSFELNÖTTLEVELEZÉS
Feladatok
Családi élet
21
1. Az utóbbi ő problémák merültek fel 16 éves fia nevelésével kapcsolatban. ő
elkeseredésében angol ő fordul tanácsért, aki szintén volt már ilyen helyzetben.
Egy kb. 17-20 soros levelet ír, amelyben:
(l) elmondja, hogy aggódnak a fiuk miatt;
(2) részletesen kifejti, hogy mi a probléma a fiúval;
(3) elmondja, hogyan próbált már segíteni;
(4) utal arra, hogy ő is voltak hasonló problémái
(5) tanácsot kér és üdvözli a család többi tagját.
2. Önnek nemrégiben volt az eljegyzése. Levelet ír angol barátjának, amelyben:
(1) közli vele a nagy hírt;
(2) megírja, hogy ki a menyasszonya, mit csinál és hol találkoztak;
(3) elmondja, hogy milyen tulajdonságai vannak, mi érdekli és hogy jönnek ki egymással;
(4) közli barátjával, hogy az eljegyzés csak ű családi körben volt;
(5) már ő bejelenti, hogy az ő viszont ő is szeretné meghívni és reméli, hogy
el tudnak jönni.
Lakóhely, otthon
3. Ön lakást cserél egy ő amerikai házaspárral a nyárra. Telefonon megegyeztek, hogy
levélben értesítik egymást a lakással! házzal kapcsolatos tudnivalókról. Ön is írja meg a
ő  
(1) hol veheti fel a házaspár a kulcsot megérkezéskor;
(2) hol találják meg a központi víz- és villanykapcsolókat;
(3) a háztartási eszközök használatával kapcsolatos tudnivalókat;
(4) a virágöntözés szabályait;
(5) a visszautazás ő ő
4. Írjon egy 17-20 soros levelet angol barátjának, amelyben közli vele a ő  
(1) végre sikerült elcserélni lakásukat egy családi házra, amelyre már nagyon vágyott;
(2) a ház ugyan régi, de nagyon szép környéken van;
(3) milyen a ház, mekkora az udvar és mi van benne;
(4) milyen felújítási munkákat kell majd megcsináltatniuk;
(5) Mivel sok hely van, hívja meg barátját, hogy töltsön egy-két hetet Önnél.
22
Iskola, tanulás, munka
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
5. Angol barátjának egyik ő Magyarországra szeretne jönni angolt tanítani. Barátja
ő kér információt. Írjon egy 17-20 soros levelet, amelyben tájékoztatja ő a
ő ő :
(1) milyen a tanév beosztása Magyarországon;
(2) milyen rendszerben folyik a gimnáziumban a tanítás;
(3) milyen nyelveket tanulnak a diákok;
(4) milyen az értékelési rendszer;
(5) milyenek a magyar középiskolások, és mire számíthat egy fiatal ű tanár a
beilleszkedést ő  
6. Az új iskolaév kezdetén elhatározza, hogy megváltoztatja hozzáállását a tanuláshoz. Levelet
ír angol barátjának, amelyben 17-20 sorban tájékoztatja ő a ő fogadalmairól:
(1) jobban oda fog figyelni az órákon, többet és hatékonyabban fog tanulni;
(2) mindig megcsinálja a házi feladatokat, és soha nem fog lógni az órákról;
(3) mivel megint vannak új tanárok, megpróbál rájuk jó benyomást tenni;
(4) a többi tanárral is nagyon udvarias lesz, és nem fog veszekedni egy diáktársával sem;
(5) kerüli az évvége ő ű tanulást, egész évben kitartóan fog tanulni;
(6) végül ő barátja véleménye ő és megkérdezi, hogy nem akarja-e követni a
példáját.
7. Ön nemrégiben állást változtatott és most közli a hírt angol barátjával. Levelet ír, amelyben:
(1) elmondja, hogy miért nem érezte jól magát korábbi munkahelyén;
(2) bemutatja új munkakörét;
(3) részletesen leírja munkakörülményeit;
(4) beszél a továbblépési ő ő
(5) kéri barátját, hogy válaszlevelében mondja el véleményét döntésével kapcsolatban.
Ételek, étkezési szokások
8. Angol ő levelet írt. Közli, hogy két hét múlva lesz náluk egy tantestületi vacsora. Ö
szeretne valami magyaros ételt ő és annak az ételnek a receptjét kéri, amit utolsó nap
Önöknél evett, amikor látogatóban volt itt. Írjon egy 15-20 soros levelet, amelyben:
(1) kifejezi örömét, hogy annyira ízlett ő az étel, hogy kollégáival is meg akarja
kóstoltatni;
(2) részletesen leírja, hogyan csinálja és mivel tálalja az ételt;
(3) emlékezteti ő hogy az étel nagyon zsíros és ű amit nem mindenki
szeret;
(4) megemlíti, hogy vannak egészségesebb magyaros ételek is, és felsorol néhányat, amit
ilyen alkalomra javasolna;
(5) végül felajánlja, hogy kívánságra ezek receptjét is elküldi.
9. Ön most érkezett vissza Angliából, ahol egy baráti család látta vendégü!. Írjon egy 15-20
soros ő amelyben:
(1) megköszöni barátjának és családjának a meleg fogadtatást;
(2) elmondja, hogy mindig emlékezni fog azokra a helyekre, amelyeket együtt
meglátogattak;
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
(3) elmondja, miért csalódott kellemesen az angol konyhában;
(4) felsorol egy-két ételt, amelyek különösen ízlettek és elmondja, hogy miért;
(5) leírja, hogy sokat hízott és reméli, hogy hamarosan viszonozhatja a vendégszeretet.
Vásárlás, ajándékozás
23
,
10. Angol barátja tanácstalan a karácsonyi ajándékozással kapcsolatban. Levelében Önt kérdezi,
hogy itt is szokás-e ajándékot adni, és ha igen, akkor írja meg, hogy Ön kinek mit vett.
Válaszában Ön a ő fogalmazza meg:
(1) Magyarországon karácsony ő mindig nagy a tülekedés a boltokban;
(2) nagy leárazások vannak, mégis nehéz megtalálni mindenkinek a ő ajándékot;
(3) milyen ajándékokat vett már meg, és még mi van hátra;
(4) miért döntött ezek mellett az ajándékok mellett;
(5) megpróbál tanácsot adni barátjának is a vásárlásra vonatkozóan, és kellemes ünnepeket
kíván az egész családnak.
Baleset, betegség
ll. Önt egy kisebb baleset következtében kórházba szállították. Levelet ír angol barátjának,
amelyben:
cl) közli a baleset körülményeit;
(2) elmondja, hogy milyen sérüléseket szenvedett és hova szállították;
(3) milyen kezelést alkalmaztak, és mennyi ő telik, amíg felgyógyul;
(4) milyenek a kórházi körülmények, és hogy telnek a napjai;
(5) végül reméli, hogy barátja családjában nincs semmi probléma, és kéri, hogy ő
írjon.
12. Ön hosszú hallgatás után levelet ír angol barátjának, amelyben elmondja, hogy miért nem írt
ilyen sokáig:
(1) súlyos betegségen esett át az utóbbi hónapokban;
(2) mondja el betegsége tüneteit;
(3) írja le, hogy a kórházi kivizsgálás során milyen betegséget állapítottak meg;
(4) közölje, hogy megoperálták, de most már itthon van és jobban érzi magát;
(5) sajnálkozik, hogy a táppénz milyen kevés, de reméli, hogy nemsokára újra dolgozhat.
Egészség, sport
13.   ő ő levelében angol barátja arról írt, hogy amióta rendszeresen tornázik sokkal jobban érzi
magát, és Önnek is ezt tanácsolja. Ön válaszlevelében a ő írja:
cl) barátja levele nagy hatással volt Önre, mert rájött, hogy nagyon egészségtelen életmódot
él;
(2) elmondja, hogy jóformán semmi testmozgást nem végez a házimunkán kívül, hiszen
még a munkahelyére is kocsival jár;
(3) most elhatározta, hogy minden reggel tornázni fog, esténként pedig kocogni; télen
síelni, nyáron pedig úszni fog;
(4) részletesen leírja, hogy valamikor milyen sokféle sporttal foglalkozott;
(5) megköszöni barátjának a jó tanácsot és ígéri, hogy majd beszámol elhatározása
ő
24
ő   öltözködés
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
-
14. ő egy féléves ő kapott egy angol-magyar vegyesvállalatnál. A
ő augusztustól januárig tart. Barátja még soha nem volt Magyarországon és most
Önt kérdezi arról, hogy milyen ő számíthat és milyen ruhákat hozzon magával. Írjon
egy 15-20 soros levelet, amelyben:
(l) gratulál a ő   majd részletesen ecseteli a lehetséges augusztusi ő
(2) elmondja, hogy az ő folyamán nagyjából mire lehet számítani;
(3) jellemzi a téli ő   és felhívja a figyelmet, hogy a magyar tél sokkal hidegebb, mint
az. angol;
(4) elmondja, hogy nálunk melyik évszakban mit viselnek az emberek;
(5) végül reméli, hogy barátja jól fogja érezni magát Magyarországon, és majd Önt is
többször meglátogatja.
Szórakozás, hobbi
15. Ön nemrégiben egy ű angol filmet látott a moziban. Hosszú hallgatás után levelet ír
angol barátjának, amelyben:
(l) közli, hogy milyen filmet látott, amely egyébként egy angol regény filrnrevitt változata
volt;
(2) kéri barátját, hogy szerezze meg Önnek ezt a könyvet, ha lehetséges és küldje el;
(3) mondja el, hogy nagyon ritkák a jó filmek manapság, mert a filmek többsége krimi,
vagy horror, és tele van ő
(4) az Önök családjában is állandóan be van kapcsolva a televízió, amivel Ön ő
elégedetlen;
(5) röviden jellemzi a magyar ű   és ő az angol ű színvonala
ő
Kirándulás, utazás, közlekedés
16. Angol barátjának a szülei úgy döntöttek, hogy Magyaországon töltik nyári szabadságukat.
ő kérnek tanácsot, hogy mit érdemes megnézni, milyen szállás- és ő
vannak. Válaszlevelében Ön a ő írja:
(l) kifejezi örömét a ő döntésével kapcsolatban;
(2) elmondja, hogy nagyon sok szép hely van és tanácsol ő   amit a helyükben Ön
választana;
(3) részletesen leírja, hogy miért ezeket a helyeket ajánlja;
(4) említést tesz az ottani ő ő és arról, hogy küld térképet és
prospektusokat;
(5) kéri barátját, hogy értesítse Önt szülei ő   mert Ön is szeretné elvinni ő

(6) végül ő   hogy barátja nem jöhetne-e mégis velük.
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
Mintamegoldások
1.
40 Ifjúság út
Pécs 7839
Hungary
Aug. 16, 1994
Dear Barbara,
I'm writing to ask you for some advice: my husband and I are getting very worried about
our son, Tom.
He used to be such a nice boy but recently he has been staying out late at night and is
always too tired to do weIl at school. He spends alI his time with greasy-haired, tight-
trousered, shabby youngsters.
Most of the boys at this age play a decent sport. And what do you think my son loves
doing? Playing cards and roulette in grotty bars. I wouldn't mind if he had one girlfrielld,
but he has several.
We used to get on very weIl with each other, he always listened to our warnings and
advice. But unfortunately, this is not the case any longer. I'm afraid that now he thinks we
are just trying to make him do what we want but, to tell you the truth, we are really worried
about his future.
I know you also had some problems when your son was a teenager.
What did you do about it? If you could give us some advice it would be very welcome. I
arn at a loss myself and have totally run out of ideas.
Give my love to Charles and the children.
Yours,
Babi
2.
8 Vágási tér
Cegléd 6300
3 May, 1995
Dear Paul,
I arn delighted to tell you that I have just become engaged.
My fiancee is Mary Stephens, whom I don't think you have met yet, but I'm sure you will
think I arn very lucky when you do meet her. She is a teacher of English and teaches young
kids in the nearby primary school.
25
26
3.
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
We met five weeks ago at a party. It was love at first sight - I feel as ifI have known her all
my life. We share so many things; she loves travelling and languages just like me. She is
very witty and outgoing and I can't imagine my life without her. It's a very special
relationship and we have grown really close in such a short time.
Last Saturday we had a small ceremony with only the immediate family present. That was
when we got engaged to each other and now we are starting to make arrangements for the
wedding reception. So an invitation to the wedding will reach you very soon. I do hope you
will be able to come.
Yours sincerely,
Dénes
76 Pulai út
Tapolca 8300
25 June, 1995
Dear Linda and Terry,
As agreed in our telephone conversation the day before yesterday, here are the instructions
for what to do when you arrive at the house.
First of alI collect the keys from the neighbour. The largest key is for the gate, the two
smaller ones are for the garage and the main entrance door.
When you enter the house, the mains electricity switch is clearly marked on the wall right
in front of you, opposite the entramce door. In order to connect the water supply, tum on
the large blue tap, which you will find in the cellar, right undemeath the stairs.
Feel free to use any of the household appliances and kitchen utensils you want. I'm sure
you'll have no trouble in finding them. The only exception is perhaps the iron, which I keep
in the big wardrobe in the living-room. Note that the washing machine is not in the kitchen
but in the bathroom. It's an old type machine so it can be a bit tricky if you are not used to
it. The dials are on the top and I'llleave the instructions right next to them.
Some of the plants are on the balcony and we usually water them in the moming before the
sun comes round. The others are inside and it's enough to water them twice a week.
Before leaving the house make sure that all the switches and taps are tumed off and the
windows and doors are securely locked. And please remember to return the keys to the
neighbour!
Well, have a lovely time and phone me if I have forgotten about something important.
Yours sincerely,
Margit
~ _  
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
4.
3OHatház utca
Várpalota 8230
28 April, 1995
Dear Debbie,
I'm writing to you to tell you some good news. We managed to change our fiat for a
detached house. At long last! You know how long I've been waiting for this moment.
The house is in a very nice place - just outside the town, on the edge of a smalllake. H'S an
old house, but it's in quite good condition and with some reconsruction and redecoration
we'll make it very comfortable.
There is a big garden around it with old chestnut and almond trees. Just what I have always
dreamt of. In the back of the garden we have a small outbuilding, which could be turned
into a garage later.
There's a lot to be done inside the house too. The walls need papering, the windows and the
doors need repainting and weIll have to have some tiles fixed on the bathroom walls. We
would also like to have the hall and the living-room made into one large room.
In fact we have plenty of spare room, so why don't you and John come and stay with us for
a week or two?
Just let us know when to expect you.
Yours,
Réka
5.
81 Kereki utca
ö   ö l l ő 1906
18 February, 1995
Dear Allan,
I was interested to hear that a friend of yours is coming to Hungary to teach English in a
secondary grarnmar school. I want to quickly write to you about everything she needs to
know.
The school year in Hungary is devided into two terms; the first term begins in September
and finishes right before Christmas and the second term begins on one of the first days of
January and finishes in the middie of June. Then alI the schools break up for the long
summer holidays, which last for almost three months.
The lessons in grammar schools usually start at 8 o'clock in the morning. Each lesson lasts
for 45 minutes and there are about six lessons a day. On the average teachers have 18
lessons a week.
27
28 MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
There has been great emphasis put on language teaching recently and secondary school
students have to opt for two foreign languages to study and these are usually English and
German. In bigger schools they can also learn French, Italian or Spanish.
,
The school sends a report to the parents with grades in every subject at the end of each
term. The final grades are based on the teacher's continuous assessment in class. Hungarian
secondary schools are quite strict and competitive therefore there are very few discipline
problems. The students are already used to having native speakers as their teachers, so she
shouldn't worry about this. I'm sure she'lI get on very weIl with most ofthem.
WeIl, I hope I've remembered everything, but if I haven't, please write again and ask any
questions you've got. Please, tell your friend that I wish her success in her future job.
Sincerely yours,
ő
-
6.
19 Dália tér
  ő 3610
16 Sept, 1994
Dear Daniel,
Now that the new school year began I decided to change certain things in my life, which I
would like to share with you. In fact I have made some new year resolutions, I mean new
school year resolutions.
This year I will be more attentive in the lessons and 1'11 study a lot more in the afternoons. I
want to be more effective than I was last year so 1'11 do alI my homework and I won't ever
play truant from school.
We've got some new teachers from different parts ofthe country. They alI seem to be very
kind but strict and want us to study hard. I decided to make a very good first impression on
each of them because - as you may weIl know - you'l1 never get a second chance to make
the first impression. Actually, I want to be very polite to alI the teachers in the school and
avoid quarrels with any of my classmates.
I also swore that I would try to avoid the big rush at the end of the term by starting to
prepare for the final tests weIl in advance. This is a question of managing my time
properly, which I haven't been very good at for the past few years.
Now that I've told you alI about it I feel that 1'11 be able to do it. Why don't you try to folIow
my example? You have no idea how much I am looking forward to hearing your opinion
about the whole thing.
I hope to have a letter from you before long.
Love,
Józsi
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
7.
119 Huba utca
Tiszakécske 3400
18 March, 1995
Dear Frank,
You may be surprised to hear that I've changed my job, but I'm sure you'll understand when
you find out about my reasons.
You know I worked as a teacher of English and German for ten years and I was quite happy
doing it in the beginning. But then I realized that I don't ever have any free time and my
salary was lower than anybody else's in the family.
Some time ago I got an advantageous offer from the manager of a big company so I
decided to take the chance. Now I'm a sales manager and I enjoy my work more than I
would ever have thought. I work with three other colleagues in the department who seem to
be quite easy to get on with. I travel a lot and not only within Hungary but also to different
parts of Europe and have talks in English or sometimes German.
I work flexitime and my salary is almost three times as much as what I used to get as a
teacher. I may be appointed divisional head, which would mean an additional rise in pay.
I would very much like to hear your opinion about my decision. Did I do it right? Please let
me know what you think about it. 1'11 be looking forward to your letter.
Yours sincerely,
Ottó
8.
33 Bethlen köz
Dunaújváros 2100
2 Nov, 1994
Dear Pam,
You asked me about the recipe of the dish I made you for lunch on the very last day ofyour
stay in our home. I'm overjoyed to hear that you did like it so much that you want your
colleagues to taste it. Oh, I had a lovely time when you were here, did you?
So, beef stew is really very simple to make. eut the onions into cubes, braise them in oil
and sprinkle some hot paprika on them. Do you get real hot paprika in England or shall I
send some to you? Now, add the cubed beef then some tomatoes, green pepper and salt
according to taste. We like it quite salty. The stew is usually served with boiled potatoes or
noodles.
Mind you, this dish is quite greasy and spicy, which most English people don't really like.
Why don't you try something that is also typically Hungarian but a lot healthier.
29
30
9.
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
What would you say to some paprika chicken or pancakes Hortobágy style? Or perhaps
noodles with cottage cheese, sour cream and bits of bacon? Do you remember? You had
thema11 when you were here.
If you should change your mind just drop me a line and 1'11 send any recipe you want.
Good luck with the cooking!
Love,
Jane
38 Árnyas út
Békéscsaba 4100
31 Aug, 1994
Dear Kevin,
H's only yesterday that I got back from you but I feel I must write immediately to thank you
for the warm welcome I got from you and your family.
I'm sure I will always remember the wonderful days I spent there and the beautifui places
we visited together.
Actua11y, what came as a complete surprise to me was English food. I would never have
thought that it was so delicious and I couldn't help eating a lot more than I do at home.
Your lovely puddings are simply unforgettable! There's so much variety and there's fmit in
most of them, which is very much to my taste. And the way you prepare turkey! So tender
and juicy and never too greasy. I'm afraid 1'11 have to go on a slimming diet till I get a bit
slimmer.
I do hope that 1'11 be able to retum your hospitality some time in the near future. I can't
thank you enough for your kindness.
Yours affectionately,
Vali
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
10.
77 Diófa út
Sárvár 9420
8 Dec, 1994
Dear Jenny,
I was very pleased to receive your letter yesterday. I'm writing to you by return post and
hope that I can give you some ideas for your Christmas shopping.
In Hungary there's a great rush in the shops before Christmas; everybody is trying to buy
something for their relatives. Big stores have sales and they are open alI day, even at the
weekends. Still it's really difficult to find the right present for everyone.
I can understand how you feel, because it took me several days to find something only for
my parents. My father will get an electric razor because he lost the old one when we went
skiing in the mountains last month. Has your father got one? If he has, why don't you buy
some shaving foam and an after shave lotion for him? They always come handy for a man.
My mother will get a lovely scarf with fringes. She's been wanting one for years. Women
like alI kinds of accessories. If she already has a scarf try to find her a nice belt, a pair of
gloves or some nice jewellery. I haven't bought anything for my brother yet. I might just get
him some chocolate. A lot of chocolate. He loves sweets.
I hope you'll also find the right presents after alI.
We alI send our love to you and we wish the whole family a very Merry Christmas.
Yours,
Rita
11.
12 Balaton utca
Pápa 8500
2 March, 1995
Dear Steve,
I'm writing to tell you about the accident I had the other day. Don't worry, nothing very
serious. I just broke my leg.
I was driving on a minor road which was still quite snowy. So the car slipped in a bend and
swerved into a ditch by the road. I know it was my fault, I was not careful enough. Luckily,
there were no other cars on the road.
At first I got frightened because my knee was bleeding heavily and I couldn't move my
right leg. But soon the ambulance came and I was taken to the casualty department. I got a
bandage on my knee and my leg was put in plaster. Before setting the fracture they gave me
a local anaesthetic. They say it will take at least six weeks before the bone heals.
31
32
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
We are six in a ward and almost everybody has a bone fracture here. The nurses are very
kind but the food is awful. Have you ever tasted hospital food? If you have, you know how
tasteless it is.
My days here are terribly boring. The only thing I can do is read. At least this is sornething
I enjoy but you can't do it for days on end, can you?
I hope everybody is alI right in your family. Do write soon and let me know how you are
gerting on.
Love,
Dani
12.
55 Vadász út
Kiskunmajsa 6320
19 Feb, 1995
Dear Keith,
I must apologize for not writing to you for so long but I've just got over a serious illness.
I had lost my appetite and I had had sharp pains for over half a year when, finally, our
family doctor decided to send me to hospital for a medical check-up. There they diagnosed
stornach ulcer and soon I got operated on for it. Fortunately the operation was successful
and I was soon discharged from hospital.
Now I'm lying at home recuperating. I'm still not allowed to do any hard work although I'm
alI right now and feel that I could do some. The doctors say I need a lot of rest. You can
imagine what a difficult situation we've been in. The sickness benefit is a lot less than my
salary so we can hardly manage to live on that money. Anyway, I hope 1'11 fully recover in
some weeks' time and can start work again.
I look forward to hearing from you.
With very best wishes,
  n ő
1
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
13.
38 Békés utca
Komló 7361
25 June, 1995
Dear Lucy,
I was delighted to hear that since you took up gymnastics you have been fee1ing really fine
and fit.
To tell you the truth this little piece of news impressed me a lot. I realized I had been
leading an extremely unhealthy way of life. I virtually don't move apart from the
housework I do in the flat. Can you imagine? I go everywhere by car, even to work!
When I read your letter I decided to do physical jerks for 10 minutes every moming and go
jogging for a quarter of an hour every evening. And that's not alI yet. I love watching those
skiers on television. So I thought to myse1f: why couldn't I try that? It should be great hm!
And then there's swimming. I know how to swim, so why don't I ever go to the swimming
pool? From now on I will.
You know when I was young I did gymnastics for four years. God knows why I gave it up.
Then carne running. I was a sprinter. I often went to competitions and won quite a few
medals. I can't really explain to you why Iturned into a couch potato.
Anyway, thanks a lot for your advice. I hope 1'11 be able to live up to my resolutions. 1'11
write to you about it in more detaillater.
Lots of love,
Gerti
14.
80 Bartók út
Kecskemét 4000
19 July, 1995
Dear Janet,
I was so happy to hear that you managed to get the job in Hungary. Congratulations!
You are asking me about the weather we have in the different seasons especially during the
time that you'll spend in our country. WeIl, August is always very hot; actuaIly, it's stifling
hot. There's plenty of sunshine and very little rain. So if you just bring a frock, a light skirt,
some shorts and T-shirts, that'll do for the end of summer and even the beginning of
autumn. Remember your bikini, you might want to go down to the beach.
The rest of autumn is trickier; you can never know what to count on in October and
November. UsuaIly, the latter is quite cold already. More often than not we have frosts,
slippery roads and even snow. Last year, for example, we skied in the nearby mountains in
33
34
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
November. So don't forget to bring your ski anorak with you.
Mind that the winters in Hungary are much colder than in England so bring clothes with
you that are warm enough for temperatures as low as minus 15-20 degress. We usually
wear warm, fur-lined overcoats, knitted hats, gloves and scarfs, cotton stockings and long
boots. It may get slushy in winter so don't forget to bring your wellingtons.
I hope you'll enjoy your work in Hungary and that we'll be able to meet several times while
you are here. I would very much like to welcome you in my home.
Yours sincerely,
Dóra
15.
7 Pajta utca
Mickolc 3200
28 Jan, 1995
DearNancy,
I know it's a long time since I last wrote to you but don't think this means that I've forgotten
you.
Actually, I had been quite busy until very recently when I finally found some time to go to
the cinerna. I saw an excellent English film entitled 'Room With A View'. I know it's an
adaptation of a book written by Foster, which I would very much like to read.
Now, there's somethimg I would like you to do for me, if you don't mind. I wonder whether
you could buy that book and send it to my home address. I would be really grateful to you
if you could help me with this.
You know there're so few good films today because most of them are either crime or horror
stories. They are full of violence and aggression, which I can't tell you how much I hate.
The saddest thing about it is that this is what you get on TV as weIl. My children always
have the telly on and watch these absolutely stupid programmes for hours on end.
Unfortunately, there's not much variety on the Hungarian channels and the satellite
channels are even worse. Just imagine a generation growing up on this rubbish.
How about television programmes in England? Are they of any higher standard?
I'm looking forward to your answer. I hope I'm not causing you much trouble with that
book.
Thank you in advance.
Lots of love,
Csilla
r-- _
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
16.
1 Makai tér
Csesznek 8253
30 May, 1995
Dear Pat,
I am very pleased to hear that your parents intend to spend their holiday in Hungary. There
are so many beautifuI places here that it is difficult to choose the most idea!.
My own choice would be Lake Balaton and of course the capital city. The Balaton area is
really inviting, especially in summer. There are long grassy beaches and nice little bays
with white-sailed boats. Forest covered hills rise on the northern shore with vineyards and
orchards on their slopes. By the way, once they are there it's a must to taste some of the
Balaton wines. There are castIes, caves and picturesque little towns and villages in the
surrounding area.
The people in the region like to let their houses to foreigners, so they can either choose this
kind of accomodation or stay in one of the lovely hotels that are scattered alI over the place.
Budapest, the capital city, is another must that your parents shouldn't miss. If I were in yor
parents' place I would definitely visit all the main historic monuments that the city is
famous for and I would also go to some of the many thermal baths that are so popular with
the tourists.
I am enclosing a map, some folders and information sheets about accomodation. Please, let
me know when they are coming. I would like to call on them and show them some
interesting places myself. Can't you possibly manage to come with them?
Yours sincerely,
Ami
35
36
1. Az ő levél
Kedves Gillian!
DIÁKLEVELEZÉS
Mintalevelek
DIÁKLEVELEZÉS
--
Egy ifjúsági magazinban találtam a címedet. Azt írtad, hogy egy olyan korú lánnyal szeretnél
levelezni, mint én.
Nos, hadd írjak néhány szót magamról. Tizenöt éves vagyok és egy budapesti gimnáziumba
járok. Öt éve tanulok angolul és mindig is szerettem volna egy olyasvalakivel levelezni, aki
Nagy-Britanniában, vagy az Egyesült Államokban lakik, de eddig nem beszéltem valami jól
angolul.
Koromhoz képest ő magas vagyok: 170 cm, a súlyom pedig 57 kg. Barna szemem
van és hosszú barna hajam. Mellékelek egy fényképet a családunkról: az apukárnról, anyukárnról,
az ő és a kutyánkról, ő   Megtaláltál engem? Pont középen állok.
Az édesapám egy bankban dolgozik, az édesanyám pedig általános iskolai tanár. Csak egy
testvérem van, aki két évvel fiatalabb nálam. Most járja az általános iskola hatodik osztályát. A
család központja a kutya. Mindenki imádja. Nektek is van valamilyen háziállatotok?
ő én szalvétákat ű és nagyon örülnék, ha tudnál nekem néhányat küldeni
Nagy-Britanniából. Ha érdekel, én is küldök neked párat Magyarországról. Vagy tudnék valami
olyat küldeni, amit te ű
Kérlek írd meg és írjál magadról is!
Sok szeretettel:
Vali
Bp., 1994. június 9.
51 Gárdonyi út
Budapest 1320
9 June, 1994
Dear Gillian,
I found your address in a youth magazine. You said that you would like to correspond with
a girl of my age.
Let me introduce myself. I am fifteen years old and I am a grammar school student in
Budapest. I have been studying English for five years and I have always wanted to
correspond with someone from Great Britain or the U.S.A., but so far my English hasn't
been very good.
I'm quite talI for my age, 5ft 8ins, and I weigh 125 lbs. I have brown eyes and long brown
DIÁKLEVELEZÉS
hair. I'm enclosing a photograph of our family; my father, my mother, my brother and our
dog, Jessie. Can you see me? I'm standing right in the middie.
My father is a bank clerk and my mother is a primary school teacher. I only have one
brother, who is two years younger than me. He is in the sixth year of primary school. The
dog is the centre of the family, everybody adores her. Have you got any pets at home?
ln my free time I collect serviettes and I would be very glad if you could send me some
from Britain. If you are interested I will send you some Hungarian ones. Or could I send
you something that you collect? Please let me know your interests and tell me alI about
yourself.
y ours sincerely,
Vali
2. Az ő válaszlevél
Kedves David!
37
El sem tudom mondani, hogy mennyire örültem, amikor megkaptam a leveledet. Nagyon
kedves volt ő hogy ilyen gyorsan válaszoltál. Örömmel olvastam rólad, a családodról és a
kedvenc ő ő  
Én is szívesen levelezek korombeli diákokkal a világ ő tájairól. Így sokat
megtudhatok a hazáj ukról és az ő   Mindez nemcsak élvezetes, de hasznos is, mert
ő fejleszthetem az angol tudásom.
Olvasni is szeretek a ő   Imádom a szépirodalmat és sok verset olvasok.
Kedvencem Pilinszky J., akinek rövid, 8-10 soros versei különösen tetszenek.
Te milyen könyveket szeretsz olvasni a szabad ő Kinek a könyveit kedveled
különösen? Van kedvenc zenekarod, vagy zenedarabod?
Ami engem illet, én nem különösebben vagyok oda a zenéért, bár négy évig tanultam
hegedülni. Manapság leginkább csak ű pop zenét hallgatok. Jelenleg van néhány kedvenc
zenekarom, de ez mindig változik. Most éppen a Guns and Roses és a Stiltskin dalait szeretem.
Ha netalán a kezedbe akadna róluk néhány fénykép légy szíves küldd el ő   Nagyon hálás
lennék.
Maradék szabad ő szívesen töltöm társaságban, eljárok otthonról és jól érzem magam.
Egészen sok barátom van, aminek nagyon örülök. Azt hiszem, ebben az apukámra ütök.
Na és te, Dávid? Szeretsz barátkozni? Alig várom már, hogy halljak ő így kérlek írjál,
amilyen hamar csak tudsz.
Szeretettel:
Csaba
Szombathely, 1994. jan. 16.
38 DIÁKLEVELEZÉS
92 Várárok út
Szombathely 9600
16 Jan, 1994
Dear David,
I can't tell you how delighted I was when I got your letter. Hwas very kind of you to answer
my letter so quickly. I was pleased to hear about you, your family and your hobbies.
I'm also interested in corresponding with students of my age from different parts of the
world. This way I can learn so much about their homelands and their lifestyles. H's both
enjoyable and useful, because I can improve my English in the meantime.
I also like reading books in my free time. I love fiction and I read a lot of poetry. My
favourite poet is J. Pilinszky, whose short, 5-10 lined verses especially appeal to me.
What kinds of books do you enjoy reading in you spare time? Whose books do you
especially like? Have you got a favourite band or piece of music?
As for me, I'm not particularly keen on music, although I played the violin for four years.
The kind of music that I often listen to these days is basicaIly light pop music. I've got
some favourite bands at the moment, but this always changes. Now Ilike the songs by
Guns and Roses and Stiltskin. If you should come across any photos of them could you
send them to me? I would be really grateful.
In the rest of my free time I love keeping company, going out and having fun. I've got quite
a few friends, which I'm very happy about. In this, I think, I take after my father.
How about you, David? Do you like making friends? I'm very eager to hear from you, so
please, write me as soon as you can.
Yours affectionately,
Csaba
3. Válasz Magyarország fekvése és éghajlata iránt   ő ő levélre
Kedves Fiona!
Az utolsó leveledben arra kértél, hogy írjak neked Magyarországról, a   ő és az
éghajlatáról.
Nos, Magyarország egy szép kis közép-európai ország, amelyet nyugatról Ausztria, északról
szlovákia,     ő Ukrajna és Románia, ő pedig a volt Jugoszlávia utódállamai határolnak.
Sajnos nem vagyunk tengerparti ország, de van egy ű tavunk, amelyet Balatonnak
hívnak és amely Közép-Európa legnagyobb édesvizi tava. A tó Magyarország nyugati részében
van, kellemes, dombos vidéken. Egyébként nálunk nincsenek magas hegyek. A legmagasabb
csúcs, az ország északi részében is alig több, mint 1000 méter.
A keleti vidék sík és úgy hívják, hogy aNagy Magyar Alföld. Gazdag tapasztalatot
szerezhetnek itt azok, akik Magyarország múltjáról és a falusi élet hagyományairól szeretnének
tájékozódni.
DIÁKLEVELEZÉS 39
Hát nem lenne jó meglátogatni ezeket a helyeket egyszer együtt? Különösen tavasszal, vagy
nyár elején, amikor az ő még nem olyan szörnyen meleg.
  ő jut eszembe, hogy most éppen egy melegfront ért el minket és 30 fok fölött van a
ő Tulajdonképpen nyáron ez egészen normális és nem is tart tovább két-három hétnél.
Mivel mi a mérsékelt égövben vagyunk, így nem igazán tapasztalunk ő ő
viszonyokat. Télen leeshet a ő mínusz 15-20 fokig is, de ritkán megy az alá.
Hallottam, hogy Amerika egyes részein lehetnek tornádók, hatalmas ő és árvizek, míg
más részeken szárazság van. Igazán érdekelne, ha ő részletesebben írnál.
Nagyon váram a válaszod.
Szeretettel:
Zsolt
Veszprém, 1994. júl. 8.
7/A Keskeny utca
Veszprém 8200
8 July, 1994
Dear Fiona,
In your last letter you asked me to write you about Hungary, her location and climate.
Well, Hungary is a lovely little country in Central Europe bordered by Austia in the west,
Slovakia in the north, the Ukraine and Romania in the east and the successor states of the
former Yugoslavia in the south.
Unfortunately, we are not a coastal country, but we have a beautifui lake called Balaton,
which is the largest freshwater lake in Central Europe. H's in the west of Hungary, in a nice
hilly area. Otherwise, we don't have high mountains; the highest peak, in the north of the
country, is j'list 1,000 inetres.' ... ' ..
The eastern region is level and it's called 'The Great Hungarian Plain'. H'S a rich source of
experience for those who want to learn about Hungary's past and traditional village life.
Wouldn't it be nice to visit all these places together some time? Especially in spring or at
the beginning of summer when the weather is not yet awfully hot.
By the way, we are having a heat-wave right now and it's more than 30 degrees. Actually,
it's quite normal in summer, and usually it doesn't last longer than two or three weeks.
Since we are in the temperate zone, we don't have really extreme weather conditions. In
winter it can drop to minus 15-20 but rarely does it go below that.
I have heard that in America you have tomadoes, torrential rains and floods in some parts
of the country and droughts in other parts. I would be very interested to hear a bit more
about it.
I'm looking forward to your answer.
Yours',
Zsolt
40 DIÁKLEVELEZÉS
4. Válasz Magyarország népe és kultúrája iránt ő ő levélre
Kedves Al!
Nagyon köszönöm a leveledet. ő érzés volt, hogy ennyire felkeltette ő
országw1k és annak népe. Most megpróbálom néhány mondatban összefoglalni a legfontosabb
dolgokat.
Az ő több, mint ezer évvel ő telepedtek le a Kárpát-medencében. Most körülbelül
tíz millió magyar él ezen a területen, az ország határain belül. A hiedelemmel ellentétben a
magyar nyelv nem szláv, hanem finnugor ű és azt mondják, hogy nagyon nehéz
megtanulni.
A magyarokat nagyon ő nemzetnek ismerik. Azt mondják rólunk, hogy kedvesek
és ő vagyunk és szívesen hívunk vendégeket az otthonainkba, hogy finom
ételekkel és italokkal kínálj uk ő   Talán az a tény, hogy mi magunk is nagy élvezetet találunk
az evésben, járult hozzá ahhoz, hogy élelmiszer-feldolgozó iparunk olyan híres a környékbeli
országokban.
Ami a ű és a kultúra világát illeti, azt hiszem elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy
Európa ő nemzetei közé tartozw1k. Sok ű ő ő építésszel, ő
tudóssal is dicsekedhetünk.
A magyar ű termékei pedig ő és éppúgy elismeréssel nyilatkoznak róluk
a terület ő mint az a sok-sok túrista, aki ezért jön Magyarországra. Különösen kedveltek
a kézi hímzések és a hagyományos magyar néptánc ő  
Az anyukám is szokott hímezgetni a szabad idejében. Ha érdekel, szívesen küldenék neked
egy hímzett ő  
Kérlek ő válaszolj és add át forró üdvözletemet aszüleidnek.
Szeretettel:
Sándor
Kalocsa, 1994. április 6.
1 Munkás utca
Kalocsa 4700
6 April, 1994
Dear Al,
Thanks a lot for your letter. It was nice to hear that you have become so interested in
Hungary and her people. Now 1'11 try to summarize the most important things in a few
sentences.
Our ancestors settled down in the Carpathian Basin more than a thousand years ago. There
are at present about ten million Hungarians living in this area, within the borders of the
country. Contrary to what most people think Hungarian is not a Slavonic, but a Finno-
Ugrian language and they say it's very difficult to learn.
Hungarians are known to be a hospitable nation. They say we are kind and sociable and
like to invite people to our homes to serve them good food and drinks. Perhaps the fact that
wc ourse1ves take great delight in eating has made the country's food processing industry so
DIÁKLEVELEZÉS
famous with the countries in the region.
As for the domains of arts and culture, we may, without bias, be said to belong to the top
nations of Europe. We can boast with many world famous composers, painters, architects
and even scientists.
The products of Hungarian folk art are outstanding and are very much appreciated by
experts in the tieId as weIl as the many tourists who come to visit the country as a result.
They especially favour handmade embroidery and enjoy watching traditional Hungarian
folk dances.
My mother also does embroidery when she has some free time. If you are interested I
would gladly send an emboidered table-cloth to you.
Yours,
Sándor
5. Válasz Magyarország politikai ő és a ő országokról
ő ő levélre
Kedves Gary!
41
Köszönöm a leveledet, amelyben olyan sok kérdést tettél fel nekem arról, hogyan is élnek az
emberek a világnak ebben a részében. Magyarország politikai ő is kérdezté!. Úgy
ű tényleg nagyon érdekel, hogy mennek nálunk a dolgok.
Biztosan tudod, hogy Magyarország már egy ideje köztársaság. Igazából 1989-ben lett az,
több mint 40 évi szocialista uralom után.
Egy ő konzervatív, jobb-közép párt nyerte meg az ő szabad választásokat,
1990-ben, de négy évvel ő a magyarok megint a szocialistákra szavaztak. Ez nem azt
jelenti, hogy a szocializmus visszatérését akarták, pusztán csak nagyobb szociális biztonságban
szerették volna érezni magukat, mint amilyenben a demokrácia ő négy éve alatt voltak. Az
igazság az, hogy a magyarok nincsenek hozzászokva a kapitalizmus kemény törvényeihez.
Kapitalizmust és szociális biztonságot is akarnak. Sajnos azonban, hogy az ország túl szegény
ahhoz, hogy ezt a stádiumot egyik pillanatról a másikra elérje.
Annak ellenére, hogy a szokásos 40-órás munkahét mellet sokan másodállásban, ő néha még
egy harmadik állásban is dolgoznak, még mindig jobban állunk, mint a ő országok.
Határainktól délre etnikai háborúk dúlnak, keletre száguldó infláció és rendkívül nehéz
életkörülmények vannak, a ő északra ő új ország, Szlovákia, pedig szintén keményen
próbálja leküzdeni a változásokkal járó nehézségeket.
Mi mindig a változások élharcosai voltunk és ő hamarosan javulni fognak a
dolgok. Nyugodtan kérdezzél ő   ő többet szeretnél hallani. Várom leveledet.
Szeretettel:
Laci
Székesfehérvár, 1994. aug. 1.
42
DIÁKLEVELEZÉS
22 Kankalin utca
Székesfehérvár 8100
1 Aug, 1994
Dear Gary,
Thank you for your letter full of so many questions about how people live in this part of the
world. You also asked me about the political system of Hungary. You seem to be really
interested in the way things go over here.
I'm sure you know that Hungary has been a republic for some time now. Actually, she
became one in 1989 after more than forty years of socialism.
It was a fairly conservative, centre right-wing party that won the first free elections in 1990,
but four years later the people of Hungary voted for the socialists again. It doesn't mean
that they wanted the return of socialism, it just means that they would have liked to fee1
socially more secure than they did during the first four years of democracy. The truth is that
the people of Hungary are not used to the harsh laws of capitalism. They want both
capitalism and social security. But, unfortunately, the country is far too poor to reach this
stage ovemight.
Despite the fact that apart from the normal 40-hour week, most of us have second, and
sometimes third jobs, we are still doing better than the countries around us. To the south of
our borders there are ethnic wars, to the east there is galloping inflation and extremely
difficult living conditions, and the new country to the north of us, Slovakia, is also
struggling hard with all the hardships of change.
We have always been in the forefront of these changes and hopefully things will pick up
soon. Just fee1 free to ask me about anything you want to hear more about. I am looking
forward to your letter.
Yours sincerely,
Laci
.,
6. Tájékoztató levél általános ő
Kedves Julie!
Nagyon köszönöm a leveledet. Sajnálom, hogy nem írtam korábban, de nagyon lekötött a
vizsgákra való készülés.
Most egy kicsit lecsendesedtek a dolgok, így több ő van másra is, így például arra, hogy
levelet írjak neked.   ő is a nagy hír: minden vizsgám sikerült, méghozzá egész -jó
eredménnyel. Azt hiszem, hogy megérdemeltem. Tényleg sokat tanultam.
Még nincs semmi határozott tervem a nyárra. Mindössze annyit tudok, hogy szeretnék
elmenni valahová a tengerpartra a barátomrnal. De az anyukámnak még nem mondtam el.
Tulajdonképpen anya nincs valami jól mostanában.   ő derékfájásokra panaszkodik. Már
sokszor mondtam neki, hogy menjen e1 orvoshoz, de nem akar. Azt mondja, hogy nem szeretne
betegszabadságra menni és, hogy majd magától is elmúlik a fájdalom.
Mi is történt még? Az apukám épp most jött haza egy üzleti útjáról. Prágában volt és azt
hiszem szerelmes lett a városba. Azt mondja, hogy az egész város csodálatos épületek ő
DIÁKLEVELEZÉS
43
"
és kellemes történelmi hangulatot áraszt. Azt nem szeretem apában, hogy olyan sokat utazik, és
soha nincs ideje arra, hogy leüljön velem beszélgetni. Valójában nincsenek nagy problémáim, de
gyakran egyszeruen hiányolom a jelenlétét.
Az öcsémnek, aki még csak 14 éves, még nagyobb szüksége lenne rá, mint nekem. Nem tanul
valami jól az iskolában és sok nógatást igényeIne. A múltkor is egyest kapott matekból és apa
még csak nem is tud róla. Megértem, hogy pénzt kell keresnie, hogy eltartsa a családot, de
megéri-e így?
Ami engem illet, én még mindig a kézilabdának szentelem ő nagy részét. Minden
második délutánom edzéssel töltöm, hétvégeken pedig ott vannak a meccsek. Nem is bánnám,
hogy ilyen sok ő elmegy rá, ha jól játszana a csapatunk. De nem így van. Tudod létezik
valamiféle megelégedettség, amit a sikerélmény nyújt, de ha az embert mindig csak megverik,
egy ő után elveszíti az önbizalmát. És önbizalom nélkül pedig nincs sport. Így aztán komolyan
fontolgatom, hogy örökre abbahagyom. Te mit gondolsz ő
Most éppen a szobámban ülök és nézem, hogy ömlik az ő   Nem is volt még igazán jó ő
ezen a nyáron. Tulajdonképpen eddig csak nedves és ű volt az ő   Azt mondják, hogy ez jót
tesz a veteményeknek, mert a talaj az utóbbi pár évre ő kevés ő ő
teljesen kiszáradt.
ő nincs több hírem. Írj ál gyorsan és tudasd velem, hogy mi történik körülötted
mostanában.
Sok szeretettel:
Ildikó
ő 1995. szept. 3.
42 Keresztes út
ő 9600
3 Sept, 1995
Dear Julie,
Thank you so much for your letter. Sorry, I haven't written to you earlier, but I've been
really busy studying for the exams.
Now things are getting a bit more quiet and so I have a little more time for other things,
like writing to you. First of all the great news: I managed to pass all my exams with quite
good results. I think I deserved it. I had been studying really hard.
I haven't got any definite plans for the summer yet. All I know is that I would like to go
somewhere by the sea with my friend. But I haven't told my mother about it yet.
Actually, my mother is not very weIl these days. She complains of strong pains in her small
of the back. I have told her several times to go to the doctor's, but she won't. She says she
doesn't want to go on sick leave and that the pain will wear off by itself.
What else has happened? My father has just returned from a business trip in Prague and I
think he has fallen in love with the city. He says it's a maze of beautifui buildings and it has
a nice historic atmosphere. What I don't like about my father is that he travels so much that
he never has time to sit down and talk to me. I don't really have great problems, but very
often I just miss his presence.
44
DIÁKLEVELEZÉS
My brother, who is only 14 now, would need him even more than I do. He is not doing
particularly well at school and he would need a lot of prodding. The other day he got a one
in Maths and father doesn't even know about it. I understand that he has to earo money to
keep the family, but is it worth it?
For my part, Istill devote most of my free time to handball. I go to work-outs every other
afternoon and there are the matches at the weekends. I wouldn't mind spending so much of
my time on it, if our team were doing weIl. But it's not. You know there's a certain
satisfaction which you get from the feeling of success, but if you are always beaten you
lose confidence after a while. And without confidence there's no sport. So I'm seriously
considering giving it up for good. What do you think?
Now I'm sitting in my room and looking at the rain pouring down. We haven't had really
warm weather this summer yet. Actually, it's been quite cool and wet. They say it's good
for the crops, because the soil is extremely dry due to that long period of very little rain
we've had for the last few years.
No more news for the moment. Write soon and let me know about what's going on around
you these days.
Lots of love,
Ildikó
Rövid levelek konkrét tartalommal
7. Baráti meghívás
Kedves Mary!
Azért írok, hogy meghívjalak hozzánk Magyarországra, hogy töltsél nálunk egy kis ő ezen a
nyáron.
Biztos vagyok benne, hogy jól fogod magad érezni, mert van egy kis hétvégi házunk a
Balatonnál és pihenhetnénk ott egyet: fürödhetnénk, csónakázhatnánk és napozhatnánk. Az
évnek ebben az ő     általában nagyon meleg van. Aztán, ha egy kicsit ű lesz,
elvinnélek az ország sok-sok szép városa közül néhányba. Hát nem lenne jó dolog? Írd meg,
hogy mit gondolsz róla.
  ű lenne, ha hamarosan találkozhatnánk.
Szeretettel:
Tündi
Veszprém, 1994. máj. 5.
DIÁKLEVELEZÉS
2/B Csolnoki út
Veszprém 8200
5 May, 1994
Dear Mary,
I'm writing to you to invite you to spend some time with us in Hungary this summer.
I'm sure you'll enjoy yourself because we have a weekend cottage near Lake Balaton and
we could spend some time there relaxing; swimming, boating and lying in the sun. The
weather is usually very hot at this time of year. Then, when it's cooler I could take you to
some of the many beautifui towns of the country. Wouldn't it be nice? Let me know how
you feel about it.
H'd be lovely to see you.
Love,
Tündi
8. Kissé hivatalosabb stílusú meghívás
Kedves Patricia!
45
Remélem, hogy ez a levél jó egészségben és boldogságban talál téged és a férjedet.
Valójában azért írok, mert szeretném megkérdezni, hogy mit szólnátok ahhoz, ha
Magyarországon töltenétek néhány hetet. Mi mindketten nagyon ő ha el tudnátok jönni.
A férjem a ő hónapban veszi ki a szabadságát, én pedig tudod, hogy mindig szabad vagyok
nyáron.
Annyi sok szép hely van Magyarországon, amit meglátogathatnánk, hogy igazán nehéz lesz
majd választani közülük. Titeket mi érdekelne?
Kérlek benneteket, hogy ő írjátok meg, hogy ő   mit szeretnétek látni. Nagyon
remélem, hogy hamarosan örülhetünk a találkozásnak.
Szeretettel:
Margit
Budapest, 1994. jún. 12.
46 DIÁKLEVELEZÉS
7 Alakos utca
Budapest 1203
12 June, 1994
Dear Patricia,
I hope this letter finds you and your husband weIl and happy.
In fact the reason why I am writing is to ask you how you would feel about spending a few
weeks in Hungary. We would both be very pleased if you could come. My husband is
taking his days off next month and you know that I am always free during the summer.
There are so many lovely places to visit in Hungary that it will be really difficult to choose
from among them. What would you be interested in?
Please let us know about your preferences as soon as possible. I do hope that we will have
the pleasure of seeing you soon.
Yours sincerely,
Margit
Néhány lehetséges nyelvi forma a meghívás kifejezésére:
Why don't you come and spend
the holidays/ the rest of the
summer/ a week/ a fortnight
with us?
Have you thought of coming to
visit us in Hungary?
The offer still stands if
you want to take it up.
If any of your friends are
heading this way tell them to
give me a ring. I might even
have a room for them.
How about a holiday in Hungary?
Couldn't you stay with us?
Would you like to come and spend
a few days in our home?
I would be delighted if you
would/ could/ did come.
Gyere, /töltsd velünk a   ő
(az ünnepeket)/ a nyár
ő részét/ tölts velünk
egy hetet/ két hetet.
Gondoltál már rá, hogy meglátogass
minket Magyarországon?
Az ajánlat még mindig áll, ha
szeretnéd megragadni.
Ha bármelyik barátod erre jár,
mondd meg neki, hogy hívjanak
fel. Még az is lehet, hogy el
tudom ő szállásolni.
Mit szólnál egy magyarországi nyaraláshoz?
Nem tudnál nálunk megszállni?
Szívesen eljönnél hozzánk
néhány napra?
Nagyon örülnék, ha eljönnél!
el tudnál jönni/ tényleg eljönnél.
DIÁKLEVELEZÉS
I was wondering if you could
come and see us in Hungary.
Let me know what you think about it.
9. Meghívás elfogadása
Kedves Sue!
Arra gondoltam, hogy el tudnál-e
jönni meglátogatni minket Magyarországon?
Írd meg, hogy mit szólsz hozzá.
47
Igazán kedves volt ő hogy meghívtál Angliába. Nagyon köszI
Én tényleg szeretnék elmenni, és   ű el is fogok, valamikor július 1. és 20. között.
Csak nem akarok kellemetlenséget okozni, így légyszi írd meg, hogy ez az ő megfelel-e,
vagy sem.
Sajnos, csak tíz napra tudok elmenni. Gondolod, hogy ez elég ő lesz mindarra, amit
elterveztünk?
Egyébként alig váram már, hogy lássalak téged és a családodat. Van egy csomó
megbeszélnivalónk.
Sok szeretettel:
Erzsi
Vp., 1994. júl. 9.
220 Mikszáth utca
Veszprém 8200
9 July, 1994
Dear Sue,
It was very kind of you to invite me to England. Many thanks.
I would love to come and I probably will some time between 1st and 20th July. Just I don't
want to be a nuisance to you, so please let me know if this time suits you or not.
Unfortunately, I will be able to come for only about ten days. Do you think this will be
enough to do everything we've planned to do?
Anyway, I can't wait to see you and your family. We've got so much to talk about.
Lots of love,
Erzsi
48
10. Meghívás visszautasítása
Kedves Fred!
DIÁKLEVELEZÉS
Nagyon köszönöm, hogy olyan kedves voltál és meghívtál Angliába. Bár nagyon szeretnék
elmenni, még mindig nem tudom megmondani, hogy sikerül-e.
l ő s z ö r is azért, mert még nen tudom, hogy el tudok-e szabadulni a hivatalból. Tudom, hogy
szükségem lenne egy kis kikapcsolódásra, de addig lehetetlen, amíg ennyi munkánk van.
A másik dolog az, hogy ezen a nyáron fel kell újítatnunk az egész lakást. Attól tartok, hogy
már nem halogathatjuk tovább és tudod, hogy ez mivel jár.
Remélem, hogy megértitek és hogy a   ö v ő év elején már el tudunk menni meglátogatni
benneteket.
Szeretettel:
Márta
Szeged, 1995. június 18.
30 Középfasor
Szeged 6720
18 June, 1995
Dear Fred,
Thank you very much for your kind invitation to England. Although we would love to
come it is still impossible for me to say if we will be able to.
One reason is because Istill don't know if I could get away from the office. I know I really
should take a break, but it's impossible as long as we have so much work to do.
The other thing is that this summer we must have the whole fiat done up. We can't put it
off any longer, I'm afraid, and you can imagine what that will involve.
I do hope you understand and that we'll be able to come and see you early next year.
Yours,
Márta
A meghívás elfogadására és visszautasítására használatos egyéb kifejezések:
Thanks a lot for your invitation,
I look forward to the journey.
Thanks! I will definitely come.
I can't wait to come.
Köszönöm a meghívást, alig
váram már az utazást.
Kösz! Biztosan menni fogok.
Már alig váram, hogy mehessek.
DIÁKLEVELEZÉS
Thank you so much for inviting
me to your home. I will be delighted
to come.
H's so sweet of you to have
invited me. 1'11 certainly go.
I do regret not being able to
come, but. ..
I'm afraid I can't accept your
invitation because...
I'd love to come, but unfortunately
I can't.
I'm sorry but I am unable to come.
ll. Kérés kifejezése
a. általános szívesség
Kedves Johnny!
Köszönöm, hogy meghívtál
hozzátok. Nagy örömmel megyek.
Olyan kedves vagy, hogy meghívtál.
Természetesen elmegyek.
Tényleg sajnálom, hogy nem
tudok elmenni, de...
Attól tartok, hogy nem tudom
elfogadni a meghívását, mert...
Nagyon szeretnék elmenni, de
sajnos nem tudok.
Sajnálom, de képtelen vagyok elmenni.
49
Köszönöm a leveledet. Jólesett hallani rólad.
Azért írok, mert szeretnék egy szívességet kémi ő El tudnád nekem küldeni a "BBC
English Dictionary" egy példányát? Harper-Collins kiadvány és körülbelül 30 fontba kerül. A
pénzt majd küldöm a bankon keresztül, vagy esetleg akkor is odaadhatnám, ha legközelebb
Magyarországra jössz. Melyik lenne neked jobb?
Elnézést, hogy ezzel zavarIak, de nagy szükségem lenne a szótárra a tanulmányaimhoz. Már
egy ideje próbálom itthon megszerezni, de nem kaptam meg sehol.
  ő is köszönöm.
Szeretettel:
Viktor
2   ő út
Tatabánya 7520
30 April, 1995
Dear Johnny,
Thanks for your letter. It was lovely to hear about your news.
I'm writing to ask you a favour. Can you send me a copy of the BBC English Dictionary?
It's a Harper Collins publication and costs about 30 pounds. 1'11 send the money to you
through my bank or I could give it to you when you next come to Hungary. Which would
be better for you?
50
DIÁKLEVELEZÉS
I'm sorry to trouble you with this, but I badly need this dictionary for my studies. I've been
trying to find it here for some time but I couldn't get it anywhere.
Thank you in advance.
Yours,
Viktor
F
b. szállás
Kedves Lesley!
Nem tudom kérhetnék-e t ő l e   egy személyes szívességet.
Két barátom Londonba látogat a hónap végén, és igazán hálás lennék, ha el tudnád ő k e t
szállásoini egypár napra. Nagyon kedves emberek, és biztos vagyok benne, hogy jól kijönnél
velüle Csak szállásra van szükségük, így nem kellene foglalkoznod az ellátásukkal.
Tudom, hogy sokat kérek t ő l e   de nem tudnád mégis megtenni ezt nekem?
Várom válaszodat.
Szeretettel:
Attila
60 Vasvári út
Baja 4980
3 July, 1995
Dear Lesley,
I wonder ifI can ask you to do me a personal favour.
Two of my friends are going to London at the end of this month and I would be really
grateful if you could put them up just for a few days. They are very nice people and I'm
sure you would get on well with them. They only need accomodation so you wouldn't have
to bother about taking care of them.
I know it's asking you a great deal but do you think you could still do it for me?
I'm looking forward to your answer.
Yours sincerely,
Attila
A kérés kifejezésére használatos egyéb formák:
Could I possibly ask you a
favour?
Kérhetnék esetleg t ő l e   egy
szívességet?
DIÁKLEVELEZÉS
I would be extremely grateful
if you would do this for me.
Is there any chance of you
sending me a ...?
Could you send me a ...?
Ifyou don't object to it
I would like to ask you to...
I'm sorry to have to bother you
about this.
Do you think I could stay with you?
I have a great favour to ask you.
I know it's expecting rather a lot, but...
Would it be at alI possible to...
If it's at alI inconvenient to
you feel free to say so.
12. Üdvözlés, gratuláció
a. Születésnapra
Kedves Katie!
Nagyon hálás lennék, ha meg-
tennéd ezt nekem.
Van rá ő hogy
küldjél nekem egy... ?
Tudnál küldeni egy... ?
Ha nincs ellene kifogásod,
szeretnélek megkérni, hogy....
Sajnálom, hogy ilyennel
kell, hogy zavarjalak.
Mit gondolsz, aludhatnék nálatok?
Nagy szívességet szeretnék kémi ő  
Tudom, hogy sokat kérek, de...
Lehetséges lenne egyáltalán, hogy...
Mondd meg nyugodtan, ha ez egy
picit is kellemetlen neked.
51
A minap eszembe jutott, hogy közeleg a huszadik születésnapod. Remélem, hogy ez a kis
ajándék ő odaér.
Tudom, hogy szereted a zenét, így azt gondoltam, hogy küldök neked egy kazettát, amelyen
magyar népdalok vannak.
Gondolni fogok rád a nagy napon és remélem, hogy csapsz egy nagy születésnapi bulit.
Bárcsak én is elmehetnék! De mivel nem tudok, ezért ily módon kívánok neked sok boldog
szülinapot.
Sok szeretettel:
Ildikó
12 Nap utca
Mohács 7840
10 Dec, 1995
Dear Katie,
I remembered the other day that it will soon be your twentieth birthday. I hope this small
52
DIÁKLEVELEZÉS
present will reach you in time.
I know you like music so I thought I would send you a cassette with Hungarian folk songs
on it. I hope you'lllike them.
I will be thinking about you on the great day and hope that you'll have a big birthday party.
I wish I could come. But as I can't, I wish you many happy retums of the day from here.
With lots of love,
Ildikó
f"""
I
b. Karácsonyra és új évre
Kedves Tina és Ben!
Örömteli karácsonyt és szerencsés boldog új ő kívánunk ő
Sajnos ritkán jutunk hozzá, hog írjunk egymásnak, pedig gyakran gondolunk rátok. Reméljük,
hogy jól vagytok és hogy hamarosan kapunk valami hírt rólatok.
Szeretettel:
Vera és Imi
12 Dec, 1995
Dear Tina and Ben,
We wish you both a Christmas ofjoy and a New Year ofhappiness and good luck.
Unfortunately, we rarely get round to writing to each other, although we quite often think
of you. We hope that you are weH and we will get some news about you soon.
Yours,
Vera and Imi
c. Házasságkötés alkalmából
Kedves Tom!
Fogadd szívélyes gratulációmat a házasságkötésed alkalmából! Nagyon örülök, hogy végülis
úgy döntöttél, hogy ő Sok szerencsét kívánok neked és a feleségednek az
ő évekhez.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon szerencsés vagy, és alig várom már, hogy találkozzak a
feleségeddel.
Minden jót kívánok!
Szeretettel:
  ő
(
l
,
f
DIÁKLEVELEZÉS
3 August, 1994
Dear Tom,
Hearty congratulations on your marriage!
I am very pleased to know that you have decided to get married after I do wish you and
your wif.e the very best of good luck in the many years to come. I am sure you are véry
lucky and I look forward to meeting your wife soon.
With every good wish,
  ő
d, Gyermek születése alkalmából
Kedves Donald és Ann!
53
Nagy örömmel értesültem róla, hogy boldog ő lettetek. Ez fantasztikus! Gratuiálok!
Kire hasonlít a baba? És mikor engedik kl Annt a kórházból? Nagyon remélem, hogy
valamikor a ő el tudok menni meglátogatni benneteket és akisbabát.
Addig is viszlát és minden jót!
Szeretettel,
Fruzsi
30 Nov, 1995
Dear Donald and Ann,
I was delighted to hear that you have become happy parents. Fantastic! Congratulations!
Who does he take after? And when will Ann be allowed to come home from hospital? I
certainly hope I can come and visit you and the baby some time in the near future. Bye-bye
till then and best wishes for you.
Yours,
Fruzsi
e. Sikeres vizsgák alkalmából
Kedves Harry!
Annyira örülök, hogy sikeresen túl vagy az érettségi vIzsgákon. Gratulálok!
Biztos voltam benne, hogy ű ő eredménnyel végze!. Ügyes vagy! Remélem, hogy meg
fogod ünnepelni ezt a nagy sikert. Bárcsak ott lehetnék!
Bízom benne, hogy mostantól többet hallok majd ő
Szeretettel:
Józsi
54
DIÁKLEVELEZÉS
26 June, 1995
Dear Harry,
I'm so glad to hear that you are successfully through the school leaving examinations.
Congratulations!
I was sure you would do it with flying colours. WeIl done! I hope you will celebrate your
success. Wish I could be with you.
I hope 1'11 hear more from you now.
Love,
Józsi
f. Új munkahely / ő alkalmából
Kedves Jimmie!
Gratulálok abból az alkalomból, hogy átmentél dolgozni az egyetemre!
Tudom, hogy mindig is ezt szeretted volna csinálni, így sok sikert kívánok neked a ő  
Biztos vagyok benne, hogy nagy örömöd fogod lelni az új munkádban.
Sok szerencsét!
Szeretettel:
Géza
9 Sept, 1994
Dear Jimmie,
Congratulations on your move to the university!
I know that this is what you've always wanted so please accept my best wishes for your
future success. I'm sure you'l1 fmd great pleasure in your newjob. Best of luck.
Yours,
Géza
Egyéb lehetséges nyelvi formák az üdvözlés és gratuláció kifejezésére:
Happy birthday!
Many happy retums ofthe day!
Very best wishes on the occasion
ofyour twenty-first birhtday.
Boldog születésnapot!
Sok boldog születésnapot!
Fogaddjókívánságainkat 21.
születésnapod alkalmából.
  DIÁKLEVELEZÉS 55
With best wishes for Christmas Minden jót kívánunk karácsonyra
and the New Year. és az új évre.
Wishing you a very Merry/ Happy Nagyon boldog karácsonyt kívánunk.
Christmas.
May you have love and peace Töltsétek a karácsonyt és az
this Christmas and in the New Year. új évet szeretetben és békében.
With best wishes for your happiness Sok boldogságot kívánok karácsonyra
at Xmas and in the coming year. és az ő évre.
Season's Greetings! Boldog karácsonyt!
Happy Easter! Boldog húsvétot!
I wish you a world ofjoy and Sok örömet és boldogságot kívánok
happiness today and all year. mára és az egész évre.
I am pleased to hear about your Nagy örömmel értesültem a
marnage. ő
1. I hope you'll be very happy. Remélem, hogy nagyon boldogok lesztek.
Please accept my heartiest Fogadd ő ő gratulációimat.
congratulations.
I wish I could've been at your Bárcsak el tudtam volna menni
wedding. az ő
My warmest congratulations on Forró üdvözletemet küldöm
your marnage. házasságkötésetek alkalmából.
Who is the lucky man? Ki az a szerencsés?
May you have bright and carefree days. Legyenek vidám és gondtalan napjaitok.
The happiest of greetings and Forró üdvözletünket küldjük és
congratulations! gratulálunk.
What great/ wonderful news! Ez aztán a jó hír!
I'm happy for you. Veled együtt örülök.
Congratulations on your success- Gratulálok a sikeres vizsgáidhoz.
fuI examinations!
I was so glad to hear that you Annyira örültem, amikor meg-
have passed the Finals with tudtam, hogy ő
flying colours. államvizsgáztál.
You deserved to pass. Megérdemelted, hogy átmenj.
I wish you the best of success A ő is sok sikert kívánok.
in the future.
56
13. Köszönet kifejezése
a. ajándékért
Kedves Laura!
DIÁKLEVELEZÉS
....
Nag'yon köszönöm a kazettát, amit küldtél. Igazáil figyelme's vagy, hogy eszedbe jutott a
születésnapom.
Imádom a népzenét és már eddig is volt néháily welszi és magyar népzenei kazettám. És most
van skót is. Nagy becsben fogom ő hiszen ez nemcsak egy szép ajáildék, hanem kellemes
emlék is abból a ű országból, amelyben laksz.
Még egyszer nagyon köszönöm, hogy ilyen kedves voltál és eszedbe jutottam.
Szeretettel:
Cili
20 Polt utca
Paks 7650
16 Dec, 1994
Dear Laura,
Thank you very much for the cassette you sent me. How very thoughtful of you to
remember my birthday.
I love foIk music and I have had a few cassettes with Welsh folk songs and Hungarian folk
music on them. And now I've got one from Scotland as well. 1'11 always treasure it as it is
not just a nice present, but it will also serve as apleasant reminder of your beautifui
country.
Many thanks again for your sweet thought.
Lots of love,
Cili
b. hosszabb vendéglátásért
Kedves Dustin!
Istváil és én nagyon jól éreztük magunkat nálatok. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig tartott,
hogy megköszönjem a szívélyes vendéglátást, amelyben minket részesítettetek.
Rendkívül kedves volt ő hogy megengedtétek, hogy nálatok lakjunk és igazáil hálásak
vagyunk azért, amit ott-tartózkodásunk alatt tettetek. Azt hiszem, hogy ritkáil éreztem magam
ennél jobban az életben.
Jó volt újra látni   ő és még egyszer köszönjük, hogy ilyen hosszú ideig türelmes
vendéglátók voltatok.
Ha legközelebb Budapesten jártok, látogassatok meg minket!
Szeretettel:
Nóra
DIÁKLEVELEZÉS
21 IC Arany J. utca
Eger 3300
170ct, 1995
Dear Dustin,
István and I so enjoyed our stay in your home. I'm sorry that it has taken me so long to
write and thank you for your generous hospitality.
It was extremely kind of you to let us stay in your house and we are really grateful to you
for what you did while we were there. I think I have rarely had such a nice time in my life.
It was lovely to see you both and many thanks again for being tolerant hosts for such a long
time. Please visit us when you and your wife are next in Budapest.
Yours sincere1y,
Nóra
c. rövidebb vendéglátásért I vacsoráért (baráti stílusban)
Kedves George!
57
Nagyon köszönjük a csodálatos péntek estét. Igazán jól éreztük magunkat és értékeltük azt a
sok i ő t és energiát, amit egy ilyen jó vacsora elkészítése igényelt. Minden nagyon finom volt!
Mint mindig, most is nagy élvezet volt számunkra, hogy újra találkozhattunk mindenkivel.
Szeretettel:
János
4 Nov, 1995
Dear George,
Thank you so much for the lovely party on Friday. We enjoyed it so much and appreciated
the time and effort that must have gone into that lovely dinner. Everything was really
delicious!
As always, it was delightful to meet you all again.
Yours,
János
d. rövidebb vendéglátásért I vacsoráért (kissé hivatalosaob stílusban)
~   v   s Mrs. Brown!
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani azért az emlékezetes estéért, amit az Ön házában volt
szerencsénk eltölteni. Igazán nagy örömünkre szolgált.
Üdvözlettel:
Tóth Bálint és felesége
58 DIÁKLEVELEZÉS
8 Feb, 1995
Dear Mrs. Brown,
This is to thank you once again for the memorable evening we had the pleasure of spending
at your house. We thoroughly enjoyed it.
Yours sincerely,
Susan and Bálint Tóth
,.....
A köszönet kifejezésére használatos egyéb formák:
I'm exteremely grateful for your
help in ...
Thank you so much for your
lovely gift.
How charming of you to send me...
You have no idea how grateful I
am for ...
H'S a gift I have always wanted
to have.
I have no words to tell you how
much I like it.
I was over the moon when I got
your present. HIS so sweet of
you.
Now that I'm back I want to say
thank you again for the wonderful holiday.
Thank you for your wonderful
hospitality.
Thank you for the lovely time I
had at your house.
I will never forget your kindness.
I will always remember the warm
welcome I received from you.
Let me thank you once again for
a marvellous stay.
Nagyon hálás vagyok a ...ben
nyújtott segítségedért
Nagyon köszönjük a kedves
ajándékot.
Milyen kedves ő hogy küldtél nekem egy
El sem tudod képzelni, hogy
mennyire hálás vagyok
Mindig szerettem volna ilyen
ajándékot.
El sem tudom mondani, hogy
mennyire tetszik.
Rettenetesen örültem, amikor
megkaptam az ajándékodat.
Olyan drága vagy!
Most, hogy itthon vagyok, szeretném
újra megköszönni a csodálatos nyaralást.
Köszönöm a   ű vendéglátást.
Jól éreztük magunkat nálatok.
Köszönjük!
Soha nem fogom elfelejteni a
kedvességeteket.
Mindig emlékezni fogok arra a
meleg fogadtatásra, amelyben részesítettetek.
Hadd köszönjem meg újra, hogy
ottlétem alatt minden olyan csodálatos volt.
DIÁKLEVELEZÉS
Thank you for making us so welcome.
Thanks for a very pleasant evening
14. Rossz hír bejelentése
a.   ő
Kedves Bruce!
Köszönjük a szívélyes fogadtatást.
Köszönjük a kellemes estét.
59
Azért írok, hogy röviden tudassam veled, hogy volt egy kis balesetem a kocsimmal. Semmi ok
az aggodalomra. Egy kis horzsolástól eltekintve teljesen ép és egészséges vagyok.
A másik kocsi ő aki egyébként hibás volt a balesetért, egész komolyan megsérült.
Szerencsére azonban, az orvosok azt mondják, hogy túl fogja élni.
Akoesim ő kitörött, a ő pedig egy kicsit behorpadt, de nem igazán
aggódok miatta. Vanbiztosításom, így a társaság fizetni fog akárért.
Mint mondtam, semmi ok az aggodalomra. Várom ő válaszotokat.
Szeretettel:
Bandi
32 Vendel tér
Siklós 7620
3 April, 1995
Dear Bruce,
This is just a short note to let you know that I've had a slight accident in my car. There's
absolutely nothing to worry about. Apart from a slight abrasion I'm perfectly fit and sound.
The driver of the other car, who was actually to blame for the accident, got quite seriously
hurt. Fortunately though, the doctors say that he'll survive.
The windscreen of my car got smashed and the bonnet got a bit dented but I 'm not worried
about it. The car is insured so the company will pay for the damage. As I say there's no
need to worry. I hope to hear from you soon.
Love,
Bandi
b. ő
Kedves Keith!
Azért írok, hogy tudassam veled, hogyanagypapám az utóbbi pár hétben nagyon komolyan
betegeskedik.
Aggódom miatta, mert teljesen elvesztette az étvágyát és úgy ű hogy rengeteget fogyott.
Egyre fáradtabbnak látszik, pedig szinte alig kel fel az ágyból.
60 DIÁKLEVELEZÉS
Az orvos naponta eljön hozzá, de nem sokat tud segíteni, mert lehet, hogy minden baja a
korának ő 76 éves. Rettenetesen aggódom miatta, de nagyon remélem, hogy fel fog
gyógyulni.
Írjál ő és add át üdvözletem a család többi tagjának.
Szeretettel:
Tibor
16 Budapest út
Veszprém 8200
25 Nov, 1994
Dear Keith,
I am writing to tell you that my grandfather has been quite seriously ill during the last few
weeks.
I am really worried about him, because he has lost his appetite and appears to have lost a
lot of weight. He seems to be increasingly tired although he rarely gets up from bed.
The doctor comes round every day, but it doesn't seem to be of much help as his troubles
may be due to his age of 76. I am terribly worried about him and I do hope he will recover.
Write soon and give my regards to the rest of the family.
Yours,
Tibor
c. ő
Kedves Karen!
Sajnálom, hogy ilyen sokáig nem írtam neked, de rendkívül nehéz volt számomra az elmúlt
ő
Egy komoly betegség után meghalt az édesapám, akit annyira szerettem.   ő volt és
sokat szenvedett vele, különösen az utolsó pár napban. 49 éves volt. Nagyon nehéz elhinni, hogy
már nincs közöttünk. Rettenetesen hiányzik mindannyiunknak.
A temetése 26-án du. 3-kor lesz a helyi ő
Szeretettel:
Éva
DIÁKLEVELEZÉS
6 Kende utca
Szerencs 3200
10 Feb, 1994
Dear Karen,
I'm sorry not to have written to you for so long, but it's been a really hard period for me.
My father, who Iloved so much, died after a serious illness. He had lung cancer and he had
been suffering a lot, especially on his last few days. He was 49. I find it really hard to
believe that he is not with us any longer. We alI terribly miss him.
His funeral will be at 3.00 p.m. on Friday 26th in the local cemetary.
Yours sincerely,
Éva
d. sikertelen vizsgákról
Kedves Peter!
61
Épp most kaptam meg a levelet az       ő amelyben közlik, hogy a felvételi vizsgám
eredménye nem elég jó ahhoz, hogy felvegyenek.
El sem tudod képzelni, hogy ez mennyire elkeserít. Már harmadszor próbáltam meg és tudom,
hogy megérdemeltem volna, hogy bekerüljek.
A probléma az, hogy túl sok a       ő és túl kevés a hely. Tulajdonképpen tanácstalan
vagyok és nem tudom, hogy újra megpróbáljam-e, vagy menjek el valami állást keresni.
Te mit tennél a helyemben? Várom válaszod.
Szeretettel:
Jocó
2 Polgár út
Sárvár 9320
7 Aug, 1995
Dear Peter,
I've just got the letter from the university to say that my entrance exam results are not good
enough for me to get admission.
You can't imagine how disappointed I am. H's the third time I've tried to get in and I know I
. would have deserved it.
The problem is that there are too many applicants and too few places. Anyway, I'm at a loss
and don't know weather to try again or go and find a place to work.
What would you do in my place? Look forward to your answer.
Yours,
Jocó
62
15. Sajnálkozás, részvét kifejezése
a. betegség alkalmából
Kedves Geoff!
DIÁKLEVELEZÉS
F
Sajnálattal értesültem róla a ő hogy az anyukád már egy ideje beteg.
Tudom, hogy ez egy nehéz ő   mindenkinek a családban. Bárcsak ott lehetnék és
segíthetnék nektek! Próbáljatok meg ne túl sokat aggodalmaskodni miatta, mert így a saját
egészségeteket is tönkreteszitek. Biztos vagyok benne, hogy a mostani kórházi kezelés után
teljesen fel fog gyógyulni.
Írjátok meg, hogy van! Várom leveleteket.
Szeretettel:
Gyöngyi
90 Garai köz
Taszár 7510
27 May, 1995
Dear Geoff,
I am sorry to hear from your letter that your mother has been ill for some time now.
I know it's a difficult period for everyone in the family. I wish I could be there to help you.
Try not to worry too much about her, because you'll min your own health as well. I'm sure
she'll fully recover after the hospital treatment she is getting now. Do write me about how
she is. I look forward to your letter.
Love,
Gyöngyi
b. haláleset alkalmából
Kedves Kenneth!
Nagyon megrázott az édesapád haláláról érkezett hír. Kérlek fogadd ő együttérzésemet
nagy gyászodban.
Tudom, hogy nem tehetek semmit, hogyenyhítsek a fájdalmadon. De mégis, ha bármiben
segíthetek, szeretném, ha szólnál.
Szeretettel:
Edit
DIÁKLEVELEZÉS
22 Feb, 1994
Dear Kenneth,
I was so shocked to hear of the death of your father. Do please accept my condolences in
your great loss.
I know there is nothing I can say to lessen your grief. But still, if there is anything at alI that
I can do to help, I do hope that you will ask me.
Yours,
Edit
c. tanulmányi / munkahelyi sikertelenség esetén
Kedves Margaret!
63
Sajnálom, hogy nem sikerült a teológia vizsgád. Ne is ő   vele!
Biztos vagyok benne, hogy egyszerüen csak nem volt szerencséd, és hogy legközelebb sokkal
jobban fog menni. Kár, hogy a pótvizsga csak a nyár végén lesz! Mindenesetre ne izgasd magad
és ne dolgozz túl sokat!
Szeretettel:
Zoli
2 July, 1994
Dear Margaret,
I was so sorry to hear that you fai led your theology exam! Never mind!
I'm sure that it was simply bad luck and that you'll do a lot better next time. H's a shame
that the resit will be only at the end of summer. Anyway, take it easy and don't overwork
yourself.
Love from,
Zoli
A sajnálkozás és a részvét kifejezésére használatos egyéb formák:
I was honestly/ deeply shocked
to hear that. ..
I want to offer my sincere con-
dolences.
I've just heard the sad news of...
Ő mélyen megrázott az
a hír, hogy...
Szeretném ő részvétemet
kifejezni.
Éppen most hallottam a szomorú hírt az...-ról
64
It was a great shock to learn
that your beloved sister had passed away.
Our sympathy and understanding
are with you.
Please accept our sincere condolences.
You are constantly in our thoughts.
There's nothing we can do about it now.
What a pitYyou didn't pass your
very last exam!
I hope you have better luck
next time.
Don't bother! It's not the end
of the world.
That's too bad!
Look on the bright side! It
could have been worse.
I was sorry to hear that you
didn't get the job you had wanted so much.
16. Képeslapok nyári szabadságról
a.
Kedves Linda!
DIÁKLEVELEZÉS
Nagy megdöbbenéssel hallottam,
hogy szeretett ő eltávozott ő
Együtt érzünk veled és megértjük
bánatodat.
Kérlek, fogadd ő részvétünket!
Veled vagyunk gondolatban.
Már nem tehetünk ellene semmit.
Milyen kár, hogy nem sikerült
a legutolsó vizsgád!
Remélem, hogy legközelebb nagyobb
szerencséd lesz.
Ne is ő vele!   ő még
nincs itt a világ vége.
Hát ez nagy baj.
Fel a fejjel! Rosszabbul is
alakulhatott volna.
Sajnálom, hogy nem kaptad meg
azt az állást, amit annyira szerettél volna.
Ez lehet a világon az egyik legszebb hely. Egy nagy tó mellett vagyunk, amely tele van szép
kis szigetekkel. A minap kiúsztam az egyikre. Csodálatosan tiszta a víz. Körülöttünk ő van, és
minden nagyon csendes és békés.
Üdvözöllek téged és a szüleidet:
Kati
12/8/95
Dear Linda,
This must be one of the most beautifui places in the world. We are staying by a big lake
which is full of nice little islands. I swam out to one the other day. The water is amazingly
clear. There are forests alI around and it's very quiet and peaceful.
Love to you and your parents,
Kati
DIÁKLEVELEZÉS
b.
Kedves Brian!
65
  ű érzem magam. A ő 40
0
C! Tegnap egy velencei kiránduláson voltunk.
A város tele volt túristákkal. El sem tudod képzelni azt az élénk forgatagot. Csodálatos volt!
Hamarosan találkozunk.
Szeretettel:
Ákos
11/7/95
Dear Brian,
Having a lovely time. Temp. 40
0
C! Went on a tour ofVenice yesterday. The place was full
of tourists. You can't imagine that lively commotion. It was wonderful! See you soon.
Love,
Ákos
66
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL
2. HIVATALOS LEVELEK
(Angol középfok)
)
j
,
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL
LEVÉLÍRÁSRÓL
A hivatalos levelek szerkezete néhány tekintetben különbözik a ő  
különösképpen, ha üzleti ő van szó.
1. A fejléc
A levél fejlécében nemcsak a feladó címe, de annak a személynek, cégnek, vagy szervezetnek a
neve és címe is szerepel, ahova a levelet küldjük. Mindezt az ő oldalon ő dátwnnál
lejjebb, a baloldali ő kissé jobbra kezdjük el írni a ő
MrMCPim
Product Manager
The Branded Boot Co Ltd
Firestone Building
5 Arlington Road
Hertfordshire
EN26JK
A pontok és ő használata - a magánlevelekre vonatkozó központozási szabályok szerint -
ő   bár manapság egyre gyakoribb azok teljes elhagyása. Különösen igaz ez nyomtatott
ű üzleti levelek esetén. Ilyenkor a feladó címe mellett annak telefon-, telex- és telefaxszáma
is fel van tüntetve. Üzleti levelek fejlécéhez tartozó fontos információ a referencia, vagy
hivatkozási szám. Ezt rendszerint a levél ő részére írják.
Ha a címzett neve nem ismert, akkor elég a betöltött posztot, ű csak a vállalat
nevét megjelölni.
Ha a címzett neve ismert, azt a ő titulusokkal vezethetjük be a leggyakrabban:
Mr (férfi)
Miss (hajadon ő
Mrs (férjezett ő
Ms (nem ismert családi állaputú ő
Messrs (két, vagy több férfi)
A titulusok után következik vagy a teljes név, vagy - több keresztnév esetén - a keresztnevek
ő ű és a teljes családi név.
2. A megszólítás és a búcsúzás összhangja
A név ismerete esetén például a ő megszólítási formák lehetségesek:
Dear Messrs White and Black,
Dear Ms Brown,
Dear Dr Green, stb.
, l
l
l
]
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL 67
A megszóIításban tehát sohasem jelöljük a keresztnevet, hanem a titulus után mindig a puszta
vezetéknév következik. Az ilyen megszóIítással ő ő hivatalos levelekben a búcsúzási forma
a:
Yours sincerely,
Anév ismerete hiányában a megszóIításra a ő ő vannak:
Dear Sir,
DearMadam,
Dear Sir or Madam,
Dear Sirs,
Ilyenkor a búcsúzási forma leggyakrabban a:
Yours faithfully,
A búcsúzás után a   ű aláírás alatt a feladó géppel írt neve, esetleg titulusa, rangja és
beosztása is szerepel.
Ha a megszóIítást és a búcsúzást is kézzel írjuk, ez arra utal, hogy a két személy között nem csak
hivatalos ű kapcsolat van.
3. A levél tartalmi része
Az hivatalos levelek tartalmi része a magánlevelekhez hasonlóan rendszerint három részre
tagolódik:
a. a referencia, és a hozzá tartozó információ
b. a levél céljának kifejtése
c. befejezés
d. búcsúzás
a. Referencia
Egy hivatalos levelet általában egy másik levélre, egy hirdetésre, vagy egy olyan eseményre való
hivatkozással kezdjük, amely a levéIírást kiváltotta. Ennek ő a leggyakoribb
levélkezdési formák:
Thank you for your letter
of 18 February, in which ...
We are glad to have your letter
of...
In your letter of November 25
you inquire about. ..
In reply to your letter of...
I am in receipt of your kind
letter of ... informing me
about. ..
Köszönjük f. év február l8-án
kelt levelüket, amelyben...
Köszönettel vettük ... ű levelét.
F. év November 25-én kelt
levelükben Önök a ... iránt
ő
Válaszul ...-án kelt levelére
Megkaptam ...-án kelt kedves
levelét, amelyben arról értesít, hogy...
68 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL
p
It is with many thanks that we
acknowledge receipt of your kind letter of...
Regarding your inquiry about. .. 1
In connection with your recent
enquiryabout. ..
Under our agreement...
Confirming our telephone conver-
sation of this moming...
Referring to your advertisement
in 'The Financial Times' we would
be pleased to...
I am writing to you in
connection with...
In accordance with our previous
discussions ...
Hálás köszönettel megkaptuk
...-án kelt levelüket.
A ...-el kapcsolatos ő
ő
MegegyezésÜllk értelmében...
Ma reggel történt telefonbeszélgetésünk
értelmében...
A 'Financial Times'-ban megjelent
hirdetésére hivatkozva
örömünkre szolgálna, ha...
A ...-vel kapcsolatban fordulok
Önhöz.
  ő tárgyalásaink értelmében...
A levélkezdésre további példákat a mintalevelekben talál.
b. A levél céljának kifejtése
Ez a levél legfontosabb része, amelyben világosan és tömören kell megfogalmaznunk
szándékainkat. Logikus és kronologikus sorrendben, rövid, átlátható szakaszokba rendezve írjuk
le mondanivalónkat. A szakaszok között egy-egy sort üresen hagyunk. A hivatalos levelekben
nem gyakori a bekezdések használata, így ű minden sort a baloldali margó mellett
kezdeni. Ügyeljünk rá, hogy az ilyen leveleink tömörek és a ő legyenek.
c. Befejezés
Minden levél befejezése összhangban kell, hogy legyen a levél céljával. A hivatalos levelek
befejezésére leggyakrabban használatos nyelvi fordulatok a ő
I should greatly appreciate an early replyl
A prompt answer would be appreciated.
Should you require any further
information, please contact me.
We would highly appreciate the
confirmation of this letter.
We look forward to your firm's order.
I very much look forward to the
opportunity of meeting you.
I thank you in advance for your reply.
I enclose a brochure for your
further information.
Örömmel venném ő
válaszát.
Ha bármilyen egyéb információra lenne
szüksége, forduljon hozzám bizalommal.
Kérjük levelünk szíves visszaigazolását.
Várjuk cégük szíves megrendelését.
Nagyon váram az alkalmat a
személyes találkozásra.
  ő is köszönöm a válaszát.
További informáciszerzés céljából
küldök egy tájékoztató kiadványt.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL 69
Thank you for your attention.
I am greatly indebted to you.
We Iook forward to receiving a
positive answer from you.
Thank you very much for your
understanding the matter.
I am awaiting further particulars.
Thank you most cordially for
your assistance.
We are at your service at alI
times/ It will be a pleasure to
serve you at any time.
We will do our very best for you.
I wouId welcome a personal
interview.
Hoping for an early reply we
remam...
Köszönöm figyeimét.
Igazán lekötelez.
Várj uk ő válaszát/válaszukat.
Köszönöm megértését az üggyel
kapcsolatban.
Várom, hogy a további adatokról értesítsen.
Hálásan köszönöm a segítségét.
Bármikor szívesen a szolgálatára állunk.
Minden ő ő megteszünk Önért.
Szívesen vennék egy személyes
megbeszélést.
ő     válaszát várva
maradunk tisztelettel,
Alevelek befejezésére használatos további formákat a mintalevelekben talál.
d. búcsúzás
Egy hivatalos levél záró fordulatai a fent említett két leggyakoribb formán kívül (Yours
sincerely, Yours faithfully) a ő lehetnek:
Nagyon formális, tiszteletet ő stílusban:
Respectfully yours,l Yours respectfully
Very Respectfully,l Respectfully,
Semleges stílusban:
Very truly yours,/ Yours very truly,
Yours truly,
Kevéssé formális, általános levelezésre ő stílusban:
Sincerely yours,/ Very sincerely yours,
Yours sincerely,/ Most Sincerely,
Sincerely,l Yours cordially
70
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ
NYELVVIZSGÁN
Feladatok
l
1. Egy angol utazási iroda kirendeltséget létesített Budapesten. Most egy újsághirdetésben
ő keresnek angol túristák mellé. Ön angol szakos egyetemista és a nyári
ő     szívesen dolgozna egy ilyen állásban. Írjon egy 17-20 soros levelet, amelyben:
(1) kifejezi ő az állás iránt;
(2) leírja, hogy milyen képesítése van;
(3) elmondja, hogy miért érdekli az állás;
(4) röviden jellemzi saját személyiségét;
(5) további információkat kér az állással kapcsolatban.
2. Ön angoltanár, és nemrégiben egy több alkalommal összehívott egy-egy hetes ő
tanfolyamon vett részt, amelyet egy     ű tanár tartott. Írjon egy levelet neki,
amelyben:
(1) elnézést kér, hogy az utolsó alkalommal ő el kellett jönnie;
(2) röviden elmondja véleményét a kurzusról;
(3) tapintatosan megfogalmazza, hogy Ön szerint miért csökkent le a végére a ő
száma;
(4) megírja, hogy véleménye szerint még milyen ű továbbképzésekre lenne szükség;
(5) búcsúzóul kívánjon további kellemes itt-tartózkodást.
3. Ön újságíró, és egy angol lap ő felkérte, hogya 'Házasságok sorsa az európai
országokban' ű cikksorozatukhoz Ön is járuljon hozzá egy Magyarországról szóló
beszámolóval. A cikk Önnek megküldött ő lenyomatában megdöbbenten veszi észre,
hogy azt ő lerövidítették. Írjon egy levelet a ő amelyben:
(1) észrevételezi akihagyást;
(2) ő nyilatkozik a kihagyások ő általában;
(3) elmondja, hogy melyik részt lenne ez esetben mégis fontos belevenni acikkbe;
(4) röviden leírja, hogy miért bírnak különös ő az ott megfogalmazottak;
(5) elnézést kér és kifejezi reményét, hogy kérése megértésre talál.
4. Ön egy évig tartó angliai tartózkodása alatt ő dolgozik egy családnál.
Egy hónap után Ön úgy dönt, hogy családot szeretne változtatni. Írjon egy levelet annak az
ügynökségnek, amely Önnek az állást szerezte. A levélben írja meg, hogy:
(1) szeretne családot változtatni;
(2) milyen volt ennél a családnál dolgozni;
(3) milyen problémák merültek fel;
(4) milyen ígéreteket kapott az elején, amelyek nem teljesültek;
(5) milyen kérései lennének az új munkahelyével kapcsolatban.
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN 71
5. Egy távoli angol ő Magyarországra szeretne jönni angolt tanítani. Mivel Ön is
gimnáziumban tanít, Önt kéri meg, hogy írjon róla egy ajánlást. Ön válaszlevelében a
ő fogalmazza meg:
(1) megköszöni ő hogy Önre gondolt, mint ajánlóra;
(2) udvariasan utasítsa el a kérést, és indokolja meg, hogy miért teszi ezt;
(3) mivel segíteni szeretne, ígérje meg, hogy utánanéz, hogy hol lenne feltétlenül szükség
ű tanárra;
(4) kifejezi reményét, hogy sikerülni fog a magyarországi állás és ígéri, hogy mindenben
segíteni fog ő ha Magyarországra kerül;
(5) búcsúzóul megjegyzi, hogy ő biztosan találni fog olyan ajánlókat, akik jobban
ismerik ő mint Ön.
6. Ön angliai tartózkodása alatt vett magának egy nadrágot, amely rövid ideig tartó hordás után
szétszakadt a varrásoknál. Ön visszavitte a nadrágot a boltba, de nem fogadták el
reklamációját. Egy levelet ír az üzlethálózat igazgatójának, amelyben:
(1) megírja, hogy mikor és hol vette a ő drága nadrágot;
(2) hányszor viselte és mi történt vele;
(3) elmondja, hogy a boltban miért nem voltak hajlandóak visszacserélni;
(4) közli az igazgatóval, hogy Ön szeret drága ruhadarabokat venni, nagyon vigyáz rájuk és
még soha ilyen gondja nem volt;
(5) végezetül megjegyzi, hogy mellékelten küldi a nadrágot és a blokkot is.
7. Ön egy angol lap vezércikkében arról olvasott, hogy az ottani oktatási rendszernek
ő egyedül csak az angol fiataloknak van érzékenységük a világban ő
szociális problémák iránt. Ön levelet ír a ő amelyben:
(l) elmondja, hogy Ön nem írt még be egy újságnak sem, de ez a cikk nagyon
felháborította;
(2) röviden leírja, hogy miért tartotta a cikket felháborítónak;
(3) udvariasan megfogalmazza, hogy mi lehet az oka annak, hogy a cikkíró azt gondolja,
amit leírt;
(4) röviden kifejti a magyar fiatalok hozzáállását ezekhez a kérdésekhez;
(5) végül elnézést kér az indulatos hangnemért és kéri, hogy helyesbítsék a lapban tett
kijelentést.
8. Ön egy angol-magyar vegyesvállalat alkalmazásában áll, ahol nem egészen azt a munkakört
tölti be, amit igazán szeretne. Úgy ű hogy erre a ő nem is lesz ő a
cég profilja miatt. Ön levelet ír az igazgatónak, amelyben:
(l) tapintatosan közli vele, hogy olyan céghez szeretne menni, ahol az Ön szakmai
irányultságának nagyobb tere van;
(2) Ön úgy érzékeli, hogy ennél a cégnél nem abban az irányban történik a fejlesztés;
(3) már el is rendezte a másik vállalatnál az állást, de nem akar kellemetlenséget itt sem;
(4) írja le, hogy mikor szeretne elmenni és miért;
(5) kérje igazgatója ő   válaszát.
72
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
9. Ön egy kereskedelmi cég igazgatója, amely tolmácsként angol     ű   ő
foglalkoztat. A piaci ő ű miatt azonban már nem tudnak erre egy külön
posztot fenntartani. Ön levelet ír, amelyben:
(l) nagyon tapintatosan közli beosztottjával, hogy nem tudja tovább alkalmazni;
(2) leírja, hogy mi az oka az elbocsátásnak;
(3) elmondja, hogy meg volt elégedve a munkájával, ezért majd megpróbálják anyagilag
valamennyire kárpótolni;
(4) felajánlja, hogy jó referenciával szeretne segíteni más állásban való elhelyezkedésében;
(5) kéri, hogy hívja fel Önt, vagy a titkárát ő egyeztetés céljából.
10. Ön egy ő társaság titkára Magyarországon. Írjon egy levelet egy, a városban
ő ismert angol     ű személyhez, amelyben:
(1) felkéri egy angol nyelven ő ő     a társaságnál;
(2) megindokolja, hogy miért pont rá gondoltak;
(3) röviden jellemzi a társaság céljait és tevékenységét;
(4) javaslatot tesz az ő   tartalmára és ecseteli annak körülményeit;
(5) leírja, hogyafelkérés elfogadása esetén kivel és hogyan tudnák a részleteket
megbeszélni.
11. Ön nemrégiben egy angliai szállodában töltött el két hetet. A mosásból visszahozott
ruhákkal kapcsolatban azonban gondok merültek fel. Ön az igazgatónak ír egy levelet,
amelyben:
(1) elmondja, hogy mivel kapcsolatos a problémája;
(2) elmondja, hogy milyen ruhadarabok nem kerültek vissza amosásból;
(3) leírja, hogy milyen ruhadarabokat hoztak vissza hibásan és részletezi a hibákjellegét;
(4) leírja, hogy ígéretet kapott a személyzet egyik tagjától, hogy a hiányzó ruhadarabokat Ön
után küldi, de még semmi sem érkezett;
(5) tapintatosan kéri, hogy fizessék ki azok ellenértékét.
12. Ön megtekintette egy angol   ő ő       ő színjátszó csoportjának
magyarországi vendégjátékát. Mivel Önnek a darab nagyon tetszett, és Ön is tanár, szeretné
meghívni a csoportot az intézményükbe. Írjon egy levelet, amelyben:
(1) bemutatkozik és elmondja, hogy milyen céllal ír;
(2) leírja véleményét a darbról, és a ő ő
(3) röviden bemutatja saját intézményüket;
(4) utal arra, hogy az ő   milyen körülmények között lehetne megtartani;
(5) információt kér arról, hogy hol beszélhetnék meg a részleteket.
13. Ön egy magyar tankönyvkiadónál dolgozik. Szeretne felkérni egy angol     ű tanárt
arra, hogy lektoráljon és ő szerint újítson fel egy magyar ő által, ő
régen írt angol tankönyvet. Ön levelet ír, amelyben:
(1) közli vele, hogy mit tervez a tankönyvkiadó;
(2) megteszi felkérését a munka ellátására;
(3) részletesen elemzi a munkajellegét;
(4) leírja ajánlatukat a munka díjazásával kapcsolatban;
(5) meghívja egy munkaebédre a további részletek megbeszélése céljából.
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN 73
14. Önnek tudomására jutott, hogy a város egyik nyelviskolájába egy új angol ű tanár
érkezett, aki nagyon jól tanít. Ön elhatározza, hogy levelet ír neki, amelyben:
(1) bemutatkozik, és elmondja, hogy tanácsot szeretne kérni ő anyelvtanulással
kapcsolatban;
(2) megírja, hogy hol tanult eddig és milyen szinten van;
(3) leírja, hogy milyen módszerekkel próbálták tanítani, de Ön szerint nem nagy sikerrel;
(4) röviden kifejti, hogy miért lenne Önnek szüksége az angol nyelv viszonylag jó
ismeretére;
(5) elmondja, hogy miért pont hozzá fordul tanácsért, és ő kér, amikor
megbeszélhetnék a dolgot.
15. Ön elhatározza, hogy családjával két hetet egy dél-angliai kisvárosban, a tengerparton
szeretne tölteni. Egy tájékoztatóban talál is egy szállodát, ami ő ű Levelet ír,
amelyben:
(1) leírja, hogy jutott hozzá a címhez;
(2) megteszi megrendelését a családja számára;
(3) részletesen elmondja, hogy milyen igényeik vannak;
(4) ő a szálloda ő és a környékbeli ő ő  
(5) kéri, hogy ő válaszoljanak és küldjenek tájékoztatást az árakról.
16. Ön egy angol utazási iroda szervezésében egy hetet a Tóvidéken töltött a családjával. Az
utazással kapcsolatban azonban sok minden nem úgy ment, ahogy azt ő ígérték.
Hazaérkezése után elhatározza, hogy levelet ír az utazási irodának, amelyben:
(1) leírja, hogy ő meddig, milyen szállást és mennyiért bérelt az irodától;
(2) elmondja, hogy a hirdetés alapján mire számítottak;
(3) közli kiábrándultságukat a megérkezéskor, mert egészen más körülményeket találtak,
mint amit meghirdettek;
(4) részletezi a körülményeket, amelyeket akkor már kénytelenek voltak elfogadni;
(5) anyagi kompenzációt kér az elszenvedett kellemetlenségek miatt.
17. Ön egy angol lap egyik rovatában arról olvasott, hogy az olvasók levelei alapján egy
cikksorozatot szeretnének indítani 'különös történetek' címmel. Úgy dönt, hogy Ön is ír egy
levelet, amelyben:
(1) elmondja, hogy ő olvasta a felhívást;
(2) leírja, hogy miért gondolt arra, hogy Ön is beküld egy történetet;
(3) megpróbálja röviden, de élvezetesen megfogalmazni mi is történt;
(4) elmondja, hogy milyen érzéseket keltett Önben mindennek átélése;
(5) kéri, ha egy mód van rá tegyék közzé a történetet, de nyugodtan változtassanak rajta, ha
esetleg nyelvileg nem ő
18. Ön angolt tanít egy középiskolában. Welszi ő ő megkapja egy iskola címét, amely
talán szívesen létesítene cserekapcsolatot egy magyar gimnáziummal. Levelet ír, amelyben:
(1) leírja, hogyan értesült az iskola szándékáról;
(2) röviden bemutatja a saját iskolájukat;
(3) elmondja, hogy más országokkal is sikeresen tartanak fenn cserekapcsolatokat;
(4) kifejezi ő a welszi iskola iránt;
(5) búcsúzik, és leírja, hogy léphetnek Önnel kapcsolatba.
"
74
1.
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
Mintamegoldások
38 Viola Street
Budapest 1396
10 Aprill994
The Personnel Manager
Breakaway Tourist Association
18-20 Waverly Road
LONDONWC2
Dear Sir or Madam,
I am interested in your advertisement in 'Express' for hostesses to be responsible for
guiding British guests in Hungary.
I am now a third-year student of English and Theology at Veszprém University and I am
free every summer from late June until the middie of September. I speak English fluently
as I spent one year in Brighton working as an au-pair in an English family. Last year I did a
course in tourism and I obtained a diploma with an excellent grade point average. Since
then I have worked twice as a guide to English speaking groups. My studies and my
personal experience have familiarised me with the many interesting places in the country.
I believe that my personal qualities also entitle me to the advertised job. I am sociable and I
love working with people. I am really sensitive to their problems and I get on well with the
ones around me. They say I am kind and reliable.
I would welcome further information about these posts, including the salary and general
conditions of employment.
Yours faithfully,
Miss Viktória Király
l
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ  
2.
3OGyenizse utca
Gyöngyös 4700
16 Feb, 1994
Mrs C.D. Wilson
Tudósotthon
38 ű utca
Budapest 1260
Dear Mrs Wilson,
I am writing to you to apologise for my early leave from the last session of the further
training course for teachers of English.
I hope I did not miss out on much as it was approaching the end anyway.
I must tell you that I enjoyed alI the sessions very much and I was happy to have taken part
in them. What I especially appreciated was the way you made us work so consistently,.but
still tactfully.
I hope you did not put down the low attendance in the last session to the level of the
course. I certainly believe that the course was very well-prepared and it was of enormous
help for those who took it seriously. To the best of my knowledge the low attendance was
due to the fact that the final session had had to be put off unti! such a late date and also
because some of us had failed to devote as much time to the course as it would have been
desirable.
I am fully conviced that there should be more courses like this for Hungarian teachers of
English. I, personally, would also like to attend courses in language testing and curriculum
design.
I wish you a pleasant stay in Hungary and look forward to seeing you again.
Yours sincerely,
Viola Erdélyi
75
76
3.
Editor's Office
The Wee,
26 Shaftesbury Avenue
LONDON, W3P 6CC
Dear Sir,
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
67 Ifjúság út
Baksa 7830
30 Jan, 1995
On printing my letter on the 'Fate of Marriages in Hungary' on July 12 I notice that you
omitted some paragraphs.
I appreciate that some shortening or abridgement of articles is often necessary, and that in
this case the points.left out may at first sight appear to be minor ones.
However in the opinion of those who have studied the subject thoroughiy the statement I
made in the third paragraph is, in fact, of considerable importance. After dealing with the
reasons of divorce I wrote that the Hungarian legal system seems to favour the mother as
far as the custody ofthe children is concemed. The father, who is deprived ofhis home and
family, becomes dpressed and quite often tums to alcohoI. I do want to emphasize that this
is most unfair especially in cases when it is not the father who is to blame for the divorce.
I wonder how it fits in with the legal procedures in other European countries, but if it does
not; I find this fact all the more important to point out.
I would be grateful if you would include - if not all, - but at least some parts of the above
mentioned paragraph in the article in order to make this issue clear to European readers.
y ours faithfully,
. Vendel Földesi
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
4.
3 Oxford Street
Acton
London, W3
230ct, 1994
Mrs Carla Jones
Europairs Agency
12 Abbey Road
LONDON WI C 6JK
Dear Mrs Jones,
I am writing to ask you if it is possible for me to work with a different family in future.
Although my present family is really kind I am expected to do too much work. Apart from
cooking I clean the whole house and occasionally I am asked to do the shopping. On top of
aU this I have three impertinent children to look after, aged three, five and eight.
When my employment by the family began they said they would give me extra pay for
doing jobs that were not included in the contract. I agreed because I thougth I would still
have enough time to join a language course and because I knew I would need the money for
my travels around England. Now, not only have I not received any of that money but I have
not had amoment of free time since I started work a month aga.
I would be grateful if you could manage to place me with another family, preferably in the
same area where I am at the moment. I would appreciate ifI could work with not more than
two children, both under the age offive. I will be free to move at the end of the month.
Yours sincerely,
Éva Kovács (Miss)
77
78
5.
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
VeUei Adolf Gimnázium
23 Andai tér
Keszthely 8500
20 March, 1995
Mr Keith Evans
Talbot Language School
11 Parliament Road
HIGH WYCOMBE
Dear Mr Evans,
Thank you for considering my name as a character reference when applying for a job in a
Hungarian secondary school.
I would certainly like to help you but there is a difficulty which I think you would
understand. A reference of the kind you would be looking for should come from someone
who knows you far more closely than I do, and anything I could honestly say would not
therefore be very helpful.
Nevertheless, I suppose that I could still offer you assistance in obtaining a job in Hungary.
I will find out about the schools in the region which are to employ native speaker teachers
and I will send a list of these places to your address as soon as possible.
I do hope that you will find the right job for yourself after aU and that you will spend some
memorable years in Hungary.
Once you are here I shaU be more than happy to give you help.
I believe that you will be able to find someone else who will be of far more use as a
reference to you than I can be.
With the best of wishes,
Yours sincerely,
Katalin Serény
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
6.
43 Palóc tér
Salgótarján 7400
3 Sept, 1995
General Manager
Bargain Chain Stores
Wellesley Road
CROYDON, CR7 1BL
Dear Sir,
Two weeks ago I purchased a pair of black corduroy trousers from your department store,
the one in Princess Street.
I had wom the trousers only three times when I was surprised to discover that they had
burst at the seams. What is more, the trousers were not cheap at alI.
I took them back to the saleswoman from whom I had bought them. She refused to
exchange them and said that the trousers must be smaller than my size and that I ought to
have looked more thoroughly. When I informed her that my size was exactly what the
product featured she referred me to you.
Now I am writing to you in the hope of some kind of compensation. I never buy cheap
products because I believe in paying for quality. I do take care of my clothes and I have not
had any problems similar to this before. Believe me I only know far too well what my size
IS.
I enclose the trousers and the receipt, which shows the date of purchase.
Yours faithfully,
Alajos Korda
79
80
7.
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
5/D Angyal sor
Tata 7230
2 July, 1994
Editor's Office
World Times
18 Fitzroy Avenue
West Hampstead
LONDONN8
Dear Sir,
F
I am writing conceming this week's editorial 'Sensitivity to Welfare Problems'.
Personally, I do not write letters to newspapers, but I feel that I have to write on this
occasion. I got extremely angry when I read the editorial, which maintained that only young
English people are really willing to take an interest in welfare problems throughout the
world.
Herein I would like to present my reasons why I find a statement of such nature outrageous.
Firstly, because it is always offensive for other people if a nation claims to be exclusive in
any respect.
Secondly, because such assertions are never fully backed up by statistics or research they
are rather the reflections of the writer's wishful thinking. I am convinced that most youths
in the world are sensitive to the problems of welfare, if not by their education then at least
by their age.
I accept that in England a great deal of attention may be paid to this issue but believe me
that Hungarian youngsters are not behind their English fellows in this respect. There have
been so many problems within our country as weIl as right outside the borders that we have
been unable to extend our helpful hands further. But this does not mean that we are not
sensitive to the social problems of countries further away in other continents.
I would like to apologise for the slighly heated tone of this letter. I hope you understand my
irritation and that you are willing to put right the statement in question right in the next
issue of your paper.
Yours faithfully,
Endre Mátyás
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
8.
45 Apostolok útja
Budapest 1111
27 April, 1994
MR C.L. McIntosh
General Director
Vein Pharmaceuticals
2 Lakos Street
BUDAPEST 1123
Dear Mr McIntosh,
I am writing to inform you that I have for some time been anxious to move to acompany
where my interest in transportation matters would be given greater scope.
As things stand at present it is unlike1y that the expansion which is taking place at this firm
at the moment is in this direction. I, therefore, have secured a post as transport manager of
the British Petrol's Hungarian subsidiary.
While I wish to join that company as soon as possible I am most anxious to cause my
present firm, with whom I have had good relations ever since I started working for them, as
little inconvenience as possible.
Our contract stipulates a month's notice on either side, but I would be willing to stay on
until I have performed aU the tasks undertaken by me during this present rush, if this is of
any help to you. This would mean six more weeks of employment at your firm.
If you could let me know about your decision within the near future I would be most
grateful as the British Petrol is naturaUy anxious to know at what date I will be free to join
them.
Yours sincere1y,
Dávid Alkalmas
81
82
9.
Dear Miss Smith,
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
GENERAL SALES SERVICE LTD
33 Bakos utca, Budapest
Tel: 1324 567 Fax: 2324 567
6 July, 1995
f
]
It is my most unpleasant duty to inform you that we are no longer able to employ you and
must ask you to accept formaI notice from today's date.
We are most reluctant to take this step, which has been forced on us by the contraction of
business. This contraction accounts for the fact that we are unable to retain a post of an
interpreter in future. We also believe that those members of staff who need English in their
everyday work have now reached astage where they can communicate in the language and
cope with their tasks successfully on their own.
Nevertheless, we are appreciative of what you have done for us and I hope that we will be
able to show this when it comes to your severance pay.
I will also be glad to supply references and to help you in any other way to secure another
post.
Could you please telephone me or my secretary to fix a time when we can meet.
y ours sincerely,
Mr Péter Gallai
General Manager
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
10.
Tipp Academic Society
81 Ordódy út
Veszprém 8200
4 July, 1995
Mr Charles Bradley
OKSZI Educational Centre
5 Egyetem utca
VESZPRÉM 8201
Dear Mr Bradley,
I am writing on behalf of the local branch of the Hungarian Academic Society of Arts and
Sciences and would like to invite you to give a series oftalks to the society.
I have recently heard that you are involved in a research study about the differences
between the system of education in Britain and that of Hungary. To our knowledge nobody
has ever attempted to deal with this issue on an academic basis and we are extremely
interested in the tindings you have so far discovered.
The current activity scope of our society covers a relatively wide area. We regularly offer
lectures in virtuaHy aH disciplines as weH as running arts clubs for those who are
interested. We are also concemed about organising sensible pastime activities such as
sewing circles, photo societies and some more prograrnmes ofthis kind.
We have a teachers' club, the members of which would highly appreciate a series of
lectures on the topic of your tieid of interest. IdeaHy, they should be held at regular
intervals between now and the end of July as we are planning to take a holiday in August.
Since there are a few questions in connection with the lectures which require further
elaboration, please contact us at the above telephone number and ask for Mrs Nagy, our
personnel manager. Thank you in advance for your coorporation.
Yours sincerely,
Klotild z ű   s
Secretary
83
84
11.
General Manager
Quince Hotel
East Croydon
LONDON E2 5CV
Dear Sir,
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
22 Kardosréti út
Vasvár 4670
3 Sept, 1994
I am writing to you to enquire about some pieces of clothing which were lost in your hotel
laundry service.
I was staying at the Open Arms Hotel from 15th July to 29th July. Three days before my
leave I gave my laundry to the valet. When it was retumed two days later I discovered that
aH my underpants were missing. There were five of them, two striped and three plain.
Apart from the fact that I had to go and purchase some new ones, which I had not counted
on financiaHy, I discovered something else to worry about. A shirt which had also been
laundered had lost its bright purple colour and had become virtuaHy unwearable.
The valet, to whom I complained, said that the underpants and a new shirt would be
forwarded to my home address. It aH happened more than two weeks age and I have not
received anything yet. I am shocked that a three-star hotel should handie this case in such
an unhelpful manner.
I would also like to mention the question of compensation for the items which were either
lost or ruined. They were aH brand-new pieces and cost me about 50 pounds. I hope you
will understand my claim and act accordingly.
Yours faithfuHy,
Elek Magos
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
12.
9/Á. Március 15. utca
Siófok 7620
290ctober, 1995
Ms Angela Quint
Aranyszálló
27 Nagyvárad utca
Siófok 7620
Dear Ms Quint,
I happened to see your splendid performance of 'The Tube' in the local community centre
on Monday and I must tell you that I was very much impressed by it.
I am also a teacher trainer myself and work in the Teacher Training Department of the
University of Veszprém. I am writing to you to invite your theatrical group to give an extra
performance to the students at our institution.
As I said I was totally impressed both by the play itself and the way your students
performed it. Congratulations! I especially liked the fellow who played the part of the Irish
nationalist. But, in fact, all the others acted excellently and they all deserve praise. It was
interesting to realise how diverse British society is.
We have seminars in British Culture and Civilization and this performance would
contribute a great deal to our students' picture oftoday's Britain. We are also in the process
of introducing drama classes into our training programme so I think your experience would
be of great help for us.
With regards to the place of the performance I must assure you that we have a big stage
with all the necessary equipment you would need. But should you have any special
requirements we would be happy to meet them.
I would be really grateful if you could contact me at the above phone number so that we
could agree on when and where to meet to discuss further details.
Yours sincerely,
Ágnes Kelemen
85
86
13.
Mr S B Craig
English Studies Department
Budapest University
1 Verem utca
BUDAPEST 1109
Dear Mr Craig,
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
Lexika Tankönyvkiadó
5 Boros utca
Budapest 1012
17 March, 1995
The purpose of this letter is to invite you to undertake the required revision of an old 300-
page long English coursebook written by two Hungarian authors, Gyenes and Balassi.
You will see from the content and organization of the book that it was written in
accordance with the teaching principles of the traditional Grarnmar Translation Method,
therefore each unit would need extensions which would contain authentic and challenging
exercises for the learners.
The other task to be performed is connected with vocabulary use. In recent years many new
words have found their way into the accepted vocabulary, whereas others have simply gone
out of fashion. We would like you to replace the words which have fallen into disuse with
those that are more up-to-date.
Until a start has been made on the work, it is difficult to estimate the length of time it is
likely to take, however, I would fee! it should not last longer than 100 hours altogether. The
most convenient arrangement for your fee would be to base payment on the time factor.
This, along with other details of work, could be agreed on at a meeting between us.
May I suggest that you join me at lunch one day next week, when you could perhaps give
me your decision.
I look forward to hearing from you.
Yours sincerely,
Csaba Virágos
Secretary
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
14.
78 Nagytemplom út
Debrecen 2300
120ct, 1995
Mr Daniel Whitehouse
Toll Language School
23 Kertes utca
Debrecen 2301
Dear Mr Whitehouse,
I am turning to you to ask you for some advice about language learning.
I have been studying English for five years now, but my level of knowledge is much lower
than it should be after such a long time. I began my English studies in secondary school,
where I had three classes a week. Then I joined a crash course lasting for three months,
which meant a complete change both in terms of intensity of learning and style of teaching.
While in the school we were mainly involved in reading texts, translating them and doing
boring grarnmar exercises; the classes on the course were much more enjoyable. We often
played language games and did a lot of role-playing. We were also asked to do some
written projects, but we were never made to do any tests. Consequently, I did not learn
much.
I have been taught by several teachers believing in different approaches and, still, I cannot
say I have a good command of the language. To be quite frank, half a year ago I decided to
learn on my own, but that, also, was in vain. However, I would badly need English for my
future career; I would like to become a marketing manager and my goal is to work in the
field of foreign trade.
It is not long ago that you came to our town and you have already made a name for yourself
as a very good and competent teacher of the language. May I be so bold as to ask you if you
would have some time to spare for me? I would be really grateful if you could suggest a
suitable time that we could meet.
Thank you in advance.
Yours sincerely,
Erika Veller
87
88
15.
Vectra Hotel
20 Twyford Avenue
Torbay
DevonD36YG
Dear Sir or Madam,
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
38 Hegymagas utca
Badacsony 8630
30 May, 1995
I have found your address in an old brochure on accomodatin by the sea. Now that we are
planning a visit to the south of England we would be glad to know whether there is still
room available at YQur hotel.
I shall be very much obliged if you will let me know whether you have accomodation for
two weeks from August 1 to August 15 inclusive. We shall be three altogether; my wife,
my fourteen-year old daughter and myself. We would require one double room, if possible
with private bathroom, and one adjoining single room for my daughter. Preferably, the
rooms should face the sea.
We would require an evening meal as weIl as breakfast. Could you tell us if there are any
possibilities to have a mid-day meal either in the hotel or in the nearby area? AIso, please
let us know whether the accomodation provided includes any special services such as the
use of a swimming pool or any other sports facilities.
We would be grateful to hear some more details about the location of the actual building.
Could you please inform us about how close it is to the sea and whether it is handy for
shopping or if there are any points of interest within reasonable distance.
If you are able to accomodate us at the time indicated please let me know at your earliest
convenience and send details ofyour charges. I thank you in advance for your reply.
Yours faithfully,
Tamás Antal
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
16.
61 Ady út
Szeged 6740
22 Aug, 1994
Lake & Co Travel Agency
30 Homepark Road
LANCASTER
L63WN
Dear Sir or Madam,
In January I rented a cottage for one week in 'The Yews' near Lake Windermere through
your company for May 14-21. I paid 150 pounds for the holiday, which included breakfast
and dinner. I am writing to express my strong dissatisfaction at the accomodation we were
given.
We had expected to be put up in a nice and cosy cottage since in your brochure you
advertised a charming little house which was newly furnished and carpeted throughout. So,
we reaUy were looking forward to apleasant holiday in the beautifui Lake District.
On our arrival, however, we found that the cottage was not at aU as we had been led to
expect from your advertisement. The waUs were damp, the furniture was old and mouldy
and the house was smeUy from the overf1owing dustbins. There was dirt aU over the place
and we decided to clear it up only to realise that the vacuum cleaner was out of order. As
there was no other accomodation available, we were forced under protest to accept these
terrible conditions.
I trust you will agree that we deserve a letter of explanation from you and that it is only fair
that we be offered compensation for our inconvenience. We would appreciate if you could
let us know what steps are going to be taken to rectify the problem.
I look forward to hearing from you soon.
Yours faithfuUy,
Elemér Dobai
89
90
17.
Ms Rose Hove
'Strange Stories' Column
Daily Mirror
168 Rosendale Avenue
LONDON, SE4 9FT
Dear Ms Hove,
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
68 Révai út
Gyula 3460
26 July, 1995
I was interested to read about your plan to launch a series of articles from readers' letters in
your column. I consider this an excellent idea and I am convinced that you will get many
strange stories from different parts ofyour country.
I, myself, am writing to you from Hungary, a small country in Central Europe, but my story
does have some connection with Britain. I decided to tell this story because I am still
unable to provide any explanation for it although it alI happened more than six years ago.
I had been staying in Scotland for two months when I had a strange dream. I was at a party
and I was dancing with my brother-in-Iaw when suddenly the music stopped. The picture
got frozen for a while and there followed an uncanny silence. Then I heard somebody
asking in a sinister voice while showing a bleeding tooth to the company: 'Who does it
belong to?' I began to fee! my gum and to my greatest horror I realised that it was mine.
In the moming I remembered my dream very vividly, and when I recalled some vague
memories about bloody teeth meaning the death of a close relative, I began to fee! uneasy. I
tried to brush away the thought and remind myself of the fact that I had never believed in
anything that is so impalpable.
However, when I arrived home two days later I learned that my brother-in-Iaw had died in a
car crash. Apart from developing a sharp pang of pain in my heart at the news I felt
something inexplicable. I wanted to say I knew it, but nobody would have believed me.
Even now, when I think of it, I get a cold chill down my spine.
This is the story, which I certainly hope you can use in your new column. If you want to
change anything in it that is incorrectly worded or grammatically wrong do not hesitate to
do so.
Yours sincerely,
Nóra Veres
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN
18.
Széchenyi Gimnázium
Miskolc 3800
22 June, 1995
Carl B. Lewis
Headmaster
y sgol Maes Garmon
Conwall Street
Mold
Dear Mr Lewis,
I have been informed by your good friend Mr Alfred Evans that you might be interested in
arranging an exchange visit with a school in Hungary.
Our school is an English medium school, where the main subjects are taught in English.
There are 76 students in each year. They are really talented as they were selected from
among one thousand applicants on the basis of their abilities and language learning
aptitude. Our objective it to have students who are totally bilingual.
The language department of this school has arranged many visits abroad in previous years,
for example, Romania, Slovakia, Austria and Germany. I would therefore be very
interested to hear your views about the possibility of working together in arranging an
exchange visit of some kind next year.
We have two months' summer holidays beginning tomorrow and you can contact me at my
home address (see above) if you prefer.
y ours sincerely,
Marcella Fejes
Head of Language Department
91
92
ÜZLETI LEVELEZÉS
Mintalevelek
ő ajánlatkérés
1.
Tisztelt Uram!
ÜZLETI LEVELEZÉS
Hivatkozással az Express-ben megjelent tegnapi hirdetésükre szeretnénk teljes árlistát kémi,
valamint néhány mintát a reklámajándékokból.
Gyors válaszukat várom tisztelettel:
Nagy Zoltán
Kereskedelmi igazgató
Our ref: PKI RDT
18 August, 1995
Sales Department
Simon & Co Ltd
Simon House
Birmingham B4 8JL
Dear Sir,
With refere:1ce to your advertisement in yesterday's 'Express' coúld you please send us full
details ofprices and samples ofpromotional gifts? We would appreciate a prompt reply.
Yours faithfully,
Zoltán Nagy
Marketing Manager
2.
Tisztelt Cím!
Mély benyomást tett ránk az a tény, hogy Önök nemrégiben a Budapesti Nemzetközi Vásáron
rendkívül nagy farmerválasztékkal jelentkeztek.
Mi egy nagy áruházláncolat vagyunk, és olyan gyártókat keresünk, akik késedelem nélkül
tudnának ellátni minket   ő ű és széles választékú farmerekkel és farmer ruházattal.
ÜZLETI LEVELEZÉS 93
Tartós kereslet mutatkozik nálunk az ilyen típusú, jó ő ű áruk iránt, és a divatos
fazonokat jó áron tudjuk eladni. ...Mivel rendszerint nagy tételben rendelünk, ezért alacsonyabb
árajániatra számítunk ő mint ahogy azt az árlistájuk feltünteti. Kérjük, értesítsenek
minket, hogy milyen ű árkedvezményt kaphatnánk nagy számú rendelés esetén. .
Hálásak lennénk, ha további tájékoztatással szolgálnának a ő és a fizetés
ő  
Tisztelettel:
Németh Lajos
. Kereskedelmi igazgató
Budapesti Ruházati Nagykereskedelmi Vállalat
34 Ceglédi út
Budapest 1290
290ctober, 1994
David & Son
Lunar House
122 Addison Avenue
LONDON, N.W. 56
Dear Sirs,
We were impressed by the wide assortment of jeans you displayed on your stand at the
recent International Fair in Budapest.
We are a large chain of department stores and we are looking for manufacturers who would
be able to supply us without delay with a wide range of jeans and denim clothes in various
colours.
There is a steady demand here for high-quality goods of this type and a good price can be
obtained for fashionable designs. As we usually place large orders we expect a lower
quotation than indicated in the price list. Could you let us know what discounts you offer
for large orders?
We would be grateful if you could forward any further information you may have about the
products and terms of payment.
Yours faithfully,
Lajos Németh
Marketipg Manager
3.
Tisztelt Cím!
Kérjük Önöket, hogy postafordultával közöljék velünk azokat a feltételeket, amelyek
értelmében Önök készek lennének 1000 tonna kiváló ő ű angol ű részünkre eladni.
94
ÜZLETI LEVELEZÉS
Érdekelnének minket kertiszerszámaik is, ezért örömmel vennénk, ha kaphatnánk egy
katalógust ő amely tartalmazza az export árakat és a fizetési feltételeket is.
Amennyiben áraik versenyképesek, módunkban áll egy ő mennyiségre szóló rendelést
leadni Önöknél.
Mivel igényünk ő gyors válaszukat várjuk,
Tisztelettel:
Horváth Ádám
Kereskedelmi igazgató
Barter Kereskedelmi Ltd
56-60 Váci út
Budapest 1023
12 April, 1995
Garden Co.
8 Wallroy Square
Cosfield, Dü9 2EJ
Dear Sirs,
Please send us by return the terms and conditions on which you are prepared to supply us
with 1,000 tons of excellent quality English grass seeds.
We are also interested in garden tools and would be glad to receive your catalogue with full
details of your export prices and terms of payment.
If the prices are competitive we will be able to place a substantialorder.
As our demand is urgent, a quick answer would be appreciated.
Yours sincerely,
Ádám Horváth
Sales Manager
Az ő és ajánlatkérésre használatos egyéb kifejezések
y our advertisement in 'Express'
has aroused our interest.
We would be grateful if you could
send us details ofyour...
Please send us details of goods
which can be supplied immediately.
Az Express-ben közzétett hirdetésük
felkeltette ő  
Hálásak lennénk, ha részletesen
tájéloztatnának a ...-ról
Kérjük, küldjön tájékoztatást
azokról az árukról, amelyek azonnal
szállíthatók.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Please give us your quotation for
the products as per list attached.
Would you also forward details
of charges at your earliest convenience?
I should be pleased if you could
send me a leaflet about. ..
We would be glad to receive your
illustrated catalogue with your
lowest export prices.
We are interested in your product
which you advertised in...
We hope you will be able to meet
our requirements.
We would like to make a decision
on this as soon as possible.
For purposes of quick contact a
reply by telephone would be
appreciated.
If these conditions interest you
we will place regular orders with
your company.
Tegyék meg árajánlatukat a
mellékelt listán ő termékekre.
Kérjük, hogy a ő legkorábban
küldjenek tájékoztatást az árakról.
Örülnék, ha küldene nekem egy
pár oldalas tájékoztató ftizetet
Szívesen vennénk, ha kaphatnánk
egy képes katalógust a legalacsonyabb
export árakkal.
Azon termékük iránt ő
amelyet a ...-ban hirdettek meg.
Reméljük, hogy ki tudják elégíteni
igényeinket.
A ő leggyorsabban szeretnénk
ebben dönteni.
A gyors kapcsolatteremtés céljából
szívesen vennénk telefonon
ő jelentkezését.
Ha ezek a feltételek érdeklik
Önöket, rendszeres megrendeléseket
fogunk tenni a cégüknél.
95
Válasz az ő ajánlatkérésre
4.
Kedves Mr Mortimer!
Köszönettel vettük március 10-én kelt ő ő levelét. Még a ő folyamán elküldjük
Önnek a kért árlistát és néhány mintát a reklámozott termékek közül.
Kereskedelmi ő ő héten Londonban tartózkodik, és szívesen meglátogatná Önt
a teljes mintakészlettel.
Javasoljuk, hogy ő kérjen közelebbi tájékoztatást az Önt ő ő  
Reméljük, hogy hamarosan alkalmunk lesz a szolgálatára állnunk.
Tisztelettel:
Bolla Katalin
Kereskedelmi igazgató
96
5.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Háztartási Gépgyártó Vállalat
32 Vasrúd tér
ő 9600
16 March, 1995
Mr RC. Mortimer
Mortimer & Crayman
35 Verter Lane
Carnforth, C4 9HJ
Dear Mr Mortimer,
We thank you very much for your enquiry of 10 March. A copy of our price list will be sent
to you later this moming, together with some samples ofthe products advertised.
Our sales representative will be in Budapest next week and he will be pleased to call on
you with a full range of samples.
In the meantime, we suggest that you let us have your specific enquiries about the products
of interest.
We look forward to the opportunity of being at your service.
Yours sincerely,
Dávid Szabó
Sales Manager
Kedves Messrs Black és White!
Örömmel vettük július 25-i ű ő ő levelüket és szívesen olvastuk, hogy
tetszettek a Budapesti Vásáron bemutatott termékeink.
Természetesen garanciát vállalunk, hogy gond nélkül biztosítani tudjuk a szükséges farmer
ruházatot az Önök számára, jelenleg azonban nem tudunk semmilyen konkrét ígéretet tenni a
szállítás pontosságára vonatkozóan, mivel az ilyen típusú ruházat nagyon keresett a piacon.
Mindazonáltal, felajánlunk Önöknek 20% engedményt a feltüntetett árból, valamint
kereskedelmi rabattot biztosítunk 100.000 db feletti vásárlás esetén. Külön 6%-os
kedvezményben részesítjük Önöket, ha a számla ő számított hét napon belül
rendezik a tartozásaikat.
Mellékelten megküldjük a jelenlegi árakat tartalmazó legújabb export katalógusunkat. Látni
fogják, hogy termékeink a legutóbbi divat szerint készültek, és biztosíthatom Önöket, hogy ez
az öltözék rendkívül ű a nyugati piacokon.
Reméljük, hogy számíthatunk szíves megrendelésükre.
Várj uk ő     válaszukat,
Tisztelettel:
Ágnes Endrei
Kereskedelmi igazgató
ÜZLETI LEVELEZÉS
Ruházati Nagykereskedelmi Vállalat
32 Berlin tér
Miskolc 2300
30 July, 1995
White & Black Clothes Ltd
78 Stapleton Road
Liverpool L8 3VL
Dear Messrs Black and White,
We are pleased to have your inquiry of 25 July and to hear that you liked our products
displayed at the Budapest Fair.
We can certainly assure you that we have no trouble in supplying you with the necessary
denim clothes, but cannot at the momtmt promise anything definite about prompt delivery
in view of the heavy demand for this type of garment on the market.
Nevertheless, we can offer you a discount of 20% off list prices with quantity discounts for
orders over 100,000. We also allow a special discount of 6% for settlement of liabilities
within seven days from date of invoice.
Please find enclosed a copy of our latest export catalogue with the current price list. You
will see that our products are designed according to the latest fashion and we can assure
you that these garments are very popular in Western markets.
We hope we have the pleasure of receiving your order and look forward to hearing from
you soon.
Yours faithfully,
Ágnes Endrei
Sales Manager
6.
Kedves Mr Birch!
97
Köszönettel vettük április 12-i levelüket, amelyben termékeink iránt ő
A kívánt mennyiség a rendelés ő számított nyolc napon belül raktárról
szállítható. Fizetési feltételeink okmányok ellenében ő készpénzfizetést foglalnak
magukba.
Örömmel küldjük meg Önöknek legújabb katalógusunkat, valamint a speciális kereskedelmi
engedményeket tartalmazó tájékozrtatót. Már minden tételre hároméves garanciát adunk.
Javasoljuk, hogy rendelésüket ő     tegyék meg, mert készleteink korlátozottak.
Tisztelettel:
Kardos Kálmán
Kereskedelmi igazgató
98
ÜZLETI LEVELEZÉS
Vámos Alkatrészgyártó Kisüzem
55 Kolontári utca
Balatonszepezd 6530
18 April, 1995
Birch & Batsford
8 Silver Road
NOTTINGHAM, N9 sex
Dear Mr Birch,
We acknowledge the receipt of your letter dated 12 April expressing your interest in our
products.
We will be able to supply the the required quantity from stock eight days from the time
when we receive an order. Our usual terms are cash against documents.
We have pleasure in enclosing our latest catalogue and a leaflet giving details of our
special trade discounts. All items are now covered by our standard three year guarantee.
We recommend that your order is placed as soon as possible since supplies are limited.
Yours faithfully,
Kardos Kálmán
Sales Manager
J(
Az ő és ajánlatkérésre adható egyéb ő  
With reference to your letter
inquiring about ...
With reference to our telephone
conversation yesterday,
You will find enclosed a cata-
logue giving detailed information about...
We also enclose details of our
terms and conditions of sale.
y our inquiry of 3 March is
receiving our immediate attention,
We would be glad if you would
give it your early attention.
We are sending herewith the price
list requested.
We have pleasure in submitting
the following quotation.
Hivatkozással a ...-ról ő ő
levelére
Hivatkozással a tegnapi tele-
fonbeszélgetésünkre,
A mellékelt katalógus részletes
tájékoztatást ad a...-ról.
Mellékelten tájékoztatást adunk
a fizetési és eladási ő
Köszönettel vettük márc. 3-i ű
figyelemre méltó ő ő levelüket,
Örömmel vennénk, ,ha gyors ügyintézésben
részesülnénk.
Ezennel megküldjük a kért árlistát.
Örömmel ajánljuk figyelmükbe
a ő áraj ánlatot.
ÜZLETI LEVELEZÉS
We can quote advantageous
terms for...
We can quote you a gross price,
with delivery included.
Prices quoted are subject to change.
We can offer you a discount for
bulk purchase.
Our products are selling weIl and
we can highly recommend them to
you.
If you find our products unsatisfactory
in any way, you can return
them to us without obligation.
The product you require can only be
supplied through our agency
m...
Owing to insufficient demand we
have ceased to manufacture the...
We will be. pleased to supplyany
further information you require.
We look forward to doing business
to our mutual advantage.
We hope to have the pleasure of
receiving your order for...
Megrendelés
7.
Kedves Mr Stealth!
ő feltételeket ldnálhatunk
a ...-ra.
A szállítást is magában foglaló
bruttó árat kínálunk.
Az ajánlott árak változhatnak.
Nagybani vásárlás esetén
kedvezményt adunk.
Termékeinket sokan vásárolják,
és Önöknek is biztonsággal
ajánlhatjuk ő  
Ha termékeinket bármilyen szem-
pontból nem találja ő minden
kötelezettség nélkül visszaküldheti ő  
Az igényelt termék csak a ...-ban
ő ügynökségünkön keresz-
tül ő be.
A kis számú igénylésnek ő
már nem gyártjuk a ...-t
Szükség esetén szívesen adunk
további információt.
Reméljük, hogy kölcsönösen
ő üzletet köthetünk.
Reméljük számíthatunk a ...-re
ő megrendelésükre.
99
Köszönettel vettük január 6-án kelt levelét, amelyben elküldte a katalógust és az árlistát IS.
Az árak és a feltételek elfogadhatóak, így mellékeljük hivatalos vásárlási megrendelésünket.
Amint megkapjuk ő számlájukat visszavonhatatlan hitellevelet nyitunk.
Nagy örömmel vennénk, ha a ő leggyorsabban elküldenék az árut, mert fontos lenne,
hogy még januárban megérkezzen. Reméljük, hogy ennek eleget tudnak tenni, és hogy a ő
is további megrendeléseket adhatunk le Önöknél.
Tisztelettel:
Virula László
ő igazgató
100
Stealth & Son
67 High Holbom
LONDON, WCl 8 OH
Dear Mr Stealth,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Kellér Nagykereskedelmi Vállalat
2 ő tér
Abasár 5642
10 Jan, 1995
Thank you for your letter of 6 January, with the enclosed catalogue and price-list.
The prices and terms are acceptable and enclosed is our official purchase order. We will
open an irrevocable letter of credit as soon as we receive your pro forma invoice.
We would be grateful if you could send the goods as soon as possible. Delivery before
February would, in fact, be essential. We hope you will be able to do this and look forward
to placing further orders with you in future.
y ours sincerely,
László Virula
Managing Director
8.
Tisztelt Uram!
Köszönettel vettük November 2-án kelt árajánlatát. Megvizsgáltuk a mintákat és ő
ő találjuk.
Mellékelten megküldjük vegyes termékekre vonatkozó megrendelésünket, amely ő
naptejre és napozás utáni ő krémre szól. Kérjük, hogya szállítás országúton történjék.
Természetesen elfogadjuk ű ajánlatát a kereskedelmi engedményre vonatkozóan, és
szándékunkban áll 15 napon belül fizetni.
Várjuk rendelés-visszaigazolásukat.
Tisztelettel:
Olázer Ottó
Ü   ő igazgató
ÜZLETI LEVELEZÉS
Coleman Perfumery Production
Central Square
Edinburgh E9 4BD
Dear Sir,
Illatszer Nagykereskedelmi Vállalat
6-9 Jenei út
Pécs 7800
6 November, 1994
101
Thank you for your quotation of 2 November. We have examined your samples and have
found them of satisfactory quality.
We enclose a order for miscellaneous products, mainly for After Sun Lotions and After
Sun Soothing Creams. Please arrange for delivery by road.
We shall take advantage of the generous offer for the trade discount and intend to pay
within 15 days.
We look forward to receiving the confirmation of this order.
Yours faithfully,
Ottó Glázer
Managmg Director
9.
Tisztelt Uram!
Köszönettel vettük szeptember 4-én kelt levelüket. A minták alapos vizsgálata után úgy
találj uk, hogy áraik túl magasak az ajánlott ő képest.
Ennek ellenére szeretnénk Önöknél megrendelést tenni, de megkérjük Önöket, hogy vegyék
fontolóra egy ő     árajánlat ő Mivel rendelésünk ő nagy
mennyiséget tenne ki, talán lehetséges lenne, hogy 10%-ot engedjenek az eredeti árból.
Reméljük, hogy ezt a feltételt elfogadhatónak találják, és hogy ű
kölcsönösen ő ő lesz.
Tisztelettel:
Bokor Ervin
ő igazgató
102
Basellie & Son
Thames Tower
Harnmersmith
LONDON, W4 2AD
Dear Sir,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Vásár Nagykereskedelmi Vállalat
3 Rákóczi út
Balatonkenese 8640
10 September, 1994
.
Many thanks for your letter of 4 September. After a thorough examination of the samples
we find that the prices are rather high for the quality you offer.
We would still like to place our order with you, but we must ask you to consider whether
you can make us a more favourable offer. As our order would make up a fairly large
quantity you might want to make a 10% discount on your original prices.
We trnst you will find this condition acceptable and that our co-operation will be mutually
beneficial.
Yours faithfully,
Ervin Bokor
Managing Director
Megrendelésre adott válasz
10.
Tisztelt Cím!
Köszönettel vettük 346. számú megrendelésüket és mellékelten küldjük a hivatalos
visszaigazolást. Örömmel értesültünk róla, hogy elfogadhatónak tartják a ő két
hónapos   ő ő áruszállítást.
Kérésüknek ő elintézzük a biztosítást és a kötvényt csatoljuk a vasúti számlához.
Ha bármi egyéb információra van szükségük, a fenti fax-számon ő vagyok.
Tisztelettel:
Ács János
ÜZLETI LEVELEZÉS
C Parsons & Co Ltd
Birlington Terrace
WOLVERHAMPTON W3 5TN
Dear Sirs,
Vetemény és Virágmag ő Vállalat
49 Földes út
Soroksár 1906
Fax: 328 9364
28 August, 1994
103
Thank you for your order Number 346, for which we enclose our official confirmation. We
are pleased that you can accept our delivery of goods in approximately two months' time.
As requested we will arrange insurance and attach the policy to the railway bill.
If you need any further information please contact me at the above fax number.
Yours faithfully,
János Ács
11.
Kedves Ms Lantos!
Hálás köszönettel vettük megrendelését a fenti angol nyelvkönyv 2000 példányára.
Sajnálattal kell közölnünk azonban, hogy képtelenek vagyunk 1200 példánynál többet azonnal
szállítani. Az erre a tananyagra beérkezett igény ugyanis minden várakozásunkat felülmúlt, és
nehezen tudunk megbírkózni a rengeteg rendeléssel.     ő kifolyólag a fennmaradó 800
példányt csak körülbelül hat hét múlva tudjuk leszállítani.
Tisztelettel kérjük Önt, hogy tájékoztasson minket arról, hogy ilyen körülmények között is
szeretné-e rendelésüket fenntartani a fenti példányszámra vonatkozóan.
Mi természetesen örömmel elégítenénk ki eredeti igényét.
Tisztelettel:
Juliet Payne
104
Egyetemi könyvesbolt
4 Bartalos utca
Debrecen 3800
Dear Ms Lantos,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Modem English Publications
72 Shaftesbury House
London W3 5CD
3August, 1995
R
It is with many thanks that we acknowledge receipt of your order for 2,000 copies of the
above English language coursebook.
We regret to inform you, however, that we are unable to supply more than 1200 copies
immediately. The demand for this teaching material has exceeded our expectations and it
seems to be difficult to cope with the rush of orders. Consequently, the remaining 800
copies will be ready for delivery in only about six weeks' time.
Would you be good enough to let us know if you wish to confirm your order for the above
number of books under these conditions.
We would, of course, be keen to satisfy your original demand.
Yours sincerely,
Juliet Payne
12.
Kedves Mr Simpson!
Bármennyire is örülünk a megrendelésének, sajnálattal kell közölnünk, hogy az igényelt
termékek     ő részére vonatkozóan a rendelést nem fogadhatjuk el.
Az FO 15, FO 32 és FO 40 katalógusszám alatt     ő tételekhez szükséges alkatrészek
beszerzése nehézségekbe ütközik, így kénytelenek vagyunk rendelését visszamondani.
Visszaigazoljuk azonban, hogy a fennmaradó tételeket a mai napon         ű teherszállító
hajón elküldtük.
Figyelmébe ajánljuk a mellékelt számlát, amely szerint az ily módon számunkra esedékes
összeg $8000.
Szíves elnézését kérjük az okozott kellemetlenségért.
Tisztelettel:
Derék Vilmos
ÜZLETI LEVELEZÉS
Simpson & Hall Services
40 Wane Road
Farnham
Surrey S4 9BG
Dear Mr Simpson,
105
  ő Gépgyártó Vállalat
48 Viola út
Kapuvár 9702
220ctober, 1994
However pleased we are to receive your order, we regret to have to say that we are unable
to accept it for most of the items required.
Supplies of fittings for items Cat. No. FG 15, Cat. No. FG 32 & Cat. No. 40 have become
difficult to obtain and we have no other choice but to dec1ine your order. We confirm,
however, that the rest of the items have been forwarded today by scheduled freighter.
You will note from the enc10sed invoice that the amount thus due to us is $8,000.
Please accept our apologies for the inconvenience caused.
y ours sincerely,
Vilmos Derék
A megrendelésre, annak ő és visszavonására használatos egyéb kifejezések
We would like to place an
order with you for the following
item from the catalogue.
We are very interested in the
new type of ... shown in your
catalogue.
We have decided to place the
attached order with you.
To confirm our order, please find
enc10sed the official order form.
We are pleased to accept your
conditions and place a trial
order with your company.
y our order will be made up as per
your instructions.
Szeretnénk ő megrendelni
a katalógusban ő ő
tételt.
Nagyon érdekelne minket a katalógusban
bemutatott új típusú ...
Szeretnénk a csatolt rendelést
megtenni Önöknél.
Rendelésünket ő ő mellékelten
küldjük hivatalos ő ívünket.
Szívesen elfogadjuk feltételeiket
és adunk le próbarendelést
az Önök vállalatánál.
A rendelést az utasításoknak
ő fogjuk kezelni.
106
We must insist on delivery
within the time stated.
A large number of customers have
been asking about ...
ln view ofthe size ofthe order,
we feel that a reasonable discount
could be offered on this price.
We regret to inform you that this
item is no longer in production.
Production difficulties force us
to decline further orders.
Delivery will be made as soon as possible.
Kindly confirm acceptance of
this order by return fax.
y our order is now being
processed.
It is imperative that the goods
should arrive in time.
Much to our regret, there has
been a three days' delay in
delivery.
We are not in the position to
make delivery in less than a
month.
I would like to postpone order
until further notice.
Would you please not deliver order
No.... as we have sent the
wrong order.
We hope you will favour us with
further business.
We look forward to your next order.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Ragaszkodnunk kell a megjelölt
  ő belüli szállításhoz.
Sok vásárló ő a ...
ő
A rendelés nagyságára való tekintettel
úgy gondoljuk, hogy ű
mértékben engedhetnének az árból.
Sajnálattal értesítjük Önöket,
hogy ezt a tételt már nem gyártjuk.
ő nehézségek miatt
kénytelenek vagyunk a további
rendeléseket visszamondani.
A szállítást a ő leggyorsabban
megoldjuk.
Kérjük rendelésünk azonnali
szíves visszaigazolását faxon.
A rendelés feldolgozása folyamatban van.
Rendkívül fontos, hogy az áru
ő megérkezzen.
Sajnálatunkra a szállítás
három napot késett.
Sajnos nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy egy hónapon
belül szállíthassunk.
Szeretném további értesítésig
elhalasztani a rendelést.
Kérjük ne szállítsák le a ...
számú rendelést, mert rossz
ő küldtünk el.
Reméljük, hogy továbbra is szívesen
kötnek üzletet velünk.
Várj uk ő rendelését.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Szállítás, csomagolás, biztosítás
13.
Tisztelt Cím!
107
Egy nagyautógyártó cég vagyunk, és szeretnénk egy 500 Opel Corsá-ból álló küldeményt
ő súlya 350 tonna) vasúton szállíttatni.
Kérjük közöljék árajánlatukat a küldemény fenti   ő az Int. Car Dealers Co.-hoz, a
németországi Münchenbe ő elszállítására.
Ha díjszabásuk versenyképes, rendszeres rakományt biztosítunk.
Tisztelettel:
Rendes Márton
Opel Car Manufacturing Company
4 Hollai tér
Szentgotthárd 2100
7 October, 1994
Homton & Nagy Shipping Company
65 Kenéz Road
Budapest 1800
Dear Sirs,
We are a large car manufacturing company and we would like to send a consignment of
500 Opel Corsas, approximate weight 350 tons, by rail.
Would you please quote for collecting the consignment from the address above and
delivering it to Int. Car Dealers Co., Munich, Germany.
We can ensure you a regular shipment if you quote a competitive rate.
Yours faithfully,
Márton Rendes
14.
Kedves Mr Brent!
Hivatkozással augusztus 22-én kelt levelére, örömmel értesítjük Önt, hogy vállaljuk a
szóban forgó szállítmány kezelését.
Mellékelten részletes tájékoztatást küldünk a díjszabásról, a szállítási ő és a
szállítmányozáshoz szükséges dokumentumokról. A listáról látni fogja, hogy fuvardíj aink
jelenleg ő magasak, mivel kevés hajó áll rendelekzésünkre. Ajánlatunk azonban
108
ÜZLETI LEVELEZÉS
magában foglalja a feladótól az ő ő szállítást, így háztól házig vállalj uk a
ő
Mindazonáltal, ha teljes kockázatra szóló biztosítást óhajt kötni a küldeményre, annak egy
példányát küldje el hozzánk.
Garantáljuk, hogy a csomagolás ő lesz, valamint a jelzésre vonatkozó utasítását is
betartjuk. Minden konténer el van látva vízálló béléssel és ő   és megtalálható rajtuk
a 'törékeny' nemzetközi jelzés.
Figyelmébe ajánljuk, hogy a bepakolás ő dátuma szeptember 30., így amellékelt
nyomtatványokat kérjük a ő leggyorsabban visszaküldeni.
Tisztelettel:
Varga Aladár
Varga & Clayton Shipping Company
4 Rosemont Embankment
DoverD39VR
28 August, 1994
Glassware Manufacturing Company
39 Great George Street
Canterbury C3 7BR
Dear Mr Brent,
With reference to your letter of 22 August we are pleased to inform you that we can
undertake the handling of the consignment in question.
Enc10sed you will find details of our rates, shipping schedules and documents required for
transportation. You will see from the list that our freight rates are fairly high at the moment
as few ships are available. Our offer, however, inc1udes transportation from point of
acceptance to point of delivery and we accept door to door responsibility.
Nevertheless you may wish to insure the consignment against alI risk and send a copy of
this to us.
We can guarantee that packing will be adequate and your marking instructions will be duly
noted. AlI containers have an inner waterproof lining and protective canvas and they are
c1early marked with the international sign for fragile.
Please note that the c10sing date for cargo is 30 September, so will you complete the
attached forms and return them as soon as possible.
Yours sincerely,
Aladár Varga
ÜZLETI LEVELEZÉS
15.
Tisztelt Uram!
Szállítási értesítés
109
Szállítmányozási ő arról értesültünk, hogya2459-es számú rendelést
kiszállították. Mellékelten megküldjük a hajóraklevél és a biztosítás egy példányát referencia
céljából.
Reméljük, hogy a szállítmány rendben megérkezik és teljes megelégedésükre szolgál.
Tisztelettel:
Rácz Béla
Herend China Factory
45 Bálás utca
Herend 8240
30 January, 1995
The Watts Bits And Pieces Agency
30-34 King Street
Stamford ST8 7FD
Dear Sir,
Advice of shipment
We have been informed by our forwarding agent that order No. 2459 has been shipped and
we are enclosing the relevant copies of the Bill of Lading and the insurance certificate for
your reference.
Wehope that the consignment will reach you in good order and that you will be completely
satisfied.
Yours faithfully,
Béla Rácz
16.
Tisztelt Cím!
Örömmel vennénk, ha minden kár ellenében biztosítani tudnának minket $60 OOO ű
herendi porcelánból álló rendszeres küldeményünkre a magyarországi   ő a németországi
Münchenbe.
A fedezeti elismervényre már május 23-tól szükségünk lenne. Hálásak lennénk, ha elküldenék
a biztosítást is, amint készen van. ő visszaigazolásukat várjuk.
Tisztelettel:
Búza Virág
110
Maidenhead Insurance Ltd
Budapest Branch
35 Béke út
-Budapest 1670
Dear Sirs,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Herend China Factory
45 Bálás utca
Herend 8240
3 May, 1995
We would like to ensure our regl,Jlar consignment of Herend China from Herend, Hungary
to Munich, Germany against alI risks for the sum of$60,000.
We require a cover note beginning as early as 23 May. We would be grateful if you would
let us have the policy as well as soon as it is ready. We are looking forward to having your
early acknowledgement.
Yours faithfully,
Virág Búza
17.
Tisztelt Uram!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a farmerokból álló köldeményt, biztosítás száma 8793,
szállítás közben ellopták.
Kérjük küldjék el a szükséges ő lapokat kitöltésre.
Tisztelettel:
Farkas Lúcia
ő   Nagykereskedelmi Vállalat
56 Bereg tér
Solymár 2367
3 July, 1995
Vági& Vain Insurance Company
45 Almack Square
LONDON SW1 9QM
ÜZLETI LEVELEZÉS
Dear Sir,
111
We would like to inform you that a consignment ofjeans under Policy No. 8793 was stolen
in transit.
Could you please send us the necessary c1aims form?
Yours faithfully,
Lúcia Farkas
Az áruszállítással, csomagolással és biztosítással kapcsolatos egyéb kifejezések
Would you please quote us your
present freight rates for general cargo?
We can quote ...per ton, which
is a very competitive rate.
We wish to send a consignment of
... weighing... and measuring...
from... to... by air.
Could you inform us which vessel
is leaving before the 10th this month?
y our cargo will be shipped by ...
which is due to sail from... and
is scheduled to arrive at... on..
We would prefer to have goods
carried by road and ship.
Please let us know whether cargo
place must be reserved.
Conceming the shipment of a
consignment of. .. we regret that
we are still without any news.
The consignment of.. .has arrived.
Please fax further instructions.
We can offer you a substantial
rebate for regular shipment.
Please advise us as soon as the
goods arrive.
A special crate with a reinforced
bottom will be needed for transport.
Kérjük küldjék el vegyes rakományra
szóló jelenleg érvényes fuvardíj aikat.
Árajánlatunk tonnánként. .. ami
igazán piacképes díjszabás.
Szeretnénk egy ...-ból álló,
...súlYÚ, ű szállítmányt
...-ból, -be légifuvarozással elküldeni.
Kérjük, tudassa velünk, hogy
melyik hajó indul f.hó   ő
A rakományt a ...hajón fogják
szállítani, amely a...-ból in-
dul és a ...-be érkezik ...-kor.
Szívesebben szállíttatnánk az
árut országúton és hajóval.
Kérjük tályékoztassanak róla,
hogy kell-e a rakománynak helyet lefoglalni.
Sajnáljuk, hogy még mindig nem
kaptunk semmi hírt a ...-ból
álló küldemény szállításáról.
A. .. -ból álló küldemény megérkezett.
Kérjük küldje faxon a további utasításokat.
Rendszeres szállítás ő
engedményt ajánlunk fel.
Kérjük tájékoztasson minket,
amint az áru megérkezik.
A szállításhoz ő
aljú speciális rekeszre lesz szükség.
112
Each artic1e has been wrapped
separately in soft material.
Please wrap each piece individually
in thick paper and pack them
in cartons.
AlI boxes are to be numbered
consecutively from No. lOupward.
Kindly stencil 'gross' and 'nett
weight on each box.
Please cover us for the goods
detailed below.
The cargo is to be covered
against fire.
Please renew our Floating Policy
No... on the same terms as
before.
We will charge a premium to the
consignees.
As you propose to ship regularly,
we offer you a rate of ...% for a
total cover of....
The consignment was delivered
in an unsatisfactory condition.
Our consigment arrived damaged
by sea water.
We found on unpacking a
number of broken items.
Unless we hear from you to the
contrary we will arrange this.
We expect to be paid
compensation shortly.
We are prepared to offer you a
total of $.. .in full compensation
under your policy.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Minden darabot puha anyagba
külön becsomagoltunk.
Kérjük, hogy minden darabot külön
csomagoljanak be vastag papírba,
majd rakják ő kartondobozokba.
Minden dobozt l   ő felfelé,
egymásutáni kell megszámozni.
Kérjük írják rá a bruttó és
nettó súlyt mindegyik dobozra.
Kérjük biztosítsák az alábbiakban
részletezett árukat.
A rakományt ű esetére biztosítaI\i
kell.
Kérjük ... sz. átalánybiztosításunk
korábbi feltételek
melletti meghbsszabbítását.
A biztosítási díjat a címzettnek számoljuk fel.
Mivel rendszeres szállítást ígérnek,
a ... teljes értékre ...% biztosítási
díjat ajánlunk fel.
A küldemény állapota megérkezéskor
nem volt elfogadható.
Küldeményünk úgy érkezett meg,
hogy tönkretette a tengervíz.
A kipakolásnál számos törött
árut találtunk.
Ha másképpen nem rendelkezik,
akkor így fogunk eljárni.
Kérjük kárunk ő
rendezését.
Az Ön biztosítása értelmében
lehetséges teljes kártérítésként
felajánlunk ...$-t.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Bankügyek, fIZetés
18.
Tisztelt Uram!
113
Rendelési szám: 3721
Kérjük, hogy a fenti rendelési számra vonatkozóan ő nyissanak kereskedelmi
hitellevelet a szállítási késedelem elkerülése céljából. A hitellevél számáról szíves
tájékoztatásukat várjuk.
A küldemény november 23-án lesz szállításra kész.
Tisztelettel:
Balogh Attila
Tátika Irodagépgyártó Vállalat
54 Ibolya utca
Várpalota 8210
4 November, 1994
Beeves & Bradsheet Ltd
78 City Road
Guildford G5 &BY
Dear Sir,
Order No. 3721
Please open a letter of credit for the above order at your earliest convenience to avoid a
delay in shipment. Would you then advise us of the L/C number.
The consignment will be ready for dispatch on 23 November.
Yours faithfully,
Attila Balogh
19.
Tisztelt Uram!
Kérjük nyissanak egy 5 OOO dollárról szóló visszavonhatatlan hitellevelet a Beile and Co.,
Amsterdam, cég javára május l-i lejárattal. Mellékelten megküldjük a nyitásra vonatkozó
kitöltött ű  
A hitellevél igénybevételéhez a ő dokumentumok benyújtása szükséges:
hajórakIevelek, kereskedelmi számlák, származási bizonyítvány és biztosítási kötvény.
114 ÜZLETI LEVELEZÉS
Felhatalmaztuk a szóban forgó vállalatot, hogy 30 napos lejárattal váltót állítson ki az Önök
irodájára.
Tisztelettel:
Arany ő
Seres és Társa
Szeged Pf34
30 March, 1995
Loyds Bank
34 Graham Street
DoverD3 &BL
Dear Sir,
Please open an irrevocable letter of credit of $5,000 in favour of Beile & Co., Amsterdam,
available to them untill May. Find the completed application form enc1osed.
L/C is to be payable against the following documents: Bills of Lading, Commercial
Invoices, Certificate of Origin and Insurance Policy.
Wehave authorised the company in question to make out a draft for payment by your
office within 30 days after sight.
Yours faithfully,
ő Arany
20.
Tisztelt Uram!
Az Anti Aging Ltd, London, felhatalmazása alapján fordulunk Önökhöz, hogyamellékelt
számlán feltÜlltetett 5 OOO dollár ű illatszer-szállítmány kifizetésére igényünket benyújtsuk.
Mellékelten megküldjük az erre az összegre szóló váltót és a szükséges szállítmányozási
dokumentumokat. Kérjük a pénzösszeg szíves átutalását a fenti bankszámlára a mellékelt számla
rendezése céljából.
Amennyiben a számla kiegyenlítése hét napon belül megtörténik, a csekk   ő 4%
engedményt adunk.
Tisztelettel:
Kapusi Arnold
ÜZLETI LEVELEZÉS
Glynnes Bank Ltd
234 Borough Street
SWANSEA SW6 1SE
Dear Sirs,
Ifjúság Illatszergyártó Szövetkezet
88 Kerekasztal utca
Kiskundorozsma 6320
5 September, 1994
115
We have been instructed by Anti Aging Ltd, London, to draw on you for $ 5,000 in respect
of a shipment of perfumery as per invoice attached.
Our draft for this amount is enclosed together with the shipping documents. Will you
please forward your remittance to the above bank account in settlement of the enclosed
mVOlce.
We look forward to receiving your cheque from which you may deduct a 4% cash discount
if the balance is cleared within the next seven days.
Yours faithfully,
Kapusi Arnold
21.
Tisztelt Uram!
Fizetési ő
Bankunk értesített bennünket, hogy a 39001 sz. számla kiegyenlítésére átutalt összeget
számlánkra jóváírták.
Mivel már régóta állunk kereskedelmi kapcsolatban, és mivel mindig gyorsan és pontosan
rendezték számláikat, örömmel ajánlunk fel   ő hitelfeltételeket Önöknek. A ő
számláik rendezését negyedévenként, bankelszámolás ellenében tehetik meg.
Köszönjük, hogy állandó vásárlóink, és kérjük, továbbra is forduljanak hozzánk, ha bármilyen
információra van szükségük ő rendeléseikkel kapcsolatban.
Tisztelettel:
Farkas Piroska
116
Wright & Co.
90 Park Road
ABERDEEN A9 1DN
Dear Sir,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Szentesi Faáru Gyár
69 Honvéd utca
Szentes 7890
3 April, 1995
Advise of payment
Our bank has informed us that your transfer for invoice No. 39001 has been credited to our
account.
As we have now been trading for some time and you have always paid your accounts
promplyon the due dates, we have the pleasure of offering you better credit facilities. You
can settle your future accounts on quarterly terms with payments against statements.
Thank you for your custom and please contact us if you need any information on your
future orders.
Yours faithfully,
Piroska Farkas
22.
Kedves Mr Smithers!
Megegyezésünk értelmében, az egyes rendelésekre szóló kifizetések a számla megküldésének
ő számított hat héten belül esedékesek. Feltevésünk szerint figyelmét elkerülte a
12.000 dollárról szóló, 9957 sz. számla, amely február 24-én volt esedékes. Mellékelten
megküldjük ennek a számlának egy másolatát.
Örömmel vennénk, ha az átutalást ő     meg tudná tenni. Ha netalán ő   elküldte
már az igényelt összeget, kérjük, tekintse semmisnek ezt az ő
Tisztelettel:
Forgács Lóránd
ÜZLETI LEVELEZÉS
D V Smithers
Chief Accountant
International Market Ltd
Dublin D5 7BL
Dear Mr Smithers,
Agrobank Balatonfüredi Fiókja
45 Széles út
Balatonfüred 8300
l March, 1995
117
Under our agreement, payment for individual orders is due six weeks from date of invoice.
We assume that you may have overlooked invoice No 9957 for $ 12,000, which was due on
24 February. A copy ofthis invoice is enclosed.
We would be grateful if you would send your remittance as soon as possible. If, however,
you have already sent the required amount, then please disregard this reminder.
Yours sincere1y,
Lóránd Forgács
A nzetéssel és bankügyekkel kapcsolatos egyéb kifejezések
Please open a documentary credit
in favour of...
We suggest payment by BIE (Bill
of Exchange) at 30 d/s (days).
Payment can be made on any basis
acceptable to you.
The draft has been made out.
The draft will shortly be
presented to you.
Wehave accepted the sight draft
and the bank should be sending
you an advise shortly.
We are pleased to acknowledge
your draft for invoice No....
Will you please forward the
documents debiting our account.
Kérjük okmányos hitellevél
nyitását a ...cég javára.
30 napos lejáratú váltóval
t ö   t é ő fizetést javasolunk.
A fizetés az Önök számára elfogadható
bármilyen módon lehetséges.
A váltót kiállítottuk.
A váltót hamarosan
megküldjükIbemutatjuk Önöknek.
Elfogadtuk a váltót és a bank
hamarosan küldeni fogja az értesítést.
Köszönettel visszaigazoljuk a
... sz. számlára kiállított váltót.
Kérjük küldje el aszámiánkra
terhelt összeget igazoló dokumentumokat.
118
The amount will be credited to
you as soon as our bank receives
the documents.
Thank you for your prompt payment.
We hope to have established
our reliability with you.
If you require a reference you
can contact our other suppliers.
Could you please supply us with
information about the company's
standing.
We have little doubt about their
ability to elear their accounts.
Our creditworthiness can be
confirmed by...
This firm is not particularly
reliable in their credit
dealings.
Any information you supply will
be treated confidentially.
We would not hesitate to grant
them the credit facilities they ask for.
May we remind you that your
statement is still outstanding.
Will you kindly balance your
account promptly.
Thank you for your transfer in
payment of our statement No...
ÜZLETI LEVELEZÉS
Az összeget átutaljuk Önöknek,
amint bankunk magkapja a dokumentumokat.
Köszönjük a pontos fizetést.
Feltételezzük, hogy megbízhatóságunkat
már bebizonyítottuk.
Ha referenciára van szükségük,
forduljanak a többi üzleti partnerünkhöz.
Kérjük, tájékoztasson minket
a társaság ő  
Kevés kételyünk van ő hogy
ki tudják fizetni számláikat.
A ... igazolhatja hitelképességünket.
Ez a cég nem valami megbízható
hitelügyletek tekintetében.
Az Önök által nyújtott minden
információt bizalmasan fogjuk kezelni.
Mi habozás nélkül teljesítenénk
az általuk kért hitelfeltételeket.
Szeretnénk emlékeztetni rá,
hogy az elszámolás még mindig hátralékot
mutat.
Kérjük ő egyenlítse ki
a számláj át.
Köszönjük a ...sz. elszámolás
alapján ő átutalását.
You have failed to credit us with the agreed Nem adták meg a megegyezés
discount. szerint járó kedvezményt.
We noticed that a number of
errors have been made in
your statement.
Our figures do not agree with
yours.
We are puzzled to have had no
remittance from you.
Észrevettük, hogy számos hiba
csúszott az elszámolásba.
Összegeink nem egyeznek meg az Önök
összegeivel.
Zavarba ő az a tény, hogy
nem történt átutalás az Önök ő  
ÜZLETI LEVELEZÉS
You already have an overdraft
of....
Please give the matter your
immediate attention.
We must request payment ofthe
amount due without further delay.
We will be left with no alternative but to
take legal action unless payment is received
within the next seven days.
oo. have declared insolvency.
oo. are temporarily in fmancial difficulties.
Our circumstances do not allow
us to wait any longer.
We look forward to receiving
your immediate draft.
Reklamáció
23. Szállítási késedelem miatt
Tisztelt Uram!
Már jelenleg is van ... ű
hiteltúllépése.
Kérjük az ügy ő kezelését.
Nyomatékosan kérjük az esedékes
összeg azonnali kifizetését.
Nem marad más választásunk, mint
bírósághoz fordulni, hacsak
nem fizetnek hét napon belül.
A ... ő jelentett.
A ... ideiglenes pénzügyi nehézségekkel küzd.
Körülményeink nem teszik ő
hogy tovább várjunk.
Reméljük váltóját hamarosan
megkapjuk.
119
4362 sz. megrendelés
A fenti rendelési számra való hivatkozással írunk Önöknek. A rendelés visszaigazolása során
úgy értesítettek minket, hogy a küldemény három héten belül szállításra kerül.
Nos az elszállítás határideje két hete lejárt, így meglepetéssel vettük tudomásul, hogy még
mindig nem kaptuk meg az ő szóló hivatalos értesítést.
Biztosan megértik, hogy ez a késedelem nagyon kellemetlen helyzetbe hoz minket, mivel
vásárlóink már most is ő igényekkel fordulnak hozzánk.
Ha még nem küldték el az árut, komoly gondokkal kell szembenéznünk a karácsonyi
ő   Ez viszont ő veszteségeket fog jelenteni a számunkra, így kénytelenek
leszünk kárpótlási igényt beterjeszteni.
Tisztelettel:
Szalai Dénes
120
Tools and Kitchenware
80-86 St Godric's Road
Glasgow G4 1LW
Dear Sir,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Centrum Áruházlánc Igazgatósága
45-49 Szénási fasor
Budapest 1110
3 December, 1994
Order No 4362
We are writing you with reference to the above order. In your acknowledgement of this
order you stated that the consignment would be despatched within three weeks.
The delivery is now two weeks overdue and therefore we are very surprised that we have
had no advise of dispatch yet. You will understand that this delay will put us in a most
embarrassing position as we are already receiving urgent requests from our customers.
Unless the goods are on their way now we will not be able to cope with the Christmas rush.
As this will result in a considerable loss on our part we will be obliged to claim
compensation.
Regretfully yours,
Dénes Szalai
24. Az áru megrongálódása miatt
Tisztelt Uram!
37/254 sz. küldemény
Március 28-án rendben megkaptuk a porcelán   ő álló küldeményt, amelyet február
23-án rendeltünk meg.
A ládák kicsomagolása során azonban nagy megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy az áru nagy
része eltörött. Kapcsolatba léptünk a szállítmányozó céggel, akik elmondták, hogy ő mindent az
utasításoknak ő végeztek, így a kár okát máshol kell keresni.
A ládák vizsgálata során kiderült, hogy a ő csomagolás teljesen hibátlan, viszont
hanyagság állapítható meg a   ő csomagolást ő Valójában a ládák nem voltak
ő kitömve.
A biztosítási kötvény értelmében Önök vállalják a kár anyagi költségeit, mivel az
ű az elégtelen csomagolás következménye.
Tisztelettel:
Szalkai Tamás
ÜZLETI LEVELEZÉS
Üveg- és Porcelánáru Nagykereskedelmi Vállalat
66 Siklósi út
Pécs 7890
1 Apríl, 1995
Glochester China Manufacturing Company Inc
4 Green Avanue
CARNFORTH C3 7FT
Dear Sirs,
121
Consignment Note 37/254
On 28 March we duly received the above consignment of china tableware ordered by us on
23 February.
On unpacking the cases, however, we were extremely disappointed to find that the bulk of
the goods was broken. We have contacted the shipping company and they inform us that
they fully observed the instructions and therefore the cause of the damage must be found
elsewhere.
Examining the cases we found that the outward packing was faultless but you had been
careless with packing the goods inside. In fact the cases were not properly padded.
Under the terms of the insurance policy, you will have to accept liability for the damage as
it is clearly due to improper packing.
Yours regretfully,
Tamás Szalkai
25. A nem ő ő miatt
Tisztelt Uram!
9011 sz. rendelés
A fenti rendelésre való hivatkozással sajnálattal közöljük Önökkel, hogy a leszállított áruk
színvonala alacsonyabb a szokásosnál.
Csalódottságunk annál is nagyobb, mivel eddig mindig számíthattunk termékeik kiváló
ő Ez alakiommal azonban kénytelenek voltunk   ő véleményt kémi. Mellékelten
megküldjük a jelentés egy példányát.
A visszaszállítás költségeinek megtakarítása céljából készek vagyunk az árut egy ő
csökkentett áron megtartani. Ha hajlandóak lennének a számlán feltüntetett árból 30%-ot
engedni, mi elintézettnek tekintenénk az ügyet.
Kérjük, hogy ő tájékoztassanak bennünket arról, hogy a fenti feltételek elfogadhatók-e
az Önök számára.
Tisztelettel:
Molnár Gábor
122
PBT Manufacturing Company Inc
105 Regent Street
MIDDLESBROUGH M6 1GH
Dear Sir,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Nagybani Szállítók Ltd
76 Edele út
10 December, 1994
Order No 9011
With reference to the above order we regret to inform you that the goods delivered are not
up to your usual standard.
We are all the more disappointed because we have always been able to rely on the excellent
quality of your products. This time, however, we were forced to ask for an expert opinion.
A copy of their report is enclosed.
To save the expense of retum delivery we are prepared to keep the goods at a substantially
reduced price. If you would be inclined to deduct 30% of the invoiced price this would
settle the matter.
Could you please let us know at your earliest convenience whether the above terms are
acceptable to you.
Yours faithfully,
Gábor Molnár
26. Téves szállítás miatt
Tisztelt Cím!
8703 sz. rendelés
Most kaptunk meg egy 100 tonna napraforgómagból álló küldeményt, bár a rendelésünk
ű szólt.
Úgy ű hogy valami félreértés történt. Reméljük, hogy a ő leggyorsabban
megoldódik, mivel vásárlóink felé esedékes szállításokat még a hónap vége ő ki kell
elégítenünk.
Örömmel vennénk, ha azonnal el tudnák intézni a pótlólagos szállítást.   ő mi is
visszküldjük a téves szállítmányt.
Tisztelettel:
Gyulasi Aurél
ÜZLETI LEVELEZÉS
Lawn County Ltd
120 Johanne Street
PLYMOUTH Pl 5MH
Dear Sirs,
Szepes Virágkertészet
6 Lapos út
Hajdúnánás 3110
18 September, 1994
123
Order No 8703
We have just received a consignment of 100 tons of sunflower seed although our order was
for grass seed.
There appears to have been some misunderstanding. Wehope it can be sorted out as
quickly as possible since we have to complete deliveries to our own customers before the
end of this month.
We would be grateful if you could arrange for replacement to be shipped at once. In the
meantime we shall return the wrong consignment.
Yours faithfully,
Aurél Gyulasi
Válasz a reklamációra
27. Késedelem miatt
Kedves Mr Caine!
Köszönjük október 3-án kelt levelét, amelyben arról értesít minket, hogy még nem kapták meg
a 2247 számú rendelésre vonatkozó szállítási értesítést.
ő is elnézését kell kérnünk az átélt kellemetlenségért. Amint megkaptuk a levelét,
utánanéztünk az ügynek és úgy találtuk, hogy hibát követtünk el. Mindazonáltal örömmel
tájékoztatjuk Önt, hogy ő a küldemény elhagyta a ő és hogy levele ű
keresztezte a mi szállítási ő  
Még egyszer hadd fejezzem ki sajnálkozásomat amiatt a kellemetlenség miatt, amit a késés
okozott Önöknek. Reméljük, hogy ez a kis probléma nem fogja elriasztani Önöket attól, hogya
ő is nálunk tegyék meg rendeléseiket.
Tisztelettel:
Lévai Tibor
124
Mr Alfred Caine
Concord Lighting Company Ltd
65 Fairlawn Avenue
BRISTOL Bl 3TL
Dear Mr Caine,
ÜZLETI LEVELEZÉS
Keller és Társa
3 Velemi út
Szombathely 9400
80ctober, 1994
Thank you for your letter of 3 October telling us that you have not received the Advise of
Dispatch for order No 2247 from us yet.
We would like to apologise for the inconvenience you have experienced. On receipt of your
letter we immediately took up the matter and found that a mistake had been made by us.
We are pleased to inform you, however, that the consignment has left port in the meantime
and your letter must have crossed with ours advising you of the shipment.
Once again let us say how much we regret the inconvenience that this delay has caused
you. We hope that this little problem will not deter you from placing orders with us in the
future.
Yours sincerely,
Tibor Lévai
28. Az áru rossz ő   miatt
Kedves Mr Vaugh!
Nagyon meglepett bennünket április l-én kelt levele, amelyben panaszt emel a 456. rendelési
számu áru alacsony színvonalával kapcsolatban.
Intézkedtünk, hogy ő   ő kapcsolatba léphessen Önökkel és összehasonlítást
végezhessen a leszállított áru és a minták között. Ha a vizsgálatok során kiderül, hogy az áru
hibás, készek vagyunk azt vagy kicserélni, vagy pedig a hiba mértékének arányában arra
engedményt adni.
Reméljük, hogy sikerül az ügyet kölcsönös megelégedésünkre elintézni.
Tisztelettel:
Andos Renáta
GBT Alkatrészgyártó Vállalat
48 Szendrei út
Mohács 7530
6 April; 1995
ÜZLETI LEVELEZÉS
MrM C Vaugh
Preston Sales Inc
34 Highgate Road
SHEFFIELD S8 4FI
Dear Mr Vaugh,
125
YOUf letter of 1 April complaining that Ouf supply of goods, Order No 456, was below
standard has caused us a considerable surprise.
We have made arrangements for Ouf chief engineer to contact you as ű as possible and
compare the delivered articles with Ouf samples. Once the goods have been inspected and
proved to be defective we shall either replace the articles or offer a reduction in proportion
to the extent of the deficiency.
We hope that the matter will be settled to Ouf mutual satisfaction.
Yours sincerely,
Renáta Andos
A reklamáció során használatos egyéb kifejezések
We wish to remind you that...
It is regrettable that we have
not yet received the goods.
Please look into the matter.
We were dissatisfied to find
that some parts were missing.
Shipment within two months was
agreed upon in the contract.
We are forced to find a supplier
who could fulfil alI the
contracts.
The order will be cancelled and
placed elsewhere.
We shall have to terminate the contract.
We must ask you to replace the
damaged goods.
Szeretnénk emlékeztetni Önöket, hogy ...
Sajnálatos, hogy még mindig
nem kaptuk meg az árut.
Kérjük, vizsgálják ki az ügyet.
Kellemetlenül érintett bennün-
ket, hogy néhány (alkat)rész hiányzik.
Két hónapon belüli szállítást
ír ő a ő  
Egy olyan eladót kell keresnünk,
aki teljesíteni tud minden
ő  
A rendelést visszamondjuk, és
máshol tesszük meg.
Fel kell bontanunk a ő  
Arra kell kérnünk Önöket, hogy
cseréljék ki a megrongálódott árukat.
126
On examination we find that the
goods received do not correspond
to the samples.
It is not the type we ordered.
The goods are unsuitable for the
trade requirements.
It seems to have been roughly handled.
A loss of ... has been estimated.
The consignment was not labelled
according to the instructions.
We will store the goods at your expense.
The survey report is in
support of our claim.
The error was made by our
shipping agency.
Please let us know about the ways
you can help us to overcome this
difficulty.
We are at a loss to understand
how this error was made.
Please kindly retum the items
you are dissatisfied with.
The mistake is due to an accounting error.
We feel that you may have
overlooked the charge.
We hope that you will feel able
to agree with our calculations.
We will try to give your order priority.
The packing instructions have
been totally disregarded.
We can assure you that this
error will not be repeated.
There is a discrepancy between
the packing list and the invoice.
ÜZLETI LEVELEZÉS
A vizsgálat során úgy találtuk,
hogy az elküldött áru nem
egyezik a mintával.
Nem ezt a típust rendeltük.
Az áruk nem felelnek meg a kereskedelmi
ő  
úgy ű nem ő kezelték.
A felbecsült kár ...
A küldeményt nem az utasítások-
nak ő jelzéssel látták el.
Az Önök költségére fogjuk az árut tárolni.
A vizsgálati jelentés alátámasztja
az igényünket.
A hibát a szállítmányozó cég
követte el.
Kérjük tájékoztassanak minket arról,
hogy miben tudnának segíteni
a megoldás érdekében.
Aligha tudjuk megérteni, hogy
csúszhatott be ez a hiba.
Kérjük, szíveskedjenek visszaküldeni
azokat a tételeket, amelyekkel elégedetlenek.
A tévedés könyvelési hibának tudható be.
Az az érzésünk, hogy ű
elnézte a díjszabást.
Reméljük, hogy el fogja tudni
fogadni aszámításainkat.
Megpróbáljuk ő részesíteni
a rendelésüket.
A csomagolási utasításokat egyáltalán
nem vették figyelembe.
Biztosíthatjuk Önöket, hogy ez
a hiba nem fog ő  
A csomagolási lista és a
számla nem egyeznek meg.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Any damage occuring in transit
is the responsibility of the transporter.
We are convinced of our ability
to provide excellent service.
We offer our sincere apologies for. ..
Hopefully the matter can be
settled amicably.
We greatly appreciated your
patience in this matter.
Üzleti kapcsolattartás
29. Megbívások
3.
A szállítás során ő bármilyen
ű kár a szállító ő
Meg vagyunk ő ő   róla, hogy
kiváló szolgáltatást tudunk nyújtani.
Szíves elnézésüket kérjük a ...-ért
Reméljük, hogy az ügyet baráti
módon el tudjuk intézni.
Nagyra becsültük az ügy során
tanusított türeImét.
127
A Herendi Porcelángyár
Igazgatósága
szeretettel meghívja Önt
a gyár fennállásának 200. évfordulója alkalmából,
f. évi november 25-én, pénteken este 18-tól 22 óráig
a nagyteremben tartandó fogadásra.
Sürgönycím: Herendi Porcelángyár
Magyarország
8246 Herend, Vértes út 11.
The Directors
of the Herend China Factory
request the company of
Mr K. Olorenshaw
at a reception on the occasion
of the two hundredth anniversary of the foundation of the factory
in the Main Hall on Friday,
25 November 1995
from 6.00 p.m. to 10.00 p.m.
(Dress - Informal)
R.S.V.P. Herend China Factory
11 Vértes Road, Herend, Hungary
128
b.
Kedves Mr Olorenshaw!
ÜZLETI LEVELEZÉS
Gyárunk fennállásának 200. évfordulója alkalmából külön fogadást rendezünk üzleti
partnereink számára, amelyen számítunk szíves megjelenésére. A fogadásra a gyár
negytermében, november 25-én, pénteken este 18-tól, 22 óráig kerül sor. Az öltözék lehet
hétköznapi.
Kérjük, tudassa velünk, hogy szüksége van-e szállodai elhelyezésre Herenden, hogy ő  
megtehessük a foglalásokat. Mivel ű ez lesz az ő látogatása hazánkban, reméljük,
hogy tud majd ő szakítani városnézésre is. Örömmel szerveznénk Önnek néhány túrát a
ő vidékekre.
Nagyon reméljük, hogy sikerül ellátogatnia hozzánk, és örömmel várjuk a találkozást.
Szeretettel:
Kovács Miklós
ő igazgató
Herend, 1995. október15.
Mr K Olorenshaw
32 Curiers Walk
Derby DB3 8LD
England
Dear Mr Olorenshaw,
HEREND CHINA FACTORY
11 Vértes Road, Herend Hungary
Our ref: GW/HF
Your ref:
15 October 1995
We are organising a special reception for our clients to mark the two hundredth anniversary
of the foundation of our factory and we would very much like you to attend. The reception
will be held in the main hall of the factory from 6.00 p.m. to 10.00 p.m., on Friday, 25
November. Dress will be informal.
Please let us know whether you require hotel accomodation in Herend so that we can make
the reservations in time. As this will probably be your first visit to our country we hope that
you will have time to do some sightseeing as weIl. We would be happy to make
arrangements for tours in the area for you.
We very much hope that you will be able to come and we look forward to meeting you.
Yours sincerely,
Miklós Kovács
Managing Director
ÜZLETI LEVELEZÉS
30. Válasz a meghívásra
a. elfogadás
Kedves Mr Kovács!
129
Nagyon köszönöm szíves meghívását a november 25-én tartandó fogadásra.
Szívesen látogatok el Önökhöz és kérem, hogy foglaljon le nekem egy egy ágyas szobát egy
közeli szállodában, november 20-tól 26-ig.
... A találkozás reményében maradok tisztelettel:
Mr Brian Olorenshaw
Kereskedelmi igazgató
200ctober, 1995
Dear Mr Kovács,
Thank you very much for your kind invitation to the reception on 25 November.
I would be delighted to attend and would like you to reserve a single room for me in a
nearby hotel from 20 to 26 November.
I look forward to meeting you and remain,
y ours sincerely,
Mr Brian Olorenshaw
Marketing Manager
b. visszautasítás
Kedves Mr Kovács!
Köszönöm szíves meghívását a november 25-én tartandó fogadásra.
Ő sajnálom, hogy az arra az ő   érvényes, már megbeszélt elkötelezettségeim
miatt nem tudom azt elfogadni. Minazonáltal, itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
cégüknek további sikereket kívánjak.
Legyen szíves kérjen elnézést nevemben az igazgatói ő
Üdvözlettel:
Mr Brian Olorenshaw
Kereskedelmi igazgató
130
Dear Mr Kovács,
ÜZLETI LEVELEZÉS
200ctober, 1995
Thank you very much for your kind invitation to the reception on 25 November.
I sincerely regret that a previous engagement for that date prevents me from accepting it.
Nevertheless I would like to take this opportunity to wish your company continued success.
Please send my regrets to the directors.
Yours sincerely,
Mr Brian Olorenshaw
Marketing Manager
31. Értesítés látogatásról
Kedves Ms Baton!
Jelen levelemmel szeretném ő tegnapi telefon beszélgetésünk részleteit.   ő hét
ő felében érkezem Londonba, és szeretnék Önnel alkalmat keríteni egy személyes találkozóra.
Amint megérkezem, telefonálni fogok, hogy lefixáljuk a megbeszélés pontos idejét és helyét.
Örömmel várom, hogy találkozhassak Önnel, és hogy végleges döntést hozzunk további
ű részleteit ő
Üdvözlettel:
ő Ágnes
Személyzeti ő
3 May, 1995
Dear Ms Baton,
I am writing to confirm the details of our telephone conversation yesterday. I will be
arriving in London early next week and and I would like to have the opportunity to
personally meet you.
I will call you as soon as I arrive to fix the exact time and place for the meeting.
I am looking forward to meeting you and to finalising the details of our further cooperation.
Yours sincerely,
Ágnes ő
Personnel Manager
ÜZLETI LEVELEZÉS
32. A látogatásról szóló értesítés visszaigazolása
Kedves Mrs Wallace!
131
Köszönjük levelét, amelyben arról értesített minket, hogy szeptember 23-tól 27-ig Budapesten
lesz.
Örömmel fogadnánk Önt bármilyen ő ami Önnek megfelel, szeptember 25.
kivételével. Kérjük, hogy faxon, vagy telefonon keresztül tájékoztasson minket látogatása pontos
ő  
A személyes találkozás reményében, maradunk
tisztelettel:
Takáts Éva
ő
15 September, 1995
Dear Mrs Wallace,
Thank you for your letter to inform us that you will be in Budapest from 23 to 27
September.
We will be delighted to meet you any time suitable for you with the exception of 25
September. Could you please send us a fax, or call us about the exact time of your visit.
We are looking forward to seeing you in person and remain
Yours sincerely,
Éva Takáts
Public Relations Officer
33. Szállodai szobafoglalás
Tisztelt Uram!
ő igazgatónk és titkára június 23-tól 28-ig üzleti úton Edinburgh-ban tartózkodnak.
Örömmel vennénk, ha a megjelölt ő a ő szállást tudnák biztosítani: 2 egy
ágyas szoba, hozzá tartozó ő ő ő ugyanazon az emeleten.
Kérjük ő válaszukat, hogy az út megszervezését ő elvégezhessük.
Tisztelettel:
Papp Elvira
Személyi titkár
132
Dear Sir,
ÜZLETI LEVELEZÉS
2 June, 1995
Our Managing Director and his secretary will be in Edinburgh from 23 to 28 June on a
business trip.
We would be pleased if you could reserve the following accomodation for the time
indicated: 2 single rooms with en suite bathrooms, preferably both on the same fIoor.
We will be glad to have an early reply so that we can complete alI arrangements for the trip
in time.
Yours faithfully,
Elvira Papp
Personal Secretary
34. Helyfoglalás
Tisztelt Uram!
ő igazgatónk, Kovács Miklós úr ő hónapban esedékes bostoni útja során megáll
néhány napra Londonban.
Örömmel vennénk, ha lefoglalnának egy ő osztályú helyet, a július 5-én, Nagy-Britanniából
Bostonba ő járatra. Ha arra a napra nincs jegy, kérjük közöljék velünk az ő foglalható
járat ő
  ő is köszönjük a segítséget.
Tisztelettel:
Végh Miklósné
Személyi titkár
4 June, 1995
Dear Sir,
Our Managing Director, Mr Miklós Kovács, will be stopping over in London for some days
on his way to Boston next month.
We shall be obliged if you will reserve a business class seat for him on aplane leaving
London for Boston on 5 July. If no flights are available on that day, please let us know the
first available date. Thank you in advance for your help.
Yours faithfully,
Mrs Végh
Personnel Secretary
ÜZLETI LEVELEZÉS
35. Köszönet vendéglátásért
Kedves Mr PulIet!
133
Most, hogy itthon vagyok, szeretném újra megköszönni, hogy olyan csodálatosan érezhettem
magam Londonban.
Ott-tartózkodásom igazán ű volt, és nagyon hálás vagyok azért a figyelmes és ű ő
vendéglátásért, amelybert engem részesítettek. Jó volt megismerni a munkatársait, különösen
Ladó urat, aki mindent megtett azért, hogy tárgyalásaink sikerrel járjanak.
Remélem, hogy a létesített kapcsolatokat a ő is fenntartjuk, és hogy a ő ő majd
mi is az Önök szolgálatára lehetünk. Örömmel várjuk az alkalmat arra, hogy vendégszeretetüket
viszonozhassuk.
Üdvözlettel:
Rajnai Izabella
ő ő
23 July, 1995
Dear Mr PulIet,
Having retumed to Hungary I wish to thank you once again for the wonderful time you
gave me in London.
My stay was invaluable and I am most grateful for the attention and excellent hospitality
you extended to me. I did enjoy meetrng alI your fellow-workers, especially Mr Lado, who
was most helpfui in making our talks successful.
I hope the contacts we have made will continue and that in due course we will be able to be
of service to you. I look forwardto the time when I can return your hospitality.
Yours sincerely,
Ms Izabella Rajnai
Chief Accountant
Az üzleti kapcsolattartás során használható egyéb kifejezések
We have the pleasure of inviting
you to dinner on...
We are grateful to have received
an invitation to attend the...
Thank you very much for your
repeated invitation to visit...
We are delighted to hear that
you are planning a visit to Hungary.
Our secretary can meet you at
the airport and take you to the hotel.
Szeretettel meghívjuk Önöket/Önt
vacsorára ... ő  
Hálásak vagyunk, hogy meghívást
kaptunk a ... ra.
Köszönettel vettem ismételt
meghívását a ... ba.
Örömmel hallottuk, hogy
tervbe vett egy magyarországi látogatást.
A ő   várná Önt a
ő és elvinné a szállodába.
134
I do appreciate your kind interest in my trip.
I expect to arrive at ... by...
I would like to hire a self-drive
car for 10 days.
Please let us know whether you
can accomodate 12 people in 6
double rooms from... to...
Please send us some copies of
your latest hotel brochures.
Would you please book a return ticket on
the flight from...to... for... and back for...
I would be very grateful if you
could spare me a few minutes.
I would like to have the
opportunity of a personal meeting
I was wondering if we could
arrange a meeting to discuss...
I will get in touch with you
as soon as possible.
I should very much like to talk
over matters of our coorporation with you.
If the time of the visit does not
suit you please suggest a more
convenient date.
Unfortunately I will not be able
to keep the appointment.
We would be obliged if you could
arrange for him to inspect the factory.
Could you introduce him to some
of your associates?
We are very grateful for alI
the visits you arranged.
Thank you for your cooperation
and assistance during my stay.
ÜZLETI LEVELEZÉS
Örömmel veszem szíves   ő
utazásom iránt.
Érkezésem a ... járattal ...-kor várható.
Szeretnék saját használatra egy
gépkocsit bérelni 10 napra.
Kérjük értesítsenek, hogy el
tudnának-e szállásoini 12 személyt
6 két ágyas szobában ...-tól ...-ig.
Küldjenek néhány példányt a
legutóbbi szállodai tájékoztatókból.
Kérem foglaljon le egy retúrjegyet
a ...-bóL.-ba tartó járatra ...ra, és vissza ...ra.
Nagyon hálás lennék, ha rám
tudna szánni néhány percet.
Szeretném, ha személyesen
találkozhatnánk.
Arra gondoltam, hogy találkoznunk
kellene, és megvitatni. ..
Mihelyt lehetséges, kapcsolatba
lépek Önnel.
Nagyon szeretném megvitatni
Önnel   ű kérdéseit.
Ha a látogatás ő ja nem
felel meg Önnek. kérjükjavasoljon
egy alkalmasabb dátumot.
Sajnos nem tudok elmenni a
megbeszélt találkozóra.
Szívesen vennénk, ha megszerveznének
számára egy gyárlátogatást.
Kérjük, mutassák be néhány
üzlettársuknak.
Ő hálásak vagyunk a
megszervezett látogatásokért.
Köszönöm az ottlétem alatti
szíves   ű és segítségét.
ÜZLETI LEVELEZÉS
We are greatly indebted to you.
I hope these talks will lead to
the extension of our relations.
We would be glad to reciprocate
your hospitality.
Sokkal tartozunk Önöknek.
Remélem, hogy ezek a tárgyalások
kapcsolataink ő   vezetnek.
Örömmel viszonoznánk vendégszeretetüket.
135
136 EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Álláshirdetésekre küldött válasz
1.
Tisztelt Uram/ Asszonyom!
Az angol, mint idegen nyelv, tanítási ő ő szeretnék ő az Egyesült
Államokban, és a nagykövetség az Önök oktatási hivatalához irányított.
A bizonyítváriyaim, a képzettségem és. a tapasztalataim kiváló angol tudásról tanúskodnak,
valamint arról, hogy bármilyen korú és ű csoportokban vállalhatok angol tanítást.
Jelenleg angolt, mint idegen nyelvet, tanítok 14 és 18 év közötti korosztálynak. Magánórákat
is adok, valamint olyan tanfolyamon is tanítok, ahol ő hallgatóim vannak. Szívesen
dolgoznék ő gyerekekkel, vagy ő  
Azt mondják, hogy nagyon jó ő képességem van. Megbízható vagyok, lelkes
és alkalmazkodó, és olyan állást keresek, amely kihívást jelent a szárllomra. Nemcsak maga a
tanítás érdekel, de egy új életformának a megismerése is izgalommal tölt el.
ő is köszönöm, hogy ő és figyelmet szentel rám.
Mellékelten megküldöm önéletrajzom egy másolatát.
ő válaszát várom,
Tisztelettel:
Nagy József
37 Pentelei út
Budapest 1206
Hungary
May 23,1994
English Teaching Officer
Local Bureau for Education
111 Third Avenue
NewYork,
N.Y.l0004
Dear Sir or Madam"
I am interested in working as an ESL teacher in the United States and the Embassy referred
me to your bureau of education.
My credentials, education and experience demonstrate an excellent command of the
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK 137
English language as weIl as the ability to teach learners of English at any age and level.
I am presently teaching English as a foreign language to learners between 14 and 18 years
of age. I am also tutoring privately and teach courses where I have adult learners. I am
interested in working with adults, children or both.
I am said to have excellent interpersonal skills. I am reliable, enthusiastic, f1exible and am
looking for a challenging position. I am interested not only in teaching , but also in the
excitement and adventure of learning a new way of life.
Enclosed please find a copy of my resume. Thank you very much for your time and
consideration. I will be looking forward to hearing from you soon.
Yours faithfully,
József Nagy
CURRICULUM VITAE
Name:
Date of Birth:
Piace of Birth:
Nationality:
Address
for Correspondence:
Home Telephone Number:
Present Employment:
Education:
Tertiary:
Secondary:
Academic Qualifications:
Other Qualifications:
Experience:
József Nagy
2 August 1960
Várpalota
Hungarian
37 Pente1ei út
Budapest 1206
1 3220431
EFL teacher at Széchenyi István Gimnázium, Budapest
Teacher training collage, Eger 1978 - 1982,
Studying English and History
Kossuth Lajos University (KLTE),
Debrecen 1984-86, Studying English Language and
Literature
Váradi Márton Academic Grarnmar School,
Nyíregyháza 1974 - 1978
M.A. Honours in English Linguistics,
RA. in History
Baccalaureate subjects: Hungarian Grarnmar and
Literature,
History, Mathematics, English, Russian
International Tourist Guide
Driving Licence (Automobile and motorcycle)
Teacher of English, Széchenyi L Gimnázium
1990 - present.
.
138
Language SkiUs:
Hobbies:
References:
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Description: Teaching learners between 14-18 grarnrnar,
speaking, listening, reading, writing and pronunciation at
beginner and intermediate levels using a mixture of current
methods.
Gall's Language School, 1992 - present
Description: Teaching mainly listening, speaking and
pronunciation at upper-intermediate and advanced levels
using the communicative approach. Experience both in
one-to-one and group teaching sessions.
Jedlik Ányos Secondary Technical School 1986-1990.
Description: Teaching mainly writing and reading and
elementary ESP.
Darvas Kolozs Elementary School, 1982-1986
Description: Teaching young learners all the four skills at
elementary and intermadiate levels.
Conversational German, working knowledge of
Russian, and presently studying Spanish.
Reading, learning languages, general keep
fit, driving.
Dr Mohosi Ferenc
(Lecturer of Linguistics)
English Language and Literature Department
Kossuth Lajos University,
7 Virágosrét út
Debrecen 4235
Tel. 43 325 789
Fax. 43 325 485
Vágó Erzsébet
(headteacher)
Széchenyi István Gimnázium
29 Nimród út
Budapest 1337
Tel. 1 2454 892
Fax. 1 2463270
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
2.
Tisztelt Uram!
139
A Business Express március 8-i számában meghirdetett személyi titkári állásra szeretnék
jelentkezni az Önök magyarországi irodájához.
Amint az önéletrajzomból és ű 35 éves vagyok, és tíz éves tapasztalatom van a titkári
munka területén. Az ott leírt képesítésem alapján, úgy ű hogy alkalmas lennék a
meghirdetett állásra.
Mellékelten megküldöm az önéletrajzom, és bármelyik nap, március 23. után készen állnék
egy személyes megbeszélésre. Nagy örömömre szolgálna, ha az Önök cégénél dolgozhatnék, és
ha április ő már egy új munkahelyen lehetnék.
  ő válaszát várom,
Tisztelettel:
BendaJúlia
12 Almádi út
Veszprém 8200
10 March, 1995
The Managing Director
Wriggly & Szabó Ltd
332 North Way
Whitehaven
Cumbria WN9 3DJ
Dear Sir,
I wish to apply for the job of personal assistant at your Hungarian branch advertised in the
Business Express of 8 March.
As you can see from my Curriculum Vitae, I am 35 years old and I have had ten years'
experience of secretarial jobs. My qualifications as described in my C.V. also seem to fit
me for this position.
I enc10se my curriculum vitae and will be available for an interview any day after 13
March. I would be delighted to have an opportunity to work for your company and take up
a new appointment from 1 April. I look forward to hearing from you.
Yours faithfully,
Júlia Benda
140
CURRICULUM VITAE: JÚLIA BENDA
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Age:
Date of Birth:
Place of Birth:
Nationality:
Home Address:
TeI.No.:
Marital Status:
Education: Secondary:
Higher:
Qualifications:
Experience:
Interests:
References:
3.
Kedves Mr Roddler!
32
4 February 1962
Kecskemét
Hungarian
12 Almádi út
Veszprém 8200
88327892
Single
Balmádi Secondary Technical School
1976 - 1980
College of Foreign Trade
1983 - 1986
Baccalaureate in Hungarian, English,
Maths, Typing and Shorthand 1980
Higher National Diploma in Business Studies
1986 Certificate of Advanced Level English 1986
Personal Secretary to the Finance Manager
Security Bt, Balatonalmádi
1986 - present
Shorthand Typist
Klasszika Insurance Company, Veszprém
1980 - 1983
Reading, classical music, travelling
Dr Lajos Farkas, Senior Lecturer
College of Foreign Trade, Budapest
Mr Jack Willis, Finance Manager
Security Bt, Balatonalmádi
A mai Balaton News-ban meghirdetett szállodaigazgatói állásra szeretnék jelentkezni az Önök
siófoki hoteljébe. Azt hiszem ő képzett vagyok ahhoz, hogy megfeleljek az Önök által
támasztott elvárásoknak.
1955-ben születtem, és   ő 1969-ig Budapesten jártam általános iskolába. Ezt ő
az Észak-Pesti Gimnáziumban tanultam, amely egy elismerten híres középiskola, és ahol nagyon
jó eredménnyel végeztem matematikából, angolból és ő
A középiskola elvégzése után három évig jártam a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
ő ő ő angol nyelvvizsga bizonyítványt szereztem, és folyékonyan írok
és beszélek ezen a nyelven. 1977 és 1979 között a Budapesti Közgazdaságtudományi egyetemre
jártam és belfóldi üzleti ügymenetet tanulmányoztam.
Az elmúlt tizenöt évben dolgoztam kereskedelmi igazgatóként, ő étterem
igazgatóként, jelenleg pedig a budapesti Prémium Hotelnek vagyok a helyettes ő
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK 141
ő ő energikus ember vagyok, és egy olyan állásban szeretnék
elhelyezkedni, amely nagyobb egyéni ő és ő igényel. Úgy érzem, hogy
mind a szakképzettségem, mind pedig az üzleti tapasztalatom elég ű ahhoz, hogy
megfeleljek a meghirdetett állásra.
Mellékelten megküldöm két korábbi alkalmazóm ajánlását, és egy személyes megbeszélés
kapcsán szívesen adnék magamról még teljesebb információt.   ő vagyok a fenti címen,
vagy pedig a 88355489-es telefonszámon.
Üdvözlettel:
Keve Zoltán
6 Rózsa út
Budapest 1110
11 July, 1994
Mr Kenneth Roddler
Anglia Hotel Chain Association
32 Gaimes Square
London EC 3 8JR
Dear Mr Roddler,
I wish to apply for the post of Hotel Manager in your hotel in Siófok, which you advertised
in today's Balaton News. I think I am competent enough to meet the requirements you have
specified.
I was bom in 1955 and I went to primary school in Budapest from 1961 to 1969. Later I
was educated in Észak-Pesti Gimnázium, a renowned academic grammar school and left
with very good grades in Maths, English and History.
After leaving the secondary school I took a three years' course at the Budapest College of
Trade and Catering. In the meantime I obtained a certificate of advanced level English and
I can write and speak the language fluently. From 1977 to 1979 I attended a business
course at the Budapest University of Economics, studying business and home affairs.
For the last fifteen years I have worked as sales manager, tourist guide, restaurant manager
and now I am employed as Assistant Manager at the Prémium Hotel, Budapest.
I am fairly ambitious and energetic and I wish to take up a job which requires greater
individual responsibility and judgement. I feel that both my qualifications and my business
experience have been sufficiently broad for me to suit the position you advertised.
Enclosed you will find references from two of my previous employers. I shall be glad to
give you more complete information about myself during a personal interview. I may be
reached at the above address or by telephone at 88 355 489.
Yours Sincerely,
Zoltán Keve
142
4.
Tisztelt Uram/ Asszonyom!
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Szeretnék tájékoztatást kémi az angol, mint idegen nyelv tanításának ő ő az
Egyesült Államokban.
36 éves vagyok, egyedülálló, és egyetemi diplomám van angol irodalomból, ő és
tanítási módszertanból.   ű tapasztalattal rendelkezem a magyarországi angol ű
gimnáziumi oktatás termetén, néhány éve pedig tanársegédi munkát végzek.
Szívesen vennék bármilyen információt, amit jelenleg nyújtani tudnának.
ő is köszönöm,
Tisztelettel:
Teszéri Csaba
Nyíregyháza College of Education
Department of American Studies
May 20,1994
English Teaching Officer
American Embassy/ USIS
Budapest 1310
Dear Sir or Madam,
I am interested in learning more about ESL-teaching opportunities in the U.S.A.
I am 36 years old, single and I have a university degree in English Literature, Linguistics
and Language Teaching Methodology. I also have extensive experience teaching English
in English-medium secondary schools in Hungary and for some years I have been working
as an assistant lecturer.
I would appreciate any information you can provide at this time. Thank you in advance.
Yours faithfully,
Csaba Teszéri
5.
Kedves Ms Wattiey!
Szeretnék egy angol családnál ő dolgozni egy évig, ha lehetséges 1994.
ő 1995. augusztusáig.
19 éves magyar lány vagyok. Tavaly végeztem el a középiskolát és felvételi vizsgát tettem a
Veszprémi Egyetem angol szakára. Sajnos eredménytelenül.
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK 143
Egy évig a közeli óvodában voltam dada. Nagyon élveztem a munkámat, de ő az a
célom, hogy középiskolában angolt taníthassak. Ezért még egyszer megpróbáltam az egyetemet
ebben az évben is, és már sokkal jobb eredményt értem el. De sajnos még ez sem volt elég a
felvételhez. Érzésem szerint nagyon jól tudom a nyelvet, de nem vagyok elég magabiztos, ha
használnom kell. Németet is tanultam az iskolában és társalgási szinten beszélem is.
ő zárkózott ember vagyok, és nehezen beszélek magamról. Ha viszont egyszer
megszeretek valakit, akkor kitartóan vonzódom hozzá. Nagyon szeretem a gyerekeket, és hiszem,
hogy van elég türelmem hozzájuk. Különösen vonzódom a ő és hat év közöttiekhez, de
biztos vagyok benne, hogy bármelyik korosztállyai jól kijövök.
A szüleimrnellakom, és amióta bejeztem a középiskolát, én végzem otthon a házimunka nagy
részét. Amit igazán jól tudok csinálni az a ő és különösen jó salátákat készítek
ő és ő  
ő megpróbálok edzett maradni és a ő legszélesebb tárgykörben olvasni.
Hetente háromszor járok uszodába és minden reggel tomázom. Szeretek korán kelni és korán
feküdni. Ha lehetséges, egy olyan családnál szeretnék dolgozni, ahol ugyanilyen életritmust
követnek, bár igazából bármilyen körülményhez könnyen alkalmazkodom.
Hálás lennék érte, ha beíratnának a helyi nyelviskolába angolt tanulni. A hirdetésben azt
olvastam, hogy a legtöbb család kész fizetni a tandíjat. Ezt én is nagy örömmel venném.
Mellékelten megküldöm a hivatalos jelentkezési lapomat, valamint egy-egy ajánlást egy volt
tanáromtól és a ő ő ő  
ő válaszát várom,
Üdvözlettel:
Horváth Eleonóra
15 Kabai út
ő 9320
Hungary
18 August, 1994
Euro Pairs Family Links Agency
87 Redbaum Crescent
Patcham
BRIGHTON BN1 8HL
Dear Ms WattIey,
I would like to apply for the position of au pair with an English family for one year,
preferably from Oct. 1994 until Aug. 1995.
I am a Hungarian girl and I am 19 years of age. I left secondary school last year and I took
an entrance exam in English to get admission to the English Faculty of the University of
Veszprém. Regretfully though, I was not accepted.
For one year I worked as a nurse in a nearby nursery school. I enjoyed my job very much
but my final goal is to teach English in a secondary school. Therefore I tried the university
144 EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
once again this year and I obtained a much better result. But this still was not enough for
admission. I think I know the language very we11 but I am not confident enough to use it. I
also studied German at school and I am functiona11y literate in it.
I am a fairly reticent person, I do not open up easily. But once I have grown to like
somebody I tend to be faithfui and affectionate to them. I love children and I believe I have
enough patience in dealing with them. I am particularly attracted to those between two and
six but I am sure I will get on we11 with any age group of children.
I live with my parents and since I left school I have been doing most of the housework at
home. What I really like is cooking and I am especia11y good at making salads from alI
kinds of vegetables and fruit.
In my free time I try to keep fit and read as widely as possible. I go to the swimming pool
three times a week and I always take exercise in the momings. Ilike getting up early and
going to bed early. Preferably, I would like a family which has the same routine but, in fact,
I can quite easily accomodate myself to any circumstances.
I would also be grateful if you could register my name in the local language school for
English c1asses. I have read in your advertisement that most families are ready to pay the
tuition fee. I, too, would appreciate that very much.
Enc10sed is my official application form and references from a previous teacher of mine
and the senior teacher in the nursery school. I hope to hear from you soon.
Yours sincerely,
Eleonóra Horváth
EURO PAIRS APPLICATION FORM
(AUPAIR)
Name: Eleonóra Horváth
Age: 19 Date of Birth: 12 May, 1975
Address: 15 Kabai út, y ő   9320, Hungary.
Telephone: 96315642
Place of Birth: Ajka
Education: Donáth Alajos Academic Secondary Grammar School, y ő  
Favourite Subjects: English, German, Hungarian Literature, Biology, Physical Education
Knowledge of the English Language: Intermediate Level State Language Exam Certificate
How long have you been studying English? 5 years
Would you like to attend a language course in England? Yes
Would you like to take any ofthe Cambridge Exams at the end ofthe course? Yes
Which? Certificate in Advanced English
Housekeeping Experience: I regularly do the housework at home.
I c1ean the rooms, wash, iron, shop, etc.
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK 145
Cooking Experience: I often cook for the family. I can prepare aU the basic
Hungarian foods and I am very good at making salads.
Child Care Experience: I worked in a nursery school with children between ages 3
and 6.
Young Brothers- Sisters: I have one younger brother, aged 15.
Experience with pets: None, but I love dogs, cats and aU kinds of animals.
Hobbies: Swimming, jogging, reading
Driving Licence: Yes The Year you qualified: 1992
Anyallergies: I have hay fever every spring.
Are you a smoker? No
Are you a vegetarian? No
How much time off would you prefer to have? Some hours during the day, plus most of the
weekends.
Will there be particular times you will need to be free? Yes; for church services (at least twice
a week), early moming swimming, English classes.
Approximate date of avaiIabiIity: From: 1 October until: 15 August
Tájékoztatás a pályázat   ő
6. Elutasítás
Tisztelt ő Úr!
Köszönöm, hogy eljött a május 10-i megbeszélésre. Alaposan átgondoltuk a jelentkezését, és
sajnálattal kell közölnünk, hogy nem tudjuk Önt alkalmazni.
Míg képesítése csaknem minden szempontból megfelel a kívánalmaknak, úgy érzem, hogy
angol nyelvi tudása alatta marad a céljaink szempontjából kívánatos színvonalnak. Úgy hiszem
megérti, hogy ez kifejezetten hátrányt jelentene ebben a pozicióban.
Üdvözlettel:
David Hughes
146
Mr Csaba   ő
56 Kopácsi út
Veszprém 8200
Dear Mr   ő
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Rayman & Kollár
13 Varga Pál köz
Budapest 1464
May 15,1995
Thank you for coming for an interview on May 10. We have considered your application
carefully but regret that we are unable to offer you the post.
While most of your qualifications are well up to the standard required I did not feel that
your command of English was sufficiently good for our purposes. I believe you understand
that this would certainly be a handicap in this position.
y ours sincerely,
David Hughes
PersonnelManager
7. Elfogadás
Tisztelt Bellér Úr!
Köszönjük, hogy eljött május 10-i megbeszélésünkre. Alaposan átgondoltuk a jelentkezését,
és örömmel értesítjük Önt, hogy sikerült elnyemie az állást.
Július l-én kell munkába állnia, fizetését pedig havi 67 OOO Ft-ban állapítottuk meg. Kérjük,
ő igazolja vissza, hogy elfogadta az állást.
Üdvözlettel:
David Hughes
Rayman & Kollár
13 Varga Pál köz
Budapest 1464
May 15,1994
Mr J. Bellér
24 Solymári út
  ő 9601
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Dear Mr Bellér,
147
Thank you for coming for an interview on May 10. We have considered your application
carefully and are pleased to inform you that we can offer you the post.
You will start on l June, at a salary of 67,000 Fts a month. Please confirm your acceptance
as soon as possible.
Yours sincerely,
David Hughes
PersonnelManager
Az állásért való folyamodványokban használatos gyakori kifejezések
I am interested in working as a..
The ... referred me to you.
My credentials demonstrate an
excellent comand of English.
I am presently teaching EFL/ ESL
to...
I am tutoring privately.
I am said to have excellent
interpersonal skills.
I am looking for a challenging
position.
I wish to apply for the job of...
advertised in...
Please consider me an applicant
for the post of...
I think I could satisfactorily
fill the post you advertised in..
I would like to be considered
for the post of...
I would be delighted to have an
opportunity to work for your company.
As you can see from my
Curriculum Vitae...
A ...-i állás iránt ő
A. .. irányított Önhöz.
Bizonyítványaim ű ő angol
tudásról árulkodnak.
Jelenleg angolt, mint idegen/
második nyelvet tanítok ...nak.
Magánórákat adok.
Azt mondják, hogy ű ő     ő
képességem van.
Egy olyan állást szeretnék,
amely kihívást jelent.
A. ..állásra szeretnék pályázni,
amelyet a...-ben hirdettek meg.
Szeretnék csatlakozni a ... állásra
ő pályázókhoz.
Azt hiszem, ő lennék a
...-ban meghirdetett állásra.
Szeretném a ő állást megpályázni...
Nagyon örülnék, ha az Önök
cégének dolgozója lehetnék.
Amint az a Szakmai
önéletrajzomból kiderül...
148
I have had ... years of ex-
perience of...
My qualifications seem to fit
me for this position.
I think I am competent enough to
meet the requirements you have
specified.
I was educated in...
I left school with very good
grades in...
I took a ...-year course at...
I obtained a certificate of
intermediate/ advanced level
English in...
For the last .. years I have
worked as...
At present I am employed as...
I wish to take up a job which
requires individual judgement
and responsibility.
My business experience is
sufficiently broad to suit the
position.
I have a university degree in...
I have extensive experience in...
I am to graduate this year.
I graduated from the ... university.
I will gladly furnish you with
references.
The persons below may be con-
tacted as a reference.
I am sure they will speak in my favour.
I would appreciate the privilege
of a personal interview.
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
... éves tapasztalatom van a
... termetén.
A képzettségem ő
ű erre az állásra.
Azt hiszem, ő képzett vagyok ahhoz,
hogy megfeleljek az Önök által támasztott
követelményeknek.
A ...-ban tanultam.
Az iskolát nagyon jó eredménynyel
végeztem el ...-ból.
...évig a ...-on tanultam.
Középfokú/ ő nyelvvizsga
bizonyítványt szereztem
angol ő ...-ben.
Az elmúlt ... évben ...-ként
dolgoztam.
Jelenleg ...-ként dolgozom.
Olyan állásban szeretnék dolgozni,
amely egyéni döntést és
ő igényel.
ő üzleti tapasztalattal
rendelkezem ahhoz, hogy ebben
az állásban dolgozzam.
...-ból van egyetemi diplomám.
  ű tapasztalatom van a ... termetén.
Ebben az évben fogok diplomát szerezni.
A ... egyetemen szereztem diplomát.
Szívesen küldök ajánlóleveleket.
Az alábbiakban felsorolt személyekhez
fordulhatnak ajánlásért.
Biztosan jót fognak mondani rólam.
Nagyon örülnék, ha megtisztelne
egy személyes beszélgetéssel.
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
My reasons for a change are the
greater opportunities offered
by this position.
Thank you very much for your
time and consideration.
Enclosed please find a copy of
my resume.
I will be available for an
interview any day after. ..
I can make myself available for
an interview at any time.
Enclosed you will find references
from...
I would be glad to give you more
complete information about myself
in a personal interview.
I may be reached at the above
address.
If you would like to see me in
person, I could come to you
any time to discuss matters
further.
I would appreciate an early
reply from you conceming my
application.
Azért szándékozom változtatni,
mert ez az állás nagyobb ő
jelent.
Elnézést, hogy raboltam az idejét
és köszönöm a figyelmet.
Mellékelern szakmai önéletrajzom
egy másolatát.
... után bármelyik nap alkalmas
a megbeszélésre.
Bármikor szívesen elmegyek egy
megbeszélésre.
Mellékelten megküldöm a ...-tól
kapott ajánlásokat.
Örömmel adnék teljesebb
információt magamról egy személyes
megbeszélés során.
A fenti címen vagyok ő
Ha szeretne személyesen találkozni
velem, bármikor el tudnék menni
Önökhöz, hogy megbeszéljük
a továbbiakat.
Örömmel venném, ha ő válaszoina
pályázatom elbírálását ő
149
ő továbbképzésre, ösztöndíj ra szóló pályázati ő ő
8.
Tisztelt Uram!
Tájékoztatást szeretnék kérni az Amerikai Egyesült Államokban külfóldi diákok számára is
ő post-graduális kutatási programokról a szerves kémiai gyógyászati technológiai politikai
tudományok/ közgazdaságtan területén.
  ő is köszönöm.
Tisztelettel:
Jenei Péter
150
Cultural Attache
United States Information Agency
Embassy of The United States of America
Budapest 1304
Dear Sir,
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
46 Kállai utca
Budapest 1301
April 12, 1994
I would be very garteful if you could send me some information about research study
programmes in the United States available to foreign post-graduate students in the field of
Organic Chemistry! Medical Technology! Political Science! Economics. Thank you in
advance.
Yours faithfully,
Péter Jenei
9.
Tisztelt Uram! Asszonyom!
A magyarországi USIS hivatala arról tájékoztatott, hogy Önöknél külföldi diákok IS
jelentkezhetnek egyetemi! ő továbbtanulásra.
18 éves magyar fiú vagyok, és ebben az évben fejezem be a középiskolát. Az Önök
egyetemén szeretném folytatni tanulmányaimat, és nagyon hálás lennék, ha némi tájékoztatást
tudnának nyújtani az ő Különösen érdekelnének azok a kurzusok, amelyeket a
humán tárgyak és a társadalomtudományok területén indítanak. Örömmel venném, ha
tájéloztatnának a jelentkezéssel kapcsolatos tennivalókról és a felvételi útmutatókról is, valamint
az egyes kurzusokért felszámolt tandíj akról.
  ő is nagyon köszönöm,
Tisztelettel:
Tóth Balázs
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Director of International Student Services
Office of Admissions
1015 Philadelphia Avenue
Chambersburgh, PA 54827
United States of America
Dear Sir or Madam,
101 Rakéta út
Budapest 1402
6 Jan, 1995
151
I have been informed by the USIS office in Hungary that you offer undergraduate courses
for international students.
I am an eighteen-year old Hungarian and I am finishing my high school education this year.
I would like to continue my studies at your university and I would be very grateful if you
could send me some information about your institution. I would be particularly interested
in the courses you offer in the field of Humanities and Social Sciences.
I would also welcome information on application procedures and admissions guidelines as
well as your fees for the individual courses. Many thanks in advance.
Yours faithfully,
Balázs Tóth
10.
Tisztelt Uram/ Asszonyom!
Azért írok Önnek, mert szeretnék tájékoztatást kémi az egyetemi képzésre kapható
ösztöndíjakról az Egyesült Államokba.
19 éves magyar lány vagyok, és jelentkezni szeretnék a cleveland-i Western Reserve
egyetemre, ahol ügyvitelt, pénzügyet és közgazdaságtant tanulnék.
Sajnos a szüleim képtelenek teljes anyagi ő vállalni tanulmányaim támogatására.
Ezért nagyon lekötelezne, ha küldene nekem olyan tájékoztató füzeteket, amelyekben benne
vannak a külfóldi diákok által ő pénzügyi támogatási ő
  ő is köszönöm a segítségét,
Tisztelettel:
Vámos Gabriella
152
College Entrance Examination Board
Publications Order Office
Princeton, New Jersey 27014, USA
Dear Sir or Madam,
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
65   ő tér
Tatabánya 7340
20 March, 1995.
I am writing to kindly ask you infonnation about awards and scholarships available for
undergraduate study in the United States.
I am a nineteen-year old Hungarian and I would like to get admission to Western Reserve
University in Cleveland, where I would be studying Management, Finance and Economics.
Unfortunately my parents are unable to assume full financial responsibility for the support
of my studies. Therefore, I would be obliged if you could send me brochures giving
infonnation about financial aid possibilities available for international students. Thank you
very much for your assistance in advance.
Yours faithfully,
Gabriella Vámos
11.
Tisztelt Uram!
Szeretnék megpályázni egy nagy-britanniai posztgraduális képzésre szóló British Council
ösztöndíjat.
Angoltanár vagyok, öt éves tanítási tapasztalattal. Kétszer vettem részt a British Council
magyarországi nyári kurzusán, és most szeretnék egy M.Ed. címet adó posztgraduális képzésben
részt venni a Lancesteri Egyetemen.
Tudományos ő körömbe a haladó ű szókincstanítás tartozik, és ebben a
témában sok cikket és könyvet olvasok. Mellékelten megküldöm szakmai önéletrajzomat,
amelyben részletesebben beszámolok iskoláimról. tanulmányaimról és a jelenlegi kutatási
ő
Örömmel venném, ha pályázatom során a Linguistics and Modem English Language Tanszék
nappalis, M.Ed. hallgatója lehetnék. Az ösztöndíj ra egy éves ő lenne szükségem. Ez
egyedülálló ő lenne számomra, hogy tudásomat továbbfejlesszem és megismerkedjem az
angol nyelvtanítás terü1etén felmerült legújabb nézetekkel.
ő válaszát várom,
Tisztelettel:
Kocsis Mária
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
English Teaching Officer
British Council
34 Rakéta utca
Budapest 1053
Dear Sir,
37 Lóhere utca
Kapolcs 8265
25 February, 1995
153
I would like to apply for a British Council Scholarship to do my postgraduate studies in
Britain.
I am a teacher of English with five years of working experience. I have attended two
British Council summer courses in Hungary and now I would be interested to take part in a
postgraduate programme leading to an M.Ed. degree at Lancester University.
My academic field of interest involves the teaching of vocabulary to advanced learners and
my readings have included many articles and books on this topic. I enclose my Curriculum
Vitae in which more information is given about my schooling, education, current field of
research and activities.
I should be very grateful if I could be considered a cadidate for a full time M.Ed. course in
the Department of Linguistics and modem English Language. The period for which I would
need the scholarship is one year. This would be a unique chance for me to upgrade my
knowlwdge and familiarize myself with the latest ideas in the field of English Language
Teaching. I look forward to hearing from you,
Yours faithfully,
Mária Kocsis
A pályázatokban használatos gyakori kifejezések
Could you send me some information
about research-study programmes.
I would like to take an undergraduate
programme lll...
I would gladly join a course
leading to a Ph.D. degree.
I would welcome information on...
Kérem, küldjön tájékoztatást
a kutatási programokról.
Egyetemen/ ő   s k o l á n szeretnék
továbbtanuini ... szakon.
Örömmel járnék egy olyan kurzusra,
amelynek végén Ph.D. címet szerezhetek.
Szívesen tájékozódnék a ...ról.
154
Could you kindly send me an
information brochure?
Could I possibly be awarded a
scholarship for... months?
They are unable to assume full
fmancial responsibility.
Is there a chance for me to study
at your institution?
It would be a privilege for me
to study at ... University.
I would like to apply for ad-
mission to the Faculty of ...
I would like the fellowship for
one year.
Enclosed are:
- my official application form;
official copies of my certificates
and school reports;
praof of current proficiency
in the English language
(official TüEFL score)
the cheque for the application
fee
financial support documents
- an essay to state why I am
interested in studying in
the United States.
Ajánlások
12.
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
Lenne olyan szíves és küldene
egy tájékoztató füzetet?
Kaphatnék ösztöndijat ...
hónapra?
Nem tudnak teljes anyagi
ő vállalni.
Van esélyem rá, hogy az Önök
intézményében tanulhassak?
Nagy megtiszteltetés lenne számomra,
ha a ... Egyetemen tanulhatnék.
A ... Karra szeretnék felvételt kérni.
Egy évre szeretném kérni az
ösztöndíjat.
Mellékelten megküldöm a
- hivatalos jelentkezési lapot;
bizonyítványaim és osztályzataim
hivatalos másolatát;
jelenlegi angol tudásom bizonyítékát
(a TüEFL vizsgán elért
hivatalos pontszámot);
a jelentkezési díj befizetését
igazoló csekket;
tanulmányaim anyagi hátterét
bizonyító dokumentumokat;
egy arról szóló fogalmazást,
hogy miért szeretnék az Egyesült
Államokban tanulni.
JELLEMZÉS
HORVÁTH VIOLA nyolc éve dolgozik nálunk, és sajnálattal vettem tudomásul, hogy most
elmegy. Mindig is mély benyomást tett rám alapos szakmai felkészültsége. Óriási
elkötelezettséget érez a tanítás iránt, és rendkívül keményen dolgozott azért, hogy a
munkaközösség céljait ő  
Mindig alaposan felkészült az óráira, tanítási stílusa pedig izgalmas és megújulni képes.
Diákjaival becsületes és nyílt, körükben nagy tiszteletnek örvend. A ő diákokkal
tud jó kapcsolatot kialakítani, és számára a munkája nagy élvezetet jelent.
Naprakész tudása van a jelenlegi irodalmi, nyelvészeti és angol nyelvtanítási nézeteket
ő Az ő vezetésével alakítottuk ki a tanulói teljesítmények feljegyzésének és a
tájékoztatásnak új rendszerét a munkaközösségen belül. Egyéb vállalt tevékenységeként
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK 155
emIíteném meg azt, hogy ő vezette be és fejlesztette ki a délutáni foglalkozások új programját,
amely minden korosztály számára ő teszi a tananyagon kívüli munkában való részvételt.
Mindez még inkább kihangsúlyozza a munkaközösségen belüli újító és kreatív szerepét.
Alkalmazkodó és szorgalmasan dolgozó tanár. Közvetlen és nyílt stílusa van, így nagyon jól
kijön a kollégáival. Nagy kincs lesz azoknak, akikkel majd együtt fog dolgozni a ő  
Határozottan és fenntartás nélkül javasolom erre az állásra.
Veszprém, 1994. október 3.
Tisztelettel:
Mógor Károly
az angol munkaközösség ő
30ctober, 1994
To Whom It May Concem
Personal Reference for Ms Viola Horváth
Ms Viola Horváth has worked with us for eight years and I am sorry to see her go. I have
been continually impressed by her thoroughly professional attitude. She has a tremendous
commitment to education and has worked extremely hard to further the aims of the
department.
She is always thoroughly prepared for her lessons and her teaching is exciting and
innovative. She is honest and open with her students and receives great respect from them.
She can communicate very well with a broad range of students and finds much enjoyment
in her work.
She is well up-to-date with current trends in literature, linguistics as well as in English
Teaching Methodology. She has played the leading role in establishing a new system of
recording and reporting of achievement within the department. Other work Ms Horváth has
undertaken is the introduction and development of a new tutorial programme which
involves students of alI ages in extra-curricuiar work. This further emphasises the
innovative and creative role she has taken in the department.
She is a fiexible and hard-working teacher. She has a very approachable and open style
therefore she gets on very well with her colleagues. She will be a great asset to those she
will work with in the future. I would strongly and unreservedly recommend her for this
post.
Yours faithfully,
Károly Mógor
Head of English Department
156
13.
JELLEMZÉS
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
BARLAI ZSOLT tizenkét éve dolgozik a vállalatnál, és ő fogva nagyon jó benyomást
tett a környezetére. Mindig lelkiismeretesen és hatékonyan dolgozott.   ő a munkához
való hozzáállása, amelyet mindig magas színvonaIon végzett. Jó ő ő rendelkezik, és
kiegyensúlyozott döntéseket hoz.
Igazán ű egyéniség, akinek egyúttal nagyon jó a humora is. Ötletességének
ő könnyen megbirkózik az új helyzetekkel. Energikus és ő tagja a csapatnak.
Mindezért ajánlom ő az Ön figyelmébe, és minden jót kívánok neki ő pályafutását
ő
Budapest, 1995. január 9.
Tisztelettel:
Dr Korda Vilmos
ő
9 Jan, 1995
Reference for Mr Zsolt Barlai
Dear Sir,
Mr Zsolt Barlai has worked for the company for twelve years and right from the start he
has made a very good impression. He has always worked conscientiously and efficiently.
He has a good attitude to work, which has always been of high standard. He shows
imagination and makes well-balanced decisions.
He has a very generous disposition as weIl as being very good humoured. Due to his
imaginative character he can cope weIl with new situations. He is an energetic and
stimulating member of the team. I therefore recommend him to you and wish him weIl in
his future career.
Yours faithfully,
Dr Vilmos Korda
Head of Department
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
14.
JELLEMZÉS
157
BALLA ZSUZSANNA körülbelül egy éve dolgozik a vállalatnál, és a munkához való
hozzáállása egy kissé problematikus.   ő hajlik a lustaságra, és megesik, hogy nem lehet
vele ű
Személyisége éretlen, és gyakran a szórakozottság jeleit mutatja. Viselkedése ő
egészen durva. Mindezért sajnos nem tudom ő ő szívvel ajánlani Önöknek erre az állásra.
Pécs, 1995. j Úllius 18.
Tisztelettel:
Radó Klára
Ü ő igazgató
18 June, 1995
Character reference for Ms Zsuzsanna Balla
Ms Balla has been with the company for about a year and I have found her attitude to work
somewhat problematic. She shows a noticeable tendency to be lazy and can, on occasions,
be uncooperative.
She has an immature personality and often shows signs of absent-mindedness. Her manner
can occasionally be rather aggressive. Therefore, I regret to say that I cannot in alI
honesty recommend her for a position with your company.
Yours faithfully,
Ms Klára Radó
Managing Director
JELLEMZÉS
KELETI GYÖZÖ egyike a legtehetségesebb diákoknak, akiket valaha is tanítottam. Minden
tanév végén dícséretben részesült, és kiváló tanulmányi eredményéért jutalmat kapott. Tavaly
tanulmányi átlaga ötös volt, amely a Magyarországon lehetséges legmagasabb érdemjegy. Külön
dícséretet kapott az angol nyelvben nyújtott teljesítményéért.
Angol ő a Magyar Állami Nyelvvizsgabizottság által kibocsátott ő
bizonyítvánnyal rendelkezik. A középfokú nyelvvizsgát ő is megszerezte, jó
eredménnyel.
Kiváló ő képessége van, és amióta csak elkezdte a középiskolát, ő
szerepet játszik. Ö alapította meg az iskolai rádiót és televíziót, amely rendszeres programokat
sugároz az iskola ő
Az ő pár tulajdonság, amely eszembe jut az egyéniségével kapcsolatban az a kreativitás,
158
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
lelkesedés, magabiztosság és törekvés. ő fogva eltökélt volt abban a kérdésben, hogy
megpróbál az Egyesült Államokban továbbtanuini a középiskola elvégzése után. E cél elérése
érdekében igazán lelkiismeretesen és eredményesen dolgozott.
Osztálytársaival szemben becsületes és ű Különleges vonzereje abban rejlik, hogy
viselkedése és beszédmodora tisztelettudó és ő Családi háttere nem teljes, mert szülei tíz
évvel ő elváltak. Ez azonban nem nyomta rá bélyegét az egyéniségére. Kiegyensúlyozott és
lelkes típus.
Mindennek fényében határozottan ajánlom ő az Önök figyelmébe, hogy a Milfordi Egyetem
diákja lehessen.
Nagykanizsa, 1994. szeptember 30.
Tisztelettel:
Váradi Ibolya ő
30 Sept, 1994
To Whom It May Concem
Personal Reference for   ő ő Keleti
  ő ő is among the most talented students I have ever taught. He has been given
commendation and reward at the end of each school year for his excellent grades. Last year
his grade point average was five, which is the highest possible mark one can obtain in
Hungary. He received special praise for his achievement in English.
He has an advanced level certificate in English issued by the National State Language
Examination Board of Hungary. He also passed the intermediate level State Language
Examination in German with good results.
He has outstanding interpersonal skills and has been a leading personality ever since he
started high school. He established the school radio and television, which broadcast regular
prograrnmes on school life.
The first few words that come to my mind to describe his character are creativity,
enthusiasm, confidence and ambition. Right from the start he was determined that he
would try and go to study in the U.S. after leaving high school. He has worked very
conscientiouslyand fruitfully towards this end.
He is honest and open with his classmates. His special strength is his ability to impress
people with his respectful and candid manner and way of speech. He comes from a broken
family, where the parents divorced ten years ago. This, however, has not left a mark on his
personality. He is well-balanced and enthusiastic.
In the light of alI this I strongly recommend him to you as a student ofMilford University.
Yours faithfully,
Ms Ibolya Váradi
Formteacher
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
15.
JELLEMZÉS
159
ÁDÁM ÉVÁnak angolt tanítottam a középiskola ő három évében, és azóta is személyes
kapcsolatban állunk.
Rendkívül lelkiismeretes diáknak ismertem meg, aki nagy elkötelezettséggel végzi a dolgát.
Lelkes hozzáállása és természetes tehetségének ő iskolai érdemjegyei mindig
kiválóak voltak.
Egyénisége is nagy szerepet játszik abban, hogy ű az iskola többi diákja közül.
ű szívesen ű másokkal és mindig kész segíteni.
Rendszeresen részt vesz az országos angol és német versenyeken, és ő ő
megszerezte a középfokú nyelvvizsgát. Jelenleg angol ő a ő vizsgára készül,
amelyen komoly esélye van arra, hogy jó eredménnyel megfeleljen.
Érdekli a történelem és a politika, és aktívan részt vesz az ő ő kisebb közösség
életében. ő tagja a Diák Tanácsnak, és mint ilyen lelkesedése nyilvánvaló és ragályos. 20
diák közül ő volt az egyik, aki iskolánk és egy angol középiskola között fennálló csereprogram
részese lehetett.
Szabad idejében verseket és drámákat olvas, és rendszeresen jár színházi ő  
Gyerekek angol tanításával is megpróbálkozott, és gyakran hallottam, hogy nagyon élvezik az
óráit, és sokat tanulnak ő   Egy másik bizonyítéka sokoldalú egyéniségének az, hogy
nagyon jó sportoló. Kosárlabdázik, és rendszeresen részt vesz tájékozódási futóversenyeken.
Mindennek tükrében feltétlenül javasolom ő az Önök figyelmébe, hogya Leeds-i Egyetem
diákja lehessen.
Karcag, 1995. március 12.
Tisztelettel:
Pál Georgina
Az angol nyelv tanára
12 March, 1995
To Whom It May Concern
Personal Reference for Éva Ádám
I taught Éva English in the first three years of secondary school and since then I have kept
personal contact with her.
I came to know her to be an extremely conscientious student who has a real commitment to
what she is doing. Her enthusiastic attitude along with her original talent account for the
fact that her school grades have always been excellent.
Her personality also plays a large part in that she excels from the other students in the
school. She is generous and cooperative and is always ready to help.
She regularly takes part in national competitions in English and German and has passed the
intermediate level State Language Exam in both. At present she is preparing for the
advanced level examination in English, which she has a good chance to pass and obtain
good results on.
160 EGYÉB HIVATALOS LEVELEK
She is ínterested in history and politics and actively takes part in the life of the smaller
community which surrounds her. She is a stimulating member of the Students' Council and
as such, her enthusiasm is obvious and infectious. She was one among the 20 students who
participated in an exchange programme between Ouf school and an Academic Grammar
School in England.
In her free time she reads poems and dramas and regularly attends theatricai performances.
She has also tried teaching English to young learners and I have often heard them say how
much they enjoy and learn from her lessons. Another proof of her many-sided character is
that she is very good at sports. She plays basketball and regularly takes part in running
competitions.
In the light of all this I would unreservedly recommend her to you as a student of Leeds
University.
YOufS faithfully,
Ms Georgina Pál
Teacher of English
SZÓSZEDET
1.
SZÓSZEDET
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON
161
sociable
talkative
Ilike having friends.
to collect
stamp
a friend of mine
to correspond
a girl of my age
academic grammar school
secondary technical school
vocational school
favourite subjects
Maths/ Mathematics
History
Biology
slim
plump
2.
card
hometown
fair-sized
historic
industrial
in the middie of sg
in the south-east
3.
- egy barátom
- levelezni
- korombeli lány
- gimnázium
- szakközépiskola
  ő
- kedvenc tantárgyak
- matematika
- történelem
- biológia
- karcsú
- duci
- lap, képeslap
- város (amelyben lakunk)
- elég nagy
- történelmi
- ipari
- valami közepén
- délkeleten
shoulder length - vállig ő
fair hair - ő haj
to take after sb - valakire hasonlít
I have got my mother's personality.
- Az anyám egyéniségét
örököltem.
- ő
- beszédes
- Szeretek barátkozni.
- ű
- bélyeg
in the north-west - északnyugaton
population -
main - ő legfóbb
landmark - nevezetesség
I wish you were here. - Bárcsak itt lennél!
to see sg with one's own eyes
- saját szemével látja
perhaps
to be interested to do sg
to manage to do sg
to move
after ali
the whole
a lot bigger
4.
- talán
- szívesen csinál valamit
- sikerül valamit
megcsinálnia
- elköltözni
- végül is
- az egész
- sokkal nagyobb
much nicer
semi-detached house
suburban bungalow
garage
at the side of sg
to park
not any longer
to fix up
- sokkal szebb
-társasház
- külvárosi családi ház
- garázs
- valami oldalán
- parkolni
- már nem
- itt: rendbetesz
to ask sb about sg
at the age of 14
probably
of teaching
in such schools
that's why
- megkérdez valakit
ő
to go to an academic grammar school
- gimnáziumba jár
- l4 éves korban
- ű
- a tanítás színvonala
- ilyen isk0lákban
- ezért van az, hogy
to go on to university
mainly
arts subjects
science subjects
as opposed to sg
trade
what to become
what types of...
- egyetemen tanul tovább
- ő
- humán tárgyak
- reál tárgyak
- ellentétben valamivel
- szakma
- mi legyél
- milyen típusú...
-----------------------------------_-=::.'--
162
5.
I was delighted to learn... - örömmel hallottam...
to get through sg - túljut valamin
examination - vizsga
Weil done! -   ű
marvellous - csodálatos
news - hír
unfortunately - sajnos
school leaving examinations- érettségi vizsga
still - még mindig
ahead of sb - valaki ő
to feel anxious about sg - aggódik valami miatt
to do weIl at school - jól tanul
particularly - különösen
6.
to sit for an exam
written exam
oral exam
Literature
to imagine
to be worried about sg
anyway
to deserve sg
to stay with sb
a month or so
to make it
suggestion
SZÓSZEDET
- vizsgát tesz
- írásbeli vizsga
- szóbeli vizsga
- irodalom
- elképzel
- aggódik valami miatt
- itt: különben
- megérdemel valamit
- valakinél lakik
- körülbelül egy hónap
- itt: megold
- javaslat
to receive
thoughtful
eating habits
to tell you the truth
not at alI
choosy
I do eat everything
rolls with butter
cornflakes
scrambled eggs
7.
- megkapni
- figyelmes
- étkezési szokások
- az igazat magvallva
- egyáltalán nem
- válogatós
- tényleg mindent megeszek
- vajas zsemle
- kukoricapehely
- tojásrántotta
sausage - kolbász
to do with sg - beéri valamivel
snacks - falatok
cold cuts - hideg felvágottak
some fruit to follow - utána egy kis gyümölcs
I don't make much fuss of sg
- nem csapok nagy ügyet
valamiböl
diet - étrend
concern - ő
there is sg left
minor
to be eager to do sg
to prepare
to be good at sg
vegetable soup
meat soup
fish soup
second course
roast beef
8.
to forgive sb for sg
delay
to send, sent sent
to try, tried, tri ed
to find, found, found
for a long time
indeed
table-cloth
- valami maradt
- apró, csekély
- alig várja, hogy
- készíteni
- valamit jól csinál
- zöldségleves
- húsleves
- halászlé
- második fogás
- sült marhahús
- megbocsátani valakinek
valamiért
- késlekedés
- küldeni
- megpróbálni
- megtalálni
- régóta
- valóban
- ő
pork chops
veal cutlets
for dessert
to recommend
pancakes
delicious
to have a sweet tooth
to bake
to spot-ted
local
shop offolk art
embroidery
piece
to suit sg
decoration
to pass on
- disznóhús szeletek
- borjuhús szeletek
- édességnek, harmadik
fogásnak
- ajánlani
- palacsinta
- ízletes
- édesszájú
- sütni
- észrevesz
- helyi
- ű bolt
- hímzés
- darab
- passzol, illik
- díszítés
-továbbad
to get better
condition
SZÓSZEDET
9.
to learn, learnt, leamt
to be taken to hospital
to be desperate to do sg
serious
actually
symptom
to be operated on
medication
10.
- itt: megtud
- kórházba viszik
- siet, igyekszik valamit
csinálni
- komoly
- ténylegesen, valójában
- tünet
- megoperálják
- gyógyszeres kezelés
to stay in - bent marad
fully - teljesen
to recover - felgyógyul
when... by? - mikorra?
I wish him a quick recovery.
-   ő gyógyulást
kívánok neki.
- jobban lesz
- állapot
163
to come to see sb
at Easter
spring weather
to count on sg
with certainty
unpredictable
sunshine
temperature
to range from... to...
degree
11.
for so long
to be busy
lately
to study, studied, studied
favourite activity
to collect coins
badge
as many as
several
to !isten to pop music
12.
- elmegy meglátogatni
valakit
- húsvétkor
- tavaszi ő
- számít valamire
- biztonsággal
- kiszámíthatatlan
- napsütés
- ő
- terjed ő
valameddig
- fok
- ilyen sokáig
- elfoglalt
- mostanában
- tanulni
- kedvenc tevékenység
- fémpénzeket ű
- jelvény
- olyan sok, mint
- jó néhány
- pop zenét hallgat
warm clothes
light clothes
to wear, wore, wom
a pair oftrousers
skirt
T-shirt
light blouse
sweater
windcheater
whatever ... like
to enjoy oneself
to watch films
travelogue
adventure story
romance
films on naturte
intelligent
What about you?
spare time
free hours
- meleg ruha
- ű ruha
- visel
- egy nadrág
- szoknya
- póló
- ű ő blúz
- pulóver
- széldzseki
- akármilyen is
- jól érzi magát
- filmeket néz
- útleírás, útifilm
- kalandos történet
- románc, szerelmi történet
- természetfilm
- értelmes
- Mi van veled?
- ő
- szabad órák
to take up sg
to do the high jump
to give up
to play basketball
to prefer sg to sg
can't wait to do sg
to go to work-outs
three times a week
13.
- elkezd valamit csinálni
- magasugrással foglalkozik
- abbahagy, felad
- kosárlabdázik
- jobban szeret valamit
valaminél
- alig várja, hogy
csinálhassa
- edzésekre jár
- hetente háromszor
every moment of it - minden percét
alone - egyedül
to play in a team - csapatban játszik
good enough - elégjó
to score - pontot szerez
That's what I call real pleasure.
- Ezt nevezem én igazi
örömnek.
game -labdajáték
to retum
class outing
to decide
a two-day trip
- visszatér
- osztálykirándulás
- elhatároz
- kétnapos kirándulás
to do a town
to go on a biking tour
exhibition
- megtekinti egy város
nevezetességeit
- kerékpártúrára megy
- kiállítás
164
famous
sights
landmarks
to be lucky with sg
a bit
windy
14.
- híres
- látnivalók
- nevezetességek
- szerencséje van valamivel
- egy kissé
- szeles
in the beginning
ideal weather for sg
to chat, chatted, chatted
while
to enjoy oneself a lot
it is great fun
SZÓSZEDET
- kezdetben
- ideális ő valamihez
- beszélget, társalog
- mialatt, miközben
- nagyon jól érzi magát
- élvezetes, jó mulatság
you can't imagine
instruction
coach terminal
to our place
to get off
the nearest stop
underground
line 2
Take it five stops.
railway station
train departures
15.
- el sem tudod képzelni
- utasítás
- buszvégállomás
- hozzánk
- leszáll
- a legközelebbi megálló
- földalatti
- 2-es vonal
- Menj vele öt megállót.
- vasútállomás
- vonatok indulási ideje
inside sg - valamin belül
to take atrain - vonatra száll
fast train - gyorsvonat
journey - út
to take two hours - két óráig tart
to arrive in sg - megérkezik valahova
to give sb a ring - felhív valakit
to collect sb from the station
- kimegy valaki elé az
állomásra
to lie, lay, lain
to lie in the sun
coke
to drink ice tea
rock
weil - nos
beach -strand
magnificent - ű
wonderful - csodálatos
horrible - ű
We are having an awful time.
- Borzalmasan érezzük
magunkat.
- feküdni
- napozni
- kóla
- jeges teát iszik
- szikla
16.
to swim, swam, swum
to sightsee
to play cards
terrible
inedible
clean
dirty
noisy
Venice
exciting
boring
I wish you were here.
- úszni
- városnézést tesz
- kártyázik
- rettenetes
- ehetetlen
- tiszta
- piszkos
- zajos
- Velence
- izgalmas
- unalmas
- Bárcsak itt lennél!
to arrive at the station
next
to meet sb at the station
to be able to
to recognize sb
recently
the only
hairstyle
the colour of one's hair
to become fatter
- megérkezik az állomásra
- a ő
- kimegy valaki elé az
állomásra
- képes valamire
- felismer valakit
- mostanában
- az egyetlen
- frizura
- a haja színe
- meghízni
to become slimmer
to wear, wore, worn
pony tail
in the photo
dark-green
T-shirt
leather jacket
cool
bluejeans
a pair of shoes
-lefogyni
- visel
-lófarok
- a fényképen
- sötétzöld
- póló
-   ő
- ű
- kék farmer
- egy pár ő
SZÓSZEDET
1.
165
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON
it would be very welcome
to be at a loss
totally
to run out of ideas
exception
wardrobe
note that
tricky
to be used to sg
dial
plant
to water
the sun comes round
to tum off
securely
to ask sb for advice
to get worried about sb
used to
to stay out late at night
to do weil at school
greasy-haired
tight-trousered
shabby
youngster
decent
to play roulette
grotty
2.
to become engaged
fiance
fiancee
when you do meet her
teacher of English
kid
nerby primary school
love at first sight
as if
to share many things
witty
3.
as agreed
to collect the keys
main entrance door
mains
e1ectricity switch
to be marked
right
in order to
water supply
to tum on
cellar
undemeath
feel free to use
household appliances
kitchen utensils
4.
to change one's fiat
detached house
at long last
- tanácsot kér ő
- aggódni kezd valaki miatt
- valamikor
- ő éjszakáig nem jön
haza
- jól tanul
- zsíros hajú
- ű nadrágos
- kopott, szakadt
- fiatal fiúi lány
- tisztességes
- rulettezik
- vacak, ócska
- megvolt az eljegyzése
- ő
- menyasszony
- ha majd ténylegesen is
találkozol vele
- angoltanár
- gyermek
- a közeli általános iskola
- szerelem ő látásra
- mintha
- sok közös dolguk van
- szellemes
- ahogy megeg.yeztünk
- felveszi a kulcsot
- ő  
- hálózat
- villanykapcsoló
- meg van jelölve
- itt: közvetlenül
- azért, hogy
- vízellátás
- itt: elfordít
- pince
- alatt
- nyugodtan használd
- háztartási eszközök
- konyhaedények
- lakást cserél
• különálló családi ház
- végre valahára
I wouldn't mind if... - nem is bánnám, ha
to get on weil with each other
- jól kijön egymással
waming - figyelmeztetés
this is not the case any longer
. - már nem ő van szó
to tell you the truth - az igazat megvallva
to do sg about sg - valamit tesz valami
ügyében
- nagyon szívesen vennénk
- nem tudja, mit tegyen
- teljességgel
- kifogy az   ő
outgoing - érzelmeit kimutató,
ő
relationship - kapcsolat
to grow c10se to each other - közel kerül egymáshoz
ceremony - szertartás
immediate family - a legközelebbi rokonság
to be present - jelen van
to get engaged to each other- eljegyzik egymást
to make arrangements for sg- elrendez valamit
wedding reception - lakodalom
invitation to the wedding - ő meghívó
it will reach you soon - hamawsan megkapod
to have no trouble in doing sg
- nincs gondja valamivel
- kivétel
- szekrény
- figyelj oda rá, hogy
- cseles, furfangos
- hozzá van szokva
valamihez
- tárcsa, gomb
- szobanövény
- megöntözni
- ő   a nap
- elzár, lekapcsol
- biztcnságosan
on the edge of sg - valami szélén
to be in quite good condition
- egészj6 állapotban van
166
reconstruction
redecoration
to make sg comfortable
chestnut
almond
in the back of the garden
outbuilding
to tum sg into sg
5.
- átalakítás
- átrendezés
- kényelmessé tesz
- gesztenye
- mandula
- a kert végében
- melléképület
- átalakít valamit valamivé
there is a lot to be done
the walls need papering
to repaint
tile
to fix
spare room
for a week or two
to expect sb
SZÓSZEDET
- sok a tennivaló
- a falakat tapétázni kell
- újrafest, átfest
- csempe
- itt: felrak
- szabad hely
- egy-két hétre
- várni valakit
to opt for sg
to send a report to sb
grade
to be based on sg
to get a chance to do sg
to avoid
school year - tanév
to be divided into - fel van osztva
term - terminus, harmadév, félév
right before - közvetlenül ő
to break up - bezárja kapuit
to last - tartani valameddig
on the average - átlagban
to put great emphasis on sg - nagy hangsúlyt fektet
valamire
- választ valamit
- tájékoztat valakit
- osztályzat
- valamin alapszik
6.
now that - most, hogy
certain - bizonyos
to share with sb - megoszt valakivel
in fact - valójában
resolution - elhatározás, fogadalom
attentive - figyelmes
effective - hatékony
to play truant from school - lóg az iskolából
to study hard - keményen tanul
to make a good impression on sb
- jó benyomást tesz valakire
- alkalma van valamire
- elkerül
7.
continuous
assessment
strict
competitive
therefore
discipline
to be used to doing sg
native speaker
to get on weil with sb
to wish somebody success
quarrel
classmate
to swear, swore, sworn
big rush
final
weil in advance
to manage one's time
properly
to be good at doing sg
to follow one's example
opinion about sg
before long
- állandó, rendszeres
- értékelés, felmérés
- szigorú
- versenyszellemben
ű ő
- ennélfogva, ezért
- fegyelem
- hozzá van szokva
valamihez
- ű   ő
- jól kijön valakivel
- sok sikert kíván valakinek
- vita
- osztálytárs
- megesküszik
- nagy rohanás
- utolsó, ő
- jó ő
- beosztja az idejét
- jól, ő
- jól csinál valamit
- követi valaki példáját
- vélemény ő
- hamarosan
to have talks
to work f1exitime
three times as much as
to appoint sb
divisional head
additional
rise in pay
to do sg right
to be surprised to hear
to find out about sg
reason
low salary
advantageous offer
to take the chance
sales manger
colleague
department
- meglepetéssel hallja
- megtud valamit
- ok
- alacsony fizetés
- ő ajánlat
- megragadja az alkalmat
- kereskedelmi igazgató
- munkatárs, kolléga
- osztály
they are easy to get on with
- könnyen ki lehet velük
jönni
- tárgyalásokat folytat
- kötetlen ő  
dolgozik
- háromszor annyi, mint
- kinevez valakit
- ő
- plusz, extra
- fizetésemelés
- helyesen cselekszik
SZÓSZEDET
8.
167
drop me a line
good luck (with sg)
recipe
very last day
stay
to be overjoyed
to taste
beefstew
to cut the onions
cube
to braise
to sprinkle
hot paprika
to add
cubed beef
according to taste
it is served with...
boi led potatoes
9.
- ételrecept
- legutolsó nap
- ott-tartózkodás
- nagy örömmel tölti el
- megkóstol
- marhapörkölt
- felvágja a hagymát
- kocka
- megpárol
- megszór
-   ő paprika
- hozzáad
- kockára vágott marhahús
- ízlés szerint
- ...-val tálalják
- ő burgonya
noodles - ő tészta
mind you - ne felejtsd el
greasy - zsíros
spicy - ű    
typically -     ő  
paprika chicken - csirkepaprikás
pancakes Hortobágy style - hortobágyi palacsinta
cottage cheese - túró
sour cream - tejfel
bits of bacon - szalonna darabkák
if you should change your mind
- ha netalán meggondolnád
magad
- írj egy pár sort
- sok szerencsét (valamivel)
to get back from - visszaér valahonnan
immediately - azonnal
warm welcome - meleg fogadtatás
to come as a complete surprise to sb
- nagy meglepetésként ér
valakit
can't help doing sg - nem tudja megállni, hogy
ne tegye
pudding - utolsó fogásként
fogyasztott étel
10.
unforgettable
variety
it is to my taste
turkey
tender
juicy
greasy
to go on a slimming diet
to return one's hospítality
- felejthetetlen
- változatosság
- ízlésem szerint való
- pulyka
- lágy
- szaftos
- zsíros
- fogyókúrázik
- viszonozza a
vendégszeretetét
Christmas shopping
great rush
relative
store
sale
electric razor
to go skiing
shaving foam
11.
the other day
nothing serious
minor road
snowy
to slip, slipped, slipped
bend
to swerve
ditch
to get frightened
knee
to bleed, bled, bled
heavily
- karácsonyi vásárlás
- nagy rohanás
- rokon
- áruház, bolt
- leárazás
- villanyborotva
- síelni megy
- borotvahab
- a minap
- semmi komoly
- mellékutca
- havas
- megcsúszik
- kanyar
- kifarol
- árok
- megijed
- térd
- vérezni
-   ő      
after shave lotion
to come handy for sb
scarfwith fringes
accessories
belt
a pair of gloves
jewellery
after ali
Merry Christmas!
ambulance
casualty department
bandage
to put one's leg in plaster
to set, set, set
fracture
local anaesthetic
ward
tasteless
for days on end
to get on
- borotválkozás utáni
arcszesz
- jól jön valakinek
- rojtos sál
-   ő
- öv
- egy pár   ű
- ékszer
- végül is
- Boldog karácsonyt!
-   ő
- baleseti osztály
- kötés
- begipszeli a lábát
- itt: helyretenni, rögzíteni
- törés
- helyi     ő
- kórterem
- íztelen
- naphosszat
- boldogulni, élni
168
12.
SZÓSZEDET
to get over sg
serious illness
to lose one's appetite
sharp pain
over
medical
check-up
to diagnose
13.
- átesik valamin
- komoly betegség
- elveszíti az étvágyát
- éles fájdalom
- itt: több, mint
- egészségügyi
- kivizsgálás
- valamilyen betegséget
megállapít
stomach ulcer
to get operated on for sg
fortunately
to be discharged from
to recuperate
sickness benefit
to live on sg
to recover
- gyomorfekély
- megoperálják valamivel
- szerencsére
- elbocsátják
-lábadozni
- táppénz
- megél   ő
- felgyógyul
virtually
apart from sg
physical jerks
to go jogging
to take up gymnastics
to feel fit
to impress sb
- tornázni kezd
- edzettnek érzi magát
- mély benyomással van
valakire
to lead an unhealthy way of life
- egészségtelen életmódot
folytat
- valójában, ténylegesen
- valami kivételével
- tornagyakorlatok
- kocogni jár
14.
from now on
sprinter
to go to competitions
to win, won, won
medal
to tum into
couch potato
to live up to sg
resolution
in more detail
- mostantól kezdve
- rövidtávfutó
- versenyekre jár
-nyerni
- érem
- átváltozik valamivé
- lusta, TV ő ő ember
- valami szellemében él
- szilárd elhatározás
- részletesebben
congratulations
it is stifling hot
plenty of sunshine
frock
light skirt
T-shirt
that'1l do
to go down to the beach
tricky
to count on sg
the latter
more often than not
15.
- gratulálok
- tikkasztó ő van
- sok napsütés
- nyári ruha
- ű szoknya,
- póló
- az megteszi, megj árj a
- elmegy strandolni
- cseles, becsapós
.: valamire számít
- az utóbbi
- igen gyakran
frost
slippery
ski anorak
mind
fur-lined
overcoat
knitted
cotton stockings
boots
slushy
wellingtons
- fagy
- csúszós
- síruha
- ne felejtsd el, jusson
eszedbe
- bundabéléses
- nagykabát
- kötött
- pamutharisnya
- csizma
- lucskos
- gumicsizma
until very recently - egészen mostanáig
to be entitled - az a cíine, hogy
vIew - szép kilátás
adaptation - átdolgozás
to help sb with sg - segít valakinek valamiben
horror story - rémtörténet
violence - ő
aggression - agresszió
the saddest thing aboüt it is
- az benne a legszomorúbb
to get, got, got - fog (csatornát)
telly
to have the TV on
for hours on end
there is not much variety
satellite channels
to grow up on sg
rubbish
ofhigher standard
to cause sb much trouble
-TV
- be van kapcsolva a TV
- vég nélkül, órákig
- nem sok változatosság van
benne
- ű adások
- ő valamin
- hülyeség, szemét
- magasabb színvonalú
- sok gondot okoz
SZÓSZEDET
16.
to intend to do sg
my own choice would be...
inviting
grassy beach
bay
white-sailed
forest covered
to rise, rose, risen
shore
vineyard
orchard
slope
by the way
it's a must to taste
cave
- szándékában áll valamit
csinálni
- én ...-t választanám
- hívogató
- fllves strand
- öböl
- fehér vitorlájú
- ő borított
- magaslik
- part
- ő ő
- gyümölcsöskert
- ő
- apropó
- feltétlenül meg kell
kóstolni
- barlang
picturesque
surrounding
region
to let, let, let
to be scattered
ali over the'place
main historic monuments
to be famous for sg
thermal bath
to be popular with sb
to enclose
folder
information sheet
to call on sb
169
- ő
- ő
- terület, régió
- kiad
- el van szórva
- mindenütt
- legfóbb történelmi
nevezetességek
- híres     ő
- ő
- ű valakik körében
- csatol, mellékel
- hajtogatott tájékoztató
fllzet
- tájékoztató, ő
- meglátogatni valakit
HIVATAhOS LEVELEK KÖZÉPFOKON
1.
personnel manager - személyzati ő
advertisement - hirdetés
hostess - ő ő
to be responsible for - ő valamiért
to guide - vezet, irányít
t1uently - folyékonyan
au-pair - ő ő
to do a course in sg - valamilyen tanfolyamrajár
to obtain - megszerez
excellent grade point average
- kiváló átlag
a guide to a group - egy csoport
2.
personal experience
to;familiarise
personal qualities
to entitle sb to sg
sociable
to be sensitive to sg
reliable
to welcome
further information
conditions of employment
ő
- személyes tapasztalat
- megismertet
- személyes tulajdonságok
- feljogosít valakit valamire
-   ő
- érzékeny (odafigyel)
valamire
- megbízható
- örömmel vesz
- további tájékoztatás
- alakalmazási feltételek
to be due to sg
to put off
to fail to do sg
personally
to attend
curriculum
curriculum design
to devote time to sg
desirable
.. am fully convinced that...
leave - elhagyás, elindulás
session - ülJsszak, találkozó
further training course - továbbképzés
to miss out on sg - lemarad     ő
to approach the end - a végéhez közeledik
consistently - következetesen
tactfully - tapintatosan
to put sg down to sg - betud valamit valaminek
low attendance - alacsony részvételi arány
well-prepared - jól ő
to be of enormous help for sb
- nagy segítséget jelent
v.kinek
to take sg seriously - komolyan vesz
to the best of my knowledge
- legjobb tudomáson szerint
- ő valaminek
- elhalaszt
- nem sikerül v.mit
megtenni
- ő szentel valaminek
- kivánatos
- tökéletesen meg vagyok
gyözödve, hogy...
- személy szerint
• jár v.hova, látogat v.mit
- tanterv
- tananyag tervezés
to deal, dealt, dealt with
legal system
to favour sb
170
3.
to print - nyomtat
fate - sors
to omit, omitted, omitted - kihagy, elhagy
shortening - rövidítés
abridgement - összevonás, csökkentés
point - itt: gondolat
to leave out - kihagy
at first sight - ő látásra
minor - kisebbrendü
thoroughly - alaposan
to make a statement - megállapítást tesz
it is of considerable importance
- ő fontossággal bír
- foglakozik valamivel
- jogrendszer
- kivételezik v.kivel, kedvez
4.
as far as ... is concemed
custody
to be deprived of sg
to become depressed
to tum to sg
to emphasize
most
unfair
to blame sb for sg
to fit in with sg
legal procedure
alI the more
to point out
at least
issue
to make sg cIear
SZÓSZEDET
- ami ...-t illeti
- gyámság, felügyelet
- meg van fosztva ő
- depressziós lesz
- valamihez fordul
- kihangsúlyozni
- nagyon
- igazságtalan
- hibáztat v.kit v.miért
- beleillik valamibe
- jogi eljárás
- annál is inkább
- rámutat
-legalább
- kérdés, téma
- tisztáz valamit
to be expected to
apart from sg
occasionally
on top of all this
impertinent
to look after sb
employment
5.
- elvárják ő hogy
- v.mi mellett
- ő
- mindennek tetejébe
- rendetlen
- gondját viseli v.kinek
- alkalmazás
extra pay
contract
to join a language course
not only... but also
to place sb
preferably
at the moment
- plusz fizetés
- ő
- nyelvtanfolyamra jár
- nemcsak. .. , hanem.. .is
- elhelyez valakit
  ő
- jelenleg
to obtain a job
the rightjob for sb
memorable
once you are here
to be more than happy
to be ofuse
to consider sb as
character reference
to apply for ajob
difficulty
to come from
to know sb cIosely
honestiy
therefore
nevertheless
6.
- úgy tekint valakire, mint
- ajánlás, ajánló
- állásra pályázik
- nehézség
- származik
- ő ismer valakit
- ő
- következésképp
- mindazonáltal
to offer sb assistance in doing sg
- felajánlja v.kinek v.miben
a segítségét
- állást szerez
- a ő állás v.kinek
- emlékezetes
- ha már egyszer itt van
- nagyon örül
- hasznos
to purchase
corduroy
to be surprised to discover
to burst, burst, burst
at the seams
what is more
saleswoman
to refuse to do sg
to exchange
to look thoroughly
to feature
- vásárolni
- kord
- meglepetten fedezi fel
- kiszakad, szétszakad
- avarrásoknál
- ő mi több
- ő
- megtagad valamit
- kicserél
- alaposan megnézi
- bemutat, rá van írva
to refer, referred sb to sb
in the hope of
compensation
product
to beIieve in sg
quality
to take care of sg
I only know far too well
receipt
- v.kit v.kihez küld
- annak reményében, hogy
- kárpótlás
- termék
- v.mi pártján vagyok,
hiszek benne
- ő
- vigyáz v.mire
- én már csak tudom
- blokk
SZÓSZEDET 171
7.
concerning sg - valamivel kapcsolatban research - kutatás
editorial - vezércikk retlection - ő
sensitivity to sg - érzékenység valamire wishful thinking - óhajaink megjelenése a
welfare - szociális, jóléti gondolatainkban
personally - személy szerint youth - fiatalember
on this occasion - ez alkalommal to be sensitive to sg - érzékeny v.mire, odafigyel
extremely - rendkívüli mértékben by - itt: valami alapján
to maintain - fenntart, állít to accept - elfogad
to be willing to do sg - hajlandó valamire to pay a great deal of interest
to take interest in - odafigyel, ő - nagy figyelmet fordít
throughout the world - az egész világon to be behind sb - valaki mögött van
herein - itt: e helyen fellow - társ
to present - ő   as weil as - éppúgy, mint
statement - állítás border - határ
of such nature - ilyen ű to extend - kiterjeszt
outrageous - felháborító helpfuI hand - ő kéz
firstly - ő is further away - távolabb
offensive - támadó, ő slightly - enyhén, kissé
to claim - állít heated - heves
exclusive - kizárólagos, egyedülálló tone - hangnem
in any respect - bármilyen tekintetben irritation - felháborodás
assertion - állítás to put sg right - helyrehoz, kijavít
to be backed up - alá van támasztva issue - példány, kiadás
8.
for some time - egy ideje to cause - okoz
to be anxious to do sg - alig várja, hogy v.mit to have gö'od relations with sb
tegyen - jó kapcsolata van
to move to - átmegy valahová valakivel
transportation matters - szállítási ügyek ever since - amióta csak
to be given greater scope - nagyobb teret kap inconvenience - kellemetlenség
as things stand - ahogy a dolgok állnak contract - ő
at present - jelenleg to stipulate - ő kiköt
expansion - terjeszkedés, ő a month's notice - egy hónapos lemondási
at the moment - most ő
in this direction - ebben az irányban to stay on - tovább marad
to secure - biztosít to perform a task - végrehajt egy feladatot
post - állás, poszt to undertake - vállal
transport manager - ő rush - ő hajtás
subsidiary - fiókvállalat within the near future - a ő
while - míg, mialatt naturally - természetesen
9.
most - nagyon to cope with sg - megbirkózik valamivel
duty - kötelesség on one's own - saját maga, egyedül
to employ sb - alkalmaz valakit nevertheless - mindazonáltal
formaI notice - hivatalos felmondás to be appreciative of sg - elismer valamit
from today's date - mai dátummal severance pay - végkielégítés
reluctant - vonakodó to supply, supplied, supplied
to take a step - eljárást foganatosít
- ad, nyújt
contraction - zsugorodás, csökkenés reference - ajánlás
to account for sg - ő valamiért to secure - bebiztosít
to retain a post - fenntart egy állást to fix a time - megbeszél egy ő
interpreter - tolmács
172
10.
SZÓSZEDET
on behalf of sb
local branch
to invite sb to do sg
to give a series of talks
society
research study
to our knowledge
to attempt to do sg
on an academic basis
extremely
fmding
current
activity scope
to cover
relatively
discipline
11.
to enquire about sg
laundry service
laundry
valet
underpants
to be missing
striped
plain
apart from the fact that
to purchase
to count on sg
fmancially
to launder
12.
- valaki nevében
- helyi központ, fiókiroda
- felkér v.kit v.mire
- ő   tart
- társaság
- tudományos kutatás
- tudomásunk szerint
- megkísérel
- tudományos alapon
- rendkívüli módon
- felfedezés
- jelenlegi
- tevékenységi terUlet
- lefed, takar
- viszonylagosan
- tudományág
-   ő   ő
- mosodai szolgáltatás
- mosnivaló, szennyes
- hotelszolga, boy
- alsónadrág
- hiányzik
- csíkos
- sima, nem mintás
- attól a ő eltekintve
- vásárolni
- számít valamire
- anyagilag
- kimos, tisztít
to run c1ubs
to be concemed about sg
sensible
sewing circle
photo society
of this kind
lecture on sg
field of interest
ideally
at regualar intervals
to take a holiday
since
elaboration
to contact sb
personnel manager
to lose colour
unwearable
to complain
to forward
to handIe
case
in a ... manner
compensation for sg
item
to be ruined
brand-new
c1aim
accordingly
- klubfoglalkozásokat tart
- érdekel, foglalkoztat v.mi
- ésszerü
- varró szakkör
- fényképész szakkör
- ilyen fajta
- ő   ő
-   ő   terület
- az lenne az ideális, ha
- szabályos   ő
- szabadságra megy
-mivel
- kidolgozás, pontosítás
- kapcsolatba lép valakivel
- személyzeti ő
- kifakul
- hordhatatlan
- panaszt tesz
- továbbít, elküld
- kezel
- ügy, eset ,
- valamilyen módon
- kártérítés valamiért
- cikk, tétel
- tönkremegy
- vadonatúj
-igény
- ennek ő
teacher trainer
splendid
tube
community centre
to be impressed by sg
- ragyogó
- metró
- kultúrház
- mély benyomást tesz rá
v.mi
-   ő tanárokat ő
tanár
teacher training department - ő kar
theatricaI group - színjátszó együttes
extra performance - plusz ő  
totally - teljes mértékben
to perform - ő  
fellow - legény, fickó
nationalist - nacionalista
13.
in fact
to deserve
praise
diverse
seminar
to contribute to sg
a great deal
to be in the process of sg
to introduce
with regards to sg
to assure
equipment
to meet the requirements
- valójában
- megérdemel
- dícséret
- sokrétü
- szeminárium
- hozzájárul valamihez
- nagymértékben
- valamin fáradozik
- itt: bevezet, elkezd
- v.mire vonatkozóan
- biztosít
- felszerelés
- kielégíti az igényeket
purpose
to invite sb to do sg
to undertake
revision
- cél
- felkér v.kit v.mire
- elvállal
- felülvizsgálat, lektorálás
in accordance with sg - v.mivel összhangban
principle - elv
Grammar Translati 0:'1 Method
- nyelvtani fordító módszer
SZÓSZEDET
unit
extension
authentic
challenging
to be performed
to be connected with sg
vocabulary
in recent years
to fmd one's way into
14.
- egység, fejezet
- ő
- ű hiteles
- kihívást ő
- ő
- kapcsolódik valamihez
- szókincs
- mostanában
. - bekerül v.hova
to go out of fashion
to falI into disuse
up-to-date
to make a start on sg
to estimate
fee
to base sg on sg
time factor
along with sg
- kimegy a divatból
- már nem használják
- modern
- elkezd valamit
- felbecsül
- tiszteletdíj
- v.mit v.mire alapozni
- ő ő
- együtt valamivel
173
to tum to sb
level of knowledge
crash course
complete change
in terms of sg
intensity
role-playing
written project
consequently
approach
command of the language
15.
- valakihez fordul
- tudásszint
- intenzív tanfolyam
- teljes váltás
- v.mi tekintetében
- intenzitás
- szerepjátszás
- önálló írásbeli feladat
- következésképpen
- megközelítés, módszer
- nyelvtudás
frank - ő
on one's own - egyedül, segítség nélkül
in vain - hiábavaló
badly - nagyon, szörnyen
marketing manager - kereskedelmi igazgató
goal - cél
in the field of sg - v.mi területén
foreign trade - külkereskedelem
to make a name for oneself - híressé válik
competent - alkalmas
to be so bold as to - veszi a bátorságot
available
to be obliged
inclusive
adjoining
preferably
to face sg
mid-day meal
sports facilities
·location
16.
- ő kapható
- le van kötelezve
- beleértve
- szomszédos
  ő
- néz valahova
- déli étkezés
- sportolási ő
- fekvés, helyzet
actual
close
handy for shopping
point of interest
reasonable
to accomodate
to indicate
charge
- tényleges
- közel
- kényelmes vásárlási
ő nyújt
- nevezetesség
- elfogadható, ű
- elszállásol
- megjelöl
- díjszabás
brother-in-Iaw
to get frozen
to rent
dissatisfaction at sg
to put sb up
cosy
since
charming
newly furnished
Lake District
damp
mouldy
smelIy
overt1owing
17.
to launch
series of articles
column
I am convinced
strange
- bérel
- elégedetlenség v.mivel
kapcsolatban
- elszállásol valakit
- kényelmes
- mivel
- ű ő
- újonnan bebútorozott
- tóvidék
- nedves
- nyirkos, penészes
- büdös
- túlcsorduló
- kiad, kibocsát
- cikksorozat
- rovat
- meg vagyok ő ő
- különös, furcsa
dustbin - szemetes
alI over the place - mindenütt
to clear up - összetakarít
only to realise - csak hogy rájöjjünk
vacuum cleaner - porszívó
to be out of order - nem ű
under protest - tiltakozás közepette
I trust - bízom benne
letter of explanation - magyarázó levél
to take steps - intézkedéseket hoz
to rectify, rectified, rectified- orvosol, gyógyít,
rendbetesz
connection - kapcsolat
to provide explanation for sg
- magyarázatot talál v.mire
- sógor
- itt: kimerevedik
grammatically
to hesitate
spine
incorrectly worded
174
uncanny
in a sinister voice
bleed, bled bled
to feel, felt, felt
gum
to my greatest horror
vividly
to recall
vague memory
uneasy
to brush away the thought
to remind sb of sg
impalpable
18.
- hátborzongató, furcsa
- vészjósló hangon
- vérzik
- itt: tapogat
- fogíny
- legnagyobb rémületemre
- élénken, tisztán
- visszaidéz, felidéz
- halvány emlék
- kényelmetlenül
- elhessegeti a gondolatot
- emlékeztet v.kit v.mire
- megfoghatatlan
SZÓSZEDET
to learn, leamt, learnt - megtud
car crash - autóbaleset
sharp - éles
pang ofpain - szúró fájdalom
inexplicable - megmagyarázhatatlan
to get a cold chill down one's spine
- végigfut a hideg a hátán
- hátgerinc
- helytelenül van
megfogalmazva
- nyelvtanilag
- habozni
to arrange an exchange visit - cserelátogatást szervez
English medium school - angol   ű iskola
talented - tehetséges
to select - kiválogat
applicant - ő
on the basis ofsg - v.mi alapján
language learning aptitude - nyelvtanulási alkalmasság
objective - cél
totally - teljes mértékben
bilingual - ű
in previous years - a korábbi években
view about sg - elképzelés ő
of some kind - valamilyen
head of language department
- a nyelvi munkaközösség
ő
TARTALOMJEGYZÉK
1. MAGÁNLEVELEK 5
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL 5
MAGÁNLEVELEK ALAPFOKON 11
DIÁK- ÉS FELNÖTTLEVELEZÉS 11
Feladatok 11
Mintarnegoldások 13
MAGÁNLEVELEK KÖZÉPFOKON 21
DIÁK- ÉS FELNÖTTLEVELEZÉS 21
Feladatok 21
Mintarnegoldások 25
DIÁKLEVELEZÉS 36
Mintalevelek : 36
Rövid levelek konkrét tartalommal 44
2. HIVATALOS LEVELEK 66
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ANGOL LEVÉLÍRÁSRÓL 66
HIVATALOS LEVELEK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁN 70
Feladatok 70
Mintarnegoldások 74
ÜZLETI LEVELEZÉS 92
Mintalevelek 92
EGYÉB HIVATALOS LEVELEK 136
SZÓSZEDET 161
Ára: 1288,- Ft
LEXIKA TANKÖNYVKIADÓ
8000 Székesfehérvár
Martinovics utca 9.
TeI./Fax:(22) 501-993
E-maii: lexika@axelero.hu
http://www.lexika.hu
111111111111111111111111
9 789639092266