You are on page 1of 126

1

ŠTA MI TREBA ČINITI
DA NASLEDIM
ŽIVOT VEČNI?
Margareta Dejvis2Šta mi treba činiti
da nasledim
život večni?
Kompilacija tekstova iz Biblije i Duha proroštva
načinjena da odgovori na najvažnije pitanje

od

MARGARETE DEJVIS
3020 Murison Place
Armstrong, BC V0E 1B4
Canada


3


SARAĐUJ SA BOGOM NA SVOM SPASENJU

On nas privlači svojom ljubavlju i dobrotom;
mi odgovaramo time što učimo kako da Ga upoznamo kroz proučavanje i molitvu.

On nas osvedočava o grehu, pravednosti i sudu, podstičući u nama osećaj krivice;
mi priznajemo naše krivice i ne okrivljujemo druge.

On nam daje pokajanje - iskrenu žalost u srcu zbog greha;
mi priznajemo krivicu slomljena srca, odričući se svakog prava na svoje “ja” i greh.

On oprašta i čisti nas od svakog greha, stvara u nama novo srce i um;
mi verujemo, a očišćenje i obnovljenje postaju naše iskustvo.

On stanuje u nama kroz Svetoga Duha, dajući nam snagu da činimo Njegovu volju;
naša dela su posledica Njegovog delovanja u nama, što donosi plod Njemu na slavu.

On nas upozorava svaki put kada smo kušani i daje nam silu da se odupremo;
mi se pokoravamo Njemu i odupiremo grehu pobeđujući Njegovom silom.

On će biti naš Zastupnik i zauzimaće se za nas ako padnemo;
mi se kajemo i dolazimo nazad Njemu tako da nas On može vratiti k sebi.

Tako Bog kroz Hrista vrši delo spasenja u nama
4

ŠTA MI TREBA ČINITI DA NASLEDIM ŽIVOT VEČNI?

Dopusti Božjoj ljubavi da uđe u tvoje srce

“I zapita ga jedan knez govoreći: učitelju blagi! šta da učinim da nasledim život
večni?” Luka 18:18
Ovo je najvažnije od svih pitanja za koje treba da potražimo odgovor u Božjoj reči.
“Ako želiš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: koje? A Isus reče: da ne ubiješ; da ne
učiniš preljube; ne ukradeš; ne svedočiš lažno; poštuj oca i mater; i ljubi bližnjega svoga
kao samog sebe.
Reče mu mladić: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba?” Matej
19:17-20
“Hrista je privlačio ovaj mladić. On je znao da je bio iskren kad je kazao: ’Sve sam ovo
sačuvao od mladosti svoje.’” Čežnja vekova 443 (DA 519)
On je bio dobar i poslušan mladić. Nije počinio ubistvo ili preljubu, nije krao ni lagao.
Ali je imao problem!
“Njegova predstava o zakonu je bila površna i spoljna. Mereno ljudskim merilima, on
je sačuvao svoj karakter bez nedostataka. U velikoj meri njegov spoljašnji život je bio
bez krivice; on je smatrao da je njegova poslušnost bez mane. Ipak, imao je potajni strah
da nije sve u redu između njegove duše i Boga. To ga je pokrenulo da zapita: ’Šta mi još
nedostaje?’” COL 391
“Hristos je čitao srce ovog poglavara. Nedostajalo mu je samo jedno. To je bilo načelo od
životne važnosti. U duši mu je bila potrebna Božja ljubav. Ova potreba, ako joj se ne
udovolji, pokazaće se sudbonosnom po njega.” Čežnja vekova 443, 444 (DA 519)
Šta znači to “životno važno”? To znači apsolutno neophodno za život. A šta je bogatom
mladiću bilo apsolutno neophodno za život? Božja ljubav u duši, ne samo ljudska.
Ljudska ljubav zna da bude sebična.
“Da bi mogao da primi Božju ljubav, morao se odreći velike ljubavi prema samome
sebi.” Čežnja vekova 444 (DA 519)
“Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i
imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom. A kad ču mladić reč, otide žalostan; jer bijaše
vrlo bogat.” Matej 19:21.22
Isus je bio veoma žalostan što je mladić otišao od njega.
“Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.” Priče 14:12
Bogati mladić se nalazio na putu smrti i izabrao je da na njemu ostane. Bio je veoma
sebičan, jer je želeo da sav svoj novac zadrži za sebe, ne deleći ga sa drugima. Nije imao
Božju ljubav u srcu.
“Koji dakle ima bogatstvo ovoga sveta, i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje
od njega, kako ljubav Božja stoji u njemu?” 1. Jovanova 3:16-18
“Ljubazni! Da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od
Boga je rođen, i poznaje Boga. A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog
ljubav.” 1. Jovanova 4:7.8
“Sve dok u svom životu ne prihvatite načelo požrtvovne ljubavi, koja je načelo njegovog
karaktera, ne možete upoznati Boga.” Misli sa gore blagoslova 41 (MB 25)
5
“Ljubav je osnova pobožnosti. Šta god neko ispovedao, niko nema čistu ljubav prema
Bogu ukoliko nema nesebične ljubavi prema bratu. Ali mi ne možemo steći takav duh
pokušavajući da volimo druge. Ono što nam treba je ljubav Hristova u srcu. Kada se naše
’ja’ izgubi u Hristu, prava ljubav izvire spontano. Savršenstvo hrišćanskog karaktera je
postignuto kada potreba da pomažemo drugima i budemo im na blagoslov stalno izvire
iznutra.” COL 384
“Po tom će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom.” Jovan 13:35
“Nije moguće da srce u kojem boravi Hristos bude lišeno ljubavi. Ako volimo Boga zato
što nas je On prvi voleo, volećemo i sve za koje je Hristos umro.”COL 384
“Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.” Rimljanima
13:10
Vaš bližnji je ona osoba kojoj treba vaša pomoć. Vaš bližnji je vaša supruga. Vaš bližnji
je vaše dete. Na koji način postupamo sa bližnjima u svojoj porodici? Da li ih zaista
volimo Božjom ljubavlju? Kakva je Božja ljubav?
“Ljubav je strpljiva i ljubazna (i kada su vam deca neposlušna, ljubav je i dalje
strpljiva i ljubazna, čak i kada treba da ih ukorite); ljubav nije ljubomorna ili
razmetljiva; ona nije ohola i gruba. Ljubav ne zahteva svoje, (u našim porodicama ne
bi bilo svađa kada bi u njima bilo ove vrste ljubavi. O svakom problemu bismo strpljivo
razgovarali, molili se u vezi sa tim i pronašli rešenje) nije razdražljiva ili uvredljiva;
(čak i kada se drugi ne slažu sa nama ili kada nas vređaju) ne raduje se zlu, a raduje se
pravdi. Ljubav sve podnosi, sve veruje, svemu se nada i može sve da izdrži.“
(strpljivo i ljubazno, bez razdražljivosti ili uvređenosti) 1. Korinćanima 13:4-7 (prema
tekstu na engleskom)
“Ljubav ne samo da podnosi tuđe greške, već se radosno pokorava svakom obliku patnje
i nelagodnosti koje podnošenje čini nepohodnim.” 5T 169
“Jer nas ljubav Hristova pokreće.” 2. Korinćanima 5:14 (Bakotić)
Kada govorim o ovim stvarima, ljudi često kažu: “Ali mi smo samo ljudi! Kako možemo
imati takvu ljubav?” Ako smo samo ljudi, onda nismo hrišćani. Hrišćani su sudeonici u
božanskoj prirodi. Oni imaju Hrista u sebi, nadu slave. Oni su povezani sa čokotom,
ispunjeni Svetim Duhom, a samim tim ispunjeni i Božjom ljubavlju koja je prvi rod
Svetoga Duha.
“Jer se ljubav Božja izli u srca naša Duhom svetim koji je dat nama.” Rimljanima 5:5
“Mnogi varaju sami sebe; jer načelo ljubavi ne stanuje u njihovom srcu.” Sinovi i kćeri
Božje 47 (SD 49)
“Ako jezike čovečije i anđeoske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje
zvoni, ili praporac koji zveči. I ako imam i proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i
ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam
sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne
pomaže.” 1. Korinćanima 13:1-3
Odrasla sam u domu koji se smatrao hrišćanskim. Bilo sam drugo dete od nas jedanaest.
Moj otac je bio veoma strog u nastojanju da njegova deca budu poslušna roditeljima i
Bogu. Ali nije imao vlast nad sobom. Ukoliko bi neko zakazao u poslušnosti, on bi lako
postajo nestrpljiv i često, veoma ljutit. Tada je morao da nađe izgovor za svoje greške, pa
je krivicu svaljivao na svoju decu, suprugu ili nekog drugog ko ga je izazvao. Božja
ljubav nije imala vlast nad njim!
6
Moj otac je bio spreman da stoji na strani isitina u koje je verovao, čak i da postane
mučenik ako je neophodno, ali time ne bi dobio ništa! Neki ljudi se svađaju sa članovima
svojih porodica, pa ipak smatraju da su radnici za Boga jer drže i po deset biblijskih
časova dnevno. Veoma žalosno!
Mi možemo biti aktivni u delu, možemo raditi mnogo; ali bez takve ljubavi kakva je
vladala u Hristovom srcu, nikada ne možemo biti ubrojani u članove nebeske porodice.”
COL 158
U toku mog odrastanja bila sam poslušna i tako sam uspevala da izbegnem nevolje sa
roditeljima i iskreno sam verovala da se nalazim na putu za nebo. Rado sam im
pomagala u radu sa ostalom decom ili na farmi. Ali nakon mog venčanja, kada su na
svet došla moja deca, nije mi bilo lako. Moj suprug i ja nismo uvek imali ista gledišta u
pogledu vaspitavanja naše dece i često smo se svađali jer je svako od nas želeo da zadrži
svoje gledište. Smatrala sam da o vaspitavanju dece znam više, jer sam ja bila ta koja se
starala za svoju mlađu braću i sestre. Moj suprug nije imao iskustava sa decom, i kada je
bio sebičan ili grub, bila sam ozlojeđena na njega. Kada su deca bila neposlušna, a mi
nestrpljivi i razdražljivi, smatrali smo da za to možemo da okrivimo decu. I kada sam
drugima govorila o tome, i oni su priznali da se kod njih događa isto. Kako je to žalosno!
Deca su nosila svoju krivicu i krivicu svojih roditelja. A mi smo i dalje pokušavali da
budemo dobri roditelji, ne shvatajući da smo se oslanjali samo na običnu ljudsku ljubav.
Godine 1970-te, vratili smo se iz Indije sa našeg misionarskog rada i pošla sam da
posetim moje roditelje. U toku mog boravka, nekoliko mojih braće i sestara koji su
takođe bili prisutni, pokrenulo je temu opravdanja verom. Neki od njih su već jedno
vreme proučavali o tome. U diskusiji sa ocem izrazili su neke ideje koje su, čini se, bile
različite od njegovog razumevanja spasenja. Pošto sam bila prisutna, nadao se da će
moći stvar da ispita do kraja. Bila sam propovednička supruga! Bila sam misionar! Otac
je mislio da ću imati odgovore.
Tako, kada su moja braća i sestre izneli svoja nova otkrića, otac me je pitao:”Margareta,
da li su u pravu?” A svaki put, sve što sam mogla kazati bilo je: “Oče, ne znam.”Bila
sam radnik za Boga, ali ne i marljivi istraživač Njegove reči. Zapravo, čitala sam Bibliju,
ali nisam razumela kako da se hranim njom tako da ona postane sila u mom životu. Bila
sam površni čitalac!
Kako se diskusija nastavljala, zapazila sam da je otac postajao sve zabrinutiji. Da li je
njegova nebeska nada bila zidana na pesku?
Njegova vera bila je, jednostavno, prihvati Isusa, učini najbolje što možeš da budeš
poslušan Bogu, i vremenom, nadvladaćeš svoje grehe. Na kraju, nije li posvećenje
zapravo delo koje traje celog života? I nije li istina ono što drugi uče - da Isus pokriva
naše grehe dok god mi pokušavamo da ih nadvladamo?
Dakle, veliki deo svog života on je pokušavao da nadvlada grehe svog karaktera,
ozlojeđenost, razdražljivost, nestrpljivost, svadljivost, pohlepu, verujući istovremeno da
je u spasonosnoj zajednici s Bogom, pokriven Hristovom pravednošću, čak i kada svesno
greši. A sada je slušao o neophodnosti očišćenja srca i o sili Božjoj koja ga može
sačuvati da ne čini greh i da Hristova pravednost ne pokriva greh!
Kako se rasprava nastavljala, otac nije bio jedini koji se zabrinuo. Ja sam se takođe
zabrinula jer sam morala da priznam da zapravo ništa nisam znala o opravdanju verom.
Moja vera je bila slična veri moga oca. Učini najbolje što možeš da držiš zakon. A pošto
7
su gresi koji su me opsedali bili mali u poređenju sa njegovim, izgledalo mi je kao da
imam pobedu nad grehom.
Moj otac je tada imao 78 godina i zdravstveno stanje njegovog srca moglo je svakog
časa da ga odvede u smrt. Znao je da će samo pobednici ići na nebo, a on nije bio
pobednik!!! Kod kuće je živeo sa sinom starim sedamnaest godina, rođenim dvanaest
godina nakon ostale dece, koji ga je ljutio više nego sva ostala deca zajedno. Pod
pritiskom saznanja o svom problemu, povikao je: „Margareta, pomozi mi!“
“Posvuda nailazimo na ljudska bića čija srca teže za nečim što nemaju. Oni teže za silom
koja daje pobedu nad grehom, za silom koja oslobađa od robovanja zlu, za silom koja
daje zdravlje, život i mir.” MH 143
Gledajući u očevo molećivo lice, postalo mi je jasno da nemam šta da ponudim grešniku.
Jedina misao koja mi je dolazila bila je: “Pokušaj malo jače, oče!” Ali on je pokušavao
ceo život i u tom trenutku sam shvatila da taj savet za njega nije pravi. Nisam ništa rekla.
Pošla sam kući odlučna da pomognem svom ocu. Počela sam marljivo da istražujem da
bih otkrila šta to znači biti hrišćanin. U prvi mah taj posao mi se učinio dosadnim, ali
sam nastavila i postepeno je Biblija postajala voda i hleb života mojoj duši.
“Dok se (Božji narod – prim. prev.) hrani Njegovom reči, on će otkriti da je ona duh i
život. Reč razara ono što je nasleđeno, zemaljsku prirodu, i daruje novi život u Isusu
Hristu.” Čežnja vekova 330, 331 (DA 391)
U toku istraživanja pronalazila sam odgovore i po prvi put shvatila da imam samo
obličje pobožnosti, ali ne i silu evanđelja. Naizgled sam mogla da po spoljašnjosti držim
Božji zakon, ali nisam znala kako da pokorim svoj duh upravi Božjeg Duha, tako da moja
poslušnost bude rezultat vere.
“Mnogi koji se nazivaju hrišćanima su samo moralisti. Rad Svetoga Duha je njima
nepoznat.” COL 315
Zato što sam po prirodi bila sklona saradnji i zato što sam od roditelja naučila da se
pokoravam i Bogu i njima, počela sam nesvesno da se oslanjam na svoju poslušnost.
Smatrala sam sebe uspešnim hrišćaninom.
“Ljudi su u većem neznanju u odnosu na plan spasenja, i treba im mnogo više poučavanja
u toj najvažnijoj temi nego po pitanju ostalih sadržaja.” 4T 394
“Jer im svedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu. Jer ne poznajući pravde
Božje, i gledajući da svoju pravdu utvrde ne pokoravaju se pravdi Božjoj.”
Rimljanima 10:2.3
“Prava vera prisvaja Hristovu pravednost i grešnik postaje pobednik sa Hristom; on je
sudeonik u božanskoj prirodi i tako su božansko i ljudsko združeni.
“Onaj ko pokušava da stigne na nebo sopstvenim delima u držanju zakona, pokušava
nemoguće. Čovek se ne može spasiti bez poslušnosti, međutim, to delo ne treba da potiče
od njega samoga; Hrist treba da čini u njemu da želi i učini što Mu je ugodno.” 1SM 363,
364
“Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji. Ne od dela da se niko
ne pohvali. Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog
unapred pripravi da u njima hodimo.” Efescima 2:8-10
Čim sam podelila svoja otkrića sa svojim suprugom, on mi se pridružio u proučavanju.
On je bio propovednik dvadeset godina, ali ni on nije shvatao iskustvo koje nudi
evanđelje.
8
„U pogledu plana spasenja nama je neophodno prosvetljenje. Nema ni jednog među
stotinu koji razume biblijsku istinu po ovom pitanju koja je tako važna za naše sadašnje i
buduće dobro.
Neprijatelj ljudi i Boga ne želi da ova istina bude jasno predstavljena, jer on zna da
će njegova sila biti slomljena ako je ljudi u potpunosti prihvate.'" RH 9-3-1889
Kada smo u toku naših pročavanja otkrili kako da svakoga dana predamo svoja srca
Bogu, naši životi su se promenili. Uskoro su naša deca otkrila da njihovi roditelji
prolaze kroz važno iskustvo, pa su i ona poželela da pronađu lično iskustvo duhovnog
života. Naš sin, Arlen, bio je star dvadeset i tri godine, ćerka Šeril je bila godinu dana
mlađa i udata, a najmlađa, Lorna, imala je četrnaest godina.
Kada nam je Šeril došla u posetu, podelili smo sa njom naše novo iskustvo i
razumevanje spasenja. Ona je uzviknula: “Upravo to tražim celog svog života! Kako da
pronađem to iskustvo?” Ohrabrili smo je da provodi vreme sa Isusom, da Ga potpuno
upozna čitajući Njegovu reč i da potpuno shvati Njegova učenja. Nekoliko sedmica
kasnije nazvala me je i rekla: “Majko, ništa mi ne pomaže. Kao da čitam prazne reči.
Čini mi se da nemaju nikakav značaj!” Ona je takođe bila površni čitalac. Ohrabrila
sam je da nastavi sve dok reči koje je čitala nisu postale voda i hleb života.
Naša najmlađa ćerka, Lorna, odlučila je da bude odsutna iz škole godinu dana da bi
proučavala Bibliju i Duh proroštva. U to vreme, ona je donela odluku da sledi Boga, i to
je bio veliki blagoslov.
“U borbi za večni život, mi se ne možemo oslanjati jedan na drugog. Hleb života mora
jesti svako za sebe. Mi pojedinačno uzimamo učešće u njemu, tako da duša, telo i um
mogu biti oživljeni i ojačani preobražavajućom silom.” TM 385
"Ja se, naime, ne stidim evanđelja, jer je ono sila Božja na spasenje svakome koji
veruje,... Jer se u njemu otkriva pravednost Božja, iz vere u veru, kao što je napisano:
'Pravednik će živeti od vere.'" Rimljanima 1:16.17 (Čarnić)
Nakon što sam lično iskusila silu evanđelja, molila sam se da me Gospod pošalje nazad
mome ocu i celoj porodici. Čeznula sam da sa njima podelim predivne istine spasenja
koje sam pronašla.
“Kako bismo druge mogli uveriti u silu Hristove milosti, moramo poznavati njenu
silu u našim srcima i životu.” MH 469
“Evanđelje ne treba iznositi kao beživotnu teoriju, nego kao živu silu koja menja
život. Bog želi da Njegove sluge posvedoče činjenicu da ljudi zahvaljujući Njegovoj
milosti mogu posedovati karakter sličan Hristovom i da se mogu radovati u sigurnosti
Njegove velike ljubavi.” MH 99
Nakon što sam svojoj porodici iznela moje svedočanstvo, bila sam veoma zahvalana što
su moj otac i moja majka odgovorili na spasonosnu poruku evanđelja.
Neki od moje braće i sestara su mi rekli: „Ovo će promeniti naše živote. Ovo ne možeš
držati za sebe. Da li bi htela da podeliš to sa našim prijateljima? Da li bi htela da
govoriš u našoj crkvi?“ „Da govorim u crkvi?“ Do tada, radila sam samo sa decom i
nikada nisam govorila u crkvi, ali sam takođe znala da sam pronašla istinsko hrišćansko
iskustvo. Zato sam se molila Bogu da uzme od mene strah da bih mogla slobodno
govoriti.
Već sledećeg jutra, imala sam službu u crkvi. Bez straha! Ljudi su tražili još jedan
sastanak tog popodneva, a potom i uveče. Nakon toga, došao je propovednik i rekao mi:
9
“Dugo sam proučavao predmet opravdanja verom u nastojanju da ga razumem, ali
nisam shvatao. Sada ga razumem i predajem se Bogu.”
“Želim da dobro razumete da su duše sprečene da poslušaju istinu usled pometnje
raznih teorija i zato što ne poznaju put predanja volje i uma Isusu. Njima su
potrebna naročita uputstva kako da postanu hrišćani.” Evangelizam 121 (Ev 152)
“Ne dozvolite da bilo šta povuče vašu pažnju sa pitanja: ’Šta mi treba činiti da nasledim
život večni?’ Ovo je pitanje života i smrti koje moramo rešiti za večnost.” 1SM 171
“Istražujte, o, istražujte dragocenu Biblju gladna srca.” COL 111
“Umišljena nada, i ništa više, će se pokazati kao vaša propast.” 1T 163
“Mnogi su svesni svojih velikih nedostataka; oni čitaju, mole se i odlučuju, pa ipak
nemaju napretka. Izgleda kao da su nejaki da se odupru iskušenju. Razlog je taj, što ne
idu dovoljno duboko. Oni ne traže temeljno obraćenje duše da bi izvori koji iz nje izlaze
mogli biti čisti i da ponašanje može svedočiti da Hristos vlada iznutra. Svi nedostaci
karaktera nastaju u srcu. Ponos, taština, zla narav i pohlepa izlaze iz telesnog srca
neobnovljenog milošću Hristovom.” OHC 336
Telesno srce i telesni um ne mogu biti poslušni duhovnom zakonu, oni se jedino mogu
pokoriti slovu zakona. To je bilo i Pavlovo iskustvo pre obraćenja. Ima li i drugih koji su
bili u neznanju u pogledu opravdanja verom kao što smo mi bili? Setite se Nikodima. Šta
mu je Isus rekao?

Budi nanovo rođen

“Bijaše pak čovek među farisejima, po imenu Nikodim, knez Jevrejski. Ovaj dođe k Isusu
noću i reče mu: Ravi! Znamo da si ti učitelj od Boga došao; jer niko ne može čudesa ovih
činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim.” Jovan 3:1.2
“Isus je upravio svoj pogled na govornika kao da proniče u dubinu njegove duše. U
svojoj beskonačnoj mudrosti On je gledao čoveka koji traži istinu” Čežnja vekova 129
(DA 168)
“Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može
videti carstva Božjega.” Jovan 3:3
“On je bio strogi farisej i ponosio se svojim dobrim delima. Bio je nadaleko poštovan
zbog svoje darežljivosti i velikodušnosti u podupiranju službe u hramu, osećajući se
sigurnim da je obezbedio Božju naklonost. Uznemirila ga je misao o carstvu koje je
tako čisto da ga on u sadašnjem stanju ne može naslediti…Na osnovu svoga izrailjskog
porekla smatrao je da mu je sigurno obezbeđeno jedno mesto u Božjem carstvu. Smatrao
je da nije potrebna nikakva promena i zato su ga iznenadile Spasiteljeve reči.” Čežnja
vekova 130 (DA 171)
“Reče Nikodim njemu: kako se može čovek roditi kad je star? Eda li može po drugi put
ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne
rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tela, telo je; a što
je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: valja vam se nanovo roditi.” Jovan
3:4-7
“Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je sa
svakim koji je rođen od Duha. Odgovori Nikodim i reče mu: Kako može to biti? Isus
odgovori i reče mu: Ti si izrailjski učitelj i ne znaš to?” Jovan 3:8-10 (Čarnić)
10
Isto tako, ni ja nisam znala šta je to novorođenje niti sam shvatala potrebu za time. Kao
Nikodim, i ja sam pokušavala da svojim telesnim srcem budem poslušna Bogu.
“Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.” Priče 14:12
“Po prirodi srce je zlo i 'ko će čisto izvaditi iz nečista? Niko.’ Jov 14:4. Nikakav ljudski
izum ne može da nađe lek za grešnu dušu. 'Telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu,
jer se ne pokorava zakonu Božjemu niti može.’ 'Jer od srca izlaze zle misli, ubistva,
preljube, kurvarstva, krađe, lažna svedočanstva, hule na Boga.’ (Rimljanima 8:7; Matej
5:19) Izvor u srcu mora biti očišćen da bi potok postao čist. Onaj koji pokušava da
dospe do Neba svojim sopstvenim delima, držanjem zakona, pokušava nemoguće. Nema
sigurnosti za onoga koji poseduje samo legalističku religiju, obličje pobožnosti.
Hrišćanski život nije preinačavanje ili poboljšavanje staroga, već preobražaj
prirode. To znači umiranje svome ’ja’ i grehu i potpuno nov život. Ova promena
može se sprovesti samo uspešnim delovanjem Svetoga Duha.” Čežnja vekova 131 (DA
172)
Nije mi bila poznata potreba umiranja svome ’ja’ i grehu, kao i neophodnost obnovljenja
srca Svetim Duhom.
“Novorođenje je retko iskustvo u današnje vreme. To je razlog smetenosti u crkvama.
Mnogi, baš mnogi, nose Hristovo ime, a neposvećeni su i nesveti. Oni su kršteni, ali su
živi sahranjeni. Njihovo ’ja’ nije umrlo i zato nisu vaskrsli u nov život u Hristu.” 6BC
1075
Kako je to žalosno! Postoji toliko problema u crkvama i porodicama zato što ljudi ne
znaju kako da umru svome ’ja’ i kako da se nanovo rode. Oni ne znaju kako da dopuste
Božjoj ljubavi da vlada nad njima.
Zamislite se na trenutak; da li vam je pre nego što ste kršteni bilo rečeno da ostavite
grehe sveta: upotrebu duvana i alkohola, preljubu, krađu i tako dalje?
Kada po našim crkvama postavim ovo pitanje, obično sve ruke budu podignute. Ali kada
postavim pitanje: Koliko od vas je pre svog krštenja bilo podučeno kako da umrete sebi
i kako da se odreknete prava da činite grehe koji izlaze iz srca – mržnje, besa, gorčine,
ozlojeđenosti, nestrpljivosti, razdražljivosti, ljubomore i sebičnosti? Ako se neke ruke i
podignu, njihov broj je veoma mali. To je naš problem! Tako je malo onih koji su
razumeli kako da predaju svoja srca sa svim gresima koji iz njega izlaze.
Ni ja nisam bila podučena u vezi tih stvari, i dok god nisam počinila neko vidljivo delo
greha, smatrala sam sebe hrišćankom. Nalazila sam izgovore za nedostatke svog
karaktera: ozlojeđenost, nestrpljivost i razdražljivost. Ali kada sam u potpunosti predala
moje srce Bogu, tada je On mogao da me očisti od svih greha moga srca.
“Krv Isusa Hrista, sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha.” 1. Jovanova 1:7
“Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas
od svake nepravde.” 1. Jovanova 1:9
“’Ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.’ Ono čemu se
moglo prigovoriti u karakteru je očišćeno iz duše Isusovom ljubavlju. Sva sebičnost je
isterana, sva zavist, svi zli razgovori su iskorenjeni i potpuni preobražaj se događa u
srcu.” RH 7-22-1890
“Mnogi koji ispovedaju da slede Hrista nemaju istinsku religiju. Oni ne otkrivaju u
svome životu plod pravog obraćenja. Njima i dalje vladaju iste navike, isti duh
sitničarenja i sebičnosti, isto kao pre nego što su primili Hrista.
11
Niko ko nema saznanje o pravom obraćenju ne može ući u Božji grad. U pravom
obraćenju duša je nanovo rođena. Novi duh nastanjuje hram duše. Počinje novi život.
Hristos se otkriva u karakteru.” RH 7-30-1901
“Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svojega u obličju
tela grehovnoga, i za greh osudi greh u telu, da se pravda zakona ispuni u nama koji ne
živimo po telu nego po duhu.“ Rimljanima 8:3.4
“Iako je zakon svet, Jevreji nisu mogli steći pravednost svojim sopstvenim naporima da
drže zakon. Ako žele da uđu u nebesko carstvo, Hristovi učenici moraju steći drugačiju
vrstu pravednosti od one farisejske. U svom sinu Bog im je pružio savršenu pravednost
zakona. Da su svoja srca potpuno otvorili da prime Hrista, sam život od Boga, njegova
ljubav, nastavali bi tada u njima, preobražavajući ih u njegovo obličje; i tako bi,
zahvaljujući dragovoljnom Božjem daru, mogli dobiti pravednost koju zakon zahteva.
Isus je nastavio da objašnjava svojim slušaocima šta znači držati Božje zapovesti – da je
to izgradnja Hristovog karaktera u njima.” Misli s gore blagoslova 74, 75 (MB 54,
55)
„Nikodim... je istraživao Sveto pismo na nov način, ne radi teorijskih rasprava, već da bi
primio život za svoju dušu. Počeo je da gleda nebesko carstvo kada se pokorio vođstvu
Svetoga Duha.“ Čežnja vekova 134 (DA 175)
"Mi možemo laskati sebi, kao što je to činio Nikodim, da nam je život pošten, moralni
lik besprekoran, i misliti da ne moramo da ponizimo svoja srca pred Bogom kao obični
grešnici; ali kada nas obasja Hristova svetlost, videćemo da smo nečisti, shvatićemo da
su naše pobude sebične, da je neprijateljstvo prema Bogu ukaljalo svako naše delo. Tada
ćemo shvatiti da je naša pravda kao prljava haljina, da nas jedino Hristova krv može
očistiti od prljavštine greha i obnoviti naše srce prema Njegovom obličju.“ Put Hristu
22, 23 (SC 28)
“Veliki teret svake duše trebalo bi da bude: Da li je moje srce obnovljeno? Da li je moja
duša preobražena? Da li su moji gresi oprošteni kroz veru u Hrista? Da li sam nanovo
rođen?” 2SM 117
Da li nam je Isus otkrio i neke druge slučajeve onih koji su imali isto nerazumevanje? Šta
je bilo potrebno ludim devojkama?

Imaj ulja u svom sudu

“Tada će biti carstvo nebesko kao deset devojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na
susret ženiku. Pet od njih bijahu mudre a pet lude. I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa
sobom ulja. A mudre uzeše ulje u sudovima za žišcima svojima. A budući da ženik
odocni, zadremaše sve, i pospaše. A u ponoći stade vika: eto ženika gde ide, izlazite mu
na susret. Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje. A lude rekoše mudrima:
dajte nam od ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase. A mudre odgovoriše govoreći:
da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi. A kad one
otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata. I
posle dođoše i one druge devojke govoreći: Gospodaru! Gospodaru! Otvori nam. A on
odgovarajući reče im: zaista vam kažem: ne poznajem vas.” Matej 25:1-12
Kakvo je značenje ove veoma važne priče?
“Dve grupe onih koji čekaju predstavljaju dve grupe onih koji tvrde da čekaju njihovog
Gospoda. One su nazvane devojkama zato što ispovedaju čistu veru. Žišci predstavljaju
12
reč Božju... Ulje je simbol Svetog Duha… U priči je svih deset devojaka izašlo da se
susretne sa ženikom. Sve su imale žiške i posude za ulje… Ali pet je zanemarilo da
ispuni svoje sudove uljem…
Jedno vreme među njima se ne zapaža nikakva razlika. Tako je i sa crkvom koja živi
neposredno pre Hristovog drugog dolaska. Svi imaju znanje iz Pisma. Svi su čuli poruku
o Hristovom skorom dolasku i sa pouzdanjem čekaju da se On pojavi… A kad se bude
začula vika : ’Eto ženika gde ide, izlazite mu na susret!’, mnogi će biti nespremni. Oni
nemaju ulja u sudovima sa svojim žišcima. Oni su lišeni Svetoga Duha.” COL 406, 408
“Sve su imale žiške, što označava vidljivo znamenje ispovedanja vere; ali samo pet
od njih je imalo unutrašnju pobožnost. Njih pet je imalo nedostatak ulja milosti.
Duh života u Hristu Isusu, Sveti Duh, nije nastavao u njihovim srcima.” Sinovi i
kćeri Božje 116 (SD 118)
Sve su imale žiške sa uljem. Sve su proučavale Božju reč i tražile da ih Sveti Duh vodi, ali
je samo njih pet bilo spremno da zatraže dolazak Svetoga Duha u svoj život, što je
predstavljeno žišcima.
“A ako ko nema Duha Hristova, On nije njegov.” Rimljanima 8:9
“U ovom se nalazi najveća prevara koja može uticati na ljudski um; ove osobe veruju da
su u pravu kada su u zabludi….Oni će uvideti svoju potrebu kada bude zauvek prekasno
da je zadovolje.” 1T 417
I ja sam bila jedna od ludih devojaka. Iskreno sam živela i radila za Boga, ali nisam
shvatala da nemam ulja u svom sudu.
“Oni koji su prikazani kao lude devojke nisu licemeri. Oni cene istinu, brane je,
privučeni su ka onima koji u nju veruju; ali se nisu potčinili radu Svetoga Duha. Nisu
pali na Stenu, Isusa Hrista, i nisu dozvolili da se razbije njihova stara priroda…. Duh
deluje na čovečije srce na osnovu čovekove želje i pristanka usađujući u njega novu
prirodu; ali grupa predstavljena ludim devojkama se zadovoljila površnim radom. Oni ne
poznaju Boga. Oni nisu proučavali Njegov karakter; oni nisu održavali zajednicu sa
Njim; stoga, oni ne znaju kako da imaju poverenja, kako da gledaju i žive” COL 411
“Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.” Priče 14:12
Poneki put, ljudi mi kažu: “Ti stvaraš u nama osećanje da smo izgubljeni!” Slava Bogu,
zato što još uvek ima vremena za očišćenje od greha i primanje Svetog Duha u život.
Možete li zamisliti kako će se ovi iskreni ljudi predstavljeni ludim devojkama osećati
kada Isus bude došao i bude zauvek suviše kasno? Veoma sam zahvalna što je moj otac
zavapio za pomoć i probudio me pre nego što je postalo suviše kasno da svoj sud ispunim
uljem.
“Sada je vreme kada treba da preklinjemo duše ne samo da slušaju reč Božju već da bez
odlaganja osiguraju sebi ulje u svojim sudovima sa žišcima. To ulje je Hristova
pravednost. Ono predstavlja karakter, a karakter se ne može preneti na drugoga.
Niko ga ne može obezbediti za drugoga. Svako za sebe mora dobiti karakter očišćen od
svake mrlje greha.” TM 233, 234
“Očistite se vi koji nosite sude Gospodnje.” Isaija 52:11
“Celo nebo čeka na kanale kroz koje se može izliti sveto ulje da bude na radost i
blagoslov ljudskim srcima…
Ukoliko bi svi želeli da prime, svi bi mogli biti ispunjeni Njegovim Duhom.” COL 419
“Hristova religija znači mnogo više od oproštenja greha; ona znači potpuno uklanjanje
greha i ispunjavanje nastale praznine milošću Svetog Duha.” COL 419, 420
13
“Usađujući u srca ljudi principe Njegove reči, Sveti Duh razvija u čoveku božanske
osobine. Svetlost Njegove slave - Njegov karakter - treba da odsjajuje iz Njegovih
sledbenika. Na taj način oni treba da proslave Boga, da osvetle put do Ženikove kuće, do
grada Božjega i svadbene večere Jagnjeta.” COL 414
Šta nam je još potrebno da se pripremimo za svedbenu večeru?

Obuci se u svadbeno ruho

“Carstvo je nebesko kao čovek car koji načini svadbu sinu svojemu. …Izašavaši pak car
da vidi goste ugleda onde čoveka neobučena u svadbeno ruho. I reče mu: Prijatelju! Kako
si došao amo bez svedbenoga ruha? A on oćuta. Tada reče car slugama: svežite mu ruke i
noge, pa ga uzmite te bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba. Jer su
mnogi zvani, ali je malo izabranih.” Matej 22:2.11-14
“Božji poziv i opravdanje nisu jedna i ista stvar. Poziv je privlačenje grešnika Hristu i to
je delo koje izvršava Duh Sveti na srcu, osvedočavajući o grehu i pozivajući na
pokajanje.” 1SM 390
Svi smo pozvani, ali će biti izabrani samo oni koji se obuku u svadbeno ruho. Šta je to
svadbeno ruho?
“Priča o svadbenom ruhu nam otkriva pouku od najvećeg značaja. Svadbom je
predstavljeno sjedinjenje ljudskog sa božanskim; svadbeno ruho predstavlja karakter
koji svi moraju imati kako bi bili dostojni da se nađu među gostima na svadbi.” COL 307
“To je pravda Hristova, njegov besprekorni karakter koji se verom prenosi svima koji Ga
prime kao ličnog Spasitelja.” COL 310
“Crkvi je bilo dato ’da se obuče u svilu čistu i belu’, ’bez mane, mrštine ili takvog čega.’
Čista svila je ’pravda svetih.’ Otk 19:8; Ef. 5:27. To je pravda Hristova, njegov
besprekorni karakter koji se verom prenosi svima koji Ga prime kao ličnog Spasitelja.”
COL 310
Kako da se i na nas prenese taj karakter koji je pravda svetih?
“Svojom savršenom poslušnošću On je omogućio svakom ljudskom biću poslušnost
Božjim zapovestima. Kada se pokorimo Hristu, srce se sjedinjuje sa Njegovim srcem,
volja se stapa sa Njegovom voljom, naš um postaje jedno sa Njegovim, misli su
pokorene Njemu; mi živimo Njegov život. To znači biti obučen u haljinu Njegove
pravednosti.” COL 312
Mnogi ne žele da ovo veruju. Oni veruju da je svadbeno ruho pokrivač koji će nam
Hristos dati kada bude došao, ali su prevareni. Njegova haljina je karakter koji Bog
stvara u nama.
“Hristova pravda nije ogrtač kojim će se pokrivati nepriznati i neostavljeni gresi; to je
životno načelo koje preobražava karakter i upravlja ponašanjem. Svetost je
potpuna pripadnost Bogu; to je potpuno predanje srca i života za stan nebeskim
načelima.” Čežnja vekova 473 (DA 555, 556)
"Vaše misli moraju biti dovedene pod upravu volje Božje, a vaša osećanja kontroli
razuma i vere. Vaša mašta vam nije data da bi joj se dozvolilo da luta svojim putevima
bez napora da se obuzdava i vaspita. Ako su misli rđave, i osećanja će biti rđava jer
misli zajedno s osećanjima sačinjavaju moralni karakter." 5T 310
14
“Od svih se zahteva moralno savršenstvo. Nikada ne bi trebalo da snižavamo merilo
pravde kako bismo ga prilagodili našim nasleđenim i stečenim sklonostima ka zlu.
Neophodno je da shvatimo da je nesavršenstvo karaktera greh.” COL 330
„Mnogi sada opravdavaju svoje karakterne nedostatke, ali u taj dan neće moći da ponude
izgovor.” COL 317
“Bog neće prihvatiti ništa osim čistote i svetosti; jedna mana, jedna mrština, jedan
nedostatak karaktera će ih zauvek sprečiti da uđu u nebo, u njegovu slavu i bogatstvo.”
2T 453
Šta su to mane i nedostaci karaktera? S obzirom da “misli zajedno s osećanjima
sačinjavaju moralni karakter”, nedostaci su rđave misli i osećanja ili rđavi stavovi.
Kako može Bog da nam dopusti ulazak u nebo sa srcima u kojima se nalazi ozlojeđenost,
gorčina, zavist, ljubomora, mržnja, podozrenje ili neki drugi karakterni nedostatak?
Karakter se neće promeniti prilikom Hristovog dolaska.
"Mnogi se varaju misleći da će se karakter promeniti o Hristovom dolasku, ali kad se On
javi, srce se neće obratiti. Ovde moramo ispraviti nedostatke svog karaktera, i dok traje
vreme probe, moramo ih savladati Hristovom milošću." Temelji sretnoga doma 259 (AH
319)
“Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti
nas od svake nepravde.” 1. Jovanova 1:9
“Krv Isusa Hrista, sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha.” 1. Jovanova 1:7
Još danas naša srca mogu biti čista. Još danas naši stavovi mogu biti ispravni. Ako
dođemo Hristu i predamo mu sve naše rđave misli i osećanja, naše neispravne stavove,
krv Isusa Hrista će nas očistiti od svih greha. On još danas može promeniti naša srca i
ispuniti nas svojom ljubavlju.
“Hristos ljubi crkvu i sebe predade za nju, da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u
reči; da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego
da bude sveta i bez mane.” Efescima 5:25-27
“Za prvo vaskrsenje biće spremni samo oni koji su blagosloveni i sveti; jer kada
Hristos dođe, On neće promeniti karakter... Reč Božja objavljuje da moramo biti
besprekorni, bez mane i mrštine ili takvoga čega." ST 2-9-1891
“Duhovni i moralni karakter je ono što se vrednuje u očima neba, i to će nadživeti
grob i biće učinjeno slavnim i besmrtnim za beskrajne vekove večnosti.” 1SM 259
“Starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru.” 2. Petrova 3:14
“Milost Hristova mora biti utkana u svaki deo karaktera.” CH 633
“U svojim naporima da dostigne ideal koji mu je Bog postavio, hrišćanin ne treba
da padne u očajanje. Moralno i duhovno savršenstvo, kroz milost i silu Hristovu,
obećano je svima. Isus je izvor sile i života… Na svakom koraku mi se susrećemo sa
Njegovom životnom silom.” AA 478
Sada ćemo istražiti još jedan primer onih ljudi koji su mislili da su pravi Isusovi
sledbenici, ali su otkrili da su bili u zabludi. Šta je bilo neophodno Laodikejcima?

Budi vruć hrišćanin

“I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istiniti, početak
stvorenja Božjega: Znam tvoje dela da nisi ni student ni vruć. O da si student ili vruć!
15
Tako, budući mlak, i nisi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta svojih.” Otkrivenje 3:14-
16
“Poruka Laodikeji se odnosi na Božji narod koji tvrdi da veruje u sadašnju istinu. Njihov
najveći deo sačinjavaju mlaki vernici.” 4T 87
Laodikeja ne znači “mlak”, već “narod kome se sudi”. Mi živimo u vreme suda i kad
Gospod gleda na svoju crkvu, zapaža da je većina mlaka i želi da oni razumeju svoje
stanje.
Sledeća slika ilustruje tri vrste ljudi koji su navedeni u poruci Laodikeji.


Vrući su iskusili novorođenje i poznata im je neophodnost toga da Sveti Duh
svakodnevno ima upravu nad njihovim duhom. U slučaju neuspeha, oni ne pronalaze
izgovore za svoje grehe, već hitro traže oproštenje i očišćenje. Oni koji su hladni znaju
da nemaju spasonosno zajedništvo sa Bogom. Ali mlaki misle da imaju ispravan odnos sa
Bogom, ne znajući da su izgubljeni.
“Jer govoriš: bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem; a ne znaš da si ti
nesrećan, i nevoljan, i siromah, i slep, i go.” Otkrivenje 3:17
“Kako je jasno oslikano stanje onih koji misle da imaju celu istinu, koji se ponose svojim
znanjem iz reči Božje, dok se njena posvećujuća sila ne oseća u njihovim životima.” 1SM
357
“Kada bi mnogima koji ispovedaju istinu bio otkriven njihov unutarnji život, ne bi više
tvrdili da su hrišćani.” 5T 161
“Može se klicati: ’Crkva Gospodnja, crkva Gospodnja smo mi,’ a da istovremeno srca
budu ispunjena nesvetom trgovinom i nepravednim špekulacijama. Dvorovi hrama duše
mogu biti svratište zavisti, ponosa, strasti, rđavih pretpostavki, ogorčenja i praznog
formalizma. Hrist tužno gleda na one koji tvrde da su Njegov narod, koji se smatraju
bogatim i naprednim u poznanju istine, a koji su siromašni istinom u životu i karakteru.”
OHC 349
“Unutrašnji rad milosti nedostaje u njihovim srcima.” 4T 88
“Kakva veća prevara može obuzeti ljudske umove od sigurnosti da su u pravu i onda
kada nisu! Poruka Vernog Svedoka nalazi narod Božji u žalosnoj prevari, iako su u njoj
zadržali iskrenost.” 3T 252, 253
I ja sam bila iskrena u svojoj zabludi. Smatrala sam da mlakost znači da ne radimo
dovoljno za Boga, ali to nije pravo značenje. Bila sam zauzeta radom za Boga i nisam
znala da sam jadna, siromašna, slepa i gola. Kada sam shvatila svoje stanje, Isus je
imao lek za mene.
“Savetujem te da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš; i bele haljine da se
obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i masti očinjom pomaži oči svoje da
vidiš.” Otkrivenje 3:18
16
“Zlato žeženo u ognju je vera koja radi kroz ljubav. Samo nas to može dovesti u sklad
sa Bogom. Mi možemo biti aktivni u delu, možemo raditi mnogo; ali bez takve ljubavi
kakva je vladala u Hristovom srcu, nikada ne možemo biti ubrojani u članove nebeske
porodice.” COL 158
“Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vera koja kroz ljubav
radi.” Galatima 5:6
“Čoveku je potrebna sila koja je izvan i iznad njega da ga obnovi u obličje Božje; ali zato
što mu je potrebna božanska pomoć, ne znači da je čovekova delatnost nebitna. Sa
čovekove strane zahteva se vera; jer vera radi kroz ljubav i čisti dušu.” 1SM 375
“Bela odeća predstavlja Hristovu pravdu koja mora postati sastavni deo karaktera.
Čistota srca i čistota pobuda će karakterisati one koji budu oprali i ubelili svoje haljine u
krvi Jagnjetovoj.” 7BC 965
“Još u ovom životu moramo obući haljine Hristove pravednosti. Ovo je naša jedina šansa
da oblikujemo karakter podesan za dom koji Hristos sprema onima koji drže Njegove
zapovesti.” COL 319
“Oko je osetljiva savest, unutrašnja svetlost uma. Od njegovog ispravnog pogleda na
stvari zavisi duhovno zdravlje cele duše i bića. ’Mast očinja’, koja je reč Božja,
umudruje savest jer osvedočava o grehu. To delo je neophodno kako bi došlo do
ozdravljenja i kako bi se oko upravilo na slavu Božju.” 7BC 965
“Ako se u duši gaji ijedan greh, ili ako se u životu zadržava ijedna rđava navika, celo biće
je zatrovano.” Čežnja vekova 258 (DA 313)
Šta treba da činimo?

Pozovite Hrista u svoje srce

“Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i
večeraću s njime, i on sa mnom.” Otkrivenje 3:20
“Kako je Hrist željan da preuzme upravu nad hramom duše ukoliko Ga pustimo unutra!
On je predstavljen kako čeka i kuca na vrata našeg srca. Zašto dakle ne ulazi? Zato što
je ljubav prema grehu zatvorila vrata srca. Čim pristanemo da se odreknemo greha, da
priznamo našu krivicu, prepreka je uklonjena između duše i Spasitelja.” 1SM 325
“Videla sam da su mnogi nagomilali toliko prljavštine pred vratima svoga srca da ih ne
mogu otvoriti. Nekima je potrebno da uklone teškoće koje postoje između njih i njihove
braće. Drugi imaju zlu narav, sebičnu pohlepnost koju treba da uklone da bi mogli da
otvore vrata. Drugi su na vrata svoga srca navukli svet koji sprečava prilaz vratima srca.
Sva prljavština mora biti uklonjena i tek tada će moći da otvore vrata i dobrodošlicom
pozdrave Spasitelja.” 1T 143
“Isterivanje greha je delo same duše. Istina, nemamo sile da se sami oslobodimo sotonine
vlasti, ali kada želimo da se oslobodimo greha, i u svojoj velikoj potrebi zavapimo za
silom koja je izvan i iznad nas, snage duše povezuju se sa božanskom silom Svetog
Duha, pa se sada pokoravaju nalozima volje u ispunjavanju Božje volje.” Čežnja vekova
399 (DA 466)
“Ponizite se pred Bogom i načinite ozbiljan napor kako biste ispraznili dušu od svake
nečistoće - svake zavisti, svake ljubomore, svakog sumnjičenja, svakog sitničarenja.
’Očistite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani.’ Jakov 4:8.” 5T 163
17
Kako da to postignem? Moli se. Gospode, evo moga srca, sa svim mojim gresima – moja
uvredljivost, moja gorčina, moja mržnja, moje svaljivanje krivice na druge za grehe
razdražljivosti i nestrpljenja – ili šta god da je u vašem srcu. Uzmi moje srce i očisti me
od svakog greha i stvori u meni novo srce, dođi u moj život i osnaži me tvojim Svetim
Duhom. Isus to može da učini za nas danas ako Mu se predamo.
"Ukoliko zatražimo od Njega, Gospod će nam dati Svetoga Duha da očisti prebivalište
duše; svaka odaja hrama Božjeg mora da se obiđe i očisti." RH 9-10-1895
“Kada neko odagna svoje ’ja’, kada je svaki lažni bog isteran iz duše, nastali prostor se
popunjava izlivanjem Duha Hristovog. Takav ima veru koja čisti dušu od pokvarenosti.
On je pokoren Duhu i razmišlja o onome što je od Duha. On nema poverenja u sebe.
Njemu je Hristos sve u svemu.” GW 287
Ako shvatimo naše izgubljeno stanje, to nije razlog da budemo obeshrabreni. Bog ima
predivan plan da nas spase i da nam da snage da živimo posvećen život. Neophodno je
da otkrijemo Njegov plan i da sarađujemo sa Njime.

SARAĐUJ SA BOGOM NA SVOM SPASENJU

“Gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem. Jer je Bog što čini u vama da
hoćete i učinite kao što mu je ugodno.” Filibljanima 2:12.13
“Ako želimo da Božja milost bude u nama, i mi treba da smo spremni da učinimo svoj
deo. Božja namera nije da umesto nas On hoće i čini. Njegova milost je data da probudi u
nama želju da hoćemo i činimo, a ne da nas oslobodi od ličnih napora. U nama treba da
se probudi smisao za saradnju; Duh Sveti deluje u nama da bismo mogli graditi svoje
spasenje.” Poruka mladima 86 (MYP 147)

Evo kako izgleda plan naše saradnje sa Bogom


BOŽJI UDEO NAŠ UDEO

1. On će te privući 1. Ne opiri se kada te On privlači
2. On će te osvedočiti o grehu, 2. Priznaj svoju krivicu i
pravdi i sudu potrebu za Njegovom
pravednošću
3. On će ti dati pokajanje 3. Priznaj i ostavi svoje grehe

4. On će ti oprostiti, očistiće te, 4. Veruj i prihvati
obnoviti i osloboditi da živiš
posvećen život
5. On će živeti u tebi i osnažiti te 5. Živi Njegovom silom i rodi
mnogo roda
6. On će načiniti put da bi utekao 6. Prihvati ponuđeni put
kad si kušan i pokori Mu se

7. On će biti tvoj zastupnik ako padneš 7. Pokaj se i vrati se Bogu

18
Kao što ste verovatno zapazili, Božji udeo je da neprestano deluje u našem srcu, dok se
naš udeo sastoji u saradnji i sprovođenju onoga što On čini u nama. Ja ovo nisam
razumela i nastojala sam da sama održavam svoje srce čistim. Koje je to prvo delo koje
Isus čini da bi nam pomogao?

On će te privući

“I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi.” Jovan 12:32
“Prvo i najvažnije je omekšati srce i pokoriti dušu propovedanjem Gospoda Isusa Hrista,
kao Onoga koji nosi grehe, Spasitelja koji prašta, čineći da evanđelje postane što jasnije.”
Evangelizam 200 (Ev 264)
Isus je bio podignut na krst da umre za naše grehe, tako da može da nam oprosti, očisti
nas i vrati k sebi. Ovo je najvažnija istina u Božjoj reči.
“Jer Bogu tako omilje svet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga
veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla sina svojega na svet da sudi
svetu, nego da se svet spase kroza nj.” Jovan 3:16.17
“I nadeni mu ime Isus; jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih.” Matej 1:21
“Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj
bezakonje sviju nas.” Isaija 53:6
“Iako je mrzeo greh savršenom mržnjom, On je ipak uzeo na svoju dušu grehe celog
sveta. Iako nije bio kriv, poneo je kaznu onih koji su bili krivi. Nevin, žrtvovao je sebe
kao zamenu za prestupnika. Krivica svakog greha pritiskala je svojom težinom
božansku dušu Otkupitelja sveta. Zle misli, reči i dela svakog Adamovog sina i kćeri
pozivali su da se On kazni, jer je On postao čovekova zamena. Iako krivica za greh nije
bila Njegova, njegov duh je bio kidan i udaran čovekovim prestupom, i onaj koji nije
znao za greh, postao je greh za nas, da bismo mi bili pravda Božja u Njemu.
Naš božanski Zamenik je dobrovoljno izložio svoju dušu maču pravde kako mi ne bismo
propali, nego imali večni život.” 1SM 322
Isus je istinski osećao sve naše grehe i iskusio krivicu za njih. On zaista želi da budemo
pravedni u Njemu.
“Jer onoga koji ne znadijaše greha nas radi učini grehom da mi budemo pravda
Božja u njemu.” 2. Korinćanima 5:21
“Čim je Hristos ušao u pustinju kušanja, Njegov izgled se izmenio….Teret greha sveta
mu je pritiskao dušu… Shvatio je kolika je sila izopačenog apetita i nesvete strasti koje
su zarobile svet donoseći čoveku neizrecive patnje.” 1SM 271
“A Bog kako napred javi ustima sviju proroka svojih da će Hristos postradati, izvrši
tako.” Dela 3:18
“Da je sotona uspeo da navede Hrista da popusti jednom jedinom iskušenju, da ga je
mogao navesti da jednim delom ili čak samo mišlju uprlja svoju savršenu neporočnost,
knez tame bi likovao nad čovekovim Zamenikom i zadobio bi za sebe celu ljudsku
porodicu. Međutim, iako sotona može da izmuči, on ne može da okalja. On može da
izazove agoniju, ali ne i oskrvnjenje. On je Hristov život pretvorio u dugi niz sukoba i
iskušenja.” Istorija proroka i careva 457 (PK 701)
“Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao
ovca nema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih.” Isaija 53:7
19
“U toku Njegovih poslednji sati, dok je visio na krstu, iskusio je u potpunoj meri ono što
čovek mora da iskusi kada se odupire grehu. Shvatio je koliko popuštanje grehu može da
pokvari čoveka. Shvatio je užasne posledice prestupanja Božjeg zakona jer je bezakonje
celog sveta počivalo na Njemu.” 5BC 1082
“Koji grehe naše sam iznese na telu svojemu na drvo, da za grehe umremo, i za
pravdu živimo.” 1. Petrova 2:24
“Dok je grešnik još daleko od Očeve kuće i rasipa imanje u stranoj zemlji, Očevo srce
čezne za njim; i svaka probuđena čežnja duše da se vrati Bogu nije ništa drugo do nežni
poziv Božjeg Duha koji preklinje, usrdno moli, nagovara odlutalog da se vrati očevom
srcu punom ljubavi.” Put Hristu 43 (SC 54)
“Ljubim te ljubavlju večnom, zato te dobrotom svojom privukoh.” Jeremija 31:3
(KJV)
Postoje mnoga deca koja nisu iskusila očinsku ljubav. Ona su bila odbačena i
zlostavljana i stoga im je veoma teško da veruju da ih Bog istinski voli i želi da ih spasi.
U periodu odrastanja našeg sina, osećala sam da smatra da ne može biti spasen. Dugo
vremena nisam razumela zašto je to tako.
Kada je krenuo u školu činilo se kao da ne može da nauči da čita i piše, pa je stoga
učitelj smatrao da je ili priglup ili lenj. Učinila sam sve što je bilo u mojoj moći da ga
naučim, ali je išlo veoma teško. Nije nam bilo poznato da je imao disleksiju dok nisam
čitala o tome kada je imao dvadeset dve godine. Otkrili smo da je mogao da posmatra
samo dva slova istovremeno, a ona bi se pred njim pojavljivala u obrnutom rasporedu.
Kada sam mu rekla o kakvom problemu se radi, rekao je: „O, majko, svi su mislili da
sam ili priglup ili lenj, ali duboko u sebi znao sam da to nije tačno, a ti si bila jedina koja
je imala vere u mene.“
Tada sam ga ohrabrila da čita „Čežnju vekova“, knjigu o Hristovom životu. Kada je
završio sa čitanjem, uzviknuo je: „Nije li to predivno što me Bog voli!“ Tada se mogao u
potpunosti predati Bogu jer je konačno shvatio da ga je Bog uvek voleo i da ga neće
odbaciti kao što su to učinili ljudi.
“Prvi korak u pristupanju Bogu je upoznati ljubav koju On ima prema nama i verovati u
nju; jer nas privlačna sila njegove ljubavi navodi da dođemo k njemu.” Misli s gore
blagoslova 134 (MB 104, 105)
“Silom koja je isto tako nevidljiva kao i vetar, Hristos neprekidno radi na srcu. Malo
pomalo, možda nesvesno za onoga koji ih prima, nastaju utisci koji privlače dušu Hristu.
Oni se mogu primiti razmišljanjem o Njemu, čitanjem pisma ili slušanjem reči živog
propovednika. A onda odjednom, kada duh uputi neposredniji poziv, duša se radosno
predaje Isusu. Mnogi ovo nazivaju iznenadnim obraćenjem, ali to je ishod dugih poziva
Božjeg Duha - strpljivog dugotrajnog procesa.” Čežnja vekova 131, 132 (DA 172)

Ne opiri se Njegovom privlačenju

“Prignite uho svoje i hodite k meni; poslušajte i živa će biti duša vaša.” Isaija 55:3
“Svetlost koja svetli sa krsta otkriva Božju ljubav. Njegova ljubav nas privlači k njemu.
Ako se ne odupremo ovom privlačenju, bićemo dovedeni do podnožja krsta u
pokajanju za grehe koji su raspeli Spasitelja. Tada Božji Duh kroz veru stvara novi život
u duši. Misli i želje postaju poslušne Hristovoj volji. Srce i um obnavaljaju se prema
20
obličju Onoga koji deluje u nama da bi sve pokorio sebi.” Čežnja vekova 135 (DA 175,
176)
“Svakog ko se pokori da bi se iskupio, Hristos će spasiti iz jame pokvarenosti i od trnja
greha.” COL 188
“Za sve one koji izaberu da slušaju, da se pokaju i veruju, put je pripremljen. Celo nebo
čeka na saradnju grešnika, a jedina prepreka koja stoji na njegovom putu je ona
koju jedino on sam može da ukloni - njegova volja. On se mora pokoriti volji Božjoj i
pristupiti Bogu za spasenje kroz pokajanje i veru. Niko neće biti prisiljen da ide protiv
svoje volje; Hristos privlači, ali ne prisiljava nikada.” RH 3-24-1896
“Kako ćemo pobeći ne marivši za toliko spasenje?” Jevrejima 2:3
Ako ne budemo shvatili naše stanje izgubljenosti, lako je zanemariti to veliko spasenje.
Lude devojke, Nikodim, mlaki i ja, svi smo mislili da se nalazimo u spasonosnoj zajednici
sa Bogom, pa smo stoga zanemarili proučavanje preko kojeg bismo mogli da razumemo
naše pravo stanje. Bog je znao da sam bila luda devojka i nastojao je da mi na to obrati
pažnju. Godinu za godinom, moja savest me je navodila da proučavam. Bog je znao da
bih razumela svoje izgubljeno stanje samo kada bih sela i otpočela ozbiljno proučavanje.
Ali tek nakon što je moj otac zavapio za pomoć, ja sam konačno odvojila vreme za to i
otkrila sam svoje pravo stanje.
“Postoji samo jedan način na koji se pravo poznanje o sebi može steći. Moramo gledati
na Hrista! Usled toga što Ga ne poznaju, ljudi se uzdižu u svojoj sopstvenoj pravednosti.
Kada razmišljamo o Njegovoj čistoti i veličanstvenosti, mi ćemo videti sebe kao
izgubljene i beznadežne slučajeve, odevene u haljine samopravednosti, kao i svi
ostali grešnici. Uvidećemo da, ako ćemo se ikada spasiti, to neće biti usled naše
sopstvene dobrote, već kroz Božju neograničenu milost.” COL 159
Šta On može da učini kada mi shvatimo našu potrebu?

On će te osvedočiti o grehu, pravdi i sudu

“I kad on dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud.” Jovan 16:8
Kada bih na bilo koji način učinila nešto loše, neku prevaru ili sitnu laž, bila bih snažno
osvedočena da sam počinila greh, i znala sam da treba da priznam ta dela i da ih
ispravim. Bilo je lako uočiti takve grehe. Ali kako stoje stvari sa gresima srca? Kada je
moj otac bio ljut na svoju decu, svaljivao je krivicu na njih i tako pronalazio izgovor. A
kada sam ja dobila decu, činila sam kao i on. Ako bih postala nestrpljiva i razdražljiva,
krivica za to je pala na nekog drugog zato što je neko drugi uradio nešto što mi se nije
svidelo ili što nisam želela da se čini. Kada je moj suprug bio sebičan ili grub prema
deci, ja sam mu se suprotstavljala i svađala se sa njime. U mom umu, on je bio krivac za
moju ozlojeđenost. Tako sam opravdavala grehe svoga srca, sve dok nisam počela da
proučavam. Tada je Bog bio u prilici da me uveri da nemam pravednost i da nisam
spremna za sud. Nisam imala rod Svetog Duha, a to je Hristov karakter.
“Kroz uticaj Svetog Duha mi se osvedočavamo o grehu i osećamo potrebu za
oproštenjem. Samo skrušenima se oprašta, a milost Božja čini da se srce kaje. On je
upoznat sa svim našim slabostima, kao i sa našom nemoći, i On će nam pomoći.” 1SM
353
“Da im otvoriš oči da se obrate od tame k videlu i od oblasti sotonine k Bogu, prime
oproštenje greha i dostojanje među osvećenima verom mojom.” Dela 26:18
21
“Bog ne šalje vesnike da laskaju grešnicima. On ne šalje vest mira da bi kobnom
sigurnošću uljuljkao neposvećene. On opterećuje savest grešnika teškim bremenom i
probada dušu strelama osvedočenja. Anđeli koji služe iznose mu strašne Božje sudove da
bi probudili osećanje potrebe i podstakli ga da uzvikne: „Šta mi treba činiti da se
spasem?’” Čežnja vekova 71 (DA 104)

Priznaj svoju krivicu i potrebu za Njegovom pravednošću

“Vrati se, odmetnice Izrailju, veli Gospod, i neću pustiti da padne gnev moj na vas, jer
sam milostiv, veli Gospod, neću se gneviti doveka. Samo poznaj svoje bezakonje da si
se odmetnula Gospodu Bogu svojemu.” Jeremija 3:12.13
Kada sam bila u poseti mojoj porodici nakon povratka iz Indije, nakon što smo
diskutovali o opravdanju verom, neko je predložio da kleknemo u krug i priznamo sve
poteškoće koje su postojale između nas. Kada smo klekli, jedna od mojih sestara je
uperila svoj pogled na Oca, nadajući se da će on priznati svoju krivicu za dela koja su je
ožalostila. On to nije mogao da učini, pa je ustao i izašao napolje. U nameri da ga
zaštitim od njega samog, ustala sam i izašla napolje jer sam se sećala kako je još u vreme
mog detinjstva otac pretio da će se pre ubiti nego što će priznati svoju krivicu. Obavila
sam svoje ruke oko njegovog vrata i čvrsto ga zagrlila. On nije bio viši od mene. Tada
sam se molila u sebi: “Gospode, šta da kažem svome ocu?” Bog me je nadahnuo da
kažem: “Oče, razlog tvoje napetosti prilikom posete tvoje dece leži u tvome strahu da
ćemo pričati o svom detinjstvu. Ti si tako puno grešio protiv njih! Jedina osoba protiv
koje nisi grešio sam ja.” Na trenutak se zamislio i rekao je: “Margareta, grešio sam i
protiv tebe!” Šta je on činio? Priznao je svoju krivicu!
Tada me je poveo u svoju spavaću sobu, a krivica koja se u njemu taložila još od vremena
njegove mladosti, prosto je navirala iz njega. Bio je skrhan pod teretom sopstvene krivice
i nije znao šta da čini.
"Ljudi koji sebe smatraju Hristovim sledbenicima padaju nisko, uvek se žale na svoje
greške, ali nikada ne pobeđuju i ne staju sotoni na glavu. Krivica i osuda stalno
opterećuju dušu, tako da bi mogli uzviknuti: 'Ja nesrećni čovek! Ko će me izbaviti od
tela smrti ove?'" 6T 52, 53
On je bio iznova kršten pre dve godine, nadajući se da će tako njegova krivica biti
uklonjena, ali je ona postala teža. Niko ga nije učio kako da dođe do krsta i položi svoj
teret kod Isusovih nogu. On nije razumeo plan spasenja. Tada je zavapio: “Margareta,
pomozi mi!” Ali nisam znala kako da mu pomognem! Mogla sam mu reći: “Pokušaj
malo jače”, ali u tom trenutku znala sam da to nije pravi odgovor. Nisam mu ništa
rekla. Morala sam ga ostaviti u takvom stanju. Ali kada sam se vratila kući, počela sam
da istražujem kako da pomognem mome ocu. U toku tog istraživanja otkrila sam da sam
i sama izgubljena. Tada sam proučavala da bih pronašla odgovore za moju potrebu, i
našla sam ih. Kasnije me je Bog poslao nazad mome ocu i ostatku moje porodice.
“Bog nam otkriva našu krivicu da bismo mogli naći utočište u Hristu i osloboditi se uz
Njegovu pomoć ropstva greha.” Misli s gore blagoslova 25 (MB 10)
“Oni koji su krivi znaju tačno koje grehe treba da priznaju da bi im duše bile čiste pred
Bogom. Isus im sada daje priliku da priznaju grehe i da se pokaju u dubokoj poniznosti.”
1T 156
22
“Oni koji se nisu ponizili pred Bogom priznanjem svoje krivice, nisu ispunili ni prvi
uslov da budu primljeni.” Put Hristu 30 (SC 37, 38)
Ako vas obuzima nestrpljenje i razdražljivost u odnosu sa nekim osobama, nemojte ih
kriviti, iako su učinili nešto krivo. Priznajte svoju krivicu, i to što im niste na ispravan
način predstavili Hrista. Ako su vam deca neposlušna, njima nije potreban ljutiti
roditelj, već pomoć i molitve. Božja sila ne može da radi kroz vaše disciplinovanje
ukoliko ne koristite Njegove metode. Roditelji često okrivljuju svoju decu kada ih ona
razljute i na taj način deca nosu svoju krivicu i krivicu svojih roditelja. To je veoma
žalosno! Roditelji kažnjavaju svoju decu, ali se ne mole sa njima i ne dovode ih Isusu da
bi dobili oproštenje i isceljenje. Na taj način se razvija koren gorčine.
Kada smo moj suprug i ja počeli da dobijamo bolje razumevanje evanđelja, to nas je
vodilo ka dubokom pokajanju i priznanju da smo izneverili jedno drugo i našu decu, jer
nismo znali kako da dopustimo Božjoj ljubavi da upravlja nama i našim međusobnim
odnosima.
Ukoliko niste spremni da priznate svoju krivicu, ali želite da budete spaseni, dođite k
Njemu i On će vam pomoći.
“Dođite Hristu takvi kakvi ste i razmišljajte o Njegovoj ljubavi dok vam se srce ne slomi.
Sila koja izlazi od Hrista jača namere srca da se okrene protiv greha i da se prikloni
onome što je istinito. Hristova sila čini pokajanje iskrenim i pravim.” RH 9-3-1901
Prilikom pipreme za povratak mome ocu, molila sam se Bogu da me moja porodica
pozove i postara se za troškove puta da bih došla i podelila sa njima moja otkrića. Želela
sam da budem sigurna da me Bog šalje.
Oko dva meseca kasnije, jedna od mojih sestara me je pozvala i rekla: „Margareta,
pomozi mi!“ „Šta se dogodilo?“ „Moja ćerka je pobegla od kuće. Koristi drogu i živi sa
nekim čovekom. Ne znam šta da radim?” Odgovorila sam: “Tom i ja smo otkrili novo
iskustvo sa Gospodom pre nekoliko meseci. Po prvi put smo sigurni da istinski možemo
pomoći grešniku. Da li bi ona došla kod nas u posetu?” “Ja ne znam gde se nalazi,”
odgovorila je moja sestra. Rekla sam joj: “Nije važno. Molićemo se i ako budemo mogli
da joj pomognemo, Bog će je poslati k nama.”
Nakon nekoliko dana, ona je bila kod nas. Čovek sa kojim je živela ju je ostavio, i ne
znajući gde bi pošla, uputila se kući. Njena majka joj je rekla da sam želela da nam dođe
u posetu. I evo je kod nas.
Prilikom naših nastojanja da te večeri ostvarimo dobar razgovor, molila sam se u sebi
rečima: „Gospode, kako da se približim ovoj devojci? Šta da joj kažem? Ne znam kako
da to uradim. Gospode, otvori vrata njenog srca.“
Upravo tada, neko je pokucao na vrata. Kada sam ih otvorila, ispred njih je stajala
supruga jednog propovednika koji je stanovao pored nas. Mi smo se tek doselili i još se
nismo dobro upoznali. Rekla je: “Čini mi se da ste ti i tvoj suprug pronašli nešto posebno
u hrišćanstvu. I mi želimo isto iskustvo. Da li bi mi rekla o čemu se radi? Da li ćeš me
podučiti?”
Bilo je lako da joj iznesem svoja otkrića u vezi sa planom spasenja i silom evanđelja.
Moja susetka je bila zahvalna za dobro zajedničko proučavanje koje smo imale, a sve
vreme sa nama u sobi bila je i moja nećaka, slušajući naš razgovor.
Nakon što je žena napustila kuću, nećaka je rekla: “Ako se u evanđelju nalazi toliko sile,
onda zaista ima nade i za mene!” “Kako to misliš?”, upitala sam. “Ti znaš kako sam
tvrdoglava!”, objašnjavala je ona. “Posmatrala sam svoje roditelje. Oni nisu imali
23
pobedu. (Njen otac je bio učitelj u crkvenoj školi). Posmatrala sam roditelje mojih
prijatelja. Oni nisu imali pobedu. Posmatrala sam svoje učitelje. Ni oni nisu ostvarili
pobedu. Pošto oni svih ovih godina nisu ostvarili pobedu nad grehom, odlučila sam da
odustanem od borbe sa svojom tvrdoglavom naravi. Odlučila sam da uživam u stvarima
ovoga sveta. I to je ono što činim. Volim greh i moja savest me više ne zamara. Ali ako je
to što govoriš istina, tada za mene postoji nada!“
Imale smo dobar razgovor nakon kojeg smo pošle na spavanje. Zahvalila sam Bogu na
otvorenim vratima i očekivala sam da ćemo nastaviti sa proučavanjem koje će joj pomoći
da ostvari živo zajedništvo sa Bogom. Ali već sledećeg dana, vrata su se zatvorila.
Pronašla je posao u restoranu i veoma retko smo je viđali.
Jednoga dana imala sam telefonski razgovor sa prijateljicom koja je napustila supruga i
sinove i pobegla sa jednim čovekom. Izrazila sam tugu i razočarenje i molila sam je da
iznova razmisli, ali ona nije htela.
Kada sam položila slušalicu na svoje mesto, shvatila sam da je moja nećaka ušla u kuću i
slušala molbe koje sam upućivala. „Nisi li me pozvala na ovo mesto u nastojanju da me
vratiš Hristu? Da li si razočarana?” Shvatila sam da je ovo nova šansa i brzo sam se
pomolila Bogu da mi da prave reči. „Ne, nisam razočarana“, odgovorila sam, „Bog ima
dugoročne planove sa tobom i ja imam poverenje u Njega.“ Na ove reči, odahnula je sa
olakšanjem. Nisam je pritiskala da donese odluku.
Mnogi od nas su pritiskali svoju decu, i možda su ona donela odluku da se krste, ali da li
su poznavali Boga? Da li su istinski predali svoja srca? Da li su zaista iskusili silu
evanđelja? Opet smo imale dobar razgovor, ali nakon toga, ona je ponovo postala
nedostupna.
Otprilike jednu sedmicu kasnije, došla je kod mene sa jednim čovekom, tražeći da mu
govorim o evanđelju. Naravno da sam joj udovoljila, ali kada je on otišao, rekla sam joj:
„Šta to radiš? Prvo ga vodiš u greh, a nakon toga ga dovodiš kod mene da ga učim
evanđelju!” “Da”, odgovorila je, “to je zato što sada verujem da svi mogu biti spaseni
osim mene!” Zašto je i dalje smatrala da je nemoguće da se ona spase? U čemu se
sastojala prepreka?
Molila sam Boga da mi pokaže u čemu se sastojala prepreka na njenom putu. Nekoliko
dana kasnije, dok se spremala da ode kući, Bog mi je dao odgovor. Rekla sam joj:
„Ukoliko ikada budeš želela da slediš Isusa, nemoj početi time što ćeš nastojati da
ostaviš grehe. Otpočni time što ćeš upoznati Isusa. Provedi sate sedeći kraj Njegovih
nogu, čitajući Bibliju i knjigu ’Čežnja vekova’. Upoznaj Ga. Zaroni u stvari koje su od
Boga.“ Otišla je od nas bez obećanja da će tako činiti. Mi smo nastavili da se molimo za
nju.
Dva meseca kasnije nazvala nas je telefonom. „Činila sam tako kako si mi rekla. Prošla
dva meseca uronila sam u Božju reč. Provela sam sate čitajući o Isusu. Skoro da ne mogu
da verujem šta se događa! Celo moje srce i moj um su privučeni Hristu, a za greh više ni
ne marim!“
Ko je to učinio? Ko je nju doveo do pokajanja? Ko je promenio njen način razmišljanja?
Sveti Duh. Zašto? Zato što Mu je dala šansu. Ona je učila od Hrista i dopustila Mu da
utiče na njeno srce i da je dovede do pokajanja. Kada je njena majka zapazila promenu
kod svoje kćeri, pozvala me je i zamolila me da dođem i podučim je, i ponudila se da plati
putne troškove! Sada sam bila potpuno slobodna da posetim svoju porodicu i podelim sa
24
njima ono što sam imala kako bi im pomogla da pronađu iskustvo pravog pokajanja iz
srca.

On će ti podariti pokajanje

“Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izrailju pokajanje i
oproštenje greha.” Dela 5:31
“Ispoljavanjem Njegove ljubavi kroz molbe Njegovog Duha, On priklanja čoveka
pokajanju, jer je pokajanje dar Božji, i On prvo čini pokajnikom onoga kome oprašta.”
1SM 324
“U pokajanje od greha uključeno je i odvajanje od njega. Mi nećemo odbaciti greh ako ne
uvidimo njegovu izopačenost; sve dok se naše srce ne odrekne greha, u našem životu
neće biti stvarne promene.” Put Hristu 18 (SC 23)
“Ako se narod moj na koji je prizvano ime moje, ponozi i pomoli se i potraži lice moje i
povrati se od zlih puteva svojih, - ja ću ga uslišiti s nebesa, oprostiću mu greh njegov i
isceliću zemlju njihovu.” 2. Dnevnika 7:14 (Bakotić)
“Pravo pokajanje navodi čoveka da sam ponese svoju krivicu i da je prizna bez varanja i
licemerstva.” Put Hristu 33 (SC 40)
Kada nas Bog navodi na pokajanje, nije teško prinzati i ostaviti naše grehe i predati se
Njemu.

Priznaj i ostavi svoje grehe i podari mu svoje srce

“Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.” Priče
28:13
“Hristos je u stanju da u potpunosti spase sve koji mu dolaze u veri. On će ih očistiti od
svake nečistote ako mu to dopuste. Ali ako prionu uz svoje grehe, oni nemaju
mogućnosti da se spasu.” 7BC 931
Isus nikada ne pokriva nijedan greh u nama. On želi da nas očisti od svakog greha. Ali
kako će nas očistiti ukoliko Mu ne predamo svoje grehe? Kako će stvoriti u nama nova
srca ako mu ne predamo svoja stara srca?
“Ima mnogo onih koji pokušavaju da se poprave ispravljajući ovu ili onu lošu naviku,
nadajući se da će na taj način postati hrišćani, ali oni počinju na pogrešnom mestu. Naš
prvi posao vezan je za naše srce.” COL 97
“Sine moj, daj mi srce svoje.” Priče 23:26
“Celo srce moramo predati Bogu, drugačije se nikada ne bismo mogli promeniti i
ponovo postati slični Njemu. Po svojoj prirodi mi smo daleko od Boga... Mi smo se
zapleli u mrežu sotone koji nas je ’ulovio žive za svoju volju’. (2. Timotiju 2:26) Bog želi
da nas isceli, da nas oslobodi. Ali kako to zahteva potpunu promenu, obnavljanje cele
naše prirode, mi se moramo u celosti predati Njemu.
“Borba protiv samog sebe je najveća borba koja se ikad vodila. Odricanje od samog sebe,
pokoravanje svega Božjoj volji, ne može da se ostvari bez borbe; ali čovek se mora
pokoriti Bogu pre nego što se može preporoditi i postati svet.” Put Hristu 34 (SC 43)
“Da odbacite, po prvome življenju, staroga čoveka, koji se raspada u željama
prevarljivim; i da se obnovite duhom uma svojega, i obučete u novoga čoveka, koji je
sazdan po Bogu u pravdi i svetinji istine.” Efescima 4:22-24
25
“Hrišćanski život nije preinačavanje ili poboljšavanje staroga, već preobražaj prirode. To
je umiranje svome ’ja’ i grehu i potpuno nov život.” Čežnja vekova 131 (DA 172)
“Tako i vi dakle držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu
našemu.” Rimljanima 6:11
Šta to znači biti mrtav svome “ja” i grehu, a biti živ Bogu? Ako smo mrtvi svome “ja” i
grehu, mi smo se odrekli prava na sebičnost i svetovna uživanja. Takođe smo se odrekli
prava da koristimo sotonine metode u našim ličnim bitkama. On želi da u nama
prouzrokuje nestrpljenje, razdražljivost, ozlojeđenost, bes, zavist, ljubomoru, strasti,
mržnju, gorčinu i duh pobune. Ali kada smo predani Bogu, On će svoju ljubav u nama
učiniti delotvornom tako da se našim bližnjima možemo obraćati strpljivo i ljubazno,
opraštajući im, i moleći se za njih kada nam učine nešto nažao. To je božanski način
postupanja prema ljudima koji su neljubazni prema nama. Njima su potrebne naše
molitve! Njima nisu potrebni naš bes, nestrpljenje ili razdražljivost. Zašto bismo dopustili
sotoni da upravlja našim odgovorom upućenim njima?
Otišla sam Bogu i rekla sam: „Želim da umrem svome ’ja’! Odričem se prava da se
vladam po zahtevima svoje niže, grešne prirode. Odričem se prava da budem kivna na
svog supruga, bez obzira šta uradi. Odričem se prava da budem nestrpljiva i razdražljiva
u mom ophođenju sa decom kada se suočavaju sa teškoćama i problemima. Radije ću se
moliti za njih i pomoći im. Odričem se prava da koristim sotonine metode u vaspitavanju
svoje dece. Odričem se prava da se uzrujam kada ostali ne rade onako kako ja hoću.
Želim da umrem svome ‚ja’ i da Sveti Duh preuzme vlast nad mojim duhom.“
"Stavite celo svoje biće u Gospodnje ruke, dušu, telo i duh, i odlučite da ćete biti Njegovo
dragoceno, posvećeno oruđe, koje je pokrenuto Njegovom voljom, upravljano Njegovim
umom, nadahnuto Njegovim Duhom." Sinovi i kćeri Božje 103 (SD 105)
“Sebičnost je tako jaka u nekih i uvek se bori za nadmoć. Ima onih koji tvrde da su
sledbenici Isusa Hrista koji nikada nisu umrli svome ’ja’. Oni nikada nisu pali na stenu i
bili slomljeni. Dok se to ne dogodi, oni će živeti sebi, i ako budu umrli u takvom stanju,
biće zauvek kasno da se njihova zla isprave.” FE 284
“Ponizite se pred Bogom i načinite ozbiljan napor kako biste ispraznili dušu od sve
nečistoće - svake zavisti, svake ljubomore, svakog sumnjičenja, svakog sitničarenja.
’Očistite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani.’” 5T 163
Ne možemo polovično pripadati Gospodu, a polovično svetu. Mi nismo Božja deca ako
to nismo u celosti." Put Hristu 35 (SC 44)
“Bog se ne šali; Hristos ne prihvata delimičnu službu. On traži sve.“ 4T 214
“Tako dakle svaki od vas koji se ne odreče svega što ima ne može biti moj učenik.” Luka
14:33
Bog će nas i dalje voleti, nastojati da nas privuče k sebi i dovede do potpunog predanja.
Ali On nas ne može spasiti ukoliko ne budemo celim putem išli sa Hristom.
“Bog neće boraviti u podeljenom srcu ili vladati sa trona koji mora da deli. Svaki
idol koji zadržava našu naklonost i odvraća nas od Boga ljubavi, mora biti zbačen
sa prestola.” KH 63
"Neka niko ne misli da se Hristos zadovoljava nekim malenim kutkom našeg srca, dok
dozvoljavamo sotoni da podiže svoj presto u njemu i ispuni naše moralno okruženje
nečistoćom. Hristos će nastavati u duši samo kada mu je predato celo srce." YI 1-9-1896
Može li nas On prihvatiti ako mi i dalje želimo da delimo naše srce sa sotonom i ako
dozvoljavamo da nas vodi njegov duh umesto Svetog Duha?
26
"Delimično predanje istini daje sotoni šansu da slobodno radi. Ukoliko hram duše nije
u potpunosti predan Bogu, on je uporište neprijatelja." RH 11-28-1899
"Sotona ne želi da iko vidi potrebu za potpunim predanjem Bogu. Ako duša propusti da
izvrši to predanje znači da se nije odrekla greha; prohtevi i strasti se bore za prevlast,
iskušenja dovode savest u stanje zabune i tako ne dolazi do pravog obraćenja." 6T 92
“Gospod ne može očistiti dušu dok god celo biće nije predato delovanju Svetog Duha.”
RH 2-27-1900
“On zahteva sve. Kada smo navedeni da se pokorimo Njegovim zahtevima i
predamo sve, tada, a nikako pre toga, on će saviti oko nas ruke svoga milosrđa. A šta mi
to dajemo kada se odričemo svega? Dušu zaprljanu grehom da je Isus očisti, da je opere
svojom milošću i da je spase od smrti svojom neuporedivom ljubavlju.” 1T 160
“Zato dome Izrailjev, sudiću vam svakome po putovima njegovim, govori Gospod;
obratite se i prođite se svih greha svojih, i neće vam bezakonje biti na spoticanje.
Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načiniste sebi novo srce i nov duh; i zašto
da mrete? dome Izrailjev.” Jezekilj 18:30.31
Šta će Isus učiniti kada Mu se predamo?
On će ti oprostiti, očistitiće te, obnoviti i osloboditi te
da bi mogao živeti posvećen život

“Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas
od svake nepravde.” 1. Jovanova 1:9
Koliko naše nepravde će On očistiti? Svu nepravdu. Sav naš bes i ljubomoru, mržnju,
strasti, uvredljivost, gorčinu i svetovnost.
“Krv Isusa Hrista, sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha.” 1. Jovanova 1:7
“Kada je vojnik zario koplje u Isusov bok dok je visio na krstu, potekla su dva različita
mlaza, jedan od krvi, drugi od vode. Krv je data da opere grehe onih koji će verovati u
Njegovo ime, a voda je predstavljala živu vodu koja se dobija od Hrista da daje život
verniku.” EW 209
“Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom
preporođenja i obnovljenjem Duha svetoga, kojega izli na nas obilno kroz Isusa
Hrista spasitelja našega, da se opravdamo blagodaću Njegovom, i da budemo
naslednici života večnoga po nadu. Sine Tite! Istinita je reč.” Titu 3:5-8
“Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u
carstvo Božije. Što je rođeno od tela, telo je; a što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se
što ti rekoh: valja vam se nanovo roditi.” Jovan 3:5-7
“Bez obnovljenja kroz veru u Njegovu krv, nema oproštenja greha ni nebeskog blaga za
dušu koja propada.” COL 113
„Ako je prihvaćena živom verom, ta krv kojom se život čisti i održava, predstavlja našu
jedinu nadu.“ 7BC 948
“Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grešnici umre za nas.
Mnogo ćemo dakle većma biti kroza nj spaseni od gneva kad smo se sad opravdali krvlju
njegovom.” Rimljanima 5:8.9
“U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha.” Kološanima 1:14
“Ali oproštenje ima mnogo šire značenje nego što mnogi misle….Oproštenje koje Bog
daje, nije samo pravni čin kojim nas oslobađa od osude. To nije samo opraštanje greha,
nego oslobađanje od greha. To je izlivanje spasonosne ljubavi koja preobražava srce.
27
David je pravilno shvatio opraštanje kada se molio: ’Učini mi Bože čisto srce i duh prav
ponovi u meni.’” Misli s gore blagoslova 144 (MB 114)
Opravdanje nije samo proglašavanje naše pravednosti, već i čišćenje od svih greha i
stvaranje novog srca u nama i novih pobuda. To se događa kada se potpuno predamo
Bogu i verujemo da će On to učiniti.
“Niko osim Boga nije u stanju da potčini ponos ljudskog srca. Mi sami sebe ne možemo
spasiti. Sami sebe ne možemo obnoviti….Šta je opravdanje verom? To je delo Božje koje
baca čovečiju slavu u prah, čineći za njega ono što nije stanju da učini za sebe.” TM 456
“Kada grešnik, privučen silom Hristovom, pristupa uzdignutom krstu i padne ničice pred
njime, nastaje nova tvar. Daje mu se novo srce. On postaje novo stvorenje u Hristu Isusu.
Ispunjeni su svi zahtevi svetosti. Bog ’pravda onoga koji je od vere Isusove.’ Rimljanima
3:26.” COL 163
“Milost Hristova i čisti dok oprašta, spremajući ljude za sveto nebo.” KH 336
“I pokropiću vas vodom čistom, i bićete čisti; Ja ću vas očistiti od svih nečistota vaših i
od svih gadnih bogova vaših.
I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašega, i
daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i
zakone moje da držite i izvršujete.” Jezekilj 36:25-27
Kada se razbojnik na krstu predao Isusu, iskusio je oproštenje, očišćenje i novorođenje.
On je spasen na isti način na koji se i ostali grešnici spasavaju i postao je spreman za
nebo. Njegov um je bio promenjen.
“Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.” 2.
Korinćanima 5:17
“’Ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.’ Ono čemu se
moglo prigovoriti u karakteru je očišćeno iz duše Isusovom ljubavlju. Sva sebičnost je
isterana, sva zavist, svi zli razgovori su iskorenjeni, i potpuni preobražaj se događa
u srcu.” RH 7-22-1890
“Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina, i kroza nj da primiri sve sa sobom,
umirivši krvlju krsta njegova, kroza nj sve.” Kološanima 1:19.20
Sada kada smo pomireni sa Bogom, možemo ući u svetinju kroz iskustvo posvećenja.
“Imajući dakle slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novim i
živim, koji nam je otvorio kroz zavesu, to jest telom svojim, i sveštenika velikoga nad
domom Božjim; da pristupamo s istinitim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle
savesti, i umiveni po telu vodom čistom.” Jevrejima 10:19-22
28

Mnogi ljudi na pogrešan način razumeju pojmove opravdanja i posvećenja. Oni smatraju
da je posvećenje nastojanje da čovek napusti svoje grehe i da to traje čitavog života, dok
je istovremeno on opravdan, ali to nije tačno. Opravdanje nas čisti od svih greha i stvara
u nama novo srce, a tada nas osnažuje da živimo posvećen život - život svakodnevnog
nastavanja i rasta u Hristu koji donosi plodove svetosti.

“Sada pak, pošto ste oslobođeni greha i pošto ste stavljeni u službu Bogu, imate svoj
plod na osvećenje, a život večni kao kraj.” Rimljanima 6:22 (Čarnić)
Vi niste više sotonini robovi, sada ste Božji dobrovoljni robovi ili sinovi koji žive
Njegovom silom. I to je delo koje traje čitavog života!
“Šta je to posvećenje? To znači predati se Bogu u celosti i bezrezervno - svoju dušu,
telo i duh; postupati pravedno; voleti milost; hoditi smerno sa Bogom; znati i činiti volju
Božju bez osvrtanja na sebe i svoje interese; biti nebeski usmeren, čist, nesebičan, svet,
bez mane i mrštine.” OHC 212
“Mnogi koji tvrde da slede Hrista nemaju pravu religiju. Oni ne otkrivaju u svojim
životima plodove pravog obraćenja. Njima upravljaju one iste navike, onaj isti duh
sitničarenja i sebičnosti koji je upravljao njima pre nego što su prihvatili Hrista.
Niko ne može da uđe u Božji grad ko nema poznanje pravog obraćenja. U pravom
obraćenju duša je nanovo rođena. Novi duh nastanjuje hram duše. Otpočinje novi život.
Hristos se otkriva u karakteru.” RH 7-30-1901
“Ali sad, oslobodivši se greha i postavši služitelji Božji, imate kao plod svoje
posvećenje, a kao kraj život večni.” Rimljanima 6:22 (Bakotić)
"Posvećenje je stanje svetosti, spolja i iznutra, i znači biti svet i bezrezervno pripadati
Bogu, ne samo formalno, već u istini. Svaka nečistota misli, svaka požudna želja, odvaja
dušu od Boga; jer Hristos ne može nikada staviti haljine svoje pravednosti na grešnika
da bi pokrio njegove nedostatke." OHC 214
“Hristova pravda nije ogrtač kojim će se pokrivati nepriznati i neostavljeni gresi; to
je životno načelo koje preobražava karakter i upravlja ponašanjem. Svetost je
potpuna pripadnost Bogu; to je potpuno predanje srca i života za stan nebeskim
načelima.” Čežnja vekova 473 (DA 555, 556)
“Kao sluge Hristove, tvoreći volju Božju od srca.” Efescima 6:6
29
“Svaka prava poslušnost dolazi iz srca. To znači celim srcem raditi sa Hristom. Ako
želimo, on će se tako izjednačiti sa našim mislima i ciljevima, tako dovesti naša srca i
umove u sklad sa svojom voljom, da ćemo slušajući Njega ustvari postupati po svojim
ličnim podsticajima. Volja, očišćena i posvećena, naći će svoje najuzvišenije
zadovoljstvo u službi Njemu. Kada upoznamo Boga, onako kako imamo prednost da ga
upoznamo, živećemo životom stalne poslušnosti.” Čežnja vekova 574 (DA 668)
“No hvala Bogu što ste jednom bili sluge greha, ali ste od srca poslušali primer nauke,
kome ste predani; pošto ste oslobođeni greha, stavljeni ste u službu pravednosti.”
Rimljanima 6:17.18 (Čarnić)
“A onome koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovedanju Isusa Hrista…. po
zapovesti večnoga Boga, za poslušanje vere.” Rimljanima 16:25.26
Ja sam bila naučena da poštujem zakon, ali nisam razumela poslušnost verom.
“Prava poslušnost je izraz načela koje deluje iznutra.” COL 97
„Ako su naša srca obnovljena po Božjem obličju, ako je božanska ljubav usađena u našu
dušu, neće li se onda i Božji zakon ostvarivati u našem životu? ... Umesto da nas oslobodi
poslušnosti, upravo nas vera, i samo vera, čini učesnicima u Hristovoj milosti, što nas
osposobljava da budemo poslušni.“ Put Hristu 47, 48 (SC 60, 61)
“Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji. Jer smo njegov posao,
sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog napred pripravi da u njima hodimo.”
Efescima 2:8-10
„Hristovom milošću živećemo u poslušnosti Božjem zakonu koji je zapisan u našim
srcima. Nadahnuti Hristovim Duhom, mi ćemo hoditi kao što je On hodio.”
Stvaranje, patrijarsi i proroci 336 (PP 372)
“Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svojemu neznanju, nego po
svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.” 1. Petrova 1:14.15
“Svetost nije ushićenje: to je potpuno potčinjavanje volje Bogu; to znači živeti prema
svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih; činiti volju našeg nebeskog Oca; verovati Bogu u
iskušenjima; u tami kao i u svetlosti; ići verom, a ne gledanjem; oslanjati se na Boga sa
čvrstim pouzdanjem i počivati u njegovoj ljubavi.” AA 51
Ovo je naše životno delo – potpuno se predati Bogu i živeti po Njegovoj volji.
“Pravo posvećenje nije ništa više ili manje nego voleti Boga celim srcem i besprekorno
držati Njegove zapovesti i uredbe. Posvećenje nije osećanje nego princip nebeskog
porekla koji dovodi sve strasti i želje pod upravu Duha Božjega; ovo delo se obavlja
kroz našeg Gospoda i Spasitelja.” FW 87
“I celi vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa
Hrista. Veran je onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.” 1. Solunjanima 5:23.24

Veruj da on to može i prihvati

“I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovečiji da se podigne. Da
nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.” Jovan 3:14.15
“Vi ste priznali svoje grehe i u srcu odlučili da ih odbacite. Doneli ste odluku da se
predate Bogu. Pođite sada k Njemu, molite Ga da opere vaše grehe i da vam da novo
srce! Verujte tada da On to čini zato što je tako obećao!” Put Hristu 39 (SC 49, 50)
“Jer Bog ne posla sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza nj.”
Jovan 3:17
30
"Smrtonosne posledice greha mogu se ukloniti jedino sredstvom koje je Bog dao. Izrailjci
su spasavali živote gledajući prema podignutoj zmiji. Ovim pogledom izražavali su veru.
Živeli su zato što su verovali Božjoj reči i oslanjali se na sredstvo koje im je ponuđeno
za ozdravljenje. Tako i grešnik mora da pogleda na Hrista da bi živeo." Stvaranje,
patrijarsi i proroci 393 (PP 431)
“Gle, jagnje Božje koje uze na se grehe sveta.” Jovan 1:29
“Posredstvom krsta, grešnik je izvučen iz tvrđave greha, iz saveza zla, i svaki put kada
pristupa krstu, njegovo srce omekšava i on pokajnički uzvikuje: ’Moji gresi su raspeli
Sina Božjega.’ Kod krsta on ostavlja svoje grehe i milošću Hristovom njegov
karakter je preobražen. Otkupitelj podiže grešnika iz praha i postavlja ga pod vođstvo
Svetoga Duha. Kada grešnik pogleda na Otkupitelja, on pronalazi nadu, sigurnost i
radost. Vera se drži Hrista u ljubavi. Vera radi kroz ljubav i čisti dušu.” 1SM 349
“Bog je spreman da na zahtev grešnika zadovolji njegovu potrebu za milošću. To će
izlečiti svaku duhovnu bolest. Time srca mogu biti očišćena od svake nečistote. To je
evanđeoski lek za svakoga koji veruje.” HP 34
"Mnogi Izrealci nisu prepoznali pomoć u sredstvu koje im je nebo ponudilo. Mrtvi i na
samrti ležali su svuda oko njih, znali su da je bez Božje pomoći njihova sudbina
zapečaćena; ali nastavili su da oplakuju svoje rane, svoje boli, svoju sigurnu smrt, sve
dok im nije ponestalo snage, dok im pogled nije postao staklast, iako su mogli odmah biti
izlečeni." Stvaranje, patrijarsi i proroci 394, (PP 432)
“Isusu je drago da mu dođemo upravo takvi kakvi smo, grešni, bespomoćni, zavisni.
Možemo doći sa svim svojim slabostima, svojim ludostima, svojom grešnošću i
pokajnički pasti pred Njegove noge! Njemu je na slavu da nas podigne u naručje svoje
ljubavi, da zavije naše rane, da nas očisti od svake nečistote.
I upravo se ovde hiljade varaju: oni ne veruju da im Isus oprašta lično, pojedinačno. Oni
se ne oslanjaju na Božju reč. Prednost svih koji ispunjavaju uslove jeste saznanje da se
oproštenje bez ograničenja odnosi na svaki njihov greh. Odbacite sumnju da se Božja
obećanja odnose i na vas! Ona su upućena svakom prestupniku koji se kaje. Hristos daje
silu i milost i anđeli u službi prenose ih svakoj duši koja veruje. Niko nije tako grešan da
ne bi u Hristu, koji je umro za njega, mogao naći snagu, čistotu i pravednost. On čeka da
mu skine odeću ukaljanu i oskrvnjenu grehom i da ga odene u belu odeću pravednosti;
On ga poziva da živi, a ne da umre.” Put Hristu 41, 42 (SC 52, 53)
Zašto mnogi ljudi ne veruju da Isus može da ih očisti i daruje im novo srce i um još
danas? Zato što smatraju da je potreban čitav život da bi se odrekli svojih greha. Oni su
poverovali u laž. Danas je dan spasenja. Danas možete biti očišćeni od svih svojih greha.
Još danas možete imati pravo zajedništvo sa Bogom. Sutra možda nećete biti među
živima. Dođite još danas! Razbojnik na krstu je poverovao i bio je odmah u potpunosti
spasen.
“U svim narodima i kroz sve vekove, oni koji veruju da ih Isus lično može i hoće
spasiti od greha su odabrani Božji izabranici; oni su Njegovo posebno blago. Oni su
poslušni Njegovoj volji i izlaze iz sveta, odvajajući se od svake nečiste misli i nesvetog
dela….Žalosna je činjenica da veliki deo onih koji tvrde da su Božji narod nemaju veru u
Hrista kao u svog ličnog Spasitelja.” RH 8-1-1893
“A bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dođe Bogu, valja da veruje
da ima Bog, i da plaća onima koji ga traže.” Jevrejima 11:6
“Ne budi neveran nego veran.” Jovan 20:27
31
“Sve je moguće onome koji veruje.” Marko 9:23
“Ona ista sila koja je pretvorila vodu u vino na svadbenoj svečanosti u Kani je u stanju da
iskoreni svako zlo iz naše prirode i da nas učini sudeonicima u božanskoj prirodi. Ona
ista sila koja je očistila gubavca može da očisti srce i učini ga spremnim za zajedništvo sa
Bogom, anđelima i vojskom iskupljenih.” ST 8-10-1891
“Jer se ne stidim jevanđelja Hristova; jer je sila Božija na spasenje svakome koji
veruje.” Rimljanima 1:16
“Po veri vašoj neka vam bude.” Matej 9:29
“Vera je jednostavna u svom delovanju i moćna u svojim rezultatima. Mnogima koji
tvrde da su hrišćani, koji imaju znanje svete reči i veruju u njene istine, nedostaje detinje
poverenje koje je suštinsko za Hristovu religiju. Oni ne pružaju ruku za onaj poseban
dodir koji donosi silu isceljenja duši.” 6BC 1074
Ukoliko ne posedujete ovu veru koja donosi duhovno isceljenje, provedite više vremena
kod nogu Hristovih učeći od Njega.
“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božjom.” Rimljanima
10:17
Kada slušate reč Božju i postupate po onome što ste čuli, Bog može da učini svoje čudo
spasenja.
“Vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo.”
Jevrejima 11:1
“Ne čekajte da osetite da ste ozdravili. Verujte Njegovoj reči i ona će se ispuniti.
Stavite svoju volju na Hristovu stranu. Odlučite da mu služite i čineći po Njegovoj reči,
primićete snagu. Kakva god može biti rđava navika i velika strast koja je dugim
popuštanjem vezala i dušu i telo, Hristos je u stanju i čezne da oslobodi. On će dati život
duši koja je ’mrtva zbog prestupa svojih.’ Efescima 2:1. On će osloboditi roba koga drže
slabosti, nesreće i lanci greha.” Čežnja vekova 158 (DA 203)
Divno je osloboditi se besa, ozlojeđenosti, gorčine, razdražljivosti, mržnje, sebičnosti ili
bilo kog drugog greha, i dopustiti da nas Božja ljubav vodi.
“Hvala dakle Bogu što bivši robovi grehu poslušaste od srca tu nauku kojoj se i
predadoste. Oprostivši se pak od greha postaste sluge pravdi.” Rimljanima 6:17.18
“Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego
po duhu. Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona
grehovnoga i smrti.” Rimljanima 8:1.2
“Hristos je došao da sa duše raskine okove ropstva grehu. 'Ako vas dakle sin izbavi,
zaista će te biti izbavljeni.’” Čežnja vekova 399 (DA 466)
“Pravo obraćenje je korenita promena. Usmerenje uma i sklonosti srca treba da se
preokrenu i život postaje opet nov u Hristu.” 4T 17
“Čim Božji Duh dotakne dušu, njena snaga se budi i čovek postaje nova tvar u Hristu
Isusu.” RH 11-22-1892
"On vas je oživeo kada ste bili mrtvi kroz prestupe i grehe u kojima ste nekada hodili,
idući putevima ovoga sveta za knezom koji vlada u vazduhu, duhom koji radi u sinovima
protivljenja. Svi smo mi ranije živeli među njima u strastima tela, idući za željama tela i
uma, i tako smo po prirodi bili deca gneva, kao i ostatak čovečanstva. Ali Bog koji je
bogat u milosti, iz velike ljubavi kojom nas je voleo, iako smo bili mrtvi kroz prestupe,
oživeo nas je zajedno sa Hristom (milošću ste spaseni) i podigao nas je s njime."
Efescima 2:1-5 RSV
32
“Da bi se podigao neko ko je duhovno mrtav, da bi se stvorile nove sklonosti, nove
pobude, potrebno je utrošiti isto toliko sile koliko je potrebno da se podigne telesno mrtav
čovek.” RH 3-12-1901
“Oslobodivši nas od ropstva greha, Bog nam je omogućio da živimo obnovljenim i
preobraženim životom službe.” Poruka mladima 35 (MYP 69)
“Kada Božji Duh osvoji srce, to preobražava život. Grešne misli se odbacuju, rđava
dela se napuštaju; ljubav, poniznost i mir zauzimaju mesto gneva, zavisti i svađe.
Radost zauzima mesto žalosti i lice odsjajuje nebeskom svetlošću. Niko ne vidi ruku
koja podiže teret ili zapaža svetlost koja silazi iz nebeskih dvorova. Blagoslov dolazi
onda kada se verom duša pokorava Bogu. Tada sila nevidljiva za ljudsko oko,
stvara novo stvorenje po Božjem obličju.” Čežnja vekova 132 (DA 173)
To je ono što je razbojnik na krstu iskusio kada se u veri predao Isusu, a svetlost sa neba
bila je poslata kao znak da ga Bog prihvata.
“Dok je (Isus) izgovarao reči obećanja, kroz tamni oblak koji je obavio krst probila se
sjajna i nezadrživa svetlost. Razbojnik koji se kajao doživeo je savršeni mir i sigurnost da
ga je Bog prihvatio. U svom poniženju, Hristos je bio proslavljen... Njegovo carsko pravo
je da spase do poslednjeg sve koji kroz Njega dolaze Bogu.“ Čežnja vekova 654 (DA
751)
“Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i
smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo.” Isaija 55:7
“Primiti oproštenje koje Hristos daje ne znači samo puki oprost, već uključuje i
obnovu duha našeg uma. Gospod kaže: ’I daću vam novo srce.’ Hristov lik treba da se
utisne u svaki um, srce i dušu.“ 3SM 190
“U odnosu na svoj raniji način života vi treba da skinete sa sebe staroga čoveka koji
propada zbog varljivih požuda, pa da se obnavljate duhom svoga uma, i da obučete
novoga čoveka koji je prema Bogu stvoren u istinitoj pravednosti i svetosti.” Efescima
4:22-24 (Čarnić)
"Kada je čovek obraćen Bogu, tada dobija novo shvatanje o moralu, novu snagu
pobuda i od tada voli ono što Bog voli." 1SM 336
“On ima moć da oživi i obnovi sposobnosti duše paralisane grehom, da oživi i obnovi
potamneli um i izopačenu volju.” Vaspitanje 23 (Ed 29)
“Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade. Ali je sve od
Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista” 2. Korinćanima 5:17.18
“Oni koji prime Spasitelja, postaju sinovi Božji. Oni su Njegova duhovna deca,
novorođeni, obnovljeni u pravednosti i pravoj svetosti. Njihovi umovi su preobraženi.”
ST 12-17-1902
“Mi moramo učiti od Hrista. Potrebno nam je da znamo šta On predstavlja onima koje je
otkupio. Moramo shvatiti da je kroz veru u njega naša prednost da postanemo sudeonici u
Njegovoj božanskoj prirodi i da uteknemo od pokvarenosti ovoga sveta koja se sastoji u
požudi. Tada smo očišćeni od svih greha i karakternih nedostataka. Ne treba da
zadržimo nijednu grešnu sklonost. Hristos nosi grehe; Jovan je ukazao na Njega kada
je rekao: ’Gle, Jagnje Božje koje uze na se grehe sveta.’” RH 4-24-1900
“Ako ste pomireni s Bogom danas, bili biste spremni ako bi Hristos došao danas. Ono što
nam je potrebno je Hristos oblikovan iznutra, nada slave.” HP 227
33
“Oni koji sagledavaju Hrista u Njegovom pravom karakteru i primaju Ga u srce, imaju
večni život. Hristos prebiva u nama posredstvom Duha, a Božji Duh, primljen verom u
srce, početak je večnog života.” Čežnja vekova 328 (DA 388)

On će živeti u tebi i osnažiti te

“Jer se ne stidim jevanđelja Hristova; jer je sila Božija na spasenje svakome koji
veruje.” Rimljanima 1:16
“’A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji koji veruju u ime njegovo.’
Jovan 1:12. Ova sila se ne nalazi sama od sebe u posedu ljudi. To je sila Božja. Kada
duša primi Hrista, ona prima silu da živi Hristovim životom.” COL 314


“Kada grešnik prihvati Hrista i živi u njemu, Isus uzima njegove grehe i slabosti i kalemi
pokajničku dušu na Sebe, tako da on može održati svoje zajedništvo sa Hristom, kao što
čokot održava lozu. Mi smo ništa i nemamo ništa, sve dok ne primimo silu od Isusa
Hrista.” KH 100
“Ja sam čokot, a vi loze: i koji bude u meni, i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez
mene ne možete činiti ništa.” Jovan 15:5
“Ne postoji neki drugi put čovekovog spasenja. ’Bez mene,’ kaže Hristos, ’ne možete
činiti ništa.’ Kroz Hrista, i samo Hrista, izvori života mogu oživeti čovekovu prirodu,
preoblikovati njegov ukus, i usmeriti njegove naklonosti prema nebu.” 1SM 341
“Budući da su nam sve božanstvene sile Njegove koje trebaju k životu i pobožnosti
darovane.” 2. Petrova 1:3
“Na raspolaganju im se nalaze neiscrpna nebeska blaga. Hristos im daje dah svojega
Duha, život svog života. Sveti Duh ulaže svoje najviše sile u delovanju na srce i um.” 6T
306
“Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom njegovim za
unutrašnjeg čoveka, da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi
ukorenjeni i utemeljeni, . . . da se ispunite svakom puninom Božijom.” Efescima 3:16-19
“I od punosti Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.” Jovan 1:16
"I kao što život iz čokota struji kroz loze i lišće, spuštajući se do najdonjeg tkiva i
dopirući do najvišeg lista, tako će i Hristova milost plamteti obilno u duši, šaljući svoje
vrline u sve delove bića, prožimajući svaki pokret tela i uma." Sinovi i kćeri Božje 74
(SD 76)
“Evanđeoska religija je Hristos u životu - živo delotvorno načelo. Ona predstavlja
Hristovu blagodat otkrivenu u karakteru i ispoljenu u dobrim delima.” COL 384
34
“Jer ja zakonom zakonu umreh da Bogu živim; s Hristom se razapeh. A ja više ne živim,
nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom sina Božijega, kojemu
omiljeh, i predade sebe za mene.” Galatima 2:20
“Prava poslušnost je izraz načela koje deluje iznutra.” COL 97
“Kada se prihvate Njegova uputstva i potpuno nas obuzmu, Isus postaje stalno prisutan,
upravljajući našim mislima, idejama, postupcima… I mi više ne živimo, nego Hristos
živi u nama koji je nada slave. Naše ’Ja’ je mrtvo, a Hristos je živi Spasitelj.” TM 389
“A Bog mira….da vas usavrši u svakome delu dobrom, da učinite volju Njegovu, čineći u
vama što je ugodno pred Njim, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove vekova. Amin.”
Jevrejima 13:20.21
“Svi moraju imati sopstveno živo iskustvo; oni moraju imati Hrista prisutnog u srcu,
Njegovog Duha da upravlja naklonostima, ili ispovedanje njihove vere neće imati
vrednost, a njihovo stanje će biti čak i gore nego da nikada nisu čuli za istinu.” 5T 619
“Neka bi nam Bog pomogao da umremo svome ’ja’ i da se nanovo rodimo, da Hristos
može živeti u nama kao živo, delotvorno načelo i kao sila koja nas drži svetim.” 9T 188
“Jedina čovekova nada jeste život Božji u nama.” MH 115
“Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata tajna slave ove među neznabošcima, Hristos
u vama, nad slave.” Kološanima 1:27
Isus želi da mu dopustimo da u nama živi svakoga dana, tako da možemo donositi rodove
Svetoga Duha u našim životima i predstavljati drugima Njegov karakter.

Budi u njemu i donesi mnogo roda

“Budite u meni, i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne
bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. Ja sam čokot a vi loze: i koji bude u meni
i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa.” Jovan 15:4.5
“Naš život moramo primati od matičnog čokota. Samo kroz jedinstvo s Hristom, kroz
svakodnevno i stalno zajedništvo s Njim, možemo roditi rod Svetoga Duha.” 5T 47, 48
“Ako ostanete u meni, i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.
Time će se Otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici.” Jovan
15:7.8
“Hristova prisutnost u duši je preobražavajuća sila i spoljašnjost svedoči o miru i
radosti koje deluju iznutra. Mi pijemo u ljubavi Hristovoj kao što se loza hrani od čokota.
Ako smo nakalemljeni na Hrista, ako smo se svakim vlaknom spojili sa Živim Čokotom,
pružaćemo dokaz da je tako, donoseći bogate grozdove živog roda.” 1SM 337
“Po rodovima njihovim poznaćete ih.” Matej 7:16
“A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost,
uzdržanje.” Galatima 5:22.23
Ako živimo verom u Božjeg sina u našem životu pokazaće se rodovi Duha i nijedan
neće nedostajati. . . Ako živite u Hristu, ako ste privrženi Hristu, ako vas Hristos
podupire, ako crpite hranu od Hrista, rodićete rod sličan Hristovom.” Čežnja vekova
582, 583 (DA 676, 677)
“Da li se nalazite u stanju u kojem vam nedostaju ovi kvaliteti? Čim vam se neko
suprotstavi ili vas uvredi, da li se u vašem srcu javlja osećanje ogorčenosti, duh pobune?
Ako je to duh kojeg posedujete, znajte da nemate duha Hristovog. To je jedan drugi
duh.” RH 12-21-1886
35
“Hristov duh će se otkriti u svima koji su rođeni od Boga. Svađa i razdor se ne mogu
javiti među onima kojima upravlja Njegov Duh.” 5T 227
“’Po rodovima njihovim poznaćete ih.’ Našim umom upravlja ili Bog ili sotona; a to
pokazuje život tako jasno da po pitanju toga kojoj sili ste predali svoju vernost niko ne
mora da pogreši.” FE 89
“Kada dajemo mesta nestrpljenju, mi izgonimo Božjeg Duha iz srca i ustupamo
mesto sotonskim osobinama.” 2SM 236
'Kome se predate kao sluge za poslušanje, robovi ste onoga koga slušate.' Ako gajimo u
srcu gnev, požudu, pohlepnost, mržnju, sebičnost ili koji drugi greh, postajemo robovi
greha. 'Niko ne može dva gospodara služiti.' Ako služimo grehu, ne možemo služiti
Hristu." Poruka mladima 64 (MYP 114)
“Hristos nije rekao da čovek neće hteti ili da neće smeti da služi dva gospodara, već
da neće moći.” Misli s gore blagoslova 118 (MB 93)
Ako se razljutim u svom ophođenju sa decom, gde su ljubav, radost, mir, strpljenje,
ljubaznost, vernost, blagost i vlast nad samim sobom? Nema ih. Kada uporedite sebe sa
rodovima Duha, shvatićete da ne možete služiti dva gospodara. Vi možete biti veoma
aktivni i stoga smatrati sebe dobrim hrišćaninom, ali ako ste kod kuće razdražljivi i
neljubazni sa svojom porodicom, nešto nije u redu. Može biti da ne znate kako da
pokorite svoje srce Božjoj upravi, ili možda to ne želite.
"Ne možemo biti skloni ljutnji i nestrpljenju i biti hrišćani, jer duh sklon ljutnji i
nestrpljenju nije Hristov Duh." RH 8-14-1888
“Nestrpljivost dovodi neprijatelja Boga i ljudi u vaše porodice i isteruje anđele Božje.
Ako nastavate u Hristu, i Hristos u vama, nećete izgovarati ljutite reči.” HP 99
“Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.” Efescima 5:9
„Ako li imate gorku zavist i svađu u srcima svojim, ne hvalite se, ni lažite na istinu. Ovo
nije ona premudrost što silazi odozgo, nego zemaljska, ljudska, đavolska. Jer gde je
zavist i svađa, onde je nesloga i svaka zla stvar. A koja je premudrost odozgo ona je
najpre čista, a potom mirna, krotka, pokorna, puna milosti i dobrih polodova, bez hatera,
nelicemerna. A plod pravde u miru seje se onima koji mir čine.“ Jakov 3:14-18
"Ne možete popuštati svojoj naravi i hoditi vašim putevima, i biti dete Božje. Mi treba
da se borimo sa našim nasleđenim sklonostima da ne bismo popustili iskušenju i
razljutili se prilikom provokacija." RH 10-11-1892
"Onaj ko popusti nestrpljenju služi sotoni. 'Kome dajete sebe za sluge u poslušanje,
sluge ste onoga koga slušate.'" 4T 607
“Sotona preuzima upravu nad svakim umom koji nije odlučno postavljen pod upravu
Duha Božjeg.” TM 79
"Neka niko ne vara svoju dušu u pogledu ove stvari. Ako gajite ponos, samouzvišenje,
želju za prvenstvom, hvalisavost, nesvete ambicije, gunđanje, nezadovoljstvo, gorčinu,
zle razgovore, laž, prevaru, klevetanje, Hristos ne stanuje u vašem srcu, i dokazi
pokazuju da posedujete um i karakter sotone, a ne Hristov, koji je bio krotka i smerna
srca." TM 441
"Ponos i sebičnost ne mogu naći svoje mesto u karakteru, a da se prethodno iz srca ne
istera Onaj koji je krotak i smeran u srcu." RH-11-24-1885
“Sami sebe okušajte jeste li u veri, sami sebe ogledajte. Ili ne poznajete sebe da je
Isus Hristos u vama? već ako da u čemu niste valjani.” 2. Korinćanima 13:5
36
"Ali reći ćeš: Kako da znam da je Hristos u mom srcu? Ako, kada si kritikovan i ukoren
na tvom putu, i stvari ne idu onako kako si mislio da treba da idu - ako tada dopustiš da
ti se uzburkaju strasti umesto da podneseš ukor i budeš strpljiv i ljubazan, Hristos ne
stanuje u srcu." RH 7-12-1887
“I ovo je obećanje koje čusmo od njega i javljamo vama, da je Bog videlo, i tame u
njemu nema nikakve. Ako rečemo da imamo zajednicu s njim a u tami hodimo,
lažemo i ne tvorimo istine. Ako li u videlu hodimo, kao što je on sam u videlu, imamo
zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćava nas od svakoga
greha.” 1. Jovanova 1:5-7
"Šta to znači lagati na istinu? To znači tvrditi da se veruje u istinu, dok duh, reči i
ponašanje ne predstavljaju Hrista nego sotonu. Širiti zlonamerne pretpostavke, biti
nestrpljiv i nespreman na praštanje je laganje na istinu, ali ljubav, strpljenje i dugo
podnošenje su u saglasnosti sa principima istine. Istina je uvek čista, ljubazna i širi
nebeski miomiris nepomešan sa sebičnošću." KH 185
"Sebičnost ne može više živeti u srcu koje ima delotvornu veru u Hrista, baš kao što
svetlost i tama ne mogu postojati zajedno." 5T 48
“Bog je videlo, i tame u njemu nema nikakve.” 1. Jovanova 1:5
“Dok god se gaji gordost, neprijateljstvo i borba za prvenstvo, srce ne može da stupi u
zajednicu sa Hristom.” Čežnja vekova 559 (DA 650)
“Jedino ako budu bili voljni da se očiste od greha, moći će da uđu u zajednicu sa Njim.
Samo oni koji su čistoga srca mogu prebivati u Njegovoj prisutnosti.” Čežnja vekova 75
(DA 108)
“Naš Spasitelj je izložen sramoti od strane onih koji tvrde da Mu služe, ali koji pogrešno
predstavljaju njegov karakter, a time su mnogi prevareni i povedeni na pogrešne staze.”
Čežnja vekova 376 (DA 439)
“Dečice! niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan; koji
tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi sin Božji da raskopa dela
đavolja.
Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer njegovo seme stoji u njemu, i ne može
grešiti, jer je rođen od Boga. Po tom se poznaju deca Božija i deca đavolja: koji god ne
tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svojega.” 1. Jovanova 3:7-10
“Najveća uvreda koju Mu možemo naneti je da se pretvaramo da smo Njegovi učenici,
dok u našim rečima, naravi i delima pokazujemo sotonin duh.” 3BC 1160
“Ljubazni! Da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od
Boga je rođen, i poznaje Boga. A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.” 1.
Jovanova 4:7.8
“Sve dok u svom životu ne prihvatite načelo požrtvovne ljubavi, koja je načelo njegovog
karaktera, ne možete upoznati Boga.” Misli sa gore blagoslova 41 (MB 25)
“Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.” Rimljanima 13:10
“I po tom razumemo da ga poznasmo, ako zapovesti njegove držimo. Koji govori:
poznajem ga, a zapovesti njegovih ne drži, laža je, i u njemu istine nema. A koji drži
reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u
njemu.Koji govori da u njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je on hodio.” 1.
Jovanova 2:3-6
"Vi možete reći: 'Ja držim zapovesti Božje.' Ali da li je to tako?... Da li sprovodite
principe iz Božjih zapovesti u svome domu, u svojoj porodici? Da li pokazujete grubost,
37
neljubaznost i neuglađenost u porodičnom krugu? Ako pokazujete neljubaznost u svome
domu, onda nije važno koliko je uzvišeno vaše ispovedanje vere - vi kršite Božje
zapovesti. Nije važno koliko drugima propovedate zapovesti, ako ne pokazujete ljubav
Hristovu u svome domu, vi ste prestupnik zakona." RH 3-29-1892
"Ljudi i žene, deca i omladina se ispituju na nebeskim merilima prema onome što
otkrivaju u životu koji sprovode u svom domu. Hrišćanin u svom domu je hrišćanin
svuda." 5BC 1085
“Hristova krotost pokazana u domu će usrećiti sve ukućane; ona ne izaziva svađu, ne
uzvraća ljutito, već stišava razdraženi temperament i zrači blagošću koju osećaju svi koji
se nalaze u krugu njenog uticaja. Svaku zemaljsku porodicu, u kojoj se neguje, ona čini
delom one velike nebeske porodice.” Misli s gore blagoslova 32 (MB 16)
“Po tom doznajemo da u njemu stojimo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.”
1. Jovanova 4:13
“Ako imamo ljubav Hristovu u duši, prirodno je da ćemo imati i sve ostale darove
milosti: radost, mir, trpljenje, nežnost, dobrotu, veru, krotost, uzdržanje.” ML 50
"Mnogo je onih koji nikada nisu osećali kako je neophodno da pokore svoje 'ja' i da
nadvladaju zlu narav. Oni povlađuju gorčini i gnevu u svome srcu i ove zle osobine
prljaju dušu. Na taj način se oni odriču Hrista i drugima zamračuju put. Niko neće imati
izgovor za ispoljavanje neobuzdane naravi; hiljade će propustiti da dođu na nebo zbog
nedostatka samokontrole." ST 12-17-1885
"Kada osoba tvrdi da je hrišćanin, a njegova vera ga ne čini boljim čovekom ili boljom
ženom u svim odnosima prema životu, odnosno živim Hristovim predstavnikom u
ponašanju i karakteru, takvi nisu Njegovi." ML 257
Međutim, mnogi ljudi su mi rekli da čak i kada nismo poslušni našim roditeljima, mi
smo i dalje njihova deca. Da, telesno, ali ne i duhovno! U tome postoji velika razlika.
“A ko se Gospoda drži jedan je duh s Gospodom.” 1. Korinćanima 6:17
“Duh suprotan Hristovom duhu, odreći će Ga se, bez obzira kako Ga rečima ispoveda.
Ljudi mogu da se odreknu Hrista govoreći zlo, besmislenim razgovorima, neistinitim ili
neljubaznim rečima. Oni mogu da ga se odreknu izbegavanjem životnih tereta, težnjom
za grešnim zadovoljstvom. Oni mogu da Ga se odreknu prilagođavanjem svetu,
neučtivim ponašanjem, ljubavlju prema sopstvenim stavovima, pravdanjem samoga
sebe, negovanjem sumnje, izazivanjem nevolja i prebivanjem u tami. Na ove načine -
izjavljuju da Hristos nije u njima.” Čežnja vekova 301 (DA 357)
“Isus nije došao da spase čoveka u njegovim gresima već od njegovih greha. ’Greh
je bezakonje’ i ako budemo neposlušni zakonu, mi pokazujemo da ne prihvatamo našeg
Spaistelja. Jedina nada u spasenje dolazi kroz Hrista. Ako Njegov Duh boravi u srcu,
greh tamo ne može nastavati.” RH 3-16-1886
Šta treba da činimo da greh ostane van našeg srca?

Bori se u dobroj borbi vere

“Bori se u dobroj borbi vere, muči se za večni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro
priznanje pred mnogim svedocima… da držiš zapovest čistu i nezazornu do dolaska
Gospoda našega Isusa Hrista.” 1. Timotiju 6:12.13
38
“Obraćenjem duša nije završeno njihovo spasenje. One treba da trče trku; vatrena bitka
je pred njima - da se bore u ’dobroj borbi vere.’ …Ova bitka se vodi celog života.” OHC
163
“Zato dakle….da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i s trpljenjem da
trčimo u bitku koja nam je određena, gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa.”
Jevrejima 12:1.2
“Bremena… su loše navike i običaji koje smo stekli sledeći naše prirodne sklonosti.”
7BC 934
Kada dođemo u podnožje krsta, tamo ostavljamo sve naše stare grešne navike i dela.
Kako to činimo? Odričući se prava da živimo na stari način i odlukom da živimo samo za
Boga kroz Njegovu silu.
"Svaka duša po nasleđu prima izvesne nehrišćanske crte karaktera. Veličanstveno i
plemenito životno delo se sastoji u tome da se ove sklonosti ka zlu drže pod kontrolom.
Male stvari koje se ukrštaju sa našim putevima u najvećoj meri predstavljaju razlog
gubitka vlasti nad sobom." HP 231
“On svakoga dana treba da obnavlja svoje posvećenje, svakoga dana da se bori sa zlom.
Stare navike, nasleđene sklonosti ka zlu će se boriti za prevlast i protiv njih on svagda
treba da je na straži, boreći se u Hristovoj sili za pobedu.” AA 477
“Da ne caruje dakle greh u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim; niti
dajite udova svojih grehu za oružje nepravde; nego dajite sebe Bogu, kao koji ste živi iz
mrtvih, i ude svoje Bogu za oružje pravde.” Rimljanima 6:12.13
“Čim stremimo ka tome da našu volju usaglasimo sa Božjom, milost Božja stoji
spremna da sarađuje sa ljudima.” HP 27
„Neka se ne nađemo na mestu onih za koje je Spasitelj umro uzalud. U Hristu je dovoljno
blagodati da bi se savaladale sve loše osobine karaktera i snaga je jedino u Njemu." RH
3-17-1891
“Jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove. Obucite se u sve oružje Božje, da biste se
mogli održati protiv lukavstva đavolskoga:
Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego sa poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame
ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba.” Efescima 6:10-12
“Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
Branite se od njega tvrđom u veri.” 1. Petrova 5:8.9
“Svaki hrišćanin mora bez prestanka stajati na straži, pazeći na svaki prilaz duši kome
sotona može imati pristup. On se mora moliti za božansku pomoć i u isto vreme odlučno
odbijati svaku naklonost ka zlu. On može pobediti hrabrošću, verom i istrajnim naporom.
Ali neka se seti da mu je za zadobijanje pobede nepohodno da Hristos bude u njemu i on
u Hristu….
Samo kroz jedinstvo s Hristom, kroz svakodnevno i stalno zajedništvo s Njim,
možemo roditi rod Svetoga Duha.” 5T 47, 48
“Svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu u Duhu bez prestanka, i radi toga bdijte u
svakoj istrajnosti.” Efescima 6:18 (Čarnić)
“Kada duša stekne naviku da razgovara sa Bogom, sila zlog biva slomljena; sotona ne
može biti blizu duše koja je bliska sa Bogom.” RH 12-3-1889
"Nikada nije bezbedno da se pouzdamo u sebe ili sopstvena osećanja da smo van
domašaja iskušenja, dok god se nalazimo sa ove strane neba.” COL 155
39
“Bdijte, stojte čvrsto u veri, držite se muški, budite jaki. Sve kod vas neka bude u
ljubavi.” 1. Korinćanima 16:13 (Čarnić)
“Stražite nad nevidljivim prikradanjem neprijatelja, stražite nad starim navikama i
prirodnim sklonostima kako ne bi ojačale; primorajte ih na povlačenje i stražite; povucite
ih nazad ako je potrebno i stotinu puta. Stražite nad mislima i stražite nad planovima
kako ne bi postali sebični i usmereni ka našem ’ja.’” KH 351
“Stražite kako se ne bi dogodilo da govorite prenagljeno, ljutito i nestrpljivo. Stražite
kako ponos ne bi našao mesto u vašem srcu. Stražite kako vas zle strasti ne bi
nadvladale, umesto da ih nadvlađujete. Stražite kako… ne biste postali lakomisleni i
neozbiljni, da vaš uticaj ne bi postao miris smrti umesto miris života.” FL 224
“Neki su postavili pitanje: ’Moram li svagda biti na oprezu i savlađivati se?’ Pokazano mi
ja da nam predstoji veliki zadatak ispitivanja naših srca i da moramo stražiti nad samim
sobom. Potrebno je da uvidimo u čemu grešimo i da se čuvamo toga. Moramo imati
savršenu upravu nad našim duhom.” 1T 308
"Nema ni jedne pobude naše prirode, nijedne sposobnosti uma ili sklonosti srca koja se
svakog trenutka ne bi morala stavljati pod upravu Božjeg Duha." Stvaranje, patrijarsi i
proroci 383 (PP 412)
“Samo ako budno i neprestano stražite u molitvi, ako uvek i u svemu postupate tako kao
da ste u neposrednom prisustvu Božjem, bićete u stanju da se oduprete iskušenju i imati
nadu da ćete do kraja ostati čisti, sveti i neokaljani.” GW 128
"Božjom milošću i marljivim nastojanjem moraju biti pobednici u borbi sa zlom."
Velika borba 348 (GC 425)
"Ali, morate se setiti da je vaša volja izvor svih vaših dela. Ova volja, koja je tako važan
činilac u oblikovanju ljudskog karaktera, data je na upravu sotoni prilikom pada u
greh; i od tada on je neprestano radio u čoveku da hoće i učini ono što mu je po volji, a
to vodi do krajnje čovekove propasti i bede. Ali beskrajna Božja žrtva u davanju Hrista,
Svog voljenog Sina, za žrtvu za greh, omogućuje mu da kaže bez kršenja i jednog
principa Svoje vladavine: 'Pokorite se meni; podajte mi volju; uzmite je od uprave
sotonine i Ja ću je preuzeti; tada Ja mogu činiti u vama da hoćete i učinite kao što
mi je ugodno!'" 5T 515
“Greh se služi našom voljom da bi nas zadržao u svojoj vlasti.” Misli s gore
blagoslova 82 (MB 61)
”Oni koji se nalaze u iskušenju treba da razumeju šta je prava moć volje. To je
vladajuća sila u čovekovoj prirodi - snaga odlučivanja i izbora. Sve zavisi od pravilne
upotrebe volje. Želje za dobrotom i čistotom su dobre, dokle god one postoje; ali ako se
samo na njima zaustavimo, nećemo imati koristi. Mnogi će propasti u nadi i želji da
savladaju svoje zle sklonosti. Oni ne pokoravaju svoju volju Bogu. Oni ne odabiraju da
Mu služe.
Bog nam je podario slobodu izbora; na nama je da je upotrebimo. Mi ne možemo
promeniti naša srca, ne možemo upravljati našim mislima, pobudama, sklonostima.
Mi ne možemo sami sebe očistiti i osposobiti se za službu Bogu. Ali možemo odabrati
da služimo Bogu, možemo mu predati našu volju; tada će on činiti u nama da želimo i
činimo onako kako Mu je ugodno. Tako će naša celokupna priroda biti dovedena pod
Hristovu upravu.
Pravilnom upotrebom volje događa se potpuna promena u životu. Pokoravajući volju
Hristu mi stupamo u savez sa božanskom silom. Primamo snagu odozgo da nas održava
40
postojanim. Čist i plemenit život, život pobede nad apetitom i slastima, moguć je
svakome ko sjedini svoju slabu, kolebljivu ljudsku volju sa svemoćnom i
nepokolebljivom voljom Božjom.” MH 176
“Nebeska oruđa radiće udružena sa ljudskim oruđem koje odlučnom verom traži takvo
savršenstvo karaktera koje će se pokazati na delu. Svakome ko se trudi u tome Hristos
kaže: Ja sam ti sa desne strane da ti pomognem.
“Kada se čovekova volja udruži sa Božjom, ona postaje svemoguća. Sve što treba da se
učini po Njegovoj zapovesti, može da se ostvariti u Njegovoj sili. Za sve što traži, On
omogućuje i izvršenje.” COL 333
“Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.” Filibljanima 4:13
“Nijedna prava reforma se ne može izvršiti bez učešća božanske sile. Ljudska odbrana
protiv prirodnih i stečenih sklonosti je kao nasip od peska protiv bujice. Sve dok život
Hristov ne postane životodavna sila našeg života, ne možemo se suprotstaviti iskušenjima
koja nas saleću iznutra i izvana.” MH 130
“Kada se duša preda Hristu, nova sila zagospodari novim srcem. Učinjena je promena
koju čovek za sebe nikada ne može sam da izvrši. To je natprirodno delo koje uvodi
natprirodni sastojak u čovekovu prirodu. Duša koja se potčini Hristu postaje Njegova
tvrđava, koju On drži u svetu pobune i nastoji da nijedan drugi autoritet, osim Njegovog,
ne bude poznat u njoj. Duša koju tako drže nebeske sile, neosvojiva je za sotonine
napade. Međutim, ako se ne potčinimo Hristovoj vlasti, nama će zagospodariti onaj
koji je zao. Neminovno se moramo naći pod vlašću jedne ili druge od ove dve velike sile
koje su u sukobu za vrhovnu vlast u svetu. Nije nepohodno da svojevoljno izaberemo
službu carstvu tame da bismo potpali pod njegovu upravu. Dovoljno je samo da
propustimo da se povežemo sa carstvom svetlosti. Ako ne sarađujemo sa nebeskim
silama, sotona će zauzeti srce i načiniti ga svojim prebivalištem. Jedina odbrana od zla
je Hristos koji prebiva u srcu posredstvom vere u Njegovu pravdu. Sve dok ne
postanemo životno povezani sa Bogom, nećemo nikada moći da se odupremo
obesvećujućem uticaju samoljublja, samozadovoljstva i iskušenja da zgrešimo. Mi
možemo napustiti mnoge rđave navike, za izvesno vreme možemo raskinuti zajednicu sa
sotonom; ali bez životne veze sa Bogom, koja se ostvaruje potčinjavanjem Njemu iz
trenutka u trenutak, bićemo poraženi. Bez ličnog poznanstva i stalne zajednice sa
Hristom, prepušteni smo na milost i nemilost neprijatelju, i sprovešćemo na kraju njegove
naloge.” Čežnja vekova 270 (DA 324)
Šta nam je Isus obećao da ne bismo bili nadvladani od sotone?

On će ti pomoći kad si kušan i učiniti iskušenjima kraj

“Drugo iskušenje da ne dođe na vas osim čovečjega; ali je veran Bog koji vas neće
pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da
možete podneti.” 1. Korinćanima 10:13
“Nije vas zadesilo iskušenje osim onog koje se događa čoveku; ali Bog je veran koji neće
dopustiti da budete iskušani više nego što možete podneti; nego će sa iskušenjima
pripremiti put kojim bi utekli, da biste ga mogli podneti.” 1. Korinćanima 10:13 (KJV)
“Naš nebeski Otac meri i važe svako iskušenje pre nego dopusti da ono dođe na vernika.
On uzima u obzir okolnosti i snagu onoga koji se stavlja na probu i božanski ispit, i On
nikada ne dozvoljava da iskušenje bude jače od snage suprotstavljanja. Bog se
41
nikada ne može optužiti u slučaju kada je duša preopterećena i osoba nadvladana,…već
onaj koji se kušao nije bio dovoljno oprezan i budan na molitvi i nije prisvojio verom
pomoć Božju kojom obiluju Njegove riznice. Hristos nikada nije izneverio vernika u
času borbe. Vernik se mora pozvati na obećanje i susresti neprijatelja u ime Gospodnje.”
OHC 323
Ako ste pravi vernici, nećete biti iskušani više nego što možete podneti; Bog će vam
pripremiti put da biste utekli, ali taj Njegov put moramo prihvatiti, jer u protivnom, ne
može nam pomoći.
Kada sam razumela šta to znači biti hrišćanin, predala sam celo svoje srce Bogu, sa svim
gresima moga srca. Rekla sam Bogu: “Odričem se svoga prava da budem nestrpljiva ili
razdražljiva sa svojom decom. Naročito se odričem prava da gajim loša osećanja prema
mom suprugu, bez obzira šta čini. On možda neće činiti stvari onako kako sam zamislila,
ali nemam prava da se ljutim. Zašto bih se pokorila sotoninom duhu da u njemu
ispravljam druge. Želim da se pokorim Tvome Svetome Duhu.” Želela sam da dopustim
Bogu da Njegova ljubav u meni bude delotvorna i usmerena prema mojoj deci, suprugu i
da se molim za njih umesto da dozvolim sotoni da me koristi kako bi uneo svoj duh u naš
dom.
Kada sam se u potpunosti predala Bogu, verovala sam da će on uzeti od mene duh
ozlojeđenosti i da će mi dati razumevanje za mog supruga i decu. On je to i učinio!
Takođe sam verovala da me može sačuvati od pada u greh, upravo kako je i obećao.
Sledećeg dana sam otišla na posao i ne sećam se da je na mene došlo neko iskušenje sve
do večeri. Imali smo večernje bogosluženje, a ja sam čitala iz knjige o molitvi. Iznenada,
javio se moj suprug koji je bio urednik časopisa i ispravio jednu neispravnu rečenicu u
knjizi. U tome nema ništa loše, ali mi se nije svidelo kada bi on to činio u toku
porodičnog bogosluženja, jer bi nam to odvratilo pažnju. Onda bih ga ja ukorila u
pogrešnom duhu i pokvarila bih bogosluženje. Ali, ja bih njega optužila da je pokvario
bogosluženje!
Te iste večeri, nakon što je on ispravio onu rečenicu, ja sam bez odlaganja odreagovala.
Istog momenta, Sveti Duh me je osvedočio da sam sagrešila i ja sam uzviknula:
„Sagrešila sam!“ Porodica je bila iznenađena na ovo moje priznanje. Kasnije, kada sam
o ovome pričala sa drugima, moj sin koji je bio prisutan, izneo je svoje zapažanje: „Da
majko, još uvek se dobro sećam te noći. To je bilo prvi put da si prihvatila krivicu na
sebe!“
Vidite, od svoga oca sam naučila da uvek krivim druge kada me oni uznemire, iako je moj
duh bio pogrešan. Veoma je lako kriviti druge kada dozvolimo sebi da budemo
razdražljivi zbog nečeg što oni učine ili kažu. Ali za greh nema izgovora!
Te večeri sam ponovo tražila od Boga da mi oprosti, da me očisti i da me povrati k sebi.
Tada sam ga molila da mi pokaže put kojim bih utekla da ne bih reagovala na pogrešan
način. Verovala sam da me on može naučiti kako da ne padnem u greh, jer je On obećao
da to može.
Narednog dana otišla sam na posao i ne sećam se ni jednog iskušenja sve do večeri. I dok
smo opet imali večernje bogosluženje u porodici, čitala sam iz iste knjige. Moj suprug je
ponovo ispravio gramatičku grešku u knjizi. Istovremeno, osetila sam potrebu da
odreagujem.
Mi čitamo da će hrišćani biti mamljeni da čine greh. Ovde nam je potrebna Hristova
pomoć. Tog trenutka, Sveti Duh me je u savesti podsetio: „Ti si se odrekla prava da se
42
suprotstavljaš svom suprugu, bez obzira šta čini, da li se sećaš?“ Odmah sam
odgovorila: „Da, i tako sam i mislila!“ Toga trena, Sveti Duh je tako upravljao mojim
duhom da nisam rekla ni reč. Niko nije ni znao da sam bila u iskušenju! A ja sam znala
da sam pronašla put kojim ću uteći!
Kada smo kušani, Sveti Duh će nastojati da izazove stanje pripravnosti, i ako se hitro
pokorimo Bogu, On će tada imati pravo da upravlja našim duhom i da nam pobedu.
Kasnije sam pronašla ove citate.
“I uši će tvoje slušati reč iza tebe gde govori: to je put, idite njim, ako biste svrnuli
nadesno ili nalevo.” Isaija 30:21
“Glasovi božanskog nadahnuća govore: To je put, idite njim. Ukoliko bi ljudi slušali
glas upozorenja, ukoliko bi verovali Božjem vođstvu, a ne svom ograničenom sudu,
bili bi u sigurnosti.” HP 103
U trenutku iskušenja, brzo se pokori Bogu. On ti uvek ostavlja slobodan izbor.
“Čim stremimo ka tome da našu volju usaglasimo sa Božjom, milost Božja stoji spremna
da sarađuje sa ljudima.” HP 27
“Ako se Hristov glas ne posluša odmah, on će se pomešati u umu sa mnoštvom drugih
glasova.” 7BC 967
“Mi želimo da postanemo toliko osetljivi na svete uticaje da i najtiši Hristov šapat može
da pokrene naše duše.” KH 361
"Ne dozvoli ruganjima, pretnjama i podsmešljivim primedbama da te navedu da opteretiš
svoju savest i u najmanjoj meri, i da tako otvoriš vrata sotoni da uđe i zavlada tvojim
umom." Sinovi i kćeri Božje 209 (SD 211)
“Savest je glas Božji koji se može čuti usred sukoba ljudskih strasti; kada mu se
odupremo, Duh Božji je ožalošćen.” 5T 120
“I ne ožalošćavajte Svetoga Duha Božjega.” Efescima 4:30
“Sveti Duh neće prisiliti čoveka da se ponaša na odgovarajući način. Mi smo slobodna
moralna bića; i kada nam je dato dovoljno dokaza u odnosu na našu dužnost, ostavljeno
nam je da se sami odlučimo o njima.” FE 124

Prihvati put koji ti Bog nudi kojim bi utekao i pokori Mu se

“Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu, i pobeći će od vas. Približite se k
Bogu, i on će se približiti k vama.” Jakov 4:7.8
“Isus je izvojevao pobedu pokornošću i verom u Boga i preko apostola On nam
govori: ’Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu, i pobeći će od vas. Približite se k
Bogu, i On će se približiti k vama.’ (Jakov 4:7.8). Mi se sami ne možemo osloboditi
kušačeve sile; on je pobedio ljudsku prirodu , i kada u sopstvenoj sili pokušavamo da se
odupremo, postaćemo plen njegovih zamki, ali ’tvrda je kula ime Gospodnje, k njemu će
uteći pravednik, i biće u visokom zaklonu.’ (Priče 18:10). Sotona drhće i beži pred
najslabijom dušom koja nalazi utočište u tom silnom imenu.” Čežnja vekova 95, 96 (DA
131)
“Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti.” 2. Petrova 2:9
“Ljudski napor sam po sebi nije dovoljan. Bez pomoći božanske sile, on je
beskoristan. Bog radi, i čovek radi. Odupiranje iskušenju mora poteći od čoveka, koji
mora crpeti svoju snagu od Boga. Bog želi da vladamo sami sobom. Ali On nam ne
43
može pomoći bez našeg pristanka i saradnje. Božanski Duh radi kroz sile i sposobnosti
koje su date čoveku.” AA 482
Kako može On raditi u nama ako mu ne dozvolimo?
“Čim stremimo ka tome da našu volju usaglasimo sa Božjom, milost Božja stoji
spremna da sarađuje sa ljudima.” HP 27
“U celokupnoj sotoninoj sili nema snage da nadvlada onu dušu koja se jednostavnim
poverenjem oslanja na Hrista.” COL 157
Kada osetimo iskušenje, potrebno je da se brzo pokorimo Bogu. On će tada učiniti u
nama sve što je potrebno da bi imali pobedu. Božji anđeli će nas okružiti i iskušenje će
izgubiti svoju snagu.
“Oko svake duše koja se kuša stoje anđeli Božji, spremni da podignu zastavu pravednosti
ako bi onaj koji se kuša pokazao duh suprotstavljanja zlu.” RH 8-8-1907
“Verom i molitvom svi mogu da ispune zahteve evanđelja. Čovek ne može biti primoran
da sagreši. Njegov pristanak se mora pridobiti, duša se mora odlučiti za grešno delo pre
nego strast zadobije dominaciju nad razumom ili bezakonje trijumfuje nad savešću.
Iskušenje, koliko god da je jako, nije nikada izgovor za greh. ’Oči Gospodnje gledaju na
pravednike, i uši Njegove na molitvu Njihovu.’ Vapi ka Gospodu, dušo koja se kušaš.
Baci se, bespomoćna i bezvredna na Hrista, i pozovi se na Njegova obećanja.
Gospod će čuti. On zna koliko jake su sklonosti prirodnog srca, i On će ti pomoći u
svako vreme tvog kušanja.” 5T 177
“Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju.”
Jevrejima 2:18
Svaki put kada sam prihvatila Božji put kojim bih utekla tako što sam se pokorila Njemu
kada sam kušana, on je u meni izgradio ispravan stav i sve što je potrebno da bi me
sačuvao od pada.

On te može sačuvati od pada

“A Onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane, i postaviti prave pred slavom
svojom u radosti.” Juda 24
“Jer ja Gospod Bog tvoj držim te za desnicu, i kažem ti: ne boj se, ja ću ti
pomagati.” Isaija 41:13
"Da bismo mogli napredovati bez spoticanja, moramo imati sigurnost da će nas ruka
Svemoćnoga podržavati, da će beskrajna samilost biti pokazana prema nama ako
padnemo. Samo Bog može u sva vremena da čuje naše pozive u pomoć." Sinovi i kćeri
Božje 152 (SD 154)
“Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našim slabostima, nego
koji je u svemu iskušan, kao i mi osim greha. Da pristupimo dakle slobodno k prestolu
blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.”
Jevrejima 4:15.16
“Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim.” 2.
Korinćanima 12:9
“Dokle traju dani tvoji trajaće i snaga tvoja.” 5. Mojsijeva 33:25
“Mi treba da proživimo svaki dan pojedinačno. Naše životno delo ne treba da
završimo za nekoliko kratkih časova. Ne treba da gledamo u budućnost sa strahom; jer
nam je Bog omogućio da budemo pobednici svakoga dana.” FL 249
44
“Da li pobeđuješ? Ili si nadvladan svojim slastima, apetitom i strastima.” 5T 511
“Ako želimo pobediti, naša je jedina nada da sjedinimo svoju volju s Božjom voljom i da
radimo u saradnji s Njime, iz časa u čas, iz dana u dan.” Misli s gore blagoslova 177 (MB
143)
“Hrišćanski život se sastoji od svakodnevnog predanja, pokoravanja i neprestanog
odolevanja.” 4BC 1154
Čak iako smo imali mnogo loših navika pre nego što smo se predali Hristu, ako budemo
išli korak po korak, uzimajući svaki trenutak vremena zasebno, pobeda može biti naša iz
časa u čas, ako ostajemo potčinjeni Bogu, zavisni od Njegove sile.
“Sve mogu u Isusu Hristu, koji mi moć daje.” Filibljanima 4:13
“Njegova milost daje čoveku silu da bude poslušan Božjem zakonu. Upravo to mu
omogućuje da slomi okove zlih navika. To je jedina sila koja ga može načiniti i održati
postojanim na pravom putu.” MH 115
“Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista.” 2. Timotiju 2:1
“Hristos uvek odvaja od greha skrušenu dušu. On je došao da raskopa dela đavolja i
postarao se da Sveti Duh bude darovan svakoj duši koja se kaje, da bi je sačuvao od
grešenja.“ Čežnja vekova 256 (DA 311)
“Onaj ko nema dovoljno vere u Hrista da ga On može sačuvati da ne učini greh,
nema onu veru koja će mu omogućiti ulaz u carstvo Božje.” RH 3-10-1904
“Mi možemo nadvladati. Da; potpuno, sasvim. Isus je umro da bi nam otvorio put, da
bismo mogli pobediti svaku zlu narav, svaki greh, svako iskušenje, da bi na kraju bili s
Njim.” 1T 144

Svi će biti iskušani - iskušenje nije greh

“Nijedan kad se kuša da ne govori: Bog me kuša; jer se Bog ne da zlom iskušati, i On ne
kuša nikoga; nego svakoga kuša njegova slast, koja ga vuče i mami. Tada zatrudnevši
slast rađa greh; a greh učinjen rađa smrt.” Jakov 1:13-15
“Iskušenja će se sručiti na nas, jer tako treba da se ispitamo za vreme naše probe na
zemlji. To je Božje ispitivanje i otkrivanje naših srca. Greh nije kada imamo iskušenje,
već on nastaje kada se iskušenju popusti.” 4T 358
Šta to znači da je iskušenje “otkrivanje naših srca”?Kada smo suočeni sa iskušenjem,
ono nam pokazuje šta možemo da uradimo ili šta bismo uradili da se nismo brzo pokorili
Bogu. Ono nam pokazuje snagu grešne telesne prirode, sa kojom treba da se borimo dok
god smo na ovome svetu. To je razlog zašto je Hristos uzeo našu telesnu prirodu – da bi
mogao osetiti naša iskušenja.
“Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji nije taknut osećanjem naše nemoći, nego koji
je u svačemu iskušan, kao i mi, ostavši ipak bez greha.” Jevrejima 4:15.16 (KJV)
“Iskušenje nije greh. Isus je bio svet i čist; pa ipak, bio je iskušan u svemu kao i mi, ali
sa takvom snagom i silom, kakvu nijedno ljudsko biće neće biti pozvano da podnese. On
nam je ostavio svetao primer uspešnog odolevanja, tako da i mi možemo ići njegovim
tragom. Ako smo samouvereni ili samopravedni, pašćemo pod silom iskušenja; ali ako
gledamo na Isusa sa poverenjem, pozivamo u pomoć silu koja je pobedila neprijatelja na
bojnom polju, i za svako iskušenje on će otvoriti put za izlaz. Kada sotona krene na nas
kao reka, moramo susresti njegova iskušenja mačem Duha, a Isus će biti naš pomoćnik i
podići će zastavu naspurot njemu.” 5T 426
45
“Stariji brat našeg roda nalazi se pored večnoga prestola. On gleda na svaku dušu koja
okreće svoje lice k Njemu kao Spasitelju. On iz iskustva zna koje su slabosti čovečanstva,
šta su naši nedostaci i gde se nalazi sila naših iskušenja, jer je On ’u svačemu iskušan,
kao i mi, osim greha.’ On bdije nad tobom, dete Božje, koje strepiš. Da li se nalazite u
iskušenju? On će vas osloboditi. Da li ste slabi? On će vas ojačati. Da li ste neuki? On će
vas prosvetliti. Da li ste ranjeni? On će vas isceliti.” MH 71
“Da pristupimo dakle slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo
blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.” Jevrejima 4:16 (KJV)
“’Ide knez ovoga sveta’ kaže Isus, ’i u meni nema ništa.’ (Jovan 14:30) U Njemu nije bilo
ničega što je odgovaralo sotoninom veštom lukavstvu. On nije pristao na greh. Čak ni u
mislima nije popuštao iskušenju. Tako možemo i mi.” Čežnja vekova 90 (DA 123)
“Postoje misli i osećanja na koje sotona navodi i koje izaziva, koji predstavljaju smetnju
čak i najboljim ljudima; ali ako se ona ne gaje, ako se odbiju kao odvratne, duša neće
biti zagađena krivicom i niko neće biti oskrvnjen njihovim uticajem.” RH 3-27-1888
“Sotona nalazi u ljudskim srcima neko mesto, koje može da iskoristi kao svoje uporište.
Poneka grešna naklonost se gaji, u kojoj njegova iskušenja pokazuju svoju silu.”
Velika Borba 504 (GC 623)
“Bez odlaganja i premišljanja moramo zatvoriti i čuvati prilaze duši protiv zla” 3T 324
“Kada se nečiste misli tolerišu i nesvete želje neguju, duša postaje zatrovana, njeno
dostojanstvo narušeno….
Ako ne želimo da učinimo greh, moramo uteći od njegovih početaka. Svako osećanje i
želja moraju se držati pod upravom razuma i savesti. Svaka nesveta misao mora se
odmah odbaciti.” 5T 177
“Niti dajite mesta đavolu.” Efescima 4:27
“Nemojte se ni za momenat pomiriti sa sotoninim kušanjima kao da su ona u saglasnosti
sa vašim umom. Okrenite se od njih, kao što biste se okrenuli od samog sotone.” OHC 85
Nemojte pokušavati da se koncetrišete na sopstvene loše misli kako bi ih pokorili, već
usmerite vaš um ka nebu i koncentrišite se na Božje misli.
“Jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da
kvarimo pomisli i svaku visinu koja se podiže na poznanje Božje, i robimo svaki razum
na pokornost Hristu.” 2. Korinćanima 10:4.5
“Vaše misli moraju biti dovedene pod upravu volje Božje, a vaša osećanja kontroli
razuma i vere. Vaša mašta vam nije data da bi joj se dozvolilo da luta svojim putevima
bez napora da se obuzdava i vaspita. Ako su misli rđave, i osećanja će biti rđava jer
misli zajedno s osećanjima sačinjavaju moralni karakter. Ako mislite da kao hrišćani
niste u obavezi da obuzdavate vaše misli i osećanja, potpašćete pod uticaj zlih anđela, i
time ćete prizvati njihovu prisutnost i vlast.“ 5T 310
“Ne smemo sebi dozvoliti da nas vode nagoni. Ne smemo napuštati stražu ni za čas.
Pošto smo okruženi bezbrojnim iskušenjima, preostaje nam samo da im se čvrsto
odupremo ili da budemo nadvladani.” MH 452
“Sotona preuzima upravu nad svakim umom koji nije odlučno postavljen pod upravu
Duha Božjeg.” TM 79
„Oni koji ne žele da postanu plen sotoninih prevara moraju dobro čuvati sve prilaze koji
vode duši. Oni moraju izbegavati da čitaju, gledaju ili slušaju ono što može da izazove
nečiste misli.“ Poruka mladima175 (MYP 285)
„Neću ništa zlo pred oči svoje metnuti.“ Psalam 101:3 (Bakotić)
46
"Onaj koji uživa u poročnim prizorima, i koji dopušta sebi zlu misao, požudan pogled,
moći će da vidi u javnom grehu i njegovom teretu srama i teškog bola pravu prirodu zla
koje je skrivao u odajama duše... Čovek je 'onakav kako u sebi misli'; jer iz srca 'izvire
život' (Priče Solomunove 23.7, 4. 23)." Misli s gore blagoslova 80, 81 (MB 60)
“Kako misli u svome srcu, takav je.” Priče 23:7 (KJV)
“Čim se začuje prvi poziv na greh, usmerite molitvu ka nebu, a zatim se čvrsto oduprite
iskušenju.” 3BC 1155
“Ali neka ište s verom, ne sumnjajući ništa.” Jakov 1:6
“Početak pokoravanja iskušenju se sastoji u jednom grehu, a to je dozvoliti umu da se
koleba, odnosno biti nepostojan u poverenju prema Bogu. Naš rđavi neprijatelj
neprestano traži priliku da pogrešno prikaže Boga i da privuče um ka zabranjenim
stvarima. Ukoliko bude mogao, on će vezati um za stvari ovoga sveta. On će nastojati
da uzbudi osećanja, da izazove strasti, da vas veže osećanjima za ono što nije za vaše
dobro; ali vaše je da držite pod svojom kontrolom svako osećanje i strast u mirnom
pokoravanju razumu i savesti. Tada sotona gubi svoju silu da upravlja umom.”
OHC 87
“Zato ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trezni, i zacelo se nadajte blagodati
koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos. Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim
željama u svojemu neznanju, nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu
življenju. Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet.” 1. Petrova 1:13-16
“Sredstvo kojim nas kušač kuša ne sme se smatrati izgovorom za neko rđavo delo.
Sotona se raduje kada čuje da oni koji se nazivaju Hristovim sledbenicima opravdavaju
izobličenost svog karaktera. Ta opravdanja, u stvari, vode grehu. Za greh ne postoji
opravdanje. Sveti karakter, život sličan Isusu dostupan je svakom Božjem detetu koje se
kaje i veruje.” Čežnja vekova 256 (DA 311)
“Jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.” Efescima 6:10
“Oslonite se na Njega, i kroz njegovu silu moći ćete ugasiti sve zapaljene strele
neprijatelja i izaći više nego pobednici.” 4T 213
„Kad navale iskušenja, nemojte gledati na prilike ili na ličnu slabost, već na silu Reči.
Sva njena sila pripada vama. Psalmista kaže: ‚U srce svoje zatvorio sam reč tvoju da ti ne
grešim.’ (Psalam 119:11) ‚Ja sam, veran rečima usta tvojih, čuvao se puta nasilnika.’
(Psalam 17:4, Bakotić)“ Čežnja vekova 90 (DA 123)
“Otac svake laži trese se i drhti kada se istina Božja, u gorućoj sili, baci njemu u lice.” 5T
426

Pokori se delovanju Duha - ne popuštaj telu

“Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte. Jer telo želi protiv duha, a duh
protiv tela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono što hoćete.” Galatima
5:16.17
Moramo se sećati da kada smo bili očišćeni i obnovljeni u duhu našeg uma, kada smo se
obukli u našu novu prirodu, sazdanu u pravdi i svetinji istine, još uvek nismo promenili
našu grešnu i telesnu prirodu. Ona će se ukloniti kada Isus bude ponovo došao. Isus je
uzeo na sebe grešnu, telesnu prirodu, da bi mogao biti kušan kao i mi, ali iskušenje nije
greh. Podsticajima na sebičnost, uvredljivost, razdražljivost, nestrpljivost, ili bilo koje
47
drugo iskušenje, ne mora se popustiti. Bog je u stanju da nas sačuva od pada, ukoliko Mu
se pokorimo.
“Hrišćanin će osećati da greh mami, jer telo želi protiv Duha; ali se Duh bori protiv
tela i vodi stalnu borbu. Ovde nam je svima potrebna Hristova pomoć. Kad se
božanska sila sjedini sa ljudskom slabošću, onda vera kliče: ’A Bogu hvala koji nam dade
pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista.’ 1 Kor. 15, 57.” Poruka mladima 64 (MYP
114)
“Najveća pobeda koju ostvarujemo Hristovom religijom je vladanje samim sobom.
Naši prirodni nagoni moraju biti pod kontrolom, ili nikada nećemo moći da
pobedimo tako kako je Hristos pobedio.” 4T 235
“On je bio ’u svemu iskušan, kao i mi.’ Sotona je spremno stajao da ga saleće na svakom
koraku, bacajući na njega najžešća iskušenja; pa ipak, On ’greha ne učini, niti se nađe
prevara u ustima njegovim.’ ’Postrada i iskušan bi’, podnoseći u srazmeri sa
savršenstvom sopstvene svetosti. Ali knez tame nije našao ništa u Njemu; niti jednu
misao ili osećanje koje bi odgovorilo iskušenju.“ 4T 422
“On je bio bolno iskušan da odgovara naglo i ljutito, ali nikada nije sagrešio svojim
usnama. Strpljivo i mirno je dočekivao podrugljivost, zajedljiva ruganja i podsmevanja
svojih saradnika na poslu kod stolarskog stola.” 7BC 936
“Isus se nije borio za svoja prava. Njegov posao je često bio nepotrebno otežan zato što
je bio predusretljiv i nije se žalio. Ipak, nije sustajao niti se obeshrabrivao. On je živeo
iznad ovih teškoća, kao u svetlosti Božjega lica. Nije se svetio kada su sa njim grubo
postupali, već je uvrede strpljivo podnosio.” Čežnja vekova 61 (DA 89)
“Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo. Jer ako živite po telu, pomrećete;
ako li duhom poslove telesne morite, oživljećete. Jer koji se vladaju po duhu Božjem oni
su sinovi Božji…. jer s Njim stradamo.” Rimljanima 8:12-17
“Uvrede i ruganje nanosili su Hristu veliku patnju. Iz ruku bića koja je stvorio i za koja
podnosi beskrajnu žrtvu primio je svaku sramotu.” Čežnja vekova 599 (DA 700)
"Međutim, iako sotona može da izmuči, on ne može da okalja. On može da izazove
agoniju, ali ne i oskrvnjenje. On je Hristov život pretvorio u dugi niz sukoba i
iskušenja.” Istorija proroka i careva 457 (PK 701)
“Vi se ne suočavate sa teškoćama koje nisu u istoj meri pritiskale i Njega, niti su vaše
tuge drugačije od onih koje je On imao. Njegova osećanja su mogla biti povređena
nemarom i ravnodušnošću onih koji su se smatrali Njegovim prijateljima, isto tako kao i
vaša. Da li je vaš put trnovit? Hristov put je bio desetostruko teži. Da li ste ožalošćeni? I
on je bio. Kako je Hristos bio podesan da nam bude primer!” OHC 59
“Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo
njegovim tragom; koji greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima Njegovim; koji ne
psova kad Ga psovaše; ne preti kad strada; nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi.”
1. Petrova 2:21-23
“Iako je posedovao svu silu ljudskih strasti, On nikada nije popustio iskušenju da učini
jedno jedino delo koje nije čisto, koje nije uzdizalo i oplemenjivalo.” HP 155
Izraz „strast“ je po svojoj prirodi neutralan. On se jednostavno odnosi na jaka osećanja
i emocije, dobre ili loše. Hristos nikada nije dozvolio svojim emocijama da budu loše.
“Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom.” Jovan 17:19
“Posvećenje nije osećanje, nego načelo nebeskog porekla koje dovodi sve strasti i želje
pod upravu Duha Božjega; ovo delo se obavlja kroz našeg Gospoda i Spasitelja.” FW 87
48
“Nama je nemoguće da se svojom sopstvenom snagom odupremo bučnom negodovanju
naše pale prirode. Ovim kanalom sotona će dovoditi iskušenje na nas. Hristos je znao da
će neprijatelj doći svakom ljudskom biću da iskoristi nasledne slabosti i svojim lažnim
nagoveštajima uhvati u zamku sve one čije poverenje ne leži u Bogu. Time što je
prošao zemljom kojom mora čovek da ide, naš Gospod nam je pripremio put da
pobedimo.” Čežnja vekova 89 (DA 122)
“Njegov primer nam govori da je naša jedina nada u večni život moguća potčinjavanjem
naših želja i strasti Božjoj volji.” Čežnja vekova 89 (DA 122)
“Kad dakle Hristos postrada za nas telom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada
telom, prestaje od greha, da ostalo vreme života u telu ne živi više po željama
čovečijim, nego po volji Božjoj.” 1. Petrova 4:1.2
„Snaga karaktera se sastoji od dve stvari – snage volje i snage samokontrole. Mnogi
među mladima pripisuju snazi karaktera jake, nekontrolisane strasti. Istina je, međutim,
da je onaj kojim vladaju strasti slab čovek. Prava veličina i plemenitost čoveka meri se
njegovom silom kojom pokorava svoja osećanja, a ne snagom osećanja koja njega
pokoravaju. Najjači čovek je onaj ko se uprkos osetljivosti na zlostavljanje uzdržava od
strasti i oprašta svojim neprijateljima.“ CG 161, 162
“Niske strasti imaju svoje sedište u telu i deluju preko njega. Izrazi ’telo’ ili ’telesan’ ili
’telesne strasti’ odnose se na nižu, pokvarenu prirodu. Telo samo po sebi ne može da
deluje protivno Božjoj volji. Imamo zapovest da razapnemo telo sa njegovim slastima i
željama. Kako ćemo to učiniti? Hoćemo li naneti bol telu? Ne, treba da uništimo želju
za grehom. Moramo da izbacimo svaku iskvarenu misao i robimo svaki razum za
pokornost Isusu Hristu. Sve telesne sklonosti moraju da se potčine višim silama duše.
Božja ljubav mora imati punu vlast nad nama. Hristos sam mora sedeti na prestolu našeg
srca. Svoje telo moramo smatrati Njegovom otkupljenom svojinom. Udovi tela moraju
postati oruđa pravde.” Temelji sretnoga doma 102 (AH 127, 128)
“A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama.” Galatima 5:24
“Da ne caruje dakle greh u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim; niti
dajite udova svojih grehu za oružje nepravde; nego dajite sebe Bogu, kao koji ste živi iz
mrtvih, i ude svoje Bogu za oružje pravde.” Rimljanima 6:12.13
“Čovek treba da sarađuje sa Bogom i da pokorava one strasti koje treba da se potčine. Da
bi to mogao, on mora biti neumoran u molitvama Bogu, primajući svagda milost da vlada
nad duhom, naravi i delima.” 1SM 380, 381
“Kao poslušna deca ne upravljajte se po pređašnjim požudama, koje ste imali u svom
neznanju, nego po svecu koji vas je pozvao, budite i sami sveti u svom vladanju. Jer je
napisano: ’Budite sveti jer sam ja svet’.” 1. Petrova 1:14-16 (Čarnić)
“Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li Duhom poslove telesne morite, življećete.”
Rimljanima 8:13
"Stavite celo svoje biće u Gospodnje ruke, dušu, telo i duh, i odlučite da ćete biti Njegovo
dragoceno, posvećeno oruđe, koje je pokrenuto Njegovom voljom, upravljano Njegovim
umom, nadahnuto Njegovim Duhom." Sinovi i kćeri Božje 103 (SD 105)
“Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vreme. Sve svoje brige
bacite na nj, jer se on brine za vas. Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav
ričući hodi i traži koga da proždere. Branite se od njega tvrđom u veri, znajući da se
takova stradanja događaju vašoj braći po svetu.” 1. Petrova 5:6-9
49
“Ne ljubite sveta ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi očine u njemu. Jer sve
što je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, nego je od ovoga
sveta. I svet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božju, ostaje doveka.” 1. Jovanova
2:15-17
“Da se držimo tvrdo priznanja nada: jer je veran onaj koji je obećao.” Jevrejima
10:23

On će biti tvoj zastupnik ako padneš

“Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod
Oca, Isusa Hrista pravednika.” 1. Jovanova 2:1
“Čim je čovek popustio sotoninom kušanju, i učinio baš ono što mu je Gospod rekao da
ne čini, Hristos, Sin Božji, se postavlja između živih i mrtvih rečima: ’Neka kazna padne
na mene. Ja ću stati na čovekovo mesto. On će imati svoju drugu šansu.’” 1BC 1085
Šta čini advokat? On nam daje drugu šansu.
“Gospod Isus je veoma brižan kako ne bi dao povoda duši da očajava. On ograđuje dušu
od sotoninih surovih napada. Ako smo mnoštvom njegovih kušanja iznenađeni ili
prevareni da sagrešimo, On se okreće od nas, ostavljajući nas da propadnemo. Ne, ne, to
nije naš Spasitelj. Hristos se moli za nas.” 7BC 948
“Hristos Isus,… koji je s desne strane Bogu, i moli za nas” Rimljanima 8:34
Kada se Petar odricao svoga Gospoda, Isus se molio za njega i čeznuo je da mu
pomogne.
“Isto ono sažaljenje koje je bilo ukazano Petru da ga spasi, i danas se ukazuje svakoj duši
koja je popustila iskušenju. To je poseban sotonski izum - da odvede čoveka u greh, a
zatim da ga ostavi bespomoćnog i uzdrhtalog, u strahu da traži oproštenje. Ali, zašto da
se bojimo kada je Bog rekao: ’Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom; učiniće
mir sa mnom.’ Isaija 27:5. Nama je dato sve što je potrebno da bi se ispravili naši
nedostaci i ponuđena svaka potpora da bismo došli Hristu.” COL 156
"Da bismo mogli napredovati bez spoticanja, moramo imati sigurnost da će nas ruka
Svemoćnoga podržavati, da će beskrajna samilost biti pokazana prema nama ako
padnemo. Samo Bog može u sva vremena da čuje naše pozive u pomoć." Sinovi i kćeri
Božje 152 (SD 154)
Često kada deca učine zlo, roditelji ih grde, kažnjavaju i obeshrabruju, ali Isus nije
takav.
“Gospod… nas trpi jer neće da ko pogine, nego da svi dođu u pokajanje.” 2. Petrova
3:9
"Gospod je veoma strpljiv prema ljudima koji su skrenuli s pravog puta i svakome pruža
priliku da uvidi i odbaci svoj greh." Stvaranje, patrijarsi i proroci 582 (PP 626)
“Tihi svedok čuva svaku dušu koja živi, težeći da je zadobije i povede ka Hristu. Anđeli
nikada ne ostavljaju onoga koji se kuša da postane plen neprijatelja koji bi uništio
čovečiju dušu ako bi mu to bilo dozvoljeno. Dok god postoji nada, dok god se ne
odupru Svetom Duhu na svoju večnu propast, ljudi se čuvaju posredstvom nebeskih
službenika.” OHC 23
“Božanski Učitelj ima strpljenja prema zabludelima i prema svim njihovim
izopačenostima. Njegova ljubav se ne hladi. Njegovi napori da ih zadobije ne prestaju.
Raširenih ruku On čeka da uvek iznova dobrodošlicom dočeka zabludele, buntovne, pa
50
čak i otpale. Njegovo srce je dirnuto bespomoćnošću malog deteta izloženog grubostima.
Krik napaćenog ljudskog bića nikad ne dopire do Njegovog uha uzalud. Iako su svi
dragoceni u Njegovim očima, ipak grubi, mrzovoljni i tvrdoglavi, najviše privlače
Njegovu simpatiju i ljubav, jer On procenjuje posledicu prema uzroku. Onaj koji najlakše
podleže iskušenju, koji je najviše sklon da greši, posebni je predmet Njegove pažnje.”
Vaspitanje 261, 262 (Ed 294)
“Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji Ga se boje. Jer zna građu našu,
opominje se da smo prah.” Psalam 103:13.14
“Mi ćemo se često morati bacati pred Isusove noge i plakati zbog svojih nedostataka i
pogrešaka, ali se ne smemo obeshrabriti! Čak i ako nas je neprijatelj nadvladao, Bog
nas ne odbacuje, ne zaboravlja i ne napušta! Ne! Hristos se nalazi s desne strane Bogu,
koji se i sam zauzima za nas. Ljubljeni Jovan kaže: ’Ovo vam pišem da ne grešite; i ako
ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika!’ (1. Jovanova 2:1)
Nemojte zaboraviti Hristove reči: ’Jer sam Otac ima ljubav k vama!’ (Jovan 16:27) On
čezne da vas vrati k sebi, da vidi kako se Njegova čistota i svetost pokazuju u vama. I
ako samo želite da se pokorite Njemu, On koji je otpočeo dobro delo u vama, nastaviće
ga sve do dana Isusa Hrista. Molite se usrdnije, verujte potpunije!” Put Hristu 50, 51 (SC
64)
“Svi su pogrešivi, svi prave greške i padaju u greh; ali ako je grešnik voljan da uvidi
svoje pogreške, kada se one otkriju uveravanjem Božjeg Duha, i kada se u poniznosti srca
one priznaju,… tada može biti obnovljen.” KH 238
“Da li ste pali u greh? Tada bez odlaganja tražite milost i oproštenje od
Boga….Milost je još uvek dostupna grešniku. Gospod nas poziva u svim našim
lutanjima: ’Vratite se, sinovi odmetnici, i isceliću odmete vaše’. (Jeremija 3:22) Božji
blagoslov može postati naš ako poslušamo preklinjući glas Njegovog Duha.” 5T 177
„Setite se ovoga. Ako ste načinili greške, zasigurno ćete ostvariti pobedu ukoliko na te
greške budete gledali kao na svetionike koji upozoravaju. Na taj način vi pretvarate poraz
u pobedu, razočaravate neprijatelja i dajete čast svome Otkupitelju.“ COL 332
“Jer je Gospod Bog vaš milostiv i žalostiv, i neće odvratiti lica od vas, ako se obratite k
Njemu.” 2. Dnevnika 30:9

Pokaj se, priznaj svoje grehe i vrati se Njemu

“Obratite se i prođite se svih greha svojih, i neće vam bezakonje biti na spoticanje.
Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načinite sebi novo srce i nov duh; i zašto
da mrete? dome Izrailjev. Jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod Gospod;
obratite se dakle i budite živi.” Jezekilj 18:30-32
“Ako smo nadvladani, ne odlažimo pokajanje i prihvatanje oproštenja koje će nas
postaviti u povoljan položaj. Ako se pokajemo i poverujemo, sila očišćenja od Boga biće
naša. Njegova spasonosna blagodat se daje besplatno… Ni jedan grešnik ne treba da bude
izgubljen. Dar spasonosne blagodati je potpun i besplatan.” GAG 197
“Gospod... nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dodju u pokajanje.“ 2.
Petrova 3:9
“Bog nas ne ostavlja zbog naših greha. Mi možemo činiti pogreške i žalostiti Njegovog
Duha, ali kada se pokajemo i izađemo pred Njega ponizna srca, On nas neće odbaciti.
Postoje prepreke koje treba otkloniti. Negovana su loša osećanja i bilo je ponosa,
51
samozadovoljstva, nestrpljenja i mrmljanja. Sve ovo nas odvaja od Boga. Greh se mora
priznati; mora postojati dublji rad milosti u srcu.” FW 35
"Nema sigurnosti, počinka ni opravdanja u prestupu zakona. Čovek se ne može nadati da
će stajati nevin pred Bogom, pomiren sa njime kroz Hristove zasluge, dok nastavlja da
greši. On mora prestati sa prestupima i postati veran i istinit." 1SM 213
"Svaki dan koji ostanete u grehu zatiče vas u redovima sotoninih podanika; i ako biste se
razboleli i umrli bez pokajanja, bili biste izgubljeni." RH 12-24-1889
“Jedan nepokajan greh je dovoljan da zatvori vrata neba. Isus je došao da umre na
Golgotskom krstu zato što čovek ne može da se spase ukoliko ima na sebi i jednu mrlju
greha.” ST 3-17-1890
“Vaša jedina sigurnost je da dođete Hristu i da prestanete da grešite ovoga trena.
Ljubazni glas milosti danas odzvanja u vašim ušima, ali ko zna hoće li se čuti i sutra?”
ST 8-29-1892
“Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte Ga dok je blizu. Neka bezbožnik ostavi
svoj put, i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k
Bogu našemu jer prašta mnogo.” Isaija 55:6.7
“Gospod je blizu onih koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smerna duha.”
Psalam 34:18
“Kada čovek zgreši protiv svetog i milostivog Boga, on nema pravo da traži neki bolji put
od onog koji zahteva iskreno pokajanje i priznanje svojih pogrešaka u suzama i gorčini
duše. To Bog zahteva od njega; On neće prihvatiti ništa manje od skrušenog i smernog
duha.” 4T 178, 179
“Ako se narod moj na koji je prizvano ime moje, ponizi i pomoli se i potraži lice moje i
povrati se od zlih puteva svojih, - ja ću ga uslišiti s nebesa, oprostiću mu greh njegov i
isceliću zemlju njihovu.” 2. Dnevnika 7:14 (Bakotić)
“Božji narod mora biti razuman. On ne sme biti zadovoljan sve dok svaki poznati greh
nije priznat; tada će njegova dužnost i prednost biti da veruje da ga Isus prima.” 1T 167
Božji postupci su uvek vezani za poznate grehe, a mi treba da se setimo da su svi tajni
gresi poznati gresi. To nisu nesvesni gresi, već samo Bog i vi znate koji su. Svi oni
moraju biti predani, priznati i oprošteni.
“Božji zakon zapaža ljubomoru, zavist, mržnju, zlobu, osvetu, pohlepu i častoljublje
koje krstare dušom, ali nisu pokazane kroz spoljašnja dela, ne zbog nedostatka volje,
nego zbog nedostatka prilike. Ova grešna osećanja biće uzeta u obzir u dan kad će ’Bog
svako delo izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.’” 1SM 217
Može biti da postoje gresi počinjeni u neznanju, ali Bog se stara za njih.
“Isus stoji pred zavetnim kovčegom vršeći svoje završno posredovanje za sve one
kojima se milost još uvek produžuje i za one koji su u neznanju prestupali zakon Božji.
Ovo pomirenje vrši se za sve mrtve pravedne kao i za pravednike koji žive. Ono
uključuje sve one koji su umrli s poverenjem u Hrista, ali su, ne primivši svetlost o
Božjim zapovestima, grešili u neznanju prestupajući Njegove propise.” EW 254
“Isus je ispaštao za sve grehe počinjene u neznanju, ali ne i za grehe hotimičnog
slepila.” 5BC 1145
“Božje oko ne spava. On zna svaki greh koji je sakriven od smrtnih očiju. Oni koji su
krivi znaju tačno koje grehe treba da priznaju da bi im duše bile čiste pred Bogom.
Isus im sada daje priliku da priznaju grehe i da se pokaju u dubokoj poniznosti.” 1T 156
52
“Pravo priznanje je uvek izričito i odnosi se na određene grehe. Oni su ponekad takve
prirode da se mogu priznati samo Bogu; ili su to zla dela koja se moraju priznati onima
koji su zbog njih pretrpeli štetu; ili to mogu biti javni gresi koji se moraju javno priznati.
Sva priznanja moraju biti jasna i potpuna, moramo priznati upravo one grehe za koje
smo krivi.” Put Hristu 31 (SC 38)
“Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas
od svake nepravde.” 1. Jovanova 1:9
“Postoji samo jedan lek za prestupnika. Verodostojno pokajanje, priznanje greha i vera
u krv Hristovu koja očišća doneće oproštenje, i pored njegovog imena biće zabeleženo da
je pomilovan.” 2T 293
“Blago onome, kojemu je oproštena krivica, kojemu je greh pokriven. Blago čoveku
kojemu Gospod ne prima greha i u čijem duhu nema lukavstva.” Psalam 32:1.2
“Krv Isusa Hrista, sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha.” 1. Jovanova 1:7

Opraštajte jedan drugome

“Čuvajte se. Ako ti sagreši brat tvoj, nakaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu. I ako ti
sedam puta na dan sagreši, i sedam puta na dan dođe k tebi i reče: kajem se, oprosti mu.”
Luka 17: 3.4
“Ako brat greši, oprostite mu ako on to zatraži od vas. Ako nije dovoljno ponizan da to
zatraži, oprostite mu u vašem srcu i izrazite mu svoje oproštenje rečima i delom.
Tada se teret njegovog greha neće ni u najmanjoj meri zadržati na vama. ’Čuvajući
sebe da i ti ne budeš iskušan.’ ’I ako ti sedam puta na dan sagreši, i sedam puta na dan
dođe k tebi i reče: kajem se, oprosti mu.’ I ne treba da opraštamo samo sedam puta, već
sedam puta sedamdeset. Koliko često i nama Bog oprašta, i mi treba da oprostimo
drugom.
“Nijedan čovek ne treba da kaže drugome: ’Kada budem video da si se popravio,
oprostiću ti.’ To nije Božji plan. To je u saglasnosti sa podsticajima ljudske prirode. Time
što pokazujete da ne želite zajedništvo sa svojim bratom, ne povređujete samo njegovu i
svoju dušu, već ranjavate i zadajete udarac Hristovom srcu.” RH 4-8-1902
“Oprostite svaki bratu svojemu od srca svojega.” Matej 18:35
“Svaka gorčina i gnev, i ljutina, i vika i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću. A
budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu
oprostio vama.” Efescima 4:31.32
“I kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate na koga: da i otac vaš koji je na nebesima
oprosti vama pogreške vaše. Ako li pak vi ne opraštate, ni otac vaš koji je na nebesima
neće oprostiti vama pogrešaka vaših.” Marko 11:25.26
“Onaj koji odbija da oprosti, odbacuje od sebe jedinu nadu da će mu biti
oprošteno.” COL 247
“Može biti tačno da je on jednom primio oproštenje; ali njegov nemilostivi duh pokazuje
da on sada odbacuje Božju opraštajuću ljubav. On je odvojio sebe od Boga i nalazi se u
istom stanju kao i pre nego što je primio oproštenje. On se odrekao svog pokajanja, a
njegovi gresi su na njemu kao da se i nije pokajao.” COL 251

Pomozite grešniku da se obnovi

53
“Braćo! ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom
krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.” Galatima 6:1
"Ukazivanje na nečije greške je uvek ponižavajuće. Nemojte to iskustvo činiti još težim
nepotrebnom kritikom. Neljubazni kriticizam ima za posledicu obeshrabrenje i čini
životno iskustvo tamnim i nesrećnim.
Moja braćo, nadjačajte ljubavlju pre nego strogošću. Kada onaj koji je zgrešio postane
svestan svoje greške, budite oprezni da ne upropastite njegovo samopouzdanje. Nemojte
govoriti tako da zadajete rane već da ih zavijete i iscelite." 7T 265
"A koji greše, pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah." 1. Timotiju 5:20 (Bakotić)
"Hristos je jasno učio da oni koji nastave da žive u otvorenom grehu moraju biti
odvojeni od crkve, ali On nam nije poverio posao da ocenjujemo karakter i pobude."
COL 71
"'Ne sudite da vam se ne sudi.' Nemojte smatrati sebe boljim od ostalih ljudi, i
nemojte postavljati sebe za njihovog sudiju. Pošto ne možete da razaberete pobude,
niste u stanju da sudite drugome." Čežnja vekova 259 (DA 314)
“A onaj koji mene sudi Gospod je. Zato ne sudite ništa pre vremena, dokle ne dođe
Gospod koji će izneti na svetlost što je sakriveno u tami, i objaviće namisli srca.” 1.
Korinćanima 4:4.5 (Bakotić)
"Suditi i ukoravati su dve različite stvari. Bog je ostavio svojim slugama delo
ukoravanja u ljubavi onih koji greše; ali On je zabranio i osudio nesmotreno
prosuđivanje koje je tako često među onima koji tvrde da su vernici." RH 10-29-1901
“Ulivajte hrabrost ljudima; podižite ih Bogu u molitvi. Mnogi koji su nadvladani
iskušenjem su poniženi svojim neuspehom i osećaju da je uzalud da priđu Bogu; ali ovu
misao im šalje neprijatelj. Kada su sagrešili, i osećaju da se ne mogu moliti, recite im da
je baš tada vreme za molitvu. Oni mogu biti postiđeni i duboko uniženi; ali čim budu
priznali svoje grehe, Onaj koji je veran i pravedan, oprostiće njihove grehe i očistiće ih
od svake nepravde.” MH 181, 182
“A on se obrati od greha svojega i stane činiti sud i pravdu, i vrati bezbožnik zalog, i vrati
što je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja, doista će biti živ,
neće umreti.” Jezekilj 33:14.15
“Još uvek nije kasno da se zla isprave. Pokaži svoje pokajanje time što ćeš se iskupiti za
prošlost. Popravi svaku nepravdu koju si učinio odmah čim se na nju podsetiš. U
tome je tvoja jedina nada u Božju praštajuću ljubav.” 3T 549, 550
“Donesite dakle rod dostojan pokajanja.” Luka 3:8
“Ako smo drugima učinili nepravdu nekim nepravednim poslovnim poduhvatom, ako
smo prevarili u trgovini ili ako smo podvalili nekom čoveku, čak iako je to bilo u
okvirima zakona, treba da priznamo svoje zlo delo i nadoknadimo štetu, koliko je god
to u našoj moći.” Čežnja vekova 473 (DA 556)
“Ti ne možeš ispraviti zlo u svakom pojedinačnom slučaju, jer su neki koje si povredio
otišli u grob i izveštaj protiv tebe ostaje zapisan. Najbolje što možeš učiniti u takvim
slučajevima je da prineseš žrtvu pokajanja na oltar Gospodnji, a on će je prihvatiti i
oprostiće ti. Međutim, gde god možeš, treba da nadomestiš štetu onima koje si oštetio.”
5T 339
“Kad bude kriv…neka prizna greh svoj.” 3. Mojsijeva 5:5
“Onaj ko je kriv tačno zna koje grehe treba da prizna kako bi njegova duša bila
čista pred Bogom.” 1T 156
54
“Ako su postojale teškoće,… ako je zavist, pakost, gorčina, zlo i sumnjičenje postojalo,
priznajte te grehe - ne na neki uopšteni način, već pođite lično vašoj braći i sestrama.
Budite određeni. Ako ste počinili jedno zlo, a oni dvadeset zala, priznajte to jedno zlo kao
da ste glavni krivac. Uzmite ih za ruku, neka vaše srce omekša pod uticajem Duha
Božjeg, i recite: ’Da li ćeš mi oprostiti?’” OHC 370
“Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu,
poniznost, krotost, i trpljenje, snoseći jedan drugoga,i opraštajući jedan drugome ako
ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi. A svrh svega toga
obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. I mir Božji da vlada u srcima vašima, na
koji ste i pozvani u jednom telu, i zahvalni budite.” Kološanima 3:12-15

Utvrdi svoj poziv i svoj izbor

“Postarajte se da utvrdite svoj poziv i izbor. Jer ako tako činite nećete nikada pogrešiti.
Tako će vam se obilno dopustiti ulazak u večno carstvo našega Gospoda i Spasitelja Isusa
Hrista.” 2 Peter 1:10.11 (KJV)
“Božji poziv i opravdanje nisu jedna i ista stvar. Poziv je privlačenje grešnika Hristu, i to
je delo koje izvršava Duh Sveti na srcu, osvedočavajući o grehu i pozivajući na
pokajanje.” 1SM 390
“Jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih.” Matej 22:14
“Mnogi od onih koji su čuli poziv milosti su ispitani i iskušani; ali samo je mali broj onih
koji su zapečaćeni pečatom živoga Boga. Malo je onih koji će se poniziti kao mala deca
da bi ušli u nebesko carstvo.” 5T 50
"Gospod mi je ukazao na opasnost da nam um bude ispunjen svetovnim mislima i
brigama... jer ukoliko je um ispunjen drugim stvarima, sadašnja istina gubi mesto koje
joj pripada i na našim čelima nema mesta za pečat živoga Boga.“ EW 58
"To nije pečat ili znak koji bi se mogao videti, već intelektualno i duhovno
utvrđivanje u istini, tako da budu nepokolebljivi." 4BC 1161
"Niko od nas neće primiti Božji pečat dok god na karakteru imamo i jednu manu ili
mrlju. Nama je ostavljeno da popravimo karakterne nedostatke, da očistimo hram naše
duše od svake prljavštine. Tada će pozni dažd pasti na nas." 5T 214
“Kada se duša očisti, dužnost je hrišćanina da je održi neokaljanom." Sinovi i kćeri
Božje 97 (SD 99)
“Od svih se zahteva moralno savršenstvo.” COL 330
“Starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru.” 2. Petrova 3:14
“Za prvo vaskrsenje biće spremni samo oni koji su blagosloveni i sveti; zato što kada
Hristos dođe, On neće promeniti naš karakter." ST 2-9-1891
“Duhovni i moralni karakter je ono što se vrednuje u očima neba, i to će nadživeti
grob i biće učinjeno slavnim i besmrtnim za beskrajne vekove večnosti.” 1SM 259
“Sam Hristos će odlučiti ko je vredan da boravi sa nebeskom porodicom. On će suditi
svakom čoveku na osnovu njegovih reči i njegovih dela. Ispovedanje o pripadnosti nije
nikakvo merilo. Karakter je taj koji odlučuje sudbinu.” COL 74
“Molim vas dakle ja. . . da se vladate kao što prilikuje vašemu zvanju u koje ste pozvani,
sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi, starajući se
držati jedinstvo Duha u svezi mira.” Efescima 4:1-3
55
“Sve činite bez vike i premišljanja, da budete pravi i celi, deca Božija bez mane usred
roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svetlite kao videla na svetu, pridržavajući reč
života.” Filibljanima 2:14-16
“Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost.” 1. Solunjanima 4:7
“A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite
dobrodetelji onoga koji vas dozva iz tame k čudnom videlu svome.” 1. Petrova 2:9
“Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti,
darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju, kroz koje se nama
darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božijoj prirodi, ako utečete
od telesnih želja ovoga sveta.” 2. Petrova 1:3.4
“Niko od nas ne treba da pronalazi izgovor za naš nagao temperament, naše pogrešno
oblikovane karaktere, našu sebičnost, zavist, ljubomoru, ili nečistotu duše, tela i duha.
Bog nas je pozvao u slavu i dobročinstvo. Mi treba da poslušamo taj poziv.” RH 4-24-
1900
“U svim narodima i kroz sve vekove oni koji veruju da ih Isus lično može i hoće spasiti
od greha su odabrani Božji izabranici; oni su Njegovo posebno blago. Oni slušaju
njegov poziv i izlaze iz sveta, odvajajući se od svake nečiste misli i nesvetog
dela….Žalosna je činjenica da veliki deo onih koji tvrde da su Božji narod nemaju
veru u Hrista kao u svog ličnog Spasitelja. Da su verovali u Božja obećanja koja su
zapisana za njih, oni bi svakodnevo primali od milosti Božje i nadvlađivali bi kroz
zasluge raspetog u uskrslog Spasitelja.” RH 8-1-1893
“Obucite se dakle kao izabrani Božji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu,
poniznost, krotost i trpljenje, snoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ima
ko tužbu na koga: kao što je Hristos vama oprostio tako i vi. A svrh svega toga obucite se
u ljubav, koja je sveza savršenstva.” Kološanima 3:12-14
“I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i u svakoj volji,
da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov, napunjeni plodova
pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.” Filibljanima 1:9-11
“Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo držite se dobra. Bratskom ljubavi budite jedan
k drugomu ljubazni. Čašću jedan drugoga većeg činite. Ne budite u poslu lenji; budite
ognjeni u duhu, služite Gospodu. Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite
jednako. Delite potrebe sa svetima; primajte rado putnike. . . . imajte mir sa svim
ljudima.” Rimljanima 12:9-18
“A najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni; ne vraćajte zla za
zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da
nasledite blagoslov.” 1. Petrova 3:8.9
„Iznad svega srce svoje čuvaj, jer su u njemu izvori života.“ Priče 4:23
„Pažljivo čuvanje srca bitno je za zdravo rastenje u milosti.“ Sinovi i kćeri Božje 97 (SD
99)

Napredujte u blagodati bez prestanka

“Nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista.” 2.
Petrova 3:18
56
“Isus je, kao čovek, bio savršen, pa ipak je rastao u milosti. ’A Isus napredovaše u
premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi’. Čak i najsavršeniji hrišćanin može
stalno rasti u poznanju i ljubavi Božjoj.” 1T 339, 340
“Jer zemlja sama od sebe najpre donese travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u
klasu.” Marko 4:28
“Na svakom stepenu svog razvoja naš život može biti savršen; a ako je Božja
namera za nas ispunjena, biće stalnog napredovanja. Posvećenje je delo koje traje ceo
život. Kako se naše prilike umnožavaju, naše iskustvo će rasti, a naše saznanje uvećavati.
Postaćemo jaki da nosimo odgovornosti, a naša zrelost će biti u srazmeri sa našim
prednostima.” COL 65, 66
“Kada primite Hristovog Duha – Duha nesebične ljubavi i rada za druge – ostvarićete rast
i donećete rod. Blagodati Duha će sazreti u vašem karakteru. Vaša vera će rasti, vaša
ubeđenja će se produbiti, a vaša ljubav će se usavršiti. Sve više i više, odražavaćete
sličnost sa Hristom u svemu što je čisto, plemenito i ljubazno.” COL 68
“Da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Hristos” Efescima 4:15
“Naše delo je da težimo da postignemo u delokrugu našeg rada ono savršenstvo koje je
Hristos za vreme svog života postigao u svakoj fazi razvoja svog karaktera.” KH 130
“Hristos želi da se Njegov karakter umnožava u ljudskim srcima; On to i postiže kroz one
koji mu veruju. Svrha hrišćanskog života je donošenje roda - reprodukovanje Hristovog
karaktera u verniku, da bi se i u drugima mogao isto tako reprodukovati.” COL 67
“Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna deca, i živite u ljubavi, kao što je i Hristos
ljubio nas.” Efescima 5:1
“Osoba se ne može nazvati živim hrišćaninom ukoliko nema svakodnevna iskustva sa
Bogom i ako svakodnevno ne sprovodi samoodricanje, radosno noseći krst i sledeći
Hrista. Svaki hrišćanin će svakodnevno napredovati u božanskom životu.” 2T 505
“Posvećenje nije delo trenutka, časa ili samo jednog dana. To je neprestani rast u
milosti. To je stalan rast u blagodati. Nama danas nije poznato koliko jak će biti naš
sukob sutra. Sotona živi i zaposlen je, i potrebno je da svakoga dana ozbiljno vapimo
Bogu za pomoć i snagu da bismo se oduprli. Sve dok god sotona vlada, imaćemo za
zadatak da pokorimo svoje ’ja’, da nadvladamo njegova saletanja, pri čemu nema
odmorišta, niti tačke do koje ćemo doći i reći da smo u potpunosti postigli sve.“ 1T 340
Sotonina saletanja su situacije i iskušenja koja će doći na vas, ali vi možete držati svoje
’ja’ pokoreno Bogu i imati pobedu svakog dana. Ovo je vreme našeg kušanja.
“Dok god se nalazimo na ovom svetu, susretaćemo se sa neprijateljskim uticajima.
Biće provokacija koje će nam iskušati narav; a hrišćanske vrline se upravo razvijaju u
sukobljavanju sa njima u ispravnom duhu. Ako Hristos nastava u nama, bićemo srtpljivi,
ljubazni, uzdržljivi, vedri - i u trenucima kada smo izloženi zabrinutosti i razdražljivim
uticajima. Dan za danom, iz godine u godinu, treba da pobeđujemo sami sebe i da
rastemo u herojskoj plemenitosti. To je zadatak koji nam je zadat; ali on ne može biti
izvršen bez Isusove pomoći, čvrstih odluka, postojane namere, stalne budnosti i
neprestane molitve.” MH 487
“Da pristupimo dakle slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo
blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.” Jevrejima 4:16
“Milost Hristova nam je suštinski važna za svaki dan, svaki čas. Ukoliko ona nije
sa nama bez prestanka, nestalnost naše prirode bi došla do izražaja i prinela bi
polovičnu službu Bogu.” 6BC 1117
57
“Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista.” 2. Timotiju 2:1
“On će ti dati blagodat kako bi bio strpljiv. On će ti dati blagodat kako bi bio pun
poverenja. On će ti dati blagodat da bi nadvladao nemir, zagrejaće tvoje srce svojim
slatkim Duhom i oživeće tvoju dušu u njenoj slabosti.” 2SM 321, 232
“Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim.” 2.
Korinćanima 12:9
“Izobilna milost nam je obebeđena tako da verujuća duša može biti sačuvana bez greha,
jer je celo nebo, sa svim svojim neograničenim riznicama, stavljeno u pripravnost na
našu zapovest” 1SM 394
“Nenadmašnim darom svoga Sina Bog je ceo svet okružio atmosferom milosti isto tako
stvarno kao što je i vazduh koji kruži oko zemljine kugle. Svi koji odluče da udišu tu
životodavnu atmosferu, živeće i uzrasti do visine rasta ljudi i žena u Isusu Hristu.” Put
Hristu 53 (SC 68)
“Neka se živa vera poput zlatne žice provlači kroz izvršavanje i najmanje dužnosti. Tada
će svakodnevni rad doprinositi hrišćanskom rastu. Neprestano ćemo gledati na Hrista.
Ljubav prema Njemu osnažiće sve što činimo…. To je pravo posvećenje, jer se ono
sastoji od radosnog izvršavanja svakodnevnih dužnosti u savršenoj poslušnosti
Božjoj volji.” COL 360
“I celi vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa
Hrista. Veran je onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.” 1. Solunjanima 5:23.24

Dovedite decu Hristu

“I donošahu k njemu decu da ih se dotakne; a učenici branjahu onima što ih donošahu. A
Isus videvši rasrdi se i reče im: pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je
takvih carstvo Božije. . . . I zagrlivši ih metnu na njih ruke te ih blagoslovi.” Marko
10:13-16
“Deca su zakonski plen neprijatelja, jer nisu potčinjena milosti, nisu iskusila
očišćavajuću Isusovu silu i zli anđeli imaju pristupa toj deci; pa ipak su neki
roditelji toliko bezbrižni da im dozvoljavaju da deluju sa veoma malim
ograničenjem. Roditeljima predstoji veliki posao u pogledu ovoga pitanja, da
ispravljaju i potčinjavaju svoju decu, a zatim da ih dovedu Bogu tražeći blagoslov za
njih. Kroz verne i neumorne roditeljske napore, kao i kroz blagoslov i milost izmoljene
od Boga za decu, sila zlih anđela biće slomljena, posvećujući uticaj se izliva na decu i
sile tame moraju da se povuku.” RH 3-28-1893
“Neka majke dodju Isusu sa svojim teškoćama. One će naći milost koja će biti dovoljna
da im pomogne u podizanju njihove dece. Vrata su otvorena svakoj majci koja želi da
položi svoj teret kraj Spasiteljevih nogu. On koji kaže: ’Pustite decu neka dolaze k meni;
i ne branite im,’još uvek poziva majke da povedu svoje mališane da ih blagoslovi. Čak i
novorođenče u naručju svoje majke može da prebiva u zaklonu Višnjega verom majke
koja se moli. Jovan Krstitelj bio je ispunjen Svetim Duhom od svoga rođenja. Ako
želimo da živimo u zajednici sa Bogom, mi takođe možemo da očekujemo da naše
mališane, već od njihovih najranijih dana, oblikuje božanski Duh.” Čežnja vekova
438 (DA 512)
“Bog je na očeve i majke stavio odgovornost spasavanja svoje dece od neprijateljske
sile. To je njihovo delo, delo koje ni po koju cenu ne treba da zanemare. Oni roditelji
58
koji imaju živu vezu sa Hristom neće imati mira dok ne vide svoju decu sigurnu u
Božjoj zajednici. Oni će od ovoga načiniti breme svoga života.” 7T 10
“Pred svoju decu izađite u poniznosti sa srcem punim nežnosti i sa osećanjem da su
iskušenja i opasnosti pred vama i vašom decom. Verom ih povežite sa oltarom moleći za
njih staranje Gospodnje. Nad decom koja su na ovaj način posvećena Bogu,
stražariće službeni anđeli. Dužnost je hrišćanskih roditelja da jutrom i večerom
ozbiljnim molitvama i istrajnom verom načine ogradu oko svoje dece. Potrebno je da ih
strpljivo podučavaju, ljubazno i neumorno da ih uče kako da njihov život bude ugodan
Bogu.” 1T 397, 398
Ako ste propustili da vaspitavate vašu decu na pravi način, još uvek postoji prilika da to
učinite. Naša deca su bila 22, 21 i 13 kada smo najzad iskusili pravo hrišćanstvo. Otišli
smo našoj deci i priznali kako smo učinili brojne propuste, tražili oproštenje od njih.
Tada je Gospod mogao pomoći našoj deci!
“Ako bi roditelji želeli drugačije stanje stvari u svojoj porodici, neka se potpuno
posvete Bogu, i Bog će iznaći način i sredstva na osnovu kojih će nastati promena u
njihovom domaćinstvu.” CG 172
“Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji; i on
će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovim, da ne dođem i zatrem
zemlju.”Malahija 4:5.6
“Pripremite se za dolazak Gospodnji. Ovo je dan pripreme. Popravite srca svoja i
ozbiljno radite za svoju decu. Bezrezervno predanje Bogu će ukloniti sve prepreke koje
su tako dugo zadržavale pristup nebeske milosti. Kada uzmete krst i sledite Hrista,
kada svoje živote dovedete u saglasnost sa Božjom voljom, vaša deca će biti
obraćena.” RH 7-15-1902
“Hoće li se junaku uzeti plen i hoće li se oteti roblje pravednomu? Jer ovako govori
Gospod: i roblje junaku uzeće se i plen jakomu oteće se, jer ću se ja preti s onima koji se
s tobom pru, i sinove tvoje ja ću izbaviti.” Isaija 49:24.25
“Nije okraćala ruka Njegova ’da ne može spasti, niti je otežalo uho Njegovo da ne može
čuti;’ i ako Ga hrišćanski roditelji budu ozbiljno tražili, on će njihove usne ispuniti
ubedljivim dokazima i imena radi svojega moćno će raditi u njihovu korist u
obraćenju njihove dece.” 5T 323
“Ako ste izneverili vaše dužnosti u pogledu vaše porodice, priznajte vaše grehe pred
Bogom. Skupite vašu decu oko vas i priznajate vaše propuste. Recite im da želite da
ostvarite reformaciju u vašem domu, i zatražite njihovu pomoć kako bi dom postao ono
što treba da bude. Čitajte im uputstva koja se nalaze u reči Božjoj. Molite se sa njima;
molite se Bogu da sačuva njihove živote, kao i da im pomogne u pripremi za nebeski
dom. Na taj način možete otpočeti delo reformacije, a zatim nastavite da se držite puteva
Gospodnjih.” CG 557, 558
“Čitajte im učenja Biblije u pogledu obraćenja. Pokažite im šta je plod obraćenja, dokaz
da vole Boga. Pokažite im da je pravo obraćenje promena srca, misli i namera. Zle
navike treba ostaviti. Gresi kao što su zao govor, ljubomora i neposlušnost treba ostaviti.
Treba voditi bitke protiv svih loših karaternih crta.“ 6T 95
“Budite iskreni i verni u postupanju sa vašom decom. Radite hrabro i strpljivo. Ne bojte
se podnošenja krsta, ne štedite na vremenu ili trudu, podnošenju tereta i patnje.
Budućnost vaše dece svedočiće o karakteru vašeg dela. Vernost Hristu sa vaše strane
59
može se izraziti kroz usaglašeni karakter vaše dece bolje nego na bilo koji drugi način.”
5T 40
"Jedinstvena, disciplinovana porodica svedoči jače o hrišćanstvu nego sve
izgovorene propovedi." Temelji sretnoga doma 24 (AH 32)
“Mera vašeg hrišćanstva se određuje kroz karakter vašeg života u domaćinstvu. Hristova
milost omogućuje onome koji je poseduje da od doma načini mesto gde prebiva sreća,
punina mira i spokoja. Ukoliko ne posedujete Duh Hristov, niste Njegovi.” CG 481
“Bog želi da mu se potpuno posvetite i da budete predstavnici Njegovog karaktera u
krugu vašeg domaćinstva.” CG 481
“Budi. . . ugled. . . u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti.” 1. Timotiju
4:12
“Tek mali broj roditelja uviđa koliko je važno pokazati deci pobožan primer…. Ni jedno
drugo sredstvo nije tako uspešno u njihovom ispravnom vaspitanju.” RH 10-12-
1911
“Neka roditelji žive u domu život Hristov, i promena u životima njihove dece svedočiće
o čudnovatoj Božjoj sili” RH 7-8-1902
"Vaše ponašanje u domu beleži se u nebeskim knjigama. Onaj ko želi da bude sveto biće
na nebu, mora postati sveto biće u svojoj porodici." Temelji sretnoga doma 258 (AH
317)
Ukoravajte svoju decu u ljubavi

“I vi ocevi! Ne razdražujte dece svoje, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjemu.”
Efescima 6:4
“Otac, kao sveštenik u domaćinstvu, treba da postupa prema deci sa nežnošću i
strpljenjem. Trebalo bi da bude pažljiv kako ih ne bi postavio u situaciju da mu se
suprote. On ne sme dopustiti da prestup prođe neispravljen, pa ipak, postoji način
ispravljanja koji neće podstaći najgore strasti ljudskog srca. Neka u ljubavi razgovara sa
decom, govoreći im kako je Spasitelj ožalošćen njihovim postupkom i neka zajedno sa
njima klekne pred presto milosti i predstavi njihov slučaj Hristu, moleći Ga da im
se smiluje, da ih vodi na pokajanje i traženje oproštenja. Takvo postupanje će skoro
uvek slomiti i najnepokornije srce.” CG 286, 287
"Grubošću ili nerazumnim zahtevima roditelji nikada ne smeju da nanesu bol svojoj
deci. Grubost tera duše u sotoninu mrežu." Temelji sretnoga doma 251 (AH 308)
“Neka deca brzo zaborave pogreške koje su im učinili roditelji; ali druga deca koja su
drugačije konstitucije ne mogu zaboraviti oštre, nerazumne kazne koje nisu zaslužili. Na
taj način njihove duše su povređene, a njihovi umovi zbunjeni.” CG 249
“Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih; jer vam kažem da anđeli njihovi na
nebesima jednako gledaju lice oca mojega nebeskoga.” Matej 18:10
“Kada deca izgube samokontrolu i izgovore žestoke reči, neka roditelji neko vreme ćute,
ne ukoravajući i ne osuđujući ih. U takvim prilikama ćutanje je zlato i biće u stanju da
izazove pokajanje više od bilo kojih reči koje bismo mogli da im uputimo. Sotoni se
ugađa kada roditelji provociraju svoju decu govoreći im oštre i ljutite reči. Pavle je
upozoravao po ovom pitanju: ’I vi ocevi! Ne razdražujte dece svoje, nego ih gajite u
nauci i u strahu Gospodnjemu.’ Može biti da su mnogo pogrešili, ali ih ne možete voditi
pravdi time što ćete izgubiti strpljenje sa njima. Neka im vaša staloženost pomogne u
obnavljanju ispravnog načina razmišljanja.” RH 1-24-1902
60
“Ljubav slama sve prepreke. Neka ne bude grdnje, glasnog i ljutitog zapovedanja.” RH
7-8-1902
“Budite tako staloženi i oslobođeni od besa kako bi se mogli uveriti da ih volite čak
i tada kada ih kažnjavate.” CG 249
“Ljubav dugo trpi; . . . ne nadima se, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu.” 1.
Korinćanima 13:4.5
“Neka ni jedna reč ljutine, oštrine ili neuzdržljivosti ne pređe preko vaših usana. Milost
Hristova čeka vaš poziv. Njegov Duh će preuzeti upravu nad vašim srcem i savešću,
vladajući nad vašim rečima i delima. Nikada nemojte gubiti samopoštovanje
izgovarajući nagle i nepromišljene reči. Gledajte da vaše reči budu čiste, a vaš razgovor
svet. Dajte svojoj deci primer onoga što želite da postanu.” CG 219
“Očevi i majke, ako mrzovoljne reči prelaze preko vaših usana, vi time učite vašu decu
da govore na isti način, a oplemenjujući uticaj Svetoga Duha se obesnažuje.” CG 219
“Najveći razlog životnih smetnji, svakodnevnih nagrizajućih briga, tuga i razdražljivosti
je nekontrolisana narav. Sklad porodičnog kruga je često narušen prenagljenim rečima i
uvredljivim jezikom. Koliko bi bilo bolje da one nisu izgovorene.” 4T 348
“Nikada ne bi trebalo da gubimo vlast nad sobom. Držimo stalno pred sobom savršeni
Primer. Greh je govoriti nestrpljivo, ljutito, greh je osećati bes - čak i tada kada ćutimo.
Potrebno je da živimo dostojno, predstavljajući Hrista na pravi način. Govoriti ljutite
reči je kao udaranje kamena o kamen - odmah se pale gnevljiva osećanja.” CG 95
“Odgovor blag utišava gnev, a reč preka podiže srdnju.” Priče 15:1
“Nestrpljivost dovodi neprijatelja Božjeg i čovekovog u vašu porodicu i isteruje anđele
Božje. Ako nastavate u Hristu, i Hristos u vama, nećete izgovarati ljutite reči. Očevi i
majke, molim vas Hrista radi, budite ljubazni, nežni i strpljivi u vašim domovima.” HP
99
“Postoji mnogo toga što treba da naučimo u pogledu vaspitavanja dece. Kada dečicu
učimo, ne smemo im zanovetati. Nikada ne bi trebalo da kažemo: ’Zašto si to učinio?’
Recite: ’Deco, pomozite majci da uradi to’ ili ’Dođite deco, hajde da uradimo ovo.’
Budite njihov drug u činjenju tih stvari. Kada završe svoj posao, pohvalite ih.” RH 6-23-
1903
“Pogled odobravanja, reč ohrabrenja ili pohvale, biće kao sunčev zrak u njihovim
srcima.” ML 173
“Otac treba da podstakne najjače vrline - energiju, poštenje, iskrenost, srpljivost,
hrabrost, marljivost i praktičnu korisnost. A ono što zahteva od svoje dece, treba i sam
da čini, ilustrujući te vrline u svom sopstvenom muževnom držanju.
Ali očevi, ne razočaravajte vašu decu. Spojite naklonost i autoritet, ljubaznost i
saosećajnost sa nepokolebljivom odmerenošću.” MH 391
“Navedite mlade da osete da im verujete, i samo se retki među njima neće potruditi da se
pokažu vredni poverenja. Po istom pravilu, bolje je zamoliti nego zapovediti; onaj kome
smo se tako obratili ima priliku da pokaže svoju vernost pravim načelima. Njegova
vernost je pre posledica izbora nego prisiljavanja.” Vaspitanje 258 (Ed 290)
“Cilj discipline je uvežbavanje deteta da vlada sobom. Ono mora naučiti da se oslanja na
sebe i da sobom upravlja. Zato, čim stekne sposobnost rasuđivanja, njegov razum treba
pridobiti da pristane na poslušnost. Neka svi postupci prema njemu budu takvi da
pokažu da je zahtev za poslušnošću opravdan i razuman. Pomozite mu da uvidi da je sve
61
podložno zakonu i da neposlušnost na kraju dovodi do propasti i patnje.“ Vaspitanje 255
(Ed 287)
“Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari.” Priče 22:6
“Ukoliko roditelji ne budu za najvažnije životno delo postavili zadatak da vode nogu
svoje dece na put pravednički, izabraće se pogrešan put pre nego prav.” ML 261
“Prut i kar daju mudrost, a dete pusto sramoti mater svoju.” Priče 29:15
"Što ranije nauče da svoju volju pokore volji roditelja, što je potpunija ta pokornost, to
će im biti lakše da se pokore Božjim zahtevima. Niko ne može da se nada Božjim
blagoslovima i Njegovoj ljubavi ako ne nauči da drži Njegove zapovesti i odlučno se ne
usprotivi iskušenju." Sinovi i kćeri Božje 128 (SD 130)
“Majke, uverite se da zaista ispravno vaspitavate vašu decu u prve tri godine njihovog
života. Ne dozvolite im da sami steknu svoje želje i htenja. Majka mora biti um svome
detetu. Prve tri godine - to je vreme u kojem se malena grančica savija. Majke treba da
razumeju važnost koju treba pridati ovom periodu. Tada se polaže osnova. Ako su prve
pouke bile pogrešne, kao što je to često slučaj, Hrista radi i radi budućnosti vaše dece i
večnoga dobra, potrudite se da ispravite greške koje ste počinili. Ako ste počeli da učite
decu samokontroli i poslušnosti kada su već bila tri godine stara, potrudite se da to
učinite sada, čak ako će i biti mnogo teže.” CG 194
“Mnogi roditelji će morati na kraju da polože strašan račun zbog zanemarivanja svoje
dece. Oni su gajili i negovali njihovu zlu narav time što su se pokoravali njihovim
željama i volji, tada kada je trebalo da se želje i volja dece povinuju njima. Ovim
stvarima oni su na sebe i svoju decu navukli Božje neodobravanje. Roditelji, zar ste
zaboravili ono što piše u svetoj reči: ’Ko žali prut, mrzi na sina svojega’? Deca se
ostavljaju da odrastu umesto da se vaspitavaju. Jadna mala deca se ne uče da poznaju i
razumeju ukor kada su deset ili dvanaest meseci stara i počinju da pokazuju tvrdoglavost
još kao veoma mala. Roditelji im dozvoljavaju da popuštaju zloj naravi i strastima bez
potčinjavanja i popravljanja, i na taj način ona neguju i hrane te zle strasti dok one rastu
s njihovim rastom i jačaju s njihovom snagom.” RH 3-28-1893
“Potrebno je da popravljate vašu decu u ljubavi. Ne dopustite im na volju dok se ne
razbesnite, i tek tada ih kaznite. Takva vrsta popravljanja samo pomaže zlu, umesto da
ga uklanja. Kada ste verno ispunili svoje dužnosti prema deci, tada ih poverite Bogu i
zamolite Ga da vam pomogne. Recite Mu da ste učinili svoj deo i u veri tražite da
Gospod učini svoj deo, ono što vi ne možete učiniti. Tražite da umeri njihovu narav, da
je učini blagom i nežnom njegovim Svetim Duhom. On će čuti vašu molbu. On će rado
odgovoriti na vaše molitve.” RH 3-28-1893
“Decu treba dovesti do tačke pokoravanja i poslušnosti. Neposlušnost se ne sme
dozvoliti. Greh je na vratima roditelja koji dozvoljavaju dečiju neposlušnost.” CG 85, 86
“Pravila treba da bude malo, i ona moraju biti dobro promišljena; kada se jednom
usvoje, moraju se primenjivati. Kad shvati de se nešto ne može menjati, um se privikava
i prilagođava; ali mogućnost menjanja budi želju, nadu i nesigurnost, a posledice su
uznemirenost, razdražljivost i neposlušnost.” Vasptianje 258 (Ed 290)
“Ne dajte im ništa zbog čega plaču, čak i ako vaše srce puno nežnosti poželi da im to
učini; jer ako jednom zadobiju pobedu plakanjem, očekivaće da to ponovo postignu.”
CG 92
“Nikada nisam dozvoljavala svojoj deci ni da pomisle da mogu da me uznemire u svom
detinjstvu. Takodje sam u svojoj porodici podizala i druge, iz drugih porodica, i nikada
62
nisam dozvoljavala toj deci da misle kako mogu da uznemiruju svoju majku. Sebi
nikada nisam dozvoljavala da izgovorim grube reči ili da postanem nestrpljiva sa svojom
decom. Ni jedan jedini put nisu uspela da me navedu na bes. Kada bi mi se duh uzbudio
ili kada bih osećala da sam isprovocirana, rekla bih: ’Deco, ostavićemo da ta stvar
miruje; nećemo više ništa reći u vezi sa tim. Pre nego što pođemo na počinak
razgovaraćemo o tome.’ Pošto su imali vreme da razmišljaju o tome, do večeri bi se
deca smirila i mogla sam postupati s njima veoma lepo….
Postoji pravi način i postoji pogrešan način. Nikada nisam podigla ruku na svoju decu, a
da nisam prethodno razgovarala sa njima; i ako bi se ona slomila, i ako bi uvidela svoju
grešku (a to se uvek događalo kada sam im na njih ukazala i kada sam se molila sa
njima), i ako bi se pokorila (a to se uvek događalo kada sam tako postupala), tada sam ih
imala pod mojom vlašću. Nikada ih nisam zadobijala na drugi način. Kada sam se molila
sa njima, deca bi se slomila i zagrlila bi me oko vrata plačući.” CG 253
“Deca imaju osetljivu prirodu punu ljubavi. Ona se lako zadovolje, ali i lako ražaloste.
Nežnim vaspitanjem, ljubaznim rečima i delima, majke mogu vezati svoju decu za svoje
srce. Pokazati oštrinu i biti zahtevan prema njima je velika greška. Neprestana čvrstina i
nadzor lišen strasti su potrebni u disciplinovanju svake porodice. Smireno recite šta
mislite, postupajte pažljivo i izvršite ono što ste rekli bez odstupanja.” 3T 532
“Neki roditelji su u vlasti svoje dece. Oni se plaše da se suprotstave volji njihove dece i
zato im popuštaju. Ali dok god su deca pod krovom svojih roditelja, zavisna od njih, ona
treba da su pokorena njima. Roditelji treba da budu odlučni, zahtevajući da se njihovi
pogledi u odnosu na ono što je ispravno, sprovedu.” 1T 216, 217
“Neka u upravljanje svoje porodice unesu ljubaznost, naklonost i ljubav, ali neka u
isto vreme budu čvrsti kao stena u pogledu ispravnih načela.” CG 263
“Karaj sina svojega, i smiriće te, i učiniće milinu duši tvojoj.” Priče 29:17
“Nema većeg prokletstva za dom od dozvole mladima da čine sve što žele. Kad roditelji
ispunjavaju svaku želju svojoj deci i popuštaju im i kad znaju da to nije dobro za njih,
deca vrlo brzo prestanu da poštuju takve roditelje, prestaju da poštuju božanski i ljudski
autoritet i postaju zarobljenici sotone, prepuštajući se njegovoj volji.” Stvaranje,
patrijarsi i proroci 536 (PP 579)
“Ilije je bio proklet od Boga zato što nije na vreme i odlučno zauzdavao svoje pokvarene
sinove.” 4T 651
“Gospod neće stati u odbranu loše uprave roditelja. Danas stotine dece uvećavaju redove
neprijatelja, živeći i radeći odvojeno od Božjih namera. Ona su neposlušna, nezahvalna,
nesveta; ali greh leži pred vratima njihovih roditelja. Hrišćanski roditelji, hiljade dece
stradaju u svom grehu zbog propusta njihovih roditelja da mudro upravljaju domom.”
CG 182
“Roditelji ne smeju pokazati ni delić odstupanja u upravljanju njihovom decom.
Roditelji treba da rade zajedno kao tim. Ne sme biti razlike. Ali mnogi roditelji rade
protivno nameri jedan drugog, i tako se deca kvare pogrešnim postupanjem. Ako se
roditelji ne slažu, neka se povuku iz prisustva svoje dece dok ne dođe do razumevanja.”
RH 3-30-1897
“Svaki dom koji se razdeli sam po sebi, propašće.” Matej 12:25
“Strpljivo, ljubazno, kao dobri pristavi različne blagodati Božje, roditelji treba da
ispunjavaju zadatke koje su im namenjeni….Sve treba da bude učinjeno u veri. Oni
stalno treba da se mole da Bog udeli svoju milost njihovoj deci. Nikada ne smeju postati
63
umorni, nestrpljivi ili ljutiti u svome radu. Oni moraju prionuti ka svojoj deci i Bogu.”
3BC 1154
“Potrebno je da se molimo Bogu mnogo više nego što to činimo. Velika snaga i
blagoslov leži u zajedničkim molitvama u našim porodicama, sa našom decom i za njih.
Kada su moja deca pogrešila, i kada sam sa njima ljubazno razgovarala i molila se s
njima nakon toga, nikada nije bilo potrebno da ih nakon toga kažnjavam. Njihova srca bi
se otopila u nežnosti pred Svetim Duhom koji je došao kao odgovor na molitvu.” CG
525
“Nemojte biti nestrpljivi sa svojom decom kada greše. Kada ih ispravite, nemojte im se
obraćati osorno i grubo. To ih zbunjuje i učiniće da se boje da kažu istinu.” CG 151
“Kada su deca pogrešila, ona su sama osvedočena o svom grehu i osećaju se poniženo i
ožalošćeno. Karati ih za njihove greške često će učiniti da postanu tvrdoglavi i
zatvoreni.” CG 248
“Pouka koju deca treba da nauče je da njihove greške treba da iznesu Isusu još dok su u
svom detinjstvu. Učite ih da traže Njegovo oproštenje svakoga dana za bilo koje zlo koje
su počinili, i da Isus čuje jednostavnu molitvu pokajničkog srca, da će im oprostiti i da
će ih primiti.” CG 494
“Neka vas deca nikada ne čuju da govorite: ’S tobom ništa ne mogu da uradim’. Dok
god imamo pristup prestolu Božjem, nas kao roditelje treba da je sramota da izgovorimo
takve reči. Zavapite Isusu i on će vam pomoći da svoje mališane dovedete Njemu.” CG
238
“Kada se podigne opasnost, upitajte : Gospode, šta sad treba da radim? Ukoliko odbacite
ljutnju ili grdnju, Gospod će vam pokazati put. On će vam pomoći da dar govora
koristite kao što je to Hristos činio, tako da će mir i ljubav vladati domom.” CT 156
“Očevi i majke, tada kada ste u stanju da sami sebe obuzdavate, zadobićete velike
pobede u obuzdavanju vaše dece.” CG 217
“Ako se razljutite, izgubićete ono što nijedna majka ili otac ne smeju izgubiti -
poštovanje svoje dece. Nikada nemojte prigovarati niti dopuštajte prigovaranje u domu.
Nikada nemojte u besu ošamariti vašu decu, ukoliko ne želite da ih naučite svađi i
prepirkama. Kao roditelji, vi stojite na mestu Božjem u odnosu na svoju decu i treba da
se čuvate.
“Roditelji, neka vas nikada ne pokreću nagoni. Nikada ne ispravljajte svoju decu tada
kada ste ljutiti; jer kada to činite, vi ih oblikujete po svom liku - da budu impulsivni,
neobuzdani i nerazumni. Vi možete ostati postojani i bez nasilnih pretnji i grdnje.” RH
7-28-1910
“Koliko god da vas vaša deca razdražuju u svom neznanju, ne dajte mesta nestrpljivosti.
Učite ih strpljivo i ljubazno. Budite postojani s njima. Ne dopustite sotoni da vlada
njima. Disciplinujte ih tada kada ste i sami potčinjeni disciplini Božjoj. Hristos će biti
pobednik u životima vaše dece ako budete učili od Onoga ko je krotak i ponizan, čist i
neporočan.” CG 245
“A sinovi će tvoji svi biti naučeni od Gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji. Pravdom
ćeš se utvrditi.” Isaija 54:13
“Roditelji mogu položiti osnove zdravog i sretnog života njihove dece. Oni ih mogu
poslati van svojih domova sa moralnom čvrstinom da se odupru iskušenju, sa hrabrošću
i snagom da se uspešno bore sa životnim problemima. Oni mogu inspirisati nameru u
njima i razviti snagu da njihov život bude na čast Bogu i na blagoslov svetu. Oni mogu
64
ispraviti korake na njihovoj stazi i na suncu i kroz senke, ka slavnim nebeskim
visinama.” MH 352
“Ovo je dan vašeg proveravanja, dan vaše odgovornosti i prilike. Uskoro će doći dan
kada ćete položiti vaš račun. Preuzmite na sebe svoje delo sa ozbiljnom molitvom i
vernim nastojanjima. Učite vašu decu da je njihova prednost da svakoga dana primaju
krštenje Svetim Duhom. Neka Hristos u vama ima svoju ruku pomoćnicu koja će izvršiti
Njegovu nameru. Molitvom možete zadobiti iskustvo koje će vašu službu vašoj deci
učiniti potpuno uspešnom.” CT 131
"Ako mladi žele da postanu ljudi snažnog intelekta, neporočnog morala, čvrste duhovne
snage, neka slede Isusov primer jednostavnosti i pokoravanja roditeljskoj disciplini."
Sinovi i kćeri Božje 130 (SD 132)

On će upravljati koracima tvojim i učiti te svojoj volji

“Srce čovečije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.” Priče 16: 9
“”Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim
putevima svojim imaj Ga na umu, i on će upravljati staze tvoje. Ne misli sam o sebi da si
mudar; boj se Gospoda i uklanjaj se oda zla.” Priče 3:5-7
"Bog ne lomi ničiju volju, pa zato one koji su oholi ne može da vodi da prime pouku, koji
su odlučili da idu svojim putem. O dvoličnima - o onima koji žele da sprovedu svoju
volju iako tvrde da slušaju Božju volju - stoji napisano: 'Jer takav čovek neka ne misli da
će primiti šta od Boga.' (Jakov 1:7)" Stvaranje, patrijarsi i proroci 348 (PP 384)
“U svom životu na zemlji, Hristos nije pravio planove za sebe. On je prihvatio Božji plan,
i svakoga dana Otac Mu je otkrivao svoje namere. Naš život treba da zavisi od Boga na
takav način, da bude jednostavno ostvarenje Njegove volje. On će voditi naše stope kada
mu predamo naše puteve.” MH 479
“Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.” Psalam 25:9
“Postoje tri načina na koja nam Gospod otkriva svoju volju da bi nas vodio i osposobio
da vodimo druge. Kako možemo razlikovati Njegov glas od tuđega glasa ? Kako ćemo ga
razlikovati od glasa lažnog pastira? Bog nam otkriva svoju volju u svojoj reči, Svetom
pismu. Njegov se glas takođe otkriva u delima Njegovog proviđenja; i mi ćemo ga
prepoznati ako hodeći sopstvenim putevima ne odvojimo svoje duše od Njega, čineći po
našoj sopstvenoj volji, sledeći podsticaje neposvećenog srca, dok razum ne postane toliko
zbunjen da se večne stvari više na zapažaju, a glas sotonin bude tako prerušen da je
prihvaćen kao Božji glas.
Još jedan način da čujemo glas Božji je poziv Njegovog Svetog Duha koji tako deluje na
srce da se njegovo dejstvo otkriva na karakteru. Ako te obuzima sumnja u pogledu bilo
kog pitanja, potraži savet u Svetom pismu. Ako si istinski otpočeo da živiš život vere,
predao si se Gospodu da budeš u potpunosti Njegov, a On te je, u skladu sa svojim
ciljem, uzeo da bi te izgradio i uobličio kako bi mogao biti sud za čast. Neophodno je da
poseduješ usrdnu želju da budeš savitljiv u Njegovim rukama i da ideš kuda god te On
bude vodio... Tebi je potrebna sposobnost da razlikuješ Njegov glas od ostalih.” 5T 512
“Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po tvojim rečima. Svim srcem svojim
tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam reč tvoju
da ti ne grešim.” Psalam 119:9-11
65
“Oni koji odluče da ne čine ništa, što bi na bilo koji način vređalo Boga, znaće, pošto mu
iznesu svoj slučaj, kojim putem treba da idu. Oni, ne samo što će primiti mudrost, već i
silu. Sila za poslušnost i službu biće im podarena onako kako je Hristos obećao.” Čežnja
vekova 574 (DA 668)
“Budi slobodan i hrabar… Jer Gospod koji ide pred tobom biće s tobom, neće odstupiti
od tebe, niti će te ostaviti, ne boj se i ne plaši se.” 5. Mojsijeva 31:7.8
“Poverite se kao malo dete vođstvu onoga za koga piše: ’Sačuvaće noge svetaca svojih.’
Bog svoju decu nikada ne vodi drugačije nego što bi ona sama sebi izabrala kada bi
mogla na početku videti kraj i raspoznati slavne namere koje ispunjavaju kao Njegovi
saradnici.” MH 479
“Sve svoje brige bacite na Nj, jer se On brine za vas.” 1. Petrova 5:7
“Mi se previše brinemo za nas same. Zabrinuti smo i veoma nam nedostaje snažno
poverenje u Boga. Mnogi se brinu i rade, dovijaju se i planiraju, plašeći se da će podneti
teskobu. Oni ne mogu sebi priuštiti vreme da se mole ili da posećuju verske sastanke i, u
svojoj brizi za sebe, ne ostavljaju prostora Bogu da se brine za njih. A Gospod ne čini
mnogo za njih jer mu oni ne daju priliku.” 2T 196
“Briga je slepa i ne proniče u budućnost; ali Isus vidi kraj još na početku. U svakoj
teškoći on ima pripremljen put koji će doneti olakšanje. ’Onima koji hode u bezazlenosti
ne uskraćuje ni jednoga dobra.’
Naš nebeski Otac ima hiljade puteva, za nas nepoznatih, kojima nam šalje pomoć. Oni
koji prihvate načelo da stave službu Bogu na prvo mesto, zapaziće kako teškoće nestaju,
a put pred njima postaje jasan.” MH 481
“Stavi na Gospoda breme svoje, i on će te potkrepiti. Neće dati doveka pravedniku da
posrne.” Psalam 55:22
“Ko se tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u tebe uzda.” Isaija 26:3

Njegovi anđeli će te čuvati

“Jer anđelima svojim zapoveda za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će
te uzeti da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.” Psalam 91:11.12
“Zaštita nebeske vojske dodeljuje se svima koji će raditi na način ugodan Bogu i koji će
slediti Njegove planove.” 1SM 97
“Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje, i izbavljaju ih.” Psalam 34:7
“Kada bi naše oči bile otvorene, videli bismo čete zlih anđela oko nas koje nastoje da
pronađu neki novi način da nam naude i da nas unište. Takođe bismo videli Božje anđele
kako nas čuvaju od njihove moći, jer Božje budno oko bdije nad Izrailjem za njegovo
dobro, i On će zaštititi i spasiti svoj narod ako se oni uzdaju u Njega.” EW 60
“Anđeli su uvek prisutni tamo gde su najpotrebniji, kraj onih koji imaju najžešće borbe sa
sobom i čije prilike su veoma obeshrabrujuće.” Čežnja vekova 378 (DA 440)
“On nas nije ostavio da se borimo sa neprijateljskom silom u našoj ograničenoj moći.
Nebeski anđeli bore se u našim bitkama za nas, i dok sarađujemo sa njima, bićemo
pobednici nad silama zla.” GAG 10
“Kada shvatimo koliko smo bespomoćni, i koliko nam je potrebna pomoć božanske sile,
nećemo se uzdati u sebe. Posledice koje može doneti jedan dan, čas ili samo trenutak, mi
i ne naslućujemo; zato nikada ne bi trebalo da otpočnemo dan, a da svoje puteve ne
poverimo našem nebeskom Ocu. Njegovi anđeli imaju nalog da stalno bdiju nad nama, i
66
ako se stavimo pod njihovu zaštitu, u svakoj opasnosti će nam oni stajati sa desne strane.
Kada smo nesvesno u opasnosti da vršimo rđav uticaj, anđeli će biti uz nas,
upućujući nas na bolji put, birajući reči za nas, nadahnjujući naše postupke.” COL
341, 342
“Nisu li to sve službeni duhovi poslani da služe onima koji će naslediti spasenje?”
Jevrejima 1:14 (Čarnić)
“Anđeli slave nalaze svoju radost u davanju - davanju ljubavi i neumornog bdenja nad
dušama koje su pale i izgubile svoju svetost. Nebeska bića pokušavaju da zadobiju
ljudska srca; ona ovom mračnom svetu donose svetlost iz nebeskih dvorova. Ljubaznom i
strpljivom službom deluju na ljudski duh tako da izgubljene dovode u zajednicu sa
Hristom, koja im je mnogo bliža nego što to oni mogu da pretpostave.” Čežnja vekova 6
(DA 21)
“Nebeski anđeli znaju naše reči i dela, znaju čak i naše misli i namere našeg srca.”
1T 544
“Ali upravljati mislima ljudskog uma protiv njihove volje - nije delo dobrih anđela. Ako
se pokore neprijatelju i ne ulože napor da mu se odupru, tada anđeli Božji mogu samo da
ograničavaju sotonske čete da ne unište dušu, dok veća svetlost ne bude data onima koji
su u opasnosti, kako bi bili podstaknuti da ustanu i podignu svoj pogled ka nebu za
pomoć. Isus neće narediti svetim anđelima da izbavljaju one koji ne ulažu napor da sami
sebi pomognu.” 1T 345
“Delo ovih nebeskih bića je da pripreme stanovnike ovog sveta da postanu deca Božja,
čista, sveta, neokaljana. Ali se ljudi, iako ispovedaju veru u Hrista, ne postavljaju u
položaj u kojem bi mogli razumeti njihovu službu, i na taj način delo ovih nebeskih
glasnika čine težim.” 7BC 923
“Pokazana mi je spremnost Božjih anđela da prenesu blagodat i silu onima koji osećaju
potrebu za božanskom snagom. Ali, ovi nebeski glasnici neće uručiti blagoslove ukoliko
oni nisu zatraženi. Oni su čekali na vapaj duša koje su gladne i žedne Božjih blagoslova;
često su čekali uzalud. Bilo je, istina, povremenih molitava, ali ne i ozbiljnih vapaja koje
dolaze iz krotkih, poniznih srca.” OHC 129
“Kada bi naše oči bile otvorene da zapaze pale anđele na delu, kako rade s onima koji se
osećaju lagodno i sigurno, ne bismo se više osećali tako sigurno. Zli anđeli slede naš trag
svakog časa.” 1T 302
“Neprijatelju duša nije dozvoljeno da čita ljudske misli; ali je on pažljiv posmatrač i
zapaža reči i dela, i vešto prilagođava svoja kušanja onima koji se postavljaju pod
njegovu silu.” 1SM 122
“Nemi svedok čuva svaku dušu koja živi, tražeći načina da je zadobije i privuče Hristu.
Anđeli nikada ne ostavljaju onoga koji se kuša da postane plen neprijatelja koji bi uništio
ljudske duše ukoliko bi mu to bilo dozvoljeno. Dokle god postoji nada, dokle se god oni
ne opiru Svetom Duhu na način koji bi ih zauvek uništio, ljudi imaju zaštitu nebeskih
bića.” OHC 23
Veruj Bogu i izdrži kušanje svoje vere

“Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što
novo događa; nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava njegova,
imali radost i veselje. Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! Jer Duh slave i
Boga počiva na vama: oni dakle hule na nj, a vi ga proslavljate. Samo da ne postrada
67
koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se meša u tuđe
poslove; a ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju.”
1. Petrova 4:12-16
“Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile, i ljubavi, i čistote. Ne postidi se dakle
svedočanstva Gospoda, . . . nego postradaj s jevanđeljem Hristovim po sili Boga.” 2.
Timotiju 1:7.8
“I ne bojte se onih koji ubijaju telo a duše ne mogu ubiti; nego se bojte onoga koji
može i dušu i telo pogubiti u paklu.” Matej 10:28
“Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vreme. Sve svoje brige
bacite na nj, jer se on brine za vas. Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav
ričući hodi i traži koga da proždere. Branite se od njega tvrđom u veri, znajući da se
takova stradanja događaju vašoj braći po svetu. A Bog svake blagodati, koji vas pozva
na večnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi,
da ukrepi, da utemelji.” 1. Petrova 5:6-10
“Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izvešće kao videlo pravdu
tvoju, i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga.” Psalam 37:5-7
“A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po
namerenju.” Rimljanima 8:28
“Sve naše patnje i tuge, sva naša iskušenja i probe, sve žalosti i jadi, sva naša progonstva
i oskudice, ukratko rečeno, sve stvari zajedno služe nam samo na dobro. Sva iskustva
i okolnosti su Božji saradnici koji nam donose samo dobro.” MH 489
“Imajte veru u Boga.” Marko 11:22 (Čarnić)
“Uzdaj se u njega u svako doba.” Psalam 62:8
“A Gospod je veran, koji će vas utvrditi i sačuvati oda zla.” 2. Solunjanima 3:3
“Otac je uvek bio uz Hrista, a njega je snalazilo samo ono što je Beskrajna Ljubav
dopuštala za blagoslov svetu. U tome je bio izvor njegove, a i naše utehe. Onaj koji je
ispunjen Hristovim Duhom, prebiva u Hristu. Udarac namenjen njemu, pada na
Spasitelja koji ga sa svih strana štiti svojom prisutnošću. Sve što dolazi na njega, dolazi
od Hrista. On nema potrebe da se brani od zla, jer je Hristos njegova odbrana. Ništa ga
ne može dotaknuti ako to Gospod ne dopusti, a ’sve’ što Bog dopusti, ’onima koji ljube
Boga. . . ide na dobro’” Misli s gore blagoslova 92 (MB 71)
“Jačajući svakom snagom po sili slave njegove, i u svakom trpljenju i dugom
podnošenju s radošću; zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u deo nasledstva svetih u
videlu.” Kološanima 1:11.12

SHVATI, ISKUSI I PROPOVEDAJ PORUKU TROJICE ANĐELA

“I videh drugoga anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi
onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše
velikim glasom: bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i
poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.
I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnim vinom
kurvarstva svojega napoji sve narode.
I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: ko se god pokloni zveri i ikoni
njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božijega,
koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom
68
pred anđelima svetima i pred jagnjetom. I dim mučenja njihova izlaziće va vek veka; i
neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njezinoj, i koji primaju žig
imena njezina.
Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu.” Otkrivenje 14:6-
12
“Bila su mi pokazana tri koraka - prva, druga i treća anđeoska vest. Moj anđeo pratilac
mi reče: ’Teško onome ko i u najmanjoj meri izmeni ove vesti. Pravilno razumevanje
ovih vesti je od životne važnosti. Sudbina ljudskih duša zavisi od načina na koji su one
prihvaćene.” EW 258, 259
“Oni koji nisu imali iskustva u prvoj i drugoj anđeoskoj vesti moraju ih primiti od onih
koji su ih iskusili i sledili uputstva iz tih vesti od početka. Kao što je Hristos bio
odbačen, tako sam videla da su i ove poruke odbačene. I kao što su učenici objavili da
nema drugoga imena pod nebom datog ljudima kojim se možemo spasiti, tako treba i
sluge Božje verno i neustrašivo da upozore one koji prihvataju samo deo onih istina
koje su povezane sa trećom vešću da treba s radošću da prihvate sve vesti onako kako
ih je Bog dao, ili da uopšte nemaju udela u njima.” EW 188, 189
Koje su to istine iz treće vesti koje najradije prihvatamo? Da ćemo primiti žig zveri ako
ne budemo držali Božje zapovesti, posebno Subotu. Imati Hristovu veru je često
zanemareno, pa ipak, bez te vere mi nismo iskusili čak ni prvu anđeosku vest, a to je
večno evanđelje, koje čini da u srcu budemo poslušni Božjem zakonu.
“Mnogi koji su prihvatili treću vest nisu imali iskustva u dvema prethodnim
vestima. Sotona je to razumeo i njegovo zlo oko je bilo nad njima s namerom da ih
obori; ali treći anđeo ih je upućivao na svetinju nad svetinjama, a oni koji su imali
iskustva u prethodnim vestima su im ukazivali na put koji vodi u nebesku svetinju.
Mnogi su zapazili savršeni lanac istine u anđeoskim porukama, rado ih prihvatili po
njihovom redu, i verom sledili Hrista u nebesku svetinju. Ukazano mi je da ove poruke
predstavljaju lenger Božjem narodu. Oni koji ih razumeju i prihvate, biće sačuvani od
propasti i pored mnogih sotoninih obmana.” EW 256Treći anđeo ih je upućivao na svetinju nad svetinjama u kojoj se zakon nalazi u
podnožju prestola milosti. Oni koji su iskusili evanđelje, mogli su da im pokažu kako da
uđu u svetinju kroz pokajanje, predanje, čišćenje kroz krv i banjom i Duhom
preporođenja. Tada bi kroz službu Isusa Hrista u svetinji nad svetinjama primili Svetog
Duha u životu, bili bi nahranjeni duhovnim hlebom i kroz Hristovo delo pravednosti u
njima oni bi mogli primiti Njegov karakter, ispunjavajući tako pravedne zahteve zakona
koji je u svetinji nad svetinjama i na osnovu kojeg će se suditi.
"Svi treba da razumeju istine sadržane u ovim vestima i da ih primene u svakodnevnom
životu, jer je to osnov spasenja." Evangelizam 153 (Ev 196)
A sada ćemo proučiti poruke po redu i načinu kako su date.
69

Prvi anđeo donosi evanđelje

“I videh drugoga anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi
onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu.” Otkrivenje
14:6
“Dat nam je nalog da idemo i propovedamo evanđelje svakom stvoru. Onima koji su
izgubljeni treba da donesemo glasove da Hristos može da oprosti greh, obnovi prirodu,
da obuče dušu u odeću Njegove pravednosti, da podari grešniku Njegove misli i da ga
uči i osposobi da bude saradnik Božji.” FE 199
“Jevanđelje ne treba iznositi kao neku beživotnu teoriju, već kao živu silu koja
menja život. Bog želi da oni koji primaju Njegovu milost budu svedoci njene moći.”
Čežnja vekova 709 (DA 826)
“Jer se ne stidim jevanđelja Hristova; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje,
a najpre Jevrejinu i Grku. Jer se u njemu javlja pravda Božija iz vere u veru, kao što je
napisano: pravednik će od vere živ biti.” Rimljanima 1:16.17
“Sami smo nesposobni da činimo bilo šta dobro; ali ono što ne možemo učiniti, učiniće
Božja sila u svakoj duši koja se potčini i veruje. Verom je poklonjeno Dete obećanja.
Verom se rađa duhovni život, a mi se osposobljavamo da činimo dela pravde.” Čežnja
vekova 66 (DA 98)
“Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom njegovim za
unutrašnjeg čoveka, da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi
ukorenjeni i utemeljeni, . . . da se ispunite svakom puninom Božijom.” Efescima 3:16-19
“Na raspolaganju im se nalaze neiscrpna nebeska blaga. Hristos im daje dah svojega
Duha, život svog života. Sveti Duh ulaže svoje najviše sile u delovanju na srce i um.” 6T
306
“Kada se prihvate Njegova uputstva i potpuno nas obuzmu, Isus postaje stalno prisutan,
upravljajući našim mislima, idejama, postupcima… I mi više ne živimo, nego Hristos
koji je nada slave živi u nama. Naše ’Ja’ je mrtvo, a Hristos je živi Spasitelj.” TM 389
“Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima
njegovim, kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među
neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave.” Kološanima 1:26.27
“Duše koje su bile slične sotoni preobrazile su se delovanjem reči u Božje obličje. Ova
promena je sama po sebi čudo nad čudima. Promena nastala rečju je jedna od
najdubljih tajni Reči. Mi je ne možemo shvatiti; možemo samo verovati, kao što je
objavljeno u Pismu, da je to ’Hristos u vama, nada slave’. Kološanima 1:27.
Poznavanje ove tajne je ključ za svaku drugu.” Vaspitanje 155 (Ed 172)
“A onome koji može da vas utvrdi po mom evanđelju i propovedi o Isusu Hristu,… da
bi se pokorili veri.” Rimljanima 16:25.26 (Čarnić)
“Prava poslušnost je izraz načela koje deluje iznutra.” COL 97
“Ako je danas vaš odnos sa Bogom ispravan, vi ste već spremni ako bi Hristos došao
danas. Ono što nam je potrebno, to je Hristos koji je oblikovan u nama, nada slave.” HP
227
“Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom delu da budete plodni,
i da rastete u poznanju Božijemu, jačajući svakom snagom po sili slave njegove, i u
svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću.” Kološanima 1:10.11
70
“I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i u svakoj volji,
da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov, napunjeni plodova
pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.” Filibljanima 1:9-11
Tada kada Evanđelje postane naše iskustvo, možemo dati slavu Bogu tako što ćemo
živeti ispoljavajući Njegov karakter.

On nas poziva da se bojimo Boga i da Mu damo slavu

“I govoraše velikim glasom: bojte se Boga, i podajte mu slavu.” Otkrivenje 14:7
“Dati slavu Bogu znači otkriti Njegov karakter u našem karakteru, i na taj način Ga
obznaniti.” 7BC 979
“Vi ne možete svetiti Njegovo ime, vi ga ne možete predstavljati svetu, sve dok svojim
životom i karakterom ne predstavite sam život i karakter Božji. Ovo možete postići
samo prihvatanjem Hristove milosti i pravednosti.” Misli s gore blagoslova 137 (MB
107)
“Hristova religija znači više nego samo opraštanje greha; ona znači potpuno uklanjanje
greha i popunjavanje nastale praznine darovima Svetog Duha. Ona znači božansko
prosvetljenje, radost u Bogu. Ona znači da je srce potpuno oslobođeno od sebičnosti i
blagosloveno stalnom Hristovom prisutnošću. Kada Hristos vlada u duši, nastaje čistota,
sloboda od greha.” COL 419
“Oni koji čekaju na Ženikov dolazak treba da kažu ljudima: ’Evo Boga vašega.’
Poslednji zraci milosrdne svetlosti, poslednja poruka milosti koja treba da se objavi
svetu predstavlja otkrivenje Njegovog karaktera ljubavi.” COL 415
“Usađujući u srca ljudi principe Njegove reči, Sveti Duh razvija u čoveku božanske
osobine. Svetlost Njegove slave - Njegov karakter - treba da odsjajuje iz Njegovih
sledbenika. Na taj način oni treba da proslave Boga, da osvetle put do Ženikove kuće,
do grada Božjega i večere svadbe Jagnjetove.” COL 414
“Približavamo se sudu i oni koji nose poruku opomene svetu moraju imati čiste ruke i
čista srca. Oni moraju imati živu vezu sa Bogom. Misli moraju biti čiste i svete, duša
neokaljana, a telo, duša i duh prineti kao čista žrtva Bogu, ili je On neće moći
prihvatiti.” TM 426
“Očistite se vi koji nosite sude Gospodnje.” Isaija 52:11

Jer dođe čas suda Njegova

“Bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji
je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.” Otkrivenje 14:7
“Jer je vreme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najpre od vas počne, kakav će
biti pošljedak onima što se protive Božijemu jevanđelju?” 1. Petrova 4:17.18
“Ispovedanje vere samo po sebi ne znači ništa. Imena su zapisana u crkvenim
knjigama na zemlji, ali ne i u knjizi života.”1T 504
“Kad se sudske knjige budu otvorile, pred Bogom će se ispitati život svakoga koji je
verovao u Isusa. Naš Zastupnik će početi prvo sa onima koji su u početku živeli na
zemlji, zatim će ići dalje od pokoljenja do pokoljenja, i najzad će završiti sa živima.
Svako ime će biti spomenuto, slučaj svakog pojedinca biće tačno ispitan. Neka imena će
biti primljena, a neka odbačena. Ako se u knjigama nađu nečiji gresi, koji nisu ni
71
priznati ni oprošteni, njihova će imena biti izbrisana iz knjige života, a izveštaj o
njihovim dobrim delima izbrisaće se iz ’knjige za spomen’. Gospod je rekao Mojsiju:
’Ko mi je zgrešio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje.’ 2. Mojsijeva 32, 33.
A prorok Jezekilj veli: ’Ali kad bi se pravednik odvratio od pravde svoje i činio
nepravdu…hoće li on živeti? Pravedna dela njegova, što je god činio, neće se pomenuti.’
Jezekilj 18, 24.
Pored imena onih koji su se istinski pokajali za svoje grehe i koji su verom priznali
Isusovu krv kao svoju žrtvu očišćenja biće zabeleženo oproštenje u nebeskim knjigama.
Pošto su postali učesnici Hristove pravde, i njihov karakter pronađen da je u
skladu sa Božjim zakonom, njihovi gresi će biti izbrisani, a oni sami proglašeni
dostojnima večnoga života.” Velika borba 393 (GC 483)
“Ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi, i greha tvojih ne pominjem.” Isaija 43:25
“Sada je vreme kada treba da priznamo i ostavimo naše grehe kako bi oni unapred izašli
na sud i bili izbrisani. Sada je vreme da ’očistimo sebe od svake poganštine tela i duha, i
da tvorimo svetinju u strahu Božjemu.’ 2. Korinćanima 7:1.” HP 348
“Veliki sud je u toku i na delu je već jedno vreme. Sada Gospod kaže: Izmerite crkvu
i one što se klanjaju u njoj. Kada idete ulicom da obavljate svoje poslove, setite se da
vas Bog odmerava; kada pristupate vašim kućnim dužnostima, kada učestvujete u
razgovoru, Bog vas odmerava….
Evo dela koje se obavlja, merenje crkve i onih koji se klanjaju u njoj da bi se videlo ko
će opstati u poslednji dan. Oni koji se budu čvrsto držali imaće izobilan pristup carstvu
našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Kada obavljamo naš posao treba da se
setimo Onoga koji pazi u kakvom duhu mi to činimo.” 7BC 972
“Čoveku se svi putovi njegovi čine čisti, ali Gospod ispituje duhove.” Priče 16:2
Svakoga dana Bog pazi na vas da bi vam pomogao da stojite i da bi zadržali pravi duh.
On će nastojati da vas drži budnim, a ako padnete, pomoći će vam da se pokajete. On
želi da naučite kako da u svako doba budete pod upravom Njegovog Duha.
“Kao Hristovi sledbenici, potrebno je da ispitujemo naša srca kao sa zapaljenom svećom
da bismo videli kakvog smo duha. Radi svog sadašnjeg i večnog dobra, ispitujmo
samokritički svoje postupke, da bismo videli kako stojimo u svetlosti Božjeg zakona.
Taj zakon je naše merilo.” 7BC 986
“Boga se boj, i zapovesti njegove drži, jer to je sve čoveku. Jer će svako delo Bog izneti
na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.” Propovednik 12:13.14
“Božji zakon prodire u tajne srca. Svako delo se ceni po motivima koji su ga nadahnuli.
Samo ono što je u saglasnosti sa principima Božjeg zakona može opstati na sudu.“ COL
316
“Božji zakon obuhvata osećanja i pobude, isto kao i naše vidljive postupke. On otkriva
tajne našeg srca, osvetljavajući pojedinosti davno sahranjene u tami. Bog zna svaku
pomisao, svaku nameru, svaki plan, svaku pobudu. Nebeske knjige beleže grehe koji bi
se počinili da je bilo prilike za to. Bog će izneti svako delo na sud, svaku tajnu. Svojim
zakonom On odmerava karakter svakog čoveka.” 5BC 1085
Tajni gresi nisu nesvesni gresi. To su gresi koji se nalaze u srcu i umu, ali se nisu
izrazili kroz delo.
“Božji zakon zapaža ljubomoru, zavist, mržnju, zlobu, osvetu, pohlepu i častoljublje
koje krstare dušom, ali nisu pokazane kroz spoljašnja dela, ne zbog nedostatka volje
72
nego zbog nedostatka prilike. Ova grešna osećanja biće uzeta u obzir u dan kad će ’Bog
svako delo izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.’” 1SM 217
“Jer nema ništa tajno što neće biti javno.” Luka 8:17
"Bog čita namere i pobude. Svako delo i svaka tajna je otvorena pred Njegovim
svevidećim okom. Nijedna misao, reč ili delo ne može da promakne Njegovoj pažnji. On
zna da li mu dajemo ljubav i slavu ili zadovoljavamo i uzvišujemo sebe. On zna da li
našu pažnju zaokuplja ono što je gore... ili ono što je zemaljsko, čulno, đavolsko." 4T
646
"Onaj koji uživa u poročnim prizorima i koji dopušta sebi zlu misao, požudan pogled,
moći će da vidi u javnom grehu i njegovom teretu srama i teškog bola pravu prirodu zla
koju je skrivao u odajama duše... Čovek je 'onakav kako u sebi misli'; jer iz srca 'izvire
život' (Priče Solomunove 23.7, 4. 23)." Misli s gore blagoslova 80, 81 (MB 60)
“Božje oko ne spava. On zna svaki greh koji je sakriven od smrtnih očiju. Oni koji su
krivi znaju tačno koje grehe treba da priznaju da bi im duše bile čiste pred Bogom.
Isus im sada daje priliku da priznaju grehe i da se pokaju u dubokoj poniznosti.” 1T 156
“Zakon zahteva da duša bude čista, a um svet, tako da misli i osećanja mogu biti u
saglasnosti sa načelom ljubavi i pravednosti.” 1SM 211
“Ako su misli rđave, i osećanja će biti rđava, jer misli udružene s osećanjima
sačinjavaju moralni karakter.” HP 164
“Od svih se zahteva moralno savršenstvo.” COL 330
“Duhovni i moralni karakter je ono što se vrednuje u očima neba, i to će nadživeti
grob i biće učinjeno slavnim i besmrtnim za beskrajne vekove večnosti.” 1SM 259
"Kako se budemo približavali sudu, tako će svako pokazati svoj pravi karakter, i postaće
jasno kojoj grupi pripada.” 1T 100
“Oni koji žele da njihova imena ostanu u knjizi života treba sada u još ovo nekoliko
preostalih dana vremena milosti, koje im je dato da se ponize pred Bogom žalošću zbog
greha i iskrenim pokajanjem. Oni moraju da duboko i savesno ispituju svoja srca.”
Velika Borba 398 (GC 490)
“Videla sam da će mnogi pasti sa ove strane carstva. Bog ispituje svoj narod i mnogi
neće izdržati probu karaktera, Božja merila. Mnogi će uložiti ozbiljan rad da nadvladaju
posebne crte svog karaktera i da budu bez mane i mrštine ili čega sličnog, besprekorni
pred Bogom i ljudima.” 1T 533

Drugi anđeo upozorava na vino Vavilona

“I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnim vinom
kurvarstva svojega napoji sve narode.” Otkrivenje 14:8
“Za Vavilon se kaže da je ’ mati bludnicama ’. Njenim kćerima moramo smatrati one
crkve koje se drže njene nauke i predanja i slede njen primer, jer žrtvuju istinu i Božju
naklonost da bi stupile u nezakonitu vezu sa svetom. Vest u Otkrivenju 14, koja
objavljuje pad Vavilona, mora da se odnosi na verske zajednice koje su nekada bile
čiste, pa su se pokvarile.’” Velika Borba 314 (GC 382, 383)
“Šta je to vino? To su njene lažne nauke. Ona daje svetu lažnu subotu umesto subote
iz četvrte zapovesti, i ponavlja laž koju je sotona prvo izrekao Evi u Edemu - urođenu
besmrtnost duše. Mnoge srodne neistine je nadaleko proširila, ’ učeći naukama i
zapovestima ljudskim.’” 2SM 118
73
“Ako se odvratimo od svedočanstva Božje Reči i prihvatimo lažne nauke zato što su
tako učili i naši oci, onda padamo pod osudu izrečenu nad Vavilonom; pijemo od
vina njegove mrzosti.” Velika Borba 436 (GC 536, 537)
Postoji mogućnost da svako od nas pojedinačno drži lažne nauke koje nas mogu ostaviti
bez spasenja. Neophodno je da ispitamo sve čemu smo učeni, posebno u vezi sa planom
spasenja.
“Neka svi koji prihvataju ljudski autoriet, crkvene običaje ili predanje otaca, poslušaju
opomenu saopštenu Hristovim rečima: Zaludu me poštuju učeći naukama,
zapovestima ljudskim.’ Matej 15:9.” Čežnja vekova 338 (DA 398)
“Ne smemo dozvoliti da nas nijedan ljudski dokaz odvoji od temeljnog proučavanja
biblijske istine. Ljudska mišljenja i običaje ne treba da primamo kao da su data
božanskim autoritetom. Bog je otkrio u svojoj reči sve čovekove dužnosti, i ne treba da
se kolebamo pred uzvišenim načelom pravednosti. On je poslao Svog jedinorodnog Sina
da bude naš primer, i poziva nas da Ga slušamo i sledimo Njegov primer. Mi ne smemo
biti navedeni da odstupimo od istine kakva je u Isusu, samo zato što veliki i
naizgled dobri ljudi postavljaju svoje ideje iznad jasnih iskaza Božje reči.” FE 128

Ispitujte učenja

“Zakon i svedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.” Isaija 8:20
“Nije dovoljno da činimo ono što se smatra ispravnim ili što onaj koji propoveda kaže
da je pravo. U pitanju je spasenje naše duše, i zato svako mora za sebe da istražuje Sveto
pismo.” Velika borba 484 (GC 598)
“Kako se približavamo kraju vremena, neistina će tako biti pomešana sa istinom, da će
samo oni koji imaju vođstvo Svetoga Duha biti u stanju da razlikuju istinu od laži.
Potrebno je da uložimo svaki napor da bi se održali na putu Gospodnjem. Ni u kakvom
slučaju ne treba da odstupimo od Njegovog vođstva, stavljajući naše poverenje u ruke
čoveka.” 7BC 907
“Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite. A sve kušajući dobro držite.” 1 Solunjanima
5:19-21
“Kada se poruka iznese Božjem narodu, on ne treba da joj se suproti; neka ide ka Bibliji,
upoređujući poruku sa zakonom i svedočanstvom, i ako poruka ne može da podnese
poređenje, ona nije istinita.” TM 119
“Ljubazni! ne verujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga.” 1. Jovanova
4:1
“Božji Duh je rasvetlio svaku stranicu Svetog pisma, ali postoje oni na koje to ostavlja
neznatan utisak usled nesavršenog razumevanja. Kada dođe rešetanje usled iznošenja
lažnih teorija, ovi površni neusidreni čitaoci biće kao pesak koji se urušava.” TM
112
“Biće onih koji će strašno pasti jer misle da čvrsto stoje zato što imaju istinu, ali je
nemaju utemeljenu u Isusu.” 5T 540
“Oni su živeli na niskom nivou zadržavajući se na površini istine, što ne iziskuje
razmišljanje i duboko istraživanje.” 6BC 1086
“Bog će podići svoj narod; ako druga sredstva zakažu, jeresi će doći među njih, i
tako će ih prorešetati, odvajajući plevu od pšenice.” 5T 707
74
“Ja znam da će posle moga odlaska među vas ući zverski vuci koji neće štedeti stada. Pa
i od vas samih ustaće ljudi koji će govoriti naopake stvari – da povuku za sobom
učenike. Stoga budno pazite.” Dela 20:29-31 (Čarnić)
“Duvaće svaki vetar doktrine. Sve što može da se izrešeta biće izrešetano, i ostaće
samo ono što ne može da se izrešeta. Sotona ulaže očajničke napore da navede duše da
se postroje pod njegovu zastavu, i svi koji se predaju njegovim prevarama će voditi rat
protiv sluga Princa Emanuila. Straženje i molitva moraju biti naši zaštitnici u ta opasna
vremena.” RH 11-6-1883
“A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti neki od vere, slušajući
lažne duhove i nauke đavolske.” 1 Timotiju 4:1
“Ljudi ne žele biblijsku istinu jer se ona suprotstavlja željama grešnog srca koje ljubi
svet, a sotona im pruža obmane koji oni vole….
“On zavodi ljude da gledaju na biskupe, sveštenike i profesore teologije kao svoje vođe,
umesto da istražuju Sveto pismo da bi sami za sebe doznali svoju dužnost. Tada,
upravljajući razumom ovih vođa, on može po svojoj volji da utiče na narod.” Velika
Borba 481 (GC 595)
“Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti
sebi učitelje, kao što ih uši svrbe, i odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.”
2. Timotiju 4:3.4
“Da bi poduprli lažne nauke ili nehrišćanske običaje, neki uzimaju izvesne tekstove
pisma iz njihovih sredina i navode samo polovinu jednog tako izdvojenog stiha da
bi dokazali svoje tvrđenje, mada ostali deo stiha ima sasvim suprotni smisao.”
Velika Borba 423 (GC 521)
“Samo što neki smetaju vas, i hoće da izvrnu jevanđelje Hristovo.” Galatima 1:7
"Oni više vole svoj način razmišljanja nego božanska otkrivenja, sopstvene planove i
ljudsku mudrost nego Božje ukore i uputstva. Pobožnost i savesnost drugih se naziva
fanatizam, i oni koji sprovode istinu i svetost se posmatraju i kritikuju. Oni se rugaju
onima koji uče i veruju tajnu pobožnosti: ’Hristos u vama, nada slave.’ Oni ne
prepoznaju načela na kojima su te stvari zasnovane; oni nastavljaju sa svojim pogrešnim
delima, ostavljajući sotoni otvorena vrata kroz koja on pronalazi pristup duši.” 4BC
1138
“Svi moraju imati sopstveno živo iskustvo; oni moraju imati Hrista prisutnog u srcu,
Njegovog Duha da upravlja naklonostima, ili ispovedanje njihove vere neće imati
vrednost, a njihovo stanje će biti čak i gore nego da nikada nisu čuli za istinu.” 5T 619
“Evanđeoska religija je Hristos u životu - živo, delotvorno načelo. Ona predstavlja
Hristovu blagodat otkrivenu u karakteru i ispoljenu u dobrim delima.” COL 384
"Ako istina posvećuje dušu, greh se mrzi i izbegava zato što je Hristos prihvaćen kao
počasni gost. Ali Hristos ne može nastavati u podeljenom srcu; greh i Isus nisu nikada
u zajedništvu." TM 160
“Sotona mnoge vara svojom ubedljivom teorijom da je Božja ljubav prema pripadnicima
Njegovog naroda tako velika da će On naći neki izgovor za svaki njihov greh.”
Stvaranje, patrijarsi i proroci 477 (PP 522)
“Ljubav se ističe kao glavna Božja osobina, ali ona se prikazuje kao raznežena
sentimentalnost, koja ne pravi razliku izmedju dobra i zla. Božja pravednost, Njegovo
gnušanje na greh, zahtevi Njegovog svetog zakona - sve se to smatra nevažnim” Velika
Borba 452 (GC 558)
75
“Ispovedanje vere koje olako shvata greh, koje se zadržava na ljubavi Božjoj prema
grešniku bez obzira na njegova dela, samo ohrabruje grešnika da veruje da će ga Bog
primiti dok on nastavlja u onome što zna da je greh. Ovako čine i neki koji tvrde da
veruju u sadašnju istinu. Istina se drži podaleko od života, i to je razlog zašto ona nema
silu da uveri i obrati dušu.” 5T 540
"Mnogi požudno prihvataju nauku koja im daje slobodu da ugađaju sklonostima svoga
telesnoga srca... Sotona likujući uvlači u svoju mrežu hiljade onih koji kažu da su
Hristovi sledbenici." Velika Borba 450 (GC 556)
"'Verujte, verujte, verujte u Isusa' - to je umirujuća zabluda koja mnoge uspavljuje u
kolevci telesne sigurnosti, i nama je potrebno da budemo upozoreni." RH 6-10-1890
"Tamo gde nije samo verovanje u Božju reč, već i pokoravanje volje Njemu, gde se srce
podredilo Njemu, osećanja usmerila prema Njemu, tamo je vera - vera koja kroz ljubav
radi i čisti dušu. Tom verom u srcu se obnavlja Božje obličje." Put Hristu 50, (SC 63)
“Jer se ne stidim jevanđelja Hristova; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje,
. . . 'Pravednik će od vere živ biti.’” Rimljanima 1:16.17
“Svet propada zbog nedostatka evanđelja. Postoji glad za Božjom rečju. Samo
nekolicina njih propoveda reč koja nije pomešana sa ljudskom tradicijom. Iako
ljudi imaju Bibliju u svojim rukama, oni ne primaju blagoslov koji je za njih Bog stavio
u nju. Gospod poziva Svoje sluge da nose Njegovu poruku ljudima. Reč večnoga života
mora da se preda onima koji ginu u svojim gresima.“ COL 228, 229
"Svuda ima u izobilju lažnih nauka, lažne pobožnosti, lažne vere i mnogo onoga što
izgleda lepo. Pojaviće se i učitelji obučeni kao anđeli svetlosti koji će, ako bude moguće,
prevariti i same izabrane.” Evangelizam 270 (EV 364)
“Bez prosvetljenja koje dolazi od Duha, ljudi nisu u stanju da razlikuju istinu od
neistine, i pašće pod pritiskom sotoninih moćnih iskušenja.” COL 408, 409
“Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da
proždere. Branite se od njega tvrđom u veri.” 1. Petrova 5:8
“On će raditi sa svakom prevarom i nepravdom da pomeša neistinu i netačna
gledišta sa delom Božjim, kako bi prisilio ljude da zauzmu pogrešan stav.” 5T 644,
645
“Ne zaboravite da će najopasnije sotonine zamke koje je on pripremio za crkvu doći
kroz njene članove.” 5T 477
“A beše i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će
uneti jeresi pogibli.” 2. Petrova 2:1
“Moguće je da se uništitelji već vežbaju pod sotonskom rukom čekajući nestanak
još nekoliko onih koji drže načela da zauzmu njihova mesta kako bi glasom lažnog
proroka objavili: ’ Mir, mir’, a mira nema.” 5T 77
“Ima mnogo Hristovih neprijatelja koji tvrde da su pravedni, a nemaju pravednost
Hristovu. Oni se pretvaraju u anđele svetlosti, a zapravo su sluge greha.” TM 236
“Jer leče rane kćeri naroda mojega ovlaš govoreći: mir, mir; a mira nema.”
Jeremija 8:11
"Prema Bogu se ne može ophoditi lakomisleno... Bog mrzi na greh; i one koji bi
ohrabrili grešnika govoreći mu: 'Ti si u redu', Bog će prokleti." RH 6-8-1886
"Ljudi nam govore: 'Vi ste suviše posebni. Bog ne očekuje od nas da stalno budemo na
straži kako ne bi grešili. On je suviše dobar da bi nas držao odgovornim za naša
svakodnevna dela.' Ali potrebno je da se setimo da je put koji vodi u propast širok, dok
76
je put koji vodi u večni život uzak i tesan. Slušajte ponovo reči velikog Učitelja:
'Čuvajte se od lažnih proroka, koji dolaze k vama u odelu ovčijem, a unutra su vuci
grabljivi.'" ST 10-29-1885
"Oni govore o Božjoj ljubavi, tvrdeći kako On nije strog i zahtevan, već je blag i dugo
trpi; i u isto vreme oni predstavljaju eho sotonine ideje:... 'Nećete vi umreti.'". RH 11-
18-1890
“Jer... lažju . . . krepiste ruke bezbožniku da se ne vrati sa svoga zloga puta da se sačuva
u životu.” Jezekilj 13:22
“Bog neće napraviti ni najmanji kompromis sa grehom. Ako bi On to mogao da učini,
Hristos ne bi morao da dođe na naš svet da pati i umre.” 5BC 1144

Božja ljubav ne pruža grešniku izgovor za greh,
ona nas osnažuje da živimo Njegov život

Sledeći citat se najčešće uzima u odbranu ideje koja kaže da nas opravdanje pokriva čak
i kada grešimo, dok god pokušavamo da nadvladamo greh..
“Kada u srcu postoji želja da se bude poslušan Bogu, kada se ulože napori da se to
ostvari, Isus prihvata takav stav i napor kao čovekovu najbolju službu, i On
nadoknađuje nedostatke Svojim božanskim zaslugama.” FW 50
Postoji takođe i prikaz koji se koristi da bi se ilustrovala ova tradicija, i ova ideja je
mnoge od nas držala u sigurnosti, bez ostvarene pobede danas, u nadi da će ona doći
sutra.Sada ćemo istražiti ovaj tekst u kontekstu i zajedno sa ostalim citatima i tekstovima.
“Ne postoji izgovor za greh lenjosti. Isus je prvi prošao putem i On želi da sledimo
Njegove stope. On je patio i žrtvovao se kao što nijedan od nas to ne može, kako bi nam
spasenje učinio dostupnim. Nema potrebe da budemo obeshrabreni. Isus je došao na
naš svet da bi doneo božansku snagu čoveku, da kroz Njegovu blagodat možemo biti
preobraženi u Njegov lik.
Kada u srcu postoji želja da se bude poslušan Bogu, kada se ulože napori da se to
ostvari, Isus prihvata takav stav i napor kao čovekovu najbolju službu, i On nadoknađuje
nedostatke Svojim božanskim zaslugama. Ali on neće prihvatiti one koji tvrde da
imaju veru u Njega, a nisu poslušni zapovestima Njegovog Oca. O veri mnogo
77
slušamo, ali je potrebno da mnogo više slušamo o delima. Mnogi varaju svoje duše
živeći verom koja je lagodna i prilagodljiva, verom koja je bez krsta.” FW 49, 50
Isus ne pokriva naše grehe niti pruža izgovore za njih. On je došao da nas poveže sa
sobom da bi nas mogao osposobiti da živimo za Njega.
“Isus je došao na naš svet da bi doneo božansku snagu čoveku, da kroz Njegovu
blagodat možemo biti preobraženi u Njegov lik.” FW 50
“Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim.” 2. Korinćanima
12:9
“Obilna milost nam je pružena da bi duša koja veruje mogla biti sačuvana od greha; jer
celo nebo, sa svim svojim neograničenim bogatstvima, stoji spremno za delovanje na
našu zapovest.” 1SM 394
“Sve mogu u Isusu Hristu, koji mi moć daje.” Filibljanima 4:13
“On je izvor vašeg života u Hristu Isusu, kojeg je Bog učinio da bude naša mudrost, naša
pravednost, posvećenje i iskupljenje; dakle, kao što piše: ’Ko se hvali, Gospodom da se
hvali’.” 1. Korinćanima 1:30.31 (KJV)
“U Gospodu je pravda i sila.” Isaija 45:24
“Vi se ne uzdate u sebe već u Hrista! Vaša je slabost sjedinjena sa Njegovom
izdržljivošću, vaše neznanje sa Njegovom mudrošću, vaša krhkost sa Njegovom
beskrajnom silom.” Put Hristu 55 (SC 70)
"On straži nad vama, i ako želite da vas on vodi, On će vas okružiti onim što će vas
podstaći na dobro, da bi vas osposobio da izvršite Njegovu volju za vas." MYP 17
“Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti
darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelji.” 2. Petrova 1:3
“Mnogo je onih koji u svome srcu gunđaju protiv Boga. Oni kažu: ’Mi nasleđujemo palu
prirodu od Adama, i nismo odgovorni za naše prirodne nesavršenosti.’” ST 8-29-1892
“Isus se postarao za obilna sredstva, kako bismo sve naše prirodne slabosti mogli
pobediti kroz njegovu milost.” RH 5-24-1887
“Kada pronalazimo izgovore za sebičnost, za zle misli i zle razgovore, mi
vaspitavamo dušu da bude zla, i ako nastavimo tako da radimo, postaće nam
navika da podlegnemo iskušenju.” 2SM 236
To je baš ono što su mnogi od nas radili. Smatrali smo da možemo pružiti neki izgovor
za grehe našeg srca, što su zapravo bili karakterni nedostaci.
“Bog neće napraviti ni najmanji kompromis sa grehom. Ako bi On to mogao da
učini, Hristos ne bi morao da dođe na naš svet da pati i umre.” 5BC 1144
"Hristos voli svoju Crkvu. On će ukazati svu neophodnu pomoć onima koji od Njega
traže snagu da bi razvili hrišćanski karakter. Međutim, Njegova ljubav nije slabost.
On neće podupirati njihove grehe ili im obezbeđivati napredak dokle god oni
nastavljaju da idu pogrešnim smerom. Samo iskreno pokajanje može da osigura
oproštenje greha, jer Bog neće prikrivati zlo odećom svoje pravednosti." Sinovi i
kćeri Božje 11 (SD 13)
“Oreol svetlosti, kojeg je Bog dao Adamu kad je bio svet, koji ga je pokrivao kao
haljina, odvojio se od njega posle njegovog prestupa. Svetlost Božje slave nikada ne
može pokrivati neposlušnost i greh.” 1SM 270
“Moram govoriti istinu svima. Oni koji su prihvatili svetlost iz Božje reči, nikada,
nikada ne smeju da stvaraju utisak na ljudske umove da služe Bogu svojim gresima.”
1SM 115
78
“Isus stoji u svetinji nad svetinjama i nas radi pojavljuje se u Božjem prisustvu.
Tamo On neprestano, iz časa u čas, predstavlja svoj narod kao onoga koji je
upotpunjen u Njemu. Ali zbog toga što smo na taj način predstavljeni pred Ocem, mi
ne smemo zamišljati da se možemo olako odnositi prema Njegovoj milosti, i postati
bezbrižni, ravnodušni i popustljivi prema sebi. Hristos nije sluga grehu. Mi smo
upotpunjeni u njemu, prihvećeni u Voljenome, samo ako verom nastavamo u
Njemu.” 7BC 933
“Ako se pak mi – tražeći da budemo opravdani u Hristu – i sami nađemo kao grešnici,
da li u tom slučaju Hristos služi grehu? Daleko od toga. Jer ako ja ponovo zidam ono što
sam jednom srušio, sebe prikazujem kao prestupnika.” Galatima 2:17.18 (Čarnić)
"Nijedan od onih koji istinski vole Boga i boje Ga se neće nastaviti da prestupa zakon ni
u najmanjoj pojedinosti. Kada čovek prestupi, on je pod osudom zakona, i on postaje za
njega jaram ropstva. Šta god da rečima ispoveda, on nije opravdan, što znači da mu nije
oprošteno." ML 250
“Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga
tvore.” Rimljanima 2:13
“Dok s jedne strane Bog može istovremeno da bude pravedan i da opravda
grešnika kroz Hristove zasluge, niko ne može pokriti svoju dušu odećom Hristove
pravednosti dokle god čini sebi poznate grehe ili zanemaruje sebi znane dužnosti.
Bog zahteva potpuno predanje srca pre nego što se izvrši opravdanje; a da bi čovek
zadržao svoje opravdanje, mora postojati neprekidna poslušnost kroz aktivnu, živu
veru koja radi kroz ljubav i čisti dušu….
“Da bi čovek bio opravdan verom, vera mora dostići takav nivo da može vladati
osećanjima i pobudama srca; a kroz poslušnost će vera biti usavršena.” 1SM 366
“Hristova pravda nije ogrtač kojim će se pokrivati nepriznati i neostavljeni gresi; to je
životno načelo koje preobražava karakter i upravlja ponašanjem. Svetost je potpuna
pripadnost Bogu; to je potpuno predanje srca i života za stan nebeskim načelima.”
Čežnja vekova 473 (DA 555, 556)
“Evanđeoska religija je Hristos u životu - živo delotvorno načelo. Ona predstavlja
Hristovu blagodat otkrivenu u karakteru i ispoljenu u dobrim delima.” COL 384
“Hristova prisutnost u duši predstavlja preobražavajuću silu i spoljašnjost svedoči o
miru i radosti koje deluju iznutra. Mi pijemo u ljubavi Hristovoj kao što se loza hrani od
čokota. Ako smo nakalemljeni na Hrista, ako smo se svakim vlaknom spojili sa Živim
Čokotom, pružaćemo dokaz da je tako, donoseći bogate grozdove živog roda.” 1SM 337
“Po rodovima njihovim poznaćete ih.” Matej 7:16
“Milost koja deluje iznutra biće otkrivena spoljašnjim delima.” 5T 568
“Unutrašnja pravednost se otkriva spolja. Ko nju ima neće biti grub i bez saučešća.
Naprotiv, on iz dana u dan raste u Hristovo obličje, iz sile u silu. Ko je posvećen
istinom, on zna da vlada sobom. On sledi Hristov primer dok slava ne zameni milost.
Pravda koja nas opravdava, nama se uračunava; a pravda koja nas posvećuje,
nama se daje. Prva nam daje pravo na nebo, a druga nas osposobljava za nebo.”
Poruka mladima 14 (MYP 35)
Prihvatanje Hrista u život je prva pravednost, naše pravo na nebo. Živeti Njegovom
silom je druga pravednost koja nas osposobljava za nebo.
“Verom u Njegovo ime On nam pripisuje svoju pravednost, i ona postaje životni
princip našeg života.” KH 302
79
“On nam pripisuje svoju milost i silu, dajući je svima koji Ga primaju verom.” 7BC 929
“Primajući Njegovu pravednost koja nam se pripisuje, kroz preobražavajuću silu
Svetoga Duha, mi postajemo kao što je on.” 6BC 1098

Slika: Davis_p81

Tekst na slici: Hristos koji živi u nama (uračunata pravednost) donosi plodove Duha
(data pravednost). “Kada duša primi Hrista, ona prima silu da živi Hristovim životom.”
Ja u vama, vi u meni.
Ilustracija o lozi i čokotu je slika uz pomoć koje Isus govori o Svom odnosu sa Svojim
sledbenicima.
"I kao što život iz čokota struji kroz loze i lišće, spuštajući se do najdonjeg tkiva i
dopirući do najvišeg lista, tako će i Hristova milost plamteti obilno u duši, šaljući svoje
vrline u sve delove bića, prožimajući svaki pokret tela i uma." Sinovi i kćeri Božje 74
(SD 76)
“Da vam da silu po bogatstvu sile svoje, da se utvrdite Duhom njegovim za
unutrašnjeg čoveka, da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi
ukorenjeni i utemeljeni, . . . da se ispunite svakom puninom Božijom.” Efescima 3:16-19
“Neiscrpne zalihe neba se nalaze spremne za upotrebu na njihovu zapovest. Hristos im
daje dah od Njegovog duha, život od Njegovog života. Sveti Duh ulaže svoje najviše sile
kako bi radio u srcu i umu.” 6T 306
“I tada, kada Hristos radi u vama, vi ćete pokazati isti duh i činiti ista dela – dela
pravičnosti, poslušnosti.
Prema tome, nemamo u sebi ničega čime bismo mogli da se hvalimo. Nemamo
nikakvog razloga da uzdižemo sebe. Jedini temelj naše nade jeste Hristova
pravednost koja nam je data, i ono što Njegov Duh čini u nama i preko nas.” Put
Hristu 50 (SC 63)
"Niko ne može srcem verovati u pravednost, i zadobiti opravdanje verom, dok nastavlja
da greši u onome što Božja reč zabranjuje, ili dok zanemaruje poznate mu dužnosti.
Prava vera će se pokazati u dobrim delima; jer su dobra dela plod vere. Kada Bog radi
na srcu, a čovek preda svoju volju Bogu i sarađuje sa Bogom, on u svom životu
sprovodi ono što Bog čini u njemu Svetim Duhom, i nastaje usaglašenost između
namera srca i životne prakse. Potrebno je da se odreknemo svakog greha kao odvratnog
dela koje je razapelo Gospoda života i slave, i vernik mora imati iskustvo koje se stalno
razvija, tako što će neprekidno činiti Hristova dela. Stalnim pokoravanjem volje,
stalnom poslušnošću – zadržava se blagoslov opravdanja.
"Oni koji su opravdani verom moraju imati takvo srce koje će se držati puteva
Gospodnjih. Kada čovekova dela nisu u skladu sa onim što rečima ispoveda – to je
dokaz da nije opravdan verom. Jakov kaže: 'Vidiš li da vera pomože delima njegovim, i
kroz dela savrši se vera?' Vera koja ne čini dobra dela ne opravdava dušu. 'Vidite li
dakle da se delima pravda čovek, a ne samom verom?' Jakov 2:22-24." 1SM 396, 397
„Ako je vera prava, ona će sprovoditi autentično delo u verniku... Takozvana vera koja
ne radi kroz ljubav i čisti dušu neće opravdati nijednoga čoveka.“ 7BC 936
"Više puta mi je bila pokazana opasnost da kao ljudi gajimo pogrešne predstave o
opravdanju verom. Već godinama mi se pokazuje da će sotona delovati na poseban
način da po ovom pitanju pomuti umove." FW 18
80
“Reči lažne kloni se; . . . jer neću opravdati bezbožnika.” 2. Mojsijeva 23:7
"Nema sigurnosti, počinka ni opravdanja u prestupu zakona. Čovek se ne može
nadati da će stajati nevin pred Bogom, pomiren sa njime kroz Hristove zasluge, dok
nastavlja da greši. On mora prestati sa prestupima i postati veran i istinit." 1SM 213
“Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trezni, i zacelo se nadajte
blagodati koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos. Kao poslušna deca, ne vladajući
se po prvim željama u svojemu neznanju, nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite
sveti u svemu življenju.“ 1. Petrova 1:13-16
"Ali neka se niko ne vara misleći da će Bog u svojoj velikoj ljubavi i milosrđu ipak
spasti čak i one koji su odbacili Njegovu milost. Neizmerna težina greha može da se
proceni jedino u svetlosti krsta. Kad ljudi tvrde da je Bog isuviše dobar da bi odbacio
grešnika, usmerite im pogled na Golgotu!... Ljubav, patnja i smrt Božjeg Sina - sve to
svedoči o strahovitoj veličini greha i objavljuje da nema oslobođenja od njegove moći ni
nade u bolji život, osim u pokoravanju sebe Hristu." Put Hristu 25 (SC 31, 32)
“Kada god ljudi biraju svoj sopstveni put, oni dovode sebe u sukob s Bogom. Za njih
neće biti mesta u nebeskom carstvu zato što ratuju protiv temeljnih načela neba.” Misli s
gore blagoslova 72 (MB 52)
"Prestup Božjeg zakona u svakom pojedinačnom slučaju, u najmanjoj meri, je greh. U
božanskom načinu upravljanja, bio bi zločin ne primeniti kaznu za greh...
"Šta je pravda Božja? To je Njegova svetost u odnosu na greh. Hristos je nosio grehe
sveta u čovekovo ime, da bi grešnik mogao imati još jednu šansu." 7BC 951
"Ili ne znaš da je namera Božje ljubavi da te vodi pokajanju?" Rimljanima 2:4 RSV
“Bog dugo podnosi čovekovu izopačenost, daje ljudima dovoljno prilika da se pokaju;
ali beleži sve njihove planove da se odupru autoritetu Njegovih pravednih i svetih
zakona.” Stvaranje, patrijarsi i proroci (PP 123)
“Ali ako se ljudi čvrsto drže greha, oni će se poistovetiti sa njim. Tada Božja slava koja
uništava greh, mora da uništi i njih.” Čežnja vekova 74 (DA 107)
“Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor
na gnev i obilan milosrđem i istinom. Koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i
nepravde i grehe, koji ne pravda krivoga.” 2. Mojsijeva 34:6.7
"Mnogi sada opravdavaju svoje karakterne nedostatke, ali u taj dan neće moći da ponude
izgovor.” COL 317
“Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstva Božijega?” 1. Korinćanima 6:9
"Hristos nema ništa zajedničko sa pritvornošću. On će pozdraviti dobrodošlicom u
nebeske dvorove samo one čije hrišćanstvo je istinsko. Životi onih koji se predstavljaju
da su hrišćani, a ne žive Hristov život je ruganje religiji." HP 318
“Naš Spasitelj je izložen sramoti od strane onih koji tvrde da Mu služe, ali koji pogrešno
predstavljaju njegov karakter, a time su mnogi prevareni i povedeni na pogrešne staze.”
Čežnja vekova 376 (DA 439)
"Pokazano mi je da je Bog nazvao Davida čovekom po svojemu srcu onda kada je on
bio čist i kada je hodio po savetima Božjim. Kada se David odvojio od Boga i zaprljao
svoj časni karakter svojim zlodelima, on više nije bio čovek po Božjem srcu. Bog ga
nije ni u najmanjoj meri opravdao u njegovim gresima, već je poslao Natana,
Njegovog proroka, da objavi Davidu strašne osude, zato što je prestupio zakon Božji.
Bog je pokazao svoje nezadovoljstvo u pogledu Davidovog mnogoženstva tako što ga je
pohodio sudovima, i što je dozvolio da se zlo digne na njega iz njegovog sopstvenog
81
doma. Strahovita nesreća koju je Bog dopustio da snađe Davida, koji je zbog svoje
čestitosti nekada bio nazvan čovekom po Božjem srcu, je dokaz budućim generacijama
da Bog neće opravdati nikoga u prestupanju Njegovih zapovesti, već da će sigurno
kazniti krivca, koliko god da je on nekada bio pravedan i pod naklonošću Božjom dok je
sledio Gospoda u čistoti srca." 1SP 379
“Kada se udaljio od Boga i pokorio sotoni, privremeno je postao njegovo oruđe.”
Stvaranje, patrijarsi i proroci 666 (PP 719)
"Kada se pravednici odvrate od svoje pravednosti i stanu činiti zlo, njihova prošla
pravednost ih neće spasiti od gneva časnog i svetog Boga." 1SP 379
"Isus je umro, ne da bi spasio čoveka u njegovim gresima, već od njegovih greha."
4T 251
“Jedan nepokajan greh je dovoljan da zatvori vrata neba. Isus je došao da umre na
Golgotskom krstu zato što čovek ne može da se spase ukoliko ima na sebi i jednu mrlju
greha.” ST 3-17-1890
"Hristova krv će biti od koristi samo onima koji se vrate vernosti Bogu i samo onima
koji će biti poslušni zakonu kojeg su nekada prestupali. Hristos nikada neće biti
sudeonik u grehu. Podnoseći kaznu koju propisuje zakon, On daje grešniku drugu
šansu, pravo na drugu probu. On otvara put na kojem grešnik može ponovo zadobiti
Božje odobravanje." 6BC 1092
“Da li ste pali u greh? Tada bez odlaganja tražite milost i oproštenje od Boga….Milost
je još uvek dostupna grešniku." 5T 177
"To je poseban sotonski izum da odvede čoveka u greh, a zatim da ga ostavi
bespomoćnog i uzdrhtalog, u strahu da traži oproštenje." COL 156
"Ako smo nadvladani, ne oklevajmo sa pokajanjem i prihvatanjem oproštenja koje nas
stavlja u povlašćeni položaj. Ako se pokajemo i uzverujemo, sila očišćenja od Gospoda
biće naša. Njegova spasonosna milost se nudi besplatno. Njegovo oproštenje se daje
svima koji žele da ga prime." HP 50
"Opravdanje je potpuno, kompletno opraštanje greha. Onog trenutka kada grešnik
verom prihvati Hrista, njemu je oprošteno. On stiče Hristovu pravednost i ne treba više da
sumnja u Božju opraštajuću milost.” 6BC 1071
"Davidu je njegova krivica oproštena zato što je ponizio svoje srce pred Bogom u
pokajanju i skrušenosti duše i zato što je verovao da će Božje obećanje o oproštenju biti
ispunjeno. On je priznao svoj greh, pokajao se i iznova se obratio. Pod utiskom
sigurnosti u oproštenje, uskliknuo je: 'Blago onome kojemu je oproštena krivica, kojemu
je greh pokriven. Blago čoveku, kojemu Gospod ne prima greha i u čijem duhu nema
lukavstva.' Blagoslov dolazi zbog oproštenja; oproštenje dolazi kroz veru da je veliki
Nosilac greha poneo greh koji je priznat i ostavljen." 3BC 1146
“Svaki koji primi Božji ukor i ponizi svoju dušu priznanjem i pokajanjem, kao što je to
učinio David, može biti siguran da za njega ima nade. Ko god se verom uhvati za Božja
obećanja, biće pomilovan. Gospod nikad neće odbaciti nijednu dušu koja se kaje. On nam
je dao svoje obećanje: ’Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom, i učiniće mir
sa mnom.’ (Isaija 7:25) ’Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje, i neka
se vrati ka Gospodu i smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo.’ (Isaija
55:7)” Stvaranje, patrijarsi i proroci 673 (PP 726)
"Oproštenje i opravdanje predstavljaju istu stvar." 6BC 1070
82
"Dobiti oproštenje na način na koji Hristos oprašta ne znači samo dobiti oproštenje, već
to znači biti obnovljen u duhu i u umu." 3SM 190
“David je pravilno shvatio opraštanje kada se molio: ’Učini mi, Bože, čisto srce, i duh
prav ponovi u meni’.” Misli s gore blagoslova 144 (MB 114)

Isus je uzor i primer svima koji su posvećeni

“A umaljenoga malim čim od anđela vidimo Isusa, koji je za smrt što podnese venčan
slavom i časti, da bi po blagodati Božijoj za sve okusio smrt.
“Jer prilikovaše njemu za kojega je sve i kroz kojega je sve, koji dovede mnoge sinove u
slavu, da dovrši poglavara spasenja njihova stradanjem.
“Jer i onaj koji osvećuje, i oni koji se osvećuju, svi su od jednoga; zaradi toga
uzroka ne stidi se nazvati ih braćom.” Jevrejima 2:9-11
"Isus Hristos je naš primer u svemu. On je otpočeo svoj život, prošao kroz njegova
iskustva i završio svoj životni put sa posvećenom ljudskom voljom. Bio je iskušan u
svemu, kao i mi, pa ipak nikada nije naginjao ni u najmanjem stepenu prema zlu ili
izražavao pobunu protiv Boga, zato što je držao svoju volju pokorenom i posvećenom."
ST 10-29-1894
“Jer siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju oca koji me posla.” Jovan 6:38
"O svom životu Spasitelj je rekao: 'Ja održah zapovesti Oca svojega.' 'Ne ostavi Otac
mene sama; jer ja svagda činim što je Njemu ugodno.' Kao što je Isus živeo u ljudskoj
prirodi, tako Bog želi da i Njegovi sledbenici žive. Mi u Njegovoj sili treba da živimo
život čistote i plemenitosti kakvim je Hristos živeo." 8T 289
“Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom.” Jovan 17:19
“Šta je to posvećenje? To znači predati se Bogu u celosti i bezrezervno - svoju dušu,
telo i duh; postupati pravedno; voleti milost; hoditi smerno sa Bogom; znati i činiti volju
Božju bez osvrtanja na sebe i svoje interese; biti nebeski usmeren, čist, nesebičan, svet,
bez mane i mrštine.” OHC 212
"Pravi hrišćanin... je živi predstavnik istine koju ispoveda. U pogledu ovih sledbenika
pravoga srca Hristos objavljuje da se ne stidi nazvati ih braćom." ST 3-9-1882
“Jer ko izvršuje volju oca mojega koji je ne nebesima, onaj je brat moj i sestra i mati.”
Matej 12:49.50
“Svi koji su želeli da prime Hrista verom, bili su sjedinjeni sa Njim vezom koja je
prisnija od ljudskih rodbinskih veza. Oni bi postali jedno sa Njim, kao što je i On bio
jedno sa Ocem. Njegova majka bila je bliskije i spasonosnije povezana sa Njim kao ona
koja je verovala i sprovodila u delo Njegove reči, nego kroz njeno prirodno srodstvo.
Njegova braća ne bi imala nikakvu korist iz svoje veze sa Njim, sve dok ga ne bi
prihvatili kao svoga ličnog Spasitelja. Čežnja vekova 271 (DA 325)
“A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime njegovo, koji
se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.” Jovan
1:12.13
"Isusovom zaslugom otpali Adamovi sinovi postaju 'deca Božja.' 'Jer i onaj koji
osvećuje i oni koji se osvećuju, svi su od jednoga; zaradi toga uzroka ne stidi se
nazvati ih braćom.' Jevrejima 2:11." Velika borba 388 (GC 477)
83
“Oni koji prime Spasitelja, postaju sinovi Božji. Oni su Njegova duhovna deca,
novorođeni, obnovljeni u pravednosti i pravoj svetosti. Njihovi umovi su preobraženi.”
ST 12-17-1902
“Jer ste vi svi sinovi Božiji verom Hrista Isusa; jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista
se obukoste. Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni
ženskoga; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu. A kad ste vi Hristovi, onda ste seme
Avraamovo, i po obećanju naslednici.” Galatima 3:26-29
“To jest, nisu ono deca Božija što su po telu deca, nego deca obećanja primaju se za
seme.” Rimljanima 9:8
“Odgovoriše i rekoše mu: otac je naš Avraam. Isus im reče: kad biste vi bili deca
Avraamova, činili biste dela Avraamova. . . . Vaš je otac đavo; i slasti oca svojega
hoćete da činite.” Jovan 8:39.44
“Nije imalo vrednosti to što su samo bili neposredni Avramovi potomci. Bez duhovne
veze sa njim, koja bi se otkrila u posedovanju istog duha i vršenju istih dela, oni nisu bili
njegova deca.” Čežnja vekova 400 (DA 467)
“O njihovom položaju pred Bogom odlučuje njihov karakter i život. Samo ispovedanje
vere nema nikakve vrednosti. Ako njihov život i karakter nije u skladu sa Božjim
zakonom, oni nisu Njegov narod.” Čežnja vekova 74 (DA 107)
“Stara priroda, rođena voljom telesnom i od krvi, ne može naslediti carstvo Božje. Stari
putevi, nasleđene sklonosti, ranije navike, moraju se napustiti; jer se milost ne stiče
nasleđem. Novorođenje se odražava posedovanjem novih pobuda, novog ukusa, novih
sklonosti. Oni koji su rođeni za nov život Duhom Svetim su postali sudeonici u
božanskoj prirodi, i u svim njihovim navikama i običajima oni pružaju dokaze o
njihovoj zajednici s Hristom.” 6BC 1101
„Jer kako su deca sudeonici u telu i krvi, tako je i on uzeo udela u tome; da bi kroz smrt
uništio onoga koji ima silu smrti, to jest đavola; i da bi izbavio sve one koji su zbog
straha od smrti bili celog života robovi. Jer zaista nije uzeo na sebe prirodu anđela, već
je uzeo na sebe Avramovo seme. Tako je u svemu bio sličan svojoj braći da bi bio
milostivi i verni prvosveštenik u svim stvarima koje se odnose na Boga, da bi sproveo
službu pomirenja za grehe naroda. Jer u čemu je postradao kroz iskušenja, u tome može
pomoći onima koji se iskušavaju“ Jevrejima 2:14-18 (KJV)
"Hristos nije uzeo na sebe ljudsku prirodu samo prividno; on ju je zaista uzeo na sebe.
U stvarnosti, on je zaista posedovao ljudsku prirodu. 'Budući pak da deca imaju telo i
krv, tako i on uze udela u tome.' On je bio Marijin sin; on je bio Davidov potomak po
liniji ljudskih predaka. On je proglašen čovekom - Čovek Hristos Isus." 1SM 247
“A kad se navrši vreme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i
pokoren zakonu, da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.” Galatima
4:4.5
"Trebalo je da On preuzme svoj položaj na čelu ljudskog roda uzimajući na sebe
ljudsku prirodu, ali ne i grešnost ljudskog roda." ST 5-29-1901
“I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila najvišega oseniće te;
zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se sin Božij.” Luka 1:35
"On je rođen bez mrlje greha, ali je na svet došao na isti način kao i pripadnici ljudske
porodice. On nije imao samo privid tela, već je uzeo na sebe ljudsku prirodu, učestvujući
u životu čovečanstva." 7BC 925
84
"On je postao nalik na svoju braću, posedujući iste mentalne i fizičke slabosti." RH
2-10-1885
“On je postao telo, kao što smo i mi. On je bio gladan, žedan i umoran. Svoj život
održavao je hranom i osvežavao snom. Delio je čovekovu sudbinu, iako je bio bezgrešni
Božji Sin. Bio je Bog u telu.” Čežnja vekova 256, 257 (DA 311)
"Hristos, koji nije poznavao ni najmanju mrlju greha ili oskrnavljenja, uzeo je našu
prirodu u njenom palom stanju." 1SM 253
“Za Božjeg sina bilo bi gotovo beskrajno poniženje da je uzeo ljudsku prirodu, čak i
onda kad je Adam u svojoj nevinosti prebivao u Edemu. Međutim, Isus je prihvatio
ljudsku prirodu kad je ljudski rod već četiri hiljade godina bio oslabljen grehom. Kao i
svako Adamovo dete, On je primio na sebe rezultate delovanja velikog zakona nasleđa.
Kakvi su ovi rezultati bili, pokazano je u istoriji Njegovih zemaljskih predaka. On je
došao sa takvim nasleđem da deli naše tuge i iskušenja i da nam pruži primer
bezgrešnog života.” Čežnja vekova 26 (DA 49)
“Isus je postavljen tamo gde će se Njegov karakter oprobati. Bilo je neophodno da
stalno bude oprezan kako bi sačuvao svoju čistotu. Bio je podložan svim borbama sa
kojima se i mi susrećemo, kako bi nam mogao biti primer u detinjstvu, mladosti i zrelom
dobu.
Sotona je bio neumoran u svojim naporima da savlada Dete iz Nazareta. Od najranijih
godina Isusa su čuvali nebeski anđeli, pa ipak je Njegov život bio duga borba protiv
sila tame. Da na zemlji postoji život neuprljan zlom, vređalo je i zbunjivalo kneza tame.
Nije bilo sredstva kojim nije pokušao da Isusa uhvati u zamku. Nijedno dete ljudskog
roda, kao što je to doživeo naš Spasitelj, neće nikada biti pozvano da živi svetim
životom usred tako žestoke borbe sa iskušenjem.” Čežnja vekova 45 (DA 71)
“Spasitelj je uzeo na sebe slabosti čovečanstva i živeo bezgrešnim životom, kako čovek
ne bi morao da strahuje da usled slabosti ljudske prirode ne može pobediti. Hristos je
došao da nas učini ’učesnicima u Božjoj prirodi’, a Njegov život objavljuje da
čovečansko, udruženo sa božanskim, ne čini greha.” MH 180
"Ljudi i žene oblikuju razne izgovore u vezi sa njihovom sklonošću ka grehu. Greh se
predstavlja kao nešto što je neizbežno, kao zlo koje ne može da se savlada. Ali greh nije
neizbežan. Hristos je živeo u ovom svetu od detinjstva do zrelog doba i za to vreme On
se susretao sa svim iskušenjima koja napadaju čoveka i opirao im se. On je savršeni
primer detinjstva, mladalačkog i zrelog doba." FL 219
“On je uzeo našu prirodu i pobedio, da bismo i mi, uzimajući Njegovu prirodu, mogli
pobediti. Postavljen ’u obličju tela grehovnoga’ živeo je bezgrešnim životom. Sada se
svojom božanskom prirodom drži nebeskog prestola, a svojom ljudskom prirodom
dopire do nas. On nam nalaže da verom u Njega dostignemo slavu Božjeg karaktera.
Zato moramo biti savršeni, kao što je ’savršen Otac nebeski’” Čežnja vekova 257
(DA 311, 312)
"Hristov život predstavlja savršenstvo muževnosti. Bio je isto ono što i ti možeš biti,
imao je ljudsku pirodu. On je uzeo na sebe naše slabosti. On nije bio samo telo, već je
bio u obličju tela grehovnoga. Njegove božanske osobine nisu mu pomagale u
ublažavanju Njegove duševne agonije ili telesnog bola." 5BC 1124
"Isus nije otkrio nikakve osobine niti pokazao silu koja ljudima ne bi bila dostupna
verom u Njega. Svi Njegovi sledbenici mogu imati Njegovu savršenu ljudsku
prirodu, ako se pokore Bogu kao što je i On to učinio." Čežnja vekova 572 (DA 664)
85
“Kada se odrekao sebe da bi spasao izgubljeno čovečanstvo, Isusu je Sveti Duh bio dat u
punoj meri. On će isto tako biti darovan i svakom Hristovom sledbeniku kada Mu
potpuno preda srce da bude Njegovo prebivalište. Sam Gospod nam nalaže: “Nego se
još ispunjavajte Duhom’ (Efescima 5:18), a ta zapovest je istovremeno i obećanje o
ispunjenju.” Misli s gore blagoslova 37 (MB 21)
“Toga radi preklanjam kolena svoja pred Ocem . . . da vam da silu po bogatstvu slave
svoje, da se utvrdite Duhom njegovim za unutrašnjeg čoveka, da se Hristos useli verom
u srca vaša; . . . da se ispunite svakom puninom Božijom.” Efescima 3:14-19
“Jer u njemu živi svaka punina božanstva telesno. I da budete ispunjeni u
njemu.”Kološanima 2:9.10
“U Hristu živi sva punina božanstva telesno. Zato je, iako iskušan u svemu kao i
mi, stajao pred svetom, od svog ulaska u njega, neokaljan pokvarenošću, iako je
bio njome okružen. Zar i mi isto tako ne treba da postanemo sudeonici te punine i
zar nije to razlog, jedini razlog, što ne možemo da pobedimo kako je i On pobedio?
Mnogo gubimo time što ne zadržavamo svoju pažnju na Hristovom karakteru.” 7BC 907
"On je došao na ovaj svet i živeo je bezgrešnim životom da bi u Njegovoj sili Njegov
narod takođe mogao da živi bezgrešan život. On želi da oni praktikuju načela istine da
bi svetu pokazali da Božja blagodat ima moć da posveti srce." RH 4-1-1902
“Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti,
darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju, kroz koje se nama
darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božijoj prirodi, ako utečete
od telesnih želja ovoga sveta.” 2. Petrova 1:3.4
"Kroz uzimanje udela u božanskoj prirodi mi možemo stajati čisti, sveti i
neokaljani." 3SM 131
“Niko od nas ne treba da pronalazi izgovor za naš nagao temperament, naše pogrešno
oblikovane karaktere, našu sebičnost, zavist, ljubomoru ili nečistotu duše, tela i duha.
Bog nas je pozvao u slavu i dobročinstvo. Mi treba da poslušamo taj poziv.” RH 4-24-
1900
“Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane
Boga. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji. Jer umreste, i vaš je život
sakriven sa Hristom u Bogu. A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s njime
javiti u slavi. Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu
želju i lakomstvo koje je idolopoklonstvo; za koje ide gnev Božji na sinove protivljenja; u
kojima vi nekada hođaste kad življaste među njima. A sad odbacite i vi to sve: gnev,
ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih. Ne lažite jedan na drugoga; svucite
starog čoveka s delima njegovim, i obucite novoga, koje se obnavlja za poznanje, po
obličju onoga koji ga je sazdao.” Kološanima 3:1-10
“Prestani sa svojim gresima čineći ono što je pravedno.” Danilo 4:27 KJV
“Videla sam da ti je Gospod dao svetlost i iskustvo da bi mogao uvideti grešnost naglog
duha i da bi zauzdao svoje strasti. Ukoliko propustiš da to učiniš, sasvim sigurno ćeš
propustiti i život večni….
Stalno si ponavljao: ’Ne mogu da se suzdržavam. Moram da kažem.’ Nedostaje ti
krotak i ponizan duh. Tvoje ’ja’ je u potpunosti živo i ti svagda stražariš nad njim da bi
ga sačuvao od poniženja ili uvreda. Apostol kaže: ’Jer umreste, i vaš je život sakriven sa
Hristom u Bogu.’ Oni koji su mrtvi svome ’ja’ neće biti tako osetljivi i neće biti spremni
da se odupiru svemu što ih iritira. Mrtav čovek ne oseća. A ti nisi mrtav čovek.
86
Ukoliko bi to bio, i ako bi tvoj život bio sakriven sa Hristom, hiljade stvari koje sada
zapažaš i koje te sada muče, prošle bi kao nedostojne tvoje pažnje, a tada bi se hvatao za
ono što je večno i bio bi iznad sitnih iskušenja sadašnjeg života….Isus se nije svetio kada
su Ga psovali, zlostavljali ili vređali. ’Koji ne psova kad Ga psovaše.’ Kada Mu je
ljudska okrutnost prouzrokovala patnje, bolove od udaraca i rana, On nije pretio, već se
oslanjao na Onoga koji sudi pravo….’Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu
Isusu’…Hristos nam je dao svoj život da nam bude uzor, a mi Ga sramotimo kada smo
ljubomorni na svaku sitnicu i kada reagujemo ljutito na svaku uvredu, pretpostavljenu ili
pravu. Spremnost na odbranu, kako bi se zaštitilo sopstveno dostojanstvo, uopšte nije
dokaz plemenitosti uma. Bilo bi bolje da stotinu puta podnesemo nepravdu, nego da
povredimo dušu osvetničkim duhom ili da damo oduška gnevu.” 2T 424-427
Ljudi često kažu: “Ali Isus je bio gnevan!” Da li je Isus imao pravedni gnev ili
nepravedni gnev?
“I reče im: ’valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti? Dušu održati, ili pogubiti? A oni
mučahu. I pogledavši na njih s gnevom od žalosti što su im onako srca odrvenila reče
čoveku: pruži ruku svoju.” Marko 3:4.5
“Neustrašivo je optuživao licemerstvo, neverstvo i nepravdu, ali suze su bile u
Njegovom glasu kada je izgovarao svoje oštre ukore. Plakao je nad Jerusalimom,
gradom koji je voleo, koji je odbio da primi Njega,... ali On ih je posmatrao sa nežnim
sažaljenjem i tako dubokom žalošću koja je slomila Njegovo srce." Čežnja vekova 297
(DA 353)
“To je pravedni gnev protiv greha koji potiče od revnosti za slavu Gospodnju, ne gnev
izazvan samoljubljem ili ugroženom ambicijom na koji se odnose reči iz Pisma:
'Gnjevite se, i ne grešite.'" TM 100
“Kada vide da se Bog vređa, a njegova služba ne poštuje, kada vide da su nevini
ugnjetavani, tada pravedni gnev obuzima dušu. Takav gnev, proizašao iz istančanih
moralnih načela, nije greh. Međutim, oni koji prilikom bilo kakvog izazova smatraju da
imaju slobodu da popuste gnevu ili mržnji, otvaraju srce sotoni. Ako želimo da budemo
u skladu sa nebom, iz duše moramo izgnati gorčinu i neprijateljstvo.” Čežnja vekova
255, 256 (DA 310)
“Neka bude svaki čovek brz čuti a spor govoriti i spor srditi se; jer srdnja čovečija ne
čini pravde Božije.” Jakov 1:19.20
“Koji grehe naše sam iznese na telu svojemu na drvo, da za grehe umremo, i za
pravdu živimo.” 1. Petrova 2:24

Verom možemo biti poslušni svetom Božjem zakonu

“Jer se ne stidim evanđelja Hristova; jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje,…
Jer se u njemu javlja pravda Božja iz vere u veru, kao što je napisano: pravednik će od
vere živ biti.” Rimljanima 1:16.17
"Sotona je tvrdio da je čoveku nemoguće da drži Božje zapovesti; i istina je da u
našoj sili ne možemo da ih držimo. Ali Hristos je došao u ljudskom obličju i svojom
savršenom poslušnošću je dokazao da ljudska priroda udružena sa božanskom
prirodom može biti poslušna svim Božjim pravilima.
87
’A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji, koji veruju u ime njegovo.’ Jovan
1:12. Ova sila se ne nalazi sama od sebe u posedu ljudi. To je sila Božja. Kada duša
primi Hrista, ona prima silu da živi Hristovim životom.” COL 314
"Uslov za večni život sada je upravo onakav kakav je uvek bio - upravo onakav kakav je
bio u raju pre pada naših praroditelja - savršena poslušnost Božjem zakonu, savršena
pravednost. Kad bi se večni život mogao dobiti pod bilo kojim drugim uslovom osim
ovog, bila bi dovedena u opasnost sreća celog svemira. Stvorila bi se mogućnost da
greh, sa celom svojom svitom nesreće i bede, postane besmrtan.
Pre pada Adam je mogao poslušnošću Božjem zakonu da oblikuje pravedan karakter.
Ali on to nije ostvario, pa je zbog njegovog greha i naša priroda postala grešna, i mi
nismo u stanju da sebe učinimo pravednima. Zato što smo grešni, nesveti, mi ne
možemo biti savršeno poslušni svetom Zakonu. Mi nemamo neku svoju pravdu kojom
bismo mogli zadovoljiti zahteve Božjeg zakona. Međutim, Hristos nam je omogućio
rešenje problema. On je živeo na Zemlji suočen sa istim nevoljama i iskušenjima sa
kojima se i mi suočavamo. Živeo je zaista bezgrešnim životom. Umro je za nas i sada se
nudi da uzme naše grehe, a nama da svoju pravednost. Ako se budete Njemu predali i
prihvatili Ga kao svog Spasitelja, bićete, bez obzira na grešnost svog pređašnjeg života,
Njega radi proglašeni pravednima. Hristov karakter staće na mesto vašeg karaktera i vi
ćete biti prihvaćeni pred Bogom kao da nikad niste ni grešili.
I više od toga, Hristos menja srce. On verom boravi u vašem srcu. Verom i stalnim
pokoravanjem svoje volje Hristu treba da održavate ovu vezu sa Njim; i dokle god
to budete činili, On će delovati u vama da želite i učinite ono što Mu je ugodno. I
tako možete reći: 'A što sad živim u telu, živim verom Sina Božjega, kojemu omiljeh, i
predade sebe za mene.'... I tada, kada Hristos radi u vama, vi ćete pokazati isti duh i
činiti ista dela - dela pravičnosti, poslušnosti." Put Hristu 49, 50 (SC 62, 63)
“A onome koji može da vas osnaži po evanđelju i propovedanju Isusa Hrista, … po
zapovesti večnoga Boga za poslušnost po veri.” Rimljanima 16:25.26 RSV
“Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego
po duhu. Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona
grehovnoga i smrti. Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog
sina svojega u obličju tela grehovnoga, i za greh osudi greh u telu, da se pravda zakona
ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu.” Rimljanima 8:1-4
"Hristovi učenici moraju steći drukčiju vrstu pravednosti od one farisejske. U Svom
Sinu, Bog im je ponudio savršenu pravednost zakona. Da su svoja srca potpuno
otvorili da prime Hrista, sam život od Boga, Njegovu ljubav, nastavao bi tada u
njima, preobražavajući ih u Njegovo obličje; i tako bi, zahvaljujući dragovoljnom
Božjem daru, mogli dobiti pravednost koju zakon zahteva...; to je izgradnja Hristovog
karaktera u njima." Misli s gore blagoslova 75 (MB 54, 55)
"Postoje dve zablude kojih Božja deca - naročito ona koja su tek počela da se oslanjaju
na Njegovu milost - naročito moraju da se čuvaju. Prva, o kojoj je već bilo govora, jeste
gledanje na svoja dela, oslanjanje na ono što dela mogu da učine da nas dovedu u sklad
sa Bogom. Onaj koji pokušava da postane svet svojim delima, držanjem zakona,
pokušava nemoguće. Sve što bi čovek mogao da učini bez Hrista ukaljano je
sebičnošću i grehom. Samo nas Hristova milost putem vere može učiniti svetim.
88
Druga, ništa manja krajnost jeste zabluda da verovanje u Hrista oslobađa čoveka od
držanja Zakona; i da, pošto samo verom dobijamo Hristovu milost, naša dela nemaju
nikakvog uticaja na naše spasenje.
Međutim, obratimo ovde pažnju na činjenicu da poslušnost nije samo neko formalno
pokoravanje, već služenje iz ljubavi... Ako su naša srca obnovljena po Božjem obličju,
ako je božanska ljubav usađena u našu dušu, neće li se onda i Božji zakon ostvariti u
našem životu?... Umesto da nas oslobodi poslušnosti, upravo nas vera, i samo vera,
čini učesnicima u Hristovoj milosti, što nas osposobljava da budemo poslušni." Put
Hristu 47, 48 (SC 59-61)
"A onome koji može da vas utvrdi po mom evanđelju i propovedi o Isusu Hristu... po
zapovesti večnoga Boga - da bi se pokorili veri." Rimljanima 16:25.26 (Čarnić)
"Delo evanđelja nije da oslabi zahteve svetog Božjeg zakona, već da ljude osposobi da
drže njegova pravila.
Vera u Hrista koja spasava dušu nije onakva kakvu je većina predstavlja. Njihov poklič
je: 'Veruj, veruj, samo veruj u Hrista i bićeš spasen. To je sve što treba da činiš.' Dok
istinska vera polaže potpuno poverenje u Hrista za spasenje, ona će voditi do savršene
usaglašenosti u odnosu na Božji zakon. Vera se pokazuje u delima." 6BC 1073
“I po tom razumesmo da ga poznasmo, ako zapovesti njegove držimo. Koji govori:
poznajem ga, a zapovesti njegovih ne drži, laža je, i u njemu istine nema. A koji drži reč
njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u njemu.
Koji govori da u njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je on hodio.” 1. Jovanova
2:3-6
"Potrebno je da se čuvamo od umišljene svetosti koja dopušta prestup Božjeg zakona."
2SM 51
“Budite pak tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe. Jer ako ko sluša reč a ne
tvori, on je kao čovek koji gleda lice tela svojega u ogledalu; jer se ogleda pa otide, i
odmah zaboravi kakav beše. Ali koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu,
i ne bude zaboravni slušač, nego tvorac dela, onaj će biti blažen u delu svojemu.” Jakov
1:22-25
"Evo zadatka kojeg čovek treba da obavi. On se mora suočiti sa ogledalom, Božjim
zakonom, raspoznati nedostatke u sopstvenom moralnom karakteru i ostaviti svaki greh,
pranjem odeće svoga karaktera u Jagnjetovoj krvi." 4T 294
“Krv Isusa Hrista, sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha.” 1. Jovanova 1:7
"Bez zakona čovek nema pravoga pojma o Božjoj svetosti i čistoti i o svojoj ličnoj
krivici i nečistoti. On nema pravo osvedočenje o grehu i ne oseća potrebu za pokajanjem
i obraćenjem. Pošto se ne oseća izgubljenim kao prestupnik Božjeg zakona, nije ni
svestan da mu je potrebna Hristova krv pomirenja. Takav se nada u spasenje bez
potpune promene srca i načina života. Otuda ima mnogo površnih obraćenja, i mnogi
se priključuju crkvi, a da se nisu nikada sjedinili s Hristom." Velika Borba 381 (GC
468)
“Ljubav se ističe kao glavna Božja osobina, ali ona se prikazuje kao raznežena
sentimentalnost, koja ne pravi razliku izmedju dobra i zla. Božja pravednost, Njegovo
gnušanje na greh, zahtevi Njegovog svetog zakona - sve se to smatra nevažnim” Velika
Borba 452 (GC 558)
“A ako želiš ući u život, drži zapovesti.” Matej 19:17
89
“Postoje samo dve grupe ljudi danas u svetu, i samo dve grupe će biti priznate na sudu -
oni koji krše Božji zakon i oni koji ga slušaju. Hristos nam daje merilo po kojem
možemo raspoznati našu odanost ili neverstvo. ’ Ako me ljubite,’ kaže ’ držite moje
zapovesti.’” COL 283
“Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po
volji Oca mojega koji je na nebesima.” Matej 7:21

Drži Njegove zapovesti

“Boga se boj, i zapovesti njegove drži, jer to je sve čoveku. Jer će svako delo Bog izneti
na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.” Propovednik 12:13.14
“Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom misli
svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega
kao samoga sebe. O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci.” Matej 22:37-
40
“Ja sam Gospod Bog tvoj. . . Nemoj imati drugih Bogova uza me.” 2. Mojsijeva
20:2.3
"Sve što umanjuje našu ljubav prema Bogu ili ometa službu koju smo dužni Njemu,
postaje bog kojega sebi gradimo." Sinovi i kćeri Božje 54 (SD 56)
“Dečice! čuvajte se od neznaboštva.” 1. Jovanova 5:21
“Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na
zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja
Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećega i
do četvrtoga kolena, onih koji mrze na mene; a činim milost na tisućama onih koji
me ljube i čuvaju zapovesti moje.” 2. Mojsijeva 20:4-6
“Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti
prav ko uzme ime njegovo uzalud.” 2. Mojsijeva 20:7
“Ova zapovest zabranjuje ne samo lažne zakletve ili obične kletve, već i lakomisleno i
nemarno služenje Božjim imenom…. Olakim spominjanjem Boga u običnom razgovoru,
pozivanjem na Njega za svaku sitnicu, čestim i nepromišljenim izgovaranjem Njegovog
imena, nanosimo Mu sramotu.” Stvaranje, patrijarsi i proroci 274 (PP 306)
“Međutim, moliti se u Hristovo ime znači mnogo. To znači da moramo da usvojimo
Njegov karakter, ispoljimo Njegov duh i činimo Njegova dela.” Čežnja vekova 574 (DA
668)
“Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove
svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga
posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje,
ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i
zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod
dan od odmora i posvetio ga.” 2. Mojsijeva 20:8-11
“Bog je dao ljudima šest dana za rad, i zahteva od njih da sav svoj posao obave u toku
šest radnih dana. Nužna i milosrdna dela dozvoljena su Subotom, u svako vreme, naime,
mi se moramo postarati za bolesne i napaćene; ali se nepotrebni rad mora strogo
izbegavati.” Stvaranje, patrijarsi i proroci 274 (PP 307)
“Blago čoveku koji tako čini, i sinu čovečjemu koji se drži toga čuvajući subotu da je ne
oskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla.” Isaija 56:2
90
"Među nama koji tvrdimo da svetkujemo sveti Božji dan odmora potrebna je reforma u
svetkovanju subote. Neki razgovaraju subotom o svojim poslovnim problemima i
stvaraju planove. U Božjim očima ovo je isto kao i da stvarno rade." Evangelizam 187
(Ev 245)
“Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako
prozoveš subotu milinom, svaki dan Gospodnji slavnim, i budeš ga slavio ne idući
svojim putovima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći reči, tada ćeš se veseliti u
Gospodu, i izvešću te na visine zemaljske, i daću ti da jedeš nasledstvo Jakova oca
svojega; jer usta Gospodnja rekoše.” Isaija 58:13.14
“Potrebno je da ljubomorno čuvamo granice subotnog dana. Setimo se da je svaki
trenutak posvećeno, sveto vreme.” 6T 356
“Međutim, da bi Subotu držali svetom, ljudi i sami moraju biti sveti. Verom moraju
postati sudeonici u Hristovoj pravdi.” Čežnja vekova 231 (DA 283)
“Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da
Gospod Bog tvoj.” 2. Mojsijeva 20:12
“Peta zapovest obavezuje decu ne samo da roditeljima ukažu poštovanje, pokornost i
poslušnost, već i ljubav i nežnost, da im olakšaju brige, da čuvaju njihov ugled, da im
pomažu i teše ih u starosti. Ova zapovest naređuje da se poštuju propovednici, vladari i
svi oni kojima je Bog dodelio autoritet.” Stvaranje, patrijarsi i proroci 275 (PP 308)
“Ne ubij.” 2. Mojsijeva 20:13
“Svaki koji mrzi na brata svojega krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski
nema u sebi večnoga života.” 1. Jovanova 3:15
“Svako nepravedno ponašanje koje skraćuje život, duh mržnje i osvete, popuštanje
svakoj strasti koja navodi da nepravedno postupamo prema bližnjima ili da im čak samo
poželimo zlo (’Jer svaki koji mrzi na brata svojega krvnik je ljudski…’); sebično
zanemarivanje potreba siromašnih i napaćenih, popuštanje svojim prohtevima,
nepotrebno lišavanje, prekomeran rad koji šteti zdravlju – sve to, u većoj ili manjoj meri,
predstavlja kršenje šeste zapovesti.” Stvaranje, patrijarsi i proroci 275 (PP 308)
“Ne čini preljube.” 2. Mojsijeva 20:14
“Ova zapovest ne zabranjuje samo sva nemoralna dela, već i nemoralne misli i želje, ali
i svako ponašanje koje dovodi do njih. Neporočnost se traži ne samo u vidljivom
ponašanju, već i u tajnim namerama i osećanjima srca. Hristos, koji je govorio o
dalekosežnoj obaveznosti Božjeg zakona, proglašava da je zla misao ili pogled isto tako
greh kao i nezakonito delo.” Stvaranje, patrijarsi i proroci 276 (PP 308)
“Ako želimo da ne učinimo greh, moramo uteći od njegovih početaka. Svako osećanje i
želja moraju se držati pod upravom razuma i savesti. Svaka nesveta misao mora se
odmah odbaciti.” 5T 177
“Kada se nečiste misli neguju, nije neophodno da se one izraze rečima ili delom da bi
dovršile greh i donele osudu duši.” 4T 623
“Ne kradi.” 2. Mojsijeva 20:15
“Osma zapovest… osuđuje krađu i pljačku. Ona zahteva strogo poštenje i u najmanjim
pojedinostima svakodnevnog života. Ona zabranjuje poslovne prevare, zahteva vraćanje
zakonitih dugova i isplaćivanje plata. Ona govori da se svaki pokušaj korišćenja
prednosti koju nam pružaju neznanje, slabost ili nesreća bližnjega u nebeskim knjigama
beleži kao podvala” Stvaranje, patrijarsi i proroci 276 (PP 309)
“Ne svedoči lažno na bližnjega svojega.” 2. Mojsijeva 20:16
91
“Ovom zapovešću obuhvaćene su neistinite reči svih vrsta, svaki pokušaj, svaka namera
da se bližnji dovede u zabludu. Osnovna karakteristika svake laži i jeste namera da se
bližnji prevari. Pogledom, pokretom ruke, izrazom lica, laž se može izreći isto tako
uspešno kao i rečima. Svako namerno preuveličavanje, svaki nagoveštaj ili podmetanje,
sračunati da prenesu pogrešan ili preuveličan utisak, čak i iznošenje pravih činjenica na
takav način da dovedu u zabludu, predstavlja laž. Ova zapovest zabranjuje svaki napor
da se potkopa ugled bližnjega pogrešnim predstavljanjem stvarnosti, ili zlim
sumnjičenjima, opadanjem ili prenošenjem glasina. Čak i namerno prećutkivanje istine,
ukoliko može izazvati štetu bližnjemu, predstavlja kršenje devete zapovesti.” Stvaranje,
patrijarsi i proroci 276 (PP 309)
“Odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru i licemerje i zavist i sva opadanja.” 1.
Petrova 2:1
“Dakle neka bude vaša reč: da, da; ne, ne; a što je više od ovoga, oda zla je.” Matej 5:37
“Ove reči osuđuju sve one besmislene izreke i uzrečice koje su na granici prostaštva.
One osuđuju zavodničke komplimente, izbegavanje istine, laskave fraze, preterivanja,
trgovačke obmane, što je sve tako uobičajeno u društvu i u poslovnom svetu. One uče da
se niko, ko se trudi da sebe predstavi drukčijim nego što jeste, ili čije reči ne izražavaju
stvarna osećanja njegovog srca, ne može nazvati istinoljubivim. . . .
Sve što hrišćani čine mora biti jasno kao sunčeva svetlost. Istina je od Boga; laž, u
svakom od svojih bezbrojnih oblika, potiče od sotone; ko god, na bilo koji način, skreće
s pravog puta istine, sam sebe prepušta sili Zlog.” Misli s gore blagoslova 89 (MB 68)
“Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge
njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je
bližnjega tvojega.” 2. Mojsijeva 20:17
“Deseta zapovest udara u sam koren svih grehova, zabranjujući sebične želje iz kojih
nastaju grešna dela.” Stvaranje, patrijarsi i proroci 276 (PP 309)
“Živeti za sebe znači propast. Želja za posedovanjem tuđe imovine, žudnja za
ostvarivanjem koristi iz sebičnosti, odvaja dušu od života. Duh koji teži za dobitkom i
sticanjem je od sotone. Hristov duh se otkriva u davanju, u žrtvovanju sebe samog za
dobrobit drugih.” COL 256
“Jer ovo: ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne zaželi, i ako ima još
kakva druga zapovest, u ovoj se reči izvršuje, to jest: ljubi bližnjega svojega kao samoga
sebe. Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.” Rimljanima
13:9.10
“Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja,
nećete ući u carstvo nebesko. Čuli ste kako je kazano starima: ne ubij; jer ko ubije, biće
kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svog nizašta, biti kriv
sudu; a ako li ko reče bratu svom: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv
paklu ognjenom. Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i onde se opomeneš da brat
tvoj ima nešto na te, ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom
svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj… Čuli ste kako je kazano starima: ne čini
preljube. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio
preljubu u srcu svom… Tako je kazano: Ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu
raspusnu. A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi
je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini. Još ste čuli kako je kazano
starima: ne kuni se krivo, a ispuni šta si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem: ne kunite
92
se nikako,… Dakle neka bude vaša reč: da - da; ne - ne; a šta je više od ovog, oda zla je.
Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub. A ja vam kažem da se ne branite oda
zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi; i koji hoće da se
sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. I ako te potera ko jedan sat, idi
s njime dva. Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.
Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjeg svog, i mrzi na neprijatelja svog. A ja vam kažem:
ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji
na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone; da budete sinovi Oca svog koji je
na nebesima; jer On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd
pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne
čine li to i carinici? I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li
tako i neznabošci? Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.”
Matej 5:20-48
“Iako je zakon svet, Jevreji nisu mogli steći pravednost svojim sopstvenim naporima da
drže zakon. Ako žele da uđu u nebesko carstvo, Hristovi učenici moraju steći drukčiju
vrstu pravednosti od one farisejske. U svom sinu Bog im je pružio savršenu pravednost
zakona. Da su svoja srca potpuno otvorili da prime Hrista, sam život od Boga,
njegovu ljubav, nastavao bi tada u njima, preobražavajući ih u njegovo obličje; i
tako bi, zahvaljujući dragovoljnom Božjem daru, mogli dobiti pravednost koju
zakon zahteva. . .
Isus je nastavio da objašnjava svojim slušaocima šta znači držati Božje zapovesti -
da je to izgradnja Hristovog karaktera u njima.” Misli s gore blagoslova 74, 75 (MB
54, 55)
“Božji zakon, onako kako je predstavljen u Pismu je širok u svojim zahtevima. Svako
načelo je sveto, pravedno i dobro. Zakon postavlja čoveka pod obavezu prema Bogu; on
zahvata misli i osećanja i on će kod svakoga ko je osetljiv na prekršaj njegovih zahteva
proizvesti osvedočenje o grehu. Ako bi se zakon odnosio samo na spoljašnje ponašanje,
tada ljudi, sa svojim pogrešnim mislima, željama i zamislima ne bi bili krivi. Međutim,
zakon zahteva da sama duša bude čista, a um svet, tako da misli i osećanja mogu
biti u saglasnosti sa načelom ljubavi i pravednosti.
U Svojim učenjima Hristos je pokazao kako su dalokesežna načela zakona koji je
objavljen na Sinaju. On je živopisno primenio zakon, čiji principi zauvek ostaju kao
velika načela pravednosti, načela po kojima će svima biti suđeno u onaj veliki dan kada
sud bude seo i knjige se budu otvorile. On je došao da ispuni svaku pravdu i kao
načelnik ljudskog roda da pokaže čoveku da on može to isto, zadovoljavajući svaku
odredbu zahteva Božjih. Kroz meru Njegove milosti koja se daje ljudskom biću, niko ne
mora da izgubi nebo. Savršenstvo karaktera može postići svako ko teži za tim. To je
sama osnova evanđelja novog zaveta.” 1SM 211, 212
“Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego
po Duhu. Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona
grehovnoga i smrti. Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog
sina svojega u obličju tela grehovnoga, i za greh osudi greh u telu, da se pravda zakona
ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu.” Rimljanima 8:1-4
“Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti njegove držimo; i zapovesti njegove nisu teške.”
1. Jovanova 5:3
93
“Jevreji su tako izopačili zakon, da su od njega načinili ropski jaram. Njihovi besmisleni
zahtevi postali su poslovični među drugim narodima.” Čežnja vekova 158, 159 (DA
204)
“Nego vežu bremena teška i nezgodna za nošenje, i tovare na pleća ljudska.” Matej 23:4
"Sotona želi i namerava da među nas uvede fanatike... Oni su neumoljivi u svojim
zahtevima i nastoje da silom sprovedu neke svoje grube zamisli. Oni se rasplinjavaju
kod manje važnih činjenica, a u isto vreme zanemaruju značajnije elemente Božjeg
zakona - Božji sud, milost i ljubav." Evangelizam 164 (Ev 212)
“Pokazao ti je, čoveče, što je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i
da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim?” Mihej 6:8
Važno je da znate da vam je srce u potpunosti predano i da učite šta Bog želi da činite
dok sprovodite promene.
“Pažljivo ispitajte svoja srca, sledite nepogrešivi Primer u svom životu, i biće vam
dobro.” 2T 71
“U pitanjima savesti duša mora ostati slobodna. Niko ne sme da vlada tuđim umom, da
donosi sud umesto drugoga ili mu propisuje dužnost. Bog svakoj duši daje slobodu
mišljenja i slobodu da sledi svoja ubeđenja. ’Tako će dakle svaki od nas dati Bogu
odgovor za sebe.’Niko nema pravo da utopi svoju ličnost u ličnosti drugoga. U svemu
što je povezano sa načelom treba ’svaki da bude uveren za svoju misao.’ Rimljanima
14:12.5.” Čežnja vekova 468, 469 (DA 550)
“ A za ovo se i ja trudim da imam čistu savest svagda i pred Bogom i pred ljudima.”
Dela 24:16
“Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.” Rimljanima 14:22
“Svako od nas ima prednost da živi na takav način da stekne Božje odobravanje i
blagoslov. Svakoga časa vi možete biti u zajednici sa nebom; nije volja vašeg nebeskog
Oca da ikada budete pod osudom i tamom.… Potrebno je da negujete samopoštovanje
živeći na način koji vaša savest može da odobri, pred ljudima i pred anđelima.” KH 140
“Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem. Blago onima koji
čuvaju otkrivenja njegova, svim srcem traže ga; koji ne čine bezakonja, hode putovima
njegovim!” Psalam 119:1-3
Iskrenost nije dovoljna

“Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.” Priče 14:12
Setimo se - bogati mladić, Nikodim, lude devojke, čovek bez svadbenog ruha i mlaki - svi
su bili iskreni i mislili su da su pravedni.
“Neznanje ne opravdava zabludu ili greh kad nam je data svaka prilika da upoznamo
Božju volju. Čovek putuje i dolazi do mesta gde se razilaze putevi, ali putokaz nam
pokazuje kuda vodi svaki od njih. Ako on ne mari za putokaz i pođe putem koji mu se
čini prav, ipak će se, ma koliko bio iskren, zacelo naći na pogrešnom putu.” Velika
borba 483 (GC 597, 598)
“Nema mnogo puteva koji vode u nebo. Svako ne može da odabere svoj put. Hristos
kaže: ‚Ja sam put.’“ Čežnja vekova 571 (DA 663)
„Oni koji su spaseni moraju putovati istim onim putem kojim je Hristos išao. On kaže:
’Ko hoće za mnom da ide neka se odreče sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide.’“ 5BC
1095
94
“Krst stoji tamo gde se dva puta granaju. Jedan je put poslušnosti koji vodi na nebo.
Drugi je širok put kojim čovek lako hodi sa svojim teretom greha i pokvarenosti, ali on
vodi u propast.” 5BC 1095
“Molim vas, braćo, marljivo ispitajte vaša srca i pitajte se: ’Kojim ja to putem idem i gde
mu je kraj?’” 2T 295
-- SLIKA Davis_p81 --

“A narodu tome reci: ovako veli Gospod; evo ja stavljm pred vas put k životu i put
k smrti.” Jeremija 21:8
“Hristos nas poziva da pođemo uskim putem gde svaki korak znači samoodricanje.”
OHC 172
“Da bi išao putem koji vodi u propast, čovek ne mora da traži put; jer su vrata široka, a i
put je širok, pa noga sama skreće na stazu koja završava smrću. Međutim, staza koja vodi
u život je uska, a ulaz tesan. Ako ste prionuli uz neki ukorenjeni greh, ustanovićete da je
put suviše uzan za vas da prođete. Ako želite da krenete Gospodnjim putem, morate
odbaciti svoje puteve, svoju volju i svoje zle navike i običaje.” Misli s gore blagoslova
171, 172 (MB 138,139)
“Obnovljenje je jedini put kojim možemo ući u Božji grad. On je uzan, kao i kapija
kroz koju treba da prođemo; ali tim putem treba da vodimo ljude, žene i decu,
poučavajući ih da moraju imati novo srce i nov duh da bi bili spašeni. Stare, nasleđene
crte karaktera moraju biti savladane. Prirodne želje duše moraju biti promenjene. Sva
prevara, krivotvorenje, svi zli razgovori, moraju se odstraniti. Potrebno je da živimo
novim životom, koji čini ljude i žene sličnima Hristu.” 9T 23
“Mnogi koji tvrde da slede Hrista nemaju pravu religiju. Oni ne otkrivaju u svojim
životima plodove pravog obraćenja. Njima upravljaju one iste navike, onaj isti duh
sitničarenja i sebičnosti, koji je upravljao njima pre nego što su prihvatili Hrista.
Potrebno je da znamo šta nam je činiti da bi bili spaseni. Mi moramo da ispunimo sve
uslove koji su postavljeni u reči Božjoj ili da umremo u svojim gresima. Moramo znati
koje to važne moralne promene treba načiniti u našem karakteru, kroz blagodat
Hristovu, kako bi bili spremni za gornje stanove.” 5T 535
“Neka se niko ne zanosi obmanom koja je tako ugodna telesnom srcu, da će Bog
prihvatiti iskrenost, bez obzira na to kakva je nečija vera i koliko je nečiji život
nesavršen. Bog traži od svoje dece savršenu poslušnost.
Kako bismo zadovoljili zahteve zakona, naša vera mora da se uhvati za Hristovu
pravednost prihvatajući je kao sopstvenu pravednost. Kroz jedinstvo sa Hristom, kroz
prihvatanje Njegove pravednosti verom, mi ćemo biti sposobni da činimo dela Božja, da
budemo saradnici sa Hristom.” 1SM 374
“Eva je poverovala sotoninim rečima, ali je to nije spasilo od kazne za greh. Ona je
izgubila veru u Božje reči i to je izazvalo njen pad. Na sudu ljudi neće biti suđeni zato
što su čiste savesti poverovali laži, već zato što nisu poverovali u istinu, jer su
propustili priliku da saznaju istinu.” Stvaranje, patrijarsi i proroci 41 (PP 55)
“Izgibe moj narod, jer je bez znanja.” Osija 4:6
“Jer im svedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu. Jer ne poznajući pravde
Božje, i ne gledajući da svoju pravdu utvrde, ne pokoravaju se pravdi Božjoj.”
Rimljanima 10:2.3
95
“Oni koji imaju priliku da čuju istinu, a ne ulažu napore da bi je čuli i razumeli, misleći
da ako je ne čuju, neće biti odgovorni za nju, biće osuđeni kao krivi pred Bogom isto
kao da su je čuli i odbili. Neće biti opravdanja za one koji izabiraju da budu u zabludi
ako su mogli da razumeju šta je istina. U svojim patnjama i smrti Isus je ispaštao za sve
grehe počinjene u neznanju, ali ne i za grehe hotimičnog slepila.” 5BC 1145
“Da nisam bio došao i govorio im ne bi greha imali; a sad izgovora neće imati za greh
svoj.” Jovan 15:22
“Isus stoji pred zavetnim kovčegom vršeći svoje završno posredovanje za sve one
kojima se milost još uvek produžuje, i za one koji su u neznanju prestupali zakon
Božji. Ovo pomirenje vrši se za sve mrtve pravedne, kao i za pravednike koji žive. Ono
uključuje sve one koji su umrli s poverenjem u Hrista, ali su, ne primivši svetlost o
Božjim zapovestima, grešili u neznanju prestupajući Njegove propise.
Nakon što je Isus otvorio vrata svetinje nad svetinjama, zasjala je svetlost o suboti i
narod Božji je bio okušan, kao nekad sinovi Izrailjevi, da bi se videlo hoće li držati Božji
zakon.” EW 254
“Anđeo reče: ’Ako dođe svetlost, i ako se odstrani ili odbaci, tada dolazi osuda i gnev
Božji; ali pre nego što svetlost dođe, nema greha, jer nema ni svetlosti koja bi se
odbacila.’” 1T 116
“Ljudima neće biti suđeno za svetlost koju nikada nisu imali. Ali oni koji su držali
nedelju i čija pažnja je bila usmerena na ovu zabludu, ali koji nisu želeli da otvore svoje
oči da zapaze predivne stvari u Božjem zakonu, biće suđeni po svetlosti koja im je
pokazana.” 5BC 1145
“Jer koji zna dobro činiti i ne čini, greh mu je.” Jakov 4:17

Moralno savršenstvo nije cilj samo grupe od 144000

Kada se radi o savršenstvu, smatra se da se ono zahteva samo od 144.000, pa mnogi
takozvani hrišćani ostaju u mlakom stanju jer misle da se od njih ne zahteva isti duhovni
nivo.
Na sledećim stranicama istražićemo šta je nepohodno u tom pogledu.

Bez svetosti niko neće videti Boga

"Mir tražite sa svima i svetost, bez koje niko neće Gospoda videti." Jevrejima 12:14
(Bakotić)
„Svetost je potpuna pripadnost Bogu; to je potpuno predanje srca i života za stan
nebeskim načelima.” Čežnja vekova 473 (DA 556)
"Mi čekamo na tu blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i spasa našega Isusa
Hrista. Može biti da nećemo biti živi kada Hristos bude došao u sili i velikoj slavi, jer
svako može da umre svakoga časa, ali ako smo pravedni i u saglasnosti sa Božjim
zakonom, mi ćemo odgovoriti na glas koji će pozvati Božje ljude iz njihovih grobova da
prime besmrtnost. Za prvo vaskrsenje biće spremni samo oni koji su blagosloveni i
sveti; zato što kada Hristos dođe, On neće promeniti karakter... Reč Božja
objavljuje da moramo biti besprekorni, bez mane i mrštine ili takvoga čega." ST 2-9-
1891
96
"Hristos je došao na ovu zemlju i živeo životom savršene poslušnosti da bi ljudi i žene
kroz Njegovu blagodat takođe mogli živeti životom savršene poslušnosti. To je
neophodno za njihovo spasenje. Bez svetosti niko neće videti Gospoda." RH 3-15-
1906
"Svetost, za koju Božja reč objavljuje da je čovek mora posedovati pre nego što može
biti spasen, je posledica delovanja božanske blagodati i nastaje kada se on ponizno
pokori disciplini i uticaju Duha istine." AA 531
"Gospod ukorava i opominje ljude koji tvrde da drže njegov zakon. On ukazuje na
njihove grehe i otkriva im njihovo bezakonje, jer želi da odvoji sve grehe i
pokvarenosti od njih da bi mogli usavršiti svetost u Njegovom strahu i biti spremni da
umru u Gospodu ili da budu prenešeni na nebo. Bog ih prekoreva, ukorava i opominje
da bi mogli biti prečišćeni, posvećeni, uzvišeni i konačno podignuti na Njegov presto...
Bog neće prihvatiti ništa sem čistote i svetosti; jedna mana, jedna mrština, jedan
nedostatak karaktera će ih zauvek sprečiti da uđu u nebo, sa svom tom slavom i
blagom.” 2T 453
"Ako ste se otuđili jedno od drugoga, i niste hrišćani koji žive po Bibliji, vratite se Bogu.
Vaš karakter koji se oblikuje u vreme probe, biće karakter koji će ostati za Hristov
dolazak. Ako želite da budete sveti na nebu, morate prvo biti sveti na zemlji. Osobine
karaktera koje razvijete u životu neće se promeniti smrću niti vaskrsenjem. Iz svog
groba ustaćete sa istom prirodom koju ste pokazali u svome domu i društvu. Svojim
dolaskom Isus neće promeniti vaš karakter. Delo preobraženja moramo danas doživeti.
Naš svakodnevni život određuje našu večnu sudbinu." Temelji sretnoga doma 10 (AH
16)
"Svi imaju dovoljno svetlosti da uvide svoje grehe i pogreške ako to zaista žele, i ako bi
hteli da ih uklone i usavrše svetost u strahu Gospodnjem. Bog je suviše čist da bi
mogao gledati bezakonje. Greh je jednako težak u Njegovim očima u jednom slučaju
kao i u drugom. Nema izuzetaka kod nepristrasnog Boga." RH 5-5-1885
“Šta Bog zahteva od svog krvlju stečenog nasledstva? - Posvećenje celog bića - čistotu
sličnu Hristovoj čistoti, savršeno pokoravanje Božjoj volji... U sveti grad neće ući ništa
pogano i što čini laž." Sinovi i kćeri Božje 346 (SD 348)
“Ko će izaći na goru Gospodnju? i ko će stati na svetom mestu njegovu? U koga su čiste
ruke i srce bezazleno.” Psalam 24:3-5
"Niko nije svemoguć, ali svi mogu da se očiste od nečistota tela i duha, usavršavajući
svetost u strahu Gospodnjem. Bog zahteva da svaka duša bude čista i sveta. Mi
imamo nasleđene sklonosti ka zlu. To je deo nas koji ne zahteva negovanje. Slabost
ljudske prirode je da laska sebičnosti jer je to prirodna osobina karaktera. Ali ukoliko ne
uklonimo svu sebičnost, ukoliko naše 'ja' nije razapeto, nikada nećemo biti sveti kao što
je Bog svet." FL 140
"Jedini karakter koji je od vrednosti u Njegovim očima je onaj u kome nema ni jedne
mrlje sebičnosti." ST 9-24-1894
„Potrebno je da svakoga dana umirete, da iskusite svakodnevno razapinjanje svoga ’ja’.“
3T 324
Svakoga dana vi se u potpunosti možete pokoriti Bogu i dozvoliti njegovom Duhu da
upravlja vašim duhom.
„Potrebno je odlučno, svakodnevno obraćenje Bogu.“ 6BC 1115
97
"Kada Hristos bude došao, naša unižena tela će se promeniti u obličje tela slave
Njegove, ali naš uniženi karakter neće tada biti učinjen svetim. Preobraženje karaktera
se mora dogoditi pre Njegovog dolaska. Naša priroda mora biti čista i sveta; moramo
imati um Hristov, kako bi On sa zadovoljstvom mogao gledati u odraz Svoga lika u
nama." RH 9-1-1885
"Radite dok traje dan, jer dolazi noć kada niko neće moći raditi. Izaći će reč: Ko je svet
neka se još sveti, ko je pogan neka se još pogani. Sudbina svih biće određena. Samo
mali broj, da, samo mali broj od velikog mnoštva koje je naseljavalo zemlju će biti
spasen, dok će mase ljudi koji nisu usavršili svoje duše u poslušnosti istini biti određene
za drugu smrt." 2T 401
"Kada Hristos bude došao, on će sa sobom uzeti one koji su očistili svoje duše u
poslušnosti istini... Ovo smrtno će se obući u besmrtno i ova raspadljiva tela, pokorena
bolestima, će biti preobražena iz smrtnih u besmrtna.Tada će nam biti darovana viša
priroda. Tela svih onih koji čiste svoje duše kroz poslušnost istini biće proslavljena."
3SM 427

Svi će zajedno ući u slavu

"Ona ista sila koja je digla Hrista iz mrtvih, podići će i Njegovu crkvu kao Njegovu
nevestu i proslaviti je sa Hristom... Pobeda svetaca koji spavaju će biti slavna u dan
vaskrsenja... Životodavac će krunisati besmrtnošću sve one koji ustanu iz grobova."
1SM 305
“I ovi svi dobivši svedočanstvo verom ne primiše obećanja; jer Bog nešto bolje za nas
odredi, da ne prime bez nas savršenstva.” Jevrejima 11:39.40
Svi oni koji su umrli u veri u prošlim godinama čekaju u grobovima i nisu primili
obećanje o nebeskoj domovini i besmrtnosti jer je Božji plan bio da svi pravedni prime
obećanje o besmrtnosti i nebo u isto vreme.
“Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak
Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom aranđelovim, i s trubom Božijom sići s neba;
i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima
bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.”
1. Solunjanima 4:16.17
"Živi pravednici su 'ujedanput, u trenuću oka' preobraženi. Na Božji glas oni su bili
proslavljeni; sad su postali besmrtni i sa vaskrslim svetima oni su uzeti u susret Gospodu
na nebo." Velika Borba 520 (GC 644)
“Zato ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru.” 2. Petrova
3:14

Svi spaseni predstavljaju nevestu,
obučeni u svadbeno ruho, sa Božjim imenom na čelima

“Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju, da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u
reči; da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego
da bude sveta i bez mane.” Efescima 5:25-27
98
"Crkva je nevesta, Jagnjetova žena. Svaki pravi vernik je deo tela Hristovog." 7BC
985
“Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu njemu; jer dođe svadba jagnjetova, i žena
njegova pripravila se; i dano joj bi da se obuče u svilu čistu i belu: jer je svila pravda
svetih.” Otkrivenje 19:7.8
“To je pravda Hristova, njegov besprekorni karakter koji se verom daje svima koji Ga
prime kao ličnog Spasitelja.” COL 310
"Jedina nada svakog čoveka leži u Isusu Hristu koji je doneo haljine svoje pravednosti
da ih stavi na onog grešnika koji je spreman da ostavi svoje prljave haljine. Velik je broj
onih koji se drže svojih prljavih haljina koje je Hristos spreman da ukloni, izabirajući na
taj način mrlje i ljage greha umesto čistih haljina Hristove pravednosti. Čisto i sveto
ruho nije ni za koga pripremljeno da se obuče iza kapija grada. Svi koji budu ušli već će
imati na sebi haljine Hristove pravednosti i ime Božje biće na njihovim čelima. To
ime je simbol koji je apostol video u viziji i označava pokoravanje uma razumnoj i
vernoj poslušnosti svim Božjim zapovestima. Neće biti prikrivanja greha i pogrešaka da
bi se sakrilo izobličenje karaktera; ni jedna haljina neće biti pola oprana, već će svi biti
čisti i bez mrlje." YI 8-18-1886
"Bog zahteva savršenstvo od svoje dece. Njegov zakon je prepis Njegovog karaktera i
predstavlja merilo za karakter svih. Ovo beskrajno merilo je pokazano svima kako ne bi
bilo greške u pogledu toga od kakve vrste ljudi će Bog načiniti svoje carstvo. Hristov
život na zemlji je bio savršeni izraz Božjeg zakona i kada oni koji se predstavljaju kao
deca Božja postanu nalik Hristu u karakteru, biće poslušni Božjim zapovestima. Tada
im Gospod može poveriti udeo u broju onih koji će sačinjavati nebesku porodicu.
Obučeni u slavne haljine Hristove pravde, oni imaju svoje mesto na Carevoj gozbi. Oni
imaju pravo da se pridruže mnoštvu koje je oprano u krvi.” COL 315

Svi moraju biti očišćeni u izvoru

“U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za greh i
za nečistotu.” Zaharija 13:1
Neki kažu da je izvor namenjen samo poslednjem naraštaju, ali to je prevara. Izvor je
stajao na raspolaganju čim se greh pojavio. Isusova krv mora oprati sve grešnike koji će
biti spašeni.
"Postoji lek za grešnika. Otvoren je izvor za pranje nečistote... Isus nas posredstvom
Svog božanskog Duha privlači k Sebi; i kroz veru u Njegovu krv mi smo očišćeni od
greha; 'krv Isusa Hrista, Sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha.' 'Ako priznajemo
grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake
nepravde.'" RH 3-1-1892
“Hristos je u stanju da u potpunosti spase sve koji mu dolaze u veri. On će ih očistiti od
svake nečistote ako mu dopuste. Ali ako prionu uz svoje grehe, oni nemaju mogućnosti
da se spasu jer Hristova pravednost ne pokriva grehe koji nisu pokajani.” 7BC 931
"Vaše haljine moraju biti oprane u izvoru otvorenom za greh sve dok ne budu potpuno
bez mrlje. Vaša moralna vrednost će biti procenjena na merilima svetinje, i ako se nađete
laki, pretrpećete gubitak za večnost...
99
Ako niste iskorenili vašu zavist, ljubomoru, mržnju prema drugima, ne možete ući u
carstvo Božje. Sa sobom biste poneli iste te osobine; a tamo neće biti ništa što je po
karakteru slično tome. Tamo ničega neće biti osim ljubavi, radosti i harmonije." 3SM 155

Svi se moraju pokajati

“Pokajte se dakle i obratite se da se očistite od greha svojih.” Dela 3:19
“Pravo pokajanje navodi čoveka da sam ponese svoju krivicu i da je prizna bez varanja i
licemerstva.” Put Hristu 33 (SC 40)
“Jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenje pokajanje, za koje se nigda ne kaje; a
žalost ovoga sveta donosi smrt.” 2. Korinćanima 7:10
"Oni koji se nisu ponizili pred Bogom priznanjem svoje krivice, nisu ispunili ni prvi
uslov da budu primljeni. Ako se nismo istinski i neopozivo pokajali, ako u dubokoj
poniznosti i skrušenosti srca nismo priznali svoje grehe, grozeći se svog bezakonja, mi
nikad nismo stvarno tražili oproštenje greha; a ako nismo nikada tražili mir sa Bogom,
nismo ga nikada ni dobili. Jedini razlog što nismo primili oproštenje prošlih greha jeste
naša nespremnost da ponizimo svoje srce i ispunimo uslove Reči istine." Put Hristu 30,
31 (SC 37)
"Ja se ne mogu pripremiti umesto vas. Ne mogu se pokajati umesto vas. To je delo
između Boga i vaše duše. Ako vam je srce zaprljano, potrebno je da odete pred Onoga
koji vas može očistiti od svega bezakonja. Morate tražiti Boga. Potrebno je da vam hram
duše bude očišćen, ukoliko želite da Očev blagoslov počiva na vama." ST 6-10-1889

Svi moraju otvoriti svoje srce i biti očišćeni od svih greha

“Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i
večeraću s njime, i on sa mnom.” Otkrivenje 3:20
"Isus nas poziva da prihvatimo Njegovu prisutnost; na nama je da otvorimo vrata našeg
srca i da ga pustimo unutra. Ali on ne može prebivati u podeljenom srcu. Ako bi ono
bilo predato na službu mamonu, ukoliko bi sebičnost i ponos ispunile njegove odaje, u
njemu ne bi bilo mesta za nebeskog Gosta; On neće nastavati sa nama sve dok hram
duše ne bude ispražnjen i očišćen. Nema razloga da napravimo propust u svom
hrišćanskom životu. Isus čeka da učini veliko delo za nas i celo nebo je zainteresovano
za naše spasenje." OHC 55
"Videla sam da su mnogi naizgled ispravni u svom ispovedanju vere dok su iznutra
pokvareni. Ne varajte se,... Bog gleda na srce." 1T 159
"U svom prirodnom stanju, srce je stanište nesvetih misli i grešnih strasti. Kada se
dovede u pokornost Hristu, ono mora Duhom Svetim biti očišćeno od svake
nečistote. To se ne može obaviti bez pristanka osobe." OHC 161
"Ukoliko zatražimo od Njega, Gospod će nam dati Svetoga Duha da očisti prebivalište
duše; svaka odaja hrama Božjeg mora da se obiđe i očisti." RH 9-10-1895
"Niti jedan ugao ili kutak naše duše ne sme biti mesto gde se skriva sebičnost." 8T 139
“Ponizite se pred Bogom i načinite ozbiljan napor kako biste ispraznili dušu od
svake nečistoće - svake zavisti, svake ljubomore, svakog sumnjičenja, svakog
sitničarenja.” 5T 163
100
"U postu i ozbiljnoj molitvi, u ispitivanju dubina srca i u ozbiljnom samoispitivanju,
ogolite vašu dušu." 2T 158
"Oni koji tvrde da su religiozni nisu voljni da duboko ispitaju sebe da bi videli poseduju
li zaista veru; i žalosna je činjenica da se mnogi oslanjaju na lažnu nadu." 1T 188
"Neposvećeno srce je 'prevarno više svega i opako.' Pokazano mi je da mnogi koji
laskaju sebi da su dobri hrišćani nemaju ni zrak svetlosti od Isusa. Oni nemaju sopstveno
živo iskustvo u božanskom životu." 3T 253
"Kad samo jedan zrak Božje slave, jedna varnica Hristove čistote prodre u dušu, ona sa
bolnom jasnoćom otkriva svaku ružnu mrlju i ogoljava rugobu i poročnost ljudskog
karaktera." Put Hristu 23 (SC 29)
“Božje oko ne spava. On zna svaki greh koji je sakriven od smrtnih očiju. Oni koji su
krivi znaju tačno koje grehe treba da priznaju da bi im duše bile čiste pred Bogom.
Isus im sada daje priliku da priznaju grehe, da se pokaju u dubokoj poniznosti i da očiste
svoje živote poslušnošću i životom po istini. Sada je vreme kada treba da se isprave
greške i priznaju gresi ili će se grešnik suočiti sa njima u dan Božjeg gneva.” 1T 156
“Jer nema ništa tajno što neće biti javno, ni sakriveno što se neće doznati.” Luka 8:17
"Sva vaša dela, koliko god mislite da su tajna, poznata su nebeskom Ocu. Ništa nije
sakriveno niti pokriveno. Sva vaša dela i motivi koji ih nadahnjuju otvoreni su pred
Njegovim očima." 3T 82
"Zakon prodire do misli i namera srca. On ispituje mračne strasti kojima se popušta u
tajnosti, ljubomore, zavisti, krađe, ubistva, zloćudnosti, slavoljublje i svako zlo koje se
skriva od ljudskih očiju. Kako često se događa da ljudi uzvišuju one u čijim srcima
nastava tama koja se usled nedostatka prilike da se izrazi drži daleko od očiju. Ali Božji
zakon beleži sva skrivena zla." ST 11-3-1890
"Ono što je sotona zasadio u srcu - zavist, ljubomoru, podozrenje, zao govor,
nestrpljenje, predrasude, sebičnost, požudu i taštinu - mora biti iskorenjeno. Ako se
ove zle stvari ostave u duši, one će doneti plod kojim će mnogi biti oskrvnjeni. Oh,
koliko je samo onih koji neguju otrovne biljke koje ubijaju dragocene plodove ljubavi i
skrnave dušu!" ML 179
“Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.” Priče
28:13
"Svi imaju dovoljno svetlosti da uvide svoje grehe i pogreške ako to zaista žele i ako
bi hteli da ih uklone i usavrše svetost u strahu Gospodnjem... Bog je suviše čist da bi
mogao gledati bezakonje. Greh je jednako težak u Njegovim očima u jednom slučaju
kao i u drugom. Nema izuzetaka kod nepristrasnog Boga." 2T 447
“Kada neko odagna svoje ’ja’, kada je svaki lažni bog isteran iz duše, prazan prostor se
popunjava izlivanjem Duha Hristovog. Takav ima veru koja čisti dušu od pokvarenosti.
On je pokoren Duhu i razmišlja o onome što je od Duha. On nema poverenja u sebe.
Njemu je Hristos sve u svemu.” GW 287
„Kada je duša očišćena, dužnost hrišćanina je da je održava neokaljanom." OHC
161
“Jer ste vi crkve Boga živoga, kao što reče Bog: useliću se u njih, i živeću u njima, i biću
im Bog, i oni će biti moj narod.
Imajući dakle ovakva obećanja, o ljubazni! da očistimo sebe od svake poganštine tela i
duha, i da tvorimo svetinju u strahu Božjem.” 2. Korinćanima 6:16;7:1

101
Svi moraju da se susretnu sa Sudijom

"Svako ima da spase ili izgubi svoju dušu. Svako predstavlja na Božjem sudu poseban
predmet. Svako mora stupiti pred lice velikoga sudije. Zato je veoma važno da svaki
pojedinac često razmišlja o svečanom prizoru kada sud bude seo i knjige se otvorile."
Velika Borba 397 (GC 488)
"Tajni gresi će tada biti izloženi pogledima svih. Namere i pobude koje su bile sakrivane
u mračnim sobama srca će biti otkrivene." RH 1-1-1884
“Jer nema ništa tajno što neće biti javno, ni sakriveno što se neće doznati.” Luka 8:17
"Vi sada možete zatvoriti knjigu vaših sećanja kako biste izbegli priznanje sopstvenih
greha; ali kada sud bude seo i knjige se otvorile, vi ih nećete moći zatvoriti.
Svedočanstvo anđela zapisničara je istinito. Sve što ste pokušavali da sakrijete i
zaboravite je zabeleženo i biće vam pročitano kada bude prekasno da se isprave
počinjena zla." RH 12-16-1890
"Ono što budemo načinili od sebe u vreme probe, to ćemo ostati u večnosti. Smrt donosi
raspadanje tela, ali ne čini promene u karakteru." 5T 466
"Kada Božji glas bude probudio mrtve, oni će izaći iz grobova sa istim prohtevima i
strastima, sa istim ukusima koje su negovali u toku života. Bog neće činiti čudo da
iznova stvara čoveka koji nije želeo da nanovo bude stvoren onda kad mu je data svaka
prilika i kada su mu na raspolaganju stajala sva sredstva." COL 270

Svi moraju imati iskustvo novorođenja

“Zaista, zaista ti kažem: Ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo
Božije. Što je rođeno od tela, telo je; a što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti
rekoh: valja vam se nanovo roditi.” Jovan 3:5:7
“Bez obnovljenja kroz veru u Njegovu krv, nema oproštenja greha, ni nebeskog blaga za
ijednu dušu koja propada.” COL 113
“U odnosu na svoj raniji način života vi treba da skinete sa sebe staroga čoveka koji
propada zbog varljivih požuda, pa da se obnavljate duhom svoga uma, i da obučete
novoga čoveka koji je prema Bogu stvoren u istinitoj pravednosti i svetosti.” Efescima
4:22-24 (Čarnić)
“Oni koji prime Spasitelja postaju sinovi Božji. Oni su Njegova duhovna deca,
novorođeni, obnovljeni u pravednosti i pravoj svetosti. Njihovi umovi su preobraženi.”
ST 12-17-1902
“Ono čemu se moglo prigovoriti u karakteru je očišćeno iz duše Isusovom ljubavlju. Sva
sebičnost je isterana, sva zavist i svi zli razgovori su iskorenjeni, i potpuni preobražaj se
događa u srcu.” RH 7-22-1890
“Veliki teret svake duše trebalo bi da bude: Da li je moje srce obnovljeno? Da li je
moja duša preobražena? Da li su moji gresi oprošteni kroz veru u Hrista? Da li
sam nanovo rođen?” 2SM 117
“Novorođenje je retko iskustvo u današnje vreme. To je razlog tolikim problemima u
crkvama. Mnogi, baš mnogi nose Hristovo ime, a neposvećeni su i nesveti. Oni su
kršteni, ali su živi sahranjeni. Njihovo “ja” nije umrlo i zato nisu vaskrsli u nov život u
Hristu.” 6BC 1075
102
“Neka bi nam Bog pomogao da umremo svome ’ja’ i da se nanovo rodimo, da Hristos
može živeti u nama kao živo, delotvorno načelo i kao sila koja nas drži svetima.” 9T 188

Svi moraju imati Hrista u sebi koji je nada slave

“Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima
njegovim, kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među
neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave.” Kološanima 1:26.27
“Hristos je postao jedno telo sa nama da bismo mi mogli postati jedan duh sa Njim.
Posredstvom ovog jedinstva ustaćemo iz groba - ne samo kao izraz Hristove sile,
nego zato što je Njegov život verom postao naš život. Oni koji sagledavaju Hrista u
Njegovom pravom karakteru i primaju Ga u srce, imaju večni život. Hristos prebiva u
nama posredstvom Duha, a Božji Duh, primljen verom u srce, početak je večnog
života.” Čežnja vekova 328 (DA 388)
“Ako ste pomireni s Bogom danas, bili biste spremni ako bi Hristos došao danas.
Ono što nam je potrebno je Hristos oblikovan iznutra, nada slave.
"Da li se pojedinačno pripremate za sjedinjenje sa nebeskom porodicom? Da li ste
svadljivi? Upirete li prstom na one u svom domaćinstvu? Ako je tako, i na nebu biste
upirali prstom u njih. Vaš karakter se iskušava i isprobava u ovom životu da se vidi
hoćete li se držati mira u Božjem carstvu na nebu." HP 227
“Svi moraju imati sopstveno živo iskustvo; oni moraju imati Hrista prisutnog u srcu,
Njegovog Duha da upravlja naklonostima, ili ispovedanje njihove vere neće imati
vrednost, a njihovo stanje će biti čak i gore nego da nikada nisu čuli za istinu.” 5T 619

Svi moraju imati um Hristov

“Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu, koji . . . postavši poslušan do
same smrti, a smrti krstove.” Filibljanima 2:5-8
"Isus je postao čovek da bi mogao posredovati između čoveka i Boga... da bi mogao
obnoviti u čoveku prvobitno stanje uma koje je izgubio u Edemu... Neposlušnost nije
u skladu sa prirodom koju je Bog dao čoveku u Edemu." 7BC 926
"Kakva je samo pobeda izvojevana kada život po telu prestaje i otpočinje duhovni
život." RH 12-2-1875
"Telesno srce, koje 'se ne pokarava zakonu Božjemu niti može', je postalo duhovno, i
kliče zajedno sa Hristom: 'Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu.'
"Mnogo je onih koji kažu da veruju u Hrista, ali da li je to tako? Imaju li oni duhovni
um, Hristov um, koji se raduje zakonu Božjem?" ST 11-24-1887
"Biti hrišćanin ne znači samo uzeti Hristovo ime, već to znači imati um Hristov i
pokoravati se Božjoj volji u svim stvarima." KH 174

Svi moraju biti spaseni od greha, ne u grehu

“I nadeni mu ime Isus; jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih.” Matej 1:21
“U svim narodima i kroz sve vekove oni koji veruju da ih Isus lično može i hoće
spasiti od greha su odabrani Božji izabranici; oni su Njegovo posebno blago. Oni
slušaju Njegov poziv i izlaze iz sveta, odvajajući se od svake nečiste misli i nesvetog
103
dela….Žalosna je činjenica da veliki deo onih koji tvrde da su Božji narod nemaju veru
u Hrista kao u svog ličnog Spasitelja.” RH 8-1-1893
“Isus nije došao da spase čoveka u njegovim gresima, već od njegovih greha. ’Greh
je bezakonje’ i ako budemo neposlušni zakonu, mi pokazujemo da ne prihvatamo našeg
Spasitelja. Jedina nada u spasenje koju imamo dolazi kroz Hrista. Ako Njegov Duh
boravi u srcu, greh tamo ne može nastavati.” RH 3-16-1886
“I znate da se on javi da grehe naše uzme; i greha u njemu nema. Koji god u njemu stoji
ne greši; koji god greši ne vide ga niti ga pozna. Dečice! niko da vas ne vara: koji
pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan; koji tvori greh od đavola je, jer đavo
greši od početka. Zato se javi sin Božij da raskopa dela đavolja.” 1. Jovanova 3:5-8
“Hristos uvek odvaja od greha skrušenu dušu. On je došao da raskopa dela đavolja i
postarao se da Sveti Duh bude darovan svakoj duši koja se kaje da bi je sačuvao od
grešenja.
Sredstvo kojim nas kušač kuša ne sme se smatrati izgovorom za neko rđavo delo. Sotona
se raduje kada čuje da oni koji se nazivaju Hristovim sledbenicima opravdavaju
izobličenost svog karaktera. Ta opravdanja, u stvari, vode grehu. Za greh ne postoji
opravdanje. Sveti karakter, život sličan Isusu dostupan je svakom Božjem detetu koje se
kaje i veruje.” Čežnja vekova 256 (DA 311)
“Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim.” 2. Korinćanima
12:9
“Izobilna milost nam je obezbeđena tako da verujuća duša može biti sačuvana bez greha,
jer je celo nebo, sa svim svojim neograničenim riznicama, stavljeno u pripravnost na
našu zapovest” 1SM 394
“Onaj ko nema dovoljno vere u Hrista da veruje da ga On može sačuvati da ne
učini greh, nema veru koja će mu omogućiti ulaz u carstvo Božje.” RH 3-10-1904

Svi moraju biti moralno savršeni

“Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski.” Matej 5:48
“Od svih se zahteva moralno savršenstvo. Nikada ne bi trebalo da snižavamo merilo
pravde kako bismo ga prilagodili našim nasleđenim i stečenim sklonostima ka zlu.
Neophodno je da shvatimo da je nesavršenstvo karaktera greh. Sve karakterne osobine
pravednosti prebivaju u Bogu kao savršena i skladna celina, i svi koji primaju Hrista kao
ličnog Spasitelja imaju prednost da poseduju te iste osobine.” COL 330
“Duhovni i moralni karakter je ono što se vrednuje u očima neba, i to će nadživeti
grob i biće učinjeno slavnim i besmrtnim za beskrajne vekove večnosti.” 1SM 259
“Bog je odredio da svako od nas bude savršen u Njemu i da svetu predstavimo
savršenstvo Njegovog karaktera. On želi da budemo slobodni od greha, da ne
razočaramo nebo i da ne žalostimo našeg božanskog Otkupitelja. On ne želi da
ispovedamo hrišćanstvo, a da se u isto vreme ne poslužimo blagodaću koja je u stanju da
nas učini savršenima kako bi nas On zatekao bez nedostatka.” ML 15
“Moralno i duhovno savršenstvo, kroz milost i silu Hristovu, obećano je svima. Isus
je izvor sile i života… Na svakom koraku mi se susrećemo sa Njegovom životnom
silom.” AA 478
“Imajući dakle ovakva obećanja, o ljubazni! da očistimo sebe od svake poganštine tela i
duha, i da tvorimo svetinju u strahu Božjem.” 2. Korinćanima 7:1
104
"Niko nije svemoguć, ali svi mogu da se očiste od nečistota tela i duha, usavršavajući
svetost u strahu Gospodnjem. Bog zahteva da svaka duša bude čista i sveta. Mi imamo
nasleđene sklonosti ka zlu. To je deo nas koji ne zahteva negovanje. Slabost ljudske
prirode je da laska sebičnosti jer je to prirodna osobina karaktera. Ali ukoliko ne
uklonimo svu sebičnost, ukoliko naše 'ja' nije razapeto, nikada nećemo biti sveti kao što
je Bog svet." FL 140
„Bog neće prihvatiti ništa sem čistote i svetosti; jedna mana, jedna mrština, jedan
nedostatak karaktera će ih zauvek sprečiti da uđu u nebo, sa svom tom slavom i
blagom.” 2T 453
“Čak i vaše misli moraju biti dovedene pod upravu volje Božje, a vaša osećanja kontroli
razuma i vere. Vaša mašta vam nije data da bi joj se dozvolilo da luta svojim putevima
bez napora da se obuzdava i vaspita. Ako su misli rđave, i osećanja će biti rđava jer
misli udružene s osećanjima sačinjavaju moralni karakter.” HP 164
„Gospod u svom proviđenju dovodi ljude u situaciju u kojoj isprobava njihovu moralnu
snagu i otkriva pobude njihovih dela kako bi mogli da usavrše sebe u onome što je
dobro i uklone ono što ne valja. Bog želi da Njegove sluge budu upoznate sa moralnim
uređenjem sopstvenih srca.“ 4T 85
„Čovek ’je takav kakve su njegove misli’.’ Veliki broj misli sačinjavaju neispisanu
istoriju jednog dana; a ove misli utiču na izgradnju karaktera.“ Poruka mladima 84
(MYP 144)
"Ali Hristos nam nije dao uveravanja da je sticanje savršenog karaktera laka stvar.
Plemenit, celovit karakter se ne dobija nasleđem. On ne nastaje kao proizvod slučajnosti.
Plemeniti karakter se stiče ličnim naporom kroz Hristove zasluge i Njegovu blagodat.
Bog daje talente i sposobnosti uma; mi oblikujemo karakter." COL 331
„Mentalne i moralne snage koje nam je Bog dao ne sačinjavaju karakter. One su talenti
koje treba da poboljšavamo, i koje će, ukoliko su pravilno poboljšane, oblikovati
ispravan karakter… Um je bašta, a karakter je plod. Bog nam je dao sposobnosti da
bismo ih negovali i razvijali. Pravac kojim se krećemo određuje naš karakter. Time što
ćemo ove snage uvežbavati da budu usklađene, oblikujući kroz njih karakter koji je
dragocen, mi činimo delo koje niko osim nas samih ne može da učini.” 4T 606
"Mentalne sposobnosti i genijalnost nisu karakater, jer njih često poseduju oni čije
karakteristike su poptuno suprotne od osobina dobrog karaktera. Dobar glas takođe nije
karakter. Pravi karakter je kvalitet duše koji se otkriva u ponašanju." CG 161
"U životima onih koji su otkupljeni Hristovom krvlju stalno će se pojavljivati
samopožrtvovanje. Zapažaće se dobrota i pravednost. Tiho unutrašnje iskustvo će
ispuniti život pobožnošću, verom, poniznošću, strpljenjem. To treba da bude naše
svakodnevno iskustvo. Mi treba da oblikujemo karakter u kojem nema greha - karakter
koji je postao pravedan u Hristovoj blagodati kroz istu tu blagodat." CH 633, 634
Ako svakoga dana dopustimo Božjoj ljubavi da upravlja našim mislima i osećanjima,
naši karakteri će biti čisti i sveti, a i naši postupci će tada biti ispravni.
"Ponavljanjem nekog dela uspostavljaju se navike i utvrđuje karakter." CG 199
“Šta Bog zahteva od svog krvlju stečenog nasledstva? - Posvećenje celog bića - čistotu
sličnu Hristovoj čistoti, savršeno pokoravanje Božjoj volji." Sinovi i kćeri Božje 346 (SD
348)
“On nam kaže da budemo savršeni kao što je On, na isti način. U svom malom krugu mi
moramo biti središta svetlosti i blagoslova, kao što je On to u svemiru. Mi nemamo ništa
105
u sebi, ali svetlost Njegove ljubavi pada na nas i mi treba da odražavamo njen sjaj.
Zahvaljujući dobroti koju nam On pozajmljuje, možemo biti savršeni u svom krugu kao
što je Bog savršen u svom.” Misli s gore blagoslova 98, 99 (MB 77)
"Da li bi nas Hristos mučio zahtevajući od nas nemoguće? Nikada, nikada! Pogledajte
kakvu nam čast ukazuje u pozivu da u našem domenu budemo sveti, kao što je Otac svet
u svom domenu. Za to delo On nas može osposobiti jer je rekao: 'Dade mi se svaka
vlast na nebu i na zemlji.' Naša je prednost da tražimo ovu neograničenu silu." KH
131

Svi moraju nadvladati nedostatke svog karaktera

“Koji pobedi daću mu da sedne sa mnom na prestolu mojemu, kao i ja što pobedih i
sedoh s Ocem svojim na prestolu njegovu.” Otkrivenje 3:21
"Samo oni koji su pobeđivali krvlju Jagnjetovom i rečju svedočanstva svojega naći će
se među vernima i istinitima, bez mane ili mrštine greha, bez prevare u ustima svojim.
Nama je neophodno da skinemo sa sebe našu samopravednost i da se obučemo u
pravednost Hristovu." 2SM 380
"Mnogi varaju sami sebe misleći da će im se karakter preobraziti prilikom Hristovog
dolaska, ali kada se On pojavi neće biti promene srca. Nedostaci našeg karaktera
moraju se ovde okajati i kroz blagodat Hristovu mi moramo da ih nadvladamo dok
traje vreme probe." GAG 243
“Kako bi se ovo delo obavilo neophodno je da svakoga dana umiremo sebi. Pavle kaže:
’Svakoga dana umirem.’” 4T 67
"Neki su zaista po prirodi više skloni ispoljavanju strasti; ali ovaj duh nikada ne može
biti u saglasnosti sa Božjim Duhom. Stari čovek mora umreti, i novi čovek, Hristos Isus,
treba da preuzme vlast nad dušom, tako da Isusov sledbenik može uistinu reći: 'Živim,
ali ne ja, nego Hristos živi u meni.'
Teško je pobediti svoje 'ja'. Ljudska izopačenost u bilo kom od svojih oblika se ne
pokorava lako Hristovom Duhu. Ali svi treba da budu pod utiskom činjenice da ukoliko
se ova pobeda ne zadobije kroz Hrista, za njih nema nade. Pobeda se može zadobiti,
jer sa Bogom ništa nije nemoguće. Njegovom blagodaću koja nas potpomaže, sva zla
narav, sva ljudska izopačenja, mogu biti nadvladana." 4T 348, 349
“Budući da su nam sve božanstvene sile Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti
darovane poznanjem Onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju.” 2. Petrova 1:3
“Niko od nas ne treba da pronalazi izgovor za naš nagao temperament, naše pogrešno
oblikovane karaktere, našu sebičnost, zavist, ljubomoru ili nečistotu duše, tela i duha.
Bog nas je pozvao u slavu i dobročinstvo. Mi treba da poslušamo taj poziv.” RH 4-24-
1900
“Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svojemu neznanju, nego po
svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.” 1. Petrova 1:14.15
"Svaka duša po nasleđu prima izvesne nehrišćanske crte karaktera. Veličanstveno i
plemenito životno delo se sastoji u tome da se ove sklonosti ka zlu drže pod kontrolom.
Male stvari koje se ukrštaju sa našim putevima u najvećoj meri predstavljaju razlog
gubitka vlasti nad sobom." HP 231
106
“On svakoga dana treba da obnavlja svoje posvećenje, svakoga dana da se bori sa zlom.
Stare navike i nasleđene sklonosti ka zlu će se boriti za prevlast, i protiv njih on
svagda treba da je na straži, boreći se u Hristovoj sili za pobedu.” AA 477
“Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim.” 2. Korinćanima
12:9
“U Hristu, Bog nam je dao sredstvo za savladavanje svake grešne osobine i odupiranje
svakom iskušenju, bez obzira na njegovu jačinu... Ne gledaj na sebe, već na Hrista.“
Čežnja vekova 368 (DA 429)
„Hristos je naša tvrda kula i sotona nema vlast nad dušom koja hodi sa Bogom u
poniznosti uma... Opasnosti se nalaze na svakom putu, ali cela vasiona stoji na straži da
niti jedna duša ne bude iskušana više nego što može podneti. Neki imaju jake karakterne
osobine koje je stalno potrebno držati pod kontrolom. Ove osobine će biti blagoslov
ukoliko se drže pod upravom Božjeg Duha; ukoliko to nije slučaj, one će biti na
prokletstvo.“ ML 316
“Da li pobedjuješ? Ili si nadvladan svojim slastima, apetitom i strastima.” 5T 511
“Mnogi su svesni svojih velikih nedostataka, oni čitaju, mole se i donose odluke, pa ipak
nemaju napretka. Izgleda kao da su nejaki da se odupru iskušenju. Razlog je taj, što ne
idu dovoljno duboko. Oni ne traže temeljno obraćenje duše da bi izvori koji iz nje izlaze
mogli biti čisti, i da ponašanje može svedočiti da Hristos vlada iznutra.
Svi nedostaci karaktera nastaju u srcu. Ponos, taština, zla narav i pohlepa izlaze iz
telesnog srca neobnovljenog milošću Hristovom. Ukoliko je srce pročišćeno, omekšano i
oplemenjeno, reči i dela će svedočiti o tome. Kada se duša u potpunosti preda Bogu,
postojaće i čvrsto oslanjanje na Njegova obećanja, kao i ozbiljne molitve sa odlučnim
naporom da se reči i dela drže pod kontrolom.” RH 9-1-1885
“Mora se voditi bitka za bitkom protiv nasleđenih sklonosti. Potrebno je da sebe
podvrgavamo najstrožoj kritici i da ne dozvolimo da ijedna slaba crta u karakteru ostane
neispravljena.
Neka niko ne kaže da je nemoguće otkloniti mane svog karaktera. Ako je to vaš
zaključak, onda nikada nećete dobiti večni život. Nemogućnost se krije samo u vašoj
volji. Ako ne želite da pobedite, nećete ni moći pobediti. Stvarna teškoća proizilazi od
pokvarenosti neposvećenog srca i odbijanja da se potčinimo Božjoj kontroli.“ COL 331
"Svi oni koji će konačno primiti mesto sa Hristom na Njegovom prestolu biće oni koji su
pobedili. Sva sebičnost mora biti iskorenjena iz srca. Apostol kaže: "Imajte u sebi istu
misao koju Hristos ima.' (Čarnić)...
Ko od nas sledi uzor? Da li smo savladali ponos u srcu Hristovom blagodaću? Da li smo
iskorenili sebičnost? Da li smo široko otvorili vrata srca i dopustili da uđe dragocena
Hristova ljubav? Ili gajimo grehe koji će nas na kraju uništiti? Ne možemo susresti Hrista
u miru ukoliko imamo makar jedan greh za koji se nismo pokajali, koji nismo priznali i
ostavili. Ali Jovan kaže: 'Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti
grehe naše i očisti nas od svake nepravde.'...
Ili ćemo savladati loše crte našeg karaktera i postati kao Hristos, ili ćemo popuštati našim
slobostima i propustiti da zadovoljimo božansko merilo...
Neka se ne nađemo na mestu onih za koje je Spasitelj umro uzalud. U Hristu je dovoljno
blagodati da bi se savaladale sve loše osobine karaktera, i snaga je jedino u Njemu."
RH 3-17-1891
107
"Jedna jedina mana, ako je ne pobedimo nego je gajimo, čini čoveka nesavršenim i
zatvara mu vrata nebeskog grada. Onaj koji bude ušao u nebo mora imati karakter bez
mane i mrštine ili takvoga čega. U njega neće ući ništa pogano. Na zboru otkupljenih
neće se videti ni jedna mana." Poruka mladima 84, (MYP 144)
Kako Bog može da dozvoli gorčini, ozlojeđenosti, mržnji, ljubomori, ponosu, prevari,
sebičnosti, pohlepi, osveti i bilo kojoj mani da uđe u nebo?
"Sada ljudi mogu pružati izgovore za svoje slabosti, ali u taj dan, neće moći ponuditi
nikakav izgovor...
On je predao celo nebo iz kojeg možemo crpsti snagu i sposobnosti kako ne bi bili
savladani i poraženi od strane našeg velikog neprijatelja. Međutim, Božja ljubav Ga nije
navela da prihvati izgovor za greh. On nije prihvatio izgovor za greh kod sotone, niti kod
Adama i Kajina; niti će prihvatiti izgovor za greh kod bilo kojeg od sinova ljudskih. On
neće prećutno pristati na naše grehe ili preći preko nedostataka našeg karaktera. On od
nas očekuje da nadvladamo u Njegovo ime." COL 315, 316
“Ako želimo pobediti, naša je jedina nada da sjedinimo svoju volju s Božjom voljom i da
radimo u saradnji s njime, iz časa u čas, iz dana u dan. Ne možemo ostati kakvi jesmo, a
ipak ući u Božje carstvo. Ako ikada postignemo svetost, to će biti ako se odreknemo sebe
i prihvatimo Hristov um.” Misli s gore blagoslova 177 (MB 143)
„Savršenstvo hrišćanskog karaktera u potpunosti zavisi od blagodati i snage koja se
jedino nalazi u Bogu. Bez sile blagodati koja deluje na srce, potpomaže naše napore i
posvećuje naš rad, nećemo spasiti sopstvene duše niti duše naših bližnjih.“ 3T 188
"Da li smo hrišćani, nalik na Hrista u duhu, u reči, u naravi, ili neprestano padamo pod
iskušenjima našeg neprijatelja, bez sile da uteknemo od njegove zamke?" RH 2-24-1903
"Neka niko ne bude u očajanju misleći da ne može da zadobije pobedu. Pobeda je sigurna
kada se naše ‚ja’ pokori Bogu." 1BC 1095
Kada god ste u iskušenju, pokorite vaše unutrašnje biće Bogu i dopustite Njegovom
Svetom Duhu da upravlja vama.
"Kakav god greh opseda čoveka, koliko god gorke i štetne bile strasti koje se bore za
prevlast, on može pobediti, ako bude bio na straži i u ratu protiv njih u ime Pomoćnika
Izrailjevog i u Njegovoj sili." GAG 242
Ukoliko se uvek brzo pokorite Bogu kada ste kušani, primićete snagu koja vam je
potrebna.
“Dokle traju dani tvoji trajaće i snaga tvoja.” 5. Mojsijeva 33:25
“Mi treba da proživimo svaki dan pojedinačno. Naše životno delo ne treba da završimo
za nekoliko kratkih časova. Ne treba da gledamo u budućnost sa strahom; jer nam je Bog
omogućio da budemo pobednici svakoga dana.” FL 249
„Bez obzira na prirodu vaših nedostataka, Gospodnji Duh će vam pomoći da ih
prepoznate i daće vam milost kojom ćete ih pobediti. Zaslugama Hristove krvi i vi
možete biti pobednici, i više nego pobednici.“ Sinovi i kćeri Božje 347 (SD 349)

Svi mogu biti i više nego pobednici

“Ali u svemu ovome pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio.” Rimljanima 8:37
“Ljudskoj porodici stoji na raspolaganju sva pomoć koju je Hristos imao u svojim
sukobima sa sotonom. Oni ne treba da budu nadvladani. Oni mogu biti i više nego
pobednici kroz Onoga koji ih je voleo i koji je predao svoj život za njih. 'Kupljeni ste
108
skupo.' I to po kojoj ceni! Božji Sin se u svojoj ljudskoj prirodi sukobio sa jednako
žestokim, naizgled poraznim iskušenjima koja napadaju čoveka: iskušenjima u
pogledu popuštanja apetitu, lakomislenog izlaganja opasnostima u koje ih Bog nije
vodio, obožavanja boga ovoga sveta, žrtvovanja večnog blaženstva u korist očaravajućih
zadovoljstava ovoga sveta. Svako će biti kušan, ali Reč nam objavljuje da nećemo biti
kušani više nego što možemo podneti. Mi se možemo odupreti i poraziti lukavog
protivnika.” 1SM 95
„Oni koji ne uspeju da shvate svoju stalnu zavisnost od Boga podleći će iskušenju. Mi
možemo pretpostaviti da nam noge sada čvrsto stoje i da nikada nećemo biti pokrenuti.
Možemo sa poverenjem reći: Znam kome sam verovao; ništa ne može da uzdrma moju
veru u Boga i Njegovu reč. Međutim, sotona pokušava da iskoristi naše nasleđene i
stečene crte karaktera i zaslepi naše oči da ne vide naše potrebe i mane. Jedino svesni
svoje slabosti i ako stalno gledamo na Isusa možemo sigurno hodati.“ Čežnja vekova
322 (DA382)
"Svi Hristovi sledbenici će morati da se susretnu sa istim zloćudnim protivnikom koji je
napadao njihovog Gospodara. Sa zapanjujućom umešnošću on prilagođava iskušenja
njihovim okolnostima, naravi, mentalnim i moralnim sklonostima, njihovim jakim
strastima... Moramo gledati na Hrista; moramo se odupirati onako kako se on
odupirao, moramo se moliti kao što se on molio, moramo se boriti u agoniji kao i
on, da bismo pobedili onako kako je On pobedio." ST 9-7-1882
“Loše navike će pružati snažan otpor kada im se suprotstavimo; ali ako se borba vodi
energično i istrajno, one mogu biti nadvladane.” 4T 655
"Čovek mora zadobiti pobedu nad sobom, svojom naravi i svojim sklonostima da bi bio
spasen. Njegova volja mora biti dovedena u pokornost Božjoj volji. Slava neba
namenjena je samo onima koji na ovoj zemlji budu primili Hristovu pravednost...
Nastojte da razumete vaše lične odgovornosti. Odlučno krenite napred i Gospod će
učiniti da budete i više nego pobednici." 4MR 172

Svi moraju biti u potpunosti spaseni

“Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto
svagda živi da se moli za njih.” Jevrejima 7:25 (Čarnić)
"Mnogo je glasova koji zastupaju zabludu. Vaš glas neka brani istinu... Iznesite istinu
kao što je u Isusu (Efescima 4:21) i objasnite ono što traže Zakon i evanđelje.
Objavljujte Hrista koji je put, istina i život i pričajte o njegovoj moći da spase sve one
koji dolaze k Njemu. Poglavar našeg spasenja posreduje za svoj narod, ne kao molilac
koji želi da pokrene svog Oca na sažaljenje, već kao pobednik koji polaže pravo na
tekovine svoje pobede. On može da spase sve koji 'kroza nj dolaze k Bogu.' Učinite
da ovo postane potpuno jasno." Evangelizam 149 (Ev 189)
"Isusu u Njegovoj agoniji na krstu, došao je zračak utehe. To je bila molba razbojnika
koji se kajao... Ovaj čovek nije bio okoreli zlikovac... Video je i čuo Isusa i bio
osvedočen Njegovim učenjem, ali su ga sveštenici i poglavari odvratili od njega. Želeći
da uguši osvedočenje, tonuo je sve dublje i dublje u greh, dok nije uhvaćen, optužen kao
zločinac i osuđen da umre na krstu. U sudnici i na putu prema Golgoti, bio je u Isusovoj
blizini... Primetio je Njegovo božansko držanje i Njegovo milostivo praštanje svojim
mučiteljima... U njemu se ponovo pojavilo osvedočenje da je ovo Hristos...
109
...Sveti Duh rasvetlio je njegov razum i malo-pomalo dokazi su se spojili. U Isusu,
ranjenom, ismevanom i razapetom, video je Božje Jagnje koje je uzelo grehe sveta. U
njegovom glasu bila je pomešana nada sa bolom kada se ova bespomoćna, umiruća duša
predala Spasitelju koji je umirao. 'Opomeni me se', povikao je, ’Gospode! kad dođeš u
carstvo svoje.'
Odgovor je brzo stigao. Glas je bio blag i milozvučan, a reči pune ljubavi, sažaljenja i
sile: ’Zaista ti danas kažem, bićeš sa Mnom u raju’...
Dok je izgovarao reči obećanja, kroz tamni oblak koji je obavio krst probila se sjajna
i nezadrživa svetlost. Razbojnik koji se kajao doživeo je savršeni mir i sigurnost da
ga je Bog prihvatio... Njegovo uvo nije otežalo da ga ne može čuti, niti je njegova ruka
okraćala da ga ne može spasti.. Njegovo carsko pravo je da spase do poslednjeg sve koji
kroz njega dolaze Bogu." Čežnja Vekova 643-645 (DA 749-751)
“Hristos je u stanju da u potpunosti spase sve koji mu dolaze u veri. On će ih očistiti
od svake nečistote ako mu to dopuste. Ali ako prionu uz svoje grehe, oni nemaju
mogućnosti da se spasu. Jer Hristova pravednost ne pokriva grehe koji nisu pokajani.
Bog je objavio da oni koji prime Hrista kao svoga Otkupitelja, prihvatajući Ga kao
Onoga koji uklanja sav greh, primaju oproštenje za svoje prestupe. To su uslovi našeg
izbora. Čovekovo spasenje zavisi od njegovog prihvatanja Hrista verom. Oni koji ne
žele da Ga prime gube večni život zato što su odbili da iskoriste jedino sredstvo spasenja
koje su Otac i Sin podarili svetu koji gine." 7BC 931

Svi otkupljeni će pevati pesmu otkupljenja

"Nakon što se završi zemaljska borba, i sveti se sakupe u svom domu, naša prva tema će
biti pesma Mojsija, sluge Božjega. Druga tema će biti pesma Jagnjetova, pesma
blagodati i iskupljenja. Ova pesma će se pevati glasnije i dostojanstvenije dok na još
uzvišeniji način bude odjekivala kroz nebeske dvorove. To će biti način na koji će se
pevati o Božjem proviđenju kroz razne istorijske etape; tada će se sve videti bez ikakvog
pokrivala, počevši od davanja zakona, preko proroka, do evanđeoskog perioda. Istorija
crkve na ovoj zemlji i istorija crkve u večnosti imaju svoj centar u krstu sa Golgote. To
je tema, to je pesma - Hristos sve i u svemu - u himni hvale koja odjekuje nebom iz
hiljade hiljada i deset hiljada puta deset hiljada i iz mnoštva spasenih koje niko ne može
izbrojati. Svi su sjedinjeni u pesmi Mojsijevoj i Jagnjetovoj. To je nova pesma, jer
pre toga nikada nije pevana na nebu." TM 432, 433

Poruka iz 1888 je bila oživljavanje istinske pravednosti

“Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe sveta.” Jovan 1:29
"Gospod je u svojoj velikoj milosti poslao najdragoceniju poruku svome narodu... Ova
poruka ima namenu da pred svetom još više istakne podignutog Spasitelja, žrtvu za
grehe celog sveta. Ona predstavlja opravdanje kroz veru u Jemca; ona je pozvala ljude
da prime pravednost kakva je u Hristu, koja se pokazuje kroz poslušnost svim Božjim
zapovestima. Mnogi su izgubili Isusa iz vida. Njima je potrebno da usmere svoje oči ka
Njegovoj božanskoj ličnosti, Njegovim zaslugama i Njegovoj nepromenljivoj ljubavi
prema pripadnicima ljudskog roda. Sva je vlast Njemu predata da može udeliti bogate
darove ljudima, pripisujući neprocenjivi dar Svoje pravednosti bespomoćnom ljudskom
110
stvoru. To je poruka koju je Bog naredio da se objavi svetu. To je vest trećeg anđela
koju treba objaviti jakim glasom i koju će pratiti izlivanje Njegovog Duha u izobilju."
TM 91, 92
"Ostatak Božjeg naroda na zemlji treba da ispuni zemlju vikom trećeg anđela.
'Ovo je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i imaju veru Isusovu." RH 7-16-
1901
"Bilo je nepohodno da se uzidgne veliko načelo pravednosti, ali u tome, mnogi su
zanemarili da propovedaju veru u Hrista. Ako želimo da imamo duh i silu treće
anđeoske poruke, moramo zakon i evanđelje iznositi zajedno, jer oni idu ruku pod
ruku." RH 9-3-1889
“Jevanđelje ne treba iznositi kao neku beživotnu teoriju, već kao živu silu koja menja
život. Bog želi da oni koji primaju Njegovu milost budu svedoci njene moći.” Čežnja
vekova 709 (DA 826)
"Ja se, naime, ne stidim evanđelja, jer je ono sila Božja na spasenje svakome koji
veruje... Jer se u njemu otkriva pravednost Božja, iz vere u veru, kao što je napisano:
'Pravednik će živeti od vere.'" Rimljanima 1:16.17 (Čarnić)
„U pogledu plana spasenja nama je neophodno prosvetljenje. Nema ni jednog među
stotinom koji razume biblijsku istinu po ovom pitanju koje je tako važno za naše
sadašnje i buduće dobro.
Neprijatelj ljudi i Boga ne želi da ova istina bude jasno predstavljena, jer on zna da
će njegova sila biti slomljena ako je ljudi u potpunosti prihvate... Božji narod mora
imati onu veru koja se oslanja na božansku snagu; 'jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i
to nije od vas, dar je Božji.'" RH 9-3-1889
"Neki ljudi neće ispravno primeniti učenje o opravdanju verom. Oni će je predstaviti na
jednostran način, naglašavajući značaj vere i umanjujući značaj dela. Drugi će se
uhvatiti za tačke koje naginju prema zabludi i u potpunosti će zanemariti značaj dela.
Istinska vera uvek radi kroz ljubav; ona joj daje snagu pobude." RH 1-24-1893
"Ukoliko božanske sile ne budu sastavni deo iskustva Božjeg naroda, lažne teorije i
pogrešne ideje će zaposesti um, Božji narod će biti lišen iskustva poznavanja Hrista
i Njegove pravde i njihova vera će biti lišena sile života." RH 9-3-1889
"Vera koja je potrebna za spasenje nije samo vera po imenu, već i stalno načelo koje
životnu snagu crpi iz Hrista. Ona će navoditi dušu da ljubi Hrista u takvom stepenu da
karakter postaje uglađen, čist, oplemenjen. Ova vera u Hrista nije neki trenutni polet,
već sila koja radi kroz ljubav i čisti dušu. Ona se pokazuje na delu, dušu pokorava
disciplini, uzdiže je iz nečistote dovodeći je u zajednicu sa Hristom sve dok ne usvoji
Njegove vrline koje ispunjavaju potrebe duše. To je ona vera koja spasava." RH 8-18-
1891
"Prihvatite ovu poruku u svakoj njenoj fazi i iznosite je narodu gde god vam proviđenje
otvori put. Opravdanje verom i Hristova pravda su teme koje treba iznositi svetu koji
propada." 7BC 964
"Srešćete one koji će reći: 'Vi ste suviše uzbuđeni u vezi sa ovom stvari. Previše ste
ozbiljni u vezi sa njom. Vi ne treba da se bavite toliko Hristovom pravednošću i da je
činite toliko važnom. Treba da propovedate zakon.' Kao narod, mi smo propovedali
zakon dok se nismo osušili kao gore Gelvujske koje nisu imale ni rose ni dažda. Mi
moramo propovedati Hrista u zakonu, pa će u propovedanju biti i snage i osveženja."
RH 3-11-1890
111
"Božji zakon treba uzdići; njegove zahteve treba predstaviti u njihovom pravom, svetom
karakteru, da ljudi mogu biti stavljeni pred izbor za ili protiv istine. Ovo delo će se
uskoro izvršiti u pravdi. Poruka o Hristovoj pravdi treba da se čuje od jednog kraja
zemlje do drugog da bi pripremila put Gospodu. To je slava Božja koja završava
delo trećeg anđela." 6T 19

Treći anđeo upozorava na žig zverin

“I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: 'Ko se god pokloni zveri i ikoni
njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božijega,
koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom
pred anđelima svetima i pred jagnjetom. I dim mučenja njihova izlaziće va vek veka; i
neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njezinoj, i koji primaju žig
imena njezina.’
’Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu.’” Otkrivenje
14:9-12
“Na kraju borbe, celo hrišćanstvo će biti podeljeno na dva velika dela – na one koji drže
Božje zapovesti i veru Isusovu i na one koji se klanjaju zveri i njenoj ikoni i primaju
njen žig. Mada će crkva i država sjediniti svoju moć da primoraju ’male i velike, bogate
i siromašne, slobodnjake i robove’ da prime ’žig zverin’ (Otkr 13:16), ipak Božji narod
ga neće primiti.” Velika borba 367 (GC 450)
"Gospod mi je jasno pokazao da će se žig zverin obrazovati pre nego što se vreme
kušanja završi, jer to treba da bude veliki ispit za Božje ljude koji će odrediti njihovu
večnu sudbinu." 7BC 976
“Kada se vodeće crkve u Sjedinjenim Državama slože u tačkama nauke koje su im
zajedničke i počnu uticati na državu da nametne njihove propise i podupre njihove
ustanove, tada će protestantska Amerika biti slika (ikona) rimske svešteničke vlasti, a
neizbežna posledica toga biće nametanje građanskih kazni onima koji drugačije veruju.”
Velika borba 363 (GC 445)
“I svu vlast prve zveri činjaše pred njom; i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se
prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna. I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s
neba na zemlju pred ljudima. I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da
čini pred zveri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja imade ranu
smrtnu i osta živa. I bi joj dano da dade duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina, i
da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zverinoj. I učini sve, male i velike,
bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na
čelima njihovima, da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili
broj imena njezina.” Otkrivenje 13:12-17
"Kada se Amerika, zemlja verske slobode, bude ujedinila sa papstvom u nasilju nad
savešću i prisiljavanju ljudi da odaju čast lažnoj suboti, narodi svih zemalja će biti
navedeni da slede njen primer." 6T 18
„Svaki čovek biće okušan. Poslušnost i neposlušnost su pitanje o kome treba da odluči
ceo svet. Svi će biti pozvani da izaberu između Božjeg zakona i ljudskih zakona. Tu će
biti povučena crta razdvajanja. Postojaće samo dve vrste. Svaki karakter biće poptuno
razvijen i svi će pokazati da li su se opredelili za poslušnost ili pobunu.“ Čežnja vekova
657 (DA 763)
112
“Subota će biti probni kamen vernosti, jer ona je tačka istine koja je naročito izložena
napadima. Kada na ljude bude došla poslednja velika nevolja, onda će biti povučena
granična linija između onih koji služe Bogu i onih koji Mu ne služe…. Dok će jedna
grupa ljudi, primanjem znaka pokornosti zemaljskim vlastima, primiti žig zverin, dotle
će druga, izabravši znak vernosti prema božanskom autoritetu, primiti Božji pečat.”
Velika borba 490 (GC 605)

Bog će zapečatiti svoj narod

“I videh drugoga anđela gde se penje od istoka sunčanoga, koji imaše pečat Boga
živoga; i povika glasom velikim na četiri anđela kojima beše dano da kvare zemlju i
more, govoreći: Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga
našega na čelima njihovima.” Otkrivenje 7:2.3
"Živi pravednici će primiti Božji pečat pre nego što se završi vreme probe." 1SM 66
"Sada je vreme za pripremu. Božji pečat neće nikada biti stavljen na čelo nečistog
čoveka ili žene. On nikada neće biti stavljen na čelo častoljubivog i svetovnog čoveka i
žene. On nikada neće biti stavljen na čelo čoveka i žene koji imaju lažni jezik ili
prevarno srce. Svi koji prime pečat, moraju biti bez mane pred Bogom - kandidati za
nebo." 5T 216
"Čista i sveta odeća nije pripremljena da bi je bilo ko odenuo posle prolaska kroz vrata
Grada. Svi koji ulaze već će imati na sebi odeću Hristove pravednosti i ime Božje će se
videti na njihovim čelima. To ime je simbol koji je apostol video u viđenju, i
predstavlja pokoravanje uma razumnoj i vernoj poslušnosti Božjim zapovestima."
Sinovi i kćeri Božje 368 (SD 370)
"Gospod mi je ukazao na opasnost da nam um bude ispunjen svetovnim mislima i
brigama... jer ukoliko je um ispunjen drugim stvarima, sadašnja istina gubi mesto koje
joj pripada i na našim čelima nema mesta za pečat živoga Boga...
Vreme zapečaćenja je veoma kratko i uskoro će se završiti. Sada je vreme da svoj
poziv i svoj izbor utvrdimo, dok četiri anđela još uvek drže četiri vetra." EW 58
“'Jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih.' Mnogi od onih koji su čuli poziv milosti
su ispitani i iskušani; ali samo je mali broj onih koji su zapečaćeni pečatom živoga
Boga. Malo je onih koji će se poniziti kao mala deca da bi ušli u nebesko carstvo.” 5T
50
"Pečat živoga Boga će biti stavljen samo na one koji su u karakteru slični Hristu." 7BC
970
"Kao što pečatni vosak prima oblik pečata, tako i duša treba da primi utiske Božjeg
Duha i zadrži na sebi Hristov lik." 7BC 970
"Ogroman broj onih koji tvrde da su hrišćani doživeće gorko razočarenje u Božji dan.
Oni nemaju na svojim čelima pečat živoga Boga." 7BC 970
"Čim Božji narod bude zapečaćen na svojim čelima - a to nije pečat ili znak koji bi se
mogao videti, već intelektualno i duhovno utvrđivanje u istini, tako da budu
nepokolebljivi - čim Božji narod bude zapečaćen i spreman za rešetanje, ono će doći.
Zapravo, ono je već otpočelo; Božji sudovi pohode zemlju da nas upozore, da bismo
znali šta dolazi." 4BC 1161

On će odvojiti pšenicu od kukolja
113

"Tada sam videla trećeg anđela. Moj anđeo pratilac reče: 'Strašno je njegovo delo.
Užasna je njegova misija. On je taj anđeo koji će odvojiti pšenicu od kukolja i zapečatiti
je, ili svezati za nebesku žitnicu. Ove stvari treba da zaokupe sve misli, svu pažnju.'"
EW 118
"Nije daleko vreme kada će doći ispit na svaku dušu. Prinudno žigosanje je upravo pred
nama. Onima koji su korak po korak popuštali zahtevima sveta i usaglašavali se sa
svetovnim običajima neće biti teško da se pokore toj sili kako se ne bi izložili ruganju,
uvredama, pretnji zatvorom i smrti. To je borba između Božjih i ljudskih zapovesti. U
to vreme, u crkvi će zlato biti odvojeno od troske. Prava pobožnost će se jasno
razlikovati od slike njenog obličja i lažnog sjaja. Mnoge zvezde, čijem sjaju smo se
divili, otići će u tamu. Vetar će podići i odneti plevu kao oblak, čak i sa mesta gde
sada vidimo samo polja puna bogatog roda pšenice." 5T 81
"Kako se budemo približavali sudu, tako će svako pokazati svoj pravi karakter i
postaće jasno kojoj grupi pripada. Sito se trese. Ne govorimo: Zaustavi svoju ruku, o
Bože. Crkva mora biti očišćena, i biće očišćena." 1T 100
"Bog će imati svoj narod koji je čist i veran. U moćnom rešetanju koje će se uskoro
dogoditi, moći ćemo bolje odmeriti snagu Izrailja." 5T 80
"Izgledaće kao da će crkva pasti, ali to se neće dogoditi. Ona ostaje, dok će se grešnici u
Sionu izrešetati - pleva će se odvojiti od dragocene pšenice. To je strašno i teško
iskušenje, ali ono se mora dogoditi. Samo oni koji su pobeđivali krvlju Jagnjetovom i
rečju svoga svedočanstva naći će se u društvu odanih i vernih, bez mane ili mrštine
greha, bez prevare u ustima svojim." 2SM 380
“Čim se bude približila oluja, mnogi koji su verovali u treću anđeosku vest, ali nisu bili
posvećeni poslušnošću prema istini, napustiće svoje stanovište i preći u redove
protivnika. Sjedinjenjem sa svetom i uzimanjem učešća u njegovom duhu došli su dotle
da stvari posmatraju gotovo u istoj svetlosti kao i oni, a kada bude došlo iskušenje, biće
spremni da izaberu lakšu, popularniju stranu. Daroviti ljudi i privlačnog ponašanja, koji
su se nekada radovali istini, upotrebiće svoje sile da duše prevare i zavedu, i postaće
najveći neprijatelji svoje nekadašnje braće.” Velika borba 492, 493 (GC 608)
“Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena
mojega radi. I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na
druga. I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge. I što će se bezakonje umnožiti,
ohladneće ljubav mnogih. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu. I propovediće se ovo
jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći
posledak.” Matej 24:9-14

Pripremi se za pozni dažd

“Orite krčevinu, jer je vreme da tražite Gospoda, da bi došao i podaždio vam pravdom.”
Osija 10:12
"Pre nego što se delo završi i obavi zapečaćenje Božjeg naroda, primićemo izlivanje
Božjeg Duha. Anđeli sa neba biće u našoj sredini. Danas je vreme pripreme za nebo
kada moramo u potpunosti biti poslušni svim Božjim zapovestima." 1SM 111
114
"Videla sam da niko neće moći da primi 'osveženje' ukoliko ne zadobije pobedu nad
svakim ukorenjenim grehom, ponosom, sebičnosti, ljubavi prema svetu i nad svakom
rđavom rečju i delom." EW 71
"Niko od nas neće primiti Božji pečat dok god na karakteru imamo i jednu manu ili
mrlju. Nama je ostavljeno da popravimo karakterne nedostatke, da očistimo hram naše
duše od svake prljavštine. Tada će pozni dažd pasti na nas." 5T 214
"Sada nam je upućen poziv milosti da postanemo sudovi na čast, i tada ne treba da
brinemo za pozni dažd; sve što treba da radimo je da održavamo sud čistim, spremnim i
okrenutim na pravu stranu da može primiti u sebe nebeski dažd." Ms 35, 1891
"Danas treba da se predaš Bogu da bi se ispraznio od sebe samog, ispraznio od zavisti,
ljubomore, podozrenja, nesloge i svega što obeščašćuje Boga. Danas tvoj sud treba da
bude očišćen i spreman da primi nebesku rosu , spreman za izlivanje poznog dažda; jer
će doći pozni dažd i Božji blagoslov će ispuniti svaku dušu koja je očišćena od svake
nečistote. Naš posao danas je da pokorimo naše duše Hristu da bismo bili spremni za
vreme osveženja ('odmaranja' - Karadžić, prim. prev.) od lica Gospodnjeg - spremni za
krštenje Svetim Duhom." 1SM 191
“I biće u poslednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svojega na svako telo, i proreći
će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove; jer ću na
sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od Duha svojega, i proreći će.” Dela
2:17.18
"U vreme poznog dažda, ljudski izumi i mašinerije biće zbrisani, ljudski autoriteti će biti
kao stučena trska i Sveti Duh će govoriti kroz žive ljude sa osvedočavajućom silom."
2SM 58, 59
“Ni silom ni krepošću nego Duhom mojim, veli Gospod nad vojskama.” Zaharija 4:6

Objavi vest u glasnoj vici

“Ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja, i slava Gospodnja obasja te. Jer, gle, mrak će
pokriti zemlju i tama narode; a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazaće se nad
tobom. I narodi će doći k videlu tvojemu i ka svetlosti koja će te obasjati.” Isaija 60:1-3
"Poruka o Hristovoj pravdi treba da se čuje od jednog kraja zemlje do drugog da bi
pripremila put Gospodu. To je slava Božja koja završava delo trećeg anđela." 6T 19
"Kako se Božji narod bude približavao poslednjoj krizi, on će morati da sa sve jačom
silom iznese poruku koja mu je predata. Opomena se mora izneti crkvama. Božji zahtevi
se moraju predstaviti onima koji krše njegov zakon. Oni moraju razumeti da je to pitanje
života i smrti. Ostatak Božjeg naroda na zemlji treba da ispuni zemlju vikom trećeg
anđela. 'Ovo je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i imaju veru Isusovu.'"
RH 7-16-1901
“Oni koji čekaju na Ženikov dolazak treba da kažu ljudima: ’Evo Boga vašega.’
Poslednji zraci milosrdne svetlosti i poslednja poruka milosti koja treba da se objavi
svetu predstavljaju otkrivenje Njegovog karaktera ljubavi. Deca Božja treba da
ispoljavaju Njegovu slavu. U svom životu i karakteru oni treba da otkriju šta je
milost Božja učinila za njih.” COL 415, 416
“U čovečanstvu treba da se obnovi Božji lik. Božja čast i Hristova čast povezana je sa
savršenstvom karaktera Njegovog naroda.” Čežnja vekova 577 (DA 671)
115
“Usađujući u srca ljudi principe Njegove reči, Sveti Duh razvija u čoveku božanske
osobine. Svetlost Njegove slave - Njegov karakter - treba da odsjajuje iz Njegovih
sledbenika. Na taj način oni treba da proslave Boga, da osvetle put do Ženikove kuće.”
COL 414
“Božje sluge, ozarena lica svetim posvećenjem, žuriće iz mesta u mesto da objave vest
sa neba. Hiljade glasova širom cele zemlje nosiće opomenu. Činiće se čudesa, bolesni će
ozdravljati, a znaci i čudesa pratiće verne. I sotona će činiti lažna čudesa; učiniće da i
oganj padne s neba pred ljudima. (Otkrivenje 13:13.) Na ovaj način će stanovnici zemlje
biti prinuđeni da se odluče za koga će se opredeliti.” Velika borba 495, 496 (GC 612)

Četvrti anđeo poziva na izlazak iz Vavilona

“I posle ovoga videh drugoga anđela gde silazi s neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja
se zasvetli od slave njegove. I povika jakim glasom govoreći: pade, pade Vavilon veliki,
i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica sviju ptica nečistih i
mrskih; jer otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode; i carevi zemaljski s
njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njezine.
“I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u
grehe njezine, i da vam ne naude zla njezina. Jer gresi njezini dopreše tja do neba, i Bog
se opomenu nepravde njezine.” Otkrivenje 18:1-5
“Vavilon je napunio meru svoje krivice, i propast će ga brzo snaći. Ali Gospod ima još
svoj narod u Vavilonu, i pre nego što Vavilon bude pohođen Božjim sudovima, verni
treba da budu pozvani da izađu iz njega, da se ne pomešaju u grehe njegove, i da im ’ne
naude zla njezina’… Ovaj poziv, u vezi sa trećom anđeoskom vešću, sačinjava
poslednju opomenu koja će biti data stanovnicima zemlje.” Velika borba 489 (GC 604)
"Delo ovoga anđela dolazi u pravi čas da se pridruži poslednjem velikom delu
objavljivanja treće anđeoske vesti kada ona prerasta u glasnu viku. A Božji narod
se na taj način priprema da izdrži čas iskušenja koji uskoro dolazi. Videla sam da velika
svetlost počiva na njima i kako ujedinjeni i bez straha objavljuju treću anđeosku
poruku." EW 277
"U poslednjem velikom delu susrešćemo se sa teškoćama prema kojima nećemo znati
kako da se odnosimo; ali ne zaboravimo da su tri velike nebeske sile na delu, da je
božanska ruka na upravljaču i da će Bog ispuniti svoja obećanja. On će iz sveta sakupiti
ljude koji će Mu služiti u pravednosti." 8T 254
“Jer će on izvršiti reč svoju, i naskoro će izvršiti po pravdi, da, ispuniće Gospod naskoro
reč svoju na zemlji.” Rimljanima 9:28
“Tako će se objavljivati i treća anđeoska vest. Kada dođe vreme da se propoveda sa
najvećom silom, Bog će se poslužiti poniznim oruđima, vodiće um onih koji se budu
posvetili njegovoj službi. Propovednici (u originalu ’radnici’ – prim. prev.) će biti više
osposobljeni pomazanjem Svetoga Duha negoli obrazovanjem u školama. Ljudi vere i
molitve biće podstreknuti da pođu sa svetom revnošću i da propovedaju reči koje im
Bog daje. Gresi Vavilona biće razotkriveni. Strašne posledice toga što su crkveni obredi
nametani od strane građanskih vlasti, prodiranje spiritizma, tajni, ali brzi razvoj papske
vlasti – sve će to biti raskrinkano. Ove svečane opomene će potresti narod. Hiljade i
hiljade slušaće takve reči kakve još nisu čuli.” Velika borba 491 (GC 606)
116
"Vreme Božjih sudova uništenja je vreme milosti za sve one koji nisu imali priliku da
nauče šta je istina. Bog će na njih pogledati sa nežnošću. Njegovo milostivo srce je
taknuto; Njegova ruka je još uvek ispružena da spase, dok su vrata zatvorena za one
koji neće da uđu. Biće primljeni mnogi koji će u ove zadnje dane po prvi put čuti istinu."
7BC 979
“I druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora, i one mi valja dovesti; i čuće glas moj, i
biće jedno stado i jedan pastir.” Jovan 10:16
"Videla sam da Bog ima decu koja još uvek nisu osvedočena i ne drže Subotu. Oni nisu
odbacili svetlost o njoj. Na početku vremena nevolje, bili smo ispunjeni Svetim Duhom
kada smo krenuli napred i objavili Subotu još potpunije. To je razbesnelo crkve i
adventiste po imenu, pošto nisu mogli da ospore istinu o Suboti. U to vreme, svi Božji
izabranici su uvideli da imamo istinu, izašli su i pretrpeli progonstvo sa nama." EW 33
"Ova obraćenja ka istini će se dogoditi sa takvom brzinom da će crkva biti iznenađena, i
samo će Božje ime biti proslavljeno." 2SM 16
"Ne postoji neko određeno vreme izlivanja Svetog Duha o kojem bih govorila - kada će
moćni anđeo sići sa neba i ujediniti se sa trećim anđelom u završavanju dela na ovom
svetu; moja poruka je da je naša jedina sigurnost da budemo spremni za nebesko
osveženje i da imamo ukrašene žiške koji svetle." 1SM 192

Sotona će ratovati protiv Božjeg naroda

“I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije s ostalim semenom njezinim, koje drži
zapovesti Božije i ima svedočanstvo Isusa Hrista.” Otkrivenje 12:17
“Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio, znajući
da vremena malo ima.” Otkrivenje 12:12
“Strašni su prizori koji su izazvali ovaj uzvik. Sotonin gnev sve više raste ukoliko se
njegovo vreme skraćuje, a njegovo delo obmane i razaranja doseći će svoj vrhunac u
vreme velike nevolje.” Velika borba 504 (GC 623)
"Svet je ispunjen olujama, ratovima i neslogom. Pa ipak, pod vođstvom jedne glave -
papske sile - ljudi će se ujediniti da se usprotive Bogu koji se objavljuje kroz svoje
svedoke. To jedinstvo je izgradio veliki otpadnik." 7T 182
“U završnom činu velike obmane sam sotona će se prikazati kao Hristos. Crkva je
dugo tvrdila da čeka na Spasiteljev dolazak kao na ispunjenje svojih nada. Sada će veliki
varalica stvoriti utisak kao da je Hristos već došao. U raznim krajevima sveta, sotona će
se pojaviti među ljudima kao veličanstveno biće blistavog sjaja, koje će biti slično opisu
Božjeg Sina u Jovanovom Otkrivenju. (Otkrivenje 1:13-15.) Slava koja će ga okruživati
nadmašivaće sve što je ikada videlo smrtno oko. Poklič pobede će se prolamati
vazduhom: ’Hristos je došao!’ ’Hristos je došao!’ Narod će padati ničice pred njim
obožavajući ga, a on će podići svoje ruke i blagosiljaće ih kao što je Hristos blagosiljao
svoje učenike kada je živeo na zemlji. Njegov glas će biti mek i prigušen, ali melodičan.
Blagim i saosećajnim tonom iznosiće neke divne nebeske istine koje je sam Spasitelj
iznosio. Lečiće bolesti naroda i tvrdiće, gradeći se Hristom, da je subotu promenio u
nedelju i svima zapovedio da svetkuju dan koji je on blagoslovio. Reći će da oni koji
su uporni u svetkovanju sedmoga dana obeščašćuju njegovo ime, jer odbijaju da slušaju
njegove anđele koje je poslao k njima sa svetlošću i istinom. Ovo će biti silna, skoro
neodoljiva obmana.” Velika borba 505 (GC 624)
117
"Biće nam naređeno da obožavamo ovo biće koje će svet slaviti kao Hrista." 6BC 1105
“Tada ako vam ko reče: evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte. Jer će izići lažni hristosi
i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i
izabrane. Eto vam kazah napred. Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite; evo
ga u sobama, ne verujte. Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada,
taki će biti dolazak sina čovečijega.” Matej 24:23-27
“Samo oni koji revno istražuju Sveto pismo i koji imaju ljubav prema istini biće
zaštićeni od velike prevare, koja će zarobiti sav svet. Pomoću svedočanstva Svetoga
pisma otkriće oni prerušenog varalicu. Vreme probe će doći na sve. Pravi hrišćani će se
otkriti rešetanjem koje će izazvati ovo iskušenje. Da li je Božji narod danas tako čvrsto
utemeljen na njegovoj Reči da se neće osloniti na svoja čula?” Velika borba 506 (GC
625)
“A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena otstupiti neki od vere slušajući
lažne duhove i nauke đavolske.” 1 Timotiju 4:1
“Ovi lažni duhovi javljaju se u obliku ’apostola’ koji protivureče onome što su pisali
apostoli nadahnuti Svetim Duhom dok su bili na zemlji. Oni poriču božansko poreklo
Biblije, i tako ruše temelj nade hrišćana i gase svetlost koja pokazuje put u nebo.”
Velika borba 451 (GC 557)
"Svi oni koji nemaju duha istine, ujediniće se pod vođstvom sotonskih oruđa." 7BC 967
"Upozoreni smo da će on u poslednjim danima raditi sa znacima i lažnim čudima. I on
će nastaviti da čini ta čuda do završetka vremena probe kako bi mogao da ukaže na
njih kao na dokaz da je upravo on anđeo svetlosti, a ne tame." 2SM 51
"On će izgovarati dobre reči i vršiće dobra dela. Biće nalik na Hrista, ali u jednoj stvari
postojaće jasna razlika. Sotona će odvratiti ljude od Božjeg zakona. Kada ne bi bilo
toga, on bi tako savršeno oponašao savršenost, da bi, ako je moguće, prevario i izabrane.
Krunisane glave, predsednici, vladari sa visokih položaja, pokloniće se njegovim
lažnim teorijama." FE 471, 472
“Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zveri. Ovi će se pobiti s Jagnjetom, i
Jagnje će ih pobediti, jer je Gospodar nad gospodarima i Car nad carevima; i koji su s
njim, jesu pozvani i izbrani i verni.” Otkrivenje 17:13.14
"U poslednjem sukobu, sile zla se neće predati bez otpora. Ali Proviđenje će učestvovati
u armagedonskoj bici. Kada zemlja bude obasjana slavom anđela iz Otkrivenja
osamnaeste glave, verski elementi, dobri i zli, probudiće se iz dremeža i vojska živoga
Boga će zauzeti bojno polje." 7BC 983
"Uskoro će Božji narod biti ispitan vatrenim iskušenjima i veliki deo onih koji sada
izgledaju kao pravi i istiniti, pokazaće se kao metal niže vrednosti. Umesto da budu
ojačani i utvrđeni protivljenjem, pretnjama i zlostavljanjem, oni će kukavički zauzeti
protivničku stranu." 5T 136
"S druge strane, kada se oluja progonstva zaista sruči na nas, prave ovce će čuti glas
pravog Pastira. Ulagaće se napori puni samoodricanja da se spasu izgubljeni, i mnogi
koji su zalutali od stada će se vratiti da slede velikog Pastira. Božji ljudi će se
međusobno približiti i istupiti jedinstveno protiv neprijatelja." 6T 401
“ Pazite, stojte u veri, muški se držite, utvrđujte se. Sve da vam biva u ljubavi” 1.
Korinćanima 16:13.14

Vreme probe će se završiti
118

“I vi dakle budite gotovi: jer u koji čas ne mislite doći će sin čovečij.” Luka 12:40
“A kada se bude završio istražni sud, tada će sudbina svih biti zapečaćena za život ili
smrt. Vreme milosti će isteći kratko vreme pre Spasiteljevog dolaska na nebeskim
oblacima.“ Velika borba 399 (GC 490)
"Videla sam anđele kako žurno odlaze na nebo i ponovo se vraćaju. Anđeo sa opremom
pisarskom uz bedro se vratio sa zemlje i izvestio Isusa da je njegov posao završen i da su
sveti izbrojani i zapečaćeni. Tada sam videla Isusa koji je služio ispred kovčega koji
sadrži deset zapvesti kako je bacio svoju kadionicu. Podigao je svoje ruke i jakim
glasom rekao: 'Završeno je.'...
Svaki slučaj je odlučen za život ili za smrt. Dok je Isus služio u svetinji, sud se vršio nad
mrtvim pravednicima, a nakon toga nad živim pravednicima. Hristos je primio svoje
carstvo, izvršio je pomirenje za svoj narod i izbrisao njihove grehe. Podanici carstva su
primljeni. Svadba Jagnjetova je obavljena." EW 279, 280
“Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena
njegova pripravila se; i dano joj bi da se obuče u svilu čistu i belu: jer je svila pravda
svetih. I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove.”
Otkrivenje 19:7-9
"Kada se završi vreme probe, to će se dogoditi iznenada, neočekivano - u vreme kada to
najmanje očekujemo. Mi već danas na nebu možemo imati čist izveštaj i znati da nas
Bog prima, i konačno, ako budemo verni, sakupićemo se u nebeskom carstvu." 7BC 989
"Evo idem kao lupež; blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi
i da se ne vidi sramota njegova.” Otkrivenje 16:15
"Ako ste se otuđili jedno od drugoga, i niste hrišćani koji žive po Bibliji, vratite se Bogu.
Vaš karakter koji se oblikuje u vreme probe biće karakter koji će ostati za Hristov
dolazak. Ako želite da budete sveti na nebu, morate prvo biti sveti na zemlji. Osobine
karaktera koje razvijete u životu neće se promeniti smrću niti vaskrsenjem. Iz svog
groba ustaćete sa istom prirodom koju ste pokazali u svome domu i društvu. Svojim
dolaskom Isus neće promeniti vaš karakter. Delo preobraženja moramo danas
doživeti. Naš svakodnevni život određuje našu večnu sudbinu." Temelji sretnoga doma
10 (AH 16)
“Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da
ko pogine, nego svi da dodju u pokajanje. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u
koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i dela što su na
njoj izgoreće. Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom
življenju i pobožnosti.” 2. Petrova 3:9-11
“Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trezni, i zacelo se nadajte
blagodati koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos. Kao poslušna deca, ne vladajući
se po prvim željama u svojemu neznanju, nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite
sveti u svemu življenju. Jer je pisano: Budite sveti jer sam ja svet.” 1. Petrova 1:13-16
"Oni koji prime pečat živoga Boga na svojim čelima i koji su zaštićeni u vreme nevolje,
u potpunosti odražavaju Isusov lik.
Videla sam da mnogi zanemaruju toliko potrebnu pripremu, očekujući da će ih vreme
osveženja ("odmaranja" - Karadžić, prim. prev.) i pozni dažd učiniti spremnima da stoje
u dan Gospodnji i da žive u Njegovoj prisutnosti. O, koliko njih sam videla bez zaštite u
vreme nevolje." EW 71
119
"Mnogi se varaju misleći da će se karakter promeniti o Hristovom dolasku, ali kad se On
javi, srce se neće obratiti. Ovde moramo ispraviti nedostatke svog karaktera, i dok traje
vreme probe, moramo ih savladati Hristovom milošću. Ovde je mesto na kome se
osposobljavamo za nebesku porodicu." Temelji sretnoga doma 259 (AH 319)
„Kada On bude došao, neće nas očistiti od naših greha, neće otkloniti nedostatke našeg
karaktera ili nas isceliti od slabosti našeg temperamenta i naravi. Ukoliko se ovo delo
uopšte izvrši u nama, ono će se obaviti pre vremena Njegovog dolaska. Kada Gospod
bude došao, oni koji su sveti, biće sveti. Oni koji su sačuvali svoja tela i svoj duh u
svetosti, posvećenju i časti, primiće tada besmrtnost. Ali oni koji su nepravedni,
neposvećeni i prljavi ostaće takvi zauvek. Za njih tada neće biti učinjeno niti jedno delo
uklanjanja nedostataka, neće im se dati sveti karakter. Livac tada više neće sedeti da bi
vršio delo očišćenja kojim bi otklonio njihove grehe i nečistoću. Sve to treba da se obavi
u ovom času probe. Sada je čas kada to delo treba da se izvrši za nas.“ 2T 355
"Ono što budemo načinili od sebe u vreme probe, to ćemo ostati u večnosti. Smrt
donosi raspadanje tela, ali ne čini promene u karakteru. Hristov dolazak ne menja
naš karakter; on ga samo zauvek utvrđuje tako da ne može nikada više da se promeni."
5T 466
”Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je
pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti.
I evo ja ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.”
Otkrivenje 22:11.12
"Kada Božji glas bude probudio mrtve, oni će izaći iz grobova sa istim prohtevima i
strastima, sa istim ukusima koje su negovali u toku života. Bog neće činiti čudo da
iznova stvara čoveka koji nije želeo da nanovo bude stvoren tada kad mu je data svaka
prilika i kada su mu na raspolaganju stajala sva sredstva. Za vreme svog života on se
nije radovao Gospodu, niti je našao svoje zadovoljstvo u službi Njemu. Njegov karakter
nije u saglasnosti sa Bogom, i on ne bi mogao da bude sretan u nebeskoj porodici." COL
270
"Žalostan će biti pogled u prošlost onog dana kada se čovek suoči licem u lice sa
večnošću. Ceo život će mu se predstaviti upravo onakav kakav je bio. Svetovna
uživanja, bogatstva i časti neće se činiti tako važnim. Ljudi će tada shvatiti da je
pravednost koju su prezirali bila jedina vrednost.
Neće više biti nekog budućeg vremena probe u kojem bi se mogli pripremiti za večnost.
Mi u ovom životu treba da se obučemo u haljine Hristove pravednosti. Ovo je naša
jedina šansa da oblikujemo karakter za dom koji je Hristos spremio onima koji su
poslušni Njegovim zapovestima.
Dani naše probe se ubrzo završavaju. Kraj je blizu." COL 318, 319
“Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga
sveta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada. Jer će doći kao zamka na sve koji žive po
svoj zemlji. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega
ovoga što će se zbiti, i stati pred sinom čovečijim.” Luka 21:34-36

Doći će vreme nevolje

“A u to će se vreme podignuti Mihailo veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno
vreme, kakoga nije bilo otkako je naroda dotada.” Danilo 12:1
120
"Videla sam da će četiri anđela držati četiri vetra dok Isusovo delo u svetinji ne bude
završeno, i tada će doći sedam poslednjih zala. Ova zla podižu gnev zlih ljudi protiv
pravednika; oni misle da smo mi prouzrokovali Božje sudove nad njima i da bi se
izlivanje zala zaustavilo ako bi nas istrebili sa zemlje. Izdat je dekret da se sveti pobiju,
što njih podstiče da dan i noć vape za izbavljenjem. Ovo je vreme Jakovljeve nevolje."
EW 36, 37
“I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranih radi skratiće se dani oni.” Matej
24:22
“Zato će u jedan dan doći zla njezina: smrt i plač i glad.” Otkrivenje 18:8
“Ova zla neće biti sveopšta, jer bi inače svi zemaljski stanovnici bili istrebljeni. Ipak,
ona će biti najstrašniji bič, koji je ikada bio poznat smrtnim ljudima. Sve kazne koje su
snalazile ljude pre svršetka vremena milosti bile su pomešane sa milošću. Hristova krv
je štitila grešnike da ne prime punu meru kazne za svoje krivice. Ali na poslednjem sudu
Božji gnev će se izliti nepomešan s milošću.” Velika borba 508 (GC 628, 629)
Božji narod neće biti pošteđen od stradanja. Ali iako će biti progonjen i zlostavljan, iako
će oskudevati i stradati od nestašice hrane, ipak neće izginuti. Bog koji se postarao za
Iliju neće mimoići ni jedno od svoje samopožrtvovne dece. Onaj koji je izbrojao kosu na
njihovoj glavi brinuće se za njih, i za vreme gladi neće oskudevati. Dok će zli umirati od
gladi i kuge, anđeli će štititi pravedne i zadovoljavati sve njihove potrebe. Onome ’ko
hodi u pravdi’ dato je obećanje: ’Hleb će mu se davati; voda njegova neće nikada
presušiti. (Isaija 33:15.16).” Velika borba 509 (GC 629)
“Hajde narode moj, uđi u kleti svoje, i zaključaj vrata svoja za sobom, prikrij se začas,
dokle prođe gnev. Jer, gle, Gospod izlazi iz mesta svojega da pohodi stanovnike
zemaljske za bezakonje njihovo.” Isaija 26:20.21
"U kojim će se kletima sakriti? To je zaštita Hrista i svetih anđela. Božji narod u ovo
vreme nije sakupljen na jednom mestu. Oni se nalaze po celoj zemlji i u različitim
grupama, ali njihovo kušanje neće biti grupno već pojedinačno. Svako mora sam za sebe
da izdrži probu." HP 264
“Jer si održao reč trpljenja mojega, i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja, koji će doći
na sav vasioni svet da iskuša one koji žive na zemlji. Evo ću doći brzo: drži što imaš, da
niko ne uzme venca tvojega. Koji pobedi učiniću ga stub u crkvi Boga svojega, i više
neće izići napolje; i napisaću na njemu ime Boga svojega, i ime novoga Jerusalima.”
Otkrivenje 3:10-12

Bog će izbaviti svoj narod

“U to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi.” Danilo 12.1
“Kada se vreme označeno u naredbi bude približilo, ljudi će se zaveriti da istrebe
omraženu sektu. Odlučiće da preko noći izvrše odlučni napad, koji će za uvek ućutkati
glas neslaganja i prekora.
Božji narod – neki u tamničkim ćelijama, a drugi sakriveni u usamljenim skloništima po
šumama i gorama – još uvek vapije za Božjom zaštitom, dok se svuda grupe oružanih
ljudi, podstrekavane od četa zlih anđela, pripremaju za smrtonosno delo….
Upravo je ponoć kada Bog otkriva svoju moć da oslobodi svoj narod. Sunce se
pojavljuje u svom punom sjaju. Znaci i čudesa se ređaju brzo jedno za drugim. Grešnici
gledaju sa strahom i zaprepašćenjem na ove prizore, dok pravednici sa svečnom radošću
121
posmatraju znake svog oslobođenja. U prirodi izgleda kao da je sve izvan reda. Reke
prestaju da teku. Mračni, teški oblaci penju se i sudaraju. Usred gnevnog neba vidi se
jedno mesto neopisane slave, odakle dolazi Božji glas, kao glas mnogih voda, govoreći:
’Svrši se!’ Otkrivenje 16:17.
“Ovaj glas potresa nebesa i zemlju. Događa se strašam zemljotres, kakav ’nikad ne bi
otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko’. (Otkrivenje 16:17.18.)… Zidovi
tamnica se ruše, i Božji narod, koji je radi svoje vere bio tamo zatvoren, oslobođen je.
“Grobovi se otvaraju, i “mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskom ustaju, jedni na
život večni, a drugi na sramotu i prekor večni’. (Danilo 12:2.) Svi koji su umrli u veri
treće anđeoske vesti izlaze proslavljeni iz svojih grobova da čuju zavet Božjeg mira
zajedno sa onima koji drže njegov zakon. A i oni ’koji ga probodoše’ (Otkrivenje 1:7),
kao i oni koji su se rugali Hristovim samrtnim mukama i ismevali ga, i najogorčeniji
protivnici njegove istine i njegovog naroda ustaju da ga vide u njegovoj slavi i da vide
počasti koje će se dati vernima i poslušnima.” Velika borba 513-515 (GC 635-637)
“Eno, ide s oblacima, i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše; i zaplakaće za njim
sva kolena zemaljska.” Otkrivenje 1:7
“I otvori se crkva Božija na nebu, i pokaza se ćivot zaveta njegova u crkvi njegovoj.”
Otkrivenje 11:19
"Kada se Božji hram na nebu otvori, kakvo će samo trijumfalno vreme nastati za sve one
koji su bili verni i istiniti! U hramu će se videti zavetni kovčeg u koji su postavljene dve
kamene ploče na kojima je napisan Božji zakon. Ove kamene ploče će se izneti iz svog
skrovišta i na njima će se videti deset zapovesti koje su urezane Božjim prstom. Ove
kamene ploče koje se sada nalaze u zavetnom kovčegu predstavljaće uverljivo
svedočanstvo u pogledu istinitih i obavezujućih zahteva Božjeg zakona." 7BC 972
“Ne odbacujte dakle slobode svoje, koja ima veliku platu. Jer vam je trpljenje od potrebe
da volju Božiju savršivši primite obećanje. Jer još malo, vrlo malo, pak će doći onaj koji
treba da dođe i neće odocniti.” Jevrejima 10:35.36
“Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom aranđelovim, i s trubom Božijom sići s
neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s
njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s
Gospodom biti.” 1. Solunjanima 4:16.17
“Usred ljuljanja zemlje, sevanja munja i tutnjave gromova, glas Božjeg Sina poziva
svete koji spavaju. On baca pogled na grobove pravednika i tada, podižući svoje ruke
prema nebu, uzvikuje: ’Probudite se, probudite se, probudite se, vi koji spavate u prahu,
i ustanite!’ Po celoj zemlji, mrtvi će čuti ovaj glas, i oni koji ga čuju oživeće. I cela
zemlja odzvanja od koraka ogromnog mnoštva iz svakog plemena, kolena, jezika i
naroda. Oni dolaze iz tamnice smrti, obučeni besmrtnom slavom, kličući: ’Gde ti je
smrti žalac? Gde ti je, pakle, pobeda?’ 1. Kor. 15:55. A živi pravednici i vaskrsli sveti
sjedinjuju svoje glasove u dug, radostan poklič pobede.” Velika borba 520 (GC 644)
“I reći će se u ono vreme: gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas; ovo je
Gospod, njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje njegovo.” Isaija
25:9
“Živi pravednici su ’ujedanput, u trenuću oka’ preobraženi. Na Božji glas oni su bili
proslavljeni; sada su postali besmrtni i sa vaskrslim svetima su uzeti u susret Gospodu
na nebo. Anđeli sakupljaju ’izabrane svoje od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja
neba’. (Marko 13:27) Malu decu sveti anđeli odnose u naručje njihovim majkama.
122
Prijatelji koje je smrt dugo rastavljala, opet su sjedinjeni da se više nikada ne rastanu, i
sa pesmama radosti penju se zajedno u Božji grad. “ Velika borba 521 (GC 645)
“Potom videh, i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojiti, od svakoga jezika i
kolena i naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred Jagnjetom, obučen u haljine
bele, i palme u rukama njihovima. I povikaše glasom velikim govoreći: Spasenje Bogu
našemu, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu. . . . I reče mi: ovo su koji dođoše od nevolje
velike, i opraše haljine svoje i ubeliše haljine svoje u krvi Jagnjetovoj.” Otkrivenje 7:9-
14

On će nam dati nagradu

“I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.”
Otkrivenje 22:12
"Mi smo prihvaćeni samo kroz Hristove zasluge i dela milosti i ljubavi koja činimo su
plod vere; ona su nam blagoslov; jer će ljudi primiti platu po svojim delima. Miris
Hristovih zasluga čini naša dobra dela prihvatljivim u Božjim očima, a blagodat nas
osposobljava da činimo dela za koja će nas On nagraditi." 5BC 1122
“Što god je učinjeno iz ljubavi, pa izgledalo to u očima ljudi ma kako neznatno, biće od
Boga priznato i nagrađeno.” Velika borba 396 (GC 487)
"Vernost i postojanost u malim stvarima, vršenje malih dužnosti i mala dela ljubaznosti
dodaće radost i zadovoljstvo na životnom putu; i kada se naše delo na zemlji završi,
svaka mala dužnost koja je verno izvršena biće vrednovana kao dragulj pred Bogom."
4T 591
"Nijedno delo nesebične službe, koliko god malo ili jednostavno, neće nikada biti
izgubljeno. Zaslugom Hristove uračunate pravednosti miris takvih reči i dela biće
zauvek sačuvan." Sinovi i kćeri Božje 268 (SD 270)
"Nagrada, slava neba koja se daje pobednicima, biće u proporciji sa stepenom u kojem
su oni predstavljali Hristov karakter svetu... Kruna života će biti svetla ili tamnija,
svetlucava od mnogih zvezda ili osvetljena malim brojem dragulja u zavisnosti od naših
dela.
Dan za danom mi smo u prilici da polažemo temelj za budućnost. Samoodricanjem,
sprovođenjem misionarskog duha, obiljem svih mogućih dobrih dela u našem životu,
nastojeći da karakterom predstavimo Hrista kako bi mnoge duše zadobili za istinu,
pokazaćemo da cenimo obećanu nagradu." 6BC 1104, 1105
“I razumni će sjati kao svetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvezde
vazda i doveka.” Danilo 12:3
"Svako ko je spasavao druge, dodaje zvezde svojoj kruni slave, i povećava svoju večnu
nagradu." 1T 198
"Duša spasena u vašem sopstvenom porodičnom krugu ili u vašem susedstvu, i to vašim
strpljivim, napornim radom, doneće isto toliko časti Hristovom imenu, i sijaće isto tako
blistavo u vašoj kruni, kao da ste tu dušu našli u Kini i Indiji." Sinovi i kćeri Božje 250
(SD 252)
"Sa neiskazanom srećom, roditelji gledaju u krune, haljine i harfe koje su date njihovoj
deci. Dani nade i straha su završeni... Njihova deca su otkupljena." ML 352
123
“Ovako veli Gospod: ustavi glas svoj od plača i oči svoje od suza, jer ima plata delu
tvojemu, govori Gospod, i oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske. I imaš nada za
posledak, govori Gospod, da će se vratiti sinovi tvoji na međe svoje.” Jeremija 31:16
"Mi se ne razdvajamo za večnost, nego ćemo se sresti sa našim dragima koji spavaju u
Isusu. Oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske. Davalac života dolazi. Bezbroj svetih
anđela prate ga na Njegovom putu. On odvezuje sveze smrti, razbija okove groba,
odakle dragoceni zarobljenici izlaze u zdravlju i besmrtnoj lepoti.
Čim su dečica izašla besmrtna iz svojih prašnjavih postelja, ona odmah lete do naručja
njihovih majki. Nakon ovog susreta oni se više nikada neće rastati. Ali mnogi od
mališana ne pronalaze svoje majke. Anđeli prihvataju ovu dečicu bez majki i vode ih do
drveta života.
Na njihove male glave Isus postavlja krune – zlatni svetleći krug. Neka Bog da da Evina
majka bude tamo, da se njena mala krila sklope oko naručja njene majke." 2SM 260
"Gospod me je često poučavao da će mnogi mališani, pre vremena nevolje, biti uzeti na
počinak. Mi ćemo ih ponovo videti. Mi ćemo ih sresti i prepoznati u nebeskim
dvorovima. Imajte poverenja u Gospoda i nemojte se bojati." 2SM 259
"Znak odnosno pečat vernih roditelja pokriće njihovu decu, ako su podizana u
nauci i u strahu Gospodnjem." RH 3-28-1893
"Neki roditelji dozvoljavaju sotoni da upravlja njihovom decom, ona se ne zauzdavaju,
nego im se dopušta da imaju zao karakter, kao i razdražljivost, sebičnost i neposlušnost.
Ukoliko bi umrla, ova deca ne bi bila uzeta na nebo... jer bi i tamo pokazala istu narav i
raspoloženje." 3SM 314, 315
"Kada Gospod bude sabrao svoje dragulje, koji su istiniti, iskreni i pošteni, On će
pogledati na njih sa zadovoljstvom. Anđeli su u poslu pripremajući krune za njih, a na
tim krunama punim svetlucavih dragulja odsjajivaće... svetlost koja sija sa Božjeg
prestola." 5T 96
"Neki će imati svetlije krune od drugih, ali u srcima otkupljenih neće biti ljubomore.
Svako će biti savršeno zadovoljan, jer će svi biti nagrađeni po svojim delima." 3SM 155
"U Božjem carstvu, položaj se ne zadobija naklonošću vladara. On se ne zarađuje i ne
stiče samovoljnim dodeljivanjem. On je rezultat karaktera. Kruna i presto su obeležja
koja pokazuju da je postignut cilj - pobeda nad samim sobom kroz blagodat našeg
Gospoda Isusa Hrista." AA 543
"Svaka zadobijena pobeda je dragulj u kruni života." 6BC 1088
“Blago čoveku koji pretrpi napast; jer kad bude kušan primiće venac života, koji Bog
obreče onima koji ga ljube.” Jakov 1:12
"Ono što čini čoveka dostojnim da primi krunu života koja neće propasti je Hristos
koji je oblikovan u njegovoj unutrašnjosti." Ma 98
"Karakter koji je oblikovan po božanskom obličju je jedino blago koje sa ovog sveta
možemo poneti u budući svet. Oni koji su primili Hristove pouke na ovom svetu poneće
sa sobom u nebeske stanove sva svoja duhovna dostignuća. A na nebu, mi ćemo se
neprestano razvijati. Kolika je onda važnost razvoja karaktera još u ovom životu." COL
332
“Duhovni i moralni karakter je ono što se vrednuje u očima neba, i to će nadživeti
grob i biće učinjeno slavnim i besmrtnim za beskrajne vekove večnosti.” 1SM 259

On će nam dati posledak kakav očekujemo
124

“I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje, i izići će da vara
narode po sva četiri kraja zemlje. . . . da ih skupi na boj: . . . I iziđoše na širinu zemlje, i
opkoliše oko svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.” Otkrivenje
20:7-9
“Na završetku hiljadu godina Hristos se ponovo vraća na zemlju…. Dok silazi sa
ozbiljnom veličanstvenošću, zapoveda mrtvim grešnicima da ustanu i prime svoju
osudu.” Velika borba 533 (GC 662)
“Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgnjeviće se kao u dolu Gavaonskom, da
učini delo svoje, neobično delo svoje, da svrši posao svoj, neobičan posao svoj.” Isaija
28:21
“To nije čin Božje samovolje. Oni koji su odbacili Njegovu milost, žanju ono što su
posejali. Bog je izvor života i kada čovek odabere službu greha, odvaja se od Boga i
tako se sam lišava života. On je udaljen od ’života Božjega.’ Hristos kaže: ’Svi koji
mrze na me, ljube smrt.’ (Efescima 4:18, Priče 8:36) Bog im za izvesno vreme daje život
da bi mogli da razviju svoj karakter i otkriju svoja načela. Kada se ovo dovrši, primiće
plodove sopstvenog izbora. Životom pobune sotona i svi koji se sjedinjuju s njim,
postavljaju sebe u takav nesklad sa Bogom, da je već i Njegova prisutnost za njih vatra
koja sažiže. Slava Onoga koji je ljubav, uništiće ih.” Čežnja vekova 658 (DA 764)
“Za greh ma gde se našao ’Bog naš je oganj koji spaljuje.’ (Jevrejima 12:29) Ali ako se
ljudi čvrsto drže greha, oni će se poistovetiti sa njim. Tada Božja slava koja uništava
greh, mora da uništi i njih.” Čežnja vekova 74 (DA 107)
“Jer, gle, ide dan, koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti
strnjika, i upaliće ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korena
ni grane.” Malahija 4:1
“I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više
nema. I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen
kao nevesta ukrašena mužu svojemu. . . . I živeće s njima, i oni će biti narod njegov, i
sam Bog biće s njima Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti
neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.” Otkrivenje
21:1-4

On uskoro dolazi – pripremi se

“Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom življenju i
pobožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božijega dana, . . . Čekajući ovo
starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru.” 2. Petrova 3:11-14
"Evo idem kao lupež; blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi
i da se ne vidi sramota njegova.” Otkrivenje 16:15
"Niko od nas ne bi smeo da bude čak i za trenutak neoprezan; jer 'u koji čas ne mislite,
doći će sin čovečiji.'" 5T 12
“I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milosti Gospoda našega Isusa Hrista za
život večni.” Juda 21
“Velika kriza je upravo pred nama. Biće nam potrebna istrajna vera kako bi se suočili sa
probama, iskušenjima i dužnostima za vreme njenog trajanja. Naša pobeda biće slavna;
125
ni jedna duša koja stražari, moli se i veruje neće biti uhvaćena u neprijateljevu zamku.”
6T 404
“Držimo nepokolebljivo ispovedanje naše nade, jer je veran onaj koji je obećao, i
pazimo na to da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela, da ne ostavljamo
svoje skupštine kao što neki imaju običaj, nego da bodrimo jedan drugoga utoliko pre
ukoliko vidite da se približava sudni dan. Jer kad mi hotimično grešimo, pošto smo došli
do poznanja istine, nema više žrtve za grehe, nego samo strašno očekivanje suda i –
revnost vatre koja će proždirati protivnike.” Jevrejima 10:23-27 (Čarnić)
Mnogim ljudima je veoma teško da razumeju ovaj tekst jer smatraju da ne mogu da se
vrate Bogu nakon što su namerno grešili. Ne radi se o tome da Bog neće da im oprosti,
već o tome da oni hotimično nastavljaju istim putem.
"Božji gnev se izriče na nepokajane grešnike ne samo zbog greha koji su počinili već
zato što su odlučili da nastave sa opiranjem kada su bili pozvani na pokajanje,
ponavljajući grehe iz prošlosti uprkos svetlosti koja im je data. Da su se jevrejske vođe
pokorile osvedočavajućoj sili Svetoga Duha, bilo bi im oprošteno; ali su bili uporni u
svojoj odluci da se ne pokore. Na isti način, grešnik, stalnim opiranjem, stavlja sebe u
položaj gde Sveti Duh ne može da utiče na njega." AA 62
“Kada je Saul odbacio ukor Božjeg Svetog Duha i ostao uporan u dokazivanju svoje
nevinosti, odbacio je jedino sredstvo kojim ga je Bog mogao spasiti od njega samoga.
Time se svojevoljno odvojio od Boga i više nije mogao da dobije božansku pomoć ni
uživa Njegovo vođstvo, sve dok ne bude priznao svoj greh i vratio se Bogu.” Stvaranje,
patrijarsi i proroci 589 (PP 633)
“Toga radi valja nam većma paziti na reči koje slušamo, da kako ne otpadnemo… Kako
ćemo pobeći ne marivši za toliko spasenje.”Jevrejima 2:1-3
"Budete li zanemarili ovo veliko spasenje koje se godinama čuvalo za vas, budete li
prezreli ovaj slavni dar opravdanja krvlju Hristovom i posvećenje kroz očišćavajuću silu
Svetoga Duha, nema više žrtve za grehe, nego strašno čekanje suda i revnost ognja.
Preklinjem vas sada da se ponizite i da prestanete da se tvrdoglavo protivite svetlosti i
dokazima. Recite Gospodu: ’Moja bezakonja su razdvojila mene i mog Boga. O
Gospode, oprosti moje prestupe. Izbriši moje grehe iz Tvoje knjige za spomen.’ Slava
Njegovom svetom imenu, kod Njega je oproštenje i ti možeš biti obraćen, preobražen.”
TM 97, 98

Biblijski citati uzeti su
iz prevoda Daničić-Karadžić
ukoliko nije naznačeno drugačije

Skraćenice za engleske biblijske prevode:
KJV – King James Bible
RSV – Revised Standard Version

Za pripremu ovog izdanja korišćeni su citati iz knjiga Duha proroštva, izdanja knjižare
“Preporod”.

Skraćenice iz naslova knjiga Duha proroštva, izdanja na engleskom:

126
AA Acts of Apostles
BC 7a of the SDA Bible Commentary
CG Child Guidance
CH Counsels on Health
COL Christ Object Lessons
Con Confrontation
CT Counsels to Teachers
EW Early Writings
FE Fundamentals of Christian Education
FL The Faith I Live By
FW Faith and Works
GAG God's Amazing Grace
GW Gospel Workers
HP In Heavenly Places
Ma Maranatha
MH Ministry of Healing
ML My Life Today
OHC Our High Calling
RH Review and Herald
SL The Sancitified Life
SM Selected Messages
SP Spirit of Prophecy
ST Signs of Times
T Testimonies for the Church
TD This Day With God
TM Testimonies to Ministers
UL Upward Look
KH That I May Know Him