You are on page 1of 10

Usunąć Saver Box

“Saver Box” jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne zagrożenie internetowe wykonane w celu atakowania
systemów komputerowych. To także można wyodrębnić poufne informacje użytkownika, takie jak
dziaania surfingowych, krytycznych danych i tak dalej. !ane zebrane przez "a#er $o% zostay brutalnie
wykorzystywane przez stronę trzeci& w celu uzyskania korzy'ci finansowego. (iężkie zakażenie
niekorzystnie wpywa przegl&darek internetowych, obniża wydajno'ć komputera, zwiększa
przepustowo'ć poprzez naruszenie 'rodków bezpiecze)stwa systemu.
Jak całkowicie odinstalować Saver Box i jego warianty: Kroki
*ozbyć się "a#er $o% cakowicie, trzeba się do poniżej wymienionych czynno'ci, które s& atwe do
przeprowadzenia nawet dla pocz&tkuj&cych użytkowników komputerów..
+ ,dinstalować "a#er $o% z zainfekowanego systemu systemu -indows
+ .sun&ć "a#er $o% rozszerzenia z przegl&darki internetowej
+ .żyj /dwcleaner 0norder usun&ć "a#er $o% z zaatakowanego przegl&darce
+ .żyj 1unkware .sun&ć 2arzędzie usun&ć pozostao'ci "a#er $o%
+ !ronić ko"#uter $ S#y!unter %nty&s#yware 'ar$(d$ie
S$c$eg)łowe kroki* a+y odinstalować Saver Box
Krok ,: Usu- Saver Box od .indows ko"#utera
/la .indows 0
- -indows 3, opcji otwarte aplikacje, a następnie kliknij *anel sterowania. Tutaj znajdziesz opcję
,dinstaluj program, wybierz "a#er $o% spo'ród listy wielu zastosowa). Teraz kliknij na przycisku
okre'laj&cego .ninstall4(hange w celu usunięcia zagrożenia..
/la syste"u .indows 12 i .indows 3
5liknij przycisk "tart i otwórz panel kontrolny, potem kliknij na programach. Tutaj wybierz 6.ninstall a
program6 opcję i wybierz "a#er $o% i kliknij .ninstall4(hange, aby je odinstalować.
Krok 4: Usu- Saver Box ro$s$er$enia $ #r$eglądarki internetowej
To jest niezwykle ważne7 !o cakowitego usunięcia "a#er $o%, będziesz musia upewnić się o skre'lenie
caego jej rozszerze) przegl&darek.
5oogle !ro"e
+ 5liknij (hrome menu w prawym górnym rogu ekranu
+ Teraz 5liknij menu Tools89%tensions
+ -ybierz "a#er $o% , dalej kliknij na ikonę kosza
+ 5liknij :emo#e przycisk pod polu potwierdzenia
6nternet 7x#lorer
+ 5liknij "tart80nternet 9%plorer, aby otworzyć przegl&darkę
+ 5liknij Tools8;anage /dd<,ns
+ 5liknij Toolbars and 9%tensions, a następnie wybierz opcję "a#er $o%
+ Teraz kliknij na :emo#e przycisk, aby opcję wy&czyć tak, aby trwale usun&ć infekcję
8o$illa 9ire:ox
+ *o pierwsze, otwarte ;ozilla =irefo%
+ 5liknij na =irefo% przycisk, a następnie kliknij przycisk /dd<,ns. ;ożesz także przej'ć do menu
Tools8/dd<,ns
+ Tu wybierz !isable przycisk lub przycisk .su), aby usun&ć "a#er $o%
+ >restartować przegl&darkę za co usunięcie skuteczne
Krok ;: U<yj %dwcleaner odinstalować Saver Box $ #r$eglądarki
/dwcleaner jest cakowicie darmowy program, który cakowicie skanuje system dla "a#er $o% . "kanuje
także losowej lokalizacji dla rejestrów, uszkodzonych plików, zo'liwych usug, skróty pozostawionych
przez b&d. /plikacja jest bardzo skuteczna w mocowania i czyszczenia wszystkich problemów, a także
naprawia problemy w obrębie przegl&darek takich jak 09, ;ozilla =irefo% i 0nternet 9%plorer.
2=B67>? %/.@7%'7> =/6'SA%@=.%B Saver Box
?%6'97K=.%'CD 2@6KE.
+ 5liknij odno'nik, aby pobrać ww /dwcleaner i mae pudeko dialog 6"a#e =ile6 pojawi. >aznacz
pole wyboru, a jako cel podróży, wybierz pulpit dla atwego dostępu.
+ /dwcleaner ikona 2a pulpicie pojawi się.
2odr(c$nik u<ytkownika $ %dwcleaner do Usuwanie Saver Box
?. 5liknij prawym przyciskiem myszy na /dwcleaner ikonę i wybierz :un as /dministrator tab.
@. *o uruchomieniu aplikacji, kliknij "can przycisk i skanowania wpywy.
+ *o zako)czeniu skanowania ,bardzo program wy'wietli listę wszystkich zych rzeczy , które s&
zwi&zane z "a#er $o% . Teraz usu) zaznaczenie elementów, których nie chcesz usun&ć, albo
zostawić go.
+ Teraz kliknij 6(lean6 przycisk aby usun&ć wszystkie zeskanowane groAnych.
+ /by wy'wietlić plik dziennika , należy klikn&ć na :eport Tab
Uwaga: ?aws$e ?a#is$ #lik d$iennika jako to #o"o<e i w #os$ukiwaniu dals$ej #o"ocy od
#ro:icients tec!nic$nyc!F
Krok G: Usu- Saver Box res$t( $ #o"ocą Junkware >e"oval Aool
1unkware :emo#al Tool jest darmowy program, który usuwa wszystkie pliki zo'liwych z komputera z
systemem -indows, przegl&darki, jak również również eliminuje zainfekowane "a#er $o% pozycji. To
zawsze będzie zaktualizowana i zapewnia optymaln& ochronę przed będem
2=B67>? JU'K.%>7 >78=H%@ A==@ /= USU'IB
Saver Box
+ *obierz plik e%e 1unkware :emo#al Tool, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy. 9%e i
dalej .ruchom z /dministratora.
+ >apisz plik dziennika
Użyj SpyHunter Anty-Spyware Narzędzie Inorder zapewnienie ochrony 24x7 do syste!w
"indows przed Sa#er $ox i innych destru%cyjnych ro&a%!w internetowych'

2=B67>? S2CDU'A7> A==@ JK@6K'6J %BC 2=B>%BK
"pyhunter jest jednym z najbardziej skutecznych i sprawdzonych rozwi&zania wszystkich kwestii
systemu. To jest uważany za najlepszy anty<spyware narzędzie przez -est (oast Babs certyfikat za
cakowicie usun&ć wszystkie rodzaje zagroże) komputerowych i będów. (o więcej, jest atwy w obsudze
i może być atwo wykorzystane zarówno przez pocz&tkuj&cych jak i ekspertów.
Krok #o kroku "etod(* a+y $ainstalować nar$(d$ie J2>?7.=/'6K
ULCAK=.'6K%K
+ *rzede wszystkim, należy pobrać narzędzie, a następnie zapisać swój plik e%e, klikaj&c "a#e
przycisk w 6=ile !ownload6 oknie dialogowym.
+ 9%e z narzędzia mog& być zapisane w dowolnym miejscu, ale na atwy dostęp, to lepiej, aby
zapisać go na pulpicie.
+ Teraz kliknij na "pyCunter<0nstaller.e%e D(omputer E tarczowe ikonaF na pulpicie, aby
zainstalować narzędzie.
+ .ważnie przeczytaj umowę licencyjn&, a następnie sprawdzić, pojawi się 6agree to terms6
o'wiadczenie. Teraz kliknij 2e%t.
+ Tu wybrać docelowy folder, okre'laj&c siebie lub pozostawić domy'lne jeden czyli G(HI*rogram
=ilesI"pyCunterJ. Teraz kliknij 2e%t.
+ *o zako)czeniu procesu instalacji, użytkownik zostanie poproszony o ponowne uruchomienie
komputera. 5liknij GTak, restartować (,;*.9T: T9:/>J.
Krok #o kroku "etody* a+y uruc!o"ić nar$(d$ie
?. .ruchom "pyCunter *rogram, klikaj&c na ikonę pliku wykonywalnego. Teraz wydaje swój pierwszy
interfejs, tu wybrać "can (omputer 2ow7 :ozpocznie się proces skanowania systemu w celu wykrycia
"a#er $o% .
@. *o zako)czeniu skanowania, narzędzie wy'wietli listę zagroże), które s& zwi&zane z "a#er $o% wraz z
,pcja cakowicie go usun&ć.