You are on page 1of 6


உலக
உ ள அ த ன கா
ம கா

ஏமா
வ ல கார க
எ றா
நா

கா ளமா
ட . இர

ந லவ க

றா க . என
வா
த ம கா

ஷ்டவசமாக

ய ல
சா தவ . ‘ த ம ’ ச
கா
த எ கா
உ ப

னாத
ச த க


க, ம கா
ட அ ழ


அவ ஒ
றஓ
பா
‘ஸஸ் ப ஷ
’எ
சா னா .
எ னதா
நா
இ ஜி யராக இ
தா

ற ம,
ற எ லா
வ .
மா டா

அவஸ் தக ள ப
ய எ

வ ஒ
பஸ்


டலா . உதாரணமாக, ஸஸ் ப ஷதமாக
த யா என
. இ
எ அ யா ம ய ம கா
ட கா
கா ள
ழயாம “அ ப யா? மா
டா
பா
”எ
ற .
அ த ஆ

“அ

உட ன ஒ
ப னா , “

எ க

“ ஜ. ஸி.

ரா

பாக
சா

“அ த ப

க?

அவ

பா

பா

கா
களா! நா


வா

ம ற தா .
வரவா?”

.”

க ஒ
பா

?”

“ச தா ...
எஸ்

ழய சா
க வா

க ள

பா

க.
க.”
காம

மா தமாக
சா

எ வள

யா த.”

!”

நர
பா தா , எ
க ப


இழ
கா
த .

நா
அ த
ப ட ற ய

கா ஜா
பாட ப
பரபர வ
வ வ ககவ ல க
த . கழ
ஐ ப


கா
ட ச ல
பா றா
எ ன

பா
? வ

மா

கா
ட வ
யவ த .

ய வ த .
ச கர க
பாக க ள

கழ
இத
, அத
. கா உ
ள ச த வ தா
கா


யமாக

அ த
ப ட றத .
கா ன

ர ட

கா
இட . கா ல ப
.
பா
வர

சமாக இ
த .
எ த ன யா கா க
ஆ ரா
யமான ஸஸ் ப ஷ ட

கா
தன.

க ஒ ஓ ட
கா
சா
,
அ த ப
த பா
த .

ழவ
லாட கா எ


பா காம ,

டாச த
ம டா
தாம
. அத

ய ட
ப க

லாட கா
கா

கா
தா . ம
ரா
கா
வா

கா
த .
ழவ
யா
காம
டா தனமாக ச ர எ
வா

ரவ

பாட ச த ப ம

ல. ட
1

எஸ். என எ ஆவ ப கா ட . கதா “என அ ஜ இ வ யா பா டா ஒ ச ய டா . கா ன அ பள பால ட த ழவ ழ ஒ க ப கவா ர த க ந க பா ஆ கா வகமாக கா அவ ன ர ஜக “ நா க . எ எ ன ஒ வ த தா பல ஓ ட த தா . இ ழவ ம தமாக ஏ ட . ப தவா இ தா கா த . உட ஒ த ட இ தா . அவ ம ட அ ப ற த . எ வ . அ க ச ம ல ந ன .” த .அ எ ப ச த க ட . வா த . அவ உ ப க ற . நா 2 பா த பா பா ப ண க” ட .அ வ பா ச “ஸா . அ கா ட . அ க கட த “ ரச னா ர வ பா !” எ “ பா ஸ் வர “ ட . .” ச வ ளய த த உட ன வக . க. . ற நா ழவ பரபர வ ட ட . ச .” !” த யா!” த ப ட ஆ டா ட வ பற த . பஸ்ஸி ஜ ன ரா க க ! பஸ்ஸி உ ளஒ அ ழ க ட . நகர பா ள கா . த எ ப ன த !” வர யா?” க எ ன ப க. !” பா ஸ் வ ள க வா க.” க ரவ !” இற கா றா க! “அ த ஆ பா ஸ் வர டா வ . ஆனா . வா த . க ள லஇ ந க கா . ப சாக டதா க?” “யா த டஒ ர க ள பா ழவ தர த கா “ஆ “ எ க ரவ எ க யா?” “அ தா உ கா “ பா ன ஆ எ அ கா ல தய கமாக இ த . ழவ உ த .” . அதாவ கா டா ? சா நட “நா இ “ஆசா “ ல. வாயா வ தன.

நா ..” ஷய சா ல மா?” ன?” “இ ல ம “எ லயா?” ல. எஸ்.” ?” “ஆ ஸி ட கஸில. கவ ப ம வ தா ரவ 3 தா ஸா சா . “ கஸ் அ தாட அ சா க கா கவ ம வ வரமா டா . கா ல எ ஆஸ்ப பா ன .” ?” “ த யா .. அ க ற அ க பா ப . கா பா க’ “அ க பானா ‘ பா ஸ்கார க இ லாம எ ப பா ய ம வரலா ’ ஒ ஓர ஒ ற ர ம நர கா க வ சா க. வரமா டா . நா ஒ ற. . ச ம ஸ் வ . கஸ்தா .. .” . ம கா க கஸ்.” பசா.. அவ க ஆஸ்ப ல கஸ் எ ட பா ஆ பா டா .. ‘எ ப யா எ க சா லாம இ க கா வரலா ’ எ ன னா க.” “அ தா “எ இ மா கா க. கா ல க.. பா …¤ பா “ப க க. இ த மா ஆ ஸி ட வ ல ட கா .” த ல “இ .அ ஓ ட கா ச ற தா க .. “ ட பா ச ய “எ ப த “த “ ற அ க உ சாகமாக எ லா ப ப . நா இற கா உ க ஒ .” ச ய எ னந ப . டா யா ஆஸ்ப எ னா க! டா யா எ வள ர ?அ க பா ன . ர சா? இ ல.ஒ ஆ ஸி ட ச ய . இ ஸ் ப ட வ தா ம வ வ தா இ ஸ் ப ட ராட வ ஒ பா வா . ‘இ க ஏ வ த.” “ டர ட “இ “ஸா . இ க பா ப பா ஸ் வ தா க. த ல ய எ ம ஏ னா க..” “அவரச பா ஸ் உத டா . ட ஆ அ ரவ க ய பா ட அ டா க. ஆ மாச இ அ க பா வ . .

.ஏ கா கன வ பா பா ஸ் ஸ் டஷ ! அ க க... த .. எ க சா க...” பா டா ட பா வா க. ர .. கஸ் எ ன க க. “எ கா தா ன ரவ . “அ வ “இ பதா சஷா பா ர .” எ றா .” “இவ தா க” எ “ “யாராவ பா க. நா ச ற .” ல த கறவ தா ன?” நா . ஏற றய அ த ப நா ன காரண ற மா க க க ல ர ல ஆ டா ..” க இ த ஆ ஸி ட த . பா பா நா ச ய ர வ ட க டாமா?” எ கா ற . அ ரஸ் ஊ ம றாஸ்கார டய இ சா “அ ரஸ் வ “அதாவ பா …¤ ல ய. ற .. அ தாட சா. சா . “ க தாராளமாக ப என நட த த சா “ந ப “ த ய ப நா இர கா க! சா ட . ப க டா ஸ் ப ட எ ச ற . நா களா?” .” பா …¤ ட பா ச ராஃ பா ஸ் ஆசா க தா க .. ச யா க. நா “ஊ சா? ப க க பா ற ப ட . ன ப ..” க ல.” .. “ பா றா ஒ வ எ சா “ பா ஸ் வ தா பா வ பா ஸ் இ தய க ட ட “ . வ .அ “அ ப ஆ ஒ ன கண காக மா த என ஆன சல வ கண பா த .” க . “ கா பா ச வா க. பா பா . பஅ க சா க ச ற .. டா ஆ ! எ லா எ காக? ஒ மக ற ற எ ப எ கட ம ய ச ச .. ட த ட ஆ ர பா. பா த “உ க ச க ன ”எ . ட ?” “எ கா..” 4 எ ச ல?” .” அவ ப உ ப றன..” ஒ னஸ் ஸா .

.. ன வ சமா அ த ஃபா ட லஇ வ ஷமா. மா ஸ் ப ட ! ஃபா எ த த தய க கார . இ க “இ வ ல.. இ ப தா பா தவ க சா ம ல க ல த . இ ச யறவரா?” ஃபா அவ நா தா .” 5 க ற? தா ..” .. சா “பய ல சா நா ன யா! நா “யாராவ ட தமாக ந ப சா ற அ வள பா . ஆனா வ தா .... கா நாளா தா .” யாக.. தாவ ல த இ க. எஸ் ம “ மா த ண . என நா வ த இ க. கான பாக க .” ள ..” க... நா ட பா க நா ச எ ப வ காப ழவ நர சா ப கண “ ம கா ஷா கா ள ட ள “ ச “இ த ட தா எ ப சா வ ர வரமா ம வா அ சா களா. “ ம ராஸ்ல இ க. பா பயமா?” ய லஅ ”எ க ன வ . “ஏ ஸா .” ஜி சா ல .. இ ஸ் ப ட பா?” எ றா . அவ இ நர இற ற . அதனால னட “ ச ப க. எ லா கா “ச . பவ ட . எ கா அ ரலாமா?” எ றா . “ பா யா! ம றாஸ் பா யா! இ க ஏ அ ச றா . யாராவ ?” ஸ் இ .அ “ச . சா ல “அதா ன! ஆ ற ல.? ட ற ஊ ல ய இ லாம இ தா .. வ ? இ தா.” அ த தா .” ட .. எ னால சா டயா . அவ .” “உ க அ ரஸ் சா “எ த “ஒ ப ன சா க.. “ வர வ . இவ “அ இ க?” ற . ச தாஷமா வ ம றாஸ்ல இ எ ப .” அ ப . எ சா ற நா ஒ ன சமாதான இஸ் ஸ்.” ல.

அ “ த ழ “ச ” எ இ ஒ பா ர மவ வ க. ச ட த . அ த கா வ ண வா ன காண ப க ளஇ தன . பா ஸ்கார க ள ல. நா ப நட த இட த ம ப கட க வ த . ட கா ணா . இர வ க ர த படாத ம ற அ ம க ள ஆ வ ட அ ராய ப அவசரமாக கா தா க . 1980 6 . ல த . அத ஹா பா ஒ அ ப மா த . ஏற றய ழவ வய பா ராதன ச . பா அ ர த இ த . ழவ ட த இட அ டயாளமாக உ ற த ர த இ த . அ ழவ அ ர லா அ வா வ தா பா .” யவ த . அ த அ சா ல த த .