You are on page 1of 3

Pytania egzaminacyjne 2007 Anatomia

Cz I
1. budowa krgu
2. krgi szyjne
3. krgi piersiowe
4. krgi ldwiowe
5. ko krzyowa
6. krgosup jako !ao
". po#!zenia krg$w
%. po#!zenia !zaszki z krgosupe&
'. oboj!zyk
1(. opa)ka
11. szkiele) kla)ki piersiowej
12. ebro
13. ko biodrowa
14. ko kulszowa
15. ko onowa
16. ko pisz!zelowa
1". ko udowa
1%. s)rzaka
1'. szkiele) s)opy
2(. ko!i nadgars)ka
21. ko ra&ienia
22. ko ok!iowa
23. ko pro&ieniowa
24. ko!i rki
25. ko!i &$zgo!zaszki
26. ko po)yli!zna
2". ko klinowa
2%. ko !zoowa
2'. ko !ie&ieniowa
3(. ko skroniowa
31. ko si)owa
32. ko!i )warzo!zaszki
33. ja&a nosowa
34. sz!zka
35. u!*wa
36. d$ podskroniowy
3". &iejs!a przej!ia nerw$w !zaszkowy!* przez
!zaszk
3%. sklepienie !zaszki
3'. !ie&i#!zka !zaszki
4(. pole przednie powierz!*ni zewn)rznej
pods)awy !zaszki
41. pole rodkowe powierz!*ni zewn)rznej
pods)awy !zaszki
42. d$ rodkowy !zaszki
43. d$ )ylny !zaszki
44. o!zod$ !iany
45. d$ skrzydowy
46. d$ skrzydowo+podniebienny
4". d$ przedni !zaszki
4%. rodzaje s)aw$w rodzaje po#!ze, ko!i
4'. po#!zenia obr!zy ko,!zyny g$rnej
5(. s)aw ra&ienny
51. s)aw ok!iowy+wizada
52. s)aw pro&ieniowo+ok!iowy dalszy i bona
&idzykos)na
53. s)aw pro&ieniowo+nadgars)kowy
54. s)awy rki+og$lnie
55. zawar)o kanau nadgars)ka
56. spojenie onowe+wy&iary &iedni!y
5". s)aw biodrowy
5%. s)aw kolanowy+przy!zepy )orebki s)awowej
5'. wizada s)awu kolanowego
6(. s)awy s)opy+og$lnie
61. s)aw skroniowo+u!*wowy
62. s)aw skokowo+goleniowy
63. s)aw skokowo+pi)owy
64. s)aw skokowo+$dkowo+pi)owy
65. s)aw poprze!zny s)pu
66. !e!*y &ini &i&i!zny!*
6". &inie podniebienia
6%. &inie unosz#!e i obniaj#!e u!*w
6'. &inie szyi powierz!*owne
"(. &inie szyi gbokie
"1. okoli!a przednia szyi+)r$jk#)y
"2. okoli!a bo!zna szyi+)r$jk#)y
"3. &inie powierz!*owne kla)ki piersiowej
"4. &inie gbokie kla)ki piersiowej
"5. &inie brzuszne brzu!*a
"6. &inie powierz!*owne grzbie)u
"". przepona
"%. &inie wewn)rzne &iedni!y
"'. &inie zewn)rzne &iedni!y
%(. kana udowy
%1. kana pa!*winowy
%2. kana przywodzi!ieli
%3. )r$jk#) udowy
%4. &inie przednie uda
%5. &inie przyrodkowe uda
%6. &inie )ylne uda
%". &inie bo!zne podudzia
%%. &inie )ylne podudzia
%'. d$ podkolanowy
'(. &inie przednie podudzia
'1. &inie s)opy og$lnie
'2. &inie barku
'3. &inie ra&ienia+grupa doniowa
'4. &inie ra&ienia+grupa grzbie)owa
'5. &inie grzbie)owe przedra&ienia
'6. &inie doniowe przedra&ienia
'". &inie rki
Cz II
1. koo ))ni!ze &$zgu
2. pie, ra&ienno+gowowy
3. ))ni!a szyjna zewn)rzna+przebieg i g$wne
odgazienia
4. ))ni!a szyjna wewn)rzna
5. ))ni!a podoboj!zykowa
6. ))ni!a krgowa
". ))ni!a )warzowa
%. ))ni!a sz!zkowa
'. ))ni!a o!zna
1(. ))ni!a pa!*owa
11. ))ni!a ra&ienna
12. ))ni!a pro&ieniowa
13. ))ni!a ok!iowa
14. sie s)awowa ok!ia
15. uki ))ni!ze rki
16. aor)a piersiowa
1". aor)a brzuszna
1%. pie, )rzewny
1'. gazie !ienne aor)y brzusznej
2(. ))ni!a biodrowa wsp$lna i zewn)rzna
21. ))ni!a udowa
22. ))ni!a podkolanowa
23. sie s)awowa kolana
24. ))ni!a pisz!zelowa przednia
25. ))ni!a pisz!zelowa )ylna
26. ))ni!a biodrowa wewn)rzna
2". ))ni!a &a!i!zna
2%. ya g$wna g$rna i dolna
2'. yy !ienne kla)ki piersiowej
3(. ya ra&ienno+gowowa
31. ya szyjna wewn)rzna
32. yy powierz!*owne ko,!zyny g$rnej
33. yy powierz!*owne ko,!zyny dolnej
34. yy gbokie ko,!zyny g$rnej
35. yy gbokie ko,!zyny dolnej
36. ya wro)na
3". sie dziwna ylna
3%. sie dziwna ))ni!za
3'. una!zynienie odyw!ze i !zynno!iowe pu!
4(. una!zynienie &$zgowia
41. za)oki opony )wardej
42. budowa og$lna na!zy, ))ni!zy!*
43. budowa og$lna na!zy, ylny!*
44. obieg duy i &ay krwi
45. kr#enie podowe
46. przew$d piersiowy
4". ser!e )opogra-ia
4%. budowa worka osierdziowego
4'. szkiele) ser!a i zas)awki ser!a
5(. !z! piersiowa aor)y
51. ))ni!e i yy wasne ser!a
52. &isie, !zynno!iowy i przewodni!)wa ser!a
53. ser!e budowa zewn)rzna i )opogra-ia
54. ))ni!a krezkowa dolna
55. ko&ory ser!a
56. ))ni!a krezkowa g$rna
5". przedsionki ser!a
Cz III
1. linianka podu!*wowa
2. &inie podniebienia
3. &inie jzyka
4. &inie garda
5. linianka przyuszna
6. jzyk . budowa og$lna
". linianka podjzykowa
%. ja&a us)na wa!iwa
'. &inie kr)ani
1(. przedsionek us)
11. !*rz#s)ki nosa
12. ja&a nosowa
13. za)oki przynosowe
14. gardo . budowa og$lna
15. po#!zenia kr)ani z o)o!zenie&
16. !z kr)aniowa garda
1". ja&a kr)ani
1%. !z nosowa garda
1'. gru!zo )ar!zowy i przy)ar!zy!e
2(. !*rz#s)ki kr)ani
21. zby
22. po#!zenia s)awowe !*rz#s)ek i bona w$knis)a
23. )!*awi!a i oskrzela g$wne
24. przeyk
25. pu!a
26. budowa pu!
2". una!zynienie i unerwienie pu!
2%. opu!na/ ja&a opu!nej / za!*yki
2'. pu!a . seg&en)y oskrzelowo+pu!ne
3(. r$dpiersie . podzia zawar)o
31. pooenie narz#d$w wzglde& o)rzewnej
32. ja&a brzuszna/ o)rzewna
33. sie &niejsza i wiksza
34. )orba sie!iowa
35. w#)roba . pooenie/ ksz)a)
36. w#)roba . budowa wewn)rzna
3". p!*erzyk $!iowy
3%. drogi $!iowe
3'. nerka pooenie i ksz)a)
4(. budowa nerki
41. una!zynienie i unerwienie nerki
42. nadner!ze
43. &o!zow$d
44. p!*erz &o!zowy . budowa i pooenie u obu
p!i
45. o#dek . budowa
46. o#dek . una!zynienie i unerwienie
4". jeli)o !ienkie !z!ze
4%. jeli)o !ienkie kr)e
4'. )rzus)ka
5(. dwunas)ni!a
51. jeli)o grube
52. k#)ni!a i wyros)ek roba!zkowy
53. okrni!a
54. odby)ni!a
55. ledziona
56. gru!zo krokowy i !ewka &o!zowa &ska
5". j#dro
5%. naj#drze
5'. nasieniow$d i p!*erzyk nasienny
6(. pr#!ie
61. &oszna i powr$zek nasienny
62. przepona &iedni!y
63. przepona &o!zowo . p!iowa
64. szyszynka
65. przysadka
66. !ewka &o!zowa e,ska
6". jajow$d
6%. jajnik
6'. &a!i!a . ksz)a) i pooenie
"(. budowa !iany &a!i!y
"1. zewn)rzne narz#dy p!iowe e,skie
"2. po!*wa
Cz IV
1. opony &$zgowia
2. rdze, krgowy . budowa zewn)rzna
3. kr#enie pynu &$zgowo+rdzeniowego
4. zbiorniki paj!zyn$wki
5. pooenie nerw$w na pods)awie &$zgu
6. kreso&$zgowie bo!zne
". kora &$zgu . waniejsze orodki
%. spoida kreso&$zgowia
'. w!*o&$zgowie
1(. pa) li&bi!zny
11. pa) !zoowy
12. pa) !ie&ieniowy
13. pa) skroniowy
14. pa) po)yli!zny i wyspa
15. ukad li&bi!zny
16. &idzy&$zgowie . podzia
1". wzg$rzo&$zgowie . opis zewn)rzny
1%. podwzg$rze . opis zewn)rzny
1'. r$d&$zgowie . opis zewn)rzny
2(. &os) . opis zewn)rzny
21. &$dek . opis zewn)rzny
22. rdze, przeduony . budowa zewn)rzna
23. ko&ory bo!zne
24. j#dra podkorowe kreso&$zgowia
25. )orebka wewn)rzna
26. is)o)a biaa kreso&$zgowia
2". wzg$rze . budowa wewn)rzna
2%. zawzg$rze i nadwzg$rze . budowa wewn)rzna
2'. podwg$rze . budowa wewn)rzna
3(. niskowzg$rze+ budowa wewn)rzna
31. ko&ora 000
32. rod&$zgowie . budowa wewn)rzna
33. &os) . budowa wewn)rzna
34. &$dek . budowa wewn)rzna
35. d$ r$wnolegobo!zny
36. ko&ora 01
3". rdze, przeduony . budowa wewn)rzna
3%. drogi &$dku
3'. drogi pira&idowe
4(. ukad pozapira&idowy
41. )w$r sia)kowa)y
42. droga w!*owa
43. droga wzrokowa
44. droga su!*owa
45. lokaliza!ja j#der nerw$w !zaszkowy!*
46. rdze, krgowy . budowa wewn)rzna
4". !z szyjna ukadu au)ono&i!znego
4%. !z piersiowa i brzuszna ukadu
au)ono&i!znego
4'. !z &iedni!zna pnia wsp$!zulnego
5(. u!*o zewn)rzne
51. u!*o rodkowe
52. u!*o wewn)rzne
53. )r#bka slu!*owa
54. bdnik kos)ny
55. bdnik bonias)y
56. nerw przedsionkowo . li&akowy
5". bona w$knis)a gaki o!znej
5%. bona na!zyniowa gaki o!znej
5'. bona wewn)rzna gaki o!znej
6(. so!zewka i !iao szklis)e
61. ko&ora przednia i )ylna gaki o!znej
62. apara) o!*ronny oka
63. &inie gaki o!znej
64. nerw wzrokowy i drogi odru!*u reni!znego
65. nerw okoru!*owy
66. nerw blo!zkowy
6". nerw odwodz#!y
6%. !z piersiowa i brzuszna nerwu bdnego
6'. nerw doda)kowy
"(. nerw ok!iowy
"1. nerw pro&ieniowy
"2. nerw przeponowy
"3. unerwienie sk$rne ko,!zyny g$rnej
"4. nerw o!zny
"5. nerw porodkowy
"6. splo) ra&ienny . budowa og$lna
"". nerw jzykowo . gardowy
"%. nerw bdny w od!inku szyjny&
"'. nerw )warzowy
%(. nerw podjzykowy
%1. p)la szyjna
%2. nerw sz!zkowy
%3. nerw u!*owowy
%4. gazie !zu!iowe splo)u szyjnego
%5. nerw s)rzakowy
%6. nerw pisz!zelowy
%". splo) krzyowy
%%. nerw udowy
%'. nerw kulszowy
'(. nerw zasonowy
'1. splo) ldwiowy
'2. unerwienie !zu!iowe ko,!zyny dolnej