You are on page 1of 7

Sprawdzian I

:
1. Klatka piersiowa jako całość
2. Kość krzyżowa – powierzchnia rz!ietowa
". Kr#i l#d$wiowe
%. Kości r#ki
&. Kość 'iedniczna – panewka
(. Kość łokciowa – nasada !liższa
). Kość k*lszowa
+. Kość łonowa
,. Strzałka
1-. Kość ra'ienna – nasada dalsza
11. .*dowa kr#*
12. I i II kr# szyjny
1". /oł0czenia czaszki z kr#osł*pe'
1%. Kość piszczelowa – nasada !liższa
1&. Kości nadarstka
1(. Kość *dowa – trzon
1). Szkielet klatki piersiowej
1+. Kość !iodrowa
1,. I że!ro
2-. Szkielet stopy
21. 1opatka
22. Kr#i piersiowe
2". Kr#osł*p jako całość
2%. Kość pro'ieniowa – nasada !liższa
2&. 2!ojczyk
1. 3a'a nosowa
2. Kość cie'ieniowa
". Kość czołowa – cz#ść oczodołowa
%. 45ł skrzydłowo – podnie!ienny
&. 45ł przedni czaszki
(. 2czod5ł – ściany
). 6iejsca przejścia nerw5w czaszkowych przez czaszk#
+. Sklepienie czaszki
,. /ole przednie powierzchni zewn#trznej podstawy czaszki
1-. 45ł tylny czaszki
11. Kości '5zoczaszki
12. Kość potyliczna – ł*ska
1". Kości twarzoczaszki
1%. Staw skroniowo – ż*chwowy
1&. 45ł środkowy czaszki
1(. 7ie'i0czka czaszki
1). /odnie!ienie twarde
1+. 45ł podskroniowy
1,. 8*chwa – trzon
2-. /ole środkowe powierzchni zewn#trznej podstawy czaszki
21. Kość sitowa – !ł#dnik
22. Kość klinowa – trzon
2". Kość skroniowa – cz#ść skalista
2%. 45ł skroniowy
2&. Szcz#ka – trzon
1. Spojenie łonowe i wy'iary 'iednicy
2. Stawy r#ki – o5lnie
". Staw pro'ieniowo – nadarstkowy
%. 9i#zadła wewn#trzne staw* kolanoweo
&. Staw skokowo – oleniowy
(. Staw poprzeczny st#p*
). 9i#zadło podł*żne kr#osł*pa przednie i tylne
+. Staw skroniowo – ż*chwowy: powierzchnie stawowe
,. Szwy
1-. Staw skokowy przedni
11. Staw ra'ienny: powierzchnie stawowe
12. Staw łokciowy: wi#zadła
1". Staw kolanowy: przyczepy tore!ki stawowej
1%. Staw !iodrowy: wi#zadła
1&. Staw skokowo – pi#towy
1(. ;odzaje staw5w: kryteria ich podział5w: rodzaje r*ch5w w stawie
1). 9i#zadła staw* kolanoweo
1+. /oł0czenia kości 'iednicy
1,. Stawy stopy: o5lnie
2-. ;odzaje poł0cze< kości
21. Staw !iodrowy: tore!ka stawowa
22. Staw nadarstkowo – śr5dr#czny kci*ka
2". Kanał nadarstka
2%. /oł0czenia w zakresie kr#osł*pa
2&. Staw skokowo – oleniowy: wi#zadła
Sprawdzian II:
1. 6i#śnie *nosz0ce ż*chw#
2. 6i#śnie nawracaj0ce przedra'i#
". 6i#śnie ra'ienia – r*pa rz!ietowa
%. 6i#śnie prostowniki palc5w
&. 6i#śnie powierzchowne klatki piersiowej
(. 6i#śnie o!niżaj0ce ż*chw#
). 6i#śnie !ark*
+. 6i#śnie ł#!okie klatki piersiowej
,. 6i#śnie zinacze palc5w
1-. 6i#śnie rz!ietowe szyi – r*pa przyśrodkowa
11. 6i#śnie rz!ietowe przedra'ienia – r*pa tylna
12. 6i#śnie ra'ienia – r*pa dłoniowa
1". 6i#śnie podnykowe – r*pa przyśrodkowa
1%. 6i#sie< dw*łowy ra'ienia
1&. 6i#śnie rz!ietowe przedra'ienia – r*pa !oczna
1(. 2kolica !oczna szyi – tr5jk0ty
1). 2kolica 'ostkowo – o!ojczykowo – s*tkowa
1+. 6i#śnie r#ki
1,. 6i#sie< piersiowy wi#kszy
2-. 6i#sie< nara'ienny
21. 6i#śnie ł#!okie szyi – r*pa !oczna
22. 6i#sie< 'ostkowo – o!ojczykowo – s*tkowy
2". 45ł pachowy
2%. 7echy 'i#śni 'i'icznych
2&. 2kolica przednia szyi – tr5jk0ty
1. 7z#ść nosowa ardła
2. 3a'a nosowa
". =atoki przynosowe
%. 6i#śnie krtani
&. 6idałek podnie!ienny
(. >linianka podj#zykowa
). ?ardło
+. =#!y
,. 7hrz0stki nosa
1-. >linianka podż*chwowa
11. 3#zyk – !*dowa o5lna
12. 4no ja'y *stnej
1". 3a'a krtani
1%. 7hrz0stki krtani
1&. 3a'a *stna właściwa
1(. 6i#śnie podnie!ienia
1). ?r*czoł tarczowy i przytarczyce
1+. /oł0czenia krtani z otoczenie'
1,. /rzedsionek *st
2-. >linianka przy*szna
21. /ierście< 9aldeyera
22. 7z#ść krtaniowa ardła
2". 6i#śnie ardła
2%. /oł0czenia stawowe chrz0stek i !łona wł5knisto – spr#żysta krtani
2&. 6i#śnie j#zyka
1. @erw szcz#kowy
2. @erw !ł#dny w odcink* szyjny'
". A#tnica szyjna zewn#trzna – prze!ie i ł5wne odał#zienia
%. A#tnica podo!ojczykowa
&. Bnerwienie sk5rne ko<czyny 5rnej
(. @erw pośrodkowy
). @erw twarzowy
+. 1*ki t#tnicze r#ki
,. @erw j#zykowo – ardłowy
1-. A#tnica pro'ieniowa
11. A#tnica ra'ienna
12. /#tla szyjna
1". @erw ż*chwowy
1%. @erw ż*chwowy
1&. 8yła szyjna wewn#trzna
1(. @erw dodatkowy
1). A#tnica twarzowa
1+. @erw podj#zykowy
1,. Splot ra'ienny – !*dowa o5lna
2-. @erw przeponowy
21. @erw oczny
22. A#tnica szcz#kowa
2". @erw pro'ieniowy
2%. ?ał#zie cz*ciowe splot* szyjneo
2&. @erw łokciowy
Sprawdzian III:
1. 6i#śnie zewn#trzne 'iednicy
2. /rzepona
". 6i#śnie powierzchowne rz!iet*
%. /ochewka 'i#śnia prosteo !rz*cha
&. 6i#śnie tylne pod*dzia – warstwa ł#!oka
(. 45ł podkolanowy
). Kanał pachwinowy
+. 6i#śnie pod*dzia
,. 6i#śnie tylne pod*dzia – warstwa powierzchowna
1-. 6i#śnie !rz*cha – podział: czynność: *nerwienie
11. Kanał *dowy
12. 6i#sie< prosty !rz*cha i 'i#sie< pira'idowy
1". 6i#śnie stopy – o5lnie
1%. 6i#śnie !oczne pod*dzia
1&. /owi#zie !rz*cha: przep*kliny pachwinowe i *dowe
1(. 6i#śnie przyśrodkowe *da
1). 6i#śnie przednie *da
1+. Ar5jk0t *dowy
1,. 6i#śnie przednie pod*dzia
2-. 6i#śnie tylne *da
21. /rzepona
22. 6i#śnie !rz*szno – !oczne !rz*cha
2". 6i#śnie *da
2%. 6i#śnie wewn#trzne 'iednicy
2&. Kanał przywodzicieli
1. @erwy strzałkowe
2. @erw piszczelowy
". A#tnica piszczelowa przednia i tylna
%. Splot krzyżowy
&. 8yła wrotna
(. @erw !ł#dny – odcinek piersiowy i !rz*szny
). 7z#ść !rz*szna aorty
+. 8yły ko<czyny dolnej powierzchowne i ł#!okie
,. Kr0żenie płodowe
1-. @erw *dowy
11. /ie< trzewny
12. @erw *dowo – oleniowy
1". A#tnica !iodrowa wsp5lna i zewn#trzna
1%. 7z#ść piersiowa aorty
1&. A#tnica *dowa
1(. /rzew5d piersiowy i żyły ścienne klatki piersiowej
1). A#tnice i żyły własne serca
1+. A#tnica !iodrowa wewn#trzna
1,. @erw k*lszowy
2-. A#tnica krezkowa dolna
21. @erw zasłonowy
22. Splot l#d$wiowy
2". Bnerwienie cz*ciowe ko<czyny dolnej
2%. 8yła ł5wna 5rna i dolna
2&. A#tnica krezkowa 5rna
1. 90tro!a
2. @arz0dy płciowe '#skie wewn#trzne i zewn#trzne
". /#cherz 'oczowy – !*dowa i położenie * o!* płci
%. 3elito cienkie
&. 2pł*cna: ja'a opł*cnej: zachyłki.
(. Achawica i oskrzela ł5wne
). 8oł0dek
+. 9orek osierdziowy
,. 4w*nastnica
1-. @arz0dy płciowe że<skie wewn#trzne i zewn#trzne
11. /ł*ca
12. Arz*stka
1". /ł*ca – se'enty oskrzelowo – pł*cne
1%. @erka
1&. /rzedsionki serca
1(. 2trzewna – położenie narz0d5w wzl#de' otrzewnej
1). 3elito r*!e
1+. 6i#sie< czynnościowy i przewodnictwa serca
1,. Serce – !*dowa wewn#trzna i toporaCia
2-. Ko'ory serca
21. >ledziona
22. ?r*czoł krokowy i cewka 'oczowa '#ska
2". >r5dpiersie – podział i zawartość
2%. Szkielet serca i zastawki serca
2&. 4roi ż5łciowe
Sprawdzian ID:
1. Ko'ory !oczne
2. 30dra podkorowe kreso'5zowia
". Aore!ka wewn#trzna
%. Istota !iała kreso'5zowia
&. 9z5rze – !*dowa wewn#trzna
(. =awz5rze i nadwz5rze – !*dowa wewn#trzna
). /odwz5rze – !*dowa wewn#trz!a
+. @iskowz5rze – !*dowa wewn#trzna
,. /rzysadka i szyszynka
1-. Ko'ora III
11. >r5d'5zowie
12. 6ost – !*dowa wewn#trzna
1". 65żdżek – !*dowa wewn#trzna
1%. 45ł r5wnoleło!oczny
1&. Ko'ora ID
1(. ;dze< przedł*żony – !*dowa wewn#trzna
1). 4roi '5żdżk*
1+. 4roi pira'idowe
1,. Bkład pozapira'idowy
2-. Aw5r siatkowaty
21. 4roi w#chowe
22. 4roa wzrokowa
2". 4roa sł*chowa
2%. Eokalizacja nerw5w czaszkowych
2&. .*dowa wewn#trzna rdzenia kr#oweo
1. 7z#ść łowowa i krzyżowa *kład* przywsp5łcz*lneo
2. 7z#ść szyjna *kład* a*tono'iczneo
". 7z#ść piersiowa i !rz*szna *kład* a*tono'iczneo
%. 7z#ść 'iedniczna pnia wsp5łcz*lneo
&. 6ałżowina *szna
(. /rzew5d sł*chowy zewn#trzny i !łona !#!enkowa
). >ciany ja'y !#!enkowej
+. Kosteczki sł*chowe: stawy: wi#zadła i 'i#śnie kosteczek sł*chowych
,. Ar0!ka sł*chowa
1-. .ł#dnik kostny
11. .ł#dnik !łoniasty
12. @erw przedsionkowo – śli'akowy
1". .łona wł5knista ałki ocznej
1%. .łona naczyniowa ałki ocznej
1&. .łona wewn#trzna ałki ocznej
1(. Soczewka i ciałko szkliste
1). Ko'ora przednia i tylna ałki ocznej
1+. Fparat ochronny oka
1,. 6i#śnie ałki ocznej
2-. @erw wzrokowy
21. 4roi odr*ch* $reniczneo
22. @erw okor*chowy
2". @erw !loczkowy
2%. @erw odwodz0cy
2&. @arz0d s'ak* – lokalizacja: *nerwienie: droa s'akowa
1. 2pony '5zowia
2. ;dze< kr#owy – !*dowa zewn#trzna
". =atoki opony twardej
%. Kr0żenie płyn* '5zowo rdzenioweo
&. =!iorniki podpaj#czyn5wkowe
(. Koło t#tnicze '5z*
). Bnaczynienie '5zowia – t#tnice i żyły
+. /ołożenie nerw5w na podstawie '5zowia
,. Kreso'5zowie !oczne
1-. Kora '5z* – ważniejsze ośrodki
11. Spoidła kreso'5zowia
12. 9#cho'5zowie
1". /łat li'!iczny
1%. /łat czołowy
1&. /łat cie'ieniowy
1(. /łat skroniowy
1). /łat potyliczny i wyspa
1+. Bkład li'!iczny
1,. 6i#dzy'5zowie – podział
2-. 9z5rzo'5zowie – opis zewn#trzny
21. /odwz5rze – opis zewn#trzny
22. >r5d'5zowie – opis zewn#trzny
2". 6ost – opis zewn#trzny
2%. 65żdżek – opis zewn#trzny
2&. ;dze< przedł*żony – opis zewn#trzny