You are on page 1of 8

Zał.4.

Wrocław 03.07.2013 r.
PROGRAM ĆWICZEŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

dla studentów : I roku Wydziału !kar"ki!#o
I roku Wydziału !kar"ko$%&o'a&o(o#i)z*!#o
w roku akademickim: +,-. / +,-4
na : "!'!"&r I /zimowy / i "!'!"&r II /letni /
---------------------------------------------------------------------------------------------

"!'!"&r I /zimowy / CZ01Ć PIERW%ZA
/ osteologia z syndesmologi /
----------------------------------------
!wiczenie 1. "odział na gru#y $wiczeniowe. %egulamin $wicze&.
03. '. 13 cz. (ianownictwo anatomiczne.
0). '. 13 #t. *sie i #łaszczyzny ciała.
+z,-ci i okolice ciała.
.erwy czaszkowe / 0 '//.
1zkielet - #odział. %odza2e ko-ci .
%odza2e #ołcze& ko-ci. 3udowa stawu.
"odział stawów i rodza2e ruc4ów w stawac4.
!wiczenie 2 . 1zkielet osiowy. 5r,gosłu#. 3udowa kr,gu.
07. '. 13 #n. +ec4y kr,gów z #oszczególnyc4 odcinków kr,gosłu#a.
06. '. 13 wt. 3udowa kr,gu szy2nego / i // .
5o-$ krzy7owa. 8e9ra. (ostek.
"ołczenia szkieletu osiowego: w zakresie kr,gosłu#a:
klatki #iersiowe2: #ołczenia kr,gowo-czaszkowe.
!wiczenie 3 . 5o-ci o9r,czy ko&czyny górne2.
10. '. 13 cz. 5o-ci ko&czyny górne2 wolne2.
11. '. 13 #t. 5o-ci r,ki.
!wiczenie ) . "ołczenia w zakresie ko&czyny górne2.
1). '. 13 #n. 1tawy: mostkowo-o9o2czykowy:
1;. '. 13 wt. 9arkowo-o9o2czykowy: ramienny: łokciowy:
#romieniowo-łokciowy dalszy:
#romieniowo-nadgarstkowy.
1tawy r,ki. 5anał nadgarstka.
!wiczenie ; . *9r,cz ko&czyny dolne2 - ko-$ miedniczna.
17. '. 13 cz. 5o-$: 9iodrowa: łonowa: kulszowa.
16. '. 13 #t. 5o-ci ko&czyny dolne2 wolne2: udowa: rze#ka:
#iszczelowa: strzałkowa. 5o-ci: skokowa: #i,towa.
"ozostałe ko-ci sto#y ogólnie.
!wiczenie < . "ołczenia w zakresie ko&czyny dolne2.
21. '. 13 #n. 1taw krzy7owo-9iodrowy: s#o2enie łonowe:
22. '. 13 wt. wi,zozrosty miednicy.
1tawy ko&czyny dolne2 wolne2: 9iodrowy:
kolanowy: skokowo-goleniowy.
2 Mi!d*i)a $ 3y'iary z!3*4&rz*! i 3!3*4&rz*! .
5a*ał rod*y .
%&a3y "&o6y7 6o6rz!)z*y "&46u8 "&46o3o$9r:d"&o6*!.
Pozo"&ał! "&a3y i 6oł;)z!*ia "&o6y. W<5ŁAD=
!wiczenie 7. +zaszka - #odział ko-ci.
2). '. 13 cz. 5o-ci mózgoczaszki nie#arzyste: czołowa: klinowa:
2;. '. 13 #t. #otyliczna.

!wiczenie 6. +zaszka. 5o-ci mózgoczaszki #arzyste: ko-$ skroniowa
26. '. 13 #n. 5o-$ ciemieniowa. +iemiczka czaszki.
2=. '. 13 wt. 2 5a*ały ko9)i "kro*io3!>. W<5ŁAD =
?????..
!wiczenie =. +zaszka. 5o-ci twarzoczaszki #arzyste wyczuwalne
0). '/. 13 #n. #rzez skór,: ko-$ nosowa: ko-$ 2arzmowa: szcz,ka.
0;. '/. 13 wt. 5o-ci twarzoczaszki #arzyste niewyczuwalne #rzez skór,:
ko-$ łzowa: ko-$ #odnie9ienna: mał7owina nosowa dolna.
!wiczenie 10 . +zaszka. 5o-ci twarzoczaszki nie#arzyste: ko-$ sitowa:
07. '/. 13 cz. lemiesz: 7uc4wa . 5o-$ gnykowa .
06. '/. 13 #t.
?????..
!wiczenie 11 . >amy i doły czaszki.
1). '/. 13 cz. ?ół czaszki #rzedni: -rodkowy: tylny .
1;. '/. 13 #t. ?ół: skroniowy: #odskroniowy: za7uc4wowy :
skrzydłowo-#odnie9ienny.
*czodół. >ama nosowa kostna.
2 Poł;)z!*ia ko9)i )za"zki7 "&a3 "kro*io3o $ @u)A3o3y8
3i4zozro"&y8 )Arz;"&kozro"&y. W<5ŁAD =
Ć3i)z!*i! -+ . +zaszka 2ako cało-$ 0 twarzoczaszka.
16. '/. 13 #n. / 1#rawdzian :1-szy termin: 1/2 gru#y. @akres $wicze&:
1=. '/. 13 wt. 1- 11 cz,-ci #ierwsze2 / *steologia z syndesmologi /.
Ć3i)z!*i! -. . +zaszka 2ako cało-$ 0 mózgoczaszka.
21. '/. 13 cz. / 1#rawdzian :1-szy termin: 1/2 gru#y. @akres $wicze&:
22. '/. 13 #t. 1- 11 cz,-ci #ierwsze2 / *steologia z syndesmologi /.
???????????????????????????????.
???????????????????????????????.


CZ01Ć DRBGA
/ $wiczenia #rosektory2ne /
---------------------------------------
!wiczenie 1 . *gólne wiadomo-ci o mi,-niac4: naczyniac4: nerwac4
2;. '/. 13 #n. (i,-nie mimiczne. .erw twarzowy / .. A// /.
2<. '/. 13 wt. B,tnica twarzowa.
/ 1"%CW?@/C. 2-gi termin / #o#rawkowy /z C3.-+.

!wiczenie 2 . Dlinianka #rzyuszna. ?roga unerwienia -linianki #rzyuszne2.
26. '/. 13 cz. B,tnica szcz,kowa.
2=. '/. 13 #t. .erw tró2dzielny / .. A / - / i // gałE / nerw oczny
i nerw szcz,kowy / i mie2sca ic4 wy2-cia na twarzy .
/ 1"%CW?@/C. 2-gi termin / #o#rawkowy /z C3.-..

!wiczenie 3. "rzedsionek 2amy ustne2. >ama ustna wła-ciwa.
02. '//. 13 #n. >,zyk - 9udowa: mi,-nie: unaczynienie: unerwienie
03. '//. 13 wt. motoryczne i sensoryczne.
.erw #od2,zykowy / .. '// /. "odnie9ienie mi,kkie.
(igdałki #odnie9ienne. @,9y.
Dlinianka #od2,zykowa i #od7uc4wowa.
.erw tró2dzielny - /// gałE /n.7uc4wowy /.
(i,-nie 7uc4wy unoszce i o9ni7a2ce .
!wiczenie ). Bo#ograFia szyi i 2e2 okolice .
0;. '//. 13 cz. Bró2kty szyi: ic4 ograniczenie i zawarto-$.
0<. '//. 13 #t. (i,-nie szyi #owierzc4owne i gł,9okie.
.erw dodatkowy / .. '/ /.
B,tnica szy2na ws#ólna #rawa i lewa.
B,tnica szy2na zewn,trzna.
B,tnica szy2na wewn,trzna - odcinek szy2ny.
8yła szy2na wewn,trzna 0 zewn,trzne do#ływy
głowowe i szy2ne. 8yły szy2ne #owierzc4owne.
2 %6(o& "zy>*y. W<5ŁAD =
!wiczenie ;. .os zewn,trzny: 2ama nosowa: zatoki #rzynosowe.
0=. '//. 13 #n. Gardło - cz,-ci: mi,-nie.
10. '//. 13 wt. .erw 2,zykowo-gardłowy / .. /' /.
W,zły c4łonne głowy i szyi.
!wiczenie <. 5rta& - 2ama krtani: c4rzstki: wi,zadła: stawy: mi,-nie.
12. '//. 13 cz. Gruczoł tarczowy i gruczoły #rzytarczyczne.
13. '//. 13 #t. .erw 9ł,dny / .. ' /- odcinek głowowy i szy2ny.
!wiczenie 7. (i,-nie klatki #iersiowe2.
1<. '//. 13 #n. 8yła ramienno-głowowa.
17. '//. 13 wt. 2 D:ł 6a)Ao3y i >a'a 6a)Ao3a. W<5ŁAD =
!wiczenie 6. 5o&czyna górna - (/HD./I :
1=. '//. 13 cz. #odział: #rzycze#y: czynno-$: unerwienie.
20. '//. 13 #t. (i,-nie: o9r,czy / 9arku /: ramienia:
#rzedramienia: r,ki.
?ół łokciowy. 5anał nadgarstka.
????????????????????????????????????..
DERIE ZIMOWE +. EII +,-. r./ 6o*./ $ ,F I +,-4 r. / *i!dz./
????????????????????????????????????..
?????..
!wiczenie =. 5o&czyna górna -
0=. /. 1) cz. .I%WJ : 1#lot ramienny 0 9udowa: #oło7enie:
10. /. 1) #t. odgał,zienia krótkie i długie / #rze9ieg i zakres unerwienia /.
.C+@J./C : B,tnice: #odo9o2czykowa: #ac4owa: ramienna:
#romieniowa i łokciowa /sie$ stawowa łokcia: łuki t,tnicze r,ki /.
8yły : gł,9okie i #owierzc4owne.
W,zły c4łonne #ac4owe: o9szar s#ływu c4łonki.
Ć3i)z!*i! -,. 5o&czyna górna 0 ruc4omo-$ w stawac4 / rodza2 i zakres/.
13. /. 1) #n. // 1#rawdzian .1-szy termin. 1/2 gru#y. @akres $wicze&:
1). /. 1) wt. 1 - = cz,-ci drugie2 / $w. #rosektory2ne /.
Ć3i)z!*i! --. 5o&czyna górna 0 unerwienie skórne ko&czyny górne2.
1<. /. 1) cz. // 1#rawdzian .1-szy termin. 1/2 gru#y. @akres $wicze&:
17. /. 1) #t. 1 - = cz,-ci drugie2 / $w. #rosektory2ne /.

!wiczenie 12. (i,-nie grz9ietu #owierzc4owne.
20. /. 1) #n. Gał,zie grz9ietowe nerwów rdzeniowyc4.
21. /. 1) wt. 2 Mi49*i! #rzGi!&u #ł4Goki! $ o#:(*i! 8
G!z 6rzy)z!6:38 6odział8 )zy**o9C. W<5ŁAD =
// 1"%CW?@/C.. 2-gi termin /#o#rawkowy/ z C3.-,.

!wiczenie 13. (i,-nie 9rzuc4a.
23. /. 1) cz. "oc4ewka mi,-nia #rostego 9rzuc4a.
2). /. 1) #t. "owi,zie 9rzuc4a. Kałdy #,#kowe otrzewne2
i doły #ac4winowe na #rzednie2 -cianie 9rzuc4a.
5anał #ac4winowy - ograniczenie i zawarto-$.
5anał udowy. "rze#ukliny.
B,tnica 9iodrowa ws#ólna. B,tnica 9iodrowa zewn,trzna.
// 1"%CW?@/C.. 2-gi termin /#o#rawkowy/ z C3.--.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ZIMOWA %E%JA EGZAMINAC<JNA +H I $ ,I II +,-4 r.
PRZERWA MI0DZ<%EME%TRANA -, II $ -J II +,-4 r.
%E%JA POPRAW5OWA -H II $ ,+ III +,-4 r.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"!'!"&r II /letni / c.d. CZ01Ć DRBGA
/ $wiczenia #rosektory2ne /
!wiczenie 1). 5o&czyna dolna - (/HD./I :
17. //. 1) #n. (i,-nie: o9r,czy / miednicy /: uda: #odudzia: sto#y
16. //. 1) wt. Bró2kt udowy: kanał zasłonowy: kanał #rzywodzicieli:
dół #odkolanowy.

!wiczenie 1;. 5o&czyna dolna - .C+@J./C / .I%WJ :
20. //. 1) cz. .C+@J./C :
21. //. 1) #t. -B,tnice: udowa: #odkolanowa: #iszczelowa #rzednia:
#iszczelowa tylna. 1ie$ stawowa kolana.
1ieci kostkowe. B,tnice sto#y: łuk #odeszwowy.
-8yły: gł,9okie i #owierzc4owne.
-W,zły c4łonne: #ac4winowe i #odkolanowe.
.I%WJ : 1#lot l,dEwiowy: 9udowa i nerwy.
1#lot krzy7owy: 9udowa i nerwy.
Mnerwienie skórne ko&czyny dolne2.
!wiczenie 1<. >ama klatki #iersiowe2. "oło7enie trzew N in situ N.
2). //. 1) #n. Dród#iersie - #odział i zawarto-$.
2;. //. 1) wt. *#łucna: 2ama o#łucnowa i 2e2 zac4yłki.
Bc4awica. *skrzela. "łuca.

!wiczenie 17. M5OC? +PO*..J: główne naczynia c4łonne:
27. //. 1) cz. #rzewód c4łonny #rawy: #rzewód #iersiowy -
26. //. 1) #t. o9szar s#ływu c4łonki. Główne naczynia i w,zły c4łonne:
głowy i szyi: ko&czyny górne2 i dolne2:
2amy klatki #iersiowe2 i 2amy 9rzuszne2.
Corta #iersiowa. 8yły -cienne klatki #iersiowe2.
"rzełyk. .erw 9ł,dny /'/ 0 odcinek #iersiowy.
!wiczenie 16. 1I%+I - to#ograFia: 9udowa zewn,trzna: 2amy serca.
03. ///. 1) #n. (i,sie& czynno-ciowy i #rzewodnictwa. @astawki serca.
0). ///. 1) wt. 1zkielet serca. .aczynia własne i czynno-ciowe serca.
Mnerwienie serca. Worek osierdziowy.
Ouk aorty. 8yła główna górna.
2 5r;@!*i! kr3i 6r!*a&a(*! / 6łodo3! / i 6o"&*a&a(*!.
W<5ŁAD =.

!wiczenie 1=. "rze#ona - #rzycze#y: czynno-$: unerwienie: unaczynienie.
0<. ///. 1) cz. >ama 9rzuszna. "oło7enie trzew Nin situQ.
07. ///. 1) #t. *trzewna - 2e2 cz,-ci i stosunki otrzewnowe narzdówR
wi,zadła: sieci: krezki. 2 TorGa "i!)io3a.W<5ŁAD =.
!wiczenie 20. "rzewód #okarmowy - 7ołdek: 2elito cienkie:
10. ///. 1) #n. dwunastnica: 2elito czcze: 2elito kr,teR
11. ///. 1) wt. 2elito gru9e: ktnica: okr,7nica: od9ytnica.
Corta 9rzuszna z odgał,zieniami.
!wiczenie 21. +z,-$ gruczołowa 2amy 9rzuszne2: wtro9a: trzustka:
13. ///. 1) cz. -ledziona. 8yła wrotna. .erw 9ł,dny /'/- odcinek 9rzuszny.
1). ///. 1) #t. ?u7e s#loty trzewne. 8yła główna dolna.
!wiczenie 22. .arzdy układu moczowego: nerka: moczowód:
17. ///. 1) #n. #,c4erz moczowy: cewka moczowa m,ska i 7e&ska.
16. ///. 1) wt. .adnercze.
!wiczenie 23. (iednica mnie2sza - narzdy #łciowe m,skie wewn,trzne
20. ///. 1) cz. i zewn,trzne. .erw sromowy.
21. ///. 1) #t. "rze#ona miednicy i moczowo-#łciowa.

!wiczenie 2). (iednica mnie2sza - narzdy #łciowe 7e&skie wewn,trzne
2). ///. 1) #n. i zewn,trzne.
2;. ///. 1) wt. 5rocze. B,tnica 9iodrowa wewn,trzna.
Ć3i)z!*i! +F. %ó7nice to#ograFiczne narzdów miednicy mnie2sze2 7e&skie2 i m,skie2
27. ///. 1) cz. /// 1#rawdzian. 1-szy termin. 1/2 gru#y. @akres $wicze&:
26. ///. 1) #t. 12 - 2) cz,-ci drugie2 /$w. #rosektory2ne/.

Ć3i)z!*i! +J. Bo#ograFia nerwów i naczy& miednicy mnie2sze2.
31. ///. 1) #n. /// 1#rawdzian. 1-szy termin. 1/2 gru#y. @akres $wicze&:
01. /A. 1) wt. 12 - 2) cz,-ci drugie2 /$w. #rosektory2ne/.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
CZ01Ć TRZECIA
/ +entralny Mkład .erwowy: .arzdy @mysłów /
----------------------------------------------
!wiczenie 1. %ozwó2 mózgowia / #,c4erzyki #ierwotne i wtórne /.
03. /A. 1) cz. *gólny o#is oraz #odział anatomiczny i kliniczny mózgowia.
0). /A. 1) #t. *#ony mózgowia. @atoki o#ony twarde2.
@9iorniki #od#a2,czynówki. "łyn mózgowo-rdzeniowy
/ kr7enie /.
"oło7enie nerwów czaszkowyc4 na #odstawie mózgowia.
/// 1"%CW?@/C.. 2-gi termin /#o#rawkowy/ z C3. +F.

!wiczenie 2. Mnaczynienie mózgowia: 7yły / #owierzc4owne i gł,9okie/
07. /A. 1) #n. mózgu: t,tnice mózgu / koło t,tnicze mózgu /.
06. /A. 1) wt. 5resomózgowie 9oczne i 2ego elementy.
"łaszcz i kora mózgu. "odział na #łaty i zakr,ty.
Wys#a. Wa7nie2sze o-rodki korowe.
/// 1"%CW?@/C.. 2-gi termin /#o#rawkowy/ z C3. +J.
!wiczenie 3. .erw w,c4owy /..//. W,c4omózgowie. ?rogi w,c4owe.
10. /A. 1) cz. /stota 9iała mózgu - rodza2e włókien.
11. /A. 1) #t. 5omora 9oczna kresomózgowia.
2 Bkład (i'Gi)z*y. W<5ŁAD =
!wiczenie ). >dra #odkorowe kresomózgowia.
1). /A. 1) #n. Bore9ka wewn,trzna. %ozmieszczenie #ozostałyc4
1;. /A. 1) wt. tore9ek kresomózgowia. 5resomózgowie -rodkowe.
(i,dzymózgowie. 5omora trzecia.
..........................................................................................................................................................

DERIE WIO%ENNE -H. IL. /)z3ar&!k/ $ +.. IL. /9roda/ +,-4 r.
??????????????????????????????????????..
!wiczenie ;. Dródmózgowie. >dra nakrywki. Wodocig mózgu.
2). /A. 1) cz. .erw /// i /A.
2;. /A. 1) #t. 2 Bkład 6oza6ira'ido3y.W<5ŁAD =
!wiczenie <. Byłomózgowie. (ost.
26. /A. 1) #n. >dra nerwów: A: A/: A//. .A/ .
2=. /A. 1) wt. (ó7d7ek. "odział anatomiczny i kliniczny mó7d7ku.
?rogi mó7d7ku.
??????
!wiczenie 7. %dze& #rzedłu7ony - 9udowa zewn,trzna i wewn,trzna.
0;. A. 1) #n. >dra nerwów : A///: /': ': '/: '//. .. A///.
0<. A. 1) wt. "owtórka nerwów : /': ': '/: '//.
Bwór siatkowaty. 5omora czwarta.

!wiczenie 6. %dze& kr,gowy - 9udowa zewn,trzna i wewn,trzna.
06. A. 1) cz. ?rogi nerwowe rdzenia. 5anał kr,gowy: o#ony rdzenia
0=. A. 1) #t. kr,gowego. 1#loty 7ylne kr,gowe wewn,trzne.
2 Bkład au&o*o'i)z*y. W<5ŁAD =
!wiczenie =. .arzd wzroku - 9udowa i Funkc2a.
12. A. 1) #n. ?roga wzrokowa. ?roga odruc4u Erenic na -wiatło.
13. A. 1) wt.
!wiczenie 10. .arzd słuc4u i równowagi 0 9udowa i Funkc2a.
1;. A. 1) cz. ?roga słuc4owa i statyczna.
1<. A. 1) #t.
Ć3i)z!*i! --. "owtarzanie materiału : ko-ci: ko&czyny - #re#araty mokre: zwłoki.
1=. A. 1) #n. /A 1#rawdzian .1-szy termin.1/2 gru#y. @akres $wicze&:
20. A. 1) wt. 1 - 10 cz,-ci trzecie2 / +.M... /.
Ć3i)z!*i! -+. "owtarzanie materiału : ko-ci: ko&czyny- #re#araty mokre: zwłoki.
22. A. 1) cz. /A 1#rawdzian .1-szy termin.1/2 gru#y. @akres $wicze&:
23. A. 1) #t. 1 - 10 cz,-ci trzecie2 / +.M... /.

!wiczenie 13. *mówienie egzaminu #raktycznego / regulamin /.
2<. A. 1) #n. "owtórzenie materiału : #re#araty N mokreQ: ko-ci
27. A. 1) wt. modele anatomiczne. (uzeum.
Bzu6!ł*i!*i! za(!#ło9)i :
1. zda3a*i! 3aru*ku z III "6ra3dzia*u
&y(ko 6o zda*iu IL %6ra3dzia*u 3 6i!r3"zy' &!r'i*i! MM
+. za(i)za*i! *i!oG!)*o9)i 3# R!#u(a'i*u za(i)z!N
3. IL %PRAWDZIAN. +$#i &!r'i* /6o6ra3ko3y / z C3.--.
!wiczenie 1). "owtórzenie materiału : #re#araty N mokreQ: ko-ci:
2=. A. 1) cz. modele anatomiczne. (uzeum.
30. A. 1) #t. IL %PRAWDZIAN. +$#i &!r'i* /6o6ra3ko3y/ z C3. -+.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1I1>C IG@C(/.C+J>.C SIB./C 0=. A/. - 2=. A/. 201) r.
I. EGZAMIN PRA5T<CZN< Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

d(a I roku Wydziału !kar"ki!#o :

,I. LI. +,-4 r. 6o*i!dział!k
I.,, K #ru6y - $ J
--.,, K #ru6y H $ -+

II. EGZAMIN TEORET<CZN< / ustny/ u 5ierownika @akładu Cnatomii
"rawidłowe2 w terminie wylosowanym / w ma2u 201)r. / #rzez starostów
gru# u *#iekuna %oku .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
7
%E%JA EGZAMINAC<JNA POPRAW5OWA - IE $ +4 IE +,-4 r.
-. IE. +,-4r. / 6o*i!dział!k / #odz. O.,, K za(i)za*i! 3aru*k:3.

I. +. IE. +,-4r. /3&or!k / #odz. I.,, K EGZAMIN PRA5T<CZN<
6o6ra3ko3y I gru#y 1 0 12 // wg %egulaminu Igzaminu "raktycznego //
/ lista osó9: które nie zdały 9,dzie wywieszona #o egzaminie tego samego dnia /
777777777777777777777777777777777777777777777777777777
II. EGZAMIN TEORET<CZN< / ustny/ u 5ierownika @akładu Cnatomii
"rawidłowe2 wg za#isów w sekretariacie 5atedry
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL