แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่ 1

เรื่อง การจัดหมวดหมูสนิ ทรัพยและการตีราคาสินทรัพย
ตอนที่ 1 จงเติมขอความลงในชองวางใหถูกตอง
ขอ 1. ขอใดเปนสินทรัพยอยูในหมวดประเภทดังตอไปนี้
ก. สินทรัพยหมุนเวียน
ข. เงินลงทุนระยะยาว
ค. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ง. สินทรัพยไมมตี ัวตนและสินทรัพยอื่น ๆ
1. หลักทรัพยในความตองการของตลาด .…………………………………..
2. เงินลงทุนในหุน กู (ระยะเวลา 2 ป)
……………………………………
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
………..…………………………..
4. ที่ดินเพื่อขยายกิจการในอนาคต
….………………………………..
5. ที่ดิน
……………………………………
6. คาใชจายในการตัดบัญชี
.…………..……………………….
7. ดอกเบี้ยคางรับ
…………………………………….
8. รถยนต
…………………………………….
9. ตั๋วเงินรับ
…………………………………….
10. คาความนิยม
…………………………………….
ขอ 2. จงคํานวณตัวเลขลงในชองวางใหถูกตองตามหลักการบัญชีของสินทรัพยแตละประเภทดังมี
รายการตอไปนี้
เงินสด
5,000 บาท
พันธบัตรรัฐบาล
10,000 บาท
ที่ดิน
50,000 บาท
อาคาร
38,000 บาท
สินคาคงเหลือ
1,000 บาท
ลูกหนี้
1,000 บาท
ลิขสิทธิ์
1,000 บาท
ที่ดินเพื่อขยายกิจการฯ 20,000 บาท
คาใชจา ยรอการตัดบัญชี
500 บาท
สัมปทาน
10,000 บาท
1. สินทรัพยหมุนเวียน
……………………………… บาท
2. สินทรัพยอื่น ๆ
……………………………… บาท
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ……………………………… บาท
4. สินทรัพยไมมีตัวตน
……………………………… บาท
5. เงินลงทุนระยะยาว
……………………………… บาท

ขอ 3. จากขอมูลสินทรัพยในขอ 2 ใหจดั เรียงลําดับสินทรัพยใหถูกตองตามหลักบัญชี
ลําดับที่ 1 …………………………………………………
ลําดับที่ 2 …………………………………………………
ลําดับที่ 3 …………………………………………………
ลําดับที่ 4 …………………………………………………
ลําดับที่ 5 …………………………………………………
ลําดับที่ 6 …………………………………………………
ลําดับที่ 7 .………………………………………………...
ลําดับที่ 8 ……….…………………………………………
ลําดับที่ 9 ………………………………………………….
ลําดับที่ 10 ………………………………………………..
ขอ 4. สินทรัพยควรรับรูในงบดุลเมื่อ…………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ขอ 5. กิจการสามารถวัดมูลคาของสินทรัพยไดโดยวิธ.ี ................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ตอนที่ 2 จัดทําลงในแบบฟอรมบัญชีใหที่ถูกตอง
ขอ 1. ตอไปนี้เปนรายการสินทรัพยของบริษัทเบญจรงค จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
ที่ดิน
300,000 บาท
เงินสด
200,000 บาท
ลูกหนี้
80,000 บาท
คาความนิยม
30,000 บาท
ลิขสิทธิ์
15,000 บาท
หลักทรัพยในความตองการของตลาด (ราคาทุน 45,000.-) 40,000 บาท
คาใชจายจายลวงหนา
1,000 บาท
รถยนต
100,000 บาท
คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต
20,000 บาท
ตั๋วเงินรับ
5,000 บาท
สินคาคงเหลือ
40,000 บาท
สิทธิบัตร
5,000 บาท
อาคาร
200,000 บาท
คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
80,000 บาท
ดอกเบี้ยคางรับ
24,000 บาท
ที่ดินเพื่อขยายกิจการในอนาคต
150,000 บาท
เงินลงทุนในหุน สามัญ (3 ป)
60,000 บาท
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,000 บาท
คาใชจายรอการตัดบัญชี
4,000 บาท
ใหทํา จัดเรียงลําดับสินทรัพยในงบดุล (บางสวน) แบบรายงาน