ñy ban thêng vô quèc héi Sè : 58/1998/nqUBTVQH10

CéNG Hßa X· HéI CHñ NghÜa VIÖT NAm §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

NGHÞ quyÕt

vÒ giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991 _________ ñy ban thêng vô quèc héi níc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §Ó thi hµnh NghÞ quyÕt cña Quèc héi kho¸ IX, kú häp thø 8 ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995 vÒ viÖc thi hµnh Bé luËt d©n sù; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Quèc héi kho¸ IX, kú häp thø 11 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997, QUYÕT NGHÞ: MôC I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG

§iÒu 1. Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt C¸c giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë thuéc së h÷u t nh©n ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991 (ngµy Ph¸p lÖnh nhµ ë n¨m 1991 cã hiÖu lùc) ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt nµy; viÖc gi¶i quyÕt ph¶i ®îc thùc hiÖn tõng bíc phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc vµ ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: 1. KhuyÕn khÝch, t«n träng sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn tham gia giao dÞch d©n sù, ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt, t¬ng th©n, t¬ng ¸i, t¬ng trî, gióp ®ì lÉn nhau trong néi bé nh©n d©n; tr¸nh l·ng phÝ cña c¶i, vËt chÊt ph¸t sinh do viÖc ®ßi l¹i nhµ g©y ra; 2. B¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn, lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng; trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt cÇn quan t©m thÝch ®¸ng ®èi víi bªn tham gia giao dÞch d©n sù lµ ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ngêi thuéc diÖn ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi, ngêi nghÌo ®ang ph¶i thuª nhµ ë, mîn nhµ ë. 3. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh x· héi, cã kh¶ n¨ng thùc thi vµ ®îc nh©n d©n ®ång t×nh.

§iÒu 2. Ph¹m vi ¸p dông 1. NghÞ quyÕt nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®ang thuéc së h÷u t nh©n ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991 gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n, gi÷a c¸ nh©n víi c¬ quan, tæ chøc, bao gåm: a) Thuª nhµ ë; b) Cho mîn, cho ë nhê nhµ ë; c) Mua b¸n nhµ ë; d) §æi nhµ ë; ®) TÆng cho nhµ ë; e) Thõa kÕ nhµ ë; g) Qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n. 2. NghÞ quyÕt nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë thuéc së h÷u t nh©n ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991 mµ cã ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi tham gia. MôC II. GIAO DÞCH D©N Sù VÒ NHµ ë GI÷A C¸ NH©N VíI C¸ NH©N §iÒu 3. Thuª nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n 1. Trong trêng hîp thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång ®· hÕt tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc, th× bªn cho thuª vµ bªn thuª cã thÓ

tho¶ thuËn tiÕp tôc viÖc thuª; nÕu tho¶ thuËn ®îc th× c¸c bªn ph¶i ký kÕt hîp ®ång thuª nhµ ë theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. 2. Trong trêng hîp thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång ®· hÕt tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc mµ c¸c bªn kh«ng tho¶ thuËn ®îc vÒ viÖc tiÕp tôc thuª, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Trong trêng hîp bªn thuª ®· cã chç ë kh¸c, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng; b) Trong trêng hîp bªn thuª cã ®iÒu kiÖn t¹o lËp chç ë kh¸c hoÆc bªn cho thuª ®· tù nguyÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn thuª cã chç ë kh¸c, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ s¸u th¸ng; c) Trong trêng hîp bªn cho thuª kh«ng cã chç ë vµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn t¹o lËp chç ë kh¸c th× tuú tõng trêng hîp mµ bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé nhµ ë, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng; d) Trong trêng hîp bªn cho thuª tuy cã nhµ ë nhng cã khã kh¨n vÒ ®êi sèng hoÆc cã diÖn tÝch ë díi møc b×nh qu©n 6m2/ngêi vµ bªn

thuª kh«ng cã chç ë kh¸c hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn t¹o lËp chç ë kh¸c, th× tuú tõng trêng hîp mµ bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i mét phÇn nhµ cho thuª, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ s¸u th¸ng; ®) Trong trêng hîp bªn cho thuª cha ®îc lÊy l¹i nhµ ë theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n 2 §iÒu nµy, th× ®îc lÊy l¹i nhµ ë kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng. 3. Trong trêng hîp ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc mµ thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång vÉn cßn, nhng kÕt thóc tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng; nÕu bªn thuª nhµ ®îc tiÕp tôc ë nhµ thuª sau khi ®· hÕt thêi h¹n hîp ®ång cho ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005 mµ ph¸t sinh c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a b, c vµ d kho¶n 2 §iÒu nµy, th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm ®ã. 4. Trong trêng hîp thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång vÉn cßn sau ngµy 1 th¸ng 7 n¨m

2005, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë kÓ tõ ngµy hÕt h¹n thuª. 5. Trong trêng hîp thêi h¹n thuª nhµ ë kh«ng ®îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång vµ c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng; nÕu ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005 mµ ph¸t sinh c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n 2 §iÒu nµy, th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm ®ã. 6. Trong trêng hîp bªn cho thuª lÊy l¹i nhµ ë ®Ó cho thuª hoÆc b¸n nhµ ®ang cho thuª, th× bªn thuª ®îc u tiªn ký hîp ®ång thuª tiÕp hoÆc ®îc quyÒn u tiªn mua nhµ ®ang thuª theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. 7. Trong thêi gian bªn thuª ®îc tiÕp tôc ë nhµ thuª, th× c¸c bªn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn, nghÜa vô cña m×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. Gi¸ thuª nhµ ë trong trêng hîp nµy do c¸c bªn tho¶ thuËn; nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®îc th× theo b¶ng gi¸ do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ban hµnh theo khung gi¸ do ChÝnh phñ quy ®Þnh t¬ng øng víi tõng thêi

kú. 8. Hîp ®ång thuª nhµ ë mµ toµn bé hoÆc mét phÇn néi dung vi ph¹m ®iÒu cÊm hoÆc tr¸i ®¹o ®øc x· héi theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù th× bÞ v« hiÖu toµn bé hoÆc mét phÇn vµ hËu qu¶ ph¸p lý ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 146 cña Bé luËt d©n sù. §iÒu 4. Cho mîn, cho ë nhê nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n 1. Trong trêng hîp thêi h¹n cho mîn, cho ë nhê nhµ ë theo hîp ®ång ®· hÕt tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc, th× bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ®îc lÊy l¹i nhµ ë, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn mîn, bªn ë nhê biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng. 2. Trong trêng hîp ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc mµ thêi h¹n cho mîn, cho ë nhê nhµ ë theo hîp ®ång vÉn cßn, th× bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ®îc lÊy l¹i nhµ ë kÓ tõ khi hÕt h¹n hîp ®ång, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn mîn, bªn ë nhê biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng. 3. Trong trêng hîp thêi h¹n cho mîn, cho ë nhê nhµ ë kh«ng ®îc x¸c ®Þnh trong hîp

®ång, th× bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ®îc lÊy l¹i nhµ ë, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn mîn, bªn ë nhê biÕt tríc Ýt nhÊt lµ s¸u th¸ng. Trong trêng hîp bªn mîn, bªn ë nhê kh«ng cã chç ë kh¸c hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn t¹o lËp chç ë kh¸c, th× tuú tõng trêng hîp mµ ®îc tiÕp tôc sö dông mét phÇn hoÆc toµn bé nhµ ë ®ang mîn, ®ang ë nhê cho ®Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005 vµ c¸c bªn ph¶i ký kÕt hîp ®ång thuª nhµ ë theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù; gi¸ thuª nhµ ë ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 3 cöa NghÞ quyÕt nµy; nÕu bªn mîn, bªn ë nhê kh«ng chÞu ký kÕt hîp ®ång th× ph¶i tr¶ l¹i nhµ; nÕu bªn cho mîn, bªn cho ë nhê kh«ng chÞu ký kÕt hîp ®ång th× bªn mîn, bªn ë nhê ®îc tiÕp tôc ë nhµ ®ang mîn, ®ang ë nhê cho ®Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005. §iÒu 5. Mua b¸n nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n 1. Trong trêng hîp kh«ng cã tranh chÊp vÒ hîp ®ång mua b¸n nhµ ë vµ thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cha hoµn tÊt, th× bªn mua ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u. 2. Trong trêng hîp cã tranh chÊp vÒ hîp

®ång mua b¸n nhµ ë vµ thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cha hoµn tÊt, th× gi¶i quyÕt nh sau: a) NÕu h×nh thøc cña hîp ®ång phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, th× hîp ®ång ®îc c«ng nhËn, c¸c bªn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång vµ ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u; b) NÕu h×nh thøc cña hîp ®ång kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, th× gi¶i quyÕt nh sau: - NÕu c¸c bªn cha thùc hiÖn nghÜavô theo hîp®ång, th× hîp®ång bÞ huû bá; - NÕu bªn mua ®· tr¶ ®ñ hoÆc mét phÇn tiÒn mua nhµ mµ bªn b¸n cha giao nhµ hoÆc bªn b¸n ®· giao toµn bé hoÆc mét phÇn nhµ mµ bªn mua cha tr¶ ®ñ tiÒn, th× c¸c bªn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång vµ ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u. NÕu bªn mua cha tr¶ ®ñ tiÒn th× ph¶i tr¶ cho bªn b¸n kho¶n tiÒn cßn thiÕu tÝnh theo gi¸ trÞ cña nhµ ë ®ã theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Bªn kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång mµ cã lçi vµ g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù.

3. Trong trêng hîp thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n nhµ ë ®· ®îc hoµn tÊt, nhng bªn b¸n cha giao nhµ hoÆc bªn mua cha tr¶ ®ñ tiÒn, th× c¸c bªn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; nÕu bªn mua cha tr¶ ®ñ tiÒn, th× ph¶i tr¶ cho bªn b¸n kho¶n tiÒn cßn thiÕu tÝnh theo gi¸ trÞ cña nhµ ë ®ã theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Bªn kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång mµ cã lçi vµ g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. 4. Trong trêng hîp hîp ®ång mua b¸n nhµ ë cã ®iÒu kiÖn mµ ®iÒu kiÖn ®ã ®· x¶y ra hoÆc ®· ®îc thùc hiÖn th× hîp ®ång mua b¸n nhµ ë ®ã ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy. 5. Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë mµ toµn bé hoÆc mét phÇn néi dung vi ph¹m ®iÒu cÊm hoÆc tr¸i ®¹o ®øc x· héi theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù th× bÞ v« hiÖu toµn bé hoÆc mét phÇn vµ hËu qu¶ ph¸p lý ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 146 cña Bé luËt d©n sù.

§iÒu 6. §æi nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n 1. Trong trêng hîp kh«ng cã tranh chÊp vÒ hîp ®ång ®æi nhµ ë vµ thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cha hoµn tÊt, th× c¸c bªn ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u. 2. Trong trêng hîp cã tranh chÊp vÒ hîp ®ång ®æi nhµ ë vµ thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cha hoµn tÊt, th× gi¶i quyÕt nh sau: a) NÕu c¸c bªn ®· giao nhµ ë cho nhau, th× c¸c bªn ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u; b) NÕu mét bªn ®· giao nhµ ë mµ bªn kia cha giao, th× bªn cha giao nhµ ë ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång; c) NÕu c¸c bªn míi giao mét phÇn nhµ ë cho nhau, th× mçi bªn ph¶i giao nèt phÇn cßn l¹i cho bªn kia; d) NÕu c¸c bªn ®· giao nhµ ë cho nhau mµ cã chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ vµ bªn cã nghÜa vô thanh to¸n cha tr¶ ®ñ tiÒn, th× ph¶i tr¶ cho bªn kia kho¶n tiÒn cßn thiÕu theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Bªn kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång mµ cã lçi vµ g©y thiÖt h¹i, th× ph¶i bå thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù; ®) NÕu c¸c bªn cha giao nhµ ë cho nhau, th×

hîp ®ång bÞ huû bá. 3. Trong trêng hîp thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®æi nhµ ë ®· ®îc hoµn tÊt mµ c¸c bªn cha giao nhµ ë cho nhau hoÆc mét bªn cha giao nhµ ë cho bªn kia, th× c¸c bªn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång. 4. Trong trêng hîp c¸c bªn chØ ®æi cho nhau quyÒn sö dông nhµ ë mµ kh«ng chuyÓn quyÒn së h÷u nhµ ë, nÕu x¶y ra tranh chÊp, th× gi¶i quyÕt nh sau: a) NÕu mét bªn ®· giao nhµ ë mµ bªn kia cha giao, th× bªn cha giao ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång. Bªn kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång mµ cã lçi vµ g©y thiÖt h¹i, th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. b) NÕu hîp ®ång cã thêi h¹n, th× khi thêi h¹n ®ã ®· hÕt, c¸c bªn ph¶i trë l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu trong thêi h¹n mét th¸ng kÓ tõ ngµy hÕt h¹n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; nÕu hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n, th× mét trong c¸c bªn cã quyÒn yªu cÇu trë l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn kia biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng. 5. Hîp ®ång ®æi nhµ ë mµ toµn bé hoÆc mét

phÇn néi dung vi ph¹m ®iÒu cÊm hoÆc tr¸i ®¹o ®øc x· héi theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù th× bÞ v« hiÖu toµn bé hoÆc mét phÇn vµ hËu qu¶ ph¸p lý ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 146 cña Bé luËt d©n sù. §iÒu 7. TÆng cho nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n 1. Trong trêng hîp kh«ng cã tranh chÊp vÒ hîp ®ång tÆng cho nhµ ë vµ thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cha hoµn tÊt, th× bªn ®îc tÆng cho ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u. 2. Trong trêng hîp cã tranh chÊp vÒ hîp ®ång tÆng cho nhµ ë vµ thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cha hoµn tÊt, th× gi¶i quyÕt nh sau: a) NÕu bªn ®îc tÆng cho ®· nhËn nhµ ë, th× nhµ ë ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña bªn ®îc tÆng cho vµ bªn ®îc tÆng cho ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u; b) NÕu bªn ®îc tÆng cho cha nhËn nhµ ë, th× hîp ®ång tÆng cho nhµ ë bÞ huû bá, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. 3. Trong trêng hîp thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång tÆng cho nhµ ë ®· hoµn tÊt mµ nhµ ë cha ®îc giao cho bªn ®îc tÆng cho, th× bªn tÆng cho ph¶i giao nhµ ë ®ã cho bªn ®îc tÆng cho trong thêi h¹n

ba th¸ng, kÓ tõ ngµy bªn ®îc tÆng cho cã yªu cÇu b»ng v¨n b¶n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. 4. Trong trêng hîp hîp ®ång tÆng cho nhµ ë cã ®iÒu kiÖn mµ ®iÒu kiÖn ®ã ®· x¶y ra hoÆc ®· ®îc thùc hiÖn, th× hîp ®ång tÆng cho nhµ ë ®ã ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy. 5. Hîp ®ång tÆng cho nhµ ë mµ toµn bé hoÆc mét phÇn néi dung vi ph¹m ®iÒu cÊm hoÆc tr¸i ®¹o ®øc x· héi theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù th× bÞ v« hiÖu toµn bé hoÆc mét phÇn vµ hËu qu¶ ph¸p lý ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 146 cña Bé luËt d©n sù. §iÒu 8. Thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u nhµ ë Thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u nhµ ë ®èi víi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 5, 6 vµ 7 cña NghÞ quyÕt nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 9. Thõa kÕ nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n §èi víi trêng hîp thõa kÕ nhµ ë ®îc më tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991 mµ di s¶n thõa kÕ cha ®îc chia, nÕu cã yªu cÇu chia th× gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thõa

kÕ. §iÒu 10. Qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n 1. Trong trêng hîp tríc khi ®i v¾ng, chñ së h÷u nhµ ë ®· cã ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p vµ cho ®Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 (ngµy Bé luËt d©n sù cã hiÖu lùc) cha lÕt thêi h¹n uû quyÒn hoÆc tuy cã uû quyÒn hîp ph¸p nhng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n uû quyÒn, th× viÖc thùc hiÖn néi dung uû quyÒn theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù nÕu chñ së h÷u nhµ ë ®ã ®· chÕt, th× viÖc uû quyÒn chÊm døt vµ viÖc thõa kÕ nhµ ë ®ã ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. 2. Trong trêng hîp tríc khi ®i v¾ng, chñ së h÷u nhµ ë ®· cã uû quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p vµ thêi h¹n uû quyÒn ®· hÕt tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996, th× gi¶i quyÕt nh sau : a) NÕu chñ së h÷u cã yªu cÇu lÊy l¹i nhµ tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 th× nhµ ë ®ã ®îc tr¶ l¹i cho chñ së h÷u; nÕu chñ së h÷u ®· chÕt, th× c«ng nhËn quyÒn së h÷u cho nh÷ng ngêi thõa kÕ; b) NÕu chñ ë h÷u kh«ng cã yªu cÇu lÊy l¹i nhµ tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 hoÆc ®· chÕt vµ tríc khi chÕt kh«ng cã yªu cÇu lÊy l¹i nhµ,

th× c«ng nhËn quyÒn së h÷u cho bè, mÑ, vî, chång, con cña ngêi ®ã ®ang qu¶n lý, sö dông nhµ ë ®ã; c) NÕu kh«ng cã nh÷ng ngêi ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n nµy, th× c«ng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®ã cho ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông liªn tôc nhµ ë ®ã tõ 30 n¨m trë lªn, kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu qu¶n lý, sö dông ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc. Trong trêng hîp ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc còng kh«ng cã ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông nãi trªn, th× nhµ ë ®ã thuéc Nhµ níc vµ ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông ®îc thuª hoÆc ®îc quyÒn u tiªn mua. 3. Trong trêng hîp tríc khi ®i v¾ng nÕu chñ së h÷u nhµ ë kh«ng cã ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p th× c«ng nhËn quyÒn së h÷u cho bè, mÑ, vî, chång, con ngêi cña ®ang qu¶n lý, sö dông nhµ ë ®ã, nÕu kh«ng cã nh÷ng ngêi nãi trªn, th× c«ng nhËnquyÒn së h÷u nhµ ë ®ã cho ngêi ®ang qu¶nlý, sö dông liªn tôc nhµ ë ®ã tõ 30 n¨m trë lªn kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu qu¶n lý, sö dông ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc. Trong trêng hîp ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc còng kh«ng cã ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông nãi trªn, th× nhµ ë ®ã thuéc Nhµ níc vµ ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông

®îc thuª hoÆc ®îc quyÒn u tiªn mua. 4. Trong trêng hîp nhµ ë v¾ng chñ v× chñ së h÷u ®i ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, tham gia kh¸ng chiÕn, th× nhµ ë ®ã ®îc tr¶ l¹i cho chñ së h÷u. NÕu chñ së h÷u ®· chÕt, th× nhµ ë ®ã thuéc së h÷u cña nh÷ng ngêi thõa kÕ. Trong trêng hîp kh«ng cã ngêi thõa kÕ, th× c«ng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®ã cho ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông liªn tôc nhµ ë ®ã tõ 30 n¨m trë lªn, kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu qu¶n lý, sö dông ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc. Trong trêng hîp ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc còng kh«ng cã ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông nãi trªn, th× nhµ ë ®ã thuéc Nhµ níc vµ ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông ®îc thuª hoÆc ®îc quyÒn u tiªn mua. 5. Trong trêng hîp ngêi ®ang trùc tiÕp qu¶n lý, sö dông nhµ ë v¾ng chñ ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy kh«ng ®îc c«ng nhËn lµ chñ së h÷u nhµ ë ®ã, th× cã quyÒn yªu cÇu ngêi ®îc c«ng nhËn lµ chñ së h÷u ph¶i ®Òn bï mét kho¶n chi phÝ hîp lý do ®· tr«ng nom, b¶o qu¶n nhµ ë ®ã. §iÒu 11. Söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, lµm thªm diÖn tÝch, x©y dùng nhµ ë míi 1. §èi víi nhµ ë cho thuª, cho mîn, cho ë nhê

gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n mµ ®· ®îc bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, lµm thªm diÖn tÝch hoÆc x©y dùng nhµ ë míi trong khu«n viªn nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê, th× viÖc lÊy l¹i nhµ ë ®ã ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi trêng hîp nhµ ë ®· ®îc söa ch÷a, th× khi lÊy l¹i nhµ, bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ph¶i thanh to¸n cho bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê gi¸ trÞ ®Çu t söa ch÷a cßn l¹i theo gi¸ thi trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; b) §èi víi trêng hîp nhµ ë ®· ®îc c¶i t¹o, n©ng cÊp mµ kh«ng cã sù ph¶n ®èi cña bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê, th× khi lÊy l¹i nhµ, bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ph¶i thanh to¸n cho bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê gi¸ trÞ ®Çu t c¶i t¹o, n©ng cÊp cßn l¹i theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; Trong trêng hîp ®· cã sù ph¶n ®èi cña bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê, th× khi lÊy l¹i nhµ, bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ph¶i thanh to¸n mét phÇn gi¸ trÞ ®Çu t c¶i t¹o, n©ng cÊp cßn l¹i theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c;

c) §èi víi trêng hîp bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê nhµ ë ®· lµm thªm diÖn tÝch hoÆc x©y dùng nhµ ë míi trong khu«n viªn nhµ thuª, mîn, ë nhê, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, th× gi¶i quyÕt nh sau : - Trong trêng hîp bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ®· ®ång ý b»ng v¨n b¶n hoÆc ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 kh«ng khiÕu kiÖn ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc lµm thªm diÖn tÝch, x©y dùng nhµ ë míi vµ nÕu diÖn tÝch lµm thªm hoÆc nhµ ë míi cã thÓ sö dông ®Ó ë mét c¸ch riªng biÖt víi nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê, th× diÖn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê vµ hä ph¶i thanh to¸n cho bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo b¶ng gi¸ do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ban hµnh theo khung gi¸ do ChÝnh phñ quy ®Þnh, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; - Trong trêng hîp bªn cho thuª, bªn cho mîn bªn cho ë nhê tuy ®· ®ång ý b»ng v¨n b¶n hoÆc ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 kh«ng khiÕu kiÖn ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc lµm thªm diÖn tÝch, x©y

dùng nhµ ë míi, nhng nÕu diÖn tÝch lµm thªm hoÆc nhµ ë míi kh«ng thÓ sö dông ®Ó ë mét c¸ch riªng biÖt víi nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê, th× diÖn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña bªn cho thuª, bªn cho mîn bªn cho ë nhê vµ hä ph¶i thanh to¸n cho bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê gi¸ trÞ ®Çu t x©y dùng cßn l¹i cña phÇn diÖn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; - Trong trêng hîp kh«ng ®îc bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ®ång ý b»ng v¨n b¶n hoÆc ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 ®· cã khiÕu kiÖn ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc lµm thªm diÖn tÝch, x©y dùng nhµ ë míi, th× diÖn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê vµ hä ph¶i thanh to¸n cho bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê mét phÇn gi¸ trÞ ®Çu t x©y dùng cßn l¹i cña phÇn diÖn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; - Trong trêng hîp nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê bÞ ph¸ dì vµ bªn thuª bªn mîn, bªn ë nhê ®· x©y dùng nhµ ë míi thay thÕ, nÕu viÖc

ph¸ dì cã sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê hoÆc ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 mµ bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê kh«ng khiÕu kiÖn ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, th× nhµ ë míi ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê vµ hä ph¶i thanh to¸n cho bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê gi¸ trÞ ®Çu t x©y dùng cßn l¹i cña nhµ ë míi theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tháa thuËn kh¸c. NÕu kh«ng ®îc bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê ®ång ý hoÆc ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 ®· cã khiÕu kiÖn, th× bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê chØ ph¶i thanh to¸n cho bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê mét phÇn gi¸ trÞ ®Çu t x©y dùng cßn l¹i cña nhµ ë míi theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; Trong trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn nhµ ë míi ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña bªn thuª, bªn mîn, bªn ë nhê, th× bªnthuª, bªnmîn, bªn ë nhê ph¶i thanhto¸n cho bªn cho thuª, bªn cho mîn, bªn cho ë nhê gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo b¶ng gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ban hµnh

theo khung gi¸ do ChÝnh phñ quy ®Þnh, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. 2. §èi víi trêng hîp qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n mµ ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông ®· söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, lµm thªm diÖn tÝch hoÆc x©y dùng nhµ ë míi, th× gi¶i quyÕt nh sau: a) §èi víi trêng hîp nhµ ë ®· ®îc söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, th× khi lÊy l¹i nhµ ngêi ®îc c«ng nhËn lµ chñ së h÷u nhµ ë ®ã ph¶i thanh to¸n cho bªn ®· söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp gi¸ trÞ ®Çu t söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp cßn l¹i theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. b) §èi víi trêng hîp lµm thªm diÖn tÝch hoÆc x©y dùng nhµ ë míi trong khu«n viªn nhµ v¾ng chñ, th× gi¶i quyÕt nh sau : - Trong trêng hîp diÖn tÝch lµm thªm hoÆc nhµ ë míi cã thÓ sö dông mét c¸ch riªng biÖt víi nhµ v¾ng chñ, th× diÖn tÝch lµm thªm hoÆc nhµ ë míi ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña ngêi lµm thªm diÖn tÝch hoÆc x©y dùng nhµ ë míi vµ hä ph¶i thanh to¸n cho ngêi ®îc c«ng nhËn lµ chñ së h÷u nhµ v¾ng chñ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo b¶ng gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ban hµnh theo khung gi¸ do ChÝnh phñ

quy ®Þnh, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; - Trong trêng hîp diÖn tÝch lµm thªm hoÆc nhµ ë míi kh«ng thÓ sö dông ®Ó ë mét c¸ch riªng biÖt víi nhµ v¾ng chñ, th× diªn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi ®ã thuéc quyÒn së h÷u cña ngêi ®îc c«ng nhËn lµ chñ së h÷u nhµ v¾ng chñ, nhng chñ së h÷u nhµ v¾ng chñ ph¶i thanh to¸n cho ngêi lµm thªm diÖn tÝch hoÆc x©y dùng nhµ ë míi gi¸ trÞ ®Çu t x©y dùng cßn l¹i cña phÇn diÖn tÝch lµm thªm hoÆc nhµ ë míi theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; - Trong trêng hîp ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông ®· ph¸ dì nhµ v¾ng chñ vµ x©y dùng nhµ ë míi thay thÕ, th× ngêi ®îc c«ng nhËn lµ chñ së h÷u nhµ v¾ng chñ ®îc quyÒn së h÷u nhµ ë míi ®ã vµ ph¶i thanh to¸n cho ngêi ®· x©y dùng nhµ ë míi gi¸ trÞ ®Çu t x©y dùng cßn l¹i cña nhµ ë míi theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; - Trong trêng hîp nhµ v¾ng chñ kh«ng cßn v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng vµ ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông ®· x©y dùng nhµ ë míi thay thÕ, th× c«ng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë míi ®ã cho

ngêi qu¶n lý, sö dông ®· x©y dùng nhµ ë míi thay thÕ vµ hä ph¶i thanh to¸n cho ngêi ®îc c«ng nhËn lµ chñ së h÷u nhµ v¾ng chñ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo b¶ng gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ban hµnh theo khung gi¸ do ChÝnh phñ quy ®Þnh, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. Môc iii. Giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¬ quan, tæ chøc §iÒu 12. C¬ quan, tæ chøc thuª nhµ ë cña c¸ nh©n 1. §èi víi hîp ®ång thuª nhµ ë mµ nhµ ®ã ®ang ®îc sö dông ®Ó ë, th× gi¶i quyÕt nh sau : a) Trong trêng hîp nhµ thuª ®ang ®îc sö dông cho c¸ nh©n ë mµ thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång ®· hÕt tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc hoÆc thêi h¹n thuª nhµ ë kh«ng ®îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång, th× bªn thuª lµ c¬ quan, tæ chøc ®ang qu¶n lý nhµ ë ®ã ph¶i tr¶ l¹i nhµ cho bªn cho thuª, kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; Trong trêng hîp bªn thuª lµ c¬ quan, tæ chøc ®· chÊm døt ho¹t ®éng mµ kh«ng cã c¬

quan, tæ chøc nµo qu¶n lý nhµ ë ®ã, th× c¸ nh©n ®ang trùc tiÕp sö dông nhµ ë ®ã tho¶ thuËn víi bªn cho thuª ®Ó gi¶i quyÕt; nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®îc, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng; b) Trong trêng hîp nhµ thuª ®ang ®îc sö dông cho c¸ nh©n ë vµ cho ®Õn ngµy NghÞ quyÕt ngµy cã hiÖu lùc mµ thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång vÉn cßn, nÕu thêi h¹n thuª kÕt thóc tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, th× bªn thuª lµ c¬ quan, tæ chøc ®ang qu¶n lý nhµ ë ®ã ph¶i tr¶ l¹i nhµ cho bªn cho thuª kÓ tõ ngµy 1 th¸ng7 n¨m 2005; nÕu thêi h¹n thuª kÕt thóc sau ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c; Trong trêng hîp bªn thuª lµ c¬ quan, tæ chøc ®· chÊm døt ho¹t ®éng mµ kh«ng cã c¬ quan tæ chøc nµo qu¶n lý nhµ ë ®ã vµ thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång kÕt thóc tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, th× c¸ nh©n trùc tiÕp sö dông nhµ ë ®ã tho¶ thuËn víi bªn cho thuª ®Ó gi¶i quyÕt; nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®îc, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë kÓ tõ ngµy

1 th¸ng 7 n¨m 2005, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª biÕt tríc Ýt nhÊt lµ ba th¸ng; nÕu thêi h¹n thuª kÕt thóc sau ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2005, th× bªn cho thuª ®îc lÊy l¹i nhµ ë theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù; c) Trong trêng hîp c¸ nh©n ®îc tiÕp tôc ë nhµ thuª theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 nµy mµ ph¸t sinh c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n 2 §iÒu 3 cña NghÞ quyÕt nµy, th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm ®ã. 2. §èi víi hîp ®ång thuª nhµ ë mµ nhµ ®ã ®ang ®îc sö dông lµm trô së lµm viÖc, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng tr×nh c«ng céng, th× gi¶i quyÕt nh sau : a) Trong trêng hîp thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång ®· hÕt tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc hoÆc thêi h¹n thuª nhµ ë kh«ng ®îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång th× c¸cbªn tho¶ thuËn ®Ó gi¶i quyÕt; nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®îc, th× c¬ quan, tæ chøc ®ang qu¶n lý, sö dông nhµ ë ®ã ph¶i tr¶ l¹i nhµ cho bªn cho thuª, kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2002; b) Trong trêng hîp cho ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc mµ thêi h¹n thuª nhµ ë theo hîp ®ång vÉn cßn, nhng kÕt thóc tríc ngµy 1

th¸ng 7 n¨m 2002, th× c¸c bªn tho¶ thuËn ®Ó gi¶i quyÕt, nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®îc, th× c¬ quan, tæ chøc ®ang qu¶n lý, sö dông nhµ ë ®ã ph¶i tr¶ l¹i nhµ cho bªn cho thuª kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2002; nÕu thêi h¹n thuª nhµ ë kÕt thóc sau ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2002, th× ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. 3. C¸c quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 6, 7 vµ 8 §iÒu 3 cña NghÞ quyÕt nµy còng ®îc ¸p dông ®Ó gi¶i quyÕt hîp ®ång thuª nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¬ quan, tæ chøc. §iÒu 13. C¬ quan, tæ chøc mîn nhµ ë cña c¸ nh©n 1. Trong trêng hîp nhµ mîn ®ang ®îc sö dông cho c¸ nh©n ë, th× viÖc gi¶i quyÕt ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ quyÕt nµy. Trong trêng hîp nhµ mîn ®· ®îc c¬ quan, tæ chøc b¸n hoÆc cho thuª, th× hîp ®ång mua b¸n, hîp ®ång thuª bÞ v« hiÖu vµ hËu qu¶ ph¸p lý ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 146 cña Bé luËt d©n sù. 2. Trong trêng hîp nhµ mîn ®ang ®îc sö dông lµm trô së lµm viÖc, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng tr×nh c«ng céng, th× viÖc gi¶i

quyÕt ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 12 cña NghÞ quyÕt nµy. §iÒu 14. Ph¬ng thøc tr¶ nhµ ë Trong trêng hîp c¬ quan, tæ chøc ph¶i tr¶ nhµ ë cho bªn cho thuª, bªn cho mîn, th× tuú tõng trêng hîp viÖc tr¶ cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo nh÷ng ph¬ng thøc sau ®©y : 1. Tr¶ l¹i nhµ mµ c¬ quan, tæ chøc ®ang qu¶n lý, sö dông; 2. Tr¶ b»ng nhµ kh¸c; 3. Tr¶ b»ng tiÒn ; 4. Nhµ níc giao ®Êt ë kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt. §iÒu 15. Mua b¸n nhµ ë, ®æi nhµ ë, tÆng cho nhµ ë, thõa kÕ nhµ ë gi÷a c¸ nh©n víi c¬ quan, tæ chøc 1. ViÖc gi¶i quyÕt hîp ®ång mua b¸n nhµ ë ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ quyÕt nµy. 2. ViÖc gi¶i quyÕt hîp ®ång ®æi nhµ ë ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ quyÕt nµy. 3. ViÖc gi¶i quyÕt hîp ®ång tÆng cho nhµ ë ®îc ¸p dông theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ quyÕt nµy. 4. ViÖc gi¶i quyÕt thõa kÕ nhµ ë ®îc ¸p dông

theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ quyÕt nµy. §iÒu 16. Söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, lµm thªm diÖn tÝch, x©y dùng nhµ ë míi ViÖc söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp lµm thªm diÖn tÝch, x©y dùng nhµ ë míi ®îc gi¶i quyÕt nh sau : 1. Trong trêng hîp nhµ ®ã ®ang ®îc sö dông ®Ó ë, th× viÖc gi¶i quyÕt ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña NghÞ quyÕt nµy; 2. Trong trêng hîp nhµ ®ã ®ang ®îc sö dông ®Ó lµm c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, trô së lµm viÖc, c«ng tr×nh c«ng céng, th× viÖc gi¶i quyÕt do c¸c bªn tho¶ thuËn, nÕu kh«ng tháa thuËn ®îc, th× viÖc söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 11 cña NghÞ quyÕt nµy, cßn diÖn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi ®îc c«ng nhËn quyÒn së h÷u cho bªn cho thuª, cho mîn nhng hä ph¶i thanh to¸n cho bªn thuª, bªn mîn gi¸ trÞ ®Çu t x©y dùng cßn l¹i cña phÇn diÖn tÝch lµm thªm, nhµ ë míi ®ã theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. MôC IV. §IÒU KHO¶N THI HµNH

§iªu 17. ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991 1. ViÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt nµy trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh tõ giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991 ®îc thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi nh÷ng vô ¸n ®îc Toµ ¸n nh©n d©n thô lý, nhng cha ®îc xÐt xö s¬ thÈm tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc ph¸p luËt, nh÷ng vô ¸n mµ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm cha cã hiÖu lùc ph¸p luËt bÞ kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ hîp lÖ, nhng cha ®îc xÐt xö phóc thÈm tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc ph¸p luËt, nh÷ng vô ¸n mµ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt bÞ kh¸ng nghÞ, nhng cha ®îc xÐt xö gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm tríc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc ph¸p luËt, th× ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt nµy ®Ó gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù; b) §èi víi nh÷ng vô ¸n ®· ®îc Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt theo ®óng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt tríc ®©y vµ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt, th× kh«ng c¨n cø

vµo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt nµy ®Ó kh¸ng nghÞ theo thñ tôc gi¸m ®èc thÈm; c) §èi víi nh÷ng vô ¸n vÒ ®ßi nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê, qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n ®· ®îc Toµ ¸n nh©n d©n xÐt xö, b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt mµ Toµ ¸n ®· b¸c yªu cÇu ®ßi l¹i nhµ do cha ®ñ ®iÒu kiÖn lÊy l¹i nhµ ë, nay ®¬ng sù l¹i cã ®¬n khëi kiÖn, th× Toµ ¸n thô lý gi¶i quyÕt nh mét vô ¸n d©n sù míi. 2. Thêi gian tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1996 ®Õn ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc kh«ng tÝnh vµo thêi hiÖu trong thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù ®èi víi giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1991. §iÒu 18. §iÒu kho¶n thi hµnh NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc kÓ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1999. ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh híng dÉn thi hµnh NghÞ quyÕt nµy.

Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 1998 t/m ñy BAn thêng vô quèc HéI Chñ tÞch (§· ký) N«ng §øc M¹nh _______________________________________________ ______________________________________________