Bé X©y dùng

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

-------------Sè: 02 /1999/TTBXD

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------BN Hµ néi, ngµy 03 th¸ng 5 n¨m 1999 th«ng t

Híng dÉn qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt vÒ giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1/7/1991 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi C¨n cø NghÞ quyÕt sè 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngµy 20/8/1998 ñy ban Thêng vô Quèc héi vÒ giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®îc x¸c lËp tríc ngµy 1/7/1991 (sau ®©y gäi chung lµ NghÞ quyÕt sè 58/1998), Bé X©y dùng híng dÉn viÖc qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n khi thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 58/1998 nh sau:

I/ ph¹m vi ¸p dông

1- Nhµ ë v¾ng chñ thuéc ph¹m vi ¸p dông cña NghÞ quyÕt sè 58/1998 lµ nhµ ë ®ang thuéc së h÷u t nh©n, nhng ngêi ®ang qu¶n lý, sö dông kh«ng ph¶i lµ chñ së h÷u nhµ ë ®ã. Cô thÓ lµ: a/ Nhµ ë do chñ së h÷u ®Ó l¹i khi chuyÓn vµo sinh sèng t¹i c¸c tØnh phÝa Nam tríc n¨m 1954; b/ Nhµ ë do chñ së h÷u ®Ó l¹i khi di c vµo miÒn Nam sau n¨m 1954; c/ Nhµ ë do chñ së h÷u ®Ó l¹i khi chuyÓn ®i sinh sèng t¹i c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c hoÆc t¶n c ®i ®Þa ph¬ng kh¸c trong thêi kú chiÕn tranh;

d/ Nhµ ë do chñ së h÷u ®Ó l¹i khi ®i ho¹t ®éng C¸ch m¹ng, tham gia kh¸ng chiÕn; e/ Nhµ ë do chñ së h÷u ®Ó l¹i, nhng chñ së h÷u ®· chÕt hoÆc kh«ng râ tung tÝch. C¸c lo¹i nhµ v¾ng chñ sau còng thuéc ph¹m vi ¸p dông cña NghÞ quyÕt sè 58/1998 vµ Th«ng t nµy: nhµ v¾ng chñ hiÖn ®ang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c kh«ng ph¶i ®Ó ë, nhng t¹i thêi ®iÓm x¸c lËp giao dÞch d©n sù tríc ngµy 1/7/1991 lµ nhµ ë; nhµ v¾ng chñ hiÖn ®ang sö dông vµo môc ®Ých ®Ó ë, nhng kh«ng x¸c ®Þnh ®îc tõ thêi ®iÓm x¸c lËp giao dÞch d©n sù tríc ngµy 1/7/1991 nhµ ®ã dïng vµo môc ®Ých g×. 2- Nh÷ng lo¹i nhµ ë v¾ng chñ sau ®©y kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông cña NghÞ quyÕt sè 58/1998 vµ Th«ng t nµy: a/ Nh÷ng lo¹i nhµ ë v¾ng chñ, mµ ngêi tham gia giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë ®ã lµ ngêi ViÖt nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi; b/ Nhµ ë v¾ng chñ do Nhµ níc qu¶n lý, sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch nhµ ®Êt qua c¸c thêi kú; c/ Nhµ v¾ng chñ hiÖn nay ®ang sö dông lµm nhµ ë, nhng t¹i thêi ®iÓm x¸c lËp giao dÞch d©n sù tríc ngµy 1/7/1991 kh«ng ph¶i lµ nhµ ë.

II/ VÒ viÖc ñy quyÒn qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ

ñy quyÒn qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ bao gåm: ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p vµ ñy quyÒn qu¶n lý kh«ng hîp ph¸p. 1- ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p lµ viÖc ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹i thêi ®iÓm ñy quyÒn do chñ së h÷u x¸c lËp t¹i ®Þa ph¬ng n¬i cã nhµ ë ®ã tríc khi chñ së h÷u ®i v¾ng. ViÖc x¸c ®Þnh ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p nhµ ë v¾ng chñ thùc hiÖn theo c¸c NghÞ ®Þnh sè 19/CP ngµy 2

29/6/1960, sè 24/CP ngµy 13/2/1961 cña Héi ®ång ChÝnh phñ, Th«ng t sè 61/TTg ngµy 17/2/1961 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh sè 111/CP ngµy 14/4/1977 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 31/BXD ngµy 18/10/1977 cña Bé X©y dùng. ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p bao gåm ñy quyÒn qu¶n lý cã thêi h¹n vµ ñy quyÒn qu¶n lý kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n.

2- ñy quyÒn qu¶n lý kh«ng hîp ph¸p lµ viÖc chñ së h÷u cã ñy quyÒn cho ngêi kh¸c qu¶n lý nhµ ë cña m×nh nhng kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ñy quyÒn qu¶n lý nhµ ë ®· nªu trªn t¹i thêi ®iÓm ñy quyÒn. Tríc khi ®i v¾ng chñ së h÷u kh«ng cã ñy quyÒn hoÆc cã ñy quyÒn nhng kh«ng hîp ph¸p ®Òu ®îc coi lµ kh«ng cã ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p.

III/ VÒ ngêi qu¶n lý, sö dông nhµ ë v¾ng chñ

1- Ngêi qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ: Trong trêng hîp tríc khi ®i v¾ng chñ së h÷u nhµ ë cã ñy quyÒn qu¶n lý hîp ph¸p th× ngêi cã tªn trong giÊy ñy quyÒn ®îc coi lµ ngêi qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ. Ngêi qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ cã quyÒn qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ theo néi dung ®· ghi trong giÊy ñy quyÒn. Ngêi qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ cã thÓ ë ngay t¹i nhµ ë v¾ng chñ ®ã hoÆc còng cã thÓ ë t¹i nhµ kh¸c.

2- Ngêi sö dông nhµ ë v¾ng chñ: Ngêi ®ang ë t¹i nhµ ë v¾ng chñ lµ ngêi sö dông nhµ ë ®ã. Ngêi sö dông nhµ ë v¾ng chñ cã thÓ ®ång thêi lµ ngêi qu¶n lý (cã tªn trong giÊy ñy quyÒn) hoÆc lµ th©n nh©n cña ngêi qu¶n lý nhµ (bè, mÑ, vî, chång, con, ch¸u,...) hoÆc còng cã thÓ lµ ngêi kh«ng hÒ cã quan hÖ nh©n th©n g× víi 3

chñ së h÷u nhµ ë hoÆc víi ngêi qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ (ngêi ë thuª, ë nhê, ngêi vµo ë nhµ v¾ng chñ do chñ ®i v¾ng kh«ng ñy quyÒn cho ai qu¶n lý v.v...).
IV/ Tæ chøc qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ

Nhµ ë v¾ng chñ do t nh©n qu¶n lý tr¶i qua nhiÒu thêi kú, ®Õn nay c¸c lo¹i nhµ ë nµy ®· cã nhiÒu biÕn ®æi c¶ vÒ ngêi qu¶n lý, ngêi sö dông còng nh thùc tr¹ng kü thuËt cña nhµ ë. Trong nhiÒu trêng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ së h÷u lµ ai, ë ®©u, cßn sèng hay ®· chÕt. Kh«ng Ýt trêng hîp ngêi qu¶n lý, sö dông ®· nhiÒu lÇn mua b¸n, chuyÓn nhîng nhµ bÊt hîp ph¸p. HÇu hÕt nhµ ë v¾ng chñ ®Òu ®· ®îc söa ch÷a, c¶i t¹o lµm thay ®æi kÕt cÊu vµ kiÕn tróc ban ®Çu. NhiÒu nhµ ë v¾ng chñ ®· bÞ ph¸ ®i ®Ó lµm nhµ kh¸c trªn khu«n viªn nhµ cò... §Ó b¶o ®¶m qu¶n lý nhµ ë v¾ng chñ theo ®óng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cÇn thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1- Trªn c¬ së kÕt qu¶ thèng kª tæng hîp quü nhµ ë theo ChØ thÞ sè 820/TTg ngµy 3/10/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, tiÕn hµnh rµ so¸t, ph©n lo¹i nhµ ë v¾ng chñ thµnh 2 lo¹i : a/ Nhµ ë v¾ng chñ do t nh©n qu¶n lý; b/ Nhµ ë v¾ng chñ do Nhµ níc qu¶n lý, sö dông; Trong qu¸ tr×nh rµ so¸t, c¸c ®Þa ph¬ng cÇn lËp danh s¸ch chi tiÕt nhµ ë v¾ng chñ ®Õn tõng biÓn sè nhµ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ xö lý theo NghÞ quyÕt sè 58/1998. Trong qu¸ tr×nh ph©n lo¹i kh«ng ®îc lÉn lén hoÆc tù ý chuyÓn lo¹i nhµ ë v¾ng chñ do Nhµ níc qu¶n lý, sö dông sang lo¹i nhµ ë v¾ng chñ do t nh©n qu¶n lý, lµm thÊt tho¸t quü nhµ cña Nhµ níc. 2- Toµn bé quü nhµ ë v¾ng chñ do Nhµ níc qu¶n lý, sö dông kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông cña NghÞ quyÕt sè 58/1998, v× vËy, c¸c ®Þa ph¬ng kh«ng ®îc ¸p dông c¸c quy 4

®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 25/1999/N§-CP ngµy 19/4/1999 cña ChÝnh phñ ®Ó xö lý c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn lo¹i nhµ ë v¾ng chñ do Nhµ níc qu¶n lý, bè trÝ sö dông. 3- ViÖc x¸c lËp quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë v¾ng chñ do t nh©n qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 25/1999/N§-CP ngµy 19/4/1999 cña ChÝnh phñ. 4- Trong qu¸ tr×nh xö lý, nÕu xuÊt hiÖn trêng hîp ngêi tham gia giao dÞch d©n sù lµ ngêi ViÖt nam ®Þnh c ë níc ngoµi hoÆc c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi th× c¸c ®Þa ph¬ng tæng hîp danh s¸ch b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ ®ång thêi göi Bé X©y dùng vµ Bé T ph¸p ®Ó tæng hîp chung. Ngêi tham gia giao dÞch d©n sù nªu t¹i kho¶n nµy kh«ng chØ bao gåm chñ së h÷u, ngêi qu¶n lý vµ ngêi sö dông mµ kÓ c¶ nh÷ng ngêi kh¸c cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ ë v¾ng chñ ®ã. 5- Khi cha x¸c lËp xong quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë v¾ng chñ (thÓ hiÖn b»ng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë) th× ph¶i gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng nhµ ë ®ã. Mäi viÖc mua b¸n, chuyÓn nhîng, c¶i t¹o, x©y dùng l¹i nhµ ë v¾ng chñ ®Òu coi lµ bÊt hîp ph¸p vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp kh«ng thô lý hå s¬ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë . 6- Trong qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý vµ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nhµ ë v¾ng chñ, Uû ban nh©n d©n c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÇn chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh trùc thuéc thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt sè 58/1998, NghÞ ®Þnh sè 25/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t híng dÉn nµy. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c hoÆc vît qu¸ thÈm quyÒn th× ph¶i ph¶n ¶nh ®Õn Bé X©y dùng ®Ó híng dÉn hoÆc b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh./.

5

N¬i nhËn:
- Thñ tríng, c¸c Phã thñ tíng ChÝnh phñ, - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - UBND c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc TW, - V¨n phßng Quèc héi, - V¨n phßng ChÝnh phñ, - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, - Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, - C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, - Lu BXD, QLN.

Bé trëng Bé X©y dùng

NguyÔn M¹nh KiÓm

6