Soalan Huraikan persamaan dan perbezaan antara hukuman ‘Tangguh Pergerakan Gaji’ dan ‘Turun Gaji’, mengikut Peraturan

38, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. PERSAMAAN  Hukuman ini dikenakan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib. Hukuman ini mengubah tarikh pergerakan gaji. Dalam tempoh hukuman ini berkuatkuasa, pegawai berkenaan tidak berhak menerima pergerakan gaji.

 Tiap-tiap satu jenis item melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan melebihi RM50,000 – RM200,000  Mempelawa sebutharga daripada sekurangkurangnya 5 pembekal yang berdaftar daripada Kementerian Kewangan dengan menggunakan borang Lampiran Q.  Perolehan bekalan yang bernilai lebih RM50,000RM100,000 hendaklah dibuat secara sebut harga di kalangan 5 pembekal bumiputera.  Setiap kelas jenis item yang berkaitan hendaklah menggunakan Lampiran Q yang berasingan.  Jika bilangan sebutharga yang dikehendaki tidak boleh didapati, sebutharga hendaklah berpuashati bahawa bilangan pembekal yang ada kurang daripada 5. b) Jawatankuasa sebutharga terdiri daripada 3 orang dipengerusikan oleh Pemegang Waran Peruntukkan atau manamana pegawai yang diberi kuasa dengan sempurnanya oleh Perbendaharaan.  C) Peranan Cik Ain ialah : Mengkaji sebutharga yang diterima  Membuat syor mengenai kepada jawatankuasa sebutharga  Mengesorkan sebutharga yang paling menguntungkan kerajaan  Jika perlu nasihat daripada jabatan teknikal diperolehi.  Soalan Nyatakan amalan-amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah Agensi Kerajaan bagi melaksanakan Etika Perkhidmatan Awam Amalan-amalan yang boleh dilaksanakan :   Pemberian penghargaan Mengadakan dialog serta perbincangan untuk menerangkan cara perlaksanaan Etika Perkhidmatan Awam.

 

   

  

Menubuhkan jawatankuasa kelab sukan kebajikan dan sosial Mengeluarkan berita jabatan Mengadakan majlis jamuan minum the dan sebagainya. Menganjurkan majlis syarahan agama Memberi kakitangan kursus Mengadakan pertandingan pejabat terbersih Mengadakan lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan kerja-kerja pejabat Menyediakan manual kerja Penyediaan buku panduan Mewujudkan perpustakaan jabatan

Perbezaan. Tangguh Pergerakan Gaji i. Tarikh kuatkuasa pada tarikh ulang tahun kenaikan gaji selepas tarikh Lembaga Tatatertib membuat keputusan ii. Tempoh kuatkuasa ialah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan iii. Tidak sesuai dikenakan kepada mereka yang telah berada di matagaji maksima. Turun Gaji i. Tarikh Lembaga Tatatertib bersidang atau satu tarikh ke hadapan yang ditetapkan oleh Lembaga Tatatertib ii. Tempoh antara 12 (1 tahun) hingga 36 bulan (3 tahun) iii. Tidak sesuai dikenakan kepada mereka yang matagaji berada pada P1T1, P2T1 dan P3T1. Soalan Cik Ain adalah seorang pegawai di Bahagian Perolehan, Kementerian Dalam Negeri. Beliau telah diberikan tanggungjawab juga bagi memproses sendiri sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga di peringkat kementerian. a) Pembelian secara sebutharga

Soalan i. Apakah yang dimaksudkan Piagam Pelanggan? ii. Jelaskan apakah ciri-ciri Piagam Pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebarkan? b) bagaimanakah sistem maklumbalas pelanggan boleh dilaksanakan? i. Piagam Pelanggan adalah satu pernyataan komitmen secara oleh agensi-agensi kerajaan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Ia merupakan satu jaminan agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau perkhidmatan mengikut kualiti yang ditetapkan. ii.Piagam Pelanggan hendaklah jelas, ringkas dan mudah difahami. Maklumat-maklumat di dalamnya hendaklah menyatakan hanya perkara utama dengan tepat. Ia juga senang disebarkan untuk pengetahuan orang ramai. Penyebaran boleh dibuat sama ada melalui risalah-risalah, “handbills” atau poster yang boleh dipamerkan di tempat-tempat strategik di agensi atau di tempattempat orang awam b) Sistem maklumbalas pelanggan boleh dilaksanakan di sesebuah agensi adalah seperti berikut :  Borang maklum balas pelanggan  Peti cadangan  Pengesahan berita  Kajian Pakar Perunding  Penyediaan perkhidmatan hot line

‘client Survey’

soalan Dasar Pendidikan Negara bertujuan mewujudkan satu bentuk pendidikan nasional yang bersifat Malaysia, dengan bermatlamatkan persefahaman dan perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum. Huraikan keadahkaedah pelaksanaan dasar tersebut. a. kurikulum yang sama.  Kurikulum sekolah diubah supaya berorentasikan Malaysia tanpa mengira bahasa penghantarnya.  Semua sekolah rendah menggunakan KBSR (kurikulum Baru Sekolah Rendah) dan KBSM (kurikulum Baru Sekolah Menengah)  Pendidikan berunsurkan ketatanegaraan dan cintakan Malaysia telah diserapkan ke dalam semua mata pelajaran. Dengan cara ini semangat kebangsaan an sifat taat setia kepada negara dapat dipupuk.  Oleh sebab penekanan dibuat ke atas keadaan hidup rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya, maka sifat-sifat toleransi, persefahaman dan tolak ansur boleh dibentuk bagi malahirkan sebuah masyarakat yang bersepadu. b. Bahasa melayu sebagai penghantar utama  Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah dan pusat pengajian tinggi di Malaysia mulai tahun 1970.  Mata pelajaran Bahasa Melayu telah diwajibkan di semua sekolah rendah aliran Tamil dan Cina. Penggunaan satu bahasa dapat mengeratkan lagi perubungan dan persefahaman antara kaum di negara ini.  Kegiatan Ko-kurikulum Aktiviti ko-kurikulum dan sukan telah digalakkan oleha kerajaan di sekolah-sekolahdan institusi pengajian tinggi. Kegiatan ini dibahgikan kepada tigakategori iaitu aktiviti berpesatuan,unit beruniform dan sukan. Dengan cara ini usaha melahirkan generasi muda yang

berdisiplin,bersemangat kebangsaan dan bersatu padu akan mudahdicapai. C) Kegiatan Ko-kurikulum Aktiviti ko-kurikulum dan sukan telah digalakkan oleha kerajaan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kegiatan ini dibahgikan kepada tiga kategori iaitu aktiviti berpesatuan, unit beruniform dan sukan. Dengan cara ini usaha melahirkan generasi muda yang berdisiplin, bersemangat kebangsaan dan bersatu padu akan mudahdicapai. d) Satu sistem peperiksaan yang sama Peperiksaan yang sama dan seragam telah dimulakan oleh kerajaan seperti PMR, SPM,STPM dan UPSR. Dengan adanya peperiksaan yang seragam dan sama ini, maka perasaan rendah diri dapat dihindarkan dan satu imej dan identitiyang sama dan sepadu dapatdibentuk. Soalan Huraikan tiga (3) cara yang telah dikenalpasti dapat meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah jabatan Cara-cara yang telah dikenalpasti ialah:  Latihan Kepimpinan Setiap indivdu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Penerapan Nilai-nilai Murni Kepimpinan Untuk memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan Islam terhadap kepimpinan akan menberi kesan terhadap individu itu sendiri  Perubahan Sikap dan Nilai Ini boleh dilakukan melalui latihan keceriaan di mana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan memberi peluang untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri.

Maklumbalas dari Pekerjapekerja Bawahan Untuk menilai kepimpinan Pegawai Atasan berkesan atau disenangi, satu sistem maklumbalas perlu diadakan di mana pekerja-pekerja bawahan diberi peluang untuk menilai prestasi Pegawai Atasan tanpa ada rasa dendam di kalangan yang dinilai.  Pengalaman dan Pusingan Kerja Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar. Dilakukan dengan sistem pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK).  Kemajuan Kerajaan dan Kemajuan Individu Individu perlu dipermajukan dengan memberi peluang untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran.  Seorang pegawai kerajaan adalah dilarang membuat pekerjaan luar, (i) Nyatakan jenisjenis pekerjaan luar yang dimaksudkan itu Nyatakan asas yang digunakan oleh seseorang Ketua Jabatan dalam menimbangkan sesuatu permohonan membuat pekerjaan luar

(ii)

JAWAPAN : 1 (i) Jenis-jenis pekerjaan luar yang dilarang keatas seorang pegawai kerajaan ialah:a) seseorang pegawai tidak boleh mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apaapa perusahaan komersial seperti berniaga secara kecilan atau besar, pertanian seperti mempunyai ladang getah atau perindustrian seperti perkilangan. b) seseorang pegawai tidak boleh mengusahakan apaapa pekerjaan bagi

mendapatkan upah bagi mana-mana institusi seperti pendidikan yang berasaskan akademik atau kemahiran, syarikat atau firma seperti syarikat usahasama atau individu persendirian . c) seseorang pegawai tidak boleh menjadi seorang pakar, memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar samada dengan percuma atau dengan mendapat upah seperti perundingan

d) Seseorang pegawai juga tidak boleh bertugas sebagai seorang wasi,pentadbir atau penerima bagi pihak lain. Kesemua pekerjaan yang dinyatakan boleh menyebabkan seseorang pegawai itu menjadi seorang yang ingkar dan tidak berdisiplin, boleh menjatuhkan reputasi dan maruah seorang pengkhidmat awam dan tidak bertanggungjawab serta tidak taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan. (1.1) Menurut Bahagian II Kelakuan Perkara 4 Tatakelakuan menyebut:1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa dan ketika memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang diPertuan Agong, negara dan Kerajaan. 2) Seseorang pegawai tidak boleh:(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi (b) berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas awamnya (c) berkelakuan dengan apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah dimana:(i) dia telah mem biarka n kepen tinga n perib

adi berc ang gah den gan tuga s awa mny a hing ga men jejas kan tuga snya seb agai seor ang peg awai awa m (ii) dia telah menggunakan kedudukannya sebagai pegawai awam bagi faedahnya sendiri (d) berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam (e) kurang cekap atau kurang berusaha (f) tidak jujur atau tidak amanah (g) tidak bertangungjawab (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubung dengan perkhidmatan awam samada tuntutan tersebut tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota perkhidmatan awam yang lain (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya JAWAPAN : 1 (ii) Asas-asas yang digunakan oleh seseorang Ketua Jabatan dalam menimbangkan sesuatu permohonan membuat pekerjaan luar adalah Dari Peraturan 4 diatas, asas yang boleh digunakan oleh seseorang Ketua Jabatan dalam menimbangkan sesuatu permohonan untuk membuat pekerjaan luar dengan

mengambil perhatian akan tatakelakuan yang ditetapkan dalam Bahagian II Tatakelakuan Peratuaran 4 ialah:a) sesuatu pekerjaan luar itu tidak boleh dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya misalnya menghadiri mesyuarat di luar kawasan atau berkursus. b) sesuatu pekerjaan luar yang dilakukan tidak akan menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai seorang pengkhidmat awam misalnya sehingga mendatangkan kecederaan ketika melakukan pekerjaan luar c) sesuatu pekerjaan luar yang dilakukan tidak akan bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi masalah kepada pegawai itu dengan kedudukannya sebagai seorang pengkhidmat awam misalnya terlalu sibuk dengan pekerjaan luar yang dilakukan sehingga mengabaikan tugas sebagai seorang pengkhidmat awam

soalan 3 (a). Huraikan prosedur – prosedur penyimpanan dokumen – dokumen terperingkat yang perlu diikuti oleh seseorang pegawai atasan 3.(b) Sekiranya suatu dokumen terperingkat sesebuah Jabatan hilang, apakah peraturanperaturan yang perlu diambil oleh pihak yang berkenaan mengenai perkara tersebut Jawapan: 3 (a) Dokumen Terperingkat boleh ditakrifkan sebagai dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang masih diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan danyang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan seperti “Rahsia Besar “ “Rahsia “ Sulit dan Terhad,

Dokumen Rasmi bermaksud apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara – perkara rasmi dan termasuklah berbentuk tulisan bercetak ,berbentuk fotograf,foto ,negatif foto,filem,jalur suara dan rakaman berbentuk pelan ,lukisan ,gambarajah ,peta dan aneka jenis carta serta huruf cetak atur ,huruf cetak miring ,blok litografer acuan ,stensil proses plat atau lain alat yang digunakan untuk membuat dokumen – dokumen rasmi . Arahan Keselamatan ,perkara iv penyimpanan perkara-perkara Terperingkat No 58 menggariskan panduan yang perlu di ikuti oleh setiap penjawat awam . Perkara terperingkat hendaklah disimpan dalam peti keselamatan yang sewajarnya dengan peringkat nya seperti berikut . peringkat Rahsia Besar-Hendaklah disimpan didalam bilik khas atau peti besi yang seeloknya dipasang dengan kunci tatakira . Dokumendokumen yang didalam tindakan penjawat awam boleh disimpan untuk sementara waktu dalam kabinet fail keluli atau almari keluli yang dipasang dengan palang besi berkunci tapi jika bangunan yang diduduki tidak mempunyai kawalan keselamatan yang lengkap,dokumen tersebut hendaklah dikembalikan untuk disimpan dalam bilik kebal atau peti besi. Terperingkat Rahsia – Hendaklah disimpan sama seperti dokumen terperingkat Rahsia Besar atau dalam kabinet keluli atau almari keluli yang dipasang dengan palang besi berkunci Terperingkat Sulit dan Terhad – Hendaklah disimpan didalam kabinet keluli atau almari keluli dan untuk simpanan sementara dalam lain peti yang berkunci seperti yang dibenarkan oleh Pegawai Keselamatan Jabatan. Jawapan: 3 (b)

Arahan Keselamatan Perkara ix Kehilangan Dokumen Terperingkat (No .75 dan 76 ) menyatakan ia hendaklah dicari dengan serta merta dan kehilangan dilaporkan kepada pegawai keselamatan .Jabatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat dan mengemukakan lapurannya mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada pegawai keselamatan 3.1 kerajaan dalam masa 24 jam , sekiranya kehilangan disahkan ,pemula dokumen tersebut hendaklah dimaklumkan supaya taksiran risiko terhadap keselamatan dapat di buat dqan tindakan penyelamat dan pembetulan dapat dibuat dan tindakan penyelamat dan pembetulan keadaan dapat diambil.

Jika dokumen terperingkat terbukti hilang ,ketua Jabatan hendaklah menimbang samada atau tindakan tatatertib diambil atau penyiasat dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972 patut dijalankan .Laporan kepada balai polis yang terdekat hendaklah dibuat sekiranya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku. SOALAN 2 Antara langkah yang boleh diambil oleh Jabatan dalam usaha memelihara rekod-rekod Kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara. a. Nyatakan apa yang dimaksudkan dengan “Rekod Kerajaan”. b. Selain daripada mendapatkan nasihat Jabatan Arkib Negara, nyatakan usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod dalam jagaan mereka.

a. Maksud “Rekod Kerajaan” adalah segala jenis surat, dokumen, rekod, daftar, bahan bercetak ,buku peta, plan, lukisan, gambar, mikrofilem, filem wayang gambar dan rakaman suara, yang diterima atau dikeluarkan oleh mana-mana Jabatan Kerajaan didalam apa-apa bentuk jua sekali pun untuk tujuan menjalan dan menunaikan urusan rasmi. Ketua-ketua Jabatan adalah dilarang sama sekali daripada memusnahkan apa-apa rekod Kerajaan walaupun pada pandangannya rekod itu tiada bernilai tanpa mendapat kelulusan dari Jabatan Arkib Negara terlebih dahulu. b. Usaha lain yang boleh dilakukan oleh Jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka ialah: 1. Pemeliharaan Rekod-rekod Kerajaan 2. Menjaga rekod-rekod pegawai 3. Pertukaran udara untuk tempat simpanan rekod 4. Membersihkan tempat simpanan rekod 5. Memeriksa tempat simpanan rekod dan kawasannya. 6. Penggunaan racun serangga 7. Mengawasi daripada Anaianai. 8. Larangan makan 9. Mengawasi daripada api. 10. Menyimpan rekod-rekod ditempat sesuai 11. Rekod-rekod yang tidak dipakai. 12. Menjaga fail 13. Menyelitkan semula fail tertanggal 14. Membaiki muka surat yang koyak 15. Menggeringkan rekod basah 16. Menyelamatkan rekod-rekod terendam air

SOALAN - Dalam layanan urusan melalui telefon, peringkat pengendalian akan melibatkan telefonis, pembantu khas dan pegawai. jelaskan tindakantindakan yang perlu dilakukan oleh pegawai yang menerima panggilan pada peringkat itu. terlalu lama sebelum dapat bercakap dengan pegawai tersebut. a) Jika pemanggil menunggu lebih daripada 1 minit, tanya pemanggil tersebut samada mahu terus menunggu.

g) Jika pemanggil sanggup menunggu, beritahu kepada pemanggil dari masa ke semasa bahawa panggilan masih belum dapat disambungkan. h) Jika pemanggil ingin meninggalkan pesanan, catatkan pesanan pemanggil ke borang pesanan telefon. Sambungkan panggilan dengan serta-merta apabila pegawai yang berkenaan telah menamatkan panggilan telefonnya yang terdahulu. j) Serahkan borang pesanan yang diambil tadi kepada pegawai berkenaan dengan segera. PENGENDALIAN PANGGILAN OLEH PEMBANTU KHAS a) Jika pemanggil hanya ingin mendapatkan maklumat tertentu, beri maklumat tersebut dengan tepat. b) Jika pemanggil ingin bercakap dengan pegawai, seharusnya beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian iaitu : i) Pastikan sama ada pegawai mempuny ai masa untuk menjawab panggilan telefon atau tidak. Jika beliau tidak mempuny ai masa atau sibuk pada ketika itu, berikan alasan yang sesuai kepada pemanggil agar si pemanggil tidak berasa kecil hati atau kecewa. Sebagai contoh, alasan yang sesuai iaitu seperti berikut : i)

"Dr. Samuri sedang berbincang dengan pegawainya. Bolehkah saya dapatkan nama dan nombor telefon Encik, supaya beliau dapat menghubungi Encik semula". ii) Sekirany a pegawai berkenaa n meminta panggila n tersebut disambu ngkan, sambung kan panggila n tersebut dengan segera. Contoh sebutan yang sesuai seperti : "Tunggu sebentar encik, saya sambungkan panggilan". c) Jika pemanggil mahu meninggalkan pesanan, catatkan pesanan yang diterima dalam borang pesanan dan serahkan pesanan tersebut dengan sesegera yang mungkin. PENGENDALIAN PANGGILAN OLEH PEGAWAI-PEGAWAI a) Jika pemanggil ingin mendapatkan maklumat terperinci mengenai sesuatu perkara khusus, bantulah setakat yang anda ketahui. b) Jika tidak mempunyai maklumat yang secukupnya, ambil tindakantindakan seperti berikut : i. Minta bantuan pegawai yang mempunyai maklumat lanjut untuk meneruskan penerangan. ii. Jika maklumat terperinci memerlukan rujukan lanjut maklumkan kepada pemanggil bahawa maklumat tersebut akan disampaikan kemudian. iii. Dapatkan butir-butir pemanggil bagi membolehkan beliau dihubungi semula apabila maklumat

yang diperlukan telah disediakan. Pada peringkat pengendalian yang melibatkan seorang pegawai, perlu bagi seseorang pegawai itu memberikan maklumat yang setakat diketahuinya. Dan jika pemanggil ingin mendapatkan maklumat terperinci mengenai sesuatu perkara yang khusus, di mana pegawai tidak mempunyai maklumat secukupnya, mintalah bantuan daripada pegawai yang mempunyai maklumat terperinci untuk meneruskan perbualan. Jika maklumat terperinci tersebut memerlukan rujukan lanjut, sila maklumkan kepada pemanggil bahawa maklumat tersebut akan disampaikan kemudian. Seharusnya pegawai mendapatkan butir-butir diri yang terperinci si pemanggil bagi membolehkan beliau dihubungi semula apabila maklumat diperlukan telah disediakan. Pegawai yang terbabit juga perlu mempastikan pemanggil tidak menunggu lebih dari 1 minit tanpa ada alasan yang sesuai.

Sekiranya pemanggil ingin bercakap dengan pegawai yang tidak ada di pejabat, dapatkan pesanan dari pemanggil (sekiranya ada pesanan) dengan menggunakan borang pesanan. Antara contoh kata-kata yang sopan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : “Dr. Chai tiada di pejabat buat masa ini, boleh saya beritahu beliau siapa yang memanggil?” atau “Encik Aziz sedang bermesyuarat ketika ini, boleh beritahu dengan siapa saya sedang bercakap supaya beliau dapat beliau dapat menghubungi anda kembali?” Dalam peringkat pengendalian layanan melalui telefon, mereka yang terlibat di dalam peringkat pengendalian ini perlulah mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa yang kurang sopan semasa menjawab panggilan telefon. Antara contohcontoh kata-kata yang perlu dielakkan semasa menjawab panggilan telefon iaitu soalan Tanggungjawab urusetia semasa tindakan pra mesyuarat. 1. Menentukan agenda, tarikh, masa,tempat bersama pengerusi mesyuarat. 2. Membuat tempahan bilik mesyuarat secara bertulis.

3. menetukan kertas kerja utk dibincangan. 4. Menghantar surat jemputan mesyuarat 5. memastikan persediaan kemudahan2 bilik mesyuarat. 6. menentukan kehadiran. 7. perbincangan Pra mesyuarat. 8. Memberitahu ahli2 mesyuarat tentang etika mesyuarat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful