SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POKOK SENA

,
JALAN PANCHOR, 06400 ALOR SETAR
PEMBELIAN PERALATAN
SEBAGAI PERSEDIAAN SUKAN
ASRAMA
2014
DISEDIAKAN OLEH :
PUAN FAUZIAH BT MOHAMAD NOOR
WARDEN ASRAMA SMK POKOK SENA
KERTAS KERJA
PEMBELIAN PERALATAN SEBAGAI PERSEDIAAN SUKAN ASRAMA 2014
1.0 PENGENALAN
Keperluan terhadap peralatan sukan di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan
Pokok Sena amatlah diperlukan. Ini untuk memastikan setiap kegiatan kokurikulum
pelajar asrama dapat dijalankan dengan sebaiknya. Sehubungan dengan itu
keperluan terhadap dana untuk membeli peralatan sukan amatlah diperlukan untuk
memastikan penglibatan pelajar asrama dalam aktiviti sukan.
2.0 OBJEKTIF
1. Melibatkan pelajar asrama dalam pelbagai aktiviti sukan.
2. Mewujudkan daya saing yang positif.
. Menimbulkan rasa seronok dalam diri pelajar.
!. Meningkatkan ikatan silaturrahim antara pelajar"pelajar asrama.
3.0 SASARAN
1. Semua pelajar asrama lelaki #$% orang pelajar&
2. Semua pelajar asrama perempuan #$% orang pelajar&
4.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL BUTIRAN HARGA
SEUNIT
KUANTITI JUMLAH
1 '()SI *)+)*, ((P)+ - .*'/ 0
S(1/*)
)M $2%.%% 1 )M $2%.%%
2 '()SI *)+)*, ((P)+ - .*'/
S*3*'*
)M !$%.%% 1 )M !$%.%%
.*'/ K((P() ((P)+ )M $2.%% 1 )M $2.%%
! .+1* 4/5S*1 *M.)+S )M !2.%% 1 )M 6!.%%
$ 71+8( 4/5S*1 *M.)+S )M !2.2% 2 )M !2.2%
9 .+1* 5*MP*) *()+ SPIK( P/ )M !$.%% 2 )M 2%.%%
: .+1* '*)I;7 *()+, P*)M* S<=! )M 26.%% 1 )M 26.%%
6 .+1* '*)I;7 *()+, P*)M* S<=$ )M 2.%% 1 )M 2.%%
2 .*>MI;5+; )(K(5 P*)M* 16%% )M 19.2% 12 )M 2%2.6%
1% S3/551( ?+?K #4(*53()&
P)+;(@ *P11 1 >+<
)M 2.2% 2 )M 12.6%
11 P(5I /.*5 >*; /.*5 )M !2.%% 1 )M !2.%%
JUMLAH RM1654.50
>isediakan olehA >isahkan olehA
BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
#P;. 4*/<I*3 .5 M+3*M*> ;++)& #P;. S+1(3*3 .5 S3**)I&
Carden *sramaA Pen. Kanan KokurikulumA
SMK Pokok Sena. SMK Pokok Sena.