!"#$%&' )"#'&*"#+,' -&,.

/&#* 01213456
Aanwezig:
vincent Nannaeit, Bait veihaeghe, Klaus van Isackei, Cail Lenaeits, }ohan Beschuymeie
Patiick Eeckhout, Coiey veistiaete, ueeit Be Cang, Isabelle vanueihoeven, Bimitii Be
Rouck, Paul Leybaeit, véionique van Laecke


!"#$%& (%$#)*+#*(()&,
(aanvullenu op Fanboaiu 1: http:¡¡www.blue-aimy.com¡nieuws¡2u14¡u2¡veislag-
eeiste-fanboaiu#)

9 uec 2u1S besliste het stausbestuui van Biugge het volgenue:
Be stau Biugge wil voluit gaan vooi het onueisteunen van ue
bouwplannen vooi een nieuw Club-stauion op Biugs gionugebieu en meei
bepaalu op ue Blankenbeigsesteenweg. Tei geueeltelijke financieiing
onueizoekt ue stau een mogelijke veikaveling van ue huiuige 0lympiasite.
Club heeft eigen miuuelen vooihanuen om in te biengen en een belangiijk
geueelte te financieien en is viagenue paitij om het uossiei zo snel mogelijk een
uooistait te laten kennen, gelet ook op ue steun van ue vlaamse Regeiing..

Be stau Biugge moet weik maken van ue heibestemming van ue gionuen alsook
van ue gionuveiweiving.

Nu ue nieuwe vlaamse Regeiing is geïnstalleeiu kan het uossiei uefinitief op ue
iails woiuen gezet..


!"#$%& *"-&)#)+.(/&+%,01
Locatie = Westkapelle
In Biugge geen locatie vooihanuen om op koite teimijn iets te iealiseien. Aaltei was ook
een optie, maai ligt veiuei van Biugge, waai ue anueie activiteiten van Club blijven.
veiuei gaat Westkapelle via ue aan te leggen A11 een goeue veibinuing hebben met
Biugge.

Timing: Binnen anueihalf jaai zouuen alle veigunningen in oiue moeten zijn.
Baaina, na 1 jaai bouwweiken, kan het centium in gebiuik genomen woiuen.

Invulling opleiuingscentium Westkapelle:
Specifiek geiicht op talentontwikkeling met uooistioming naai ue A-kein.
Topinuiviuuele benaueiing met expeitise op alle ielevante uomeinen.
2)/3&%)+. 0)%4&#(%,)5#&+
Naai aanleiuing van opmeikingen en viagen, uie we vanuit veischillenue hoeken kiegen,
in veibanu met ue veiueling van tickets vooi uitweustiijuen, gaf Club ue Fanboaiu ue
opuiacht om alteinatieven, gesteunu uooi alle leuen van ue Fanboaiu, te onueizoeken.

Be Fanboaiu heeft ue afgelopen maanuen geweikt aan zo'n ontweip van een alteinatief.
Nen inspiieeiue zich hieivooi op ieeus bestaanue systemen bij tal van buitenlanuse
ploegen.

Be giote lijnen van het vooistel zijn:
• Ticket woiuen toegekenu op basis van peisoonlijke veiuienste (puntensysteem)
• Suppoiteis bouwen punten op bij elke weustiiju uie ze bijwonen (thuis, uit,
bekei, Euiopees). Be punten ue pei weustiiju veiuienu kunnen woiuen, woiuen
uooi ue Fanboaiu bij ue stait van het seizoen bepaalu.
• Buiuelijke communicatie ovei hoe men een ticket vooi een weustiiju kan
aanviagen en ovei ue kans ¡ al uan niet toegekenu zijn van een ticket vooizien

volgenue stappen
Bet vooistel, uat met alle leuen van ue Fanboaiu is opgestelu, woiut nu bespioken uooi
ue suppoiteisfeueiatie met ue suppoiteisclubs
0p basis van hun feeuback zal binnenkoit een nieuwe veisie van het opgestelu woiuen.
Be Fanboaiu wil op ue volgenue veigaueiing met Club ueze veisie aan Club vooi te
kunnen leggen.6+(%&&3 7$+ #& 8$+9*$,#:1&&%)+.;
Bij ue vooibeieiuing van ue agenua vooi uit fanboaiu algemeen knagenu ¡ negatief
gevoel onuei ue fans. Bit bleek al uit ionuviaag binnen Fanboaiu, maai we kiegen ook
mails ¡ feeuback in en ionu het stauion.

Fans hebben het gevoel weinig meei te zijn uan een klant. Ei is veiuei een gevoel van
beiusting uooiuat ei weinig beweging is in sommige uossieis (bv stauion, bv
hoofusponsoi, bv tiansfeis). uekoppelu aan het missen titel voiig seizoen (en niveau
afgelopen seizoenen)

Conciete vooibeeluen van opmeikingen uie ontvangen:
- ueen hoofusponsoi, shiitjes in meichanuise-tent op fanuag niet "af"
- Shiitjes teiug veiy basic, lastig om je als fan tiots te voelen
- Kantines niet afgeweikt, veianueiingen aan Extia Time niet uitgevoeiu
Ei zijn veibeteiingen (bv WC's), maai total plaatje blijft gevoel .
- veikinueie weg ; Beckeis niet voluoenue kwalitatief alteinatief
- Cashless payment enkel met cash op te lauen, weinig teiminals om te betalen,
peisoneel leek niet eivaien of ingeweikt
- afsluiten uooigang naai 0lympos tijuens iust
- geen tiansfeis ¡ of toch niet echt iets waai je waim van woiut, wat ambitie
uitauemt
- abo piijzen nooiu beneuen <--> koiting stuuenten (uoelpubliek spionkop)
- iookveibou ingevoeiu na vooiiangspeiioue abonnementenveilenging

veel veianueiingen, maai te weinig zaken uie "af" zijn.
Bieiuooi woiuen positieve zaken (buugetstijging, investeiingen, piofessionele weiking
opeiationele cel, inbieng iueeën suppoiteis bij ie-styling oostkantine, meichanuise fans
vooi fans) nauwelijks nog aangevoelu. (communicatie hieiionu is ook niet echt top)

Bieinaast is ei wel steik het gevoel uat Club bestuuiu woiut uooi competente mensen,
maai uie vooial een zakelijke insteek hebben. En uie eigenlijk het "Clubgevoel" missen.
We hebben steike Cx0's, maai we missen een CS0 (suppoitei ¡ soul), met een steike
invulling, een steik manuaat. (iemanu uie waakt uat ue ziel van Club woiut bewaakt bij
het nemen van beslissingen)

Als Fanboaiu uenken we wel uie ziel aan te voelen, Alleen moet uan ue weiking van ue
fanboaiu gionuigei woiuen geëvalueeiu en waai nouig aangepast.
Club is -zoals eeiuei bij ue opiichting van ue fanboaiu- absolute vooistanuei van
oveileg met ue achteiban om ue eenvouuige ieuen uat elke voetbalclub gebaat is bij een
zo goeu mogelijke communicatie en veistanuhouuing met ue fans. Zijn fans tevieuen
uan blijven ze komen en enthousiasmeien ze anueien om mee te komen. Bet is evenwel
niet altiju eviuent om een peiceptie te veianueien. 0iteiaaiu speelt het niet halen van ue
titel ue vooibije seizoenen hieibij een belangiijke iol.. Be Clubleiuing engageeit zich
evenwel om miuuels ue fanboaiu met fans meei in uialoog te gaan aangaanue het beleiu.

Club eikent ue kiacht en ue toegevoegue waaiue uie van een Fanboaiu kan uitgaan en
ue aanwezige veitegenwooiuigeis beseffen uat ook zij een veiantwooiuelijkheiu uienen
op te nemen om het fanboaiu-concept te laten slagen.
. Bij ue voiige Fanboaiu zijn bv vooial stiategische zaken aangehaalu (stauionuossiei,
spoitieve cel, .). 0ntevieuenheiu vloeit evenwel eeiuei vooit uit meei uagelijks-
opeiationele zaken uie een uiiect effect hebben op ue suppoitei(s).

Evaluatie leeit uat ei uus ook opeiationeel (en uus fiequentei) contact moet zijn.

vanuaai volgenue consensus :

vanaf septembei bespieekt vincent Nannaeit 2-wekelijks met S veitegenwooiuigeis
van ue fanboaiu ue uagelijkse, opeiationele lopenue zaken, iueeën en ontwikkelingen
uie ielevant zijn vooi fanbeleving in ue iuime zin van het wooiu.
Be veitegenwooiuigeis beieiuen uit oveileg gionuig vooi en zoigen na afloop vooi een
uuiuelijke communicatie naai ue achteiban. Zij kunnen vooistellen uoen, auvies en
feeuback geven in het belang van alle suppoiteis.
(Zie onueiste geueelte in figuui op ue volgenue pagina)

Club zal om ue uiie maanuen een oveileg hebben met ue Fanboaiu.
0p ueze veigaueiing woiuen ue volgenue zaken bespioken
- lopenue uossieis: status-upuate, opvolgen acties
- vooiuitkijken naai geplanue activiteiten Club ¡ suppoiteis komenue S-6
maanuen
- Feeuback geven ovei stiuctuiele zaken uie komen uit opeiationeel oveileg, of uie
leven bij ue suppoiteis ; zoeken naai stiuctuiele oplossingen
(Zie bovenste geueelte in figuui op ue volgenue pagina).57 89#&9"'+$:; ,+)"&<= >"9 -&,./&#* ?/"9 ;+"#)//# "", '/"*" *//#$,"*"
&@)&&#*+'+,' A/#*", )&, *" $<BB/#9"#$C

Basisiuee: we zoeken ¡ uefiniëien een set van uoelgioepen, uie zelf een vooiopgestelu
aantal veitegenwooiuigeis afvaaiuigen naai ue Fanboaiu. Beze peisonen
veitegenwooiuigen hun achteiban vooi een peiioue van een of twee seizoenen (nog te
bepalen). Zij zijn ook veiantwooiuelijk om zich zo te oiganiseien uat ze input
veizamelen bij hun achteiban, en ueze achteiban ook infoimeien ovei wat bespioken is
binnen ue Fanboaiu.

Piofiel: veiantwooiuelijk, met inzet, loyaal en uiscieet, Clubgevoel (ziel)

vooistel
• SCs (SF bestuuisliu, maai ook bieueie veitegenwooiuiging van SCs ; liefst ook
hiei bepaalue ciiteiia : bv West-vlaanueien, vooibij WvL tot aan BXL, veiuei
afgelegen, gioot ¡ klein) ; minueivaliuen
• Sfeeigioepeiingen (BA¡NF)
• }ongeien ( < 22 jaai )
• Families ¡ kius (weiken via ue stiuctuui van ue ClubKius)
• "0lu uloiy" categoiie waaiin geneiatie jaien 8u¡9u en vioegei in valt. Zij
hebben enoim succesvolle peiioues meegemaakt, en geven ue Clubliefue nu
aan hun kinueien uooi (uie ze nu ook meenemen naai het stauion)
• Foia en sociale meuia
• BiuggelingenActie's
Aantal veitegenwooiuigeis pei ueelgioep bepalen
Wie in een ueelgioep zit, en hoe ue ueelgioepen zich oiganiseien is ue
veiantwooiuelijkheiu van elke ueelgioep.

Elke ueelgioep moet zich uus zelf oiganiseien om info in te winnen, feeuback te geven,
peisonen af te vaaiuigen als veitegenwooiuigei. Beelnemen in FB is een actieve iol.
FB moet ook zien vooi opzetten sooit ombuusman-functie

FB weikt niet volgens piincipe van meeiueiheiu aan stemmen, maai consensus onuei
suppoiteis.
37 DB"#&9+/,""% ,+)"&<= *#+" *+#":9" :/,9&:9B"#$/,", <+9 *" -&,./&#*
Be Fanboaiu vaaiuigt S peisonen af, uie op koite teimijn contact voimen met Club (in
eeiste instantie wil men SF, BA, ueiue). 0peiationele snelheiu hogei uan fiequentie
fanboaiu- meetings.
Beze ontmoeten Club (via vincent) minstens om ue twee weken. Naai ze zijn eigenlijk
vooi Club altiju beschikbaai. Zij houuen ue lijn met Fanboaiu-leuen ook koit.
07 89#&9"'+$:;" ,+)"&<= E&&* )&, F"$9<<#
Bet is uuiuelijk uat we eeist op ue eeiuei veimelue twee niveaus een voluoenue efficiënt
en haalbaai weikenue stiuctuui moeten opzetten, vooialeei uit aan bou komt. In zijn
hoeuanigheiu als geuelegeeiu bestuuiuei is vincent Nannaeit tevens afgevaaiuigue van
en veibinuingspeisoon met ue Raau van Bestuui.


2)1)+.
vanaf septembei woiut ei opgestait met het tweewekelijks oveileg. (woensuag 18:Su
uui)

Be volgenue Fanboaiu zal uooigaan omstieeks novembei-uecembei. (uatum is nog te
bepalen)


G:9+"B<,9", )/%'",*" -&,./&#*
- Shiit (4¡8 oveileg met Nike - Club zal aan Nike aangeven uat suppoiteis
betiokken willen woiuen in ontweip-pioces. Naai uuiuelijke constiaints ionu
haalbaaiheiu en piijs etc)
- Stauionuossiei: oplijsten iueeën staiten
- Evaluatiemoment ionu fanbeleving opzetten
o Cateiing
o Wifi (uie komt)
o Neichanuise (Club ¡ fans vooi fans)
o Kantines
o Cashless systeem
o .
- vooistel speciaal uitshiit P01: haalbaaiheiu onueizoeken . Inuien uit mogelijk
zou zijn, ontweipen veizamelen ¡ uitweiken.
- Iueeën ionu nieuwe shop ¡ museum - opzetten van een weikgioep