UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian:
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Muka surat:
34
Kod Kursus :
BBR 34003
Nama Kursus:
Asas Matematik Diskrit
Kursus Pra Syarat:
BBR 23703
Kredit:
3
Kuliah:
3
Tutorial :
0
Amali:
0
Edisi: 2 Tarikh Keluaran : 5 Mei 2012


MATLAMAT:
Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang asas matematik diskrit.


HASIL PEMBELAJARAN:

Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat:

1. Menghuraikan idea-idea asas dalam matematik diskrit topik.(C5, PLO1)
2. Menentukur kaedah apabila masalah berlaku secara diskrit, dimana pembolehubah hanya
mengambil nilai finit ataupun tururan nombor yang berkemungkinan (P5, PLO2)
3. Merumus dan menganalisa beberapa asas graf, berkomunikasi secara efektif dan mengurus
maklumat untuk mempertingkatkan kualiti pembelajaran. (A4, PLO4)


SINOPSIS:

Kursus ini memberi tumpuan kepada Asas Logik Dan Pembuktian, Pernyataan logik, pernyataan
kesamaan, predikat dan ”Quantifiers”, peraturan inferen, Pengenalan pembuktian. Asas Struktur, Sets,
operasi set, fungsi, sekuens,hasil tambah. Induksi Dan Rekursi, Kaedah aruhan matematik. Hubungan
Hubungan dan sifat-sifatnya hubungan kesamaan. Graf, Graf dan model graf, terminologi graf, jenis-
jenis graf dan Pengenalan “Tree”


ISI KANDUNGAN:

BAB KANDUNGAN

1.0 Asas logik dan pembuktian.(9 jam)
1.1 Pernyataan logik,
1.2 Pernyataan Kesamaan,
1.3 Predikat dan ”Quantifiers”,
1.4 Peraturan inferen, Pengenalan pembuktian.

2.0 Asas struktur, set, fungsi, sekuens dan hasiltambah. (8 jam)
2.1 Sets,
2.2 Operasi set,
2.3 Fungsi,
2.4 Sekuens,
2.5 Hasil tambah.

3.0 Induksi dan rekursi.(6 jam)
3.1 Kaedah aruhan matematik.

4.0 Hubungan.(9 jam)

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


Fakulti/Pusat Pengajian:
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Muka surat:
34
Kod Kursus :
BBR 34003
Nama Kursus:
Asas Matematik Diskrit
Kursus Pra Syarat:
BBR 23703
Kredit:
3
Kuliah:
3
Tutorial :
0
Amali:
0
Edisi: 2 Tarikh Keluaran : 5 Mei 2012

4.1 Hubungan dan sifat-sifatnya,
4.2 Hubungan kesamaan.

5.0 Graf.(4 jam)
5.1 Graf dan model graf,
5.2 Terminologi graf,
5.3 Jenis-jenis graf.

6.0 Graf.(4 jam)
6.1 Pengenalan “Tree”PENILAIAN:

Penilaian Berterusan : 60%
Peperiksaan Akhir : 40%
Markah Keseluruhan : 100 %

RUJUKAN:

1. D.S. Malik, M.K. Sen . (2010). Discrete mathematics : theory and applications Australia :
Cengage. No panggilan : QA76.9.M35 .M34 2010.
2. Steven G. KrantzBoston. (2009). MA Discrete mathematics demystified: McGraw-Hill.
No panggilan : QA76.9.M35 .K72 2009.
3. Kenneth H. Rosen . (2007). Discrete mathematics and its applications. 6th ed.New York :
McGraw-Hill. No panggilan : QA39.2 .R65 2007.
4. Eric Gossett. (2009). Discrete mathematics with proof .2nd ed.Hoboken, NJ : John Wiley &
Sons. No panggilan : QA39.3 .G67 2009.
5. Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter. (2006). Discrete mathematics with graph theory. 3rd
ed.Upper Saddle River, NJ : Pearson. No panggilan : QA39.2 .G67 2006.


Disediakan oleh:
Tandatangan:
Nama :Mawar Ain Alias
Jawatan Pensyarah
Tarikh: 5 Mei 2012
Disahkan oleh:
Tandatangan:
Nama:Dr. Razali Bin Hasan
Jawatan:Dekan
Tarikh: 5 Mei 2012