Subiecte examen traducator Ministerul Culturii

Romana –Engleza:
Art. 10. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat,
se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul
unei remuneraii denumite salariu.
Art. 11. Clauzele contractului individual de muncă nu pot conine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul
minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.
Art. 1!. "1# Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
"!# $rin e%cepie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiiile
e%pres prevăzute de lege.
Art. 1&.
"1# $ersoana fizică dob'ndeşte capacitate de muncă la împlinirea v'rstei de 1( ani.
"!# $ersoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea v'rstei de 1)
ani, cu acordul părinilor sau al reprezentanilor legali, pentru activităi potrivite cu dezvoltarea fizică,
aptitudinile şi cunoştinele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea
profesională.
"&# *ncadrarea în muncă a persoanelor sub v'rsta de 1) ani este interzisă.
"+# *ncadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicie judecătorească este interzisă.
")# *ncadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea
v'rstei de 1, ani- aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotăr're a .uvernului.
/einerea
Condiiile reinerii
Art. 1+&. 0 1ăsura reinerii poate fi luată de organul de cercetare penală faă de învinuit, dacă sunt probe sau
indicii temeinice că a săv'rşit o faptăa prevăzută de legea penală. 1ăsura reinerii se ia în cazurile prevăzute
în art. 1+,, oricare ar fi limitele pedepsei cu închisoare prevăzute de lege pentru fapta săv'rşită. 2unt indicii
temeinice atunci c'nd din datele e%istente în cauza rezultă presupunerea că persoana faă de care se
efectuează urmărirea penală a săv'rşit fapta.
3urata reinerii
Art. 1++. 0 1ăsura reinerii poate dura cel mult !+ de ore. *n ordonana prin care s0a dispus reinerea trebuie
să se menioneze ziua şi ora la care reinerea a început, iar în ordonana de punere în libertate, ziua şi ora la
care reinerea a încetat. C'nd organul de cercetare penala consideră că este necesar a se lua măsura
arestării preventive, înaintează procurorului, înăuntrul termenului prevăzut în alin. 1, un referat motivat.
Engleza –Romana:
4illiamson v. 5ee 6ptical of 67lahoma, 89C
&+, :.2. +,& "1;))#
<ustice 36:.5A2 delivered the opinion of the Court.
=his suit >as instituted in the 3istrict Court to have an 67lahoma la>, declared unconstitutional and to enjoin
state officials from enforcing it, for the reason that it allegedl? violated various provisions of the @ederal
Constitution.
=he 3istrict Court held unconstitutional portions of three sections of the Act. @irst, it held invalid under the
3ue $rocess Clause of the @ourteenth Amendment the portions of A ! >hich ma7e it unla>ful for an? person
not a licensed optometrist or ophthalmologist to fit lenses to a face or to duplicate or replace into frames
lenses or other optical appliances, e%cept upon >ritten prescriptive authorit? of an 67lahoma licensed
ophthalmologist or optometrist.
An ophthalmologist is a dul? licensed ph?sician >ho specializes in the care of the e?es. An optometrist
e%amines e?es for refractive error, recognizes "but does not treat# diseases of the e?e, and fills prescriptions
for e?eglasses. =he optician is an artisan Bualified to grind lenses, fill prescriptions, and fit frames.
=he effect of A ! is to forbid the optician from fitting or duplicating lenses >ithout a prescription from an
ophthalmologist or optometrist. 8n practical effect, it means that no optician can fit old glasses into ne>
frames or suppl? a lens, >hether it be a ne> lens or one to duplicate a lost or bro7en lens, >ithout a
prescription. =he 3istrict Court conceded that it >as in the competence of the police po>er of a 2tate to
regulate the e%amination of the e?es. Cut it rebelled at the notion that a 2tate could reBuire a prescription
from an optometrist or ophthalmologist Dto ta7e old lenses and place them in ne> frames and then fit the
completed spectacles to the face of the e?eglass >earer. 8t held that such a reBuirement >as not Dreasonabl?
and rationall? related to the health and >elfare of the people.D =he court found that through mechanical
devices and ordinar? s7ills the optician could ta7e a bro7en lens or a fragment thereof, measure its po>er, and
reduce it to prescriptive terms.
=he 67lahoma la> ma? e%act a needless, >asteful reBuirement in man? cases. Cut it is for the legislature, not
the courts, to balance the advantages and disadvantages of the ne> reBuirement. 8t appears that in man? cases
the optician can easil? suppl? the ne> frames or ne> lenses >ithout reference to the old >ritten prescription.
8t also appears that man? >ritten prescriptions contain no directive data in regard to fitting spectacles to the
face. Cut in some cases the directions contained in the prescription are essential, if the glasses are to be fitted
so as to correct the particular defects of vision or alleviate the e?e condition. =he legislature might have
concluded that the freBuenc? of occasions >hen a prescription is necessar? >as sufficient to justif? this
regulation of the fitting of e?eglasses. 5i7e>ise, >hen it is necessar? to duplicate a lens, a >ritten prescription
ma? or ma? not be necessar?. Cut the legislature might have concluded that one >as needed often enough to
reBuire one in ever? case.