S Giáo D c ào T o Long An Tr ng PTTH Lê Quý ôn

Ê THI NGH CH N H C SINH GI I NG B NG SÔNG C U LONG N M 2009
MÔN HÓA H C Th i gian : 180 phút Câu 01 : ( 2,5 ) Hai nguyên t A , B trong c u electron có electron cu i cùng ng v i 4 s l ng t sau : A ( n = 2 ; l = 1 ; m = -1 ; s = - ½ ) B (n=3 ; l=1 ; m=0 ; s=-½) 1. / Vi t c u hình electron và xác nh v trí c a A và B trong b ng tu n hoàn 2../ Vi t công th c c u t o c a các h p ch t trong công th c phân t có ch a 3 nguyên t A . B và hidro . Cho bi t lo i liên k t hóa h c trong phân t c a các h p ch t tìm th y 3./. So tính axit c a các h p ch t trên . Câu 02 : ( 3 ,0 )1./ Nêu ý ngh a c a h ng s Kb baz . Hai ch t NH3 và C6H5NH2 ch t nào có h ng s Kb l n h n ? t i sao ? 2./ Dung d ch NH3 1M có E = 0,43 % . tính h ng s Kb và pH c a dung d ch ó 3./ Cho dung d ch axit CH3COOH 0,1M , bi t Ka = 1,75 .10-5 , log KCH3COOH = -4,757 . Tính n ng các ion trong dung dich và tính pH dung d ch . 4./ Tính i n li c a axit axetic trong dung d ch 0,01 M , n u trong 500 ml dung d ch có 3,13.1021 h t (phân t và ion ) Câu 03 : ( 2 , ) 1./ Cho bi t sinh nhi t chu n th c ( Ho ) c a ( O3 ) khí = +34Kcal/mol , ( Ho ) c a ( CO2 ) khí = -94,05 Kcal/mol ( Ho ) c a ( NH3 ) khí = -11,04 Kcal/mol ( Ho ) c a ( HI ) khí = + 6,2Kcal/mol a./ S p x p theo th t tính b n t ng d n c a các n ch t h p ch t : O3 , CO2 ,NH3 ,và HI gi i thích ?. b./ Tính n ng l ng liên k t E N-N ,bi t EH-H = 104Kcal/mol và EN-H = 93 Kcal/mol 2./ Cho ph n ng : H2O ( k ) + CO ( k ) H2 ( k ) + CO2 ( k ) o o o Tính ( H 298oK và ( E 298oK bi t r ng ( H 298oK cu CO2 ( k ); H2O ( k ) , CO ( k ) l n l t là -94,05 , - 57,79 ; - 26,41 Kcal/ mol Câu 04 ( 2 ) 1. Các ch t freon gây ra hi n t ng " l th ng ozon ". C ch phân h y ozon b i freon (ví d CF2Cl2) c vi t nh CF2Cl2 hR Cl + CF2Cl (a) O3 + Cl O2 + ClO (b) O3 + ClO O2 + Cl (c) Gi i thích t i sao m t phân t CF2Cl2 có th phân h y hàng ch c ngàn phân t ozon? Trong khí quy n có m t l ng nh khí metan. Hi n t ng gì x y ra ng th i v i hi n t ng " l th ng ozon "? Gi i thích.?

8200C h ng s cân b ng Kp c a các ph n ng nh sau: CaCO3 (tt) CaO (tt) + CO2 (k) K1 = 0,2 C gr + CO2(k) 2CO (k) K2 = 2 Cho 1 mol CaCO3 và 1 mol C vào bình chân không dung tích 22,4 lít duy trì 8200C. a. Tính s mol các ch t khi cân b ng. b. th tích nào c a bình thì s phân h y CaCO3 là hoàn toàn. Câu 5: (2 ) 2.

1. Trong phòng thí nghi m có các dung d ch b m t nhãn: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Dùng thêm m t thu c th , hãy nh n bi t m i dung d ch. Vi t các ph ng trình ph n ng (n u có). 2. Kim lo i A ph n ng v i phi kim B t o h p ch t C màu vàng cam. Cho 0,1 mol h p ch t C ph n ng v i CO2 (d ) t o thành h p ch t D và 2,4 gam B. Hòa tan hoàn toàn D vào n c, dung d ch D ph n ng h t 100 ml dung d ch HCl 1 M gi i phóng 1,12 l khí CO2 ( ktc). Hãy xác nh A, B, C, D và vi t các ph ng trình ph n ng x y ra. Bi t h p ch t C ch a 45,07 % B theo kh i l ng; h p ch t D không b phân tích khi nóng ch y.
Câu 06 ( 2 )

1/. S p x p (có gi i thích) theo trình t t ng d n tính axit c a các ch t trong t ng dãy sau: a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic, xiclohexyletanoic, 1-metylxiclohexan-cacboxylic. COOH CH2COOH COOH b)
N COOH ; N ; ;

(A)

(B)

(C)

(D)

2./ S p x p s t ng d n tính baz (có gi i thích) c a các ch t trong t ng dãy sau: (a) CH3-CH(NH2)-COOH, CH2=CH-CH2-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, CH|C-CH2-NH2 . (b) -NH-CH3 , -CH2-NH2 , C6H5-CH2-NH2, p-O2N-C6H4-NH2. Câu 7 (2,5 i m): H p ch t h u c A ch a 79,59 % C; 12,25 % H; còn l i là O ch chi m m t nguyên t trong phân t . Ozon phân A thu c HOCH2CH=O ; CH3[CH2]2COCH3 và CH3CH2CO[CH2]2CH=0. N u cho A tác d ng v i brom theo t l mol 1:1 r i m i ozon phân s n ph m chính sinh ra thì ch thu c hai s n ph m h u c , trong s ó có m t xeton. un nóng A v i dung d ch axit d dàng thu c s n ph m B có cùng công th c phân t nh A, song khi ozon phân B ch cho m t s n ph m h u c duy nh t. 1. Xác nh công th c c u t o và g i tên A.

2. Tìm công th c c u t o c a B và vi t c ch ph n ng chuy n hoá A thành B.
Câu 8: (2 i m) 1./ a.). Khi thu phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit thu c 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1mol phenylalanin. Khi thu phân không hoàn toàn thì trong h n h p s n ph m th y có các dipeptit Ala-Gly, Gly-Ala mà không th y có Phe-Gly. Xác nh công th c c u t o c a pentapeptit b). Gi i thích và vi t ph ng trình ph n ng khi: - Cho glyxin vào n c c t th y dung d ch thu c có pH<7 - N u thêm HCl vào dung d ch glyxin cho d n pH = 1 - N u thêm NaOH vào dung d ch glyxin cho n pH = 11 2./. Cho các aminoaxit: E - alamin, F - alamin, axit 4-aminobutanoic. Cho các giá tr pK : 4,03; 2,35; 3,55; 9,87; 10,24; 10,56. Hãy g n các giá tr pK này vào các v trí thích h p c a các aminoaxit cho trên.

Câu 9: (2, i m) 1. Oxi hoá 150 mg amiloz b i NaIO4 thu c 0,0045 mmol axit fomic. (a) Tính s l ng trung bình các g c glucoz trong phân t amiloz ; bi t r ng khi oxi hoá 1 mol amiloz b ng NaIO4, s g c glucoz u m ch t o ra 1 mol axit fomic, s g c glucoz cu i m ch t o ra 2 mol axit fomic. (b) Vi t s các ph ng trình ph n ng x y ra. 2. Vi t s các ph ng trình ph n ng chuy n D-glucoz thành L-guloz có công th c bên. H t

H HO H HO

CHO OH H OH H CH 2 OH L-galuz¬

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009

Câu 1 : Hai nguyên t A , B trong c u electron có electron cu i cùng ng v i 4 s l ng t sau : A ( n = 2 ; l = 1 ; m = -1 ; s = - ½ ) B (n=3 ; l=1 ; m=0 ; s=-½) 1./ Vi t c u hình electron và xác nh v trí c a A và B trong b ng tu n hoàn 2./Vi t công th c c u t o c a các h p ch t trong công th c phân t có ch a 3 nguyên t A . B và hidro . Cho bi t lo i liên k t hóa h c trong phân t c a các h p ch t tìm th y 3././So tính axit c a các h p ch t trên . áp án câu 1( 2,5 ) 1./ Nguyên t A n = 2 ; l p 2 ; l = 1 : phân l p p ; m=-1 obitan px ; s= -1/2 electron cu i px V y A có c u hình electron 1s2 2s2 2p4 ; nguyên t A có s th t 8 chu kì 2 ;nhóm VIA là Oxi T ng t Nguyên t B có th t là 17 , chukì 3 nhóm VIIA là clo (1 ) 2. Có 4 h p ch t ch a Clo , Oxi và hidro là HClO ; HClO2 ; HClO3 ; HClO4 . H ± O ± Cl liên k t O ± H c ng hóa tr có c c Liên k t O ± Cl c ng hóa tr có c c . H ± O ± Cl O 2 liên k t c ng hóa tr có c c và 1 liên k t cho nh n H ± O _ Cl pO 2 liên k t c ng hóa tr q 2 liên k t cho nh n O O o H ± O - Cl p O 2 liên k t c ng hóa tr có c c q 3 liên k t cho nh n . O ( 1 ) 3 . Tính axit t ng d n HOCl < HCLO2 < HClO3 < HClO4 ( 0,5 ) Gi i thích : khi i n tìch d ng c a clo t ng d n làm cho bán kính c a nguyên t trung tâm giãm , do ó kh n ng kéo c p electron t do c a nguyên t oxi c a liên k t O ± H v phía nguyên t trung tâm t ng làm t ng s phân c cc a liên k t O ±H , kh3a n ng phân li liên k t n ycàng d nên tính axit t ng

 

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009

Câu 2 : 1./ Nêu ý ngh a c a h ng s Kb baz . Hai ch t NH3 và C6H5NH2 ch t nào có h ng s Kb l n h n ? t i sao ? 2./ Dung d ch NH3 1M có E = 0,43 % . tính h ng s Kb và pH c a dung d ch ó 3./ Cho dung d ch axit CH3COOH 0,1M , bi t Ka = 1,75 .10-5 , log KCH3COOH = -4,757 . Tính n ng các ion trong dung dich và tính pH dung d ch . 4./ Tính i n li c a axit axetic trong dung d ch 0,01 M , n u trong 500 ml dung d ch 21 có 3,13.10 h t (phân t và ion ) áp án câu 2 : ( 3 ) 1 . ( 1 ) H ng s Kb cho bi t m c i n ly c a baz trong dung d ch Kb càng l n tính baz càng m nh . Phân t C6H5NH2 có nhóm th C6H5 hút electron làm giãm m t electron nguyên t N nên có tính baz y u h n NH3 V y Kb (NH3 ) > Kb ( C6H5NH2) . 2./ ( 1 ) NH3 + H2O m NH4+ + OH1M Cân b ng (1 ±x ) x x 2 x (4,3.10 3 ) 2 x E= = 0,0043 x = 4,3 .10-3 ; Kb = $ = 1,85 .10-5 1 1 x 1 10 14 = 0,23 .10-11 [ H+] = 3 4,3.10 pH = -log ( 0,23 .10-11 ) = 11,64 3./ ( 1, ) CH3COOH m CH3COO- + H+ ban u CM i n I(i CE CE CE cân b ng C - CE CE CE   2 [ H ].[CH 3 COO ] CE CE .CE Ka= = = = vì E nh nên ( 1- E ) = 1 C  CE 1E [CH 3 COOH ] Ka = CE2 [H+] =   CE =
CK E . 
5

CK E = 0,1G1,75G10

= 1,323.10-3
1 1 (-lgKa -lg10- 1) = (4,757 + 1) = 2,88 2 2

pH = -lg[H+] = 2,88 ho c pH = i n li E Ka = CE2 E=

KE 1,75.10 5 = = 1,32.10-2 hay 1,32%. C 0,1 4) (1, ) CH3COOH  CH3COO- + H+ x mol x mol x mol 1l dung d ch axit có 2 x 3,13 .1021 h t = 6.26 .1021.h t G i x là s mol phân t CH3COOH ã phân li trong 1 lít dung d ch . Lúc ó x là s ion H+ c ng la s ion CH3COO- . 1 mol CH3COOH có 6,02 . 1023 phân t , 0,01 M có 6,02 1021 phân t . Khi ó s phân t CH3COOH còn l i không phân li là 6,02 1021 ± x Ta có : 6,02 . 1021 -x + 2x = 6,26 . 1021 x = 0,24 .1021 i n li E = 0, 24.10 21 6,02.10 21 x 100 = 3,99%

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009
( Ho ) c a ( CO2 ) khí = -94,05 Kcal/mol ( Ho ) c a ( NH3 ) khí = -11,04 Kcal/mol

Câu 03 : ( 2 , ) 1./ Cho bi t sinh nhi t chu n th c ( Ho ) c a ( O3 ) khí = +34Kcal/mol ,

( Ho ) c a ( HI ) khí = + 6,2Kcal/mol a./ S p x p theo th t tính b n t ng d n c a các n ch t h p ch t : O3 , CO2 ,NH3 ,và HI gi i thích ?. b./ Tính n ng l ng liên k t E N-N ,bi t EH-H = 104Kcal/mol và EN-H = 93 Kcal/mol 2./Cho ph n ng : H2O ( k ) + CO ( k ) H2 ( k ) + CO2 ( k )

Tính ( Ho298oK và ( Eo 298oK bi t r ng ( H o 298oK cu CO2 ( k ); H2O ( k ) , CO ( k ) l n l t là -94,05 , - 57,79 ; - 26,41 Kcal/ mol áp án 1./ ( 1 ) a./ Vì sinh nhi t càng âm t c n ng l ng càng t a nhi t ra nhi u thì h p ch t càng b n . Do ó th t b n t ng d n là : O3 < HI < NH3 < CO2 b./ Xét ph n ng N2 + 3H2 2NH3 thì H P = 2.-11,04Kcal Ta có : E N-N + 3 x E H-H - 2 x E N-H = 2 x -11,04 Suy ra E N-N = - 22,08 ± (3 . 104 -6 . 93 ) = 223,92 Kcal/mol 2./ ( 1 ) a) Tính ( Ho 298oK ( Ho = ( Ho CO2 - ( Ho H2O - ( Ho CO = -94,05 - ( -57,79 ) - ( - 26,41 ) = -9,85Kcal ( 0,5 ) b) Tính ( Eo 298oK Ta có ( Ho = ( Eo + RT ( n v i ( n = 2 - 2 = 0 V y ( Ho = ( Eo = -9,85Kcal ( 1 )

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009

Câu 04 ( 2 ) 1. Các ch t freon gây ra hi n t ng " l th ng ozon ". C ch phân h y ozon b i freon (ví d CF2Cl2) c vi t nh hR Cl + CF Cl CF2Cl2 (a) 2 O3 + Cl O2 + ClO (b) O3 + ClO O2 + Cl (c) Gi i thích t i sao m t phân t CF2Cl2 có th phân h y hàng ch c ngàn phân t ozon? Trong khí quy n có m t l ng nh khí metan. Hi n t ng gì x y ra ng th i v i hi n t ng " l th ng ozon "? Gi i thích.? 2. 8200C h ng s cân b ng Kp c a các ph n ng nh sau: CaCO3 (tt) CaO (tt) + CO2 (k) K1 = 0,2 C gr + CO2(k) 2CO (k) K2 = 2 Cho 1 mol CaCO3 và 1 mol C vào bình chân không dung tích 22,4 lít duy trì 8200C. a. Tính s mol các ch t khi cân b ng. b. th tích nào c a bình thì s phân h y CaCO3 là hoàn toàn. áp án 1. Ph n ng phân h y ozon là ph n ng dây chuy n theo c ch g c. Nguyên t Cl sinh ra ph n ng (c) l i ti p t c tham gia ph n ng (b), quá trình ó c l p i l p l i hàng ch c ngàn l n. Do ó m i phân t CF2Cl2 có th phân h y hàng ch c ngàn phân t ozon(O3). (0,5 i m) Trong khí quy n có m t l ng nh metan. ng th i v i hi n t ng " l th ng ozon " là hi n t ng " m a axit " do: CH4 (khí quy n )+ Cl HCl + CH3 ( 0,5 )
P 2 CO K2 = PCO 2

2.( 1,5 ) a. K1=PCO2 = 0,2 atm

Do ó PCO = 2.0,2 = 0, 632 atm G i x,y là s mol CaCO3 và CO2 ã ph n ng. T tr ng thái cân b ng là: CaCO3 1-x 2y = CaO x

ó suyra s mol các ch t CO2 x-y C 1-y CO 2y

PCO2 .V
x-y=

P
} 0,05 mol CO2 ;

CO

.V
} 0,158 mol CO

  nCaO = 0,129 mol ; n (1 ) CaCO3 = 0,871mol ; n C = 0,921 mol b. S phân h y hoàn toàn thì x = 1   n CO2 = (1- y) mol và n CO = 2y (mol).Áp su t CO2 và CO không i. nên: 0,632V = 2yRT   gi i hai ph ng trình ta c V } 173,69 lít

RT

RT

0,2V = (1 -y)RT

( 0,5 )

H
Câu 5: (2 )

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009

1. Trong phòng thí nghi m có các dung d ch b m t nhãn: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Dùng thêm m t thu c th , hãy nh n bi t m i dung d ch. Vi t các ph ng trình ph n ng (n u có). 2. Kim lo i A ph n ng v i phi kim B t o h p ch t C màu vàng cam. Cho 0,1 mol h p ch t C ph n ng v i CO2 (d ) t o thành h p ch t D và 2,4 gam B. Hòa tan hoàn toàn D vào n c, dung d ch D ph n ng h t 100 ml dung d ch HCl 1 M gi i phóng 1,12 l khí CO2 ( ktc). Hãy xác nh A, B, C, D và vi t các ph ng trình ph n ng x y ra. Bi t h p ch t C ch a 45,07 % B theo kh i l ng; h p ch t D không b phân tích khi nóng ch y. L i gi i: 1. ( 1 ) Có th dùng thêm phenolphtalein nh n bi t các dung d ch AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. * L n l t nh vài gi t phenolphtalein vào t ng dung d ch. - Nh n ra dung d ch KOH do xu t hi n màu tía. * L n l t cho dung d ch KOH vào m i dung d ch còn l i: - Dung d ch AgNO3 có k t t a màu nâu Ag+ + OH± p AgOH q ; (ho c 2Ag+ + 2OH± p Ag2O + H2O) - Dung d ch Mg(NO3)2 có k t t a tr ng, keo Mg2+ + 2OH± p Mg(OH)2 q - Các dung d ch AlCl3, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2 u có chung hi n t ng t o ra k t t a tr ng, tan trong dung d ch KOH (d ). Al3+ + 3OH± p Al(OH)3 q ; Al(OH)3 q + OH± p AlO2± + 2H2O Pb2+ + 2OH± p Pb(OH)2 q ; Pb(OH)2q + OH± p PbO2± + 2H2O Zn2+ + 2OH± p Zn(OH)2 q ; Zn(OH)2q + OH± p ZnO2± + 2H2O - Dung d ch NaCl không có hi n t ng gì - Dùng dung d ch AgNO3 nh n ra dung d ch AlCl3 do t o ra k t t a tr ng Ag+ + Cl ± p AgCl q - Dùng dung d ch NaCl nh n ra dung d ch Pb(NO3)2 do t o ra k t t a tr ng Pb2+ + 2 Cl ± p PbCl2 q - còn l i là dung d ch Zn(NO3)2. 2. ( 1 )

nHCl = 0,1 mol ; nCO2 = 0,05 mol

Dung d ch D ph n ng h t 0,1 mol HCl gi i phóng khí CO2 p

nH 

nCO2

=

0, 1 2 = 1 0, 05

suy ra h p ch t D là mu i cacbonat kim lo i. h p ch t D không b phân tích khi nóng ch y, v y D là cacbonat kim lo i ki m. 2 H+ + CO32- = H2O + CO2 C + CO2 = D + B p C là peroxit hay superoxit, B là oxi. t công th c hoá h c c a C là AxOy . L ng oxi trong 0,1 mol C (AxOy ) là 16 x 0,05 + 2,4 = 3,2 (g); mC = mA trong C = 7,1 - 3,2 = 3,9 (g).
3, 2.100 = 45, 07 7,1 gam

Mc = 7,1 : 0,1 = 71 (g/mol).

3, 9 3, 2 x:y= : p MA = 39 (g). V y A là K ; B là O2 ; C là KO2 ; D là M A 16

K2CO3 Các ph ng trình ph n ng:

K + O2 p KO2 4 KO2 + 2 CO2 p 2 K2CO3 + 3O2 o K2CO3 + 2 HCl p 2 KCl + H2O + CO2 o

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009

Câu 9: (2, i m) 1.Oxi hoá 150 mg amiloz b i NaIO4 thu c 0,0045 mmol axit fomic. (a) Tính s l ng trung bình các g c glucoz trong phân t amiloz ; bi t r ng khi oxi hoá 1 mol amiloz b ng NaIO4, s g c glucoz u m ch t o ra 1 mol axit fomic, s g c glucoz cu i m ch t o ra 2 mol axit fomic. (b) Vi t s các ph ng trình ph n ng x y ra. 2 Vi t s các ph ng trình ph n ng chuy n D-glucoz thành L-guloz có công th c bên. ápán 1. ( 1 )(a) S l ng trung bình các g c glucoz trong phân t amiloz : I € (C6H10O5)n €€ 4 p 3 C   n amiloz¬ = n HCOOH =   M amiloz¬ =
1 3 150 = 100000 ®vC) ( 0,0015

H HO H HO

CHO OH H OH H CH 2 OH L-galuz¬

 

n=

100000 617 162

(b) Ph
CH2OH O OH OH

ng trình ph n ng:
CH2 OH O OH O OH O n-2 CH2 OH O OH OH OH + (n+4) HIO4 HCOOH HCHO IO3 (n+4) CH2 OH O OHC O CH2 OH O CH HC O O O n-2 CHO CHO

2S
H HO H H

chuy n hóa ( 1 )
CHO OH H + HNO3 OH OH CH2OH H HO H H COOH OH H OH OH COOH

- H2O

CO CH2OH H OH H OH O HO H + Na(Hg) HO H H H OH H OH H OH COOH COOH
CH2OH OH H OH OH CHO

- H2O

O

CH2 OH H OH H H OH H OH CO

+ Na(Hg)
pH !7

H HO H H

¥¤

OH

£

¢¡

0,0045 = 0,0015 mmol) ( 3

OHC

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009
Câu 06 ( 2 )

1. S p x p (có gi i thích) theo trình t t ng d n tính axit c a các ch t trong t ng dãy sau: a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic, xiclohexyletanoic, 1-metylxiclohexan-cacboxylic. COOH CH2COOH COOH b)
N COOH ; N ; ;

(A)

(B)

(C)

(D)

2. S p x p s t ng d n tính baz (có gi i thích) c a các ch t trong t ng dãy sau: (a) CH3-CH(NH2)-COOH, CH2=CH-CH2-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, CH|CCH2-NH2 . (b) -NH-CH3 , -CH2-NH2 , C6H5-CH2-NH2, p-O2N-C6H4-NH2. H ng d n gi i: 1. ( 1 )a) H3C COOH
+I 1 +I 2

CH2COOH

CH -I1 2CH2COOH

-I 2

CH2COOH

-I 3

COOH

<
<

<

<

<

< -I 2 < -I 3 -I 1 +I 1 +I 2 Các g c hi rocacbon có hi u ng +I l n thì Ka gi m và -I l n thì Ka t ng b) COOH CH COOH COOH -I 1 2 -I 4 -I 2 C O < < < -C3 N -I 3 O H N -C4 (D) (A) (C) (B) Vì: - I1 < - I2 nên (C) có tính axit l n h n (D). (A) và (B) có N nên tính axit l n h n (D) và (C) (A) có liên k t hi ro n i phân t làm gi m tính axit so v i (B).

2./ ( 1 sau:

)S p x p s t ng d n tính baz (có gi i thích) c a các ch t trong t ng dãy

(c) CH3-CH(NH2)-COOH, CH2=CH-CH2-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, CH|CCH2-NH2 . (d) -NH-CH3 , -CH2-NH2 , C6H5-CH2-NH2, p-O2N-C6H4-NH2. 2 .( 1 )Tr t t t ng d n tính baz : (a) CH3-CH-COOH < CH|C-CH2-NH2 < CH2=CH-CH2-NH2 < CH3-CH2CH2-NH2 NH2 T n t i d ng âm i n CSP > CSP2 > CSP3 ion l ng c c (b) O2N-NH2 < -CH2-NH2 < -CH2-NH2 < -NH-CH3 (A) (B) (C) (D)

Nhóm p-O2N-C6H4- Nhóm -C6H4-CH2- Nhóm -CH2-C6H11 Nhóm C6H11 hút electron m nh do hút e y u y e, làm t ng và -CH3 y e, có nhóm -NO2 (-I -C) m t e trên - Amin b c II làm gi m nhi u m t nhóm NH2 e trên nhóm NH2

Câu 7 (2,5 i m): H p ch t h u c A ch a 79,59 % C; 12,25 % H; còn l i là O ch chi m m t nguyên t trong phân t . Ozon phân A thu c HOCH2CH=O ; CH3[CH2]2COCH3 và CH3CH2CO[CH2]2CH=0. N u cho A tác d ng v i brom theo t l mol 1:1 r i m i ozon phân s n ph m chính sinh ra thì ch thu c hai s n ph m h u c , trong s ó có m t xeton. un nóng A v i dung d ch axit d dàng thu c s n ph m B có cùng công th c phân t nh A, song khi ozon phân B ch cho m t s n ph m h u c duy nh t. 1. Xác nh công th c c u t o và g i tên A. 2. Tìm công th c c u t o c a B và vi t c ch ph n ng chuy n hoá A thành B. H ng d n gi i: 1. ( 1 d ) 79,59 12,25 8,16 : : = 13 : 24 : 1 12 1 16 A có công th c phân t C13H24O. T s n ph m ozon phân tìm ra 2 công th c c u t o có th phù h p: CH3CH2CH2C=CHCH2CH2C=CHCH2OH; CH3 CH2CH3 (A1) CH3CH2CH2C = C -CH2CH2CH=CHCH2OH (A2 | | H3C CH2CH3
T ph n ng brom hoá r i ozon phân suy ra (A1) phù h p, vì:

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009

CH3CH2CH2C=CH CH2CH2C=CHCH2OH (A1) CH3 CH2CH3

Br2 1:1

CH3CH2CH2CBrCHBrCH2CH2C=CHCH2OH ozon phân CH3 CH2CH3 CH3CH2CH2C = CCH2CH2CH=CHCH2OH (A2) H3C CH2CH3 CH3CH2CH2CBrCBrCH2CH2CH=CHCH2OH H3C CH2CH3
Br2 1:1

xeton + O=CHCH2OH

ozon phân

an ehit + O=CHCH2OH

Tên c a A: 3-etyl-7-metyl eca-2,6- ien-1-ol 2.( 1 ) B ph i là h p ch t m ch vòng có ch a 1 n i ôi trong vòng. B sinh ra t A do ph n ng óng vòng:

CH2OH

H+, to - H2O

+ CH2 +

HOH - H+

OH (B)

(A)

H

NG D N CH M MÔN HÓA H C BSCL2009

Câu 8: (2 i m) 1./ a.). Khi thu phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit thu c 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1mol phenylalanin. Khi thu phân không hoàn toàn thì trong h n h p s n ph m th y có các dipeptit Ala-Gly, Gly-Ala mà không th y có Phe-Gly. Xác nh công th c c u t o c a pentapeptit b). Gi i thích và vi t ph ng trình ph n ng khi: - Cho glyxin vào n c c t th y dung d ch thu c có pH<7 - N u thêm HCl vào dung d ch glyxin cho d n pH = 1 - N u thêm NaOH vào dung d ch glyxin cho n pH = 11 2./. Cho các aminoaxit: E - alamin, F - alamin, axit 4-aminobutanoic. Cho các giá tr pK : 4,03; 2,35; 3,55; 9,87; 10,24; 10,56. Hãy g n các giá tr pK này vào các v trí thích h p c a các aminoaxit cho trên. Câu 8: (2 ) 1./ 9( 1,5 ) A) T Ala-Gly và Gly-Ala Þ Gly gi a («Ala-Gly-Ala«) ho c Ala gi a («Gly-Ala-Gly«), mà cho c 1mol alanin Þ Ala ph i gi a 2 nhóm Gly. Và không th ycó Phe-Gly Þ Phe không ng tr c Gly. V y pentapeptit ó là: Gly-Gly-Ala-Gly-Phe B). tr ng thái r n glyxin d ng l ng c c H3N+ - CH2 - COO-. Khi hoà tan vào n c có ph n ng t o ra 1 l ng nh H3O+ nh sau: H3N+-CH2-COO- + H2O H2N-CH2-COO- + H3O+ (1) Þ Dd có pH< 7 - pH =1 , môi tr ng axit m nh cân b ng (1) chuy n sang trái d ng : H3N+CH2-COOH - pH = 11 , môi tr ng ki m m nh cân b ng (1) chuy n sang ph i d ng H2NCH2-COOb2./ ( ( 0,5 ) Cho các aminoaxit: E - alamin, F - alamin, axit 4-aminobutanoic. Cho các giá tr pK : 4,03; 2,35; 3,55; 9,87; 10,24; 10,56. Hãy g n các giá tr pK này vào các v trí thích h p c a các aminoaxit cho trên. .CH3- CH- COO - ; CH2- CH2- COO- ; CH2- CH2- CH2-COO| NH3 + 9,87 2,35 | NH3 + 10,24 3,55 | NH3+ 10,56 4,03

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful