SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KOTA

JALAN AIR LELEH, 75050 MELAKA

NO. 0553

SIJIL BERHENTI SEKOLAH

Gnanam A/l Gnapak~

1. Nama Pelajar : ..

. Gnapakasan .

2. Nama Bapa I PenJaga : .

871104-56-5019 . . 04.11.1987

3. Nombor Kad Pengenalan :............................................................................... 4. Tarikh Lahir : ..

5. No. Sijillahir : ~~.?????................................................................ 6. Tempat lahir : ~~.~.~ ~~~~ .

. 510/00 . 17!01.am

7. Bllangan Kemasukan Sekolah : 8. Tarlkh Masuk Sekolah : ..

9. Tingkatan Mula·mula Masuk : ~.~~~~ ~ ..

. .. . Tingka tan 5

10. Tmgkatan Tertlnggl Yang Akhlr : .

a:>02

11. Tahun Peperiksaan (a) PMR .

2004

(b) SPM .

Tiada

(e) STPM ..

153/190

12. Kedatangan ..

1A. 3Bt 2C. 1D

Keputusan : .

Keputusan : .

Tiada

Keputusan : ..

13. Nama dan Alamat Sekolah Dahulu ~ ..

14. Kegiatan Luar

Tiada

(a) Jawatan Khas .

(Seperti Ketua Darjah, Pengawas dan lain.lain)

. Tiada

(b) Pasukan Berunitorm .

(Sebutkan jawatan jika ada)

Tiaaa

(c) Persatuan Kelab .

(Sebutkan jawatan jika ada)

(d) Sukan:

(i) Jawatan disandang ~ .

(ii) Mewakili Negara I Negeri I Sekolah I Rumah : ..

(iii) Mengambil bahagian :; :: .

:Baik . 31.12.a:>04

15. Kelakuan 16. Tarikh Berhenti Sekolah ..

. lamat persekelahan tingkatan lima.

17. Sebab Berhentl .

18. Catitan Tarnbahan T..il·,~!!: _._ ~ .

........... ~.:~~ ~~~~ ..

Tanda~6iW~qlM1:!tua SMKSEln"KOta

Melaka

n nga Murid

. 03. 12.a:>09

Tankh: ..

(Cop Rasmi Sekolah) 03012.2009

* Potong Yang Tidak Berkenaan

Tarikh

02/122009 WED 23: 27 FAX ~ 003/004

""::-.' ..

. ",'

SAGAP) Pengetua Se~Glah Me"engah Kebangsaanieri Kota Melaka.

:'.:'

KElUA PENGAMH ' ..

PENDAfT~ NC,CW:tA,' . ';', "

871104-56-6019~05'-:'

~tdil' .. @) .: ,~

''nCiCl , ' •

:'.:

)

I

02/12 2009 WED 23:27

FAX

~ 004/004

r.:'. r.:

. !:

"::;:,;,"

.... : ..

. ~,'.

. 'v "". .':~ .::

.... : .... :

::":","

PEPER.rKSAAN TAIrr.iNZOQ4· .'

-. ::: ., AA'·.:~3~5!02l.3J .

" "'.".

,~ •• ,j ',:"~g~

':~~:_'c, ~7":~~'

.,10,

f

)

-J

J

ill

til II

I

I

I I

II

!

I !

II

I,

I!

L

'I

IIi

rr

q, ',j .1 ' J -

I !

Seko1ah Menengan Kebangsaan Sezi Kota.

KKPUTUSAN USIA.l\f LISAN

BAHASA l\1ELA YU DA,.I\J BAHASA INGGERIS PNlR 2002

Dengan ini diakui bahawa

GNAl\[ .. A.l\{

Anaka Giliran :MAI03K04]

Ujian I Ujian
UjiaJl I
Mata pelaj aran Pemahaman I Pemahaman
Bacaan I
Mendengar Petikan
Bahasa Melayu B B B
Bahasa Inzzeris A 0 A
_u
..... - ...... Ujian I

Perbualan I

B'--[

A

Nama dan T andarangas'

Penguji Bahasa Melayu

~~'A __

- --- ~-- --:

Pn. Badariah binti Awai

Penguji Bahasa Inggeris

-~ "inti Kasi~

TA!Pew~

Pengetua

Sek. Men. Keb. Seri KOla Melaka

Cop Sekolah Tarikh:

I I /1

I

I II

II

I

I

r

I 'I

,

I

I

II II

"

II

If

)'

~

II

I

I

I

PELAJARAN: TU JUH TAHUN: 2002

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.