«Εμο'ί μη γέν ο ιτο

καυχάσθαι εί μη εν
τω στα υρω το ύ Κ ο­
ρέου ημών Ιη σ ο ύ

Ταχυδρ. Διεύθυνσι: Τ.Θ. 3415, (Κ.Τ.Α.) 102 10 ΑΘΗΝΑ

Μ Η Ν ΙΑ Ι0 Ν ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 0Ρ ΓΑ Ν 0Ν 0 Ρ 0 0 Δ 0 Ϊ0 Υ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

«

ΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ »

Α

γαπητοί μου αναγνώστες! Θά έχετε α­
κούσει για τις κατακόμβες. Έ άν πάη κα­
νείς στην Ρώμη, έκεΐ θά δη τις κατακόμβες, έ­
να άπό τά θαυμαστότερα μνημεία τοϋ κό­
σμου. Τό άνεκάλυψαν τυχαίως προ 300 π ερ ί­
που έτών. Σκάβοντας γιά άλλο σκοπό, τις
βρήκε ένας έργάτης. Ό πως στην Θεσσαλονί­
κη, κάτω άπό τό ναό της μητροπόλεως τοϋ Α­
γίου Γρηγορίου τοϋ Παλαμά, βρήκαν κατα­
κόμβη, όπου πήγαιναν οί χ ρισ τια νο ί επ ί
Τουρκοκρατίας. Έ τ σ ι σκάβοντας στην Ρώμη,
βρήκαν κάτω άπό τό έδαφος ένα πελώριο ύπόγειο, μία απέραντη σήραγγα, όπου έκεΐ μαζεύονταν οί χριστιανοί
την νύκτα, τά μεσάνυκτα, καί προσεύχονταν. ’Ολίγοι, αλλά πιστοί στον
Χ ριστό. Πήγαιναν έκεΐ, στις κατακόμβες, ένώ υπήρχε κίνδυνος νά τους
κάψουν ή νά τους συλλάβουν καί νά τούς έκτελέσουν. Επάνω , στην
επιφάνεια τοϋ εδάφους, ή Ρώμη γλεντούσε. Ώργίαζαν οί Ρωμαίοι μέ
τά καρναβάλια καί τις άλλες είδωλολατρικές τελετές. Κ αί κάτω, στά
βάθη τής γής, οί χριστιανοί τής εποχής των διωγμών προσεύχονταν καί
τά δάκρυά τους πότιζαν την γή. Τό δέ σύνθημά τους, όταν έβγαιναν
άπό τις κατακόμβες, ποιο ήταν; «Ε ις προς ένα εις Χριστόν», ένας προς
ένα στον Χ ριστό. Τ ί σήμαινε αυτό; Ό τι όσοι ήρθαμε αότή την φορά,
την επομένη θά προσπαθήσουμε νά έρθουμε φέρνοντας ό καθένας
άλλον ένα- δύο, όχι ένας.
?Ω Χ ρ ισ τέ μου, τά διαβάζω καί κλαίω· τά διαβάζω καί άναστενάζω,
βλέποντας την άδιαφορία τών σημερινών χριστιανών. Ποιον συγκινεΐ
ΕΤΟΣ ΞΒ' 1 ΑΘΗΝΑ Ε ΙΟΥΛΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1 ΑΡΙΘ. ΤΈΏίΟΥΣ 602

σήμερα ό λόγος τοϋ Δαϋί'δ: « Δ ι­
δάξω ανόμους τάς όδούς σου, καί
άσεβεϊς έπ ί σέ έπι στρέψουσι»;
Κάνω έκκλησι προς όλους σας,
έάν πιστεύετε. ’Άν πάλι δεν π ι­
στεύετε, είσθε έλεύθεροι- πηγαί­
νετε όπου θέλετε. Ό Χριστός δεν
μάς έχει άνάγκη. Ή Ε κ κλη σ ία
του θά ζήση και θά προχωρήση.
Έ μ εΐς έχουμε άνάγκη τον Χ ριστό
και την Ε κκλησία . Ε μ π ρ ό ς λοι­
πόν καί έφαρμογή· Είσθε 300
στην εκκλησία; την άλλη Κυριακή
νά γίνετε 600. Μή μείνετε μονα­
χοί σας.

Ε φ α ρμόσ ετε το αυτό. Καί έγώ
ό γέρων επίσκοπος, μολονότι έφθασα σέ βαθϋ γήρας, έν τούτοις
δεν θά παύσω νά σάς κηρύττω.
Έ ω ς ότου υπάρχει γλώσσα, έως
ότου ύπάρχει διάνοια, έως ότου
ύπάρχει καρδιά, δέν θά παύσω
νά κηρύττω τά λόγια τοϋ Κυρίου.
Κ αί έλπίζω, ότι άπό την σπορά
αότη τοϋ λόγου τοϋ ευαγγελίου
θά προέλθη μία νέα γενεά πιστών
άνθρώπων κα ί άφωσιωμένων
στον Θεό, οί όποιοι θά όμνοϋν καί
θά δοξολογούν τον Κύριο στους
αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

(Από τό β ιβ λ ίο τοϋ μ α κ α ρ ισ το ύ Μ ητρ ο π ο λίτο υ Φ λω ρίνης
Α υγο υσ τίνο υ « Ό μ ιλ ία ι ε ις τον Ν' Ψ αλμόν», σελ. 2 0 8 - 2 1 2 ).

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Γ
"Αλλοτε ό κ. Σωτηρόπουλος ανέλυσε, σέ τό ­
μους Α και Β’, τά 14 πρώτα κεφάλαια τοϋ Εύαγγε·
λίου τοϋ Ίωάννου, τοϋ θεολογικω τέρου βιβλίου
τής Αγίας Γραφής. Τώρα, σέ τόμο Γ , αναλύει τά
τελευτα ία κεφάλαια του Ευαγγελίου (ιε' - κά). Στο
Εύαγγέλιο τοϋ Ίωάννου περιέχονται πλήθος ϋψιστες διακηρύξεις τοϋ Χριστού γιά τή θεότη τά του.
Καί γι’ αύτό ή ερμηνεία αύτοϋ τοϋ Εύαγγελίου έ ­
χ ει υψιστο ένδιαφέρον καί παρέχει μέγιστο θ έλ ­
γητρο στους πιστούς. Τά τελευ τα ία δέ κεφάλαια
τοϋ Εύαγγελίου, τά έρμηνευόμενα στο Γ τόμο, άναφέρονται στά δύο
μέγιστα γεγονότα τής Πίστεώς μας, τά Πάθη καί την Ανάστασι τοϋ
Κυρίου, καί εινε ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος. Κατά δέ την έρμηνεία ώρισμένα δύσκολο σημεία τοϋ ίεροϋ κειμένου έρμηνεύονται πρωτοτύπως.
Τό βιβλίον άποτελείται άπό 391 σελίδες. Τιμάται 20 € .
Γιά παραγγελίες έπικοινωνήστε μ έ τό Βιβλιοπωλείον «Ό Σταυρός»,
Ζωοδ. Πηγής 44 · 106 81 Αθήνα. Τηλ. 210 / 3805539.

98

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Νικ. Ίω. Σ ω τη ρ ο π ο ύ λ ο υ

Τ

ό γράψαμε καί τό επαναλαμ­

ποστολικήν Εκκλησ ία ν», πού ϊ-

βάνουμε, και συν Θεφ θά τό έ-

δρυσεν ό Χριστός έπί «τής πέ­

παναλαμβάνωμε, ώς τό σοβαρώ-

τρας» τής πίστεως καί ομολογίας

τερο θέμα Πίστεως, για τό όποιο
οί πλεΐστοι βαπτισμένοι ’Ο ρθόδο­

τού Πέτρου καί όχι βεβαίως έπί
τού Πέτρου. ’Ά λ λ ο πέτρα καί άλ­

ξοι Χριστιανοί εινε άκατήχητοι
καί άπληροφόρητοι. Καί τό Ευαγ­

λο Πέτρος. Ή «μία ’Εκκλησία» ο­
νομάζεται καί «μία ποίμνη» (Ίωάν.

γέλιο, λακωνικό βιβλίο, επανα­
λαμβάνει ιδιαιτέρως μεγάλα και

μαίος εις τήν «μίαν ποίμνην» (ή

σπουδαία πράγματα προς γνώσιν
καί έπίγνωσιν του ’Αρχηγού τής

είς τό εν πνευματικόν «σώμα»
τού Χριστού, όπου κατοικεί τό

Πίστεώς μας, τού Κυρίου ημών

Πνεύμα τό Ά γ ιο (Έ φ . 4:4), άλλά
πιστεύει στις Αιρέσεις, άποκα-

Ίησοΰ Χριστού.
Ποιος εινε ό μεγαλύτερος έχ-

10:16). Δ έν πιστεύει ό Βαρθολο­

λώντας αύτές ’Εκκλησίες. Ή ’Ε κ ­

θρός τής Πίστεως; Δ έν θά ύπερβάλω ούτε στό έλάχιστο. Ό μεγα­

κλησία κατ’ αύτόν δέν εινε μία,
άλλά πολλές. Τον παρελθόντα αι­

λύτερος εχθρός τής Πίστεως εινε
ό Οίκουμενισμός καί οί Οίκουμε-

ώνα δημιουργήθηκε καί συντη­

νιστές, δημιουργήματα τού Δια­
βόλου κατά τήν έποχήν τής προφητευμένης άποστασίας τών χα­
λεπών καιρών μας. Άρχιοικουμε-

ρείται άκόμη τό λεγόμενο «Παγ­
κόσμιον Συμβ ο ύλιο ν ’Εκκλ η σ ι­
ών». Μεταξύ δέ αύτών τών «’Ε κ ­
κλησιών» ή παρασυναγωγών τού
Σατανά δέν άποκλείεται νά περι­

νιστής δέ σήμερα εινε άξιωματοϋχος τής ’Εκκλησίας, πού λέγε­

λαμβάνεται καί ή «’Εκκλησία»,
πού έγκρίνει τήν ομοφυλοφιλία,

ται κορυφή τής Εκκλησίας, άλλ’

καί τούς γάμους τών ομοφυλοφί­
λων, καί τή χειροτονία δεδηλω μέ­
νων ομοφυλοφίλων άνδρών καί

εινε ούρά.
Διαβάζουμε τήν Εκκλησιαστι­
κή Ιστορία. Καί διαπιστώνουμε,
ότι μεγαλύτερος εχθρός τής Πί­

γυναικών!
Ό Παύλος κήρυξε «εν βάπτι-

στεως άπ’ όλους τούς αιώνες δέν

σμα» (Έ φ . 4:5), τό βάπτισμα τής

ένεφανίσθη άλλος, έκτος τού φέ­

Εκκλησίας, όπου ύπάρχει ή άλη-

νομα

θινή Πίστις, ή έξ άποκαλύψεως ά-

Βαρθολομαίος. Αυτός ό εκκλησι­

πό τόν Θεό, πού περιλαμβάνει τις

αστικός ήγέτης δέν πιστεύει «εις

άναγκαΐες γιά τή σωτηρία μας ούράνιες άλήθειες. «"Εν βάπτισμα»,

ροντας

τό

άποστολικόν

τήν μίαν, άγίαν, καθολικήν καί ά-

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

99

λέγει ό θεόπ νευστος

Παύλος,

ρασμένοι οί άγιοι Πατέρες, καί

πολλά βαπτίσματα λέγει ό Δίαβολόπνευστος Βαρθολομαίος. Και
τά βαπτίσματα τών αιρετικών εινε
έγκυρα κατά τόν δεσπότη τού
Φαναριού.

πλήρεις επιτυχιών οί σύγχρονοι

Ό

πατέρες, είς διάφορα πάθη δουλεύοντες, έκτος ολίγων, καί κατασκανδαλίζοντες τόν λαόν τού
Θεού. Είς τό έξής επιτυχία πρέπει

Οίκουμενισμός εινε παναί-

νά ονομάζεται ή άποτυχία καί άγι­

ρεσι. ’Αλλ’ εινε καί πανθρησκεία.
Ό Βαρθολομαίος προχωρεί καί ε ­
κεί, όπου κανείς αιρετικός δέν
προχώρησε ποτέ. Ε γ κ ρ ίν ε ι καί τις
άλλες θρησκείες, τις ψεύτικες,
τις θρησκείες δαιμόνιων κατά τήν
'Αγία Γραφή. ’Ονομάζει τις ψεύτι­

ό της ή θεομπαιξία! ’Επί πλέον ό

κες θρησκείες «σεβαστές» καί
«σεβάσμιες», καί τις θεωρεί δρό­
μους σωτηρίας, ένψ ή Γραφή λέ­
γει: «Καί ούκ έστιν έν άλλω ούδενί ή σωτηρία- ούδέ γάρ όνομά έστιν έτερον ύπό τόν ούρανόν τό
δεδομένον έν άνθρώποις έν ω δει
σωθήναι ήμάς» (Πράξ. 4:12).
Λέγει άκόμη ό άρχιοικουμενιστής Βαρθολομαίος, ότι σ’ όλες
τίς θρησκείες ό αύτός Θεός ύπάρχει καί λατρεύεται άπό όλους
τούς λαούς κατά διαφορετικό
τρόπο, ένψ στο Χριστιανισμό μό­

Βαρθολομαίος, τούς Πατέρες, οί
όποιοι άπέσχισαν τούς αιρετι­
κούς άπό τό σώμα τής ’Εκκλησί­
ας, θεωρεί θύματα τού άρχεκάκου όφεως καί ύποδίκους ενώπι­
ον τού Θεού! Καί νά προσευχώμεθα νά τούς έλεήση ό Θεός...
Αύτά προς τό παρόν, καί είς τό
μέλλον περισσότερα. Καί παρα­
καλώ τά διάφορα έκλεκτά ίστολόγια ν’ άναρτήσουν τά άρθρα μου
προς πληροφόρησιν τού λαού
τού Θεού γιά τόν χειρότερο εχ­
θρό τής Πίστεως, τόν Οίκουμενισμό καί τούς Οΐκουμενιστές, ιδί­
ως ιεράρχες. ’Ό χι δέ μόνον ήλεκτρονικά, άλλά καί προφορικά οί
διαχειριζόμενοι ίστολόγια καί άλ­
λοι πληροφορούμενοι έξ αύτών

νον ό Τριαδικός Θ εός ύπάρχει καί
λατρεύεται.

νά διαφωτίζουν τόν λαόν τού Θ ε­

Ό Βαρθολομαίος εινε άντιπατερικός. Φρονεί, ότι οί Πατέρες
τής ’Εκκλησίας, οί μεγάλοι διδά­
σκαλοι καί πρότυπα ποιμένων, ών

Πίστεως. Τά περιοδικά, έκτός τού

ού γιά τόν μεγαλύτερο έχθρό τής
«Σταυρού»

καί εϊτινος έτέρου,

δέν δημοσιεύουν τά άρθρα μου,
ούτε ή ευρύτερη σέ κυκλοφορία
έφημερίδα «’Ορθόδοξος Τύπος»,

τά μνημόσυνα αιώνια καί τά λεί­
ψανα εύωδιάζουν καί θαυματουρ­

έπειδή λέγω τήν άλήθεια όλόκλη-

γούν, άπέτυχον στήν έποχή τους,

ρη, καί τήν άκίνδυνη, καί τήν επι­

διότι δέν είχαν άγάπη, είχαν φα­

κίνδυνη, καί γι’ αύτό σέ μερικούς

νατισμό, ήσαν μισογύνηδες καί
ταλιμπάν! ’Εξωφλημένοι καί ξεπε­

είμαι άσυμπαθής καί άνεπιθύμη-

100

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

τος.

ΔΙ Π Λ Ω ΜΑ Τ Ι Α ΚΑΙ ΔΙ ΓΛΩΣΣΙ Α
Νικ. Ίω. Σ ω τη ρ ο π ο ύ λ ο υ
ί εΐνε διπλωματία; Κατά τήν
κοινή λαϊκή έννοια διπλωματία
εινε τό νά παρουσιάζπ κανείς το
αύτό πράγμα έτσι καί άλλιώς- άλ­
λοτε όπως έχει στήν πραγματικό­
τητα, καί άλλοτε διαφορετικά άπό
τήν πραγματικότητα. Καί γιατί
πράττει τοϋτο; Γιά νά έπιτύχη
συμφέρον, προσωρινό βεβαίως
καί μάταιο, όχι αιώνιο καί άληθινό
συμφέρον. Ό διπλωμάτης είνε
άνθρωπος διπρόσωπος, ίδιοτελής, πανούργος, δόλιος, έστερη­
μένος εύθύτητος άναγκαίας γιά
νά εύαρεστήση κανείς στο Θεό.
Διπλωματία εΐνε τό άντίθετο τής
εύθύτητος, εΐνε δολιότης καί ιδι­
οτέλεια. Στο Ψαλμ. 50:12 ό Δαβίδ
παρακαλεϊ τό Θεό νά δημιουργήση μέσα του καρδία καθαρή καί
πνεύμα εύθές: «Καρδίαν καθα­
ρόν κτίσον έν έμοί, ό Θεός, και
πνεύμα εύθές έγκαίνισον έν τοϊς
έγκάτοις μου». Ό δέ Κύριος Ι η ­
σούς Χριστός λέγει γιά τον ’Από­
στολο μέ τά δύο ονόματα Ναθα­
ναήλ καί Βαρθολομαίος: « Ί δ ε α­
ληθώς Ισραηλίτης, έν ώ δόλος
ο ύκ έστιν» (Ίωάν. 1:48). Ό πατρι­
άρχης Βαρθολομαίος, ώς διάδο­
χος καί συνονόματος τοϋ ’Απο­
στόλου Βαρθολομαίου, έπρεπε
νά όμοιάζη σ’ εκείνον στήν έλλειψι δόλου, στήν εύθύτητα, στήν άθψότητα καί στήν άπλότητα. Ά λ λ ’
ομοιάζει, έστω καί σέ μικρότερο

Τ

βαθμό; Κάθε άλλο. Ό πατριάρχης
Βαρθολομαίος εινε μέγας διπλω­
μάτης, όπως πολιτικοί καί άλλοι
κοσμικοί άρχοντες, άλλά καί ά­
πλοι άνθρωποι στερούμενοι εύ ­
θύτητος, ειλικρίνειας καί άνιδιοτελείας.
Συναφής προς τήν διπλωματία
εινε ή διγλωσσία τοϋ Πατριάρχου
Βαρθολομαίου. Ό Δημιουργός έ ­
δωσε στόν άνθρωπο μία γλώσσα,
γιά νά λαλή τήν άλήθεια, τό όρθό
καί τό δέον, όχι καί δεύτερη
γλώσσα, γιά νά λαλη άντίθετα
πράγματα. Δυστυχώς όμως ό Πα­
τριάρχης χρησιμοποιεί καί δεύ τε­
ρη γλώσσα, έχει διγλωσσία.
Ό ς προς τή διπλωματία ό κ.
Βαρθολομαίος καί όμόφ ρονές
του προσπαθούν νά δικαιολο­
γούν τή συμπεριφορά του, έπειδή
ζη σέ Τουρκικό έδαφος. Δικαιο­
λογία άδικαιολόγητη! Ώ ς προς
τήν Τουρκία ό Πατριάρχης λέγει:
«Ή Πατρίδα μου». Στόν Τουρκικό
στρατό κατείχεν άνώτερη καί έμπιστευτική θέσι. Τούς 'Έλληνες
ήρωες, έπαναστάτες τοϋ 1821,
έξύβρισε λέγοντας, ότι βρέθηκαν
μερικοί «ξεβράκωτοι» καί κατέ­
στρεψαν τήν άρμονική σχέσι με­
ταξύ Τουρκίας καί Ελ λ ά δ ο ς. Νά
θέσωμε καί δύο έρωτήματα: Οί
Τούρκοι διέταξαν τον Πατριάρχη
νά κράτη έπί 30 περίπου έτη στή
θέσι του τον άνεκδιήγητο Άρχιε0 ΣΤΑΥΡΟΣ 1 0 1

πίσκοπο Αύστραλίας; Οί Τοϋρκοι
επίσης διέταξαν τόν Πατριάρχη ν’
άφορίση ένα θεολόγο της Ε λ λ ά ­

ράνιο καί τό χαρακτηρίζει άγιο!
Δ έν εινε αύτό άρνησι τού Χρι­
στού καί τού Εύαγγελίου; Δ έν ει-

δος; Ό Πατριάρχης στην πραγμα­
τικότητα άπολαύει τής εύνοίας

πεν ό Χριστός, «Πάς οΰν δστις ο­
μολογήσει έν έροι έμπροσθεν
τών ανθρώπων, ομολογήσω κάνω
έν αΰτώ έμπροσθεν τού Πατρός

του Τουρκικού κράτους. Ε κ ε ίν ο
μόνο, πού δέν θέλουν οί Τούρκοι,
εινε νά χαρακτηρίζεται ό Πατρι­
άρχης Οικουμενικός. Έ ν τούτοις
τόν άφήνουν νά κινήται οικουμε­
νικά καί παγκόσμια.
'Ω ς προς τή διγλωσσία τού
Βαρθολομαίου, άλλα λέγει αυτός
στούς ’Ο ρθοδόξους καί άλλα
στούς κακοδόξους, αιρετικούς
καί οπαδούς άλλων θρησκειών.
Σέ μάς τούς ’Ορθοδόξους λέγει,
ότι δέν άπεμπολεϊ τίποτε άπό τήν
’Ορθοδοξία. ’Αλλά πώς δέν άπεμπολεϊ τίποτε άπό τήν ’Ο ρθοδο­
ξία, όταν δέχεται τις Αιρέσεις ώς
Εκκλ ησ ίες, τά βαπτίσματά τους
ώς έγκυρα, καί τις άλλες Θρη­
σκείες ώς σεβαστές και σεβά­
σμιες καί δρόμους σωτηρίας;
Πώς όμιλε! μέ άγάπη, φιλοφρο­
σύνη καί έγκώμια γιά τούς αιρετι­
κούς, ένψ τούς ’Ορθοδόξους, μά­
λιστα τούς άγωνιστές, άντιπαθεϊ;
Ά ν τόν έπισκεφθή ’Ορθόδοξος,
καί δή άγωνιστής, δέν βλέπει τήν
ώρα πότε ν’ άπαλλαγή άπό τήν
παρουσία του, ένψ, άν τόν έπισκεφθή αιρετικός, καί μάλιστα άξιωματοϋχος, άνοίγει ή καρδούλα
του, χαίρει καί άγάλλεται. Πώς ό
Πατριάρχης δέν άπεμπολεϊ τίπο­
τε άπό τήν ’Ορθοδοξία, όταν άντί
τού Εύαγγελίου προσφέρη σέ ίσλαμιστές άξιωματούχους τό Κο­
1 0 2 0 ΣΤΑΥΡΟΣ

μου τού έν ούρανοϊς»; (Ματθ. 10:
32). Δ έν ειπεν έπίσης ό Χριστός,
« Ό ς δ’ άν άπολέση τήν εαυτού
ψυχήν ένεκεν έμοϋ και τού Ε υ ­
αγγελίου, ούτος σώσει αύτήν»;
(Μάρκ. 8:35). Γιά τή σωτηρία μας
άπαιτεϊται ομολογία καί θυσία γιά
τό Χριστό καί τό Εύαγγέλιό του.
"Ο,τι λέγει ή δεύτερη γλώσσα
τού κ. Βαρθολομαίου, αύτό γίνε­
ται καί πράξι. Κατήργησε τούς 1.
Κανόνες τής Εκκλησίας, πού άπαγορεύουν τις συμπροσευχές
μέ έτεροδόξους. Βεβαίως προς
όλους τούς άνθρώπους πρέπει νά
έχωμε άγάπη, άκόμη καί προς
τούς έχθρούς. Έπίσης μέ όλους
τούς άνθρώπους νά έχωμε σχέ­
σεις καί συνεργασίες έπί διαφό­
ρων άλλων θεμάτων, όχι όμως καί
θεμάτων θρησκείας καί λατρείας.
Έ ν τούτοις ό κ. Βαρθολομαίος
συμμετέχει σέ συνέδρια αιρετι­
κών καί άλλοθρήσκων καί συμπροσεύχεται μέ αιρετικούς, άκό­
μη καί μέ παπαδϊνες καί δεσποτΐνες άκροτάτων προτεσταντικών
παραφυάδων, οί όποιες εινε ύπέρ
τής ομοφυλοφιλίας καί τής χειροτονίας γυναικών. Οί συμπροσευ­
χές μέ Παπικούς καί άλλους αιρε­
τικούς έχουν φθάσει καί σέ μικρά
συλλείτουργα. Συμμετέχω ν δέ σέ

συνέδρια άλλοθρήσκων ό κ. Βαρ­

σκεία μέ θεό τόν Εω σφ όρο, άλλά

θολομαίος συμπροσεύχεται μέ εί-

δ έν έκφ ράσθηκε.

δωλολάτρες καί μάγους...

Προσφάτως ή Ί. Σύνοδος δήλω­

”Ας παρατηρήσωμε και τοϋτο:

Γιατί άραγε;

σε, ότι κανείς ιεράρχης δέν εινε

Σέ μεγάλα και φοβερά θέματα ή

Μασόνος. ’Αλλά πώς τό ξέρουν

διγλωσσία τοϋ κ. Βαρθολομαίου

αύτό οί Συνοδικοί; Εινε καρδιο­

γίνεται άγλωσσία, άφωνία. ’Απο­

γνώστες και παντογνώστες;...

φεύγει νά όμιλήση π.χ. γιά τή Μα­

Κύριε! Σώσε τήν ’Εκκλησία σου

σονία. ’ Επανειλημμένους μέ έπι-

άπό τή διπλωματία καί τή διγλωσ­

στολές

δημοσιευθεϊσες

στόν

σία, άλλά καί τήν άγλωσσία μεγα-

«’Ορθόδοξο Τύπο» ζητήσαμε νά

λοσχήμων

έκφρασθή γιά τή Μασονία, θρη­

«κυβερνούν» τήν ’Εκκλησία σου.

ΤΟ Α Γ Ι Ο Ν

ΠΝΕΥΜΑ

κληρικών,

οί όποιοι

ΓΙΑΧ8Ε

"Αλλοτε ό θεολόγος και φιλόλογος κ. Νικόλαος Ίω. Σωτηρόπουλος έδωσε στο άναγνωστικό κοινό θεολογικό σύγγραμμα
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝ6ΥΜΑ
μέ τόν τίτλο Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ. Μ έ τό σύγγραμμα εκείνο άπέΓ1ΑΧΒ6
δειξε, ότι ό Ιησούς Χριστός εινε Γιαχβέ, δηλαδή αληθινός Θε­
ός. Τώρα στό άναγνωστικό κοινό δίνει άλλο θεολογικό σύγ­
γραμμα μέ τόν τίτλο ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑΧΒΕ. Μ έ τό σύγ­
γραμμα αύτό έπΐ τη βάσει χωρίων τής θεόπνευστης 'Αγίας Γρα­
φής, Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, άποδεικνύει, ότι καί τό Ά ­
γιο Πνεύμα ή Παράκλητος εΐνε Γιαχβέ, άληθινός Θεός. Πρός άπόδειξι τής
θεότητος τοϋ Αγίου Πνεύματος ό συγγραφεύς χρησιμοποιεί καί χωρία, κυ­
ρίως τής Παλαιός Διαθήκης, στά όποϊα γίνονται διακρίσεις προσώπων τής θεό­
τητος, οί οποίες διέφυγαν τήν προσοχή των ερμηνευτών. Τά χωρία αύτά έρμηνεύονται πρωτοτύπως. Καί γενικώτερα τό νέο πόνημα τοϋ κ. Σωτηροπούλου παρουσιάζει πρωτοτυπία.
Οί ψευδο-Μάρτυρες τοϋ Ιεχωβό, άρνούμενοι τήν 'Αγία Τριάδα, άρνοϋνται
τή θεότητα, άλλά καί τήν προσωπικότητα τοϋ Αγίου Πνεύματος. Διδάσκουν,
ότι τό Ά γ ιο Πνεϋμα εινε άπλώς δύναμις, ή ένεργός δύναμις τοϋ ’Ιεχωβά. Εινε
Πνευματομάχοι, όπως άρχαίοι αιρετικοί, άλλά καί νεώτεροι μεταξύ τών παρα­
φυάδων τοϋ Προτεσταντισμού, οί Άντιτριαδϊτες. Άλλά καί πολλοί ’Ορθόδοξοι
δέν έχουν σαφή ιδέα τής προσωπικότητος καί τής θεότητος τοϋ Αγίου Πνεύ­
ματος. Τό νέο βιβλίο προσφέρει έπιχειρήματα κατά τών Άντιτριαδιτών καί
Πνευματομάχων, άλλά θά βοηθήση καί Ορθοδόξους μέ άτελή καί άσαφή
γνώσι, γιά νά καταλάβουν καί νά αισθανθούν, ότι τό Άγιο Πνεϋμα εινε ό ένας
τής Τριάδος καί όλη ή θεία ούσία, ό Κύριός μας καί ό Θεός μας, όπως εινε καί
ό Πατήρ καί ό Υιός.
Έχει 192 σελίδες. Τιμάται 10 εύρώ. Άπευθύνεσθε: Βιβλιοπωλείο «Ό Σταυ­
ρός», Ζωοδ. Πηγής 44, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210 / 3805539.

,ι»Ι>
«ft.IΊ-.Μ
Ί.Ι.Ι1
Ι |1

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

103

ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΛΗΡΗ
Νικ. Ίω. Σωτηροπούλου
ολλοί χριστιανοί,

ό

τας: «Πώς φύγητε άπό τής κρίσε-

Θεός εΐνε άγάπη, δεν σκέ­

ως τής γεέννης;» (Ματθ. 23:33).

πτονται δμως, δτι εϊνε καί δικαιο­

Ό χιές, φίδια φαρμακερά, πώς θ’

σύνη, νομίζουν, δτι ό λόγος τοϋ

άποφύγετε τήν τιμωρία τής κολά-

χριστιανού πρέπει πάντοτε νά ει-

σεως; ’Επίσης παρουσίασε αύ-

νε σεμνός, πραΰς, ήπιος, σέ χα­

τούς ώς τέκνα τοϋ Διαβόλου (Ίω­

Π

επειδή

μηλούς τόνους, γεμάτος χάρι και

άν. 8:44). Στο δέ Άποκ. 6:16 περι-

γλυκύτητα. «Ώ θείας, ώ φίλης, ώ

έχεται ή έκφρασι «Ή όργή τοϋ

γλυκυτάτης σου φωνής», ψάλλου­

Ά ρ νίο υ». ’Έκφρασι παράδοξη!

με κατά τον χαρμόσυνο κανόνα

Στήν Παλαιά Διαθήκη οί προ­

τοϋ Πάσχα γιά τή φωνή τοϋ Χρι­

φήτες διακρίνονταν γιά τήν παρ­

στού. 01 χριστιανοί αισθάνονται

ρησία καί τή σφοδρότητα τοϋ ε­

τό Χριστό ώς ταπεινό καί πράο

λέγχου. Σέ σκληρές περιπτώσεις

καί τό γλυκύτερο πρόσωπο, πού

ή γλώσσα τών προφητών γινόταν

πέρασε άπό τή γή. ’Αλλά λησμο­

σκληρή, καί σέ σκληρότερες πε­

νούν, ότι μερικές φορές ό γλυκύ­

ριπτώσεις γινόταν σκληρότερη,

τατος Ιη σ ο ύ ς γινόταν ελεγκτής

άνυπόφορη στούς ενόχους, οί ό­

τοϋ κακοϋ μέ αύστηρή καί δριμυ-

ποιοι τούς άποδοκίμαζαν, τούς

τάτη και σέ ύψηλούς τόνους φω­

δίωκαν άπηνώς, τούς συνελάμβα-

νή.

ναν, τούς

βασάνιζαν καί τούς

Στά Εύαγγέλια βλέπουμε, ότι ό

θανάτωναν. «Τίνα τών προφητών

Ιη σ ο ύ ς καί άγανακτοϋσε (Μάρκ.

ούκ άπέκτειναν οί πατέρες ύ-

10:14), καί έκραζε (Ίωάν. 4:37, 12:

μών;» (Πράξ. 7:52), ειπεν ό Στέφα­

44), ύψωνε δηλαδή τή φωνή, ύ­

νος στό Μέγα Συνέδριο τών Ι ο υ ­

ψωσε δε καί φραγγέλιο, μαστίγιο

δαίων.

(Ίωάν. 2:15). Δριμύτατος δέ ύ-

Σήμερα βλέποντας τό κακό νά

πήρξεν ό λόγος του, όταν ήλεγξε

κορυβαντιά ζητοϋμε προφητικές

τούς γραμματείς και Φαρισαίους

φωνές νά έλέγξουν μέ σφοδρό­

υποκριτές μέ τά περίφημα έκεΐνα

τητα τό κακό, χωρίς νά φοβούν­

«Ούαί»

(Ματθ; 23:13-29). ’Αλλά

ται και νά ύπολογίζουν διωγμούς,

και γενικώτερα ήλεγξε τούς άσε-

περιπέτειες καί κίνδυνο τής ζωής

βείς καί άπιστους Ιουδαίους, πα­

τους. ’Αλλά τέτοιες φωνές εινε

ρουσιάζοντας αυτούς ώς «όψεις,

σπανιώτατες,

γεννήματα έχιδνών» καί λέγον­

κτες. Οί ποιμένες, οί όποιοι πρώ­

104

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

σ χεδ ό ν

άνύπαρ-

τοι έπρεπε νά μιμούνται τούς

λαιωμένε ήμερων κακών... άγγε­

προφήτες, άποφεύγουν νά υψώ­

λος τοϋ Θ ε ο ύ . . . σ χ ί σ ε ι

σε είς

νουν προφητικές φωνές, γιά νά

μέσον», είπε στόν πρώτο ό Δανι­

μή δυσαρεστήσουν τόν κόσμο,

ήλ, πού είπε «ύπό σ χ ϊ ν ο ν » . Πα­

καί προπάντων τούς κοσμικούς

λιάνθρωπε, άγγελος τοϋ Θεού θά

άρχοντες. Οί ποιμένες δέν θέ­

σέ σ χ ί σ η

λουν περιπέτειες καί διακινδύ-

δεύτερο, πού είπε «ύπό π ρ ί ­

νευσι συμφερόντων καί ζωής, θ έ­

ν ο ν » ^ προφήτης είπε: «Ό άγγε­

λουν έργο άκίνδυνο καί ήσυχία,

λος τοϋ Θ ε ο ϋ . . . π ρ ί σ α ι

σέ πολλές περιπτώσεις ήσυχία

σον». Κατόπιν δέ τής έξακριθώ-

νεκροταφείου!

σεως τής άληθείας, οί δύο συκο­

στο μέσον. Καί στο

σε μέ­

Οί προφήτες ήλεγχαν μέ σφο-

φάντες έκτελέσθηκαν (Ίδ έ ΔΑΝ Ι­

δρότητα άρχοντες καί λαό. Έν-

ΗΛ, ΣΩΣΑΝΝΑ, στίχ. 44-59). Γλώσ­

δεικτικώς άναφέρουμε δύο παρα­

σα σκληρή καί πράξι σκληρότερη,

δείγματα, άπό τά όποια τό ένα θά

έπονείδιστος

«σοκάρη» τις εύγενείς άκοές ώ-

θάνατος. Πόσο σκληρότερη πρέ­

ρισμένων.

πει νά εινε ή γλώσσα έναντίον ό­

Κατά τό βιβλίο τού προφήτου
Δανιήλ δύο άρχοντες τού ’Ισραήλ

παραδειγματικός

σων έπιβουλεύονται τήν τιμή τής
Πίστεώς μας!

μιάς

Στο Ίεζ. 23:20 γίνεται λόγος γιά

έκλεκτής Ίσραηλίτιδος, τής Σω-

μεγίστη άτίμωσι άσεθών ’Ισραηλι­

σάννας. ’Ή θελαν νά τήν διαφθεί-

τών άπό Χαλδαίους, «ών ώς όνων

έπιθουλεύθηκαν τήν τιμή

ρουν. Καί έπειδή έκείνη δέν ένέ-

αί σάρκες αύτών καί αιδοία ίππων

δωσε στήν αισχρή έπιθυμία τους,

τά αιδοία αύτών». Χυδαίες λέξεις,

τή συκοφάντησαν, άτι τήν είδαν

θά είποϋν μερικοί. Ά λ λ ’ όπως ει-

ν’ άμαρτάνη μέ ένα νέο μέσα σ’

πεν ό ποιητής, δέν ύπάρχουν χ υ ­

ένα δασώδη κήπο. Ή

Σωσάννα

δαίες λέξεις, άλλά χυδαίες πρά­

καί ώδηγείτο προς

ξεις. Καί έμεϊς προσθέτουμε: Οί

έκτέλεσιν. Ά λ λ ’ έπενέβη ό Θεός

φράσεις περί τών Χαλδαίων «ώς

καί μίλησε στον Δανιήλ, νέον ά-

όνων αί σάρκες» καί «αίδοϊα ώς

κόμη. Καί ό Δανιήλ έξέτασε τούς

ίππων τά αίδοϊα αύτών» εινε θεό­

συνελήφθη

δύο συκοφάντες χωριστά τόν ένα

πνευστες. Ή σκληρή γλώσσα τής

άπό τόν άλλο καί περιέπεσαν σέ

Γραφής χρησιμοποιεί καί τέτοιες

άντίφασι. "Οταν ό ένας έρωτήθη-

έκφράσεις κατ’ έμπνευσιν Θεού,

κε, κάτω άπό τί δένδρο είδε τή

καί μόνον άπιστοι καί άθεοι κατη­

Σωσάννα ν’ άμαρτάνη, είπε, ότι

γορούν τή γλώσσα τής Γ ραφής.

τήν είδε «ύπό σ χ ϊ ν ο ν » .

Καί ό­

’Ιδιαιτέρως

γλώσσα

σκληρή,

ταν έρωτήθηκε ό άλλος, είπε, ότι

σκληροτάτη, χρησιμοποιεί ή Γρα­

τήν ειδε «ύπό π ρ ί ν ο ν » . «Πεπα­

φή γιά τούς αιρετικούς. Στήν έ0 ΣΤΑΥΡΟΣ

105

ποχή μας δέ ή γλώσσα αύτή κατ’

θολομαίο.

Βεβαίως

μερικοί Οί-

έλεγχο ν

κουμενιστές νομίζουν, ότι εινε πι­

τών χειροτέρων έχθρών τής Πί-

στοί. Ά λλά τοϋτο εΐνε ψευδαί-

στεως, τών Οίκουμενιστών,

άρχιοικουμενι-

σθησι.
Ό άπόστολος Πέτρος στή Β '

στοϋ Προκαθημένου τής ’Ο ρθο­

’Επιστολή του, κεφ. 2, καί ό Ά δελ-

έξοχήν άρμόζει προς

προπάντων τοϋ

καί

δοξίας Βαρθολομαίου. «Προσέχε­

φόθεος ’Ιούδας στήν ’Επιστολή

τε

του

άπό

τών

ψευδοπροφητώ ν

(ψευδοδιδασκάλων), οϊτινες έρ­

«στολίζουν» τούς άσεβείς,

καί δή τούς αιρετικούς, μέ πολλά

χονται προς ΰμάς έν ένδΰμασι

«κοσμήματα», τά όποια ιδιαιτέ­

προβάτων, έσωθεν δέ είσι λύκοι

ρως πρέπει νά προσέξη ό Βα ρθο­

αρπαγές» (Ματθ. 7:15). Λύκοι έ-

λομαίος καί συχνά νά διαβάζη,

σωτερικώς οί αιρετικοί, έξωτερι-

μήπως ό θεόπνευστος λόγος τόν

κώς δέ εμφανιζόμενοι ώς πρόβα­

φέρη σέ συναίσθησι καί μετάνοια.

τα. Καί αν ποιμένες, εινε λυκο­

Ό

ποιμένες,

ποιεί φ οβερή

κατασπαράσσουν και

σκορπίζουν τά πρόβατα τής ποί­

Πέτρος στό Β ' 2:14 χρησιμο­
«κοσμητική»

έκ-

φρασι. ’Ονομάζει τούς παραβάτες

μνης τοϋ Χριστού. «Λύκοι βαρείς

καί διαστροφείς τοϋ λόγου τοϋ

μή φειδόμενοι τοϋ ποιμνίου», λέ­

Θεοϋ «κατάρας τέκνα»! Ά ν θ ρ ω ­

γει καί ό άπόστολος Παύλος γιά

ποι δημιουργημένοι «κατ’ εικόνα

τούς αιρετικούς (Πράξ. 20:29).

καί όμοίωσιν» τοϋ Θεοϋ, άνθρω­

Προφητεύει δέ, ότι καί κληρικοί

ποι, πού έπρεπε νά εινε εύλογη-

θά γίνουν αιρετικοί (Πράξ. 20:30).

μένοι, κατάντησαν καταραμένοι,

Δυστυχείς

όπως ό Διάβολος.

οί αιρετικοί κάνουν

τούς άνθρώπους, πού παρασύ­

Α να φ έρ ουμ ε φοβερώτερη έκ-

ρουν στις αιρέσεις. Άλλά δυστυχέστεροι εινε οί ίδιοι οί αιρετικοί,

φρασι. Στό Α' Ίωάν. 2:18 ό άπό­

διότι θά κατέλθουν στα βαθύτερα

πνευματικά τέκνα: «Καθώς ήκού-

τής κολάσεως.

σατε ότι ό άντίχριστος έρχεται,

στολος Ιω άννης γράφει προς τά

«Προδότης» ονομάζεται ένας

καί νϋν αντίχριστοι πολλοί γεγό-

άπό τούς 12 μαθητές τοϋ Χρι­

νασιν». Αντίχριστους, π ροδρό­

ό Ίσκαριώτης

μους τοϋ άναμενομένου κατ’ έξο­

(Λουκ. 6:17). 'Όποιος προδίδει τό

χήν άντιχρίστου, ονομάζει ό άπό­

Χριστό, προδίδει βεβαίως καί τήν

στολος τούς αιρετικούς. Χριστός

στού, ό Ιο ύ δ α ς

Πίστι τοϋ Χριστοϋ. Οί Οίκουμενι-

εινε τό ώραιότερο, γλυκύτερο, έ-

στές ώς παναιρετικοί, άντιπατερι-

ρασμιώτερο καί λατρευτό όνομα.

κοί καί πανθρησκειακοί εινε προ­

Τό άκριβώς δέ άντίθετο όνομα

δότες τής Πίστεως καί τοϋ Χρι­

άντίχριστος εινε τό χειρότερο καί

στού, μέ άρχιπροδότη τόν Βαρ­

τό άπαισιώτερο όλων τών όνομά-

106

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

των. Και σκέφθηκαν άραγε ποτέ ό

χιπροδότη Βαρθολομαίο, πρόσω­

Βαρθολομαίος καί οί άλλοι Οίκου-

πο προς πρόσωπο. «ΤΩ πλήρης

μενιστές, οί χειρότεροι εχθροί

παντός δόλου καί πάσης ραδιουρ­

τής Πίστεως ώς παναιρετικοί, άντιπατερικοί καί πανθρησκειακοί,

γίας, υιέ Διαβόλου, εχθρέ πάσης

σκέφθηκαν, επαναλαμβάνω ποτέ,

φων τάς οδούς Κυρίου τάς ευθεί­

ότι τό όνομα άντίχριστος άρμόζει
σ’ αύτούς, καί μάλιστα περισσότε­
ρο σ’ αύτούς;
Σφραγίζω τό παρόν άρθρο μέ
μια

περικοπή

Παύλου,

πού

τοϋ

άποστόλου

δείχνει

μέ

ποία

δικαιοσύνης, οΰ παύση διαστρέ­
ας;» (Πράξ. 13:10).
"Αν ή σκληρή γλώσσα ήταν ίδική μου, οί ένοχοι καί άλλοι θά μέ
χαρακτήριζαν ύθριστή. Ά λλά εΐνε
δυνατόν οί θεόπνευστοι προφή­

γλώσσα οί καλοί έπίσκοποι καί ό

τες καί άπόστολοι νά χαρακτηρι-

πιστός λαός έχει δικαίωμα καί κα­

σθοϋν ύβριστές; ’Ένο χο ι, μετα­

θήκον νά έλέγχη τούς προδότες

νοήσετε, γιά νά γίνη ή σκληρή

τής Πίστεως, καί μάλιστα τόν άρ-

γλώσσα έπαινοι καί έγκώμιά σας.

f

ΕΡΜ Η Ν ΕΙΑ άΥΖΚΰΑΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΝΈ ΓΡΑΦΗΣ 'Λ
ΤΟΜΟΣ

Β',

Γ'

Οΐ δύο αύτοί τόμοι τοϋ θεολόγου - φι­
λολόγου κ. Ν. Ί. Σωτηροπούλου εΐνε
συνέχεια τού έξαντληθέντος Α τόμου
καί περιλαμβάνουν πρωτότυπες ερμη­
νείες μέ σοβαρά επιχειρήματα σέ πλή­
6ΓΜΗΜ61Α
AYCKOAWNXWriliMTHCΓΡΑίΗΟ
θος δύσκολων Γραφικών χωρίων. Στην
άρχή τοϋ Β ' τόμου δημοσιεύονται κρί­
σεις ειδημόνων.
Ό Β ' τόμος άποτελεΐται άπό 330 σελί­
δες. Ό Γ τόμος άποτελεΐται άπό 632
©
σελίδες, καί μ’ αύτόν ολοκληρώνεται
μία πολυετής έργασία, γιά τήν οποία ιε­
ράρχες, άλλοι κληρικοί λόγιοι καί ακα­
δημαϊκοί διδάσκαλοι τής Θεολογίας έκφράζονται μέ ευαρέσκεια καί έκτίμησι. Έκαστος τόμος τιμάται 17
εύρώ.
Κεντρική διάθεσι: Βιβλιοπωλείο «Ό Σταυρός», Ζωοδ. Πηγής 44,
106 81 ’Αθήνα, τηλ. 210 / 3805539.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΚΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΚΟΛΟΓΟΥ ·· ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

ιο μ ο ε λ -

ΑΘΗΝΑΙ

V

___________________________________ J
0 ΣΤΑΥΡΟΣ

107

Πατροκοσμάς καί Διαδίκτυο
Παγκόσμιος ιστός τύλιξε τήν
ύδρόγειο μέ καλώδια». Αύτός
εινε ό τίτλος ενός άρθρου, πού είδε
πρόσφατα το φως τής δημοσιότη­
τας καί άναφέρεται στήν καταπλη­
κτική έξέλιξι τοϋ Διαδικτύου (Inter­
net).
Σύμφωνα μέ τό άρθρο καί τήν ε­
ταιρεία μάρκετινγκ Buiitvisible, ή ό­
ποια συγκέντρωσε τά σχετικά στοι­
χεία, άπό τό 1989 ώς σήμερα έχουν
ποντισθή στις θάλασσες και τούς ώκεανούς 797 ύποβρύχια καλώδια
συνολικοϋ μήκους 8,5 έκατομμυρίων χιλιομέτρων. Δεδομένου, ότι ή
περιφέρεια τής Γής εινε 40.000 χιλι­
όμετρα, οί οπτικές ινες, θά μπορού­
σαν νά τυλίξουν τόν ισημερινό 213
φορές! Καί άν μποροϋσε κάνεις νά
τις ένώση καί νά τις τεντώση, θά
μπορούσαν νά καλύψουν 28 φορές
τά 300.000 χιλιόμετρα, πού χωρί­
ζουν τή Γή άπό τή Σελήνη! Μέχρι τό
2017, έκτιμρ ή εταιρεία, ό άριθμός
τών ύποβρυχίων καλωδίων θά έχη
φθάσει τά 850.
Διαβάζοντας αύτό τό άρθρο, ήλ­
θε στο νοϋ μας ή προφητεία τοϋ άγ.
Κοσμά τοϋ Αίτωλοϋ «Θάρθη καιρός,
πού θά ζωσθή ό τόπος μέ μια κλω­
στή». Τόν περασμένο αιώνα έπιστεύειο άπό τους έρευνητάς καί
μελετητάς τοϋ βίου, τών διδαχών
καί τών προφητειών τοϋ αγίου, ότι ή
προφητεία αύτή εκπληρώθηκε μέ

Ο

108

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

τήν άνακάλυψι καί χρήσι τού τηλε­
φώνου. Σήμερα, δέν θά άστοχήσωμε, έάν στο τηλέφωνο προσθέσωμε
καί τό διαδίκτυο, τό όποιο έχει εκ­
μηδενίσει τό χρόνο καί τις άποστάσεις καί έχει μετατρέψει τή γή σ’ έ­
να παγκόσμιο χωριό! Γιά μιά κλωστή
ώμίλη σε ό άγιος Κοσμάς· Γιά οπτι­
κές ίνες, δηλαδή κλωστές, ομιλούν
σήμερα καί οί έπιστήμονες.
ΟΙ κοσμικοί άνθρωποι θαυμάζουν
ύπερβολικά τά επιτεύγματα τής
σύγχρονης τεχνολογίας καί τή θεο­
ποιούν. Οί πιστοί καί συνειδητοί ό­
μως Χριστιανοί θαυμάζουν και αυ­
τοί βεβαίως τήν τεχνολογία, εύχαριστοϋν όμως καί δοξάζουν πρωτίστως τό θεό, πού τήν χάρισε στούς
άνθρώπους. “Οταν δέ μέ μία έφεύρεσι ή άνακάλυψι τής τεχνολογίας
έκπληρώνεται καί μία προφητεία,
τότε οί πιστοί άνθρωποι χαίρουν ι­
διαιτέρως καί δοξολογούν περισσό­
τερο τό Θεό, διότι, έάν μέν ή προ­
φητεία είναι 'Αγιογραφική, τότε άποδεικνύεται γιά μία άκόμη φορά ή
θεοπνευστία τής 'Αγ. Γραφής, έάν
δέ ή προφητεία προέρχεται άπό κά­
ποιον άγιο τής Εκκλησίας, όπως εινε ό ίερομάρτυς καί ΐσαπόστολος
Κοσμάς ό Αιτωλός, τότε άποδεικνύεται θαυμαστώς ή μοναδικότητα
καί αύθεντικότητα τής ’Ορθοδοξί­
ας, τοΰ μόνου χριστιανικού χώρου,
στον όποιον ύπάρχει ολόκληρη ή
άλήθεια τής χριστιανικής Πίστεως
καί στόν όποιον ένεργε! ή χάρις τοΰ

'Αγίου Πνεύματος, έκδήλωσι τής ο­
ποίας εΐνε καί ή προφητεία.
"Ας δοξάσωμε λοιπόν τό Θεό γιά
τά άπειρα θαύματά Του, μεταξύ τών
οποίων συμπεριλαμβάνονται καί κα­
ταπληκτικές προφητείες, πού έ­
χουν έκπληρωθή άνά τούς αιώνας.
'Όσον δέ άφορά στις προφητευμέ­
νες τεχνολογικές άνακαλύψεις τών
ήμερών μας, άντιθέτως προς τούς
άπιστους, ύλιστάς καί όρθολογιστάς, έμείς οί πιστοί πιστεύομε, δτι
ό Θεός έδωσε τόν νοΰ στούς άνθρώπους καί δημιουργούν έπιστήμες, τεχνολογίες καί πολιτισμό.
«Πάσα δόσις άγαθή καί πάν δώρημα
τέλειον άνωθεν έστι καταθαϊνον ά­
πό τοϋ Πατρός τών φώτων» (Ίακ. 1:
17). Έ ά ν ό Θεός καί Πατήρ τών φώ­
των δέν φωτίση άνωθεν, οί άνθρω­
ποι δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε,
ούτε τήν ύπογραφή τους νά βά­
λουν. «Χωρίς έμοϋ ού δύνασθε ποιεϊν ούδέν», είπε ό Χριστός (Ίωάν.
15:5).
Θ εομηνίες, πόνος,
αμετανοησία καί βλασφημία
ύο ειδήσεις μεταδόθηκαν πριν
λίγες έβδομάδες άπό τή Μ.
Βρετανία. Ή πρώτη άναφέρει, δτι ό
πρωθυπουργός Ντέϊβιντ Κάμερον
χαιρέτησε τούς πρώτους γάμους
ομοφυλοφίλων στή χώρα του, λέ­
γοντας, ότι «ό γάμος δέν είναι κάτι,
πού θά πρέπη νά άπαγορεύσης σέ
κανένα λόγψ τής σεξουαλικότητός
του» καί προσθέτοντας, δτι «γιά
πρώτη φορά τά ζευγάρια, πού παν­
τρεύονται, δέν θά είναι άνδρες μέ
γυναίκες, άλλά άνδρες μέ άνδρες
καί γυναίκες μέ γυναίκες» καί ότι
«όταν ή άγάπη τών άνθρώπων χωρί­

Δ

ζεται άπό τό νόμο, τότε ό νόμος αύτός πρέπει νά όλλάξη»!
»Μέ άπλά λόγια, στή Βρετανία
δέν θά έχη πλέον σημασία άν είσθε
στρέϊτ ή γκέϊ, τό κράτος θά άναγνωρίση τή σχέσι σας ισότιμα», άνέφερε ό Κάμερον, άπευθυνόμενος στά
ζευγάρια στό Λονδίνο καί στό
Μπράϊτον, στή νότια άκτή τής χώ­
ρας, όπου πραγματοποιήθηκαν γα­
μήλιες τελετές άμέσως μετά τά μεσάνυκτα σ’ έναν άγώνα δρόμου τών
ζευγαριών νά είναι τά πρώτα πού θά
παντρευθοϋν!
'Η δεύτερη εϊδησι άναφέρει, ότι
ή Άγγλικανική «Εκκλησία», ή όποία
άπό τό 1992 έπιτρέπει τή χειροτονία γυναικών ιερέων, όχι όμως καί
έπισκόπων, ένέκρινε συνοδικώς μέ
ψήφους 152 ύπέρ, 45 κατά καί 2 άποχές τήν πρότασι νά επιτρέπεται
στό έξής νά χειροτονούνται καί γυ­
ναίκες έπίσκοποι, μιά μεταρρύθμισι,
πού θεωρείται ιστορικής σημασίας
καί έγινε δεκτή μέ έπιφωνήματα έπιδοκιμασίας!
Στό άκουσμα τών δύο αύτών ει­
δήσεων ήλθε στό νοΰ μας ό λόγος
τής ί. Άποκαλύψεως «Καί έμασώντο
τάς γλώσσας αύτών έκ τοϋ πόνου.
Καί έβλασφήμησαν τόν Θεόν τοϋ
ούρανοϋ έκ τών πόνων αύτών καί
έκ τών έλκών αύτών, καί ού μετενόησαν έκ τών έργων αύτών» (Άποκ.
16:10-11).
Ποιός δέν θυμάται τά έλκη, τις
πληγές τής Βρετανίας τόν περα­
σμένο χειμώνα άπό τις πρωτοφα­
νούς έντάσεως καί διαρκείας κα­
ταρρακτώδεις βροχές, τούς θυελ­
λώδεις άνέμους, τά γιγαντιαΐα κύ­
ματα, πού μέ μανία έπλητταν τις άκ0 ΣΤΑΥΡΟΣ

109

τές της, τήν ύπερχείλισι τοϋ Τάμε­
ση και άλλων ποταμών, τις πλημμύ­
ρες, τις καταστροφές, τά σωστικά
συνεργεία, πού προσπαθούσαν μέ
βάρκες νά άπομακρύνουν τούς κα­
τοίκους άπό τά πλημμυρισμένα σπί­
τια τους; Και όμως οί θεομηνίες αυ­
τές δέν συνέτισαν τούς Βρετανούς.
Πρίν λίγους μήνες μασούσαν τις
γλώσσες τους άπό τόν πόνο, πού
τούς προκαλοϋσαν οί βιβλικές κα­
ταστροφές, πού ύπέστησαν. Οί
πνευματικές δμως κεραίες τους
δέν συνέλαβαν τά μηνύματα τοϋ
ούρανοϋ. Και άντι νά μετανοήσουν
γιά τά άμαρτωλά έργα καί τήν άποστασία τους, βλασφημοΰν δυστυ­
χώς τό Θεό, λέγοντάς του, ότι ό αι­
ώνιος Ηθικός Νόμος, τόν οποίο ένομοθέτησε, καί τό ιερό Μυστήριο
τοϋ γάμου, τό όποιο έθέσπισε, δέν
είναι καλά, δέν είναι δίκαια, δέν εί­
ναι όρθά, «χωρίζουν τήν άγάπη τών
άνθρώπων», καί γι' αύτό πρέπει αυ­
τοί, ώς σοφώτεροι τοϋ Θεοϋ, νά τά
άλλάξουν! Τοϋ λέγουν έπίσης, ότι
κακώς δέν έδωσε τήν ίερωσύνη καί
στις γυναίκες, καί ότι αύτοί διορθώ­
νουν τώρα τά κακώς κείμενα, έπιτρέποντας καί τήν χειροτονία γυ­
ναικών έπισκόπων στήν «’Εκκλη­
σία» τους! "Οντως 'Αποκαλυπτικοί
καιροί. Οί φιάλες τής Άποκαλύψεως έχουν άρχίσει νά πέφτουν έπάνω στήν πανθαμαρτωλή άνθρωπότητα, ή δέ μοιχαλίδα καί διεστραμ­
μένη γενεά μας, άντί νά μετανοήση,
βλασφημεί όλο καί περισσότερο τό
Θεό. Καί σ’ αύτή τήν άμετανοησία
καί βλασφημία συμμετέχει δυστυ­
χώς καί ή Πατρίδα μας. Γι’ αύτό τά
τελευταία χρόνια έχει άρχίσει νά εί110

0 ΣΤΑΥΡΟΙ

σπράττη καί αύτή τόν δίκαιο μισθό,
πού δικαιούται κατά τά άσεβή καί ά­
μαρτωλά έργα της.
Έ σ χά τη άνθρωπίνη κατάπτωσι
’άν τά προηγούμενα δημοσιεύ­
ματα, πού σχολιάσαμε, προκαλοϋν άγανάκτησι στις ψυχές μας,
τό παρόν θά πρέπη νά μάς κάνη νά
γονατίσωμε, νά ύψώσωμε τά χέρια
μας ικετευτικά στόν ουρανό καί νά
παρακαλέσωμε μέ δάκρυα τό Θεό
νά μάς σώση άπό τά έπερχόμενα.
δεινά, διότι όλα δείχνουν, ότι οί
ώρες τής άνθρωπότητος, έξ αιτίας
τής πρωτοφανούς άποστασίας της,
είναι μετρημένες, ή μάλλον οί δεί­
κτες τοΰ ώρολογίου της δείχνουν
δώδεκα παρά πέντε.
«Τρεις γυναίκες παντρεμένες
μεταξύ τους περιμένουν παιδί»!
Ναί, καλά διαβάσατε, άγαπητοί άναγνώστες. Στήν πιό πάνω φράσι δέν
υπάρχει κανένα τυπογραφικό λά­
θος.
Σύμφωνα μέ τήν Βρετανική Daily
Mail, «τό πρώτο παγκοσμίως παν­
τρεμένο “τρίο” ομοφυλοφίλων γυ­
ναικών ετοιμάζεται νά άποκτήση
παιδί! Ή Doll (30), ή Kitten (27) καί ή
Brynn (34), άπό τή Μασσαχουσέττη
τών ΗΠΑ, παντρεύθηκαν σέ μιά ιδι­
ότυπη τελετή τόν περασμένο Αύ­
γουστο καί πλέον περιμένουν... κό­
ρη, άφοϋ ή Kitten είναι έγκυος άπό
δωρητή σπέρματος! Αύτό άνοιξε...
τήν όρεξι καί στις άλλες, οί οποίες
θά δρομολογήσουν καί τή δική τους
έγκυμοσύνη, ώστε τό παντρεμένο
“τρίο” νά άποκτήση τρία παιδιά, ένα
γιά τήν κάθε μία. Ό γάμος τους είχε
γίνει μέ κάθε επισημότητα, άφοϋ

Ε

και τις τρεις τις παρέδωσαν οί πατε­
ράδες τους, φορούσαν νυφικό και
άντάλλαξαν δακτυλίδια. Νομικά ό
γάμος ισχύει, άφοϋ ή Brynn καί ή
Kitten είναι τυπικά οί παντρεμένες
καί ή Doll θεωρείται “λογοδοσμένη”
καί στις δύο»!
’Αναφέρει καί άλλα τό δημοσίευ­
μα, τά όποια προτιμήσαμε νά μή άναδημοσιεύσωμε γιά νά μή σκανδαλίσωμε περισσότερο. Έρωτοϋμε
τούς νομοθέτας, πού έπιτρέπουν
τέτοια αίσχη: Τά παιδιά, πού υιοθε­
τούνται άπό τά ομοφυλόφιλα ζεύγη
ή αύτά, πού προέρχονται άπό «τρά­
πεζες σπέρματος» (άλλο φρούτο
καί αύτό τής σατανικής έποχής
μας), τί άνατροφή θά λάδουν μέσα
στις παρά φύσιν αύτές «οικογένει­
ες» καί τί θά γίνουν, όταν μεγαλώ­
σουν; Μήπως μέ τούς σατανικούς
νόμους, πού νομοθετεί ή έκφυλισμένη κοινωνία μας, μετατρέπωμε
ολοταχώς τήν άνθρωπότητα σέ ένα
φυτώριο άνωμάλων καί διεστραμμέ­
νων άνθρωπίνων ύπάρξεων; Δέν
βλέπομε, ότι ύπερβήκαμε κατά πο­
λύ τά Σόδομα καί τά Γόμμορα; Δέν
βλέπομε τήν μήνι τοϋ Θεού, πού
έκδηλώνεται καθημερινώς σέ όλα
τά μέρη τής γής μέ πρωτοφανείς
θεομηνίες, τις έστίες πολέμου, πού
άνάβουν ή μία μετά τήν άλλη, στή
Συρία, τήν Ούκρανία, τήν Παλαιστί­
νη καί άλλοϋ, τά φοβερά άεροπορικά δυστυχήματα, πού άποδεικνύουν τήν έγκατάλειψι τών άνθρώπων
άπό τό Θεό;
Κύριε, δώσε μετάνοια στήν σατανοκρατούμενη άνθρωπότητα, λυπή­
σου όσους άνθρώπους άγωνίζονται
νά μείνουν πιστοί σέ έσένα καί τό

Εύαγγέλιό σου κατά τούς έσχάτους
τούτους καιρούς καί μή έγκαταλείπης τούς έλπίζοντας έπί σέ.
Π ροσ ευχήθηκα ν γιά ειρήνη καί
ξέσπασε πόλεμος!
ριν μερικές έβδομάδες, ώς γνω­
στόν, ό Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τόν Ίσραηλινό πρόεδρο Σιμόν
Πέρες, τόν Παλαιστίνιο ήγέτη Μαχμούντ Άμπάς καί τόν Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο στό Βατι­
κανό γιά μιά συμπροσευχή ύπέρ
τής ειρήνης στήν πολύπαθη Μέση
’Ανατολή. Παρών, άνάμεσα σέ Παπι­
κούς καρδιναλίους, ήταν καί ό Πα­
τριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.
Φαίνεται όμως, ότι ή κοινή αύτή
προσευχή δέν είσακούσθηκε, διότι
όχι μόνο δέν έσβησαν οί έστίες έμφυλίων πολέμων στή Συρία καί τό Ι ­
ράκ, άλλά άναψαν καί νέες μέ τις
φοβερές συγκρούσεις μεταξύ ’ίσραηλινών καί Παλαιστινίων, μέ έκατοντάδες νεκρούς, κυρίως άμά-

Π

Γ

« ο

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ »

Λ

Μηνιαίο 'Ο ρθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό
*

*

*

'Ιδρυτής: φ’Επίσκοπας πρ. Φλωρίνης
ΑΥΓΟ ΥΣΤΙΝΟ Σ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
Ιδιοκτήτης: Όρθόδ. Ίεραποστ. Αδελφότης «Ό Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44 β 106 81 ’Αθήνα
Τ ή λ . 210 / 3805539 & 210 / 3826100

Ε κ δ ό τη ς - Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Σ υ ν τά ξε ω ς :
Νικόλαος Ί. Σωτηρόπουλος - τηλ. 210 / 6659056
Α ιό λο υ 35 · 153 51 Κάντζα
Π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς Τ υ π ο γ ρ α φ είο υ :
Ά θ α ν . Κοκονός, Αιόλου 35 · 153 51 Κάντζα
Σ υ ν δ ρ ο μ ή ( έ τ η σ ία ) Ε σ ω τ ε ρ ικ ο ύ : 1 5 €
Κ ύ π ρ ο υ 2 0 € . Ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ : 3 0 € .
Επιταγές, έγγραφες, επιστολές κ.λπ. στή διεύθυνσι:
Π ε ρ ιο δ ικ ό « Ό Σ τ α υ ρ ό ς »
Τ .Θ . 3415 (Κ .Τ .Α .) « 102 10 Α θ ή ν α

J

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

111

χους Παλαιστινίους, χιλιάδες τραυματίες και άστέγους και
εκτεταμένες καταστροφές. Τί συνέβη άραγε; Μήπως ό Ίσραηλινός καί ό Παλαιστίνιος ήγέτης, άντί νά ζητήσουν άπό τό
Θεό ειρήνη, ζήτησαν νά τούς δώση δύναμι καί ισχύ, ώστε έπιστρέφοντας στις πατρίδες τους νά πολεμήσουν ό ένας τόν
άλλον; Άλλα καί οί προσευχές τών θρησκευτικών ήγετών, τού
Πάπα καί τού Πατριάρχου, γιατί δεν είσακούσθηκαν; Μήπως,
διότι δέν ήσαν καί αύτές ειλικρινείς, άλλά συμφεροντολογι­
κές καί ύποκριτικές; Μήπως τά ίδια άποτελέσματα δεν έχουν
καί οί θεατρικές οίκουμενιστικές συμπροσευχές γιά τήν ένότητα τών Χριστιανών, άλλά καί οί διαθρησκειακές γιά τήν
προσέγγισι τών θρησκειών; Ποιός δέν βλέπει, ότι παρ’ όλες
τις συμπροσευχές, οί μέν έτερόδοξοι άπομακρύνονται καθη­
μερινώς μέ νέες αιρέσεις έτι περισσότερο άπό τήν άλήθεια
τής ’Ορθοδοξίας, οί δέ άλλόθρησκοι δέν δείχνουν καμμία άπολύτως διάθεσι νά έγκαταλείψουν τις ζοφώδεις καί δαιμο­
νικές πλάνες τους καί νά έγκολπωθοϋν τό φώς τοϋ Ιησού
Χριστού;
Καιρός πλέον νά σταματήση αυτό τό θέατρο τών συμπροσευχών, διότι φέρει τά άντίθετα άπό τά έπιδιωκόμενα άποτε­
λέσματα. Ό προφήτης Ήλίας δέν συμπροσευχήθηκε μέ τούς
ιερείς τών ειδώλων καί τής αισχύνης γιά νά στείλη ό Θεός
πϋρ έξ ούρανοΰ έπάνω στό θυσιαστήριο. Γιά νά εϊσακουσθή
μία συμπροσευχή άπαιτεϊται κοινή Πίστι καί Θεολογία τών
συμπροσευχομένων, άγνές, άδολες καί ειλικρινείς προθέσεις
καί όχΠΥποκριτική, πού διδάσκουν οί Θεατρικές Σχολές, ούτε
Διπλωματία, πού χρησιμοποιούν οί πολιτικοί
στή διεθνή πολιτική σκηνή. Ή Βατικάνειος
ύποκρισία καί ή Φαναριώτικη διπλωματία
■ I I I
δέν είναι άρετές θεάρεστες, πού θά μποροϋσαν νά οδηγήσουν στή συμφιλίωσι καί
I I
I Α
ειρήνη άνθρώπων καί λαών. Στή συμφιλίωσι
Ι |
1 1
καί ειρήνη οδηγούν μόνον ή άλήθεια καί ή
I
V
δικαιοσύνη, καί αύτές ύπάρχουν μόνο στό
®
Χριστό, τόν άρχοντα τής ειρήνης, καί στή
σωτηριώδη διδασκαλία του. Δυστυχώς όμως
σ’ αύτή δέν πιστεύουν ούτε οί Εβραίοι ούτε
οί Μουσουλμάνοι ούτε ό αίρεσιάρχης Πάπας
ούτε ό οίκουμενιστής Βαρθολομαίος. Πώς
λοιπόν αύτών συμπροσευχομένων θά έλθη
καί θά έπικρατήση ή πολυπόθητη ειρήνη
στή γή;

VIII

112

0 ΣΤΑΥΡΟΣ

Ν

D
Ο πι
Ο
μ X
>
Ο
3 >
X
X
Ο οο Τ3
ο
-< 00 Ο
Μ Ζ
H

χ 2
=3 ο
X ο
Μ

4^

>

ω

η

,θ ' **

=F
m^

h

> Ό

Γ Τ* 2 0

η ·® ·

Μ Ό Μ
Ω
•Λ < °

Ζ

ο

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful