You are on page 1of 4

Badiny Jós Ferenc

A POZSONYI CSATA
Árpád Népe és a velük egyesült őshonos lakosság a békesség és öröm öld!én lako"ó
#$%&$'(Á%) a #agyar Birodalom ellen a" egyesült e*rópai német+római seregek támadást
ind,tottak- $ hábor. cél!aként /a!os király 0/*dovic*s 'e1 %ermaniae2 elrendeli3
4decret*m--- 5gros eliminandos esse6) vagyis 4rendel!ük) hogy a magyarok ki,rtassanak6 ,r!a
a" annali*m Boiar*m-
$ 7on+viss"aoglalást) a ha"a!övetelt oly remek stratégiával végreha!tó Árpád nagye!edelem
a" ősi 7a"ának alapkövét tette le akkor) amikor a" e*rópai seregek kö"pontos,tott ere!ének
támadásával s"emben megóvta népét a p*s"t,tástól és legyő"te 8*rópa egyesült seregeit-
("ükséges) hogy megismer!ük ennek a hatalmas viadalnak rés"leteit) a" egyesült e*rópai
hadseregek s"erve"etét és Árpád a"on hadm9veleteit) mellyel e"t a hatalmas ellenséget
megsemmis,tette- :gy ,rtak róla a m.lt ;<;- s"á"ad történés"ei3
4#ár !.ni*s =>+ikén ?@>+ben roppant sereg gy9lt öss"e a" 8nsen t.l 8nsb*rg vára és ("-
Flórián kolostora kö"ött) hol maga /a!os király is s"emélyesen !elen volt- $" itt megállap,tott
had!árati terv s"erint) + melyben Nagy Aároly csás"árnak a" avarok ellen e"előtt több mint egy
s"á"addal 0>?B2 s"erencsésen sikerült hadm9ködésének *tán"ására ismerhetünk) + a német
haderőnek) mely legnagyobb rés"ben nehé" gyalogságból állott) három hados"lopra os"tva
egys"erre kellett előnyom*lni s a C*na völgyében m9ködni- #aga a király s mellette
B*rghárd passa*i püspök és $ribó gró a tartaléksereggel 8nsb*rgnál oglaltak állomást- $
C*na és"aki part!án a vité" /*itpold kele határgró nyom*lt előD a déli parton Cietmár
sal"b*rgi érsek Eakariás sFbeni) Gttó reisingi püspökök) %*mpold) 7artvich és 7elmprecht
apát *rak ve"ették "ás"lóal!aikatD kö"épett a C*nán (ieghard herc"eg) a király rokona
'athold) 7attó) #einhard és 8isengrin ba!or ő*rakkal von*lt alá a ha!óhaddal) a d*naparti
két hadsereg ede"ete alatt- #ind a három hados"tály akadálytalan*l nyom*lt elő Ho"sony
tá!áig) mi*tán a" 8nsen innen lévő magyar csapatok a t.lnyomó erő elől viss"avon*lva) a"
ellenségnek s"abad tért engedtek-
$ magyar haderő ve"etői) mielőtt ere!üket öss"pontos,thatták) csak apróbb lovas csapatokkal
ny*gtalan,tották a sal"b*rgi érsek hados"tályát) mely a további előnyom*lást ves"élyesnek
tartva) Ho"sony irányában megállapodott s a könny9 magyar lovasság csatáro"ásai ellen csak
c"éls"er9leg megerős,tett táborában találhatott bi"tonságot- #i*tán a"onban a nem"etségek
"ás"lóal!ai megérke"tek) a" öss"es magyar haderő a" ellenség hadtesteit külön+külön s
legelsőbben is a őpapok táborát határo"á megtámadni- <s"ony. volt a viharként rohanó
magyar lovasság támadása) nyilaik "ápora tetemes ves"teséget oko"ott a ba!orok s9r9
soraiban3 de e rövid heves roham a" erős ekvés9 tábor tömeges ellenállását egys"erre nem
b,rta megtörni- $ magyarok ekkor) hogy c"él!okat ér!ék) a lass.bb) de bi"tosabb módho"
olyamodtak-
8gyes kisebb csapatokban véletlenül rohanták meg a" ellenséget) s éppen oly gyorsan
s"ág*ldottak viss"a tábor*kba) mind roham kö"ben a német táborra) mind viss"avon*lás*kkor
üldö"őikre s"akadatlan nyila"va- I!!el nappal) !obbról balról) mind addig olytak a csatáro"ó
támadások) m,g a" ellenség e olytonos "aklatásban kiáradva ere!ét és bátorságát nem
ves"tette- 8kkor minden oldalról tömeges rohamot inté"tek a lankadt ba!orokra) s a*g*s"t*s ?+
dikén a megv,vott tábort öss"etiporták-
Cietmár érsek) Gttó és Eakariás püspökök s több őpapok a viadal helyén halva maradtak-
#ég a"on é!!el a legnagyobb csendben át.s"tatott a C*nán a magyar hadsereg) s másnap
ha!nalban) mielőtt /*itpold a t.lparti s"erencsétlenségről értesülhetett volna) ennek táborát is
+ J +
ölveré) "avarba ho"á s csaknem egés"en megsemmis,té- $ őve"éren s 8isengrin királyi
őas"talnokon k,vül ti"enkilenc" ba!or ő.r esett el a viadalban) s e"renként bor,tották a
csatatért a németek tetemei) kik kö"ül csak kevésnek sikerült 8nsb*rgba /a!os királyho"
menekülni- $ ba!or nemesség s",ne ott ves"ett-
7armad nap a ha!óhadra került a sor- 8"t a ede"ő hados"tályok tönkre tétele *tán
kétségbeesés s"állá meg s a magyarok győ"elme e napon a" előbbieknél még könnyebb lőn-
(ieghard herc"eg csak *tással menthette meg életétD 'athold) 7attó és #einhard a halottak
kö"t maradtak- :gy a magyarok három nap három sereg ölött ünnepeltek tökéletes diadalt-
$ koc"ka ord*lt s a támadottak támadókká váltak) s nyomon 9"ték a s"étvert hadak
meg*tamodott maradványait) melyekkel csaknem egys"erre érke"tek 8nnsb*rg kö"elébe)
.tkö"ben ("ent+Hölten monostorát is ölégetve- /a!os király pihent hadaival ellenök von*la- $
tért) melyen a két seregnek találko"ni kellett) oldalt erdők s"egélye"ték) s e"eket a magyarok
s"okás*k s"erint előre erős csapatokkal rakták meg- $ királyi sereg támadása *tán a magyar
lovasság csakhamar *tásnak ered) a németek diadalt reményelve hévvel nyom*lnak *tánok)
de a mint a" erdő mellett elhaladnak) a lesben álló csapatok bor"as"tó riadással kitörve) hátba
támad!ák őket- 8 pillanatban a *tamodók megord,t!ák lovaikat és s9r9 nyila"ással ogad!ák
üldö"őiket) kik két t9" kö""é s"or,tva s néhány pillanat alatt beker,tve) egyvereik csapásai
alatt h*llanak el- $ király kevesed magával csak nagy ba!!al menekülhetett Ha*ssa*ba-6
0("abó Aároly) $ magyar ve"érek kora =BK+=LB- <<- =K?J-2 7ogy a német hadsereg veresége
tel!es volt) a"t a" egykor. és kö"elkor. évkönyv,rók sem tagad!ák-
/a!os király már nem mert többé ba!or öldön tartó"kodni- Németors"ág bi"tosabb ny*gati
rés"ébe h."ódott- $" 8nnsen alól ekvő s"ép vidék egés"en a magyarok birtokába került s
még a" a*gsb*rgi nagy ves"teség *tán is) egés" %é"a ve"ér ide!éig birtok*kban maradt- Ce
mégsem lehetett oly nagy csapás #agyarors"ágra a" a*gsb*rgi 0/ech+me"ei2 csata) mert a
ves"teség ellenére !ó =@@ évig a németek nem háborgatták többé #agyarors"ágot-
:gy verte s"ét dicső Nagy Árpád $pánk a"t a" egyesült) támadó német+római hadsereget)
melynek "ás"la!ára a" volt ,rva3 a magyarokat meg kell semmis,teniM
8""el teremtette meg Árpád végérvényesen a" erős #agyar Birodalmat- Általa nyert s"ép
7a"át a" egységes) öss"etartó és a Nérs"er"ődés $lkotmányával rende"etten kormány"ott
#agyar Nem"et-
Ce nagy áldo"atot adt*nk e"értM Árpád volt a" áldo"at) mert belehalt ő is és két nagy ia is
ebben a #agyar 7a"át megalap,tó véres kü"delemben kapott sebeibe-
0Osi %yökér) ;N<- év-J-PQ- s") =?KKD ;<;- év- J- s"- =??=) B*enos $ires2
R R R
$ po"sonyi csatával kapcsolatban két elogást talál*nk a magyar történelem,rásban-
$" egyik a"t áll,t!a) hogy 7onalap,tó Nagy Árpád $pánk és három ia ebben a csatában esett
el- $ másik + melynek ("abó Aároly 0$ #agyar ve"érek kora) Bp- =K>K- c- m*nká!ában2 + e"t
a csatát Árpád halála *táninak minős,ti-
Árpád elh*nyta) s gyermek iának + Esoltnak + *ralkodásra !*tása a legkedve"őbb pillanatnak
láts"ott /a!os király) illetőleg birodalma kormány"ói előtt arra) hogy a magyaroknak Árpád
+ Q +
korában Németors"ágba tett berohanásait megtorol!ák) s a ny*gatot olyvást rettegtető pogány
nem"et ere!ét egy véletlen csapással megtör!ék- $"t hitték ők) hogy a nagy hód,tó Árpád
elh*nytával s"elleme is elenyés"ett) hogy gyermek ia kormánya alatt a magyar nem"et tör"sei
+ mint a Német Birodalomban éppen a gyermek /a!os trónralépésekor történt + egymással
meghasonlanak és ,gy nem les"nek képesek őket meggátolni) hogy a nem"et üggetlenségét
Árpád s,r!a ölött eltipor!ák-
Ce s"ám,tás*kban keser9en csalatko"tak- $ magyar tör"sek hercegei) a hon önállóságát) sőt
létét enyegető vés" láttára minden magánérdeket élretéve) kö"egyetértéssel siettek a hon
megmentésére) "ás"laik alatt a nem"et minden ia) mint egy ember kelt el s"abadságát
védeni) s a büs"ke ényes hadsereg) melynek cél!a #agyarors"ág leigá"ása volt) a magyar
öldön diadal helyett s,r!át találta-
Bármelyik állásoglalást ogad!*k el) a po"sonyi csatát ismertető hiteles történelmi adatok
ékesen bi"ony,t!ák a"t) hogy a #agyar Sör"ss"övetség által alkalma"ott hadm9veleti és
harcás"ati sa!átosságok és móds"erek mess"e elülm.lták a germánok hadviselési
próbálko"ásait- ("inte megismétlődni láts"ik a" $tilla+i 7*n Birodalom potenciá!a) mely a
hadviselés öss"es nagy problémáit + mint a kö"ponti ve"etést) a elder,tést) a seregeknek a
leg!obb időben való bevetését) átcsoportos,tását és a" ellenségnek a meglepését + s"inte óram9
pontossággal megoldotta) és tel!es diadalt aratott a soks"or nagyobb s"ám. ellenség elett-
0Badiny Jós Ferenc3 $ sorsdöntő államalap,tás) B*dapest) J@@@) =LQ+=LL o-2
R R R
5%'G(--- 8/<#<N$CG( 8((8---
$ #$%&$'GA #8%(8##<(:S8NCOA---
8"t a politikát olytatta Ny*gat e"ers"á" éven át--- és mégis élünkM
Államalap,tó Árpád e!edelem és a S*r*l nem"etség ki!elölte népe s"ámára a helyes *tat- 8"t
kell kövessük és továbbra is életben marad*nk-
R R R
$ndrékovics Héter TÁrpád+napi6 ünnepi bes"édéből idé"et3
6K?U végére bee!e"ődött a nagy honegyes,tés- Ny*gat) illetve a németség éltékenyen
s"emlélte a célt*datos állams"erve"ést- $ h*nok és avarok hatalmát látták .!ras"ületni) amitől
rettenetesen éltek- %yermek /a!os tanácsadói) a első papság és őnemesség megelő"ő
hábor.t a!ánlottak a magyarok ellen) hogy meggátol!ák tel!es letelepedésükben- 8lő"ően a
követ!árásban álnok*l legyilkol!ák Á'HÁC kiváló hadve"érét A5'(EÁNS és k,séretét- #a!d
/5<SHG/C őrgró ve"érlete alatt =@@-@@@ ős hadsereget toboro"tak öss"e- $ C*na minkét
part!án és a v,"en von*ltak ha!ókkal #agyarors"ág elé- Á'HÁC kit9nő h,rs"olgálata révén
időben értesült a támadásról és a Ho"sony előtti térségben elvette a benyom*ló erőkkel a
harcot- 8lős"ör a ha!óhadat semmis,tették meg- Saplós nyilakkal elgy.!tották) ma!d A5NC
b.vár!ai meg.rták és elsüllyes"tették a német lottát- $"tán beker,tették és s"étverték
C<S#$' érsek seregét) ma!d átkeltek a C*nán és /5<SHG/C őseregét győ"ték le- 5tána a
vert német hadat a" 8nnsig üldö"ték- $ német hadsereg óriási ves"teséget s"envedett3 a
őve"ér Citmar érsek) J püspök) Q apát és =? gró is elesett- 8"*tán a ves"tes csata *tán a
németség hoss". évti"edekig nem mert #agyarors"ág ellen hadat viselni- :gy Aö"ép
+ B +
8*rópában a mindenkori magyar e!edelem akarata érvényesült- 8 győ"tes csatával Á'HÁC
és iai bi"tos,tották a" élet!ogokat nem"etünk s"ámára- 7árom ia3 S$'7G() V//O és
J5S$( elesett a" ádá" kü"delemben) de önmaga is olyan s.lyos sebeket kapott) hogy
rövidesen a"okba ?@>- !.li*s ?+én belehalt-
Háratlan tel!es,tmény Árpád nagye!edelmünk honegyes,tése- $ bölcsesség) bátorság)
egyelem) s"erve"és és a" öneláldo"ás mintaképe örök időkre iaival együtt- <lyen
ha"as"eretetről) s"árma"ást*datról) hivatást*datról) mint amilyenről Á'HÁC $HÁNA és
család!a tett tan.bi"onyságot) egyetlen *ralkodó sem követte- $ magyar életolyamat
bi"tos,tásáért vég"ett kü"delmükben életüket adták- <gen elgondolko"tató) hogy ilyen óriási
tel!es,tmény ellenére a" elm.lt évs"á"adokban nem ünnepelték emlékét- 7adve"etése nem
volt tananyag katonai iskoláinkban- $" ors"ágalap,tás ténye nem lett örömünnepély---6
0Osi %yökér) ;N<- év- B- s"ám) B*enos $ires) =?KK2
+++++++++++++++
$ po"sonyi csata kimenetele gyás"os volt a németekre né"ve- Sőlünk magyaroktól) a
győ"elem ellenére) nagy áldo"atot követelt3 a S*r*l+nem"etség nagy iát ves"tette el a ha"a-
Figyelemreméltó Államalap,tó Árpád e!edelem hőslelk9sége és hadve"éri tettrekés"sége- $
po"sonyi csata ide!én U> éves voltM Nem mess"iről irány,totta a harcot) iait és népét a halálba
küldve) hanem maga ve"ette a"t a csatába ind*ló magyar ve"érek !elleg"etes ho""áállásával)
!els"avával3 *tánam előreM Iletével és halálával példát adott nem"etének és a" *tókornak-
0A-#-8-2
http3PParpad-orgPpages-phpWXmen*idY=U