You are on page 1of 33

Szocilis

trtnetek I.
rtk:
Kiss Gyngyi,
Tth Katalin,
Vgh Katalin,
valamint az Autizmus Alaptvny s
Kutatcsprt munkatrsai
KA!"#$
az Autizmus Alaptvny Knyvkia%&a
'z a kia%vny az ()* tmgatsval +,,-./0n ksz1lt2
Szerkesztette:
3r2 4alzs Anna
Kiss Gyngyi
Vgh Katalin
Kia%&a az Autizmus Alaptvny Kapcs Knyvkia%&a
az '5 6i/ris gn%zs/an
70l0l8s kia%: 3r2 4alzs Anna
60ktrlta s tartalmilag 0ll0n8rizt0:
3r2 4alzs Anna s Kanizsai 9agy (l%ik
Krr0kt:ra: 6sss 4r/la
9ym%ai 0l8kszts: ;anik $t0<nia
9yms, kts: 'T".!rint 9ym%aipari K<t2
70l0l8s v0z0t8: 4algh *ihly
($49 =>? @@+? A@ B
Tartalomjegyzk
Elsz
Bevezets
)gyan hasznl&uk a munkalapkat
1. nkiszolgls
1.1. Nehezebb feladatok
A2A2A2 A csins <rizura
A2A2+2 A <i: n0m sz0r0t /rtvlkzni
A2A2?2 'l<gytt a tus<1r%8
1.2. Knnyebb feladatok
1.2.1. AWC hasznlata
1.2.2. 7s1lk%s
2. Trsas viselkeds
2.1. Nehezebb feladatok
2.1.1. A kszns
+2A2+2 A s0gt8ksz lny
+2A2?2 Az h0s lny
2.2. Knnyebb feladatok
+2+2A2 Ksznni n0hz
+2+2+2 'lkrni <nts
3. Segtsgkrs
3.1. Nehezebb feladatok
?2A2A2 A (ny 0ltv0%
?2A2+2 Villamsptl aut/usz
?2A2?2 9yilvns C#
3.2. Knnyebb feladatok
?2+2A2 9yilvns C#
?2+2+2 *0nnyi az i%8D
(((
!. "rakozs
4.1. Nehezebb feladatok
4.1.1. 7glalt a <1r%8sz/a
-2A2+2 A lny n0m tu% vrni
-2A2?2 Van, aki lassa//an ksz1l 0l
!.2. Knnyebb feladatok
!.2.1. "rakozs
-2+2+2 Vrakzs a pnztrnl
#. Szabadid$
#.1. Nehezebb feladatok
E2A2A2 Trsas&tkzs
E2A2+2 'lrmltt a tv
E2A2?2 *Fsrvltzs a tv/0n
#.2. Knnyebb feladatok
#.2.1. *Fsrvltzs a t0l0vzi/an
E2+2+2Gramsz1n0t
%. Telefonhasznlat
%.1. Nehezebb feladatok
>2A2A2 A <i: <0lv0szi a t0l0<nt
>2A2+2 Hz0n0tta%s az iskl/an
>2A2?2 *0g k0ll k0r0sni valakit
%.2. Knnyebb feladatok
>2+2A2 *it k0ll t0nni, ha csng a t0l0<nD
>2+2+2 )gyan /0szlg0t0k a t0l0<n/anD
7. "eszlyes helyzetek
&.1. Nehezebb feladatok
@2A2A2 Vasals
@2A2+2 7rr a vz
@2A2?2 I0gg0li kszts0
&.2. Knnyebb feladatok
@2+2A2 A kutya
@2+2+2 Jgat a kutya
'. Kzlekeds
'.1. Nehezebb feladatok
K2A2A2 A <i: tthn <0l0&t0tt0 a /rl0tt
K2A2+2 A <i: a m0trn
K2A2?2 !nzvlts
'.2. Knnyebb feladatok
'.2.1. (tazs a /uszn
K2+2+2 90m &n a /usz
). (t*ai viselkeds
).1. Nehezebb feladatok
=2A2A2 Az utcn
=2A2+2 Ltkz/0n
=2A2?2 A &r%n parkl aut
).2. Knnyebb feladatok
=2+2A2 Vis0lk0%s az utcn
=2+2+2 A /uszn
1+. "srls
1+.1. Nehezebb feladatok
A,2A2A2 A lny vsrl
A,2A2+2 Isszul a% vissza a pnztrs
A,2A2?2 $a&tvsrls
1+.2. Knnyebb feladatok
A,2+2A2 9incs 0lg pnz nlunk
A,2+2+2 9incs sa&t a /lt/an
,l$sz-
A $zcilis trtn0t0k gyF&t0mny0 az 0gyik l0ghasznsa// 0szkzr0n%sz0r az
autizmus t0rpi&/an, miv0l r0n%kv1l rugalmasan alkalmazhat a szcilis m0grts
<0&l0sztsr02
Az autizmus sp0ktrum zavark 0s0t/0n min8sgi sr1ls mutathat ki a szcilis
int0rakcik, a klcsns kmmunikci, valamint a rugalmas vis0lk0%s t0r1l0tn2 Az
rint0tt sz0mly0k min%0n 0s0t/0n tpuss n0hzsg0kk0l k1z%0n0k a szcilis
&0lzs0k m0grts/0n, 0z0k alap&n ms 0m/0r0k szn%kainak, gn%latainak,
rzs0in0k 0lkpz0ls/0n, ,,lvass/anM, rt0lm0zs/0n, vrhat vis0lk0%s0k
m0g&sls/an, s az azkhz val gyrs, rugalmas alkalmazk%s/an2
A <0nti0k miatt az autizmussal l8 gy0rm0k0k, <0ln8tt0k 0r0%mny0s <0&l0szts0
sz0mpnt&/l kulcs<ntssg:, hgy r0n%0lk0zsr0 ll&anak lyan m%sz0r0k s
0szkzk, m0ly0k ki<0&0z0tt0n a szcilis h0lyz0t0k m0grtst s0gtik, valamint a
k1ln<l0 trsas h0lyz0t0kn0k m0g<0l0l8, 0l<ga%hat vis0lk0%s0k tantst
szlgl&k2
A sik0rr0l alkalmazhat m%sz0r0k kzs &0ll0mz8&0, hgy lyan 0gynr0 sza/tt
vizulis in<rmcihr%zk alkalmazst &0l0ntik, m0ly0k rth0t8v s 0lsa&tthatv
t0szn0k /iznys szcilis tartalmakat2
Az Autizmus Kutatcsprt munkatrsai az 0lm:lt AE v/0n szmtalan sa&t
<0&l0sztsF m%sz0rr0l, 0szkzz0l &rultak hzz a sz1ksg0s 0szkzr0n%sz0r
ki%lgzshz2
A p0%aggusk hamar sz0m/0s1lt0k azzal, hgy a tanknyv0k szv0g0i t//nyir0
n0m hasznlhatk a clcsprt szmra, miv0l a l0g0gysz0rF// lvasmnyk is
<0ltt0l0zik a szcilis m0grts s a kpz0l80r8 &0l0nltt, 0zrt r0n%sz0rint
tanulnknt ksz1lt0k 0l a m0g<0l0l8 tananyagk2 Az gy ksz1lt szv0g0k kzs
&0ll0mz8&0 a knkrt, tnysz0rF tartalm, az 0gynr0 sza/ttsg a tma, a hasznlt
<galmak s a szv0g kmpl05itsa sz0mpnt&/l2
Az autizmussal l8 gy0rm0k0k szmra ksz1lt tananyagk t//0k kztt a
kv0tk0z8 <nts p0%aggiai clk 0lrst szlgltk: az r%0kl8%s s mtivci
/iztstsa az 0gynr0 sza/tt tmavlasztssal, sa&t lmny0k <0l%lgzsa, a
lny0g0s in<rmcik ki0m0lsn0k s0gts0, szv0grts <0&l0szts0,
szkincs/8vts2
V((
$k kz1l1k azzal a cllal ksz1lt, hgy a trsa%almi 0gy1ttmFk%s rat (an
sza/lyait tantsuk a gy0rm0k0k min%0nnapi tapasztalatai kapcsn, gy 0z0k mr
szcilis trtn0t0k vltak2
A n0mz0tkzi szakir%alm/an a ,,szcilis trtn0t0kM m%sz0rt 0l8szr #arl
Gray <glalta ssz0 s 0l0m0zt0 A==?./an2 *0ghatrzsa sz0rint a szcilis
trtn0t0k lyan rvi% rtt szv0g0k, m0ly0k0t sz1l8k s szak0m/0r0k 0gyarnt
kszth0tn0k szcilis m0grtst kvn l0th0lyz0t0k, ill0tv0 kvnats szcilis
vis0lk0%s0k l0rsa cl&/l2
A kt0t/0n ssz0gyF&ttt N$zcilis trtn0t0kM az Autizmus Kutatcsprt $0r%1l8
)z/an ksz1lt0k, 0ls8sr/an & rt0lmi s ny0lvi kp0ssg0kk0l r0n%0lk0z8
autizmussal l8 <iatalk <0&l0szts0 srn, s min%azk a tapasztalatk, sz0mpntk
rvny0s1lt0k ki%lgzsukkr, m0ly0k a sk 0v0s gyakrlati munka srn
ssz0gyFlt0k2
A trtn0t0k k1ln<l0 szcilis h0lyz0t0k0t ism0rt0tn0k, t//0k kztt alkalmasak
szcilis &0lzs0k aznstsra, a kvnats, h0ly0s vis0lk0%s0k sza/lyknt val
m0g<galmazsra, az j h0lyz0t0k/0n val m0g<0l0k8 vis0lk0%s 0l8z0t0s
/0gyakrlsra, ill0tv0 ku%arccal vgz8%tt h0lyz0t0k krriglsra2 )asznlatuk
m%&a sk<l0 l0h0t, <0l%lgzhatk nllan, kiscsprts vagy 0gyni <0&l0szt8
<glalkzs k0r0t/0n is2 $zlglhat&k a sza/a%i%8 haszns 0ltltst, %0 alkalmasak
kn<liktush0lyz0t0k, vis0lk0%spr/lmk k0z0lsr0, m0g0l8zsr0 is2
A gyF&t0mnyt szak0m/0r0kn0k s sz1l8kn0k 0gyarnt a&nl&uk, a trtn0t0k0t
&0l0n <rm&uk/an is &l hasznlhatnak tart&uk, %0 0gy0s 0s0t0k/0n sz1ksg l0h0t
arra, hgy a%tt gy0rm0k vagy <0ln8tt szmra a%aptl&uk azkat, vagy :& trtn0t0k0t
r&unk2 ;0l0n gyF&t0mny 0gy0l8r0 n0m tartalmazza a trtn0t0k ksztsn0k
m%sz0rtant, %0 a &v8/0n t0rv0zz1k az 0zz0l kapcslats a&nlsk ki%lgzst is2
A gyF&t0mny a &v8/0n tv// /8v1l, r0ml&1k, hgy alkalmazsa sz0l0s kr/0n
0lt0r&0%2
szi Tamsn
V(((
.evezets
/ogyan hasznl01k a 21nkala3okat4
A==>.=@./0n az Autizmus Alaptvny $0r%1l8 )z/an tlags rt0lmi kp0ssg0kk0l
r0n%0lk0z8, autizmussal l8 s0r%1l8kk0l s <iatal <0ln8tt0kk0l <glalkztunk2 A $0r%1l8
)z/an, s az tthni krny0z0t/0n 0gyarnt kmly gn%t &0l0nt0tt szmukra nll
sza/a%i%0&1k 0ltlts02 $trukturlatlan sza/a%i%8s h0lyz0t/0n 0gy0s0k passzvan
1l%glt0k, msk a t//i 0m/0r szmra zavar t0vk0nysg0t Opl2 a ra%i
k0r0s8gm/&nak t0k0rg0ts0 hssz: i%8n k0r0szt1l, nagyn hangs z0n0hallgats
kz/0n ugrls st/2P <lytattak2 Az 0<<l0 i%8tlts t0rmsz0t0s0n n0h0z0n vlt
0l<ga%hat, 0lvis0lh0t8 krny0z0t1k szmra2
"lyan nll sza/a%i%8s 0l<glaltsgt k0ll0tt k0r0sn1nk, ami a <iatalknak is
rm0t kzhat, s krny0z0t1k szmra is 0l<ga%hat, am0ly ill0szk0%ik a csal%,
vagy ms kzssg min%0nnapi l0t/02 #sprts <glalkzs k0r0t/0n
/0szlg0tt1nk arrl, hgy 8k mit tapasztaltak, miv0l szktk 0ltlt0ni az 0m/0r0k Opl2
csal%tag&aik, ism0r8s0ikP a sza/a%i%0&1k0t2 *in%annyian a tvnzst s az lvasst
0mlt0ttk2 A /0szlg0ts0k srn ki%0r1lt, hgy a tvmFsrk nagy rsz0
rt0lm0zh0t0tl0n szmukra, n0m tu%&k kv0tni a <ilm0k 0s0mny0it, n0m rtik a
szcilis asp0ktuskat2 A t0rmsz0t<ilm0k kmm0ntr&ai /0sz%rtsi szint&1khz
kp0st nagyn /nylultnak /iznyultak2 "lvasni is m0gpr/ltak, k1ln/z8
r0gny0k0t, nv0llkat hztak tthnrl, m0ly0kk0l Q a <ilm0kh0z hasnlan Q n0m
/l%gultak, hisz0n az ir%almi mFv0k kmpl05 szv0g0 s az /rzlt szcilis
visznyk szv0vny0 kv0th0t0tl0n az autizmussal l8 0m/0r0k szmra2
*0gksr0lt1nk kicsi gy0rm0k0kn0k ksz1lt, min%0nnapi 0s0mny0k0t /rzl
knyv0k0t a k0z1k/0 a%ni2 'z0k szv0gt t//nyir0 rt0ttk, %0 a knyv0k gy0r0k0s
k1ls0&0 miatt n0m akartk lvasni2 A ku%arck kapcsn vilgss vlt szmunkra, hgy
ha azt sz0r0tnnk 0lrni, hgy a <iatalk nllan lvassanak sza/a%i%0&1k/0n, akkr
n0k1nk k0ll lyan trtn0t0k0t rnunk, am0ly0k az 8 szv0grtsi, ill0tv0 szcilis
m0grtsi szint&1kn0k m0g<0l0ln0k2
Ivi% i%8n /0l1l m0grtunk nhny, a min%0nnapi l0t/8l m0rt0tt trtn0t0t2
Kinymtattuk, ssz0<Fzt1k, 0gy zs0/knyvhz vlt hasnlats2 )amarsan ki%0r1lt,
hgy 0z0k a sz0rint1nk nagyn 0gysz0rF0n m0g<galmaztt, 0gyltaln n0m /nylult
szcilis h0lyz0t0k0t /rzl trtn0t0k m0g min%ig n0h0z0n rth0t80k a <iatalk
(B
szmra2 'kkr t%lgztuk, tv// 0gysz0rFst0tt1k a trtn0t0k/0n /rzlt
l0th0lyz0t0k0t, ill0tv0 a trtn0t0k ny0lv0z0tt2 'z a vltzat mar t0l&0ssgg0l
altmaszttta 0lkpz0ls0ink0t, a <iatalk sza/a%i%0&1k/0n lvasgattk a kis
knyv0cskt, s a trtn0t0kr8l /0szlg0tni is tu%tunk2 A knyv0csk0 lvassa a
krny0z0t szmra n0m kirv, haszns, min%0nnapi 0l<glaltsgg vlt szmukra2 'z
a pzitv <ga%tats arra sztnztt /0nn1nk0t, hgy pr/l&unk m0g minl t//0t
pr<itlni a trtn0t0k ny:&ttta l0h0t8sg0k/8l, gy 0lkszt0tt1nk 0gy sp0cilis
munka<1z0t0t2
A szo*ilis trtnetekhez tartoz- 21nkala3ok *l0a
'gyik <nts clunk az vlt, hgy <0&l0szt8 0szkzknt alkalmazzuk a munka<1z0t0t2
'zrt min%0n trtn0th0z tartzik 0gy <0la%atsr2 "lyan kr%ssrkat lltttunk
ssz0, am0ly0k az a%tt <iatal szv0grtsi, valamint szcilis m0grtsi szint&h0z
igaz%nak2
'm0ll0tt clul tFzt1k ki, hgy 0 trtn0t0k <0l%lgzsa srn valam0nnyi0n
gyakrl&anak s m0gtanul&anak 0gysz0rF, min%0nnapi h0lyz0t0k0t rt0lm0zni,
m0gl%ani Opl2 m0gkr%0zni, hgy m0nnyi az i%8, m0g<0l0l8 hang0r8v0l ksznni st/2P,
s a htkznapi l0t/0n 0l<ga%tt vis0lk0%si sza/lykhz alkalmazk%&anak Opl2
kin0k, mikr, hgyan k0ll ksznniP2
5 21nkala3ok hasznlata
A trtn0t0k t0rmsz0t0s0n csak nhny szcilis h0lyz0tr0, h0lyz0ttpusra ny:&tanak
mintt2 !r/ltuk :gy ssz0lltani az anyagt, hgy a trtn0t0k alapv0t8 h0lyz0t0k0t
/rzl&anak, am0ly0k0t nagy valsznFsgg0l /rki tlh0t Opl2 kzl0k0%s, vsrls,
s0gtsgkrs, ksznsP2
A trtn0t0k sz0r0pl8in0k n0m a%tunk n0v0t2 A <i:val, a lnnyal, vagy a
<iatal0m/0rr0l trtnn0k az 0s0mny0k2 Tapasztalataink sz0rint gy knny0//
0lvnatkztatni a trtn0t0k sz0r0pl8it8l, knny0// ltalns rvnyF sza/lykat
l0vnni2
A trtn0t0k0t A, tmakr/0 csprtstttuk2 *in%0gyik tmakr 0ls8 rsz0
n0h0z0//0n Oa tmakr szma utn A.0s szmmal &0llv0P, ms%ik rsz0 p0%ig
knny0//0n Oa tmakr szma utn +.0s szmmal &0llv0P rt0lm0zh0t8,
<0l%lgzhat <0la%atkat tartalmaz2
5
A n0h0z0//0n m0gl%hat trtn0t0kh0z A+.AE <0la%at tartzik, a knny0//0n
m0gl%hatkhz p0%ig -.>2 90m cl, hgy min%0n <0la%att 0gy alkalmmal
%lgzzn <0l a <iatal2 Az a m0g<0l0l8, ha min%0nki a sa&t 1t0m/0n %lgzik, gy 0gy
trtn0t <0la%atainak ki%lgzsa akr napkig is 0ltarthat2 Am0nnyi/0n a <iatal
kp0ssg0i m0g0ng0%ik, nllan <glalkzzn a <0la%atkkal, hisz0n 0z0k :gy
vannak m0gsz0rk0sztv0, 0gymsra ptv0, hgy 0z l0h0tsg0s l0gy0n2 Az nll
<0la%atm0gl%s a <iatal krny0z0t0 szmra is nagyn haszns, hisz0n 0z i%8 alatt a
csal%tagk vg0zh0tik sa&t t0vk0nysg0ik0t, akr pih0nh0tn0k is2 7nts, hgy a
munka<1z0t kitlts0 szrakztat l0gy0n, n0 tFn&n knysz0rF tanulsi h0lyz0tn0k2
A munka<1z0t kt pntn tartalmazza a <0l%lgzan% trtn0t0t, a l0g0l0&n s a
szcilis m0grtst <0lmr8 <0la%atk 0l8tt2 A <iatal t//szr 0llvashat&a a szv0g0t,
ill0tv0 a <0la%atk vgzs0 kz/0n is visszalapzhat, ha 0l<0l0&t0tt0 a trtn0t a%tt
rszl0t0it, hisz0n n0m az 0mlk0z0t tartssgnak <0lmrs0 a clunk2
Az 0gy0s <0la%atk instrukcii vilgsak, tmr0k, pntsak2 Az lyan 0s0t0k/0n,
amikr a h0ly0s vlaszkat k0ll m0g&0llni, min%ig m0ga%&uk azk szmt, s0gtv0
0zz0l az nll, hi/tlan <0la%atm0gl%st Opl2 Karikz% /0 a kt igaz lltstRP2
'gy0s <0la%atsrk vgn a trgyalt vis0lk0%sr0 vnatkz lyan sza/lykat k0ll
m0g<galmaznia a <iatalnak, am0ly0k0t a min%0nnapi l0t/0n is alkalmazhat2
'mlk0zt0t81l kis nt0sz/a, vagy krtyra rva magnl is hr%hat&a2 A l0gutls
<0la%at/an 0l k0ll gn%lkznia azn, hgy 8 hgyan vis0lk0%ik hasnl szituci/an2
Akr visznythat&a is vis0lk0%st a trtn0t t//i sz0r0pl8&h0z, 0//0n visznt
ma&%n0m min%0n autizmussal l8 <iatal s0gtsgr0 szrul2
A knny0//0n rt0lm0zh0t8, m0gl%hat trtn0t0k vgn hasnl tpus: <0la%atk
tallhatak2 'gy0s trtn0t0k Opl2 az nkiszlgls tmakr/0nP 0gy a%tt
t0vk0nysg <0la%atl0rsnak is t0kinth0t80k, am0ly0k s0gth0tik a <iatalt /iznys
min%0nnapi t0nnivalk m0g<0l0l8 0lvgzs/0n2 A n0m, vagy n0h0z0n lvas
sz0mly0k szmra hang<0lvt0lt kszth0t1nk, gy /iztstva szmukra a szcilis
trtn0t0k 0lrh0t8sg0t2
A szcilis trtn0t0k0t a csal%/an, ill0tv0 autizmussal l8 0m/0r0kk0l <glalkz
intzmny0k/0n /0szlg0tsi tmaknt is hasznlhat&k2 *0g/0szlh0tik, hgy mi
trtnt a sz0r0pl8kk0l, hgyan sik0r1lt m0gl%aniuk a <0lm0r1l8 pr/lmt, h0ly0s0n
vagy h0lyt0l0n1l cs0l0k0%t0k.0 a sz0r0pl8k, mit k0ll0tt vlna mskpp0n t0nni1k st/2
70li%zh0tik, 0lm0slh0tik, hgy trtnt.0 mar v0l1k hasnl 0s0t, mit t0tt0k a//an a
h0lyz0t/0n, rtk0lh0tik a sa&t h0lyz0tm0gl%sukat, aznsthat&k, hgy mit
B(
r0zt0k, amikr az 0s0t trtnt, 0s0tl0g mit r0zh0t0tt a trtn0t t//i sz0r0pl8&02
A trtn0t0k0t krltlan mrtk/0n l0h0t /8vt0ni, hasnl strukt:r&: <0la%atsrkat
kitallni2 A csal%tagk, a p0%aggusk maguk is rhatnak szcilis trtn0t0k0t2
70l%lgzhatnak 0z0k/0n lyan 0s0mny0k0t, am0ly0k0t a <iatal mr tlt, &l vagy
rsszul m0gl%tt, 0s0tl0g 0lm0n0k1lt a h0lyz0t/8l2 90v0st0tt sz0r0pl8&0 is l0h0t
knkrtan az a sz0mly, akiv0l sz0r0tnnk 0llvastatni, <0l%lgztatni a trtn0t0t2 'gy
ily0n <0l%lgzs s0gth0ti a <iatalt annak a m0grts/0n, hgy mi trtnt az a%tt
szituci/an, ill0tv0 hgyan l0h0t 0gy a%tt h0lyz0t0t a t//i 0m/0r szmra
0l<ga%hat m%n m0gl%ani2 A sa&t trtn0t0k <0l%lgzsa azrt is &( hasznlhat,
m0rt 0gy mr ism0rt, tlt szituci m0grts0 &0l0nt8s0n knny0// l0h0t 0gy
autizmussal l8 0m/0r szmra2
A & rt0lmi kp0ssg0kk0l r0n%0lk0z8 <iatalkat sztnzh0t&1k arra, hgy r&anak
8k is hasnl trtn0t0k0t, akr a sa&t l0t1k/8l, akr 0lkpz0lt h0lyz0t0kr8l2 'z0k0t a
trtn0t0k0t ugyanlyan m%n %lgzhat&uk <0l, mint az 0//0n a munka<1z0t/0n
m0g&0l0nt0k0t2
A <0la%atk nlk1li trtn0t0k0t ssz0<Fzv0 knyv0cskt kszth0t1nk, am0ly0t
tapasztalataink sz0rint sza/a%i%0&1k/0n szv0s0n lvasgatnak a <iatalk2 Az lvass
gy ugyanlyan k0ll0m0s i%8tltss vlhat szmukra, mint a krny0z0t1k/0n l8
0m/0r0k szmra2 A <0la%atkkal r0n%0lk0z8 trtn0t0k0t r0&tvny0kn0k is
n0v0zh0t&1k, a r0&tvny<0&ts p0%ig a l0gt// csal%/an gyakri i%8tlts2 gy
szmukra az l0tkruknak m0g<0l0l8, trsa%almilag 0l<ga%tt sza/a%i%8s
t0vk0nysgi <rmt /iztsthatunk2
#sprts <glalkzsn is <0l%lgzhat&uk a trtn0t0k0t2 Az 0llvastt trtn0t0t
0l&tszhat&uk, kzs0n m0gvitathat&uk, l0vnhat&uk a tanulsgkat2 Az ltalnsts
s0gts0 r%0k/0n hasnl h0lyz0t0t t0r0mth0t1nk a min%0nnapi l0t/0n, s sz1ksg
0s0tn tmgathat&uk a <iatalt a h0lyz0t m0gl%s/an2 $0gtsg1nkk0l ltalns
sza/lykat vnhat l0 az a%tt trtn0t/8l, szituci/l2 *in%0z <r%tva is trtnh0t2
Kivlasztunk 0gy trtn0t0t, 0hh0z t0r0mt1nk 0gy l0th0lyz0t0t, ma&% a trtn0t
alap&n ltalns sza/lykat <galmazhatunk m0g2
'z0k az 0gysz0rF szcilis trtn0t0k n0mcsak autizmussal l8 sz0mly0k
szmra l0h0tn0k hasznsak, r%0k0s0k, han0m rt0lmil0g sr1lt sz0mly0k, ill0tv0
0gszsg0s0n <0&l8%8 kisgy0rm0k0k szmra is2 Az tantsukat is szn0s0//
t0h0t&1k 0z0kk0l, vagy hasnl szcilis trtn0t0kk0l2
B((
1. nkiszolgls
1.1. Nehezebb feladatok
A2A2A2 A csins <rizura
A2A2+2 A <i: n0m sz0r0t /rtvlkzni
A2A2?2 'l<gytt a tus<1r%8
1.2. Knnyebb feladatok
1.2.1. AWC hasznlata
1.2.2. 7s1lk%s
1.1.1. 5 *sinos friz1ra
6lvasd el a szveget7
I0gg0l van2 A lny a <1r%8sz//an 0lvgzi a r0gg0li t0nnivalit, m0gm.
sakszik, <gat ms2 *iutn 0lksz1l, /0m0gy a sz/&/a2 70lltzik2 70lv0.
szi a <arm0rt s az :& pl&t2 Iuhssz0krny0 a&ta&n van 0gy nagy t1kr2
*0gnzi /0nn0 magt2
Q 9agyn szp az :& plm, nagyn &l nz0k ki /0nn0 Q mn%&a a
lny mag/an2 Kim0gy a knyh/a2 Anyuk&a pp0n az asztalra t0szi a
r0gg0lit2
Q Anyu, nz%, mily0n &l all n0k0m 0z a plR Q mn%&a a lny2
S Q Tnyl0g Q mn%&a anyu2
Q ;l nz0k kiD Q kr%0zi a lny2
Q *0g n0m nz0l ki &l2 Valamit 0l<0l0&t0ttl Q vlaszl&a a mam&a2
Q *it <0l0&t0tt0m 0lD Q kr%0zi a lny2
Q *0n&, s nz% m0g maga% a t1kr/0nR 4iztsan r&ssz, hgy mi a
pr/lma Q vlaszl&a a mam&a2
A lny visszam0gy a sz/&/a2 *0gll a t1kr 0l8tt, s nz0g0ti magt2
*0gnzi a ruh&t 0llr8l2 *0g<r%ul, m0gnzi htulrl is2 *in%0nt r0n%/0n
tall2 Tancstalanul csrg a t1kr 0l8tt2 )irt0l0n 0ln0v0ti magt2
Q *0gvan a hi/aR 'l<0l0&t0tt0m m0g<s1lk%niR Q kilt&a a lny2
Gyrsan kim0gy a <1r%8sz//a, s a t1kr 0l8tt m0g<s1lk%ik2 Hgy0l arra,
hgy :gy <s1l&0 a ha&t, ahgyan az anyuk&a tanttta2 *iutn /0<0&0zt0 a
<s1lk%st, visszam0gy a sz/&/a2 *0gint %all a t1kr 0l2 *0gnzi
magt, s m0gllapt&a, hgy mst mr min%0n r0n%/0n van a k1ls0&v0l2
Visszam0gy a knyh/a2
Q 9agyn &l nz0l ki, &l ll a pl, s csins a <rizur% Q mn%&a a
mam&a2 A lny nagyn r1l a %icsr0tn0k2 ;k0%vF0n 1l l0 az asztalhz2
1.1.1.82
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2. "laszol0 a krdsekre7
*it v0sz <0l a lny r0gg0lD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
*it csinl a lny anyuk&a a knyh/anD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
'lg0%0tt a lny k1ls0&v0l az anyuk&aD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
*it <0l0&t0tt 0l m0gcsinlni a lnyD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
*0g%icsri vg1l a lnyt az anyuk&aD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
3. Karikzd be a kt igaz llts el$tti sz2ot7
A2 A lny m0g<s1lk%tt, miutn <0lltztt2
+2 Anyuk&a arra krt0 a lnyt, hgy nzz0 m0g magt a t1kr/0n2
?2 A lny 0gy szaka%t plt v0tt <0l2
-2 A lny szr0v0tt0, hgy n0m <s1lk%tt m0g2
!. 9-told a hinyz- szavakat7
A csinos frizura
I0gg0l van2 A lny a <1r%8sz//an 0lvgzi a r0gg0li t0nnivalit,UUUUUUUUUUU
<gat ms2 *iutn 0lksz1l, /0m0gy a sz/&/a2 70lltzik2 70lv0szi a <arm0rt s az UU222
pl&t2 Iuhssz0krny0 a&ta&n van 0gy nagy UUUU22 2*0gnzi /0nn0 magt2
A2A2AV?
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Q 9agyn szp az j plm, nagyn &l nz0k ki /0nn0. mn%&a a lny mag.
/an2 Kim0gy a knyh/a2 Anyuk&a pp0n az asztalra t0szi a
UUUUUUUUUUU2 2
Q Anyu, nz%, mily0n &l ll n0k0m 0z a plR Q mn%&a a lny2
Q Tnyl0g Q mn%&a a mam&a2
Q ;l nz0k kiD Q kr%0zi a lny2
. *g n0m nz0l ki &l2 Valamit UUUUUUUUUUU2 . vlaszl&a a mam&a2
Q *it <0l0&t0tt0m 0lD . kr%0zi a lny2
Q *0n&, s nz% m0g maga% a t1kr/0nR 4iztsan r&ssz, hgy mi a pr/lma
Q vlaszl&a a mam&a2
A lny visszam0gy a sz/&/a2 *0gll a t1kr 0l8tt, s nz0g0ti magt2 *0gnzi
a ruh&t 0llr8l2 *0g<r%ul, m0gnzi htulrl is2 *in%0nt r0n%/0n tall2 Ta.
ncstalanul UUUUUUUUU2 a t1kr 0l8tt2 )irt0l0n 0ln0v0ti magt2
. *0gvan a hi/aR UUUUUUUUU m0g<s1lk%niR Q kilt&a a lny2
Gyrsan kim0gy a <1r%8sz//a, s a t1kr 0l8tt m0g<s1lk%ik2 Hgy0l arra, hgy
:gy <s1l&0 a ha&t, ahgyan az anyuk&a tanttta2 *iutn /0<0&0zt0 a <s1lk%st,
visszam0gy a sz/&/a2 *0gint %all a t1kr 0l2 *0gnzi magt, s
m0gllapt&a, hgy mst mr min%0n r0n%/0n van a UUUUUUUUUUU
Visszam0gy a knyh/a2
. 9agyn &l nz0l ki, &l ll a pl, s UUUUUUUUUU a <rizur%.
mn%&a a
mam&a2 A lny nagyn r1l a %icsr0tn0k2 ;k0%vF0n 1l l0 az asztalhz2
#. :akd id$rendi sorrendbe a 2ondatokat7
r% a ngyz0t/0 a m0g<0l0l8 szmtR
A lny <0lltzik2
A lnyt arra kri az anyuk&a, hgy nzz0 m0g magt a t1kr/0n2
A lny szr0v0szi, hgy n0m <s1lk%tt m0g2
A lny m0g<s1lk%ik2
%. ;rd le a 0elentst7
csins <rizura: UUUUUUUUUUUUUU222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
A2A2A2VE
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
). "laszol0 a krdsre7
*irt r1lt a lnyD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
A,2 Karikz% /0 az rmt ki<0&0z8 arctR
AA2 Ia&zl& rmt ki<0&0z8 arctR
A2A2A2V>
12. 6lvasd el a krdst7
Karikz% /0 a h0ly0s vlaszk 0l8tt ll szmtR OKt h0ly0s vlasz van2P
Kr%s: *it csinlt a lny, miutn anyuk&a azt mn%ta, hgy valamit 0l<0l0&t0ttD
Vlasz: A2 Kia/lni k0z%0tt anyuk&val2
+2 $rni k0z%0tt2
?2 *0gnzt0 magt a t1kr/0n2
-2 *0g<s1lk%tt2
13. ;rd le< 2it *sinlsz< ha k-*os a ha0ad7
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22
A2A2+V?2
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1.1.2. 5 fi= ne2 szeret borotvlkozni
1. 6lvasd el a szveget7
I0gg0l van2 A <i: a <1r%8sz//an 0lvgzi a r0gg0li t0nnivalit, m0gmsakszik,
/0<:&&a magt %0z%rral, <gat ms, m0g<s1lk%ik2 *iutn min%0zz0l 0lksz1l,
skig nzi magt a t1kr/0n2
. *0g k0ll0n0 /rtvlkznm Q mn%&a mag/an2
A sz0krny/8l 0l8v0szi a villany/rtvt2 Kicsit ll%gl k0z/0n a /rtvval, utna
visszat0szi a sz0krny/02
. *a&% hlnap m0gcsinlm, mst s0mmi k0%v0m /rtvlkzni . mn%&a
mag/an2
40m0gy a sz/&/a, gn%san <0lltzik2 *0gnzi magt a t1kr/0n2 'lg0%0tt a
k1ls0&v0l2 Kim0gy a nappali/a2 "tt van a csal% t//i tag&a2 Inz a pap&a, s azt
mn%&a:
. *0g/rtvlkzhattl vlnaR
. *a&% hlnap m0gcsinlm Q mn%&a a <i:2
. )t<8nknt min%ig szktl /rtvlkzni Q mn%&a a mam&a2
. (g0n, szktam, %0 mst nincs k0%v0m Q vlaszl&a a <i:2
. $z0r0tnm, ha mgis m0gcsinln% Q mn%&a a mam&a2
A <i: n0m vlaszl, Lgy t0sz, mintha n0m halltta vlna2 (n%ul a knyh/a
r0gg0lizni2
. )i/a van ra&ta% 0z a csins ruha, 0lrnt&a a ltvnyt a /rsts arc%. kilt
utna a h:ga2
Q Tnyl0gD Q kr%0zi a <i:2
Q 4izny2 gy n0m nz0t ki &l Q vlaszl&a a h:ga2
Q Wn s0m sz0r0t0k /rtvlkzni, mgis m0gcsinlm m0g akkr is, ha nincs
hzz k0%v0m Q mn%&a a pap&a2
A <i: n0m szl s0mmit2 Visszam0gy a <1r%8sz//a2 )amarsan :&ra vissza&n a
nappali/a2 Az arcn nincs mar tt a /rsta2
A csal% min%0n tag&a m0g%icsri a k1ls0&t2 A <i: nagyn r1l, hgy 0lg0%0tt0k
v0l02
Q $z0rint0m is &//an nz0k ki gy Q mn%&a2
A2A2+V+
2. "laszol0 a krdsekre7
*it mn% mag/an a <i:, miutn m0gnzi magt a t1kr/0nD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
*it csinl 0l8szr a <i: a villany/rtvvalD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
*it mn% a <i:nak a pap&aD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
$z0r0t /rtvlkzni a <i: pap&aD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
*0g/rtvlkzik vg1l a <i:D
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
3. Karikzd be a kt igaz llts el$tti sz2ot7
A2 A <i: sz0r0t /rtvlkzni2
+2 A <i: pap&a n0m sz0r0t /rtvlkzni2
?2 A <i: vg1l m0g/rtvlkzik2
-2 A <i: n0m ha&lan% m0g/rtvlkzni2
!. 9-told a hinyz- szavakat7
A fi nem szeret borotvlkozni
I0gg0l van2 A <i: a UUUUUUUUUUUU2 0lvgzi a r0gg0li t0nnivalit, m0gm.
sakszik, /0<:&&a magt %0z%rral, <gat ms, m0g<s1lk%ik2 *iutn min%0zz0l 0lksz1l,
skig nzi magt a UUUUUUUUUUUUUU22
A2A2+2V?2
. *0g k0ll0n0 /rtvlkznm Q mn%&a mag/an2
A sz0krny/8l 0l8v0szi a UUUUUUUUUUUUUUUU Kicsit ll%gl
k0z/0n a /rtvval, utna visszat0szi a sz0krny/02
. *a&% hlnap m0gcsinlm, mst s0mmi k0%v0m /rtvlkzni Q mn%&a mag/an2
40m0gy a sz/&/a, gn%san <0lltzik2 *0gnzi magt a t1kr/0n2 'lg0%0tt a
k1ls0&v0l2 Kim0gy a nappali/a2 "tt van a csal% t//i tag&a2 Inz a UUUUU222222 s azt
mn%&a:
. *0g/rtvlkzhattl vlnaR
. *a&% UUUUUUUUU2 m0gcsinlm Q mn%&a a <i:2
. )t<8nknt min%ig szktl /rtvlkzni Q mn%&a a mam&a2
. (g0n, szktam, %0 mst nincs k0%v0m . vlaszl&a a <i:2
. $z0r0tnm, ha mgis m0gcsinlna% Q mn%&a a mam&a2
A <i: n0m vlaszl2 Lgy t0sz, UUUUU n0m halltta vlna2 (n%ul a knyh/a
r0gg0lizni2
. )i/a van ra&ta% 0z a csins ruha2 0lrnt&a a ltvnyt a /rsts arc% . kilt utna a
h:ga2
. Tnyl0gD Q kr%0zi a <i:2
. 4izny, gy n0m nz0l ki UUUUUUU2. vlaszl&a a h:ga2
. 'n s0m sz0r0t0k /rtvlkzni, mgis m0gcsinlm m0g akkr is, ha nincs hzz
k0%v0m Q mn%&a a pap&a2
A <i: n0m szl s0mmit2 Visszam0gy a <1r%8sz//a2 )amarsan :&ra vissza&n a nappali/a2
Az arcn nincs mr tt a /rsta2
A csal% min%0n tag&a UUUUUUUUUUUU2 a k1ls0&t2 A <i: nagyn r1l, hgy
0lg0%0tt0k v0l02
Q $z0rint0m is &//an nz0k ki gy Q mn%&a2
#. :akd id$rendi sorrendbe a 2ondatokat7
r% a ngyz0t/0 a m0g<0l0l8 szmtR
A csal% min%0n tag&a 0lg0%0tt a <i: k1ls0&v0l2
A <i: visszat0szi a sz0krny/0 a /rtvt2
A <i: 0lvgzi a r0gg0li t00n%8it2
A <i: azt mn%&a az anyuk&nak, hgy nincs k0%v0 m0g/rtvlkzni2
A2A2+2V-
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
%. ;rd le a sz- 0elentst7
/rsta:
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
&. 6lvasd el a szveget =0ra7
A fi nem szeret borotvlkozni
I0gg0l van2 A <i: a <1r%8sz//an 0lvgzi a r0gg0li t0nnivalit, m0gmsakszik, /0<:&&a
magt %0z%rral, <gat ms, m0g<s1lk%ik2 *iutn min%0zz0l 0lksz1l, skig nzi magt a
t1kr/0n2
. *0g k0ll0n0 /rtvlkznm Q mn%&a mag/an2
A sz0krny/8l 0l8v0szi a villany/rtvt2 Kicsit ll%gl k0z/0n a /rtvval, utna
visszat0szi a sz0krny/02
. *a&% hlnap m0gcsinlm, mst s0mmi k0%v0m /rtvlkzni . mn%&a mag/an2
40m0gy a sz/&/a, gn%san <0lltzik2 *0gnzi magt a t1kr/0n2 'lg0%0tt a
k1ls0&v0l2 Kim0gy a nappali/a2 "tt van a csal% t//i tag&a2 Inz a pap&a, s azt mn%&a:
. *0g/rtvlkzhattl vlnaR
. *a&% hlnap m0gcsinlm Q mn%&a a <i:2
. )t<8nknt min%ig szktl /rtvlkzni Q mn%&a a mam&a2
. (g0n, szktam, %0 mst nincs k0%v0m Q vlaszl&a a <i:2
. $z0r0tnm, ha mgis m0gcsinln% Q mn%&a a mam&a2
A <i: n0m vlaszl, Lgy t0sz, mintha n0m halltta vlna2 (n%ul a knyh/a r0gg0lizni2
. )i/a van ra&ta% 0z a csins ruha, 0lrnt&a a ltvnyt a /rsts arc%. kilt utna a
h:ga2
. Tnyl0gD Q kr%0zi a <i:2
. 4izny2 gy n0m nz0t ki &l Q vlaszl&a a h:ga2
. Wn s0m sz0r0t0k /rtvlkzni, mgis m0gcsinlm m0g akkr is, ha nincs hzz
k0%v0m . mn%&a a pap&a2
A <i: n0m szl s0mmit2 Visszam0gy a <1r%8sz//a2 )amarsan :&ra vissza&n a
nappali/a2 Az arcn nincs mar tt a /rsta2
A csal% min%0n tag&a m0g%icsri a k1ls0&t2 A <i: nagyn r1l, hgy 0lg0%0tt0k v0l02
. $z0rint0m is &//an nz0k ki gy Q mn%&a2
A2A2+2VE
'. 6lvasd el a krdst7
Karikz% /0 a h0ly0s vlasz 0l8tt ll szmtR O'gy h0ly0s vlasz vanRP
Kr%s: *it rz0tt a <i:, amikr a csal% min%0n tag&a m0g%icsrt0 a k1ls0&tD
Vlaszk: A2 $zmr: vlt2
+2 *rg0s vlt2
?2 *0gi&0%t2
-2 Xr1lt2
). "laszol0 a krdsre7
*irt r1lt a <i:D
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
1+. Karikzd be az r2t kife0ez$ ar*ot7
A2A2?2VA
,lfogyott a t1sf>rd$
1. 6lvasd el a trtnetet7
'st0 van2 A lny l0<0kvs 0l8tt zuhanyzni m0gy a <1r%8sz//a2 60v0szi a
<1r%8kp0nyt s <0lakaszt&a a <gasra2 A tr1lkz8&t a k% m0ll0tti szkr0 t0szi2 40ll
a k%/a2 *0gnyit&a a hi%0g viz0s csapt, ma&% a m0l0g0t is2 K0ll0m0s h8mrskl0tF
viz0t k0v0r magnak2 7lyat&a magra a viz0t2 'z nagyn &l 0sik n0ki2 'lzr&a a
csapt, s a k0z/0 v0szi a k% szln lv8 tus<1r%8t2 Kinyit&a a t0t0&t, az l%alra
<r%t&a a <laknt s m0gnym&a, hgy a t0ny0r/0 <ly&n 0gy kis a%ag tus<1r%82 )i/a
ismtli 0zt m0g nhnyszr2 a <lakn/l n0m <lyik ki tus<1r%82
Q 'l<gytt a tus<1r%8 Q gn%l&a a lny mag/an2
Kr/0nz, htha lt a k% szln 0gy msik <laknt2 A k% szln csak sampn van2
QAnyuR AnyuR Q k0z% 0l kia/lni2 *0gismtli m0g nhnyszr, %0 anyuk&a n0m
lp /0 az a&tn2
Q 4iztsan a tvt8l n0m hall&a Q gn%l&a a lny mag/an2 Q *st mit csinl&akD
Tancstalanul csrg a k%/an2
Q #sinlnm k0ll valamit Q gn%l&a mag/an2
Kilp a k%/l2 Gyrsan %am0gy a <1r%8sz/asz0krnyh0z2 Kinyit&a, s kiv0sz
/0l8l0 0gy tus<1r%8s <laknt2 Visszam0gy a k%hz s /0l0ll2 A tus<1r%8t l0t0szi a k%
szlr02 L&ra /0llt&a a viz0t2 9agyn r1l, hgy ily0n 1gy0s0n m0gl%tta 0zt a
h0lyz0t0t2
Q 'lm0sl0m anyunak, ha /0<0&0zt0m a zuhanyzst Q gn%l&a mag/an, s
mslyg kz/0n2
2. "laszol0 a krdsekre7
)v t0szi a lny a <1r%8kp0nytD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
*ily0n h8mrskl0tF viz0t k0v0r magnakD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
A2A2?2V+
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
$zappant vagy tus<1r%8t hasznl a zuhanyzshzD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
*0nnyi tus<1r%8 van a <lakn/anD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU22U2UUU22
Kit8l pr/l s0gtsg0t krni a lnyD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU222UUUUUU22
Anyuk&a mirt n0m s0gtD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
)gyan sz0r0z magnak tus<1r%8t a lnyD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
*it <g 0lm0slni anyuk&nak zuhanyzs utnD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
3. Karikzd be a kt igaz llts el$tt ll- sz2ot7
1. A lny msak%ni akart a <1r%8sz//an2
+2 A <lakn/an n0m vlt tus<1r%82
?2 A lny szappant v0tt ki a <1r%8sz/asz0krny/8l2
-2 A lny az anyuk&tl akart s0gtsg0t krni2
!. 9-told a hinyz- szavakat
Elfogott a tusf!r"#
'st0 van2 A lny l0<0kvs 0l8tt zuhanyzni m0gy a UUUUUUUUUUUU2222 60v0.
szi a <1r%8kp0nyt s <0lakaszt&a a <gasra2 A UUUUUUUUUUUU22U2 a k% m0l.
l0tti szkr0 t0szi2 40ll a k%/a2 *0gnyit&a a hi%0g viz0s csapt, ma&% a m0l0g0t is2 K0ll0m0s
h8mrskl0tF UUUUUUUU k0v0r magnak2 7lyat&a magra a viz0t2 'z nagyn &l
0sik n0ki2 'lzr&a a csapt, s a k0z/0 v0szi a k% szln lv8 tus<1r%8t2 Kinyit&a a t0t0&t,
az l%alra <r%t&a a <laknt s m0gnym&a, hgy a t0ny0r/0 <ly&n 0gy kis
a%agUUUUUUUUUUUU22 )i/a ismtli 0zt m0g nhnyszr, a <lakn/l n0m <lyik
ki tus<1r%82
. 'l<gytt a tus<1r%8 Q gn%l&a a lny mag/an2
Kr/0nz, htha lt a k% szln 0gy msik <laknt2 A k% szln csak sampn van2
. AnyuR AnyuR Q k0z% 0l UUUUUUUUUU2 *0gismtli m0g nhnyszr, %0 anyuk&a
n0m lp /0 az a&tn2
. 4iztsan a tvt8l n0m hall&a . gn%l&a a lny mag/an2 . *st mit csinl&akD
Tancstalanul csrg a k%/an2
. #sinlnm k0ll valamit Q gn%l&a mag/an2
Kilp a k%/l2 Gyrsan %am0gy a <1r%8sz/asz0krnyh0z2 Kinyit&a, s kiv0sz /0l8l0 0gy
tus<1r%8s <laknt2 Visszam0gy a k%hz s /0l0ll2 A UUUUUUUUUUUU2 l0t0szi a
k% szlr02 L&ra /0llt&a a viz0t2 9agyn UUUUUUUUUU, hgy ily0n 1gy0s0n
m0gl%tta 0zt a h0lyz0t0t2
. 'lm0sl0m anyunak, ha /0<0&0zt0m a zuhanyzst Q gn%l&a mag/an, s mslyg
kz/0n2
#. :akd id$rendi sorrendbe a 2onatokat7
r% a ngyz0t/0 a m0g<0l0l8 szmtR
A lny kiv0tt0 a <1r%8sz/asz0krny/8l a tus<1r%8t2
A lny kia/lni k0z%0tt az anyuk&nak2
A lny zuhanyzni akart a <1r%8sz//an2
A lny a <gasra akaszttta a <1r%8kp0nyt2
%. ;rd le a kife0ezs 0elentst7
/0llt&a a viz0t: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
/0ll(t&a a viz0t A2A2?2V-
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
&. 6lvasd el a szveget =0ra7
Elfogott a tusf!r"#
'st0 van2 A lny l0<0kvs 0l8tt zuhanyzni m0gy a <1r%8sz//a2 60v0szi a <1r%8kp0nyt
s <0lakaszt&a a <gasra2 A tr1lkz8&t a k% m0ll0tti szkr0 t0szi2 40ll a k%/a2 *0gnyit&a a
hi%0g viz0s csapt, ma&% a m0l0g0t is2 K0ll0m0s h8mrskl0tF viz0t k0v0r magnak2 7lyat&a
magra a viz0t2 'z nagyn &l 0sik n0ki2 'lzr&a a csapt, s a k0z/0 v0szi a k% szln
lv8 tus<1r%8t2 Kinyit&a a t0t0&t, az l%alra <r%t&a a <laknt s m0gnym&a, hgy a
t0ny0r/0 <ly&n 0gy kis a%ag tus<1r%82 )i/a ismtli 0zt m0g nhnyszr2 a <lakn/l n0m
<lyik ki tus<1r%82
Q 'l<gytt a tus<1r%8 Q gn%l&a a lny mag/an2
Kr/0nz, htha lt a k% szln 0gy msik <laknt2 A k% szln csak sampn van2
QAnyuR AnyuR Q k0z% 0l kia/lni2 *0gismtli m0g nhnyszr, %0 anyuk&a n0m lp /0
az a&tn2
Q 4iztsan a tvt8l n0m hall&a Q gn%l&a a lny mag/an2 Q *st mit csinl&akD
Tancstalanul csrg a k%/an2
Q #sinlnm k0ll valamit Q gn%l&a mag/an2
Kilp a k%/l2 Gyrsan %am0gy a <1r%8sz/asz0krnyh0z2 Kinyit&a, s kiv0sz /0l8l0 0gy
tus<1r%8s <laknt2 Visszam0gy a k%hz s /0l0ll2 A tus<1r%8t l0t0szi a k% szlr02 L&ra
/0llt&a a viz0t2 9agyn r1l, hgy ily0n 1gy0s0n m0gl%tta 0zt a h0lyz0t0t2
Q 'lm0sl0m anyunak, ha /0<0&0zt0m a zuhanyzst Q gn%i&a mag/an, s mslyg
kz/0n2
'. 6lvasd el a krdst7
Karikz% /0 a h0ly0s vlasz 0l8tt ll szmtR O'gy h0ly0s vlasz vanRP
Kr%s: *it rz0tt a lny, miutn kiv0tt0 a tus<1r%8t a <1r%8sz/asz0krny/8lD
Vlaszk: A2 $zmr: vlt2
+2 Xr1lt2
?2 *0gi&0%t2
-2 31hs vlt2
A2A2?2@E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
). "laszol0 a krdsre7
*irt r1lt a lnyD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
1+. Karikzd be az r2t kife0ez$ ar*ot7
11. :a0zol0 r2t kife0ez$ ar*ot7
12. 6lvasd el a krdst7
Karikz% /0 a h0ly0s vlaszk 0l8tt ll szmtR OKt h0ly0s vlasz van2P
Kr%s: *it csinlt a lny, amikr r&tt, hgy 1r0s a tus<1r%8s <laknD
Vlasz: A2 Kia/lni k0z%0tt anyuk&nak2
+2 $rni k0z%0tt2
?2 'l%/ta a <laknt2
-2 Kiv0tt 0gy :& tus<1r%8t a <1r%8sz/asz0krny/8l2
13. ;rd le< 2it *sinlsz< ha 2r vizesen a kdban vagy< s hogy elfogyott a t1sf>rd$7
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU222222222222222222222222222222222222
A2+2AVA
1.2.1. 5 ?@ hasznlata
1. 6lvasd el a szveget7
Amikr pisiln0m k0ll, 0lm0gy0k C#.r02
A C# ltal/an 0gy kicsi h0lyisg/0n van2 Az is 0l8<r%ul, hgy a C# a
<1r%8sz//an van2
Amikr 0lm0gy0k a C#.r0, /0csukm magam utn az a&tt2
$kszr a C# t0t0&0 nincs l0ha&tva2 Az is 0l8<r%ul, hgy l0 van ha&tva2
)a a C# t0t0&0 l0 van ha&tva, akkr <0lha&tm2
60tlm a /ugygmat2
I1lk a C# 1l8kr02
!isil0k2
60tp0k 0gy kis %ara/t a C# papr/l2
*0gtrlm magam2
70lh:zm a /ugygmat2
60h:zm a C#.t2
K0z0t msk2
Ki&vk a C#./8l2
2. "laszol0 a krdsekre7
40csuk% maga% utn az a&tt, ha 0lmsz C#.r0D
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
60h:z% a C#.t, ha vg0ztlD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
*sl k0z0t a C# hasznlata utnD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
A2+2AV+
3. /=zd al a kt igaz lltst7
A2 A C# a&ta&t /0 k0ll csukni magunk utn2
+2 A C# hasznlata utn n0m k0ll k0z0t msni2
?2 A C# hasznlata utn min%ig k0z0t k0ll msni2
!. 9-told a hinyz- szavakat7
A $% &asznlata
Amikr pisiln0m k0ll, 0lm0gy0k UUUUUUUUUUUUUUU2
A C# ltal/an 0gy kicsi h0lyisg/0n van2 Az is 0l8<r%ul hgy a C# a
UUUUUUUUUUU van2
Amikr 0lm0gy0k a C#.r0, UUUUUUUUUUUUUUUUU22 magam utn az a&tt2
$kszr a C# t0t0&0 nincs l0ha&tva2 Az is 0l8<r%ul, hgy l0 van ha&tva2
)a a C# t0t0&0 l0 van ha&tva, akkr UUUUUUUUUUUUUUUUUU22
60tlm a /ugygmat2
I1lk a C# 1l8kr02
!isil0k2
60tp0k 0gy kis %ara/t a C# UUUUUUUUUUUUUUUU
*0gtrlm magam2
70lh:zm a /ugygmat2
UUUUUUUUUUUUUUUUUU2a C#.t2
K0z0t UUUUUUUUUUUUUUU
Ki&vk a C#./8(2
A2+2+VA
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1.2.2.As>lkds
1. 6lvasd el a szveget7
Gyakran 0l8<r%ul, hgy kcs a ha&am2
A ha&am r0gg0l min%ig kcs, miutn <0lk0l0k2
A ha&am akkr is kcs l0sz, ha kint az utcn <:& a szl, amikr m0gy0k valahva2
A ha&am akkr is kcs l0sz, ha a &tsztr0n &tszm2
Amikr kcs a ha&am, m0g<s1lm2
40m0gy0k a <1r%8sz//a, s 0l8v0sz0m a <sFt2
A t1kr 0l llk2
*0g<s1lm a ha&am Lgy, ahgy az anyukm tanttta2
Amikr 0lksz1lk, 0lt0sz0m a <sFt2
Ki&vk a <1r%8sz//l2
2. "laszol0 a krdsekre7
Kcs a ha&a%, amikr r0gg0l <0lk0lszD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU222UUUUUUU22
*it csinlsz, ha kcs a ha0ad4
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
)l <s1lk%sz m0gD
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
3. /=zd al a kt igaz lltst7
A2 I0gg0l min%ig m0g k0ll <s1lk%ni2
+2 A knyh/an k0lt m0g<s1lk%ni2
?2 90m l0sz0k kcs, ha <:& a szl2
-2 7sFv0l <s1lk%k2
A2+2+2V+
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
!. 9-told a hinyz- szavakat7
's!lk("s
Gyakran 0l8<r%ul, hgy kcs a ha&am2
A ha&am r0gg0l min%ig kcs, miutn UUUUUUUUUUUUUUUU22
A ha&am akkr is kcs l0sz, ha kint az utcn <:& a UUUUUU222222 amikr m0gy0k
valahva2
A ha&am akkr is kcs l0sz, ha a UUUUUUUUUUU2 &tszm2
Amikr kcs a ha&am, UUUUUUUUUUUUUUUUU2
40m0gy0k a <1r%8sz//a, s 0l8v0sz0m a <sFt2
A UUUUUUUUUUUU2 0l llk2
*0g<s1lm a ha&am :gy, ahgy az anyukm tanttta2
Amikr 0lksz1lk, 0lt0sz0m a UUUUUUUUUUUUUUUUU22
Ki&vk a <1r%8sz//l2
#. Brd le a kife0ezs 0elentst7
kcs ha&:
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
6. ;rd le< te 2ikor szoktl 2egfs>lkdni7
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU