You are on page 1of 82

 

i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panduan lengkap dari perancangan hingga ke laporan kewangan
dan rumusan akhir

Panduan lengkap menyiapkan tugasan secara manual dan
berkomputer
 
 
 
 
 
RITHUWAN NASIR 
 
 
 
 
 
 
Sifu2b.wordpress.com 
 
PAPAR, SABAH
2014
 
iv
 

Sebuah buku terbitan :

RITHUWAN NASIR
Kg. Kuala Papar,
89600 Papar, Sabah
Telefon : +6016‐8372075
E‐mel : bukurithuwannasir@gmail.com
Laman sesawang : sifu2b.wordpress.com
Hakcipta terpelihara © Rithuwan Nasir 2014
Cetakan pertama Ogos 2014 (ebook)


Hakcipta terpelihara. Tiada mana‐mana bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan
semula atau dipindahkan kepada apa‐apa bentuk atau melalui apa‐apa cara, elektronik
atau mekanikal, termasuk fotostat, rekod atau apa‐apa system penyimpanan dan
pengeluaran maklumat, tanpa kebenaran bertulis daripada Rithuwan Nasir.
No ISBN dan DPDP masih dalam proses permohonan. 
vDedikasi

Buat isteri tercinta Norsiah Sakmad yang menyokong dan mendorong saya
menghasilkan buku sehingga menimbulkan keberanian untuk berjinak‐jinak
dalam penulisan buku pertama ini.

Buat anak‐anak tersayang Nur Izza Batrisyah, Nur Iffah Hurriyyah, dan Nur
Izyan Durriyah. Maafkan ayah sebab kurang luangkan masa semenjak
terlibat dalam dunia penulisan bahan ilmiah.

Buat ibu Nining Hj. Saini yang melahirkan dan nenek Rubayah Musa yang
membesarkan saya. Terima kasih kerana memaksa saya belajar dan
mempercayai saya sehingga berjaya ke menara gading.

 
viiPenghargaan
Terima kasih kepada rakan‐rakan guru dan staf sokongan di SMK Putatan
yang banyak membantu sepanjang 14 tahun di SMK Putatan.

Penghargaan juga ditujukan kepada pelajar‐pelajar Prinsip Perakaunan
yang pernah saya ajar. Pengalaman bersama anda menjadi cerminan
penghasilan buku ini.

Dan kepada semua individu dan pihak yang terlibat sama ada secara
langsung ataupun tidak langsung dalam penerbitan buku ini.

Jasa kalian semuanya amat dihargai.


ix
Kandungan
DEDIKASI.............................................................................................................. v
PENGHARGAAN..................................................................................................vii
KANDUNGAN.......................................................................................................ix
PRAKATA............................................................................................................xiii
KENAPA BUKU INI PENTING DITERBITKAN?.......................................................xv
1  PENGENALAN ............................................................................................................................ 1 
1.1  Program Dua Pensijilan Prinsip Perakaunan SPM ................................................... 1 
1.2  Perubahan Silibus Prinsip Perakaunan ........................................................................ 2 
1.3  Perubahan pentaksiran mulai SPM 2011 ..................................................................... 2 
1.4  Etika Guru sebagai Pentaksir di Sekolah ...................................................................... 3 
2  PERSEDIAAN PELAJAR ........................................................................................................... 5 
2.1  Muatturun Soalan Kertas 3 ‐ Tugasan 1 ....................................................................... 6 
2.2  Baca Soalan Kertas 3 hingga faham ................................................................................ 9 
2.3  Baca Buku Panduan Tugasan ............................................................................................ 9 
2.4  Baca Arahan dan Soalan Tugasan .................................................................................. 10 
2.5  Rancang Jadual Melengkapkan Tugasan untuk tempoh 8 Minggu ................. 10 
2.6  Disiplin dan Kejujuran Diri ............................................................................................... 11 
2.7  Berjumpa dengan guru dari semasa ke semasa ...................................................... 12 
3  SASARAN UNTUK KERTAS 3 .............................................................................................. 13 
3.1  Apakah Sasaran Saya .......................................................................................................... 13 
3.2  Implikasi Gred A Kertas 3 kepada Gred SPM ............................................................ 14 
4  MEMAHAMI KEHENDAK TUGASAN 1 KERTAS 3 ......................................................... 17 
4.1  Memahami Arahan Soalan ................................................................................................ 17 
4.2  Mengenal pasti Maklumat Soalan .................................................................................. 17 
 
x
4.2.1 Jenis Perniagaan ........................................................................................................... 18
4.2.2  Penghutang .................................................................................................................... 18 
4.2.3  Pemiutang ....................................................................................................................... 19 
4.2.4  Penentuan Stok Awal ................................................................................................. 19 
4.2.5  Belanja Gaji ..................................................................................................................... 21 
4.2.6  Modal ................................................................................................................................ 22 
4.2.7  Nilai Item Lain ............................................................................................................... 22 
4.3  Kitaran Perakaunan ............................................................................................................. 23 
4.4  Komponen‐komponen Urus niaga ................................................................................ 24 
4.5  Pemilihan jenis perniagaan .............................................................................................. 24 
5  LATAR BELAKANG PERNIAGAAN ..................................................................................... 25 
5.1  Pengenalan Perniagaan ...................................................................................................... 25 
5.2  Profil Perniagaan .................................................................................................................. 26 
6  MERANCANG URUS NIAGA .................................................................................................. 29 
6.1  Agihan urus niaga ................................................................................................................. 29 
6.1.1  Catatan Permulaan ...................................................................................................... 30 
6.1.2  Komponen Kos Jualan ................................................................................................ 30 
6.1.3  Komponen Jualan Bersih .......................................................................................... 32 
6.1.4  Komponen Pembayaran ........................................................................................... 33 
6.1.5  Komponen Penerimaan ............................................................................................ 34 
6.1.6  Perolehan Aset Bukan Semasa ............................................................................... 35 
6.1.7  Ambilan ............................................................................................................................ 35 
6.1.8  Catatan Kontra .............................................................................................................. 36 
6.1.9  Stok Akhir ....................................................................................................................... 36 
6.2  Membina Ayat ........................................................................................................................ 36 
6.3  Pembelian dan Penjualan Barang niaga ..................................................................... 46 
7  MERANCANG DOKUMEN SUMBER ................................................................................... 49 
7.1  Senarai Dokumen Sumber ................................................................................................ 49 
7.2  Format Minimum Dokumen Sumber untuk Kertas 3 ........................................... 50 
7.3  Cadangan Format Dokumen Sumber ........................................................................... 51 
7.3.1  Invois ................................................................................................................................ 51 
7.3.2  Bil Tunai .......................................................................................................................... 52 
7.3.3  Resit Rasmi ..................................................................................................................... 53 
 
xi
7.3.4  Keratan Cek .................................................................................................................... 54 
7.3.5  Nota Kredit ..................................................................................................................... 55 
7.3.6  Nota Debit ....................................................................................................................... 56 
7.3.7  Slip Bank/Slip Deposit Tunai .................................................................................. 57 
7.3.8  Memo ................................................................................................................................ 58 
7.3.9  Baucar Bayaran ............................................................................................................ 59 
7.3.10  Makluman Kredit ......................................................................................................... 60 
7.3.11  Makluman Debit ........................................................................................................... 61 
7.3.12  Resit Syarikat Utiliti .................................................................................................... 62 
7.4  Menyiapkan Dokumen Sumber dengan Komputer ............................................... 62 
8  MENJANA DOKUMEN MENGGUNAKAN TEMPLAT CIKGU RITHUWAN ................ 65 
8.1  Memasukkan Maklumat Penting ................................................................................... 65 
8.1.1  Memasukkan maklumat perniagaan dan bank ............................................... 65 
8.1.2  Memasukkan maklumat pembekal/pemiutang .............................................. 66 
8.1.3  Memasukkan maklumat pelanggan/penghutang .......................................... 67 
8.1.4  Memasukkan maklumat pembekalan aset bukan semasa ......................... 68 
8.2  Jenis‐jenis Templat Dokumen Sumber ........................................................................ 69 
8.2.1  Dokumen‐dokumen kepada Pelanggan atau Penghutang .......................... 69 
8.2.2  Dokumen‐dokumen daripada Pembekal atau Pemiutang .......................... 70 
8.2.3  Dokumen‐dokumen lain ........................................................................................... 70 
8.3  Peringatan semasa Mengedit Dokumen ..................................................................... 71 
8.4  Memasukkan Data Urus niaga ke dalam Dokumen ............................................... 72 
8.4.1  Masukkan maklumat jualan dan belian dalam invois dan bil tunai........ 72 
8.4.2  Memasukkan maklumat ke dalam Memo .......................................................... 74 
8.4.3  Menyediakan Slip Bank ............................................................................................. 74 
8.4.4  Makluman Debit dan Makluman Kredit dari Bank ........................................ 75 
8.4.5  Menyediakan Keratan Cek ....................................................................................... 75 
8.5  Menyalin Dokumen ke Fail Excel Baru ........................................................................ 76 
8.6  Mencetak Dokumen MSExcel Baru sekali gus. ......................................................... 77 
8.7  Had‐had penggunaan .......................................................................................................... 78 
9  PENYEDIAAN KAD STOK ..................................................................................................... 79 
9.1  Bilangan Kad Stok ................................................................................................................. 79 
9.2  Format Kad Stok .................................................................................................................... 79 
xii
9.3  Menyediakan Kad Stok ....................................................................................................... 80 
9.3.1  Menyediakan Kad Stok menggunakan templat Cikgu Rithuwan ............. 81 
9.3.2  Pengiraan Stok Awal .................................................................................................. 83 
9.3.3  Pengiraan Stok Akhir ................................................................................................. 84 
10  MELENGKAPKAN JAWAPAN KERTAS 3 TINGKATAN 4 ............................................. 87 
10.1  Cadangan Penyusunan Evidens Pelajar ...................................................................... 87 
10.2  Muka depan ............................................................................................................................. 88 
10.3  Kandungan: ............................................................................................................................. 88 
10.4  Lampiran: ................................................................................................................................. 89 
10.5  Kekemasan dan Keselamatan Evidens Kertas 3...................................................... 89 
10.6  Syarat‐syarat Markah ......................................................................................................... 90 
11  SOALAN KLON KERTAS 3 DAN CONTOH JAWAPAN LENGKAP ............................... 93 
11.1  Soalan Klon .............................................................................................................................. 93 
11.2  Set Jawapan Lengkap .......................................................................................................... 93 
SOALAN KLON KERTAS 3 ............................................................................................................ 95 
SET JAWAPAN LENGKAP KERTAS 3 ........................................................................................ 99 
PENUTUP ........................................................................................................................................241 
BIODATA PENULIS ...................................................................................................................... 243 
 
xiii


Prakata
Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin‐Nya buku ini dapat diterbitkan.
Buku ini diterbitkan dengan harapan dapat membantu pelajar‐pelajar Prinsip
Perakaunan menyelesaikan tugasan PBS iaitu kertas 3. Buku ini memfokuskan kepada
tugasan pertama di tingkatan 4 yang dilaksanakan sepanjang bulan Ogos hingga
September.
Buku ini juga sesuai digunakan oleh guru‐guru Prinsip Perakaunan yang sedang
membimbing calon SPM masing‐masing menyiapkan tugasan kertas 3. Melalui contoh
komprehensif yang telah disediakan, guru dapat menjawab persoalan pelajar dan
menerangkan kemusykilan mereka satu persatu.
Saya tidak boleh menerbitkan cadangan jawapan untuk soalan SPM sebenar,
iaitu kertas 3, kerana ia menyalahi peraturan peperiksaan dan juga saya pasti
melanggar etika guru. Penyelesaiannya ialah dengan menghasilkan soalan mirip SPM,
dan membincangkan kaedah menjawab soalan berlandaskan jawapan lengkap kepada
soalan klon tadi. Saya percaya ia lebih selamat, lebih bertanggungjawab dan
mengekalkan integriti saya sebagai guru Prinsip Perakaunan.
Seboleh‐bolehnya saya menggunakan pengetahuan, kefahaman dan pengalaman
kerjaya terdahulu dalam menghasilkan soalan dan jawapan contoh di dalam buku ini.
Sebagai guru yang mempunyai ijazah dalam bidang perakaunan, saya bangga mengajar
subjek Prinsip Perakaunan. Kerana itu juga saya berusaha untuk memastikan apa yang
ditulis di sini adalah berkualiti dan menepati amalan perakaunan sebenar.
Kepada para pelajar, bacalah buku ini dan rancang jawapan kertas 3 anda
dengan penuh minat dan dedikasi. Kepada para guru, terima kasih kerana menyokong
penerbitan buku ini. Semoga ia membantu anda menyelesaikan masalah pelajar, sama
ada langsung atau tidak langsung.
Terima kasih semua.

Rithuwan Bin Nasir
 
xv


Kenapa Buku Ini
Penting Diterbitkan?
Mulai tahun 2010, semua pelajar Prinsip Perakaunan mengikuti silibus baru dan
juga pentaksiran kertas peperiksaan SPM yang baru. Pelajar tingkatan empat pada
tahun itu adalah calon SPM 2011. Bermula dari tahun itu juga pelajar calon SPM 2011
dikehendaki menyiapkan kertas 3 sebagai syarat peperiksaan SPM.
Kertas 3 dibahagikan kepada dua, satu tugasan (Tugasan 1) di tingkatan empat
dan satu tugasan lagi (Tugasan 2) di tingkatan lima. Soalan kertas 3 yang merangkumi
aspek kemahiran simpan kira dan pelaporan maklumat kewangan mengikut format
yang betul.
Sepanjang bertugas sebagai pengajar, pembimbing dan pentaksir untuk kertas 3,
didapati setiap tahun akan ada pelajar yang sukar menyiapkan tugasan mereka dalam
tempoh ditetapkan. Pelajar‐pelajar ini masih memerlukan bimbingan sepenuhnya
dalam menyiapkan tugasan kertas 3. Jika hanya satu orang tidak ada masalah.
Tetapi apabila bilangan pelajar yang memerlukan input dari guru, maka tugas
menjadi sukar. Terpaksalah guru meluangkan lebih banyak masa di sebelah petang
bersama beberapa orang pelajar mengikut giliran. Ingin juga saya menyarankan mereka
merujuk kepada buku yang sedia tetapi malangnya belum ada buku berkaitan kertas 3
di pasaran.
Sebagai guru, saya ada mengambil inisiatif mencipta bahan rujukan. Saya telah
menyediakan satu set contoh yang lengkap dengan jawapan yang dicetak sebanyak
beberapa naskhah, untuk rujukan di dalam kelas atau semasa sesi bimbingan petang.
Contoh yang saya sediakan dilabelkan sebagai sulit. Sulit sehingga naskhah itu hanya
boleh dirujuk dengan kehadiran guru. Walhal, kandungan naskhah itu bukanlah
jawapan langsung kepada soalan pada masa itu.
Masa sudah berlalu dan hasil perbincangan dengan rakan‐rakan guru Prinsip
Perakaunan, saya berasa yakin bahawa langkah penyelesaian saya itu betul. Sekarang,
apabila memikirkan manfaatnya kepada semua calon SPM yang akan datang, saya
bersedia untuk berkongsi idea dengan guru mahupun pelajar Prinsip Perakaunan.
Hasilnya adalah apa yang ada di dalam buku ini dan telah dimurnikan untuk
disesuaikan dengan tahun ini. Saya percaya, ramai guru Prinsip Perakaunan akan lebih
suka memiliki buku untuk memudahkan mereka memberi tunjuk ajar dan arahan
kepada pelajar‐pelajar masing‐masing.
 
xvi
Saya juga yakin lebih ramai pelajar akan gembira untuk memiliki buku ini kerana
mengandungi panduan yang lengkap dan dirujuk secara bersendirian atau bersama
rakan di rumah atau di sekolah terutama ketika guru sibuk. Berdasarkan pengalaman,
pelajar yang rajin bertanya dan merujuk bahan contoh, lebih cepat mereka menyiapkan
tugasan kertas 3.
Semoga harapan saya benar‐benar menjadi kenyataan.

 
 

Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 

1 PENGENALAN
 
 
 
Jika anda membaca buku ini maknanya anda adalah calon peperiksaan yang akan
menduduki kertas Prinsip Perakaunan SPM tahun akan datang. Secara ringkasnya anda
akan memulakan pengembaraan pertama ke alam pentaksiran berasaskan sekolah
(PBS) untuk subjek Prinsip Perakaunan.
Tetapi PBS subjek Prinsip Perakaunan amat unik. Pelajar yang berjaya bukan sahaja
menjadi pemegang kelulusan SPM tetapi juga diberi peluang mendapat pengiktirafan
badan profesional perakaunan.
 
 
1.1 Program Dua Pensijilan Prinsip Perakaunan SPM

Soalan popular; “Apakah itu program dua pensijilan SPM?” Umumnya, Projek Dua
Pensijilan SPM merupakan kerjasama antara Kementerian Pelajaran Malaysia dan
LCCI International Qualifications untuk menganugerahkan pelajar SPM Prinsip
Perakaunan yang layak menerima sijil 'LCCI Level 2 Certificate in Book‐keeping &
Accounts' dari LCCI International Qualifications.
Inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kementerian telah memberi peluang
kepada pelajar di Malaysia untuk mendapatkan sijil tambahan yang
dianugerahkan oleh badan profesional perakaunan iaitu ACCA dan LCCI, tertakluk
kepada tahap gred SPM dan Bahasa Inggeris yang ditetapkan. Pelajar lepasan SPM
yang menduduki kertas peperiksaan Prinsip Perakaunan SPM tidak lagi perlu
menduduki peperiksaan berasingan untuk tahap 1 dan tahap 2 yang dikelolakan
oleh kedua‐dua badan terbabit.
Diharapkan melalui inisiatif tersebut akan memberi kelebihan kepada pelajar‐
pelajar lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan dalam
pasaran kerja, terutamanya dalam bidang simpan kira atau perakaunan.


Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 

1.2 Perubahan Silibus Prinsip Perakaunan

Satu surat pekeliling telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
dalam tahun 2008 berkenaan dengan perlaksanaan silibus baru dan format baru
pentaksiran. Berikut adalah petikan surat pekeliling tersebut.
"2.    Sukatan  pelajaran  semak  semula  mata  pelajaran  Prinsip  Perakaunan 
Sekolah  Menengah  telah  diluluskan  oleh  Mesyuarat  Jawatankuasa  Kurikulum 
Pusat  Bil.  2/2008,  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  pada  18  November  2008. 
Sukatan  pelajaran  semak  semula  mata  pelajaran  Prinsip  Perakaunan  Sekolah 
Menengah  akan  digunakan  mulai  tahun  2010  di  Tingkatan  Empat. 
3.  Sehubungan  itu,  format  baru  pentaksiran  mata  pelajaran  Prinsip 
Perakaunan  berdasarkan  sukatan  pelajaran  semak  semula  mata  pelajaran 
Prinsip  Perakaunan  Sekolah  Menengah  akan  mula  dilaksanakan  mulai 
Peperiksaan  Sijil  Pelajaran  Malaysia  tahun  2011." 
Mulai tahun 2010, pelajar Tingkatan Empat yang mengambil subjek Prinsip
Perakaunan diajar dengan silibus kemaskini dan baharu. Perubahan tersebut
perlu selaras dengan keperluan pasaran kerja di samping memenuhi kehendak
pensijilan kedua dari pihak LCCI dan ACCA.


1.3 Perubahan pentaksiran mulai SPM 2011

Sepertimana dinyatakan tadi, format baru pentaksiran subjek Prinsip Perakaunan
diperkenalkan mulai tahun 2011. Ia selaras dengan perubahan silibus subjek
berkenaan. Antara perubahan kepada pentaksiran yang diperkenalkan adalah
penambahan kertas peperiksaan iaitu Kertas 3. Sebelum ini, hanya ada dua kertas
iaitu Kertas 1 yang mengandungi 40 soalan objektif dan Kertas 2 yang
mengandungi 6 soalan subjektif.
Mulai tahun 2010, pelajar Prinsip Perakaunan dikehendaki menyiapkan dua
tugasan untuk melengkapkan Kertas 3 yang mempunyai pemberatan sebanyak
20% daripada keseluruhan gred SPM. Tugasan 1 hendaklah dilaksanakan ketika
berada dalam Tingkatan Empat iaitu dalam bulan Ogos hingga September,
manakala Tugasan 2 dilaksanakan dalam Tingkatan Lima iaitu dalam bulan April
hingga Mei.
Penentuan gred bagi setiap tugasan adalah mengikut garis panduan yang
ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Dalam hal demikian, guru
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 

di sekolah dilantik menjadi pentaksir selaras dengan usaha pihak kementerian
menambahkan bilangan mata pelajaran yang layak dijadikan subjek di bawah
dasar Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Garis panduan gred elemen adalah
jelas dan mudah difahami oleh pelajar dan juga guru pentaksir. Ia juga boleh
dimuatturun dari laman sesawang LPM bersama‐sama dengan soalan peperiksaan
Tugasan terkini.
Guru‐guru yang mengajar subjek Prinsip Perakaunan juga diwajibkan mengikuti
kursus pentaksiran dan penataran kelolaan LPM dan juga yang dikendalikan oleh
Jurulatih‐jurulatih Utama mengikut daerah masing‐masing. Melalui kursus yang
diberikan, guru pentaksir akan dapat menjalankan tugas pentaksiran dengan
penuh keadilan dan bertanggungjawab.


1.4 Etika Guru sebagai Pentaksir di Sekolah
 
Sebenarnya menjadi guru pentaksir adalah tanggungjawab yang berat. Ia
melibatkan kebolehpercayaan, kejujuran dan juga komitmen individu tersebut. Ia
juga dipengaruhi oleh kemahiran, kesungguhan, dan kejujuran serta
kebertanggungjawaban pelajar yang ditaksir. Tugas utama ialah sebagai pakar
rujuk dan mentor kepada pelajar. Tugas kedua adalah sebagai pentaksir bagi
pihak LPM.
Oleh itu, penulis mencadangkan beberapa perkara yang perlu diambil perhatian
oleh guru.
1. Sentiasa membimbing pelajar menyiapkan tugasan, setiap individu pelajar.
2. Komunikasi dengan pelajar biarlah jelas – nyatakan apa yang perlu mereka
lakukan, bagaimana melakukannya dan sebagainya.
3. Sanggup menambah waktu berjumpa pelajar di luar waktu rasmi
persekolahan.
4. Kepada pelajar yang diberi kebenaran menyelesaikan sebahagian tugasan
di luar bilik darjah, pastikan pemantauan dan penilaian dibuat dengan
lebih teliti – pastikan pelajar itu memang benar melakukannya sendiri dan
bukannya oleh orang lain.
5. Jujur dalam pemberian gred. Gred diberi sesuai dengan kualiti tugasan
pelajar.
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 

6. Jujur dalam penilaian tugasan pelajar. Pelajar mesti dinilai setiap minggu,
bukannya di minggu terakhir semata‐mata.
7. Jujur dengan pihak LPM – tidak ada istilah markah terbang atau markah
percuma.
8. Menyimpan bukti (evidens) tugasan pelajar di tempat selamat sehingga
dibenarkan untuk dilupuskan.
9. Berpegang kepada Integriti diri sendiri. Apabila penilaian guru diterima
dan dipercayai oleh LPM, sekaligus bermakna gred pelajar dapat diterima.


Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
44 
 
   
Contoh  : 
 
Membuat  bayaran  bulanan  pinjaman  RM170 
tunai. 
Komponen 
Penerimaan 
Penghutang  Menerima  bayaran  daripada [Masukkan 
Nama  Penghutang] sebanyak  RM[Amaun 
bersih  hutang  pelanggan] kerana 
menjelaskan [sebahagian  hutangnya/  hutang 
sepenuhnya] secara  tunai. 
Resit  Rasmi 
(Salinan) 
Contoh  : 
 
Menerima  bayaran  daripada Kedai  Sejati 
sebanyak  RM3400 kerana  menjelaskan 
sebahagian  hutangnya secara  tunai. 
[Masukkan  Nama  Penghutang] menjelaskan 
[hutang  sepenuhnya/sebahagian  hutangnya] 
sebanyak  RM[Amaun  bersih  hutang 
pelanggan] secara  tunai. 
Resit  Rasmi 
(Salinan) 
Contoh  : 
 
Puan  Zainab menjelaskan sebahagian 
hutangnya sebanyak  RM600 secara  tunai. 
Penerimaan  tunai  daripada [Masukkan 
Nama  Penghutang] sebanyak  RM[Amaun 
bersih  hutang  pelanggan] kerana 
menjelaskan [sebahagian  hutangnya/  hutang 
sepenuhnya]. 
Resit  Rasmi 
(Salinan) 
Contoh  : 
 
Penerimaan  tunai  daripada Kedai 
Sekayamaju sebanyak  RM2100 kerana 
menjelaskan hutang  sepenuhnya. 
Menerima  bayaran  daripada [Masukkan 
Nama  Penghutang] sebanyak RM[Amaun 
bersih  hutang  pelanggan] kerana 
menjelaskan [sebahagian  hutangnya/ 
keseluruhan  hutangnya] dengan 
menggunakan  cek. 
Resit  Rasmi 
(Salinan) 
Contoh  : 
 
Menerima  bayaran  daripada Peniaga  Terry 
sebanyak  RM2200 kerana  menjelaskan 
keseluruhan  hutangnya dengan 
menggunakan  cek. 
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
65 
8 MENJANA DOKUMEN MENGGUNAKAN
TEMPLAT CIKGU RITHUWANSaya akan tunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi fail MSExcel yang telah lama
saya bangunkan untuk pelbagai tujuan. Saya akan memberi tunjukkan langkah demi
langkah menggunakan templat dokumen sumber saya yang dibekalkan bersama buku
ini. Saya mengandaikan anda sudah sedia mempunyai perisian MSExcel di dalam
komputer dan tahu bagaimana nak membuka fail .XLS atau .XLSX.
Saya juga mengandaikan yang anda mempunyai asas pengetahuan penggunan perisian
MSExcel, sekurang‐kurangnya bagaimana memasukkan data ke dalamnya dan
mengelakkan diri dari mengubah suai formula atau pautan yang telah saya sediakan.


8.1 Memasukkan Maklumat Penting
 
8.1.1 Memasukkan maklumat perniagaan dan bank
 
1. Berikut adalah paparan hadapan sheet ‘MULA’. Di lembaran ini, anda akan
menetapkan bulan, tahun, nama perniagaan dan alamat perniagaan, dan juga
bank perniagaan.
2. Masukkan maklumat yang diperlukan seperti mana yang telah anda cipta semasa
melengkapkan Latar belakang dan profil perniagaan.
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
66 

3. Masukkan diskaun niaga dan kadar diskaun tunai untuk kegunaan invois
perniagaan.
4. Jangan buang (delete) mana‐mana baris. Hanya edit di ruangan yang berkenaan.
Maklumat dari lembaran ini telah dipautkan terus ke dokumen‐dokumen
perniagaan anda. Jika anda buang atau ubah suai baris‐baris (rows) yang ada,
dikhuatiri anda tidak dapat membetulkannya semula.

8.1.2 Memasukkan maklumat pembekal/pemiutang
 
1. Andaian terpakai bahawa ketiga‐tiga pembekal di dalam senarai ini hanya
terlibat dalam urus niaga kredit.
2. Di lembaran ini, saya telah menyediakan tiga senarai pembekal sahaja. Masukkan
nama pembekal dan alamatnya sekali.
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
73 

2. Di ruangan Kuantiti, sila taip nombor DAN perkataan ‘unit’. Jika tidak, error
#VALUE! akan berlaku seperti di bawah:

3. Jangan panik. Taip semula kuantiti dengan menambah perkataan unit, contohnya
10 unit. Semua nilai akan kembali normal. Secara automatik nilai ringgit dalam
perkataan juga kembali normal. Ingat, perkataan itu dijana secara automatik.
 

Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
74 
8.4.2 Memasukkan maklumat ke dalam Memo

1. Mengedit memo pula agak berbeza. Edit hanya bahagian yang ditandakan
dengan garisan merah. Tetapi ruangan Nilai Memo belum mempunyai fungsi.
 

8.4.3 Menyediakan Slip Bank

1. Slip Bank atau Slip Deposit Tunai juga hanya boleh diedit di ruangan ditandakan
dengan garis merah. Selebihnya akan dijana secara automatik. Limitasi yang saya
tetapkan ialah nombor akaun di taip secara manual dengan menaip satu persatu,
dan hanya terhad kepada 12 digit. Wang tunai dimasukkan ke bank juga ditaip
satu persatu. Cubalah sendiri sendiri untuk memahami maksud saya.
 
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
79 
9 PENYEDIAAN KAD STOKKad stok adalah salah satu keperluan dalam menyiapkan tugasan 1 ini. Dalam bab ini
saya akan memberi panduan bagaimana memasukkan maklumat ke dalam kad stok.


9.1 Bilangan Kad Stok

Tidak ada ketetapan berapa banyak barang niaga yang mesti disediakan untuk
tujuan menjawab soalan kertas 3. Sesetengah pelajar mungkin akan menyediakan
senarai barang niaga yang mengandungi 2 hingga 5 jenis barang niaga.
Jika perniagaan anda hanya ada 5 jenis barang niaga, maka anda hanya perlu
menyediakan 5 keping kad stok. Bagi tujuan peperiksaan, kad stok boleh sahaja
dicetak di atas kertas nipis A4, bukannya kertas keras.


9.2 Format Kad Stok

Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) telah menyediakan contoh format kad stok
di buku panduan pentaksiran soalan kertas 3. Namun begitu, LPM tetap
membenarkan format itu diubahsuai selagi ia masih menunjukkan kuantiti masuk
dan kuantiti keluar serta baki stok.
Saya sendiri lebih suka menggunakan format kad stok yang biasa digunakan di
dalam perniagaan. Kad stok yang sebenar boleh dibeli di mana‐mana kedai alat
tulis tetapi selalunya dijual dalam kepingan yang banyak. Oleh itu tidak berbaloi
untuk pelajar membeli kad stok.
Untuk tujuan kertas 3 ini, saya telah menyiapkan templat kad stok yang disimpan
sebagai fail Excel.
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
80 

Kad stok yang digunakan mesti mempunyai lajur tarikh, jenis dokumen, nombor
dokumen dan harga beli seunit barang. Lajur seterusnya melibatkan pengiraan,
lajur kuantiti masuk, kuantiti keluar dan kuantiti baki stok.
Lajur terakhir iaitu nilai stok dalam sebutan RM dengan mendarabkan kuantiti
yang masih ada di dalam stok dengan harga belian perunit.


9.3 Menyediakan Kad Stok
 
Pelajar boleh menyediakan kad stok dengan beberapa cara. Antaranya dengan
melukis di atas kertas kosong. Cara lain ialah dengan mereka cipta Kad Stok
menggunakan komputer sama ada dengan bantuan perisian MSWord atau
MSExcel.
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
81 
Kaedah lain dan cepat ialah menggunakan terus fail templat kad stok yang
disediakan dengan buku ini.

9.3.1 Menyediakan Kad Stok menggunakan templat Cikgu Rithuwan
 
1. Panduan mengyediakan kad stok adalah berdasarkan andaian di bawah:
a. Templat yang digunakan ialah dari fail MSExcel yang saya telah sediakan;
b. Pengguna mempunyai asas menggunakan perisian MSExcel; dan
c. Dokumen‐dokumen berkaitan telah disiapkan dan maklumat jual dnan
beli barang niaga telah sedia untuk dimasukkan ke dalam kad stok.
Jenis Barang : Kasut 'futsal'Tango Kick (M101)
Nama Pembekal : Myke Footballwear
Bil. Tarikh Dokumen
No. 
Dokumen
Harga 
seunit 
(RM)
Masuk Keluar Baki
Nilai Stok 
(RM)
1 1 Ogo. 2014 Baki bulan lepas 140.00 9 1,260.00
2 2 Ogo. 2014 Invois 3450 140.00 10 19 2,660.00
3 9 Ogo. 2014 Bil Tunai 0427 140.00 2 17 2,380.00
4 13 Ogo. 2014 Invois 0577 140.00 4 13 1,820.00
5 27 Ogo. 2014 Bil Tunai 1534 140.00 2 15 2,100.00
6 28 Ogo. 2014 Invois 0428 140.00 3 12 1,680.00
7 30 Ogo. 2014 Bil Tunai 1904 140.00 5 17 2,380.00
8
9
10
KAD STOK
Kuantiti (unit)


2. Catatan urus niaga di dalam kad stok mesti disusun mengikut urutan atau
kronologi urus niaga.
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
 
 
93 
11 SOALAN KLON KERTAS 3 DAN CONTOH
JAWAPAN LENGKAPDi bab akhir ini, pelajar didedahkan dengan satu set soalan klon dan set jawapan
lengkap. Jawapan yang disediakan telah disusun mengikut cadangan di dalam bab 10
sebelum ini.


11.1 Soalan Klon

Bagi tujuan penerbitan buku ini, soalan klon telah disediakan mirip soalan SPM
kertas 3 tahun 2014 yang sebenar. Jenis perniagaan ialah milikan tunggal yang
telah lama berniaga. Soalan sebenar tak boleh dibincangkan kerana menyalahi
peraturan peperiksaan.


11.2 Set Jawapan Lengkap

Satu set jawapan lengkap yang memenuhi kehendak soalan dan syarat‐syarat
pentaksiran yang sedia ada. Ini termasuklah bahagian lampiran yang dipecahkan
kepada tiga.


Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
95
KLON KERTAS PEPERIKSAAN
UNTUK SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
KLON
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015
PRINSIP PERAKAUNAN
3756/3
TUGASAN PROJEK
TINGKATAN 4
Kertas 3
Ogos – September 2014
1. Kertas soalan ini mengandungi satu tugasan.
2. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu.
3. Calon hendaklah menyempurnakan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek
dan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM (Tingkatan 4) dari bulan Ogos
hingga bulan September.
5. Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan
untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang
ditetapkan.
6. Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan
dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah.
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
99
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
101
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
103
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
120
RINGGIT SEN
Keratan Cek
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
129
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
130
Tiga Ratus sahaja
NOTA KREDIT
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
131
SALINAN
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
133
SALINAN
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
134
Enam Ratus Lima Puluh Sahaja
Rithuwan
INVOIS
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
158
Þ«¬·®¿² Ú±´·± Ì¿®·µ¸
Ò±ò ײª±·-ñ
Ò±¬¿ Ü»¾·¬
Ö«³´¿¸
ÎÓ -»²
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
161
Þ«¬·®¿² Ú±´·± Ì¿®·µ¸
Ò±ò Ò±¬¿
Õ®»¼·¬
Ö«³´¿¸
ÎÓ -»²
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
162
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
163
ܬò Õ¬ò
Þ«¬·®¿² Ú±´·± Þ«¬·®¿² Ú±´·±
ÎÓ -»² ÎÓ -»²
Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸ Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
175
ܬò Õ¬ò
Þ«¬·®¿² Ú±´·± Þ«¬·®¿² Ú±´·±
ÎÓ -»² ÎÓ -»²
Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸ Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
176
ܬò Õ¬ò
Þ«¬·®¿² Ú±´·± Þ«¬·®¿² Ú±´·±
ÎÓ -»² ÎÓ -»²
Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸ Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
193
ܬò Õ¬ò
Þ«¬·®¿² Ú±´·± Þ«¬·®¿² Ú±´·±
ÎÓ -»² ÎÓ -»²
Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸ Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
194
ܬò Õ¬ò
Þ«¬·®¿² Ú±´·± Þ«¬·®¿² Ú±´·±
ÎÓ -»² ÎÓ -»²
Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸ Ì¿®·µ¸ Ö«³´¿¸
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
197
Þ«¬·®¿²ñÍ»²¿®¿· ¿µ¿«²
ÎÓ -»² ÎÓ -»²
ö ׳¾¿²¹¿² Ü«¹¿ ¼·-»¼·¿µ¿² ¼»²¹¿² ³»²¹¿¾¿·µ¿² ¼¿¸«´« ßµ¿«² Õ¿©¿´¿² л²¹¸«¬¿²¹ ¼¿² л³·«¬¿²¹
Ü»¾·¬ Õ®»¼·¬
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
207
'Simp
Microsof
ple and rea
ft Excel
listic'
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
221
Jenis Barang : Stokin sukan bola sepak 'Awana' (T212)
Nama Pembekal : Roe Sports
Bil. Tarikh Dokumen No. Dokumen
Harga
seunit
(RM)
Masuk Keluar Baki
Nilai Stok
(RM)
1 2 Ogo. 2014 Invois 8223 10.00 30 30 300.00
2 3 Ogo. 2014 Bil Tunai 0426 10.00 6 24 240.00
3 28 Ogo. 2014 Bil Tunai 0428 10.00 9 15 150.00
4
5
6
7
8
9
10
KAD STOK
Kuantiti (unit)
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
222
Jenis Barang : Raket Badminton 'Exoom' (E001)
Nama Pembekal : Pengedar Jenama Sukan Sabah
Bil. Tarikh Dokumen No. Dokumen
Harga
seunit
(RM)
Masuk Keluar Baki
Nilai Stok
(RM)
1 19 Ogo. 2014 Invois 9544 40.00 10 10 400.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KAD STOK
Kuantiti (unit)
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
227
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
229
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
231
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
233
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
237
KOMPONEN: KOSJUALAN/ JUALANBERSIH/ PEMBAYARAN/ PENERIMAAN/
PEROLEHANASET/ PINJAMAN/ CATATANKONTRA/ AMBILAN/
STOKAKHIR/ __________________________
URUSNIAGA: _________________________________ ( TUNAI / CEK/ KREDIT)
NAMA PEMBEKAL / PELANGGAN : _________________________________________
TARIKHURUSNIAGA : ________________________
CADANGANPERKATAAN:
PERINCIANCADANGAN(JUALAN/ BELIAN) :
HARGA
SEUNIT KUANTITI AMAUN
DOKUMENAKANDIGUNAKAN: BILTUNAI / INVOIS/ _____________________
NOTA: - Urutan urus niaga MESTI logik. BELI BARANGDAHULU, baru BOLEHJUAL.
- Pastikan urus niaga BELIAN DAN JUALAN disemak antara satu sama lain serta KAD STOK.
- Cipta nama produk/barangniaga dan tetapkan harga munasabah. Ada kod barang lagi baik.
- Diskaun niaga boleh ada boleh tiada.
- 1 kad 1 urus niaga. Boleh digunakan untuk urus niaga penerimaan dan pembayaran.
BARANGAN/ BUTIRAN
KAD CADANGAN URUSNIAGA
- Dicadangkan HARGA JUALAN SEUNIT sekurang-kurangnya 2 X ganda dari HARGA BELIAN SEUNIT.
1)
2)
3)
KOMPONEN: KOSJUALAN/ JUALANBERSIH/ PEMBAYARAN/ PENERIMAAN/
PEROLEHANASET/ PINJAMAN/ CATATANKONTRA/ AMBILAN/
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
239
Jawapan Tamat
Semoga berjaya mendapat Gred A
untuk kertas 3756/3
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
241
PENUTUP
Saya berharap buku ini menjadi panduan yang berguna bagi pelajar dan
guru subjek Prinsip Perakaunan.
Apabila pelajar yang membaca buku ini dapat menghasilkan jawapan
kertas 3 yang berkualiti dari peringkat awal lagi, pelajar tersebut mendapat
dua perkara; penjimatan masa dan gred A untuk kertas 3.
Kepada pelajar, janganlah mudah berputus asa. Kesilapan semasa
menyediakan senarai urus niaga atau dokumen sumber adalah perkara
biasa. Ia adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Jika ada
kesilapan lakukan pembetulan dengan segera. Saya amat berharap dengan
menjadikan buku ini sebagai panduan, kesilapan dapat diminimumkan.
Panduan Menyiapkan Projek Kertas 3 Prinsip Perakaunan
2014
243
Biodata Penulis
En. Rithuwan Nasir dilahirkan di Kapayan, Sabah, dan membesar di sekitar Kota
Kinabalu. Beliau kini menetap di Papar, Sabah. Merupakan anak pertama daripada 8
orang adik-beradik. Pendidikan awal diterima di SRJK St. Catherine, Inanam, Sabah
selama 4 tahun. Kemudian berpindah mengikut keluarga ke SRK Tanjung Aru, Kota
Kinabalu, Sabah. Di peringkat menengah, beliau bersekolah di SM Maktab Sabah, Kota
Kinabalu sehingga tingkatan tiga dan menduduki Sijil Rendah Pelajaran (SRP).
Seterusnya berpeluang belajar di Sekolah Berasrama Penuh Sabah (SBPS), Kota
Kinabalu, Sabah (sekarang dikenali dengan nama Sekolah Menengah Sains Sabah)
sehingga tingkatn lima. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti
Pertanian Malaysia (UPM) di peringkat diploma dan ijazah.
Beliau berjaya memperoleh Diploma Pertanian pada tahun 1991 dan beralih bidang
sehingga memperoleh Bacelor Perakaunan (kepujian) dari UPM pada tahun 1996.
Beliau pernah bertugas sebagai Pegawai Akaun di sektor swasta. Semasa memegang
jawatan Pegawai Akaun, beliau dipertanggungjawabkan untuk menyiapkan sepenuhnya
set akaun di samping bertanggungjawab melapor terus kepada pengurus.
Beliau juga pernah menjawat jawatan Pegawai Cawangan (Jabatan Operasi dan
Pemasaran) disebuah institusi kewangan tempatan. Antara tugas yang pernah
dijalankan di dalam institusi kewangan itu ialah sebagai pegawai pemasaran produk
deposit, pegawai perkhidmatan pelanggan, dan pegawai operasi (bahagian kaunter).
Selepas menimba pengalaman di sektor swasta, beliau memutuskan untuk menceburi
bidang pendidikan dan mengikuti programKPLI sesi 1999/2000, pengkhususan kepada
subjek Perakaunan dan opsyen minor, Ekonomi Asas. Sejak itu beliau bertugas sebagai
pendidik.
Ebook Sampel
Sebarang petanyaan tentang ebook lengkap, sila
layari
http://sifu2b.wordpress.com
atau emelkan ke
bukurithuwannasir@gmail.com