You are on page 1of 6

ေြပာရမှာလည်းမ�ွယ်ကခပ်ရှက်ရှက်…မေြပာဘဲလဲမေန�ိုင်ပါ..

ေမာင့်အေက
� ာင်းေပါ့…
ေမာင်ကမ�ွယ်နဲ�ေမာင်�ှမ၀မ်းကွဲေတာ်တယ်…မ�ွယ်တို�ကအမျိ�းကနည်းေတာ့ေမာင်�ှမအရင်းလိုပဲချစ်တာ
…မ�ွယ်ကေကျာင်းြပီးခါစဆရာမေပါက်စေလးေပါ့ေမာင်ေလးကဆယ်တန်းေအာင်ြပီးေတာ့
တက� သိုလ်လာတက်တာအြပင်ေဆာင်မှာေနရင်အဆင်မေြပမှာစိုးလို�မ�ွယ်တို�အိမ်ကေနေကျာင်း
တက်တာေလ…ေဖေဖတာ၀န်ကျတဲ့ေနရာမှာေမေမကလည်းလိုက်ေနေတာ့အိမ်မှာကေလးေတွနဲ့
�ကီးေတာ်န�ဲ ေနာက်ေရာက် တဲ့ေမာင်ေလးရယ်အတူေနက
� တာေပါ့…
ေမာင်ေလးကအားကိုးရတယ်..ခိုင်းလို�လဲေကာင်းတယ်မ�ွယ်ကိုလဲ
ချစ်ေ �ကာက်�ိုေသတယ်...အဲဒီမှာတစ်ခါမှတရား၀င်ရည်းစားမရေသးတဲ့အပျိ� �ကီးနဲ�ေမာင်တို�ဇာတ်လမ်း
စတာပဲ….မ�ွယ်ကမျက်စိအားသိပ်မေကာင်းလို� ေကျာင်းကြပန်လာရင်ဇက်ေ �ကာေတွအရမ်းထိုးတက်တတ်
တယ်ေမာင်အရင်းေတွကလဲအပျင်းထူေတာ့ သူ�ကိုပဲဇက်ေ �ကာဆွဲခိုင်းရတာေပါ့..ေမာင်ေလးကဇက်ေ �ကာ
ဆွဲေပးတာအ ြပင် ပခုံးေတွေကျာေတွလက်ေမာင်းေတွပါစိတ်ရှည်လက်ရှည်�ှိပ်ေပးတတ်တယ် ကိုယ့်ေမာင်
ဆိုေပမယ့်ေယာကျ်ားတစ်ေယာက်ရဲ� ြပ�စုယုယမ�မှာသာယာမိတာအမှန်ပဲသူကလဲမ�ွယ်ကိုထိေတွ� ြပ�စုေနတာ
စိတ်ထဲမှာသာယာေနမှာပဲ ဒီလိုနဲ�မ�ွယ်ရ�ဲ ေမာင်ေလးကိုဇက်ေ �ကာဆွဲခိုင်းချိန်ဟာကေလးေတွနဲ�လူ �ကီးေတွ
အိပ်တဲ့အချိန်ြဖစ်လာသလိုသူကမ�ွယ်ရဲ�ဆံပင်ေလးေတွ နားရွက်ေလးေတွ ပါးေလးေတွကိုမထိတထိနမ်းလာ
တယ်။ဒါကိုမ�ွယ်ကမသိသလိုနဲ�ေမာင်�ှမချင်းနမ်းတာဘာဆန်းလဲဆုတ
ိ ့ဲပုံစံနဲ�ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲေနပ
ြ တယ်။
တစ်ရက်အားလုံးအိပ်တဲ့အချိန်မ�ွယ်ကသူ�ကို�ှိပ်ခိုင်းတယ်သူ�ေပါင်ေပ�ေခါင်းအုံးမျက်�ိုးေတွကိုေမာင်
က�ှိပ်ေပးတာကိုဇိမ်ယူရင်းေပါ့ေမာင်စိတ်မထိန်း�ိုင်ပဲမ�ွယ်ရ�ဲ ��တ်ခမ်းကိုသူ���တ်ခမ်းနဲ�ဖိစုပ်လိုက်တာ�ုတ်တ
ရက်မ�ွယ်ေလာကကိုေမ့သွားသလိုပဲ ေမာင်အားရေအာင်နမ်း �ပီးမှမစိတ်ဆိုးလားတဲ့ဟွနး် �ိုက်ချင်စရာေကာင်
စုတ်ေလး..မ�ွယ်ကေတာ့မှင်ေလးနဲ�ေပါ့ေနာက်��တ်ခမ်းကိုမနမ်းရဘူးလို�ခပ်မာမာေပ
ြ ာလိုက်တာေမာင်မျက်
�ှာမေကာင်းပဲသူ�အခန်းကိုြပန်သွားေတာ့သနားလိုက်တာ..ေနာက်ရက်သူခါတိုင်းအချိန်မဆီမလာဘူးဒါနဲ�သူ�
အခန်းကိုလိုက်သွားေတာ့မအိပ်ေသးဘူးမျက်�ှာလဲမေကာင်းဘူး ဒါနဲ�မ�ွယ်ကေမာင့်မျက်�ှာနဲ�မျက်�ှာချင်း
ဆိုင်ကပ်ပ
� ီးစိတ်ဆိုးေနလားလို�ေမးေတာ့ေခါင်းရမ်းြပတယ်မ�ွယ်တို��ှစ်ေယာက်ေမာင်�ှမချစ်ထက်ပိုတာဆက်
ဟန်ေဆာင်လို�မရဘူးေမာင်နဲ�မ�ွယ်အ �ကာက
� ီးေမာေနေအာင်နမ်း �ကတယ်တိုးတက်လာတာကေတာ့ေမာင်အဲ
ဒီေန�ကမရဲ�ချိ�ချိ�ကုိပထမဆုံးစို�ေပးတာပဲမ�ွယ်အသည်းယားလိုက်တာေမာင်ရယ်မနက်ေရာက်ေတာ့ေမာင့်
မျက်�ှာကိုေစ့ေစ့မ �ကည့်ရဲေပမယ့်အချိန်တန်ေတာ့ေမာင့်ဆီသွားရတာေပါ့ ေမာင်ကမ�ွယ်ရဲ�အတွငး် ခံ
ေဘာင်းဘီထဲကိုလက်နဲ��ိ�က်ကလိေပးတာမ�ွယ်ပထမဆုံးအ �ကိမ်အေရ �ကည်ထွက်တာပဲ အေပ�ပိုင်းေတာ့
ေမာင့်ကိုအားရပါးရချိ�စို�ရေအာင်မ�ွယ်ခ�တ်ထားေပးရဲလာပ
� ီေမာင့်အတွက်ဆိုမရှက်�ိုင်ပါဘူးေနာ်။
ေနာက်ရက်ေမာင်ကမ�ွယ်ကိုအကာအကွယ်မပါဘဲကိုယ်၀န်မရေအာင်ဆက်ဆံ�ိုင်တဲ့ရက်ေတွအေက
� ာင်းေမး
ေတာ့မ�ွယ်လဲရက်တွက် �ကည့်ေတာ့ေမာင်ေရမတို�ကံေကာင်းလိုက်တာဒီေန�ကေနေနာက်ငါးရက်ေလာက်ေန
လို�ရတယ်။

ေမာင်ကသူ�လီး �ကီးကိုမ�ွယ်ရဲ�လက်ထဲထည့်ေပးြပီးမရယ်ေမာင်မနဲ�ေနချင်တယ်လို�ပူဆာတယ်မ�ွယ်ကလဲ
ေမာင့်ကိုခံချင်ေနတာ ေမာင်ကမ�ွယ်ရဲ�အတွင်းခံေဘာင်းဘီကိုခ�တ်ေတာ့��တ်ကမေဖ
ြ ပဲတင်ပါးေလးကိုအ
ေပ� �က �ပီးအခ�တ်ခံလိုက်တယ်။ေမာင်က.မရဲ�ေပါင် �ကားထဲကို၀င်ြပးီ…
“မေရ..ေပါင်ေလးကိုနည်းနည်းကားေပးေနာ်” မရဲ�နားကိုကပ်�ပီးတိုးတိုးေလးေြပာလိုက်တယ်.
“မရဲ�ေြခေထာက်ေတွေမာင့်ပခုံးေပ�တင်မလား” “မတင်လဲရတယ်မရဲ�ေပါင်ကိုေဘးကိုကားေပးေနာ်”
မရဲ�ေစာက်ဖုတ်အကွဲေ �ကာင်းေလးကိုကလိရင်းေမာင့်လီးကိုမရဲ�အေပါက်နဲ�ေတ့လိုက်တယ်
ေမာင်ေရာမေရာပထမဆုံးအေတွ�အ �က�ံဆိုေတာ့အရမ်းရင်ခုန်ေနမိတယ်..မကအရမ်းေ �ကာက်
ြပီး �ကက်သားေတွကိုအတင်းည�စ်ထားတာေမာင့်လီးထိပ်ဖူး၀င်ဖို�ကိုအေတာ် �ကာသွင်းယူရတယ်။
ြပီးေတာ့ေမာင့်လီးတစ်ေချာင်းလုံး၀င်သွားေအာင်ကိုယ်၀ိတ်နဲ�ပါဖိသွင်းလိုက်တယ် အပျိ� �ကီးရဲ�
အပျိ�ေမှးဟာေမာင့်လမ်းေက
� ာင်းေပ�ကန်�လန်�ပိတ်ထားတာကိုထိုးေဖာက်လိုက်�ပီ..
“အား..နာလိုက်တာေမာင်ရယ်..” “မေ �ကာက်န�ဲ ေနာ်မ” “ခဏေနရင်ေကာင်းလာလိမ့်မယ်”
“ေြဖးေြဖးေနာ်ေမာင် မအရမ်းနာရင်ေမာင်ဆက်မလုပ်ပါနဲ�ေနာ်” “က�တ်က�တ်” “မကလဲအရမ်းည�စ်
တာပဲေနာ်..ေမာင့်လီးထိပ်ေတွေတာင်ပွနး် ကုန်ြပီ ေကာင်းလိုက်တာ အား..”
“မစိတ်ကိုအရမ်းတင်းမထားနဲ�ည�စ်တာကိုနဲနဲေလျာ့ေလေနာ်” “ေမာင်နဲနဲအရှိန်တင်မယ်ေနာ်”
“ေမာင်ပုံမှန်ေလးပဲလုပ်ပါကွာ..မအရမ်းနာေနပ
� ီ” “အားအာ..” “အင်းပါမရဲ�..အရည်များများ
ထွက်လာရင်ေကာင်းြပီးသက်သာသွားလိမ့်မယ်ေနာ်”
“မေရ..ေမာင့်အေပ�တက်ထိုင်ပါလား” “ဟာ..ေမာင်ကလဲ..မ မလုပ်တတ်ဘူး” “အင်းပါ”
“မ ဒါဆိုရင်ေမာင့်ကိုေလးဘက်ေထာက်ြပီးေမှာက်ေပးပါလား” “ေခွးေကာင်ေလး”
“ကိုယ်တက်ခွေနတာကိုယ့်အစ်မဆိုတာသတိထားဦးမှေပါ့” “ေနာက်ေန�ေတွလဲရှိေသးတယ်”
“မေကာင်းေကာင်းမေနတတ်ေသးလို�ပါကွာ..ေနာက်ရက်ေတွမှေြပာင်းလုပ် �ကတာေပါ့ေနာ်”
“ဒီေန�ေတာ့ဒီပုံစံနဲ�ပဲေကျနပ်ေတာ့ေနာ်..�ပီးေတာ့ မက ေမာင့်ကိုရှက်တယ်ကွ”
“အံမယ်..ရှက်စရာလား..မဘယ်သူနဲ�ပဲရရအခုလို တုံးလုံးခ�တ်ြပီးအလိုးခံရမှာပဲေနာ်”
“ကိုယ့်ချစ်တဲ့ေမာင်ေလးကလိုးတာရှက်စရာလားမရဲ�” “သူများကိုခံမဲ့အစားေမာင့်အလိုးခံရတာမ
ေကာင်းဘူးလားဟင်” “အင်းပါ ေမာင်ကလဲ မကရှက်ပါတယ်ဆိုကာမှ..ကိုယ့်အစ်မကိုအဲဒီလိုးတယ်
ဆိုတဲ့စကား �ကီးမေြပာပါနဲ�နားထဲမှာကန်�လန်� �ကီးကွာ..” “အပျိ� �ကီးေတာ့ခက် �ပီ..လိုးတာကိုလိုးတယ်မ

ေပ
ြ ာလို�ဘာေြပာရမှာလဲ” “အား..အတင်းေဆာင့်တာပဲေမာင်ရယ်” ‘ြပွတ်ြပွတ’် “မေရ..ေမာင်ြပီးခါနီး �ပီ
ည�စ်ထားေပး” “အား…” မရဲ�ကိုယ်လုံးေလးေပ�ကိုဖိချရင်းမရဲ���တ်ခမ်းကိုစုပ်ရင်းမှိန်းေနရတာေကာင်း
လိုက်တာ”
“ေမာင် ..ဆင်းဦးကွာ..မ အရမ်းအသက်ရ�ှ �ကပ်ေနပ
� ီ” “အင်း” “ေမာင့်ရင်ခွင်ထဲမှာမှိနး် ြပီးေနေပါ့”
“ရက်စက်တယ်ေမာင်ရယ်” “မဗိုက်ထဲကလဲေအာင့်တယ်..ေစာက်ပတ်တစ်ခုလုံးလဲကျိန်းစပ်ေနတာပဲ”
“တစ်ရက်�ှစ်ရက်ပါမရယ်” “ေနာက်ကျရင်ေမာင့်ကိုေတာင်အားသုံးတာနဲတယ်..ေြပာ့တယ်ြဖစ်လာမလား
ပဲ” “ေနာက်ရက်ကျရင်အခုလိုပုံစံတစ်မျိ�းထဲမရဘူးေနာ်..မ..ပုံေြပာင်းြပီးလိုး �ကတာေပါ့”
“အင်းပါေမာင်ရဲ�..ဒါထက်မအခုစဥ်းစားမိတာက..မတို�ေတွ အခုလိုေမာင်�ှမ၀မ်းကွဲေတွလင်မယားလိုေန
တာ ..ငရဲ �ကီးမလား..ေကာင်းပါ့မလားေနာ်”
“ဟာ..အပျိ� �ကီးကေတာ့လုပ်ြပီ..ကိုယ့်အစ်မ၀မ်းကွဲနဲ�မလိုးရဘူးလို� ဘယ်ဥပေဒကထုတ်ထားတာရှိ
လဲ” “ဟီဟိ..လိုးလို�ရလို�လိုးေတာင်ြပီးေနပ
� ီ..” “ေကာင်းလားမေကာင်းလားကေတာ့..မကိုယ်တိုင်
ကိုယ့်ေမာင်ေလးအလိုးခံ �ပီး �ပီ..မှန်မှနေြ
် ဖေနာ်..မ..” “ေမာင်နဲ�လိုးရတာေကာင်းလားဟင်”
“ေမာင်ကလဲ..မရှက်ပါတယ်ဆိုကာမှ..” “ေမာင်ေရာ..” “မကိုလိုးရတာအရမ်းေကာင်းတယ်မရဲ�
..ကိုယ့်အစ်မကိုချစ်တာေရာက
� င်နာတာေရာ..ြပီးေတာ့ေလမကအရမ်းကိုလိုးချင်စရာေကာင်းေလာက်
ေအာင် မရဲ�တစ်ကိုယ်လုံးကဆွဲေဆာင်မ�အရမ်းေကာင်းတာ..ေမာင်ေလ..လိုးလို�မ၀ဘူးမရဲ�.”
“အင်းပါ..ေမာင်ရဲ�..မလဲေမာင့်လိုပဲ..ကိုယ့်ေမာင်ေလးကမကိုလိုးေနတာကိုခံေပးရတာ..အရမ်းေကာင်း
တယ်ေနာ်..ေမာင်ရဲ�..” “ေနာက်ရက်လဲမကိုေကာင်းေကာင်းေလးချစ်ေနာ်..” “မအချစ်ခံချင်တယ်ေမာင်
ရဲဲ့” “ဒီေန�ေတာ့မအရမ်းနာေနလို�ခဏေတာ့အနားေပးဦးေနာ်…ေမာင်..မနက်ကျရင်ေကျာင်းမသွား
�ိုင်..လမ်းေလ�ာက်တာမူမမှန်ရင်ပါတ်၀န်းကျင်ကရိပ်မိကုန်မယ်ေနာ်..”
“ေနာက်ရက်ကျရင်ထပ်လိုးဖို�အားြပည့်ေအာင်အိပ်ေရးပျက်မခံနဲ�..အိပ်ေတာ့ေနာ်။။”
“မ…လဲအခန်းြပန်အိပ်ေတာ့မယ်…ေတာ် �ကာေမာင့်ခုတင်ေပ�တုံးလုံး �ကီး�ှစ်ေယာက်အိပ်ေပျာ်
ေနပ
� ီးမနက်မ�ိုးမှ.. �ကီး �ကီးမိသွားမှ�ှစ်ေယာက်စလုံးအသတ်ခံေနရမယ်..”
“အင်းပါမရဲ�” “မနက်ြဖန်ပုံစံေြပာင်းမယ်ေနာ်မ”

“ေမာင့်သေဘာပါရှင်” “သွားြပီ..အိပ်ေတာ့ေမာင်”……
xxxx….xxxx….xxxx….xxxx….xxxx….xxxx….xxxx….xxxx….xxxx….xxxx….
“ေမာင်.ေစာင့်ေနရတာ �ကာြပီလား” “ �ကီး �ကီးကမအိပ်ေသးလို�အရိပ်အေခ
ြ �ကည့်ေနရတယ်”
“ဟင်း..မရယ် ေမာင်စိတ်ေတွေစာြပီးမကိုလိုးချင်လွနး် လို�အေစာ �ကီးကတဲကလီးေတွအရမ်းေတာင်ေနတာ”
“ကဲပါေမာင်ရယ်..မေမာင့်အကျ�န�ဲ ပုဆိုးခ�တ်ေပးမယ်..ေမာင်ကမကိုခ�တ်ေပး”
“မ..ဟိုေလ..အဂလိ
� ပ်ကားေတွထဲကလိုေလ..မကိုေမာင်ကလုပ်ေပးချင်လို�..”
“ေခွးေလးေနာ်အတတ်ဆန်းေတွမထွငန် ဲ�” “အင်း..ေနာ် မတို�လ ဲေမာင်�ှမချင်းခိုးေက
� ာင်ခိုး၀ှက်န�ဲ လိုးေနရတာ
သူများေတွများသိရင်ေခွးမျိ�းေတွဆို �ပီးကဲ့ရဲ� �ကလိမ့်မယ်..”
“အာ..မဟုတ်တာမရယ်..ကာယကံရှင်�ှစ်ေယာက်လုံး �ကည်ြဖူလို�လိုးတာ မကိုမုဒိမ်းကျင့်တာမှမဟုတ်တာ”
“အင်းပါေမာင်ရဲ�” “ကဲမကိုေမာင်ပ
ြ �စုမယ်.ေပါင်ေလးကားေနာ်..မကိုနမ်းေပးမယ်”“အွန်း..က�တ်က�တ်”
မရဲ�နီတာရဲေနတဲ့ေစာက်စိေလးကိုအားပါပါနဲ�ဆွဲစုပ်ယူလိုက်ေတာ့ မ တစ်ေယာက်လူးလွန်�သွား
ပါတယ်.. “ေမာင်မလုပ်ပါနဲ�ဘုန်းနိမ့်လိမ့်မယ်” “မကလဲကိုယ့်အစ်မေစာက်ပါတ်ကိုယ်ယက်တာဘာြဖစ်လဲ
မကအ �ကီးပဲ” မရဲ�ေစာက်ပါတ်အ ြပင်��တ်ခမ်းသားက
� ီးနဲ�အတွင်း��တ်ခမ်းသား�ု�ုေလးေတွကိုဆွဲစုတ်.လ�ာ
ေစာင်းနဲ�လ�ာဖျားေလးနဲ�မရဲ�အကွဲေ �ကာင်းေလးကိုထိုးကေလာ်လိုက်တာ.မေစာက်ပါတ်ထဲက အေရေတွဒလ
ေဟာစီးကျလာတယ်. “

ေစာက်ေခါင်းထဲကိုလက်နဲ��ိ�က်ေတာ့..
“အာေမာင်ကလဲခဏေနရင်လိုးမယ့်ဟာကွာလက်န�ဲ
မ�ိ�က်နဲ�ေနာ်..မ.မက
� ိ�က်ဘူး”
“ေအာ် ..မကလီးနဲ�ပဲလိုးရမယ်ေပါ့” “အင်း”
“ကဲပါကွာ မေမာင့်လီးကိုစုပ်ေပးမယ်..ကဲပက်လက်
လှန်ေနာ်”

“မေရာ..ကိုယ့်ေမာင်ရဲ�လီးကိုစုပ်တာ မကအ �ကီးေနာ်”
“အာ..ေမာင်ကေယာက်ျားေလ
မကလုပ်ေပးလို�ရတယ်ေမာင်ရဲ�”
“�ပီးေတာ့အခုဆိုရင်မရဲ�ေမာင်ေလး
တင်မဟုတ်ဘူး.မကို �ကိ�က်တဲ့အချိန်တက်လိုးလို�ရတဲ့လင်ြဖစ်ေနပ
� ီေမာင်
ရဲ�..သိရဲ�လားဟွနး် ” “ဟုတ်လား ေမာင်ကထင်ေနတာကေမာင်ေလးကိုချစ်လို�အလိုလိုက်တာမှတ်ေနတာ”
ေမာင်�ှမလိုဘယ်ေလာက်ချစ်ချစ်အလိုးေတာ့ခံပါ့မလားေခွးေလးရဲ�” “ကဲကွာ.. �ပတ်ြပွတ်..ရှီး.ရှီး”

“အား..ေကာင်းလိုက်တာမရယ်..အားအာ…”ေမာင့်မျက်�ှာေပ�ေစာက်ဖုတ်တင်ေပးေလ..မကေမာင့်ကိုစုပ်
ေပး ၆၉ပုံစံေလ..�ှစ်ေယာက်လုံးေကာင်းတယ်မရဲ�” “အင်း..မကအေပ�ကစုပ်..ေမာင်ေအာက်ကပင့်ယက်
တာေကာင်းလိုက်တာ..အား..မအူေတွအသဲေတွေဗျာင်းဆန်ေအာင်ကိုေကာင်းလိုက်တာေမာင်ရဲ�”
“အား..မ..မေန�ိုင်ေတာ့ဘူးေမာင့်အေပ�တက်ထိုင်မှရေတာ့မယ် ေစာက်ပတ်ထဲကိုကင်းအေကာင်တစ်
ေထာင်ေလာက်၀င်ကိုက်သလိုခံစားေနရတာ..” “ကဲဟာကဲဟာ..ဘွတ်ဘွတ.် .ပေလာက်..ြပွတ်ြပွတ.် .”

“ �ကည့်စမ်းေမာင်.အပျင်း �ကီးတယ်ကွာ ..ကိုယ့်ရဲ� မ အေပ�မှာပင်ပင်ပန်းပန်းတက်ေဆာင့်ေနတာ..ေအာက်က
ေနနဲနဲေလာက်ပ
ြ န်ေဆာင့်ပါဦး..လီးကလဲကွာ �ကီးလိုက်တာ..ေစာက်ပါတ်တစ်ခုလုံးလဲပွင့ထ
် ွက် ေတာ့မယ်..
ရှည်တာကလဲ ရင်�ွန�် အထိကိုလာေထာက်ေနတယ်လို�ခံစားရတယ်..”
“ကဲ မ ဒါဆိုရင် ေမာင်ေအာက်ကေနေဆာင့်မယ် တစ်ပါတ်လှည့်ေမာင့်ကိုေကျာေပးလိုက်”
“ေဆာင့်�ပီ..ဘွတ.် ဘွတ်..အား ..အင့်..အင့်..ေမာင်ရယ်..”
“ေရှ�ကိုေလးဘက်ေထာက်ေနာ်..ေမာင်အားကုန် �က�န်းချင်လို�”
“ဘတ်.ဘတ်.ဘတ်…အိုး..အု..အု..ေမာင်..”
ေမာင်ေလးရဲ�လီး �ကီးထဲကထွက်လာတဲ့ေမတ� ာစမ်းေရေတွဟာ..မမရဲ�ေစာက်ေခါင်းထဲကို..ေ�ွးေထွးစွာနဲ�
စီး၀င်သွားပါေတာ့တယ်…

ဆက်လက်က
� ိ�းစားပါဦးမည်…