Fişa modulului / disciplinei Denumire modul / DOCTRINE ECONOMICE.

POLITICI ECONOMICE disciplina An de studiu III Semestru VI Tip de evaluare finală Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – M Număr de credite fundamentale, S – de specialitate Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A A opţională, F-facultativă, L A – liber alese Total ore din planul de 70 Total ore studiu individual 80 Total ore pe semestru învăţământ Titular modul / Capsizu Valeriu disciplină Facultatea Catedra Domeniul general de studiu Domeniul de formare profesională (specialitate) Ştiinţe Economice Economie Generala si REI Ştiinţe Economice Relaţii Economice Internaţionale

Ex 5

150

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total 70 C 28 S 42 L T -

C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an Competenţe specifice disciplinei Obiectivele standard ale modulului / disciplinei 1. Cunoaştere şi înţelegere - să cunoască bazele teoriei economice şi teoriei politicilor economice; - să descrie ideile principale ale curentelor economice dominante pînă la mijlocul secolului XX; - să cunoască clasificarea principalelor curente economice moderne; - să definească noile fundamente teoretice ale economiei şi politicilor economice moderne şi să expună bazele teoretice ale curentelor neokeynesist, neoliberalismului german (Şcoala de la Freiburg), neoconservatismului american (Şcoala de la Chicago), teoriei instituţionale; - să descrie conţinutul teoriilor politicilor economice (Teoria rânduielelor economice. Concepţia lui Tinbergen. Critica lui Lucas. “Ciclul politic de afaceri ” al lui W. Nordhaus). - să cunoască cauzele, obiectivele, funcţiile, metodele, mecanismele şi costurile politicilor economice în cadrul unui stat, inclusiv în Republica Moldova; - să descrie practica şi trăsăturile esenţiale ale politicilor economice la diferite etape istorice şi varietăţile acestora în diferite ţări; - să descrie clasificările politicilor economice; - să cunoască direcţiile de reformare a sectorului public. 2. Aplicare - să identifice căile de aplicare a teoriei economice şi teoriei politicilor economice; - să evidenţieze importanţa şi caracteristicile noilor fundamente teoretice ale economiei şi politicilor economice moderne; - să argumenteze clasificarea curentelor economice moderne;

-

-

să determine deosebirile dintre curentele economice moderne; să stabilească corelaţia principaleleor idei ale curentelor economice moderne cu cele ale curentelor economice premoderne; să determine importanţa şi procedeele de aplicare ale teoriilor politicilor economice; să determine critic cauzele şi limitele intervenţiei statului în economie; să identifice obiectivele şi sarcinile, metodele, mecanismele şi costurile intervenţiei statului în economie; să argumenteze direcţiile reformării sectorului public în Republica Moldova; să determine activităţile raţionale ale statului pentru asigurarea eficienţei, securităţii economice şi echităţii sociale; să evidenţieze factorii pozitivi şi negativi, pentru prosperarea sectorului privat şi economiei naţionale în ansamblu, generaţi de politicile economice; să determine factorii stimulatori, limitatori şi restrictivi impuşi sectorului privat de către sectorul public în Republica Moldova.

3. Integrare - să estimeze locul teoriei economice pentru activitatea economică practică; - să determine importanţa curentelor economice dominante pînă la mijlocul secolului XX pentru ştiinţa şi practica economică modernă; - să estimeze rolul şi deosebirile curentelor economice moderne; - să propună direcţii prioritare de investigaţii ştiinţifico-aplicative în domeniul economic; - să determine importanţa şi sarcinile intervenţiei statului în economia modernă; - să estimeze activităţile optime ale statului pentru asigurarea unei creşteri economice durabile şi stabile; - să argumenteze rolul şi direcţiile reformării sectorului public în Republica Moldova pentru optimizarea ponderii acestuia în economie şi creşterii stabilităţii şi eficienţei economice; - să stabilească direcţiile prioritare pentru reformarea politicilor sociale; - să argumenteze priorităţi ale dezvoltării social-economice; - să estimeze rolul factorului uman în funcţionarea eficientă a sectorului public; - să determine căile de combatere a corupţiei; - să propună modalităţi de interacţiune a sectorului public şi celui privat; - să identifice priorităţile în politica economică promovată la diverse niveluri de funcţionare a sistemului economic naţional; - să propună iniţiative de perfecţionare a politicilor economice. Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut) 1. Doctrine economice ca ştiinţă economică fundamentală. Politici economice ca ştiinţă economică aplicativă. 2. Doctrinele şi curentele economice dominante pînă la mijlocul secolului XX. Teoria şi practica politicilor mercantiliste. Liberalismul economic clasic: teorie si practica politicilor economice liberale. Teoria neoclasică si rolul statului în economie. Marxismul şi rolul statului în economie. Teoria keynesistă şi rolul statului în economie. 3. Doctrinele şi curentele economice moderne. Teoria şi practica neokeynesistă. Politici neoliberale: teorie si practică. Politici neoconservative: teorie si practică. Teoria instituţională. 4. Teoriile privind politicile economice. Concepţia politicii economice a lui Ian Tinbergen şi critica lui Robert Lucas. Teoria alegerii sociale. Teoria privind Ciclul politic de afaceri.

5. Intervenţia statului in economie: cauze, obiective, funcţii, metode, mecanisme şi costuri. 6. Politici financiare şi investiţionale. Politici bugetare şi fiscale. Politici monetar-creditare şi valutare. Politici investiţionale. 7. Politici de protecţie a concurenţei. Politici antimonopoliste. Politici de preţuri. 8. Politici de stabilizare, structurale şi de creştere economică durabilă. 9. Politici sociale. Studiu individual pretins studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Studiul (notelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare 30 7. Alte activităţi... suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe teren, etc. 2. Activităţi specifice de pregătire pentru 20 8. Alte activităţi... seminar/laborator 3. Realizare de teme, referate, eseuri, 10 9. Alte activităţi... traduceri, etc. 4. Activităţi practice 10 10. Alte activităţi... 5. Pregătirea pentru lucrări de control, 5 11. Alte activităţi... atestări semestriale 6. Consultaţii 3 12. Examinare finală TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =80 Bibliografie obligatorie

2

BIBLIOGRAFIA 1.Umaneţ Valeriu. Istoria gîndirii economice. Chişinău, Universitas, 1992. 2.Moldovan Dumitru. Doctrine economice. Chişinău, Editura ARC, 2003. 3.Todosia Mihai. Doctrine economice contemporane. Bucureşti, Editura pedagogică şi didactică, 1985. 4.Pohoaţă Ion. Doctrine economice universale. Iaşi, Fundaţia „Gh. Zane”, 1993. 5.Ustian Ion. LAUREAŢII PREMIULUI NOBEL ÎN ECONOMIE (enciclopedie economică pentru tineret).Chişinău, editura Uniunii Scriitorilor, 1999. 6.Politici economice: concepte, instrumente, experienţe. Coordonator Gheorghe Manolescu. Bucureşti, Editura economică, 1997. 7.Richard G. Lipsey, K. Alec Chrystal. Economia pozitiva. Editura economică, 1999. 8. Людвиг Эрхард. Благосостояние для всех – Москва, Начала Прессб 1991. 9. Джеффери Ходжсон. Экономическая теория и институты. Москва, 2003. 10. Бункина М.К., Семенов Ф.М. “Экономическая политика”, (учебное пособие). Москва, 1999. 11. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. Москва, 2000. 12. Феликс Шамхалов. Государство и экономика: основы взаимодействия. Москва, «Экономика», 2000. 13. Г.А. Ахинов. Основы экономики общественного сектора – Москва ТЕИС 2003; 14. Andrei Liviu. Economie politica si politici economice. 1999. 15. Янош Корнаи. Путь к свободной экономике – Москва «Экономика» 1990;

Феликс Шамхалов. Основы теории государственного управления - Москва «Экономика» 2003; 17. Л.Г. Ходов. Государственное регулирование национальной экономики – Москва «Экономистъ» 2004; 18. Е.Н. Ведута. Стратегия и экономическая политика государства – Москва Академический проект 2003; 19. С. Жаворонков, В. Мау, Д. Черный, К. Яновский. Дерегулирование российской экономики – Москва 2001;
16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful