You are on page 1of 7

Tugas Oral Biologi

Disusun oleh:
Kelompok 3
Kelas : B
UNIVERSITAS PROF. DR. OESTOPO
!BERA"AA#
FAKU$TAS KEDOKTERAN "I"I
%&'(
Kelompok 3 :
. Den)ha*a+a, %&'%-''-'&'
u)ia u.hlisah %&'%-''-'&%
u)ia,a /aesa,i0ana U)ha %&'%-''-'&3
u)ia,a Fe1,i2an)i %&'%-''-'&(
2n3a "us)i4a)i %&'%-''-'&5
. A3i)2o Nu6,oho %&'%-''-'&7
Na)alia 8osephine %&'%-''-'&9
Ni :a2an As)i %&'%-''-'&;
Nis,ina <ani*ah %&'%-''-'&=
No0i D4imuk)i %&'%-''-''&
Nu, Aman2 Bu,han %&'%-''-'''
Nu, A,s2a u6is %&'%-''-''%
Nu, A>mina %&'%-''-''3
Nu, Silmi Is)i?omah %&'%-''-''(
Nu,ul Fa3hilah <a,ahap %&'%-''-''5
Pal3a Ap),ian2 %&'%-''-''7
Piani Anan3a %&'%-''-''9
P,asi)a Na,as4a,i %&'%-''-'';
R Khai,unisa P,iskilla %&'%-''-''=
Ra.hma)ika Pu),i Soleha %&'%-''-'%&
R,. A3in3a Diane,e>k2 %&''-''-''3
1. Fordyce granule
a. Pengertian
• Terdapat kelenjar sebasea ektopik / sebaceous
choristomas (Jaringan normal yang terdapat dalam
lokasi yang abnormal) didalam mukosa oral.
• Pada mukosa rongga mulut.
• << pada anak-anak, de!asa, pria
b. "ama lain
• #ordyce$s conditions
• #ordyce$s spots
• #ordyce disease
• %eboglandulia buccalis
c. &tiologi
'iasanya berhubungan dengan (olikel rambut.
)mumnya terjadi pada indi*idu dengan kulit berminyak.
d. +ejala
• ,ecil, pucat ( !arna kulit , kekuningan atau merah
muda ) benjolan atau bintik-bintik dari - sampai .
mm. #ordyce granules juga sering ditemukan
pada anterior tonsillar pillar, al*eolar ridge,
gingi*a, dan lidah namun sangat jarang
ditemukan pada lokasi-lokasi ini dan dapat
dianggap suatu keadaan yang ektopik bila
ditemukan pada lokasi-lokasi ini.

e. +ambaran klinis
• 'eberapa butiran putih kekuningan yang kecil
• 'erbatas jelas
(. /iagnosa
• Pemeriksaan klinis 0 menggunakan kaca mulut,
duktus dari kelenjar dapat ditemukan. 'iasanya,
setiap glandula atau butiran memiliki diameter --1
mm, tetapi butiran-butiran tersebut dapat juga
bergabung menjadi suatu kesatuan hingga
mencapai beberapa sentimeter diameternya
• 'ila dilakukan biopsi, maka akan terlihat bah!a
kondisi ini menunjukkan kelenjar sebasea yang
normal dengan 1 atau . lobul.
g. Terapi
• Tindakan operati( pada #ordyce granules yang
berlokasi di bibir untuk alasan estetik
2. Neuroderma
a. Pengertian
• "eurodermatitis (dermatitis garukan terlokalisir,
Liken Simplex Kronis) adalah suatu peradangan
menahun pada lapisan kulit bagian paling atas
yang menimbulkan rasa gatal. Penyakit ini
menyebabkan bercak-bercak penebalan kulit yang
kering, bersisik dan ber!arna gelap dengan
bentuk lonjong atau tidak beraturan.
b. "ama lain
• Liken Simplex Kronis
c. &tiologi
-. +igitan serangga
1. 2uka akibat trauma
.. +arukan berulang-ulang
3. Post hepertik
4. 5cne keloidalis nuchae
6. 7erosis
8. ,ecemasan (stress)
9. :enyerang usia de!asa
;. 'anyak menyerang !anita
d. +ejala
• +atal, tetapi tidak terus menerus
• 2esi bisa tunggal, pada a!alnya berupa plak
eritomatosa, sedikit edematosa
e. +ambaran klinis
(. /iagnosa
• /apat dilihat secara langsung berdasarkan
gambaran klinis yang ada .
g. Terapi
• Pen6o1a)an u)ama 3a,i neu,o3e,ma)i)is a3alah
un)uk men6u,an6i p,u,i)us 3an mempe,ke.il luka aki1a)
6a,ukan a)au 6osokan. "ol pha,ma.o)he,ap2 a3alah un)uk
men6u,an6i ,asa saki) 3an un)uk men.e6ah komplikasi.
• Pem1e,ian ko,)ikos)e,oi3 3an an)ihis)amin o,al 1e,)u+uan un)uk
men6u,an6i ,eaksi in*lamasi 2an6 menim1ulkan ,asa 6a)al.
Pem1e,ian s)e,oi3 )opi.al +u6a mem1an)u men6u,an6i
h2pe,ke,a)osis. Pem1e,ian s)e,oi3 mi3-po)en) 3i1e,ikan pa3a
,eaksi ,a3an6 2an6 aku)@ )i3ak 3i,ekomen3asikan un)uk 3ae,ah
kuli) 2an6 )ipis !0ul0a@ s.,o)um@ aAilla 3an 4a+ah#. Pa3a
pen6o1a)an +an6ka pan+an6 3i6unakan s)e,oi3 2an6 lo4-po)en@
pemakaian hi6h-po)en) s)e,oi3 han2a 3ipakai ku,an6 3a,i 3
min66u pa3a kuli) 2an6 )e1al.
• An)i-3ep,esan a)au an)i-anAie)2 san6a) mem1an)u pa3a
se1a6ian o,an6 3an pe,lu pe,)im1an6an un)uk pem1e,iann2a.
Bika )e,3apa) sua)u in*eksi sekun3e, 3apa) 3i1e,ikan an)i1io)ik
)opi.al a)aupun o,al. Pe,lu 3i1e,ikan naseha) un)uk men6a)u,
emosi 3an pe,ilaku 2an6 3apa) men.e6ah 6a)al 3an 6a,ukan.
3. Varikositis rongga mulut
a. Pengertian
Va,ises !0a,ikosis)is a)au 0ena 0a,ikose# a3alah )e,+a3in2a pele1a,an
pa3a pem1uluh 3a,ah. Va,ikosi)as )ampak se1a6ai pe,)um1uhan
no3ule,@ 1e,*luk)uasi@ 1e,4a,na me,ah@ 1i,u sampai un6u. Va,ikosi)as
in),ao,al palin6 umum )im1ul supe,*isial pa3a pe,mukaan 0en),al 3a,i
3ua pe, )i6a an)e,io, li3ah 3an 3apa) meluas ke )epi la)e,aln2a.
Va,ikosi)as 3apa) )e,+a3i pa3a p,ia a)aupun 4ani)a.
b. "ama lain
• <ari=
c. &tiologi
• Pen2e1a1 pele1a,an 0askule, )e,u)ama pa3a ,on66a mulu) a3alah
)e,+a3i pen2um1a)an 0ena oleh 1en3a asin6 in)e,nal sepe,)i plak a)au
hilan6n2a elas)isi)as 3in3in6 0askule,.
• A3an2a ),auma@ sepe,)i 1i1i, a)au pipi 2an6 )e,6i6i)@ 2an6 +u6a 3apa)
me,usak 3an melemahkan 3in3in6 0askule, se,)a menin6ka)kan
3ila)asi
d. +ejala
• Tidak ada gejala khusus
e. +ambaran klinis
• Va,iskosi)is li3ah )ampak se1a6ai alu, 1e,liku 4a,na 1i,u@ me,ah@
3an un6u @ 2an6 1e,+alan pa3a pe,mukaan 0en),ola)e,al li3ah@
3en6an pe,pan+an6an ke a,ah an)e,io,.
(. /iagnosa
• Pemeriksaan klinis 0 dengan menggunakan kaca
mulut untuk melihat keadaan lidah secara langsung.
g. Terapi
• Va,ises a3alah +inak 3an )anpa 6e+ala@ se,)a )i3ak meme,lukan
pe,a4a)an. Bika 0a,ises )e,se1u) memp,iha)inkan se.a,a kosme)is@
maka 3apa) 3i1uan6 se.a,a 1e3ah )anpa pe,3a,ahan 2an6
men.olok@ )e,masuk ele.),osu,6e,2 3an .,2osu,6e,2.
• >njeksi intra lesi -?, sodium tetradecyl sul(ate (lebih
menyakitkan daripada eksisi sederhana).
@@@