You are on page 1of 14

PROPOSAL KULIAH KERJA LAPANGAN

AKTIVITAS PENAMBANGAN BATUBARA
DI PT. GOLDEN GREAT BORNEO
MERAPI TIMUR, LAHAT, SUMATERA SELATAN
Diajukan Untuk Memenui S!a"at Pe"m##nan Ku$ia Ke"ja La%an&an 'i
PT. G#$'en G"eat B#"ne#
O$e(
N#)i Maa Put"a *+,---++.+-./
Na0"u$ Mukminin *+,---++.+1+/
A"ian Ju0man *+,---++.--./
JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN
2AKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRI3IJA4A
.+-5
IDENTITAS DAN PENGESAHAN USULAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
-. Ju'u$ ( Akti)ita0 Penam6an&an Batu6a"a 'i PT. G#$'en G"eat
B#"ne# Me"a%i Timu", Laat, Sumate"a Se$atan
a. Pen&u0u$ (
Nama7NIM ( N#)i Maa Put"a *+,---++.+-./
Na0"u$ Mukminin *+,---++.+1+/
A"ian Ju0man *+,---++.--./
6. In0titu0i ( Teknik Pe"tam6an&an Uni)e"0ita0 S"i8ija!a
.. Tem%at ( PT. G#$'en G"eat B#"ne#
,. 3aktu ( +5 A&u0tu0 .+-5 9 +, Se%tem6e" .+-5
In'"a$a!a, Ju$i .+-5
Pem##n -, Pem##n ., Pem##n ,,
A"ian Ju0man Na0"u$ Mukminin N#)i Maa Put"a
NIM. +,---++.-+, NIM. +,---++.+5- NIM, +,---++.+-.
Men&etaui,
Ketua Ju"u0an Teknik Pe"tam6an&an
Uni)e"0ita0 S"i8ija!a,
Hj. RR. Ha"minuke Ek# Han'a!ani, ST, MT
NIP. -:;:+.+:-::<+,.++-
A. JUDUL
Akti)ita0 Penam6an&an Batu6a"a Di PT. G#$'en G"eat B#"ne#, Me"a%i Timu",
Laat, Sumate"a Se$atan.
B. BIDANG ILMU
Teknik Pe"tam6an&an
C. LATAR BELAKANG
Da$am Un'an&=Un'an& Petam6an&an Mine"a$ 'an Batu6a"a N#.5
Taun .++: *.+-./, %e"tam6an&an me"u%akan 0e6a&ian atau 0e$u"u taa%an
ke&iatan 'a$am "an&ka %ene$itian, %en&e$#$aan 'an %en&u0aaan mine"a$ atau
6atu6a"a !an& me$i%uti %en!e$i'ikan umum, ek0%$#"a0i, 0tu'i ke$a!akan,
k#n0t"uk0i, %enam6an&an, %en&#$aan 'an %emu"nian, %en&an&kutan 'an
%enjua$an, 0e"ta ke&iatan %a0>a tam6an&. Penam6an&an me"u%akan ke&iatan
%en&am6i$an 6aan &a$ian 'a"i 'a$am 6umi. Ke&iatan %enam6an&an atau
ek%$#ita0i ini me"u%akan %"#0e0 )ita$ 'a$am 0uatu ke&iatan %e"tam6an&an
ka"ena ke&iatan ini me"u%akan %un>ak 'a"i ke&iatan %e"tam6an&an.
Sa$a 0atu 0um6e"'a!a a$am !an& 'i$akukan ke&iatan %e"tam6an&an
!aitu 6atu6a"a. Batu6a"a me"u%akan 0um6e"'a!a a$am tak te"6a"ukan !an& 0aat
ini 6an!ak 'i&unakan 'i 'unia in'u0t"i. Ke&iatan %enam6an&an 6atu6a"a te"'i"i
'a"i %em6#n&ka"an, %emuatan 'an %en&an&kutan. Ke&iatan %em6#n&ka"an
6atu6a"a 'imu$ai 'a"i $a%i0an tana %enutu% in&&a ke $a%i0an 6atu6a"a. Se$ain
itu, ke&iatan %emuatan 6atu6a"a ke'a$am a$at an&kut ju&a 'imu$ai 'a"i $a%i0an
tana %enutu% in&&a 6aan &a$ian.
Se%e"ti 'ikatakan 0e6e$umn!a 6atu6a"a me"u%akan 0um6e"'a!a tak
te"6a"ukan 0ein&&a %eman?aatan 6atu6a"a a"u0$a 'en&an 0e6aik=6aikn!a
a&a" te"ja'i ke6e"$an&0un&an. Untuk men&e$#$a 0um6e"'a!a tak te"6a"ukan
'i%e"$ukan 0um6e"'a!a manu0ia !an& 6e"kua$ita0 'an 6e"tan&&un& ja8a6.
Maa0i08a 0e6a&ai 0a$a 0atu 6i6it 0um6e" 'a!a manu0ia !an& 6e"kua$ita0 'an
6e"tan&&un& ja8a6 a"u0$a mem6eka$i 'i"in!a 'en&an i$mu %en&etauan,
tekn#$#&i m#'e"n, 'an %en&a$aman a&a" 'a%at 6e"'a!a 0ain&.
Se$ain te#"i !an& 'i'a%at 0aat %e"ku$iaan, maa0i08a ju&a
mem6utukan 0uatu ke&iatan kei$muan !an& 6e"0i?at %"aktek untuk
men&a%$ika0ikan i$mu !an& 'i%e"#$e 0aat %e"ku$iaan. O$e ka"ena itu,
%em##n memi$i ju'u$ akti)ita0 %enam6an&an 'i PT. G#$'en G"eat B#"ne#
untuk 'a%at me$ak0anakan ke&iatan Ku$ia Ke"ja La%an&an.
a. DASAR PEMIKIRAN
Ke&iatan Ku$ia Ke"ja La%an&an ini 'i0e$en&&a"akan 6e"'a0a"kan (
.. A'an!a ke0enjan&an anta" %en&etauan te#"i !an& 'i%e$aja"i 0aat
ku$ia 'en&an %"aktekn!a 'i $a%an&an, 6aik itu me"u%akan %e"0#a$an=
%e"0#a$an in'u0t"i, ma0!a"akat, mau%un kea$ian !an& te"u0 6e"kem6an&.
,. P"#&"am link and match anta"a 'unia in'u0t"i 'en&an %e"&u"uan
tin&&i.
5. Ku"iku$um taun .++: !an& 6e"$aku 'i Ju"u0an Teknik
Pe"tam6an&an Uni)e"0ita0 S"i8ija!a !an& menja'ikan Ku$ia Ke"ja
La%an&an 0e6a&ai 0!a"at untuk %en&e"jaan Tu&a0 Aki" 'an ke$u$u0an
0a"jana.
a. TUJUAN
Tujuan 'a"i ku$ia ke"ja $a%an&an ini a'a$a(
5. Men&etaui 'an men&ana$i0a 6e"6a&ai ma>am k#n'i0i en'a%an 6atu6a"a
!an& a'a 'i PT. G#$'en G"eat B#"ne#.
;. Men&etaui 'an memaami 0e>a"a $an&0un& mekani0me #%e"a0i
%enam6an&an 'i PT. G#$'en G"eat B#"ne#.
<. Men&etaui 'an memaami met#'e %enam6an&an 0e"ta %e"a$atan=
%e"a$atan !an& 'i&unakan 'a$am %"#0e0 %"#'uk0i 'i PT. G#$'en G"eat
B#"ne#.
a. PERMASALAHAN
Pe"ma0a$aan %a'a Ku$ia Ke"ja La%an&an ini a'a$a (
8. Ba&aimana ma>am k#n'i0i en'a%an 6atu6a"a !an& a'a 'i PT. G#$'en
G"eat B#"ne#.
:. Ba&aimana mekani0me #%e"a0i %enam6an&an 'i PT. G#$'en G"eat
B#"ne#.
-+. Ba&aimana met#'e %enam6an&an 0e"ta %e"a$atan=%e"a$atan !an&
'i&unakan 'a$am %"#0e0 %"#'uk0i 'i PT. G#$'en G"eat B#"ne#.
a. DASAR TEORI
Batu6a"a te"ma0uk 0a$a 0atu 6aan 6aka" ?#0i$. Menu"ut A6'u""a>man
*.+++/ 'a$am En0ik$#%e'ia Pe"tam6an&an E'i0i ,, 6atu6a"a a'a$a @at %a'at
6e"u%a 6atuan 0e'imen, 6e"8a"na >#k$at 0am%ai itam men&an'un& ka"6#n
$e6i 'a"i A+ B, i'"#&en 'an nit"#&en 0e"ta 0e'ikit 0u$?u" *6e$e"an&/, 6e"a0a$
'a"i akumu$a0i 0i0a=0i0a tum6u=tum6uan te"ma0uk )it# %$ankt#n !an&
men&a$ami %em6u0ukan, %enim6unan, %ema'atan 'an %enekanan.
Menu"ut Sukan'a""umi'i *.++1/, te"'a%at 'ua >a"a %enam6an&an
6atu6a"a !aitu >a"a tam6an& 'a$am (Underground Mining), !an& 'i$akukan
%e"tama !aitu mem6uat $u6an& %e"0ia%an 'a%at 6e"u%a $u6an& 0umu"an
mau%un $u6an& men'ata" atau menu"un menuju ke $a%i0an 6atu6a"a !an& akan
'itam6an& 'an >a"a tam6an& te"6uka (Surface Mining), !an& 'i$akukan
%e"tama !aitu %em6e"0ian $aan 'an %en&u%a0an tana %enutu%.
Da$am Un'an&=Un'an& Mine"a$ 'an Batu6a"a N#.5 Taun .++: *.+-./,
%e"tam6an&an 6atu6a"a a'a$a %e"tam6an&an en'a%an ka"6#n !an& te"'a%at 'i
'a$am 6umi, te"ma0uk 6itumen %a'at, &am6ut, 'an 6atuan a0%a$. Se>a"a &a"i0
6e0a" ke&iatan %enam6an&an te"6a&i ata0 6e6e"a%a taa%an, !aitu (
1. Pem6e"0ian Laan (Land Clearing)
Menu"ut Ten"iajen& *.++,/, %em6e"0ian $aan %a'a $#ka0i
%enam6an&an 'i$akukan 0e>a"a 0imu$tan 'en&an %en&u%a0an tana %enutu%.
Peke"jaan ini 'i$akukan 6e"taa% 0e0uai 'en&an a"a kemajuan
%enam6an&an !an& 'i"en>anakan. Pe"a$atan !an& 'i&unakan 'a$am taa%
%em6e"0ian ini a'a$a bulldozer 'an excavator.
2. Pen&u%a0an Tana Penutu% (Striing of !verburden)
Pa'a ke&iatan %en&u%a0an tana %enutu%, a$ !an& %e"$u 'i%e"atikan
!aitu %en&u%a0an to"oil. Menu"ut Ten"iajen& *.++,/, to"oil me"u%akan
un0u" !an& 0an&at 6e"&una 0ein&&a 'a$am %en&u%a0ann!a %e"$u 'i$akukan
'en&an >e"mat 'an ati=ati a&a" ke"u0akan 'an kei$an&an tana umu0
'a%at 'iminima$i0i" 0ein&&a 'a%at 'i%e"&unakan kem6a$i. Pen&u%a0an
tana %enutu% 'i$akukan %a'a 0aat %em6ukaan jenjan& 'i tia%=tia% ?"#nt
tam6an&. A$at !an& 'i&unakan untuk %eke"jaan ini a'a$a excavator.
#. Pem6#n&ka"an 7 Pen&&a$ian
Menu"ut Ten"iajen& *.++,/, %em6#n&ka"an atau %en&&a$ian
me"u%akan 0uatu ke&iatan %en&&a$ian mate"ia$ *tana/ !an& akan 'i&unakan
atau akan 'i6uan&, ke&iatan %em6#n&ka"an 7 %en&&a$ian 'a%at 'i$akukan
'en&an men&&unakan %e$e'akan, %e"a$atan mekani0 mau%un %e"a$atan n#n=
mekani0.
$. Pemuatan
Menu"ut Pa"tant# *.+++/ 'a$am En0ik$#%e'ia Pe"tam6an&an E'i0i ,,
%emuatan a'a$a ke&iatan untuk men&am6i$ 'an memuat mate"ia$ ke 'a$am
a$at an&kut, atau ke 0uatu tem%at %enim6unan mate"ia$ *"tock%ard/, ke
'a$am 0uatu %enam%un&an atau %en&atu" a$i"an mate"ia$ *hoer& bin& feeder,
'an 0e6a&ain!a/, a'a%un %e"a$atan %emuatan 'ianta"an!a !aitu o'er
"hovel& back hoe& drag line.
Menu"ut In'#ne0iant# *.++A/, ?akt#"=?akt#" !an& 6e"%en&a"u
te"a'a% %"#'uk0i a$at muat *loading e(uiment/ a'a$a jeni07ti%e 'an
k#n'i0i a$at muat, jeni07ma>am mate"ia$ !an& akan 'ike"jakan, ka%a0ita0
'a"i a$at an&kut *hauling e(uiment/, %#$a muat, 'an 0kill 'a"i #%e"at#"n!a.
). Pen&an&kutan
Menu"ut Pa"tant# *.+++/ 'a$am En0ik$#%e'ia Pe"tam6an&an E'i0i ,,
%en&an&kutan a'a$a ke&iatan untuk memin'akan en'a%an atau 6atuan,
tana 6uan&an *'a"te& overburden/, ka"!a8an 'an %e"a$atan atau mate"ia$
untuk #%e"a0i %enam6an&an, a'a%un %e"a$atan %en&an&kutan 'ianta"an!a
!aitu dum truck& belt conve%or& lori& atau lokomotif.
*. +uming
Menu"ut In'#ne0iant# *.++A/, duming me"u%akan ke&iatan
%enim6unan mate"ia$ !an& 'i%en&a"ui #$e k#n'i0i tem%at %enim6unan,
mu'a atau ti'akn!a manuver a$at an&kut te"0e6ut 0e$ama me$akukan
%enim6unan.
Menu"ut A"tu" B. Cummin0 *-:<,/, tam6an& te"6uka a'a$a
%en&&a$ian !an& 6e"u6un&an $an&0un& 'en&an u'a"a untuk memin'akan
mine"a$. Umumn!a 'i$akukan %a'a en'a%an 'en&an ke'a$aman A++ ?t.
Uku"an 'a"i 'e%#0it en'a%an memi$iki "an&e 6e6e"a%a t#n 0am%ai -++ mi$ia"
t#n.
Penam6an&an 6atu6a"a 'en&an met#'e tam6an& te"6uka 6e"&antun&
%a'a $etak 'an kemi"in&an 0e"ta 6an!akn!a $a%i0an 6atu6a"a 'a$an 0atu
>a'an&an. Di0am%in& itu met#'e tam6an& te"6uka 'a%at 'i6e'akan ju&a 'a"i
>a"a %emakain a$at 'an me0in !an& 'i&unakan 'a$am %enam6an&an. Be6e"a%a
ti%e %enam6an&an 6atu6a"a 'en&an met#'e tam6an& te"6uka a'a$a (
a. Contour Mining ,%e
Menu"ut Sukan'a""umi'i *.+--/, %enam6an&an ini %a'a umumn!a
'i$akukan %a'a en'a%an 6atu6a"a !an& te"'a%at 'i %e&unun&an atau
%e"6ukitan. Penam6an&an 6atu6a"a 'imu$ai %a'a 0uatu 0in&ka%an $a%i0an
6atu6a"a 'i%e"mukaan atau cro line 'an 0e$anjutn!a men&ikuti &a"i0
k#ntu" 0eke$i$in& 6ukit atau %e&unun&an te"0e6ut. La%i0an 6atuan %enutu%
6atu6a"a 'i6uan& kea"a $e"en& 6ukit 'an 0e$anjutn!a 6atuan !an& te$a
te"0in&ka% 'iam6i$ 'an 'ian&kut. Ke&iatan %enam6an&an 6e"ikutn!a
'imu$ai $a&i 0e%e"ti te"0e6ut 'iata0 %a'a $a%i0an 6atu6a"a !an& $ain 0am%ai
%a'a 6ata0 $imit atau 0am%ai 6ata0 mak0imum ke 'a$aman 'imana
%e"a$atan tam6an& te"0e6ut 'a%at 6eke"ja.
Menu"ut R#>mana'i *-:1./, %e"a$atan !an& 'i&unakan untuk
>a"a %enam6an&an ini %a'a umumn!a me"u%akan %e"a$atan !an&
mem%un!ai m#6i$ita0 tin&&i atau 'ikena$ 0e6a&ai mobil e(uiment. A$at=
a$at 6e0a" 0e%e"ti -heel Loader ,rack& Loader .ace Shovel /ackhoe
*Se6a&ai a$at muat/D6!ff 0igh'a% +um ,ruckb*Se6a&ai a$at an&kut ja"ak
jau/ 'an Scraer *Se6a&ai a$at an&kut ja"ak 'ekat/.
6. !en 1it Mining
Menu"ut Sukan'a""umi'i *.+--/, !en 1it Mining a'a$a
%enam6an&an 0e>a"a te"6uka 'a$am %en&e"tian umum, a$ ini 'ite"a%kan
%a'a en'a%an 6atu6a"a 'en&an ja$an mem6uan& $a%i0an 6atuan %enutu%
0ein&&a $a%i0an 6atu6a"an!a te"0in&ka% 'an 0e$anjutn!a 0ia% untuk
'iek0t"ak0i.
Menu"ut Sukan'a""umi'i *.+--/, %e"a$atan !an& 'i%akai %a'a
%enam6an&an 0e>a"a oen it 'a%at 6e"ma>am=ma>am te"&antun& %a'a
jeni0 'an kea'aan 6atuan %enutu% !an& akan 'i6uan&. Da$am %emi$ian
%e"a$atan %e"$u 'i%e"tim6an&kan Kemi"in&an $a%i0an 6atu6a"a 'an
ma0a #%e"a0i tam6an&. Pa'a $a%i0an 'en&an kemi"in&an >uku% tajam,
%em6uan&an $a%i0an %enutu% 'a%at men&&unakan a$at muat 6aik 6e"u%a
face "hovel& front end loader atau a$at muat !an& $ainn!a. Penam6an&an
ti%e oen it 6ia0an!a 'i$akukan %a'a en'a%an 6atu6a"a !an& mem%un!ai
$a%i0an te6a$ atau 'a$am 'an 'i$akukan 'en&an men&&unakan 6e6e"a%a
bench. Menu"ut R#>mana'i *-:1./, %e"a$atan !an& 'i&unakan untuk
%em6uan& $a%i0an %enutu% 6atu6a"a 'i6e'akan 0e6a&ai 6e"ikut(
1. Pe"a$atan !an& 6e"0i?at m#6i$ anta"a $ain ,ruck Shovel& .ront
end loader& /ulldozer& Scraer.
2. Pe"a$atan !an& 6e"0i?at 6eke"ja 0e>a"a k#ntinu !akni mem6uan&
$a%i0an %enutu% tan%a 'i6antu a$at an&kut anta"a $ain ( +ragline&
Shovel& /ucket -heel 2xcavator.
>. Striing Mining ,%e
Menu"ut A"tu" B. Cummin0 *-:<,/, "triing mining t%e
me"u%akan %enam6an&an te"6uka !an& 'ite"a%kan %a'a en'a%an 6atu6a"a
!an& $a%i0ann!a 'ata" 'ekat %e"mukaan tana. Den&an a$at 0e'e"ana
"triing rati# *%e"6an'in&an overburden 'an 6atu6a"a/ 0etin&&i ,+(- 'an
ke'a$aman 0am%ai -A+ ?t 6aik untuk 'i$akukan "triing 'imana
#)e"6u"'en 'a$am k#n'i0i !an& men&untun&kan. St"i%%in& "ati# !an&
tin&&i ju&a 6e"&antun& %a'a mine co"t" 'an e?i0ien0i 'a"i a$at !an& 0an&at
6e"6e'a 'an 6e"a'a 'a$am 0e6a&ian 6e0a" ka0u0 u6un&an k#nt"#$ 'a"i
6atu6a"a 'itam6an& 'an kete6a$an 'a"i overburden. Menu"ut R#>mana'i
*-:1./, a$at !an& 'i&unakan 'a%at 6e"u%a a$at !an& 0i?atn!a m#6i$ atau
a$at %en&&a$ian !an& 'a%at mem6uan& 0en'i"i. C#nt#n!a 'heel
excavator& dragline bucket" 'an "hovel bucket.
b. HASIL YANG DIHARAPKAN
Sete$a men!e$e0aikan ku$ia ke"ja $a%an&an %a'a 8aktu !an& te$a
'itentukan, 'ia"a%kan maa0i08a men'a%atkan %en&a$aman 'a$am
%en&amatan 0e>a"a $an&0un& 0e0uai 'en&an k#n'i0i 'i $a%an&an !an&
0e6ena"n!a. Se$ain itu, maa0i08a a"u0 me$a%#"kan 0e&a$a ke&iatan 'an a0i$
%en&amatan !an& 'i%e"#$e 'i PT. G#$'en G"eat B#"ne# 'en&an 'itunjan& #$e
%en&am6i$an 0am%e$ 'an 'ata='ata 6aik 'a"i a0i$ #60e")a0i mau%un $ite"atu"=
$ite"atu" 0e"ta %en&a"aan 'a"i #%e"at#" 'an '#0en %em6im6in& ku$ia ke"ja
$a%an&an.
c. METODOLOGI
Met#'e !an& 'i&unakan untuk men&am6i$ 'ata atau 0am%e$ !an&
'i6utukan untuk ke%e"$uan %en!e$e0aian %enu$i0an $a%#"an Ku$ia Ke"ja
La%an&an ini a'a$a(
--. Data P"ime"
Data !an& 'i'a%at 'i%e"#$e 'en&an >a"a (
a. Su")ei
Den&an >a"a men&am6i$ in?#"ma0i 'ata='ata tekni0 !an& te"0e'ia
'i$a%an&an 6aik 6e"u%a hand out mau%un kete"an&an = kete"an&an !an&
'i'a%at 'a"i %iak PT. G#$'en G"eat B#"ne# men&enai a$= a$ !an&
6e"u6un&an 'en&an ati)ita0 %enam6an&an.
6. O60e")a0i
Den&an >a"a me$akukan %en&amatan 0e>a"a $an&0un& 'an %en>atatan
0e>a"a matemati0 'en&an je$a0 men&enai k#n'i0i #6!ek %en&amatan.
-.. Data Sekun'e"
Data='ata 0ekun'e" 'a%at 'i%e"#$e 'en&an met#'e %u0taka !aitu
mem%e"#$e 'ata 'en&an %ene$u0u"an $ite"atu"= $ite"atu", 6aik !an& te"'a%at
'i 'a$am %e"u0aaan *%e"%u0takaan %e"u0aaan/ mau%un !an& te"'a%at 'i
$ua" %e"u0aaan !an& 6e"u6un&an 'en&an %e"ma0a$aan !an& 'ia'a%i.
a. WAKTU PELAKSANAAN
Sete$a 'i0e0uaikan 'en&an ja'8a$ aka'emik, maka kami 6e"mak0u'
me$ak0anakan Ku$ia Ke"ja La%an&an %a'a tan&&a$ +5 A&u0tu0 .+-5 9 +,
Se%tem6e" .+-5 'en&an %e"in>ian ke&iatan !an& akan 'i$ak0anakan a'a$a
0e6a&ai 6e"ikut(
N# Ke&iatan
Min&&u ke=
- . , 5
- O"ienta0i La%an&an
. Pen&amatan 'an O60e")a0i La%an&an
, Pen&um%u$an Data La%an&an
5 K#n0u$ta0i 'an Bim6in&an
A Pen!u0unan La%#"an
b. PENUTUP
Demikian %"#%#0a$ %e"m##nan Ku$ia Ke"ja La%an&an !an&
'i"en>anakan 'i$akukan 'i PT. G#$'en G"eat B#"ne#, Me"a%i Timu", Laat
%a'a +5 A&u0tu0 .+-5 9 +, Se%tem6e" .+-5. Be0a" a"a%an kami untuk 'a%at
me$akukan Ku$ia Ke"ja La%an&an 'an men'a%at 0am6utan !an& 6aik 'a"i
%iak %e"u0aaan. Me$iat kete"6ata0an 'an keku"an&an !an& kami mi$iki,
maka kami 0an&at men&a"a%kan 6antuan 'an 'ukun&an 6aik m#"i$ mau%un
mate"i$ 'a"i %iak %e"u0aaan untuk ke$an>a"an Ku$ia Ke"ja La%an&an ini.
Bantuan !an& 0an&at kami a"a%kan 'a$m %e$ak0anaan Ku$ia Ke"ja
La%an&an ini a'a$a (
-. A'an!a 6im6in&an 0e$ama Ku$ia Ke"ja La%an&an.
.. Kemu'aan 'a$am men&a'akan %ene$itian *ak#m#'a0i/ atau%un
%en&am6i$an 'ata='ata !an& 'i%e"$ukan 0e$ama me$ak0anakan Ku$ia
Ke"ja La%an&an.
Sem#&a u6un&an 6aik anta"a %iak in'u0t"i %e"tam6an&an 'en&an %iak
in0titu0i %en'i'ikan %e"tam6an&an 'i In'#ne0ia teta% 6e"$an&0un& 0e>a"a
a"m#ni0 'emi kemajuan 'unia %en'i'ikan 'an %e"kem6an&an in'u0t"i
%e"tam6an&an In'#ne0ia. Ata0 %e"atian 'an 6antuan !an& 'i6e"ikan, kami
u>a%kan te"ima ka0i.
c. DAFTAR PUSTAKA
Cummin0, B. A"tu" *e'/. *-:<,/. SME Minin& En&inee"in& Han'6##k. P#"t
Cit! P"e00, Ba$tim#"e, Ma"!$an'.
In'#ne0iant#, 4ant#, .++A, 1emindahan ,anah Mekani"& Se"i Tam6an& Umum
UPN EVete"anF, 4#&!aka"ta.
R#>mana'i. *-:1./. EA$at=A$at Be"at Dan Pen&&unaann!aF. Dunia G"a?ika
In'#ne0ia( Jaka"ta.
Sukan'a""umi'i, .++1, /atubara dan 3ambut, Ga'ja Ma'a Uni)e"0it! P"e00,
4#&!aka"ta.
Sukan'a"umi'i, .+--, EMet#'e Penam6an&an Batu6a"aF, 2aku$ta0 Teknik
Uni)e"0ita0 Ga'ja Ma'a.
Ten"iajen&, An'i Ten"i0ukki, .++,, 1emindahan ,anah Mekani"& Guna'a"ma,
Jaka"ta.
Tim Pene"6it, .+-., Undang4Undang 1ertambangan Mineral dan /atubara&
2#ku0in'# Man'i", Ban'un&.
Tim Pen!u0un, .+++, 2n"ikloedia 1ertambangan 2di"i #& Pu0at Pene$itian 'an
Pen&em6an&an Tekn#$#&i Mine"a$, Ban'un&.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
4an& mem6uat 'a?ta" "i8a!at i'u% ini (
-. Nama Len&ka% ( Na0"u$ Mukminin
.. Tem%at 7 Tan&&a$ Lai" ( Laat, .+ Se%tem6e" -::,
,. Jeni0 Ke$amin ( Laki=Laki
5. Ka8in 7 Be$um Ka8in ( Be$um Ka8in
A. A&ama ( I0$am
;. Peke"jaan ( Maa0i08a
<. A$amat Ruma ( J$n. Kema$a N# .+ RT. -+ R3. +5
Ke$u"aan Ban'a" Ja!a, Laat
1. N#. HP 7 Emai$ ( +1:;-<::;;.: 7
Na0"u$G$aatH"#>ketmai$.>#m
:. Nama O"an& Tua ( U0man A$i Hana?i
-+. Pen'i'ikan
a. TK Ba!an&ka"i Laat taun -::1 = -:::
6. SD Ne&e"i +< Laat taun -::: = .++A
>. SMP Ne&e"i A Laat taun .++A = .++1
'. SMA Ne&e"i . Laat taun .++1 = .+--
e. Uni)e"0ita0 S"i8ija!a In'"a$a!a taun .+-- = 0eka"an&
Demikian Da?ta" Ri8a!at Hi'u% ini 0a!a 6uat 'en&an 0e0un&&u=
0un&&un!a 0e"ta menu"ut kea'aan !an& 0e6ena"n!a.
In'"a$a!a, Ju$i .+-5
H#"mat Sa!a,
Na0"u$ Mukminin
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
4an& mem6uat 'a?ta" "i8a!at i'u% ini (
-. Nama Len&ka% ( A"ian Ju0man
.. Tem%at 7 Tan&&a$ Lai" ( Ben&ku$u, ,+ Ju$i -::,
,. Jeni0 Ke$amin ( Laki=$aki
5. Ka8in 7 Be$um Ka8in ( Be$um Ka8in
A. A&ama ( I0$am
;. Peke"jaan ( Maa0i08a
<. A$amat Ruma ( De0a Lu6uk Gi$an&, Ke>amatan Ai"
Pe"iukan, Ka6u%aten Se$uma, P"#)in0i
Ben&ku$u
1. N#. HP 7 Emai$ ( +1<<:;,5+5-+7A"ianju0manH&mai$.>#m
:. Nama O"an& Tua ( Ami"u$$a
-+. Pen'i'ikan
a. TK Da"ma 3anita De"ma!u taun -::1 9 -:::
6. SD Ne&e"i ,< Se$uma taun -::: 9 .++A
>. SMP Ne&e"i ; Se$uma taun .++A 9 .++1
'. SMA Ne&e"i , Ben&ku$u taun .++1 9 .+--
e. Uni)e"0ita0 S"i8ija!a In'"a$a!a taun .+-- = 0eka"an&
Demikian Da?ta" Ri8a!at Hi'u% ini 0a!a 6uat 'en&an 0e0un&&u=
0un&&un!a 0e"ta menu"ut kea'aan !an& 0e6ena"n!a.
In'"a$a!a, Ju$i .+-5
H#"mat Sa!a,
A"ian Ju0man
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
4an& mem6uat 'a?ta" "i8a!at i'u% ini (
-. Nama Len&ka% ( N#)i Maa Put"a
.. Tem%at 7 Tan&&a$ Lai" ( K#ta A&un&, ,+ N#)em6e" -::,
,. Jeni0 Ke$amin ( Laki=Laki
5. Ka8in 7 Be$um Ka8in ( Be$um Ka8in
A. A&ama ( I0$am
;. Peke"jaan ( Maa0i08a
<. A$amat Ruma ( De0a K#ta A&un&, Ke>. K#ta A&un&, Ka6.
Laat
1. N#. HP 7 Emai$ ( +1A,;<<:.15A 7
N#)imaa%ut"aH!a##.>#m
:. Nama O"an& Tua ( I0"#
-+. Pen'i'ikan
a. SD Ne&e"i - K#ta A&un& taun -::: = .++A
6. SMP Ne&e"i - K#ta A&un& taun .++A = .++1
>. SMA Ne&e"i 5 Laat taun .++1 = .+--
'. Uni)e"0ita0 S"i8ija!a In'"a$a!a taun .+-- = 0eka"an&
Demikian Da?ta" Ri8a!at Hi'u% ini 0a!a 6uat 'en&an 0e0un&&u=
0un&&un!a 0e"ta menu"ut kea'aan !an& 0e6ena"n!a.
In'"a$a!a, Ju$i .+-5
H#"mat Sa!a,
N#)i Maa Put"a