BARBARISMES – 2

CADA REQUADRE CONTÉ UN BARBARISME (CASTELLANISME) HABITUAL DE LA PARLA. ASSENYALA’L I COPIA L’EXPRESSIÓ O EL MOT JA CORREGITS.

posa les claus al llavero veranejar a la costa hi ha telaranyes s’hem d’arriesgar el tren arriba amb retràs estudie inglés / aleman deixa’m el metxero la dona de la llimpiesa porta la colada a la lavanderia dóna’m més aclaracions té els pàrpados unflats estarem molt apretats hem de subsanar l’error no està al nostre alcanç l’escala és de màrmol fes un borrador del projecte sentírem molts aplausos és molt arisca desempenya el càrrec de secretari és botxornós viu a l’octau pis té celos de la germaneta no xafes el cèspet tinc una corassonada quina desfatxatés! és digne de despreci això és un robo! quin disfràs et posaràs? en ves d’això, fes allò ja no porta flequillo s’ha descobert el fraude plantes d’invernadero vull cadires de mimbre és pelirrojo la red ferroviària la sede del govern és molt friolera pren una mançanilla camina amb muletes els panyals del nen

una mançana de cases això és inverossímil celebraré el cumpleanys un abraç ben fort sempre a l’acetxo passarem per l’aduana tinc ampolles als peus nom i dos apellits l’andàmio tapa la fatxada plumes d’avestruç és un asco farem un besugo al forn ja ho averiguaré la bombilla fa poca llum el bonito no és tonyina Estos aparatos electrònics són complicats compra goma de borrar és un bruto Vol veure la cabalgata dels Reisos el candau és massa vell on pose el candelabro? en este parc hi ha cisnes les cloaques són velles la colmena no té abelles quin companyerisme! Dept. Formativa Comú No hi ha cubitos de gel pren el destrornillador quin desbarajuste! garantitzem la calitat quina humillació! és un cas irremediable és un vestit llamatiu ací era l’antic matadero visitarem el monasteri ets (eres) un monstruo relació de parentesc només per a peatons has de rellenar l’imprés fes el promig de les calificacions

BARBARISMES – 2 (SOLUCIONS) CADA REQUADRE CONTÉ UN BARBARISME (CASTELLANISME) HABITUAL DE LA PARLA. ASSENYALA’L I COPIA L’EXPRESSIÓ O EL MOT JA CORREGITS.

posa les claus al llavero posa les claus al clauer

una mançana de cases

una illa de cases

veranejar a la costa hi ha telaranyes s’hem d’arriesgar el tren arriba amb retràs estudie inglés / aleman deixa’m el metxero la dona de la llimpiesa porta la colada a la lavanderia dóna’m més aclaracions té els pàrpados unflats estarem molt apretats

estiuejar a la costa hi ha teranyines ens hem d’arriscar el tren arriba amb retard estudie anglés / alemany deixa’m l’encenedor la deona de fer faenes porta la bugada a la bugaderia dóna’m més aclariments té les parpelles unflades estarem molt estrets

això és inverossímil celebraré el cumpleanys un abraç ben fort sempre a l’acetxo passarem per l’aduana tinc ampolles als peus nom i dos apellits l’andàmio tapa la fatxada plumes d’avestruç és un asco farem un besugo al forn ja ho averiguaré la bombilla fa poca llum el bonito no és tonyina Estos aparatos electrònics són complicats compra goma de borrar

això és inversemblant ...l’aniversari, el natalici una abraçada ben forta sempre a l’aguait passarem per la duana tinc bambolles/butllofes nom i dos cognoms la bastida tapa la façana de l’edifici plomes d’estruç és un fàstic farem un besuc al forn ja ho esbrinaré/esclariré la bombeta / pereta fa... el bonítol no és tonyina Estos aparells electrònics són complicats . . . goma d’esborrar és un animal, un bèstia Vol veure la cavalcada dels Reis el cadenat és massa vell on pose el canelobre? ... este parc hi ha cignes les clavegueres són . . . el rusc no té abelles quina companyonia! ... Formativa Comuna No hi ha glaçons de gel pren el tornavís quin desgavell / desori! garantim la qualitat quina humiliació! és un cas irremeiable és un vestit cridaner ...era l’antic escorxador visitarem el monestir ets (eres) un monstre relació de parentiu només per a vianants has d’emplenar/omplir.. fes la mitjana de les qualificacions

hem de subsanar l’error hem d’esmenar l’error no està al nostre alcanç no és al nostre abast l’escala és de màrmol fes un borrador del projecte sentírem molts aplausos és molt arisca desempenya el càrrec de secretari és botxornós viu a l’octau pis té celos de la germana l’escala és de marbre fes un esborrany del projecte ... molts aplaudiments és molt esquerpa exerceix el càrrec de secretari és vergonyós viu al vuité pis té gelosia de la germana no xafes la gespa tinc un pressentiment

és un bruto Vol veure la cabalgata dels Reisos el candau és massa vell on pose el candelabro? en este parc hi ha cisnes no xafes el cèspet les cloaques són velles tinc una corassonada la colmena no té abelles quina desfatxatés! quin desvergonyiment! quin companyerisme! és digne de despreci és digne de menyspreu Dept. Formativa Comú això és un robo! això és un robatori No hi ha cubitos de gel quin disfràs et posaràs? quina disfressa et ... pren el destrornillador en ves d’això, fes allò en lloc d’això, fes allò quin desbarajuste! ja no porta flequillo ja no porta serrell garantitzem la calitat s’ha descobert el fraude s’ha descobert el frau quina humillació! plantes d’invernadero plantes d’hivernacle és un cas irremediable vull cadires de mimbre vull cadires de vímet és un vestit llamatiu és pelirrojo és pèl-roig ací era l’antic matadero la red ferroviària la xarxa ferroviària visitarem el monasteri la sede del govern la seu del govern ets (eres) un monstruo és molt friolera és molt fredolica relació de parentesc pren una mançanilla pren una camamilla només per a peatons camina amb muletes camina amb crosses has de rellenar l’imprés els panyals del nen els bolquers del nen fes el promig de les calificacions

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful