You are on page 1of 1

W Wa ar rh he ei im m

5 59 92 2 S S t t r r o o n n a a
J Jo oh ha an nn n S Sc ch hw we ei in ne ep pu ul lv ve er r, , w wi in ni io op pa as s z z O Ol ld de en nl li it tz z: :
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 60 ZK
OD: SPECJALNE
PRESTI DRUYNY: 52 PUNKTY
PODSTAWKA: 20 ! 20 MM
Idea wykorzystania w czasie bitwy Wybuchowych wi zrodzia si w umyle mistrza
saperskiego Johanna Schweinepulvera podczas bitwy pod stirlandzkim Hundfeld w
S!"#$ kiedy to obserwowa w akc%i Bombardujce Gobie Herstela-Wencklera& In'ynier(
kt)ry pod okiem *olfganga +ugelschreibera z wyr)'nieniem uko,czy kademi
In'ynierii w -uln przez nastpne dwie dekady prowadzi badania nad natur wi oraz
spdza wikszo. swego wolnego czasu nad pro%ektem( kt)rego ostatecznym celem
byo uszlachetnienie gatunku i opracowanie nowe% broni( kt)ra pomogaby stawi.
czoa niezliczonym zagro'eniom( z %akimi boryka si Imperium lub w czasach poko%u
su'y. %ako przysmak serwowany nie tylko na arystokratycznych stoach&
Johann Schweinepulver przez innych in'ynier)w nazywany winioasem !
"ldenlit! %est nader ekscentrycznym spec%alist/( kt)ry stale mamrocze co w swym
technicznym 'argonie bd/cym swoistym po/czeniem %zyka in'ynier)w i
przyrodnik)w oraz nieustannie biega%/cym od wini do wini( stale %e tresu%/c i
szkol/c&
0ierwsze Wybuchowe winie u'yte przez winioasa ! "ldenlit! na polu bitwy byy
wy%/tkowo niecelne( przera'one( kwicz/ce i krc/ce si w k)ko zwierzta ruszyy w
kierunku poo'onych na tyach armii zapas)w %edzenia i kuchni polowe%( pozbawia%/c
'onierzy prowiantu i kucharza na nastpne kilka dni&
Jednak'e kole%ne miesi/ce powicone na doskonalenie metodyki szkole,
poprawiy celno# i skuteczno. Wybuchowych wi( a kiedy zwierztom udawao si
trafi. w cel( skutki byy przera'a%/ce( bowiem cae kompanie wybuchay por)d
kaskad wstrz/sa%/cych ziemi/( eksplodu%/cych adunk$w wybuchowych&
0o tym( %ak mao brakowao( a przyrz/dza%/cy tru%le w c!ekolad!ie kucharz
1arona -ordlandu zostaby rozniesiony na drobne kawaeczki przez zb/kan/
Wybuchow wini( cho. z pewnoci/ nie zna%dowa si w pobli'u %e% zamierzonego
celu( zwierzta ochrzczono mianem &iekielnych 'ajerwerk$w( kt)re zaczerpnito z
niezwykle kwieciste(o i bo(ate(o %zyka arystokraty podczas rugania nieszczsnego
winioasa&
Jednak pomimo pocz/tkowych niepowodze, mistrz saperski Johann
Schweinepulver( zwany tak'e winioasem ! "ldenlit! wci/' doskonali techniki hodowli
i tresury Wybuchowych wi osi/ga%/c z ka'd/ stoczon/ bitw/ coraz lepsze rezultaty&
UWA"I: winioas ! "ldenlit! mo'e zosta. zatrudniony przez nastpu%/ce dru)yny2 &iechot
*orsk ! *arienbur(a( +tra)nik$w dr$( ! ,-erlandu. /brojn komani ! "stlandu oraz
/brojn chor(iew ! 0isle-a. &irat$w ! +artosy. &sy Wojny i 1i!iok$w ! 0rainy
/(romad!enia& -ale'y zauwa'y.( 'e Johann Schweinepulver nigdy nie przy/czy si do
kompanii w kt)re% su'y *a(ister Bestii lub *a(ister 2adeitu&
winioas ! "ldenlit!( kt)ry osi/gn/ kole%ny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwo%u wylosowa 1"W3 4*562781"9 mo'e nauczy. si %edne% zdolnoci z listy
umie%tnoci *3+I( S4567378+I8H( +97:I8+I8H lub S6;1+<=8I<*;8H&
0onadto( Johann Schweinepulver mo'e nauczy. si %edne% z wymienionych poni'e%
umie%tnoci spec%alnych2
DOMPTEUR: winioas ! "ldenlit! po raz kole%ny udoskonali technik
tresury Wybuchowych wi& * czasie otyc!ki Johann Schweinepulver mo'e
utrzyma. w ryzach Wybuchow wini zna%du%/c/ si w odlegoci do 12#&
PARZY"NAT: :iso Wybuchowej wini przygotowane przez Johanna
Schweinepulvera to prawdziwy rarytas( a winioas ! "ldenlit! nauczy si
dobrze wykorzystywa. pozostae po eksploz%i pieczyste& * trakcie
sekwencji o otyc!ce( na potrzeby zasad sprzeda'y :u$w; dru)yna
traktowana %est tak %akby liczba modeli w kompanii bya o %eden poziom
ni'sza( ni' ma to faktycznie mie%sce >do minimalnego poziomu 1-$
modeli?&
SAPER: * czasie ka'de% rozgrywki Johann Schweinepulver mo'e
przerzuci. %eden dowolny rzut w TABELI WYBUC%OWEJ &WINI( wynik
drugiego rzutu %est ostateczny&
C%ARAKTERYSTYKA JO%ANNA SC%WEINEPUL'ERA:
&WINIOPAS SZ WW US S WT W I A CP
0ocz/tkowa
@ $ @ $ $ A $ A B
:aksymalna " C C @ @ $ C @ D
BRO()PANCERZ: winioas ! "ldenlit! posiada S64;374( :I786( *EF86-IG i 0IS4<374
0<J79;-+<*; oraz 4586G( gracz wedle uznania mo'e wyposa'y. &osta# <ramatu w
dodatkowy or' i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUYNY& 0onadto( Johann
Schweinepulver rozpoczyna rozgrywk posiada%/c K$ Wybuchowe winie( kt)re zosta%/
umieszczone w odlegoci do 6# od winioasa ! "ldenlit!& 6wierzta nie s/ wliczane do
limitu modeli w dru)ynie oraz nie s/ brane pod uwag na potrzeby testu ro!bicia&
ZASADY SPECJALNE:
INYNIER: Johann Schweinepulver to tak'e wietny 5n)ynier& * grze odzwierciedla
to zasada wedle kt)re% %edna z (ru stronnik$w( zna%du%/ca si w odlegoci nie
przekracza%/ce% 6# od bohatera secjalne(o( mo'e u'y. w %a!ie str!elania %ako
podstaw testu warto. wsp)czynnika US winioasa ! "ldenlit! lub skorzysta. z
%edne%( znane% przez 5n)yniera zdolnoci z listy umie%tnoci S4567378+I8H&
-ale'y pamita.( 'e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku( gdy 5n)ynier w
bie'/ce% turze bie(( skorzysta z umie%tnoci lub zasady spec%alne% u'ywane% w
%a!ie ma(ii lub %a!ie str!elania( str!ela( skaka. s!ar)owa( uad( wsina si zosta
"s!oomiony;( &owalony na !iemi;( Wyc!ony ! akcji; lub wykonywa %akiekolwiek
inne dziaania poza zwykym ruchem=
&WINIOPAS2 Wybuchowa winia kt)ra w momencie rozpoczcia %a!y ruchu zna%du%e
si w odlegoci do 6# od winioasa ! "ldenlit! mo'e u'y. %ako podstaw testu
warto. wsp)czynnika CEC%Y PRZYW*DCZE Johanna Schweinepulvera&
-ale'y pamita.( 'e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku( gdy winioas !
"ldenlit! %est "s!oomiony;( zosta &owalony na !iemi; lub 4cieka;&
OD: 0o zako,czeniu %a!y eksloracji nale'y wykona. rzut K6( kt)rego wynik
okreli warto. wynagrodzenia o kt)re HupomniI si winioas ! "ldenlit!& *ynik 1
oznacza( 'e Johann Schweinepulver postanowi udoskonali. technologi
hodowli Wybuchowych wi i opuszcza kompani - nale'y usun/. &osta# <ramatu z
KARTY DRUYNY& *ynik 2-5 oznacza( 'e winioas ! "ldenlit! za'/da 'odu w
wysokoci 1 porc%i krasnolud!kie(o rochu za ka'd/ Wybuchow wini( kt)ra w czasie
potyczki zostaa Wyc!ona ! akcji;& -atomiast rezultat 6 oznacza( 'e in'ynier
zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o 'odzie&
W Wy yb bu uc ch ho ow wa a w wi in ni ia a: :
winioasowi ! "ldenlit! udao si wyhodowa. ca/ watah Wybuchowych wi na tyle
gupich by z odpalonym lontem opuci. swych opiekun)w i ruszy. w kierunku
nadci/ga%/cego wroga& +a'da Wybuchowa winia niesie na grzbiecie adunek wybuchowy(
kt)ry eksplodu%e kiedy zapalnik wypali si do odpowiednie% dugoci&
C%ARAKTERYSTYKA &WINI:
SZ WW US S WT W I A CP
=winia B $ # $ @ A $ A $
BRO()PANCERZ: Wybuchowa winia posiada zdolno. bro naturalna& 6wierz nigdy
nie mo'e u'ywa. or'a i pancerzy&
ZASADY SPECJALNE:
"UPOTA. ZWIERZ+&
DRALIWE SERCE: +a'da Wybuchowa winia musi pozostawa. w odlegoci do 6#
od Johanna Schweinepulvera( kt)ry utrzymu%e %e w ryzach& Je'eli winia na
pocz/tku %a!y ro!oc!cia tury zna%du%e si w odlegoci wiksze% ni' 6# od modelu
winioasa ! "ldenlit!( zaczyna cierpie. w wyniku !esou stresu r!ed ura!owe(o& 9o
zako,czenia otyc!ki( w %a!ie ruch$w r!ymusowych gracza( Wybuchowa winia porusza
si o 2K6# w losowo okrelonym kierunku& Je'eli ruch zwierzcia doprowadzi
do kontaktu z dowolnym modelem >wrogim lub sprzymierzonym? to ruch ten
traktu%e si %ak deklarac% s!ar)y( kt)ra podlega zwykym zasadom >atakowany
model mo'e zadeklarowa. reakcj na s!ar) w zwyky spos)b?&
SZARA &WINI: Szar'u%/ca Wybuchowa winia to niebezpieczny przeciwnik& 6 tego
te' powodu zwierz uzysku%e premi J1 do SIY podczas s!ar)y&
YWA BOMBA: Je'eli Wybuchowa winia na pocz/tku %a!y ro!oc!cia tury zna%du%e si
w odlegoci do 1# od modelu winioasa ! "ldenlit!( kt)ry nie 4cieka;( nie zosta
"s!oomiony; lub &owalony na !iemi; oraz nie %est zwi/zany walk wrc!( to Johann
Schweinepulver mo'e odpali. lont i zamieni. zwierz nios/ce adunek wybuchowy w
'yw/ bomb( nastpnie nale'y wykona. rzut K6( a wynik odczyta. z
zamieszczone% poni'e% TABELI WYBUC%OWEJ &WINI&
Je'eli adunek wybuchowy eksplodu%e Wybuchowa winia zosta%e automatycznie
Wyc!ona ! akcji;( a nastpnie nale'y u'y. $# okr/gego wzornika( kt)rego
rodek nale'y umieci. w mie%scu wybuchu zwierzcia& *szystkie modele
>wrogie i sprzymierzone? kt)rych podstawki s/ cakowicie przykryte wzornikiem(
zosta%/ trafione automatycznie( te modele( kt)rych podstawki s/ czciowo
przykryte( zosta%/ trafione na ,J& <b%te dziaaniem wybuchu modele otrzymu%/
tra%ienie o SILE K6 z cech or)a 0E<-K8; 4+&
TABELA WYBUC%OWEJ &WINI
K6 WYNIK
1 KA-BUUM- winioas ! "ldenlit! popenia fatalny w skutkach b/d( a adunek wybuchowy
natychmiast eksplodu%e z ogusza%/cym hukiem&
2 NIEWYPA. -ale'y umieci. obok Wybuchowej wini szeciocienn/ kostk( tak by
wskazywaa wynik H6I& 9op)ki adunek wybuchowy nie eksplodu%e na pocz/tku ka'de%
kole%ne% %a!y str!elania Johanna Schweinepulvera nale'y obraca. kostk tak( by
wskazywaa wynik o L1 mnie%szy& -astpnie nale'y wykona. rzut K6& Je'eli wynik rzutu
%est r)wny lub wy'szy od wartoci wskazywane% przez umieszczon/ obok Wybuchowej
wini kostk( to adunek wybuchowy eksplodu%e&
$ UPS. winioasowi ! "ldenlit! udao si doci/. odpowiedni/ dugo. lontu %ednak
Wybuchowa winia sposzona sykiem pon/cego zapalnika w %a!ie ruch$w r!ymusowych
porusza si o 2K6# w losowo okrelonym kierunku&
,-C BUUM-BUUM- winioas ! "ldenlit! prawidowo przyci/ zapalnik i odpali lont& -ale'y
umieci. obok Wybuchowej wini szeciocienn/ kostk( tak by wedle wyboru gracza
wskazywaa wynik od H1I do H6I& -astpnie na pocz/tku ka'de% kole%ne% %a!y str!elania
Johanna Schweinepulvera nale'y obraca. kostk tak( by wskazywaa wynik o L1
mnie%szy& Je'eli wynik na kostce zostanie obni'ony do 0 adunek wybuchowy eksplodu%e&

a ad du un ne ek k w wy yb bu uc ch ho ow wy y, , a a p p o on n! !c ce e a at ta ak ki i: :
Je'eli w trakcie rozgrywki Wybuchowa winia zostanie tra%iona 0E<-K8;: 4+I7:
nale'y wykona. rzut K6& *ynik 5 oznacza( 'e lont niesionego przez zwierz
adunku wybuchowe(o zosta%e podpalony& -ale'y umieci. obok Wybuchowej wini
szeciocienn/ kostk( tak by wskazywaa wynik H6I& 9op)ki adunek wybuchowy nie
eksplodu%e na pocz/tku ka'de% kole%ne% %a!y str!elania Wybuchowej wini nale'y
obraca. kostk tak( by wskazywaa wynik o L1 mnie%szy& -astpnie nale'y wykona.
rzut K6& Je'eli wynik rzutu %est r)wny lub wy'szy od wartoci wskazywane% przez
umieszczon/ obok Wybuchowej wini kostk( to adunek wybuchowy eksplodu%e&