You are on page 1of 1

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

591 S t r o n a
P Po os st ta ac ci ie e D Dr ra am ma at tu u: :
zasem zdarza si, e dowdca by pokona swoich przeciwnikw
musi wynaj wyspecjalizowanych w konkretnych zadaniach bohaterw
specjalnych. W odrnieniu od Najemnych Ostrzy, ktrych pene s
przydrone zajazdy, miejskie ospody czy portowe tawerny, Postacie
Dramatu s trudne do odnalezienia, a ich usui do! kosztowne.
R Re ek kr ru ut ta ac cj ja a P Po os st ta ac ci i D Dr ra am ma at tu u: :
"racze mo wcieli bohatera specjalnego do swoich druyn po zako#czeniu dowolnej
rozrywki w trakcie sekwencji po potyczce podczas $%&$'()*+, POST!" D#$T%
-zobacz ROZDZIA XIIII: KAMPANIA..
$ekrutacja Postaci Dramatu jest znacznie trudniejsza od zacinicia Najemnego
Ostrza i moliwa jedynie przez /0W1/*2. "racz, ktry chce naj bohatera specjalnego
musi dysponowa wolnym miejscem dla bohatera na KARCIE DRUYNY, a nastpnie
wykona rzut 2K6 i porwna wynik z warto!ci wspczynnika CECHY
PRZYWDCZE /0W1/*3. +eeli wynik jest mniejszy bd4 rwny warto!ci CP
/0W1/*3, test zosta zdany, a bohater specjalny zosta odnaleziony i moe zosta najty
je!li druyna dysponuje odpowiednim zapasem otwki. +eeli wynik jest wikszy od
warto!ci CECH PRZYWDCZYCH to /0W1/*3 nie udao si odnale4 Postaci
Dramatu. 5aley jednak pamita, e w WARHEIM FS wynik 11 lub 12 w te!cie CP
zawsze oznacza niepowodzenie, niezalenie od mody6ikatorw do rzutu, czy warto!ci
wspczynnika CP. 5aley zauway, e racz moe wykona tylko jeden test CP za
/0W1/*2, ktry w czasie rozrywania sekwencji po potyczce nie wykonywa rzutu na
TABE! POWANYCH OBRAE"&.
Postaci Dramatu nie s wliczane do maksymalnej liczby modeli jakie mo
suy w druynie, ponadto poniewa bohater specjalny otrzymuje o'd nie bierze udziau
w eksploracji oraz w podziale cz!ci zyskw za sprzeda (upw& i nie zwiksza kosztw
utrzymania kompanii -zobacz ROZDZIA XIIII: KAMPANIA..
5aley jednak zauway, e na potrzeby testu rozbicia bohater specjalny liczy si
jako cz! kompanii tak jak wszystkie inne suce w druynie modele.
Postaci Dramatu) o ile nie napisano inaczej, posiadaj wasny ekwipunek ale
mo korzysta z innych przedmiotw podobnie jak sucy w szereach kompanii
bohaterowie, jednak racz nie moe sprzeda przedmiotw z ktrymi bohater specjalny
rozpoczyna r. +eeli Posta* Dramatu zinie, razem z ni przepada cay posiadany
dobytek.
&ada z rekrutowanych Postaci Dramatu moe zosta uzbrojona w dwie sztuki
broni sucej do walki wrcz, dwa rodzaje broni dystansowej oraz pancerz
wymienione na I#CIE EKWIPUNKU druyny w szereach ktrej suy. 5aley
zauway, e niektre rodzaje ora sprzedawane s w parach lub kompletach
liczcych kilka lub nawet kilkana!cie sztuk, dla potrzeb powyszej zasady taka bro#
liczona jest jako jedna sztuka.
7onadto, bohater specjalny na potrzeby cech ora, czarw oraz zasad
specjalnych posiada tak 5)('$2 jak kompania, w szereach ktrej suy.
o o d d: :
/0W1/*), ktry rekrutuje Posta* Dramatu musi wpierw opaci koszt rekrutacji, a
p4niej po kadej potyczce w ktrej walczy bohater specjalny, wliczajc pierwsz
rozrywk, podczas rekrutacji stronnikw i zakupu ekwipunku -zobacz ROZDZIA XIIII:
KAMPANIA., musi zapaci o'd. +e!li Posta* Dramatu zinie lub racz zrezynuje z
usu bohatera specjalnego o'd nie musi by wypacany.
+oszt rekrutacji i warto! o'du podana zostaa w opisie kadej Postaci Dramatu.
8undusze na opacenie usu bohatera specjalnego, podobnie jak w przypadku zakupu
ekwipunku, pochodz ze skarbca druyny. +eeli kompania nie bdzie posiadaa
wystarczajcej ilo!ci otwki by opaci Posta* Dramatu lub racz zrezynuje z usu
bohatera specjalnego model opuszcza kompani 9 naley usun Posta* Dramatu z KARTY
DRUYNY.
P Po os st ta ac ci ie e D Dr ra am ma at tu u a a p po ow wa a n ne e o ob br ra a e en ni ia a: :
W czasie rozrywania potyczki bohater specjalny moe zosta ,y'-czony z akcji&. "racz na
pocztku sekwencji po potyczce korzystajc z TABEI POWANE OBRAENIA
umieszczonej w ROZDZIAE XIIII: KAMPANIA bdzie musia okre!li nastpstwa
odniesionych obrae#. 5aley wykona rzut K66 i odczyta wynik z TABEI
POWANYCH OBRAE".
+e!li Posta* Dramatu, ktra zostaa ,y'-czona z akcji& umrze w wyniku
odniesionych obrae#, to nie moe by ponownie rekrutowana a do zako#czenia
rozrywania biecej kampanii.
P Po os st ta ac ci ie e D Dr ra am ma at tu u & & d do o w wi ia ad dc c! !e en ni ie e: :
7ula Punktw Do.wiadczenia, ktre w czasie rozrywania potyczki mo zdoby Postacie
Dramatu zaley od konkretnej rozrywki. 7oszczelne scenariusze rni si midzy
sob celem rozrywki i ilo!ci Punktw Do.wiadczenia, ktre mona zdoby zmierzajc
do realizacji celu. 5aley jednak zauway, e niezalenie od celu rozrywki, modele
bohaterw specjalnych zawsze otrzymuj $1 Punkt Do.wiadczenia za kad potyczk/ ktr
przeyy.
&ady scenariusz zawiera podrozdzia DO#WIADCZENIE, w ktrym
szczeowo przedstawiono ilo! Punktw Do.wiadczenia jakie mona zdoby w trakcie
rozrywki.
0ohater specjalny, ktry zromadzi odpowiedni ilo! Punktw Do.wiadczenia i
osinie kolejny poziom do!wiadczenia w ramach rozwoju otrzymuje prawo
wykonania rzutu w TABEI RZUTY NA ROZWINI!CIE. Postaci dramatu, podobnie jak
inni bohaterowie, otrzymuj prawo wykonania rzutu na rozwinicia w momencie dy
zromadz 2, %, 6, &, 11, 1%, 1', 2(, 2%, 2&, )2, )6, %1, %6, 51, 5', 6), 69, '6, &) i 9(
Punktw Do.wiadczenia. +ednocze!nie naley zauway, e liczba 9( wyznacza rn
ranic maksymalnej ilo!ci Punktw Do.wiadczenia jakie moe zromadzi bohater
specjalny.
/la Postaci Dramatu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostaych
bohaterw wykonuje si dwa rzuty na rozwj, a racz ma prawo wybra korzystniejszy
dla siebie rezultat, za! wynik naley odczyta z TABEI NA ROZW* BOHATERA,
ktra zostaa umieszczona w ROZDZIAE XIIII: KAMPANIA.
" "a as sa ad dy y s sp pe ec cj ja a# #n ne e: :
W przypadku wszystkich Postaci Dramatu maj zastosowanie nastpujce zasady
specjalne:
P Po os st ta a$ $ D Dr ra am ma at tu u: :
Postaci Dramatu s zbyt nieprzewidywalni by ktokolwiek uzna ich zwierzchno!,
bohater specjalny nidy nie moe zosta /0W1/*;. 7onadto, racz nie moe uy
warto!ci wspczynnika CP Postaci Dramatu w czasie przeprowadzania testu rozbicia.
% %o oh ha at te er r: :
W odrnieniu od najmitw Postacie Dramatu rozpoczynaj r posiadajc 12 Punktw
Do.wiadczenia.

C